Está en la página 1de 10

MNG TRUYN TI QUANG

(Optical Transport Networks) 1. Thng tin chung v mn hc Tn mn hc: Mng truyn ti quang M mn hc: VTTQ1201 S vht: 4

- Loi mn hc: : Chuyn ngnh; Bt buc - Cc mn hc tin quyt: L thuyt thng tin v x l tn hiu, Cu kin in t, K thut knh s, K thut thng tin quang. Phn b gi i vi cc hot ng:

ghp

Ging l thuyt Thc hnh, th nghim

: 36 tit : 6 tit : 18 tit

Hot ng theo nhm v tho lun trn lp T hc : 72 gi

Khoa/B mn ph trch mn hc: B mn Thng tin quang- Khoa Vin thng

2. Mc tiu ca mn hc Kin thc: Trang b cho sinh vin cc kin thc v ghp knh quang theo bc sng WDM, cc k thut khuch i quang, xu hng pht trin ca mng quang. K nng: Rn cho sinh vin c k nng nghin cu, phn tch, nh gi v cc cng ngh trn mng truyn ti quang. Thi , chuyn cn: Tp cho sinh vin kh nng nghin cu c lp, trch nhim v tnh xy dng trong hot ng nhm.

3. Tm tt ni dung mn hc : WDM: Cu trc mng WDM din rng v din th, cc phn t trong h thng v mng WDM, iu khin v qun l mng WDM, bo v v hi phc mng WDM. Truyn ti IP/quang: Cu trc mng IP/WDM, chuyn mch a giao thc, k thut lu lng IP/WDM, nh tuyn v iu khin mng IP/WDM.Xu hng pht trin ca chuyn mch quang. Khuch i quang: Nguyn l hot ng, cu to v ng dng c bn ca cc loi khuch i quang trong mng truyn ti quang. Thng tin quang Coherent: H thng truyn dn quang coherent; iu bin quang; Tch sng coherent quang; SNR, BER trong cc h thng coherent.

4. Ni dung chi tit mn hc Chng 1: H thng thng tin quang WDM (12 tit LT; 5 tit TN; 4 tit TL) 1.1- Nguyn l ghp knh quang phn chia theo bc sng (WDM) 1.1.1- Gii thiu chung 1.1.2- S khi tng qut 1.1.3- c im ca cc h thng WDM 1.2- Cc phn t trong h thng WDM 1.2.1- Coupler 1.2.2- B lc quang 1.2.2- Ghp v tch knh quang 1.2.3- B chuyn i bc sng 1.3- Cc yu t nh hng n cht lng ca h thng WDM 2.3.1- Xuyn m tuyn tnh khc bc sng 2.3.2- Xuyn m tuyn tnh cng bc sng 2.3.3- Xuyn m Raman khng tuyn tnh 2.3.4- Tn x Brillouin kch thch 2.3.5- T iu ch pha v iu ch pha cho 2.3.6- Trn bn bc sng 1.4 - Mng truyn ti WDM 1.4.1- M hnh i tng WDM 1.4.2- Th d v mng WDM v MIB kt ni 1.4.3- Mng din rng v mng th 1.4.4- Mng WDM a truy nhp 1.4.5- Cc phn t trong mng truyn ti WDM 1.5- iu khin v qun l trong mng WDM 1.5.1- Qun l kt ni 1.5.2- Pht hin kt ni 1.5.3- Cu hnh li Tp khch hng WDM 1.5.4- Gim st cht lng tn hiu 1.5.5- Qun l li

1.5.6- Qun l WDM NE - C s thng tin qun l NE (NE MIB ) - Cc giao din NE 1.6- Bo hiu trong mng WDM 1.7- Bo v v hi phc trong mng WDM 2.9.1- Tng quan v bo v v hi phc mng WDM 2.9.2- Thut ton bo v v hi phc mng WDM tnh 2.9.3- Thut ton bo v v hi phc mng WDM ng Chng 2: Khuych i quang (8 tit LT; 4 tit TL) 2.1- Cc khi nim c bn 2.1.1- Ph v rng bng tn khuch i quang 2.1.2- H s khuch i bo ho 2.1.3- Nhiu trong b khuch i quang 2.1.4- ng dng ca b khuch i quang 2.2- B khuch i quang bn dn (SOA) 2.2.1- Cu trc v nguyn l hot ng 2.2.2- Cc c tnh 2.2.3- Xuyn nhiu trong SOA 2.2.4- ng dng ca SOA 2.3- B khuch i quang Raman (RA) 2.3.1- rng bng tn v h s khuch i 2.3.2- Cc c tnh 2.3.3- Hiu nng 2.4 - B khuch i quang si pha trn Erbium (EDFA) 2.4.1- Cc cu trc EDFA 2.4.2- Yu cu i vi ngun bm 2.4.3- Ph khuch i 2.4.4- L thuyt khuch i trong EDFA 2.4.5- Nhiu trong b khuch i 2.4.6- ng dng cho a knh

2.4.7- B khuch i c h s khuch i phn b 2.5 - Mt s vn trong ng dng ca cc b khuch i quang 2.5.1- Tin khuch i quang 2.5.2- Tch lu nhiu trong h thng quang c li di 2.5.3- Rung pha nh thi gy bi nhiu ASE 2.5.4- Tn sc tch lu v cc hiu ng phi tuyn 2.5.5- Suy gim cht lng trong h thng quang WDM Chng 3- Truyn ti IP/WDM (8 tit LT; 6 tit TL) 3.1- Gii thiu chung 3.1.1- M u 3.1.2- Cu trc mng IP/ WDM 3.1.3- Cc m hnh lin mng IP/ WDM 3.2- MPLS, GMPLS v MPS 3.2.1- MPLS 3.2.2- GMPLS 3.2.3- MPS 3.3- nh tuyn mng IP/ WDM 3.3.1- IPv4 v IPv6 3.3.2- Cc giao thc nh tuyn IP 3.3.3- nh tuyn IP/ WDM 3.4- iu khin trong mng IP/ WDM 3.4.1- a ch mng IP/ WDM 3.4.2- Bo hiu trong mng IP/ WDM 3.4.3- iu khin truy nhp trong mng IP/ WDM 3.4.4- Hi phc IP/ WDM 3.4.4- Cc giao thc iu khin v qun l phn t trong mng IP/ WDM 3.5- K thut lu lng IP/ WDM 3.5.1- Khi nim v k thut lu lng IP/ WDM 3.5.2- Lp m hnh k thut lu lng IP/ WDM 3.5.3- C cu chc nng k thut lu lng IP trn WDM

3.5.4- Lp m hnh lu lng t xa 3.5.5- K thut lu lng MPLS 3.5.6- Cu hnh li tp o tuyn quang 3.5.7- Cu hnh li ca cc mng WDM chuyn mch gi 3.5.8- Mt s vn v thit k phn mm k thut lu lng IP/ WDM 3.5.9 - K thut lu lng vng kn da vo phn hi 3.6- Xu hng pht trin ca cc mng chuyn mch quang 3.6.1- Chuyn mch knh quang 3.6.2- Chuyn mch gi quang 3.6.3- Chuyn mch burst quang Chng 4- H thng thng tin quang Coherent (8 tit LT; 4 tit TL) 4.1- Gii thiu chung 4.1.1- Khi nim v thng tin quang Coherent 4.1.2- S khi tng qut h thng tin quang Coherent 4.1.3- Cc dng iu bin v tch sng 4.2- Cc b iu bin quang 4.2.1 Cc b iu bin ASK 4.2.2 Cc b iu bin PSK 4.2.3 Cc b iu bin FSK 4.3- My thu tn hiu quang Coherent 4.3.1- S khi tng qut 4.3.2- My thu Homodyne 4.3.3- My thu Heterodyne 4.3.4- PLL trong my thu tn hiu quang Coherent 4.4- BER trong h thng tin quang Coherent 4.4.1- Tn hiu sau tch sng quang 4.4.2- Cc loi nhiu trong my thu tn hiu quang Coherent 4.4.3- SNR v BER trong cc trong h thng tin quang Coherent 4.5- nh hng ca li pha n nhy my thu 4.5.1- Li pha

4.5.2- BER khi c li pha 4.6- ng dng thng tin quang Coherent 4.6.1- Cc h thng truyn dn quang Coherent 4.6.2- Cc h thng WDM tch sng quang Coherent 5. Hc liu Hc liu bt buc: o Sch, gio trnh chnh

- Mng truyn ti quang (Cha bin son) Hc liu tham kho

1. G. Keiser, Optical Fiber Communications, 2001. 2. Govind P.Agrawal, Fiber-Optic Communications Systems, John Wiley & Sons, Inc, 2002. 3. Martin Maier, Optical Switching Networks, 2008 4. Kevin H. Liu, IP over WDM, John Wiley & Sons, Inc, 2002. Hc liu b tr

5. M. Ming & K.Liu, Principles and Applications of Optical Communications, 2001. 6. Robert J.Hoss, Fiber Optics Communications Design Handbook, Prentice Hall, Inc, 1990. 7. Thomas E.Stern, Krishna Bala, Multiwavelength Optical Networks, Addison Weslay Longmen, Inc, 1999. 8. Rajiv Ramaswami, Kumar N.Sivarajan, Optical Networks: A practical Perspective, Academic Press, 2002. 9. Peter Tomsu, Christian Schumutzer, Next Generatation Optical Networks, Prentice Hall, Inc, 2002. 10. Pitipatana Sakarindr, Protection and Restoration Algorithms for WDM optical Networks, New Jersey Institude of Technology, 2002. 11. Rajiv Ramaswami, Kumar N.Sivarajan, Optical Networks: A practical Perspective, Academic Press, 2002.

6. Hnh thc t chc dy hc: Hnh thc t chc dy-hc Thi gian Ni dung L Gi ln lp Hng Tho Thc hnh, th T hc, t Yu cu sinh vin chun b trc khi ln lp

Ghi ch

thuyt

dn Bi tp

lun

nghim ( quy i)

nghin cu (Gi)

Chng 1: H thng thng tin quang WDM 1.1- Nguyn l ghp knh quang phn chia theo bc sng (WDM) 1.2- Cc phn t trong h thng WDM 1.3- Cc yu t nh hng n cht lng ca h thng WDM 4

Tun 1:

c Quyn 2 chng 8

Chng 1: 1.3- Cc yu t nh hng n cht lng ca h thng WDM Tun 2: (tip) 1.4 Mng truyn ti WDM 1.5- iu khin v qun l trong mng WDM 4 c Quyn 2 chng 8. c quyn 4

Chng 1: Tun 3 1.6- Bo hiu trong mng WDM 1.7- Bo v v hi phc trong c quyn 4

mng WDM

Chng 2: Khuych i quang 2.1- Cc khi nim c bn Tun 4: 2.2- B khuch i quang bn dn (SOA) 2.3- B khuch i quang Raman (RA) 4 c quyn 2 chng 6

Chng 2 2.4 - B khuch i quang si pha trn Erbium (EDFA) Tun 5: 2.5 - Mt s vn trong ng dng ca cc b khuch i quang 4

c quyn 2 chng 6

Chng 3Truyn ti IP/WDM 3.1- Gii thiu chung Tun 6: 3.2MPLS, GMPLS v MPS 4 c quyn 4

3.3- nh tuyn mng IP/ WDM 3.4- iu khin

trong mng IP/ WDM

Chng 33.5- K thut lu lng IP/ WDM Tun 7: 3.6- Xu hng pht trin ca cc mng chuyn mch quang Chng 4- H thng thng tin quang Coherent 4.1- Gii thiu chung Tun 8: 4.2- Cc b iu bin quang 4.3- My thu tn hiu quang Coherent 4 4 c quyn 4 c quyn 3 phn Part II

c quyn 2 chng 10

Chng 44.4- BER trong h thng tin quang Coherent Tun 9: 4.5- nh hng ca li pha n nhy my thu 4.6- ng dng thng tin quang Coherent 4 c quyn 2 chng 10

Tun 10 Tun 11 Tun 12

4 4 4

Tun 13 Tun 14 7. Thang im nh gi: t 0 n 10

4 2

8. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hc: 8.1 Cc loi im kim tra v hnh thc nh gi: Tham gia hc tp trn lp: (i hc y , chun b bi tt v tch cc tho lun,); Phn t hc, t nghin cu c hng dn ca ging vin: Hon thnh tt ni dung, nhim v m ging vin giao cho c nhn: thc hnh; th nghim; bi tp nhm/thng; bi tp c nhn/hc k,); Hot ng theo nhm: Kim tra gia k: Kim tra - nh gi cui k: Thi vit

8.2 Trng s cc loi im kim tra: Tham gia hc tp trn lp: Thc hnh/Th nghim/Bi tp/Tho lun: Kim tra gia k: Kim tra cui k: 30 % 10% 50 % 10%