Está en la página 1de 10

15 de abril de 2010

Enquisa de condicins de vida das familias. Coecemento e uso do galego. Ano 2008

NOTA DE PRENSA
O 56,4% da poboacin fala maioritariamente en galego
Uso habitual do galego
En 2008 o 30% dos galegos fala habitualmente sempre en galego. Esta porcentaxe baixou 13 puntos con respecto ao ano 2003. Esta baixada provocou unha suba de 8,2 puntos na porcentaxe dos que falan mis galego ca casteln, ata situarse no 26,4%. A porcentaxe dos que habitualmente falan mis casteln que galego subiu 3,8 puntos ata acadar o 22,5% e a dos que falan sempre en casteln subiu 5 dcimas ata o 20,1%. Por provincias, Lugo e Ourense son as que presentan unha maior porcentaxe de poboacin que sempre fala en galego, cun 40,3% e un 41,9%, respectivamente.

Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Galicia e provincias


Porcentaxes

En galego sempre 2003 Galicia A Corua Lugo Ourense Pontevedra 43,0 43,1 58,3 52,1 33,4 2008 30,0 30,9 40,3 41,9 20,7

Mis galego ca Mis casteln ca casteln galego 2003 18,2 15,4 17,7 22,7 20,2 2008 26,4 24,2 33,0 29,1 25,7 2003 18,7 19,1 15,4 11,7 22,2 2008 22,5 24,1 14,7 15,3 25,9

En casteln sempre 2003 19,6 21,8 8,5 12,4 23,8 2008 20,1 19,9 11,0 12,3 26,4

Outras situacins 2003 0,5 0,6 0,1 1,0 0,3 2008 1,1 0,9 1,0 1,4 1,3

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos. "Outras situacins" incle: "Casteln / galego e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos".

O uso do galego desigual dependendo da idade da poboacin. Deste xeito, o 52,9% dos galegos de 65 ou mis anos fala habitualmente s en galego e un 25,6% utiliza mis o galego ca o casteln. No entanto, entre os rapaces e rapazas de 5 a 14 anos, o 15,3% fala habitualmente sempre en galego, o 20,9% mis en galego ca casteln e o 63,9% restante utiliza sempre o casteln ou mis casteln ca galego.

15 de abril de 2010
Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% De 5 a 14 anos En galego sempre De 15 a 29 anos De 30 a 49 anos De 50 a 64 anos De 65 ou mis anos Total 15,3% 18,6% 22,1% 20,9% 24,4% 34,3% 26,6% 52,9% 34,3% 30,3% 31,6% 26,9% 32,7% 26,7% 29,6% 25,5% 24,5% 15,8% 17,3% 25,6% 22,7% 11,0% 10,5% 20,3%

Mis galego ca casteln

Mis casteln ca galego

En casteln sempre

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos. Non se incle "Outras situacins" ("Casteln / galego e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamao de mostra

No tocante lingua habitual de escritura, produciuse un lixeiro incremento na porcentaxe de galegos que habitualmente escriben en galego, pasando do 14,5% en 2003 ao 15% en 2008.
Persoas segundo a lingua na que escriben habitualmente. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

Outro caso 2,1%

Galego 15,0%

Casteln 82,9%

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos. "Outro caso" incle "Outras situacins" e "Ambas linguas".

15 de abril de 2010 A lingua na que na actualidade falan arredor de 126.000 galegos non a mesma na que falaron sempre. Preto de 47.000 galegos que habitualmente falaban s en casteln ou mis casteln ca galego pasaron a falar s en galego ou mis galego ca casteln. A decisin persoal a razn de cambio mis habitual (51,5% dos casos) seguida dos motivos de traballo (28%). Por outra banda, o nmero de galegos que habitualmente falaba en galego (ou maioritariamente en galego) e pasou a falar s casteln ou mis casteln ca galego foi de 67.856. As principais razns son: por decisin persoal (33,8%) e por razns de traballo (26,9%).
Persoas que cambiaron a lingua na que falaban habitualmente de galego a casteln ou de casteln a galego segundo as razns do cambio. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

Cara a falar s galego / Cara a falar s casteln / mis galego que mis casteln que casteln galego Por decisin persoal Por razns de traballo Por cambio de residencia Por influxo das amizades Por influxo do ensino 51,5 28,0 11,2 16,4 8,0 33,8 26,9 21,0 20,7 9,6

Total 41,1 27,4 17,0 18,9 8,9

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 16 ou mis anos.

Coecemento do galego
En 2008 o 66% dos galegos de 5 ou mis anos de idade entende moito o galego falado fronte ao 5,2% que o entende pouco ou nada. Con respecto ao ano 2003 a porcentaxe de galegos que entende moito o galego falado caeu 15,1 puntos. Porn a porcentaxe que o entende bastante incrementouse 12,7 puntos e a porcentaxe que o entende pouco ou nada 2,4 puntos. Por provincias, a maior porcentaxe de poboacin que entende moito o galego dse na Corua cun 76,4%. No outro extremo atpase Pontevedra cun 54,7%. En comparacin co ano 2003, nas provincias de Ourense e Pontevedra as porcentaxes de galegos que entende moito o galego baixaron 21,6 e 21,1 puntos, respectivamente. Non obstante, na Corua esta cada foi de 7,6 puntos.

15 de abril de 2010

Persoas segundo o grao de entendemento do galego falado. Galicia e provincias


Porcentaxes

Moito 2003 Galicia A Corua Lugo Ourense Pontevedra 81,1 84,0 83,1 83,7 75,8 2008 66,0 76,4 66,4 62,1 54,7

Bastante 2003 16,1 13,0 15,2 14,4 21,0 2008 28,8 19,4 30,1 34,2 37,6

Pouco ou nada 2003 2,8 3,0 1,7 1,9 3,3 2008 5,2 4,1 3,5 3,7 7,7

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos.

O 54,1% da poboacin galega sabe falar moito en galego en 2008, o 35% bastante e o 10,9% restante pouco ou nada. A diminucin, con respecto ao ano 2003, de 13,8 puntos na porcentaxe de persoas que sabe falar moito en galego traduciuse nun incremento de 13,4 puntos da porcentaxe que o sabe falar bastante. Na provincia de Pontevedra o 14,2% dos seus habitantes sabe falar pouco ou nada en galego, mentres que en Lugo e Ourense esta porcentaxe se sita no 7,2% e o 7,6%, respectivamente.

Persoas que saben falar en galego. Galicia e provincias


Porcentaxes

Moito 2003 Galicia A Corua Lugo Ourense Pontevedra 67,9 69,3 71,7 75,8 61,9 2008 54,1 63,9 54,1 55,1 42,0

Bastante 2003 21,6 19,6 22,0 17,4 25,5 2008 35,0 25,9 38,8 37,3 43,9

Pouco ou nada 2003 10,4 11,1 6,3 6,8 12,6 2008 10,9 10,2 7,2 7,6 14,2

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos.

O 45% dos rapaces e rapazas galegas de entre 5 e 14 anos saben falar moito o galego, o 38,6% bastante e o 16,4% restante, pouco ou nada. As porcentaxes mis baixas de persoas que saben falar pouco ou nada en galego rexstranse nos grupos de mis idade; un 9,7% na poboacin de entre 50 e 64 anos e un 7% para a de 65 ou mis anos.

15 de abril de 2010
Persoas que saben falar galego segundo a idade. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

De 5 a 14 anos De 15 a 29 anos De 30 a 49 anos De 50 a 64 anos De 65 ou mis anos Total 0%

45,0% 59,6% 52,3% 54,2% 55,6% 54,1%

38,6% 29,8% 34,6% 36,2% 37,5% 35,0%

16,4% 10,6% 13,2% 9,7% 7,0% 10,9%

20%
Moito

40%
Bastante

60%

80%

100%

Pouco ou nada

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos.

A familia o medio mis utilizado para aprender a falar en galego xa que o 83,2% dos galegos de 5 ou mis anos que o saben falar aprendrono por este medio. Esta porcentaxe vara en funcin da idade da poboacin. As, o 95,1% dos galegos de 65 ou mis anos aprenderon a falar o galego a travs da familia, mentres que entre os rapaces e mozos de entre 5 e 29 anos esta porcentaxe baixa ata o 69,9%. Dentro deste colectivo a escola convrtese no medio mis habitual para aprender a falar en galego.

Medios polos que aprenderon a falar en galego. Galicia. Ano 2008


Porcentaxes

De 5 a 29 anos Familia Escola Amigos Vecios Traballo Outros 69,9 71,9 11,6 8,7 3,5 0,9

De 30 a 49 anos 81,0 39,6 15,2 12,4 10,9 2,5

De 50 a 64 anos 90,4 8,8 15,6 16,9 8,4 3,2

De 65 ou mis anos 95,1 6,2 14,9 18,5 4,0 1,5

Total 83,2 34,3 14,3 13,7 6,9 2,0

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia s persoas de 5 ou mis anos que saben falar galego. "Outros" fai referencia a "Cursos", "De xeito autodidacta" e "Radio televisin galegas".

Uso do galego no mbito familiar


O 49% dos galegos flalle sempre en galego aos fillos, o 29% sempre en casteln, o 12% mis casteln ca galego e o 8,9% mis galego ca casteln.

15 de abril de 2010

Persoas segundo a lingua na que falan no mbito familiar. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

En galego sempre Nai Pai Avs Fillos Irmns Parella 42,5 41,1 40,0 49,0 50,6 50,5

Mis galego ca casteln 9,2 10,0 12,1 8,9 7,7 7,5

Mis casteln ca galego 12,6 13,1 13,5 12,0 9,9 10,4

En casteln sempre 33,5 33,3 32,5 29,0 29,9 30,3

Outras situacins 2,3 2,4 2,1 1,2 1,9 1,4

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos. Non se incle a poboacin que non pode falar un idioma. "Outras situacins" incle: "Casteln / galego e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos"

Uso do galego no mbito social


No mbito social, o 40,4% da poboacin galega fala sempre en galego cos amigos, o 27,6% en casteln, o 16,2% utiliza mis casteln ca galego e o 15,8% mis galego ca casteln.

Persoas segundo a lingua na que falan no mbito social. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

En galego sempre Amigos Comerciantes Mdicos Profesores dos seus fillos Persoal da administracin Persoal da banca 40,4 35,0 33,6 28,6 34,7 35,3

Mis Mis galego casteln ca ca casteln galego 15,8 17,3 15,7 15,9 17,1 15,0 16,2 17,9 17,1 17,9 17,0 16,4

En casteln sempre 27,6 29,8 33,6 37,6 31,2 33,3

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos no caso de "amigos" e "comerciantes e a de 16 ou mis anos no resto. Non se incle Outras situacins" ("Galego / casteln e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamao de mostra.

Uso do galego no mbito laboral


O 36,8% dos traballadores galegos falan sempre en galego cos compaeiros de traballo, o 31,5% co persoal ao seu cargo, o 31% cos superiores e o 28,3% cos clientes.

15 de abril de 2010

Persoas segundo a lingua na que falan no mbito laboral. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

En galego sempre Compaeiros de traballo Persoal ao seu cargo Superiores Clientes 36,8 31,5 31,0 28,3

Mis Mis galego casteln ca ca casteln galego 15,6 16,2 14,1 20,0 19,0 19,6 19,2 24,1

En casteln sempre 28,5 32,7 35,7 27,7

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 16 ou mis anos que ten traballo na actualidade en Galicia. Non se incle Outras situacins" ("Galego / casteln e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamao de mostra.

Uso do galego no mbito educativo


O 14,3% da poboacin galega de 5 ou mis anos que realizaba ensino regrado en Galicia en 2008 reciba as clases todas en galego, o 46,6% maioritariamente en galego, o 32,8% maioritariamente en casteln e o 6,3% recbenas todas en casteln.

Persoas segundo a lingua que utilizan no mbito educativo. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

Todas en galego Lingua na que reciben as clases Lingua na que responden os exames 14,3 12,9

Maioritariamente Maioritariamente en galego en castelan 46,6 40,2 32,8 33,3

Todas en casteln 6,3 13,6

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos que recibe ensino regrado na actualidade en Galicia. Non se inclen as clases de idiomas (galego, casteln, ingls...). Non se incle "Noutras linguas" por falta de tamao de mostra.

Persoas segundo a lingua que utilizan no mbito educativo. Galicia. Ano 2008
Porcentaxes

En galego sempre Lingua na que escriben na escola Lingua na que falan cos compaeiros Lingua na que falan cos profesores 11,5 17,4 15,1

Mis Mis galego casteln ca ca casteln galego 41,7 19,3 28,7 35,4 28,1 33,8

En casteln sempre 11,4 35,3 22,5

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos que recibe ensino regrado na actualidade en Galicia. Non se inclen as clases de idiomas (galego, casteln, ingls...). Non se incle "Noutras linguas" por falta de tamao de mostra.

O 71,9% dos alumnos galegos de entre 5 e 16 anos que en 2008 estudaron algn tipo de ensino regrado recibiron as clases todas ou maioritariamente en galego. Entre a poboacin de 17 ou mis anos, esta porcentaxe baixa ata o 42,3%.

15 de abril de 2010
Persoas que estudan en Galicia segundo a lingua na que reciben as clases. Galicia
Porcentaxes

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30,9% 8,3% 2003 Total 45,8% 15,1%

6,3% 32,8%

10,1%

3,8% 24,4% 22,3%

10,7%

41,0% 52,6% 53,6% 46,6% 37,5% 18,2% 2008 21,3% 3,8% 2003

47,0%

34,6% 7,7% 2008

14,3% 2008

11,5% 2003

De 5 a 16 anos

De 17 ou mis anos
Maioritariamente en galego Todas en casteln

Todas en galego Maioritariamente en casteln

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos que recibe ensino regrado na actualidade en Galicia Non se incle "Noutras linguas" por falta de tamao de mostra. Non se inclen as clases de idiomas (galego, casteln, ingls )

Fogares e idioma
No ano 2008, no 21,8% dos fogares galegos todos os seus membros de 5 ou mis anos falan habitualmente s en galego. En 2003 esta porcentaxe era do 32,8%. Por reas xeogrficas, o sur de Ourense xunto coa rea da Costa da Morte as que presentan as maiores porcentaxes de fogares nos que todos os seus membros de 5 ou mis anos falan habitualmente s galego, cun 59,2% e un 52,1%, respectivamente. No outro extremo atpanse a rea de Vigo, cun 6%, a rea da Corua , cun 9,4%, e a rea de Pontevedra cun 9,8. Fogares nos que todos os seus membros de 5 ou mis anos falan habitualmente s galego. Ano 2008

15 de abril de 2010
43,6 a 59,2 31,8 a 43,6 21,9 a 31,8 11,7 a 21,9 5,9 a 11,7 (4) (3) (5) (4) (4)

11,7

34,93

9,43 29 52,07 19,33 28,52 24,55 9,82 10,87 5,99 20,79 42,15 21,92 43,64 18,28 31,79 47,73 41,63

59,18

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias

Grandes concellos
Nos sete grandes concellos galegos o uso do galego est por debaixo da media galega. Nos concellos de Vigo e Ferrol fala habitualmente sempre en galego o 7,1% da sa poboacin de 5 ou mis anos. En Santiago de Compostela, esta porcentaxe acada o 21,2%. En referencia ao coecemento do idioma galego, no concello de Vigo existe un 12,9% da poboacin que entende pouco ou nada o galego falado e un 6,9% que non o sabe falar nada.

15 de abril de 2010
Coecemento e uso do galego. Grandes concellos. Ano 2008
Porcentaxes

Concellos A Corua Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente En galego sempre Mis galego ca casteln Mis casteln ca galego En casteln sempre Persoas segundo o grao de entendemento do galego falado Moito Bastante Pouco ou nada Persoas que saben falar galego Moito Bastante Pouco Nada Fogares nos que todos os seus membros de cinco ou mis anos falan habitualmente s galego Santiago de Compostela Ferrol Lugo Ourense Pontevedra Vigo

7,8 19,2 37,1 36,0

21,2 31,0 32,2 15,7

7,1 11,4 38,4 43,1

16,8 30,6 31,8 20,9

19,1 28,1 27,9 24,9

12,2 19,4 31,5 36,9

7,1 17,7 31,8 43,4

69,7 23,2 7,1

82,1 13,9 4,0

54,2 37,8 7,9

68,0 26,9 5,1

55,4 38,0 6,6

58,6 31,4 10,0

44,2 42,9 12,9

52,4 29,7 13,1 4,8

68,9 23,6 5,9 1,6

33,3 44,6 17,6 4,5

55,0 32,5 7,9 4,6

43,4 41,7 10,1 4,8

39,7 42,9 12,3 5,2

29,6 45,4 18,2 6,9

5,3

10,6

3,9

10,5

13,6

6,7

4,0

Fonte: IGE. Enquisa de condicins de vida das familias Nota: os datos fan referencia poboacin de 5 ou mis anos. Non se incle a poboacin que non pode entender e/ou escoitar un idioma falado.

Pdese consultar a metodoloxa desta estatstica en:


http://www.ige.eu/web/Controlador?operacion=mostrarmetodologias&idioma=gl&tema=1030&paxina=003 002003

Para mis informacin: Instituto Galego de Estatstica Complexo Administrativo San Lzaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A Corua) Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? Telfono de informacin: FAX: 981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 981.54.13.23

Notas de prensa en : http://www.ige.eu

10