Vocabulario de Medicina

(galego-español-inglés-portugués)

Servizo de Normalización Lingüística Universidade de Santiago de Compostela

COLECCIÓN DE VOCABULARIOS TEMÁTICOS N.º 5

SERVIzO DE NORMALIzACIÓN LINgüíSTICA

Vocabulario de Medicina
(galego-español-inglés-portugués)

2008 UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

VOCABULARIO de medicina : (galego-español-inglés-portugués) /coordinador Xusto A. Rodríguez Río, Servizo de Normalización Lingüística ; autores María Casas García ... [et al.]. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008. — 851 p. ; 21 cm. — (Vocabularios temáticos ; 5). — D.L.C 3806-2008. — ISBN 978-84-9887-028-2 1. Medicina-Diccionarios. 2. Galego (Lingua)-Glosarios, vocabularios, etc. políglotas. I.Rodríguez Río, Xusto A., coord. II.Casas García María. III.Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Normalización Lingüística, coord. IV. Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, ed. V.Serie. 61(038)=699=60=20=690
© Universidade de Santiago de Compostela, 2008 Coordinador: Xusto A. Rodríguez Río (Área de Terminoloxía. Servizo de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela) Autoras/res: María Casas García (Área de Medicina Familiar e Comunitaria. Unidade Docente de Pontevedra. Centro de Saúde de Bueu) Sonia Miguélez Ferreiro (Área de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente de Segovia. Centro de Salud Segovia 1) Carolina Pena Álvarez (Área de Oncoloxía Médica. Complexo Hospitalario de Pontevedra) Iria Pereira Fernández (Escola Universitària d’Infermeria. Universitat de Barcelona) Adriana Rubín Barrenechea (Hospital Amato Lusitano. Castelo Branco. Portugal) Sabela Sánchez Trigo (Área de Medicina Interna. Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide - Nóvoa Santos. Ferrol) Xoana María Vázquez Vicente (Servei d’Aparell Digestiu. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona) Isabel Vidal Castiñeira (Área de Medicina Familiar e Comunitaria. Unidade Docente de Santiago de Compostela. Centro de Saúde de Fontiñas) Xusto A. Rodríguez Río (Área de Terminoloxía. Servizo de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela) Asesores puntuais: Francisco Caamaño Isorna (profesor do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela). Tomás García-Caballero Parada (catedrático do Departamento de Ciencias Morfolóxicas. Universidade de Santiago de Compostela). Francisco Javier Jorge Barreiro (catedrático do Departamento de Ciencias Morfolóxicas. Universidade de Santiago de Compostela). José Joaquín Lado Abeal (profesor titular do Departamento de Medicina. Universidade de Santiago de Compostela). Agustín Montes Martínez (profesor titular do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela). Xosé Luis Otero Cepeda (profesor titular do Departamento de Estatística e Investigación Operativa. Universidade de Santiago de Compostela). Jesús Bernardo Otero Costas (catedrático do Departamento de Fisioloxía. Universidade de Santiago de Compostela). Germán Sierra Paredes (profesor titular do Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Universidade de Santiago de Compostela). Ernesto Smyth Chamosa (profesor titular do Departamento de Psiquiatría, Radioloxía e Saúde Pública. Universidade de Santiago de Compostela). Subvenciona Consellería de Sanidade Edita Servizo de Publicacións e Intercambio Científico Campus universitario sur www.spubl/usc.es Imprime Imprenta Universitaria Campus universitario sur Dep. Leg.: C 3806-2008 ISBN 978-84-9887-028-2

Agradecementos

Como responsables da elaboración deste Vocabulario queremos deixar constancia da nosa gratitude a todas aquelas persoas que dunha forma ou doutra contribuíron a que este traballo vexa finalmente a luz: á Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela —e en especial aos docentes que nos asesoraron na busca de bibliografía especializada e na resolución das dúbidas concretas que se nos foron presentando—; a Zenaida Piñeiro Aguin, Eva Salgado Pérez, Maruxa Martínez Nogueira, Isabel Vaquero Quintela, María Teresa Castaño Oreja, Ana María Bermejo Barrera, María del Carmen Masa Vázquez e outras e outros que de seguro esquecemos. Tamén queremos facer unha mención de recoñecemento ás familias e amizades que nos apoiaron, soportaron con paciencia os enfados e tensións que provoca participar nunha obra coma esta. Igualmente queremos expresar o noso agradecemento á Consellería de Sanidade, polo apoio económico que fai posible a edición deste volume. E, finalmente, a vós, lectores e lectoras, porque ao utilizar este Vocabulario facedes que o noso traballo cobre sentido.

Índice 9 Limiar 15 Táboa de materias 17 Abreviaturas empregadas 21 Vocabulario de Medicina 547 Índice de denominacións españolas 643 Índice de denominacións inglesas 737 Índice de denominacións portuguesas 833 Índice de denominacións latinas 849 Bibliografía

7

Limiar
A historia da elaboración deste vocabulario é a historia dunha necesidade. Explicar de onde xorde lévanos a lembrarnos de nós mesmas hai uns poucos anos: unhas estudantes de Medicina que pensaban en galego e pretendían empregar esta lingua na súa vida académica pero que, por descoñecemento dos termos técnicos desa disciplina, “inventaban” o vocabulario tentando atinar, sen a certeza de estar empregándoo ben ou mal pola ausencia de referentes… Desas carencias e dun grupo de estudantes dispostas a traballar arrincou este proxecto. Poderiamos dicir que todo comezou na Facultade de Medicina, pero non seriamos nin xustas nin concretas abondo. Foi nos Comités Abertos de Faculdade onde escoitamos falar por primeira vez do proxecto de redactar un vocabulario de termos médicos en lingua galega, e foi alí tamén onde nos implicamos na posta en marcha desa iniciativa, converténdoa no noso propio labor. O entusiasmo inicial impedíanos albiscar as dificultades dun proxecto desta envergadura: un grupo de estudantes de Medicina, sen coñecementos especializados de lingua, que emprenden a ela-

9

boración dun vocabulario galego de termos médicos con equivalentes ás catro –ou cinco, se sumamos o latín– linguas máis relevantes para o seu exercicio profesional. A integración de persoal técnico do Servizo de Normalización Lingüística no equipo de traballo permitiu cubrir con garantías os aspectos lingüísticos e metodolóxicos en que a nosa formación era deficitaria. A primeira lección para nós, cando planificabamos o traballo con prazos eternamente prorrogados, foi que un labor destas características requiría un esforzo e unha constancia inimaxinables, que nin tan sequera albiscabamos no principio. Todas estas dificultades mesturábanse coas nosas vidas, roubándolle horas ó estudo e ó lecer. Tivemos que rematar a carreira, aprobar o MIR e comezar a nosa vida laboral durante o proceso de elaboración do vocabulario, seleccionando termos de entre interminables textos técnicos e glosarios. A meta principal deste Vocabulario é facilitar a tarefa de falar ou escribir sobre medicina en galego con calidade e precisión a quen ensina ou se forma nesta ou noutras titulacións da área das ciencias da saúde. Pero agardamos tamén que a súa repercusión reborde o ámbito universitario e chegue ao mundo profesional, xa que esta ferramenta de normativización -cun amplo repertorio de termos médicos en galego - pode contribuír á normalización e aumentar desa forma a presenza do galego na comunicación sanitaria. Sabemos ben que unha iniciativa coma esta non é máis ca un pequeno chanzo no camiño dun obxectivo tan ambicioso e, sendo conscientes de que seguiremos atopando prexuízos e obstáculos en contra do galego, tan difíciles de mudar coma de xustificar, traballamos e seguiremos traballando por un galego normativizado e normalizado, un galego culto e de calidade, que irá ocupando o lugar que lle corresponde dentro do ámbito científico en Galicia.

10

Que hoxe teñas nas túas mans este exemplar é para nós a maior recompensa. U U U Antes de que comeces a consultalo parécenos interesante ofrecerche algunhas pistas sobre a información que no Vocabulario vas atopar e a forma en que esta se presenta. Deste xeito, poderás tirarlle moito máis partido desde o primeiro momento. Estruturalmente, divídese en dous grandes bloques: a. o vocabulario propiamente dito, no que se recolle o corpus de entradas, numerado e ordenado alfabeticamente segundo a súa denominación galega. b. os índices remisivos, nos que se presenta unha listaxe alfabética de todos os equivalentes en cada unha das linguas de traballo (español, inglés, portugués e latín), indicando o número da entrada galega a que corresponde e onde se atopa toda a información sobre ela. O primeiro deles é a cerna deste traballo, e consta de dous tipos de entradas: 1. As ENTRADAS COMPLETAS son as que compilan e organizan toda a información sobre cada un dos conceptos estudados no Vocabulario. Identifícanse cun número que permite remitir facilmente a elas desde calquera dos índices e encabézanse coa denominación galega e a categoría gramatical desta. A continuación indícase a área temática a que pertence o concepto designado por esa denominación1, e unha liña despois preséntanse outros nomes galegos que remiten ao mesmo concepto, quer
1

Vid. unha listaxe das empregadas na “´Táboa de materias”.

11

sinónimos (marcados como SIN.), quer variantes (marcadas como VAR.). O seguinte bloque de información recolle e ordena os nomes empregados en español (es), inglés (en), portugués (pt) e latín2 (la) para nomear ese mesmo concepto, separando con punto e coma os sinónimos en cada unha das linguas e ordenándoos alfabeticamente. En caso de que unha denominación en calquera das linguas de traballo se empregue nun nivel non-estándar da lingua (como forma popular, arcaica, literaria, coloquial…) esa información introdúcese ao lado da forma correspondente, enmarcada entre corchetes. Para rematar, no apartado Nota. aparecen —cando o consideramos relevante— informacións complementarias de tipo técnico ou lingüístico, así como xustificacións de escollas que poidan parecer discutibles. 4783 talón m Anatomía SIN.- calcañar [pop.]; calcaño [pop.] es talón en heel pt talão la calx
Nota.- Algúns dicionarios galegos diferencian entre “talón” e “calcañar” indicando que o segundo é a ‘parte inferior do talón’.

2. As ENTRADAS REMISIVAS son aquelas que recollen unicamente sinónimos ou variantes dunha “entrada completa”, e
2 Nesta categoría recóllense as denominacións latinas da International Anatomic Terminology. Por ese motivo, este idioma só se inclúe nas entradas da área temática Anatomía.

12

que teñen como misión principal redirixir a quen consulta cara a esta3. calcañar m Vid.- talón Deste xeito, se precisas atopar información sobre un concepto do que coñeces o nome galego, só tes que buscalo dentro do corpus de entradas do vocabulario. Pola contra, se o que coñeces é unha denominación noutra lingua, debes dirixirte ao índice do idioma correspondente e ver en qué entrada se cita esa forma; a continuación, só tes que buscar o número en cuestión no corpus de entradas e… velaí tes os datos que precisas!

Presentar a sinonimia desta maneira permite, en casos de concorrencia de sinónimos, expresar de forma indirecta as denominacións que se consideran preferibles (as que encabezan as entradas completas).
3

13

14

Táboa de materias
1. 2. 3. 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Patoloxías Etiopatoxenia Probas complementarias Terapéutica Medicina preventiva Farmacoloxía Anatomía Anatomía patolóxica Semioloxía Fisioloxía Epidemioloxía Histoloxía Bioquímica Xenética Organización sanitaria Instrumental Termos xerais

15

16

UU. col.Abreviaturas empregadas a abrev arc. s sb sg adxectivo abreviatura forma arcaica portugués do Brasil forma coloquial forma culta inglés americano substantivo feminino forma literaria locución substantivo masculino plural forma popular portugués de Portugal substantivo con variación de xénero símbolo sigla 17 . Br. Pt. f lit. loc m pl pop. cult. EE.

Vocabulario Vocabulario de medicina 19 .

Vocabulario 20 .

. abdómen distendido [Pt..Vocabulario A Vid..].abdome prominente.].- Evítese “abducción”... abdômen em tábua [Br.abdución 3 abdome m Anatomía SIN..]...separación es abducción. separación en abduction pt abdução.]. barriga [pop.] Vid. estreito inferior da pelve la apertura pelvis inferior abdome distendido 5 abdome en táboa m 9 abertura superior da pelve f Anatomía SIN..].. abdómen [Pt.] pt abdome. abdômen agudo [Br.rexión abdominal (f). abdomen prominente en distended abdomen pt abdome distendido.estreito superior da pelve (m) es estrecho superior de la pelvis en pelvic inlet pt abertura superior da pelve.abdome globuloso 7 abdución f Nota. abdominal region. abdome distendido es abdomen distendido.] 21 . Fisioloxía Anatomía SIN. estreito superior da pelve la apertura pelvis superior emioloxía S SIN.]. gut [pop. abdomen globuloso. abdômen distendido [Br. región abdominal en abdomen.ventre de madeira es abdomen en tabla en abdominal guarding pt abdome em tábua.adenina 6 abdome globuloso m 1 á f Anatomía es ala en wing pt asa la ala Fisioloxía es a término en full term pt a termo 2 a termo a Semioloxía SIN.. região abdominal la abdomen Semioloxía es abdomen agudo en acute abdomen pt abdome agudo. abdómen agudo [Pt. abdômen [Br. panza [pop.abdome globuloso *abducción Vid. abdómen em tábua [Pt.] es abdomen. panza [pop.].anomalía cromosómica 4 abdome agudo m 8 abertura inferior da pelve f Anatomía SIN.] abdome prominente Vid. separação la abductio aberración cromosómica Vid.estreito inferior da pelve (m) es estrecho inferior de la pelvis en pelvic outlet pt abertura inferior da pelve.

ictus 14 abuso de substancias m Termos xerais es abuso de sustancias en substance abuse pt abuso de substâncias 19 accidente de traballo m Ac Vid..clitoridectomía Patoloxías es acalasia en achalasia pt acalasia...arteria cerebral anterior Termos xerais SIN. acalásia 11 abordaxe f Terapéutica es abordaje en approach pt abordagem 16 acantólise f Semioloxía es acantolisis en acantholysis pt acantólise abrasión Vid. accidente laboral en work accident pt acidente de trabalho 22 . abulia pt abulia acceso Vid.accidente laboral es accidente de trabajo.anticorpo ACA Vid..neonato -ta 15 acalasia f ablación do clítoris Vid.erosión 12 absceso m Semioloxía Anatomía patolóxica es absceso en abscess pt abscesso 17 acantose nigricans f Patoloxías es acantosis nigricans en acanthosis nigricans pt acantose nigricans 18 ácaro m E tiopatoxenia es ácaro en acarus pt ácaro 13 abulia f Semioloxía es abulia en aboulia....Vocabulario 10 ablación f Terapéutica es ablación en ablation pt ablação acabado -da de nacer Vid..ataque accidente cerebrovascular Vid.

acetil-coenzima A en acetyl-CoA.ataque isquémico transitorio...Vocabulario 20 accidente isquémico transitorio m 23 acetilcoenzima A m Semioloxía Patoloxías SIN.acetilcolina acía Vid...- pirose ACh Vid.cavidade cotiloide (f) es acetábulo.ACh (sb) es acetilcolina en acetylcholine pt acetilcolina Vid.accidente de traballo accidente laboral Bioquímica Fisioloxía SIN..acetil-CoA es acetil-CoA..- pirose 21 aceptación f Fisioloxía es aceptación en acceptance pt aceitação acidez Vid.pirose Terapéutica es acidificación en acidification pt acidificação 22 acetábulo m 26 acidificación f Anatomía SIN. AIT (sg) es accidente isquémico transitorio.. cavidad cotiloidea en acetabulum. acetil-coenzima A 24 acetilcolina f Vid. acetyl-coenzyme A pt acetil-CoA. cavidade cotilóide la acetabulum 27 acidificante m Farmacoloxía es acidificante en acidifier pt acidificante cetaminofén Vid.acetilcoenzima A 23 . cotyloid cavity pt acetábulo.paracetamol a acetil-CoA Vid.ictus accidente vascular cerebral acedía acedume Vid. ataque isquêmico transitório Bioquímica SIN.pirose Semioloxía es acidemia en acidemia pt acidemia 25 acidemia f Vid... AIT (sg).. AIT (sg).. transient ischemic attack pt acidente isquêmico transitório. ataque isquémico transitorio en TIA (sg).

AG (sg) es ácido graso.Asp (sb) es ácido aspártico en aspartic acid pt ácido aspártico 31 ácido aspártico m 37 ácido glutámico m 32 ácido biliar m Bioquímica es ácido biliar en bile acid pt ácido biliar Bioquímica Fisioloxía SIN..GABA (sg) es ácido gamma-aminobutírico. ácido araquidónico [Pt... AG (sg) en FA (sg). GABA (sg) en GABA (sg). deoxyribonucleic acid. GABA (sg) ácido ascórbico Vid.glutamato.. gamma-aminobutyric acid pt ácido gama-aminobutírico. Glu (sb) es ácido glutámico.Vocabulario 28 ácido acetilsalicílico m Farmacoloxía es ácido acetilsalicílico en acetylsalicylic acid pt ácido acetilsalicílico 34 ácido desoxirribonucleico m Bioquímica SIN. (sg) DNA (sg) es ácido desoxirribonucleico.]. DNA (sg) pt ácido desoxirribonucléico. ADN (sg). AG (sg) 24 .glicina Farmacoloxía es ácido aminosalicílico en aminosalicylic acid pt ácido aminossalicílico 29 ácido aminosalicílico m 35 ácido fólico m Bioquímica es ácido fólico en folic acid pt ácido fólico 30 ácido araquidónico m Bioquímica es ácido araquidónico en arachidonic acid pt ácido araquidônico [Br. ácido glutámico [Pt. DNA (sg) en deoxyribonucleic acid. fatty acid pt ácido graxo. ADN (sg).. glutamato en glutamate..ADN. DNA (sg) ácido aminoacético Vid. glutamato 38 ácido graxo m 33 ácido clorhídrico m Bioquímica Fisioloxía SIN.].. glutamic acid pt ácido glutâmico [Br.vitamina C Bioquímica SIN.] 36 ácido gamma-aminobutírico m Bioquímica Fisioloxía SIN.HCl (sb) es ácido clorhídrico en hydrochloric acid pt ácido clorídrico Bioquímica SIN..].

depuración de urea 48 aclorhidria f 43 ácido úrico m Bioquímica es ácido úrico en uric acid pt ácido úrico Etiopatoxenia Semioloxía VAR. ARN (sg).anaclorhidria es aclorhidria... RNA (sg) en ribonucleic acid. RNA (sg) pt ácido ribonucléico.] 45 aciduria f Semioloxía es aciduria en aciduria pt acidúria ácido nicotínico Vid.depuración *aclaramento de creatinina Vid.- Evítese “acné”. acne vulgar 44 acidose f Etiopatoxenia es acidosis en acidosis pt acidose 49 acne f Nota. RNA (sg) es ácido ribonucleico. anacloridria ACM Vid. 25 . anachlorhydria pt acloridria.ARN (sg). ARN (sg)..vitamina B3 46 acinesia f 40 ácido nucleico m Bioquímica es ácido nucleico en nucleic acid pt ácido nucléico Semioloxía es acinesia en akinesia. akinesis pt acinesia 47 ácino m Histoloxía es acino en acinus pt ácino 41 ácido ribonucleico m Bioquímica SIN.Vocabulario 39 ácido láctico m Bioquímica es ácido láctico en lactic acid pt ácido láctico [Pt...acne vulgar es acné.depuración de creatinina 42 ácido salicílico m Farmacoloxía es ácido salicílico en salicylic acid pt ácido salicílico *aclaramento de urea Vid. ácido lático [Br. anaclorhidria en achlorhydria. acné vulgar en acne.. acne vulgaris pt acne...].arteria cerebral media Patoloxías SIN. RNA (sg) *aclaramento Vid.

rosácea es acné rosácea.- Designa o ‘conxunto de modificacións somáticas ou fisiolóxicas que un organismo presenta como adaptación ao medio en que vive e que non se transmiten por medio da herdanza’ 59 acrocinesia f 54 acondroplasia f Patoloxías es acondroplasia en achondroplasia pt acondroplasia acromasia Vid..daltonismo 26 . evento 57 acontecemento sentinela m Epidemioloxía SIN. acrokinesia pt acrocinesia Nota.. rosácea en acne rosacea.Vocabulario *acné Vid..acrocinese es acrocinesia.acne Etiopatoxenia es acolia en acholia pt acolia 51 acolia f Epidemioloxía SIN. acrocinesis.acne Patoloxías SIN..evento es evento. artera cerebral posterior 58 acrocianose f 53 acomodación f Fisioloxía es acomodación en accommodation pt acomodação Patoloxías Semioloxía es acrocianosis en acrocyanosis pt acrocianose acrocinese Vid.acromía acromatopsia parcial Vid. rosácea 55 aconsellamento xenético m Xenética SIN. ACP Vid. genetic counselling pt aconselhamento genético 50 acne rosácea f 56 acontecemento m acne vulgar Vid... rosacea pt acne rosácea. acrocinesis en acrocinesia....consello xenético es consejo genético en genetic counseling.acrocinesia Semioloxía VAR. suceso en event pt acontecimento.evento sentinela es evento centinela.. suceso centinela en sentinel event pt evento sentinela 52 acomodación f Fisioloxía es acomodación en accommodation pt acomodação Nota.- Designa o ‘proceso de adaptación que realizan o músculo ciliar e o cristalino para axustar o ollo á visión a distintas distancias’.

hormona 61 acromía f 66 actina f Bioquímica es actina en actin pt actina Semioloxía VAR. fetal habitus pt atitude fetal Termos xerais es acto médico en medical procedure pt acto médico [Pt. hipocratismo digital 69 actinoterapia f acroscleroderma Vid.].. acrosteólise adrenocorticotrópica acromelalxia Vid. acrómio [Pt.Vocabulario 60 acromegalia f Patoloxías Semioloxía es acromegalia en acromegaly pt acromegalia 65 acrosteólise f Semioloxía es acroosteolisis. ato médico [Br... acromia 67 actinomicina f Farmacoloxía es actinomicina en actinomycin pt actinomicina 62 acromion m Anatomía SIN. dedos en palillo de tambor.síndrome das pernas inquedas ACTH Vid. hipocratismo digital en acropachy..esclerodactilia 70 actitude fetal f 64 acrosoma m Histoloxía es acrosoma en acrosome pt acrossoma.] 71 acto médico m 27 .] la acromion 68 actinomicose f Patoloxías es actinomicosis en actinomycosis pt actinomicose Terapéutica es actinoterapia en actinotherapy pt actinoterapia 63 acropaquía f Semioloxía SIN. acrossomo Anatomía es actitud fetal en fetal attitude. acromion pt acrômio [Br..hipocratismo dixital (m) es acropaquia. acromía en achromasia.]. achromia pt acromasia. acrosteolisis en acro-osteolysis pt acro-osteólise..acromasia es acromasia. clubbing pt baqueteamento. apófisis acromial en acromial process.apófise acromial (f) es acromion.

colanxioma 28 .. adeno-hipófise Terapéutica es adenoidectomía en adenoidectomy pt adenoidectomia 82 adenoidectomía f 76 adaptación f Fisioloxía es adaptación en adaptation pt adaptação ota.A (sb) es adenina en adenine pt adenina Patoloxías es adenitis en adenite pt adenite 74 acuidade visual f Fisioloxía Probas complementarias SIN.ictus adamantinoma pituitario Vid..ameloblastoma 81 adenohipófise f adamantoblastoma Histoloxía Anatomía es adenohipófisis en adenohypophysis pt adenohipófise.... tinnitus 78 adenilciclase f Bioquímica es adenilciclasa en adenyl cyclase pt adenilciclase Bioquímica SIN.- tinnitus es acúfeno. con “adenoidectomía”. Semioloxía SIN.adución adenoma do conduto biliar Vid.- Designa a ‘extirpación das vexetacións N adenoides’. Cfr..Vocabulario 72 acueduto m Anatomía es acueducto en aqueduct pt aqueduto la aqueductus 77 adenectomía f Terapéutica es adenectomía en adenectomy pt adenectomia 73 acúfeno m ota. con “adenectomía”. addución Vid.craniofarinxioma Vid.- Designa a ‘extirpación cirúrxica dunha N glándula ou ganglio’. Cfr.agudeza visual es acuidad visual.. tinnitus en tinnitus pt acúfeno. agudeza visual en visual acuity pt acuidade visual 79 adenina f 75 acupuntura f Terapéutica es acupuntura en acupuncture pt acupunctura 80 adenite f ACV Vid.

.AMPc (sg). cyclic adenosine monophosphate.hormona antidiurética Bioquímica es adhesina en adhesin pt adesina 89 adhesina f 85 adenosina f Bioquímica es adenosina en adenosine pt adenosina adenosina 90 adhesión celular f Fisioloxía es adhesión celular en cell adhesion pt adesão celular 86 adenosinmonofosfato cíclico m Bioquímica SIN. AMPc (sg) 91 adicción f Patoloxías SIN..mastadenovirus es adenovirus. trifosfato de adenosina en adenosine triphosphate. ATP (sg).oncocitoma 83 adenopatía f Bioquímica SIN.. mastadenovírus ADH Vid.insulinoma 87 adenosintrifosfato m adenoma langerhansiano Vid.. mastadenovirus pt adenovírus. cyclic AMP pt adenosina monofosfato cíclica. AMP cíclico es adenosinmonofosfato cíclico.drogadicción 29 .insulinoma adenoma oxifílico Vid. ATP (sg) es adenosina trifosfato. dependencia física en addiction. ATP (sg) pt adenosina trifosfato.. AMPc (sg) en cAMP (sg).dependencia física es adicción.. physical dependence pt dependência física adicción ás drogas Vid.. ATP (sg). adenosintrifosfato. mastadenovirus en adenovirus...Vocabulario adenoma insular Vid.trifosfato de adenosina. trifosfato de adenosina Anatomía patolóxica Semioloxía es adenopatía en adenopathy pt adenopatia 88 adenovirus m 84 adenose f Anatomía patolóxica es adenosis en adenosis pt adenose Etiopatoxenia SIN. adenosíntrifosfato.

esprái en aerosol.suprarrenalectomía 99 aerosol m 94 adrenalina f Bioquímica Fisioloxía SIN. epinephrine pt adrenalina. aproximação la adductio 93 adolescencia f 98 aerofaxia f adrenalectomía Patoloxías SIN. disnomia en amnesic aphasia.. aducción.Vocabulario 92 adipocito m Histoloxía es adipocito en adipocyte pt adipócito 97 adución f ADN Vid.adrenalite adrenocorticotropina Vid..ácido desoxirribonucleico Fisioloxía es adolescencia en adolescence pt adolescência Fisioloxía Anatomía SIN.]. adrenitis pt adrenalite 101 afasia amnésica f adrenite Vid.. epinefrina en adrenalin. afasia anómica [Pt.hormona adrenocorticotrópica 96 adsorbente m Farmacoloxía es adsorbente en adsorbent pt adsorvente Semioloxía SIN.spray es aerosol..addución es adducción..gastrospiria es aerofagia en aerophagy pt aerofagia Vid... afasia anómica. disnomia es afasia amnésica. aproximación en adduction pt adução. adrenitis en adrenalitis. spray 100 afasia f Semioloxía es afasia en aphasia pt afasia 95 adrenalite f Patoloxías VAR. spray pt aerossol.. anomia afasia anómica Vid.afasia amnésica 30 ...]... anomic aphasia. epinefrina Farmacoloxía SIN.adrenite es adrenalitis. afasia anômica [Br. dysnomia pt afasia amnésica.aproximación VAR.epinefrina es adrenalina.afasia anómica.

108 aglutinación f aforrador de potasio Vid..- Designa un ‘estado de deficiencia inmunolóxica caracterizado por concentración moi baixa de todas as clases de globulinas gamma no sangue’.enfermidade Semioloxía es afonía en aphonia pt afonia 103 afonía f Nota.ácido graxo 31 .alfa-fetoproteína Semioloxía es afta en aphtha pt afta 109 agnosia f Semioloxía es agnosia en agnosia pt agnosia 104 afta f agnosia simultánea Vid...diurético aforrador de potasio Probas complementarias Etiopatoxenia es aglutinación en agglutination pt aglutinação AFP Vid.astereognosia Bioquímica es agonista en agonist pt agonista 110 agonista s 106 aftose f P atoloxías es aftosis en aphthosis pt aftose 111 agonista adrenérxico m Farmacoloxía es agonista adrenérgico en adrenergic agonist pt agonista adrenérgico AG Vid...Vocabulario 102 afaxia f Semioloxía es afagia en aphagia pt afagia 107 agammaglobulinemia f Patoloxías es agammaglobulinemia en agammaglobulinemia pt agamaglobulinemia afección Vid. Cfr. con “hipogammaglobulinemia”.simultagnosia 105 afta oral f Patoloxías es afta oral en oral aphtha pt afta oral agnosia táctil Vid..

vitilixe 115 agresividade f Semioloxía es agresividad en aggressiveness pt agressividade albuginea oculi Vid.acuidade visual 116 agudo -da a Termos xerais es agudo en acute pt agudo 121 albuminuria f Semioloxía es albuminuria en albuminuria pt albuminúria albuxínea Vid. neutropenia maligna es agranulocitopenia. N albinismo adquirido Vid..... grafanestesia en agraphesthesia.- Cfr.túnica albuxínea 32 ..antiinflamatorio non-esteroide transitorio 113 agrafía f Semioloxía es agrafía en agraphia pt agrafia AIT Vid. agranulocitose. graphanesthesia pt agrafestesia 117 agulla f Instrumental es aguja en needle pt agulha AINE Vid. agranulocytosis.accidente isquémico agranulocitopenia Vid..botulismo Patoloxías es albinismo en albinism pt albinismo 119 albinismo m ota. con “granulocitopenia”.alanina 118 alanina f Bioquímica SIN.agranulocitopenia... malignant neutropenia pt agranulocitopenia.grafanestesia es agrafestesia. neutropenia maligna alantíase Vid.. neutropenia maligna en agranulocytopenia.esclera Bioquímica es albúmina en albumin pt albumina 120 albumina f agudeza visual Vid..Ala (sb) es alanina en alanine pt alanina 114 agranulocitose f Patoloxías SIN...Vocabulario 112 agrafestesia f Semioloxía SIN.agranulocitose Ala Vid. agranulocitosis.

alcol es alcohol en alcohol pt álcool 131 alelo m Xenética es alelo en allele pt alelo 126 alcohol m alento hepático Vid. uremic breath. alcalização alcol Vid.lactación materna 125 alcatrán m Farmacoloxía es alquitrán en tar pt alcatrão Bioquímica VAR. fetor urémico en fetor uremicus.. hálito urêmico [Br.. alcalización en alkalinization...] 133 alergólogo -ga s Organización sanitaria es alergólogo en allergist pt alergista 128 alcoholismo m 33 . alkalization pt alcalinização.Vocabulario 122 alcalinización f Terapéutica VAR. hálito urémico [Pt.].alcalinización Farmacoloxía es alcaloide en alkaloid pt alcalóide 130 aleatorización f 123 alcaloide m aleitamento artificial Vid.fetor uremicus es aliento urémico.... uremic fetor pt fetor uremicus..lactación artificial 124 alcalose f Etiopatoxenia es alcalosis en alkalosis pt alcalose aleitamento materno Vid.fetor hepaticus 132 alento urémico m 127 alcoholemia f Semioloxía es alcoholemia en alcoholemia pt alcoolemia Patoloxías es alcoholismo en alcoholism pt alcoolismo Semioloxía SIN.alcohol Bioquímica Fisioloxía es aldosterona en aldosterone pt aldosterona Epidemioloxía es aleatorización en randomization pt aleatorização 129 aldosterona f alcalización Vid.alcalización es alcalinización.

. alpha fetoprotein pt AFP (sg).inhibidor da proteinase alopecia androxenética Vid. homoenxerto es aloinjerto. injerto alógeno en allogenous graft..alopecia androxenética es alopecia androgenética. alfa fetoproteína en AFP (sg). homoinjerto. alfa-fetoproteína 143 alopecia androxénica f 139 algor mortis m Termos xerais es algor mortis en algor mortis pt algor mortis Patoloxías VAR. allograft. homoenxerto alfa-1-antitripsina Vid.enxerto alóxeno.nutrición parenteral Etiopatoxenia SIN.alopecia androxénica 138 alfa-fetoproteína f Bioquímica SIN. sensibilinóxeno es alérgeno en allergen pt alérgeno almorrá Vid...hemorroide Semioloxía es alodinia en allodynia pt alodinia 141 alodinia f 136 alerxia f Etiopatoxenia Patoloxías es alergia en allergy pt alergia 142 aloenxerto m 137 alexia f Semioloxía es alexia en alexia pt alexia Terapéutica SIN. homograft pt aloenxerto.. alopecia em áreas 144 alopecia areata f 34 . alopecia androgénica en androgenetic alopecia. enxerto alógeno.Vocabulario 134 alergoloxía f Organización sanitaria es alergología en allergology pt alergologia 140 alimentación artificial f Terapéutica es alimentación artificial en artificial feeding pt alimentação artificial 135 alérxeno m alimentación parenteral Vid.AFP (sg) es AFP (sg)...anafilactóxeno. alopecia androgénica P atoloxías es alopecia areata en alopecia areata pt alopecia areata. androgenic alopecia pt alopecia androgenética..

. homotransplante 152 alucinóxeno m Etiopatoxenia es alucinogéno en hallucinogen pt alucinógeno 153 alveolite f Patoloxías es alveolitis en alveolitis pt alveolite alotriofaxia Vid.fibrose pulmonar idiopática Histoloxía Anatomía es alveolo..Vocabulario 145 alotipo m Etiopatoxenia es alotipo en allotype pt alotipo 151 alucinación f Semioloxía es alucinación en hallucination pt alucinação 146 alotransplante m Terapéutica SIN. homotransplantation pt alotransplante. homotransplante en allotransplantation. ollo preguiceiro (m) [pop.homotransplante es alotrasplante. lazy eye pt ambliopia.] es ambliopía.pica Farmacoloxía es alquilante en alkylating agent pt alquilante 147 alquilante m alveolite fibrosante criptoxénica Vid. alvéolo en alveolus pt alvéolo la alveolus 148 alta hospitalaria f Termos xerais es alta hospitalaria en hospital discharge pt alta hospitalar 154 alvéolo m 149 alta médica f T ermos xerais es alta médica en discharge pt alta médica 155 amaurose f Semioloxía Patoloxías es amaurosis en amaurosis pt amaurose 150 altruísmo m Fisioloxía es altruismo en altruism pt altruísmo 156 ambliopía f Semioloxía Patoloxías SIN...]. olho preguiçoso 35 .ollo vago (m) [pop. ojo vago en amblyopia.

ptialina Patoloxías VAR. amylosis pt amiloidose. ameloblastoma pt adamantoblastoma.tonsila es amígdala.centro de saúde Patoloxías es amenaza de aborto en threatened abortion pt ameaça de aborto Patoloxías es amebiasis en amoebiasis pt amebíase Farmacoloxía es amebicida en amebicide pt amebicida 165 amígdala f 158 ameaza de aborto f Anatomía SIN... ameloblast pt ameloblasto Anatomía patolóxica SIN.. amilosis en amyloidosis.].adamantoblastoma es adamantoblastoma. tonsila en amygdala.tonsilite es amigdalitis en tonsillitis pt amigdalite Bioquímica es amilasa en amylase pt amilase 167 amigdalite f 161 ameloblasto m Histoloxía es ameloblasto en adamantoblast. tonsila la tonsilla 159 amebíase f 166 amigdalectomía f 160 amebicida m Terapéutica SIN. amenorrhoea pt amenorréia [Br. amenorreia [Pt..amiloidose 36 ..tonsilectomía es amigdalectomía. tonsilectomia Patoloxías SIN.] 168 amilase f 162 ameloblastoma m amilase salivar Vid. ameloblastoma Semioloxía es amenorrea en amenorrhea.amilose es amiloidosis.Vocabulario 157 ambulancia f Organización sanitaria es ambulancia en ambulance pt ambulância 164 amidón m Bioquímica es almidón en starch pt amido ambulatorio Vid. amilose 169 amiloidose f 163 amenorrea f amilose Vid. tonsilectomía en tonsillectomy pt amigdalectomia.. ameloblastoma en adamantoblastoma. tonsil pt amígdala...

agente anabolizante.axente anabólico. flictena. bulla.flictena. anabolizante en anabolic agent pt agente anabólico.. axente anabolizante es agente anabólico.. vexiga [pop.adenosinmonofosfato cíclico AMPc Vid. bocha [pop.aclorhidria anadipsia Vid. anabolizante anaclorhidria Vid. agente anabolizante. bulla.. empola ampola de Vater ampuloma Vid.Vocabulario 170 aminoácido m Bioquímica es aminoácido en amino acid pt aminoácido 176 ampola f 171 aminoglicósido m Farmacoloxía es aminoglucósido en aminoglycoside pt aminoglicosídeo Semioloxía SIN.polidipsia Histoloxía es anafase en anaphase pt anáfase 175 ampola f Farmacoloxía es ampolla en ampoule pt ampola 180 anafase f anafilactóxeno Vid.. flictena en blister..] es ampolla.. phlyctena pt bolha.]...carcinoma da 177 amputación f Terapéutica es amputación en amputation pt amputação Bioquímica es anabolismo en anabolism pt anabolismo 172 amnesia f Semioloxía es amnesia en amnesia pt amnésia 178 anabolismo m 173 amniocentese f Terapéutica Probas complementarias es amniocentesis en amniocentesis pt amniocentese 179 anabolizante m AMP cíclico Vid.alérxeno 37 .adenosinmonofosfato cíclico 174 amplificación f Xenética es amplificación en amplification pt amplificação Farmacoloxía SIN.

análise de urina 188 anamnese f 183 análise de sangue f P robas complementarias es análisis de sangre en blood analysis. exame de sangue 189 ananismo m 38 . exame do LCR.. Cfr. analgia en analgesia. nanism pt microplasia.analxia es analgesia. análisis de líquido cefalorraquídeo.análise de LCR. nanismo *análise de ouriños Vid. Terapéutica VAR. examen de líquido cefalorraquídeo en cerebrospinal fluid analysis. analgia Nota. Probas complementarias es análisis de orina en urine analysis.. con “anestesia”.Vocabulario anafilaxe Vid. blood test pt análise de sangue.reacción anafiláctica 184 análise de urina f 181 análise f Probas complementarias es análisis en analysis pt análise Nota. urine test pt análise de urina.- Evítese “análise de ouriños” e “análise de mexo”. análise do líquido cefalorraquidiano. anamnesis en anamnesis pt anamnese Patoloxías SIN. microplasia. CSF analysis pt análise do LCR.- Designa o ‘estado en que os estímulos 187 analxésico m Farmacoloxía es analgésico en analgesic pt analgésico *análise de mexo Vid. examen de LCR. exame de LCR (m) es análisis de LCR.analxesia Termos xerais es anamnesia. exame de líquido cefalorraquídeo (m).reacción anafiláctica anafilaxia Vid.microplasia (f) es enanismo. exame do líquido cefalorraquidiano nociceptivos se perciben pero non se interpretan como dolorosos’. microplasia en dwarfism.....análise de urina analxia Vid. analgia pt analgesia..análise de líquido cefalorraquídeo Organización sanitaria es analista en analyst pt analista 182 análise de líquido cefalorraquídeo f 186 analxesia f robas complementarias P SIN.. exame de urina 185 analista s análise de LCR Vid.

arrenoblastoma do ovário Fisioloxía SIN. hidropesía en anasarca. shunt en anastomosis. androgénio [Pt. shunt 194 anatomía f Termos xerais es anatomía en anatomy pt anatomia 199 andróxeno m 195 anatomía patolóxica f 200 anecoxenicidade f Semioloxía es anecogenicidad en anechogenicity pt anecogenicidade Organización sanitaria SIN. derivação. andrógeno 193 anastomose f 198 andropausa f erapéutica T SIN..patoanatomía.]. arrenoblastoma del ovario en androblastoma. arrhenoblastoma of ovary pt androblastoma. pathological anatomy pt anatomia patológica.. anulus.hidropisía (f) es anasarca.].derivation. anatomopatoloxía es anatomía patológica.derivación.anatomía patolóxica 197 androblastoma m 192 anasarca m emioloxía S SIN. ring pt anel la anulus 39 .. hidropisia Anatomía patolóxica SIN.climaterio masculino (m) es andropausia en andropause pt andropausa Bioquímica Fisioloxía es andrógeno en androgen pt androgênio [Br... hydrops pt anasarca. shunt (m) es anastomosis.Vocabulario 190 anaplasia f Anatomía patolóxica es anaplasia en anaplasia pt anaplasia 196 anatomopatólogo -ga s Organización sanitaria es anatomopatólogo en anatomic pathologist pt anatomopatologista 191 anartria f Semioloxía es anartria en anarthria pt anartria anatomopatoloxía Vid. anatomopatologia 201 anel m Anatomía es anillo en annulus.arrenoblastoma de ovario es androblastoma. anatomopatología en anatomical pathology. shunt pt anastomose.. derivación.

drepanocitose es anemia drepanocítica.Vocabulario 202 anel corneal m Semioloxía es anillo corneal en corneal ring pt anel corneano 207 anemia falciforme f anel crural Vid.. anemia falciforme. sickle-cell anemia.anemia nutricional 212 anemia perniciosa f Patoloxías es anemia perniciosa en pernicious anemia pt anemia perniciosa anemia drepanocítica Vid. drepanocitosis en drepanocytosis.anemia falciforme 40 . anillo femoral en crural ring. drepanocitose 208 anemia ferropénica f 204 anel vaxinal m Farmacoloxía es anillo vaginal en vaginal ring pt anel vaginal Patoloxías es anemia ferropénica en hipoferric anemia.anemia drepanocítica.. anemia aplástica 211 anemia nutricional f anemia aplástica Vid. anel femoral la annulus femoralis 203 anel femoral m Patoloxías SIN.anemia aplásica Patoloxías SIN.).. iron deficiency anemia pt anemia ferropénica (Pt. anemia falciforme. anemia nutricional anemia carencial Vid.anel femoral Anatomía SIN. anemia aplástica en aplastic anemia pt anemia aplásica..anel crural es anillo crural. anemia pt anemia 210 anemia megaloblástica f Patoloxías es anemia megaloblástica en megaloblastic anemia pt anemia megaloblástica 206 anemia aplásica f Patoloxías VAR.. anemia ferropriva (Br.) 209 anemia hemolítica f Patoloxías es anemia hemolítica en hemolytic anemia pt anemia hemolítica 205 anemia f Semioloxía es anemia en anaemia.anemia carencial es anemia carencial... femoral ring pt anel crural..anemia aplástica es anemia aplásica. anemia nutricional en nutritional anemia pt anemia carencial. sicklemia pt anemia drepanocítica.

con “analxesia”.].anestesia [col.anestesista es anestesiólogo..] 41 .].Vocabulario 213 anerxia f Semioloxía es anergia en anergy pt anergia 218 aneuploidía f X enética es aneuploidía en aneuploidy pt aneuploidia 214 anestesia f abolición da sensibilidade.anestesiólogo -ga Bioquímica es anhidrasa carbónica en carbonic anhydrase pt anidrase carbônica [Br.] es anestesiología en anesthesiology pt anestesiologia 223 anhidrase carbónica f anestesista Vid.aneurisma de aorta es aneurisma aórtico.- Designa o ‘estado caracterizado pola 219 aneurisma m Anatomía patolóxica es aneurisma en aneurysm pt aneurisma 220 aneurisma aórtico m anestesia Vid. fundamentalmente por causa de depresión farmacolóxica da función nerviosa’.. aneurisma de aorta aneurisma de aorta Vid. Terapéutica Semioloxía es anestesia en anesthesia pt anestesia Nota. anidrase carbónica [Pt. anestesista 222 anfiartrose f Anatomía es anfiartrosis en amphiarthrosis pt anfiartrose la amphiarthrosis 217 anestesioloxía f Organización sanitaria VAR.. aneurisma de aorta en aortic aneurysm pt aneurisma aórtico..anestesioloxía anestesia Vid.anestésico Farmacoloxía VAR. anestésico en anesthetic pt anestésico 215 anestésico m Patoloxías SIN...anestesia (f) [col... Cfr. anestesista en anesthesiologist. anesthetist pt anestesiologista.aneurisma aórtico 221 anfetamina f Etiopatoxenia es anfetamina en amphetamine pt anfetamina 216 anestesiólogo -ga s Organización sanitaria SIN.] es anestesia [col.

hipohidrosis en anhidrosis.anosmia enética X SIN.] 224 anhidrose f 230 anomalía cromosómica f Semioloxía SIN..antitranspirante anion gap Vid. hypohidrosis pt anidrose.aberración cromosómica es aberración cromosómica.imperforación anal (f) es ano imperforado.Vocabulario anhídrico carbónico Vid. anisochromia pt anisocromia Anatomía es ano en anus pt ânus la anus 233 anorexia nerviosa f Patoloxías es anorexia nerviosa en anorexia nervosa pt anorexia nervosa 228 ano m 234 anoscopia f Terapéutica Probas complementarias es anoscopia en anoscopy pt anoscopia 229 ano imperforado m Patoloxías SIN. aberração cromossómica [Pt. chromosomal anomaly pt aberração cromossômica [Br.. anomalia cromossômica [Br... hipoidrose anhidrótico Vid.. anomalia cromossómica [Pt.hiato aniónico Semioloxía es anisocitosis en anisocytosis pt anisocitose 225 anisocitose f 231 anomia f Semioloxía es anomia en anomie. anomy pt anomia 226 anisocoria f Semioloxía es anisocoria en anisocoria pt anisocoria 232 anorexia f Semioloxía es anorexia en anorexia pt anorexia 227 anisocromía f Semioloxía es anisocromía en anisochromasia.]. imperfuração anal anosfrasia Vid.]..anosmia 42 .].dióxido de carbono anodmia Vid..hipohidrose es anhidrosis.. anomalía cromosómica en chromosomal aberration. imperforación anal en imperforate anus pt ânus imperfurado.

artrodese 43 .. anosfrasia.anosfrasia VAR. antiovulatorio en anovulatory drug pt anovulatório Vid.antagonista dos receptores da anxiotensina II 245 antagonista da serotonina m Farmacoloxía es antagonista de la serotonina en serotonin antagonist pt antagonista da serotonina 240 anquilose f Etiopatoxenia Patoloxías es anquilosis en anchylosis. anosphrasia. anosmia en anodmia. ankylosis pt anquilose 246 antagonista da vitamina K m Farmacoloxía es antagonista de la vitamina K en vitamin K antagonist pt antagonista da vitamina K anquilose artificial Vid.hipoxemia Etiopatoxenia es anoxia en anoxia pt anoxia 239 anoxia f antagonista da anxiotensina II Vid. tranqüilizante menor 237 anovulación f Etiopatoxenia es anovulación en anovulation pt anovulação 243 antagonista m Bioquímica es antagonista en antagonist pt antagonista 238 anovulatorio m antagonista cálcico Farmacoloxía SIN.Vocabulario 235 anosmia f Semioloxía SIN..... anosmia 241 ansiedade f Patoloxías Semioloxía es ansiedad en anxiety pt ansiedade 242 ansiolítico m 236 anosognosia f Semioloxía es anosognosia en anosognosia pt anosognosia Farmacoloxía SIN...antiovulatorio es anovulatorio. anosphresia pt anodmia. minor tranquilizer pt ansiolítico. anosmia.tranquilizante menor es ansiolítico. tranquilizante menor en anxiolytic.anodmia es anodmia..bloqueador da vía do calcio 244 antagonista da aldosterona m Farmacoloxía es antagonista de la aldosterona en aldosterone antagonist pt antagonista da aldosterona anoxemia Vid.

ARA II (sg) pt antagonista da angiotensina II. angiotensin II receptor antagonist. ARA II en angiotensin II antagonist.antecedente médico es antecedente.. antagonista da anxiotensina II es antagonista de la angiotensina II. ante-parto 256 anterior a natomía A SIN. ventral pt anterior.ARA II (sg). ventral la anterior 44 . antecedente médico en medical history pt antecedente. antagonista de los receptores de la angiotensina II.antecedente 254 antecedente persoal m Termos xerais es antecedente personal en personal history pt antecedente pessoal Vid.Vocabulario 247 antagonista dos receptores da anxiotensina II m Farmacoloxía SIN.. antagonista dos receptores da angiotensina II.historia familiar 249 antagonista dos receptores de leucotrienos m Farmacoloxía es antagonista de receptores de leucotrienos en leukotriene receptor antagonist pt antagonista dos receptores de leucotrienos antecedentes familiares 255 anteparto m 250 antagonista dos receptores H2 m Farmacoloxía es antagonista de receptores H2 en H-2 receptor antagonist pt antagonista dos receptores H2 Termos xerais es anteparto en antepartum pt anteparto.. ARA II (sg) 251 antebrazo m Anatomía es antebrazo en forearm pt antebraço la antebrachium 252 antecedente m Termos xerais SIN.ventral es anterior. ventral en anterior... antecedente médico Termos xerais es antecedente familiar en familiar history pt antecedente familiar 248 antagonista dos receptores da serotonina m Farmacoloxía es antagonista de los receptores de serotonina en serotonin receptor antagonist pt antagonista dos receptores da serotonina 253 antecedente familiar m antecedente médico Vid.

inhibidor da agregación plaquetaria 268 antibiótico m Farmacoloxía es antibiótico en antibiotics pt antibiótico 261 antialérxico m Farmacoloxía es antialérgico en antiallergic pt antialérgico anticanceroso Vid. antiasthmatic pt antiasmático 259 antiagregación f 266 antibacteriano m Farmacoloxía es antibacteriano en antibacterial pt antibacteriano 260 antiagregante m Farmacoloxía es antiagregante en antiaggregant pt antiagregante 267 antibiograma m Probas complementarias es antibiograma en antibiogram pt antibiograma antiagregante Vid. anticestodal agent pt agente anticestóide... anticestodo en anticestodal..].axente anticestodo es agente anticestodo.] Farmacoloxía SIN.antineoplásico 262 antiandróxeno m Farmacoloxía es antiandrógeno en antiandrogen pt antiandrógeno 269 anticestodo m 263 antianémico m Farmacoloxía es antianémico en antianemic pt antianêmico [Br.Vocabulario 257 antiácido m Farmacoloxía es antiácido en antacid pt antiácido 264 antiarrítmico m Farmacoloxía es antiarrítmico en antiarrhythmic pt antiarrítmico 258 antiadrenérxico m Farmacoloxía es antiadrenérxico en antiadrenergic pt antiadrenérgico Terapéutica es antiagregación en antiaggregation pt antiagregação 265 antiasmático m Farmacoloxía es antiasmático en antasthmatic. antianémico [Pt. anticestóide 45 .

) es Ac (abrev. contraceptivo en anticonceptive. parassimpaticolítico Farmacoloxía es agente anticolinesterasa. genetic anticipation pt antecipação.).Vocabulario 270 anticipación f para adaptarse aos acontecementos e converter os feitos futuros en feitos presentes da conciencia’.Ac (abrev. parasimpaticolítico en anticholinergic.. anticonvulsivante..- Designa a ‘tendencia de certas enfermidades hereditarias a apareceren progresivamente a idade máis temperá nas xeracións sucesivas’. anticipación genética en anticipation.- Designa a ‘capacidade do individuo 275 anticolinérxico m Farmacoloxía SIN. anticonvulsivo. contraceptive pt anticonceptivo. antibody pt Ac (abrev. antiepiléptico en anticonvulsant.anticipación xenética es anticipación.... anticorpo 279 anticorpo m 46 .antiepiléptico VAR. anticonvulsivo. contraceptivo Vid. antecipação genética Nota.contraceptivo es anticonceptivo. parasympatholytic pt anticolinérgico. anticoncepción Vid.parasimpaticolítico es anticolinérgico..contracepción 277 anticonceptivo m anticipación xenética Vid.anticonvulsivo anticonvulsionante 278 anticonvulsivo m 273 anticoagulante m Farmacoloxía es anticoagulante en anticoagulant pt anticoagulante 274 anticodón m Xenética es anticodón en anticodon pt anticódon Farmacoloxía SIN. antiepiléptico Bioquímica Fisioloxía SIN...). anticolinesterásico en anticholinesterase agent pt anticolinesterásico 276 anticolinesterásico m 271 anticipación f Xenética SIN..anticipación 272 anticoagulación f Terapéutica es anticoagulación en anticoagulation pt anticoagulação Farmacoloxía Medicina preventiva SIN. Fisioloxía es anticipación en anticipation pt antecipação Nota.).anticonvulsionante es anticonvulsionante. antiepileptic pt anticonvulsionante. anti-colinérgico. anticuerpo en Ab (abrev.

antipropulsivo en antidiarrheal.Vocabulario 280 antidepresivo m Farmacoloxía es antidepresivo en antidepressant pt antidepressivo antiflatulento Vid. contraveneno en antidote. vermifuge pt anti-helmíntico.... antimycotic pt antifúngico.vermífugo es antelmíntico. contraveneno Farmacoloxía SIN. antitoxico.antigonadotropina 287 antigonadotropina f 283 antiemético m Farmacoloxía SIN.anticonvulsivo Vid.. antitoxic.antiinflamatorio 281 antidiarreico m 286 antifúnxico m Farmacoloxía es antidiarreico. counterpoison. antigonadotropina en antigonadotrophin. anthelmintic.. toxicida es antídoto. vermífugo 285 antifibrinolítico m Farmacoloxía es antifibrinolítico en antifibrinolytic pt antifibrinolítico 47 . antimicótico 282 antídoto m antigonadotrofina Vid. antitóxico. antihelmíntico.carminativo antifloxístico Vid. antigonadotropin pt antigonadotrofina. antigonadotropina 288 antigotoso m Farmacoloxía es antigotoso en gout drug pt antigotoso antiepiléptico antiespasmódico 289 antihelmíntico m 284 antiestróxeno m Farmacoloxía SIN. antidiarrheal drug pt antidiarréico F armacoloxía SIN.antivomitivo es antiemético en antiemetic pt antiemético. toxicide pt antídoto.. vermífugo en anthelminthic.. antitóxico.antigonadotrofina es antigonadotrofina..espasmolítico Farmacoloxía es antiestrógeno en antiestrogen pt antiestrógeno armacoloxía F VAR. anti-emético Vid.antimicótico es antifúngico..- contraveleno. antimicótico en antifungal.

- antihistamina (f) es antihistamina.- antihistamínico 297 antimaníaco m 293 antihistamínico m Farmacoloxía VAR. anti-inflammatory.antipalúdico F armacoloxía es antimaníaco en antimanic agent pt antimaníaco.hemostático.. anti-hemorroidal 296 antiinflamatorio non-esteroide m 292 antihipertensivo m Farmacoloxía es antihipertensivo en antihypertensive pt antihipertensivo. hemostatic. antihistamínico en antihistamine.Vocabulario 290 antihemorráxico m Farmacoloxía SIN.. NSAID (sg) pt AINE (sg). antiinflamatorio no esteroideo en nonsteroidal antiinflammatory drug. hemostático 295 antiinflamatorio m Farmacoloxía SIN.AINE (sg) es AINE (sg). antihemorrágico. antiinflamatorio en antiinflammatory. anti-infective pt antiinfeccioso. antihemorrágico. antihistaminic pt anti-histamina. axente hemostático es agente hemostático.. anti-infeccioso 299 antimicobacteriano m Farmacoloxía es antimicobacteriano en antimycobacterial pt antimicobacteriano 48 . antihemorrhoidal pt antihemorroidal. anti-inflamatório nãoesteróide antimalárico Vid. anti-maníaco antihistamina Vid. antiinflamatorio no esteroide. antiphlogistic pt antiflogístico. antiinflamatório 291 antihemorroidal m Farmacoloxía es antihemorroidal en antihemorrhoid drug. anti-hipertensivo Farmacoloxía SIN. hemostático en antihemorrhagic. hemostatic agent pt agente hemostático. antiinflamatório. anti-histamínico 298 antimetabolito m Farmacoloxía es antimetabolito en antimetabolite pt antimetabólito 294 antiinfeccioso m Farmacoloxía es antiinfeccioso en antiinfective..antifloxístico es antiflogístico.

febrífugo 308 antiprotozoario m 303 antineoplásico m Farmacoloxía SIN.. antinauseoso en antináusea. antiprotozoan pt antiprotozoário. febrífugo es antipirético...antiprurixinoso 49 . antinauseant pt antináusea. antitérmico.Vocabulario antimicótico Vid.anticanceroso es anticanceroso... antinematodal agent pt agente antinematódeo.. antináuseas.anovulatorio Farmacoloxía es antiprogestágeno en antiprogestagen. antinematodos en antinematodal. anti-parasitário 306 antiparkinsoniano m Farmacoloxía es antiparkinsoniano en antiparkinson drug. antineoplásico Farmacoloxía es antiprotozoario en antiprotozoal. antineoplásico. antinematódeo armacoloxía F SIN. anti-protozoário 309 antiproxestáxeno m antiovulatorio Vid.antitérmico. antipalúdico.antinauseoso antináuseas Vid... antinauseoso 305 antiparasitario m 301 antinauseoso m Farmacoloxía es antiparasitario en antiparasitic pt antiparasitário. antitumoral en anti-cancer drug.antifúnxico F armacoloxía es antimonial en antimonial drug pt antimonial 304 antipalúdico m 300 antimonial m Farmacoloxía SIN.axente antinematodos es agente antinematodos.antinauseoso Farmacoloxía VAR. antiparkinsonian pt antiparkinsoniano 307 antipirético m 302 antinematodos m Farmacoloxía SIN.antimalárico es antimalárico. anti-náusea. antitérmico. antipalúdico en antimalarial pt antimalárico. antiprogestogen pt antiprogestágeno.. antineoplastic pt anticanceroso.antináusea. antipalúdico antináusea Vid. febrífugo en antipyretic. antináuseas es antináusea.. febrifuge pt antipirético. anti-progestágeno antiprurítico Vid.

antiprurixinoso Farmacoloxía es antirretroviral en antiretroviral pt antiretroviral..neuroléptico es antipsicótico. neuroléptico en antipsychotic.. anti-psoriásico Farmacoloxía es antiséptico en antiseptic pt antiséptico.. antiprurítico en antipruritic. immune serum pt antisoro. anti-séptico Farmacoloxía SIN.- axente antitiroide es agente antitiroideo. antipruritoso es antipruriginoso. antiprurítico. neuroléptico Farmacoloxía es antipsoriásico en antipsoriatic pt antipsoriásico.anhidrótico es anhidrótico. suero inmune en antiserum.antídoto Farmacoloxía es antitoxina en antitoxin pt antitoxina 319 antitoxina f antipsórico Vid. anti-tiróide 318 antitiroide m 312 antipsoriásico m antitóxico Vid.antiprurítico..antipsórico VAR.. antitiroideo en antithyroid. neuroleptic pt antipsicótico. antitranspirante Farmacoloxía SIN. anti-retroviral Farmacoloxía es antirreumático en antirheumatic pt anti-reumático 313 antirretroviral m 320 antitranspirante m 314 antirreumático m Farmacoloxía SIN. antitrematode agent pt agente antitrematódeos.soro inmune es antisuero.antiprurixinoso 316 antiséptico m 310 antiprurixinoso m armacoloxía F SIN.axente antitrematodos es agente antitrematodos. antipsoric pt antipruriginoso. soro imune 317 antisoro m 311 antipsicótico m antitérmico Vid.antipirético Farmacoloxía SIN. antithyroid agent pt agente anti-tiróide... antipruritoso Farmacoloxía SIN.Vocabulario antipruritoso Vid. antitrematódeos 321 antitrematodos m 315 antisepsia f Medicina preventiva es antisepsia en antisepsis pt anti-sepsia 50 . antitranspirante en antiperspirant pt anti transpirante. antitrematodos en antitrematode... anti-soro..

anti-verrugas 333 ántrax m Patoloxías es ántrax en carbuncle pt antraz 51 .antiemético antixaqueca Vid.. antivírico en antiviral.. antígeno 331 antraciclina f Farmacoloxía es antraciclina en anthracycline pt antraciclina ota.- Evítese “antitusivo”. black lung pt antracose Farmacoloxía es antiverrugas en warts treatment pt antiverrugas. antivirotic pt antiviral.Vocabulario 322 antitrombina f Bioquímica es antitrombina en antithrombin pt antitrombina 328 antiviral m Farmacoloxía VAR. antimigrañoso en antimigraine drug pt antienxaqueca. anti-tuberculoso 329 antixaquecoso m antitúsico Vid.antiviral antivomitivo Vid.antixaquecoso Farmacoloxía VAR.... antituberculotic pt antituberculoso.antitúsico es antitusígeno en antitussive pt antitússico 330 antíxeno m 325 antitusíxeno m Bioquímica es antígeno en antigen pt antigénio. antivírico 323 antitrombótico m Farmacoloxía es antitrombótico en antithrombotic pt antitrombótico antivírico Vid. N 326 antivaricoso m Farmacoloxía es antivaricoso en antivaricose pt antivaricoso..antitusíxeno Farmacoloxía VAR.antitusíxeno *antitusivo Vid...antivírico es antiviral.antixaqueca es antijaquecoso. antienxaquecoso 324 antituberculoso m Farmacoloxía es antituberculoso en antitubercular agent. anti-varicoso 332 antracose f 327 antiverrugas m Patoloxías es antracosis en anthracosis.

...anurese es anuresis. angina de pecho en angina. anúria 344 anxiografía f 339 anuria f Probas complementarias es angiografía en angiography pt angiografia Vid. anuria en anuresis.. angina pectoris pt angina. angina de peito 336 antropoloxía f Termos xerais es antropología en antropology pt antropologia 341 anxina de peito f 337 antropometría f Probas complementarias es antropometría en anthropometry pt antropometria anxiocolite Vid.vasculite Terapéutica es angiectomía en angiectomy pt angiectomia 340 anxiectomía f 335 antro m Anatomía es antro en antrum pt antro la antrum anxiíte Vid.dedo anular Terapéutica es anuloplastia en annuloplasty pt anuloplastia 338 anuloplastia f 343 anxioedema m P atoloxías es angioedema..anuria Semioloxía VAR.anxina es angina. edema angioneurótico anurese Vid.colanxite Patoloxías es angiodisplasia en angiodysplasia pt angiodisplasia 342 anxiodisplasia f anular Vid... edema angioneurótico en angioedema. anuria pt anurese.. angioneurotic edema pt angioedema.Vocabulario 334 antrectomía f Terapéutica es antrectomía en antrectomy pt antrectomia anxeíte Vid.vasculite anxina Vid.coronariografía anxiografía coronaria 52 ..anxina de peito Semioloxía Patoloxías SIN.

] 348 anxiopatía f Patoloxías es angiopatía en angiopathy pt angiopatia 355 anxiotomía f 349 anxioplastia f Terapéutica es angioplastia en angioplasty pt angioplastia Terapéutica VAR.arteria aorta Patoloxías es aortitis en aortitis pt aortite 351 anxiosarcoma m 357 aortite f Anatomía patolóxica Patoloxías SIN. angiogénese [Pt.].anxiotomía Bioquímica Fisioloxía es angiotensina en angiotensin pt angiotensina 353 anxiotensina f 347 anxiomatose f Patoloxías es angiomatosis en angiomatosis pt angiomatose 354 anxiotensinóxeno m Bioquímica Fisioloxía es angiotensinógeno en angiotensinogen pt angiotensinogênio [Br. hemangiosarcoma pt angiossarcoma. vasorrafia en angiorrhaphy. angiotomy pt angiotomia 356 anxioxénese f 350 anxiorrafia f Terapéutica SIN.vasorrafia es angiorrafia..anxiostomía es angiostomía.Vocabulario 345 anxioloxía f Termos xerais es angiología en angiology pt angiologia 352 anxioscopia f Probas complementarias es angioscopia.. hemangiosarcoma en angiosarcoma.hemanxiosarcoma es angiosarcoma. vasorrafia Etiopatoxenia Fisioloxía es angiogénesis en angiogenesis pt angiogênese [Br. angiotensinogénio [Pt. angiotomía en angiostomy.. vasorrhaphy pt angiorrafia.. angioscopía en angioscopy pt angioscopia 346 anxioma m Patoloxías es angioma en angioma pt angioma anxiostomía Vid..] aorta Vid.]. hemangiossarcoma 53 .

.apéndice es apéndice.aparello xustaglomerular 361 apatía f Semioloxía es apatía en apathy pt apatia aparello Vid..apéndice vermiforme aparello dixestivo Vid... auricular appendix pt apêndice auricular la auricula atrii aparello respiratorio Vid. orejuela auricular en atrial auricle.sistema Histoloxía SIN.. complejo de Golgi en Golgi apparatus. Golgi complex pt aparelho de Golgi. apéndice vermiforme en appendix.sistema uroxenital Anatomía SIN..sistema uroxenital 360 aparello xustaglomerular m Histoloxía SIN..Vocabulario 358 aortoplastia f Terapéutica es aortoplastia en aortoplasty pt aortoplastia aparello xenitourinario Vid.apendicectomía apéndice Vid..sistema locomotor aparello reprodutor Vid.. complexo de Golgi 359 aparello de Golgi m apendectomía Vid...sistema xenital 54 ... apêndice vermiforme la appendix vermiformis aparello xenital Vid. apéndice vermicular.aparato xustaglomerular es aparato yuxtaglomerular en juxtaglomerular apparatus pt aparelho justaglomerular aparato Vid.sistema aparato xustaglomerular Vid.. auricle.sistema urinario aparello uroxenital Vid.sistema xenital Anatomía es orejuela.sistema dixestivo 362 apéndice auricular m aparello locomotor Vid.sistema respiratorio 363 apéndice vermiforme m aparello urinario Vid. vermiform appendix pt apêndice..complexo de Golgi es aparato de Golgi..

proceso cigomático (m) es apófisis cigomática en zygomatic process pt apófise zigomática.Vocabulario 364 apendicectomía f Terapéutica VAR. bone marrow failure pt aplasia medular Anatomía SIN. processo coracóide la processus coracoideus 55 . appendicectomy pt apendectomia. apendicectomía en appendectomy. processo zigomático la processus zygomaticus 373 apófise clinoide f 368 aplasia medular f Patoloxías es aplasia medular en bone marrow aplasia..- ápex es ápex...proceso clinoide (m) es apófisis clinoides en clinoid process pt apófise clinóide. ápice en apex pt ápex 366 ápice m 372 apófise cigomática f 367 aplasia f Anatomía patolóxica es aplasia en aplasia pt aplasia Anatomía SIN..apendectomía es apendectomía. apnoea pt apnéia Anatomía SIN. apendicectomia 370 apófise accesoria f Anatomía SIN. processo clinóide la processus clinoideus 374 apófise coracoide f 369 apnea f Semioloxía es apnea en apnea..proceso coracoide (m) es apófisis coracoides en coracoid process pt apófise coracóide.. processo articular la processus articularis 371 apófise articular f apertamento Vid..acromion Anatomía SIN.estrinximento ápex Vid.ápice A natomía SIN.- proceso accesorio (m) es apófisis accesoria en accessory process pt apófise acessória la processus accessorius 365 apendicite f Patoloxías es apendicitis en appendicitis pt apendicite apófise acromial Vid.- proceso articular (m) es apófisis articular en articular process pt apófise articular.

apoplejía pituitaria en pituitary apoplexy pt apoplexia hipofisária Anatomía SIN.proceso odontoide (m) es pófisis odontoide.Vocabulario 375 apófise costal f Anatomía SIN. apófisis pterigoides en pterygoid process pt apófise pterigóide. apófisis estiloides en styloid process pt apófise estilóide.proceso pterigoide (m) es apófisis pterigoide. processo odontóide 384 apoproteína f Bioquímica es apoproteína en apoprotein pt apoproteína 56 ..proceso estiloide (m) es apófisis estiloide... processus costiformis 380 apófise pterigoide f Anatomía SIN..proceso mastoide (m) es apófisis mastoide. apófisis mastoides en mastoid process pt apófise mastóide...apófise xifoidea es apófisis xifoide.- proceso espiñoso (m) es apófisis espinosa en spinous process pt apófise espinhosa. processo xifóide la processus xiphoideus 377 apófise estiloide f Anatomía SIN. processo estilóide la processus styloideus apófise xifoidea Vid.proceso xifoide (m) VAR. processo mastóide la processus mastoideus 383 apoplexía hipofisaria f 379 apófise odontoide f Patoloxías es apoplejía hipofisaria.proceso costal (m) es apófisis costal en costal process pt processo costal la processus costalis.apófise xifoide 382 aponeurose f Anatomía es aponeurosis en aponeurosis pt aponeurose la aponeurosis 378 apófise mastoide f Anatomía SIN. processo pterigóide la processus pterygoideus 376 apófise espiñosa f Anatomía SIN. apófisis xifoides en xiphoid process pt apófise xifóide... processo espinhoso la processus spinosus 381 apófise xifoide f Anatomía SIN. apófisis odontoides a en odontoid process pt apófise odontóide.

contractor pt aproximador Patoloxías VAR.Vocabulario 385 apoptose f Histoloxía es apoptosis en apoptosis pt apoptose aracnite Vid.antagonista dos receptores da anxiotensina II 57 ..aquilía Etiopatoxenia VAR.aracnoidite Semioloxía SIN..adución Instrumental es aproximador en approximator.árbore xenealóxica aquilia Vid. man de araña es aracnodactilia.. aracnoidite 389 aproximador m arañas vasculares Vid. spider fingers pt aracnodactilia. árvore genealógica arcada Vid.aquilia es aquilia en achylia pt aquilia 394 árbore xenealóxica f 390 aquilía f Xenética SIN. mano de araña en arachnodactyly. dedos de araña.. aracnoiditis en arachnitis. genealogical tree pt árvore familiar..membrana media.... meninxe serosa es aracnoides en arachnoid. arachnoiditis pt aracnite.náusea arcada alveolar Vid.aracnite es aracnitis.dedos de araña (m pl).. dedos de aranha 391 aracnodactilia f 386 apósito m Farmacoloxía es apósito en dressing pt apósito 387 apraxia f Semioloxía es apraxia en apraxia pt apraxia 392 aracnoide f Anatomía SIN.árbore familiar es árbol genealógico en family tree... aprosody pt aprosódia 393 aracnoidite f aproximación Vid. arachnoid mater pt aracnóide la arachnoidea mater 388 aprosodia f Semioloxía es aprosodia en aprosodia...arco alveolar ARA II Vid.telanxiectasia árbore familiar Vid.

crossa da aorta la arcus aortae 400 arco iliopectíneo m 397 arco cigomático m Anatomía es arco cigomático. Anatomía VAR. cintilla ileopectínea.arcada alveolar (f) es arco alveolar en alveolar arch pt arcada alveolar.- Evítese “caxato da vea ácigos”. vertebral arch pt arco neural.. cintilla iliopectínea en iliopectineal arch pt arco iliopectíneo la arcus iliopectineus arco inguinal Vid... “arco dentario” emprégase —inapropiadamente— como forma sinónima deste concepto Nota. cayado de la vena ácigos en arch of azygos vein pt arco da veia ázigos la arcus venae azygos 396 arco aórtico m arco da vea ázigos Vid.arco da aorta es arco aórtico... arco vertebral la arcus vertebrae 398 arco costal m Anatomía SIN. arch of aorta pt arco aórtico. cayado aórtico en aortic arch.ligamento inguinal área asociativa Vid..rebordo costal es arco costal..arco da vea ácigos ota. arco iliopectíneo.. N Anatomía VAR. arco alveolar la arcus alveolaris 399 arco da vea ácigos m Nota.arco da vea ázigos es arco de la vena ácigos...arco aórtico 58 . costal margin pt arco costal.Vocabulario 395 arco alveolar m Anatomía SIN.- En ocasións. arco zigomático en zygomatic arch pt arco zigomático la arcus zygomaticus Anatomía SIN.arco neural es arco neural. reborde costal en costal arch.ligamento inguinal arco neural Vid. arco vertebral en neural arch.arco vertebral Anatomía SIN.área de asociación arco da aorta Vid.- Evítese “caxato da aorta”.. rebordo costal la arcus costalis 401 arco vertebral m arco crural Vid.fascia iliopectínea (f) es arco ileopectíneo..

.. sensory cortex pt área sensitiva.área sensorial.córtex motor (m) es área motora.. córtex sensitivo.área asociativa es área asociativa..Vocabulario 402 área auditiva f Anatomía SIN. areola of nipple pt aréola mamária la areola mammae Anatomía VAR. córtex auditivo 407 aréola mamaria f 403 área de asociación f Anatomía es areola mamaria en areola.].ácido ribonucleico arrefriado común Vid.catarro común 404 área motora f Anatomía SIN. córtex sensitivo.arxinina ARN Vid.área sensitiva Etiopatoxenia es arenavirus en arenavirus pt arenavírus 406 arenavirus m arterectomía Vid.arteriectomía Anatomía es arteria en artery pt artéria la arteria 410 arteria f 59 . área de asociación en association area pt área associativa.calafrío Patoloxías Semioloxía es arritmia en arrhythmia pt arritmia Farmacoloxía SIN.córtex auditivo (m) es área auditiva.. córtex sensitivo (m) es área sensitiva.As (sb) es arsénico en arsenic pt arsênico [Br. córtex sensorial (m).] 405 área sensitiva f Anatomía SIN.. arsénico [Pt.androblastoma arrepío Vid.calafrío arrenoblastoma de ovario Vid. areola mammae.. área sensorial.. área de associação Arg Vid. área sensorial.. córtex auditivo en auditory area..... motor cortex pt área motora. córtex motor arreguizo Vid. córtex sensorial en sensory area. córtex sensorial 408 arritmia f 409 arsénico m área sensorial Vid. auditory cortex pt área auditiva. córtex motor en motor area.

artéria umeral la arteria brachialis carótide común arteria carótide primitiva Vid. arteria cerebral anterior en ACA (sg).arteria cerebelar arteria carótide Vid.. arteria carótide.arteria carótide primitiva. anterior cerebral artery pt ACA (sg).aorta es aorta.tronco celíaco Anatomía VAR. arteria carótida primitiva en carotid artery. tronco basilar en basilar artery pt artéria basilar la arteria basilaris Anatomía SIN. arteria cerebelosa en cerebellar artery pt artéria cerebelar la arteria cerebelli 418 arteria cerebelar f 414 arteria braquial f arteria cerebelosa Vid.. arteria humeral en brachial artery pt artéria braquial. common carotid artery pt artéria carótida.tronco basilar (m) es arteria basilar.. artéria carótida primitiva..arteria humeral es arteria braquial. artéria carótida comum. artéria aorta la aorta Anatomía es arteria axilar en axillary artery pt artéria axilar la arteria axillaris 416 arteria carótide externa f Anatomía es arteria carótida externa en external carotid artery pt artéria carótida externa. arteria aorta en aorta. artéria carótide externa la arteria carotis externa Anatomía es arteria carótida interna en internal carotid artery pt artéria carótida interna. artéria cerebral anterior la arteria cerebri anterior 60 .. aorta artery pt aorta. carótide es arteria carótida.arteria carótide común arteria celíaca Vid. artéria carótide la arteria carotis communis Anatomía SIN..ACA (sg) es ACA (sg).Vocabulario 411 arteria aorta f Anatomía SIN. artéria carótide interna la arteria carotis interna 412 arteria axilar f 417 arteria carótide interna f 413 arteria basilar f Anatomía SIN...arteria cerebelosa es arteria cerebelar. arteria carótida común...arteria 415 arteria carótide común f 419 arteria cerebral anterior f Anatomía SIN.

] la arteria lienalis.. arteria pedia en dorsal artery of foot. arteria cerebral posterior en PCA (sg). artéria cerebral posterior la arteria cerebri posterior 427 arteria dorsal do pé f 422 arteria circunflexa f Anatomía es arteria circunfleja en circumflex artery pt artéria circunflexa la arteria circumflexa 428 arteria espiñal anterior f Anatomía es arteria espinal anterior en anterior spinal artery pt artéria espinhal anterior la arteria spinalis anterior 423 arteria comunicante anterior f Anatomía es arteria comunicante anterior en anterior communicating artery pt artéria comunicante anterior la arteria communicans anterior 429 arteria espiñal posterior f Anatomía es arteria espinal posterior en posterior spinal artery pt artéria espinhal posterior la arteria spinalis posterior 424 arteria comunicante posterior f Anatomía es arteria comunicante posterior en posterior communicating artery pt artéria comunicante posterior la arteria communicans posterior 430 arteria esplénica f 425 arteria coronaria dereita f Anatomía es arteria coronaria derecha en right coronary artery pt artéria coronária direita la arteria coronaria dextra Anatomía es arteria esplénica en splenic artery pt artéria esplênica [Br. middle cerebral artery pt ACM (sg).Vocabulario 420 arteria cerebral media f Anatomía SIN.arteria ulnar Anatomía es arteria dorsal del pie.. dorsalis pedis artery pt artéria dorsal do pé la arteria dorsalis pedis Anatomía SIN.. arteria cerebral media en MCA (sg). artéria esplénica [Pt. artéria cerebral media la arteria cerebri media 426 arteria coronaria esquerda f Anatomía es arteria coronaria izquierda en left coronary artery pt artéria coronária esquerda la arteria coronaria sinistra 421 arteria cerebral posterior f arteria cubital Vid.ACM (sg) es ACM (sg).]. posterior cerebral artery pt ACP (sg).ACP (sg) es ACP (sg). arteria splenica 61 .

peroneal artery pt artéria fibular.. artéria peroneal la arteria fibularis.- arteria peroneal es arteria fibular. internal iliac artery pt artéria hipogástrica. artéria ilíaca primitiva la arteria iliaca communis 433 arteria fibular f Anatomía SIN.arteria hipogástrica es arteria hipogástrica.. artéria ilíaca i nterna la arteria iliaca interna arteria ilíaca primitiva Vid.arteria ilíaca primitiva es arteria ilíaca común.Vocabulario 431 arteria femoral f Anatomía es arteria femoral en femoral artery pt artéria femoral la arteria femoralis arteria hipogástrica Vid. arteria peronea en fibular artery. arteria ilíaca primitiva en common iliac artery pt artéria ilíaca comum.arteria ilíaca común 436 arteria hepática común f Anatomía es arteria hepática común en common hepatic artery pt artéria hepática comum la arteria hepatica communis 440 arteria intercostal f Anatomía es arteria intercostal en intercostal artery pt artéria intercostal la arteria intercostalis 62 ..arteria braquial 432 arteria femoral profunda f 437 arteria ilíaca común f Anatomía es arteria femoral profunda en deep artery of thigh..arteria ilíaca interna arteria humeral Vid. deep femoral artery pt artéria femoral profunda la arteria profunda femoris Anatomía SIN.. arteria ilíaca interna en hypogastric artery. arteria peronea 438 arteria ilíaca externa f Anatomía es arteria ilíaca externa en external iliac artery pt artéria ilíaca externa la arteria iliaca externa 434 arteria gástrica esquerda f Anatomía es arteria gástrica izquierda en left gastric artery pt artéria gástrica esquerda la arteria gastrica sinistra 439 arteria ilíaca interna f 435 arteria gastroduodenal f Anatomía es arteria gastroduodenal en gastroduodenal artery pt artéria gastroduodenal la arteria gastroduodenalis Anatomía SIN.

arteria torácica interna 441 arteria menínxea media f Anatomía es arteria meníngea media en middle meningeal artery pt artéria meníngea média la arteria meningea media 447 arteria ovárica f 442 arteria menínxea posterior f Anatomía es arteria meníngea posterior en posterior meningeal artery pt artéria meníngea posterior la arteria meningea posterior 448 arteria pancreática dorsal f Anatomía es arteria pancreática dorsal en dorsal pancreatic artery pt artéria pancreática dorsal la arteria pancreatica dorsalis fibular 443 arteria mesentérica inferior f Anatomía es arteria mesentérica inferior en inferior mesenteric artery pt artéria mesentérica inferior la arteria mesenterica inferior arteria peroneal Vid.arteria 449 arteria poplítea f Anatomía es arteria poplítea en popliteal artery pt artéria poplítea la arteria poplitea 444 arteria mesentérica superior f Anatomía es arteria mesentérica superior en superior mesenteric artery pt artéria mesentérica superior la arteria mesenterica superior 450 arteria pulmonar dereita f Anatomía es arteria pulmonar derecha en right pulmonary artery pt artéria pulmonar direita la arteria pulmonalis dextra 445 arteria nutricia f Anatomía es arteria nutricia en nutrient artery pt artéria nutrícia la arteria nutricia.Vocabulario arteria mamaria externa Vid. arteria nutriens 451 arteria pulmonar esquerda f Anatomía es arteria pulmonar izquierda en left pulmonary artery pt artéria pulmonar esquerda la arteria pulmonalis sinistra 63 .arteria torácica lateral 446 arteria oftálmica f Anatomía es arteria oftálmica en ophthalmic artery pt artéria oftálmica la arteria ophthalmica Anatomía es arteria ovárica en ovarian artery pt artéria ovárica la arteria ovarica arteria mamaria interna Vid....

.arteria mamaria externa es arteria mamaria externa. artéria torácica lateral la arteria thoracica lateralis 457 arteria testicular f Anatomía es arteria testicular en testicular artery pt artéria testicular la arteria testicularis 462 arteria ulnar f Anatomía SIN.. artéria torácica interna la arteria thoracica interna 461 arteria torácica lateral f 456 arteria temporal superficial f Anatomía es arteria temporal superficial en superficial temporal artery pt artéria temporal superficial la arteria temporalis superficialis Anatomía SIN. artéria ulnar la arteria ulnaris 64 . arteria torácica interna en internal thoracic artery pt artéria mamária interna.arteria mamaria interna es arteria mamaria interna. arteria torácica lateral en external mammary artery.Vocabulario 452 arteria radial f Anatomía es arteria radial en radial artery pt artéria radial la arteria radialis 458 arteria tibial anterior f Anatomía es arteria tibial anterior en anterior tibial artery pt artéria tibial anterior la arteria tibialis anterior 453 arteria renal f Anatomía es arteria renal en renal artery pt artéria renal la arteria renalis 459 arteria tibial posterior f Anatomía es arteria tibial posterior en posterior tibial artery pt artéria tibial posterior la arteria tibialis posterior 454 arteria subclavia f A natomía es arteria subclavia en subclavian artery pt artéria subclávia la arteria subclavia 460 arteria torácica interna f 455 arteria suprarrenal media f Anatomía es arteria suprarrenal media en middle suprarenal artery pt artéria supra-renal média la arteria suprarenalis media Anatomía SIN. arteria ulnar en ulnar artery pt artéria cubital..arteria cubital es arteria cubital. lateral thoracic artery pt artéria mamária externa.

Vocabulario 463 arteria umbilical f Anatomía es arteria umbilical en umbilical artery pt artéria umbilical la arteria umbilicalis 469 arteríola aferente f Anatomía es arteriola aferente en afferent arteriole pt arteríola aferente la arteriola afferens 464 arteria uterina f Anatomía es arteria uterina en uterine artery pt artéria uterina la arteria uterina 470 arteríola eferente f Anatomía es arteriola eferente en efferent arteriole pt arteríola eferente la arteriola efferens 465 arteria vertebral f Anatomía es arteria vertebral en vertebral artery pt artéria vertebral la arteria vertebralis 471 arteriolosclerose f Patoloxías es arteriolosclerosis en arteriolosclerosis pt arteriolosclerose 466 arteriectomía f 472 arteriopatía f Patoloxías es arteriopatía en arteriopathy pt arteriopatia Terapéutica VAR.arterectomía es arterectomia.. arteriectomy pt arterectomia. arteriectomía en arterectomy. arteriectomia 473 arterioplastia f Terapéutica es arterioplastia en arterioplasty pt arterioplastia 467 arteriografía f Probas complementarias es arteriografía en arteriography pt arteriografia 474 arteriorrafia f Terapéutica es arteriorrafia en arteriorrhaphy pt arteriorrafia 468 arteríola f Anatomía es arteriola en arteriole pt arteríola la arteriola 475 arteriosclerose f Patoloxías es arterioesclerosis. arteriosclerosis en arteriosclerosis pt arteriosclerose 65 .

articulación por encaixe recíproco Anatomía SIN.diartrose. ellipsoid joint pt articulacão condilar la articulatio ellipsoidea articulación diartrodial Vid. articulación en silla de montar en saddle joint..enartrose es articulación esferoidea. diartrosis en diarthrosis. articulación elipsoidea en condylar joint.articulación sinovial Anatomía SIN. artrodia en arthrodia..articulación elipsoide es articulación condílea. articulación selar es articulación en encaje recíproco. diarthrosis.. articulación diartrodial es articulación sinovial.artrodia es articulación plana.. diartrose la articulatio.sinfibrose es articulación fibrosa..articulación por encaixe recíproco Vid.- Evítese “articulación sellar”. sinfibrose la junctura fibrosa articulación ósea Vid..sinostose Anatomía SIN. plane joint pt articulação plana.Vocabulario 476 arteriotomía f Terapéutica es arteriotomía en arteriotomy pt arteriotomia Patoloxías es arteritis en arteritis pt arterite 481 articulación fibrosa f 477 arterite f Anatomía SIN. sellar joint pt articulação para encaixe recíproco.articulación condiloide articulación selar Vid... N articulación elipsoide Vid.. enarthrosis 480 articulación esferoide f 484 articulación sinovial f 66 . junctura synovialis articulación en sela *articulación sellar Vid. enartrose la articulatio spheroidea... enartrosis en ball and socket joint. synovial joint pt articulação sinovial. sinfibrosis en fibrous joint pt articulação fibrosa.articulación en sela. a rticulação selar la articulatio sellaris ota. gliding joint. artródia la articulatio plana 482 articulación plana f 478 articulación f Anatomía es articulación en joint pt articulacão la articulatio 479 articulación condiloide f 483 articulación por encaixe recíproco f Anatomía SIN.articulación por encaixe recíproco Anatomía SIN. spheroidal joint pt articulação esferóide..

artrite infecciosa.artrodinia es artralgia.goniómetro Patoloxías es artropatía en arthropathy pt artropatia artrite bacteriana Vid.. infectious arthritis. artritis séptica en bacterial arthritis. artificial ankylosis pt anquilose artificial. artrite séptica 491 artrocentese f Terapéutica Probas complementarias es artrocentesis en arthrocentesis pt artrocentese 487 artrectomía f Terapéutica es artrectomía en artrectomy pt artrectomia 492 artrodese f artrectomía Vid. artrodesis en arthrodesis...articulación plana artrodinia Vid.anquilose artificial es anquilosis artificial. artrodese 488 artrite f artrodia Vid... artrite bacteriana es artritis bacteriana.artrite infecciosa.Vocabulario 485 articulación trocoide f Anatomía es articulación trocoide en pivot joint.artralxia artrómetro Vid. artritis infecciosa. arthrodynia pt artralgia... trochoid joint pt articulacão trocóide la articulatio trochoidea 490 artrite séptica f 486 artralxia f Semioloxía SIN. septic arthritis pt artrite bacteriana.artrite séptica 493 artropatía f artrite infecciosa Vid.. artrodinia Patoloxías SIN.sinovectomía Patoloxías es artritis en arthritis pt artrite Terapéutica SIN. artrodinia.artrite séptica 489 artrite reumatoide f Patoloxías es artritis reumatoide en rheumatoid arthritis pt artrite reumatoide 494 artroplastia f Terapéutica es artroplastia en arthroplasty pt artroplastia 67 .. neuralgia articular en arthralgia.

Arg (sb) es arginina en arginine pt arginina aséptico -ca Vid.arsénico A 507 asimetría ventricular f Semioloxía es asimetría ventricular en ventricular asymmetry pt assimetria ventricular 68 . degenerative joint disease pt artrose 503 ascetismo m 498 artrostomía f Terapéutica es artrostomía en arthrostomy pt artrostomia 504 ascite f 499 artrotomía f Terapéutica es artrotomía en arthrotomy pt artrotomia 505 asepsia f Terapéutica es asepsia..estéril Etiopatoxenia es asfixia en asphyxia pt asfixia 506 asfixia f s Vid. loop pt alça la ansa Terapéutica Probas complementarias es artroscopia en arthroscopy pt artroscopia 502 ascaridíase f Patoloxías es ascaridiasis en ascaridiasis pt ascaridíase Fisioloxía es ascetismo en asceticism pt ascetismo Semioloxía es ascitis en ascites pt ascite 497 artrose f Patoloxías es artrosis en arthrosis.Vocabulario 495 artrorrafia f Terapéutica es artrorrafia en arthroraphy pt artrorrafia 501 asa f 496 artroscopia f Anatomía es asa en ansa.. asepsis en asepsis pt assepsia 500 arxinina f Bioquímica SIN..

starry sky pattern pt aspecto em céu estrelado....asma bronquial es asma... imagen en cielo estrellado en starry sky appearance.. asistencia domiciliaria. asma bronquial 515 asperxiloma m Anatomía patolóxica es aspergiloma en aspergilloma pt aspergiloma asma bronquial Vid.asistencia domiciliaria asomnia Vid.Vocabulario 508 asintomático -ca a Termos xerais es asintomático en asymptomatic pt assintomático 511 asociación causal f Epidemioloxía es asociación causal en causal association pt associação causal asistencia a domicilio Vid.atención especializada asistencia médica Vid..Asn (sb) es asparagina en asparagine pt asparagina asistencia ambulatoria Vid.asistencia a domicilio es asistencia a domicilio.asma Asn Vid.. asma bronquial en asthma.- Cfr. ground glass pattern pt aspecto em vidro fosco. bronchial asthma pt asma..padrón en ceo estrelado es imagen de cielo estrellado.atención domiciliaria VAR..atención primaria 514 aspecto en vidro deslustrado m Semioloxía SIN.insomnio Asp Vid. con “hospitalización a domicilio” asistencia especializada Vid. atención domiciliaria en home care pt assistência domiciliar 513 aspecto en ceo estrelado m Nota..atención ambulatoria 512 asparaxina f 509 asistencia domiciliaria f Organización sanitaria SIN. padrão em vidro fosco 510 asma f Patoloxías SIN.padrón en vidro deslustrado es patrón en vidrio deslustrado.asparaxina 69 ...ácido aspártico Bioquímica SIN. padrão de céu estrelado asistencia primaria Vid.atención médica Semioloxía SIN. patrón en vidrio esmerilado en ground glass appearence...

tálus la talus astricción Vid.agnosia táctil VAR.estereoagnosia es agnosia táctil. estereoagnosia en astereognosis. aspiración medular en bone marrow aspiration pt aspiração de medula óssea Semioloxía SIN. astereognósia Semioloxía es asterixis en asterixis pt asterixe 523 asterixe f aspiración endodixestiva Vid..aspiración nasogástrica Vid.estrinximento Histoloxía es astrocito en astrocyte pt astrócito 520 aspirador m Instrumental es aspirador en aspirator pt aspirador 526 astrocito m 70 .. talus pt astrágalo. nasogastric suction pt aspiração nasogástrica 519 aspiración nasogástrica f 525 astrágalo m Anatomía SIN.. tactile agnosia pt agnosia táctil [Pt...].].aspiración medular es aspiración de médula ósea.Vocabulario 516 asperxilose f Patoloxías es aspergilosis en aspergillosis pt aspergilose Terapéutica es aspiración en aspiration pt aspiração 521 astenia f Semioloxía es astenia en asthenia pt astenia 517 aspiración f 522 astereognosia f 518 aspiración de medula ósea f Probas complementarias SIN. stereoagnosis. talus en astragalus.aspiración nasogástrica aspiración gastrointestinal aspiración medular 524 astigmatismo m Patoloxías es astigmatismo en astigmatism pt astigmatismo Vid..aspiración endodixestiva..talus es astrágalo. astereognosia. aspiración gastrointestinal es aspiración gastrointestinal. aspiración nasogástrica en gastrointestinal suction... agnosia tátil [Br.aspiración de medula ósea Terapéutica SIN.

partial lung collapse pt atelectasia.accidente isquémico transitorio 529 ataxia f Organización sanitaria SIN. cuidados ambulatorios en ambulatory care pt assistência ambulatorial. ataque atención domiciliaria Vid.. seizure pt acesso.. colapso pulmonar parcial en atelectasis..Vocabulario 527 astrocitoma m Patoloxías es astrocitoma en astrocytoma pt astrocitoma 532 atención dirixida f Organización sanitaria es atención dirigida en managed care pt assistência gerenciada 528 ataque m Termos xerais SIN. integrated health care pt atenção integral [Br.marcha vestibular Organización sanitaria es atención integral en holistic health care. ataque en attack. coidados ambulatorios (m pl) es atención ambulatoria.. atención médica en medical care pt assistência médica.acceso es acceso.. cuidados ambulatoriais 71 . cuidados médicos [Pt.].]. cuidados integrados [Pt. colapso pulmonar Organización sanitaria SIN.marcha cerebelosa ataxia vestibular Vid.] 531 atención ambulatoria f 536 atención preventiva f Organización sanitaria es atención preventiva en preventive care pt cuidados preventivos Organización sanitaria SIN.].asistencia ambulatoria.asistencia médica es asistencia médica. atenção médica [Br.colapso pulmonar parcial (m) es atelectasia.. ataxy pt ataxia 534 atención integral f ataxia cerebelosa Vid.asistencia domiciliaria 533 atención especializada f ataque isquémico transitorio Vid.. atención especializada en secondary care pt atenção especializada [Br.asistencia especializada es asistencia especializada. cuidados de saúde secundários Semioloxía es ataxia en ataxia...] 535 atención médica f 530 atelectasia f Semioloxía SIN.

..aurícula dereita atrio esquerdo Vid. CI (sg). vértebra CI la atlas 547 atriograma m 543 atlas m Probas complementarias SIN... cuidados de saúde primários Anatomía patolóxica es ateroma en atheroma pt ateroma Etiopatoxenia Patoloxías es aterosclerosis en atherosclerosis pt aterosclerose..auriculograma es atriograma.enfermeiro -ra 72 . auriculograma en atrial electrogram pt atriograma. CI (sg). auriculograma ATS Vid. CI (sg) es atlas. vértebra CI en atlas. retardo mental 545 atraso mental m 540 aterotrombose f 546 atresia f 541 atetose f Anatomía patolóxica es atresia en atrhesia pt atresia atrio dereito Vid.aurícula esquerda 542 atipia f Anatomía patolóxica es atipia en atypia... CI vertebra pt atlas.miocardio atordoado 539 aterosclerose f ATP Vid..asistencia primaria es atención primaria en primary care pt atenção primária [Br.adenosintrifosfato Patoloxías es retraso mental en mental retardation pt atraso mental.].nebulizador 544 atopía f Etiopatoxenia es atopia en atopy pt atopia 538 ateroma m atordoamento miocárdico Vid.Vocabulario 537 atención primaria f Organización sanitaria SIN. esclerose nodular Etiopatoxenia es aterotrombosis en atherothrombosis pt aterotrombose Semioloxía es atetosis en athetosis pt atetose atomización Vid. atypism pt atipia Anatomía SIN.vértebra CI..nebulización atomizador Vid.. CI (sg).

. audiofone Anatomía SIN.audífono es audífono.- Designa un ‘enxerto tomado do corpo do mesmo doente’. aurícula derecha en right atrium pt átrio direito. con “autotransplante”. aurícula direita la atrium cordis dextrum 549 audiófono m 555 aurícula esquerda f Anatomía SIN. aurícula izquierda en left atrium pt átrio esquerdo..atrio esquerdo (m) es atrio izquierdo.Vocabulario 548 audición f Fisioloxía es audición en audition pt audição 554 aurícula dereita f audífono Vid. aurícula esquerda la atrium cordis sinistrum 550 audiografía f Probas complementarias es audiografía en audiography pt audiografia auriculograma Vid. Terapéutica es autoinjerto en autograft pt auto-enxerto 73 ..atrio dereito (m) es atrio derecho. Cfr.audiófono Terapéutica VAR...atriograma Probas complementarias es auscultación en auscultation pt auscultação 556 auscultación f 551 audioloxía f Termos xerais es audiología en audiology pt audiologia 557 autismo m Patoloxías es autismo en autism pt autismo 552 audiometría f Probas complementarias es audiometría en audiometry pt audiometria 558 autoanticorpo m Etiopatoxenia es autoanticuerpo en autoantibody pt auto-anticorpo 553 auga f Bioquímica es agua en water pt água 559 autoenxerto m Nota. audiófono en hearing aid pt aparelho auditivo.

necropsia 566 autopsia f 74 ... autoexamen testicular.Vocabulario autoexame das mamas Vid. autoexploración de las mamas. autoexploración mamaria en breast self-examination pt auto-exame das mamas.autotransplante Probas complementarias SIN....autoexploración mamaria 562 autoexploración testicular f Probas complementarias SIN. auto-exame mamário 565 automatismo cardíaco m Fisioloxía es automatismo cardíaco en cardiac automatism pt automatismo cardíaco autoplastia Vid. autoexploración de los testículos.. autoexame mamario (m) VAR. autoexame testicular autoexame dos testículos Vid.autoexploración dos testículos es autoexamen de los testículos. necropsy pt autópsia..necropsia es autopsia.autoexame testicular (m). autoexploración testicular en testicular self-examination pt auto-exame dos testículos.autoexploración testicular 560 autoexploración f Termos xerais es autoexploración en self-exploration pt auto-exploração 563 autoinmunidade f Etiopatoxenia es autoinmunidad en autoimmunity pt auto-imunidade autoexploración das mamas Vid.autoexame das mamas (m).autoexploración das mamas es autoexamen de las mamas. autoexame dos testículos (m) VAR. autoexamen mamario..autoexploración mamaria autoexame testicular Vid.. necropsia en autopsy.autoexploración testicular autoexame mamario Vid...autoexploración mamaria 564 automatismo m Semioloxía es automatismo en automatism pt automatismo autoexploración dos testículos Vid.autoexploración testicular 561 autoexploración mamaria f Probas complementarias SIN..

antinematodos axente antitiroide Vid. auxiliar de enfermería en health care assistant pt auxiliar de acção médica.. agenesis en agenesia. C II (sg) VAR.anticestodo axente antinematodos Vid.auxiliar de enfermería axénese Vid.axenesia Anatomía patolóxica VAR. autotransplante. C II (sg)..axénese es agenesia. autotrasplante en autoplasty. C II vertebra..auxiliar de clínica es auxiliar de clínica. Nota. C II (sg). auxiliar de enfermagem axente anabólico Vid.- Designa a ‘operación de tomar unha Terapéutica SIN.Vocabulario 567 autosoma m Xenética es autosoma en autosome pt autossoma 571 avitaminose f Etiopatoxenia SIN. Cfr.. agenesis pt agenesia 573 axenesia f 569 auxiliar de enfermaría s rganización sanitaria O SIN.axis es axis... hipovitaminose 568 autotransplante m porción de tecido dunha parte do corpo e enxertalo noutra parte do mesmo corpo’.anabolizante auxiliar técnico sanitario Vid....autoplastia (f) es autoplastia.enfermeiro -ra axente anabolizante Vid..valoración médica es valoración médica en medical evaluation pt avaliação médica axente anticestodo Vid... auto-transplante 572 axe m Anatomía SIN.hipovitaminose es avitaminosis. vértebra C II en axis. C II (sg).. autotransplantation pt autoplastia. hipovitaminosis en avitaminosis.anabolizante 570 avaliación médica f Termos xerais SIN.antitiroide avellentamento Vid.. con “autoenxerto”. hypovitaminosis pt avitaminose..antitrematodos 75 .. auto-plastia. vértebra C II la axis auxiliar de clínica Vid.envellecemento axente antitrematodos Vid. second cervical vertebra pt áxis..vértebra C II (f).

sobaco (m) [pop..] en axis cylinder [arc..] axente infeccioso Vid.cilindroeixe [arc... cilindro-eixo [arc.axe Semioloxía es agitación en agitation pt agitação 576 axitación f Etiopatoxenia es bacilo en bacille.mutáxeno axente tensioactivo Vid..].bacilo ácido-alcol-resistente axon Vid.axon es axón.] VAR....fibrinolítico 577 axón m axente hemostático Vid.patóxeno 578 axonotmese f Anatomía patolóxica es axonotmesis en axonotmesis pt axonotmese axente mutáxeno Vid. ageustia pt ageusia Etiopatoxenia Semioloxía es azoospermia en azoospermia pt azoospermia 580 azucre m Bioquímica es azúcar en sugar pt açúcar 575 axila f Anatomía SIN.]..fosa axilar.antihemorráxico Histoloxía SIN.] en axilla pt axila.] es axila.. bacillus pt bacilo bacilo ácido-alcohol-resistente Vid.Vocabulario axente fibrinolítico Vid. sobaco [pop. sovaco (m) [pop...] la axilla BAAR Vid. cilindroeje [arc.surfactante 579 azoospermia f 574 axeusia f Semioloxía es ageusia en ageusia. sobrazo (m) [pop.axón 76 . oco axilar (m).bacilo ácido-alcolresistente 581 bacilo m axis Vid. axon pt axônio.

..BAAR (sg) VAR..bacterioscopia es baciloscopia. bacteriemia 592 balance enerxético m Fisioloxía SIN. equilíbrio energético 77 .bacilo ácido-alcohol-resistente es BAAR (sg). bacterioscopia en bacilloscopy. balance calórico es balance calórico. equilibrio energético en energetic balance pt balanço energético.fago es bacteriófago.pelve bacteremia Vid. balance energético. bacilo ácido-alcoholresistente en acid-fast bacillus. bacteriemia en bacteremia...Vocabulario 582 bacilo ácido-alcol-resistente m Etiopatoxenia SIN.bacteremia es bacteremia.. fago en bacteriophage.. bacterioscopia bacterioscopia Vid.bacteriemia Etiopatoxenia es bacteria en bacterium pt bactéria 584 bacteria f 590 bacteriúria f 585 bactericida m Farmacoloxía es bactericida en bactericide pt bactericida 591 baixa estatura familiar f Patoloxías es talla baja familiar en familial short stature pt baixa estatura familiar enerxético 586 bacteriemia f balance calórico Vid..equilibrio enerxético.. phage pt bacteriófago. bacterioscopy pt baciloscopia. bacteriemia pt bacteremia. fago Termos xerais es bacteriología en bacteriology pt bacteriologia 588 bacterioloxía f 583 baciloscopia f Probas complementarias SIN. AFB (sg) pt BAAR (sg). bacilo álcool-ácido resistente 587 bacteriófago m Etiopatoxenia SIN..baciloscopia Farmacoloxía es bacteriostático en bacteriostatic pt bacteriostático Semioloxía es bacteriuria en bacteriuria pt bacteriúria 589 bacteriostático -ca a bacinete Vid.balance Semioloxía VAR.

. 603 barreira hematoencefálica f Histoloxía es barrera hematoencefálica.. barreira hemato-encefálica 598 balneoterapia f Terapéutica es balneoterapia en balneotherapy pt balneoterapia 78 . con “corea”. ballismus pt balismo 597 balismo m barreira alvéolo-capilar Vid.. baroreceptor pt barorreceptor 602 barorreceptor m baleirado Vid.Vocabulario balance hidroelectrolítico Vid.... hematoencephalic barrier pt barreira hematoencefálica.balón de contrapulsación aórtico 594 balanite f Patoloxías es balanitis en balanitis pt balanite 600 bálsamo m Farmacoloxía es bálsamo en balm pt bálsamo 595 balanoplastia f Terapéutica es balanoplastia en balanoplasty pt balanoplastia 601 barbitúrico m Farmacoloxía es barbitúrico en barbiturate pt barbitúrico 596 balanopostite f Patoloxías es balanopostitis en balanoposthitis pt balanopostite barbotaxe Vid. intra-aortic balloon pump pt balão intra-aórtico balón intraaórtico Vid.membrana alvéolo-capilar Nota.presorreceptor es barorreceptor.bombeo Fisioloxía SIN. equilíbrio proteico Terapéutica SIN.balón intraaórtico es balón de contrapulsación aórtico en IABP (sg).histerectomía Semioloxía es balismo en ballism..- Cfr.equilibrio proteico es balance proteico.. presorreceptor en baroceptor. barrera hemato-encefálica en blood-brain barrier. equilibrio proteico en protein balance pt balanço proteico.equilibrio hidroelectrolítico 599 balón de contrapulsación aórtico m 593 balance proteico m Fisioloxía SIN.

sura [cult. barreira hemato-testicular 610 basofilopenia f Semioloxía VAR.] la sura 606 barriga da perna f 612 bazo m Anatomía es bazo en spleen pt baço la splen 607 base f Xenética es base en base pt base beizo Vid.Vocabulario 604 barreira hematotesticular f Histoloxía es barrera hematotesticular.. panturrilha.labio belida Vid.catarata Farmacoloxía es benzamida en benzamide pt benzamida 613 benzamida f 608 basofilia f Semioloxía Histoloxía es basofilia en basophilia pt basofilia 614 benzodiacepina f 609 basófilo m Histoloxía es basófilo en basophil pt basófilo Farmacoloxía VAR.basofilopenia bastón Vid...bastón es bastón en rod pt bastonete 611 bastonete m barriga Vid. mazá da perna [pop.. pantorrilha. sura [cult. benzodiazepina en benzodiazepine pt benzodiazepina 79 .].benzodiazepina es benzodiacepina. barrera hemato-testicular en blood-testis barrier pt barreira hematotesticular.]..basopenia es basofilopenia. basophilopenia pt basofilopenia.].papo da perna (m) [pop.bastonete Histoloxía VAR...] es pantorrilla... basopenia 605 barreira hematotímica f Histoloxía es barrera hematotímica en blood-thymus barrier pt barreira hematotímica basopenia Vid. sura en calf pt barriga da perna [pop.ventre Anatomía SIN. basopenia en basopenia.

mamila Farmacoloxía es bifosfonato en bisphosphonate pt bifosfonato Anatomía es yunque en incus pt bigorna la incus 619 bifosfonato m 626 biopsia f Probas complementarias es biopsia en biopsy pt biopsia 620 bigornia f 627 biopsicosocial a Termos xerais es biopsicosocial en biopsychosocial pt biopsicosocial 80 .betalactamase Farmacoloxía es betalactámico en beta-lactam pt betalactâmico Bioquímica es bicarbonato en bicarbonate pt bicarbonato 617 betalactámico m 624 biliúria f 618 bicarbonato m Semioloxía SIN.- beta-lactamase es beta-lactamasa en beta-lactamase pt betalactamase.coluria es biliuria. beribéri Bioquímica VAR.Vocabulario benzodiazepina Vid..] es bilis en bile pt bile.benzodiacepina Patoloxías es beriberi en beriberi pt beri-beri. colúria 625 bioprótese f Terapéutica es bioprótesis en bioprosthesis pt bioprótese bico do peito Vid.fel (m) [pop.. beta-lactamase 621 biguanida f Farmacoloxía es biguanida en biguanide pt biguanida 615 beriberi m 622 bile f 616 betalactamase f Fisioloxía SIN.. coluria en biliuria. choluria pt biliúria... bílis 623 bilirrubina f Bioquímica es bilirrubina en bilirubin pt bilirrubina beta-lactamase Vid.

tarsorrhaphy pt blefarorrafia. escalpelo 81 . escalpelo en bistoury. bioquímico clínico en clinical biochemist pt bioquímico.. scalpel pt bisturi. posición bípede es bipedestación..bioquímico -ca Terapéutica es bioterapia en biotherapy pt bioterapia 636 blefaroplastia f Terapéutica SIN. tarsotomy pt blefarotomia.bioquímico -ca clínico es bioquímico. bioquímico clínico Vid. postura bípede 632 bipedestación f 639 blefarotomía f 633 bisturí m Terapéutica SIN. tarsorrafia en blepharorraphy. posición bípeda en bipedal standing.tarsoplastia es blefaroplastia. standing pt posição bípede.vitamina B8 Anatomía SIN.. tarsorrafia 638 blefarospasmo m Patoloxías es blefarospasmo en blepharospasm pt blefarospasmo biotina Vid. tarsoplastia en blepharoplasty. tarsotomía en blepharotomy.escalpelo es bisturí. tarsoplasty pt blefaroplastia... tarsotomia Instrumental SIN.tarsorrafia es blefarorrafia.estación bípede.tarsotomía es blefarotomía. estación bípeda. tarsoplastia bioquímico -ca clínico 637 blefarorrafia f 631 bioterapia f Terapéutica SIN...Vocabulario 628 bioquímica f Termos xerais es bioquímica en biochemistry pt bioquímica 634 blefarite f Patoloxías es blefaritis en blepharitis pt blefarite 629 bioquímica clínica f Organización sanitaria es bioquímica clínica en clinical biochemistry pt bioquímica clínica 635 blefaroconxuntivite f Patoloxías es blefaroconjuntivitis en blepharoconjunctivitis pt blefaroconjuntivite 630 bioquímico -ca s Organización sanitaria SIN..

goitre pt bócio 647 bocio m bloqueador dos canais de calcio Vid.. purgacións (pl) [pop.. bloqueante de canales de calcio. UU.] es bocio en goiter [EE.blenorraxia Farmacoloxía VAR.]...garxola (f) [pop. calcioantagonista en calcium antagonist. gonorrea.bloqueador dos canais de calcio.ampola Semioloxía SIN.]. antagonista cálcico es antagonista del calcio.. lamporca (f) [pop. gonorrhoea pt blenorragia. blenorrea. gonorréia [Br....Vocabulario 640 blenorraxia f Semioloxía Patoloxías SIN.]. UU.].]. gonococia.]. gonococia. calcium channel blocking agent pt antagonista do cálcio.]. bloqueador dos canais de cálcio 646 boca f Anatomía es boca en mouth pt boca la os bocha Vid.bloqueante ganglionar es bloqueante ganglionar en ganglionic blocking agent pt bloqueador ganglionar 648 bocio simple m Patoloxías es bocio simple en simple goiter [EE.]. simple goitre pt bócio simples 82 .blenorrea.. blenorreia [Pt.bloqueador da vía do calcio bloqueante ganglionar Vid. gonorrea en blennorrhagia.] bloqueante adrenérxico Vid.bloqueador adrenérxico bloqueante dos canais de calcio Vid.. blennorrhea. gonorrhea. gonorreia [Pt. blenorréia [Br.bloqueador da vía do calcio 643 bloqueador ganglionar m Farmacoloxía VAR.bloqueante adrenérxico es bloqueante adrenérgico en adrenergic blocking agent pt bloqueador adrenérgico 641 bloqueador adrenérxico m 645 bloqueo de rama m Patoloxías es bloqueo de rama en bundle branch block pt bloqueio de ramo 642 bloqueador da vía do calcio m Farmacoloxía SIN.. papo [pop. papeira (f) [pop.bloqueador ganglionar 644 bloqueo m Etiopatoxenia es bloqueo en block pt bloqueio blenorrea Vid. bloqueante dos canais de calcio.] es blenorragia.

bolsa sinovial bursa synovialis 650 bolo m Nota.bomba de sodio e potasio es bomba de sodio.bolo na gorxa.bomba H(+)-ATPase 656 bomba de sodio f Bioquímica SIN. sodium-potassium pump pt bomba de sódio. lump in throat pt globus hystericus. proton pump pt bomba de protões [Pt. transcavidad de los epiplones en lesser sac.- Designa un ‘material de contraste ou un medicamento inxectado con rapidez no aparello circulatorio por unha embolada’..transcavidade dos epíploons es bolsa omental..bolsa serosa.. delantal de los epiplones (m). sensação de bolo na garganta bomba de sodio e potasio Vid. synovial bursa bolsa serosa.. bomba de prótons [Br.. bomba de sódio e potássio 652 bolo histérico m Semioloxía SIN.. H(+)-ATPase 653 bolsa omental f 83 .bomba de protóns es bomba de protones. bomba de sodio y potasio en sodium pump.bolsa sinovial Anatomía SIN. globus hystericus es globo histérico. bomba H+ATPasa en H(+)-ATPase pump...Vocabulario 649 bocióxeno m Etiopatoxenia es bociógeno en goitrogen pt bocígeno.bolsa sinovial Anatomía SIN.]..]. bolsa mucosa 654 bolsa sinovial f es en pt la bolsa serosa.- Designa unha ‘pílula maior ca as ordinarias’.bolo histérico bolsa mucosa Vid. globo histérico. bolsa sinovial bursa mucosa. indutor de bócio Farmacoloxía es bolo en bole pt bolo bolsa serosa Vid. Farmacoloxía es bolo en bole pt bolo bomba de protóns Vid. 655 bomba f Terapéutica es bomba en pump pt bomba 651 bolo m Nota. omental bursa pt bolsa omental la bursa omentalis 657 bomba H(+)-ATPase f ioquímica B SIN.. globus hystericus en globus hystericus.bomba de sodio bolo na gorxa Vid.

costra 667 bradicardia f Semioloxía Patoloxías es bradicardia en bradycardia pt bradicardia 84 . leishmaniose cutânea 664 botulismo m *boneca Vid. calota craniana bóveda craniana Vid.padal Patoloxías es bradiarritmia en bradyarrhythmia pt bradiarritmia 662 borreliose f 666 bradiarritmia f bostela Vid. barbotagem Semioloxía SIN.. margin pt bordo la margo Anatomía SIN...alantíase (f) es alantiasis..roncha Patoloxías es borreliosis en borreliosis pt borreliose bóveda palatina Vid... botulismo en botulism pt botulismo 665 bóveda cranial f 661 bordo m Anatomía es borde en border..bóveda craniana es bóveda craneal.calota cranial. calota craniana VAR.leishmaníase cutánea (f) es botón de Oriente.Vocabulario 658 bomba Na+K+ATPase f Bioquímica es bomba Na+K+ATPasa en Na+K+ATPase pump pt bomba Na+K+ATPase 663 botón de Oriente m 659 bombeo m Terapéutica SIN. Oriental sore pt botão do Oriente. leishmaniasis cutánea.barbotaxe (f) es barbotaje.pulso Semioloxía es borborigmo en borborygmus pt borborigmo 660 borborigmo m Patoloxías SIN. calota craneal en skullcap pt abóbada craniana.. leishmaniosis cutánea en cutaneous leishmaniasis..bóveda cranial borreca Vid. bombeo en barbotage pt barbotage..

. soplo tubario en bronchophony pt broncofonia.sopro tubario (m).broncospasmo broncoespasmo 670 bradipnea f Semioloxía es bradipnea en bradypnea pt bradipnéia 675 broncofonía f branco do ollo Vid.. sopro tubário Probas complementarias es broncografía en bronchography pt broncografia Patoloxías es broncopatía en bronchopathy pt broncopatia 671 braquiterapia f 676 broncografía f 672 brazo m Anatomía es brazo en arm pt braço la brachium 677 broncopatía f 678 broncorrea f breca Vid.. broncorreia [Pt. sopro tubárico (m) es broncofonía..].curieterapia es braquiterapia. curieterapia en brachytherapy.bronquiectasia Vid.cambra Anatomía es bregma en bregma pt bregma la bregma 673 bregma f Semioloxía es broncorrea en bronchorrhea. bronchorrhoea pt broncorréia [Br.] Terapéutica Probas complementarias es broncoscopia en bronchoscopy pt broncoscopia 679 broncoscopia f 85 . curieterapia Semioloxía SIN.esclera Terapéutica SIN.Vocabulario 668 bradicinesia f Semioloxía es bradicinesia en bradykinesia pt bradicinesia 674 broncodilatador m Farmacoloxía es broncodilatador en bronchodilator pt broncodilatador 669 bradicinina f Bioquímica es bradicinina en bradykinin pt bradicinina broncoectasia Vid.. soplo tubárico. curietherapy pt braquiterapia..

] es bruxismo. febre de Malta. brucelose.. brucelosis. espasmo brônquico 686 bronquite f Patoloxías es bronquitis en bronchitis pt bronquite 687 brote m 681 broncotomía f Terapéutica es broncotomía en broncotomy pt broncotomia Epidemioloxía es brote en outbreak pt foco.bruxomanía (f)... brucelemia. broncospasmo.. bruxomanía en bruxism. bruxomania pt bruxismo. undulant fever pt brucelemia.bruxismo Semioloxía es bubón en bubo pt bubão 690 bubón m 86 . bronquiectasia 683 bronquio m Anatomía es bronquio en bronchus pt brônquio la bronchus brumeiro Vid.brucelose Patoloxías SIN. bruxomania 689 bruxismo m 684 bronquiolite f Patoloxías es bronquiolitis en bronchiolitis pt bronquiolite 685 bronquíolo m Anatomía es bronquiolo en bronchiole pt bronquíolo la bronchiolus bruxomanía Vid. fiebre ondulante en brucellemia.febre ondulante. febre de Malta es brucelemia. bronquiectasia en bronchiectasis. bronchoectasis pt broncoectasia.. espasmo bronquial en bronchial spasm. renxido dos dentes [pop..broncoespasmo es broncoespasmo. brucellosis. Malta fever.. fiebre de Malta.espasmo bronquial VAR.broncoectasia es broncoectasia. surto brucelemia Vid.furúnculo Patoloxías Semioloxía SIN.Vocabulario 680 broncospasmo m Etiopatoxenia Semioloxía SIN.. febre ondulante 682 bronquiectasia f 688 brucelose f Semioloxía Patoloxías VAR. bronchospasm pt broncoespasmo.

medula oblonga (f) es bulbo raquídeo. bulbo olfatorio en olfactory bulb pt bulbo olfactivo [Pt.seo carotídeo 696 bunyavirus m Etiopatoxenia es bunyavirus en bunyavirus pt bunyavírus 691 bulbo do pene m Anatomía es bulbo del pene en bulb of penis pt bulbo do pênis la bulbus penis 697 burbulla de replicación f Xenética es burbuja de replicación en replication bubble pt bolha de replicação bulbo olfactivo Vid..]. sinovite bursal 700 butirofenona f Farmacoloxía es butirofenona en butyrophenone pt butirofenona 694 bulimia nerviosa f Patoloxías es bulimia nerviosa en bulimia nervosa pt bulimia nervosa C Vid.atlas 695 bulla f Anatomía patolóxica Semioloxía es bulla en bulla pt bolha la bulla C II Vid.]..bulbo olfactorio 692 bulbo olfactorio m 698 bursectomía f Terapéutica es bursectomía en bursectomy pt bursectomia Anatomía VAR.bulbo olfactivo es bulbo olfativo. bulbo olfatório [Br. bulbo olfativo [Br..calcio 87 ... médula oblongada en medulla oblongata pt bulbo raquidiano.] la bulbus olfactorius 699 bursite f 693 bulbo raquídeo m Anatomía SIN.carbono C Vid.Vocabulario bulbo carotídeo Vid.axe Ca Vid... medula oblonga la medulla oblongata Patoloxías SIN...sinovite bursal es bursitis. bursitis pt bursite. sinovitis bursal en bursal synovitis.citosina C I Vid.. bulbo olfactório [Pt.].

arrepío es escalofrío en chill.Vocabulario 701 cabaleiro m Patoloxías VAR.talón calcaño Vid..dedo polgar cacoquimia Vid.cabaleiro cabeiro Vid. chalazión en chalazion pt calázio Semioloxía SIN.. shiver pt calafrio 703 cadáver m 708 calafrío m cadea ganglionar simpática paravertebral Vid..caquexia Termos xerais es cadáver en cadaver....calazio es calacio.cabalo es tortícolis en torticollis pt torcicolo cadro de lectura Vid.talón Anatomía patolóxica Semioloxía es calcificación en calcification pt calcificação 705 cadeira de parto f Termos xerais es silla de partos en birthing chair pt cadeira de parto 710 calcificación f cadillo Vid... chalación.tronco simpático Anatomía es cadera en hip pt quadril la coxa calazio Vid.marco de lectura 706 cafeína f Etiopatoxenia es cafeína en caffeine pt cafeína cabalo Vid.calacio Anatomía es calcáneo en calcaneus pt calcâneo la calcaneus 709 calcáneo m 704 cadeira f calcañar Vid...cordón umbilical 88 ...cavidade timpánica 702 cabeza f 707 calacio m cachapiollos Vid. corpse pt cadáver Patoloxías VAR...dente canino caixa do tímpano Vid.arreguizo.dente canino Anatomía es cabeza en head pt cabeça la caput cairo Vid..

con “tranquilizante” e “sedante”.- Designa un ‘tipo de fármaco que mitiga a excitación.Vocabulario 711 calcifilaxia f Semioloxía es calcifilaxia. renal calyx pt cálice renal la calix renalis Farmacoloxía es calmante en calmative pt calmante 714 calcitonina f 721 calmante m Bioquímica Fisioloxía es calcitonina en calcitonin pt calcitonina 715 calciúria f Semioloxía es calciuria en calciuria pt calciúria Nota. a irritación ou a dor’. Cfr. calcifilaxis en calciphylaxis pt calcifilaxia 718 calicida m Farmacoloxía es callicida en corn cure pt calicida 712 calcinose f Patoloxías es calcinosis en calcinosis pt calcinose 719 calicivirus m Etiopatoxenia es calicivirus en calicivirus pt calicivírus 713 calcio m Bioquímica SIN. 722 calo óseo m 716 cálculo m Semioloxía es cálculo en calculus pt cálculo Anatomía patolóxica es callo óseo en bony callus pt calo ósseo Semioloxía es calor en heat pt calor 723 calor f 717 cálculo coraliforme m Semioloxía es cálculo coraliforme en staghorn calculus pt cálculo coraliforme 724 caloría f Bioquímica es caloría en calorie pt caloria 89 .Ca (sb) es calcio en calcium pt cálcio 720 cáliz renal m Histoloxía Anatomía es caliz renal en calyx..

..breca [pop. cámara ocular anterior en anterior chamber of eyeball.cámara vítrea 730 cámara vítrea f calota cranial Vid. eye’s anterior chamber pt câmara anterior do olho. câmara ocular anterior la camera anterior bulbi oculi campaíña Vid...bóveda cranial calota craniana Vid. câmara vítrea la camera postrema bulbi oculi..] VAR..bóveda cranial Anatomía SIN. cámara posterior del ojo en eye’s posterior chamber.cambia [pop.Vocabulario 725 calorimetría f Probas complementarias es calorimetría en calorimetry pt calorimetria cámara postrema Vid. câmara posterior do olho la camera posterior bulbi oculi 734 campo visual m Fisioloxía es campo visual en visual field pt campo visual 90 . nucha pt nuca la nucha cambia Vid.. cámara vítrea en postremal chamber.cámara postrema es cámara postrema. posterior chamber of eyeball pt câmara ocular posterior.] es calambre en cramp pt cãibra 731 cambra f 727 cámara anterior do ollo f Anatomía es cámara anterior del ojo. vitreous chamber pt câmara póstrema.cambra Semioloxía SIN.. camera vitrea 726 caluga f Anatomía es nuca en nape.úvula palatina Probas complementarias es campimetría en campimetry pt campimetria 732 campimetría f 728 cámara hiperbárica f Terapéutica es ámara hiperbárica c en hyperbaric chamber pt câmara hiperbárica 733 campo estéril m Termos xerais es campo estéril en sterile field pt campo estéril 729 cámara posterior do ollo f Anatomía es cámara ocular posterior.

tumor maligno en cancer. malignant neoplasm. neoplasia maligna..canal auriculoventricular.tumor maligno.. canal AV en atrioventricular canal.muguet 91 . canal AV es canal atrioventricular. 742 cancro m canal auriculoventricular canal AV Vid.muguet candidíase oral Vid. conducto vertebral en spinal canal.. AV canal pt canal átrio-ventricular..Vocabulario 735 canal m Anatomía es canal en canal pt canal la canalis 740 canalículo biliar m Histoloxía es canalículo biliar en biliary canaliculus.. que se acaban estendendo e difundindo fóra das zonas onde estaban inicialmente situadas’’.. neoplasia maligna.. vertebral canal pt canal vertebral la canalis vertebralis 739 canal vertebral m candidíase Vid. canal iónico [Pt..]. con “tumor”. neoplasia maligna (f) VAR..cancro Patoloxías SIN. canal AV Vid.cáncer es cáncer.conduto inguinal es canal inguinal.canal atrioventricular atrioventricular cáncer Vid. conducto inguinal en inguinal canal pt canal inguinal la canalis inguinalis 737 canal inguinal m Nota. malignant tumor pt câncer.] Anatomía SIN..- conduto vertebral es canal vertebral. canal aurículoventricular. Cfr. tumor maligno de células anormais no corpo. biliary canaliculus pt canalículo biliar 736 canal atrioventricular m 741 canaliculotomía f Terapéutica es canaliculotomía en canaliculotomy pt canaliculotomia Fisioloxía SIN.clivus Anatomía SIN.candidose candidíase mucosa Vid..- Designa un ‘crecemento descontrolado 738 canal iónico m 743 candeíña f Farmacoloxía es candelilla en pessary pt supositório Bioquímica es canal iónico en ion channel pt canal iônico [Br.canal canal basilar Vid.

marijuana pt cannabis. CI (sg) 753 cápsula f 747 capacidade pulmonar f Fisioloxía es capacidad pulmonar en lung capacity pt capacidade pulmonar Nota. CV (sg) 745 cannabis m 750 capilar m H istoloxía es capilar en capillary pt capilar canteiro Vid.dente canino cánula Vid.. vital capacity pt capacidade vital. maconha 749 capacidade vital f Fisioloxía SIN.CPT (sg) es capacidad pulmonar total.Vocabulario 744 candidose f Patoloxías VAR. marihuana en cannabis.candidíase es candidiasis en candidiasis. candidosis pt candidíase..sonda capa vascular do globo ocular Vid. CPT (sg) en TLC (sg).- Designa a ‘envoltura membranosa ou fibrosa que rodea un órgano’.CI (sg) es capacidad inspiratoria. CPT (sg) canela Vid..dente canino Etiopatoxenia SIN..CV (sg) es capacidad vital.gangrena canino Vid.marihuana (f) es cannabis...úvea 751 capilarite f Patoloxías es capilaritis en capillaritis pt capilarite 752 capilaroscopia f Probas complementarias es capilaroscopia en capillaroscopy pt capilaroscopia 746 capacidade inspiratoria f Fisioloxía SIN... inspiratory capacity pt capacidade inspiratória. CI (sg) en IC (sg).. total lung capacity pt capacidade pulmonar total.. Anatomía es cápsula en capsule pt cápsula la capsula 92 .. candidose 748 capacidade pulmonar total f Fisioloxía SIN.tibia *cangrena Vid. CV (sg) en VC (sg).

- Designa a ‘forma farmaceutica na que 759 capsulectomía f Terapéutica SIN. cacochymia pt cacoquimia.cacoquimia es cacoquimia. decortication pt capsulectomia...Vocabulario 754 cápsula f o principio activo se encerra nun envoltorio de xelatina soluble’.. descapsulação.descorticación. descapsulación.pericardio 761 capsulorrafia f Terapéutica es capsulorrafia en capsulorrhaphy pt capsulorrafia 756 cápsula externa f Anatomía es cápsula externa en external capsule pt cápsula externa la capsula externa 762 capsulotomía f Terapéutica es capsulotomía en capsulotomy pt capsulotomia 757 cápsula fibrosa f Anatomía es cápsula fibrosa en fibrous capsule pt cápsula fibrosa la capsula fibrosa 763 caquexia f 758 cápsula interna f Anatomía es cápsula interna en internal capsule pt cápsula interna la capsula interna Semioloxía SIN.panhipopituitarismo 93 .. descorticación en capsulectomy. descapsulación es capsulectomía.panhipopituitarismo caquexia pituitaria Vid. caquexia caquexia hipofisaria Vid.. joint capsule pt cápsula articular la capsula articularis 760 capsulite f Patoloxías es capsulitis en capsulitis pt capsulite cápsula do corazón Vid. caquexia en cachexia. Farmacoloxía es cápsula en capsule pt cápsula Nota. decapsulation. descorticação 755 cápsula articular f Anatomía es cápsula articular en articular capsule.

..característica sexual primaria (f) es carácter sexual primario.carbúnculo Farmacoloxía es carbapenem en carbapenem pt carbapenem 766 carácter conxénito m 770 carbapénem m Xenética es carácter congénito en congenital character pt carácter congênito [Pt.- Designa a ‘parte anterior da cabeza’.facies de lúa chea Fisioloxía SIN.furúnculo carafuncho Vid.facies de querubín característica sexual primaria Vid.Vocabulario 764 cara f Cfr. facies la facies Nota.]... 767 carácter hereditario m Xenética es carácter hereditario en inherited character pt carácter hereditário [Pt. rostro (m) es cara.] 768 carácter sexual primario m cara Vid.face articular cara de lúa chea Vid. facies.].. caráter hereditário [Br.facies de máscara cara de querubín Vid. característica sexual primaria en primary sex characteristic pt carácter sexual primário.carácter sexual primario cara leonina Vid. caráter congênito [Br... característica sexual primária 769 carácter sexual secundario m Fisioloxía SIN.facies leonina Xenética es carácter adquirido en acquired character pt carácter adquirido [Pt.] 94 ..carácter sexual secundario carafuncho Vid.face. facies en face... face. característica sexual secundária cara de máscara Vid. Anatomía SIN.] 765 carácter adquirido m característica sexual secundaria Vid. característica sexual secundaria en secondary sex characteristic pt carácter sexual secundário.característica sexual secundaria (f) es carácter sexual secundario... facies pt cara..facies acromegálica cara articular Vid. caráter adquirido [Br. con “facies”..].face cara acromegálica Vid.

Anatomía patolóxica es carcinomatosis en carcinomatosis pt carcinomatose 782 cardioloxía f 95 .Vocabulario 771 carbono m Bioquímica SIN. Cfr. Cfr.carbuncho es carbunco en anthrax pt carbúnculo Etiopatoxenia es carcinogénesis en carcinogenesis pt carcinogênese [Br..cilindroma 780 cardiectomía f Terapéutica es cardiectomía en cardiectomy pt cardiectomia carcinoma quístico adenoide 781 cardiólogo -ga s Organización sanitaria es cardiólogo en cardiologist pt cardiologista Organización sanitaria es cardiología en cardiology pt cardiologia 775 carcinomatose f Nota. tumor maligno da ampola de Vater es ampuloma.] VAR.. con “carcinose”.carafuncho..- Designa o ‘desenvolvemento de múltiples carcinomas no organismo’. carcinogénese [Pt.C (sb) es carbono en carbon pt carbono 776 carcinose f Etiopatoxenia es carcinosis en carcinosis pt carcinose 772 carboxipeptidase f Bioquímica es carboxipeptidasa en carboxypeptidase pt carboxipeptidase Nota.] 773 carbúnculo m 778 carcinóxeno m Etiopatoxenia es carcinógeno en carcinogen pt carcinogênico..carbúnculo Patoloxías SIN. carcinógeno Anatomía es cardias en cardia. con “carcinomatose”. cardiac part pt cárdia la cardia.]..- Designa o ‘estado producido pola diseminación polo organismo dun único carcinoma’. tumor maligno de la ampolla de Vater en carcinoma of the ampulla of Vater pt carcinoma da ampola de Vater Vid.ampuloma.. 777 carcinoxénese f carbuncho Vid. solda (f). ostium cardiale 779 cardia m 774 carcinoma da ampola de Vater m Patoloxías SIN. nacida (f) [pop.

dental caries pt carie. esofagogastroplastia Terapéutica es cardiorrafia en cardiorrhaphy pt cardiorrafia Terapéutica es cardiotomía en cardiotomy pt cardiotomia 790 carga viral f Etiopatoxenia es carga viral en viral load pt carga viral 785 cardioplastia f 791 carga xenética f Xenética es carga genética en genetic load pt carga genética carie Vid. enfermedad cardíaca. heart disease pt cardiopatia...Vocabulario 783 cardiomegalia f Semioloxía es cardiomegalia en cardiomegaly pt cardiomegalia 788 cardiotomía f cardiomiopatía Vid... caries dental en caries. esophagogastroplasty pt cardioplastia.miocardiopatía Nota..miocardiopatía hipertrófica 784 cardiopatía f Patoloxías SIN.carie dentaria Patoloxías SIN.- Designa a ‘intervención na que se incide no extremo cardial do estómago ou no orificio cardial’. cárie dentária 786 cardiorrafia f 792 carie dentaria f 787 cardiotomía f 793 carina traqueal f Nota.doenza cardíaca es cardiopatía.tabique bronquial (m) es carina traqueal en carina of trachea.- Designa a ‘operación na que se realiza unha incisión no corazón’. tracheal carina pt carina traqueal la carina tracheae 96 .carie es caries. trastorno cardíaco en cardiopathy. T erapéutica es cardiotomía en cardiotomy pt cardiotomia cardiomiopatía dilatada Vid..esofagogastroplastia es cardioplastia en cardioplasty... Anatomía SIN.miocardiopatía dilatada 789 cardioversión f Terapéutica es cardioversión en cardioversion pt cardioversão cardiomiopatía hipertrófica Vid. doença cardíaca Terapéutica SIN.

cartílago cricoides.membrana nuclear 795 cariotipo m Xenética Probas complementarias es cariotipo en karyotype pt cariótipo Farmacoloxía SIN. articular cartilage pt cartilagem articular la cartilago articularis cartilaxe conectiva Vid.antiflatulento es antiflatulento...Vocabulario 794 cariólise f Histoloxía es cariolisis en karyolysis pt cariólise 799 cartilaxe aritenoide f carioteca Vid.arteria carótide carotomía Vid.. anti-flatulento.catarata *cartílago Vid.iridotomía Anatomía es carpo en wrist pt carpo la carpus 797 carpo m 802 cartilaxe costal f Anatomía SIN...cricoide es cartílago cricoideo.. carminativo común Anatomía es cartílago aritenoideo. carminativo en antiflatulent. Anatomía SIN. carminative pt antiflatulento.- Evítese “cartílago”.. cartílago aritenoides en arytenoid cartilage pt cartilagem aritenóide la cartilago arytenoidea 800 cartilaxe articular f 796 carminativo m Anatomía es cartílago articular en arthrodial cartilage. cricoid cartilage pt cartilagem cricóide la cartilago cricoidea 97 .costocartilaxe es cartílago costal en costal cartilage pt cartilagem costal la cartilago costalis carraza Vid. cricoides en anular cartilage...cartilaxe epifisaria 801 cartilaxe corniculada f Anatomía es cartílago corniculado en corniculate cartilage pt cartilagem corniculada la cartilago corniculata carótide Vid.cartilaxe Anatomía es cartílago en cartilage pt cartilagem la cartilago 803 cartilaxe cricoide f 798 cartilaxe f Nota.

cartílago de crecimiento.cartilaxe epifisaria 809 cartucho m Farmacoloxía es cartucho en cartridge pt cartucho cartilaxe de crecemento 804 cartilaxe epifisaria f Anatomía SIN. cartilagem tiróide la cartilago thyroidea Anatomía es cartílago traqueal en tracheal cartilage pt cartilagem traqueal la cartilago trachealis 814 caspa f Patoloxías SIN. cartilaxe de conxunción..cartilaxe epifisaria Vid.] es caspa en dandruff pt caspa 808 cartilaxe traqueal f castración Vid. cartilaxe conectiva es cartílago de conjunción.Vocabulario cartilaxe de conxunción Vid. freila [pop.cartilaxe de crecemento.feila [pop.esterilización Bioquímica es catabolismo en catabolism pt catabolismo 815 catabolismo m 98 ..].... cartílago epifisario en epiphysial cartilage pt cartilagem epifisária la cartilago epiphysialis Anatomía es cartílago hialino en hyaline cartilage pt cartilagem hialina la cartilago hyalina Anatomía es cartílago nasal en nasal cartilage pt cartilagem nasal la cartilago nasi 810 caso m Termos xerais es caso en case pt caso Epidemioloxía es caso índice en index case pt caso índice 811 caso índice m 805 cartilaxe hialina f 812 caso primario m Epidemioloxía es caso primario en primary case pt caso primário 806 cartilaxe nasal f 813 caso secundario m Epidemioloxía es caso secundario en secondary case pt caso secundário 807 cartilaxe tiroide f Anatomía es cartílago tiroides en thyroid cartilage pt cartilagem tireóide [Br.].

].cateterización (f) es cateterismo. cateterización. poultice pt cataplasma Patoloxías es cataplejía en cataplexy pt cataplexia catéter Vid. common cold..sonda Terapéutica SIN.. catheterization..coriza (f) [cult.]. sondaje en catheterism. carraza [pop.menstruación Farmacoloxía es cataplasma en cataplasm..catarro común Patoloxías SIN. arrefriado común. intubation pt cateterismo. sondagem 818 cataplasma f 824 cateterismo m 819 cataplexía f 820 catarata f 825 cateterismo cardíaco m Probas complementarias es cateterismo cardíaco en cardiac catheterization pt cateterismo cardíaco Patoloxías SIN. rinite catarral en catarrhal rhinitis. coriza. intubación.- cola de cabalo es cola de caballo en cauda equina pt cauda equina la cauda equina catarreira Vid.] es catarata en cataract pt catarata cateterización Vid. cateterización.. entubação. intubación (f) VAR.Vocabulario 816 catalase f Bioquímica es catalasa en katalase pt catalase 822 catatonía f Patoloxías es catatonia en catatonia pt catatonia 817 catalepsia f Patoloxías es catalepsia en catalepsy pt catalepsia 823 catecolamina f Bioquímica Fisioloxía es catecolamina en catecholamine pt catecolamina catamenia Vid.cateterismo Anatomía SIN.belida [pop. catarreira (f) [pop.sondaxe (f). resfriado común. coryza pt catarro comum 821 catarro común m 826 cauda equina f 99 . intubação.]...] es catarro común. rinite catarral (f) [cult..

fosa nasal en nasal cavity pt cavidade nasal. skull cavity pt cavidade craniana la cavitas cranii 831 causa suficiente f Epidemioloxía es causa suficiente en sufficient cause pt causa suficiente cavidade craniana Vid. cavitas abdominis 829 causa necesaria f Epidemioloxía es causa necesaria en necessary cause pt causa necessária cavidade cotiloide Vid..cavidade cranial 837 cavidade glenoide f Anatomía es cavidad glenoidea en glenoid cavity pt cavidade glenóide la cavitas glenoidalis 832 causalidade f Epidemioloxía es causalidad en causality pt causalidade 838 cavidade nasal f 833 causalxia f Patoloxías Semioloxía SIN.. termalgia en causalgia.acetábulo 836 cavidade cranial f 830 causa predispoñente f Termos xerais es causa predisponente en predisposing cause pt causa predisponente Anatomía VAR.fosa nasal es cavidad nasal.. termalgia Anatomía SIN.cavidade craniana es cavidad craneal en cranial cavity. thermalgia pt causalgia.termalxia es causalgia. fossa nasal la cavitas nasi 100 ...Vocabulario 827 caudal a Anatomía es caudal en caudal pt caudal la caudalis 834 cauterización f Terapéutica es cauterización en cauterization pt cauterização 828 causa compoñente f Epidemioloxía es causa componente en component cause pt causa componente 835 cavidade abdominal f Anatomía es cavidad abdominal en abdominal cavity pt cavidade abdominal la cavitas abdominalis.

cecopexia.órbita Anatomía VAR.. cavum thoracis Terapéutica SIN.iniciador cecofixación Vid. tiflopexia en cecofixation.caixa do tímpano es caja del tímpano. typhlopexy pt cecofixação.neutrófilo en banda *caxato da aorta Vid.Vocabulario 839 cavidade oral f Anatomía es cavidad oral en oral cavity pt cavidade oral la cavitas oris caxato Vid.. cecopexia. cavidade peritonial la cavitas peritonealis Anatomía SIN. typhlostomy pt cecostomia. cavum pelvis pelviana 840 cavidade pelviana f cebador Vid.. tiflostomía en cecostomy. tiflotomía en cecotomy..tiflotomía es cecotomía.arco aórtico *caxato da vea ácigos Vid. tiflopexia es cecofijación. cavitas thoracis. tiflopexia 844 cecopexia f cavidade pélvica Vid..arco da vea ácigos cavidade orbitaria Vid. tiflostomia 842 cavidade timpánica f 846 cecotomía f Terapéutica SIN..cavidade 841 cavidade peritoneal f 845 cecostomía f Anatomía es cavidad peritoneal en peritoneal cavity pt cavidade peritoneal. cavidad timpánica en tympanic cavity pt caixa do tímpano. cecopexy..tiflostomía es cecostomía.cefalea en salvas 843 cavidade torácica f cefalalxia tensional Vid...cefalea tensional 101 .... typhlotomy pt cecotomia.cecofixación. tiflotomia cefalalxia Vid...cefalea cefalalxia histamínica Vid.cavidade pélvica es cavidad pelviana. cavidade timpânica la cavitas tympani Anatomía es cavidad torácica en thoracic cavity pt cavidade torácica la cavitas thoracica. cavidad pélvica en pelvic cavity pt cavidade pélvica la cavitas pelvis..cecopexia Terapéutica SIN.

cefalalgia histamínica. cecum pt ceco la caecum celoniquia Vid..laparoscopia celiotomía Vid.. cefalalxia histamínica es cefalalgia en salvas.laparotomía Anatomía es ceja en eyebrow pt sobrancelha la supercilium cefalite Vid.célula es celdilla en cell pt célula Nota.Vocabulario 847 cefalea f Semioloxía SIN.cefalalxia tensional es cefalea tensional en tension headache pt cefaléia de tensão... cefalea en racimos..encefalocele Farmacoloxía es cefalosporina en cephalosporin pt cefalosporina 850 cefalosporina f 854 cella f 851 cego m Anatomía es ciego en caecum.enfermidade celíaca celiorrafia Vid... histamine cephalgia pt cefalalgia histamínica.- Designa a ‘pequena cavidade ósea ou 853 celador -ra s cefalea histamínica Vid. cefalea en cephalgia. cefalea histamínica en cluster headache..celotipia 102 .laparorrafia celioscopia Vid. cefaléia tensional celiaquia Vid. cefaléia histamínica 852 cegueira f Semioloxía es ceguera en blindness pt cegueira 848 cefalea en salvas f 856 cela f seo que se agrupa dunha forma parecida a un favo de abellas’.cefalalxia es cefalalgia. headache pt cefalalgia..coiloniquia celos patolóxicos Vid.encefalite cefalocele Vid. cefaléia em salvas.....cefalea histamínica. cefaléia Patoloxías SIN.cefalea en salvas Organización sanitaria es celador en ward assistant pt maqueiro 849 cefalea tensional f Patoloxías SIN. Anatomía SIN.

linfocito B Histoloxía es célula caliciforme en chalice cell.célula NK 863 célula falciforme f Semioloxía es célula falciforme en sickle cell pt célula falcimforme célula B Vid.célula NK 859 célula cromafín f Histoloxía es célula cromafín en chromaffin cell pt célula cromafim 866 célula miointimal f Histoloxía es célula miointimal en myointimal cell pt célula miointimal 103 ..Vocabulario 855 celotipia f Semioloxía SIN. estrutural e funcional’...cela Histoloxía es célula en cell pt célula la cellula 861 célula diana f Semioloxía es célula diana en target cell pt célula-alvo 857 célula f 862 célula escumosa f Semioloxía es célula espumosa en foam cell pt célula espumosa Nota. célula alveolar Vid.célula principal 865 célula mioepitelial f Histoloxía es célula mioepitelial en myoepithelial cell pt célula mioepitelial célula citotóxica natural Vid. goblet cell pt célula caliciforme 858 célula caliciforme f 864 célula mesenquimatosa f Histoloxía es célula mesenquimática...pneumocito célula asasina natural Vid.- Designa a ‘unidade básica do corpo a nivel vivente.. célula mesenquimatosa en mesenchymal cell pt célula mesenquimatosa célula cimóxena Vid.celos patolóxicos (m pl) es celotipia en jealousy pt ciúmes 860 célula dendrítica f Histoloxía es célula dendrítica en dendritic cell pt célula dendrítica célula Vid..

- célula troncal... célula NK en natural cytotoxic cell. zymogenic cell pt célula principal 874 célula reticular f Histoloxía es célula reticular en reticular cell pt célula reticular célula T Vid. célula citotóxica natural.célula asasina natural.. plasmacyte pt célula plasmática. plasmócito 868 célula neuroendócrina f Histoloxía es célula neuroendocrina en neuroendocrine cell pt célula neuroendócrina 873 célula principal f 869 célula NK f Histoloxía SIN.. célula-tronco 872 célula plasmática f istoloxía H SIN.Vocabulario 867 célula nai f Histoloxía SIN.. célula parietal 876 cemento m Histoloxía es cemento en cementum pt cemento célula péptica Vid.célula parietal 871 célula parietal f Histoloxía SIN.célula nai Patoloxías es celulitis en cellulitis pt celulite 870 célula oxífila f Histoloxía es célula oxífila en oxyphil cell pt célula oxífila 875 celulite f célula oxíntica Vid. principal cell.. natural killer cell. stem cell pt célula-mãe.célula nai célula tronco Vid.célula principal 104 ..linfocito T célula troncal Vid.célula oxíntica es célula oxíntica. célula NK Histoloxía SIN. plasmacito. célula citotóxica natural.. parietal cell pt célula oxíntica.. célula citotóxica natural es célula asesina natural. plasmocito en plasma cell. NK cell pt célula assassina natural. célula péptica es célula principal en chief cell.plasmocito (m) es célula plasmática. célula tronco es célula madre. célula parietal en oxyntic cell. célula troncal en mother cell.célula cimóxena.

centrómero [Pt.. centro de salud en health care centre pt centro de saúde 885 cerclaxe f Terapéutica es cerclaje en cerclage pt cerclagem centro frénico Vid. punto de osificación en ossification center.Vocabulario 877 centríolo m Histoloxía es centriolo en centriole pt centríolo 882 centrómero m Histoloxía es centrómero en centromere pt centrômero [Br.]. centrossomo ceo da boca Vid.centro frénico es centro frénico. centro tendinoso del diafragma en central tendon of diaphragm.]. brushing pt escovado brônquico 879 centro de saúde m 884 cepillado bronquial m Organización sanitaria SIN..padal Probas complementarias es cepillado bronquial en bronchial brushing. phrenic center pt centro frênico [Br.centro tendinoso do diafragma 880 centro tendinoso do diafragma m Anatomía SIN.].punto de osificación es centro de osificación.. tendão central do diafragma la centrum tendineum diaphragmatis 886 cerebelo m Anatomía es cerebelo en cerebellum pt cerebelo la cerebellum 887 cerebro m Anatomía es cerebro en cerebrum pt cérebro la cerebrum 881 centro xerminal m Histoloxía es centro germinal en germinal center pt centro germinativo 105 . centro frénico [Pt.] 878 centro de osificación m Anatomía SIN. ossification point pt centro de ossificação la centrum ossificationis 883 centrosoma m Histoloxía es centrosoma en centrosome pt centrossoma..ambulatorio es ambulatorio..

cetosis.. cestóide [Br. cesariana.cestodíase cetoacidose Vid.. neck pain pt cervicalgia 894 cestodo m Etiopatoxenia es cestodo en cestode pt cestode [Pt. chancroide es chancro blando. cestodosis en cestodiasis pt cestodíase 899 chancro brando m Patoloxías Semioloxía SIN.cetose Bioquímica es cetona en ketone pt cetona Terapéutica SIN. traquelectomía en cervicectomy. parto abdominal Semioloxía SIN. cesarean. cesarean section.. soft chancre pt cancro mole. c-section pt cesárea. cetose *champú Vid.xampú Semioloxía es chancro en chancre pt cancro 898 chancro m 893 cestodíase f Patoloxías VAR.traquelectomía es cervicectomía. traquelectomia 895 cetona f 890 cervicite f Patoloxías es cervicitis en cervicitis pt cervicite 896 cetonuria f Semioloxía es cetonuria en ketonuria pt cetonúria 891 cervicobraquialxia f Semioloxía es cervicobraquialgia en cervicobrachial neuralgia.parto abdominal (m) es cesárea.Vocabulario 888 cervicalxia f Semioloxía es cervicalgia en cervicalgia. ketosis en ketoacidosis..cestodose es cestodiasis.. chancroide en chancroid. ketosis pt cetoacidose.chancro mol... trachelectomy pt cervicectomia..]. cervicobrachialgia pt cervicobraquialgia 897 cetose f 892 cesárea f Terapéutica SIN. cancróide 106 . parto abdominal en abdominal delivery.cetoacidose es cetoacidosis.] 889 cervicectomía f cestodose Vid.

choque hiperdinámico 907 choque séptico m choque frío Vid..chancro brando cheilite Vid.. choque hipovolémico [Pt.. shock hipodinámico en cold shock. shock en shock pt choque 904 choque hipodinámico m Etiopatoxenia SIN.choque hipodinámico Patoloxías Etiopatoxenia es choque séptico.Vocabulario chancro mol Vid.xiba Etiopatoxenia es choque.choque frío es choque hipodinámico.capacidade inspiratoria 107 .. hypodynamic shock pt choque frio 900 choque m 905 choque hipovolémico m 901 choque cardioxénico m Etiopatoxenia es choque cardiogénico.. shock obstructivo en obstructive shock pt choque obstrutivo 902 choque distributivo m Etiopatoxenia es choque distributivo.. shock tóxico en toxic shock pt choque tóxico CI Vid.choque quente es choque hipercinético.].] 906 choque obstrutivo m Etiopatoxenia es choque obstructivo. shock séptico en septic shock pt choque séptico 903 choque hiperdinámico m Etiopatoxenia SIN.. shock distributivo en distributive shock pt choque distributivo choque quente Vid.queilite chepa Vid. shock hipovolémico en hypovolemic shock pt choque hipovolêmico [Br.chancro brando chancroide Vid. warm shock pt choque quente 908 choque tóxico m Etiopatoxenia es choque tóxico. shock cardiogénico en cardiogenic shock pt choque cardiogênico Etiopatoxenia es choque hipovolémico. shock hipercinético en hyperdynamic shock...

enfermedad azul en bluish skin. scar [pop...] pt cicatriz 918 ciclopléxico m Farmacoloxía es ciclopléjico en cycloplegic pt cicloplégico 912 cicatrizante m Farmacoloxía es cicatrizante en cicatrizant pt cicatrizante 919 ciclosporina f Farmacoloxía es ciclosporina en cyclosporine pt ciclosporina 913 ciclo cardíaco m Fisioloxía es ciclo cardíaco en cardiac cycle pt ciclo cardíaco 920 ciclotimia f 914 ciclo celular m Histoloxía es ciclo celular en cell cycle pt ciclo celular Patoloxías SIN.Vocabulario 909 cianose f Semioloxía SIN.enfermidade azul es cianosis. ciática. ciática.. doença azul 915 ciclo menstrual m Fisioloxía es ciclo menstrual en menstrual cycle pt ciclo menstrual ciatalxia Vid. transtorno ciclotímico 921 cifoscoliose f Patoloxías es cifoescoliosis en kyphoscoliosis pt cifoescoliose 108 . sciatica pt ciatalgia.ciatalxia. cyanosis pt cianose. cyclothymic disorder pt ciclotimia.ciática Patoloxías Semioloxía SIN. neuralgia ciática 916 ciclo sono-vixilia m Fisioloxía es ciclo sueño-vigilia en sleep-wake cycle pt ciclo sono-vigília 910 ciática f 917 cicloosixenase f B ioquímica es ciclooxigenasa en cyclooxygenase pt ciclooxigenase 911 cicatriz f Anatomía patolóxica Semioloxía es cicatriz en cicatrix. neuralgia ciática en sciatic neuralgia.trastorno ciclotímico (m) es ciclotimia. neuralxia ciática. neuralxia do ciático es ciatalgia.. trastorno ciclotímico en cyclothymia.

.. quifosis en kyphosis pt cifose 927 cinesiterapia f 923 cigoto m Histoloxía SIN. kinesiotherapy.cinetose cinesiatría Vid.tracto óptico Anatomía SIN.quifose es cifosis. zigoto erapéutica T SIN.tracto olfactorio 926 cilio m Histoloxía es cilio en cilium pt cílio cintiña olfactoria Vid..tracto olfactorio cintiña óptica Vid.. cylindroma pt carcinoma cístico adenóide. zigoto en egg. cilindroma 925 cilindroma m Patoloxías VAR. kinesitherapy pt cinesiatria..van (m) es cintura en waist pt cintura cinese Vid. cinesiterapia 928 cinética f Bioquímica es cinética en kinetics pt cinética 924 cilindro urinario m Semioloxía es cilindro urinario en urinary cast pt cilindro urinário 929 cinetose f cilindroeixe Vid. motion sickness pt cinetose 930 cinina f Bioquímica es cinina en kinin pt cinina cintiña olfactiva Vid... kinesiterapia.cinesiatría VAR..Vocabulario 922 cifose f Anatomía Patoloxías VAR... cinesioterapia. huevo. zygote pt ovo.cinesioterapia es cinesiterapia. quinesiterapia en kinesiatrics.cinesiterapia 931 cintura f 109 .cinese es cinetosis en kinetosis... cilindroma en adenoid cystic carcinoma..cinesiterapia cinesioterapia Vid.carcinoma quístico adenoide es carcinoma quístico adenoide..ovo es cigoto.axón Anatomía patolóxica SIN.

circulación pulmonar en pulmonary circulation pt circulação pulmonar Anatomía SIN.cintura pectoral Fisioloxía SIN..circulación menor es circulación menor.. círculo arterial del cerebro en cerebral arterial circle pt círculo arterial cerebral.circulación pulmonar 937 circulación pulmonar f 933 cintura pélvica f Fisioloxía SIN..circulación extracorporal es circulación extracorpórea en extracorporeal circulation pt circulação extracorpórea cintura escapular Vid.] circulación xeral 934 circulación f Fisioloxía es circulación en circulation pt circulação Vid. cingulum pectorale circulación menor Vid.cintura torácica. circulação sistémica [Pt..cintura pectoral 932 cintura pectoral f Anatomía SIN..cintura do membro inferior es cintura pélvica en pelvic girdle pt cintura pélvica la cingulum membri inferioris.. círculo arterial do cérebro la circulus arteriosus cerebri 935 circulacion colateral f Etiopatoxenia es circulación colateral en collateral circulation pt circulação colateral 110 ...cintura pectoral 936 circulación extracorpórea f Terapéutica VAR... cintura torácica la cingulum membri superioris. cintura escapular..].circulación extracorpórea cintura do membro superior Vid.circulación xeral es circulación sistémica en systemic circulation pt circulação sistêmica [Br. shoulder girdle pt cintura escapular.cintura pélvica circulación extracorporal Vid..polígono de Willis es círculo arterial cerebral..circulación sistémica 939 círculo arterial do cerebro m Anatomía SIN. cintura do membro superior es cintura escapular en pectoral girdle.Vocabulario cintura do membro inferior Vid. cingulum pelvicum 938 circulación sistémica f cintura torácica Vid.

cirrose hepática alcohólica.cirrose hepática biliar es cirrosis biliar.cirrose alcohólica Nota. cirrose hepática 942 circunvolución f natomía A SIN.. postectomía en circumcision.cirrose es cirrosis.cirrose alcohólica cirrose hepática alcólica Vid. cirrose hepática alcoólica 943 cirrose alcohólica f 946 cirurxía f Nota. Organización sanitaria es cirugía en surgery pt cirurgia 947 cirurxía f cirrose alcólica Vid.Vocabulario 940 circuncisión f Terapéutica SIN..xiro (m) es circunvolución. lesións e deformidades por medio de operacións ou manipulacións’. gyrus pt circunvolução. giro en convolution. cirrosis hepática alcohólica en alcoholic cirrhosis. cirrose hepática biliar 941 circundución f Fisioloxía Anatomía es circunducción en circumduction pt circundução la circumductio 945 cirrose hepática f Patoloxías SIN. postectomia 944 cirrose biliar f Patoloxías SIN. giro la gyrus cirrose hepática alcohólica Vid. Terapéutica es cirugía en surgery pt cirurgia 111 .- Designa a ‘rama da medicina que se ocupa do tratamento das enfermidades... cirrose hepática alcólica VAR..cirrose hepática Patoloxías SIN. liver cirrhosis pt cirrose. cirrosis hepática biliar en biliary cirrhosis.. posthetomy pt circuncisão.postectomía es circuncisión. biliary liver cirrhosis pt cirrose biliar. alcoholic liver cirrhosis pt cirrose alcoólica...cirrose alcólica es cirrosis alcohólica.cirrose biliar cirrose Vid.- Designa o ‘conxunto de procedementos que integran unha operación ou intervención cirúrxica’.. cirrosis hepática en cirrhosis..cirrose alcohólica cirrose hepática biliar Vid..

Vocabulario 948 cirurxía cardiovascular f Organización sanitaria es cirugía cardiovascular en cardiovascular surgery pt cirurgia cardiovascular 955 cirurxián -á vascular s Organización sanitaria es cirujano vascular en vascular surgeon pt cirurgião vascular 949 cirurxía ortopédica f Organización sanitaria es cirugía ortopédica en orthopedic surgery pt cirurgia ortopédica 956 cistadenoma m Anatomía patolóxica VAR.- Designa a ‘resección da vexiga urinaria’. cistoadenoma 950 cirurxía torácica f Organización sanitaria es cirugía torácica en thoracic surgery pt cirurgia torácica 957 cistectomía f Terapéutica es cistectomía en cystectomy pt cistectomia 951 cirurxía vascular f O rganización sanitaria es cirugía vascular en vascular surgery pt cirurgia vascular Nota..- Designa a ‘extirpación dun quiste’.Cys (sb) es cisteína en cysteine pt cisteína 953 cirurxián -á cardiovascular s Organización sanitaria es cirujano cardiovascular en cardiovascular surgeon pt cirurgião cardiovascular 960 cisterna f Anatomía es cisterna en cistern pt cisterna la cisterna 954 cirurxián -a torácico s Organización sanitaria es cirujano torácico en thoracic surgeon pt cirurgião torácico 112 . cistoadenoma en cystadenoma.. Terapéutica es cistectomía en cystectomy pt cistectomia 959 cisteína f Bioquímica SIN. cystoadenoma pt cistadenoma.cistoadenoma es cistadenoma. 958 cistectomía f 952 cirurxián -á s Organización sanitaria es cirujano en surgeon pt cirurgião Nota.

vesicofijación en cystopexy. vesicostomía en cystostomy. vesicofixation pt cistopexia Terapéutica es cistoplastia en cystoplasty pt cistoplastia 963 cistinose f Patoloxías es cistinosis en cystinosis pt cistinose 970 cistoplastia f 964 cistinuria f Semioloxía es cistinuria en cystinuria pt cistinúria 971 cistorrafia f Terapéutica es cistorrafia en cystorrhaphy pt cistorrafia 965 cistite f Patoloxías es cistitis en cystitis pt cistite 972 cistoscopia f Terapéutica Probas complementarias es cistoscopia en cystoscopy pt cistoscopia Terapéutica VAR..sigmoidocistoplastia es sigmoidocistoplastia en sigmoid cystoplasty pt sigmoidocistoplastia 966 cistoadenocarcinoma m Anatomía patolóxica es cistoadenocarcinoma en cystadenocarcinoma pt cistoadenocarcinoma 973 cistosigmoidoplastia f cistoadenoma Vid.Vocabulario 961 cisternografía f Probas complementarias es cisternografía en cisternography pt cisternografia 968 cistopatía f Patoloxías es cistopatía en cystopathy pt cistopatía 962 cisticercose f Patoloxías es cisticercosis en cysticercosis pt cisticercose 969 cistopexia f Terapéutica SIN..cistadenoma Probas complementarias es cistografía en cystography pt cistografia 967 cistografía f 974 cistostomía f Terapéutica SIN. vesicostomia 113 .vesicostomía es cistostomía. vesicostomy pt cistostomia..vesicofixación es cistopexia..

citoquina es citocina. CMV (sg) es citomegalovirus..citodiagnose. citodiagnóstico (m) es citodiagnóstico. vesicotomía en cystotomy... Probas complementarias SIN. voiding cystourethrography pt cistouretrografia miccional.fisura lonxitudinal cerebral 982 citoloxía f 977 citocina f Bioquímica VAR.Vocabulario 975 cistotomía f Terapéutica SIN.uretrocistografía miccional es cistouretrografía miccional..vesicotomía es cistotomía.suco calcarino cisura calosomarxinal Vid. CUGM (sg). citoquina en cytokine pt citocina Nota. CMV (sg) 984 citometría de fluxo f Probas complementarias es citometría de flujo en flow cytometry pt citometria de fluxo citodiagnose Vid.citoloxía 114 . citología en citology. Termos xerais es citología en cytology pt citologia 983 citomegalovirus m 978 citocromo m Bioquímica es citocromo en cytochrome pt citocromo Etiopatoxenia SIN. uretrocistografia miccional 980 citólogo -ga s Organización sanitaria es citólogo en cytologist pt citologista 981 citoloxía f cisura calcarina Vid. CMV (sg) en CMV (sg).. cytodiagnosis pt citodiagnóstico.virus citomegálico..- Designa a ‘ciencia que ten por obxecto o estudo das células’.. cytomegalovirus pt citomegalovírus.. vesicotomia 979 citoesqueleto m Histoloxía es citoesqueleto en cytoskeleton pt citoesqueleto 976 cistouretrografía miccional f Probas complementarias VAR.xiro cingular consistente na obtención e exame de células dun tecido determinado’. UCM (sg).citoloxía citodiagnóstico Vid. vesicotomy pt cistotomia.. citologia Nota..- Designa o ‘método diagnóstico cisura interhemisférica Vid. uretrocistografía miccional en VCU (sg).

con “menopausa”..cloro Instrumental SIN.depuración Semioloxía VAR. climacterium pt climaterio Nota.Vocabulario 985 citopenia f Semioloxía es citopenia en cytopenia pt citopenia CK Vid..pinzas clamps (f pl) es clamp en clamp pt clamp 992 clamp m 986 citoplasma m Histoloxía es citoplasma en cytoplasm pt citoplasma 987 citoqueratina f Histoloxía es citoqueratina en cytokeratin pt citoqueratina *clareamento Vid. 115 .claudicación mandibular es claudicación de la mandíbula.. claudicación mandibular en jaw claudication pt claudicação da mandíbula 993 claudicación da mandíbula f citoquina Vid..C (sb) es citosina en cytosine pt citosina 988 citosina f 994 claudicación intermitente f Semioloxía es claudicación intermitente en intermittent claudication pt claudicação intermitente 989 citotoxicidade f Etiopatoxenia es citotoxicidad en cytotoxicity pt citotoxicidade Farmacoloxía es citotóxico en cytotoxic pt citotóxico claudicación mandibular Vid.claudicación da mandíbula 995 clavícula f 990 citotóxico m Anatomía es clavícula en clavicle.- Cfr.citocina Bioquímica SIN. collar bone pt clavícula la clavicula 991 citotrofoblasto m H istoloxía es citotrofoblasto en cytotrophoblast pt citotrofoblasto 996 climaterio m Fisioloxía es climaterio en climacteric..creatina quinase Cl Vid....

. clítoris la clitoris clitoromegalia Vid.] es cloasma. clitoromegalia 1007 clonación f Xenética SIN. clitoridectomia Anatomía SIN. melasma en chloasma..clitorimegalia 998 clínica f Termos xerais es clínica en clinic pt clínica 1003 clitoroplastia f Terapéutica es clitoroplastia en clitoroplasty pt clitoroplastia clitorectomía Vid.. cloasma. clitoromegalia en clitorimegaly. clitoridectomy pt clitorectomia..andropausa 1002 clítoris m 997 climatoterapia f Terapéutica es climatoterapia en climatotherapy pt climatoterapia Anatomía es clítoris en clitoris pt clitoris.ablación do clítoris VAR.Vocabulario climaterio masculino Vid. clivus la clivus 1005 cloasma m 1000 clitoridotomía f Terapéutica es clitoridotomía en clitoridotomy pt clitoridotomia Semioloxía SIN.clitoridectomía 1004 clivus m 999 clitoridectomía f Terapéutica SIN.canal basilar es canal basilar. clivus en basilar channel... panos [pop.. melasma pt cloasma.clitoromegalia es clitorimegalia. clitoridectomía en clitorectomy.melasma. clivus pt canal basilar. clitoromegaly pt clitorimegalia.clonaxe (f) es clonación en cloning pt clonagem 116 ...] 1006 clon m Xenética es clon en clon pt clone 1001 clitorimegalia f Semioloxía VAR. pano [pop.clitorectomía es clitorectomía.

clonospasmo.]. clonus pt clono.citomegalovirus CO Vid. clonospasm.] 1015 coartación aórtica f 1010 clorurorrea f CMH Vid.mieloblastoma Semioloxía es clorurorrea en chloridorrhea pt cloridorréia [Br.]. espasmo clónico [Pt.. coarctation of the aorta pt coarctação aórtica. coartação aórtica. espasmo clónico es clono..coartación aórtica CMV Vid. clónus..epitrocleíte 117 .Cl (sb) es cloro en chlorine pt cloro Anatomía es coana en choana.. cloridorreia [Pt. coartação cloroma Vid.monóxido de carbono CO2 Vid.clono 1009 cloro m Bioquímica SIN. clonoespasmo en clonic spasm. espasmo clônico [Br.coartación da aorta es coartación aórtica.complexo principal de histocompatibilidade Patoloxías VAR.. coartação da aorta coartación da aorta Vid.clonación Semioloxía SIN... posterior nasal aperture pt coana la choana 1014 coartación f Patoloxías es coartación en coarctation pt coarctação.] 1012 coagulopatía f Patoloxías es coagulopatía en coagulopathy pt coagulopatia 1008 clono m 1013 coana f clonospasmo Vid..dióxido de carbono Fisioloxía es coagulación en coagulation pt coagulação 1016 cóbado m Anatomía es codo en elbow pt cotovelo la cubitus 1011 coagulación f cóbado de golfista Vid..Vocabulario clonaxe Vid.. coartación de aorta en aortic coarctation...

variation coefficient pt coeficiente de variação Anatomía SIN.. vértebras coxígeas en coccygeal vertebrae. coiloniquia.vértebras coccíxeas (f pl) es cóccix. coxis. cóccix.atención ambulatoria 1020 codominante a Xenética es codominante en codominant pt co-dominante 1025 coiloniquia f 1021 codón m Xenética SIN.vitamina B12 Etiopatoxenia es cocaína en cocaine pt cocaína 1022 coeficiente de correlación m 1017 cocaína f Epidemioloxía es coeficiente de correlación en coefficient of correlation..].razón de probabilidade 1019 código xenético m Xenética es código genético en genetic code pt código genético cofactor Vid.celoniquia es celoniquia...] Semioloxía SIN.uña en culler [pop. códon [Br.Vocabulario cobalamina Vid. unha em colher [pop. tripleto [Pt..] en koilonychia. os coccygis.cofactor es coenzima en coenzyme pt coenzima cociente de probabilidades Vid. uña en cuchara [pop...].coenzima coidados ambulatorios Vid. trinca [Br.]. coccyx pt coccige.- triplete es codón.. vertebrae coccygeae 1024 coenzima m Bioquímica SIN. correlation coefficient pt coeficiente de correlação 1018 cóccix m 1023 coeficiente de variación m Epidemioloxía es coeficiente de variación en coefficient of variation. triplete en codon. triplet pt codão [Pt.] 1026 cointervención f Epidemioloxía es cointervención en cointervention pt cointervenção 118 .] VAR. coiloniquia. vértebras coccígeas la coccyx.] pt celoniquia. spoon nail [pop.

.colanxiografía percutánea transhepática Anatomía patolóxica SIN. colangioma en bile duct adenoma. cholangitis pt angiocolite. ERPC (sg) pt colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.. colangitis en angiocholitis..CPRE (sg) es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.cauda equina Anatomía patolóxica es colangiocarcinoma en cholangiocarcinoma pt colangiocarcinoma Probas complementarias es colangiografía en cholangiography pt colangiografia 1028 colanxiocarcinoma m 1033 colanxiopancreatografía retrógrada endoscópica f Probas complementarias SIN. PTHC (sg) pt colangiografia transparietohepática 1035 colanxiostomía f Terapéutica es colangiostomía en cholangiostomy pt colangiostomia 1036 colanxiotomía f Terapéutica es colangiotomía en cholangiotomy pt colangiotomia colanxiografía transparietohepática Vid.. colangite 119 .anxiocolite es angiocolitis.colanxiografía transparietohepática es colangiografía percutánea transhepática. colangioma 1031 colanxioma m 1037 colanxite f Patoloxías VAR.. CPRE (sg) en endoscopic retrograde cholangiopancreatography. cholangioma pt adenoma de canal biliar.adenoma do conduto biliar es adenoma del conducto biliar. CPRE (sg) 1029 colanxiografía f 1034 colanxiopatía f Patoloxías es colangiopatía en cholangiopathy pt colangiopatia 1030 colanxiografía percutánea transhepática f Probas complementarias SIN..Vocabulario 1027 coiro cabeludo m Anatomía es cuero cabelludo en scalp pt couro cabeludo 1032 colanxiopancreatografía f Probas complementarias es colangiopancreatografía en cholangiopancreatography pt colangiopancreatografia cola de cabalo Vid. colangiografía transparietohepática. CPTH (sg) en percutaneous transhepatic cholangiography.

- Evítese “colariño”.. collarín cervical en cervical collar pt colar cervical Nota..colar cervical es collarín [pop.colar ortopédico Bioquímica es colagenasa en collagenase pt colagenase Bioquímica es colágeno en collagen pt colágeno 1046 colecistografía f 1040 colaxenase f Probas complementarias es colecistografía en cholecystography. conectivopatía.Vocabulario 1038 colapso m Etiopatoxenia es colapso en collapse pt colapso 1043 colaxenose f Patoloxías es colagenosis en collagen disease... conectivopatía es colagenopatía.. oral cholecystography pt colecistografia 1041 coláxeno m colecistomía Vid.. colecistotomía en cholecystomy. colecistotomia 120 . enfermedad del tejido conectivo en connective tissue disease. cholecystotomy pt colecistomia.colquicina Terapéutica es colecistectomía en cholecystectomy pt colecistectomia colar cervical Vid. 1045 colecistite f Patoloxías es colecistitis en cholecystitis pt colecistite *colariño Vid. connective tissue disorder pt doença do tecido conectivo 1048 colecistotomía f Terapéutica VAR.atelectasia ortopédico colchicina Vid.colecistomía es colecistomía. enfermidade do tecido conectivo.doenza do tecido conectivo.].. collagenosis pt colagenose colapso pulmonar parcial Vid.colar 1044 colecistectomía f 1039 colar ortopédico m Instrumental SIN.colecistotomía Terapéutica es colecistostomía en cholecystostomy pt colecistostomia 1047 colecistostomía f 1042 colaxenopatía f Patoloxías SIN..

1055 cólera m *colgaxo Vid. cholesterolosis.. colesterolose..Vocabulario 1049 colectomía f Terapéutica es colectomía en colectomy pt colectomia 1056 colestase f Etiopatoxenia Patoloxías es colestasis en cholestasis pt colestase 1050 coledocolitíase f Patoloxías es coledocolitiasis en choledocholithiasis pt coledocolitíase Terapéutica es coledocoplastia en choledochoplasty pt coledocoplastia colesterinose Vid.colesterolose.colesterose Patoloxías VAR. colesterinose es colesterinosis...colgallo 121 .- Evítese “colgaxo”.colesterose Bioquímica es colesterol en choresterol pt colesterol 1057 colesterol m 1051 coledocoplastia f 1058 colesterol éster hidrolase f Bioquímica es colesterol ester hidrolasa en cholesterol ester hydrolase pt colesterol éster hidrolase 1052 coledocostomía f Terapéutica es coledocostomía en choledochostomy pt coledocostomia Patoloxías es colelitiasis en cholelithiasis pt colelitíase colesterolose Vid...colelitomía es colelitomía. cholesterosis pt colesterinose. colesterose 1059 colesterose f 1053 colelitíase f colelitomía Vid. colesterosis en cholesterinosis.colelitotomía Terapéutica VAR. colelitotomia Patoloxías es cólera en cholera pt cólera 1054 colelitotomía f 1060 colgallo m Terapéutica es colgajo en flap pt retalho Nota. colesterolosis. colelitotomía en cholelithotomy pt colelitomia.

.. tubérculo cuadrigémino anterior. tubérculo cuadrigémino inferior.] la collum anatomicum 1064 colirio m Farmacoloxía es colirio en collyrium pt colírio 1070 colo anatómico m 1065 colite f Patoloxías es colitis en colitis pt colite 122 ..]. tubérculo cuadrigémino posterior en inferior colliculus pt colículo inferior la colliculus inferior 1067 colite isquémica f Patoloxías es colitis isquémica en ischemic colitis pt colite isquêmica 1068 colite pseudomembranosa f Patoloxías es colitis pseudomembranosa en pseudomembranous colitis pt colite pseudomembranosa 1063 colículo superior m Anatomía SIN. tubérculo cuadrixémino posterior es colículo inferior.Vocabulario 1061 cólico m Semioloxía es cólico en colic pt cólica 1066 colite bacteriana f Patoloxías es colitis bacteriana en bacterial colitis pt colite bacteriana 1062 colículo inferior m natomía A SIN. tubérculo cuadrixémino anterior es colículo superior..colite ulcerosa 1069 colite ulcerosa f Patoloxías VAR. tubérculo cuadrigémino craneal. tubérculo cuadrigémino caudal.panaricio colo Vid. colite ulcerosa colledizo Vid.colite ulcerativa es colitis ulcerativa. colitis ulcerosa en ulcerative colitis pt colite ulcerativa..pescozo Anatomía es cuello anatómico en anatomical neck pt colo anatômico [Br. colo anatómico [Pt. tubérculo cuadrigémino superior en superior colliculus pt colículo superior la colliculus superior colite ulcerativa Vid.tubérculo cuadrixémino inferior.tubérculo cuadrixémino superior..

].tinguidura acidorresistente 1075 colon descendente m Anatomía es colon descendente en descending colon pt cólon descendente la colon descendens coloración de Gram Vid.- coloproccia [arc. síndrome do intestino irritável 1081 colpectomía f Terapéutica es colpectomía en colpectomy pt colpectomia 123 .coloscopia es colonoscopia en colonoscopy pt colonoscopia coloproccia Vid.. síndrome do intestino irritable (f) es colon irritable.] es colostomía en coloproctia [arc.]. colostomia 1080 colostomía f 1076 colon irritable m Patoloxías SIN. colostomy pt coloproctia [arc.colonoscopia Terapéutica S IN.tinguidura de Gram coloscopia Vid.. sigma en sigmoid colon pt cólon sigmóide.. síndrome del colon irritable.. S ilíaca.... irritable colon pt cólon irritável.Vocabulario 1071 colo cirúrxico m Anatomía es cuello quirúrgico en surgical neck pt colo cirúrgico la collum chirugicum 1077 colon sigmoide m Anatomía SIN. síndrome del intestino irritable en irritable bowel syndrome. S ilíaco la colon sigmoideum 1072 coloboma m Patoloxías es coloboma en coloboma pt coloboma Anatomía es colon en colon pt cólon la colon 1078 colon transverso m Anatomía es colon transverso en transverse colon pt cólon transverso la colon transversum 1073 colon m 1079 colonoscopia f 1074 colon ascendente m Anatomía es colon ascendente en ascending colon pt cólon ascendente la colon ascendens Terapéutica Probas complementarias VAR.colostomía coloración acidorresistente Vid.sigma.síndrome do colon irritable (f). S ilíaco es colon sigmoideo. síndrome do colon irritável.

vaxinite Terapéutica es colpopexia en colpopexy. colquicina en colchicine pt colchicina comadrón -oa Vid.. espiñazo (m) [pop.. espiña dorsal...estado de coma es coma en coma pt coma 1090 colutorio m 1086 colpotomía f Terapéutica SIN. espinazo [pop. espina dorsal. raque. vaginofixation pt colpopexia 1088 columna en bambú f 1082 colpopexia f Semioloxía SIN.vaxinoplastia es colpoplastia.Vocabulario colpite Vid. espinha dorsal.raque. vaginoplastia 1089 columna vertebral f 1084 colporrafia f Terapéutica es colporrafia en colporrhaphy pt colporrafia Anatomía SIN.columna en cana de bambú es columna en caña de bambú en bamboo spine pt coluna em bambu Vid. raquis en dorsal spine.vaxinotomía es colpotomía. vaginotomy pt colpotomia. ráquis la columna vertebralis 1085 colposuspensión f Terapéutica es colposuspensión en colposuspension pt colposuspensão coluria Vid..]. vaginotomia 1091 coma m 1087 colquicina f Farmacoloxía VAR..] es columna vertebral. vaginotomía en colpotomy. collutory pt colutório Etiopatoxenia SIN. rachis..matrón -na Termos xerais es comatoso en comatose pt comatoso 1092 comatoso -sa a 124 . vaginoplastia en colpoplasty.colchicina es colchicina.biliúria Farmacoloxía es colutorio en collutorium.columna en bambú columna en cana de bambú 1083 colpoplastia f Terapéutica SIN.... vertebral column pt coluna vertebral. vaginoplasty pt colpoplastia.

CPH (sg). complexo maior de histocompatibilidade.] es comedón.. comedo pt comedão.prurito Anatomía patolóxica es comedocarcinoma en comedocarcinoma pt comedocarcinoma 1097 comisurotomía mitral f 1093 comedocarcinoma m 1094 comedón m Semioloxía SIN.complexo principal de histocompatibilidade 1096 comisurotomía f hemisferios cerebrais’.prurito Anatomía es comisura en commissure pt comissura la commissura 1095 comisura f complexo de Golgi Vid. CMH (sg) es CMH (sg). comisurotomía mitral en comissurotomy.] en blackhead [pop. midline myelotomy pt comissurotomia Nota. MHC (sg) en major histocompatibility complex.prurito comechume Vid.complexo maior de histocompatibilidade.comisurotomía mitral Bioquímica SIN. mitral comissurotomy pt comissurotomia. cravo [pop.] válvula mitral estreitado para alivia-la estenose mitral’. MHC (sg) m 125 . complejo principal de histocompatibilidad.Vocabulario comechón Vid.]..espiña (f) [pop.... complexo principal de histocompatibilidade. MHC (sg) pt CMH (sg). espinilla [pop.- Designa a ‘apertura do orificio da 1098 complemento m Bioquímica es complemento en complement pt complemento comicio Vid....aparello de Golgi complexo maior de histocompatibilidade Vid. Terapéutica SIN.. comissurotomia mitral Nota. Terapéutica es comisurotomía en commissurotomy.comisurotomía es comisurotomía.- Designa a ‘desconexión cirúrxica dos 1099 complexo principal de histocompatibilidade comisurotomía Vid.

compresión medular en compression of spinal cord. complexo ventricular 1104 compresión medular f complexo ventricular Vid.. medical complication pt complicação.distensibilidade dinámica VAR...Vocabulario 1100 complexo QRS m Fisioloxía SIN...compresión da medula espiñal es compresión de la médula espinal. complicación médica en complication. spinal cord compression pt compressão da medula espinhal.. complejo ventricular en QRS complex.complexo QRS Patoloxías SIN.complicación 1108 compulsión f Semioloxía es compulsión en compulsion pt compulsão 1103 composto de platino m Farmacoloxía es compuesto de platino en platinum compound pt composto de platina 1109 comunicación interauricular f Patoloxías SIN. complicação médica 1102 complicación f 1107 comprimido m Farmacoloxía es comprimido en compressed tablet.complexo ventricular es complejo QRS.complianza es compliancia en compliance pt complacência 1106 compresor m Instrumental es compresor en compressor pt compressor complianza Vid. compressão medular 1101 compliancia f 1105 compresión radicular f Patoloxías es compresión radicular en radicular compression pt compressão radicular Fisioloxía SIN.compliancia Termos xerais SIN...defecto do tabique auricular (m) es comunicación interauricular.complicación médica es complicación. defecto del tabique auricular en atrial septal defect pt comunicação interatrial compresión da medula espiñal Vid. tablet pt comprimido complicación médica Vid.compresión medular 126 . ventricular complex pt complexo QRS...

genital wart pt condiloma acuminado 1117 condilotomía f Terapéutica es condilotomía en condylotomy pt condilotomia 1111 concepción f Fisioloxía es concepción en conception pt concepção condón Vid. defecto del tabique ventricular en interventricular communication.preservativo Terapéutica es condrectomía en chondrectomy pt condrectomia 1112 concordancia f Epidemioloxía es concordancia en concordance pt concordância 1118 condrectomía f 1113 condicionamento m Fisioloxía es condicionamiento en conditioning pt condicionamento 1119 condrite f Patoloxías es condritis en chondritis pt condrite 1114 condilectomía f Terapéutica es condilectomía en condylectomy pt condilectomia 1120 condroblasto m Histoloxía es condroblasto en chondroblast pt condroblasto 1115 cóndilo m Anatomía es cóndilo en condyle pt côndilo la condylus 1121 condroblastoma m Anatomía patolóxica es condroblastoma en chondroblastoma pt condroblastoma 127 .. ventricular septal defect pt comunicação interventricular 1116 condiloma acuminado m Patoloxías es condiloma acuminado en condyloma acuminatum.Vocabulario 1110 comunicación interventricular f Patoloxías SIN..defecto do tabique ventricular (m) es comunicación interventricular.

condromalácia Anatomía SIN.conduto colédoco es conducto biliar.Vocabulario 1122 condrocalcinose f Patoloxías es condrocalcinosis en chondrocalcinosis pt condrocalcinose 1129 condrosarcoma m Anatomía patolóxica es condrosarcoma en chondrosarcoma pt condrossarcoma Terapéutica es condrotomía en chondrotomy pt condrotomia 1123 condrocito m Histoloxía es condrocito en chondrocyte pt condrócito 1130 condrotomía f 1124 condrodisplasia f Patoloxías es condrodisplasia en chondrodysplasia pt condrodisplasia conduto auditivo externo Vid. biliary duct.. ductus deferens pt ducto deferente.meato auditivo interno conduto auditivo interno 1125 condroma m Anatomía patolóxica es condroma en chondroma pt condroma 1131 conduto biliar m 1126 condromalacía f Patoloxías es condromalacia en chondromalacia pt condromalacia.meato auditivo externo Vid. conducto colédoco en bile duct. vaso deferente la ductus deferens.. deferent duct. vas deferens 128 .conduto 1128 condroplastia f Terapéutica es condroplastia en chondroplasty pt condroplastia 1133 conduto deferente m Anatomía es conducto deferente en deferent canal. ducto biliar la ductus biliaris. choledochous duct pt conducto colédoco... ductus choledochus Anatomía es conducto cístico en cystic duct pt ducto cístico la ductus cysticus biliar 1132 conduto cístico m 1127 condromatose f Patoloxías es condromatosis en chondromatosis pt condromatose conduto colédoco Vid.

ducto lactífero la ductus lactiferus 1138 conización f Terapéutica es conización en conization pt conização 1139 cono m Histoloxía es cono en cone pt cone 1135 conduto hepático m Anatomía es conducto hepático en hepatic duct pt ducto hepático la ductus hepaticus 1140 consanguinidade f Xenética es consanguinidad en inbreeding pt consanguinidade conduto inguinal Vid.canal inguinal Nota.- Evítese “cosanguinidade”.galactóforo. galactóforo en galactophorous duct. lactiferous duct pt ducto galactóforo.Vocabulario 1134 conduto galactóforo m Histoloxía Patoloxías SIN. consentimento informado 129 . conduto lactífero Vid..conduto galactóforo consello xenético Vid.. consentimiento informado en informed consent pt consentimento esclarecido. conduto lactífero es conducto galactóforo..aconsellamento xenético 1136 conduto torácico m Anatomía es conducto torácico en thoracic duct pt ducto torácico la ductus thoracicus 1141 consentimento familiar m Termos xerais es consentimiento familiar en family consent pt consentimento da família conduto vertebral Vid.colaxenopatía 1137 confusión f Semioloxía es confusión en confusion pt confusão 1143 consentimento informado m Termos xerais es consentimiento consciente....canal vertebral 1142 consentimento implícito m Termos xerais es consentimiento implícito en implied consent pt consentimento implícito conectivopatía Vid.

.. contratilidade [Br.esfínter esofáxico inferior 1152 contracción isotónica f 1147 consulta f Nota.] Medicina preventiva SIN.- Designa o ‘lugar onde o médico atende contraceptivo 1154 contractilidade f consultorio Vid.- Designa o ‘acto médico de estudar e diagnosticar un paciente’.] 130 .anticoncepción es anticoncepción.sinais vitais (m pl) es constantes vitales.consulta Fisioloxía es contractilidad en contractility pt contractilidade [Pt.]. Organización sanitaria es consulta en consultation pt consulta Fisioloxía es contracción isotónica en isotonic contraction pt contração isotônica [Br..].consultorio (m) es consulta.estrinximento constrición diafragmática Vid.. contracepción en contraception pt anticoncepção.. reproductibilidad en consistency pt consistência 1149 contaminación de feridas f Etiopatoxenia es contaminación de heridas en wound contamination pt contaminação de feridas 1145 consolidación f Semioloxía es consolidación en consolidation pt consolidação contaxio Vid..Vocabulario 1144 consistencia f Epidemioloxía es consistencia.anticonceptivo 1153 contracepción f 1148 consulta f o paciente’. contracepção Vid. consultorio en consulting room pt consultório Nota...].transmisión Fisioloxía es contracción en contraction pt contracção 1150 contracción f 1146 constantes vitais f pl Termos xerais SIN. contracção isotônica [Pt. Organización sanitaria VAR. signos vitales en vital signs pt sinais vitais 1151 contracción isométrica f Fisioloxía es contracción isométrica en isometric contraction pt contração isométrica [Br.] constipación Vid. contracção isométrica [Pt.

passive hyperemia pt congestão.].]. posto de enfermaría es control de enfermería en nurses’ station pt posto de enfermagem 1158 control de enfermaría m Anatomía patolóxica SIN. contratura [Br.].].hiperemia pasiva es congestión.] 1160 control de riscos m 1156 contraindicación f Termos xerais es contraindicación en contraindication pt contra-indicação Organización sanitaria SIN. hiperemia pasiva en congestion. hiperemia passiva 1164 conxuntiva f 1159 control de natalidade m Anatomía es conjuntiva en conjunctiva pt conjuntiva la tunica conjunctiva Organización sanitaria es control de natalidad en birth control pt controle de natalidade [Br. controlo de natalidade [Pt..xestión de riscos (f) es control de riesgos.]. gestão de riscos 1161 convalecencia f Termos xerais es convalecencia en convalescence pt convalescença contraste de hipóteses Vid.] 1165 conxuntivite f Patoloxías es conjuntivitis en conjunctivitis pt conjuntivite 131 .control de enfermaría Organización sanitaria SIN.test de hipóteses 1162 convulsión f 1157 contratransferencia f Etiopatoxenia es contratransferencia en countertransference pt contratransferência Semioloxía es convulsión en convulsion...antídoto control Vid. gestión de riesgos en risk management pt controle de riscos [Br.. controlo de riscos [Pt..control [col.Vocabulario 1155 contractura f Semioloxía es contractura en contracture pt contractura [Pt.. seizure pt convulsão 1163 conxestión f contraveleno Vid.

..Vocabulario conxuntivite granular Vid.. funículo anterior da medula la funiculus anterior medullae spinalis 1169 cor pulmonale m Etiopatoxenia es cor pulmonale en cor pulmonale pt cor pulmonale 1170 corazón m Anatomía es corazón en heart pt coração la cor 1174 cordón espermático m corcova Vid....pregadura vestibular 1166 cooxímetro m Instrumental es cooxímetro en co-oximeter pt co-oxímetro corda vocal verdadeira Vid... funiculocentese 1167 coprocultivo m 1171 cordocentese f Probas complementarias es coprocultivo en fecal culture.coprofrasia es coprofrasia. coprolalia en coprolalia.tracoma corda vocal falsa Vid.funículo anterior da medula es cordón anterior de la médula. cordón ventral de la médula en anterior funiculus of spinal cord. funiculocentesis pt cordocentese.tendón corda do tímpano Vid.funiculocentese es cordocentesis. stool culture pt coprocultura coprofrasia Vid..nervio da corda do tímpano Anatomía es cordón espermático en spermatic cord pt cordão espermático.pregadura vocal cordal Vid.coprolalia Semioloxía SIN. coprophrasia pt coprolalia 1172 cordoma m 1168 coprolalia f Anatomía patolóxica es cordoma en chordoma pt cordoma 1173 cordón anterior da medula m Anatomía SIN.xiba corda Vid.. funículo espermático la funiculus spermaticus 132 . funiculocentesis en cordocentesis.dente molar terceiro Terapéutica Probas complementarias SIN.. ventral funiculus of spinal cord pt cordão anterior da medula.

1181 corea f Semioloxía es corea en chorea pt coréia 1176 cordón medular m Histoloxía es cordón medular en lymph cord. tractotomía en chordotomy.cadillo [pop. 1177 cordón posterior da medula m corectomía Vid.- Designa a ‘sección do cordón 1185 corioamnionite f Patoloxías es corioamnionitis en chorioamnionitis pt corioamnionite 133 . funículo lateral da medula la funiculus lateralis medullae spinalis 1180 cordotomía f Terapéutica es cordotomía. commissural myelotomy.funículo lateral da medula es cordón lateral de la médula en lateral funiculus of spinal cord pt cordão lateral da medula.. cordotomy pt cordotomia. nos casos de dores intolerables rebeldes a todo tratamento’.- Designa a ‘sección dunha corda vocal’. medullary cord pt cordão medular Anatomía SIN..tractotomía es cordotomía en chordotomy. coreplasty pt coreoplastia 1179 cordotomía f anterolateral da medula. Terapéutica SIN.funículo posterior da medula es cordón dorsal de la médula.Vocabulario 1175 cordón lateral da medula m Anatomía SIN. posterior funiculus of spinal cord pt cordão posterior da medula.. tractotomia Nota.] es cordón umbilical en umbilical cord pt cordão umbilical la funiculus umbilicalis Nota. cordotomy pt cordotomia Nota... cordón posterior de la médula en dorsal lateral funiculus of spinal cord.iridectomía Epidemioloxía Medicina preventiva es cuarentena en quarantine pt quarentena 1182 corentena f 1183 coreoatetose f Semioloxía es coreoatetosis en choreoathetosis pt coreoatetose 1178 cordón umbilical m 1184 coreoplastia f Terapéutica es coreoplastia en coreoplasty. con “balismo”. funículo posterior da medula la funiculus posterior medullae spinalis Anatomía SIN.- Cfr.

coronariografia 134 .... corona radiata Anatomía es coroides en choroid pt coróide la choroidea 1191 coroide f 1187 coriorretinite f Patoloxías es coriorretinitis en chorioretinitis pt coriorretinite 1192 coroidite f coriza Vid.enfermidade trofoblástica xestacional 1189 corno m coriocarcinoma Vid. corona radiata en corona radiata..enfermidade trofoblástica xestacional 1190 coroa radiada f 1186 corion m Histoloxía es corion en chorion pt cório.hasta (f) es asta..coroa corneíte Vid.cuncha nasal inferior 1193 coronariografía f corneto medio Vid. radiate crown pt coroa radiada. uveítis posterior en choroiditis.retinocoroidite radiada coroidorretinite corona radiata Vid.queratite corneto inferior Vid. coronariografía en coronary angiography pt angiografia coronária..uveíte posterior es coroiditis..corona radiata es corona radiada.coronografía es angiografía coronaria.catarro común Anatomía es córnea en cornea pt córnea la cornea 1188 córnea f Patoloxías SIN..cuncha nasal superior Probas complementarias SIN... cuerno en cornu. horn pt corno la cornu Vid.Vocabulario corioblastoma Vid....anxiografía coronaria VAR. posterior uveitis pt coroidite.. uveíte posterior Vid.cuncha nasal media corneto superior Vid.enfermidade trofoblástica xestacional corioepitelioma Anatomía SIN. córion Histoloxía VAR..

cromatina de Barr (f) es corpúsculo de Barr.. sex chromatin pt corpúsculo de Barr.. corpus amylaceum pt corpo amiláceo..corpus albicans corpo lúteo Vid...mesolobo es cuerpo calloso en corpus callosum pt corpo caloso la corpus callosum 1202 corpo mamilar m 135 .. tubérculo mamilar en mammillary body.corpus albicans corpo amarelo Vid.. corpo amilóide 1201 corpo humano m corpo branco Vid. cromatina sexual..corpus luteum Anatomía SIN.cristalino Termos xerais es cuerpo humano en human body pt corpo humano Histoloxía es cuerpo amiláceo en amyloid body.. cromatina de Barr.tubérculo mamilar es cuerpo mamilar.coronariografía Xenética SIN.Vocabulario 1194 coronavirus m Etiopatoxenia es coronavirus en coronavirus pt coronavírus 1198 corpo de Barr m coronografía Vid. mammillary tubercle of hypothalamus pt corpo mamilar la corpus mammillare 1197 corpo caloso m Anatomía SIN.corpus luteum 1196 corpo amiláceo m corpo facoide Vid. cromatina sexual 1195 corpo m Anatomía es cuerpo en body pt corpo la corpus 1199 corpo estraño m Etiopatoxenia es cuerpo extraño en foreign body pt corpo estranho 1200 corpo estriado m Anatomía es cuerpo estriado en corpus striatum pt corpo estriado la corpus striatum corpo albicans Vid. cuerpo de Barr en Barr body.

.área auditiva corpo vítreo Vid.Vocabulario 1203 corpo vertebral m Anatomía es cuerpo vertebral en vertebral body pt corpo vertebral la corpus vertebrae Anatomía es cuerpo vertebral en vertebral body pt corpo vertebral la corpus vertebrae corpúsculo gustativo Vid. corpus albicans Histoloxía SIN. corpúsculo tactil en Meissner’s corpuscle.humor vítreo Histoloxía SIN...área sensitiva 136 . corpus albicans pt corpo albicans.corpúsculo de Meissner 1204 corpo vertebral m 1208 corsé m Terapéutica es corsé en corset pt corpete córtex auditivo Vid. cuerpo albicans.manto cerebral es córtex cerebral.papila gustativa corpúsculo táctil Vid.corpo lúteo es corpus luteum.área motora córtex sensitivo Vid. tactile cell.. cuerpo amarillo.... corteza cerebelosa en cerebellar cortex pt córtex cerebeloso la cortex cerebelli 1210 córtex cerebral m 1206 corpus luteum m Anatomía SIN. corpo branco. yellow body pt corpo amarelo. corpúsculo táctil 1205 corpus albicans m 1209 córtex cerebeloso m Anatomía es córtex cerebeloso. corpo lúteo.corpo amarelo VAR...corpo branco VAR. corteza cerebral en cerebral cortex pt córtex cerebral la cortex cerebri córtex motor Vid. tactile corpuscle pt corpúsculo de Meissner.área sensitiva 1207 corpúsculo de Meissner m córtex sensorial Vid. corpus luteum Histoloxía SIN.corpúsculo táctil es corpúsculo de Meissner.corpo albicans es corpus albicans.. cuerpo blanco en albicans. cuerpo lúteo en corpus luteum....

xa que o prefixo “hidro-” ten unicamente o valor de ‘auga’. corticosteróide 1214 costela f Anatomía es costilla en rib pt costela la costa corticosteroide Vid.corticoide corticotropina Vid.consanguinidade 1217 costela verdadeira f Anatomía es costilla verdadera en true rib pt costela verdadeira la costa vera costado Vid. Cfr. Nota..costela flutuante es costilla flotante en floating rib pt costela flutuante la costa fluctuans “hidrocortisona” como sinónimo. pola contra..- Designa a ‘área dorsal entre os 1218 costocondrite f Patoloxías es costocondritis en costochondritis pt costocondrite 137 .. corticosteroid pt corticóide.- corticosteroide es corticoide. tanto o sufixo “-ol” coma o prefixo “hidroxi-” apuntan á presenza do grupo -OH (hidroxilo).hormona adrenocorticotrópica 1215 costela falsa f Anatomía es costilla falsa en false rib pt costela falsa la Costa spuria 1212 cortisol m Bioquímica Fisioloxía SIN. hidroxicorticosterona (f) es cortisol.. corticosteroide en corticoid..Vocabulario 1211 corticoide m Farmacoloxía VAR. costela flutuante Vid. con “rexión costal”. hidrocortisona en cortisol.costela flotante *cosanguinidade Vid...- Optamos por non incluír 1216 costela flotante f Anatomía VAR. hidrocortisona Nota.rexión lateral Anatomía SIN.hidroxicortisona (f)... hydrocortisone pt cortisol.lombo (m) [pop.cartilaxe costal ombreiros e o van’.] es espalda en back pt costas la dorsum 1213 costas f pl costocartilaxe Vid.

crosta Fisioloxía es calostro en colostrum pt colostro 1224 cranial a 1220 costro m Anatomía VAR.inhibidor selectivo da cicloosixenase CPH Vid.adamantinoma pituitario es adamantinoma pituitario. pituitary adamantinoma pt adamantinoma pituitário.cranial Terapéutica es craniectomía en craniectomy pt craniectomia 1225 craniectomía f 1221 coto m ermos xerais T VAR.....bostela [pop....capacidade pulmonar 1228 craniotomía f Terapéutica es craneotomía en craniotomy pt craniotomia 1223 crack m Etiopatoxenia es crack en crack pt crack 138 .encefalocele Patoloxías Anatomía patolóxica SIN. craneofaringioma en craniopharyngioma.colanxiopancreatografía retrógrada endoscópica total CPT Vid.complexo principal de histocompatibilidade CPRE Vid..toco es muñón en stump pt coto Anatomía es muslo en thigh pt coxa la femur 1226 cranio m Anatomía es cráneo en cranium pt crânio la cranium 1222 coxa f craniocele Vid.] es costra en crust pt bostela.Vocabulario 1219 costra f Semioloxía SIN...craniano -na es craneal en cranial pt craniano la cranialis craniano -na Vid. craniofaringioma 1227 craniofarinxioma m COXIB Vid.

creatina cinase es CK (sg)...medra crecemento natural Vid.hormona liberadora de corticotropina cricoide Vid. creatina quinase Bioquímica es creatinina en creatinin pt creatinina 1236 crepitación mediastínica f Semioloxía SIN. creatina cinasa. creatina kinasa.crioterapia Terapéutica es criocirugía en cryosurgery pt criocirurgia 1238 criocirurxía f 1233 crema f 139 .. crecimiento vegetativo en natural growth.- Evítese “ruxido mediastínico”.CK (sg) VAR..crecemento natural es crecimiento natural. creatine kinase pt CK (sg). crepitation.creatina 1235 crepitación articular f Semioloxía es crepitación articular en joint crepitation pt crepitação articular 1230 creatina quinase f Bioquímica SIN.. vegetative growth pt crescimento natural. sonido crepitante en crakle. creatina quinasa en CK (sg). crepitus pt crepitação creatina cinase Vid.mixedema conxénito crebadura Vid.Vocabulario 1229 cravo sifilítico m Semioloxía es clavo sifilítico en secondary syphilitic rash pt rash sifilítico quinase 1234 crepitación f Semioloxía es crepitación..sinal de Hamman (m) es signo de Hamman en Hamman sign pt sinal de Hamman Nota.cartilaxe cricoide Terapéutica es cricotomía en cricotomy pt cricotomia 1232 crecemento vexetativo m 1237 cricotomía f Epidemioloxía SIN. crescimento vegetativo Farmacoloxía es crema en cream pt creme crimoterapia Vid.crecemento vexetativo CRH Vid.....hernia crecemento Vid.. 1231 creatinina f cretinismo Vid..

crioterapia Patoloxías es criptococoma en cryptococcoma pt criptococoma 1247 crista ilíaca f Anatomía es cresta ilíaca en iliac crest pt crista ilíaca la crista iliaca 1242 criptococoma m 1243 criptorquidia f 1248 cristalino m Patoloxías VAR.crimoterapia es crimoterapia. ridge pt crista la crista crista de galo Vid. crista galli en crista galli pt apófise crista galli. cuerpo facoide en crystalline lens.crista galli Anatomía VAR.Vocabulario 1239 crioglobulinemia f Patoloxías Semioloxía es crioglobulinemia en cryoglobulinemia pt crioglobulinemia Terapéutica es crioprecipitado en cryoprecipitation pt crioprecipitado 1245 crista f 1240 crioprecipitado m Anatomía es cresta en crest.corpo facoide es cristalino. cryotherapy pt crimoterapia... crioterapia en crymotherapy. cromátide en chromatid pt cromátide 140 ...crista de galo es apófisis crista galli. criptorquidismo Anatomía SIN.criptorquidismo (m) es criptorquidia...criptorquidia Vid. undescended testis pt criptorquidia. criptorquidismo en cryptorchidism. lens pt cristalino la lens criptorquidismo Vid.orquiopexia Termos xerais es crisis en crisis pt crise 1249 cristaluria f Semioloxía es cristaluria en crystalluria pt cristalúria criptorquidopexia 1244 crise f 1250 cromátide f Histoloxía es cromátida. crista galli la crista galli 1246 crista galli f 1241 crioterapia f Terapéutica VAR.. cryptorchism.

.ulna (f) [cult.corpo de Barr 1258 crónico -ca a 1252 cromatografía f Probas complementarias es cromatografía en chromatography pt cromatografia Termos xerais es crónico en chronic pt crônico [Br. chromotherapy pt cromoterapia cuboide Vid.].] 1260 cuarto ventrículo m Anatomía es cuarto ventrículo en fourth ventricle pt quarto ventrículo la ventriculus quartus 1255 cromosoma sexual f Xenética es cromosoma sexual en sex chromosome pt cromossoma sexual [Pt..tetraplexía Semioloxía es cuarto ruido cardíaco en fourth heart sound pt quarta bulha cardíaca. ulna en ulna pt cúbito la ulna 1256 cromoterapia f Terapéutica es cromoterapia en beam therapy. crónico [Pt.. cromossomo sexual [Br.] cuadriplexía Vid.] 1254 cromosoma homólogo m Xenética es cromosoma homólogo en homologous chromosome pt cromossoma homólogo [Pt.]. cromossomo homólogo [Br.óso cuboide Probas complementarias es cultivo en culture pt cultura 1262 cultivo m 141 .] 1261 cúbito m natomía A SIN.Vocabulario 1251 cromatina f Xenética es cromatina en chromatin pt cromatina 1257 cronicidade f Termos xerais es cronicidad en chronicity pt cronicidade cromatina de Barr Vid.. cromossomo [Br.].].] es cúbito. quarto ruído cardíaco 1253 cromosoma m 1259 cuarto ruído cardíaco m Xenética es cromosoma en chromosome pt cromossoma [Pt.

cornete inferior.. cornete nasal inferior en inferior nasal concha..corneto superior (m) es concha nasal superior..capacidade vital Cys Vid. healing pt cura 1263 cuncha nasal inferior f 1267 curación f Anatomía SIN. cornete medio..cisteína cuneus Vid.Vocabulario cuncha do temporal Vid. middle turbinated bone pt concha nasal média..escama temporal cura Vid. cornete nasal medio en middle nasal concha. cornete superior en superior nasal concha.corneto inferior (m) es concha nasal inferior.óso cuneiforme cuña Vid.shunt es cortocircuito. shunt en shunt pt shunt 1265 cuncha nasal superior f 1270 curtocircuíto m curvatura lateral Vid.. superior turbinated bone pt concha nasal superior. corneto superior la concha nasalis superior 1268 curarizante m Farmacoloxía es curarizante en curariform pt curarizante 1264 cuncha nasal media f 1269 cureta f Instrumental es cureta en curette pt cureta curieterapia Vid.valva CV Vid.curación Termos xerais SIN....óso cuneiforme Terapéutica es cura en cure pt cura 1266 cura f 142 ...escoliose cuspe Vid..braquiterapia Anatomía patolóxica SIN. corneto inferior la concha nasalis inferior Anatomía SIN. inferior turbinated bone pt concha nasal inferior.cura es curación en cure...saliva cúspide Vid.corneto medio (m) es concha nasal media. corneto médio la concha nasalis media Anatomía SIN. cornete nasal superior..

decúbito supino en dorsal position. decúbito ventral en prone position.Vocabulario 1271 dacrioadenectomía f Terapéutica es dacriadenectomía.. partial achromatopsia pt acromatopsia parcial..decúbito 1281 decúbito supino m dactilite Vid.. daltonismo en daltonism. supine position pt decúbito dorsal 1282 decúbito ventral m Anatomía SIN.acromatopsia parcial (f) es acromatopsia parcial. dacrioadenectomía en dacryoadenectomy pt dacrioadenectomia 1277 dantroleno m Farmacoloxía es dantroleno en dantrolene pt dantroleno 1278 debilidade muscular f Semioloxía es debilidad muscular en muscle weakness pt debilidade muscular Anatomía es decúbito en decubitus pt decúbito 1272 dacrioadenite f Patoloxías es dacrioadenitis en dacryoadenitis pt dacrioadenite 1279 decúbito m 1273 dacriocistectomía f Terapéutica es dacriocistectomía en dacryocystectomy pt dacriocistectomia decúbito dorsal Vid.dedo en salchicha Patoloxías SIN. lateral position pt decúbito lateral ventral decúbito prono Vid.decúbito supino 1274 dacriocistite f Patoloxías es dacriocistitis en dacryocystitis pt dacriocistite 1280 decúbito lateral m 1275 dactilite f Patoloxías es dactilitis en dactylitis pt dactilite Anatomía es decúbito lateral en lateral decubitus. ventral decubitus pt decúbito ventral 143 .. daltonismo 1276 daltonismo m Anatomía SIN. supine decubitus.decúbito dorsal es decúbito dorsal..decúbito prono es decúbito prono..

dedo pequeniño [pop. digitus quintus manus dedo mediano Vid..].indicador.anular. segundo dedo en index finger pt dedo indicador.dactilite (f) es dactilitis.dedo maimiño dedo cordial Vid.] es dedo índice. dedo auricular.. dedo anular en ring finger pt dedo anular la digitus anularis.] es cuarto dedo. sausage finger pt dactilite. index 1289 dedo indicador m dedo auricular Vid. indicador la digitus secundus manus.dedo medio Anatomía es dedo de la mano en finger pt dedo da mão la digitus manus 1285 dedo da man m 1290 dedo maimiño m dedo do aro Vid.] es dedo meñique.. quinto dedo en little finger pt dedo meiminho [pop.deda Semioloxía es dedo en gatillo en trigger finger pt dedo em gatilho 1286 dedo en gatillo m Anatomía SIN. furabolos [pop.Vocabulario 1283 deda f Anatomía SIN. índice. meñique..maimiño.dedo do pé (m) es dedo del pie en digit of foot. mínimo la digitus minimus manus.. dedo em salsicha dedo gordo Vid. digitus quartus manus Semioloxía SIN.. dedo en salchicha en dactylitis.... dedo mínimo.. dedo do aro [pop.]. dedo mostrador.dedo polgar Anatomía SIN. dedo mediano [pop. toe pt dedo do pé la digitus pedis 1287 dedo en martelo m Semioloxía es dedo en martillo en mallet finger pt dedo em martelo 1288 dedo en salchicha m 1284 dedo anular m Anatomía SIN.dedo anular dedo do pé Vid.dedo anular 144 ..

pulgar en first finger.vasectomía 1293 defecación f deficiencia de ferro Vid. cachapiollos [pop.aracnodactilia deferentectomía Vid.comunicación interventricular 1297 defensa abdominal f Semioloxía es defensa abdominal en abdominal guarding pt defesa abdominal dedos de araña Vid. dedo gordo [pop. matapiolho [pop.].] la digitus medius. dejeção.. dedo medio. pollex defecto do tabique ventricular Vid. dejecção 1298 deformidade en botoeira f 1294 defecografía f Probas complementarias es defecografía en defecography pt defecografia Semioloxía es deformidad en ojal en boutonnière deformity. pollex.].. pai-de-todos [pop.dexección es defecación. dejection pt defecação.].] es dedo pulgar.. matapiollos [pop.medio... pólex [cult..].ferropenia Fisioloxía SIN.] la digitus primus manus.. thumb pt dedo polegar.polgar.Vocabulario 1291 dedo medio m Anatomía SIN.comunicación interauricular 1292 dedo polgar m Anatomía SIN. pai de todos [pop. médio.dedo maimiño defecto do tabique auricular Vid. [cult.] es dedo corazón. tigitus tertius manus 1295 defecto de perfusión m Semioloxía es defecto de perfusión en perfusion defect pt defeito de perfusão 1296 defecto de ventilación m Semioloxía es defecto de ventilación en ventilation defect pt defeito de ventilação dedo pequeniño Vid. polegar. tercer dedo en middle finger pt dedo médio. buttonhole deformity pt deformidade em botoeira 1299 deformidade en pescozo de cisne f Semioloxía es deformidad en cuello de cisne en swan-neck deformity pt deformidade em pescoço de cisne 145 ..].. dedo cordial [cult. primer dedo. deyección en defecation.

desgranulación 1301 deleción f Xenética es delección. delecção [Pt..neurodendrita. 1306 dengue m Patoloxías es dengue en dengue pt dengue degranulación Vid. neurodendron pt dendrite Nota.dente premolar 146 . densidade populacional 1309 densitometría ósea f Probas complementarias es densitometría ósea en bone densitometry pt densitometria óssea 1304 demografía f Epidemioloxía es demografía en demography pt demografia dentadura caduca Vid....].dentes permanentes demulcente Vid..músculo deltoide Patoloxías es demencia en dementia pt demência 1303 demencia f Epidemioloxía es densidad de población en density of population. deleción en deletion pt deleção [Br...emoliente dente bicúspide Vid.] 1307 densidade de incidencia f Epidemioloxía es densidad de incidencia en incidence density pt densidade de incidência 1302 delirio m Semioloxía es delirio en delirium pt delírio 1308 densidade de poboación f deltoide Vid.- Evítese “deglución”.deglutición Fisioloxía es deglución en deglutition pt deglutição 1305 dendrita f 1300 deglutición f Histoloxía SIN. population density pt densidade de população. neurodendrón (m) es dendrita en dendrite. neurodendrite.dentes deciduos dentadura permanente Vid..Vocabulario *deglución Vid.

incisivo la dens incisivus 1315 dentes deciduos m pl 1312 dente molar m Anatomía SIN. premolar tooth pt dente pré-molar. premolar en premolar.] es canino. canine tooth.] es diente premolar. incisivo en incisor. dentição decídua la dentes decidui 1316 dentes permanentes m pl 1313 dente molar terceiro m Anatomía SIN.] es cordal.]. cairo [pop.dentes deciduos Anatomía SIN. pré-molar la dens premolaris 1311 dente incisivo m dentes de leite Vid. canteiro [pop. molar tooth pt dente molar.]. permanent teeth pt dentes permanentes.dentes deciduos dentición permantente Vid. moa do xuízo (f).. incisor tooth pt dente incisivo..canino. moa cordal (f).incisivo es diente incisivo. dentadura caduca (f) es dentadura caduca. moa (f) es diente molar en molar.molar.]. terceiro molar la dens molaris tertius.premolar. cordal.. dens serotinus Anatomía SIN. cabeiro [pop. diente canino en canine. dentes decíduos. dente canino la dens caninus 1314 dente premolar m Anatomía SIN.dentes de leite..Vocabulario 1310 dente canino m Anatomía SIN. cuspid tooth pt canino. dientes permanentes en permanent dentition. muela del juicio. molar la dens molaris Anatomía SIN.. dentadura permanente (f) es dentadura permanente... dente bicúspide. dentición permanente. deciduous teeth..]. diente cordal.dentición permantente (f). dentición decidua. colmillo [pop..terceiro molar. dente do juízo. dentición decidua (f).]. moa (f) [pop. dientes deciduos en deciduous dentition. muela [pop. tercer molar en third molar tooth. moa do siso (f) [pop..dentes permanentes 147 . wisdom tooth pt dente de siso [pop. milk teeth pt dentes de leite. dentição permanente la dentes permanentes dentición decidua Vid.

.- Evítese “aclaramento” ou “clareamento”. depuración de creatinina en creatinine clearance pt aclaramento de creatinina.Vocabulario 1317 dentina f Histoloxía es dentina en dentin. depuración en clearance pt depuração 1325 dermatite actínica f Patoloxías es dermatitis actínica en actinic dermatitis pt dermatite actínica 1321 depuración de creatinina f Probas complementarias es aclaramiento de creatinina.odontólogo -ga Etiopatoxenia Patoloxías es dependencia en dependency pt dependência Probas complementarias es aclaramiento de urea.. depuração de creatinina 1326 dermatite alérxica f Patoloxías es dermatitis alérgica en allergic dermatitis pt dermatite alérgica Nota. 148 .- Evítese “aclaramento de creatinina”.. 1318 dependencia f 1323 deriva xenética f Xenética es deriva genética en genetic drift pt deriva genética.anastomose derma Vid. inflammatory dermatosis pt dermatite.- Evítese “aclaramento de urea”. dentine pt dentina 1322 depuración de urea f dentista Vid.dermite es dermatitis. depuração de uréia Nota. dermatosis inflamatoria. Fisioloxía es aclaramiento. desvio genético dependencia física Vid... depuración de urea en urea clearance pt aclaramento de uréia..trastorno bipolar 1319 depresor m 1324 dermatite f Probas complementarias es depresor en depressor pt depressor 1320 depuración f Nota. dermite depresión bipolar Vid.dermatose inflamatoria VAR. dermatose inflamatória. dermitis. dermitis en dermatitis.adicción derivación Vid..derme Patoloxías SIN.

. eccema de contacto. eczema atópico 1332 dermatólogo -ga s Organización sanitaria es dermatólogo en dermatologist pt dermatologista 1333 dermatoloxía f Organización sanitaria es dermatología en dermatology pt dermatologia 1328 dermatite de contacto f Patoloxías SIN.].. eczema atópico en atopic dermatitis.dermopatía 149 .. dermatopatía por hongos en dermatomycose.eccema atópico es dermatitis atópica. fungal skin disease pt dermatomicose. atopic eczema pt dermatite atópica. dermatopatia micótica 1335 dermatomiosite f Patoloxías es dermatomiosite en dermatomyositis pt dermatomiosite 1330 dermatite seborreica f Patoloxías es dermatitis seborreica en seborrheic dermatitis pt dermatite seborréica dermatopatía Vid.Vocabulario 1327 dermatite atópica f Patoloxías SIN..]. contact eczema pt dermatite de contacto [Pt.dermografismo Terapéutica VAR. dermoplastia en dermatoplasty. eccema atópico..eccema de contacto (m) es dermatitis de contacto. dermoplastia dermatose Vid. eczema de contacto [Pt. eczema de contacto en contact dermatitis.] 1334 dermatomicose f 1329 dermatite herpetiforme f Patoloxías es dermatitis herpetiforme en dermatitis herpetiformis pt dermatite herpetiforme Patoloxías SIN.dermatomicose 1331 dermatofibroma m Anatomía patolóxica es dermatofibroma en dermatofibroma pt dermatofibroma 1336 dermatoplastia f dermatografismo Vid..dermoplastia es dermatoplastia. dermatite de contato [Br...dermatopatía micótica es dermatomicosis. dermoplasty pt dermatoplastia. eczema de contato [Br.dermopatía dermatopatía micótica Vid.].

dermatosis.escamación descanso Vid..] en effusion pt derrame. dermatography pt dermatografismo.] 1342 derramo articular m Patoloxías es derrame articular en joint effusion pt derrame articular 1338 derme f Histoloxía Anatomía VAR..] es derrame. efusión [cult.dermatoplastia descamación Vid.efusión (f) [cult....repouso 150 . dermatose.dermatite 1341 derramo m 1337 dermatotomía f Terapéutica es dermatotomía en dermatotomy pt dermatotomia Semioloxía SIN.dermatite Semioloxía VAR. dermatosis.. dermopatía en dermatopathy. dermografismo 1339 dermografismo m 1344 derramo pleural m Patoloxías es derrame pleural en pleural effusion pt derrame pleural 1340 dermopatía f 1345 desbridamento m Terapéutica es desbridamiento en debridement pt desbridamento Patoloxías SIN.derma (m) es dermis en derm.. efusão [cult.. dermografismo en dermatographism. dermopathy pt dermatopatia. dermopatia 1346 desbridante m Farmacoloxía es desbridante en debriding. debriding agent pt desbridante dermoplastia Vid.dermatose VAR.dermatopatía es dermatopatía..Vocabulario dermatose inflamatoria Vid. derma. dermis pt derme la dermis 1343 derramo pericárdico m Patoloxías es derrame pericárdico en pericardial effusion pt derrame pericárdico dermite Vid.dermatografismo es dermatografismo..

.diarrea Terapéutica es descompresión en decompression pt descompressão 1353 desenvolvemento prenatal m T ermos xerais es desarrollo prenatal en prenatal development pt desenvolvimento pré-natal 1348 descompresión f 1354 desenvolvemento psicomotor m Termos xerais es desarrollo psicomotor en psychomotor development pt desenvolvimento psicomotor 1349 desconforto respiratorio m Patoloxías SIN.. distrés respiratorio.distrés respiratorio es dificultad respiratoria. desconforto respiratório 1355 desenvolvemento puberal m Termos xerais es desarrollo puberal en pubertal development pt desenvolvimento puberal 1350 desconxestionante m Farmacoloxía SIN.Vocabulario descapsulación Vid...desconxestionante 1357 desfibrilador m Instrumental es desfibrilador en defibrillator pt desfibrilador 1351 descorticación f Etiopatoxenia es decorticación en decortication pt decorticação 151 ...capsulectomía descorticación Vid.desconxestivo es descongestionante. descongestivo en decongestant pt descongestionante 1356 desfibrilación f Terapéutica es desfibrilación en defibrillation pt desfibrilação desconxestivo Vid.capsulectomía 1347 descarboxilase f Bioquímica es descarboxilasa en decarboxylase pt descarboxilase 1352 desensibilización f Etiopatoxenia es desensibilización en desensitization pt dessensibilização descomposición Vid. distress respiratorio en respiratory distress pt angústia respiratória.

giving up pt desabiatuação 1366 desmielinización f 1360 deshidratación f Etiopatoxenia es deshidratación en dehydratation pt desidratação Etiopatoxenia VAR..desnaturación es desnaturalización en denaturation pt desnaturação 1363 desinfectante m Medicina preventiva es desinfectante en disinfectant pt desinfectante 1369 desnervación f Etiopatoxenia es denervación. desnervación en denervation pt denervação. desmielinización en demyelation pt desmielinização 1367 desmosoma m 1361 deshidroxenase f Bioquímica es deshidrogenasa en dehydrogenase pt desidrogenase Histoloxía es desmosoma en desmosome pt desmossoma.desmielinización Terapéutica es deshabituación en dishabituation. desgranulação 1365 desintoxicación f Terapéutica es desintoxicación en detoxication.degranulación es degranulación. desnervação 1364 desinfestación f Medicina preventiva es desinfestación en disinfestation pt desinfestação 1370 desnutrición f Etiopatoxenia es desnutrición en denutrition pt desnutrição 152 .desmielinación es desmielinación.. desgranulación en degranulation pt degranulação.desnaturalización 1362 desinfección f Preventiva Terapéutica es desinfección en disinfection pt desinfecção 1368 desnaturalización f Bioquímica VAR.Vocabulario 1358 desgranulación f Fisioloxía VAR... desmossomo desnaturación Vid.. detoxification pt desintoxicação 1359 deshabituación f desmielinación Vid.

epítope en antigenic determinant..epítopo es determinante antigénico. epitope. diabetes insípida..dextrocardia Semioloxía Patoloxías SIN. rat extermination pt desratização diabetes insipidus Vid..diabetes insípida 1377 desrealización f Etiopatoxenia es desrealización en derealization pt desrealização 1381 diabetes mellitus f Patoloxías SIN.dexiocardia es dextrocardia en dextrocardia pt dextrocardia 1374 despolarización celular f Fisioloxía es despolarización celular en cell depolarization pt despolarização celular 1379 dextrocardia f 1375 desprazamento m Etiopatoxenia es desplazamiento en displacement pt deslocamento 1380 diabetes insípida f 1376 desratización f Patoloxías SIN. diabetes sacarina en diabetes mellitus pt diabete mellitus. diabete insipidus..Vocabulario 1371 desorientación f Semioloxía es desorientación en disorientation pt desorientação detección Vid.esteatose 1373 despersonalización f Etiopatoxenia es despersonalización en depersonalization pt despersonalização dexiocardia Vid.. epitopo.- diabetes sacarina es diabetes mellitus. diabetes insipidus Medicina preventiva es desratización en deratization. epitope pt determinante antigênico.diabetes insipidus es diabetes insípida en diabetes insipidus pt diabete insípida..dRib (sb) es desoxirribosa en deoxyribose pt desoxirribose dexección Vid.rastrexo Fisioloxía SIN... epítopo 1378 determinante antixénico m 1372 desoxirribosa f Bioquímica SIN. diabetes mellitus 153 .defecación dexeneración adiposa Vid..

sudación es diaforesis.. Nota. suelo pélvico en pelvic diaphragm.Vocabulario diabetes sacarina Vid. sweating pt diaforese..diagnose (f) es diagnosis. solo pelviano VAR. diafragma toracoabdominal en diaphragm pt diafragma. pelvic floor pt diafragma pélvico. suelo pelviano. diafragma toracoabdominal la diaphragma 1389 diagnóstico de laboratorio m Termos xerais es diagnóstico de laboratorio en laboratory diagnosis pt diagnóstico de laboratório 1390 diagnóstico diferencial m Termos xerais es diagnóstico diferencial en differential diagnosis pt diagnóstico diferencial 154 . diagnóstico M edicina preventiva es diafragma en diaphragm pt diafragma 1387 diagnóstico m Nota.diafragma pelviano es diafragma pélvico.- Designa un ‘contraceptivo feminino de goma ou material plástico que se coloca diante do colo do útero’..diafragma toracoabdominal es diafragma.diafragma 1384 diafragma m diagnose Vid. 1385 diafragma m 1388 diagnóstico clínico m Termos xerais es diagnóstico clínico en clinical diagnosis pt diagnóstico clínico musculomembranoso que separa o abdome do tórax’. sudação. solo pélvico la diaphragma pelvis 1383 diaforese f diafragma pelviano Vid.solo da pelve.- Designa o ‘tabique Anatomía SIN...diabetes mellitus 1386 diafragma da pelve m 1382 diáfise f Anatomía es diáfisis en diaphysis pt diáfise la diaphysis Anatomía SIN.. diagnóstico en diagnosis pt diagnose.perspiración. transpiração diafragma toracoabdominal Vid..diafragma da pelve Fisioloxía SIN. sudoración.diagnóstico Termos xerais VAR. transpiración en diaphoresis... perspiration.

diapédesis en diapedesis pt diapédese 1392 diagnóstico prenatal m Termos xerais es diagnóstico prenatal en prenatal diagnosis pt diagnóstico pré-natal 1398 diarrea f Semioloxía SIN..] es diarrea en diarrhea. serodiagnóstico [Pt..descomposición [pop.articulación sinovial 1399 diascopia f Probas complementarias es diascopia en diascopy pt diascopia 1394 diálise f Terapéutica es diálisis en dialysis pt diálise diascopia Vid.serodiagnóstico es diagnóstico serológico.].Vocabulario 1391 diagnóstico post mortem m Termos xerais es diagnóstico post mortem en postmortem diagnosis pt diagnóstico post mortem 1397 diapédese f Fisioloxía es diapedesis. diagnóstico sorológico [Br. serologic diagnosis pt diagnóstico serológico [Pt. diarrhoea pt diarréia [Br.] diartrose Vid.]..].transiluminación Fisioloxía es diástole en diastole pt diástole 1400 diástole f 1395 diálise peritoneal f Terapéutica es diálisis peritoneal en peritoneal dialysis pt diálise peritoneal 1401 diátese f Etiopatoxenia es diátesis en diathesis pt diátese 1396 diapasón m Instrumental es diapasón en tuning fork pt diapasão 1402 dieta f Termos xerais es dieta en diet pt dieta 155 .]. serodiagnóstico en serodiagnosis. sorodiagnóstico [Br.. diarreia [Pt.] 1393 diagnóstico serolóxico m Termos xerais SIN.

Vocabulario 1403 dietilamida do ácido lisérxico f Etiopatoxenia SIN.]. LSD (sg) en LSD (sg).]. distention of small bowel loops pt dilatação de alças intestinais. diplegia pt diplegia. dióxido de carbono 1406 difteria f Patoloxías es difteria en diphtheria pt difteria DIP Vid. distensão de alças intestinais 1404 diferenciación celular f Fisioloxía es diferenciación celular en cell differentiation pt diferenciação celular 1410 dióxido de carbono m 1405 diferenciación sexual f Fisioloxía es diferenciación sexual en sex differentiation pt diferenciação sexual Bioquímica SIN.enfermidade inflamatoria intestinal 156 . carbonic anhydride [arc.CO2 (sb)..] pt anídrido carbónico [arc.parálise bilateral es diplejía...enfermidade inflamatoria pélvica 1411 diplexía f 1407 difusión f Bioquímica es difusión en diffusion pt difusão Semioloxía SIN. anhídrico carbónico [arc.. parálisis bilateral en bilateral paralysis.. dióxido de carbono en carbon dioxide. LSD (sg) 1409 dilatación de asas intestinais f Semioloxía SIN. distensión de asas intestinales en dilatation of small bowel loops.distensión de asas intestinais es dilatación de asas intestinales..LSD (sg) es dietilamida del ácido lisérgico.] es anhídrico carbónico [arc. difusión alvéolo-capilar en alveolar-capillary diffusion pt difusão alvéolo-capilar 1413 díploe m Anatomía es díploe en diploe pt díploe la diploe DII Vid. paralisia bilateral 1412 diplococo m Etiopatoxenia es diplococo en diplococcus pt diplococo 1408 difusión alvéolo-capilar f Fisioloxía es difusión alveolocapilar. lysergic acid diethylamide pt dietilamida do ácido lisérgico.

minusválido. Cfr.- En contextos técnicos.- En contextos técnicos.persoa con discapacidade (f) es discapacitado. optic papilla pt disco óptico. minusvalía en disability pt deficiência Anatomía es disco intervertebral en intervertebral disc. persona con discapacidad en handicapped. person with disabilities pt deficiente. pessoa con deficiência Nota.] Semioloxía es disartria en dysarthria pt disartria 1423 discinesia f 1418 disartria f Semioloxía Patoloxías es discinesia. dissectomia Nota.disectomía es discectomía. Terapéutica VAR.- Designa a ‘escisión dun disco Bioquímica es disacárido en disaccharide pt dissacarídeo [Br..disco óptico. optic disk. disectomía en discectomy pt discectomia. Termos xerais SIN. papila óptica (f). papila do nervio óptico (f) es disco óptico. Termos xerais es discapacidad. interventral disk pt disco intervertebral la discus intervertebralis 157 . disquinesia en dyskinesia pt discinesia 1424 disco do nervio óptico m 1419 disautonomía f Patoloxías es disautonomía en dysautonomia pt disautonomia Anatomía SIN.Vocabulario 1414 diploidía f Xenética es diploidía en diploidy pt diploidia 1421 discapacitado -da s 1415 diplopía f Semioloxía es diplopia.]. débese evitar o uso de “deficiencia” e de “minusvalidez” polas súas connotacións pexorativas. dissacárido [Pt. papila óptica en optic disc. con “nucleotomía”. diplopía en diplopia pt diplopia Bioquímica es disacaridasa en disaccharidase pt dissacaridase uso de “deficiente” e de “minusválido” polas súas connotacións pexorativas. papila óptica la discus nervi optici 1420 discapacidade f 1425 disco intervertebral m Nota.. débese evitar o 1416 disacaridase f 1422 discectomía f 1417 disacárido m intervertebral’..

...disco do nervio óptico 1432 disección arterial f Patoloxías es disección arterial en arterial dissection pt dissecação da artéria Vid.shigelose 1434 disestesia f 1429 discromía f Semioloxía es discromía en dyschromia pt discromia Semioloxía es disestesia en dysaesthesia.Vocabulario disco óptico Vid.discectomía Patoloxías es disentería en dysentery pt disenteria 1427 discrasia f Patoloxías es discrasia en dyscrasia pt discrasia 1433 disentería f 1428 discriminación tactil f Fisioloxía es discriminación tactil en tactile discrimination pt discriminação táctil. discriminação tátil disentería bacilar Vid..venodisección 1426 discografía f Probas complementarias es discografía en diskography pt discografia disección venosa disectomía Vid. dissecção 1436 disfonía f Semioloxía es disfonía en dysphonia pt disfonia 1431 disección aórtica f Patoloxías es disección aórtica en aortic dissection pt dissecação da aorta 1437 disfunción diastólica f Etiopatoxenia es disfunción diastólica en diastolic dysfunction pt disfunção diastólica 158 . dysesthesia pt disestesia Semioloxía es disfagia en dysphagia pt disfagia 1435 disfaxia f 1430 disección f Termos xerais es disección en dissection pt dissecação.

paramenia en dysmenorrhea.. AV dissociation pt dissociação atrio-ventricular. disociación AV en atrioventricular dissociation.disociación atrioventricular.disociación auriculoventricular 1442 dislexia f 1448 disociación auriculoventricular f 1443 dislipemia f Patoloxías es dislipemia en dyslipemia pt dislipemia Etiopatoxenia SIN. dissociação AV 1444 dislipoproteinemia f Patoloxías es dislipoproteinemia en dyslipoproteinemia pt dislipoproteinemia disociación AV Vid.]...paramenia es dismenorrea.afasia amnésica Etiopatoxenia es disociación en dissociation pt dissociação 1447 disociación f 1441 disinerxía f Semioloxía es disinergia en dyssynergia pt dissinergia Semioloxía es dislexia en dyslexia pt dislexia disociación atrioventricular Vid. dismenorreia [Pt. disociación AV es disociación auriculoventricular.impotencia dislocación Vid.Vocabulario 1438 disfunción endotelial f Etiopatoxenia es disfunción endotelial en endothelial dysfunction pt disfunção endotelial Vid.. dysmenorrhoea. paramenia pt dismenorréia [Br..disociación auriculoventricular 159 ..] 1445 dismenorrea f disfunción eréctil 1439 disfunción sistólica f Etiopatoxenia es disfunción sistólica en systolic dysfunction pt disfunção sistólica Semioloxía es disgrafía en dysgraphia pt disgrafia 1446 dismetría f Semioloxía es dismetría en dysmetria pt dismetria 1440 disgrafía f disnomia Vid..luxación Semioloxía Patoloxías SIN.

intrauterine device. disreflexia autonômica [Br.]. IUD (sg) pt dispositivo intra-uterino.] Anatomía es distal en distal pt distal la distalis 1457 distal a 1452 dispersión f Epidemioloxía es dispersión en scatter pt dispersão distensibilidade dinámica Vid. dispnea en dyspnea pt dispnéia [Br. dispneia [Pt.dilatación de asas intestinais Medicina preventiva SIN..DIU (sg) es dispositivo intrauterino. disreflexia autónoma [Pt.. abdominal distention pt distensão abdominal Vid.].espiña 1450 dispareunia f Semioloxía es dispareunia en dyspareunia pt dispareunia 1456 disreflexia autónoma f 1451 dispepsia f Semioloxía es dispepsia en dyspepsia pt dispepsia Semioloxía es disreflexia autónoma. DIU (sg) en intrauterine contraceptive device.]. disreflexia autonómica en autonomic dysreflexia pt disreflexia autônoma [Br.Vocabulario disomía uniparental Vid.] 1458 distensión abdominal f 1454 dispositivo intrauterino m Semioloxía es distensión abdominal en abdominal bloating..compliancia 1453 dispnea f Semioloxía es disnea. DIU (sg) distensión de asas intestinais 1459 distimia f Patoloxías es distimia en dysthymia pt distimia 160 . disreflexia autonómica [Pt...].isodisomía 1455 disqueratose f Anatomía patolóxica es disqueratosis en dyskeratosis pt disceratose bífida 1449 disosmia f Semioloxía es disosmia en dysosmia pt disosmia disrafismo espiñal Vid.

ectopía distrés respiratorio Vid....desconforto respiratorio DIU Vid.dispositivo intrauterino 1467 diurese f Fisioloxía es diuresis en diuresis pt diurese 1461 distribución independente f Xenética es distribución independiente en independent assortment pt distribuição independente 1468 diurético m Farmacoloxía es diurético en diuretic pt diurético 1462 distrofia muscular f Patoloxías es distrofia muscular en muscular dystrophy pt distrofia muscular 1469 diurético aforrador de potasio m distrofia ósea Vid.Vocabulario 1460 distonía f Etiopatoxenia Semioloxía es distonía en dystonia pt distonia 1466 disxeusia f Semioloxía es disgeusia en dysgeusia pt disgeusia distopía Vid.. poupador de potássio 1464 disxenesia f Anatomía patolóxica es disgenesia en dysgenesis pt disgenesia 1470 diurético de asa m Farmacoloxía es diurético de asa.osteodistrofia S emioloxía es disuria en dysuria pt disúria 1463 disuria f Farmacoloxía SIN. potassiumsparing diuretic pt diurético poupador de potássio. diurético ahorrador de potasio en potassium-sparing.aforrador de potasio es ahorrador de potasio. diurético de techo alto en loop diuretic pt diurético de alça 1465 disxerminoma m Anatomía patolóxica es disgerminoma en dysgerminoma pt disgerminoma 1471 diverticulite f Patoloxías es diverticulitis en diverticulitis pt diverticulite 161 ..

cardiopatía 1476 doador -ra s Termos xerais es donante en donor pt doador doenza celíaca Vid. personalidad dual en double personality.enfermidade celíaca doenza de Hansen Vid.dupla hélice es doble hélice en double helix pt dupla hélice 1473 dixestión f 1480 dobre personalidade f 1474 dixestivo m Farmacoloxía es digestivo en digestant pt digestivo Patoloxías VAR.enfermidade doenza cardíaca Vid..enfermo -ma doente terminal Vid.. personalidad doble..Vocabulario 1472 diverticulose f Patoloxías SIN... doença diverticular 1477 doador -ra universal s Termos xerais es donante universal en universal donor pt doador universal 1478 doazón f Termos xerais es donación en donation pt doação división autónoma do sistema nervioso periférico Vid. personalidade dupla DNA Vid.ácido desoxirribonucleico doente Vid. enfermedad diverticular en diverticular disease pt diverticulose. dual personality pt dupla personalidade.enfermo-ma terminal 1475 dó m Termos xerais es duelo en mourning pt dó doenza Vid....personalidade dobre es doble personalidad.sistema nervioso autónomo división celular indirecta Vid...mitose Fisioloxía es digestión en digestion pt digestão 1479 dobre hélice f Xenética SIN.enfermidade diverticular es diverticulosis. personalidade dual...lepra 162 .

..dolor es dolor en pain pt dor 1485 dorsal a Termos xerais es dorsal en dorsal pt dorsal la dorsalis doenza pulmonar restritiva Vid..ultrasonografía Doppler doenza intersticial Vid.Vocabulario doenza do refluxo gastroesofáxico doenza trofoblástica doenza valvular Vid.enfermidade pulmonar obstrutiva crónica Semioloxía VAR...enfermidade man-pé-boca doenza pulmonar obstrutiva crónica Vid.enfermidade pulmonar restritiva 163 .valvulopatía Vid...enfermidade intersticial 1484 dor f doenza man-pé-boca Vid..enfermidade do refluxo gastroesofáxico doenza do soro Vid.enfermidade trofoblástica Vid.....enfermidade inflamatoria pélvica doppler Vid.enfermidade do soro dolor Vid.dor Xenética es dominante en dominant pt dominante doenza do tecido conectivo Vid..enfermidade exantemática doenza granulomatosa crónica Vid.enfermidade granulomatosa crónica Bioquímica Fisioloxía es dopamina en dopamine pt dopamina 1483 dopaminérxico m Farmacoloxía es dopaminérgico en dopaminergic agent pt dopaminérgico doenza inflamatoria intestinal Vid....colaxenopatía 1481 dominante a doenza dos lexionarios Vid..lexionelose doenza exantemática 1482 dopamina f Vid.enfermidade inflamatoria intestinal doenza inflamatoria pélvica Vid.

toxicomanía en drug addiction.lámina cuadrilátera es dorso de la silla... sugar-coated tablet pt drágea [Br. drageia [Pt.desoxirribosa Termos xerais es droga en drug pt droga 1491 droga f 1487 dorso da sela m Anatomía SIN.] 1494 duodenectomía f Terapéutica es duodenectomía en duodenectomy pt duodenectomia Nota. adicción ás drogas es adicción a las drogas..posterior A natomía es dorso en dorsum pt dorso la dorsum DRGE Vid..- Evítese “graxea”.]..enfermidade do refluxo gastroesofáxico 1486 dorso m dRib Vid...toxicomanía.anemia falciforme 164 .nootrópico 1492 drogadicción f 1488 dose f Farmacoloxía es dosis en dose pt dose Patoloxías SIN.enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 1493 drogodependencia f Patoloxías es drogodependencia en drug dependence pt dependência de drogas. 1490 drenaxe f Terapéutica es drenaje en drainage pt drenagem 1495 duodeno m Anatomía es duodeno en duodenum pt duodeno la duodenum drepanocitose Vid. lámina cuadrilátera en dorsum sellae pt dorso da sela la dorsum sellae droga intelixente Vid.Vocabulario dorsal Vid. toxicomania doutor -ra Vid. toxicomania pt drogadição.médico -ca DPOC Vid.. drogodependência 1489 draxea f Farmacoloxía es gragea en dragee. drogadicción..

.duplicación cromosómica es duplicación.Vocabulario 1496 duodenostomía f Terapéutica es duodenostomía en duodenostomy pt duodenostomia 1501 eburnación f Semioloxía es eburnación en eburnation pt eburnação 1497 duodenotomía f Terapéutica es duodenotomía en duodenotomy pt duodenotomia ECA Vid.dobre hélice Xenética SIN. ébola 165 .enzima conversor da anxiotensina 1502 eccema m dupla hélice Vid.duplicación 1499 duramáter f Anatomía SIN. eczema en eczema pt eczema eccema atópico Vid.. duplicação cromossómica 1498 duplicación f Patoloxías VAR..dermatite de contacto 1503 eclampsia f Patoloxías es eclampsia en eclampsia pt eclampsia duplicación cromosómica Vid..eczema es eccema. chromosome duplication. pachymeninx pt dura-máter. duramáter..dermatite atópica eccema de contacto Vid. duplicación cromosómica en chromosomal duplication. pachymeninx 1504 ecocardiografía f Probas complementarias es ecocardiografía en echocardiography pt ecocardiografia 1505 ecocardiógrafo m Instrumental es ecocardiógrafo en echocardiograph pt ecocardiógrafo 1500 ébola m Patoloxías es ébola en ebola pt ebola... duplication pt duplicação.paquimeninxe es duramadre.. paquimeninge la dura mater. paquimeninge en dura mater.

. ultra-sonógrafo Semioloxía SIN.ecopraxia Semioloxía SIN. ectoderme.ectoblasto... ectasis pt ectasia ecocinese Vid. epiblast pt ectoblasto. epiblasto 1508 ecografía f 1514 ectoderma m 1509 ecógrafo m Instrumental es ecógrafo en echograph. exoderma es ectoblasto. ultrasonograph pt ecógrafo.ecocardiograma Doppler 1513 ectima m Patoloxías es ectima en ecthyma pt ectima. ecomimia. distopy. ultrasonography pt ecografia.. ecodoppler 1512 ectasia f Anatomía patolóxica es ectasia en ectasia. sonografía es ecografía en echography. ecopraxia 1511 ecopraxia f 1507 ecocardiograma Doppler m Probas complementarias SIN. echopraxia pt ecocinese. echo doppler pt ecocardiograma Doppler. epiblasto en ectoblast.Vocabulario 1506 ecocardiograma m Probas complementarias es ecocardiograma en echocardiogram pt ecocardiograma ecomimia Vid.ecodoppler es ecocardiograma Doppler.ultrasonografía. ectopia en distopia. ecolalia 1515 ectoparasiticida m Farmacoloxía es ectoparasiticida en ectoparasiticide pt ectoparasiticida 1510 ecolalia f 1516 ectopía f Anatomía patolóxica SIN. echomimia. epiblasto.ecolalia Probas complementarias SIN. ecocinese es ecocinesis. ectopia 166 .. ectopia.. sonografia.distopía es distopía.ecomimia.. ectodermo. sonographty.ecopraxia ecodoppler Vid. ecodoppler en Doppler echocardiogram. ecomimia. ultrasonografia ectoblasto Vid. ectoderm.ectoderma Histoloxía SIN... echophrasia pt ecofrasia. éctima ecofrasia Vid. ectoderma.ecofrasia es ecofrasia... ectopy pt distopia. ecolalia en echolalia. ecopraxia en echokinesis.

Vocabulario 1517 ectropion m Patoloxías VAR. marxa es efélide. sinergia educación sanitaria efecto teito Vid. educação sanitária Vid..] ectropión Vid. peca en ephelis. synergia..sinerxía (f) es efecto sinérgico.. efeito piezoelétrico [Pt.penca [pop.]. efetividade [Br. synergism pt efeito sinérgico.].] 1521 efecto de teito m 1527 eficacia f Organización sanitaria es eficacia en efficacy pt eficácia 167 . oedema pt edema declaración obrigatoria 1523 efecto placebo m Termos xerais es efecto placebo en placebo effect pt efeito placebo 1518 edema m 1524 efecto secundario m Termos xerais es efecto secundario en side effect pt efeito secundário EDO Vid.eccema Semioloxía Anatomía patolóxica es edema en edema. efeito de teto [Br..efecto de teito Semioloxía SIN...efecto teito es efecto techo en ceiling effect pt efeito de tecto [Pt... sarda 1526 efélide f 1520 efectividade f Organización sanitaria es efectividad en effectiveness pt efectividade [Pt.ectropion eczema Vid.ectropión es ectropión en ectropion pt ectrópio. educación sanitaria en health education pt educação para a saúde. lentigem.] Farmacoloxía VAR.educación para a saúde Farmacoloxía SIN.]...]. ectropion 1522 efecto piezoeléctrico m Fisioloxía es efecto piezoeléctrico en piezoelectric effect pt efeito piezoelétrico [Br. sinergia en synergetic effect. freckle pt efélide.enfermidade de 1519 educación para a saúde f 1525 efecto sinérxico m Organización sanitaria SIN.educación sanitaria es educación para la salud. synergic effect.

eixo anatómico [Pt..eixo transversal es eje transversal en transverse axis pt eixo transversal la axis transversalis 1531 eixe anatómico m Anatomía VAR.eixo lonxitudinal es eje longitudinal en longitudinal axis pt eixo longitudinal la axis longitudinalis efusión Vid..eixo saxital es eje sagital en sagittal axis pt eixo sagital la axis sagittalis EII Vid. tragofonia 1529 egofonía f 1534 eixe pélvico m Anatomía VAR... tragofonía en egophonia.....]..eixo pélvico es eje de la pelvis.eixo hipotálamo-hipofisario es eje hipotálamo-hipofisario en hypothalamic-pituitary axis pt eixo hipotálamo-hipofisário eixo hipotálamo-hipofisario Vid..eixe pélvico 168 .derramo Semioloxía SIN.eixo anatómico es eje anatómico en anatomical axis pt eixo anatômico [Br.Vocabulario 1528 eficiencia f Organización sanitaria es eficiencia en efficiency pt eficiência 1533 eixe lonxitudinal m Anatomía VAR. egophony.enfermidade inflamatoria pélvica 1536 eixe transversal m Anatomía VAR.] eixo anatómico Vid.enfermidade inflamatoria intestinal EIP Vid. eje pélvico en axis of pelvis. tragophonia pt egofonia.tragofonía es egofonía... pelvic axis pt eixo da pelve la axis pelvis 1530 eicosanoide m Bioquímica es eicosanoide en eicosanoid pt eicosanóide 1535 eixe saxital m Anatomía VAR...eixe anatómico 1532 eixe hipotálamo-hipofisario m Fisioloxía VAR.eixe lonxitudinal eixo pélvico Vid.eixe hipotálamo-hipofisario eixo lonxitudinal Vid.

] Termos xerais VAR..].eixe saxital eixo transversal Vid. electrodiagnóstico en electrodiagnosis pt electrodiagnose [Pt.Vocabulario eixo saxital Vid.. eletroencefalografia [Br.].] 1545 electrodiagnose f 1540 electrocardiógrafo m Instrumental es electrocardiógrafo en ecg unit.]. eletrodiagnose [Br.].]. eletrocardiógrafo [Br.electrodiagnóstico (m) es electrodiagnosis. eletrodiagnóstico [Br. electrocardiograph pt electrocardiógrafo [Pt..] 169 .].] electrodiagnóstico Vid. eletrococleografia [Br. eletrochoque [Br. eletrocoagulação [Br.] 1539 electrocardiografía f Probas complementarias es electrocardiografía en electrocardiography pt electrocardiografia [Pt.].]. eletrocardiografia [Br.electrodiagnose 1541 electrochoque m 1546 electroencefalografía f Probas complementarias es electroencefalografía en electroencephalography pt electroencefalografia [Pt.] Terapéutica es electrochoque en electroshock pt electrochoque [Pt.eixe transversal 1542 electrocirurxía f ELA Vid..] 1537 elastase f Bioquímica es elastasa en elastase pt elastase 1538 elastina f Bioquímica es elastina en elastin pt elastina 1544 electrococleografía f Probas complementarias es electrococleografía en electrocochleography pt electrococleografia [Pt. electrodiagnóstico [Pt.]. eletrocirurgia [Br.] 1543 electrocoagulación f Terapéutica es electrocoagulación en electrocoagulation pt electrocoagulação [Pt.esclerose lateral amiotrófica Terapéutica es electrocirugía en electrosurgery pt electrocirurgia [Pt.]..

] Semioloxía es electrón-lucido en electron-lucent pt eléctron-lucente [Pt. eletrofisiologia [Br.] 1549 electrofisiólogo -ga s Organización sanitaria es electrofisiólogo en electrophysiologist pt electrofisiologista [Pt. eletrofulguração [Br.] 1548 electroestimulación f Terapéutica es electroestimulación en electrostimulation pt electroestimulação [Pt. electrólito en electrolyte pt electrólito [Pt.].].] Terapéutica es electronarcosis en electronarcosis pt electronarcose [Pt.] 1550 electrofisioloxía f 1556 electronarcose f Termos xerais es electrofisiología en electrophysiology pt electrofisiologia [Pt.] 1553 electrogustometría f Probas complementarias es electrogustometría en electrogustometry pt electrogustometria [Pt.] 1551 electroforese f 1557 electronlucente a Probas complementarias es electroforesis en electrophoresis pt electroforese [Pt.] 1555 electromiografía f Probas complementarias es electromiografía en electromyography pt electromiografia [Pt.].Vocabulario 1547 electroencefalógrafo m Instrumental es electroencefalógrafo en electroencephalograph pt electroencefalógrafo [Pt. eletrofisiologista [Br.] 1558 electrooculografía f Probas complementarias es electrooculografía en electrooculography pt electroculografia [Pt. eletroforese [Br. eletroestimulação [Br.] 1554 electrólito m Bioquímica es electrolito.]. eletrogustometria [Br. eletroculografia [Br.].].].]. eletroencefalógrafo [Br. eletronarcose [Br.] 1552 electrofulguración f Terapéutica es electrofulguración en electrofulguration pt electrofulguração [Pt. elétron-lucente [Br.].] 170 . eletrólito [Br.].].]. eletromiografia [Br.

ensaio de imunoabsorção enzimática. preñez (f) [pop. ensaio de inmunoabsorción enzimática (m) es ELISA (sg). ensayo inmunoenzimatico indirecto en ELISA (sg)... gravidez.Vocabulario 1559 electroterapia f Farmacoloxía es electroterapia en electrotherapeutics.]. gravidez. omphalus. umbilicus pt umbigo la umbilicus 1567 embolectomía f Terapéutica es embolectomía en embolectomy pt embolectomia 1562 elixir m 1568 embolia f Etiopatoxenia es embolia en embolism pt embolia Nota. ensaio imunoenzimático indireto Farmacoloxía es elixir en elixir pt elixir 1564 embarazo ectópico m Patoloxías SIN.] es embarazo.] en gestation. gravidity.- O –x– pronúnciase como [ks] EM Vid.] 1563 embarazo m 1569 embolización f Terapéutica es embolización en embolization pt embolização 171 .xestación (f).embarazo extrauterino es embarazo ectópico en ectopic pregnancy pt gravidez ectópica 1560 elefantíase f embarazo extrauterino Vid.ensaio inmunoenzimático indirecto (m). gestación..embarazo ectópico 1565 embarazo múltiple m Fisioloxía es embarazo múltiple en multiple pregnancy pt gravidez múltipla 1561 ELISA sg 1566 embigo m Anatomía es ombligo en navel..] Patoloxías Semioloxía es elefantiasis en elephantiasis pt elefantíase Probas complementarias SIN. preñez [pop. pregnancy pt embaraço [pop. prenhez [pop. ensayo con sustancias inmunoabsorbentes unidas a enzimas.]. gravidez (f) [cult.esclerose múltiple Fisioloxía SIN. enzyme-linked immunosorbent assay pt ELISA (sg).]. eletroterapia [Br.. electrotherapy pt electroterapia [Pt. gestação.

vómito Anatomía es eminencia hipotenar en hypothenar eminence pt eminência hipotenar la eminentia hypothenaris.- Designa un ‘método para intentar aleatorizar sen erros as mostras dos estudos epidemiolóxicos’.- Designa a ‘situación urxente que pon en perigo inmediato a vida do paciente ou a función dalgún órgano’. 1580 empiema m Patoloxías es empiema en empyema pt empiema emese Vid..- Designa a ‘asociación lateral activa dos cromosomas no cigoteno’.. 1579 emparellamento m 1574 emerxencia f Nota. hypothenar 1575 eminencia hipotenar f empinxe Vid. Termos xerais es emergencia en emergency pt emergência Epidemioloxía es apareamiento. con “urxencia”. emparejamiento en mating pt emparelhamento 1578 emparellamento m 1573 embriotomía f Terapéutica es embriotomía en embryotomy pt embriotomia Nota. emoliente Xenética es apareamiento. Cfr.Vocabulario 1570 embriectomía f Terapéutica es embriectomía en embryectomy pt embriectomia 1576 eminencia tenar f 1571 embrioloxía f Termos xerais es embriología en embryology pt embriologia Anatomía es eminencia tenar en thenar eminence pt eminência tenar la eminentia thenaris.impetixe Farmacoloxía es emplasto en plaster pt emplastro 1581 emplasto m 172 . emollient pt demulcente.demulcente es demulcente. emparejamiento en matching pt emparelhamento Nota. thenar 1577 emoliente m 1572 embrión m Termos xerais es embrión en embryo pt embrião Farmacoloxía SIN.. emoliente en demulcent.

encefalopatia urémica [Pt.. neuraxitis pt encefalomielite.Vocabulario 1582 emulsión f Farmacoloxía es emulsión en emulsion pt emulsão 1588 encefalopatía f Patoloxías es encefalopatía en encephalopathy pt encefalopatia 1583 enantema m Patoloxías es enantema en enanthema pt enantema 1589 encefalopatía hepática f Patoloxías es encefalopatía hepática en hepatic encephalopathy pt encefalopatia hepática enartrose Vid. encephalitis pt cefalite.cefalite es cefalitis.articulación esferoide 1590 encefalopatía hipertensiva f Patoloxías es encefalopatía hipertensiva en hypertensive encephalopathy pt encefalopatia hipertensiva 1584 encefalite f Patoloxías VAR. encefalopatia hipoglicémica [Pt.cefalocele es cefalocele.neuraxite es encefalomielitis.]. craneocele.. encefalite 1591 encefalopatía hipoglicémica f Patoloxías es encefalopatía hipoglucémica en hypoglycemic encephalopathy pt encefalopatia hipoglicêmica [Br. encefalocele en cephalocele. encephalocele pt cefalocele.. encefalocele 1593 encefalopatía urémica f Patoloxías es encefalopatía urémica en uremic encephalopathy pt encefalopatia urêmica [Br..craniocele VAR.] 1585 encéfalo m Anatomía es encéfalo en brain pt encéfalo la encephalon 1592 encefalopatía metabólica f Patoloxías es encefalopatía metabólica en metabolic encephalopathy pt encefalopatia metabólica 1586 encefalocele f Patoloxías SIN.].] 1587 encefalomielite f Patoloxías SIN. craniocele. neuraxitis en encephalomyelitis.. craniocele. encefalitis en cephalitis. neuraxite 1594 encondroma m Anatomía patolóxica es encondroma en enchondroma pt encondroma 173 .

.Vocabulario 1595 endarterectomía f Terapéutica es endarterectomía en endarterectomy pt endarterectomia 1602 endocrinólogo -ga s Organización sanitaria es endiocrinólogo en endocrinologist pt endocrinologista 1596 endarterite f Patoloxías es endarteritis en endarteritis pt endarterite 1603 endocrinoloxía f Organización sanitaria es endocrinología en endocrinology pt endocrinologia 1597 endemia f Epidemioloxía es endemia en endemia.. endémico [Pt. endemic disease pt endemia 1604 endocrinopatía f Patoloxías es endocrinopatía.] endocrinoterapia Vid. enfermedad endocrina en endocrine disease.endoblasto es endoblasto.- Designa unha ‘proxección anormal do globo ocular cara ao interior da cavidade ocular’. endoderma.]. endocrinopathy pt doença endócrina. endoderme 1606 endoftalmía f 1600 endocardite f Patoloxías es endocarditis en endocarditis pt endocardite Nota.hormonoterapia 1605 endoderma m endoblasto Vid.endoftalmite 174 .. Semioloxía es endoftalmia en endophthalmia pt endoftalmia 1601 endocitose f Histoloxía es endocitosis en endocytosis pt endocitose endoftalmía Vid.endoderma Histoloxía es endocardio en endocardium pt endocárdio 1599 endocardio m Histoloxía SIN. endocrinopatia 1598 endémico -ca a Termos xerais es endémico en endemic pt endêmico [Br. endoderm pt endoblasto. endodermo en endoblasto..

endossomo 1617 endósteo m Histoloxía es endostio en endosteum pt endósteo 1610 endometriose f 1618 endotelina f 1611 endometrite f Patoloxías es endometritis en endometritis pt endometrite Bioquímica Fisioloxía es endotelina en endothelin pt endotelina 1619 endotelio m Histoloxía es endotelio en endothelium pt endotélio 1612 endoprótese f Terapéutica es endoprótesis en endoprosthesis pt endoprótese endoteliocito Vid. Patoloxías Semioloxía VAR.endoftalmía es endoftalmia. endoftalmite Nota.- Designa unha ‘inflamación dos tecidos 1614 endoscopia f Probas complementarias Terapéutica es endoscopia en endoscopy pt endoscopia 1615 endoscopio m Instrumental es endoscopio en endoscope pt endoscópio 1608 endolinfa f Fisioloxía es endolinfa en endolymph pt endolinfa 1616 endosoma m 1609 endometrio m Anatomía Histoloxía es endometrio en endometrium pt endométrio Patoloxías es endometriosis en endometriosis pt endometriose Histoloxía es endosoma en endosome pt endossoma.. endoftalmitis en endophthalmia.Vocabulario 1607 endoftalmite f internos que compoñen o ollo’.. endophthalmitis pt endoftalmia.histiocito Etiopatoxenia es endotoxina en endotoxin pt endotoxina 1613 endorfina f Bioquímica Fisioloxía es endorfina en endorphin pt endorfina 1620 endotoxina f 175 .

enfermaría Termos xerais SIN.enema de bario es enema de bario. auxiliar técnico sanitario [arc. enfermedad celíaca.lavativa (f) [pop. irrigação opaco 1626 enfermidade ampulosa f Patoloxías es enfermedad ampollosa en bullous disease pt afecção bolhosa.. enfermedad en affection. enfermero en nurse pt enfermeiro Nota.esclerose tuberosa enfermidade de Buerger Vid..] 1624 enfermeiro -ra s enfermidade de Bourneville Vid. congenital disorder pt doença congênita [Br.]. irrigación (f) [cult.doenza..EDO (sg) es EDO (sg).].- En inglés emprégase “male nurse” 1623 enfermaría f 1628 enfermidade conxénita f Termos xerais es enfermedad congénita en congenital disease.. lavativa [pop. espru não tropical enema de bario Vid.enema 1627 enfermidade celíaca f 1622 enema opaco m Probas complementarias SIN. disease pt afecção.... 1629 enfermidade de declaración obrigatoria f enfermería Vid. enfermedad de declaración obligatoria en ND (sg). doença congénita [Pt.. patoloxía es afección.cianose atoloxías P SIN.. sprue no tropical en celiac disease. doença celíaca. enema opaco Organización sanitaria VAR. clyster.enfermería es enfermería en nursing pt enfermagem Organización sanitaria SIN. enfermidade 1625 enfermidade f Epidemioloxía SIN.Vocabulario 1621 enema m Farmacoloxía SIN.] es ATS [arc. reportable disease pt DDO (sg). enema opaco en barium enema pt enema de bário.] en clysma. esprú non-tropical (m) es celiaquia.auxiliar técnico sanitario [arc.].. non-tropical sprue pt celiaquia.].]. enema pt enema.tromboanxite obliterante cando quen exerce esa profesión é un home. notifiable disease.doenza celíaca. doença de declaração obrigatória 176 . celiaquia.] es enema. doença bolhosa enfermidade azul Vid. doença.. afección.. ATS [arc.

.xerodermia pigmentosa enfermidade de Marchiafava Micheli Vid. tripanossomíase africana enfermidade de Miller Vid.lepra 1632 enfermidade do sono f enfermidade de Kaposi Vid. STD (sg) pt doença de transmissão sexual. ITS (sg) es enfermedad de transmisión sexual. infección de transmisión sexual. ITS (sg) enfermidade do tecido conectivo Vid....osteomalacía 1633 enfermidade do soro f Patoloxías SIN... infecção de transmissão sexual..ERGE (sg).doenza do soro es enfermedad del suero en serum sickness pt doença do soro 1630 enfermidade de transmisión sexual f Patoloxías SIN.osteopetrose 1635 enfermidade exantemática f Patoloxías SIN. mal del viajero en traveler’s disease pt doença do viajante enfermidade diverticular Vid. ERGE (sg) en gastroesophageal reflux disease. tripanosomiasis africana en African trypanosomiasis.. ITS (sg) en sexually transmitted disease..Vocabulario enfermidade de Hansen Vid.. doenza do refluxo gastroesofáxico.doenza exantemática es enfermedad exantemática en exanthematous disease pt doença exantemática 177 .colaxenopatía 1634 enfermidade do viaxeiro f Patoloxías es enfermedad del viajero.mal africano (m) [ant. sexually transmitted infection (STI).hemoglobinuria paroxística nocturna Patoloxías SIN. ETS (sg). tripanosomíase africana es enfermedad del sueño. infección de transmisión sexual. sleeping sickness pt doença do sono.ETS (sg).. GERD (sg) pt doença do refluxo gastro-esofágico. DRGE (sg) enfermidade dos ósos marmóreos Vid.diverticulose enfermidade dos lexionarios Vid.. DTS (sg).]. DRGE (sg) es enfermedad del reflujo gastresofágico..lexionelose 1631 enfermidade do refluxo gastroesofáxico f Patoloxías SIN.

doença inflamatória pélvica 1643 enfermidade intersticial f Patoloxías SIN.] 1641 enfermidade inflamatoria intestinal f 1637 enfermidade hemolítica do neonato f Patoloxías SIN.EII (sg).EIP (sg).. DII (sg) es EII (sg).eritroblastose fetal es enfermedad hemolítica del recién nacido... doença granulomatosa crónica [Pt. hemolytic disease of newborn pt doença hemolítica do recémnascido.].. síndrome boca-man-pé es enfermedad boca-mano-pie..doenza granulomatosa crónica es enfermedad granulomatosa crónica en chronic granulomatous disease pt doença granulomatosa crônica [Br.Vocabulario 1636 enfermidade granulomatosa crónica f Patoloxías SIN. enfermedad mano-pie-boca en hand-foot-mouth disease pt doença mão-pé-boca 1640 enfermidade infecciosa f Termos xerais es enfermedad infecciosa en infectious disease pt doença infecciosa 178 . eritroblastosis fetal en fetal erythroblastosis. doenza inflamatoria pélvica.doenza intersticial es enfermedad intersticial en interstitial disease pt doença intersticial 1639 enfermidade idiopática f Termos xerais es enfermedad idiopática en idiopathic disease pt doença idiopática 1644 enfermidade man-pé-boca f Patoloxías SIN. doença inflamatória intestinal Patoloxías SIN. enfermedad inflamatoria intestinal en IBD (sg). enfermedad inflamatoria pélvica en pelvic inflammatory disease. eritroblastose fetal 1642 enfermidade inflamatoria pélvica f 1638 enfermidade hereditaria f Termos xerais es enfermedad hereditaria en hereditary disease pt doença hereditária Patoloxías SIN. inflammatory bowel disease pt DII (sg). DIP (sg) es EIP (sg).. PID (sg) pt DIP (sg). doenza inflamatoria intestinal.doenza man-pé-boca.

paciente terminal en terminal patient.doente es enfermo en sick. coriocarcinoma (m). coriocarcinoma. enfermidade trofoblástica gestacional 1651 enfermo -ma s Termos xerais SIN.].. DPOC (sg) Patoloxías SIN.. enfermedad trofoblástica gestacional en chorioblastoma. DPOC (sg) es enfermedad pulmonar obstructiva crónica.doenza pulmonar restritiva es enfermedad pulmonar restrictiva en restrictive lung disease pt doença pulmonar restritiva 1652 enfermo -ma terminal s enfermidade reumática Vid.. terminally ill pt doente terminal.doente terminal. chorioepithelioma.Vocabulario enfermidade ocupacional Vid.]. enfermo 1647 enfermidade pulmonar restritiva f Patoloxías SIN.corioepitelioma (m). paciente terminal es enfermo terminal. gestational trophoblastic disease pt corioblastoma..doenza trofoblástica es enfermedad trofoblástica en trophoblastic disease pt doença trofoblástica 1645 enfermidade profesional f Termos xerais SIN. sick person pt doente. corioepitelioma. corioblastoma (m) es corioblastoma.EPOC (sg). doenza pulmonar obstrutiva crónica..enfermidade ocupacional es enfermedad profesional en occupational disease pt doença ocupacional 1650 enfermidade trofoblástica xestacional f 1646 enfermidade pulmonar obstrutiva crónica Patoloxías SIN. COPD (sg) pt doença pulmonar obstrutiva crônica [Br.. EPOC (sg) en chronic obstructive pulmonary disease.enfermidade profesional 1649 enfermidade trofoblástica f Patoloxías SIN. coriocarcinoma.. choriocarcinoma... terminal illness pt doença terminal 1653 enfisema m Semioloxía es enfisema en emphysema pt enfisema 179 .reumatismo 1648 enfermidade terminal f Termos xerais SIN. paciente terminal Termos xerais es enfermedad terminal en terminal disease. doença pulmonar obstrutiva crónica [Pt. corioepitelioma.

.ELISA Terapéutica es enterectomía en enterectomy pt enterectomia éngoa Vid.rexión inguinal Bioquímica es enlace en bond pt ligação 1655 enlace m 1660 enterectomía f 1656 enmascaramento m Epidemioloxía es enmascaramiento en masking pt mascaramento 1661 enterite f Patoloxías es enteritis en enteritis pt enterite 1657 ensaio aleatorizado controlado m 1662 enteroanastomose f Terapéutica es enteroanastomosis en enteroanastomosis pt enteroanastomose Epidemioloxía es EAC (sg). pneumomediastinum pt enfisema do mediastino.pneumomediastino VAR.Vocabulario enfisema do mediastino Vid. RCT (sg) pt ensaio aleatorizado e controlado.enfisema do mediastino es enfisema mediastínico. neumomediastino en mediastinal emphysema..ELISA ensaio inmunoenzimático indirecto Vid. ensaio randomizado e controlado 1663 enterobacteria f Etiopatoxenia es enterobacteria en enterobacteria pt enterobactéria 1658 ensaio clínico m Epidemioloxía es ensayo clínico en clinical trial pt ensaio clínico 180 ... enfisema mediastínico.estudo de campo ensaio de inmunoabsorción enzimática Vid. ensayo aleatorio controlado en randomized controlled trial...enfisema mediastínico 1659 ensaio comunitario de intervención m 1654 enfisema mediastínico m Patoloxías SIN. pneumomediastino Epidemioloxía es ensayo comunitario de intervención en community intervention trial pt ensaio comunitário de intervenção ensaio de campo Vid..

Vocabulario 1664 enterocito m Histoloxía es enterocito en enterocyte pt enterócito 1671 enterorraxia f Semioloxía es enterorragia en enterorrhagia pt enterorragia 1665 enterococo m Etiopatoxenia es enterococo en enterococcus pt enterococo 1672 enteroscopia f Terapéutica Probas complementarias es enteroscopia en enteroscopy pt enteroscopia 1666 enterocolite f Patoloxías es enterocolitis en enterocolitis pt enterocolite 1673 enterostomía f Terapéutica es enterostomía en enterostomy pt enterostomia 1667 enteropatía f Patoloxías es enteropatía en enteropathy pt enteropatia 1674 enterotomía f Terapéutica es enterotomía en enterotomy pt enterotomia 1668 enteropexia f Terapéutica es enteropexia en enteropexy pt enteropexia 1675 enterotoxina f Etiopatoxenia es enterotoxina en enterotoxin pt enterotoxina 1669 enteroplastia f Terapéutica es enteroplastia en enteroplasty pt enteroplastia 1676 enterovirus m Etiopatoxenia es enterovirus en enterovirus pt enterovírus 1670 enterorrafia f Terapéutica es enterorrafia en enterorrhaphy pt enterorrafia 1677 entrecruzamento xenético m Xenética SIN. troca genética 181 .sobrecruzamento xenético es entrecruzamiento. entrecruzamiento genético en crossing-over pt permuta genética..

entropión es entropión en entropion pt entrópio.. enzima conversora de angiotensina 1689 enzimopatía f Patoloxías es enzimopatía en enzymopathy pt enzimopatia 182 . entropion 1685 enxeñería xenética f Xenética es ingeniería genética en genetic engineering pt engenharia genética entropión Vid.. senescence pt envelhecimento ioquímica B SIN.avellentamento es envejecimiento en aging.. angiotensin-converting enzyme pt ECA (sg).entropion Terapéutica es enucleación en enucleation pt enucleação 1686 enxerto f Terapéutica es injerto en graft pt enxerto 1680 enucleación f enxerto alóxeno Vid..Vocabulario 1678 entrevista clínica f Termos xerais es entrevista clínica en clinical interview pt entrevista clínica 1684 enxaugadura f Farmacoloxía SIN.] es enjuague en mouthwash pt bochecho 1679 entropion m Patoloxías VAR. enzima convertidora de la angiotensina en ACE (sg)... nocturnal enuresis pt enurese nocturna 1688 enzima conversor da anxiotensina m 1683 envellecemento m Fisioloxía SIN.aloenxerto Bioquímica es enzima en enzyme pt enzima 1681 enurese f Semioloxía Patoloxías es enuresis en enuresis pt enurese 1687 enzima m 1682 enurese nocturna f Patoloxías es enuresis nocturna en bed-wetting.ECA (sg) es ECA (sg).lavadura [pop.

Vocabulario eosinocito Vid.eosinófilo Histoloxía Semioloxía es eosinofilia en eosinophilia pt eosinofilia 1696 ependimoma m Anatomía patolóxica es ependimoma en ependymoma pt ependimoma 1690 eosinofilia f epiblasto Vid. eosinophil pt eosinócito. epêndimo la ependyma 1700 epicóndilo m 1695 ependimite f Patoloxías es ependimitis en ependymitis pt ependimite epicranio Vid..eosinocito es eosinocito. eosinófilo en eosinocyte.ectoderma Histoloxía es epicardio en epicardium pt epicárdio 1691 eosinófilo m 1697 epicardio m Histoloxía SIN...epitrocleíte Anatomía es epicóndilo en epicondyle pt epicôndilo la epicondylus 1694 epéndima f Anatomía es epéndimo en ependyma pt epêndima..músculo epicranio Epidemioloxía es epidemia en epidemic pt epidemia 1701 epidemia f 183 . eosinófilo 1698 epicondilectomía f Terapéutica es epicondilectomía en epicondylectomy pt epicondilectomia Patoloxías es epicondilitis en epicondylitis pt epicondilite 1692 eosinofiluria f Semioloxía es eosinofiluria en eosinophiluria pt eosinofilúria 1699 epicondilite f 1693 eosinopenia f Semioloxía es eosinopenia en eosinopenia pt eosinopenia epicondilite medial Vid..

glándula pineal epidermólise ampulosa Vid.. epidermis pt epiderme la epidermis epífise cerebral Vid..Vocabulario 1702 epidemiólogo -ga s Organización sanitaria es epidemiólogo en epidemiologist pt epidemiologista 1708 epidídimo m Anatomía es epidídimo en epididymis pt epidídimo la epididymis 1703 epidemioloxía f Termos xerais es epidemiología en epidemiology pt epidemiologia epifarinxe Vid..epidermólise ampulosa es epidermólisis ampollosa.rexión epigástrica Anatomía es epiglotis en epiglottis pt epiglote la epiglottis 1711 epiglote f 1706 epididimectomía f Terapéutica es epididimectomía en epididymectomy pt epididimectomia 1712 epiglotite f Patoloxías es epiglotitis en epiglottitis pt epiglotite 1707 epididimite f Patoloxías es epididimitis en epididymitis pt epididimite 184 .epidermólise bullosa 1710 epífora f Patoloxías es epífora en epiphora pt epífora 1705 epidermólise bullosa f Patoloxías SIN.nasofarinxe Anatomía es epífisis en epiphysis pt epífise la epiphysis 1709 epífise f 1704 epiderme f Histoloxía Anatomía es epidermis en epiderm.. epidermólisis bullosa en epidermolysis bullosa pt epidermólise bolhosa epigastrio Vid..

omento menor 1720 epitelioma m Anatomía patolóxica es epitelioma en epithelioma pt epitelioma epiplopexia Vid.. epicondilitis medial. cóbado de golfista (m) es codo de golfista. epitrocleíte EPO Vid..- fisura uretral superior (f) es epispadia..omentoplastia epiplorrafia Vid.esclerose tuberosa epinefrina Vid...Vocabulario 1713 epiglotoplastia f Terapéutica es epiglotoplastia en epiglottoplasty pt epiglotoplastia 1717 epistaxe f Semioloxía es epistaxis en epistaxis pt epistaxe 1714 epilepsia f Patoloxías es epilepsia en epilepsy pt epilepsia 1718 epitálamo m Anatomía es epitálamo en epithalamus pt epitálamo la epithalamus epiloia Vid. epitrocleítis en golfer’s elbow.. medial epicondylitis pt cotovelo de golfista.enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 185 . epicondilite medial. epispadias en epispadias pt epispadia Patoloxías SIN...adrenalina epíploon maior Vid...determinante antixénico 1715 episiotomía f 1721 epitrocleíte f 1716 epispadia m Patoloxías SIN..omento maior 1719 epitelio m Histoloxía es epitelio en epithelium pt epitélio epíploon menor Vid.omentopexia epiploplastia Vid.eritropoetina EPOC Vid.omentorrafia Medicina preventiva es episiotomía en episiotomy pt episiotomia epítopo Vid.epicondilite medial.

].]. equilibrio hidroelectrolitico en water-electrolyte balance pt equilíbrio hidro-electrolítico [Pt.].balance enerxético 1724 equilibrio hidroelectrolítico m Fisioloxía SIN.].. eritema malar equinococose Vid. equilíbrio hidro-eletrolítico [Br...Vocabulario 1722 epúlide f Patoloxías es epulis.] es cardenal [pop. negrón (m) [pop. eritema malar en butterfly rash..hidatidose 186 . ecchymosis pt equimose 1731 eritema en ás de bolboreta m Semioloxía SIN. equilíbrio ácido-básico 1727 ergometría f Probas complementarias es ergometría en ergometry pt ergometria 1728 ergotamina f Farmacoloxía es ergotamina en ergotamine pt ergotamina equilibrio enerxético Vid.] 1729 erisipela f Patoloxías es erisipela en erysipela pt erisipela 1730 eritema m Semioloxía es eritema en erythema pt eritema equilibrio proteico id. equilibrio ácido-básico en acid-base equilibrium pt equilíbrio ácido-base... épulis en epulis pt epúlide. malar rash pt eritema em asa de borboleta. equimosis en bruising [pop.] equilibrio ácido-base Vid..balance hidroelectrolítico es balance hidroelectrolítico.].equilibrio ácido-básico ERGE Vid. epulis 1726 erección f Fisioloxía es erección en erection pt ereção [Br.. erecção [Pt..enfermidade do refluxo gastroesofáxico 1723 equilibrio ácido-básico m Fisioloxía VAR.equilibrio ácido-base es equilibrio ácido-base.balance proteico V 1725 equimose f Semioloxía SIN.mazadura [pop.eritema malar es eritema en alas de mariposa.

poliglobulia en erythrocytosis. eritema nudoso en erythema nodosum pt eritema nodoso Semioloxía SIN. poliglobulia 1739 eritrodermia f 1735 eritroblastose f Semioloxía es eritroblastosis en erythroblastosis pt eritroblastose Patoloxías es eritroderma. EPO (sg) es EPO (sg).poliglobulia. glóbulo vermello es eritrocito.frieira Patoloxías es eritrasma en erythrasma pt eritrasma 1738 eritrocitose f 1733 eritrasma m 1734 eritroblastopenia f Semioloxía es eritroblastopenia en erythroblastopenia pt eritroblastopenia Semioloxía SIN.. hematíe en erythrocyte..hematopoetina.hemacias en rima de moedas (f) es eritrocitos en pilas de moneda.. policitémia [Pt. eritrodermia en erythroderma.Vocabulario eritema malar Vid. glóbulo rojo.eritema en ás de bolboreta 1737 eritrocitos en rima de moedas m pl 1732 eritema nodoso m Patoloxías es eritema nodoso. glóbulo vermelho.].síndrome man-pé 1740 eritropoese f eritroblastose fetal Vid. erythropoietin. policitemia [Br.hemacia (f). hematopoietin pt EPO (sg).. polycythaemia.. eritropoetina... erythroderma pt eritroderma.enfermidade hemolítica do neonato Fisioloxía es eritropoyesis en erythropoiesis pt eritropoese. hemácia 1741 eritropoetina f Bioquímica Fisioloxía SIN.]. hematopoyetina en EPO (sg). eritropoyetina. polyglobulia pt eritrocitose. red blood cell pt eritrócito.. eritrodermia eritrodisestesia palmoplantar Vid. eritropoietina 187 . policitemia. policitemia es eritrocitosis. hematíes en pilas de moneda en rouleau pt eritrócitos em rouleaux. hemácias em rouleaux eritema pernio Vid. eritropoiese 1736 eritrocito m Histoloxía SIN.

. viés Anatomía SIN.cuncha do temporal. systematic error pt erro sistemático. rampa vestibular la scala vestibuli escalpelo Vid. sesgo de observación.sarna escafoide Vid.. escamação 188 .abrasión es abrasión. sesgo en bias...bisturí Semioloxía es escama en scale pt escama 1749 escama f 1745 erro sistemático de información m Epidemioloxía SIN. parte escamosa do temporal es concha del temporal. viés de observação.nesgo es error sistemático. escama del temporal. erosion pt abrasão. observer bias pt viés de informação. rampa timpânica la scala tympani 1743 erro aleatorio m Epidemioloxía es error aleatorio en random error pt erro aleatório 1748 escala vestibular f 1744 erro sistemático m Epidemioloxía SIN.. erosión en abrasion.óso escafoide Semioloxía VAR.rampla timpánica es escala timpánica. temporal squama pt escama temporal. parte escamosa do temporal la pars squamosa 1751 escamación f escabiose Vid.descamación es descamación en desquamation pt descamação... nesgo de información es sesgo de información.. sesgo del observador en information bias.Vocabulario 1742 erosión f emioloxía S SIN. viés do observador 1750 escama temporal f esbirro Vid... porción escamosa del temporal en squamous part of temporal bone.nesgo de observación. erosão 1747 escala timpánica f Anatomía SIN. rampa timpánica en scala tympani pt escala timpânica.rampla vestibular es rampa vestibular en scala vestibuli pt escala vestibular..espirro Farmacoloxía es escabicida en scabicide pt escabicida 1746 escabicida m Anatomía SIN.

- A denominación “fondo de saco de Anatomía SIN. fondo de saco de Douglas (m) es excavación rectouterina.omoplata.]. fondo de saco de Douglas.. esclerodactilia en acroscleroderma. fondo de saco recto-uterino en Douglas pouch. fondo de saco rectovesical en Douglas pouch. espádoa [pop.acroscleroderma es acroscleroderma. fondo de saco de Douglas.- A denominación “fondo de saco de Anatomía SIN. escavação retovesical [Br.] VAR.]. albuginea oculi [cult. esclera. omoplato. sclerodactyly pt esclerodactilia 1759 esclerodactilia f 189 . fundo de saco de Douglas la excavatio rectouterina esclerite Vid.branco do ollo (m) [pop. escavação retouterina [Br.].excisión Anatomía SIN. Nota.].esclerótica es esclera. Nota.] es escápula.. esclerótica la sclera 1758 esclera f 1755 escarotomía f Terapéutica es escarotomía en escharotomy pt escarotomia 1756 escavación rectouterina f Douglas” designa tanto este concepto como a “escavación rectovesical”. fondo de saco de Douglas (m) es excavación rectovesical.esclerotite Semioloxía SIN. recto-uterine pouch pt escavação rectouterina [Pt. pa [pop. omoplata la scapula 1757 escavación rectovesical f 1753 escara f Semioloxía es escara en slough pt escara Douglas” designa tanto este concepto como a “escavación rectouterina”..Vocabulario 1752 escápula f Anatomía SIN...fondo de saco rectovesical(m). scarlet fever pt escarlatina escisión Vid.]. omóplato en scapula. acroslerosis. paleta [pop..]. rectovesical pouch pt escavação rectovesical [Pt.fondo de saco rectouterino (m). esclerótica en sclera pt branco do olho [pop..].]. fundo de saco de Douglas la excavatio rectovesicalis 1754 escarlatina f Patoloxías es escarlatina en scarlatina. shoulder blade pt escápula..

esclerosis tuberosa en Bourneville disease. esclerosis múltiple en disseminated sclerosis..esclerose múltiple 1767 escleroterapia f Terapéutica es escleroterapia en sclerotherapy pt escleroterapia 1763 esclerose lateral amiotrófica f Patoloxías SIN... amyotrophic lateral sclerosis pt ELA (sg).esclera Patoloxías VAR.. esclerose múltipla 1769 esclerotomía f Terapéutica es esclerotomía en sclerotomy pt esclerotomia 190 .EM (sg). esclerose em placas. esclerodermia. esclerose lateral amiotrófica esclerótica Vid.ELA (sg) es ELA (sg).esclerose sistémica es escleroderma. MS (sg). multiple sclerosis pt EM (sg).esclerite es escleritis en scleritis pt esclerite 1768 esclerotite f 1764 esclerose múltiple f Patoloxías SIN. esclerose tuberosa 1762 esclerose f 1766 esclerostomía f Terapéutica es esclerostomía en sclerostomy pt esclerostomia esclerose en placas Vid. sclerosing agent pt esclerosante Semioloxía es esclerosis en sclerosis pt esclerose Patoloxías SIN. esclerose disseminada. esclerose en placas es EM (sg).. esclerosis sistémica en scleroderma. esclerose sistêmica esclerose sistémica Vid.. esclerosis diseminada. esclerodermia.epiloia. systemic sclerosis pt escleroderma..esclerodermia 1765 esclerose tuberosa f 1761 esclerosante m Farmacoloxía es esclerosante en sclerosant. esclerosis en placas.Vocabulario 1760 esclerodermia f Patoloxías SIN.. epiloia. tuberous sclerosis pt doença de Bourneville. epiloia. epiloia. esclerosis lateral amiotrófica en ALS (sg). enfermidade de Bourneville es enfermedad de Bourneville.

esfínter anal esfíncter anorrectal Vid.óso esfenoide Semioloxía es esferocitosis en spherocytosis pt esferocitose 1773 escoriación f Semioloxía es excoriación en excoriation pt escoriação 1778 esferocitose f 1774 escotoma m Semioloxía es escotoma en scotoma pt escotoma 1779 esfigmomanómetro m 1775 escrófula f Patoloxías SIN. tensiômetro [Br.estruma es escrófula en scrofula pt escrófula Instrumental SIN.Vocabulario 1770 escoliose f Patoloxías SIN.esterno escuma Vid.esfínter esfíncter anal Vid. esnogadura [pop.....] es esguince en sprain pt entorse esfenoide Vid. esfigmomanómetro [Pt.].].... tensiómetro [Pt. tensiómetro en sphygmomanometer pt esfigmomanômetro [Br.tensiómetro es esfigmomanómetro..músculo esfínter esfíncter Vid.].torcedura.curvatura lateral es escoliosis en scoliosis pt escoliose 1776 escroto m Anatomía es escroto en scrotum pt escroto la scrotum 1771 escorbuto m Patoloxías es escorbuto en scurvy pt escorbuto escudo do corazón Vid..esfínter anal 191 ...] esfíncter Vid.espuma Semioloxía es esfacelo en sphacelus pt esfácelo 1777 esfácelo m 1772 escordadura f Patoloxías SIN.

escordadura esfínter anorrectal Vid. esfínter del ano en anal sphincter pt esfíncter anal la musculus sphincter ani Anatomía VAR...músculo esfínter Anatomía SIN.constrición diafragmática (f) VAR.esfínter esofáxico superior esfíncter pilórico Vid..esfíncter pilórico es esfínter pilórico en pyloric sphincter pt esfíncter pilórico la musculus sphincter pyloricus 1783 esfínter anal m esgarro Vid.. inferior esophageal sphincter... upper esophageal sphincter pt esfíncter esofágico superior la constrictio cricoidea Anatomía VAR. estrechamiento frénico en diaphragmatic constriction.esfínter anorrectal.Vocabulario esfíncter esofáxico inferior Vid.esfíncter esofáxico inferior es esfínter esofágico inferior. lower esophageal sphincter pt esfíncter esofágico inferior la constrictio diaphragmatica.esfíncter es esfínter en sphincter pt esfíncter la musculus sphincter 1786 esfínter pilórico m esfínter Vid.esfínter anal 192 .esfínter esofáxico inferior 1784 esfínter esofáxico inferior m Anatomía SIN..esfínter pilórico 1780 esfingolípido m Bioquímica es esfingolípido en sphingolipid pt esfingolípido 1785 esfínter esofáxico superior m 1781 esfingolipidose f Patoloxías es esfingolipidosis en sphingolipidosis pt esfingolipidose 1782 esfínter m Anatomía VAR... estrechamiento diafragmático...esfíncter anal es esfínter anal.esputo Histoloxía es esmalte en enamel pt esmalte 1787 esmalte m esnogadura Vid.esfíncter esofáxico superior es esfínter esofágico superior en superior esophageal sphincter.. esfíncter anorrectal VAR. constrictio phrenica esfíncter esofáxico superior Vid...

.antiespasmódico es antiespasmódico. esophagography pt esofagografia.espasmo difuso do esófago 1793 esofagotomía f Terapéutica es esofagotomía en esophagotomy pt esofagotomia 1798 espasmolítico m Farmacoloxía SIN.cardioplastia 1795 esofaxite f Patoloxías es esofagitis en esophagitis pt esofagite esofagografía Vid... esofaguectomía en esophagectomy pt esofagectomia esofagogastroplastia Vid. diffuse esophageal spasm pt espasmo difuso do esôfago.Vocabulario 1788 esófago m Anatomía es esófago en esophagus... esofagograma en esophagogram. spasmolytic pt antiespasmódico. esofagograma 1789 esofagograma m espádoa Vid.. espasmolítico en antispasmodic..broncospasmo 1796 espasmo carpopedal m Semioloxía es espasmo carpopedal en carpopedal spasm pt espasmo carpopedal 1790 esofagoplastia f Terapéutica es esofagoplastia en esophagoplasty pt esofagoplastia espasmo clónico Vid. oesophagus pt esófago la oesophagus 1794 esofaguectomía f Terapéutica es esofagectomía.espasmo esofáxico difuso es espasmo difuso del esófago..escápula espasmo bronquial Vid.clono Patoloxías VAR. espasmolítico 193 .. espasmo esofágico difuso en DES (sg).esofagograma Probas complementarias VAR.esofagografía (f) es esofagografía. espasmo esofágico difuso 1791 esofagoscopia f Terapéutica Probas complementarias es esofagoscopia en esophagoscopy pt esofagoscopia 1797 espasmo difuso do esófago m 1792 esofagostomía f Terapéutica es esofagostomía en esophagostomy pt esofagostomia espasmo esofáxico difuso Vid.

espacio subaracnoideo en leptomeningeal space.Vocabulario 1799 espasticidade f Semioloxía es espasticidad en spasticity pt espasticidade 1804 espazo subdural m Anatomía es espacio subdural en subdural space pt espaço subdural la spatium subdurale 1800 espazo epidural m Anatomía VAR..especialidade 1806 especificidade f Epidemioloxía es especificidad en specificity pt especificidade espazo leptomenínxeo Vid. subarachnoid space pt espaço leptomeníngeo. spatium subarachnoideum 1809 esperanza de vida f Epidemioloxía es esperanza de vida en life expectancy pt esperança de vida 194 .espazo leptomenínxeo es espacio leptomeníngeo. especialidade médica 1801 espazo intercostal m especialidade médica Vid.espazo peridural es espacio epidural en epidural space pt espaço epidural... especialidad médica en medical specialty..especialidade médica es especialidad. specialty pt especialidade.espazo 1807 espectroscopia f Probas complementarias es espectroscopia en spectroscopy pt espectroscopia 1802 espazo retroperitoneal m Anatomía es espacio retroperitoneal en retroperitoneal space pt espaço retroperitoneal la spatium retroperitoneale 1808 espéculo m Instrumental es espéculo en speculum pt espéculo 1803 espazo subaracnoide m Anatomía SIN.espazo subaracnoide epidural espazo peridural Vid.. spatium peridurale Anatomía es espacio intercostal en intercostal space pt espaço intercostal la spatium intercostale 1805 especialidade f Organización sanitaria SIN.. espaço peridural la spatium epidurale. espaço subaracnóide la spatium leptomeningeum.

.espermograma es espermiograma.Vocabulario 1810 esperma m Fisioloxía SIN... espinha bífida 1818 espiña bífida f 1813 espermatogonia f Histoloxía es espermatogonia.. sémen [Pt. seminograma en semen analysis. semen en sperm pt esperma..espiña isquiática espiña da escápula Vid. spermiogram..vesícula seminal espermograma Vid..] 1816 espermiograma m 1811 espermátide f Histoloxía es espermátide en spermatid pt espermátide Probas complementarias VAR. spermatozoon pt espermatozóide 195 .].seme es esperma.comedón Patoloxías SIN. espina bífida en hydrocele spinalis. spermogram pt espermograma 1817 espermioxénese f Histoloxía es espermiogénesis en spermiogenesis pt espermiogénese espermatocisto Vid.columna vertebral Histoloxía es espermatozoide en spermatozoid. spinal dysraphia pt disrafismo espinhal.espermiograma 1812 espermatocito m Histoloxía es espermatocito en spermatocyte pt espermatócito espiña Vid. espermatogonio en spermatogonium pt espermatogônia 1814 espermatoxénese f Fisioloxía es espermatogénesis en spermatogenesis pt espermatogênese [Br.] espiña ciática Vid. schistorrhachis.]. espermograma.espiña escapular 1815 espermatozoide m espiña dorsal Vid... sêmen [Br.disrafismo espiñal (m) es disrafia espinal. espermatogénese [Pt. spina bifida.

].. ischial spine.] la spina iliaca anterior inferior 1823 espiña ilíaca posterior superior f 1821 espiña ilíaca anterior superior f Anatomía VAR. espinha ilíaca postero-superior [Pt. sciatic spine pt espinha ciática. espinha ilíaca antero-inferior [Pt. espinha isquiática la spina ischiadica 1825 espiña nasal f Anatomía es espina nasal en nasal spine pt espinha nasal la spina nasalis 196 .] la spina iliaca anterior superior espiña ilíaca posteroinferior Vid.espiña ciática es espina ciática.] la spina iliaca posterior superior Anatomía VAR. espina ilíaca anterosuperior en anterior superior iliac spine pt espinha ilíaca ântero-superior [Br.] la spina iliaca posterior inferior Anatomía VAR..Vocabulario 1819 espiña escapular f Anatomía VAR. espina ilíaca posteroinferior en posterior inferior iliac spine pt espinha ilíaca póstero-inferior [Br.espiña da escápula es espina de la escápula.]..espiña ilíaca anterior inferior espiña ilíaca anterosuperior Vid..espiña ilíaca posterior inferior espiña ilíaca posterosuperior Vid. espina isquiática en ischiadic spine.espiña ilíaca anteroinferior es espina ilíaca anterior inferior.espiña ilíaca anterosuperior es espina ilíaca anterior superior.espiña ilíaca anterior superior Anatomía SIN.espiña ilíaca posterosuperior es espina ilíaca posterior superior.espiña ilíaca posteroinferior es espina ilíaca posterior inferior..]. espinha escapular la spina scapulae 1822 espiña ilíaca posterior inferior f 1820 espiña ilíaca anterior inferior f Anatomía VAR.. espinha ilíaca postero-inferior [Pt. espina ilíaca anteroinferior en anterior inferior iliac spine pt espinha ilíaca ântero-inferior [Br. espinha ilíaca antero-superior [Pt..]. espina ilíaca posterosuperior en posterior superior iliac spine pt espinha ilíaca póstero-superior [Br..espiña ilíaca posterior superior 1824 espiña isquiática f espiña ilíaca anteroinferior Vid.. espina escapular en spine of scapula pt espinha da escápula..

rheumatoid spondylitis pt espondilite anquilopoiética. espondilite anquilosante.columna vertebral Etiopatoxenia es espirilo en spirillum pt espirilo 1833 esplenopexia f Terapéutica es esplenopexia en splenopexy pt esplenopexia 1826 espirilo m 1834 esplenorrafia f Terapéutica es esplenorrafia en splenorrhaphy pt esplenorrafia 1827 espirometría f Probas complementarias es espirometría en spirometry pt espirometria Instrumental es espirómetro en spirometer pt espirômetro [Br. sneezing pt espirro Patoloxías es esplenitis en splenitis pt esplenite Patoloxías SIN. espondilite reumatóide 1831 esplenite f espóndilo Vid.espondilite anquilosante 1829 espiroqueta f 1836 espondilite anquilosante f 1830 espirro m Semioloxía VAR. espirómetro [Pt.vértebra Patoloxías es espondiloartropatía en spondyloarthropathy pt espondiloartropatia 1837 espondiloartropatía f 1832 esplenomegalia f Semioloxía es esplenomegalia en splenomegaly pt esplenomegalia 197 ..espondilite anquilopoética es espondilitis anquilopoyética..Vocabulario espiñazo Vid. espondilitis anquilosante...esbirro es estornudo en sneeze..].] Etiopatoxenia es espiroqueta en spirochaeta pt espiroqueta 1835 espondilite f Patoloxías es espondilitis en spondylitis pt espondilite 1828 espirómetro m espondilite anquilopoética Vid. espondilitis reumatoide en ankylosing spondylitis.

bipedestación 1846 estadio do sono m 1841 esponxiose f Anatomía patolóxica es espongiosis en spongiosis pt espongiose Fisioloxía SIN.esgarro [pop. esputo 1849 estafilectomía f Terapéutica es estafilectomía en staphylectomy pt estafilectomia 198 . nível de saúde 1847 estado de saúde m espulla Vid.enfermidade celíaca estado de coma Vid.] es esputo en sputum pt escarro [pop..etapa do sono (f) es estadio del sueño..escuma es espuma en foam pt espuma 1842 espuma f 1848 estado vexetativo m Termos xerais es estado vegetativo en vegetative state pt estado vegetativo 1843 esputo f Semioloxía SIN.. etapa del sueño en sleep stage pt estágio do sono esprú non tropical Vid..].coma Termos xerais es estado de salud en health status pt estado de saúde.verruga Farmacoloxía VAR...Vocabulario 1838 espondilose f Patoloxías es espondilosis en spondylosis pt espondilose 1844 esqueleto m Anatomía es esqueleto en skeleton pt esqueleto la skeleton 1839 espondiloterapia f Terapéutica es espondiloterapia en spondylotherapy pt espondiloterapia 1845 esquizofrenia f Patoloxías es esquizofrenia en schizophrenia pt esquizofrenia 1840 esponxa f Farmacoloxía es esponja en sponge pt esponja estación bípede Vid..

. uvulotomy pt estafilotomia. esteatose 199 . esteatorreia [Pt. que designan a cirurxía que afecta tanto o padal duro como o brando. Terapéutica es estafiloplastia en staphyloplasty pt estafiloplastia 1857 estase f Anatomía patolóxica es estasis en stasis pt estase 1852 estafiloquinase f 1858 estatina f Farmacoloxía es estatina en statin pt estatina Bioquímica VAR. que designan a corrección cirúrxica que afecta a todo o padal.lipoma Semioloxía es esteatorrea en steatorrhea pt esteatorréia [Br. uvulotomia Anatomía patolóxica SIN.estafilocinase es estafilocinasa.- Non se deben empregar como sinónimos “palatoplastia” e “uranoplastia”.Vocabulario estafilocinase Vid.. steatosis pt degeneração gordurosa. uvulotomía en staphylotomy.].dexeneración adiposa es degeneración grasa.uvulotomía es estafilotomía. Terapéutica es estafilorrafia en staphylorrhaphy pt estafilorrafia Nota.] 1853 estafilorrafia f sinónimos “palatorrafia” e “uranorrafia”....estafiloquinase 1855 estandarización f Epidemioloxía es estandarización en standardization pt estandardização 1850 estafilococo m Etiopatoxenia es estafilococo en staphylococcus pt estafilococo 1856 estapedectomía f Terapéutica es estapedectomía en stapedectomy pt estapedectomia 1851 estafiloplastia f Nota. estafiloquinasa en staphylokinase pt estafilocinase esteatoma Vid. esteatosis en fatty degeneration.- Non se deben empregar como 1859 esteatorrea f 1860 esteatose f 1854 estafilotomía f Terapéutica SIN.

mecánicos ou por radiación. sterilization pt castração. Terapéutica SIN. esterilización en castration.astereognosia 1868 estéril a 1862 estenose aórtica f Patoloxías es estenosis aórtica en aortic stenosis pt estenose aórtica Termos xerais SIN.castración es castración.aséptico -ca es aséptico. estenosis trsicuspídea en tricuspid stenosis pt estenose tricúspide Terapéutica es esterilización en sterilization pt esterilização Nota. estéril en aseptic.. especialmente a eliminación de patóxenos do material cirúrxico’.Vocabulario 1861 estenose f Anatomía patolóxica es estenosis en stenosis pt estenose estereoagnosia Vid.- Designa a ‘extirpación das glándulas 1865 estenose pulmonar f Patoloxías es estenosis pulmonar en pulmonary stenosis pt estenose pulmonar 1871 esterilización f 1866 estenose tricúspide f Patoloxías es estenosis tricúspide. sterile pt asséptico..- Designa a ‘eliminación de toda forma de vida mediante medios físicos.. estéril 1869 esterilidade f Patoloxías es esterilidad en sterility pt esterilidade 1863 estenose mitral f Patoloxías es estenosis mitral en mitral stenosis pt estenose mitral 1870 esterilización f 1864 estenose pilórica f Patoloxías es estenosis pilórica en pyloric stenosis pt estenose pilórica xenitais’. esterilização Nota. químicos. 1872 esternebra f Anatomía es esternebra en sternebra pt esternebra la sternebra 1867 esterase f Bioquímica es esterasa en esterase pt esterase 200 .

músculo esternocleidomastoideo estomatite aftosa Vid. strabismus pt estrabismo.febre aftosa 1879 estomatólogo -ga s Organización sanitaria es estomatólogo en stomatologist pt estomatologista 1874 esteroide m 1880 estomatoloxía f 1875 estertor m Semioloxía es estertor en rale pt estertor Organización sanitaria es estomatología en oralogy.músculo estilofarínxeo Patoloxías SIN.músculo estilogloso 1882 estradiol m 1876 estimación f Epidemioloxía es estimación en estimation pt estimativa Bioquímica Fisioloxía es estradiol en estradiol pt estradiol 201 .... Anatomía SIN.- Evítese “esternón”.] es esternón en sternum pt esterno la sternum 1877 estómago m Anatomía es estómago en stomach pt estômago la gaster 1878 estomatite f Patoloxías es estomatitis en stomatitis pt estomatite esternocleidomastoide Vid.heterotropía (f). vista oblicua es estrabismo.Vocabulario 1873 esterno m Nota. vista oblicua (f) en heterotropia.músculo esternocleidomastoideo esternocleidomastoideo *esternón Vid.fonendoscopio estilofarínxeo Vid. heterotropía.esterno Bioquímica es esteroide en steroid pt esteróide Vid.. óso do peito [pop...]. heterotropia estilogloso Vid.escudo do corazón [pop... stomatology pt estomatologia 1881 estrabismo m estetoscopio Vid..

estreptoquinase 1891 estridor m Semioloxía es estridor en stridor pt estridor 1885 estreptococo m Etiopatoxenia es estreptococo en streptococcus pt estreptococo 1892 estrinximento m 1886 estreptomicina f Farmacoloxía es estreptomicina en streptomycin pt estreptomicina 1887 estreptoquinase f Bioquímica VAR.].. constipación (f) [cult..tensión (f) es estrés en stress pt stress.. estreptoquinasa en streptokinase pt estreptoquinase Semioloxía Patoloxías SIN. astricción (f) [cult. obstipação.].]..abertura inferior da pelve 1890 estribo m Anatomía es estribo en stapes pt estribo la stapes estreito superior da pelve Vid.] es constipación de vientre.apertamento [pop. retraemento [cult. prisão de ventre 1893 estroma m Histoloxía es estroma en stroma pt estroma 202 .Vocabulario 1883 estranguria f Semioloxía es estranguria en strangury pt estrangúria 1888 estrés m Patoloxías SIN. tensão 1884 estratificación f Epidemioloxía es estratificación en stratification pt estratificação 1889 estría f Semioloxía es estría en stria pt estria estreito inferior da pelve Vid.estreptocinase es estreptocinasa. estreñimiento en constipation pt constipação.abertura superior da pelve estreptocinase Vid...

estudo de observación 203 . estudo de campo.. estudio observacional en observational study pt estudo de observação. estudio experimental en experimental study.escrófula Epidemioloxía es estudio aleatorio.estudo de intervención es estudio de intervención. teste de campo 1900 estudo ecolóxico m Epidemioloxía es estudio ecológico en ecological study pt estudo ecológico 1897 estudo de casos e controis m Epidemioloxía VAR.estudo transversal 1899 estudo dobre cego m Epidemioloxía VAR.] 1898 estudo de observación m Epidemioloxía VAR..estudo experimental Epidemioloxía SIN. case-control study pt estudo caso-controle 1901 estudo experimental m estudo de intervención Vid....ensaio de campo es ensayo de campo... estrogénio [Pt.estudo duplo cego es estudio doble ciego en double blind study pt estudo duplo-cego estudo casos-controis Vid...estudo casos-controis es estudio de casos y controles en case comparison study.]. estudio de campo en field trial pt ensaio de campo. intervention study pt estudo de intervenção.estudo observacional es estudio de observación. estudo randomizado 1895 estudo aleatorio m estudo de prevalencia Vid..estudo dobre cego Epidemioloxía SIN.estudo de casos e controis 1896 estudo de campo m estudo duplo cego Vid. estudo experimental estudo observacional Vid. estudo observacional estruma Vid..Vocabulario 1894 estróxeno m Bioquímica Fisioloxía es estrógeno en estrogen pt estrogênio [Br. estudio randomizado en randomized study pt estudo aleatório.

.estadio do sono 1904 ética médica f Termos xerais es ética médica en medical ethics pt ética médica 1910 eutanasia f Termos xerais es eutanasia en euthanasia pt eutanásia 1905 etioloxía f Termos xerais es etiología en etiology pt etiologia evento Vid...acontecemento sentinela 1911 eversión f etmoide Vid..estudo de prevalencia es estudio de prevalencia..enfermidade de transmisión sexual Fisioloxía Anatomía es eversión en eversion pt eversão la eversio 1906 eucariota m Histoloxía es eucarionte. eucarioto evisceración Vid. eukariote pt eucariota. prevalence study pt estudo de prevalência.Vocabulario 1902 estudo transversal m Epidemioloxía SIN. eucariota en eucaryote. estudio transversal en cross-sectional study.exenteración Fisioloxía es evitación en avoidance pt evitação 1912 evitación f 204 .óso etmoide ETS Vid. estudo transversal 1907 eucromatina f Xenética es eucromatina en euchromatin pt eucromatina 1908 euforia f Semioloxía es euforia en euphoria pt euforia 1903 estupor m Semioloxía es estupor en stupor pt estupor 1909 euploidía f Xenética es euploidía en euploidy pt euploidia etapa do sono Vid...acontecemento evento sentinela Vid.

.exercicio es ejercicio.. physical exercise pt exercício..exercicio físico Terapéutica SIN. risco excessivo 1922 exercicio físico m 205 ..Vocabulario exame de LCR Vid.. exenteración en evisceration..análise de líquido cefalorraquídeo 1917 excisión f exame de líquido cefalorraquídeo Vid...roséola infantil (f) es exantema súbito. excisión en excision pt excisão 1913 exame físico m 1918 excitación f Semioloxía es excitación en excitation pt excitação Termos xerais SIN....exploración física (f) es examen físico. ejercicio físico en exercise.probas diagnósticas 1920 excreción f Fisioloxía es excreción en excretion pt excreção 1914 exantema m Semioloxía es exantema en exanthem.feces Terapéutica SIN. exploración física en physical examination pt exame físico 1919 exclusión f Terapéutica es exclusión en exclusion pt exclusão exames complementarios Vid. roséola infantil 1921 exenteración f 1916 exceso de risco m exercicio Vid.. roseola infantil en exanthema subitum. exanthema pt exantema excrementos Vid.escisión es escisión.probas complementarias exames diagnósticos Vid.análise de líquido cefalorraquídeo Terapéutica VAR. roseola infantum pt exantema súbito. exercício físico Epidemioloxía SIN. exenteration pt evisceração.risco excesivo es exceso de riesgo en excess risk pt excesso de risco. exenteração 1915 exantema súbito m Patoloxías SIN.evisceración es evisceración.

. expansión repetida.osteocondroma 1928 expansión de repeticións f exitus Vid.. exoftalmos. ophthalmoptosis pt exoftalmia.. oftalmocele.... exophthalmy.exoftalmía Xenética es exón en exon pt exão [Pt.morte Histoloxía Bioquímica es exocitosis en exocytosis pt exocitose 1924 exocitose f Xenética VAR.expansión de repeticións exoderma Vid.Vocabulario 1923 exérese f Terapéutica es exéresis en exeresis pt exérese exostose osteocartilaxinosa Vid.exame físico 1927 exostose cartilaxinosa múltiple f 1932 exposición f Epidemioloxía es exposición en exposure pt exposição Patoloxías es exostosis cartilaginosa múltiple en exostosis pt exostose expresión xenética Vid.ectoderma Semioloxía SIN.expansión repetida es expansión de repeticiones. ophthalmocele.expresión xénica 206 .. exon [Br. oftalmoptosis en exophthalmia. exophthalmos.] 1931 expiración f Fisioloxía es espiración en expiration pt expiração 1926 exón m exploración física Vid.]. exoftalmo 1929 expectoración f Semioloxía es expectoración en expectoration pt expectoração 1925 exoftalmía f 1930 expectorante m Farmacoloxía es expectorante en expectorant pt expectorante exoftalmo Vid.. oftalmoptose VAR. repetición expandida en repeat expansion pt expansão de repetições expansión repetida Vid.oftalmocele (m).exoftalmo (m) es exoftalmia...

frotis 207 .. exudado blando. porção distal la pars distalis 1936 exsudado algodonoso m 1941 extremidade distal f Semioloxía SIN..mancha algodonosa (f) es exudado algodonoso. cotton-wool spot pt exsudato algodonoso 1937 extensión f extremidade inferior Vid. expressão gênica 1938 externo -na a Anatomía es externo en external pt externo la externus 1934 expresividade f Xenética es expresividad en expressivity pt expressividade 1939 extirpación f Terapéutica es extirpación en extirpation pt extirpação 1935 exsanguinotransfusión f Terapéutica es exanguinotransfusión.Vocabulario 1933 expresión xénica f Xenética VAR. expresión génica.expresión xenética es expresión genética. porção proximal la pars proximalis extensión Vid. exsanguinotransfusión en exchange transfusion. exsanguinotransfusion pt exsanguinotransfusão 1940 extracción f Terapéutica es extracción en extraction. porción proximal en proximal end. distal part pt extremidade distal.porción distal es extremidad distal.porción proximal es extremidad proximal. mancha algodonosa en cotton-wool patch..membro Anatomía SIN.membro inferior Fisioloxía Anatomía es extensión en extension pt extensão la extensio 1942 extremidade proximal f Anatomía SIN.. expresividad genética en gene expression pt expressão genética. porción distal en distal end.... proximal part pt extremidade proximal. removal pt extracção extremidade Vid.

facies inexpresiva. faceta articular. facies de luna llena en moon face.. articular surface pt face articular.facies de máscara facies Vid.. fácies lunar 1947 facies de máscara f Nota. con “cara”.facies de lúa chea 208 . facies leonina en facies leontina.cara Semioloxía SIN..membro superior 1946 facies de lúa chea f 1943 face f Anatomía SIN.. leonine face. facies parkinsoniana en mask facies.cara de querubín es cara de querubín.. facies de querubín en cherubic face. acromegalic facies pt face acromegálica.. facies de máscara... leonine facies pt cara leonina. faceta articular en articular facet. facies acromegálica en acromegalic face.cara Anatomía SIN. carilla articular.face articular facies inexpresiva Vid. facies parkinsoniana.facies inexpresiva. cherubic facies pt cara de querubim. superficie articular es cara articular. fácies de lua cheia.Vocabulario extremidade superior Vid. cara de máscara es cara de máscara. fácies de máscara. Cfr. fácies de querubim faceta articular Vid.- Designa ‘calquera das superficies que limitan un órgano’. fácies leonina 1945 facies acromegálica f facies lunar Vid.cara leonina es cara leonina. moon facies pt cara de lua cheia. face Vid..facies lunar. cara de lúa chea es cara de luna llena. faceta articular.cara articular... fácies acromegálica 1949 facies leonina f Semioloxía SIN.cara es cara en surface pt face la facies Semioloxía SIN. fácies parkinsoniana 1948 facies de querubín f Semioloxía SIN. superfície articular la facies articularis 1944 face articular f Semioloxía SIN.cara acromegálica es cara acromegálica.. parkinsonian facies pt cara de máscara. articular surface..

]. fator de necrose tumoral [Br. variável de confusão factor I Vid.]. fator causal [Br.] 1959 factor facilitador m 1955 factor de confusión m Epidemioloxía es factor facilitador en facilitating factor pt factor facilitador [Pt.factor protector 1954 factor de coagulación m Bioquímica Fisioloxía es factor de coagulación en clotting factor.Vocabulario 1950 facies mixedematosa f Semioloxía es facies mixedematosa en myxedematous facies pt fácies mixedematosa 1956 factor de crecemento m Bioquímica Fisioloxía es factor de crecimiento en growth factor pt factor de crescimento [Pt.TNF (sg). coagulation factor pt factor de coagulação [Pt. fator de risco [Br.. confounding factor.] Epidemioloxía SIN. lurking variable pt factor de confusão [Pt. FNT (sg). variable de confusión en confounding.].fibrinóxeno Bioquímica Fisioloxía es factor intrínseco en intrinsic factor pt factor intrínseco [Pt. fator de crescimento [Br.]. tumor necrosis factor pt factor de necrose tumoral [Pt.] protector factor de seguranza Vid.] Bioquímica Fisioloxía SIN.factor factor de seguridade Vid.variable de confusión (f) es confusión..]. TNF (sg) facies parkinsoniana Vid. TNF (sg) en TNF (sg).facies de máscara 1957 factor de necrose tumoral m 1951 facocistectomía f Terapéutica es facocistectomía en phacocystectomy pt facocistectomia 1952 facomatose f Patoloxías es facomatosis en phacomatosis pt facomatose 1958 factor de risco m 1953 factor causal m Epidemioloxía es factor causal en causal factor pt factor causal [Pt. FNT (sg). fator facilitador [Br. fator intrínseco [Br.] 1960 factor intrínseco m 209 . FNT (sg) es factor de necrosis tumoral..]...]..].].] Epidemioloxía es factor de riesgo en risk factor pt factor de risco [Pt. fator de coagulação [Br.]. factor de confusión. fator de confusão [Br.

].síndrome de disfunción multiorgánica 210 ..]. fagossomo 1963 factor protector m 1968 falanxe f Anatomía es falange en phalanx pt falange la phalanx Epidemioloxía SIN.... fator quimiotático [Br. rheumatoid factor pt factor reumatóide [Pt.factor precipitador es factor precipitador. fator precipitante [Br.. fator de segurança [Pt.insuficiencia cardíaca fallo hepático Vid.factor de seguridade. fator de segurança [Br. factor precipitante en precipitating factor pt factor precipitante [Pt.].].sistema ABO fago Vid.] 1969 falanxite f Patoloxías es falangitis en phalangitis pt falangite 1964 factor quimiotáctico m Bioquímica Fisioloxía es factor quimiotáctico en chemotactic factor pt factor quimiotáctico [Pt.insuficiencia hepática 1965 factor reumatoide m Bioquímica SIN.. factor protector en protective factor. safety factor pt factor protector [Pt.].] 1966 fagocitose f 1962 factor predispoñente m Epidemioloxía es factor predisponente en predisposing factor pt factor predisponente [Pt.]. fator predisponente [Br.sistema Rh factores ABO Vid. FR (sg) fallo medular Vid.bacteriófago Histoloxía es fagocitosis en phagocytosis pt fagocitose 1961 factor precipitante m Epidemioloxía VAR.insuficiencia medular fallo multiorgánico Vid. fator protetor [Br.FR (sg) es factor reumatoide.factor precipitante factor Rh Vid.]......Vocabulario factor precipitador Vid.].] fallo cardíaco Vid. fator reumatóide [Br.] 1967 fagosoma m Histoloxía es fagosoma en phagosome pt fagossoma. factor de seguranza es factor de seguridad. FR (sg) en RF (sg).

.insuficiencia pancreática faringotonsilite Vid.faringoamigdalite Anatomía SIN.....Vocabulario fallo pancreático Vid.insuficiencia renal fallo respiratorio fallo suprarrenal falo Vid..insuficiencia respiratoria Vid.nasofarinxe Patoloxías es faringitis en pharyngitis pt faringite 1970 faloplastia f 1975 farinxite f falso aneurisma Vid..medicamento Farmacoloxía es fármaco orgánico en organic pharmacon pt fármaco orgânico 1971 falso negativo m 1976 fármaco orgánico m 1972 falso positivo m 1977 fármaco semisintético m Farmacoloxía es fármaco semisintético en semisynthetic pharmacon pt fármaco semi-sintético falsos xemelgos Vid.] es faringe en pharynx pt faringe la pharynx fallo renal Vid..insuficiencia suprarrenal 1974 farinxe f farinxe nasal Vid...faringotonsilite es faringoamigdalitis en sore throat pt faringoamigdalite 1979 farmacocinética f 211 .xemelgos 1978 fármaco sintético m Farmacoloxía es fármaco sintético en synthetic pharmacon pt fármaco sintético Farmacoloxía es farmacocinética en pharmacokinetics pt farmacocinética 1973 faringoamigdalite f Patoloxías SIN..pene Terapéutica es faloplastia en phalloplasty pt faloplastia Vid.pseudoaneurisma Epidemioloxía es falso negativo en false negative pt falso negativo Epidemioloxía es falso positivo en false positive pt falso positivo dicigóticos fármaco Vid.gorxa [pop..

fascicle.arco iliopectíneo 1989 febre aftosa f 1984 fasciculación f Semioloxía es fasciculación en fasciculation pt fasciculação Patoloxías SIN..] es calentura [pop. pharmacotherapy pt farmacoterapia FE Vid.. febre aftosa. glosopeda 1985 fascículo m 1990 febre amarela f Anatomía es fascículo en bundle. fasciculus pt fascículo la fasciculus fasciíte Vid. glosopeda en aphthous stomatitis.fasciíte es fasciitis.fascite Patoloxías SIN.vómito negro (m) es fiebre amarilla..] 212 .estomatite aftosa. vómito negro [Pt. foot-and-mouth disease pt estomatite aftosa. glosopeda es estomatitis aftosa. fascitis pt fasciite. vómito negro en black vomit. yellow fever.]..quentura [pop..]. fascitis en fasciitis.Vocabulario 1980 farmacoloxía f Termos xerais es farmacología en pharmacology pt farmacologia 1986 fascite f Patoloxías VAR. fiebre aftosa..ferro Semioloxía SIN. vômito negro [Br. fascite 1981 farmacoloxía clínica f Farmacoloxía es farmacología clínica en clinical pharmacology pt farmacologia clínica 1987 fatiga f Semioloxía es fatiga en fatigue pt fadiga 1982 farmacoterapia f Farmacoloxía es farmacoterapia en drug therapy.fracción de exección Fe Vid. fiebre en fever pt febre 1983 fascia f Anatomía es fascia en fascia pt fascia la fascia 1988 febre f fascia iliopectínea Vid. yellow jack pt febre amarela...

FMF (sg) en familial Mediterranean fever.excrementos (m pl) es excrementos.- Designa o ‘resultado da actividade reprodutiva dunha persoa.brucelose Patoloxías es fiebre reumática en rheumatic fever pt febre reumática 1993 febre reumática f Terapéutica SIN.caspa fel Vid.fertilización es fecundación. fertilização 1998 fecundación in vitro f febre ondulante Vid. test-tube fertilization pt fecundação in vitro.tifo Semioloxía SIN.fertilización in vitro es fecundación in vitro... FMF (sg) 1992 febre mediterránea familiar f Semioloxía es heces en agua de arroz en rice-water stool pt fezes como água de arroz.Vocabulario febre baixa Vid. fertilización in vitro en fertilization in vitro. con “fertilidade”.. unha parella. low-grade fever pt febre baixa.FMF (sg) es fiebre mediterránea familiar. FMF (sg) pt febre mediterrânica familiar. heces en excrements.. fertilización en fecundation.antipirético feila Vid...... fezes em água de arroz 1997 fecundación f Fisioloxía SIN..febrícula febre de Malta Vid.brucelose Patoloxías es fiebre del heno en hay fever pt febre do feno 1995 feces f pl 1991 febre do feo f Fisioloxía SIN. faeces. Cfr. un grupo ou unha poboación’..tularemia Patoloxías SIN. fiebre baja en febricula. fertilization pt fecundação. febrícula 1999 fecundidade f 1994 febrícula f Nota..bile 213 . fezes 1996 feces en auga de arroz f pl febre dos coellos Vid. Epidemioloxía es fecundidad en fecundity pt fecundidade febrífugo Vid. feces pt excrementos.febre baixa es febrícula.. fertilização in vitro febre tifoide Vid.

lévedo es levadura en yeast pt fermento.Phe (sb) es fenilalanina en phenylalanine pt fenilalanina 2002 fenilalanina f FER Vid. palatoschisis pt fenda palatina 2007 feocromocitoma m Patoloxías es feocromocitoma en pheochromocytoma pt feocromocitoma fendedura Vid... lêvedo 2009 ferritina f fenómeno da roda dentada Vid.óso femoral Anatomía VAR.. fenotiazina en phenothiazine pt fenotiazina 2006 fenotipo m Xenética es fenotipo en phenotype pt fenótipo 2001 fenda palatina f Patoloxías SIN.] 214 . rima 2005 fenotiacina f 2000 fenda f Farmacoloxía es fenotiacina..]..fisura palatina es fisura palatina en cleft palate..fracción etiolóxica de risco 2008 fermento m 2003 fenilcetonuria f Patoloxías es fenilcetonuria en phenylketonuria pt fenilcetonúria Etiopatoxenia SIN..fenda Bioquímica SIN.fendedura es hendidura en cleft pt fenda la crena.rixidez en roda dentada Bioquímica Fisioloxía es ferritina en ferritin pt ferritina 2004 fenómeno on-off m 2010 ferro m Bioquímica SIN. fenómeno on-off [Pt.Vocabulario fémur Vid..Fe (sb) es hierro en iron pt ferro Semioloxía es fenómeno on-off en on-off phenomenon pt fenômeno on-off [Br..

fecundación in vitro Anatomía es fibra nerviosa en nerve fiber. ferropénia fetor uremicus Vid.].fibrilación auricular 2021 fibrilación auricular f fetor oris Vid.fibrilación atrial es fibrilación atrial.fecundación fertilización in vitro Vid. hepatic fetor pt fetor hepaticus. fibrilação auricular 215 . nerve fibre pt fibra nervosa la neurofibra 2013 férula f Terapéutica es férula en splint pt tala 2019 fibrato m Farmacoloxía es fibrato en fibrate pt fibrato 2014 feto m Termos xerais es feto en fetus..- Designa a ‘capacidade fisiolóxica dunha muller. fetor hepático.. fetor hepaticus en fetor hepaticus.. muscle fibre pt fibra muscular 2018 fibra nerviosa f fertilización Vid..deficiencia de ferro es deficiencia de hierro... con p “fecundidade”.halitose Patoloxías SIN. Cfr. dun home ou dunha parella para roducir un fillo ou filla vivos’..] Nota. hálito hepático fibrilación atrial Vid. fibrilación auricular en atrial fibrillation.. ferropenia en iron deficiency pt deficiência de ferro. fiabilidade [Pt.alento hepático es aliento hepático.Vocabulario 2011 ferropenia f Semioloxía SIN. auricular fibrillation pt fibrilação atrial. fibrilhação 2015 fetor hepaticus m Semioloxía SIN. Epidemioloxía es fertilidad en fertility pt fertilidade 2017 fibra muscular f Anatomía es fibra muscular en muscle fiber. foetus pt feto 2020 fibrilación f Etiopatoxenia es fibrilación en fibrillation pt fibrilação.alento urémico 2016 fiabilidade f 2012 fertilidade f Epidemioloxía es fiabilidad en reliability pt confiabilidade [Br.

leiomioma uterino 2028 fibroblasto m 2033 fibronectina f Bioquímica es fibronectina en fibronectin pt fibronectina 216 .factor I es factor I.]..]. fibrinolítico en fibrinolytic. 2024 fibrinólise f fibroide Vid. fibroma 2031 fibromatose f Patoloxías es fibromatosis en fibromatosis pt fibromatose 2026 fibrinóxeno m 2032 fibromialxia f Patoloxías es fibromialgia en fibromyalgia pt fibromialgia 2027 fibroadenoma m fibromioma uterino Vid. fibrinólisis en fibrinolysis pt fibrinólise Farmacoloxía SIN.. fibroma pt fibroide..]. fator I [Br..fibroma fibroide uterino Vid. fibrinolytic agent pt agente fibrinolítico.. fibroma en fibroid. fibrinogen pt factor I [Pt.fibroide es fibroide..- Evítese “fibrocartílago”..fibrocartilaxe 2029 fibrocartilaxe f Anatomía es fibrocartílago en fibrocartilage pt fibrocartilagem la fibrocartilago 2023 fibrina f Nota.leiomioma uterino 2030 fibroma m 2025 fibrinolítico m Anatomía patolóxica SIN. fibrinógeno en factor I.] Anatomía patolóxica es fibroadenoma en fibroadenoma pt fibroadenoma Histoloxía es fibroblasto en fibroblast pt fibroblasto *fibrocartílago Vid. fibrinolítico Bioquímica Fisioloxía SIN.axente fibrinolítico es agente fibrinolítico.Vocabulario 2022 fibrilación ventricular f Patoloxías es fibrilación ventricular en ventricular vibrillation pt fibrilação ventricular Bioquímica Fisioloxía es fibrina en fibrin pt fibrina Fisioloxía Terapéutica es fibrinolisis. fibrinogênio [Br. fibrinogénio [Pt.

.mucoviscidose es fibrosis quística.. mucoviscidose 2043 filovirus m Etiopatoxenia es filovirus en filovirus pt filovírus 2038 fibrosite f Patoloxías es fibrositis en fibrositis pt fibrosite filum terminale Vid.filaríase es filariasis en filariasis pt filaríase.. peumonite intersticial común alveolitis fibrosante criptogénica.. idiopathic pulmonary fibrosis. filum terminal en terminal filum.alveolite fibrosante criptoxénica. terminal thread pt filamento terminal.. filariose 2042 filariose f 2037 fibrose quística f Patoloxías SIN. fibrose pulmonar idiopática. fibrose pulmonar idiopática. pneumonite intersticial usual es en 2041 filamento terminal m Anatomía SIN. neumonitis intersticial común cryptogenic fibrosing alveolitis.filamento terminal 217 .filariose Patoloxías VAR. mucoviscidosis en cystic fibrosis. filo terminal la filum terminale filaríase Vid. usual interstitial pneumonitis pt alveolite fibrosante criptogênica..filum terminale es filamento terminal.Vocabulario 2034 fibrose hepática f Anatomía patolóxica Patoloxías es fibrosis hepática en liver fibrosis pt fibrose hepática 2039 fígado m Anatomía es en pt la hígado liver fígado hepar 2035 fibrose pulmonar f Patoloxías es fibrosis pulmonar en pulmonary fibrosis pt fibrose pulmonar 2040 filamento intermedio m Histoloxía es filamento intermedio en intermediate filament pt filamento intermediário 2036 fibrose pulmonar idiopática f Patoloxías SIN. mucoviscidosis pt fibrose cística.

.fisioloxía patolóxica es fisiología patológica.] 2053 fisura f 2047 fisioloxía f Patoloxías Semioloxía es fisura en fissure pt fissura 2054 fisura anal f fisioloxía patolóxica Vid.Vocabulario 2044 fimbria f Anatomía es fimbria en fimbria pt fímbria la fimbria 2050 fístula f Semioloxía Anatomía patolóxica es fístula en fistula pt fístula 2045 fimose f Patoloxías es fimosis en phimosis pt fimose 2051 fístula anal f Patoloxías es fístula anal en anal fistula pt fístula anal finamento Vid.. physiotherapy pt fisioterapia. terapéutica física en physical therapy.fisura lonxitudinal cerebral Terapéutica SIN....terapéutica física es fisioterapia. fístula retovaginal [Br.fisiopatoloxía 2048 fisiopatoloxía f Patoloxías es fisura anal en anal fissure.]..suco calcarino fisura calosomarxinal Vid.morte Organización sanitaria es fisiólogo en physiologist pt fisiologista Organización sanitaria es fisiología en physiology pt fisiologia 2052 fístula rectovaxinal f 2046 fisiólogo -ga s Patoloxías es fístula rectovaginal en rectovaginal fistula pt fístula rectovaginal [Pt.xiro cingular 2049 fisioterapia f fisura interhemisférica Vid.. fisiopatologia fisura calcarina Vid. terapêutica física 218 . fisiopatología en pathologic physiology. physiopathology pt fisiologia patológica. fissure in ano pt fissura anal Termos xerais VAR.

fisura interhemisférica.venoclise Probas complementarias SIN. longitudinal cerebral fissure pt fissura inter-hemisférica. venectasia pt flebectasia fisura palatina Vid. venografía en phlebography. venectomía en phlebectomy..rexión lateral Semioloxía es flatulencia en flatulence pt flatulência Etiopatoxenia es flavivirus en flavivirus pt flavivírus 2058 flatulencia f 2065 fleboplastia f Terapéutica es fleboplastia en phleboplasty pt fleboplastia 2059 flavivirus m 219 . fissura longitudinal cerebral la fissura longitudinalis cerebri palatina 2060 flaxelo m Histoloxía es flagelo en flagellum pt flagelo 2061 flebectasia f Anatomía patolóxica es flebectasia en phlebectasia. cisura interhemisférica es cisura interhemisférica. venography pt flebografia. fisura longitudinal cerebral en interhemispheric fissure..epispadia 2062 flebectomía f Terapéutica SIN..Vocabulario 2055 fisura lonxitudinal cerebral f Anatomía SIN.... venectomy pt flebectomia.fenda fisura uretral superior Vid. venografia 2064 flebografía f flanco Vid.. venectomia 2056 fitoterapia f Terapéutica es fitoterapia en phytotherapy pt fitoterapia Terapéutica es fijación en fixation pt fixação 2063 flebite f Patoloxías es flebitis en phlebitis pt flebite 2057 fixación f fleboclise Vid.venectomía es flebectomía. fisura interhemisférica.venografía es flebografía.

fleimão 2075 fluoroquinolona f Farmacoloxía es fluoroquinolona en fluoroquinolone pt fluoroquinolona 2069 flexión f Fisioloxía Anatomía es flexión en flexion pt flexão la flexio 2076 fluorose f Patoloxías es fluorosis en fluorosis pt fluorose 2070 flexión dorsal f Fisioloxía Anatomía es flexión dorsal en dorsal flexion pt flexão dorsal 2077 flúter m 2071 flexión ventral f Fisioloxía Anatomía es flexión ventral en ventral flexion pt flexão ventral Patoloxías es flúter.. venosuture pt fleborrafia..venorrafia. venostomía. venorrafia 2072 flora bacteriana f Fisioloxía es flora bacteriana en bacterial flora pt flora bacteriana 2073 fluidificante m Farmacoloxía es fluidificante en fluidifying agent pt fluidificante 2067 flebotomía f erapéutica T SIN.venotomía es flebotomía. venisutura es fleborrafia. venotomy pt flebotomia. flutter en flutter pt flutter 2078 fluxo sanguíneo m Fisioloxía es flujo sanguíneo en blood flow pt fluxo sanguíneo flictena Vid. venotomía en phlebotomy.ampola 220 . venisutura.. venorrhaphy. venotomia 2074 fluidoterapia f Terapéutica es fluidoterapia en fluid therapy pt fluidoterapia 2068 flegmón m Anatomía patolóxica es flemón en phlegmon pt flegmão.Vocabulario 2066 fleborrafia f Terapéutica SIN. venorrafia en phleborrhaphy.

... secreción vaginal en vaginal discharge pt secreção vaginal 2084 folículo ovárico m Histoloxía es folículo ovárico en ovarian follicle pt folículo ovariano fluxo xenético Vid.secreción vaxinal (f) es flujo vaginal. fontela.escavación rectouterina 2080 fluxo xénico m fondo de saco de Douglas Vid.fonte de infección 2082 foliculite f Patoloxías es foliculitis en folliculitis pt foliculite Instrumental SIN. fontanel.] es fontanela... cranial fontanelle. fonendoscópio 2086 fontanela f 2083 folículo m Histoloxía es folículo en follicle pt folículo Anatomía SIN....fontanela cranial..escavación rectovesical fondo de saco rectouterino Vid. fonendoscopio en phonendoscope.Vocabulario 2079 fluxo vaxinal m Fisioloxía SIN.factor de necrose tumoral Patoloxías es fobia en phobia pt fobia 2081 fobia f fondo de saco vaxinal Vid.]..fluxo xénico Xenética VAR.escavación rectovesical FNT Vid. fontanela craneal en cranial fontanel.fórnix vaxinal 2085 fonendoscopio m foco de infección Vid.escavación rectouterina FMF Vid.. fonendo [pop.fundoscopia fondo de saco de Douglas Vid..febre mediterránea familiar fondo de saco rectovesical Vid.. fontanelle pt fontanela.fluxo xenético es flujo genético en gene flow pt fluxo gênico fondo de ollo Vid... moleira [pop.] es estetoscopio.estetoscopio VAR. fontanela craniana la fonticulus cranii 221 . stethoscope pt estetoscópio.fonendo [col.

conducto nutricio.rexión inguinal 222 . fornix pt fórnix..... hormigueo en tingling pt formigamento 2094 fórnix m 2089 forame nutricio m Anatomía SIN.orificio Anatomía es foramen intervertebral.fontanela forame Vid.. médico forense en coroner pt legista fosa axilar Vid.fontanela Epidemioloxía SIN.Vocabulario fontanela cranial Vid. trígono cerebral la fornix 2095 fórnix vaxinal m 2090 fórceps m Anatomía SIN.axila fosa ilíaca Vid..sistema reticular fontela Vid. formação reativa [Br.. obstetrical forceps pt fórceps.foco de infección (m) es foco de infección en source of infection pt fonte de infecção 2092 formación reactiva f 2087 fonte de infección f Etiopatoxenia es formación reactiva en reaction formation pt formação reactiva [Pt.. fórnix vaginal la fornix vaginae Instrumental es fórceps en forceps. vaginal fornix pt fornix da vagina.] formación reticular Vid. fórcipe 2096 fosa f Anatomía es fosa en fossa pt fossa la fossa 2091 forense s Organización sanitaria SIN.].orificio nutricio es agujero nutricio.. foramen nutricio en nutrient foramen pt forame nutrício la foramen nutricium Anatomía SIN.médico -ca forense es forense.. fórnix vaginal en fornix of vagina.trígono cerebral es fórnix.fondo de saco vaxinal es fondo de saco vaginal. trígono cerebral en cerebral trigone. orificio de conjunción en intervertebral foramen pt forame intervertebral la foramen intervertebrale 2093 formigo m 2088 forame intervertebral m Semioloxía es acorchamiento..

.P (sb) es fósforo en phosphorus pt fósforo 2098 fosa poplítea f Anatomía SIN.. oval fossa pt fossa oval la fossa ovalis 2103 fosforilación f Bioquímica es fosforilación en phosphorilation pt fosforilação 2097 fosa oval f 2104 fósforo m Bioquímica SIN.Vocabulario fosa nasal Vid..cavidade nasal Anatomía es fosa oval en fossa ovalis.oco poplíteo (m) es fosa poplítea. hueco poplíteo en popliteal fossa pt fossa poplítea la fossa poplitea 2105 fotocoagulación f Terapéutica es fotocoagulación en photocoagulation pt fotocoagulação 2099 fosfatase ácida f Bioquímica es fosfatasa ácida en acid phosphatase pt fosfatase ácida 2106 fotodermatite f Patoloxías es fotodermatitis en photodermatitis pt fotodermatite 2100 fosfatase alcalina f Bioquímica es fosfatasa alcalina en alkaline phosphatase pt fosfatase alcalina 2107 fotoquimioterapia f Terapéutica es fotoquimioterapia en photochemotherapy pt fotoquimioterapia 2101 fosfolipase f Bioquímica es fosfolipasa en phospholipase pt fosfolipase 2108 fotosensibilidade f Etiopatoxenia Semioloxía es fotosensibilidad en photosensitivity pt fotossensibilidade 2102 fosfolípido m Bioquímica es fosfolípido en phospholipid pt fosfolípido 2109 fototerapia f Terapéutica es fototerapia en phototherapy pt fototerapia 223 .

fracção de ejecção [Pt. ejection fraction pt FE (sg).].. etiologic fraction pt fração etiológica de risco [Br.fóvea FR Vid. fracção de filtração [Pt.] 2117 fracción de filtración f 2113 fóvea f Fisioloxía es fracción de filtración en filtration fraction pt fração de filtração [Br. pit pt fóvea Anatomía Histoloxía SIN..FE (sg) es FE (sg).] 2118 fracción etiolóxica de risco f Nota.- Cfr. fratura [Br. fração de ejecção [Br. fóvea central la fovea centralis Epidemioloxía SIN. EF (sg). fracción etiológica de riesgo en AR% (sg). fracción de eyección en EF.factor reumatoide fracción atribuíble de risco Vid. falx cerebri pt foice do cérebro la falx cerebri Anatomía es fóvea en fovea pt fóvea la fovea Fisioloxía SIN. fracción atribuíble de riesgo.. falx cerebelli pt foice do cerebelo la falx cerebelli 2116 fracción de exección f 2112 fouce do cerebro f Anatomía es hoz del cerebro en cerebral falx.fóvea central es fóvea. con “risco atribuíble”.- Designa ‘calquera fosa ou depresión anatómica de pequeno tamaño’. risco atribuível percentual Nota.Vocabulario 2110 fototoxicidade f Etiopatoxenia es fototoxicidade en phototoxicity pt fototoxicidade fóvea central Vid.FER (sg). RAP (sg). fracción atribuíble de risco es FER (sg). 2114 fóvea f Semioloxía es fóvea en fovea..]. fovea central en fovea.. fovea centralis pt fóvea. Nota.- Designa a ‘depresión localizada na Patoloxías es fractura en fracture pt fractura [Pt.pian 224 . fracção etiológica de risco [Pt.].]. attributable risk percent..fracción etiolóxica de risco 2111 fouce do cerebelo f Anatomía es hoz del cerebelo en cerebellar falx.. 2115 fóvea f 2119 fractura f mácula lútea da retina’.] frambesia Vid.].

.eritema pernio (m) [cult]. operación de Nissen en fundoplication.. levulosa es fructosa. fundoscopia 225 . Nissen operation pt fundoplicatura. operação de Nissen 2125 frieira f 2130 fundoscopia f Patoloxías Semioloxía SIN. erythema pernio [cult] pt eritema pernio [cult]. gabuñón (m) es eritema pernio [cult]. fundoscopia en fundoscopy..] es fondo de ojo [col. thrill pt frémito FSH Vid..Fru (sb).hormona 2129 fundoplicatura f *frente Vid. fundus oculi.]. levulosa en fructose.frutosa Bioquímica SIN. sabañón en chilblain. fundus of the eye [col.] pt fundo de olho [col. frênulo la frenulum 2124 freo m Terapéutica SIN. fundoplicatura.Vocabulario fraxilidade ósea conxénita Vid. levulose pt frutose.operación de Nissen es fundoplicación...fronte Anatomía es frenillo en frenulum pt freio.. 2121 frecuencia cardíaca f Fisioloxía es frecuencia cardíaca en heart rate pt frequência cardíaca 2127 frotis m Probas complementarias SIN.caspa Fru Vid.- Evítese “frente”.fondo de ollo (m) [col.extensión (f) es frotis en smear pt esfregaço 2122 frecuencia respiratoria f Fisioloxía es frecuencia respiratoria en respiratory frequency pt frequencia respiratória Vid. frieira Probas complementarias SIN.]. Nissen fundoplication. fundoplicatura de Nissen.osteoxénese imperfecta Epidemioloxía es frecuencia en frequency pt frequência 2126 fronte f Anatomía es frente en forehead pt fronte la frons 2120 frecuencia f Nota.... levulose folículoestimulante 2128 frutosa f freila 2123 frémito m Semioloxía es frémito en fremitus.

leixenzo [pop.furúnculo Patoloxías SIN.].].frieira Gal Vid.] 2138 galactosa f Bioquímica SIN.].conduto galactóforo furabolos Vid.cordón posterior da medula G Vid.. furunculosis en furunculosis pt furunculose 2139 galactosemia f Patoloxías es galactosemia en galactosemia pt galactosemia 226 .cordón lateral da medula funículo posterior da medula Vid.Vocabulario 2131 fungo m Etiopatoxenia es hongo en fungus pt fungo 2135 fusión f Terapéutica es fusión en fusion pt fusão funículo anterior da medula Vid.] es furúnculo en boil. brumeiro [pop.dedo indicador furuncho Vid.Gal (sb) es galactosa en galactose pt galactosa 2134 furunculose f Patoloxías es forunculosis... furuncle. carafuncho [pop.guanina GABA Vid.furuncho. galactorreia [Pt....galactosa galactóforo Vid.ácido gammaaminobutírico funiculocentese Vid.]... furunculus pt furúnculo 2137 galactorrea f 2133 furúnculo m Semioloxía es galactorrea en galactorrhea pt galactorréia [Br... neixarigo [pop.cordocentese 2132 funxemia f Semioloxía es fungemia en fungemia pt fungemia gabuñón Vid...cordón anterior da medula 2136 fuso neuromuscular m Histoloxía es huso neuromuscular en neuromuscular spindle pt fuso neuromuscular funículo lateral da medula Vid..

globulina gamma es gammaglobulina en gamma globulin pt gamaglobulina Nota...quiste sinovial ganglioneuroma Vid. ganglioneuroma en gangliocytoma.Vocabulario 2140 gameto m Histoloxía es gameto en gamete pt gâmeta 2146 gangliectomía f Terapéutica es gangliectomía en gangliectomy pt gangliectomia Anatomía es ganglio en ganglion pt gânglio la ganglion 2141 gametoxénese f Fisioloxía es gametogénesis en gametogenesis pt gametogénese 2147 ganglio m 2142 gammaglobulina f posúen unha mobilidade electroforética de tipo gamma’. con “inmunoglobulina”..- Evítese “cangrena”. Bioquímica VAR. ganglioneuroma pt gangliocitoma..- Designa as ‘inmunoglobulinas que ganglio basal Vid..ganglioneuroma es gangliocitoma. plasma cell dyscrasia pt gamapatia monoclonal 2151 gangrena f gancho do hipocampo Vid.uncus Semioloxía Patoloxías es gangrena en gangrene pt gangrena Nota. ganglioneuroma Anatomía patolóxica es ganglioma en ganglioma pt ganglioma 2148 gangliocitoma m 2143 gammagrafía f Probas complementarias es gammagrafía en scintigraphy pt gamagrafia 2149 ganglioma m 2144 gammapatía f Patoloxías es gammapatía en gammopathy pt gamapatia ganglión Vid..gangliocitoma 2150 ganglionite f Patoloxías es ganglionitis en ganglionitis pt ganglionite 2145 gammapatía monoclonal f Patoloxías es gammapatía monoclonal en monoclonal gammopathy.núcleo basal Patoloxías SIN. 227 . Cfr.

bocio Farmacoloxía SIN.- Cfr..gastropatía erosiva es gastritis erosiva. 2157 gastrectomía f Terapéutica es gastrectomía en gastrectomy pt gastrectomia Patoloxías es gastroenteritis en gastroenteritis pt gastrenterite. gastropatía erosiva en erosive gastritis.Vocabulario 2152 garganta f Anatomía SIN. gastroenterite 2164 gastroenterólogo -ga s Organización sanitaria es gastroenterólogo en gastroenterologist pt gastrenterologista. con “traballo cardíaco”.] 2158 gastrina f Bioquímica Fisioloxía es gastrina en gastrin pt gastrina 2153 gargarismo m Farmacoloxía es gargarismo en gargle pt gargarismo 2159 gastrinoma m Patoloxías es gastrinoma en gastrinoma pt gastrinoma garxola Vid. gastropatia erosiva 2162 gastroduodenostomía f Terapéutica es gastroduodenostomía en gastroduodenostomy pt gastroduodenostomia 2156 gasto cardíaco m Fisioloxía es gasto cardíaco en cardiac output pt débito cardíaco 2163 gastroenterite f Nota.. erosive gastropathy pt gastrite erosiva. gorja [pop. tul en gauze pt gaze 2160 gastrite f Patoloxías es gastritis en gastritis pt gastrite 2154 gasa f 2161 gastrite erosiva f 2155 gasometría f Probas complementarias es gasometría en gasometry pt gasometria Patoloxías SIN..gorxa es garganta en throat pt garganta..tule (m) es gasa. gastroenterologista 228 .

aerofaxia Terapéutica es gastrostomía en gastrostomy pt gastrostomia 2167 gastroparesia f 2173 gastrostomía f Etiopatoxenia Semioloxía es gastroparesia.... gastroenterologia Patoloxías es gastroenteropatía en gastroenteropathy pt gastrenteropatia..hormona do crecemento GHRH Vid..gastrite erosiva Terapéutica es gastropexia en gastropexy pt gastropexia 2175 gastroxexunostomía f Terapéutica es gastroyeyunostomía en gastrojejunostomy pt gastrojejunostomia 2169 gastropexia f GH Vid.hormona liberadora da hormona do crecemento 2170 gastroplastia f Terapéutica es gastroplastia en gastroplasty pt gastroplastia 2176 glabela f Anatomía es glabela en glabella pt glabela la glabella 2171 gastrorrafia f Terapéutica es gastrorrafia en gastrorrhaphy pt gastrorrafia 229 .hemorraxia dixestiva 2172 gastroscopia f 2166 gastroenteropatía f Terapéutica Probas complementarias es gastroscopia en gastroscopy pt gastroscopia gastrospiria Vid.Vocabulario 2165 gastroenteroloxía f Organización sanitaria es gastroenterología en gastroenterology pt gastrenterologia. gastroparesis en gastroparesis pt gastroparesia Patoloxías es gastropatía en gastropathy pt gastropatia 2168 gastropatía f 2174 gastrotomía f Terapéutica es gastrotomía en gastrotomy pt gastrotomia gastropatía erosiva Vid. gastroenteropatia gastrorraxia Vid.

parótida..glándula suprarrenal glándula pituitaria Vid. pineal gland pt epífise cerebral. Anatomía SIN. glándula pineal en pineal body.epífise cerebral es epífisis cerebral.parótide.. glándula parotidiana es glándula parótida.. parótida en parotid.Vocabulario 2177 glande f Anatomía es glande en glans pt glande la glans 2182 glándula parótide f Nota. Cando se refire en concreto ao glande do pene...] la glandula parathyroidea 230 .hipófise 2179 glándula lacrimal f Anatomía es glándula lagrimal en lacrimal gland pt glândula lacrimal la glandula lacrimalis 2184 glándula sebácea f Anatomía es glándula sebácea en sebaceous gland pt glândula sebácea la glandula sebacea 2180 glándula mamaria f Anatomía es glándula mamaria en mammary gland pt glândula mamária la glandula mammaria glándula seminal Vid. glândula pineal la glandula pinealis glándula adrenal Vid.vesícula seminal 2185 glándula sublingual f Anatomía es glándula sublingual en sublingual gland pt glândula sublingual la glandula sublingualis 2181 glándula paratiroide f Anatomía es glándula paratiroides en parathyroid gland pt glândula paratireóide [Br.. parótide la glandula parotidea glándula parotidiana Vid. parotid gland pt glândula parótida.]. glândula paratiróide [Pt. podemos empregar “bálano” como sinónimo.- Designa unha ‘zona anatómica de pequeno tamaño que posúe unha forma arredondada’.glándula parótide 2178 glándula f 2183 glándula pineal f Anatomía Histoloxía es glándula en gland pt glândula la glandula Anatomía SIN.

glicina 231 .Gly (sb). glycocoll pt ácido aminoacético.. glycine. glándula submaxilar en submandibular gland.glándula adrenal es glándula adrenal... glândula suprarenal la glandula suprarenalis Anatomía SIN.]. glándula suprarrenal en adrenal gland...]..glándula submaxilar es glándula submandibular. glicocola en aminoacetic acid. tireóide [Br. glicocola 2190 glaucoma m Patoloxías es glaucoma en glaucoma pt glaucoma glicocola Vid.].hidrato de carbono es glúcido en glucide pt glicídio [Br. tiroides en thyroid. glândula tiróide [Pt. glicina.] 2195 glicina f 2189 glándula tiroide f Bioquímica SIN.glucagonoma es glucagonoma en glucagonoma pt glucagonoma glándula submaxilar Vid.tiroide es glándula tiroides.Vocabulario 2186 glándula submandibular f Anatomía SIN..glándula submandibular Anatomía es glándula sudorípara en sweat gland pt glândula sudorípara la glandula sudorifera 2187 glándula sudorípara f 2193 glicemia f 2188 glándula suprarrenal f Fisioloxía es glucemia en blood glucose.]. glícido [Pt. glândula submaxilar la glandula submandibularis glía Vid. thyroid gland pt glândula tireóide [Br. ácido aminoacético (m) es ácido aminoacético.. tiróide [Pt. suprarenal gland pt glândula adrenal.] la glandula thyroidea 2194 glícido m Bioquímica SIN.. submaxillary gland pt glândula submandibular. glicina.neuroglía Bioquímica Fisioloxía es glucagón en glucagon pt glucagon 2191 glicagón m 2192 glicagonoma m Patoloxías VAR. glicocola. glycemia pt glicemia Anatomía SIN.

].] Bioquímica es glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa en glucose-6-phosphate dehydrogenase pt glicose-6-fosfato desidrogenase 2207 glicoxenólise f Bioquímica es glucogenólisis en glycogenolysis pt glicogenólise 232 .] Bioquímica es glicólisis. glicósido cardíaco [Pt.].] 2206 glicóxeno m 2201 glicosa-6-fosfato deshidroxenase f Bioquímica es glucógeno en glycogen pt glicogênio [Br. glicopéptido [Pt.].].]. glicogénese [Pt.] Farmacoloxía es glucósido digitálico en digitalis glycoside pt glicosídeo digitálico [Br.]. glucocorticóide 2202 glicósido cardíaco m 2197 glicólise f Farmacoloxía es glucósido cardíaco en cardiac glycoside pt glicosídeo cardíaco [Br.Vocabulario 2196 glicocorticoide m Bioquímica Fisioloxía es glucocorticoide en glucocorticoid pt glicocorticóide. glicosídio cardíaco [Br. glicopeptídio [Br. gliconeogénese [Pt. glicosídio digitálico [Br.].].]. glucólisis en glycolysis pt glicólise 2203 glicósido dixitálico m 2198 gliconeoxénese f Bioquímica es gluconeogénesis en gluconeogenesis pt gliconeogênese [Br.] 2205 glicoxénese f 2200 glicosa f Bioquímica es glucosa en glucose pt glicose Bioquímica es glucogénesis en glycogenesis pt glicogênese [Br. glicósido digitálico [Pt. glicogénio [Pt.] 2204 glicosuria f Semioloxía es glucosuria en glycosuria pt glicosúria 2199 glicopéptido m Farmacoloxía es glicopéptido en glycopeptide pt glicopeptídeo [Br.

..].Vocabulario 2208 glicoxenose f Patoloxías es glucogenosis en glycogenosis pt glicogenose 2214 globo ocular m Anatomía es globo ocular en eyeball pt bulbo ocular.] Anatomía SIN. paleostriatum pt globo pálido.] 2215 globo pálido m 2210 glicoxenoxénese f Bioquímica es glucogenogénesis en glucogenogenesis.glutamina globo histérico Vid.leucocito glóbulo vermello Vid. paleoestriado es globo pálido.bolo histérico 2213 gliose f Anatomía patolóxica es gliosis en gliosis pt gliose 2217 glomérulo m Histoloxía es glomérulo en glomerule pt glomérulo Gln Vid. glicogéniosintetase [Pt. globo ocular la bulbus oculi 2209 glicóxeno-sintetase f Bioquímica es glucógeno-sintetasa en glycogen synthetase pt glicogênio-sintetase [Br.bolo histérico 233 . paleoestriado. pallidum la globus pallidus 2216 globulina f Bioquímica es globulina en globulin pt globulina 2211 glioma m Patoloxías es glioma en glioma pt glioma globulina gamma Vid..]. pallidum en globus pallidus. glycogenogenesis pt glicogenogênese [Br.. glicogenogénese [Pt.eritrocito globus hystericus Vid. pale globe. paleoestriado.pallidum.gammaglobulina 2212 gliomatose cerebral f Patoloxías es gliomatosis cerebral en cerebral gliomatosis.. gliomatosis cerebri pt gliomatose cerebral glóbulo branco Vid...

.febre aftosa Terapéutica es glosoplastia en glossoplasty pt glossoplastia 2223 glosoplastia f Gly Vid.lingua xeográfica 2228 glute m Bioquímica es gluten en gluten pt glúten glosopeda Vid....nefrite glomerular es glomerulonefritis en glomerulonephritis pt glomerulonefrite 2224 glosorrafia f Terapéutica es glosorrafia en glossorrhaphy pt glossorrafia 2219 glomerulopatía f Patoloxías es glomerulopatía en glomerulopathy pt glomerulopatia 2225 glosotomía f Terapéutica es glosotomía en glossotomy pt glossotomia 2220 glomerulosclerose f Anatomía patolóxica es glomerulosclerosis en glomerulosclerosis pt glomerulosclerose 2226 glote f Anatomía es glotis en glottis pt glote la glottis 2221 glosectomía f Terapéutica es glosectomía en glossectomy pt glossectomia Glu Vid.glicagonoma glutamato Vid..ácido glutámico glucagonoma Vid.Vocabulario 2218 glomerulonefrite f Patoloxías VAR..ácido glutámico Bioquímica SIN..Gln (sb) es glutamina en glutamine pt glutamina 2222 glosite f Patoloxías es glositis en glossitis pt glossite 2227 glutamina f glosite migratoria benigna Vid.monofosfato cíclico de guanosina 234 ..glicina GMPc Vid..

.gonorrea es gonococia. goniómetro [Pt. gonadotropin pt gonadotrofina..hormona liberadora de gonadotropina 2233 gonadotropina coriónica humana f 2229 golpe de calor m Patoloxías es golpe de calor en heat stroke. goniometer pt artrômetro [Br.Vocabulario GnRH Vid. gonorréia 2237 gonococia f 235 . gonorrea en gonorrhea pt gonococia..hCG (sg) VAR..gonadotrofina es gonadotrofina. hCG (sg) 2234 gonfose f 2231 gonadoblastoma m Anatomía patolóxica es gonadoblastoma en gonadoblastoma pt gonadoblastoma Anatomía es gonfosis en gomphosis. gonadotropina gonococia Vid. hCG (sg) en hCG (sg). golpe de calor 2230 gonadectomía f Terapéutica es gonadectomía en gonadectomy pt gonadectomia Bioquímica Fisioloxía SIN.gonadotrofina coriónica humana es gonadotropina coriónica humana.gonadotropina coriónica humana Instrumental SIN.artrómetro es artrómetro.. goniómetro en arthrometer. heatstroke pt colapso térmico. gonadotropina en gonadotrophin.gonadotropina gonadotrofina coriónica humana Vid.].]. goniômetro [Br. gonadotropina coriónica humana.] 2232 gonadotropina f 2236 goniotomía f Terapéutica es goniotomía en goniotomy pt goniotomia Bioquímica Fisioloxía VAR.... human chorionic gonadotropin pt gonadotrofina coriônica humana.blenorraxia Patoloxías SIN. artrómetro [Pt. socket pt gonfose la gomphosis 2235 goniómetro m gonadotrofina Vid..].

Semioloxía es granulocitopenia.- Os termos “podagra” e “podagrismo” (PT: podagra. granulopenia goxo Vid.. Histoloxía es gránulo en granule pt grânulo 2243 granulocito m Histoloxía es granulocito en granulocyte pt granulócito Nota..- Designa unha ‘pequena estrutura que se pode observar ao microscopio no interior das células’. aínda que ás veces se usan -de xeito impreciso- como sinónimos desta. ES: podagra) indican un tipo específico de gota .. 2244 granulocitopenia f 2239 gotas f pl Farmacoloxía es gotas en drops pt gotas Nota.. granulopenia pt granulocitopenia.gonococia gorxa Vid.agrafestesia Farmacoloxía es granulado en granulate pt granulado 2245 granulocitose f Semioloxía es granulocitose en granulocytosis pt granulocitose 2240 granulado m 2246 granuloma m Semioloxía es granuloma en granuloma pt granuloma 2241 gránulo m Nota. con “agranulocitose”.. EN: podagra.garganta gorxa Vid. Farmacoloxía es gránulo en granule pt grânulo 2247 granulomatose f Patoloxías es granulomatosis en granulomatosis pt granulomatose gravidez Vid.- Designa a ‘diminución do número de granulocitos a menos de mil por milímetro cúbico de sangue’.Vocabulario gonorrea Vid.- Designa unha ‘pequena pílula que contén unha mínima cantidade de medicamento e que se administra en forma de granulado’. granulopenia en granulocytopenia. Cfr.farinxe Patoloxías es gota en gout pt gota 2242 gránulo m 2238 gota f Nota.herpes zóster grafanestesia Vid..blenorraxia gonorrea Vid.embarazo 236 ..

hemo es grupo hemo. hemo Semioloxía SIN.- fetor oris (m). hemo en heme. halitosis. influenza en flu.. halitose.draxea Patoloxías SIN. grippe.Vocabulario 2248 graxa f Bioquímica es grasa en fat pt gordura 2254 gusto m Fisioloxía es gusto en taste pt gosto *graxea Vid..hospitalización a domicilio 2249 gripe f 2255 halitose f 2250 grupo hemo m Bioquímica SIN.influenza es gripe. ozostomia 2256 hamartoma m Patoloxías es hamartoma en hamartoma pt hamartoma 2251 grupo sanguíneo m Termos xerais es grupo sanguíneo en blood group pt grupo sanguíneo hanseníase Vid.lepra Xenética es haploidía en haploidy pt haploidia 2257 haploidía f 2252 guanina f Bioquímica SIN. ozostomía es fetor oris.. influenza pt gripe.hidróxeno HADO Vid. ozostomía en fetor oris. heme group pt grupo hemo. ozostomia pt fetor oris. influenza H Vid....G (sb) es guanina en guanine pt guanina 2258 haplotipo m Xenética es haplotipo en haplotype pt haplótipo 2253 gustación f Fisioloxía es gustación en gustation pt gustação 2259 hapteno m Bioquímica es hapteno en hapten pt hapteno 237 . halitosis..

eritrócitos en rima de moedas 2268 hematoloxía f Organización sanitaria es hematología en hematology pt hematologia 2262 hemanxioma m Patoloxías es hemangioma en haemangioma. vômito de sangue [Br. hematoma pt hematoma 238 . vómito de sangre en hematemesis.] hedra Vid... hemangioma pt hemangioma 2269 hematoma m 2263 hemanxiomatose f Patoloxías es hemangiomatosis en hemangiomatosis pt hemangiomatose Semioloxía es hematoma en haematoma...anxiosarcoma 2264 hemartrose f Semioloxía es hemartrosis en hemarthrosis pt hemartrose hasta Vid..eritrocito hemacias en rima de moedas Vid.corno Hb Vid.Vocabulario 2260 haptoglobina f Bioquímica es haptoglobina en haptoglobin pt haptoglobina hemanxiosarcoma Vid.vómito de sangue (m) es hematemesis.]..gonadotropina coriónica humana 2265 hematemese f HCl Vid..variz Etiopatoxenia es helminto en helminth pt helminto 2266 hematócrito m Semioloxía es hematócrito en hematocrit pt hematócrito 2261 helminto m 2267 hematólogo -ga s Organización sanitaria es hematólogo en hematologist pt hematologista hemacia Vid.]...hemoglobina hCG Vid.lipoproteína de alta densidade Semioloxía SIN. vómito de sangue [Pt. hematémese [Pt..].ácido clorhídrico HDL Vid. vomiting blood pt hematêmese [Br.

xaqueca Semioloxía es hemiparesia en hemiparesis pt hemiparesia 2276 hemiparesia f hematopoetina Vid... hemocitopoiese..hemoterapia hematotórax Vid.eritropoetina 2273 hematoquecia f Semioloxía es hamatoquecia... hemocitopoyesis. hematopoiese. hemopoiese 2280 hemicigoto m hemicrania Vid. hemopoyesis en hematogenesis.ollos de mapache (pl) es hematoma en ojos de mapache.... signo del mapache en periorbital hematoma. hemiplejía en hemiplegia pt hemiplegia hematoterapia Vid. hematoma periorbitario. hematochezia pt hematoquezia 2277 hemiplexía f Semioloxía es hemiplejia.vea hemiácigos Xenética es hemicigoto en hemizygote pt hemizigoto Fisioloxía SIN. hemorragia digestiva baja en bright red blood in the stool. hematopoyesis.hematopoese 2278 hemisferio cerebral m Anatomía es hemisferio cerebral en cerebral hemisphere pt hemisfério cerebral la hemispherium cerebri 239 .hematoxénese.hemopoese es hematogénesis. racoon eyes pt hematoma periorbitário 2274 hematuria f Semioloxía es hematuria en hematuria pt hematúria hemiácigos Vid.vea hemiácigos Semioloxía es hemianopsia en hemianopsia pt hemianopsia 2271 hematomielía f Semioloxía es hematomielia en hematomyelia pt hematomielia 2275 hemianopsia f 2272 hematopoese f hemiázigos Vid.. hemopoiesis pt hematogénese.hemotórax hematoxénese Vid.Vocabulario 2270 hematoma periorbitario m Semioloxía SIN. hemocytopoiesis.. hemocitopoese VAR. hematopoiesis.

hemoglobinúria paroxística noturna [Br.hematopoese 2282 hemocromatose f Patoloxías es hemocromatosis en hemochromatosis pt hemocromatose 2289 hemoglobinuria paroxística nocturna f 2283 hemocultivo m Probas complementarias es hemocultivo en blood culture pt hemocultura 2284 hemodiálise f Terapéutica SIN.]..] 2290 hemograma m 2285 hemofilia f Patoloxías es hemofilia en haemophilia.grupo hemo Semioloxía es hemobilia en hemobilia pt hemobilia 2287 hemoglobinopatía f Patoloxías es hemoglobinopatía en haemoglobinopathy.enfermidade de MarchiafavaMicheli es enfermedad de Marchiafava-Micheli. hemophilia pt hemofilia Probas complementarias es hemograma en blood count..vividifusión es hemodiálisis en hemodialysis. hemisphere of cerebellum pt hemisfério do cerebelo la hemispherium cerebelli 2286 hemoglobina f Bioquímica SIN. hemoglobinuria paroxística nocturna en Marchiafava-Micheli anemia. hemogram pt hemograma 240 ..Vocabulario 2279 hemisferio do cerebelo m Anatomía es hemisferio del cerebelo en cerebellar hemisphere.. hemoglobin pt hemoglobina hemo Vid. Marchiafava-Micheli syndrome.. vividiffusion pt hemodiálise Patoloxías SIN. hemoglobinopathy pt hemoglobinopatia 2281 hemobilia f 2288 hemoglobinuria f Semioloxía es hemoglobinuria en hemoglobinuria pt hemoglobinúria hemocitopoese Vid. paroxysmal nocturnal hemoglobinuria pt doença de Marchiafava-Micheli.Hb (sb) es hemoglobina en haemoglobin. hemoglobinúria paroxística nocturna [Pt.

hemorroide en haemorrhoid.hematopoese Semioloxía es hemoptisis en hemoptysis pt hemoptise 2296 hemoptise f 2302 hemosiderose f Patoloxías es hemosiderosis en haemosiderosis.sangrado (m) es hemorragia. hemorragia digestiva Patoloxías es hemopatía en blood disease.gastrorraxia es gastrorragia. sangrado en haemorrhage.. hemorrhoid pt hemorróida 2301 hemosiderina f Bioquímica es hemosiderina en hemosiderin pt hemossiderina hemopleura Vid.almorrá [pop.. pulmonary hemorrhage pt hemorragia pulmonar..] es almorrana [pop. hemorrhage pt hemorragia. haemopathy pt hemopatia 2299 hemorraxia pulmonar f 2294 hemopericardio m Patoloxías Semioloxía es hemopericardio en hemopericardium pt hemopericárdio Patoloxías SIN.].Vocabulario 2291 hemólise f Etiopatoxenia es hemólisis en hemolysis pt hemólise 2297 hemorraxia f Etiopatoxenia Semioloxía SIN.pneumorraxia es hemorragia pulmonar en pneumorrhagia..]. hemoperitônio [Br.hemotórax hemopoese Vid. sangrado 2292 hemolisina f Bioquímica es hemolisina en hemolysin pt hemolisina 2298 hemorraxia dixestiva f 2293 hemopatía f Patoloxías SIN.] Patoloxías SIN. hemosiderosis pt hemossiderose 241 . gastrorrhagia pt gastrorragia... pneumorragia 2300 hemorroide f 2295 hemoperitoneo m Patoloxías es hemoperitoneo en hemoperitoneum pt hemoperitoneu [Pt. hemorragia digestiva en gastric hemorrhage.

. hemoterapia en hematotherapy. hemoterapia 2305 hemotórax m 2311 hepatoblastoma m Anatomía patolóxica es hepatoblastoma en hepatoblastoma pt hepatoblastoma Semioloxía Patoloxías SIN..hematotórax es hematotórax.hemostasia es hemostasia. hemotórax 2312 hepatocito m Histoloxía es hepatocito en hepatocyte pt hepatócito 2306 hepadnavirus m Etiopatoxenia es hepadnavirus en hepadnavirus pt hepadnavírus 2313 hepatomegalia f Semioloxía es hepatomegalia en hepatomegaly pt hepatomegalia 2307 heparina f Farmacoloxía es heparina en heparin pt heparina 2314 hepatopatía f Patoloxías es hepatopatía en hepatopathy. hemopleura. hemopleura. hemostasis en haemostasia.. hemothorax pt hematotórax. hemopleura.hematoterapia es hematoterapia.antihemorráxico 2309 hepatectomía f Terapéutica es hepatectomía en hepatectomy pt hepatectomia 2304 hemoterapia f 2310 hepatite f Patoloxías es hepatitis en hepatitis pt hepatite Terapéutica VAR. hemotherapy pt hematoterapia. hemotórax en hematothorax. haemostasis pt hemóstase.Vocabulario 2303 hemostase f Fisioloxía Terapéutica VAR.. hemostasia 2308 hepatalxia f Semioloxía es hepatalgia en hepatalgia pt hepatalgia hemostasia Vid..hemopleura (f) VAR.hemostase hemostático Vid. liver disease pt hepatopatia 242 ..

herança autossómica recessiva [Pt. Y-linked inheritance pt herança holândrica.herdanza mitocondrial 2319 herdabilidade f Xenética es heredabilidad en heritability pt herdabilidade herdanza extracromosómica 2325 herdanza holándrica f 2320 herdanza f Xenética es herencia en heredity. herança ligada ao Y Xenética es herencia ligada a X en X-linked inheritance pt herança ligada ao X Xenética es herencia autosómica en autosomal inheritance pt herança autossômica [Br.] Vid.Vocabulario 2315 hepatorrafia f Terapéutica es hepatorrafia en hepatorrhaphy pt hepatorrafia 2322 herdanza autosómica codominante f 2316 hepatostomía f Terapéutica es hepatostomía en hepatostomy pt hepatostomia Xenética es herencia autosómica codominante en codominant autosomal inheritance pt herança autossômica codominante [Br. inheritance pt herança 2321 herdanza autosómica f Xenética SIN.].. herança autossómica [Pt..].].] 2323 herdanza autosómica dominante f 2317 hepatotomía f Terapéutica es hepatotomía en hepatotomy pt hepatotomia Xenética es herencia autosómica dominante en autosomal dominant inheritance pt herança autossômica dominante [Br. herança autossómica codominante [Pt. herança autossómica dominante [Pt.] 2326 herdanza ligada ao X f 243 . herencia ligada aY en holandric inheritance.] 2318 hepatotoxicidade f Etiopatoxenia es hepatotoxicidad en hepatotoxicity pt hepatotoxicidade 2324 herdanza autosómica recesiva f Xenética es herencia autosómica recesiva en autosomal recessive inheritance pt herdança autossômica recessiva [Br.].herdanza ligada ao Y es herencia holándrica.

hérnia hiatal 244 .]. herencia monogénica en mendelian inheritance.crebadura [pop.Vocabulario herdanza ligada ao Y Vid. hérnia femoral discal 2333 hernia abdominal f 2334 hernia crural f 2329 herdanza multifactorial f 2330 herdanza polixénica f hernia de disco Vid.. hernia femoral. merocele en crural hernia..pseudohermafroditismo 2327 herdanza mitocondrial f Xenética SIN.] es hernia en hernia pt hérnia Patoloxías SIN. laparocele en abdominal hernia. herança poligénica Patoloxías SIN.. laparocele Patoloxías SIN. hermaphroditism pt hermafroditismo Vid..herdanza monoxénica Patoloxías es hermafroditismo en hermaphrodism.herdanza extracromosómica es herencia extracromosómica.hernia 2335 hernia de hiato f Patoloxías VAR.herdanza holándrica 2331 hermafroditismo m herdanza mendeliana Vid...].hernia hiatal es hernia de hiato. herança monogénica [Pt... merocele (m) es hernia crural.] Xenética es herencia multifactorial en multifactorial inheritance pt herança multifactorial [Pt.. femoral hernia..pseudohermafroditismo Vid. herança multifatorial [Br.]. herança extracromossómica [Pt. laparocele pt hérnia abdominal. mitochondrial inheritance pt herança extracromossômica [Br.herdanza mendeliana es herencia mendeliana. hernia hiatal en hiatal hernia. hiatus hernia pt hérnia de hiato.] Xenética es herencia poligénica en polygenic inheritance pt herança poligênica [Br.]. quebradura [pop. herança monogênica [Br. merocele pt hérnia crural..].]. monogenic inheritance pt herança mendeliana.hernia femoral. herencia mitocondrial en extrachromosomal inheritance. herança mitocondrial hermafroditismo espurio hermafroditismo falso 2332 hernia f 2328 herdanza monoxénica f Xenética SIN.laparocele (m) es hernia abdominal.

herniotomía.. kelotomy pt herniotomia Etiopatoxenia es heroína en heroin pt heroína Patoloxías es herpes en herpes pt herpes hernia femoral Vid. pero este nome designa ‘calquera proceso inflamatorio superficial nas comisuras dos labios’ e non especificamente un herpes.hernia crural 2345 heroína f hernia hiatal Vid.herpes simple oral es herpes labial.. herpes simples oral Nota.hernia de disco es hernia discal en herniated disc.quelotomía es celotomía. quelotomía en celotomy.Vocabulario 2336 hernia diafragmática f Patoloxías es hernia diafragmática en diaphragmatic hernia pt hérnia diafragmática 2342 hernioplastia f Terapéutica es hernioplastia en hernioplasty pt hernioplastia 2337 hernia discal f 2343 herniorrafia f Terapéutica es herniorrafia en herniorrhaphy pt herniorrafia atoloxías P VAR.. oral herpes simplex pt herpes labial. herpes simple oral en herpes labialis.herpes xestacional 2347 herpes labial m 2341 hernia umbilical f Patoloxías es hernia umbilical en umbilical hernia pt hérnia umbilical “boqueira”. Patoloxías SIN. herniotomy... hérnia discal 2344 herniotomía f 2338 hernia epigástrica f Patoloxías es hernia epigástrica en epigastric hernia pt hérnia epigástrica Terapéutica SIN.. herniated disk pt hérnia de disco.hernia de hiato Patoloxías es hernia inguinal en inguinal hernia pt hérnia inguinal 2339 hernia inguinal f 2346 herpes m 2340 hernia paraestomal f Patoloxías es hernia paraestomal en paracolostomy hernia pt hérnia paraestomal herpes gestationis Vid.- Popularmente recibe o nome de 245 .

herpes genitalis pt herpes genital.herpes labial 2354 heterocigoto m Xenética es heterocigoto en heterozygote pt heterozigoto herpes simple xenital Vid.. herpes zóster en herpes zoster.goxo [pop.Vocabulario 2348 herpes simple m Patoloxías es herpes simple en herpes simplex pt herpes simples 2353 heterocigosidade f Xenética es heterocigosidad. xenoinjerto en heterograft.. heterotransplantation pt heteroplastia. heterotransplante 2352 herpesvirus m Etiopatoxenia es herpesvirus en herpesvirus pt herpesvírus heterotropía Vid. herpes gestationis Terapéutica SIN.. heterotrasplante en heteroplasty.herpes simple xenital es herpes genital.heteroplastia (f) es heteroplastia. shingles pt herpes zóster Terapéutica SIN. herpes simple genital en genital herpes simplex.. xenoenxerto heteroplastia Vid... xenograft pt heteroenxerto. herpes simples genital 2356 heteroenxerto m 2350 herpes xestacional m atoloxías P VAR.herpes gestationis es herpes gestacional.. herpes gestationis en herpes gestationis pt herpes gestacional.].. heterozigosidad en heterozygosity pt heterozigosidade herpes simple oral Vid.heterotransplante 2351 herpes zóster m 2357 heterotransplante m Patoloxías SIN.] es culebrilla [pop.estrabismo Xenética es heterogeneidad alélica en allelic heterogeneity pt heterogeneidade alélica 2358 heteroxeneidade alélica f 246 .herpes xenital 2349 herpes xenital m 2355 heterocromatina f Xenética es heterocromatina en heterochromatin pt heterocromatina Patoloxías SIN.xenoenxerto es heteroinjerto..

hidrosadenite es hidradenitis..Vocabulario 2359 heteroxeneidade xenética f Xenética es heterogeneidad genética en genetic heterogeneity pt heterogeneidade genética 2365 hidatidose f Patoloxías SIN. hydatidosis pt equinococose.equinococose es equinococosis. hidrosadenitis en hidradenitis. hidrosadenitis pt hidradenite.glícido 247 .polihidramnio es hidramnios.. hidradenite. hidatidosis en echinococcosis.. hidatidose 2360 hialinización f Etiopatoxenia es hialinización en hyalinization pt hialinização 2366 hidracida f Farmacoloxía es hidracida. hiato aniônico. hidroadenitis.. hidrazida en hydrazide pt hidrazida 2361 hialinose f Anatomía patolóxica es hialinosis en hyalinosis pt hialinose 2367 hidradenite f 2362 hiato m Anatomía es hiato en hiatus pt hiato la hiatus Patoloxías VAR.. hiato aniónico en anion gap pt anion gap. polihidrâmnio 2370 hidratación f Terapéutica es hidratación en hydration pt hidratação 2364 hibridación in situ f Xenética es hibridación in situ en in situ hybridization pt hibridação in situ hidrato de carbono Vid. anion gap es anion gap. intervalo aniônico 2369 hidramnio m hibernación miocárdica Vid.intervalo aniónico.miocardio hibernado Semioloxía SIN..hidroadenite. polihidramnios en hydramnios. polyhydramnios pt hidrâmnio. hidrosadenite 2368 hidradenoma m Anatomía patolóxica es hidradenoma en hydradenoma pt hidradenoma 2363 hiato aniónico m Bioquímica Fisioloxía SIN.

hydrops fetalis hidrosadenite Vid. hydrops fetalis en hydrops fetalis pt hidropisia fetal. nefrohidrose.anasarca Bioquímica SIN.].] 248 .nefrohidrose es hidronefrosis. uronefrose 2380 hidrouréter m Semioloxía es hidrouréter en hydroureter pt hidroureter 2375 hidropatía f Patoloxías es hidropatía en hydropathy pt hidropatia 2381 hidróxeno m hidropisía Vid..hidradenite Anatomía patolóxica es hidrosalpinx en hydrosalpinx pt hidrossalpinge 2372 hidrocelectomía f Terapéutica es hidrocelectomía en hydrocelectomy pt hidrocelectomia 2377 hidrosalpinxe f hidrofobia Vid.. nephrohydrosis. uronephrosis pt hidronefrose.....hydrops fetalis es hidropesía fetal.uronefrose VAR.. hidrogénio [Pt.H (sb) es hidrógeno en hydrogen pt hidrogênio [Br.rabia Bioquímica es hidrolasa en hydrolase pt hidrolase 2378 hidroterapia f Terapéutica es hidroterapia en hydrotherapy pt hidroterapia 2373 hidrolase f 2379 hidrotórax m Semioloxía es hidrotórax en hydrothorax pt hidrotórax 2374 hidronefrose f Patoloxías SIN.hidradenite Semioloxía es hidrocefalia en hydrocephaly pt hidrocefalia 2376 hidropisía fetal f 2371 hidrocefalia f Patoloxías VAR.Vocabulario hidroadenite Vid. uronefrose en hydronephrosis..

. hiperestesia auditiva en auditory hyperesthesia. hiperaldosteronismo en hyperaldosteronism pt hiperaldosteronismo hidroxicorticosterona Vid.. oxidrila [Br.]. hipercalciuria en hypercalcinuria.] 2383 hidroxilo m 2389 hiperandroxenismo m Patoloxías es hiperandrogenismo en hyperandrogenism pt hiperandrogenismo 2384 hilo m Anatomía es hilio en hilum pt hilo la hilum 2390 hiperbilirrubinemia f Semioloxía es hiperbilirrubinemia en hyperbilirubinemia pt hiperbilirrubinemia 2385 hime m Anatomía es himen en hymen pt hímen la hymen 2391 hipercalcemia f Semioloxía es hipercalcemia en hypercalcemia pt hipercalcemia hioide Vid.. hiperestesia auditiva hipercalcinuria Vid.óso hioide Semioloxía SIN.Vocabulario 2382 hidroxiapatita f Bioquímica es hidroxiapatita en hydroxyapatite pt hidroxiapatita 2387 hiperaldosteronismo m Patoloxías es hiperaldosterismo.]. oxidrilo [Pt..]. oxidrilo en hydroxyl pt hidroxila [Br.hiperpotasemia 249 .oxidrilo es hidroxilo.cortisol 2388 hiperalxesia f Semioloxía es hiperalgesia en hyperalgesia pt hiperalgesia hidroxicortisona Vid..hipercalciúria 2386 hiperacusia f 2392 hipercalciúria f Semioloxía VAR.hiperestesia auditiva es hiperacusia.cortisol Bioquímica VAR. hyperacusis pt hiperacusia.hipercalcinuria es hipercalcinuria.. hypercalciuria pt hipercalcinúria. hipercalciúria hipercalemia Vid. hidroxilo [Pt.. hyperacusia..

hiperacusia 2403 hiperestesia olfactiva f 2398 hiperecoxenicidade f Probas complementarias es hiperecogenicidad en hyperechogenicity pt hiperecogenicidade Semioloxía SIN.. hypercarbia pt hipercapnia. olfactory hyperesthesia pt hiperosmia 2404 hiperexcitabilidade f Etiopatoxenia es hiperexcitabilidad en hyperexcitability pt hiperexcitabilidade 250 .Vocabulario 2393 hipercapnia f Semioloxía SIN.. hiperémese [Pt.hipercapnia Semioloxía SIN. hipersensibilidad olfativa en hyperosmia.conxestión 2395 hipercoagulabilidade f Etiopatoxenia es hipercoagulabilidad en hypercoagulability pt hipercoagulabilidade 2401 hiperesplenismo m Etiopatoxenia es hiperesplenismo en hypersplenism pt hiperesplenismo 2396 hipercolesterolemia f Patoloxías es hipercolesterolemia en hypercholesterolemia pt hipercolesterolemia 2402 hiperestesia f Semioloxía es hiperestesia en hyperaesthesia.. hipercarbia en hypercapnia. hyperesthesia pt hiperestesia 2397 hiperdensidade f Probas complementarias es hiperdensidad en hyperdensity pt hiperdensidade hiperestesia auditiva Vid.hiperosmia es hiperosmia. hipercarbia 2399 hiperemese f Semioloxía es hiperemesis en hyperemesis pt hiperêmese [Br. hiperlucidez en hyperlucency pt hiperlucência 2400 hiperemia f 2394 hiperclaridade f Anatomía patolóxica Semioloxía es hiperemia en hyperemia pt hiperemia hiperemia pasiva Vid.]..] hipercarbia Vid...hiperlucidez es hiperclaridad.hipercarbia es hipercapnia.

Vocabulario 2405 hiperfaxia f Semioloxía es hiperfagia en hyperphagia pt hiperfagia 2412 hiperlipemia f 2406 hiperfosfatemia f Semioloxía Patoloxías VAR. hyperlipidemia pt hiperlipemia.hiperopía.. hyperphosphatemia pt hiperfosfatemia hiperlipidemia Vid.hiperlipemia 2413 hiperlipoproteinemia f Patoloxías es hiperlipoproteinemia en hyperlipoproteinemia pt hiperlipoproteinemia 2407 hipergastrinemia f Semioloxía es hipergastrinemia en hypergastrinemia pt hipergastrinemia 2414 hiperlordose f Etiopatoxenia es hiperlordosis en hyperlordosis pt hiperlordose 2408 hiperglicemia f Semioloxía es hiperglucemia en hyperglycaemia. hyperglycemia pt hiperglicemia Etiopatoxenia es hiperhidratación en hyperhydration. hiperopia. vista larga en farsightedness. visão longa. hypermetropia... hyperopia.hiperclaridade Semioloxía es hipermetría en hypermetria pt hipermetria 2409 hiperhidratación f 2415 hipermetría f 2410 hiperhidrose f 2416 hipermetropía f hiperhomocisteinemia 2411 hiperinsuflación f Patoloxías SIN. vista longa 251 ..homocistinuria Anatomía patolóxica es hiperinsuflación en hyperinflation pt hiperinsuflação hiperlucidez Vid. visión longa es hipermetropía. longsightedness pt hipermetropia. overhydration pt hiperidratação. hiperlipidemia en hyperlipemia.hiperlipidemia es hiperlipemia. hiperopía.. visión longa. hiperlipidemia Semioloxía es hiperfosfatemia en hyperphosphataemia. vista longa. hiperhidratação Semioloxía es hiperhidrose en hyperhidrosis pt hiperidrose. hiperhidrose Vid.

hipercalemia es hipercalemia. hyperpotassemia pt hipercalemia.] emioloxía S SIN.Vocabulario 2417 hipernatremia f Semioloxía es hipernatremia en hypernatremia pt hipernatremia 2423 hiperplasia f Anatomía patolóxica es hiperplasia en hyperplasia pt hiperplasia hiperopía Vid.. hipertermia 252 . hiperparatiroidismo [Pt.] 2425 hiperpnea f 2419 hiperosmolaridade f Etiopatoxenia es hiperosmolaridad en hyperosmolarity pt hiperosmolaridade Semioloxía es hiperpnea en hyperpnea pt hiperpnéia [Br.] 2426 hiperpotasemia f 2420 hiperparatiroidismo m Patoloxías es hiperparatiroidismo en hyperparathyroidism pt hiperparatireoidismo [Br. hiperkalemia. hipertermia en hyperpyrexia. hyperthermia pt hiperpirexia.hipermetropía hiperosmia Vid.]. hiperpotasemia en hyperkalemia... hiperpneia [Pt.].hiperestesia olfactiva 2424 hiperplasia suprarrenal conxénita f 2418 hiperosmolalidade f E tiopatoxenia es hiperosmolalidad en hyperosmolality pt hiperosmolalidade Patoloxías es hiperplasia suprarrenal congénita en congenital adrenal hyperplasia pt hiperplasia supra-renal congénita [Pt. hiperpotassemia 2427 hiperprolactinemia f Semioloxía es hiperprolactinemia en hyperprolactinemia pt hiperprolactinemia 2421 hiperpigmentación f Semioloxía es hiperpigmentación en hyperpigmentation pt hiperpigmentação 2428 hiperqueratose f Anatomía patolóxica es hiperqueratosis en hyperkeratosis pt hiperceratose 2422 hiperpirexia f Semioloxía SIN.hipertermia es hiperpirexia.]. hiperplasia supra-renal congênita [Br..

HRB (sg) 2435 hipersomnia f Semioloxía es hipersomnia en hypersomnia pt hipersonia hipertensión Vid. high blood pressure. hiper-reatividade brônquica [Br...]. hipertensión. tensión alta [pop.]. bronchial hyperreactivity pt hiper-reactividade brônquica [Br. hiperreactividade brônquica [Pt.] es hipertensión. HRB (sg) en BHR (sg).hipertensión arterial 2436 hipertensión arterial f 2430 hiperreflexia f Semioloxía es hiperreflexia en hyperreflexia pt hiperreflexia. hypertension pt hipertensão. hipertensión arterial.. hipertensão arterial.- hipertensión endocranial es hipertensión intracraneal en intracranial hypertension pt hipertensão intracraniana 2433 hipersensibilidade f Etiopatoxenia es hipersensibilidad en hypersensitivity pt hipersensibilidade 2438 hipertensión portal f Semioloxía es hipertensión portal en portal hypertension pt hipertensão portal 2434 hipersinal m Probas complementarias es hiperseñal en hypersignal pt hipersinal 2439 hipertensión pulmonar f Semioloxía es hipertensión pulmonar en pulmonary hypertension pt hipertensão pulmonar 253 . hiper-ressonância Etiopatoxenia Patoloxías SIN.presión sanguínea alta..HRB (sg) es hiperreactividade bronquial. presión sanguínea alta en arterial hypertension.Vocabulario 2429 hiperreactividade bronquial f Etiopatoxenia Semioloxía SIN. hiper-reflexia 2431 hiperresonancia f Semioloxía es hiperresonancia en hyperresonance pt hiperressonância.hipertensión intracranial 2432 hipersecreción f Etiopatoxenia es hipersecreción en hypersecretion pt hipersecreção 2437 hipertensión intracranial f Semioloxía SIN.]. pressão sanguínea alta hipertensión endocranial Vid.

con “tirotoxicose”.. hipnagogo es hipnótico. hipoaldosteronismo en hypoaldosteronism pt hipoaldosteronismo 2443 hipertrigliceridemia f Patoloxías es hipertrigliceridemia en hypertriglyceridemia pt hipertrigliceridemia 2444 hiperuricemia f Semioloxía es hiperuricemia en hyperuricemia pt hiperuricemia 2450 hipoalxesia f Semioloxía es hipoalgesia en hypalgesia.- Designa o ‘exceso da función tiroide’. hypertrichosis pt hipertricose. hipertiroidismo 2446 hipnótico m 2440 hipertiroidismo m Farmacoloxía SIN. hipoacusia 2442 hipertricose f 2448 hipoalbuminemia f Semioloxía es hipoalbuminemia en hypoalbuminemia pt hipoalbuminemia Semioloxía SIN. 2447 hipoacusia f 2441 hipertonía f Semioloxía es hipertonía en hypertonia pt hipertonia Semioloxía SIN. partial deafness pt hipacusia... somnífero en hypnotic.. hypoacusis. hirsutismo 2449 hipoaldosteronismo m Patoloxías es hipoaldosterismo.. sonífero Nota.hiperpirexia Patoloxías es hipertiroidismo en hyperthyroidism pt hipertireoidismo.hirsutismo (m) es hipertricosis.xordeira parcial es hipoacusia en hypoacusia. soporific pt hipnótico.Vocabulario hipertermia Vid. hypoalgesia pt hipoalgesia 2445 hiperventilación f Semioloxía es hiperventilación en hyperventilation pt hiperventilação 2451 hipoandroxenismo m Patoloxías es hipoandrogenismo en hypoandrogenism pt hipoandrogenismo hipnagogo Vid.somnífero. Cfr. hirsutismo en hirsutism.hipnótico 254 .

. hypoesthesia pt hipoestesia 255 . subcutaneous tissue pt hipoderme.Vocabulario 2452 hipocalcemia f Semioloxía es hipocalcemia en hypocalcemia pt hipocalcemia 2457 hipodensidade f Semioloxía Probas complementarias es hipodensidad en hypodensity pt hipodensidade hipocalemia Vid. hipoesplenismo en hyposplenism pt hipoesplenismo hipocratismo dixital Vid... tecido subcutâneo la tela subcutanea 2454 hipocomplementemia f Semioloxía es hipocomplementemia en hypocomplementemia pt hipocomplementemia 2459 hipodipsia f Semioloxía es hipodipsia en hypodipsia pt hipodipsia 2455 hipocondría f 2460 hipoecoxenicidade f Probas complementarias es hipoecogenicidad en hypoechogenicity pt hipoecogenicidade Patoloxías es hipocondría en hypochondria.hipopotasemia Semioloxía es hipocapnia en hypocapnia pt hipocapnia 2458 hipoderme f 2453 hipocapnia f Anatomía SIN.acropaquía 2462 hipoestesia f 2456 hipocromía f Semioloxía es hipocromía en hypochromia pt hipocromia Semioloxía es hipoestesia en hypesthesia.rexión hipocondríaca 2461 hipoesplenismo m hipocorticismo Vid. tejido subcutáneo en hypodermis.insuficiencia suprarrenal Etiopatoxenia es hipoesplenia.tecido subcutáneo es hipodermis.. hypochondriasis pt hipocondria hipocondrio Vid..

hyponatremia pt hiponatremia 256 . pituitary gland pt glândula pituitária.Vocabulario 2463 hipófise f Anatomía SIN.. hypogammaglobulinemia pt hipogamaglobulinemia 2474 hiponatremia f hipogastrio Vid. ES: hipogenitalismo) se usa por veces como sinónimo... hypomagnesemia pt hipomagnesemia 2468 hipogammaglobulinemia f Nota.anhidrose Farmacoloxía es hipolipemiante en hypolipidemic agent pt hipolipemiante 2472 hipolipemiante m 2467 hipofunción f Etiopatoxenia es hipofunción en hypofunction pt hipofunção 2473 hipomagnesemia f Semioloxía es hipomagnesemia en hypomagnesaemia.- Aínda que “hipoxenitalismo” (PT: hipogenitalismo. con “agammaglobulinemia”. EN: hypogenitalism.glándula pituitaria es glándula pituitaria. hypoglycemia pt hipoglicemia 2470 hipoglicemiante oral m Farmacoloxía es hipoglucemiante oral en oral hypoglycemic agent pt hipoglicemiante oral 2464 hipofisectomía f Terapéutica es hipofisectomía en hypophysectomy pt hipofisectomia 2471 hipogonadismo m 2465 hipofisite f Patoloxías es hipofisitis en hypophysitis pt hipofisite Patoloxías es hipogonadismo en hypogonadism pt hipogonadismo 2466 hipofosfatemia f Semioloxía es hipofosfatemia en hypophosphatemia pt hipofosfatemia Nota. hipófise la glandula pituitaria. hipófisis en hypophysis. hypophysis 2469 hipoglicemia f Semioloxía es hipoglucemia en hypoglycaemia.rexión púbica Semioloxía es hiponatremia en hyponatraemia. Cfr. realmente é só unha consecuencia do “hipogonadismo”. hipohidrose Vid. Semioloxía es hipogammaglobulinemia en hypogammaglobulinaemia.- Designa o ‘déficit ou diminución dos niveis plasmáticos de globulinas gamma’.

hipocalemia es hipocalemia. hypopotassemia pt hipocalemia.Vocabulario 2475 hipoosmolaridade f Etiopatoxenia VAR. hipoptialismo (m) es hipoptialismo. hipossinal 2480 hipoplasia f Anatomía patolóxica es hipoplasia en hypoplasia pt hipoplasia 2486 hiposmia f Semioloxía es hiposmia en hyposmia pt hiposmia 2481 hipopnea f Semioloxía es hipopnea en hypopnea. hyposialosis pt hipoptialismo...hiposalivación. hiposmolaridade 2482 hipopotasemia f Semioloxía SIN.] 2483 hipoproteinemia f Semioloxía es hipopotreinemia en hypoproteinemia pt hipoproteinemia 2477 hipoperfusión f Semioloxía es hipoperfusión en hypoperfusion pt hipoperfusão hipoptialismo Vid. hiposialia en hypoptyalism. hipopotassemia 2476 hipoparatiroidismo m Patoloxías es hipoparatiroidismo en hypoparathyroidism pt hipoparatireoidismo [Br. hiposalivación. hiposmolaridad en hypoosmolarity.]. hipokalemia.] hiposmolaridade Vid. hipopneia [Pt...hiposmolaridade es hipoosmolaridad.hiposialia Semioloxía SIN.hipoosmolaridade 257 .hiposialia hiposalivación Vid..]. hiposalivação 2484 hiposialia f 2478 hipopigmentación f Semioloxía es hipopigmentación en hypopigmentation pt hipopigmentação 2479 hipopituitarismo m Etiopatoxenia es hipopituitarismo en hypopituitarism pt hipopituitarismo 2485 hiposinal m Probas complementarias es hiposeñal en hyposignal pt hiposinal. hyposalivation. hypopnoea pt hipopnéia [Br.. hipopotasemia en hypokalemia. hipoparatiroidismo [Pt. hyposmolarity pt hipoosmolaridade.

hipotensión postural es hipotensión ortostática.hipotensión ortostática 2491 hipotermia f Semioloxía es hipotermia en hypothermia pt hipotermia Etiopatoxenia Semioloxía es hipovolemia en hypovolaemia. hipotensión postural en orthostatic hypotension. hypoxemia pt anoxemia. hipotiroidismo 2489 hipotensión f Semioloxía es hipotensión en hypotension pt hipotensão 2495 hipotrofia f Anatomía patolóxica es hipotrofia en hypotrophy pt hipotrofia 2490 hipotensión ortostática f 2496 hipoventilación f Patoloxías SIN.avitaminose 2497 hipovolemia f hipotensión postural Vid..anoxemia es anoxemia... hipoxemia 258 . hipotensão postural Etiopatoxenia Semioloxía es hipoventilación en hypoventilation pt hipoventilação hipovitaminose Vid. hypovolemia pt hipovolemia 2498 hipoxemia f 2492 hipótese alternativa f Epidemioloxía es hipótesis alternativa en alternative hypothesis pt hipótese alternativa Semioloxía SIN. hipoxemia en anoxemia.Vocabulario 2487 hipospadia f Patoloxías es hipospadias en hypospadias pt hipospadia 2493 hipótese nula f Epidemioloxía es hipótesis nula en null hypothesis pt hipótese nula 2488 hipotálamo m Anatomía es hipotálamo en hypothalamus pt hipotálamo la hypothalamus 2494 hipotiroidismo m Patoloxías es hipotiroidismo en hypothyroidism pt hipotireoidismo.. postural hypotension pt hipotensão ortostática.

trachelorrhaphy pt traquelorrafia Terapéutica es histerotraquelotomía en hysterotrachelotomy pt histerotraquelotomia Bioquímica SIN..His (sb) es histidina en histidine pt histidina 2503 histeropexia f 2509 histerotraquelotomía f 2510 histidina f 259 . uterectomia 2508 histerotraquelorrafia f histeria Vid. baleirado (m) [pop...uterofixación..traquelorrafia es histerotraquelorrafia. uteropexy pt histeropexia.uterectomía. uteropexia es histeropexia..Vocabulario 2499 hipoxeusia f Semioloxía es hipogeusia en hypogeusia pt hipogeusia 2504 histerorrafia f Terapéutica es histerorrafia en hysterorrhaphy pt histerorrafia 2500 hipoxia f Etiopatoxenia es hipoxia en hypoxia pt hipóxia 2505 histerosalpingografía f Probas complementarias es histerosalpingografía en histerosalpingography pt histerossalpingografia hirsutismo Vid. uterofixation.hipertricose His Vid.] en hysterectomy pt histerectomia. vaciado [pop.histidina Bioquímica Fisioloxía es histamina en histamine pt histamina 2506 histeroscopia f 2501 histamina f Terapéutica Probas complementarias es histeroscopia en hysteroscopy pt histeroscopia Terapéutica es histerostato en hysterostat pt histeróstato 2507 histeróstato m 2502 histerectomía f Terapéutica SIN. uteropexia Terapéutica SIN.. traquelorrafia en hysterotrachelorrhaphy.neurose Terapéutica SIN.] es histerectomía.. uteropexia en hysteropexy. uterectomía. uterofijación.

.histiocitose Fisioloxía es histocompatibilidad en histocompatibility pt histocompatibilidade 2515 histocompatibilidade f Termos xerais SIN. historia familiar en family history pt antecedentes familiares.]. historia médica en medical history pt prontuário do paciente [Br.histocitose es histiocitosis. história familiar 2520 historia médica f histocito Vid. histocitose 2519 historia familiar f 2514 histiocitose X f Patoloxías es histiocitosis X en histiocytosis X pt histiocitose X Termos xerais SIN.- Cfr.historia médica Anatomía patolóxica VAR.]. 2521 homeopatía f Termos xerais es homeopatía en homeopathy pt homeopatia 2516 histoloxía f Termos xerais es histología en histology pt histologia 260 ... con “historia clínica”..antecedentes familiares (m pl) es antecedentes familiares.. histocyte pt histiócito 2517 histoplasmose f Patoloxías es histoplasmosis en histoplasmosis pt histoplasmose 2518 historia clínica f 2512 histiocitoma m Patoloxías es histiocitoma en histiocytoma pt histiocitoma Termos xerais es historia clínica en medical chart.histocito es histiocito en histiocyte.- Cfr. prontuário médico [Br. histocytosis pt histiocitose.Vocabulario 2511 histiocito m Histoloxía SIN.. registo clínico Nota.endoteliocito VAR..historia clínica es historia clínica.histiocito histocitose Vid. 2513 histiocitose f historia clínica Vid. con “historia médica”.. histocitosis en histiocytosis. medical record pt história clínica Nota.

hormônio estimulante da tiróide [Br.Vocabulario 2522 homeostase f Fisioloxía VAR.. hormônio adrenocorticotrópico [Br. hyperhomocysteinaemia pt hiper-homocisteinemia. hormônio antidiurético [Br.].]. adrenocorticotropina. homeostasia 2527 hormona adrenocorticotrópica f homeostasia Vid. adrenocorticotropina.]. hormona antidiurética. antidiuretic hormone.] Fisioloxía Bioquímica SIN.]. homocistinuria en homocystinuria.GH (sg) es GH (sg). homozigosidad en homozygosity pt homozigosidade Xenética es homocigoto. hormona adrenocorticotropa en ACTH (sg). corticotropin pt ACTH (sg).hiperhomocisteinemia es hiperhomocisteinemia. adrenocorticotropic hormone. vasopressin pt ADH (sg). tirotropina.]. hormona do crescimento [Pt.TSH (sg). adrenocorticotropin. vasopressina 2524 homocigoto m 2528 hormona antidiurética f 2525 homocistinuria f 2529 hormona do crecemento f homoenxerto Vid. homeostasis en homeostasis pt homeostase. hormona adrenocorticotrópica [Pt. TSH (sg) 261 . hormona del crecimiento en GH (sg). vasopresina en ADH (sg). TSH (sg) pt hormona estimulante da tiróide [Pt. tirotrofina.homeostase Xenética es homocigosidad. adrenocorticotropina. hormona antidiurética [Pt..] 2530 hormona estimuladora da tiroide f 2526 hormona f Fisioloxía Bioquímica es hormona en hormone pt hormona [Pt...].] Vid. growth hormone pt GH (sg)...].hormona adrenocorticótropa es ACTH. thyrotropin.. TSH (sg) en thyroid stimulating hormone. vasopresina es ADH (sg). corticotropina VAR.hormona adrenocorticotrópica hormona adrenocorticótropa Fisioloxía Bioquímica SIN. tirotropina es hormona estimulante del tiroides. homocistinúria 2523 homocigosidade f Fisioloxía Bioquímica SIN.. corticotropina...aloenxerto homotransplante Vid.homeostasia es homeostasia.ACTH (sg). tirotropina. hormônio [Br.. hormônio do crescimento [Br.alotransplante Fisioloxía Bioquímica SIN.ADH (sg). homozigoto en homozygote pt homozigoto Patoloxías SIN.

] hormona estimulante das células intersticiais Vid.]..] 2535 hormona liberadora de gonadotropina f hormona lactóxena Vid. hormona folículo estimulante. MSH (sg) es hormona estimulante del melanocito.].].. hormona liberadora de la hormona del crecimiento en GHRF (sg).. FSH (sg) pt FSH (sg)..Vocabulario 2531 hormona estimuladora do melanocito f Fisioloxía Bioquímica SIN. MSH (sg) 2533 hormona liberadora da hormona do crecemento f Fisioloxía Bioquímica SIN. hormônio melanócitoestimulante [Br.CRH (sg) es CRH (sg)..GHRH (sg) es GHRH (sg). hormona liberadora de gonadotropina en GnRH (sg).GnRH (sg) es GnRH (sg).FSH (sg) es FSH (sg).. MSH (sg) pt hormona melanócito-estimulante [Pt.] 262 . hormônio folículoestimulante [Br.].] Fisioloxía Bioquímica SIN. hormônio liberador de gonadotropina [Br. MSH (sg) en melanocyte stimulating hormone. hormona liberadora da hormona do crescimento [Pt. growth hormone releasing factor pt GHRH (sg). hormônio liberador do hormônio do crescimento [Br. hormona liberadora de corticotropina [Pt.hormona estimuladora do melanocito 2532 hormona folículoestimulante f Fisioloxía Bioquímica SIN.prolactina Fisioloxía Bioquímica SIN. hormônio liberador de corticotropina [Br.hormona estimulante do melanocito. hormona folículoestimulante [Pt.hormona luteinizante 2534 hormona liberadora de corticotropina f hormona estimulante do melanocito Vid. hormona liberadora de gonadotropina [Pt. CRH (sg) pt CRH (sg).. gonadotropin-releasing hormone pt GnrH (sg).]. hormona folículoestimulante en follicle-stimulating hormone. hormona liberadora de corticotropina en corticotropin-releasing hormone.]..

hormônio luteinizante [Br. hormona liberadora de tirotropina [Pt.].. paratormônio [Br.]. luteinizing hormone pt hormona estimulante das células intersticiais [Pt]. hormone therapy.]... interstitial cell-stimulating hormone. huésped en host pt hospedeiro Fisioloxía Bioquímica SIN.parathormona.terapia hormonal es endocrinoterapia.hospedeiro Termos xerais VAR.] Terapéutica SIN. parathormona. TRH (sg) en thyrotropin-releasing hormone. TRH (sg) pt CRH (sg). LH (sg). PTH (sg) 2542 hospital de día f Organización sanitaria es hospital de día en day hospital pt hospital de dia 2543 hospital de media e longa estadía m Organización sanitaria SIN. paratormona [Pt. hormônio liberador de tirotropina [Br.. hormônio da paratireóide [Br.. PTH (sg) pt hormona paratiroideia [Pt. hormona luteinizante LH (sg).endocrinoterapia VAR.TRH (sg) es hormona liberadora de tirotropina. PTH (sg) es hormona paratiroidea. hormona luteinizante [Pt.].LH (sg). terapia hormonal 2537 hormona luteinizante f hospedador Vid. ICSH (sg) es hormona estimulante de las células intersticiales. hormonoterapia. ICSH (sg). PTH (sg) en parathormone. hormona estimulante das células intersticiais. hormonotherapy pt endocrinoterapia. ICSH (sg) en ICSH (sg). parathyroid hormone. hóspede es hospedador.]. endocrinotherapy...hospedeiro hóspede Vid.Vocabulario 2536 hormona liberadora de tirotropina f 2539 hormonoterapia f Fisioloxía Bioquímica SIN.] en long-term care hospital pt hospital de longa permanência 263 .hospedador. LH (sg) 2540 hospedeiro s 2541 hospital m Organización sanitaria es hospital en hospital pt hospital 2538 hormona paratiroide f Fisioloxía Bioquímica SIN...]. hormônio estimulante das células intersticiais [Br. terapia hormonal en endocrine therapy. sanatorio [arc. hormonoterapia.] es hospital de media y larga estancia.sanatorio [arc.].].

2549 humor vítreo m Fisioloxía Anatomía SIN.iodo I par cranial Vid.relación cintura-cadeira ICSH Vid.... con “asistencia domiciliaria”.. iatrogenia pt iatrogenia 2546 humor m 2550 iatroxenia f Termos xerais es humor en humor pt humor Nota.. yatrogenia en iatrogenesis.- Designa un ‘tipo de disposición afectiva orientada cara á ledicia ou á tristeza’. humor vítreo la humor vitreus fetal hydrops fetalis Vid.iatroxénese es iatrogénesis. Fisioloxía es humor en mood pt humor 2551 ictericia f 264 . hospitalización a domicilio.Vocabulario 2544 hospitalización f Terapéutica SIN. ingreso. internamiento en hospitalization pt hospitalização 2548 humor acuoso m Fisioloxía Anatomía es humor acuoso en aqueous humour pt humor aquoso la humor aquosus 2545 hospitalización a domicilio f Terapéutica SIN..- Designa ‘calquera fluído orgánico”. vitreous humour pt corpo vítreo.iatroxenia Etiopatoxenia VAR. jaundice pt icterícia Nota.índice cardíaco ICC Vid. HADO (sg) es HADO (sg).internamento (m).nervio olfactorio hospitalización domiciliaria Vid..corpo vítreo es humor vítreo en vitreous body..hiperreactividade bronquial iatroxénese Vid. hospitalización domiciliaria en hospital home care pt internação domiciliar Nota.- Cfr..hidropisía I Vid.hospitalización a domicilio HRB Vid.hospitalización domiciliaria.... 2547 humor m IC Vid. ingreso (m) es hospitalización.hormona luteinizante Semioloxía es ictericia en icterus..

idade xestacional es edad gestacional en gestational age pt idade gestacional Ile Vid. cerebrovascular accident.. ACV (sg). ACV (sg) es accidente cerebrovascular.inhibidor do enzima conversor da anxiotensina IFN Vid. acidente vascular cerebral. accidente cerebrovascular. CVA (sg).inmunoglobulina II par cranial Vid.Vocabulario 2552 ictiose f Patoloxías es ictiosis en ichthyosis pt ictiose 2558 idade ósea f Termos xerais es edad ósea en bone age pt idade óssea 2553 ictus m Patoloxías SIN. ictus en cerebral vascular accident. ictus pt acidente cerebrovascular.. ACV (sg).lipoproteína de densidade intermedia 2554 idade cronolóxica f Termos xerais es edad cronológica en chronologic age pt idade cronológica IECA Vid.... icto...nervio oculomotor 2555 idade de xestación f Termos xerais VAR.accidente vascular cerebral. ictus idade xestacional Vid.isoleucina Terapéutica es ilectomía en ileectomy pt ilectomia 2556 idade emocional f Termos xerais es edad emocional en emotional age pt edad emocional 2560 ilectomía f 2557 idade mental f Termos xerais es edad mental en mental age pt idade mental 2561 ileíte f Patoloxías es ileítis en ileitis pt ileíte 265 ..idade de xestación 2559 identificación f Fisioloxía es identificación en identification pt identificação IDL Vid. accidente vascular cerebral..interferón Ig Vid..nervio óptico III par cranial Vid.

rexión lateral illó Vid. pseudo-obstrução intestinal 2569 illamento m Nota. suboclusión intestinal (f) es íleo paralítico. que satisfai parcialmente de forma mental ou simbólica un acto que lle está prohibido’.- Designa a ‘separación dunha persoa infectada durante o período de transmisibilidade da súa doenza.- Designa a ‘porción do intestino delgado que se estende entre o xexuno e o colon’. obstrução intestinal Nota.obstrución intestinal (f). paralytic ileus pt íleo paralítico.inhibidor da monoaminooxidase 2566 ileotomía f Terapéutica es ileotomía en ileotomy pt ileotomia 2570 imaxe de adición f Semioloxía es imagen de adición en addition image pt imagem de adição 266 .. Etiopatoxenia es aislamiento en isolation pt isolamento 2565 ileostomía f Terapéutica es ileostomía en ileostomy pt ileostomia illarga Vid. intentando evitar que esta se lles transmita a outras persoas’...rexión lateral IMAO Vid.músculo iliopsoas Medicina preventiva es aislamiento en isolation pt isolamento 2563 íleo m que interrompe o paso do seu contido’. seudoobstrucción intestinal en intestinal pseudo-obstruction.. íleon en ileum pt íleo la ileum 2567 ilio m Anatomía es hueso ilion.. obstrucción intestinal en ileus. Patoloxías SIN.pseudoobstrución intestinal (f). oclusión intestinal (f) es íleo. 2564 íleo paralítico m Patoloxías SIN. Anatomía es íleo.Vocabulario 2562 íleo m Nota.- Designa un ‘tipo de bloqueo intestinal 2568 illamento m Nota.- Designa un ‘mecanismo de defensa do suxeito. ilion en ilium pt ílio la ilium. os ilium iliopsoas Vid. intestinal obstruction pt íleo..

impresión dixital xenética. ou dun tecido noutro órgano’. impetigo Xenética SIN. Cfr.empinxe es impétigo en impetigo pt impetigem (f).... Terapéutica es implantación en implantation pt implantação Nota. 267 .ano imperforado 2577 impresión dixital f 2572 impersistencia motora f Semioloxía es impersistencia motora en motor impersistence pt impersistência motora Nota.Vocabulario 2571 imaxe en ás de bolboreta f Semioloxía SIN. impotência IMC Vid. Termos xerais es huella dactilar en fingerprint pt impressão digital 2578 impresión dixital f 2573 impetixe f Patoloxías SIN. con “implante”..- Designa a ‘marca deixada polo contacto dun dedo nunha superficie’. impotence pt disfunção eréctil [Pt.- Designa a ‘fixación cirúrxica dun impresión dixital xenética Vid. Cfr..padrón en ás de bolboreta (m) es imagen en alas de mariposa. 2574 implantación f órgano.].- Designa a ‘materia -orgánica ou inorgánica- que é implantada no corpo dunha persoa’.] es disfunción eréctil [cult.. con “implantación”.disfunción eréctil [cult.].índice de masa corporal imperforación anal Vid.. dunha parte.].impresión dixital impresión xenética Vid. impresión xenética es huella.- Designa a ‘identificación de múltiples alelos específicos no ADN dunha persoa co fin de atopar un identificador único para ela’. huella genética en fingerprint. impotencia en erectile dysfunction. disfunção erétil [Br.]. inativação [Br. genetic fingerprint pt impressão digital do DNA Nota.impresión dixital 2579 inactivación f 2575 implante f Terapéutica es implante en implant pt implante Fisioloxía es inactivación en inactivation pt inactivação [Pt.. patrón en alas de mariposa en butterfly pattern pt imaxe em asa de borboleta 2576 impotencia f Patoloxías SIN.] Nota.

riesgo absoluto en accumulated incidence.incoordinación motora es incoordinación motora... logorreia [Pt.tumefacción inchazón Vid. incoordinación motriz en motor incoordination pt incoordenação motora incisivo Vid. incidence pt incidência.] 2585 inconsciente m Fisioloxía es inconsciente en unconscious pt inconsciente 2581 inanición f Etiopatoxenia es inanición en starvation pt inanição 2586 incontinencia fecal f Patoloxías Semioloxía es incontinencia fecal en fecal incontinence pt incontinência fecal inchazo Vid. logorréia [Br.. incidencia acumulada.taxa de incidencia. risco absoluto (m) es incidencia.] incoordinación motora Vid. incidencia. incisura la incisura 2584 incisura f 2590 incubadora f Terapéutica es incubadora en incubator pt incubadora 268 .].. risco absoluto Semioloxía SIN. inativação do cromossomo X [Br.incidencia acumulada 2587 incontinencia urinaria f Semioloxía Patoloxías es incontinencia urinaria en urinary incontinence pt incontinência urinária 2588 incontinencia verbal f 2582 incidencia acumulada f Epidemioloxía SIN. incidencia acumulada.logorrea es incontinencia verbal.dente incisivo Anatomía es escotadura.tumefacción incidencia Vid..].incoordinación motriz 2583 incisión f Terapéutica es incisión en incision pt incisão 2589 incoordinación motriz f Semioloxía VAR.Vocabulario 2580 inactivación do cromosoma X f Xenética es inactivación del cromosoma X en X-chromosome inactivation pt inactivação do cromossoma X [Pt.. logorrea en logorrhea pt incontinência verbal.. incidência cumulada. incisura en notch pt cissura..

índice de masa corporal en BMI (sg). índice de massa corporal 2602 infarto m Anatomía patolóxica es infarto en infarct.dedo indicador Fisioloxía SIN.relación cintura-cadeira 2593 índice de envellecemento m Epidemioloxía es índice de envejecimiento en rate of ageing pt índice de envelhecimento 2600 inestabilidade cromosómica f Etiopatoxenia es inestabilidad cromosómica en chromosomal instability pt instabilidade cromossômica 2594 índice de feminidade m Epidemioloxía es índice de feminidad en femininity index. treatment noncompliance pt não-adesão ao tratamento 2597 índice de xuventude m Epidemioloxía es índice de juventud en rate of young people pt índice de juventude indicador Vid.. infarction pt infarto 269 .IMC (sg) es IMC (sg)..Vocabulario incumprimento do tratamento Vid. índice cardíaco 2598 indución enzimática f Bioquímica es inducción enzimática en enzyme induction pt indução enzimática 2592 índice cardíaco m 2599 induración f Semioloxía es induración en induration pt induração índice cintura-cadeira Vid.IC (sg) es IC (sg). CI (sg) pt IC (sg).. incumplimiento terapéutico en noncompliance.incumprimento terapéutico 2596 índice de masculinidade m Epidemioloxía es índice de masculinidad en masculinity index pt índice de masculinidade 2591 incumprimento terapéutico m Termos xerais SIN.. body mass index pt IMC (sg).. índice cardíaco en cardiac index..incumprimento do tratamento es incumplimiento del tratamiento. feminity index pt índice de feminidade 2601 infancia f Fisioloxía es infancia en childhood pt infância 2595 índice de masa corporal m Fisioloxía Probas complementarias SIN.

enfermidade de transmisión sexual 2603 infarto cerebral m Patoloxías es infarto cerebral en cerebral infarction... infarto de miocardio en cardiac infarction. myocardial infarction pt infarto cardíaco.infarto cardíaco es infarto cardíaco.] Anatomía es inferior en inferior pt inferior la inferior Termos xerais SIN.infarto do miocardio infección de transmisión sexual Vid. infecção sistémica [Pt.].infección extrahospitalaria es infección comunitaria..Vocabulario infarto cardíaco Vid. stroke pt infarto cerebral infección extrahospitalaria Vid. infarto do miocárdio Patoloxías es infarto mesentérico en mesenteric infarction pt infarto mesentérico Etiopatoxenia es infección en infection pt infecção 2610 infección nosocomial f Termos xerais es infección nosocomial en nosocomial infection pt infecção nosocomial 2605 infarto mesentérico m 2611 infección oportunista f Termos xerais es infección oportunista en opportunistic infection pt infecção oportunista 2606 infección f 2612 infección sistémica f 2607 infección comunitaria f Termos xerais es infección sistémica en systemic infection pt infecção sistêmica [Br.. infección extrahospitalaria en community-acquired infection pt infecção extra-hospitalar Etiopatoxenia es infección de heridas en wound infection pt infecção de ferida 2613 inferior a 2608 infección de feridas f 2614 infertilidade f Patoloxías es infertilidad en infertility pt infertilidade 270 ..infección comunitaria 2609 infección local f Termos xerais es infección local en local infection pt infecção local 2604 infarto do miocardio m Patoloxías SIN.

hospitalización ingua Vid..antiagregante es inhibidor de la agregación plaquetaria en platelet aggregation inhibitor pt inibidor da agregação plaquetária 2619 ingurxitación f 2625 inhibidor da anhidrase carbónica m Farmacoloxía es inhibidor de la anhidrasa carbónica en carbonic anhydrase inhibitor pt inibidor da anidrase carbônica [Br.Vocabulario 2615 infestación f Etiopatoxenia es infestación en infestation pt infestação 2620 inhalación f Fisioloxía es inhalación....talo hipofisario ingreso Vid.ingurxitación 271 ..] ingurxitamento Vid. inibidor da anidrase carbónica [Pt...ingurxitamento (m) es ingurgitación en engorgement pt ingurgitamento Farmacoloxía SIN. vaho en inhalation pt inalação 2616 infiltración f Terapéutica es infiltración en infiltration pt infiltração 2621 inhalador m Instrumental es inhalador en inhaler pt inalador 2617 inflamación f Semioloxía Anatomía patolóxica es inflamación en inflammation pt inflamação 2622 inhibición f Fisioloxía es inhibición en inhibition pt inibição influenza Vid.gripe Anatomía es infundíbulo en infundibulum pt infundíbulo la infundibulum 2623 inhibidor m Bioquímica es inhibidor en inhibitor pt inibidor 2618 infundíbulo m 2624 inhibidor da agregación plaquetaria m infundíbulo hipofisario Vid.rexión inguinal Semioloxía VAR.].

. inibidor da monoaminoxidase Farmacoloxía es inhibidor de la testosterona 5-alfa reductasa en testosterone 5 alpha-reductase inhibitor pt inibidor da testosterona 5-alfaredutase 2634 inhibidor da tirosina hidroxilase m Farmacoloxía es inhibidor de la tirosina hidroxilasa en tyrosine hydroxylase inhibitor pt inibidor da tirosina-hidroxilase 2630 inhibidor da protease m Farmacoloxía es inhibidor de la proteasa en protease inhibitor pt inibidor da protease 2635 inhibidor da transcriptase inversa m Farmacoloxía SIN.inhibidor da bomba de protóns 2628 inhibidor da fosfodiesterase m Farmacoloxía es inhibidor de la fosfodiesterasa en phosphodiesterase inhibitor pt inibidor da fosfodiesterase 2633 inhibidor da testosterona 5-alfa reductase m 2629 inhibidor da monoaminooxidase m Farmacoloxía SIN.inhibidor da bomba protónica es inhibidor de la bomba de protones en proton pump inhibitor pt inibidor da bomba de prótons..Vocabulario 2626 inhibidor da betalactamase m Farmacoloxía es inhibidor de la betalactamasa en beta-lactamase inhibitor pt inibidor da beta-lactamase 2631 inhibidor da proteinase m Farmacoloxía SIN. proteinase inhibitor pt alfa-1-antitripsina.IMAO (sg) es IMAO (sg).. inibidor da bomba protônica 2632 inhibidor da recaptación de noradrenalina m Farmacoloxía es inhibidor de la recaptación de la noradrenalina en noradrenaline reuptake inhibitor pt inibidor da recaptação de noradrenalina inhibidor da bomba protónica Vid. inhibidor de la monoaminooxidasa en MAOI (sg). inhibidor de la proteinasa en alpha-1 antitrypsin..inhibidor da transcriptase reversa es inhibidor de la transcriptasa inversa en reverse transcriptase inhibitor pt inibidor da transcriptase reversa 272 . inibidor da monoaminooxidase..alfa-1-antitripsina (f) es alfa-1-antitripsina. monoamine oxidase inhibitor pt IMAO (sg). inibidor de proteinase 2627 inhibidor da bomba de protóns m Farmacoloxía SIN.

] 2643 inmunidade adquirida f Fisioloxía es inmunidad adquirida en acquired immunity pt imunidade adquirida 2644 inmunidade celular f Fisioloxía es inmunidad celular en cellular immunity pt imunidade celular 273 .IECA (sg) es IECA (sg).. inibidor seletivo da ciclooxigenase [Br. cyclooxygenase selective inhibitor pt COXIB (sg).COXIB (sg) es COXIB (sg). inibidor selectivo da ciclooxigenase [Pt..inhibidor da transcriptase inversa 2639 inhibidor selectivo da recaptación da serotonina m Farmacoloxía SIN. inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina en ACEI (sg)..cebador es cebador.Vocabulario inhibidor da transcriptase reversa Vid. ISRS (sg) en selective serotonin reuptake inhibitor.. angiotensin converting enzyme inhibitor. SSRI (sg) pt inibidor seletivo da recaptação da serotonina. ISRS (sg) 2636 inhibidor do enzima conversor da anxiotensina m Farmacoloxía SIN. angiotensinconverting enzyme inhibitor pt IECA (sg).- ISRS (sg) es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa en COXIB (sg). inibidor da enzima conversora da angiotensina 2640 iniciador m 2637 inhibidor non-selectivo da recaptación de monaminas m Farmacoloxía es inhibidor no selectivo de la recaptación de monoaminas en nonselective monoamine reuptake inhibitor pt inibidor não-seletivo da recaptação de monoaminas Xenética SIN. iniciador en primer pt iniciador 2641 inmobilización f Terapéutica es inmovilización en inmobilization pt inmobilização 2642 inmunidade f Fisioloxía es inmunidad en immunity pt imunidade 2638 inhibidor selectivo da cicloosixenase m Farmacoloxía SIN.].

con “inmunosupresión”..inmunidade innata inmunidade non-específica Vid.inmunidade inespecífica 2655 inmunoestimulante m 2649 inmunización f Fisioloxía es inmunización en immunization pt imunização 2656 inmunofluorescencia f Probas complementarias es inmunofluorescencia en inmunofluorescence pt imunofluorescência 274 . non-specific immunity pt imunidade inespecífica. inmunidad natural en innate immunity.Vocabulario 2645 inmunidade específica f Fisioloxía es inmunidad específica en specific immunity pt imunidade específica 2650 inmunización pasiva f Medicina preventiva es inmunización pasiva en passive immunization pt imunização passiva 2646 inmunidade humoral f Fisioloxía es inmunidad humoral en humoral immunity pt imunidade humoral 2651 inmunocomplexo m Bioquímica es inmunocomplejo en immune complex. imunidade natural Nota... Etiopatoxenia es inmunodepresión en immunodepression pt imunodepressão 2654 inmunodepresor m Farmacoloxía es inmunodepresor en immunodeppressant pt imunodepressor Farmacoloxía es inmunoestimulante en immunostimulant pt imunoestimulante inmunidade natural Vid.inmunidade natural es inmunidad innata. natural immunity pt imunidade inata. imunidade não especifica 2653 inmunodepresión f 2648 inmunidade innata f Fisioloxía SIN.- Designa a ‘diminunción da inmunidade provocada por causas patolóxicas’.inmunidade non-específica es inmunidad inespecífica en nonspecific immunity.. Cfr. immunocomplex pt imunocomplexo Etiopatoxenia es inmunodeficiencia en immunodeficiency pt imunodeficiência 2647 inmunidade inespecífica f 2652 inmunodeficiencia f Fisioloxía VAR.

con “gammaglobulina”. Cfr..- Cfr.] 2668 inserción f Xenética es inserción en insertion pt inserção 2662 inmunosupresión f Nota.]. Terapéutica es inmunosupresión en immunosuppression pt imunossupressão 2669 insomnio m Semioloxía SIN.- Designa a ‘anulación da inmunidade provocada artificialmente’.. inóculo 2667 insecticida m 2661 inmunoprofilaxe f Medicina preventiva es inmunoprofilaxis en immunoprophylaxis pt imunoprofilaxia Medicina preventiva es insecticida en insecticide pt insecticida [Pt. 2663 inmunosupresor m Farmacoloxía es inmunosupresor en immunosuppressant pt imunossupressor 2664 inmunoterapia f Terapéutica es inmunoterapia en immunotherapy pt imunoterapia 2658 inmunólogo -ga s Organización sanitaria es inmunólogo en immunologist pt imunologista 2665 inmunóxeno m Etiopatoxenia es inmunógeno en immunogen pt imunógeno 2659 inmunoloxía f Organización sanitaria es inmunología en immunology pt imunologia 2666 inóculo m 2660 inmunomodulador m Bioquímica Farmacoloxía es inmunomodulador en immunomodulator pt imunomodulador Etiopatoxenia es inóculo en inoculum pt inoculado. inseticida [Br. con “inmunodepresión”.Vocabulario 2657 inmunoglobulina f Bioquímica SIN.Ig (sb) es inmunoglobulina en immunoglobulin pt imunoglobulina Nota. insomnio en insomnia pt insónia 275 .asomnia (f) es asomnia.

..].fallo medular (m) es fallo medular..] insuficiencia da válvula aórtica Vid. inspecção [Pt. regurxitación mitral es insuficiencia de la válvula mitral. insuficiência mitral..insuficiencia mitral 2671 inspiración f Fisioloxía es inspiración en inspiration pt inspiração insuficiencia da válvula pulmonar Vid. insuficiencia hepática en hepatic failure.insuficiencia aórtica insuficiencia da válvula mitral Vid. hepatic insufficiency pt falha hepática. regurgitação mitral 276 . regurgitação aórtica Patoloxías SIN.insuficiencia da válvula aórtica.fallo cardíaco (m) es fallo cardíaco.. insuficiência cardíaca 2675 insuficiencia coronaria f Patoloxías es insuficiencia coronaria en coronary insufficiency pt insuficiência coronária Patoloxías SIN.insuficiencia tricúspide 2676 insuficiencia hepática f 2673 insuficiencia aórtica f Patoloxías SIN.. insuficiencia cardíaca en heart failure pt falha cardíaca.. mitral insufficiency. insuficiencia de la válvula aórtica. regurgitación mitral en mital regurgitation.insuficiencia pulmonar 2672 insuficiencia f Etiopatoxenia es insuficiencia en insufficiency pt insuficiência insuficiencia da válvula tricúspide Vid. insuficiência medular 2678 insuficiencia mitral f 2674 insuficiencia cardíaca f Patoloxías SIN..insuficiencia da válvula mitral. regurgitación aórtica en aortic insufficiency. insuficiencia hepática 2677 insuficiencia medular f Patoloxías SIN. mitral valve insufficiency pt insuficiência da valva mitral. insuficiência da valva aórtica. aortic valve insufficiency pt insuficiência aórtica. insuficiencia medular en bone marrow failure.Vocabulario 2670 inspección f Probas complementarias es inspección en inspection pt inspeção [Br. regurxitación aórtica es insuficiencia aórtica.fallo hepático (m) es fallo hepático. bone marrow insufficiency pt falha medular.. aortic regurgitation. insuficiencia mitral.

regurgitación en regurgitation. regurxitación tricúspide es insuficiencia de la válvula tricuspídea.. respiratory insufficiency pt falha respiratória.Vocabulario insuficiencia multiorgánica Vid. insuficiencia renal en kidney failure... regurgitação 277 . suprarenal failure. chronic renal failure pt insuficiência renal crônica [Br.fallo renal (m) es fallo renal.fallo pancreático (m) es fallo pancreático.insuficiencia da válvula tricúspide. pulmonary valve insufficiency pt insuficiência pulmonar Patoloxías SIN. insuficiencia suprarrenal en hypocorticism. hipocorticismo. regurgitación tricuspídea en tricuspid insufficiency.. chronic kidney failure. regurgitação tricúspide 2686 insuficiencia valvular f Patoloxías SIN. insuficiencia pancreática en pancreatic failure.. insuficiência pancreática 2684 insuficiencia suprarrenal f 2680 insuficiencia pulmonar f Patoloxías SIN.. renal failure. insuficiencia tricuspídea.regurxitación es insuficiencia valvular. suprarenal insufficiency pt falha supra-renal. pancreatic insufficiency pt falha pancreática.hipocorticismo (m).fallo respiratorio (m) es fallo respiratorio.síndrome de disfunción multiorgánica 2683 insuficiencia respiratoria f Patoloxías SIN. hipocorticismo. valvular insufficiency pt insuficiência valvular. insuficiência respiratória 2679 insuficiencia pancreática f Patoloxías SIN. tricuspid regurgitation. insuficiencia respiratoria en respiratory failure. insuficiência tricúspide.insuficiencia da válvula pulmonar es insuficiencia pulmonar en pulmonary insufficiency. insuficiência renal crónica [Pt.].. insuficiência renal 2682 insuficiencia renal crónica f Patoloxías es insuficiencia renal crónica en chronic kidney disease. renal insufficiency pt falha renal. tricuspid valve insufficiency pt insuficiência da valva tricúspide. fallo suprarrenal (m) es fallo suprarrenal.. insuficiência supra-renal 2685 insuficiencia tricúspide f 2681 insuficiencia renal f Patoloxías SIN.] Patoloxías SIN.

].. interaction pt interação [Br...interacción medicamentosa. interacción farmacolóxica es interacción.] interacción farmacolóxica Vid.troco gasoso es intercambio gaseoso en gas exchange pt troca gasosa 2690 insulinoterapia f Terapéutica es insulinoterapia en insulin therapy pt insulinoterapia 2694 interfase f Histoloxía es interfase en interphase pt interfase 2691 intensivista s Organización sanitaria SIN.IFN (sg) es IFN (sg). interacção medicamentosa [Pt. islet adenoma...médico -ca intensivista es intensivista. interferon 278 .interacción 2693 intercambio gasoso m Fisioloxía SIN. adenoma langerhansiano.adenoma langerhansiano. médico intensivista 2695 interferón m Bioquímica Fisioloxía SIN. interacción farmacológica.. adenoma insular es adenoma insular. médico intensivista en intensivist pt intensivista. interacción medicamentosa en drug-drug interaction. interferón en IFN (sg).lobo da ínsula Bioquímica Farmacoloxía es insulina en insulin pt insulina 2688 insulina f Farmacoloxía SIN. langerhansian adenoma pt insulinoma interacción medicamentosa Vid..Vocabulario 2687 insuficiencia venosa f Patoloxías es insuficiencia venosa en venous insufficiency pt insuficiência venosa 2692 interacción f ínsula Vid.interacción 2689 insulinoma m Patoloxías SIN. interferon pt IFN (sg).]. insulinoma en insulinoma.. interação medicamentosa [Br. interacção [Pt.].

hiato aniónico 2705 intoxicación f Etiopatoxenia es intoxicación en intoxication pt intoxicação 2699 intervalo de confianza m Epidemioloxía es intervalo de confianza en confidence interval pt intervalo de confiança 2706 intoxicación alimentaria f Patoloxías es intoxicación alimentaria.operación [pop. médico internista en internist pt internista 2703 intestino groso m Anatomía es intestino grueso en large intestine pt intestino grosso la intestinum crassum 2698 interno -na a Anatomía es interno en internal pt interno la internus 2704 intolerancia f Etiopatoxenia es intolerancia en intolerance pt intolerância intervalo aniónico Vid.médico -ca internista es internista. interleuquina en interleukin pt interleucina.hospitalización 2702 intestino delgado m Anatomía es intestino delgado en small intestine pt intestino delgado la intestinum tenue 2697 internista s Organización sanitaria SIN..Vocabulario 2696 interleucina f Bioquímica Fisioloxía VAR.interleucina internamento Vid. toxoinfección alimentaria en food poisoning pt intoxicação alimentar 2700 intervención f Terapéutica SIN....saturnismo 279 ...interleuquina es interleucina.] en intervention pt intervenção. operación [pop.] intoxicación por chumbo Vid. interleuquina 2701 intervención en crise f Terapéutica es intervención en crisis en crisis intervention pt intervenção em crise interleuquina Vid. operação [pop.] es intervención..

] 2718 iontoforese f Terapéutica es iontoforesis en iontophoresis pt iontoforese 280 .- Designa o ‘conxunto de materias que se introducen no organismo por vía oral con finalidade alimenticia’.]. ión en ion pt ião [Pt.- Designa a ‘introdución no organismo de alimentos. con “inxesta”. medicamentos ou calquera outra substancia a través da boca’. íon [Br. Cfr.] Nota. injecção [Pt.].cateterismo Patoloxías es intususpección intestinal. Fisioloxía es ingestión en ingestion pt ingestão 2716 iodo m Bioquímica SIN. invaginação intestinal 2710 invaxinación intestinal f Nota.] 2708 intraparto a Termos xerais es intraparto en intrapartum pt intra-parto 2714 inxesta f Fisioloxía es ingesta en intake pt ingesta 2709 intrón m Xenética es intrón en intron pt intrão [Pt.I (sb) es yodo en iodine pt iodo 2711 inversión f Fisioloxía Anatomía es inversión en inversion pt inversão la inversio 2717 ión m 2712 investigación clínica f Termos xerais es investigación clínica en clinical research pt investigação clínica Bioquímica es ion.. invaginación intestinal en intestinal intussusception pt intussuscepção intestinal. íntron [Br.Vocabulario 2707 intraoperatorio -ria a Termos xerais es intraoperatorio en intraoperative pt intra-operatório 2713 inxección f Terapéutica es inyección en injection pt injeção [Br.]. con “inxestión”: 2715 inxestión f intubación Vid.. Cfr.

iridectomia Patoloxías es iridociclitis en iridocyclitis pt iridociclite irrigación Vid..disomía uniparental es disomía uniparental. iritoectomy pt corectomia. isodisomía en isodisomy. syngraft pt isoenxerto 2731 isoleucina f Bioquímica SIN.carotomía es iridotomía en iridotomy pt iridotomia Anatomía es iris en iris pt íris la iris 2728 isocromosoma m 2722 iridotomía f Xenética es isocromosoma en isochromosome pt isocromossoma [Pt. syngeneic graft..Vocabulario 2719 iridectomía f Terapéutica SIN.].enema Semioloxía es irritabilidad en irritability pt irritabilidade 2726 irritabilidade f 2720 iridociclite f 2727 irritación f Semioloxía es irritación en irritation pt irritação 2721 iridorrafia f Terapéutica es iridorrafia en iridorrhaphy pt iridorrafia Terapéutica SIN. isodissomia 2730 isoenxerto m 2724 irite f Patoloxías es iritis en iritis pt irite Terapéutica es isoinjerto en isogeneic graft..] 2729 isodisomía f 2723 iris m Xenética SIN. uniparental disomy pt dissomia uniparental. isocromossomo [Br. iridectomía en corectomy.corectomía es corectomía.Ile (sb) es isoleucina en isoleucine pt isoleucina 2725 irrigación f Farmacoloxía es irrigación en irrigation pt irrigação 281 . isograft... iridectomy.

.... isómero [Pt..enfermidade de transmisión sexual labio rachado Vid... isquion en ischium pt ísquio la ischium.beizo es labio en lip pt lábio la labium 2733 isostenuria f Semioloxía es isostenuria en isosthenuria pt isostenúria 2737 labio leporino m Semioloxía Patoloxías SIN.].Vocabulario 2732 isómero m Bioquímica es isómero en isomer pt isômero [Br.nervio troclear 2740 labirintectomía f IX par cranial Vid. os ischii 2739 labio menor m Anatomía es labio menor en labium minus pt lábio menor la labium minus ISRS Vid. harelip pt lábio leporino 2734 isquemia f Anatomía patolóxica es isquemia en ischemia pt isquemia 2738 labio maior m Anatomía es labio mayor en labium majus pt lábio maior la labium majus 2735 isquion m Anatomía es hueso isquion.] 2736 labio m Anatomía SIN.nervio glosofarínxeo K Vid.labio rachado es labio leporino en cleft lip.potasio 2741 labirintite f Patoloxías es laberintitis en labyrinthitis pt labirintite 282 .labio leporino Terapéutica es laberintectomía en labyrinthectomy pt labirintectomia IV par cranial Vid..inhibidor selectivo da recaptación da serotonina ITS Vid.

aleitamento artificial (m) es lactancia artificial en bottle feeding pt aleitamento artificial 2754 lactoterapia f Terapéutica es lactoterapia en galactotherapy. lagrimeo en acrimation pt lacrimação.Vocabulario 2742 labirinto membranoso m Anatomía es laberinto membranoso en membranous labyrinth pt labirinto membranoso la labyrinthus membranaceus 2748 lactación materna f Termos xerais SIN.aleitamento materno (m) es lactancia materna en breastfeeding pt aleitamento materno 2743 labirinto óseo m A natomía es laberinto óseo en bony labyrinth pt labirinto ósseo la labyrinthus osseus lactancia Vid.. lactância 2753 lactosa f Bioquímica es lactosa en lactose pt lactose 2747 lactación artificial f Terapéutica SIN.. lactotherapy pt lactoterapia 283 .lactancia es lactancia en lactation.. lacrimejo 2752 lactato m 2746 lactación f Fisioloxía VAR. labrum articulare pt labrum articular la labrum articulare 2750 lactante a termo s Termos xerais es lactante a término en term infant pt lactente a termo 2751 lactase f Bioquímica es lactasa en lactase pt lactase Bioquímica es lactato en lactate pt lactato 2745 lacrimación f Semioloxía SIN.lagrimexo (m) es lacrimación.. rodete articular en articular labrum. suckling pt lactação.lactación Termos xerais es lactante en infant pt lactente 2749 lactante s 2744 labrum articular m Anatomía es labrum. articular lip..

lámpada de fenda es lámpara de hendidura en slit lamp pt lâmpada de fenda Anatomía es lámina cuadrigémina.dorso Vid...lagoftalmía lagrimexo Vid. tecto do mesencéfalo la lamina quadrigemina... lámina tectal en quadrigeminal plate.lamina propria es lámina propia. lamina propria en lamina propria pt lâmina própria lagoftalmos Vid. vertebral lamina pt lâmina vertebral la lamina arcus vertebrae lámpada de fenda lámina cuadrilátera Vid.. lamina of vertebral arch. lamina tecti lamporca Vid.lacrimación lamblíase Vid..lámpada de fendedura 2757 lámina cuadrixémina f 2762 lámpada de fendedura f Instrumental SIN. lagophthalmus pt lagoftalmia 2760 lámina propia f Histoloxía SIN.xiardíase Anatomía es lámina cribosa en cribriform plate pt lâmina cribriforme. lâmina crivosa la lamina cribrosa da sela lamina propria Vid.lámina propia 2761 lámina vertebral f 2756 lámina cribosa f Anatomía es lámina vertebral en lamina of vertebra..Vocabulario 2755 lagoftalmía m Patoloxías SIN.hernia abdominal Terapéutica es laparoplastia en laparoplasty pt laparoplastia Anatomía es lámina perpendicular del etmoides en perpendicular plate of ethmoid bone pt lâmina perpendicular do etmóide la lamina perpendicularis ossis ethmoidalis 2764 laparoplastia f 284 .. lagoftalmos en lagophthalmos...bocio Terapéutica es laparectomía en laparectomy pt laparectomia 2758 lámina externa f Histoloxía es lámina externa en external layer pt lâmina externa 2763 laparectomía f 2759 lámina perpendicular do etmoide f laparocele Vid.lagoftalmos (m) es lagoftalmía. tectal plate pt lâmina quadrigêmea..

celiorrafia es celiorrafia.. laparotomia Termos xerais es laringología en laryngology pt laringologia 2772 laringotomía f Terapéutica es laringotomía en laryngotomy pt laringotomia 2766 laparoscopia f 2773 laringotraqueíte f Patoloxías es laringotraqueitis en laryngotracheitis pt laringotraqueíte 2774 laringotraqueobronquite f Patoloxías es laringotraqueobronquitis en laryngotracheobronchitis pt laringotraqueobronquite 2767 laparotomía f 2775 larinxe f Anatomía es laringe en larynx pt laringe la larynx 2768 laringoloxía f 2776 larinxectomía f 2769 laringoplastia f Terapéutica es laringoplastia en laryngoplasty pt laringoplastia Terapéutica es laringectomía. laparoscopia Terapéutica SIN. laparorrafia Probas complementarias Terapéutica SIN.celiotomía es celiotomía.. laparorrafia en celiorrhaphy. laparotomy pt celiotomia. laparoscopy pt celioscopia. laparorrhaphy pt celiorrafia. laringuectomía en laryngectomy pt laringectomia 2777 larinxite f Patoloxías es laringitis en laryngitis pt laringite 2770 laringoscopia f Terapéutica Probas complementarias es laringoscopia en laryngoscopy pt laringoscopia Terapéutica es laringostomía en laryngostomy pt laringostomia 2778 láser m Terapéutica es láser en laser pt laser 2771 laringostomía f 285 . laparotomía en celiotomy..Vocabulario 2765 laparorrafia f Terapéutica SIN.celioscopia es laparoscopia en celioscopy.

terapia con láser es laserterapia.lavado bronquioalveolar es lavado broncoalveolar..enxaugadura lavativa Vid..lipoproteína de baixa densidade 2785 lecitina f Bioquímica es lecitina en lecithin pt lecitina 2781 lateral a Anatomía es lateral en lateral pt lateral la lateralis 2786 lectina f Bioquímica es lectina en lectin pt lectina 2782 lavado m Terapéutica es lavado en lavage pt lavagem 2787 legrado m 2783 lavado broncoalveolar m Probas complementarias VAR.lavado broncoalveolar lavadura Vid.raspado es legrado. lavado bronquioalveolar en bronchoalveolar lavage pt lavado broncoalveolar Terapéutica SIN... terapia con láser en laser therapy pt laserterapia....enema 286 . raspado en curettage pt curetagem..Vocabulario 2779 laserterapia f Terapéutica VAR. raspagem 2788 leiomioma m Anatomía patolóxica es leiomioma en leiomyoma pt leiomioma lavado bronquioalveolar Vid.líquido cefalorraquídeo LDL Vid. terapia com laser 2784 laxante m Farmacoloxía es laxante en laxative pt laxante 2780 latencia f Fisioloxía es latencia en latency pt latência LCR Vid.

mioma uterino en uterine fibromyoma. uterine myoma pt fibróide uterino. hanseníase.Vocabulario 2789 leiomioma uterino f Patoloxías SIN.. leprosy pt doença de Hansen. leiomioma uterino..enfermidade de Hansen. uterine leiomyoma. leishmaniosis en leishmaniasis pt leishmaníase.. léntigo en lentigo pt lentigo 2791 leishmaníase f 2796 lentigo maligno m Patoloxías VAR.. lepra 2799 leptospirose f Patoloxías es leptospirosis en leptospirosis pt leptospirose 287 .botón de Oriente leishmaniose Vid. fibroide uterino. lepra.lemnisco medio es lemnisco medial en medial lemniscus pt lemnisco medial la lemniscus medialis medial lemnisco medio Vid. mioma uterino es fibroide uterino. leishmaniose Patoloxías es lentigo maligno.furúnculo Anatomía es lemnisco lateral en lateral lemniscus pt lemnisco lateral la lemniscus lateralis 2793 lemnisco lateral m Patoloxías SIN.lemnisco 2790 leiomiosarcoma m Anatomía patolóxica Patoloxías es leiomiosarcoma en leiomyosarcoma pt leiomiossarcoma 2795 lentigo m P atoloxías es lentigo.leishmaniose es leishmaniasis. mioma uterino 2794 lemnisco medial m Anatomía VAR.fibromioma uterino.. malignant lentigo pt lentigo maligno Etiopatoxenia es lentivirus en lentivirus pt lentivírus 2797 lentivirus m leishmaníase cutánea Vid.. lepra en Hansen’s disease.leishmaníase Fisioloxía es leche en milk pt leite 2792 leite m 2798 lepra f leixenzo Vid. hanseniasis. léntigo maligno en lentigo maligna. hanseníase es enfermedad de Hansen. fibromioma uterino.. doenza de Hansen. fibromioma uterino. leiomioma uterino..

lesão caviar leucemia granulocítica Vid.. leucoaférese Patoloxías SIN. leucemia linfoide en lymphatic leukemia.. lymphoid leukemia pt leucemia linfática.leucemia mieloide 288 .Vocabulario LES Vid.. leucemia linfóide 2802 letargo m leucemia linfocítica Vid.leucemia linfática letarxia Vid.lingua en 2806 leucemia linfática f 2801 lesión en sacabocados f Semioloxía es lesión en sacabocados en punched out lesion pt lesão em saca-bocado letalidade Vid. leucemia mieloide en granulocytic leukemia... lymphocytic leukemia.leucoaférese es leucaféresis. myelogenous leukemia.leucemia granulocítica...... leucemia mielógena. leukocythemia pt leucemia Patoloxías SIN.. leucoaféresis en leukapheresis pt leucaférese. leucemia linfocítica.leucemia mieloide lesión en caviar Vid.leucemia linfática leucemia linfoide Vid. leucemia mielóxena es leucemia granulocítica.lupus eritematoso sistémico 2805 leucemia aguda f Patoloxías es leucemia aguda en acute leukemia pt leucemia aguda 2800 lesión f Etiopatoxenia es lesión en lesion pt dano.. leucemia mielógena. leucemia mielóide 2804 leucemia f leucemia mielóxena Vid..leucina 2807 leucemia mieloide f 2803 leucaférese f Probas complementarias VAR.letargo Leu Vid.leucocitemia es leucemia. letargo en lethargy pt letargia Patoloxías VAR.letarxia (f) es letargia.taxa de letalidade Semioloxía VAR. leucocitemia en leukemia. myeloid leukemia pt leucemia granulocítica...leucemia linfoide. leucemia linfocítica es leucemia linfática. leucemia linfocítica.

leucopenia 2817 leucoplasia pilosa oral f 2812 leucocitose f Semioloxía es leucocitosis en leukocytosis pt leucocitose Patoloxías SIN.].. white blood cell pt glóbulo branco. oral hairy leukoplakia pt leucoplasia pilosa oral.Vocabulario 2808 leucina f Bioquímica SIN. LVO (sg) en OHL (sg).leucocitopenia leucoplaquia Vid.glóbulo branco es glóbulo blanco. leucopenia en leukocytopenia. leucocito en leukocyte. leucoplasia vilosa oral es leucoplasia vellosa oral.leucemia Histoloxía SIN. leucorreia [Pt. leucoplasia en leukoplakia pt leucoplaquia. leucócito leucopenia Vid.] 289 ...vitilixe Patoloxías es leucodistrofia en leukodystrophy pt leucodistrofia 2809 leucoaraiose f 2815 leucodistrofia f leucocitemia Vid..Leu (sb) es leucina en leucine pt leucina 2814 leucocituria f Semioloxía es leucocituria en leukocyturia pt leucocitúria leucoaférese Vid. LPO (sg) leucoplasia vilosa oral Vid....leucopenia es leucocitopenia.leucoplasia Anatomía patolóxica VAR. leukopenia pt leucocitopenia.LPO (sg).. leucoplasia 2810 leucocito m 2816 leucoplasia f 2811 leucocitopenia f Semioloxía VAR....leucaférese Semioloxía es leucoaraiosis en leukoaraiosis pt leucoaraiose leucodermia Vid.leucoplaquia es leucoplaquia.leucoplasia pilosa oral 2818 leucorrea f 2813 leucocitospermia f Semioloxía es leucocitospermia en leukocytospermia pt leucocitospermia Semioloxía es leucorrea en leukorrhea pt leucorréia [Br.

enfermidade dos lexionarios....líquido intracelular Terapéutica es ligadura en ligature pt ligadura 2821 levodopa f 2825 ligadura f levulosa Vid.linfogranuloma venéreo LH Vid.. legionelosis en LD (sg).Vocabulario 2819 leucotomía f Terapéutica SIN. legionnaires’ disease pt doença dos legionários. leukotomy.lobotomía prefrontal es leucotomía. lévedo Vid. prefrontal lobotomy pt leucotomia. legionellosis. legionelose 2822 lexionelose f ligadura de trompas Vid.libido LIC Vid.frutosa atoloxías P SIN.fermento Farmacoloxía es levodopa en levodopa pt levodopa *líbido Vid.... lobotomia pré-frontal 2823 liase f Bioquímica es liasa en lyase pt liase 2824 libido f Fisioloxía es líbido en libido pt libido 2820 leucotrieno m Bioquímica Fisioloxía es leucotrieno en leukotriene pt leucotrieno Nota.- Evítese “líbido”..litio 2827 ligamento amarelo m Anatomía es ligamento amarillo en ligamentum flavum pt ligamento amarelo la ligamentum flavum 290 .salpingorrafia 2826 ligamento m Anatomía es ligamento en ligament pt ligamento la ligamentum LGV Vid..hormona luteinizante Li Vid.. lobotomía prefrontal en leucotomy. doenza dos lexionarios es enfermedad del legionario.

arco crural.ligamento patelar ligamento interespiñal Vid.. ligamento inguinal la ligamentum inguinale ligamento rotuliano Vid.ligamento interespiñoso 2835 ligamento sacrociático maior m 2831 ligamento interespiñoso m Anatomía VAR...ligamento rotuliano. ligamento útero-ovárico la ligamentum ovarii proprium.Vocabulario 2828 ligamento ancho do útero m Anatomía es ligamento ancho del útero en broad ligament of uterus pt ligamento largo do útero la ligamentum latum uteri 2833 ligamento propio do ovario m Anatomía SIN.. ligamento sacrotuberoso en posterior sacrosciatic ligament.ligamento uteroovárico es ligamento propio del ovario. tendão patelar la ligamentum patellae Anatomía SIN.. tendón rotuliano es ligamento rotuliano.. ligamento útero-ovárico en ligament of ovary. ovarian ligament pt ligamento próprio do ovário.ligamento sacrospiñal es ligamento sacrociático menor. ligamento sacrotuberoso la ligamentum sacrotuberale 2832 ligamento patelar m 2836 ligamento sacrociático menor m Anatomía SIN. tendón rotuliano en patellar ligament. arco inguinal. ligamento inguinal en inguinal ligament pt arcada inguinal.ligamento interespiñal es ligamento interespinoso en interspinous ligament pt ligamento interespinhal. ligamento interespinhoso la ligamentum interspinale Anatomía SIN. sacrotuberous ligament pt grande ligamento sacrociático.ligamento sacrotuberoso es ligamento sacrociático mayor. ligamento sacro-espinoso en sacrospinous ligament pt ligamento sacroespinhal la ligamentum sacrospinale 291 . ligamentum uteroovaricum 2829 ligamento cruzado m Anatomía es ligamento cruzado en cruciate ligament pt ligamento cruzado la ligamentum cruciatum 2834 ligamento redondo m Anatomía es ligamento redondo en round ligament pt ligamento redondo la ligamentum teres 2830 ligamento inguinal m Anatomía SIN. arco inguinal es arco crural... patellar tendon pt ligamento patelar.

ligando Farmacoloxía es lincosamida en lincosamide pt lincosamida ligamento sacrotuberoso Vid...linfografía 292 .ligamento propio do ovario 2844 linfadenectomía f 2838 ligamento uterosacro m Anatomía es ligamento recto-uterino. lymphadenectomy pt linfadenectomia 2845 linfadenite f 2839 ligamento vertebral m Anatomía es ligamento vertebral en vertebral ligament pt ligamento vertebral Patoloxías VAR.. linfangiectasis en lymphangiectasis pt linfangiectasia linfanxiografía Vid.ligante es ligando en ligand pt ligante Anatomía patolóxica es linfangiectasia. ligamento útero-sacro en ligament of Petit.. linfoadenite 2846 linfadenopatía f Semioloxía Patoloxías VAR.linfoadenite es linfadenitis..ligamento sacrociático maior 2842 lincosamida f 2837 ligamento suspensorio m Anatomía es ligamento suspensorio en suspensory ligament pt ligamento suspensório la ligamentum suspensorium 2843 linfa f Fisioloxía es linfa en lymph pt linfa ligamento uteroovárico Vid.linfopatía es linfadenopatía en lymphadenopathy pt linfadenopatia 2840 ligamentoplastia f Terapéutica es ligamentoplastia en ligamentoplasty pt ligamentoplastia 2847 linfanxiectasia f 2841 ligando m Bioquímica VAR... uterosacral ligament pt ligamento útero-sacro la ligamentum rectouterinum Terapéutica es linfadenectomía en lymph node dissection..ligamento sacrociático menor ligante Vid. linfoadenitis en lymphadenitis pt linfadenite.Vocabulario ligamento sacrospiñal Vid.

linfocito T citotóxico. linfocito T cooperador. LTh (sg) 293 . hTL (sg) pt célula T helper. linfocito T en T-cell. linfócito T citotóxico. LTC (sg) 2858 linfocito T cooperador m 2853 linfocina f Bioquímica VAR.linfadenite Anatomía patolóxica es linfoblastoma en lymphoblastoma pt linfoblastoma 2852 linfoblastoma m Histoloxía SIN. linfócito B 2850 linfanxite f Patoloxías es linfangitis en lymphangitis pt linfangite 2856 linfocito T m 2851 linfedema m Patoloxías VAR.Vocabulario 2848 linfanxioma m Anatomía patolóxica es linfangioma en lymphangioma pt linfangioma 2854 linfocito m Histoloxía es linfocito en lymphocyte pt linfócito 2849 linfanxiosarcoma m Anatomía patolóxica es linfangiosarcoma en lymphangiosarcoma pt linfangiossarcoma 2855 linfocito B m Histoloxía SIN.célula T (f) es célula T.. LTC (sg) en CTL (sg). B-lymphocyte pt célula B. linfócito T 2857 linfocito T citotóxico m linfoadenite Vid.célula B (f) es célula B.linfoedema es linfedema en lymphedema pt linfedema Histoloxía SIN. T-lymphocyte pt célula T.. cytotoxic T cell. linfoquina en limphokine pt linfocina Histoloxía SIN. linfocito B en B-cell.. cytotoxic T lymphocyte pt célula T citotóxica.LTC (sg) es célula T citotóxica. helper T lymphocyte. LTh en helper T cell..linfoquina es linfocina... linfócito T helper..LTh (sg) es célula T cooperadora.

linfopenia en lymphocytopenia. língua fissurada. linfopenia linfopatía Vid. lingua escrotal es lengua escrotal.... língua sulcada 294 .. caviar tongue pt lesão em caviar. lingua plicata en fissured tongue.. língua em caviar fisurada lingua escrotal Vid..linfadenopatía linfopenia Vid. lengua fisurada.lingua plicata.LGV (sg) es LGV (sg).lesión en caviar es lesión en caviar.linfanxiografía es linfangiografía. linfografía en lymphangiography. linfogranuloma venéreo Semioloxía SIN. lingua plicata.lingua 2869 lingua fisurada f 2864 linfoma m Patoloxías es linfoma en lymphoma pt linfoma Semioloxía SIN.Vocabulario 2859 linfocitoma m Anatomía patolóxica es linfocitoma en lymphocytoma pt linfocitoma 2865 linfomatose f Patoloxías es linfomatosis en lymphomatosis pt linfomatose Patoloxías es linfopatía en lymphopathy pt linfopatia 2860 linfocitopenia f 2866 linfopatía f Semioloxía VAR. lingua en caviar en caviar lesion.linfedema Probas complementarias VAR. lymphography pt linfangiografia.linfopenia es linfocitopenia. linfogranuloma venéreo en LGV (sg). lymphopenia pt linfocitopenia. língua plicata. scrotal tongue pt língua escrotal. lymphogranuloma venereum pt LGV (sg)..linfocina Anatomía es lengua en tongue pt língua la lingua 2861 linfocitose f Semioloxía es linfocitosis en lymphocytosis pt linfocitose 2867 lingua f linfoedema Vid. linfografia 2862 linfografía f 2868 lingua en caviar f 2863 linfogranuloma venéreo m Patoloxías SIN. lengua plicata..linfocitopenia linfoquina Vid...

nipple line pt linha mamilar la linea mammillaris 295 . língua geográfica 2878 liña esternal f Anatomía es línea esternal en sternal line pt linha esternal la linea sternalis 2873 língula f Anatomía es língula en lingula pt língula la lingula 2879 liña mamilar f Anatomía es línea mamilar en mammillary line.lingua negra vilosa 2875 liña alba f A natomía es línea alba en linea alba pt linha alba la linea alba lingua plicata Vid. geografic tongue pt glosite migratória benigna. língua pilosa 2874 linimento m Farmacoloxía es linimento en liniment pt linimento lingua pilosa Vid..lingua fisurada 2871 lingua saburral f Semioloxía VAR..lingua negra vilosa 2877 liña escapular f 2872 lingua xeográfica f Semioloxía SIN... hairy tongue pt língua negra pilosa.Vocabulario 2870 lingua negra vilosa f Semioloxía SIN..lingua saburral liña celular Vid.. lingua pilosa es lengua negra vellosa. lengua geográfica en benign migratory glossitis. lengua vellosa en black hairy tongue.glosite migratoria benigna es glositis migratoria benigna..lingua saburrosa es lengua saburral en coated tongue pt língua saburrosa 2876 liña axilar f Anatomía es línea axilar en axillary line pt linha axilar la linea axillaris lingua saburrosa Vid..lingua vilosa.liñaxe celular Anatomía es línea escapular en scapular line pt linha escapular la linea scapularis lingua vilosa Vid.

lipoproteína de alta densidad en HDL (sg). high density lipoprotein pt HDL (sg). pimeloma es esteatoma. linha mediana la linea mediana 2887 lipofuscina f Bioquímica es lipofucsina...] 2884 lípido m Bioquímica es lípido en lipid pt lípido 2891 lipoproteína f Bioquímica es lipoproteína en lipoprotein pt lipoproteína 2885 lipiduria f Semioloxía es lipiduria en lipiduria pt lipidúria 2892 lipoproteína de alta densidade f 2886 lipodistrofia f Patoloxías es lipodistrofia en lipodystrophy pt lipodistrofia Bioquímica SIN. línea celular en cell line pt linhagem celular 2889 lipoma m 2882 lipase f Bioquímica es lipasa en lipase pt lipase Patoloxías SIN. lipopolissacárido [Pt..esteatoma.HDL (sg) es HDL (sg). pimeloma 2883 lipectomía f Terapéutica es lipectomía en lipectomy pt lipectomia 2890 lipopolisacárido m Bioquímica es lipopolisacárido en lipopolysaccharide pt lipopolissacarídeo [Br. pimeloma.Vocabulario 2880 liña media f Anatomía es línea media en median line pt linha média. pimeloma en lipoma. lipoma.liña celular es linaje celular. lipoproteína de alta densidade 296 . lipofuscina en lipofuscin pt lipofuscina 2881 liñaxe celular f 2888 lipólise f Bioquímica es lipólisis en lipolysis pt lipólise Fisioloxía SIN.]. steatoma pt esteatoma. lipoma.

.lique atrófico es liquen atrófico.. lipoproteína de densidad intermedia en IDL (sg).Vocabulario 2893 lipoproteína de baixa densidade f 2898 lique m Bioquímica SIN. VLDL (sg) en very low density lipoprotein. líquen escleroso atrofico Bioquímica SIN. low density lipoprotein pt LDL (sg).VLDL (sg) es lipoproteína de muy baja densidad..lique escleroso atrófico 2894 lipoproteína de densidade intermedia f 2899 lique escleroso atrófico m Patoloxías SIN.. VLDL (sg) 2901 liquenificación f Etiopatoxenia Semioloxía es liquenificación en lichenification pt liquenificação 2902 líquido amniótico m Fisioloxía es líquido amniótico en amniotic fluid pt líquido amniótico 2896 liposarcoma m Anatomía patolóxica es liposarcoma en liposarcoma pt lipossarcoma 2903 líquido ascítico m Fisioloxía es líquido ascítico en ascitic fluid pt líquido ascítico 2897 lipotrópico m Farmacoloxía es lipotrópico en lipotropic pt lipotrópico 297 . lipoproteína de baixa densidade Anatomía patolóxica es liquen en lichen pt líquen lique atrófico Vid.. lipoproteína de densidade intermediária 2900 lique plano m Patoloxías es liquen plano en lichen planus pt líquen plano 2895 lipoproteína de moi baixa densidade f Bioquímica SIN.LDL (sg) es LDL (sg).IDL (sg) es IDL (sg). intermediate density lipoprotein pt IDL (sg). liquen escleroso atrófico en lichen sclerosus et atrophicus pt líquen atrófico. lipoproteína de baja densidad en LDL (sg). VLDL (sg) pt lipoproteína de muito baixa densidade.

sinovia en synovia. synovial fluid pt líquido sinovial. intracellular fluid pt LIC (sg). líquido sinovial... lisossomo 2916 lisozima m Bioquímica es lisozima en lysozyme pt lisozima 2910 líquido quiloso m Fisioloxía es líquido quiloso en chylous fluid pt líquido quiloso 298 .Vocabulario 2904 líquido cefalorraquídeo m Fisioloxía SIN. líquido cefalorraquídeo en cerebrospinal fluid.sinovia (f) es líquido articular.LIC (sg) es LIC (sg)..LCR (sg) es LCR (sg). sinóvia la synovia 2912 lise f 2906 líquido intracelular m Fisioloxía SIN. líquido intracelular en ICF (sg). líquido intracelular Etiopatoxenia es lisis en lysis pt lise 2913 lisencefalia f Patoloxías es lisencefalia en lissencephalia pt lissencefalia 2907 líquido pericárdico m Fisioloxía es líquido pericárdico en pericardial fluid pt líquido pericárdico 2914 lisina f 2908 líquido peritoneal m Fisioloxía es líquido peritoneal en peritoneal fluid pt líquido peritoneal Bioquímica SIN.. CSF (sg) pt LCR (sg).Lys (sb) es lisina en lysine pt lisina 2915 lisosoma m 2909 líquido pleural m Fisioloxía es líquido pleural en pleural fluid pt líquido pleural Histoloxía es lisosoma en lysosome pt lisossoma. líquido cefalorraquidiano 2911 líquido sinovial m 2905 líquido intersticial m Fisioloxía es líquido intersticial en interstitial fluid pt líquido intersticial Anatomía Fisioloxía SIN.

litotomía Etiopatoxenia es litiasis en lithiasis pt litíase 2924 litotomía f 2918 litíase f Terapéutica VAR. urolitíase 2920 litíase urinaria f Terapéutica es litotriptor. urolithiasis pt litíase urinária.Vocabulario 2917 listeriose f Patoloxías es listeriosis en listeriosis pt listeriose 2923 litoscopio m Terapéutica es litoscopio en lithoscope pt litoscópio litectomía Vid.litectomía es litectomía. litotomia 2925 litotripsia f Terapéutica es litotripsia en lithotripsy pt litotripsia 2919 litíase biliar f P atoloxías es litiasis biliar en biliary lithiasis pt litíase biliar 2926 litotriptor m litíase renal Vid...urolitíase es litiasis urinaria. lóbulo do cerebelo en lobe of cerebellum pt lobo do cerebelo la lobus cerebelli 299 . litotritor en lithotriptor pt litotritor 2927 lobectomía f Terapéutica es lobectomía en lobectomy pt lobectomia 2921 litio m Farmacoloxía SIN.nefrolitíase Patoloxías VAR. lithotomy pt litectomia.lobo do cerebelo es lóbulo cerebeloso.. litotomía en lithectomy... urolitiasis en urinary lithiasis..Li (sb) es litio en lithium pt lítio 2928 lobo cerebeloso m 2922 litólise f Terapéutica es litólisis en litholysis pt litólise Anatomía VAR.

ínsula (f) VAR.lobo lobo do fígado Vid.lobo do fígado es lóbulo del hígado.lobo 2931 lobo frontal m Anatomía es lóbulo frontal en frontal lobe pt lobo frontal la lobus frontalis 2936 lobo temporal m Anatomía es lóbulo temporal en temporal lobe pt lobo temporal la lobus temporalis 2932 lobo hepático m 2937 lobotomía f Terapéutica es lobotomía en lobotomy pt lobotomia Anatomía VAR... insular lobe pt ínsula....neurohipófise 2935 lobo pulmonar m Anatomía es lóbulo pulmonar en pulmonary lobe pt lobo pulmonar lobo do cerebelo Vid.lobo insular es ínsula.leucotomía lobo insular Vid. lobo hepático la lobus hepatis lobotomía prefrontal Vid. lobe of liver pt lobo do fígado.. lóbulo de la ínsula en insula. lobus insularis cerebeloso hepático lobo posterior da glándula pituitaria Vid.lobo da ínsula Anatomía es lóbulo occipital en occipital lobe pt lobo occipital la lobus occipitalis 2938 lóbulo central do cerebelo m Anatomía es lobulillo central do cerebelo en central lobule of cerebellum pt lóbulo central do cerebelo la lobulus centralis cerebelli 2933 lobo occipital m 300 .. lobo da ínsula la insula..neurohipófise lobo posterior da hipófise Vid.. lóbulo hepático en hepatic lobe.Vocabulario 2929 lobo cerebral m Anatomía es lóbulo cerebral en cerebral lobe pt lobo cerebral la lobus cerebri 2934 lobo parietal m Anatomía es lóbulo parietal en parietal lobe pt lobo parietal la lobus parietalis 2930 lobo da ínsula m Anatomía SIN.

terapia da fala 2947 lumbago m logorrea Vid.. logopedics.dietilamida do ácido lisérxico LTC Vid.leucoplasia pilosa oral LSD Vid...substancia negra 2942 logopeda s 2946 ludoterapia f Organización sanitaria es logopeda en speech therapist pt terapeuta da tala 2943 logopedia f lúes Vid.rexión lumbar 2948 lumbotomía f 301 . lumbago Organización sanitaria es logopedia en logopedia. speech therapy pt logopedia.sífilis Semioloxía SIN. speech pathology...costas lombo Vid. lumbalgia en lumbago pt lombalgia...lumbalxia (f) es lumbago.Vocabulario 2939 local a Farmacoloxía es local en local pt local 2944 lonxevidade f Fisioloxía es longevidad en longevity pt longevidade 2940 loción f Farmacoloxía es loción en lotion pt loção 2945 lordose f Fisioloxía Anatomía es lordosis en lordosis pt lordose 2941 locus m Xenética es locus en locus pt locus LPO Vid.linfocito T citotóxico LTh Vid..lumbago Terapéutica es lumbotomía en lumbar nephrotomy..incontinencia verbal lumbalxia Vid.linfocito T cooperador Terapéutica es ludoterapia en play therapy pt ludoterapia locus niger Vid.. lumbotomy pt lombotomia lombo Vid..

luxation pt deslocação.LES (sg).lisina macicez Vid.]. macrocytosis pt macrocitose 2953 macrófago m Histoloxía es macrófago en macrophage pt macrófago lupus eritematoso diseminado Vid.. macrólido [Pt.músculo lumbrical Patoloxías es lupus eritematoso cutáneo en cutaneous lupus erythematosus pt lupus eritematoso cutâneo 2952 macrocitose f 2949 lupus eritematoso cutáneo m Semioloxía es macrocitosis en macrocythemia. lupus eritematoso sistêmico 2954 macroglobulinemia f Patoloxías es macroglobulinemia en macroglobulinemia pt macroglobulinemia 2955 macroglosia f Semioloxía es macroglosia en macroglossia pt macroglosia 2956 macrólido m lupus eritematoso xeneralizado Vid. lupus eritematoso xeneralizado es LES (sg). lupus eritematoso diseminado..Vocabulario lumbrical Vid.lupus eritematoso sistémico Farmacoloxía es macrólido en macrolide pt macrolídeo [Br. SLE (sg).lupus eritematoso sistémico 2950 lupus eritematoso sistémico m Patoloxías SIN. systemic lupus erythematosus pt LES (sg). lupus eritematoso generalizado. lupus eritematoso disseminado. lupus eritematoso sistémico en disseminated lupus erythematosus.dislocación es dislocación...matidez 2958 mácula f Semioloxía es mácula en macula pt mácula 302 . lupus eritematoso diseminado... luxación en dislocation. luxação 2957 macropsia f Semioloxía es macropsia en macropsia pt macropsia Lys Vid..] 2951 luxación f Patoloxías SIN.

malformação mal da rosa Vid.mal de altura es mal de altura. pareamento incorreto [Br.pelagra Patoloxías SIN. altitude sickness pt mal das montanhas. terapia magnética Anatomía es maleolo.peito (m) es mama. terapia magnética en magnetic therapy.Vocabulario 2959 mácula densa f Histoloxía es mácula densa en macula densa pt mácula densa Histoloxía es mácula lútea en macula lutea pt mácula lútea malaria Vid... maléolo en malleolus pt maléolo la malleolus maimiño Vid.mal das 2969 mama f 2963 malabsorción f Etiopatoxenia es malabsorción en malabsorption pt má-absorção..paludismo Xenética es desajuste. soroche montañas 2967 malnutrición f Etiopatoxenia es malnutrición en malnutrition pt malnutrição 2962 mal das montañas m 2968 maltase f Bioquímica es maltase en maltase pt maltase mal de altura Vid.] 2964 malemparellamento m 2960 mácula lútea f 2961 magnetoterapia f 2965 maléolo m Terapéutica VAR... malabsorção. mal de montaña.. magnetotherapy pt magnetoterapia.enfermidade do sono 2966 malformación f Termos xerais es malformación en malformation pt má-formação. pecho en breast pt mama. disparidad en mismatch pt mau pareamento.dedo maimiño mal africano Vid. mal de altitude. desemparejamiento.terapia magnética es magnetoterapia. mal-absorção Anatomía SIN. pareamento incorrecto [Pt].. peito la mamma 303 . soroche en acute mountain sickness..

exsudado algodonoso 2971 mamiloplastia f 2976 mancha café con leite f Semioloxía es mancha café con leche en cafe-au-lait spot pt mancha café com leite Terapéutica es mamiloplastia en mammillaplasty.maxilar inferior (m) es mandíbula. mamoplastia.mamoplastia mamectomía Vid.mamaplastia es mamaplastia. mammilliplasty pt mamiloplastia 2972 mamografía f 2977 mancha mongólica f Semioloxía es mancha mongólica en mongolian spot pt mancha mongólica Probas complementarias es mamografía en mammography pt mamografia 2973 mamoplastia f 2978 mandíbula f Terapéutica SIN.. mandible pt mandíbula.mastotomía es mamotomía.mastectomía Anatomía SIN.. papila da mama es pezón en nipple pt mamilo la papilla mammaria 2975 man f Anatomía es mano en hand pt mão la manus 2970 mamila f man de araña Vid.mastoplastia VAR. mastotomía en mammotomy.. maxilar inferior la mandibula 2979 mandibulectomía f Terapéutica es mandibulectomía en mandibulectomy pt mandibulectomia 2974 mamotomía f Terapéutica SIN. mastoplastia Anatomía SIN... mastotomia 2980 manipulación f Terapéutica es manipulación en manipulation pt manipulação 304 .. mastotomy pt mamotomia.]. mastoplasty pt mamaplastia..Vocabulario mamaplastia Vid. mamoplastia. maxilar inferior en lower jaw.bico do peito (m) [pop..aracnodactilia mancha algodonosa Vid.. mastoplastia en mammaplasty.

marcha cerebelosa manto cerebral Vid.. waddling gait pt marcha anserina.Vocabulario 2981 manobra f Terapéutica es maniobra en maneuver pt manobra marcha anserina Vid...marcapasos cardíaco es marcapasos.proba de dedo-dedo manobra de dedo-nariz Vid. marcha de pato..marcha coreoatetósica 2984 marasmo m Patoloxías es marasmo en marasmus pt marasmo 2989 marcha coreoatetósica f 2985 marcapasos m Semioloxía VAR.córtex cerebral 2988 marcha coreica f Semioloxía es marcha coreica en choreic gait pt marcha coreica 2983 mapa xenético m Xenética es mapa genético en genetic map pt mapa genético marcha coreoatetoide Vid. cerebellar gait pt ataxia cerebelar..ataxia cerebelosa es ataxia cerebelosa.marcha anserina. marcha miopática Fisioloxía Terapéutica SIN.marcapasos 305 .proba de dedo-nariz 2987 marcha cerebelosa f 2982 manometría f Probas complementarias es manometría en manometry pt manometria Semioloxía SIN. marcha miopática en myopathic gait.. marcha cerebelosa en cerebellar ataxia. marcha miopática es marcha anserina.. marcapasos cardíaco en cardiac pacemaker. marcha de pato. marcha coreoatetósica en choreoathetotic gait pt marcha coreoatetóide Semioloxía SIN. marca-passo cardíaco 2990 marcha de pato f marcapasos cardíaco Vid...marcha coreoatetoide es marcha coreoatetoide.. marcha cerebelar. pacemaker pt marca-passo.marcha de pato 2986 marcha atáxica f Semioloxía es marcha atáxica en ataxic gait pt marcha atáxica manobra de dedo-dedo Vid.

marcha parkinsoniana Semioloxía SIN. marcha em estrela. parkinsonian gait pt marcha festinante. marcha parkinsoniana en festinating gait. pauta de lectura en reading frame pt quadro de leitura marcha hemiparésica Vid.. vestibular gait pt ataxia vestibular. marcha en estrella..marcha parkinsoniana es marcha festinante.marcha hemiparésica es marcha del segador. marcha hemiparésica. marcha vestibular Xenética SIN.marcha festinante 2994 marcha espástica f Semioloxía es marcha espástica en spastic gait pt marcha espástica 2999 marcha tabética f Semioloxía es marcha tabética en tabetic gait pt marcha tabética 2995 marcha festinante f 3000 marcha vestibular f Semioloxía SIN. steppage gait pt marcha equina marcha parkinsoniana Vid... marcha vestibular en vestibular ataxia.Vocabulario 2991 marcha distónica f Semioloxía es marcha distónica en dystonic gait pt marcha distónica 2997 marcha inestable f Semioloxía es marcha inestable en unsteady gait pt marcha instável de pato 2992 marcha en tesoira f Semioloxía es marcha en tijera en scissor gait pt marcha em tesoura marcha miopática Vid. marcha equina en equine gait.marcha 2998 marcha parética f Semioloxía es marcha parética en paretic gait pt marcha parética 2993 marcha equina f Semioloxía es marcha en estepaje.marcha hemipléxica 3001 marco de lectura m 2996 marcha hemipléxica f Semioloxía SIN.. marcha hemipléjica en hemiplegic gait pt marcha hemiplégica 3002 mareo m Semioloxía es mareo en dizziness pt tontura 306 .- cadro de lectura es cuadro de lectura..ataxia vestibular es ataxia vestibular.

mastodinia en mastalgia. situado detrás da membrana timpánica’.Vocabulario marihuana Vid. mastocito en mast cell.efélide Fisioloxía es masa ósea en bone mass pt massa óssea Histoloxía es célula cebada.- Designa un ‘aparello formado por un mango e unha cabeza percutora de diversos materiais.- Designa o ‘primeiro dos ósos que Anatomía es martillo en hammer. que se emprega en manobras exploratorias ou cirúrxicas’..cannabis 3003 marsupialización f Terapéutica es marsupialización en marsupialization pt marsupialização 3008 máscara f Terapéutica es máscara en mask pt máscara 3009 masoterapia f 3004 martelo m Nota. Nota.mamectomía es mamectomía. mastectomía en mammectomy.. massotherapy pt massoterapia mastadenovirus Vid. mastocyte pt mastócito 3006 masa ósea f 3012 mastocitose f Patoloxías es mastocitosis en mastocytosis pt mastocitose 3007 masaxe f Terapéutica es masaje en massage pt massagem 3013 mastodinia f Semioloxía SIN. mastectomy pt mamectomia.adenovirus mastalxia Vid.. malleus pt martelo la malleus 3011 mastocito m marxa Vid.... mastodynia pt mastalgia.mastalxia es mastalgia.mastodinia Terapéutica SIN. mastodínia 307 . mastectomia 3005 martelo m 3010 mastectomía f constitúen a cadea do oído medio. Instrumental es martillo en hammer pt martelo Terapéutica es masoterapia en massage therapy.

.] es comadrón [pop.mandíbula mastoplastia Vid.barriga da perna 3018 matriz extracelular f mazadura Vid.]..útero Histoloxía es matriz extracelular en extracellular matrix pt matriz extracelular mazá da perna Vid.. maxila superior..maxila (f) es maxilar. upper jaw pt maxila.Vocabulario 3014 mastoidectomía f Terapéutica es mastoidectomía en mastoidectomy pt mastoidectomia 3019 matrón -na s 3015 mastoidite f Patoloxías es mastoiditis en mastoiditis pt mastoidite Organización sanitaria SIN. 3016 mastopexia f Terapéutica es mastopexia en mastopexy pt mastopexia maxila Vid.- Aínda que incluímos as entradas en masculino por manter a coherencia co resto do traballo. maxilar superior la maxilla 3021 maxilectomía f Terapéutica es maxilectomía en maxillectomy pt maxilectomia matriz Vid. matrón en midwife pt parteiro Nota.mamotomía matapiollos Vid.dedo polgar Semioloxía VAR.maxilar superior maxilar inferior Vid...mamoplastia mastotomía Vid..equimose 308 . maxilar superior en maxilla.. flatness pt macicez 3020 maxilar superior m 3017 matidez f Anatomía SIN..macicez es matidez en dullness. na inmensa maioría das ocasións empréganse en feminino (matrona ou comadroa).. dulness. parteiro -ra [pop.comadrón -oa [pop.]..

.Vocabulario 3022 meato auditivo externo m Anatomía SIN. produto antiacne 3032 medicina f Termos xerais es medicina en medicine pt medicina 3026 mecanoterapia f Terapéutica es mecanoterapia en mechanotherapy pt mecanoterapia medicina Vid.] es fármaco.conduto auditivo interno es conducto auditivo interno. meato auditivo externo la meatus acusticus externus 3027 medial a Termos xerais es medial en medial pt medial la medialis 3028 mediastinite f Patoloxías es mediastinitis en mediastinitis pt mediastinite 3023 meato auditivo interno m Anatomía SIN. medicamento. meatus urinarius pt meato urinário. producto antiacné en antiacne drug pt medicamento antiacne. orificio externo de la uretra en external urethral orifice..medicamento 309 .. medicina 3031 medicamento antiacne m 3025 meatotomía f Terapéutica es meatotomía en meatotomy pt meatotomia Farmacoloxía es medicamento antiacné.conduto auditivo externo es conducto auditivo externo. pharmacon pt fármaco. medicina en drug.. medicina (f). external auditory meatus pt conduto auditivo externo.fármaco. óstio externo da uretra la ostium urethrae externum Farmacoloxía SIN. meato auditivo externo en external acoustic meatus. medicamento.orificio externo da uretra es meato urinario. meato auditivo interno en internal acoustic meatus pt conduto auditivo interno. menciña (f) [pop.. meato auditivo interno la meatus acusticus internus 3029 mediastinoscopia f Probas complementarias Terapéutica es mediastinoscopia en mediastinoscopy pt mediastinoscopia 3030 medicamento m 3024 meato urinario m Anatomía SIN.

medicina forense 3035 medicina familiar f 3040 medicina nuclear f Organización sanitaria es medicina nuclear en nuclear medicine pt medicina nuclear Organización sanitaria SIN.medicina de familia es medicina de cabecera [arc..medicina de cabeceira [arc.. medicina familiar 3041 medicina preventiva f Organización sanitaria es medicina preventiva en preventive medicine pt medicina preventiva 3036 medicina física f Organización sanitaria es medicina física en physical medicine pt medicina física 3042 medición de pH f Probas complementarias SIN..] VAR. medicina legal 3038 medicina intensiva f medicina de cabeceira Vid..pHmetría es pHmetría en pH-metry pt pHmetria. legal medicine pt medicina forense.. intensive care medicine pt medicina intensiva medicina de familia Vid. medicina legal en forensic medicine. medicina familiar en family medicine.medicina familiar 3039 medicina interna f Organización sanitaria es medicina interna en internal medicine pt medicina interna 3034 medicina do traballo f Organización sanitaria es medicina del trabajo en occupational medicine. family practice pt medicina de família. occupational safety and health pt medicina do trabalho medicina legal Vid.. pH-metria 310 .medicina legal es medicina forense..Vocabulario 3033 medicina da educación física e o deporte f 3037 medicina forense f Organización sanitaria es medicina de la educación física y del deporte en sports and physical education medicine pt medicina da educação física e do desporto Organización sanitaria SIN.medicina familiar Organización sanitaria es medicina intensiva en critical care medicine. medicina de familia.].

resident physician pt médico residente.medula amarela es médula amarilla.bulbo raquídeo médico -ca forense Vid.doutor -ra es doctor..- Aínda que o “médico” só acada o 3047 medra f Fisioloxía SIN..crecemento (m) es crecimiento en growth pt crescimento...médico -ca de familia 3044 médico -ca de familia s Organización sanitaria SIN.internista 3049 medula ósea f Anatomía es médula ósea en bone marrow pt medula óssea la medulla ossium médico -ca internista 3045 médico -ca residente s Organización sanitaria SIN. medula vertebral es médula espinal en spinal cord pt medula espinhal la medulla spinalis Nota. medrança título de “doutor” despois de realizar estudos de doutoramento. residente en resident. medula amarela Vid. residente 3050 medula ósea amarela f medio Vid... médico en doctor..forense médico -ca intensivista Vid.intensivista Vid..médico -ca de cabeceira [pop. medula óssea amarela la medulla ossium flava 311 .Vocabulario 3043 médico -ca s Organización sanitaria SIN..medula ósea amarela 3048 medula espiñal f médico -ca de cabeceira Vid.- Evítese “médula”. médico Nota. na práctica as dúas denominacións funcionan como sinónimos no sistema sanitario español. medula oblonga Vid. physician pt doutor.. médula ósea amarilla en yellow bone marrow pt medula amarela.medula raquídea.. médico de familia en family physician pt médico de família natomía A SIN..]..] es médico de cabeceira [pop.residente es médico residente.dedo medio Fisioloxía es medio interno en internal environment pt meio interno 3046 medio interno m Anatomía SIN.

].Vocabulario 3051 medula ósea vermella f Anatomía SIN. medula vermelha la medulla ossium rubra 3056 megacolon tóxico m Patoloxías es megacolon tóxico en toxic megacolon pt megacólon tóxico 3057 megaduodeno m Semioloxía es megaduodeno en megaduodenum pt megaduodeno medula raquídea Vid.... megarreto [Br.medula vermella es médula ósea roja.medula ósea vermella 3058 megarrecto m medula vertebral Vid.. médula roja en red bone marrow pt medula óssea vermelha.medula espiñal medula vermella Vid.] 3052 meduloblastoma m Patoloxías es meduloblastoma en medulloblastoma pt meduloblastoma 3059 megauréter m Semioloxía es megauréter en megaureter pt megaureter 3053 megacariocito m Histoloxía es megacariocito en megacaryocyte pt megacariócito 3060 meibomite f Patoloxías es meibomitis en meibomitis pt meibomite 3054 megacolon m Semioloxía es megacolon en megacolon pt megacólon 3061 meiose f Histoloxía es meiosis en meiosis pt meiose 3055 megacolon conxénito m Patoloxías es megacolon congénito en congenital megacolon pt megacólon congênito 3062 melanina f B ioquímica es melanina en melanin pt melanina 312 .medula espiñal Semioloxía es megarrecto en megarectum pt megarecto [Pt.

carioteca es carioteca. melena pt melena membrana media Vid..membrana de intercambio placentario membrana materno-fetal Vid. membrana nuclear en karyotheca. nuclear membrane pt carioteca.aracnoide 3071 membrana nuclear f 3068 membrana f Histoloxía es membrana en membrane pt membrana Histoloxía SIN.... nuclear envelope.. membrana alvéolo-capilar en alveolar-capillary membrane. alveolocapillary membrane pt barreira alvéolo-capilar.membrana hemato-fetal.membrana obturatriz 313 . membrana alvéolo-capilar 3064 melanoma m Patoloxías es melanoma en melanoma pt melanoma 3065 melanose f Patoloxías es melanosis en melanosis pt melanose 3070 membrana de intercambio placentario f melasma Vid. membrana nuclear membrana obturadora Vid. membrana materno-fetal es membrana de intercambio placentario en placental exchange membrane pt membrana de permuta placentária 3066 melatonina f membrana hemato-fetal Vid.barreira alvéolo-capilar es barrera alvéolo-capilar.cloasma Bioquímica Fisioloxía es melatonina en melatonin pt melatonina Histoloxía SIN.Vocabulario 3063 melanocito m Histoloxía es melanocito en melanocyte pt melanócito 3069 membrana alvéolo-capilar f Histoloxía SIN.. envelope nuclear..membrana de intercambio placentario 3067 melena f Semioloxía es melena en melaena..

.. membro pélvico la membrum inferius membro pélvico Vid. membro torácico la membrum superius 3075 membranopatía f Patoloxías es membranopatía en membranopathy pt membranopatia membro torácico Vid.. membro inferior.Vocabulario 3072 membrana obturatriz f Anatomía SIN.membro pélvico. miembro torácico en upper limb pt extremidade superior.tímpano Anatomía SIN.membro torácico.. menarquía en menarche pt menarca menciña Vid. stratum synoviale membrana timpánica Vid..membrana obturadora es membrana obturatriz en obturator membrane pt membrana obturadora la membrana obturatoria 3077 membro inferior m 3073 membrana plasmática f Histoloxía es membrana plasmática en plasma membrane pt membrana plasmática Anatomía SIN.extremidade (f) es extremidad. extremidade inferior (f) es extremidad inferior. membrana sinovial en synovial layer. miembro superior. miembro pélvico en lower limb pt extremidade inferior.membro superior 3079 memoria inmunolóxica f Fisioloxía es memoria inmunológica en immunologic memory pt memória imunológica 3076 membro m Anatomía SIN.medicamento 314 .. miembro en limb pt extremidade. membro superior. membro la membrum 3080 menarquía f Fisioloxía es menarquia..membro inferior 3074 membrana sinovial f 3078 membro superior m Anatomía es capa sinovial. synovial membrane pt membrana sinovial la membrana synovialis. miembro inferior.. extremidade superior (f) es extremidad superior.

mielomeningocele 3090 meniscopexia f Terapéutica es meniscopexia en meniscopexy pt meniscopexia 3085 meningorradiculite f Patoloxías es meningorradiculitis en meningoradiculitis pt meningorradiculite 3091 menopausa f Fisioloxía es menopausia en menopause pt menopausa Nota.mielomeningocele es meningomielocele.Vocabulario 3081 meningocele m Patoloxías es meningocele en meningocele pt meningocele 3087 meninxite f Patoloxías es meningitis en meningitis pt meningite 3082 meningococo m Etiopatoxenia es meningococo en meningococcus pt meningococo meniña do ollo Vid.aracnoide Patoloxías es meningioma en meningioma pt meningioma 3092 menorraxia f Semioloxía es menorragia en menorrhagia pt menorragia 3086 meninxioma m menorrea Vid. meninxe serosa Vid.menstruación 315 . myelomeningocele pt meningomielocele.- Cfr.. con “climaterio”.... mielomeningocele en meningomyelocele.pupila Terapéutica es meniscectomía en meniscectomy pt meniscectomia 3088 meniscectomía f 3083 meningoencefalite f Patoloxías es meningoencefalitis en meningoencephalitis pt meningoencefalite 3089 menisco m Anatomía es menisco en meniscus pt menisco la meniscus 3084 meningomielocele m Patoloxías VAR.

]..corpo caloso Histoloxía es mesotelio en mesothelium pt mesotélio 3098 mesotelio m mento Vid. mesoderme 3097 mesoderma m 3103 metafase f Histoloxía es metafase en metaphase pt metáfase 316 .hernia crural Histoloxía es mesangio en mesangium pt mesangio 3099 mesotelioma m Patoloxías es mesotelioma en mesothelioma pt mesotelioma 3094 mesanxio m Met Vid..queixelo merocele Vid.... menstruación en catamenia.metionina Epidemioloxía es metaanálisis. mesoderm pt mesoblasto.. regra [pop. metanálisis en meta-analysis pt meta-análise 3100 metaanálise f 3095 mesenterio m Anatomía es mesenterio en mesentery pt mesentério la mesenterium 3101 metabolismo m Fisioloxía es metabolismo en metabolism pt metabolismo 3096 mesenterite f Patoloxías es mesenteritis en mesenteritis pt mesenterite 3102 metacarpo m Anatomía es metacarpo en metacarpus pt metacarpo la matacarpus mesoblasto Vid. menstruation pt menorréia [Br.].mesoblasto es mesoblasto.]. menorrea.Vocabulario 3093 menstruación f Fisioloxía SIN. menstruação mesolobo Vid.catamenia.. menorrhea..] es catamenia. período (m) [pop. menorreia [Pt. menorrea.mesoderma Histoloxía SIN.queixelo *mentón Vid. mesodermo en mesoblast. mesoderma.

myodynia pt mialgia. miodinia 3108 metatarsalxia f Semioloxía es metatarsalgia en metatarsalgia pt metatarsalgia Anatomía es metatarso en metatarsus pt metatarso la metatarsus miastenia grave Vid... miodinia en myalgia.miastenia gravis 3115 miastenia gravis f 3109 metatarso m Patoloxías VAR. miastenia gravis en myasthenia gravis pt miastenia grave.miastenia grave es miastenia grave.Met (sb) es metionina en methionine pt metionina 3106 metaplasia f Anatomía patolóxica es metaplasia en metaplasia pt metaplasia Etiopatoxenia es metástasis en metastasis pt metástase 3113 metrorraxia f Semioloxía es metrorragia en metrorrhagia pt metrorragia 3107 metástase f 3114 mialxia f Semioloxía SIN. urination pt micção 317 .miodinia es mialgia.]. miastenia gravis 3116 micción f 3110 meteorismo m Semioloxía es meteorismo en meteorism pt meteorismo Fisioloxía es micción en miction. metemoglobinemia 3112 metionina f Bioquímica SIN..] 3105 metahemoglobinemia f Semioloxía es metahemoglobinemia en methemoglobinemia pt metahemoglobinemia. metilo [Pt.Vocabulario 3104 metáfise f Anatomía es metáfisis en metaphysis pt metáfise la metaphysis 3111 metilo m Bioquímica es metilo en methyl pt metila [Br..

] 3120 microaspiración f Etiopatoxenia es microaspiración en microaspiration pt microaspiração 3127 microfilamento m Histoloxía es microfilamento en microfilament pt microfilamento 3121 microbiólogo -ga s Organización sanitaria es microbiólogo en microbiologist pt microbiologista 3128 microglía f Histoloxía es microglia. microdelecção [Pt. micróglia 3122 microbioloxía f Termos xerais es microbiología en microbiology pt microbiologia 3129 micrognatia f 3123 microcefalia f Semioloxía es microcefalia en microcephaly pt microcefalia Semioloxía VAR.]. microglía en microglia pt microglia.Vocabulario 3117 micobacteria f Etiopatoxenia es micobacteria en mycobacteria pt micobactéria 3124 microcitemia f Semioloxía es microcitemia en microcythemia pt microcitemia 3118 micoplasma m Etiopatoxenia es micoplasma en mycoplasma pt micoplasma 3125 microcitose f Semioloxía es microcitosis en microcytosis pt microcitose 3119 micose f Patoloxías es micosis en mycosis pt micose 3126 microdeleción f Xenética es microdeleción en microdeletion pt microdeleção [Br.micrognatia 318 . micrognatismo micrognatismo Vid.- micrognatismo (m) es micrognatia. micrognatismo en micrognathia. micrognathism pt micrognatia..

microscopía en microscopy pt microscopia Fisioloxía Semioloxía es midriasis en mydriasis pt midríase 3143 midriático m Farmacoloxía es midriático en mydriatic pt midriático 3136 microscopio m Termos xerais es microscopio en microscope pt microscópio 319 . microscópio eletrónico [Br.Vocabulario 3130 micrografía f Semioloxía es micrografía en micrography pt micrografia 3137 microscopio cirúrxico m Termos xerais es microscopio quirúrgico en operating microscope pt microscópio cirúrgico 3131 microonda f Terapéutica es microonda en microwave pt microonda 3138 microscopio electrónico m Probas complementarias es microscopio electrónico en electron microscope pt microscópio electrónico [Pt.].ananismo Semioloxía es micropsia en micropsia pt micropsia 3140 microtúbulo m Histoloxía es microtúbulo en microtubule pt microtúbulo 3133 micropsia f 3141 microvilosidade f Histoloxía es microvellosidad en microvillus pt microvilosidade 3134 microsatélite m Xenética es microsatélite en microsatellite pt microsatélite 3142 midríase f 3135 microscopia f Probas complementarias es microscopia. microrganismo 3139 microscopio óptico m Probas complementarias es microscopio óptico en optical microscope pt microscópio óptico microplasia Vid..] 3132 microorganismo m Etiopatoxenia es microorganismo en microorganism pt microorganismo.

.. mieloblastoma. mieloblastoma. sarcoma granulocítico mielomeningocele Vid.Vocabulario 3144 miectomía f Terapéutica es miectomía en myectomy pt miectomia 3150 mielodepresión f Etiopatoxenia es mielodepresión en myelodepression pt mielodepressão 3145 mielina f Bioquímica Histoloxía es mielina en myelin pt mielina 3151 mielografía m Semioloxía es mielografía en myelography pt mielografia 3146 mielite transversa f Patoloxías es mielitis transversa en transverse myelitis pt mielite transversa 3152 mieloma m Patoloxías es mieloma en myeloma pt mieloma 3147 mieloblasto m Histoloxía es mieloblasto en myeloblast pt mieloblasto 3153 mieloma múltiple m Patoloxías es mieloma múltiple en multiple myeloma pt mieloma múltiplo 3148 mieloblastoma m Anatomía patolóxica SIN.. sarcoma granulocítico es cloroma.meningomielocele 3154 mielopatía f Patoloxías es mielopatía en myelopathy pt mielopatia 3149 mielocito m Histoloxía es mielocito en myelocyte pt mielócito mielopatía cervical Vid. sarcoma granulocítico en chloroma.mielopatía espondilótica mielopatía espondilítica Vid.. myeloblastoma pt cloroma.mielopatía espondilótica 320 . granulocytic sarcoma.cloroma.

mielopatía cervical espondilítica. cervical spondylotic myelopathy. miocardio aturdido en myocardial stunning pt miocárdio atordoado mielopatía sifilítica Vid.mielopatía espondilótica cervical..mielopatía cervical VAR. miocardiopatía dilatada en dilated cardiomyopathy pt cardiomiopatia dilatada.. miocardiopatia dilatada 3158 mineralización ósea f 321 . myocardium pt miocárdio.cardiomiopatía es cardiomiopatía. mielopatia espondilótica. miocardiopatia *migraña Vid..hibernación miocárdica (f) es hibernación miocárdica.tabe 3162 miocardio hibernado m 3156 mieloperoxidase f Bioquímica SIN. músculo cardíaco en cardiac muscle. mielopatía espondilótica.mielopatía espondilótica dorsal natomía patolóxica A SIN. mielopatía espondilítica es mielopatía cervical. MPO (sg) en MPO (sg)..atordoamento miocárdico es aturdimiento miocárdico. mielopatía espondilítica...MPO (sg) es mieloperoxidasa. miocardiopatía en cardiomyopathy. miocardio hibernado en myocardial hibernation pt miocárdio hibernado 3157 mielosupresión f 3163 miocardiopatía f Patoloxías VAR. mielopatía espondilótica cervical en cervical myelopathy.Vocabulario 3155 mielopatía espondilótica f Patoloxías SIN.. músculo cardíaco 3161 miocardio atordoado m mielopatía espondilótica cervical Vid..músculo cardíaco es miocardio. spondylotic myelopathy pt mielopatia cervical. myocardiopathy pt cardiomiopatia.cardiomiopatía dilatada es cardiomiopatía dilatada. mielopatia espondilótica cervical 3159 minisatélite m Xenética es minisatélite en minisatellite pt minisatélite 3160 miocardio m Histoloxía SIN. myeloperoxidase pt mieloperoxidase.. MPO (sg) Etiopatoxenia es mielosupresión en myelosuppression pt mielossupressão Anatomía patolóxica SIN.xaqueca Fisioloxía es mineralización ósea en bone mineralization pt mineralização óssea 3164 miocardiopatía dilatada f Patoloxías VAR...

. myoma pt mioma. myofibrilla pt miofibrila mioma uterino Vid. myohemoglobin pt mioglobina. miohemoglobina en myoglobin. miocardiopatia hipertrófica 3171 miofibromatose f Anatomía patolóxica es miofibromatosis en myofibromatosis pt miofibromatose 3172 mioglobina f 3166 miocardite f Patoloxías es miocarditis en myocarditis pt miocardite Bioquímica VAR.miohemoglobina es mioglobina. miocardiopatía hipertrófica en hypertrophic cardiomyopathy pt cardiomiopatia hipertrófica.mialxia 3169 miofascite f Patoloxías es miofascitis en myofascitis pt miofascite 3175 mioma m Anatomía patolóxica SIN....leiomioma uterino 322 . miohemoglobina 3173 mioglobinuria f Semioloxía es mioglobinuria en myoglobinuria pt mioglobinúria 3167 miocito m Histoloxía es miocito en myocyte pt miócito miohemoglobina Vid.mioclonía miodinia Vid.tumor muscular es mioma....mola Termos xerais es miología en myology pt miologia la miologia 3174 mioloxía f mioclono Vid. tumor muscular 3170 miofibrila f Histoloxía es miofibrilla en myofibril.Vocabulario 3165 miocardiopatía hipertrófica f Patoloxías VAR.mioglobina 3168 mioclonía f Semioloxía VAR.. tumor muscular en muscular tumor.cardiomiopatía hipertrófica es cardiomiopatía hipertrófica.mioclono (m) es mioclonía en myoclonus pt mioclonia miola Vid..

visão curta. vista corta en myopia.. visión curta es miopía.vista curta.Vocabulario 3176 miomectomía f Terapéutica es miomectomía en myomatectomy.relaxante muscular es miorrelajante. myosis pt miose 3179 miopatía f Patoloxías es miopatía en myopathy pt miopatia 3186 miosina f Bioquímica es miosina en myosin pt miosina 3180 miopía f Patoloxías SIN. myomectomy pt miomectomia 3183 miorrelaxante m Farmacoloxía SIN. vista curta 3187 miosite f Patoloxías es miositis en myositis pt miosite 3181 mioplastia f Terapéutica es mioplastia en myoplasty pt mioplastia 3188 miótico m Farmacoloxía es miótico en miotic pt miótico 3182 miorrafia f Terapéutica es miorrafia en myorrhaphy pt miorrafia 3189 miotomía f Terapéutica es miotomía en myotomy pt miotomia 323 . shortsightedness pt miopia. relaxante muscular 3177 miometrio m Anatomía Histoloxía es miometrio en myometrium pt miométrio 3184 miosarcoma m Anatomía patolóxica es miosarcoma en myosarcoma pt miossarcoma 3178 miometrite f Patoloxías es miometritis en myometritis pt miometrite 3185 miose f Fisioloxía Semioloxía es miosis en miosis. visión corta. relajante muscular en muscle relaxant. myorelaxant pt miorrelaxante. visão curta..

división celular indirecta es división celular. mitosis pt divisão celular indirecta. timpanotomía. mixoma.. timpanocentese. mixoma..dente molar terceiro moa do xuízo Vid... tympanotomy pt miringocentese. myxoblastoma. miringotomía. tumor mucoso en mucous tumor. tympanoplasty pt miringoplastia. myxoma pt mixoblastoma..Vocabulario 3190 miotonía f Semioloxía es miotonía en myotonia pt miotonia 3195 mixedema m Semioloxía es mixedema en myxedema pt mixedema 3191 miringocentese f Terapéutica SIN.. miringotomia. timpanostomia.mixoblastoma. tumor mucoso 3197 mixoma m 3192 miringoplastia f Terapéutica SIN. myringotomy.... timpanoplastia miringotomía Vid.dente premolar moa Vid.miringotomía.dente molar moa cordal Vid.cretinismo es cretinismo.timpanectomía moa Vid..dente molar terceiro 3194 mitose f 3198 mobilización f Terapéutica es movilización en mobilization pt mobilização 324 . timpanotomia 3196 mixedema conxénito m Patoloxías SIN. timpanostomía. timpanostomía es miringocentesis.miringocentese Vid. mixedema congênito mixoblastoma Vid.mixoma Anatomía patolóxica SIN. timpanotomía en myringocentesis. mitochondrion pt mitocôndria Histoloxía SIN. cretinism pt cretinismo. mitose moa do siso Vid. timpanocentesis. timpanocentese. mitosis en cell division.. tympanostomy. mixedema congénito en congenital myxedema.timpanoplastia es miringoplastia.. timpanoplastia en myringoplasty. tumor mucoso es mixoblastoma..dente molar terceiro miringuectomía 3193 mitocondria f Histoloxía es mitocondria en mitochondria.

SERM (sg) pt modulador selectivo dos receptores de estrogénio.SERM (sg) es modulador selectivo del receptor de estrógenos. mola hidatidiforme. modulador seletivo dos receptores de estrógeno.modelaxe ósea molar Vid.Vocabulario 3199 moco m Fisioloxía es moco en mucus pt muco 3204 mola hidatídica f 3200 moco cervical m Patoloxías SIN. modelagem óssea molécula de adherencia Vid......mola hidatidiforme es mola hidatídica... mola hidatiforme en hydatid mole..dente molar Xenética es molde en template pt molde 3205 molde m 3201 modelaxe ósea f Fisioloxía VAR. cervix mucus pt muco cervical mola hidatidiforme Vid.molécula de adhesión 3202 modulador selectivo do receptor de estróxeno m Farmacoloxía SIN.miola es mola en mole pt mola *moneca Vid. SERM (sg) 3206 molécula de adhesión f Bioquímica SIN.pulso 325 . SERM (sg) en selective estrogen receptor modulator.modelación ósea es modelación ósea en bone modelling pt modelação óssea.mola hidatídica modelación ósea Vid.molécula de adherencia es molécula de adherencia en adhesion molecule pt molécula de adesão moleira Vid.. hydatidiform mole pt mola hidatiforme Fisioloxía es moco cervical en cervical mucus...fontanela Patoloxías es molusco contagioso en molluscum contagiosum pt molusco contagioso 3207 molusco contaxioso m 3203 mola f Patoloxías VAR.

monofosfato cíclico de guanosina en cGMP (sg).. morbilidade 3219 morbilidade f 3213 monomorfismo m Xenética es monomorfismo en monomorphism pt monomorfismo 326 .]. monofosfato de guanosina cíclico morbididade Vid.CO es monóxido de carbono en carbon monoxide pt monóxido de carbono Bioquímica SIN. monossacárido [Pt. guanosina monofosfato cíclico.morbilidade Epidemioloxía VAR.Vocabulario 3208 monitorización f Probas complementarias Terapéutica es monitorización en monitoring pt monitorização 3214 mononucleose infecciosa f Patoloxías es mononucleosis infecciosa en infectious mononucleosis pt mononucleose infecciosa 3209 monobactámico m Farmacoloxía es monobactámico en monobactam pt monobactâmico 3215 monoparesia f Semioloxía es monoparesia en monoparesis pt monoparesia 3210 monocito m Histoloxía es monocito en monocyte pt monócito 3216 monosacárido m Bioquímica es monosacárido en monosaccharide pt monossacarídeo [Br.morbididade es morbilidad en morbidity pt morbidade.] 3211 monocitopenia f Semioloxía es monocitopenia en monocytopenia pt monocitopenia 3217 monosomía f Xenética es monosomía en monosomy pt monossomia 3212 monofosfato cíclico de guanosina m 3218 monóxido de carbono m Etiopatoxenia SIN... cyclic guanosine monophosphate pt GMPc (sg). guanosín monofosfato cíclico..GMPc (sg) es GMPc.

taxa de mortalidade Termos xerais SIN.pasamento (m). muerte en death. PT: suicídio assistido) porque esta denominación parece aludir a que se lle está a arrebatar a vida ao paciente. exitus (m) [cult.]..] pt exitus [cult. finamento (m) [cult.].]. morte 3227 morte asistida f 3221 mortalidade fetal f Epidemioloxía es mortalidad fetal en fetal mortality pt mortalidade fetal 3222 mortalidade infantil f Epidemioloxía es mortalidad infantil en infant mortality pt mortalidade infantil Termos xerais es muerte asistida en assisted death pt morte assistida Nota. ES: suicidio asistido. exitus [cult. cando a “morte asistida” só se aplica en caso de que a morte do doente sexa 3228 morte cerebral f Termos xerais es muerte cerebral en brain death pt morte cerebral 3223 mortalidade materna f Epidemioloxía es mortalidad materna en maternal mortality pt mortalidade materna 3229 morte súbita f Termos xerais es muerte súbita en sudden death pt morte súbita 3224 mortalidade neonatal f Epidemioloxía es mortalidad neonatal en neonatal mortality pt mortalidade neonatal morte súbita infantil 3225 mortalidade perinatal f Epidemioloxía es mortalidad perinatal en perinatal mortality pt mortalidade perinatal Vid..- Non incluímos como sinónimo “suicidio asistido” (EN: assisted suicide.] es exitus [cult.síndrome de morte súbita do lactante mortinato -ta Vid..Vocabulario 3220 morfina f Farmacoloxía es morfina en morphine pt morfina 3226 morte f mortalidade Vid.natimorto -ta 327 ..

mieloperoxidase MSH Vid..] 3235 motoneurona f MPO Vid..Vocabulario 3230 mosaicismo m Xenética SIN.mosaico es mosaicismo.- Evítese “mostreo”. motoneurónio [Pt. mosaicism pt mosaicismo.mosaicismo T erapéutica es mosaicoplastia en mosaicplasty pt mosaicoplastia 3236 mucina f Bioquímica es mucina en mucin pt mucina 3231 mosaicoplastia f 3237 mucocele m Patoloxías es mucocele en mucocele pt mucocele 3232 mostaza nitroxenada f Farmacoloxía es mostaza nitrogenada en nitrogen mustard pt mostarda nitrogenada 3238 mucolipidose f Patoloxías es mucolipidosis en mucolipidosis pt mucolipidose 3233 mostra f Epidemioloxía es muestra en sample pt amostra 3239 mucolítico m Farmacoloxía es mucolítico en mucolytic pt mucolítico 3234 mostraxe f Epidemioloxía es muestreo en sampling pt amostragem Nota. 328 . mosaicismo celular... mosaico *mostreo Vid. mosaic.mosaicismo mosaico Vid. mosaicismo celular..hormona estimuladora do melanocito mosaicismo celular Vid. mosaico en cellular mosaicism...mosaicismo celular VAR.].mostraxe Histoloxía es motoneurona en motoneuron pt motoneurônio [Br.

. porción respiratoria de la túnica mucosa nasal en respiratory region of nasal mucosa pt mucosa respiratória nasal.. olfactory region of nasal mucosa.rexión respiratoria da túnica mucosa nasal. plurigravida pt multigrávida Termos xerais SIN.. região respiratória da túnica mucosa nasal la pars respiratoria tunicae mucosae nasi 3248 multípara f multivitaminas 329 . plurípara en multipara.] 3242 mucosa olfactoria f Anatomía SIN.] [Br.multivitamínico 3243 mucosa respiratoria nasal f Anatomía SIN. sapinho [pop.mucosa en empedrado Patoloxías SIN. porción olfatoria de la túnica mucosa nasal en olfactory mucosa.rexión olfactoria da túnica mucosa nasal.mucosa en lastros es mucosa en empedrado en cobblestoned mucosa pt mucosa em pedra de calçamento mucoviscidose Vid. região olfatória da túnica mucosa nasal la pars olfactoria tunicae mucosae nasi 3246 muleta f Terapéutica es muleta en crutch pt muleta 3247 multigrávida f Termos xerais SIN. muguet en oral candidiasis.. region of olfactory mucosa pt mucosa olfatória.. pituitaria amarela es mucosa olfatoria..plurípara es multípara. candidíase oral (f) es candidiasis oral.. pluripara pt multípara Vid. plurigrávida en multigravida..fibrose quística 3245 muguet m mucosa en lastros Vid. thrush pt candidíase oral.plurigrávida es multigrávida.. pituitaria vermella es pituitaria roja.Vocabulario 3240 mucosa f Histoloxía es mucosa en mucosa pt mucosa 3244 mucosite f Patoloxías es mucositis en mucositis pt mucosite 3241 mucosa en empedrado f Semioloxía SIN. pituitaria amarilla.candidíase mucosa (f).

Vocabulario 3249 multivitamínico m Farmacoloxía VAR. multivitamínico 3254 músculo abdutor longo do polgar m mureína Vid.] la musculus abductor digiti minimi Anatomía es músculo aductor largo en adductor longus..]. adductor brevis muscle pt músculo adutor curto la musculus adductor brevis Anatomía es músculo abductor corto del pulgar en abductor pollicis brevis muscle pt músculo abductor curto do polegar [Pt..peptidoglicano Anatomía es músculo en muscle pt músculo la musculus 3250 músculo m Anatomía es músculo abductor largo del pulgar en abductor pollicis longus muscle pt músculo abductor longo do polegar [Pt.]. músculo abdutor do dedo mínimo [Br.] la musculus abductor pollicis brevis 3256 músculo adutor da primeira deda m Anatomía es músculo aductor del dedo gordo en adductor hallucis muscle pt músculo aductor do hálux [Pt.] la musculus abductor pollicis longus 3255 músculo adutor curto m 3251 músculo abdutor curto do polgar m Anatomía es músculo aductor corto en adductor brevis.]. músculo abductor del quinto dedo en abductor digiti minimi muscle pt músculo abductor do dedo mínimo [Pt.multivitaminas es multivitaminas. músculo adutor do hálux [Br. músculo abdutor longo do polegar [Br. músculo adutor do polegar [Br.] la musculus abductor hallucis 3257 músculo adutor do polgar m Anatomía es músculo aductor del pulgar en adductor pollicis muscle pt músculo aductor do polegar [Pt.].]. multivitamínico en multivitamin pt multivitaminas. músculo abdutor do hálux [Br. adductor longus muscle pt músculo adutor longo la musculus adductor longus 330 .] la musculus adductor hallucis 3252 músculo abdutor da primeira deda m Anatomía es músculo abductor del dedo gordo en abductor hallucis muscle pt músculo abductor do hálux [Pt.] la musculus adductor pollicis 3253 músculo abdutor do maimiño m 3258 músculo adutor longo m Anatomía es músculo abductor del meñique. músculo abdutor curto do polegar [Br.].

quadratus femoris muscle pt músculo quadrado crural.. quadratus femoris. buccinator muscle pt músculo bucinador la musculus buccinator 3262 músculo bíceps femoral m Anatomía SIN. biceps femoris muscle pt músculo bíceps crural. músculo supinador largo en brachioradialis muscle pt músculo braquiorradial.músculo cadrado femoral 3266 músculo cadrado femoral m Anatomía SIN. músculo cuadrado femoral en quadrate muscle of thigh. biceps brachii muscle pt músculo bíceps braquial la musculus biceps brachii 3265 músculo bucinador m músculo bíceps crural Vid.músculo bíceps femoral Anatomía es músculo buccinador.. adductor magnus muscle pt músculo adutor maior la musculus adductor magnus 3263 músculo braquial m Anatomía SIN..músculo braquial anterior es músculo braquial..músculo supinador longo es músculo braquiorradial.. músculo braquial anterior en brachialis. músculo bíceps femoral la musculus biceps femoris músculo cadrado crural Vid.] la musculus anconeus músculo braquial anterior Vid. músculo bucinador en buccinator.. músculo quadrado femoral la musculus quadratus femoris 331 ..músculo braquial 3264 músculo braquiorradial m Anatomía SIN.músculo cadrado crural es músculo cuadrado crural. músculo ancóneo [Pt.músculo bíceps crural es músculo bíceps crural.Vocabulario 3259 músculo adutor maior m Anatomía es músculo aductor mayor en adductor magnus.]. brachialis muscle pt músculo braquial la musculus brachialis 3260 músculo ancóneo m Anatomía es músculo ancóneo en anconeus muscle pt músculo ancôneo [Br. músculo longo supinador la musculus brachioradialis músculo angular da omoplata Vid.músculo elevador da escápula 3261 músculo bíceps braquial m Anatomía es músculo bíceps braquial en biceps brachii. músculo bíceps femoral en biceps femoris..

. zygomaticus minor muscle pt músculo zigomático menor la musculus zygomaticus minor 3274 músculo cuadríceps femoral m Anatomía es músculo cuádriceps femoral en quadriceps femoris. músculo cremáster la musculus cremaster músculo crural Vid. quadriceps femoris muscle pt músculo quadríceps femoral la musculus quadriceps femoris 3270 músculo ciliar m Anatomía es músculo ciliar en ciliary muscle pt músculo ciliar la musculus ciliaris músculo cubital posterior Vid.miocardio 3273 músculo cremáster m 3268 músculo cigomático maior m Anatomía es músculo cigomático mayor en zygomaticus major. quadratus lumborum muscle pt músculo quadrado lombar la musculus quadratus lumborum 3272 músculo coracobraquial m Anatomía es músculo coracobraquial en coracobrachialis.músculo vasto intermedio 3269 músculo cigomático menor m Anatomía es músculo cigomático menor en zygomaticus minor. zygomaticus major muscle pt músculo zigomático maior la musculus zygomaticus major Anatomía es músculo cremáster en cremaster muscle pt músculo cremaster. coracobrachialis muscle pt músculo coracobraquial la musculus coracobrachialis músculo cardíaco Vid..Vocabulario 3267 músculo cadrado lumbar m Anatomía es músculo cuadrado lumbar en quadratus lumborum..músculo isquiococcíxeo 3271 músculo constritor da farinxe m Anatomía es músculo constrictor de la faringe en pharyngeal constrictor muscle pt músculo constritor da faringe la musculus constrictor pharyngis 332 ...músculo dérmico es músculo cutáneo en cutaneous muscle pt músculo cutâneo la musculus cutaneus músculo coccíxeo Vid.músculo extensor ulnar do carpo 3275 músculo cutáneo m Anatomía SIN.

mentalis. depressor muscle of lower lip pt músculo depressor do lábio inferior la musculus depressor labii inferioris 333 .músculo elevador do labio inferior. deltoid muscle pt deltóide. two-bellied muscle pt músculo digástrico la musculus biventer. depressor septi nasi muscle pt músculo depressor do septo nasal la musculus depressor septi nasi músculo dérmico Vid..- Evítese “músculo deltoides”.músculo depresor do septo nasal es músculo depresor del tabique nasal en depressor septi nasi...músculo deltoide 3278 músculo depresor do ángulo da boca m Anatomía es músculo depresor del ángulo da boca en depressor anguli oris. *músculo deltoides Vid.. músculo deltóide la musculus deltoideus Anatomía SIN. músculo mentoniano es borla de la barba (f).músculo depresor do tabique nasal 3280 músculo depresor do tabique nasal m 3277 músculo deltoide m Anatomía SIN. mentalis muscle. musculus digastricus Anatomía SIN.músculo cutáneo 3281 músculo detrusor da vexiga m Anatomía es músculo detrusor de la vejiga en detrusor muscle. músculo deltoides en deltoid. músculo mentoniano en chin muscle.deltoide es deltoides.. depressor anguli oris muscle pt músculo depressor do ângulo da boca la musculus depressor anguli oris 3282 músculo digástrico m Anatomía es músculo digástrico en digastric muscle... músculo mental.músculo gran dorsal es músculo dorsal ancho en latissimus dorsi. latissimus dorsi muscle pt músculo grande dorsal la musculus latissimus dorsi 3283 músculo dorsal ancho m 3279 músculo depresor do labio inferior m Anatomía es músculo depresor del labio inferior en depressor labii inferioris. musculus levator labii inferioris pt músculo mentoniano la musculus mentalis músculo depresor do septo nasal Vid.Vocabulario 3276 músculo da barbela m Anatomía SIN. detrusor muscle of bladder pt músculo detrusor da bexiga la musculus detrusor vesicae Nota. depressor labii inferioris muscle.

levator labii superioris muscle pt músculo elevador do lábio superior la musculus levator labii superioris A natomía es músculo elevador de la próstata en levator prostatae muscle pt músculo elevador da próstata la musculus levator prostatae 3290 músculo elevador do labio superior e da á do nariz m Anatomía es músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz en levator labii superioris alaeque nasi.músculo angular da omoplata es músculo angular del omóplato.. musculus levator anguli scapulae pt músculo elevador da escápula la musculus levator scapulae 3287 músculo elevador do ángulo da boca m Anatomía es músculo elevador del ángulo de la boca en levator anguli oris. levator labii superioris alaeque nasi muscle pt músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz la musculus levator labii superioris alaeque nasi 334 ...músculo da barbela 3289 músculo elevador do labio superior m 3286 músculo elevador da próstata m Anatomía es músculo elevador del labio superior en levator labii superioris. músculo elevador da pálpebra superior la musculus levator palpebrae superioris músculo elevador do labio inferior Vid..músculo elevador da pálpebra es músculo elevador del párpado en levator palpebrae superioris muscle pt músculo elevador da pálpebra. levator scapulae muscle. levator ani muscle pt músculo elevador do ânus la musculus levator ani músculo elevador da pálpebra Vid. levator anguli oris muscle pt músculo elevador do ângulo da boca la musculus levator anguli oris 3288 músculo elevador do ano m Anatomía es músculo elevador del ano en elevator muscle of anus.músculo elevador da pálpebra superior 3285 músculo elevador da pálpebra superior Anatomía SIN. músculo elevador de la escápula en levator scapulae.Vocabulario 3284 músculo elevador da escápula m Anatomía SIN.

músculo esternotiroideo [Pt. músculo esternocleidomastoide.].músculo esternocleidohioide es músculo esternocleidohioideo. músculo epicrânio la musculus epicranius 3296 músculo esplenio m Anatomía es músculo esplenio en splenius. epicranius pt epicrânio..epicranio es músculo epicraneano en epicranial muscle.esfínter. esternocleidomastoide es músculo esternocleidomastoideo en sternocleidomastoid. músculo esternoclidomastóideo la musculus sternocleidomastoideus 3298 músculo esternohioide m Anatomía SIN.. esfíncter es músculo esfínter en sphincter muscle pt músculo esfíncter la musculus sphincter 3299 músculo esternotiroide m Anatomía es músculo esternotiroideo en sternothyroid. scalenus medius muscle pt músculo escaleno médio la musculus scalenus medius 3297 músculo esternocleidomastoideo m 3294 músculo escaleno posterior m A natomía es músculo escaleno posterior en posterior scalene. sternothyroid muscle pt músculo esternotireóideo [Br. músculo esternohioideo en sternohyoid. sternocleidomastoid muscle pt músculo esternocleidomastóideo. scalenus medius. scalenus anterior muscle. scalenus posterior muscle pt músculo escaleno posterior la musculus scalenus posterior Anatomía SIN.esternocleidomastoideo. sternohyoid muscle pt músculo esternohioideo la musculus sternohyoideus 3295 músculo esfínter m Anatomía SIN. pt músculo escaleno anterior la musculus scalenus anterior músculo esternocleidohioide Vid.. splenius muscle pt músculo esplênio la musculus splenius 3292 músculo escaleno anterior m Anatomía es músculo escaleno anterior en anterior scalene. scalenus anterior.. scalenus posterior.músculo esternocleidomastoideo 3293 músculo escaleno medio m Anatomía es músculo escaleno medio en middle scalene..músculo esternohioide músculo esternocleidomastoide Vid..Vocabulario 3291 músculo epicranio m Anatomía SIN.] la musculus sternothyroideus 335 .

short extensor muscle of thumb pt músculo extensor curto do polegar la musculus extensor pollicis brevis 3307 músculo extensor do indicador m 3303 músculo estriado m Histoloxía es músculo estriado en striated muscle pt músculo estriado Anatomía es músculo extensor del índice en extensor indicis muscle. index extensor muscle pt músculo extensor do indicador la musculus extensor indicis 3308 músculo extensor do maimiño m músculo extensor cubital do carpo Vid. stylopharyngeus muscle pt músculo estilofaríngeo la musculus stylopharyngeus 3305 músculo extensor curto das dedas m 3301 músculo estilogloso m Anatomía es músculo extensor corto de los dedos del pie en extensor digitorum brevis muscle.Vocabulario 3300 músculo estilofarínxeo m Anatomía SIN.músculo extensor ulnar do carpo 3304 músculo extensor curto da primeira deda Anatomía es músculo extensor del meñique en extensor digiti minimi muscle.. short extensor muscle of toes pt músculo extensor curto dos dedos la musculus extensor digitorum brevis natomía A SIN.. extensor muscle of little finger pt músculo extensor do dedo mínimo la musculus extensor digiti minimi Anatomía es músculo extensor corto del dedo gordo en extensor hallucis brevis muscle pt músculo extensor curto do hálux la musculus extensor hallucis brevis 3309 músculo extensor dos dedos m Anatomía es músculo extensor de los dedos en extensor digitorum muscle.estilogloso es estilogloso. stylohyoid muscle pt músculo estilohióideo la musculus stylohyoideus Anatomía es músculo extensor corto del pulgar en extensor pollicis brevis muscle. músculo estiloglosso la musculus styloglossus 3306 músculo extensor curto do polgar m 3302 músculo estilohioide m Anatomía es músculo estilohioideo en stylohyoid. músculo estilogloso en styloglossus.estilofarínxeo es músculo estilofaríngeo en stylopharyngeal muscle. extensor muscle of fingers pt músculo extensor dos dedos la musculus extensor digitorum 336 .. styloglossus muscle pt estilogloso.

Vocabulario 3310 músculo extensor longo da primeira deda m Anatomía es músculo extensor largo del dedo gordo en extensor hallucis longus muscle. long extensor muscle of thumb pt músculo extensor longo do polegar la musculus extensor pollicis longus Anatomía SIN. extensor carpi ulnaris muscle... peroneus brevis muscle pt músculo fibular curto la musculus fibularis brevis.. músculo extensor cubital del carpo en extensor carpi ulnaris. musculus peroneus brevis 337 .músculo extensor cubital do carpo. short radial extensor muscle of wrist pt músculo extensor radial curto do carpo la musculus extensor carpi radialis brevis Anatomía SIN. long radial extensor muscle of wrist pt músculo extensor radial longo do carpo la musculus extensor carpi radialis longus Anatomía es músculo extensor largo de los dedos del pie en extensor digitorum longus muscle. músculo cubital posterior es músculo cubital posterior.músculo plantar 3316 músculo fibular curto m 3313 músculo extensor radial curto do carpo Anatomía es músculo extensor radial corto del carpo en extensor carpi radialis brevis muscle.músculo peroneal curto es músculo peroneo corto en fibularis brevis muscle. ulnar extensor of wrist pt músculo extensor ulnar do carpo la musculus extensor carpi ulnaris músculo femorocalcáneo Vid. long extensor muscle of great toe pt músculo extensor longo do hálux la musculus extensor hallucis longus 3314 músculo extensor radial longo do carpo m 3311 músculo extensor longo das dedas m Anatomía es músculo extensor radial largo del carpo en extensor carpi radialis longus muscle. long extensor muscle of toes pt músculo extensor longo dos dedos la musculus extensor digitorum longus 3315 músculo extensor ulnar do carpo m 3312 músculo extensor longo do polgar m Anatomía es músculo extensor largo del pulgar en extensor pollicis longus muscle.

. long flexor muscle of thumb pt músculo flexor longo do polegar la musculus flexor pollicis longus 3324 músculo flexor profundo dos dedos m 3320 músculo flexor curto do maimiño m Anatomía es músculo flexor corto del meñique en flexor digiti minimi brevis muscle pt músculo flexor curto do dedo mínimo la musculus flexor digiti minimi brevis Anatomía es músculo flexor profundo de los dedos en deep flexor muscle of fingers. radial flexor muscle of wrist pt músculo flexor radial do carpo la musculus flexor carpi radialis 338 .músculo peroneal terceiro es músculo tercer peroneo en fibularis tertius muscle. short flexor muscle of great toe pt músculo flexor curto do hálux la musculus flexor hallucis brevis Anatomía es músculo flexor largo del pulgar en flexor pollicis longus muscle.músculo flexor ulnar do carpo 3319 músculo flexor curto da primeira deda m Anatomía es músculo flexor corto del dedo gordo en flexor hallucis brevis muscle.. peroneus tertius muscle pt músculo fibular terceiro la musculus fibularis tertius. musculus peroneus longus 3321 músculo flexor curto do polgar m Anatomía es músculo flexor corto del pulgar en flexor pollicis brevis muscle. flexor digitorum profundus muscle pt músculo flexor profundo dos dedos la musculus flexor digitorum profundus 3325 músculo flexor radial do carpo m Anatomía es músculo flexor radial del carpo en flexor carpi radialis muscle.Vocabulario 3317 músculo fibular longo m Anatomía SIN. musculus peroneus tertius Anatomía es músculo flexor largo del dedo gordo en flexor hallucis longus muscle. peroneus longus muscle pt músculo fibular longo la musculus fibularis longus. short flexor muscle of thumb pt músculo flexor curto do polegar la musculus flexor pollicis brevis 3318 músculo fibular terceiro m 3322 músculo flexor longo da primeira deda m Anatomía SIN. long flexor muscle of great toe pt músculo flexor longo do hálux la musculus flexor hallucis longus 3323 músculo flexor longo do polgar m músculo flexor cubital do carpo Vid.músculo peroneal longo es músculo peroneo largo en fibularis longus muscle..

ulnar flexor muscle of wrist pt músculo flexor cubital do carpo.Vocabulario 3326 músculo flexor superficial dos dedos m 3330 músculo glúteo máximo m Anatomía es músculo flexor superficial de los dedos en flexor digitorum superficialis muscle.. gastrocnemius muscle pt músculo gastrocnemio.músculo flexor cubital do carpo es músculo flexor cubital del carpo en flexor carpi ulnaris muscle.músculo glúteo máximo Anatomía SIN.músculo glúteo maior es músculo glúteo mayor en gluteus maximus.. músculo gemelo en gastrocnemius.músculo xemelgo es músculo gastrocnemio. gluteus maximus muscle pt músculo glúteo máximo la musculus gluteus maximus músculo glúteo mediano Vid.músculo recto interno es músculo grácil.músculo glúteo medio 3327 músculo flexor ulnar do carpo m 3331 músculo glúteo medio m Anatomía SIN..músculo glúteo mínimo 3332 músculo glúteo mínimo m Anatomía VAR.. músculo glúteo medio en gluteus medius. gluteus medius muscle pt músculo glúteo médio la musculus gluteus medius 3328 músculo fusiforme m Anatomía es músculo fusiforme en fusiform muscle pt músculo fusiforme la musculus fusiformis músculo glúteo menor Vid. gluteus minimus muscle pt músculo glúteo mínimo la musculus gluteus minimus 3329 músculo gastrocnemio m Anatomía SIN. músculo recto interno en gracilis. músculo flexor ulnar do carpo la musculus flexor carpi ulnaris Anatomía VAR. superficial flexor muscle of fingers pt músculo flexor superficial dos dedos la musculus flexor digitorum superficialis Anatomía VAR. gracilis muscle pt músculo grácil la musculus gracilis 339 ...músculo glúteo mediano es músculo glúteo mediano. músculo gêmeo la musculus gastrocnemius 3333 músculo grácil m músculo glúteo maior Vid...- músculo glúteo menor es músculo glúteo menor en gluteus minimus..

.... iliacus muscle pt músculo ilíaco la musculus iliacus Anatomía VAR.músculo infraespiñal es músculo infraespinoso en infraspinatus.músculo sacrolumbar es músculo iliocostal en iliocostalis. hyoglossus muscle pt músculo hioglosso la musculus hyoglossus 3339 músculo infraespiñoso m 3335 músculo ilíaco m Anatomía es músculo iliaco. iliocostalis muscle pt músculo iliocostal la musculus iliocostalis Anatomía VAR.músculo infraespiñoso 3334 músculo hiogloso m Anatomía es músculo hiogloso en hyoglossal muscle.músculo dorsal ancho músculo infraespiñal Vid. infraspinatus muscle. músculo ilíaco en iliacus. músculo infra-espinhoso la musculus infraspinatus 3340 músculo intercostal m Anatomía es músculo intercostal en intercostal muscle pt músculo intercostal la musculus intercostalis 3336 músculo iliococcíxeo m Anatomía es músculo iliocoxígeo en iIiococcygeus muscle. iliococcygeus pt músculo iliococcígeo la musculus iliococcygeus 3341 músculo isquiococcíxeo m 3337 músculo iliocostal m Anatomía SIN. músculo psoasilíaco en iliopsoas muscle pt músculo iliopsoas.. músculo infra-espinhal. músculo psoas ilíaco la musculus iliopsoas 3342 músculo liso m Histoloxía es músculo liso en smooth muscle pt músculo liso 340 . músculo infraespinhoso. ischiococcygeus muscle pt músculo coccígeo.. iliopsoas es músculo iliopsoas. infraspinous muscle pt músculo infraespinhal. músculo isquiocoxígeo en coccygeus muscle.músculo psoasilíaco.Vocabulario músculo gran dorsal Vid. músculo isquiococcígeo la musculus coccygeus.músculo coccíxeo es músculo coxígeo. musculus ischiococcygeus 3338 músculo iliopsoas m Anatomía SIN.

.músculo maseter 3347 músculo maseter m maséter”. nasalis muscle pt músculo nasal la musculus nasalis natomía A SIN. Nota. longus colli.. musculus longus colli Anatomía VAR.músculo milohioide 3345 músculo longuísimo m Anatomía es músculo latísimo. longissimus muscle pt músculo longo la musculus longissimus 3349 músculo nasal m 3346 músculo lumbrical m Anatomía es músculo nasal en nasalis. external oblique muscle pt músculo oblíquo externo do abdome la musculus obliquus externus abdominis 341 . masseter muscle pt músculo masseter la musculus masseter Anatomía SIN. músculo milohióideo la musculus mylohyoideus músculo milohioideo Vid. longus capitis muscle pt músculo longo da cabeça la musculus longus capitis *músculo maséter Vid.- Evítese “músculo maseteiro” e “músculo Anatomía es músculo masetero en masseter.músculo maseter músculo mentoniano Vid. longus colli muscle pt músculo longo do pescoço la musculus longus cervicis. músculo oblicuo mayor del abdomen en external oblique.. longus capitis.músculo oblicuo maior do abdome es músculo oblicuo externo del abdomen.Vocabulario 3343 músculo longo da cabeza m Anatomía es músculo largo de la cabeza en long muscle of head.... músculo longísimo en longissimus. lumbrical muscle pt músculo lumbrical la musculus lumbricalis 3350 músculo oblicuo externo do abdome m *músculo maseteiro Vid.músculo da barbela 3348 músculo milohioide m 3344 músculo longo do pescozo m Anatomía es músculo largo del cuello en long muscle of neck..lumbrical es músculo lumbrical en lumbrical. mylohyoid muscle pt músculo milohióide.músculo milohioideo es músculo milohioideo en mylohyoid.

obliquus capitis inferior muscle pt músculo oblíquo inferior da cabeça la musculus obliquus capitis inferior 3355 músculo oblicuo superior da cabeza m 3353 músculo oblicuo interno do abdome m Anatomía SIN. músculo oblicuo menor del abdomen en internal oblique...músculo oblicuo maior da cabeza es músculo oblicuo inferior de la cabeza.Vocabulario 3351 músculo oblicuo inferior m Anatomía es músculo oblicuo inferior en inferior oblique. obturator internus muscle pt músculo obturador interno la musculus obturatorius internus 342 . músculo oblícuo superior de la cabeza en obliquus capitis superior.músculo oblicuo superior da cabeza músculo oblicuo menor do abdome Vid.músculo oblicuo externo do abdome Anatomía es músculo obturador interno en obturator internus.músculo oblicuo interno do abdome 3352 músculo oblicuo inferior da cabeza m 3354 músculo oblicuo superior m Anatomía es músculo oblicuo superior en superior oblique.. superior oblique muscle pt músculo oblíquo superior la musculus obliquus sperior Anatomía SIN.... obliquus capitis superior muscle pt músculo oblíquo superior da cabeça la musculus obliquus capitis superior 3356 músculo obturador externo m Anatomía es músculo obturador externo en obturator externus.músculo oblicuo menor do abdome es músculo oblicuo interno del abdomen. internal oblique muscle pt músculo oblíquo interno do abdome la musculus obliquus internus abdominis Anatomía SIN.músculo oblicuo menor da cabeza es músculo oblicuo menor de la cabeza. músculo oblicuo mayor de la cabeza en obliquus capitis inferior. obturator externus muscle pt músculo obturador externo la musculus obturatorius externus músculo oblicuo maior da cabeza Vid.. inferior oblique muscle pt músculo oblíquo inferior la musculus obliquus inferior músculo oblicuo menor da cabeza Vid.músculo oblicuo inferior da cabeza 3357 músculo obturador interno m músculo oblicuo maior do abdome Vid.

orbicularis oris. opponens pollicis muscle pt músculo oponente do polegar la musculus opponens pollicis Anatomía es músculo palmar largo. palmaris brevis muscle pt músculo palmar curto la musculus palmaris brevis 3364 músculo palmar longo m Anatomía es músculo oponente del pulgar en opponens pollicis. pectoralis major muscle pt músculo peitoral maior la musculus pectoralis major músculo orbicular dos labios Vid.músculo orbicular dos labios es músculo orbicular de la boca.músculo orbicular da boca 343 . orbicularis oris muscle pt músculo orbicular da boca. opponens digiti minimi muscle pt músculo oponente do dedo mínimo la musculus opponens digiti minimi 3363 músculo palmar curto m 3360 músculo opoñente do polgar m Anatomía es músculo palmar corto.Vocabulario 3358 músculo omohioide m A natomía es músculo omohioideo en omohyoid. orbicularis oculi muscle pt músculo orbicular dos olhos la musculus orbicularis oculi 3359 músculo opoñente do maimiño m Anatomía es músculo oponente del meñique en opponens digiti minimi... omohyoid muscle pt músculo omoióideo la musculus omohyoideus 3362 músculo orbicular dos ollos m Anatomía es músculo orbicular de los ojos en orbicularis oculi. músculo orbicular de los labios en orbicular muscle of mouth. músculo orbicular dos lábios la musculus orbicularis oris 3365 músculo pectíneo m Anatomía es músculo pectíneo en pectineus. músculo palmar menor en palmaris longus. pectineus muscle pt músculo pectíneo la musculus pectineus 3366 músculo pectoral maior m Anatomía es músculo pectoral mayor en pectoralis major. músculo palmar cutáneo en palmaris brevis. palmaris longus muscle pt músculo palmar longo la musculus palmaris longus 3361 músculo orbicular da boca m Anatomía SIN.

músculo piriforme en piriform muscle. pronator quadratus muscle pt músculo pronador quadrado la musculus pronator quadratus Anatomía SIN.. piriformis muscle pt músculo piriforme la musculus piriformis 344 .músculo piramidal do abdome es músculo piramidal. platisma en platysma. músculo prócer en procerus. músculo piramidal del abdomen en pyramidal muscle. platysma muscle pt músculo platisma.músculo fibular terceiro Anatomía SIN.platisma es músculo cutáneo del cuello.músculo piramidal Vid...Vocabulario 3367 músculo pectoral menor m Anatomía es músculo pectoral menor en pectoralis minor.músculo piramidal da pelve es músculo piramidal de la pelvis..músculo femorocalcáneo es músculo plantar en plantaris. músculo prócero la musculus procerus 3369 músculo piriforme m 3374 músculo pronador cadrado m Anatomía es músculo pronador cuadrado en pronator quadratus..músculo fibular curto 3371 músculo platisma m músculo peroneal longo Vid. plantaris muscle pt músculo plantar la musculus plantaris músculo peroneal curto Vid..músculo piriforme músculo piramidal do abdome Vid. pyramidalis pt músculo piramidal la musculus pyramidalis 3372 músculo poplíteo m Anatomía es músculo poplíteo en popliteus. músculo platisma. popliteus muscle pt músculo poplíteo la musculus popliteus 3373 músculo prócero m músculo piramidal da pelve Vid.. platisma la musculus platysma. piriformis..músculo prócero músculo piramidal do nariz Anatomía SIN.. procerus muscle pt músculo piramidal do nariz...músculo fibular longo músculo peroneal terceiro Vid. platysma 3368 músculo piramidal m Anatomía SIN. pectoralis minor muscle pt músculo peitoral menor la musculus pectoralis minor 3370 músculo plantar m Anatomía SIN.músculo piramidal do nariz es músculo piramidal de la nariz.

lateral pterygoid muscle pt músculo pterigoideo externo. pubovaginalis muscle pt músculo pubovaginal la musculus pubovaginalis músculo recto abdominal Vid. puborectalis muscle pt músculo pubo-rectal [Pt.] la musculus puborectalis 3381 músculo pubovaxinal m Anatomía es músculo pubovaginal en pubovaginal muscle.músculo recto femoral 345 .. psoas muscle pt músculo psoas la musculus psoas 3379 músculo pubococcíxeo m músculo psoasilíaco Vid.]. músculo pterigoideo medial en medial pterygoid. medial pterygoid muscle pt músculo pterigoideo interno. pubococcygeus muscle pt músculo pubococcígeo la musculus pubococcygeus músculo pterigoide externo Vid.. puborectalis.músculo recto do abdome músculo recto anterior Vid. músculo pterigóideo medial la musculus pterygoideus medialis 3376 músculo psoas m Anatomía SIN. músculo pubo-retal [Br..Vocabulario 3375 músculo pronador redondo m natomía A es músculo pronador redondo en pronator teres.músculo pterigoide lateral 3380 músculo puborrectal m músculo pterigoide interno Vid.músculo pterigoide interno es músculo pterigoideo interno.psoas es músculo psoas en psoas.. músculo pterigóideo lateral la musculus pterygoideus lateralis Anatomía es músculo puborrectal en puborectal muscle...músculo pterigoide medial 3377 músculo pterigoide lateral m natomía A SIN. músculo puborrectal [Pt.músculo iliopsoas Anatomía es músculo pubocoxígeo en pubococcygeus...músculo pterigoide externo es músculo pterigoideo externo. músculo puborretal [Br.].]. pronator teres muscle. músculo pterigoideo lateral en lateral pterygoid. round pronator muscle pt músculo pronador redondo la musculus pronator teres 3378 músculo pterigoide medial m Anatomía SIN.

músculo recto do abdome 3384 músculo recto femoral m Anatomía SIN..músculo grácil Anatomía es músculo recto anterior de la cabeza en rectus capitis anterior muscle pt músculo recto anterior da cabeça [Pt.] la musculus rectus medialis 3389 músculo recto posterior maior da cabeza m 3385 músculo recto inferior m Anatomía es músculo recto posterior mayor de la cabeza en rectus capitis posterior major. rectus capitis lateralis muscle pt músculo recto lateral da cabeça [Pt.] la musculus rectus abdominis 3386 músculo recto lateral m 3383 músculo recto do abdome m Anatomía es músculo recto lateral en lateral rectus. medial rectus muscle pt músculo recto medial [Pt.].]. rectus femoris muscle. músculo recto do abdómen [Pt. músculo recto del abdomen. rectus abdominis muscle pt músculo recto abdominal [Pt. inferior rectus muscle pt músculo recto inferior [Br..] la musculus rectus femoris Anatomía es músculo recto inferior en inferior rectus. músculo reto lateral [Br.].músculo recto abdominal es músculo recto abdominal.]...].].músculo recto anterior es músculo recto anterior. músculo reto anterior [Br.] la musculus rectus capitis anterior Anatomía SIN. lateral rectus muscle pt músculo recto lateral [Pt. músculo recto inferior [Pt.]. músculo reto anterior da cabeça [Br.].] la musculus rectus capitis posterior major 346 . rectus capitis posterior major muscle pt músculo recto posterior maior da cabeça [Pt. músculo recto mayor del abdomen en rectus abdominis.] la musculus rectus lateralis 3387 músculo recto lateral da cabeza m Anatomía es músculo recto lateral de la cabeza en rectus capitis lateralis. músculo reto femoral [Br.Vocabulario 3382 músculo recto anterior da cabeza m músculo recto interno Vid. músculo reto abdominal [Br. músculo recto femoral [Pt. músculo recto femoral en rectus femoris. músculo reto posterior maior da cabeça [Br.] la musculus rectus inferior 3388 músculo recto medial m Anatomía es músculo recto medial en medial rectus. músculo reto do abdômen [Br. rectus muscle of thigh pt músculo recto anterior [Pt.]. músculo reto lateral da cabeça [Br.] la musculus rectus capitis lateralis músculo recto maior do abdome Vid. músculo reto medial [Br.].].músculo recto maior do abdome VAR..].

rhomboid major muscle pt músculo rombóide maior la musculus rhomboideus major 3396 músculo romboide menor m Anatomía es músculo romboides menor en rhomboid minor. teres minor muscle pt músculo redondo menor la musculus teres minor 3399 músculo semitendinoso m Anatomía es músculo semitendinoso en semitendinosus. superior rectus muscle pt músculo recto superior [Pt. posterior menor da cabeça [Br.] la musculus rectus superior músculo sacrolumbar Vid.Vocabulario 3390 músculo recto posterior menor da cabeza m Anatomía es músculo recto posterior menor de la cabeza en rectus capitis posterior minor. semimembranosus muscle pt músculo semimembranoso la musculus semimembranosus 3393 músculo redondo menor m Anatomía es músculo redondo menor en teres minor.]músculo reto . rhomboid minor muscle pt músculo rombóide menor la musculus rhomboideus minor 3391 músculo recto superior m Anatomía es músculo recto superior en superior rectus.].. risorius muscle pt músculo risório la musculus risorius 347 .] la musculus rectus capitis posterior minor 3395 músculo romboide maior m Anatomía es músculo romboides mayor en rhomboid major. rectus capitis posterior minor muscle pt músculo recto posterior menor da cabeça [Pt. semitendinosus muscle pt músculo semitendinoso la musculus semitendinosus 3394 músculo risorio m Anatomía es músculo risorio en risorius.músculo iliocostal 3397 músculo sartorio m 3392 músculo redondo maior m Anatomía es músculo redondo mayor en teres major. músculo reto superior [Br. teres major muscle pt músculo redondo maior la musculus teres major A natomía es músculo sartorio en sartorius. sartorius muscle pt músculo sartório la musculus sartorius 3398 músculo semimembranoso m Anatomía es músculo semimembranoso en semimembranosus.

. músculo supraespinhoso..Vocabulario 3400 músculo serrato anterior m Anatomía es músculo serrato anterior en anterior serratus muscle. serratus anterior.músculo supraespiñal es músculo supraespinoso en supraspinatus. músculo serrato posteroinferior en serratus posterior inferior.músculo supraespiñoso músculo supraespiñal 3407 músculo supraespiñoso m músculo serrato posteroinferior serrato posterior inferior músculo serrato posterosuperior Vid. temporalis. músculo supra-espinhal..músculo músculo supinador longo Vid.....músculo serrato posteroinferior es músculo serrato posterior inferior. serratus posterior inferior muscle pt músculo serrátil posterior inferior la musculus serratus posterior inferior 3406 músculo supinador m 3402 músculo serrato posterior superior m Anatomía VAR.músculo serrato posterior superior Anatomía es músculo sóleo en soleus. temporalis muscle pt músculo temporal la musculus temporalis 3403 músculo sóleo m 3408 músculo temporal m 348 . supinator muscle pt músculo supinador la musculus supinator 3401 músculo serrato posterior inferior m 3405 músculo subescapular m Anatomía VAR. subclavius muscle pt músculo subclávio la musculus subclavius Anatomía es músculo subescapular en subscapularis. músculo supra-espinhoso la musculus supraspinatus Anatomía es músculo temporal en temporal muscle. serratus posterior superior muscle pt músculo serrátil posterior superior la musculus serratus posterior superior Vid.músculo serrato posterosuperior es músculo serrato posterior superior.músculo braquiorradial Vid. músculo serrato posterosuperior en serratus posterior superior. soleus muscle pt músculo sóleo la musculus soleus Anatomía VAR. serratus anterior muscle pt músculo serrátil anterior la musculus serratus anterior 3404 músculo subclavio m Anatomía es músculo subclavio en subclavius. subscapularis muscle pt músculo subescapular la musculus subscapularis Anatomía es músculo supinador en supinator. supraspinatus muscle pt músculo supraespinhal.

transversus abdominis muscle pt músculo transverso do abdômen [Br.. transversus thoracis. tibialis anterior muscle pt músculo tibial anterior la musculus tibialis anterior 3415 músculo trapecio m 3411 músculo tibial posterior m Anatomía es músculo tibial posterior en tibialis posterior.. músculo transverso do abdómen [Pt.]. trapezius muscle pt músculo trapézio.músculo triangular do esterno es músculo transverso del tórax. músculo triangular do esterno la musculus transversus thoracis 3410 músculo tibial anterior m Anatomía es músculo tibial anterior en tibialis anterior. triceps brachii muscle pt músculo tríceps braquial la musculus triceps brachii 3413 músculo transverso do abdome m músculo tríceps femoral Vid. tibialis posterior muscle pt músculo tibial posterior la musculus tibialis posterior Anatomía SIN.. transversus thoracis muscle pt músculo transverso do tórax. triceps surae muscle pt músculo tríceps sural la musculus triceps surae músculo vasto externo Vid. thyrohyoid muscle pt músculo tirohióideo la musculus thyrohyoideus Anatomía es músculo tríceps braquial en triceps brachii. trapézio la musculus trapezius músculo triangular do esterno Vid.] la musculus transversus abdominis 3417 músculo tríceps sural m Anatomía SIN. trapecio en trapezius... tensor muscle fasciae latae.Vocabulario 3409 músculo tensor da fascia lata m Anatomía es músculo tensor de la fascia lata en tensor fasciae latae. tensor of fascia lata pt músculo tensor da fáscia lata la musculus tensor fasciae latae 3414 músculo transverso do tórax m Anatomía SIN.músculo tríceps sural Anatomía es músculo transverso del abdomen en transversus abdominis..trapecio es músculo trapecio. músculo triangular del esternón en transverse muscle of thorax.músculo tríceps femoral es músculo tríceps sural en triceps surae.músculo vasto lateral 349 .músculo transverso do tórax 3412 músculo tirohioide m 3416 músculo tríceps braquial m Anatomía es músculo tirohioideo en thyrohyoid.

músculo vasto medial en medial vastus muscle. músculo gémino superior en gemellus superior.] la musculus gemellus inferior músculo vasto interno Vid. gemellus superior muscle.Vocabulario 3418 músculo vasto intermedio m natomía A SIN. vastus medialis.. vastus lateralis.músculo gastrocnemio 350 . superior gemellus muscle pt músculo gêmeo superior [Br.músculo crural es músculo crural. superior gemellus. genioglossus.músculo vasto medial 3423 músculo xemelgo superior m Anatomía es músculo gemelo superior. músculo geniohióideo la musculus geniohyoideus 3426 músculos da pata de ganso m Anatomía es músculos de la pata de ganso en pes anserinus muscles pt músculos da pata de ganso músculo xemelgo Vid. vastus medialis muscle pt músculo vasto medial la musculus vastus medialis Anatomía es músculo geniogloso en genioglossal muscle. vocalis. músculo gémeo superior [Pt. músculo vasto intermedio en vastus intermedius. genioglossus muscle pt músculo genioglosso la musculus genioglossus 3425 músculo xeniohioide m 3421 músculo vocal m Anatomía es músculo vocal en vocal muscle. inferior gemellus. músculo geniohioideo en geniohyoid.] la usculus gemellus superior m 3419 músculo vasto lateral m Anatomía SIN. vocalis muscle pt músculo vocal la musculus vocalis Anatomía es músculo genihioideo.. vastus lateralis muscle pt músculo vasto lateral la musculus vastus lateralis 3424 músculo xeniogloso m 3420 músculo vasto medial m Anatomía SIN. músculo gémino inferior en gemellus inferior. músculo vasto lateral en lateral vastus muscle.músculo vasto externo es músculo vasto externo. vastus intermedius muscle pt músculo vasto intermédio la musculus vastus intermedius 3422 músculo xemelgo inferior m Anatomía es músculo gemelo inferior. músculo gémeo inferior [Pt. gemellus inferior muscle. inferior gemellus muscle pt músculo gêmeo inferior [Br.músculo vasto interno es músculo vasto interno.. geniohyoid muscle pt músculo geniohióide..]..].

narcosynthesis pt narcoanálise..terapia musical es musicoterapia.mutación silenciosa 3434 nádega f 3429 mutación sen sentido f Xenética es mutación sin sentido en nonsense mutation pt mutação nonsense.sodio Termos xerais es nacimiento en childbirth pt nascimento 3433 nacemento m 3428 mutación f nacida Vid.Vocabulario 3427 musicoterapia f Terapéutica VAR... mutación sustitutiva en missense mutation pt mutação de sentido incorrecto.. mutágeno en mutagen pt agente mutagénico. mutação sem sentido Xenética SIN. mutación silenciosa. mutagénico narcosíntese Vid.narcosíntese es narcoanálisis.. terapia musical Xenética es mutación en mutation pt mutação N Vid.mutación imperceptible es mutación imperceptible..narcoanálise 351 . terapia musical en music therapy..axente mutáxeno es agente mutágeno. mutação missense 3435 narcisismo m Patoloxías es narcisismo en narcissism pt narcisismo 3430 mutación silenciosa f 3436 narcoanálise f 3431 mutación substitutiva f Terapéutica SIN..carbúnculo Anatomía es nalga en buttock pt nádega la clunis mutación imperceptible Vid. musicotherapy pt musicoterapia. narcosíntesis en narcoanalysis. narcossíntese 3437 narcolepsia f 3432 mutáxeno m Semioloxía Patoloxías es narcolepsia en narcolepsy pt narcolepsia Xenética SIN. mutación silente en silent mutation pt mutação silenciosa Xenética es mutación de cambio de sentido.nitróxeno Na Vid..

.arcada. scalded skin syndrome. vaporizer pt atomizador.farinxe nasal es nasofaringe. pulverizador. nebulização. náusea 3439 nariz m Anatomía es nariz en nose pt nariz la nasus NC Vid. vaporizador. vasca [pop. pulverización es atomización. nebulizer. vaporización. vaporización en atomization..atomizador. nebulization. síndrome da pele escaldada. síndrome de Lyell en Lyell’s syndrome. síndrome de Lyell es necrólisis epidérmica tóxica. pulverización.síndrome da pel escaldada. vaporizador 3447 necrólise epidérmica tóxica f Patoloxías SIN. epifarinxe VAR.] es náusea en nausea pt enjoo.mortinato -ta es mortinato en stillbirth pt natimorto 352 . pulverizador es atomizador... pulverização. síndrome de la piel escaldada. vaporization pt atomização. vaporizador en atomizer. rinofaringe la pars nasalis pharyngis 3446 nebulizador m 3442 natalidade f Epidemioloxía es natalidad en natality pt natalidade Instrumental SIN. nebulizador.. nebulizador.atomización.. síndrome de Lyell 3443 natimorto -ta s Termos xerais VAR. rhinopharynx pt nasofaringe..rinofarinxe. toxic epidermal necrolysis pt necrólise epidérmica tóxica. vaporização 3445 nebulización f 3440 nariz en sela m Semioloxía es nariz en silla de montar en saddle nose pt nariz em sela 3441 nasofarinxe f Anatomía SIN. nebulización. pulverizador.nivel de consciencia Farmacoloxía SIN.. rinofaringe en nasopharynx.Vocabulario 3438 narcoterapia f Terapéutica es narcoterapia en narcotherapy pt narcoterapia 3444 náusea f Semioloxía SIN.

Vocabulario necropsia Vid. renite Histoloxía VAR.nefrón Patoloxías SIN. renitis en nephritis.autopsia Anatomía patolóxica es necrosis en necrosis pt necrose 3453 nefrolitíase f 3448 necrose f Patoloxías VAR...nefrona (f) es nefrona en nephron pt néfron [Br..renite es nefritis. nephrectomy pt nefrectomia 3451 nefrectomía f Anatomía patolóxica es nefroma en nephroma pt nefroma 3457 nefrón m 3452 nefrite f Patoloxías SIN.] nefrona Vid. nefrolitiasis en nephrolitiasis. nefrónio [Pt.. renal lithiasis pt litíase renal.]....renopatía es nefropatía en nephropathy pt nefropatia 3458 nefropatía f nefrite glomerular Vid..glomerulonefrite nefrohidrose Vid.hidronefrose 353 . nefrolitíase 3454 nefrólogo -ga s Organización sanitaria es nefrólogo en nephrologist pt nefrologista 3449 necrose fibrinoide f Anatomía patolóxica es necrosis fibrinoide en fibrinoid necrosis pt necrose fibrinóide 3455 nefroloxía f 3450 necrose isquémica f Anatomía patolóxica es necrosis isquémica en ischemic necrosis pt necrose isquêmica Organización sanitaria es nefrología en nephrology pt nefrologia 3456 nefroma m necrose ósea Vid.litíase renal es litiasis renal.osteonecrose Terapéutica es nefrectomía en kidney removal. renitis pt nefrite..

tumor Anatomía patolóxica es neovascularización en neovascularization pt neovascularização 3464 nefrotomía f Terapéutica es nefrotomía en nephrotomy pt nefrotomia 3470 neovascularización f 3465 nefrotoxicidade f Etiopatoxenia es nefrotoxicidad en nephrotoxicity pt nefrotoxicidade 354 .cancro neoplasma Vid..equimose neixarigo Vid...furúnculo Termos xerais SIN.. recém-nascido 3460 nefrorrafia f 3467 neonato -ta s 3461 nefrosclerose f Anatomía patolóxica es nefrosclerosis en nephrosclerosis pt nefrosclerose 3468 neonatólogo -ga s Organización sanitaria es neonatólogo en neonatologist pt neonatologista 3462 nefrose f Anatomía patolóxica es nefrosis en nephrosis pt nefrose 3469 neonatoloxía f Organización sanitaria es neonatología en neonatology pt neonatologia 3463 nefrostomía f Terapéutica es nefrostomía en nephrostomy pt nefrostomia neoplasia Vid.pielonefrite Terapéutica es nefrorrafia en nephrorrhaphy pt nefrorrafia negrón Vid...acabado -da de nacer es neonato. recién nacido en neonate.tumor neoplasia maligna Vid..Vocabulario 3459 nefropexia f Terapéutica es nefropexia en nephropexy pt nephropexia 3466 negación f Etiopatoxenia es negación en denial pt negação nefropielite Vid. newborn pt neonato.

XI par craneal en accessory nerve. nervo dentário inferior la nervus alveolaris inferior Anatomía es nervio craneal. nervio isquiático es nervio ciático. VI par cranial es nervio abducens. nervio circunflejo en axillary nerve. nervio encefálico en cranial nerve pt nervo craniano la nervus cranialis nervio crural Vid. nervus sciaticus 3473 nervio accesorio m nervio ciático maior Vid.nervio motor ocular externo. nervio dentario inferior en inferior alveolar nerve. nervio espiñal es nervio accesorio. inferior dental nerve pt nervo alveolar inferior.nervio vestibulococlear 355 . nervio espinal.nervio axilar 3477 nervio cranial m 3474 nervio alveolar inferior m Anatomía SIN.. circumflex nerve pt nervo axilar. cranial nerve XI pt nervo acessório. abducent nerve. VI par craneal en abducens nerve..nervio femoral nervio cubital Vid. XI par craniano la nervus accessorius nervio circunflexo Vid. cranial nerve VI pt nervo abducente.nervio dentario inferior es nervio alveolar inferior. nervo circunflexo la nervus axillaris 3472 nervio abducente m Anatomía SIN. nervo espinhal.Vocabulario 3471 nervio m Anatomía es nervio en nerve pt nervo la nervus 3475 nervio axilar m Anatomía SIN..XI par cranial.nervio ciático Anatomía SIN... nervio ciático mayor en great sciatic nerve.nervio ciático maior... VI par craniano la nervus abducens 3476 nervio ciático m Anatomía SIN. nervo raquidiano.. nervo ciático maior la nervus ischiadicus.nervio ulnar nervio auditivo Vid.. sciatic nerve pt nervo ciático.nervio circunflexo es nervio axilar.. nervio motor ocular externo.

nervio raquídeo en spinal nerve pt nervo espinhal.corda do tímpano (f) es cuerda del timpano. nervo cutâneo lateral da coxa la nervus cutaneus femoris lateralis 3481 nervio cutáneo medial do antebrazo m Anatomía es nervio cutáneo antebraquial medial. nervio femorocutáneo en lateral cutaneous nerve of thigh. lateral cutaneous nerve of forearm pt nervo cutâneo lateral do antebraço la nervus cutaneus antebrachii lateralis Anatomía SIN.. nervio cutáneo lateral del muslo..Vocabulario 3478 nervio cutáneo femoral lateral m natomía A SIN.nervio accesorio 356 .nervio cutáneo posterior da coxa es nervio ciático menor. nervo cutâneo posterior da coxa la nervus cutaneus femoris posterior 3482 nervio da corda do tímpano m Anatomía SIN. nervio cutáneo lateral del antebrazo en lateral antebrachial cutaneous nerve.. nervo raquidiano la nervus spinalis nervio espiñal Vid.nervio cutáneo lateral da coxa.. nervio de la cuerda del tímpano en chorda tympani.nervio alveolar inferior 3480 nervio cutáneo lateral do antebrazo m 3483 nervio espiñal m Anatomía es nervio cutáneo antebraquial lateral.. lateral femoral cutaneous nerve pt nervo cutâneo femoral lateral... posterior femoral cutaneous nerve pt cutâneo femoral posterior. nervio femorocutáneo es nervio cutáneo femoral lateral.nervio raquídeo es nervio espinal. nervio cutáneo posterior del muslo en posterior cutaneous nerve of thigh. chorda tympani nerve pt corda do tímpano..nervio cutáneo femoral lateral nervio dentario inferior Vid. nervo corda do tímpano la chorda tympani nervio cutáneo lateral da coxa Vid. nervio cutáneo medial del antebrazo en medial antebrachial cutaneous nerve.nervio cutáneo femoral posterior 3479 nervio cutáneo femoral posterior m Anatomía SIN. nervio cutáneo femoral posterior. medial cutaneous nerve of forearm pt nervo cutâneo medial do antebraço la nervus cutaneus antebrachii medialis nervio cutáneo posterior da coxa Vid.

VII par cranial es nervio facial. VII par craneal en cranial nerve VII. nervus peroneus superficialis 3492 nervio hipogástrico m 3493 nervio hipogloso m Anatomía SIN. glossopharyngeal nerve pt IX par craniano.IX par cranial es IX par craneal. nervio peroneo común en common fibular nerve.nervio peroneal común es nervio fibular común.. hypoglossal nerve pt nervo hipoglosso.nervio peroneal superficial es nervio fibular superficial.Vocabulario 3484 nervio facial m Anatomía SIN. common peroneal nerve pt nervo fibular comum la nervus fibularis communis. nervio peroneo superficial en superficial fibular nerve. nervo frénico [Pt.. superficial peroneal nerve pt nervo fibular superficial la nervus fibularis superficialis..XII par cranial es nervio hipogloso. nervio femoral en femoral nerve pt nervo femoral la nervus femoralis nervio femorocutáneo 3490 nervio glúteo inferior m Vid. nervo glossofaríngeo la nervus glossopharyngeus Anatomía es nervio glúteo inferior en inferior gluteal nerve pt nervo glúteo inferior la nervus gluteus inferior 3485 nervio femoral m 3489 nervio glosofarínxeo m Anatomía SIN. nervio glosofaríngeo en cranial nerve IX.] la nervus phrenicus Anatomía SIN. facial nerve pt nervo facial.nervio cutáneo femoral lateral 3486 nervio fibular común m natomía A SIN.. XII par craniano la nervus hypoglossus 357 .nervio crural es nervio crural. XII par craneal en cranial nerve XII. VII par craniano la nervus facialis 3488 nervio frénico m Anatomía es nervio frénico en phrenic nerve pt nervo frênico [Br...]. nervus peroneus communis 3491 nervio glúteo superior m Anatomía es nervio glúteo superior en superior gluteal nerve pt nervo glúteo superior la nervus gluteus superior Anatomía es nervio hipogástrico en hypogastric nerve pt nervo hipogástrico la nervus hypogastricus 3487 nervio fibular superficial m Anatomía SIN..

nervio infraorbitario 3497 nervio larínxeo m Anatomía es nervio laríngeo en laryngeal nerve pt nervo laríngeo la nervus laryngeus 3494 nervio infraorbitario m Anatomía VAR.nervio intermedio de Wrisberg. intermediate nerve of Wrisberg pt nervo intermediário.nervio ciático 358 .nervio infraorbital es nervio infraorbitario en infra-orbital nerve pt nervo infraorbital.nervio intermedio 3502 nervio mediano m A natomía es nervio mediano en median nerve pt nervo mediano la nervus medianus nervio isquiático Vid. nervo infraorbitário la nervus infraorbitalis 3498 nervio larínxeo recorrente m Anatomía es nervio laríngeo recurrente en recurrent laryngeal nerve pt nervo laríngeo recorrente la nervus laryngeus recurrens 3495 nervio intercostal m Anatomía es nervio intercostal en intercostal nerve pt nervo intercostal la nervus intercostalis 3499 nervio lingual m Anatomía es nervio lingual en lingual nerve pt nervo lingual la nervus lingualis nervio intermediario Vid....Vocabulario nervio infraorbital Vid. nervo intermédio la nervus intermedius natomía A es nervio mandibular en mandibular division.nervio intermedio 3496 nervio intermedio m 3500 nervio mandibular m Anatomía VAR. maxillary nerve pt nervo maxilar la nervus maxillaris nervio intermedio de Wrisberg Vid. nervio intermediario es nervio intermediario.. nervio intermedio en intermediate nerve. mandibular nerve pt nervo mandibular la nervus mandibularis 3501 nervio maxilar m Anatomía es nervio maxilar en maxillary division.. nervio intermediario de Wrisberg.. nervo intermediário de Wrisberg.

.nervio fibular común 3505 nervio obturador m nervio peroneal superficial Vid..- II par cranial es II par craneal.... optic nerve pt II par craniano. nervio motor ocular común en cranial nerve III..nervio 359 .nervio vago nervio pneumogástrico 3506 nervio oculomotor m 3510 nervio pudendo m Anatomía es nervio pudendo en pudendal nerve pt nervo pudendo la nervus pudendus Anatomía es nervio radial en radial nerve pt nervo radial la nervus radialis espiñal Anatomía SIN.. nervio óptico en cranial nerve II. nervo musculo-cutâneo la nervus musculocutaneus Anatomía es nervio obturador en obturator nerve pt nervo obturador la nervus obturatorius nervio patético Vid. nervio olfatorio en cranial nerve I.nervio abducente Anatomía SIN. oculomotor nerve pt III par craniano.nervio oculomotor Vid.nervio motor ocular común. III par cranial es III par craneal. nervo óptico la nervus opticus troclear 3509 nervio óptico m nervio motor ocular externo 3504 nervio musculocutáneo m Anatomía es nervio musculocutáneo en musculocutaneous nerve pt nervo musculocutâneo. nervo olfatório la nervus olfactorius Anatomía SIN.nervio fibular superficial Vid.Vocabulario 3503 nervio motor m Anatomía es nervio motor en motor nerve pt nervo motor la nervus motorius 3508 nervio olfactorio m nervio motor ocular común Vid.nervio nervio peroneal común Vid. olfactory nerve pt I par craniano.. nervo oculomotor la nervus oculomotorius Anatomía es nervio oftálmico en ophthalmic nerve pt nervo oftálmico la nervus ophthalmicus 3511 nervio radial m 3507 nervio oftálmico m nervio raquídeo Vid.I par cranial es I par craneal..

genitofemoral nerve pt nervo genitofemoral.. nervo trigémeo [Pt. VIII par craniano la nervus vestibulocochlearis nervio xenitocrural Vid. nervio ulnar en ulnar nerve pt nervo cubital.nervio xenitocrural es nervio genitocrural.nervio auditivo.. nervio patético. X par cranial es nervio vago. nervo patético. trigeminal nerve pt nervo trigêmeo [Br. vestibulocochlear nerve pt nervo auditivo. VIII par cranial es nervio auditivo.nervio xenitofemoral 3521 nervio xenitofemoral m 3517 nervio troclear m Anatomía SIN.].. nervio vestibulococlear. nervo vestibulococlear. cranial nerve VIII. V par craneal en cranial nerve V.Vocabulario 3512 nervio safeno m Anatomía es nervio safeno en saphenous nerve pt nervo safeno la nervus saphenus Anatomía es nervio sensitivo en sensory nerve pt nervo sensitivo la nervus sensorius Anatomía es nervio sural en sural nerve pt nervo sural la nervus suralis 3518 nervio ulnar m 3513 nervio sensitivo m Anatomía SIN. vagus nerve pt nervo pneumogástrico.nervio pneumogástrico. nervo ulnar la nervus ulnaris 3519 nervio vago m 3514 nervio sural m Anatomía SIN. trochlear nerve pt IV par craniano. X par craniano la nervus vagus 3520 nervio vestibulococlear m 3515 nervio tibial m Anatomía es nervio tibial en tibial nerve pt nervo tibial la nervus tibialis 3516 nervio trixémino m Anatomía SIN. X par craneal.nervio patético..]. V par craniano la nervus trigeminus Anatomía SIN. X par craneal pneumogástrico en cranial nerve X..V par cranial es nervio trigémino.. nervio genitofemoral en genitocrural nerve. nervio troclear en cranial nerve IV. nervo troclear la nervus trochlearis Anatomía SIN. nervo vago. VIII par craneal en auditory nerve.nervio cubital es nervio cubital. nervo gênitofemoral la nervus genitofemoralis 360 . IV par cranial es IV par craneal..

trastornos do nervio hipogloso (m pl) es neuralgia del hipogloso en disorder of hypoglossal nerve pt transtornos do nervo hipoglosso Patoloxías es neuralgia del trigémino en trigeminal neuralgia pt neuralgia do trigêmeo nesgo de información Vid.. sialidasa en neuraminidase. neuroectomy pt neurectomia Epidemioloxía es sesgo de selección en selection bias pt viés de seleção [Br.].ciática Patoloxías SIN.sialidase es neuraminidasa.....].erro sistemático de información Epidemioloxía es sesgo de medición en measurement bias pt viés de aferição [Br. sialidase pt neuraminidase.. confounding bias pt viés de confusão 3527 neuralxia f Semioloxía es neuralgia en neuralgia pt neuralgia 3522 nesgo de confusión m neuralxia ciática Vid.nesgo de recordo es sesgo de memoria en memory bias.erro sistemático de información memoria nesgo de recordo Vid. viés de medição [Pt.ciática neuralxia do ciático Vid. neuroapraxia en neurapraxia pt neurapraxia nesgo de observación 3531 neurapraxia f Vid.erro sistemático Epidemioloxía es sesgo de confusión en bias due to confounding.. viés de selecção [Pt.encefalomielite Terapéutica es neurectomía en neurectomy...] Epidemioloxía SIN.Vocabulario nesgo Vid.nesgo de 3526 nesgo de selección m neuraxite Vid. recall bias pt viés de memória Epidemioloxía es sesgo de muestreo en sampling bias pt viés de amostragem 3528 neuralxia do hipogloso f 3523 nesgo de medición m 3524 nesgo de memoria m 3529 neuralxia do trixémino f 3530 neuraminidase f 3525 nesgo de mostraxe m Bioquímica SIN.] 3532 neurectomía f 361 . sialidase Semioloxía Anatomía patolóxica es neurapraxia..

schwannoma 3533 neurite f Patoloxías es neuritis en neuritis pt neurite neurodendrón Vid.glía es glía..Vocabulario neurinoma Vid.polineurite 3540 neurofibromatose f 3534 neurite óptica f Patoloxías es neuritis óptica en optic neuritis pt neurite óptica Patoloxías SIN.. neurofibromatosis. neuroglía en glia. neuromatosis pt neurofibromatose.dendrita Histoloxía SIN. neuromatose es neurofibromatosis.dendrita Anatomía patolóxica es neurofibroma en neurofibroma pt neurofibroma 3539 neurofibroma m neurite múltiple Vid. neurosurgeon pt neurocirurgião 3543 neurofisioloxía clínica f Organización sanitaria es neurofisiología clínica en clinical neurophysiology pt neurofisiologia clínica 3538 neurocitoma m Anatomía patolóxica es neurocitoma en neurocytoma pt neurocitoma 3544 neuroglía f neurodendrita Vid. neuromatose 3535 neuroblastoma m Anatomía patolóxica es neuroblastoma en neuroblastoma pt neuroblastoma 3541 neurofilamento m Histoloxía es neurofilamento en neurofilament pt neurofilamento 3536 neurocirurxía f Organización sanitaria es neurocirugía en neurosurgery pt neurocirurgia 3542 neurofisiólogo -ga s Organización sanitaria es neurofisiólogo en neurophysiologist pt neurofisiologista 3537 neurocirurxián -á s Organización sanitaria es neurocirujano en brain surgeon... neuroglia pt glia. neuromatosis en multiple neuroma. neuroglia. neuróglia 362 ...neuroma múltiple (m). neuroma múltiple.

neurónio [Pt] 3551 neuropatía f Patoloxías es neuropatía en neuropathy pt neuropatia 3552 neuroplastia f Terapéutica es neuroplastia en neuroplasty pt neuroplastia neuroléptico Vid. neuro-hipófise la lobus posterior.histeria es histeria..trastorno obsesivo-compulsivo neuroma múltiple Vid. neurone pt neurônio [Br]. posterior lobe of pituitary gland pt lobo posterior da hipófise.. neurohipófise.. neurose Anatomía patolóxica es neuroma en neuroma pt neuroma neurose obsesiva-compulsiva Vid.. neurosis en hysteria.neurofibromatose 363 .lobo posterior da glándula pituitaria (m).neurofibromatose 3550 neurona f 3546 neurohipófise f Histoloxía Anatomía SIN. neurohipófisis en neurohypophysis..trastorno obsesivo-compulsivo neurose obsesivo-compulsiva Vid. neurosis pt histeria. lobo posterior da hipófise (m) es lóbulo posterior de la glándula pituitaria. neurohypophysis Histoloxía es neurona en neuron.antipsicótico Organización sanitaria es neurólogo en neurologist pt neurologista 3547 neurólogo -ga s 3553 neurorrafia f Terapéutica es neurorrafia en neurorrhaphy pt neurorrafia 3548 neuroloxía f Organización sanitaria es neurología en neurology pt neurologia 3554 neurose f 3549 neuroma m Patoloxías SIN...Vocabulario 3545 neurografía f Probas complementarias es neurografía en neurography pt neurografia neuromatose Vid.

caxato es cayado.agranulocitose 3562 nevo m 3556 neurotomía f Patoloxías es nevo. neutrófilo an banda.. nevus en naevus.nevo displásico es nevo atípico..Vocabulario 3555 neurotmese f Anatomía patolóxica es neurotmesis en neurotmesis pt neurotmese Terapéutica es neurotomía en neurotomy pt neurotomia neutropenia maligna Vid.. nevus atípico en atypical mole.vitamina B3 Etiopatoxenia es nicotina en nicotine pt nicotina 3559 neutrófilo m 3564 nicotina f 3560 neutrófilo en banda m 3565 nicturia f Histoloxía SIN.. nevo displásico. nevo displástico. neutrófilo en bastão Semioloxía es nicturia en nocturia. dysplastic nevus pt nevo atípico.nevo atípico niacina Vid. atypical nevus. nycturia pt nictúria nigra Vid.. nevus pt nevo 3563 nevo atípico m 3557 neurotransmisor m Bioquímica Fisioloxía es neurotransmisor en neurotransmitter pt neurotransmissor Semioloxía es neutrofilia en neutrophilia pt neutrofilia Histoloxía es neutrófilo en neutrophil pt neutrófilo Patoloxías SIN. neutrófilo en cayado en band cell pt neutrófilo bastonete. nevo displásico.niño de células es nido celular en cell nest pt ninho de células 3561 neutropenia f Semioloxía es neutropenia en neutropenia pt neutropenia 3566 niño celular m 364 . 3558 neutrofilia f nevo displásico Vid.substancia negra Anatomía patolóxica VAR...

] nó Vid.nistagmo Farmacoloxía es nitrato en nitrate pt nitrato nivel de atención Vid....Vocabulario niño de células Vid.nódulo (Semioloxía) 365 .. nystaxis pt nistagmo 3573 nivel de asistencia m 3567 nistagmo m Organización sanitaria SIN.].nistaxe (f) es nistagmo en nystagmus..NC (sg) es NC (sg).. nivel de cuidados nistaxe Vid.nivel de atención. nivel de atenção.nivel de asistencia 3574 nivel de consciencia m 3569 nitrofurano m Farmacoloxía es nitrofurano en nitrofuran pt nitrofurano Termos xerais SIN. LOC (sg) pt NC (sg). nivel de coidado es nivel de atención en level of care pt nivel de assistência....óxido nítrico Histoloxía es nodo en node pt nó 3571 nitrosourea f Farmacoloxía es nitrosourea en nitrosourea pt nitrosouréia 3576 nó m 3572 nitróxeno m Bioquímica SIN. nitrogénio [Pt.nódulo (Anatomía patolóxica) nó Vid. nível de consciência 3575 nivel de prevención m Organización sanitaria es nivel de prevención en level of prevention pt nível de prevenção 3570 nitroimidazol m Farmacoloxía es nitroimidazol en nitroimidazole pt nitroimidazol NO Vid.N (sb) es nitrógeno en nitrogen pt nitrogênio [Br.niño celular emioloxía S VAR. nivel de consciencia en level of consciousness..nivel de asistencia 3568 nitrato m nivel de coidado Vid..

nome xenérico es nombre farmacológico. nootrópico 3586 noradrenalina f 3581 nódulo m Anatomía patolóxica SIN.nó es nódulo en node.nociceptor Semioloxía SIN.nó es nódulo en node... nome genérico 3579 nociceptor m Fisioloxía VAR... nodulus pt nó.. nootropic agent.. Termos xerais es nosología en nosology pt nosologia 366 . nodule. nonproprietary name pt nome farmacológico. norepinefrina en noradrenaline.noradrenalina 3582 noma m Patoloxías es noma en noma pt noma 3587 nosoloxía f Nota. diferencia e clasifica as enfermidades’.Vocabulario 3577 nocardiose f Patoloxías es nocardiosis en nocardiosis pt nocardiose 3583 nome comercial m Farmacoloxía es nombre comercial en invented name pt nome comercial 3578 nocello m Anatomía es tobillo en ankle pt tornozelo la tarsus 3584 nome farmacolóxico m Farmacoloxía SIN. norepinephrine pt noradrenalina.droga intelixente (f) es droga inteligente.nome farmacolóxico 3585 nootrópico m nocirreceptor Vid. Cfr. nombre genérico en generic name. norepinefrina norepinefrina Vid. nodule. nootrópico en nootropic. nódulo Bioquímica Fisioloxía SIN.- Designa a ‘parte da medicina que describe..norepinefrina es noradrenalina. nódulo 3580 nódulo m Farmacoloxía SIN. smart drug pt droga inteligente.nocirreceptor es nociceptor en nociceptor pt nociceptor nome xenérico Vid... con “patoloxía”. nodulus pt nó.

núcleo 3597 nulípara f Termos xerais es nulípara en nullipara pt nulípara 3591 núcleo lentiforme m Anatomía VAR.].núcleo lenticular es núcleo lenticular.].. núcleo lentiforme la nucleus lentiformis Anatomía es núcleo rojo en red nucleus pt núcleo vermelho la nucleus ruber 3598 nutrición f Termos xerais es nutrición en nutrition pt nutrição 3592 núcleo vermello m 3599 nutrición parenteral f 3593 nucléolo m Histoloxía es nucleolo en nucleolus pt nucléolo Terapéutica SIN. nucleótido [Pt.ganglio basal es ganglio basal. Cfr.Vocabulario 3588 núcleo m Histoloxía es núcleo en nucleus pt núcleo 3594 nucleósido m Bioquímica es nucleósido en nucleoside pt nucleosídeo [Br..] 3589 núcleo basal m pl Anatomía SIN. núcleo lenticular Vid.- Designa a ‘extracción do material viscoso que contén o disco vertebral’. parenteral nutrition pt nutrição parenteral..] 3596 nucleotomía f 3590 núcleo caudado m Terapéutica es nucleotomía en nucleotomy pt nucleotomia Nota. con “discectomía”. nucleósido [Pt. núcleo lentiforme en lenticular nucleus. nutrición parenteral en alimentação parenteral. núcleo basal en basal nucleus pt núcleo basal la nucleus basalis Anatomía es núcleo caudado en caudate nucleus pt núcleo caudado la nucleus caudatus lentiforme 3595 nucleótido m Bioquímica es nucleótido en nucleotide pt nucleotídeo [Br.alimentación parenteral es alimentación parenteral. parenteral feeding 367 . lentiform nucleus pt núcleo lenticular..

... tocólogo en obstetrician pt obstetra odontite Vid.íleo Anatomía SIN. tocología en obstetrics pt obstetrícia obstrución intestinal Vid..axila oco poplíteo Vid.fosa poplítea Semioloxía es ocronosis en ochronosis pt ocronose 3603 óbex m Anatomía es cerrojo.osíxeno Patoloxías es obesidad en obesity pt obesidade 3602 obesidade f oclusión intestinal Vid...Vocabulario 3600 nutricionista s Organización sanitaria es nutricionista en nutritionist pt nutricionista Bioquímica es nutriente en nutrient pt nutriente 3607 obstetricia f 3601 nutriente m Organización sanitaria SIN..tocoloxía es obstetricia.oftalmólogo -ga odds ratio Vid.razón de probabilidade 3605 obsesión f 3610 odinofaxia f Semioloxía es odinofagia en odynophagia pt odinofagia 3606 obstetra s Organización sanitaria SIN..pulpite 368 . opistocrânio la occiput 3608 occipicio m O Vid.íleo oco axilar Vid.. óbex en obex pt óbex la obex 3609 ocronose f 3604 obnubilación f Semioloxía es obnubilación en obnubilation pt obnubilação Semioloxía es obsesión en obsession pt obsessão oculista Vid..opistocranio es occipucio.. opistocráneo en occiput. opisthocranion pt occipício.tocólogo -ga es obstetra.

Vocabulario 3611 odontoblasto m Histoloxía es odontoblasto en odontoblast. ophthalmologist pt oculista.tracoma oftalmocele Vid. odontólogo en dentist. oftalmólogo en oculist. oftalmologista 3616 oftalmólogo -ga s 3622 oftalmoscopio m Instrumental es oftalmoscopio en ophthalmoscope pt oftalmoscópio 369 . odontology pt odontologia 3614 odontoma m Anatomía patolóxica es odontoma en odontoma pt odontoma 3620 oftalmoplexía f Semioloxía Patoloxías SIN. paralisia ocular 3615 oftalmectomía f Terapéutica es oftalmectomía en ophthalmectomy pt oftalmectomia oftalmoptose Vid.. oftalmoplegía.. odontologista 3618 oftalmopatía f Patoloxías es oftalmopatía en ophthalmopathy pt oftalmopatia 3613 odontoloxía f 3619 oftalmoplastia f Terapéutica es oftalmoplastia en ophthalmoplasty pt oftalmoplastia Organización sanitaria es odontología en dentistry.] es dentista [pop.].dentista [pop. odontoplast pt odontoblasto 3617 oftalmoloxía f Organización sanitaria es oftalmología en ophthalmology pt oftalmologia 3612 odontólogo -ga s Organización sanitaria SIN.parálise ocular es oftalmoplegia...oculista es oculista. odontologist pt dentista...exoftalmía Organización sanitaria SIN. parálisis ocular en ocular paralysis.exoftalmía Probas complementarias es oftalmoscopia en ophthalmoscopy pt oftalmoscopia 3621 oftalmoscopia f oftalmía exipcia Vid. ophthalmoplegia pt oftalmoplegia.

oligospermia 370 .].- oligoamnio es oligoamnios.].. oligohidrâmnio 3633 oligomenorrea f 3627 olfacto m Fisioloxía es olfato en smell pt olfacto [Pt.. olfato [Br. oligomenorreia [Pt.].oligohidramnio Patoloxías es oligoastrocitoma en oligoastrocytoma pt oligoastrocitoma 3628 oligoastrocitoma m Etiopatoxenia Semioloxía VAR. oligohydramnios pt oligoâmnio..oligozoospermia es oligospermia. oligohidramnios en oligoamnios.] 3634 oligospermia f oligoamnio Vid. oligozoospermia pt oligospermia. oligo-elemento 3632 oligohidramnio m 3626 olfacción f Fisioloxía es olfacción en olfaction pt olfação [Br.] Semioloxía SIN. olfacção [Pt.Vocabulario 3623 oftalmotomía f Terapéutica es oftalmotomía en ophthalmotomy pt oftalmotomia 3629 oligodendrocito m Histoloxía es oligodendrocito en oligodendrocyte pt oligodendrócito 3624 oído m Fisioloxía es oído en hearing/ear pt ouvido la auditus 3630 oligodendroglioma m Patoloxías es oligodendroglioma en oligodendroglioma pt oligodendroglioma oído externo Vid. oligozoospermia oligozoospermia Vid..] la olfactus Semioloxía es oligomenorrea en oligomenorrhea pt oligomenorréia [Br. oligozoospermia en oligospermia.orella Anatomía es olécranon en olecranon pt olécrano la olecranon 3631 oligoelemento m 3625 olécrano m Bioquímica es oligoelemento en trace element pt oligoelemento.

Vocabulario

3635 oliguria f
Semioloxía es oliguria en oliguria pt oligúria

3640 ombro doloroso m
Patoloxías es hombro doloroso en painful shoulder pt ombro doloroso

3636 ollar en solpor m

Semioloxía SIN.- sinal do solpor es ojos en sol poniente; signo de la puesta de sol en setting sun sign pt olhar em sol poente; sinal do sol poente

3641 omentectomía f

Terapéutica es omentectomía en omentectomy; omentumectomy pt omentectomia

3642 omento maior m

3637 ollo m
Anatomía es ojo en eye pt olho la oculus

Anatomía SIN.- epíploon maior es epiplón mayor; omento mayor en greater omentum pt omento maior la omentum majus

3643 omento menor m

ollo preguiceiro Vid.- ambliopía ollo vago Vid.- ambliopía
Semioloxía es ojo rojo en red eye pt olho vermelho

3638 ollo vermello m

Anatomía SIN.- epíploon menor es epiplón menor; omento menor en lesser omentum pt omento menor la omentum minus

omentofixación
Vid.- omentopexia

3644 omentopexia f

ollos de mapache

Vid.- hematoma periorbitario

ombreiro Vid.- ombro
Anatomía VAR.- ombreiro es hombro en shoulder pt ombro

3639 ombro m

Terapéutica SIN.- epiplopexia; omentofixación es epiplopexia; omentofijación; omentopexia en epiplopexy; omentofixation; omentopexy pt epiplopexia; omentofixação; omentopexia

371

Vocabulario

3645 omentoplastia f

Terapéutica SIN.- epiploplastia es epiplopastia; omentoplastia en epiplopasty; omentoplasty pt epiplopastia; omentoplastia

3650 oncólogo -ga médico s

Organización sanitaria SIN.- oncólogo -ga es oncólogo; oncólogo médico en medical oncologist; oncologist pt oncologista; oncologista médico

3646 omentorrafia f

Terapéutica SIN.- epiplorrafia es epiplorrafia; omentorrafia en epiplorrhaphy; omentorrhaphy pt omentorrafia

3651 oncólogo -ga radioterapeuta s
Organización sanitaria SIN.- radioterapeuta es oncólogo radioterapeuta; radioterapeuta en radiation oncologist; radiotherapist pt oncologista radioterapeuta; radioterapeuta

omoplata Vid.- escápula oncocercíase Vid.- oncocercose
Patoloxías VAR.- oncocercíase es oncocerciasis; oncocercosis en onchocerciasis; onchocercosis pt oncocercíase; oncocercose

3652 oncoloxía f

3647 oncocercose f

Organización sanitaria es oncología en oncology pt oncologia

3653 oncoloxía médica f
Organización sanitaria es oncología médica en medical oncology pt oncologia médica

3648 oncocito m
Histoloxía es oncocito en oncocyte pt oncócito

3654 oncoloxía radioterapéutica f
Organización sanitaria es oncología radioterapéutica en radiation oncology pt radioterapia oncologia

3649 oncocitoma m

Anatomía patolóxica SIN.- adenoma oxifílico es adenoma oxifílico; oncocitoma en oncocytoma; oxyphilic adenoma pt adenoma oxifílico; oncocitoma

3655 oncoxene m
Etiopatoxenia es oncogén en oncogene pt oncogene

oncólogo -ga Vid.- oncólogo -ga
médico

372

Vocabulario

3656 oncoxénese f
Etiopatoxenia es oncogénesis en oncogenesis pt oncogénese

3662 ooforite f

Patoloxías SIN.- ovarite es ooforitis; ovaritis en oophoritis; ovaritis pt ooforite; ovarite

3657 onfalocele f
Patoloxías es onfalocele en omphalocele pt onfalocele

ooforopexia Vid.- ovariopexia
Terapéutica SIN.- ovariostomía es ooforostomía; ovariostomía en oophorostomy; ovariostomy pt ooforostomia; ovariostomia

3663 ooforostomía f

3658 onfalotomía f
Terapéutica es onfalotomía en omphalotomy pt onfalotomia

3664 ooforotomía f

onicocriptose Vid.- uña
encarnada

3659 onicólise f

Terapéutica SIN.- ovariotomía es ooforotomía; ovariotomía en oophorotomy; ovariotomy pt ooforotomia; ovariotomia

Semioloxía es onicolisis; onicólisis en onycholysis pt onicólise

3665 ooxénese f

3660 onicopatía f
Patoloxías es onicopatía en onychopathy pt onicopatia

Fisioloxía SIN.- ovoxénese es oogénesis; ovogénesis en oogenesis; ovogenesis pt oogénese; ovogénese

operación Vid.- intervención operación de Nissen
Vid.- fundoplicatura

3661 oocito m

Histoloxía VAR.- ovocito es oocito; ovocito en oocyte; ovocyte pt oócito; ovócito

3666 opiáceo m
Etiopatoxenia es opiáceo en opiate pt opiáceo

ooforectomía Vid.- ovariectomía

373

Vocabulario

3667 opioide m
Farmacoloxía es opioide en opioid pt opióide

3672 óptica f
Termos xerais es óptica en optics pt óptica

opistocranio Vid.- occipicio
Semioloxía es opistotono; opistótono; opistotonos; opistótonos en opisthotonos; opisthotonus pt opistótono

optomeninxe Vid.- retina
Anatomía SIN.- cavidade orbitaria es cavidad orbitaria; órbita en orbit; orbital cavity pt cavidade orbitária; órbita la orbita

3668 opistótono m

3673 órbita f

3669 opsoclonía f

Semioloxía VAR.- opsoclono (m) es opsoclonía; opsoclono en opsoclonia; opsoclonus pt opsoclono

3674 orella f

opsoclono Vid.- opsoclonía
Fisioloxía VAR.- opsonización es opsonización en opsonization pt opsonização

3670 opsonificación f

Anatomía SIN.- oído externo (m); pavillón do oído (m); pavillón auricular (m) es oído externo; oreja; pabellón auricular en ear; external ear pt orelha; ouvido externo la auris externa

orellóns Vid.- parotidite
Histoloxía es organela en organelle pt organela

3675 organela f

3671 opsonina f
Bioquímica es opsonina en opsonin pt opsonina

3676 orgánico -ca a
Termos xerais es orgánico en organic pt orgânico

opsonización
Vid.- opsonificación

374

Vocabulario

3677 órgano m
Anatomía es órgano en organ pt orgão la organum

3680 orquiopexia f

Terapéutica SIN.- criptorquidopexia es criptorquidopexia; orquiopexia en cryptorchidopexy; orchiopexy pt criptorquidopexia; orquiopexia Terapéutica es orquioplastia en orchioplasty pt orquioplastia

3678 orificio m

3681 orquioplastia f

Anatomía SIN.- forame es orificio en aperture; opening pt orifício la foramen

3682 orquiorrafia f

orificio externo da uretra
Vid.- meato urinario

Terapéutica es orquidorrafia; orquiorrafia en orchiorrhaphy pt orquiorrafia Terapéutica es orquidotomía; orquiotomía en orchidotomy; orchiotomy; orchotomy pt orquidotomia; orquiotomia

orificio nutricio Vid.- forame
nutricio

3683 orquiotomía f

orizó Vid.- tirizó ORL Vid.- otorrinolaringoloxía orquectomía Vid.- orquiectomía orquidectomía
Vid.- orquiectomía

3684 orquite f

3679 orquiectomía f

Terapéutica VAR.- orquectomía; orquidectomía es orquectomía; orquidectomía; orquiectomía en orchectomy; orchidectomy; orchiectomy pt orquectomia; orquidectomia; orquiectomia

Patoloxías SIN.- testite es orquitis; testitis en orchitis; testitis pt orquite Terapéutica es ortesis; ortosis en orthesis; orthosis pt órtese Etiopatoxenia es ortomixovirus en orthomyxovirus pt ortomixovírus

3685 órtese f

3686 ortomixovirus m

375

Vocabulario

3687 ortopedia f
Terapéutica es ortopedia en orthopedics pt ortopedia

3693 osmorreceptor m

Fisioloxía VAR.- osmoceptor es osmorreceptor en osmoceptor; osmoreceptor pt osmorreceptor

3688 ortopnea f

Semioloxía es ortopnea en orthopnea pt ortopnéia [Br.]; ortopneia [Pt.]

3694 óso m
Anatomía es hueso en bone pt osso la os

3689 oscilometría f

Probas complementarias es oscilometría en oscillometry pt oscilometria

óso ancho Vid.- óso plano
Anatomía SIN.- óso malar es hueso cigomático; hueso malar en malar bone; zygomatic bone pt osso malar; osso zigomático la os zygomaticum

3695 óso cigomático m

osificación Vid.- osteoxénese
Fisioloxía VAR.- oxixenación es oxigenación en oxygenation pt oxigenação

3690 osixenación f

3696 óso compacto m

3691 osíxeno m

Bioquímica SIN.- O (sb) VAR.- oxíxeno es oxígeno en oxygen pt oxigênio [Br.]; oxigénio [Pt.]

Histoloxía Anatomía es hueso compacto en compact bone pt osso compacto la substantia compacta

óso coronal Vid.- óso frontal
Anatomía es hueso cortical en cortical bone pt osso cortical la substantia corticalis

3692 osixenoterapia f
Terapéutica VAR.- oxixenoterapia es oxigenoterapia en oxygen therapy pt oxigenoterapia

3697 óso cortical m

osmoceptor Vid.- osmorreceptor

376

Vocabulario

3698 óso coxal m

Anatomía SIN.- óso ilíaco; óso pélvico es hueso coxal; hueso ilíaco; hueso pélvico en coxal bone; hip bone; pelvic bone pt osso coxal; osso ilíaco; osso pélvico la os coxae

3703 óso esfenoide m

Anatomía SIN.- esfenoide es esfenoides; hueso esfenoides en sphenoid; sphenoid bone pt esfenóide; osso esfenóide la os sphenoidale

óso cribiforme Vid.- óso etmoide
Anatomía SIN.- cuboide es cuboides; hueso cuboides en cuboid bone pt cubóide; osso cubóide la os cuboideum

óso esponxoso Vid.- óso
trabecular

3699 óso cuboide m

3704 óso etmoide m

Anatomía SIN.- etmoide; óso cribiforme es etmoides; hueso etmoides en ethmoid; ethmoid bone pt etmóide; osso etmóide la os ethmoidale

3700 óso cuneiforme m

3705 óso femoral m

Anatomía SIN.- cuneus; cuña (f) es cuña; hueso cuneiforme en cuneiform bone pt cunha; osso cuneiforme la os cuneiforme

Anatomía SIN.- fémur es fémur; hueso femoral en femur; thigh bone pt fémur; osso femoral la femur; os femoris

3701 óso curto m
Anatomía es hueso corto en short bone pt osso curto la os breve

3706 óso frontal m

Anatomía SIN.- óso coronal es hueso coronal; hueso frontal en coronal bone; frontal bone pt osso frontal la os frontale

óso do peito Vid.- esterno
Anatomía SIN.- escafoide es escafoides; hueso escafoides en scaphoid; scaphoid bone pt escafóide; osso escafóide la os scaphoideum

óso ganchudo Vid.- óso
unciforme

3702 óso escafoide m

3707 óso grande m

Anatomía es hueso grande en capitate; capitate bone pt grande osso; osso capitato la os capitatum

377

Vocabulario

3708 óso hioide m

Anatomía SIN.- hioide es hioides; hueso hioides en hyoid; hyoid bone pt hióide; osso hióide la os hyoideum

3713 óso occipital m
Anatomía es hueso occipital en occipital bone pt osso occipital la os occipitale

óso ilíaco Vid.- óso coxal
Anatomía SIN.- ungüe es hueso lagrimal; unguis en lacrimal bone; os unguis pt osso lacrimal la os lacrimale

3714 óso palatino m
Anatomía es hueso palatino en palatine bone pt osso palatino la os palatinum

3709 óso lacrimal m

3715 óso parietal m

3710 óso longo m
Anatomía es hueso largo en long bone pt osso longo la os longum

Anatomía SIN.- parietal es hueso parietal; parietal en parietal; parietal bone pt osso parietal; parietal la os parietale

óso pélvico Vid.- óso coxal
Anatomía SIN.- piramidal es hueso piramidal; piramidal en pyramidal; pyramidal bone; triquetrum; triquetrum bone pt osso piramidal; piramidal la os triquetrum

óso malar Vid.- óso cigomático
Anatomía SIN.- óso propio do nariz es hueso nasal; hueso propio de la nariz en nasal bone pt osso nasal; osso próprio do nariz la os nasale

3716 óso piramidal m

3711 óso nasal m

3717 óso pisiforme m

3712 óso navicular m
Anatomía es hueso navicular en navicular bone pt osso navicular la os naviculare

Anatomía es hueso pisiforme en pisiform; pisiform bone pt osso pisiforme la os pisiforme

378

Vocabulario

3718 óso plano m

Anatomía SIN.- óso ancho es hueso ancho; hueso plano en flat bone pt osso largo; osso plano la os planum

3722 óso sesamoideo m

Anatomía es hueso sesamoideo en sesamoid; sesamoid bone pt osso sesamóide la os sesamoideum Anatomía es hueso temporal en temporal; temporal bone pt osso temporal la os temporale

3719 óso pneumático m

3723 óso temporal m

Anatomía VAR.- óso pneumatizado es hueso neumático; hueso neumatizado en pneumatic bone; pneumatized bone pt osso pneumático; osso pneumatizado la os pneumaticum

3724 óso trabecular m

óso pneumatizado Vid.- óso
pneumático

óso propio do nariz Vid.- óso
nasal

Anatomía SIN.- óso esponxoso es hueso esponjoso; hueso trabecular en spongy bone; trabecular bone pt osso esponjoso; osso trabecular la substantia spongiosa; substantia trabecularis Anatomía es hueso trapecio en trapezium; trapezium bone pt osso trapézio la os trapezium Anatomía es hueso trapezoide en trapezoid; trapezoid bone pt osso trapezóide la os trapezoideum Anatomía SIN.- óso ganchudo es hueso ganchoso; hueso unciforme en hamate; hamate bone; hooked bone pt osso hamato; osso unciforme la os hamatum

3725 óso trapecio m

óso pube Vid.- pube
Anatomía SIN.- sacro es hueso sacro; sacro en sacred bone; sacrum pt osso sacro; sacro la os sacrum

3720 óso sacro m

3726 óso trapezoide m

3721 óso semilunar m
Anatomía es hueso semilunar en lunate; lunate bone pt osso semilunar la os lunatum

3727 óso unciforme m

379

Vocabulario

ostartrite Vid.- osteoartrite
Terapéutica es ostectomía en ostectomy; osteectomy; osteoectomy pt ostectomia Patoloxías es osteítis en osteitis pt osteíte

3735 osteoclasto m
Histoloxía es osteoclasto en osteoclast pt osteoclasto

3728 ostectomía f

osteoclastoma Vid.- tumor de
células xigantes

3729 osteíte f

3736 osteocondrite f

3730 osteoartrite f

Patoloxías VAR.- ostartrite es osteartritis; osteoartritis en ostearthritis; osteo-arthritis pt osteartrite; osteoartrite Histoloxía es osteoblasto en osteoblast pt osteoblasto

Patoloxías VAR.- osteocondrose es osteocondritis; osteocondrosis en osteochondritis; osteochondrose pt osteocondrite; osteocondrose

3737 osteocondroma m

3731 osteoblasto m

Anatomía patolóxica SIN.- exostose osteocartilaxinosa (f) es exostosis osteocartilaginosa; osteocondroma en osteocartilaginous exostosis; osteochondroma pt exostose osteocartilaginosa; osteocondroma

3732 osteoblastoma m
Anatomía patolóxica es osteoblastoma en osteoblastoma pt osteoblastoma Bioquímica es osteocalcina en osteocalcin pt osteocalcina Histoloxía es osteocito en osteocyte pt osteócito

osteocondrose
Vid.- osteocondrite

3738 osteocondución f
Terapéutica es osteoconducción en osteoconduction pt osteocondução

3733 osteocalcina f

3739 osteodistrofia f
Patoloxías VAR.- distrofia ósea es osteodistrofia en osteodystrophy pt osteodistrofia

3734 osteocito m

380

Vocabulario

3740 osteófito m
Semioloxía es osteofito en osteophyte pt osteófito Histoloxía es osteoide en osteoid pt osteóide

osteomalacía infantil
Vid.- raquitismo

osteomalacose Vid.- osteomalacía
Patoloxías es osteomielitis en osteomyelitis pt osteomielite

3741 osteoide m

3747 osteomielite f

3742 osteoindución f
Terapéutica es osteoinducción en osteoinduction pt osteoindução Fisioloxía es osteolisis en osteolysis pt osteólise

3748 osteona f

3743 osteólise f

Histoloxía SIN.- sistema de Havers (m); sistema haversiano (m) es osteón; osteona; sistema de Havers; sistema haversiano en haversian system; osteon pt osteona; sistema de Havers; sistema haversiano

3749 osteonecrose f

3744 osteoloxía f

Anatomía Termos xerais es osteología en osteology pt osteologia Anatomía patolóxica es osteoma en osteoma pt osteoma Patoloxías SIN.- enfermidade de Miller VAR.- osteomalacose es enfermedad de Miller; osteomalacia en Miller’s disease; osteomalacia; osteomalacosis pt osteomalacia

Anatomía patolóxica VAR.- necrose ósea es necrosis ósea; osteonecrosis en bone necrosis; osteonecrosis pt necrose óssea; osteonecrose

osteonose Vid.- osteopatía
Patoloxías SIN.- osteonose es osteopatía en osteopathy pt osteopatia

3745 osteoma m

3750 osteopatía f

3746 osteomalacía f

3751 osteopatía metabólica f
Patoloxías es osteopatía metabólica en metabolic osteopathy pt osteopatia metabólica

381

Vocabulario

3752 osteopenia f
Etiopatoxenia es osteopenia en osteopenia pt osteopenia

3758 osteosclerose f
Anatomía patolóxica es osteoesclerosis en osteosclerosis pt osteosclerose

3753 osteopetrose f

Patoloxías SIN.- enfermidade dos ósos marmóreos es enfermedad de los huesos marmóreos; osteopetrosis en marble bones disease; osteopetrosis pt doença dos ossos marmóreos; osteopetrose

3759 osteosíntese f
Terapéutica es osteosíntesis en osteosynthesis pt osteossíntese

3760 osteotomía f
Terapéutica es osteotomía en osteotomy pt osteotomia

3754 osteoplastia f
Terapéutica es osteoplastia en osteoplasty pt osteoplastia

3761 osteoxénese f

3755 osteoporose f
Patoloxías es osteoporosis en osteoporosis pt osteoporose

Fisioloxía SIN.- osificación es osificación; osteogénesis en ossification; osteogenesis pt ossificação; osteogénese

3762 osteoxénese imperfecta f

3756 osteorrafia f
Terapéutica es osteorrafia en osteorrhaphy pt osteorrafia

3757 osteosarcoma m

Patoloxías SIN.- fraxilidade ósea conxénita es fragilidad ósea congénita; osteogénesis imperfecta en brittle bone disease; congenital bone fragility; osteogenesis imperfecta pt fragilidade óssea congênita; osteogênese imperfeita

Anatomía patolóxica SIN.- sarcoma osteoxénico es osteosarcoma; sarcoma osteogénico en osteogenic sarcoma; osteosarcoma pt osteossarcoma; sarcoma osteogênico [Br.]; sarcoma osteogénico [Pt.]

3763 otalxia f
Semioloxía es otalgia en otalgia pt otalgia

382

Vocabulario

3764 otite f
Patoloxías es otitis en otitis pt otite

3771 otorrea f

Semioloxía es otorrea en otorrhea pt otorréia [Br.]; otorreia [Pt.]

3765 otite externa f

Patoloxías es otitis externa en external otitis; otitis externa pt otite externa

otorrino

Vid.- otorrinolaringólogo -ga

3772 otorrinolaringólogo -ga s

3766 otite interna f

Patoloxías es otitis interna en internal otitis; otitis interna pt otite interna

Organización sanitaria VAR.- otorrino [col.] es otorrino [pop.]; otorrinolaringólogo en otolaryngologist; otorhinolaryngologist pt otorrino; otorrinolaringologista

3767 otite media f
Patoloxías es otitis media en otitis media pt otite média

3773 otorrinolaringoloxía f

Organización sanitaria SIN.- ORL (sg) es ORL (sg); otorrinolaringología en ENT (sg); ORL (sg); otolaringology; otorhinolaryngology pt ORL (sg); otorrinolaringologia

3768 otoloxía f
Termos xerais es otología en otology pt otologia

3774 otosclerose f

3769 otomicose f
Patoloxías es otomicosis en otomycosis pt otomicose

Anatomía patolóxica SIN.- otosponxiose es otosclerosis; otospongiosis en otosclerosis; otospongiosis pt otosclerose; otospongiose;

3775 otoscopia f

3770 otoplastia f
Terapéutica es otoplastia en otoplasty pt otoplastia

Terapéutica Probas complementarias es otoscopia en otoscopy pt otoscopia

3776 otoscopio m
Instrumental es otoscopio en otoscope pt otoscópio

383

Vocabulario

otosponxiose Vid.- otosclerose
Etiopatoxenia es ototoxicidad en ototoxicity pt ototoxicidade

ovocito Vid.- oocito ovoxénese Vid.- ooxénese
Fisioloxía es ovulación en ovulation pt ovulação

3777 ototoxicidade f

3781 ovulación f

ouriños Vid.- urina
Terapéutica SIN.- ooforectomía es ooforectomía; ovariectomía en oophorectomy; ovariectomy pt ooforectomia; ovariectomia

3778 ovariectomía f

3782 óvulo m
Histoloxía es óvulo en ovule pt óvulo

Nota.- Designa a ‘célula sexual feminina’.

3779 ovario m
Anatomía es ovario en ovary pt ovário la ovarium

3783 óvulo m

Farmacoloxía SIN.- supositorio vaxinal es óvulo; supositorio vaginal en ovum; vaginal suppository pt óvulo; supositório vaginal

3780 ovariopexia f

Nota.- Designa un ‘supositorio que se administra por vía vaxinal’.

Terapéutica SIN.- ooforopexia es ooforopexia; ovariopexia en oophoropexy; ovariopexy pt ooforopexia; ovariopexia

3784 oxidase f
Bioquímica es oxidasa en oxidase pt oxidase

ovariostomía Vid.- ooforostomía ovariotomía Vid.- ooforotomía ovarite Vid.- ooforite oviducto Vid.- tuba uterina ovo Vid.- cigoto

3785 óxido nítrico m

Bioquímica Fisioloxía SIN.- NO (sb) es óxido nítrico en nitric oxide pt óxido nítrico

oxidrilo Vid.- hidroxilo

384

Vocabulario

3786 oximetría f

Probas complementarias es oximetría en oximetry pt oximetria

PAAF Vid.- punción aspirativa con
agulla fina

3790 paciente s
Termos xerais es paciente en patient pt paciente

3787 oximetría de pulso f

Probas complementarias VAR.- pulsioximetría es oximetría de pulso; pulsioximetría en pulse oximetry pt oximetria de pulso

paciente terminal

Vid.- enfermo -ma terminal

oxímetro de pulso
Vid.- pulsioxímetro

3791 padal m

3788 oxitócico m
Farmacoloxía es oxitócico en oxytocic pt ocitócico

Anatomía SIN.- bóveda palatina (f); ceo da boca [pop.] es bóveda palatina; cielo de la boca; paladar en palate; roof of the mouth [pop.] pt abóbada palatina; palato; teto da boca [pop.] la palatum

3789 oxitocina f

Bioquímica Fisioloxía es oxitocina en oxytocin pt ocitocina; oxitocina

3792 padrón de herdanza m
X enética es patrón de herencia en inheritance pattern pt padrão de herança

oxixenación Vid.- osixenación oxíxeno Vid.- osíxeno oxixenoterapia
Vid.- osixenoterapia

padrón en ás de bolboreta
Vid.- imaxe en ás de bolboreta

padrón en ceo estrelado
Vid.- aspecto en ceo estrelado

ozostomía Vid.- halitose P Vid.- fósforo pa Vid.- escápula

padrón en vidro deslustrado
Vid.- aspecto en vidro deslustrado

pai de todos Vid.- dedo medio paleoestriado Vid.- globo pálido

385

Vocabulario

palescencia Vid.- palidez paleta Vid.- escápula
emioloxía S SIN.- palescencia es palescencia; palidez en paleness; pallor pt palescência; palidez

3798 paludismo m

3793 palidez f

Patoloxías SIN.- malaria (f) es malaria; paludismo en malaria; paludism pt malária; paludismo

3799 panaricio m

pallidum Vid.- globo pálido
Anatomía SIN.- palma da man; rexión palmar es palma; palma de la mano; región palmar en palm; palmar region pt palma; região palmar la palma

3794 palma f

Semioloxía Patoloxías SIN.- paroniquia (f); unlleiro [pop.]; colledizo [pop.] es panadizo; paroniquia; uñero en felon; paronychia; whitlow pt panarício; paroníquia; unheiro [pop.]

3800 pancitopenia f
Semioloxía es pancitopenia en pancytopenia pt pancitopenia

palma da man Vid.- palma
Probas complementarias es palpación en palpation pt palpação Anatomía es párpado en eyelid pt pálpebra la palpebra

3801 páncreas m
Anatomía es páncreas en pancreas pt pâncreas la pancreas

3795 palpación f

3802 pancreatectomía f

3796 pálpebra f

Terapéutica VAR.- pancrectomía es pancreatectomía; pancrectomía en pancreatectomy; pancreectomy pt pancreatectomia; pancrectomia

3803 pancreatite f
Patoloxías es pancreatitis en pancreatitis pt pancreatite

palpebrexo Vid.- pestanexo
Semioloxía es palpitación en palpitation pt palpitação

3797 palpitación f

386

hipopituitarismo 3812 papila gustativa f Anatomía Histoloxía SIN.bocio papeiras Vid.corpúsculo gustativo (m) es botón gustativo.. caquexia pituitária..abdome Farmacoloxía es papaverina en papaverine pt papaverina pancrectomía 3806 pandemia f Vid.caquexia hipofisaria (f).. hypopituitarism.. taste bud pt botão gustativo.disco do nervio óptico 3807 panencefalite f Patoloxías es panencefalitis en panencephalitis pt panencefalite papila do nervio óptico 3808 panhipopituitarismo m Patoloxías SIN.pano es pannus en pannus pt pannus 3805 pancreatostomía f Terapéutica es pancreatostomía en pancreatostomy pt pancreatostomia pano Vid.pancreatectomía Epidemioloxía es pandemia en pandemy pt pandemia 3811 papaverina f papeira Vid. papila gustativa la caliculus gustatorius 3809 paniculite f Patoloxías es paniculitis en panniculitis pt paniculite papila óptica Vid..Vocabulario 3804 pancreatoduodenectomía f Terapéutica es pancreatoduodenectomía en pancreaticoduodenectomy.mamila Vid.pannus panza Vid.. papila gustativa en gustatory bud. corpúsculo gustativo... caquexia pituitaria. pancreatoduodenectomy pt pancreatoduodenectomia 3810 pannus m Anatomía patolóxica VAR... panhipopituitarismo en hypophysial cachexia.. pituitary cachexia pt caquexia hipofisária. caquexia pituitaria (f) es caquexia hipofisaria.disco do nervio óptico 387 .parotidite papila da mama Vid.cloasma pano Vid..

.acetaminofén es acetaminofeno. paracetamol en acetaminophen. paracetamol pt acetaminofen. papilledema pt papiledema.. paracetamol 3823 parada cardiorrespiratoria f Etiopatoxenia es parada cardiorrespiratoria en cardiorespiratory arrest pt parada cardiorrespiratória papo Vid..duramáter Xenética es par de bases en base pair pt par de bases Semioloxía SIN.Vocabulario 3813 papila renal f Anatomía es papila renal en renal papilla pt papila renal la papilla renalis 3819 pápula f Semioloxía es pápula en papule pt pápula 3814 papiledema m paquimeninxe Vid.. papilite óptica Patoloxías es papilitis en papillitis pt papilite 3820 par de bases m 3815 papilite f 3821 paracentese f Terapéutica Probas complementarias es paracentesis en paracentesis pt paracentese papilite óptica Vid. papilitis óptica en optic papillitis..toracocentese 3822 paracetamol m 3817 papilomatose f Farmacoloxía SIN.bocio papo da perna Vid...papiledema Semioloxía Patoloxías es papiloma en papilloma pt papiloma Patoloxías es papilomatosis en papillomatosis pt papilomatose 3816 papiloma m paracentese torácica Vid.barriga da perna 3824 parafasia f Semioloxía es parafasia en paraphasia pt parafasia 3818 papovavirus m Etiopatoxenia es papovavirus en papovavirus pt papovavírus 388 .papilite óptica (f) es papiledema.

diplexía parálise infantil Vid.dismenorrea Patoloxías es parametritis en parametritis pt parametrite 3827 parametrite f Patoloxías SIN. plegia 3831 paraplexía f Semioloxía es paraplejía en paraplegia pt paraplegia parálise bilateral Vid..oftalmoplexía 3833 parapsoríase f paralisia Vid. parapsoriasis pt paraceratose variegata.parapsoríase parasimpaticolítico Vid.paraqueratose variegata es parapsoriasis...perlesía [pop.Vocabulario 3825 parafina f Farmacoloxía es parafina en paraffin pt parafina 3829 paranoia f Patoloxías es paranoia en paranoia pt paranóia paraganglioma non cromafín Vid.paralisia es parálisis...] VAR.poliomielite 3832 paraproteinemia f Semioloxía es paraproteinemia en paraproteinemia pt paraproteinemia parálise ocular Vid.. plegia pt paralisia.....quemodectoma 3830 paraparesia f Semioloxía es paraparesia en paraparesis pt paraparesia 3826 parálise f Semioloxía Patoloxías SIN. parapsoríase 3834 paraqueratose f Anatomía patolóxica es paraqueratosis en parakeratosis pt paraceratose 3828 paramixovirus m Etiopatoxenia es paramixovirus en paramyxovirus pt paramixovírus paraqueratose variegata Vid.parálise paramenia Vid. plejía en paralysis.anticolinérxico 389 .. paraqueratosis variegata en parakeratosis variegata.

] 3843 paratonía f Semioloxía es paratonía en paratonia pt paratonia Nota.- Evítese “parásito”.].Vocabulario 3835 parasimpaticomimético m Farmacoloxía es parasimpaticomimético en parasympathicomimetic. *parásito Vid. parasitosis pt parasitose 390 ..parasito Organización sanitaria es parasitólogo en parasitologist pt parasitologista 3838 parasitólogo -ga s 3844 parche m Farmacoloxía es parche en patch pt curativo 3839 parasitoloxía f Organización sanitaria es parasitología en parasitology pt parasitologia 3845 parede bacteriana f Etiopatoxenia es pared bacteriana en bacterial wall pt parede bacteriana 3840 parasitose f 3846 parénquima m Histoloxía es parénquima en parenchyma pt parênquima Patoloxías es parasitosis en parasitic disease..hormona paratiroide 3842 paratiroidectomía f 3837 parasito m Etiopatoxenia es parásito en parasite pt parasita Terapéutica es paratiroidectomía en parathyroidectomy pt paratireoidectomia [Br. parasympathomimetic pt parassimpaticomimético 3841 parasomnia f Semioloxía Patoloxías es parasomnia en parasomnia pt parasómnia 3836 parasitismo m Etiopatoxenia es parasitismo en parasitism pt parasitismo parathormona Vid. paratiroidectomia [Pt.

].escama temporal parietal Vid. parkinsonismo.párkinson [pop.glándula parótide parto abdominal Vid.. parotidite parte escamosa do temporal Vid...cesárea 391 ... porción petrosa del hueso temporal en petrosal bone.Vocabulario 3847 paresia f Semioloxía es paresia en paresis pt paresia 3852 parotidectomía f Terapéutica es parotidectomía en parotidectomy pt parotidectomia 3848 parestesia f Semioloxía es parestesia en paresthesia pt parestesia 3853 parotidite f 3849 paridade f Termos xerais es paridad en parity pt paridade Patoloxías SIN. parkinsonismo.óso parietal paritorio Vid.].]..matrón -na Fisioloxía es parto en delivery pt parto 3851 parosmia f 3855 parto m parótide Vid. transtornos parkinsonianos parte parasimpática Vid. parkinsonism pt parkinson..orellóns [pop.sistema nervioso simpático paroniquia Vid. papeiras [pop. papeira [Pt.] (f pl) es paperas [pop.sala de partos Patoloxías SIN. parotitis pt caxumba [Br. parotiditis en mumps [pop.] [pop.panaricio Semioloxía es parosmia en parosmia pt parosmia parteiro -ra Vid.] (m pl).sistema nervioso parasimpático 3854 parte petrosa do óso temporal f Anatomía es peñasco del temporal..].. trastornos parkinsonianos en Parkinsonian disorders. petrous part of temporal bone pt parte petrosa do osso temporal la pars petrosa ossis temporalis 3850 parkinsonismo m parte simpática Vid.]. trastornos parkinsonianos (pl) es párkinson...] [pop.

Cfr.axente infeccioso es agente infeccioso.. patogenia 3862 patoxenia f pasamento Vid.terror nocturno 3860 patoloxía f estuda as enfermidades.. patógeno en pathogen pt patógeno pavillón auricular Vid.patoxénese es patogénesis. patologia legal 3857 parvovirus m Etiopatoxenia es parvovirus en parvovirus pt parvovírus patoxénese Vid. patognomónico [Pt.proteína C reactiva patoloxía Vid.. patogenia en pathogenesis pt patogénese.. con “nosoloxía”. Termos xerais es patología en pathology pt patologia Nota.- Designa a ‘parte da medicina que PCR Vid.reacción en cadea da polimerase PCR Vid.Vocabulario 3856 parturiente f Termos xerais es parturienta en parturient pt parturiente 3861 patoloxía forense f Organización sanitaria es patología forense en forensic pathology pt patologia forense.enfermidade 392 .] Etiopatoxenia SIN.morte Farmacoloxía es pasta en paste pt pasta 3858 pasta f 3863 patoxenicidade f Etiopatoxenia es patogenicidad en pathogenicity pt patogenicidade patela Vid.orella pavillón do oído Vid. os seus síntomas e os cambios que provocan no organismo’...patoxenia Termos xerais VAR..rótula patoanatomía Vid.orella pavor nocturno Vid.....anatomía patolóxica 3864 patóxeno m 3859 patognomónico -ca a Termos xerais es patognomónico en pathognomonic pt patognomônico [Br.]..

pie de trinchera en immersion foot.. tinha dos pés 3867 pé de inmersión m Patoloxías SIN. pedículo vertebral en pedicle of vertebral arch..Vocabulario 3865 pé m Anatomía es pie en foot pt pé la pes pedículo do arco vertebral Vid..pedículo do arco vertebral es pedículo del arco vertebral..pedículo vertebral pedículo pulmonar Vid... vertebral pedicle pt pedículo do arco vertebral. pé-de-trincheira Anatomía SIN. tiña del pie en athlete’s foot.pé de trincheira es pie de inmersión.raíz pulmonar 3866 pé de atleta m 3870 pedículo vertebral m Patoloxías SIN.tórax en quilla pedúnculo cerebelar Vid.pedúnculo cerebelar es pedúnculo cerebeloso en cerebellar peduncle pt pedúnculo cerebelar la pedunculus cerebellaris 3868 pediatra s Organización sanitaria es pediatra en pediatrician pt pediatra 3873 pedúnculo cerebral m Anatomía es pedúnculo cerebral en cerebral peduncle pt pedúnculo cerebral la pedunculus cerebri 3869 pediatría f Organización sanitaria es pediatría en pediatrics pt pediatria 393 .pé de inmersión pectus carinatum Vid.tórax escavado 3872 pedúnculo cerebeloso m Anatomía VAR.pedúnculo cerebeloso pectus excavatum Vid. trench foot pt pé-de-imersão.. tinea pedis pt pé de atleta.. pedículo vertebral la pediculus arcus vertebrae 3871 pediculose f Patoloxías es pediculosis en pediculosis pt pediculose pé de trincheira Vid..tiña dos pés (f) es pie de atleta..

greater pelvis pt pelve falsa.].] es bacinete [arc.pelve maior 394 .efélide Anatomía SIN. pene en penis. pelvitomy pt pelvitomia Termos xerais es pelo en hair pt pêlo penca Vid.pelve falsa es pelvis falsa. pelve maior la pelvis major peito Vid....bacinete (m) [arc. true pelvis pt pelve menor.] (m) es mal de la rosa [arc.Vocabulario 3874 peito m Anatomía es pecho en front of chest pt peito la pectus 3879 pelve maior f Anatomía SIN.pelve menor Patoloxías SIN.. pelve la pelvis 3883 penetrancia f Xenética es penetrancia en penetrance pt penetrância pelve falsa Vid. pelvis verdadera en lesser pelvis.mama Anatomía es piel en skin pt pele la cutis 3880 pelve menor f 3875 pel f Anatomía SIN..].falo es falo.]. phallus pt falo.mal da rosa [arc.pelve verdadeira es pelvis menor.. pênis la penis 3882 pene m 3878 pelve f Anatomía SIN.. pelvis mayor en false pelvis... pelve verdadeira la pelvis menor 3876 pelagra f pelve verdadeira Vid. pelvis en pelvis pt bacinete [arc. pelagra en pellagra pt pelagra 3881 pelvitomía f 3877 pelo m Terapéutica es pelvitomía en pelviotomy.

péptido natriurético atrial 395 . péptido natriurético atrial [Pt.].] 3885 penfigoide ampuloso m Patoloxías es penfigoide ampolloso. peptídio [Br.. peptídio natriurético atrial [Br. atrial natriuretic peptide pt ANP (sg).].].Vocabulario 3884 pénfigo m Patoloxías es pénfigo en pemphigus pt pênfigo 3891 péptido m Bioquímica es péptido en peptide pt peptídeo [Br. propepsina en pepsinogen. péptido intestinal vasoactivo [Pt. peptídio C [Br.].]. peptídeo natriurético atrial [Br. VIP (sg) pt peptídeo intestinal vasoativo [Br. penfigoide bolloso en bullous pemphigoid pt penfigóide bolhoso 3892 péptido C m Bioquímica Fisioloxía es péptido C en C-peptide pt peptídeo C [Br.]..]. peptídio intestinal vasoativo [Br. PNA (sg) es péptido natriurético atrial.propepsina (f) es pepsinógeno. péptido [Pt.. péptido natriurético auricular. pepsinógeno [Pt.péptido natriurético auricular.. VIP (sg) en vasoactive intestinal peptide.] 3886 penicilamina f Farmacoloxía es penicilamina en penicillamine pt penicilamina 3893 péptido intestinal vasoactivo m Bioquímica Fisioloxía SIN. péptido C [Pt.VIP (sg) es péptido intestinal vasoactivo. VIP (sg) 3887 penicilina f Farmacoloxía es penicilina en penicillin pt penicilina 3888 pepsina f Bioquímica Fisioloxía es pepsina en pepsin pt pepsina 3894 péptido natriurético atrial m 3889 pepsinóxeno m Bioquímica Fisioloxía SIN.]. PNA (sg) en ANP (sg). propepsin pt pepsinogênio [Br.].].]. PNA (sg) 3890 peptidase f Bioquímica es peptidasa en peptidase pt peptidase péptido natriurético auricular Vid.] Bioquímica Fisioloxía SIN.

pericardiectomia 3902 pericardio m 3897 percusión f Probas complementarias es percusión en percussion pt percussão Histoloxía Anatomía SIN. pericardiocentesis pt pericardicentese..cápsula do corazón (f) es pericardio en pericardium pt pericárdio la pericardium 3903 pericardiocentese f 3898 perfusión f Nota..Vocabulario 3895 peptidoglicano m Bioquímica SIN.] pericardicentese Vid.].pericardicentese es pericardicentesis. peptidoglucano en murein. pericardiectomia en pericardectomy. peptideoglicano [Br.- Designa o ‘proceso de subministración de nutrientes do sangue a unha rede de capilares’.. Terapéutica es perfusión en perfusion pt perfusão 3905 pericardiostomía f Terapéutica es pericardiostomía en pericardiostomy pt pericardiostomia 3906 pericardiotomía f 3900 periartrite f Patoloxías es periartritis en periarthritis pt periartrite Terapéutica es pericardiotomía en pericardiotomy. peptidoglycan pt mureína.. pericardotomy pt pericardiotomia 396 . pericardiocentese 3904 pericardiorrafia f Terapéutica es pericardiorrafia en pericardiorrhaphy pt pericardiorrafia 3899 perfusión f Nota.mureína (f) es mureína. pericardiectomy pt pericardectomia. pericardiocentesis en pericardicentesis.- Designa unha ‘terapia pola que se lle inxecta a un doente un certo volume de líquido por vía intravenosa’. Fisioloxía es perfusión en perfusion pt perfusão Probas complementarias Terapéutica VAR.pericardiocentese 3901 pericardiectomía f 3896 percepción f Fisioloxía es percepción en perception pt percepção Terapéutica es pericardectomía. peptidoglicano [Pt.

..- Evítese “periné”..periodontite Fisioloxía es perilinfa en perilymph pt perilinfa 3909 perilinfa f 3916 perineotomía f Terapéutica es perineotomía en perineotomy pt perineotomia 3910 perinatoloxía f Termos xerais es perinatología en perinatology pt perinatologia período Vid.periodontite Histoloxía es pericondrio en perichondrium pt pericôndrio 3914 perineorrafia f Terapéutica es perineorrafia en perineorrhaphy pt perineorrafia 3908 pericondrio m 3915 perineostomía f Terapéutica es perineostomía en perineostomy pt perineostomia peridentite Vid.período de latencia 397 .. perineo en perineum pt períneo la perineum Nota.período latente es período de latencia.. período latente período latente Vid. período latente en latency period. 3911 perineo m 3918 período de latencia m 3912 perineometría f Probas complementarias es perineometría en perineometry pt perineometria Epidemioloxía VAR.menstruación Epidemioloxía es período de incubación en incubation period pt período de incubação 3917 período de incubación m *periné Vid.Vocabulario 3907 pericardite f Patoloxías es pericarditis en pericarditis pt pericardite 3913 perineoplastia f Terapéutica es perineoplastia en perineoplasty pt perineoplastia pericementite Vid.. latent period pt período de latência.perineo Anatomía es periné.

peristaltismo Terapéutica SIN. período refratário [Br.periósteo Fisioloxía VAR.peritoneo 398 .].peritoneoplastia es peritoneoplastia.- Evítese “periostio”.... 3921 periodonto m Histoloxía es periodonto en periodontium pt periodonto peritoneoplastia Vid.. peritonización en peritoneoplasty.parálise Anatomía es pierna en leg pt perna la crus 3928 perna f peristaltismo Vid....peritonización 3926 peritonite f Patoloxías es peritonitis en peritonitis pt peritonite 3922 periósteo m Histoloxía Anatomía es periostio en periosteum pt periósteo la periosteum Nota.peristaltismo (m) es peristaltismo en peristalsis pt peristalse..] es periodontitis en periodontitis pt periodontite Anatomía es peritoneo en peritoneum pt peritoneu [Pt.- Evítese “peritoné”.Vocabulario 3919 período refractario m Fisioloxía es período refractario en refractory period pt período refractário [Pt.] la peritoneum Nota..peridentite [arc.]. 3927 peritonización f *periostio Vid. peritonização 3923 peristalse f perlesía Vid.pericementite [arc.] VAR. peritônio [Br. peritonization pt peritoneoplastia.peristalse *peritoné Vid.] 3924 peritonectomía f Terapéutica es peritonectomía en peritonectomy pt peritoneotomia 3920 periodontite f 3925 peritoneo m Patoloxías SIN.

.tose ferina Terapéutica es pesario en pessary pt pessário 3932 personalidade ansiosa f Etiopatoxenia es personalidad ansiosa en anxious personality pt personalidade ansiosa 3937 pesario m 3933 personalidade antisocial f Etiopatoxenia SIN.discapacitado -da perspiración Vid. personalidad psicopática en antisocial personality.dobre personalidade 399 .personalidade psicopática es personalidad antisocial.] es cuello en neck pt colo..personalidade antisocial persoa con discapacidade Vid. pescoço la cervix.... perónio la fibula 3934 personalidade esquizoide f Etiopatoxenia es personalidad esquizoide en schizoid personality pt personalidade esquizóide 3935 personalidade impulsiva f Etiopatoxenia es personalidad impulsiva en impulsive personality pt personalidade impulsiva peróneo Vid. collum personalidade dobre Vid.. personalidade psicopática 3938 pescozo m Anatomía SIN...suor perspiración Vid..peróneo es peroné en fibula pt peróneo.Vocabulario 3929 peroné m Anatomía VAR.colo [lit.peroné Bioquímica es peroxidasa en peroxidase pt peroxidase 3930 peroxidase f 3936 personalidade múltiple f Patoloxías es personalidad múltiple en multiple personality pt personalidade múltipla 3931 peroxisoma m Histoloxía es peroxisoma en peroxisome pt peroxissoma.diaforese pertussis Vid. peroxissomo personalidade psicopática Vid. psychopathic personality pt personalidade anti-social..

...piar dereito do diafragma es pilar derecho.piar esquerdo do diafragma es pilar izquierdo. potential of hydrogen pt pH.] 3944 pian m peste bubónica Vid.piamáter Anatomía SIN..peste peste pneumónica Vid. crus sinistrum diapharagmatis 400 .fibrose pulmonar idiopática piar dereito do diafragma Vid.peste bubónica.peste PET Vid. yaws pt bouba..].fenilalanina pHmetría Vid.. pestañeo en blinking. pilar esquerdo do diafragma la crus sinistrum.. winking pt pestanejo Phe Vid. piamadre en pia.piar dereito PG Vid.. pilar derecho del diafragma en right crus..palpebrexo es parpadeo. potencial de hidrógeno en pH.frambesia es buba. pneumonic plague pt peste. pilar izquierdo del diafragma en left crus.. peste bubónica [Pt. potencial de hidrogênio Anatomía SIN. peste bubônica [Br... right crus of diaphragm pt pilar direito. frambesia en pian.medición de pH pía Vid..tomografía por emisión de positróns Patoloxías SIN.. peste bubónica... left crus of diaphragm pt pilar esquerdo...prostaciclina 3946 piar esquerdo m 3942 pH sb Bioquímica SIN. pilar direito do diafragma la crus dextrum. framboésia.pía es pía. peste neumónica en bubonic plague. peste pneumónica es peste.potencial de hidróxeno (m) es pH. pia mater pt pia-máter la pia mater 3943 piamáter f 3940 peste f Patoloxías SIN. plague.Vocabulario 3939 pestanexo m Fisioloxía Semioloxía SIN. crus dextrum diapharagmatis 3945 piar dereito m 3941 petequia f Semioloxía es petequia en petechia pt petéquia peumonite intersticial común Vid. pian Anatomía SIN.prostaglandina PG I2 Vid.

geofagia..pílula Terapéutica es pilorectomía en pylorectomy pt pilorectomia Anatomía es píloro en pylorus pt piloro la pylorus 3954 pilorectomía f 3948 picornavirus m Etiopatoxenia es picornavirus en picornavirus pt picornavírus 3955 píloro m 3949 pielografía f Probas complementarias es pielografía en pyelography pt pielografia 3956 piloroplastia f Terapéutica es piloroplastia en pyloroplasty pt piloroplastia 3950 pielonefrite f Patoloxías VAR. pielonefritis en nephropyelitis.. 401 ... geophagy. xeofaxia es alotriofagia.Vocabulario piar esquerdo do diafragma Vid.piar esquerdo 3953 pielotomía f Terapéutica es pielotomía en pyelotomy pt pielotomia 3947 pica f emioloxía S SIN.nefropielite es nefropielitis.alotriofaxia. pica en allotriophagy. geofagia. pica *píldora Vid. pyelonephritis pt nefropielite. pica pt alotriofagia. pielonefrite 3957 pilorostomía f Terapéutica es pilorostomía en pylorostomy pt pilorostomia Terapéutica es pilorotomía en pylorotomy pt pilorotomia Farmacoloxía es píldora en pill pt pílula 3951 pieloplastia f Terapéutica es pieloplastia en pyeloplasty pt pieloplastia 3958 pilorotomía f 3952 pielostomía f Terapéutica es pielostomía en pyelostomy pt pielostomia 3959 pílula f Nota.- Evítese “píldora”.

. piodermatose es pioderma.piodermia Patoloxías VAR.piodermia piodermatose Vid..Vocabulario pimeloma Vid. pinguícula en pinguecula pt pinguécula 3968 piollo pato m Etiopatoxenia es ladilla en crab louse pt chato 3963 pinguécula f 3969 piomiíte f pinguelo Vid.úvula palatina Semioloxía Patoloxías es pinguécula.pioderma.. piodermia en pyoderma. pyodermia pt pioderma.piomiosite es piomiositis en pyomyositis pt piomiosite piomiosite Vid... piodermatose 3960 pinealoma m 3966 piodermia f 3961 pineoblastoma m Anatomía patolóxica es pineoblastoma en pineoblastoma pt pineoblastoma 3962 pineocitoma m Anatomía patolóxica es pineocitoma en pineocytoma pt pineocitoma 3967 piollo m Etiopatoxenia es piojo en louse pt piolho pingallón Vid.lipoma Anatomía patolóxica es pinealoma en pinealoma pt pinealoma pinzas clamps Vid..úvula palatina Histoloxía Fisioloxía es pinocitosis en pinocytosis pt pinocitose 3964 pinocitose f Patoloxías VAR. piodermatosis..piomiíte Patoloxías es pionefrosis en pyonephrosis pt pionefrose 3965 pinzas f pl Instrumental es pinzas en forceps pt pinças 3970 pionefrose f 402 .clamp pioderma Vid. pyodermatosis...

.].pirámide poboacional progresiva.pirámide regresiva 3976 pirámide progresiva f pirámide envellecida 3974 pirámide estacionaria f Epidemioloxía SIN. population pyramid pt pirâmide etária.pirámide da medula oblonga Vid. pirámide nova [col.. pirâmide etária progressiva Vid... piorreia [Pt.pirámide progresiva 3975 pirámide poboacional f piramidal Vid.pirámide poboacional pirámide poboacional progresiva Vid...pirámide poboacional Vid.óso piramidal Anatomía SIN. pirámide progresiva en progressive pyramid pt pirâmide etária expansiva. pirâmide do bulbo la pyramis bulbi..pirámide regresiva Epidemioloxía SIN.pirámide progresiva pirámide de poboación pirámide do bulbo pirámide poboacional regresiva Vid..] es pirámide de población estacionaria.] Farmacoloxía es piperazina en piperazine pt piperazina pirámide expansiva Vid.. pirámide poblacional en age pyramid.pirámide estacionaria pirámide de idades Vid. pirámide expansiva. pirámide estacionaria en stationary pyramid pt pirâmide etária estacionária 403 .Vocabulario 3971 piorrea f Semioloxía es piorrea en pyorrhea pt piorréia [Br. pirámide de población.. pirámide madura [col.pirámide de poboación es pirámide de edades... pirámide de poboación progresiva.] es pirámide de población expansiva.pirámide do bulbo es pirámide bulbar en pyramid of medulla oblongata pt pirâmide da medula oblonga.pirámide progresiva pirámide madura Vid....pirámide poboacional estacionaria. pirâmide populacional pirámide poboacional estacionaria Vid.pirámide estacionaria 3972 piperacina f pirámide nova Vid.. pyramis medullae oblongatae 3973 pirámide da medula oblonga f Epidemioloxía SIN.pirámide de idades VAR. pirámide expansiva.

] es pirámide de población regresiva.vitamina B6 Bioquímica es pirimidina en pyrimidine pt pirimidina 3981 pirimidina f pituitaria vermella Vid.. regressive pyramid pt pirâmide etária regressiva 3982 pirose f Semioloxía SIN..pirámide poboacional regresiva..Vocabulario 3977 pirámide regresiva f Epidemioloxía SIN.piróxeno Farmacoloxía es piretrina en pyrethrin pt piretrina 3985 pituicito m Histoloxía es pituicito en pituicyte pt pituicito 3980 piretrina f pituitaria amarela Vid.piretoterapia Etiopatoxenia VAR. acedía [pop... pirámide regresiva en regressive population pyramid. pyrotherapy pt piretoterapia.. pirose piroterapia Vid. piroterapia en pyretotherapy. acía [pop.mucosa olfactoria piridoxina Vid. pirámide envellecida [col.piretóxeno es pirógeno en pyrogen pt pirogênio 3978 pirazolona f Farmacoloxía es pirazolona en pyrazolone pt pirazolona 3983 piróxeno m 3979 piretoterapia f Terapéutica VAR..mucosa respiratoria nasal 3986 piúria f Semioloxía es piuria en pyuria pt piúria 404 . pirosis en heartburn..] es acidez.]. pyrosis pt azia. acedume (m).acidez. piroterapia 3984 pitiríase f Patoloxías es pitiriasis en pityriasis pt pitiríase piretóxeno Vid.piroterapia es piretoterapia..

plano frontal Anatomía SIN. plano transversal en horizontal plane. planta pedis placa terminal Vid. plasma pt plasma 3997 plasmaférese f Terapéutica es plasmaféresis en plasmapheresis pt plasmaférese 3992 plano horizontal m 405 . trombocito en platelet..plano coronal es plano coronal.. placa terminal plano transversal Vid.planta es planta.- Evítese “pranta do pé”.plano transversal es plano horizontal. plano frontal la planum frontale Anatomía SIN. 3990 placenta f Anatomía es placenta en placenta pt placenta la placenta 3995 plaqueta f plano coronal Vid... plano transversal la planum horizontale Histoloxía SIN. thrombocyte pt plaqueta.. motor end-plate pt placa motora.. planta del pie en sole pt planta.. planta do pé la planta.planta do pé Anatomía SIN. trombócito 3991 plano frontal m 3996 plasma m Histoloxía es plasma en plasm. frontal plane pt plano coronal.placa motora Terapéutica es placebo en placebo pt placebo 3994 planta do pé f 3989 placebo m Nota.plano horizontal planta Vid..Vocabulario 3987 placa f Semioloxía es placa en plaque pt placa 3993 plano saxital m Anatomía es plano sagital en sagittal plane pt plano sagital la planum sagittale 3988 placa motora f Histoloxía SIN. placa terminal en end-plate. transverse plane pt plano horizontal.placa terminal es placa motora.trombocito (m) es plaqueta.. plano frontal en coronal plane.

pleura visceralis 4009 pleurectomía f Terapéutica es pleurectomía en pleurectomy pt pleurectomia 4003 pleiotropía f Xenética es pleiotropía en pleiotropy pt pleiotropia pleuresía Vid.pleurite 406 ..pleximetría es plesimetría. pleximetría en plessimetry.. pleximetry pt plessimetria.Vocabulario 3998 plasmina f Bioquímica Fisioloxía es plasmina en plasmin pt plasmina 4004 pleocitose f Semioloxía es pleocitosis en pleocytosis pt pleocitose 3999 plasminóxeno m Bioquímica Fisioloxía es plasminógeno en plasminogen pt plasminogênio [Br.. pleura visceral la pleura pulmonalis. plasminógeno [Pt. visceral pleura pt pleura parietal.célula plasmática Patoloxías es plasmacitoma. pleximetria plasmocito Vid.. plasmocitoma en plasmacytoma pt plasmocitoma 4006 pletismografía f Probas complementarias es pletismografía en plethysmography pt pletismografia 4000 plasmocitoma m 4007 pleura parietal f Anatomía es pleura parietal en parietal pleura pt pleura parietal la pleura parietalis 4001 plasmocitose f Semioloxía es plasmocitosis en plasmocytosis pt plasmocitose 4008 pleura visceral f platisma Vid. pleura visceral en pulmonary pleura.músculo platisma Epidemioloxía es plausibilidad biológica en biological plausibility pt plausibilidade biológica 4002 plausibilidade biolóxica f Anatomía es pleura pulmonar.].] 4005 plesimetría f Semioloxía VAR.

toracoscopia pleximetría Vid.. plicatura en plication pt plicação.. plicatura 4014 plexo coroide m Anatomía VAR.....plexo coroide 4015 plexo entérico m Anatomía es plexo entérico en enteric plexus pt plexo entérico la plexus entericus pleurocentese 4011 pleurodinia f 4016 plexo lumbar m Anatomía es plexo lumbar en lumbar plexus pt plexo lombar la plexus lumbalis pleuroscopia Vid.plexo plicación Vid. pleurite Vid.Vocabulario 4010 pleurite f Patoloxías VAR.pleuresía es pleuresía.plexo sacral es plexo sacro en sacral plexus pt plexo sacral.. pleuritis en pleurisy.plicación es plicación.toracocentese Semioloxía es pleurodinia en pleurodynia pt pleurodinia plexo coroideo Vid.. pleuritis pt pleurisia..plicatura 4019 plicatura f Terapéutica VAR. plexo coroideo es plexo coroideo en choroid plexus pt plexo coróide la plexus choroideus 407 ...plexo coroidal. plexo sacro la plexus sacralis 4012 plexo braquial m 4017 plexo sacro m 4013 plexo cervical m 4018 plexopatía f Patoloxías es plexopatía en plexopathy pt plexopatia plexo coroidal Vid.plexo sacro Anatomía VAR.plesimetría Anatomía es plexo braquial en brachial plexus pt plexo braquial la plexus brachialis Anatomía es plexo cervical en cervical plexus pt plexo cervical la plexus cervicalis coroide plexo sacral Vid.

pneumonoconiosis pt pneumoconiose 4029 pneumopatía f Patoloxías es neumopatía en pneumopathy pt pneumopatia 408 . pneumonectomy pt pneumectomia.. pneumocyte pt célula alveolar.pulmonectomía VAR..péptido natriurético atrial 4026 pneumoloxía f Organización sanitaria es pneumología en pulmonology pt pneumologia pneumomediastino Vid. pneumonectomia 4027 pneumonía f 4022 pneumocito m Patoloxías SIN... pneumócito 4028 pneumonite f Patoloxías es neumonitis en pneumonitis.pneumectomía Terapéutica SIN.pulmonía es neumonía.pneumonoconiose es neumoconiosis....saturnismo plurigrávida Vid.. pneumonoconiosis en pneumoconiosis.Vocabulario 4020 pluma f Farmacoloxía es pluma en pen pt caneta 4025 pneumólogo -ga s Organización sanitaria es pneumólogo en pulmonologist pt pneumologista plumbismo Vid.pneumoconiose pneumonotomía Vid. pulmonía en pneumonia pt pneumonia Histoloxía SIN..pneumonectomía es neumectomía.. neumonectomía en pneumectomy.. pulmonitis pt pneumonite 4023 pneumococo m Etiopatoxenia es neumococo en pneumococcus pt pneumococo pneumonoconiose Vid..pneumotomía 4024 pneumoconiose f Patoloxías VAR.enfisema mediastínico 4021 pneumectomía f pneumonectomía Vid.célula alveolar (f) es neumocito en alveolar cell.multípara PNA Vid..multigrávida plurípara Vid.

neumotomía en pneumonotomy.poboación albo 4033 pneumotomía f Terapéutica VAR. universe pt população. pneumotomy pt pneumotomia podálica Vid.Vocabulario 4030 pneumopericardio m Semioloxía es neumopericardio en pneumopericardium pt pneumopericárdio 4036 poboación f Epidemioloxía SIN.universo (m) es población.. pneumopexy pt pneumopexia 4038 poboación de risco f Epidemioloxía es población de riesgo en risk population pt população de risco pneumorraxia Vid..presentación podálica 4039 podocito m Histoloxía es podocito en podocyte pt podócito 4034 pneumotórax m Semioloxía es neumotórax en pneumothorax pt pneumotórax 4040 podofilotoxina f Farmacoloxía es podofilotoxina en podophyllotoxin pt podofilotoxina 4035 po m Farmacoloxía es polvo en powder pt pó poiquilocitemia Vid..poiquilocitose 409 .].hemorraxia pulmonar poboación diana Vid..pneumonotomía es neumonotomía.] 4037 poboación albo f Epidemioloxía SIN.. pneumoperitônio [Br. universo en population.. universo 4031 pneumoperitoneo m Patoloxías es neumoperitoneo en pneumoperitoneum pt pneumoperitoneu [Pt..poboación diana es población diana en target population pt população alvo 4032 pneumopexia f Terapéutica es neumopexia en pneumonopexy.

polaquiúria [Pt...].].anadipsia es anadipsia.policitemia rubra es policitemia rubra... polimenorreia [Pt. policitemia vera 410 .] 4045 policitemia vera f 4050 polimenorrea f Patoloxías SIN.] polgar Vid.eritrocitose polígono de Willis Vid.hidramnio Semioloxía es polimenorrea en polymenorrhea pt polimenorréia [Br. polidipsia 4049 polifaxia f Semioloxía es polifagia en polyphagia pt polifagia 4044 poliartrite f Patoloxías es poliartritis en polyarthritis pt poliartrite poliglobulia Vid..dedo polgar Patoloxías es poliarteritis nudosa en polyarteritis nodosa pt poliarterite nodosa 4048 polidipsia f 4043 poliarterite nodosa f Semioloxía SIN. policitemia vera en polycythemia rubra. poikilocytosis pt poiquilocitose 4046 policondrite recidivante f Patoloxías es policondritis recidivante en relapsing polychondritis pt policondrite recidivante 4042 polaquiúria f 4047 polidactilia f Semioloxía es polidactilia en polydactyly pt polidactilia Semioloxía es polaquiuria en pollakiuria pt polaciúria [Br...círculo arterial do cerebro policitemia Vid.eritrocitose policitemia rubra Vid.poiquilocitemia es poiquilocitosis en poikilocythemia. polydipsia pt anadipsia. polycythemia vera pt policitemia rubra..Vocabulario 4041 poiquilocitose f Semioloxía SIN.. polidipsia en anadipsia.policitemia vera polihidramnio Vid.

taquipnea Semioloxía Anatomía patolóxica es pólipo en polyp. polio. polio es parálisis infantil. polineurite..polipose colónica familiar polio Vid. polineuritis en multiple neuritis. polio.. poliomyelitis pt paralisia infantil..poliomielite 411 .parálise infantil. poliomielite en infantile paralysis. polinevrite polipose adenomatosa do colon Vid. poliomielite 4052 polimialxia reumática f Patoloxías es polimialgia reumática en polymyalgia rheumatica pt polimialgia reumática 4058 poliose f Patoloxías es poliosis en poliosis pt poliose 4053 polimicrobiano -na a Termos xerais es polimicrobiano en polymicrobial pt polimicrobiano 4059 poliovirus m Etiopatoxenia es poliovirus en poliovirus pt poliovírus 4054 polimiosite f Patoloxías es polimiositis en polymyositis pt polimiosite 4060 poliploidía f Xenética es poliploidía en polyploidy pt poliploidia 4055 polimorfismo m Xenética es polimorfismo en polymorphism pt polimorfismo polipnea Vid.. pólio. polyneuritis pt neurite múltipla.Vocabulario 4051 polimerización f Bioquímica es polimerización en polymerization pt polimerização 4057 poliomielite f Patoloxías SIN. polypus pt pólipo 4061 pólipo m 4056 polineurite f Patoloxías SIN.neurite múltiple es neuritis múltiple..

vaíña linfática periarteriolar es pulpa blanca. polissacárido [Pt.extremidade proximal 4071 porfiria f Patoloxías es porfiria en porphyria pt porfíria pollex Vid.. pulpa dentaria en dental pulp pt polpa dental.].] Anatomía Histoloxía es pulpa dental. familial polyposis.. sonografia 4070 pomada f Farmacoloxía es pomada en ointment pt pomada política de saúde Vid. somnography pt polisonografia..política de saúde es política sanitaria en health policy pt política de saúde POMC Vid. white pulp pt bainha linfóide periarteriolar.extremidade distal porción proximal 4066 poliúria f Semioloxía es poliuria en polyuria pt poliúria Vid. polpa dentária la pulpa dentis 4069 polpa vermella f Histoloxía es pulpa roja en red pulp pt polpa vermelha 4064 polisomnografía f Probas complementarias SIN. polipose adenomatosa do cólon.somnografía es polisomnografía. polpa branca 4068 polpa dentaria f 4063 polisacárido m Bioquímica es polisacárido en polysaccharide pt polissacarídeo [Br.]. familial polyposis coli pt polipose.dedo polgar 412 . vaina linfática periarteriolar en periarteriolar lymphatic sheath..Vocabulario 4062 polipose colónica familiar f Patoloxías SIN. somnografía en polysomnography.proopiomelanocortina porción distal Vid....] 4067 polpa branca f Histoloxía SIN.polipose adenomatosa do colon es poliposis adenomatosa de colon. poliposis colónica familiar.. poliposis familiar en adenomatous polyposis coli.política sanitaria 4065 política sanitaria f Organización sanitaria SIN. polipose colónica familiar [Pt.. polipose colônica familiar [Br.

- Designa o ‘individuo que posúe un 4079 posparto m Nota. Cfr.- Designa o ‘período de tempo que sucede inmediatamente ao parto’.bipedestación 4078 posición en trípode f 4073 poro nuclear m Histoloxía es poro nuclear en nuclear pore pt poro nuclear Semioloxía es posición en trípode en tripod position pt posição tripé. posterior pt dorsal.portador -ra 4076 poscarga f Termos xerais es post mortem en post mortem...]. posterior la posterior 4082 posterior a 4077 posición anatómica f 413 ..portador xenético es portador.. con “puerperio”. posterior en dorsal. Termos xerais es posparto.. Epidemioloxía es portador en carrier pt portador Nota.Vocabulario 4072 porfirina f Bioquímica es porfirina en porphyrin pt porfirina posición bípede Vid.sedestación 4074 portador -ra s trazo xenético recesivo ou inexpresado’.- Designa o ‘individuo infectado de 4080 posprandial a Termos xerais es postprandial en postprandial pt pós-prandial 4081 post mortem loc portador xenético Vid. Xenética SIN.dorsal es dorsal. posição trípode posición sentada Vid. postparto en postpartum pt pós-parto 4075 portador -ra s xermes que actúa como propagador dunha enfermidade’. postmortem pt post mortem Fisioloxía es poscarga. portador genético Nota.circuncisión Anatomía SIN. postcarga en afterload pt pós-carga Anatomía es posición anatómica en anatomical position pt posição anatômica [Br.. portador genético en carrier pt portador.] postectomía Vid. posição anatómica [Pt.

post-operative pt pós-operatório 4090 prandial a Termos xerais es prandial en prandial pt prandial 4084 postransplante a Termos xerais es pos-transplante. potencial de acção [Pt..control de enfermaría 4089 poxvirus m Etiopatoxenia es poxvirus en poxvirus pt poxvírus 4083 postoperatorio m Termos xerais es posoperatorio.preventivo -va 4086 potencia f Epidemioloxía es potencia en potency pt potência 4092 precisión f Epidemioloxía es precisión en precision pt precisão 4087 potencial de acción m Fisioloxía es potencial de acción en action potential pt potencial de ação [Br.pregadura 414 ..pH 4094 preeclampsia f Patoloxías es preeclampsia en preeclampsia pt preeclampsia 4088 potencial evocado m Fisioloxía Probas complementarias es potencial evocado en evoked potential pt potencial evocado prega Vid.].K (sb) es potasio en potassium pt potássio 4091 precarga f precautorio -ria Vid.planta do pé Fisioloxía es precarga en preload pt pré-carga 4085 potasio m Bioquímica SIN.... post-transplante en post-transplantation pt pós-transplante *pranta do pé Vid. postoperatorio en postoperative.] 4093 preclínico -ca a Termos xerais es preclínico en preclinical pt pré-clínico potencial de hidróxeno Vid..Vocabulario posto de enfermaría Vid.

cuerda vocal superior. vocal fold pt corda vocal verdadeira.presbicia Terapéutica SIN..Vocabulario prega vestibular Vid. pliegue vocal en true vocal cord.. cuerda vocal verdadera. receita 4098 prematuridade f Termos xerais es prematuridad en prematurity pt prematuridade 4104 prescrición f premolar Vid.pregadura vocal Anatomía VAR.corda vocal falsa VAR.presbiopía es presbicia. vocal cord... prega vocal la plica vocalis 4103 presbicia f Patoloxías VAR.prega vestibular es cuerda vocal falsa.. prega vestibular la plica vestibularis 4102 presbiacusia f Patoloxías es presbiacusia en presbycusis pt presbiacusia 4097 pregadura vocal f Anatomía SIN. receta en prescription pt prescrição.dente premolar preñez Vid. prespbyopia pt presbiopia presbiopía Vid..prega es pliegue en fold pt prega la plica 4095 pregadura f 4100 preparto m Termos xerais es preparto en prepartum pt pré-parto 4096 pregadura vestibular f 4101 prepucio m Anatomía es prepucio en prepuce pt prepúcio la preputium Anatomía SIN.corda vocal verdadeira VAR.receita es prescripción.embarazo 415 . pliegue vestibular en false vocal cord.prega vocal es cuerda vocal inferior.. presbiopía en presbytia..pregadura vestibular 4099 preoperatorio m Termos xerais es preoperatorio en preoperative pt pré-operatório prega vocal Vid.... vestibular fold pt falsa corda vocal..

. presentación podálica en breech.].presión sanguínea. blood pressure. presión sanguínea. tensão arterial Fisioloxía es presión coloidosmótica.presión pulmonar 4115 presión portal f 4109 presión cardíaca f Fisioloxía es presión cardíaca en cardiac pressure pt pressão cardíaca Fisioloxía es presión portal en portal pressure.] es presión arterial. pressão sanguínea. pressão portal 416 .] es condón [pop.]. camisinha [pop.]. preservativo. breech presentation pt apresentação pélvica 4107 preservativo m presión intracraniana Vid.].].... tensión [pop. preservativo 4112 presión intraocular f Fisioloxía es presión intraocular en intraocular pressure pt pressão intra-ocular 4108 presión arterial f 4113 presión oncótica f Fisioloxía SIN. apresentação fetal 4110 presión hidrostática f Fisioloxía es presión hidrostática en hydrostatic pressure pt pressão hidrostática 4106 presentación podálica f 4111 presión intracranial f Fisioloxía VAR. tensión arterial. tensión [pop.podálica es podálica.presión intracraniana es presión intracraneal en intracranial pressure pt pressão intracraniana Termos xerais SIN. tensão [pop. profiláctico [cult. preservative pt camisa-de-vênus [pop.]. arterial tension. tensión arterial en arterial pressure.] en condom.condón [pop. tension [pop.] pt pressão arterial..presión intracranial Medicina preventiva SIN.Vocabulario 4105 presentación fetal f Termos xerais es presentación fetal en fetal presentation pt apresentação do feto. profiláctico [cult.. presión oncótica en oncotic pressure pt pressão oncótica 4114 presión osmótica f Fisioloxía es presión osmótica en osmotic pressure pt pressão osmótica presión arterial pulmonar Vid. portal vein pressure pt pressão na veia porta.

Vocabulario

4116 presión pulmonar f

Fisioloxía SIN.- presión arterial pulmonar es presión pulmonar en pulmonary pressure pt pressão arterial pulmonar; pressão pulmonar

prevención de doenzas
Vid.- prevención da enfermidade

4121 prevención primaria f
Organización sanitaria es prevención primaria en primary prevention pt prevenção primária

presión sanguínea Vid.- presión
arterial

4122 prevención secundaria f
Organización sanitaria es prevención secundaria en secondary prevention pt prevenção secundária

presión sanguínea alta
Vid.- hipertensión arterial

presorreceptor
Vid.- barorreceptor

4123 prevención terciaria f
Organización sanitaria es prevención terciaria en tertiary prevention pt prevenção terciária

4117 presoterapia f

Terapéutica es presoterapia en pressotherapy; pressure therapy pt pressoterapia

4124 preventivo -va a
Medicina preventiva SIN.- precautorio -ria es preventivo en preventive pt preventivo

4118 prevalencia f
Epidemioloxía es prevalencia en prevalence pt prevalência

4119 prevención f
Termos xerais es prevención en prevention pt prevenção

4125 priapismo m

Semioloxía Patoloxías es priapismo en priapism pt priapismo

4120 prevención da enfermidade f
Organización sanitaria SIN.- prevención de doenzas es prevención de la enfermedad en disease prevention pt prevenção de doenças

4126 primeiros auxilios m pl
Termos xerais SIN.- primeiros socorros es primeros auxilios en first aid pt primeiros socorros

primeiros socorros
Vid.- primeiros auxilios

417

Vocabulario

4127 primípara f

Termos xerais es primeriza [pop.]; primípara en primipara pt primípara

proba da ureasa Vid.- test da
ureasa

4128 prión m

proba de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes Vid.- test de
absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes

Etiopatoxenia es prión en prion pt prião; príon

proba de aglutinación en látex
Vid.- test de aglutinación en látex

Prl Vid.- prolactina Pro Vid.- prolina proba calórica Vid.- test calórico proba cutánea de alerxia
Vid.- test cutáneo de alerxia

proba de alento Vid.- test de
alento

proba de anticorpo fluorescente directo

Vid.- test de anticorpo fluorescente directo

proba de broncodilatación
Vid.- test de broncodilatación

proba da elevación da perna en extensión Vid.- test da
elevación da perna en extensión

proba de colecistocinina
Vid.- test de colecistocinina

proba da lepromina Vid.- test
da lepromina

proba de contacto Vid.- test de
parche

proba da metirapona Vid.- test
da metirapona

4129 proba de dedo-dedo m
Probas complementarias SIN.- manobra de dedo-dedo es prueba dedo-dedo en finger-to-finger test pt manobra de dedo-dedo; prova de dedo-dedo

proba da sacarosa Vid.- test da
sacarosa

proba da sobrecarga acuosa
Vid.- test da sobrecarga acuosa

4130 proba de dedo-nariz f
Probas complementarias SIN.- manobra de dedo-nariz es prueba dedo-nariz en finger-nose test; finger-to-nose test pt manobra de index-naso; prova de index-naso

proba da suor Vid.- test da suor proba da tuberculina Vid.- test
da tuberculina

418

Vocabulario

proba de deshidratación
Vid.- test de deshidratación

proba de supresión Vid.- test de
supresión

proba de dorsiflexión Vid.- test
de dorsiflexión

proba de tolerancia á lactosa
Vid.- test de tolerancia á lactosa

4131 proba de esforzo f
Probas complementarias SIN.- test de esforzo (m) es prueba de esfuerzo en exercise test pt teste de esforço

proba de tolerancia oral á glicosa Vid.- test de tolerancia oral
á glicosa

4133 proba do antíxeno prostático específico
Probas complementarias SIN.- proba do PSA es prueba del antígeno prostático específico; prueba del PSA en prostate specific antigen test; PSA test pt teste do antígeno prostático específico; teste do PSA

proba de estimulación
Vid.- test de estimulación

proba de estimulación con adrenocorticotropina
Vid.- test de estimulación con adrenocorticotropina

- proba de hemaglutinación
Vid.- test de hemaglutinación

proba do edrofonio Vid.- test
do edrofonio

proba de hipóteses Vid.- test de
hipóteses

proba do fotoparche Vid.- test
do fotoparche

4132 proba de intradermorreacción f
Probas complementarias SIN.- proba intradérmica es prueba de intradermoreacción; prueba intradérmica en intradermal test; skin test pt prova intradérmica; teste de pele

proba do PSA Vid.- proba do
antíxeno prostático específico

proba do reflexo corneal
Vid.- test do reflexo corneal

proba intradérmica Vid.- proba
de intradermorreacción

proba de latencias múltiples do sono Vid.- test de latencias
múltiples do sono

proba vestibular Vid.- test
vestibular

proba de provocación Vid.- test
de provocación

419

Vocabulario

4134 probas complementarias f pl
Termos xerais SIN.- exames complementarios (m pl) es pruebas complementarias en complementary tests pt exames complementares

proceso costal Vid.- apófise
costal

proceso espiñoso Vid.- apófise
espiñosa

4135 probas diagnósticas f pl
Termos xerais SIN.- exames diagnósticos (m pl) es pruebas diagnósticas en diagnostic tests pt exames diagnósticos; testes diagnósticos

proceso estiloide Vid.- apófise
estiloide

proceso mastoide Vid.- apófise
mastoide

proceso odontoide Vid.- apófise
odontoide

4136 procariota m

Histoloxía es procariota en prokaryote; protokaryote pt procariota

proceso pterigoide Vid.- apófise
pterigoide

proceso xifoide Vid.- apófise
xifoide

proceso accesorio Vid.- apófise
accesoria

4138 procinético m

proceso articular Vid.- apófise
articular

Farmacoloxía es procinético en prokinetic; prokinetic drug pt procinético

proceso cigomático
Vid.- apófise cigomática

4139 proctectomía f

4137 proceso ciliar m
Anatomía es proceso ciliar en ciliary process pt processo ciliar la processus ciliaris

Terapéutica SIN.- rectectomía es proctectomía; rectectomía en proctectomy; rectectomy pt proctectomia; rectectomia [Pt.]; retectomia [Br.]

4140 proctite f

proceso clinoide Vid.- apófise
clinoide

proceso coracoide Vid.- apófise
coracoide

Patoloxías SIN.- rectite es proctitis; rectitis en proctitis; rectitis pt proctite; rectite

420

Vocabulario

4141 proctólogo -ga s
Organización sanitaria es proctólogo en proctologist pt proctologista Organización sanitaria es proctología en proctology pt proctologia Terapéutica SIN.- rectopexia es proctopexia; rectopexia en proctopexy; rectopexy pt proctopexia; rectopexia [Pt.]; retopexia [Br.]

4148 proctostomía f
Terapéutica es proctostomía en proctostomy pt proctostomia

4142 proctoloxía f

4149 proctotomía f

4143 proctopexia f

Terapéutica SIN.- rectotomía es proctotomía; rectotomía en proctotomy; rectotomy pt proctotomia; rectotomia [Pt.]; retotomia [Br.]

4150 pródromo m

4144 proctoplastia f
Terapéutica es proctoplastia en proctoplasty pt proctoplastia

Semioloxía SIN.- signo antecedente; síntoma antecedente es pródromo en prodrome pt pródromo

4151 profase f
Histoloxía es profase en prophase pt prófase

4145 proctorrafia f
Terapéutica es proctorrafia en proctorrhaphy pt proctorrafia

profiláctico Vid.- preservativo
Preventiva Termos xerais es profilaxis en prophylaxis pt profilaxia

4146 proctoscopia f

4152 profilaxe f

Terapéutica Probas complementarias SIN.- rectoscopia es proctoscopia; rectoscopia en proctoscopy; rectoscopy pt proctoscopia; rectoscopia [Pt.]; retoscopia [Br.]

4153 profundo -da a
Termos xerais es profundo en deep pt profundo la profundus

4147 proctosigmoidoscopia f

Terapéutica Probas complementarias es proctosigmoidoscopia en proctosigmoidoscopy pt proctosigmoidoscopia

421

Vocabulario

prognatia Vid.- prognatismo
Semioloxía VAR.- prognatia (f) es prognatia; prognatismo en prognathia; prognathism pt prognatia; prognatismo

4159 prolapso mitral m

4154 prognatismo m

Patoloxías SIN.- prolapso da válvula mitral es prolapso de la válvula mitral; prolapso mitral en mitral prolapse; mitral valve prolapse pt prolapso da valva mitral; prolapso mitral

4155 prognóstico m
Termos xerais es pronóstico en prognosis pt prognóstico

4160 prolapso rectal m

proído Vid.- prurito
Bioquímica Fisioloxía SIN.- Prl (sb); hormona lactóxena es hormona lactógena; prolactina en lactogenic hormone; prolactin pt hormona lactogénica [Pt.]; hormônio lactogênico [Br.]; prolactina

Patoloxías VAR.- prolapso do recto es prolapso rectal en rectal prolapse pt prolapso rectal [Pt.]; prolapso retal [Br.]

4156 prolactina f

4161 prolapso uterino m
Patoloxías es prolapso uterino en uterine prolapse pt prolapso uterino

4162 prolina f
Bioquímica SIN.- Pro (sb) es prolina en proline pt prolina

4157 prolactinoma m
Patoloxías es prolactinoma en prolactinoma pt prolactinoma

4163 prominencia f
Anatomía es prominencia en prominence pt proeminência la prominentia

4158 prolapso m

Semioloxía Etiopatoxenia es prolapso en prolapse pt prolapso

prolapso da válvula mitral
Vid.- prolapso mitral

4164 promoción da saúde f
Organización sanitaria es promoción de la salud en health promotion pt promoção da saúde

prolapso do recto Vid.- prolapso
rectal

422

Vocabulario

4165 promontorio m
Anatomía es promontorio en promontory pt promontório la promontorium

4170 propioceptor m

Fisioloxía VAR.- propiorreceptor es propioceptor en proprioceptor pt proprioceptor; proprioreceptor Vid.- propioceptor

4166 promotor -ra s
Xenética es promotor en promoter pt promotor

propiorreceptor

4171 prosopagnosia f
Semioloxía es prosopagnosia en prosopagnosia pt prosopagnosia

4167 pronación f

Fisioloxía Anatomía es pronación en pronation pt pronação la pronatio

4172 prostaciclina f

4168 proopiomelanocortina f

Bioquímica Fisioloxía SIN.- POMC (sg) VAR.- pro-opiomelanocortina es POMC (sg); proopiomelanocortina; pro-opiomelanocortina en POMC (sg); proopiomelanocortin; pro-opiomelanocortin pt POMC (sg); pró-opiomelanocortina [Br.]; pro-opiomelanocortina [Pt.]

Bioquímica Fisioloxía SIN.- PG I2 (sb) es prostaciclina en prostacyclin pt prostaciclina Bioquímica Fisioloxía SIN.- PG (sb) es prostanglandina en prostaglandin pt prostaglandina Anatomía es próstata en prostate pt próstata la prostata

4173 prostaglandina f

4174 próstata f

pro-opiomelanocortina
Vid.- proopiomelanocortina

4169 propedéutica clínica f
Termos xerais es propedéutica clínica en clinical propedeutics pt propedêutica clínica

prostatalxia Vid.- prostatodinia
Terapéutica es prostatectomía en prostatectomy pt prostatectomia

4175 prostatectomía f

propepsina Vid.- pepsinóxeno

423

Vocabulario

4176 prostatite f
Patoloxías es prostatitis en prostatitis pt prostatite

4182 protector m

Farmacoloxía es protector en protective pt protector [Pt.]; protetor [Br.]

4177 prostatodinia f

Semioloxía SIN.- prostatalxia es prostatalgia; prostatodinia en prostatalgia; prostatodynia pt prostatalgia; prostatodinia

proteido Vid.- proteína
Bioquímica SIN.- prótido (m) [arc.]; proteido (m) [arc.] es proteína en protein pt proteína

4183 proteína f

4178 prostatotomía f
Terapéutica es prostatotomía en prostatotomy pt prostatotomia

4184 proteína C reactiva f

prostese Vid.- prótese
Semioloxía es postración en prostration pt prostração

4179 prostración f

Bioquímica Fisioloxía SIN.- PCR (sg) es PCR (sg); proteína C reactiva en C-reactive protein; CRP (sg) pt PCR (sg); proteína C reactiva [Pt.]; proteína C reativa [Br.]

4185 proteinograma m

4180 protease f
Bioquímica es proteasa en protease pt protease

Probas complementarias es proteinograma en proteinogram; serum protein profile pt proteinograma

4186 proteinose f
Etiopatoxenia es proteinosis en proteinosis pt proteinose

4181 protección da saúde f

Organización sanitaria es protección de la salud en health protection pt proteção da saúde [Br.]; protecção da saúde [Pt.]

4187 proteinuria f
Semioloxía es proteinuria en proteinuria pt proteinuria

424

Vocabulario

4188 proteólise f

Bioquímica es proteolisis; proteólisis en proteolysis pt proteólise

4194 protrombina f

Bioquímica Fisioloxía es protrombina en prothrombin pt protrombina

4189 proteoma m
Bioquímica es proteoma en proteome pt proteoma

4195 protuberancia occipital externa f

4190 prótese f

Anatomía es protuberancia occipital externa en external occipital protuberance pt protuberância occipital externa la protuberantia occipitalis externa

Terapéutica VAR.- prostese es prótesis en prothesis pt prótese

4196 protuberancia occipital interna f

prótido Vid.- proteína
Etiopatoxenia es protooncogén; proto-oncogén en proto-oncogene pt protooncogene; proto-oncogene

4191 protooncoxene m

Anatomía es protuberancia occipital interna en internal occipital protuberance pt protuberância occipital interna la protuberantia occipitalis interna

4197 proxección f

4192 protoporfiria f
Patoloxías es protoporfiria en protoporphyria pt protoporfiria

Etiopatoxenia es proyección en projection pt projeção [Br.]; projecção [Pt.]

4198 proxesterona f

protozoario Vid.- protozoo
Etiopatoxenia VAR.- protozoario es protozoo en protozoon pt protozoário

Bioquímica Fisioloxía es progesterona en progesterone pt progesterona

4193 protozoo m

4199 proximal a
Anatomía es proximal en proximal pt proximal la proximalis

425

Vocabulario

4200 prurito m

Semioloxía SIN.- comechón (f) [pop.]; comechume (f) [pop.]; VAR.- proído; comicio [pop.] es comezón; picazón [pop.]; prurito en itch; pruritus pt coceira [pop.]; prurido

4205 psicanálise f

Terapéutica es psicoanálisis en psychanalysis; psychoanalysis pt psicanálise

4206 psicoanaléptico m

4201 pseudoaneurisma m

Anatomía patolóxica SIN.- falso aneurisma es falso aneurisma; seudoaneurisma en false aneurysm; pseudoaneurysm pt falso aneurisma; pseudoaneurisma

Farmacoloxía es psicoanaléptico en psychoanaleptic; psychoanaleptic agent pt psicoanaléptico

4207 psicocirurxía f
Terapéutica es psicocirugía en psychosurgery pt psicocirurgia

4202 pseudoartrose f
Patoloxías es seudoartrosis en pseudarthrosis pt pseudo-artrose

4208 psicodrama m
Terapéutica es psicodrama en psychodrama pt psicodrama

4203 pseudohermafroditismo m
Patoloxías SIN.- hermafroditismo falso; hermafroditismo espurio es hermafroditismo espurio; hermafroditismo falso; pseudohermafroditismo en false hermaphroditism; pseudohermaphroditism; spurious hermaphroditism pt hermafroditismo falso; pseudohermafroditismo

4209 psicoestimulante m
Farmacoloxía es psicoestimulante en psychostimulant pt psicoestimulante

4210 psicoléptico m
Farmacoloxía es psicoléptico en psycholeptic pt psicoléptico

pseudoobstrución intestinal
Vid.- íleo paralítico

4204 pseudópodo m

4211 psicólogo -ga s

Histoloxía es pseudópodo; seudópodo en pseudopod; pseudopodium pt pseudópode

Organización sanitaria es psicólogo en psychologist pt psicologista; psicólogo

426

Vocabulario

4212 psicoloxía f

Organización sanitaria es psicología en psychology pt psicologia Patoloxías es psicopatía en psychopathy pt psicopatia

4219 psiquiatría f

Organización sanitaria es psiquiatría en psychiatry pt psiquiatria

4213 psicopatía f

4220 psitacose f
Patoloxías es psitacosis en psittacosis pt psitacose

4214 psicopatoloxía f
Termos xerais es psicopatología en psychopathology pt psicopatologia Patoloxías es psicosis en psychosis pt psicose

psoas Vid.- músculo psoas psora Vid.- psoríase
Farmacoloxía es psoraleno en psoralen pt psoraleno

4221 psoraleno m

4215 psicose f

4222 psoríase f

psicose maniacodepresiva
Vid.- trastorno bipolar Termos xerais es psicosomético en psychosomatic pt psicossomático Terapéutica es psicoterapia en psychotherapy pt psicoterapia

4216 psicosomático -ca a

Patoloxías VAR.- psora es psora; psoriasis en psora; psoriasis pt psora; psoríase

PTH Vid.- hormona paratiroide PTI Vid.- púrpura trombopénica
idiopática

4217 psicoterapia f

4223 ptialina f

4218 psiquiatra s

Organización sanitaria es psiquiatra en psychiatrist pt psiquiatra

Bioquímica Fisioloxía SIN.- amilase salivar es amilasa salival; ptialina en ptyalin; salivary amylase pt amilase salivar; ptialina

427

Vocabulario

ptialismo Vid.- sialorrea ptialografía Vid.- sialografía ptisma Vid.- saliva
Semioloxía es ptosis en ptosis pt ptose

puberdade tardía
Vid.- puberdade atrasada

4229 pubiotomía f
Terapéutica es pubiotomía en pubiotomy pt pubiotomia

4224 ptose f

4230 puboplastia f

PTT Vid.- púrpura trombopénica
trombótica

Terapéutica es pubioplastia; puboplastia en pubioplasty pt puboplastia

4225 pube f

4231 puerperio m

Anatomía SIN.- óso pube (m) es hueso pubis; pubis en pubis pt osso púbis; púbis la os pubis; pubis

4226 puberdade f

Nota.- Designa o ‘período de tempo que transcorre desde o parto ata que os xenitais e o estado xeral da muller recuperan o seu estado anterior ao embarazo’. Cfr. con “posparto”.

Termos xerais es puerperio en puerperium pt puerpério

Fisioloxía es pubertad en puberty pt puberdade; pubescencia

4232 pulga f
Etiopatoxenia es pulga en flea pt pulga

4227 puberdade atrasada f

Patoloxías SIN.- puberdade tardía es pubertad retrasada; pubertad tardía en delayed puberty pt puberdade atrasada; puberdade tardia

4233 pulmón m
Anatomía es pulmón en lung pt pulmão la pulmo

4228 puberdade precoz f
Patoloxías es pubertad precoz en precocious puberty pt puberdade precoce

pulmonectomía
Vid.- pneumectomía

pulmonía Vid.- pneumonía

428

Vocabulario

4234 pulpite f

Patoloxías SIN.- odontite es odontitis; pulpitis en odontitis; pulpitis pt odontite; pulpite

4239 pulso alternante m

Semioloxía VAR.- pulsus alternans es pulso alternante; pulsus alternans en alternating pulse; pulsus alternans pt pulso alternante; pulsus alternans

4235 pulsímetro m

Instrumental VAR.- pulsómetro es pulsímetro; pulsómetro en heart rate monitor pt pulsómetro

4240 pulso dicrótico m

Semioloxía es pulso dicroto en dicrotic pulse; pulsus duplex pt pulso dicrótico

pulsioximetría Vid.- oximetría de
pulso

4241 pulso paradoxal m
Semioloxía es pulso paradójico en paradoxical pulse pt pulso paradoxal

4236 pulsioxímetro m
Instrumental SIN.- oxímetro de pulso es pulsioxímetro en pulse oximeter pt oxímetro de pulso

Nota.- Evítese “pulso paradóxico”.

*pulso paradóxico Vid.- pulso
paradoxal

4237 pulso m

pulsómetro Vid.- pulsímetro pulsus alternans Vid.- pulso
alternante

Nota.- Designa o ‘lugar onde se xuntan a man e o antebrazo’. Evítese “boneca” e “moneca”.

Anatomía es muñeca en wrist pt pulso

pulverización Vid.- nebulización pulverizador Vid.- nebulizador
Terapéutica Probas complementarias es punción en punction; puncture pt punção

4238 pulso m

arteriais’.

Fisioloxía es pulso en pulse pt pulso Nota.- Designa a ‘sucesión das pulsacións

4242 punción f

429

Vocabulario

4243 punción aspirativa con agulla fina f
Probas complementarias SIN.- punción-aspiración con agulla fina; PAAF (ag) es PAAF (sg); punción-aspiración con aguja fina en fine needle aspiration; FNA (sg) pt PAAF (sg); punção aspirativa por agulha fina

4247 púrpura f
Semioloxía es púrpura en purpura pt púrpura

púrpura trombocitopénica
Vid.- púrpura trombopénica

4244 punción lumbar f
Probas complementarias es punción lumbar en lumbar puncture pt punção lombar

púrpura trombocitopénica idiopática Vid.- púrpura
trombopénica idiopática

púrpura trombocitopénica trombótica Vid.- púrpura
trombopénica trombótica

punción-aspiración con agulla fina Vid.- punción aspirativa con
agulla fina

4248 púrpura trombopénica f

punto de osificación
Vid.- centro de osificación

4245 pupila f

Anatomía SIN.- meniña do ollo; santiña [pop.] es pupila en pupil pt menina do olho; pupila la pupilla

Patoloxías VAR.- púrpura trombocitopénica es púrpura trombocitopénica; púrpura trombopénica en thrombocytopenic purpura; thrombopenic purpura pt púrpura trombocitopênica [Br.]; púrpura trombocitopénica [Pt.]

4249 púrpura trombopénica idiopática f

purgacións Vid.- blenorraxia
Bioquímica es purina en purine pt purina

4246 purina f

Patoloxías SIN.- PTI (sg) VAR.- púrpura trombocitopénica idiopática es PTI (sg); púrpura trombocitopénica idiopática; púrpura trombopénica idiopática en idiopathic thrombocytopenic purpura; PTI (sg) pt PTI (sg); púrpura trombocitopênica idiopática [Br.]; púrpura trombocitopénica idiopática [Pt.]

430

Vocabulario

4250 púrpura trombopénica trombótica f

4255 queiloplastia f
Terapéutica es queiloplastia en cheiloplasty pt queiloplastia

Patoloxías SIN.- PTT (sg) VAR.- púrpura trombocitopénica trombótica es PTT; púrpura trombocitopénica trombótica; púrpura trombopénica trombótica en thrombotic thrombocytopenic purpura ;TTP (sg) pt PTT (sg); púrpura trombocitopênica trombótica [Br.]; púrpura trombocitopénica trombótica [Pt.] Anatomía patolóxica es pus en pus pt pus Semioloxía es pústula en pustule pt pústula

4256 queilorrafia f
Terapéutica es queilorrafia en cheilorrhaphy pt queilorrafia

4257 queilose f
Patoloxías es queilosis en cheilosis pt queilose

4251 pus m

4258 queilotomía f
Terapéutica es queilotomía en cheilotomy pt queilotomía

4252 pústula f

queimadela Vid.- queimadura
Patoloxías Etiopatoxenia VAR.- queimadela es quemadura en burn pt queimadura

4253 putame m
Anatomía es putamen en putamen pt putâmen la putamen

4259 queimadura f

quebra cromosómica
Vid.- ruptura cromosómica

4260 queixelo m

quebradura Vid.- hernia
Patoloxías VAR.- cheilite es queilitis en cheilitis pt queilite

4254 queilite f

Nota.- Evítese “mentón”.

Anatomía SIN.- mento [cult.] es mentón en chin; mentum pt mento; queixo la mentum

VAR.- queixo

queixo Vid.- queixelo

431

Vocabulario

4261 queloide m

Semioloxía Anatomía patolóxica es queloide en keloid pt quelóide

4266 queratoconxuntivite f
Patoloxías es queratoconjuntivitis en keratoconjunctivitis pt ceratoconjuntivite; queratoconjuntivite

quelotomía Vid.- herniotomía
Anatomía patolóxica SIN.- paraganglioma non cromafín es paraganglioma no cromafínico; quemodectoma en chemodectoma; nonchromaffin paraganglioma pt paraganglioma não cromafin; quemodectoma

queratoconxuntivite seca
Vid.- síndrome do ollo seco

4262 quemodectoma m

4267 queratopatía f

Patoloxías es queratopatía en keratopathy pt ceratopatia; queratopatia

4268 queratoplastia f

quentura Vid.- febre
Histoloxía es queratinocito en keratinocyte pt queratinócito

4263 queratinocito m

Terapéutica es queratoplastia en keratoplasty pt ceratoplastia; queratoplastia

4269 queratose f

4264 queratite f

Patoloxías es queratosis en keratosis pt ceratose; queratose

Patoloxías SIN.- corneíte es corneitis; queratitis en corneitis; keratitis pt queratite

4270 queratotomía f

4265 queratoacantoma m

Terapéutica es queratotomía en keratotomy pt ceratotomia; queratotomia

Anatomía patolóxica es queratoacantoma en keratoacanthoma pt ceratoacantoma; queratoacantoma

4271 querión m

Patoloxías SIN.- tiña querión (f) es querion; querión en kerion pt kerion

432

quimioprevención es quimioprevención. optic chiasma pt quiasma óptico la chiasma opticum quimioprevención Vid.quimiotaxe Terapéutica es quimioterapia en chemotherapy pt quimioterapia 4282 quimioterapia f 4277 quimiocina f Bioquímica es quimiocina en chemokine pt quimiocina 433 .quilomicron Semioloxía es quilotórax en chylothorax pt quilotórax quimiotactismo Vid.... quimioprofilaxis en chemoprevention. chemoprophylaxis pt quimioprevenção. chemotaxis pt quimiotactismo. quimioprofilaxia 4274 quilomicron m 4280 quimiorreceptor m Fisioloxía es quimiorreceptor en chemoreceptor pt quimiorreceptor Nota...Vocabulario 4272 quiasma m Xenética es quiasma en chiasm. quimiotaxis en chemotactism.- Evítese “quilomicrón”.. *quilomicrón Vid.quimioprofilaxe 4279 quimioprofilaxe f quifose Vid..quimiotactismo (m) VAR. quimiotaxia 4275 quilotórax m 4281 quimiotaxe f 4276 quiluria f Semioloxía es quiluria en chyluria pt quilúria quimiotaxia Vid.quimiotaxia es quimiotactismo.quimiotaxe Fisioloxía SIN. chiasma pt quiasma 4278 quimionucleólise f Terapéutica es quimionucleolisis en chemonucleolysis pt quimionucleólise 4273 quiasma óptico m Anatomía es quiasma óptico en optic chiasm..cifose Bioquímica es quilomicrón en chylomicron pt quilomícron Medicina preventiva SIN.

ganglion cist pt cisto sinovial. chemotherapeutic agent pt quimioterápico 4290 quiroplastia f Terapéutica es quiroplastia en cheiroplasty.. ganglion 4286 quinina f Farmacoloxía es quinina en quinine pt quinina 4293 rabdomioma m Anatomía patolóxica es rabdomioma en rhabdomyoma pt rabdomioma 4287 quinoleína f Farmacoloxía es quinoleína. sala de operaciones en operating room. quinolina en quinoline pt quinoleína. operating theatre pt sala cirúrgica.]. rabies pt hidrofobia [arc.]. sala de operações 4296 rabia f Patoloxías SIN.. quinolina 4294 rabdomiosarcoma m Anatomía patolóxica es rabdomiosarcoma en rhabdomyosarcoma pt rabdomiossarcoma 4288 quinolona f Farmacoloxía es quinolona en quinolone pt quinolona 4295 rabdovirus m Etiopatoxenia es rabdovirus en rhabdovirus pt rabdovírus 4289 quirófano m Organización sanitaria SIN. rabia en hydrophobia [arc..Vocabulario 4283 quimioterápico m Farmacoloxía es quimioterápico en chemotherapeutic.] es hidrofobia [arc. raiva 434 .]. quisto 4285 quimotripsina f Bioquímica Fisioloxía es quimotripsina en chymotrypsin pt quimotripsina 4292 quiste sinovial m Anatomía patolóxica SIN.sala de operacións (f) es quirófano. chiroplasty pt quiroplastia 4284 quimo m Fisioloxía es quimo en chyme pt quimo 4291 quiste m Semioloxía es quiste en cyst pt cisto.hidrofobia [arc. quiste sinovial en ganglion.ganglión es ganglión.

radiodermatite 4303 radiculalxia f Semioloxía es radiculalgia en radiculalgia pt radiculalgia 4309 radiodiagnóstico m Organización sanitaria es radiodiagnóstico en radiodiagnosis pt radiodiagnóstico 435 .. radiodermite radiodermite Vid..].] 4307 radiobioloxía f Termos xerais es radiobiología en radiobiology pt radiobiologia 4301 radical libre de O2 m Bioquímica es radical libre de O2 en O2 free radical pt radical livre de O2 Vid.Vocabulario 4297 racionalización f Fisioloxía es racionalización en rationalization pt racionalização 4304 radiculite f Patoloxías es radiculitis en radiculitis pt radiculite 4298 radarterapia f Terapéutica es radarterapia en radar therapy pt radarterapia 4305 radiculopatía f Patoloxías es radiculopatía en radiculopathy pt radiculopatia 4299 radiación f Terapéutica Etiopatoxenia es radiación en radiation pt radiação 4306 radio m Anatomía es radio en radius pt rádio la radius 4300 radical carboxilo m Bioquímica es radical carboxilo en carboxil radical pt radical carboxila [Br..].radiodermite es radiodermatitis. radiodermitis pt radiodermatite. radiodermitis en radiodermatitis.radioopacidade radiodensidade 4308 radiodermatite f 4302 radical metilo m Bioquímica es radical metilo en methyl radical pt radical metila [Br.] Patoloxías VAR. radical metilo [Pt. radical carboxilo [Pt.

posterior root. raíz sensitiva en dorsal root. radiotransparency pt radiolucidez..raíz posterior raíz motora Vid.radiolucidez es radiolucidez.raíz anterior Anatomía es raíz nerviosa en nerve root pt raiz nervosa Vid. radiopacidade Anatomía SIN.. raíz ventral en anterior root... raiz sensitiva la radix posterior. radioopacidad en radiodensity. raiz ventral la radix anterior.raíz motora. radiotherapy pt radioterapia radioterapeuta 4319 raíz nerviosa f 4314 radioterapia f 4320 raíz posterior f 4315 radiotransparencia f Semioloxía SIN. radiotransparencia en radiolucency.raíz sensitiva... raiz posterior...Vocabulario 4310 radiografía f Probas complementarias es radiografía en radiography pt radiografia 4316 rafe f Anatomía es rafe en raphe pt rafe la raphe 4311 radiólogo -ga s Organización sanitaria es radiólogo en radiologist pt radiologista 4317 rágade f Semioloxía es rágade en rhagade pt rágade 4312 radioloxía f Organización sanitaria es radiología en radiology pt radiologia 4318 raíz anterior f radiolucidez Vid.radiotransparencia Semioloxía SIN.raíz raíz dorsal Vid.radiodensidade es radiodensidad. raiz motora. raíz dorsal es raíz dorsal. raíz ventral es raíz anterior. radio-opacidade. ventral root pt raiz anterior. radix motoria pulmonar 4313 radioopacidade f raíz do pulmón Vid.oncólogo -ga radioterapeuta Terapéutica es radioterapia en radiation therapy. raíz motora. motor root. raíz posterior.. radiopacity pt radiodensidade. radiotransparência Anatomía SIN. radix sensoria 436 . sensory root pt raiz dorsal.

raquitismo 4326 razón de probabilidade f 4322 raquitismo m Epidemioloxía SIN.. rastreamento..razón de mulleres es razón de feminidad en female sex ratio pt razão de mulheres 4325 razón de masculinidade f Epidemioloxía es razón de masculinidad en sex ratio pt razão de homens..odds ratio. cribado..raíz do pulmón es pedículo pulmonar.razón de feminidade rampla vestibular Vid. despistaje en screening pt despistagem.osteomalacía infantil (f) es osteomalacia infantil.resorción ósea. raiz pulmonar la radix pulmonis 4324 razón de feminidade f pidemioloxía E SIN..escala vestibular razón de prevalencia Vid.. rickets pt osteomalacia infantil.raíz anterior rampla timpánica Vid. cribaje. rastreio 4323 rastrexo m 4327 reabsorción ósea f Fisioloxía VAR.relación cintura-cadeira reabsorción do óso Vid..escala timpánica razón de mulleres Vid.rastrexo rastrexamento Vid.legrado rastreamento Vid. cociente de probabilidades es odds ratio.. rastrexamento es criba. raíz del pulmón....reabsorción ósea raspado Vid.sarna raque Vid. raquitismo en infantile osteomalacia. razón de probabilidad en odds ratio pt odds ratio..Vocabulario 4321 raíz pulmonar f Anatomía SIN..... resorción ósea en bone reabsorption.taxa de prevalencia raña Vid..pedículo pulmonar VAR.raíz posterior raíz ventral Vid..detección (f) VAR. bone resorption pt reabsorção óssea 437 ..risco relativo RCC Vid.rastreamento... razão de probabilidade razón de risco Vid..columna vertebral Patoloxías SIN. razão de masculinidade raíz sensitiva Vid. raíz pulmonar en root of lung pt raiz do pulmão. reabsorción do óso es reabsorción ósea.rastrexo Epidemioloxía SIN.

reação anafilática. reacção anafiláctica 4332 reacción antíxeno-anticorpo f Etiopatoxenia es reacción antígeno-anticuerpo en antigen-antibody reaction pt reação antígeno-anticorpo Probas complementarias Xenética SIN.. anafilaxe es anafilaxia..Vocabulario 4328 reabsorción tubular f isioloxía F VAR. tubular resorption pt reabsorção tubular 4334 reacción cruzada f Etiopatoxenia es reacción cruzada en cross reaction pt reação cruzada. reacção alérgica 4331 reacción anafiláctica f 4337 reacción en cadea da polimerase f Etiopatoxenia SIN.].anafilaxia. reacção catastrófica [Pt.] 4338 reacción idiosincrática f Fisioloxía es reacción idiosincrásica.] 4336 reacción decidual f Fisioloxía es reacción decidual en decidual reaction pt reação decidual 4330 reacción alérxica f Etiopatoxenia es reacción alérgica en allergic reaction pt reação alérgica. reacción en cadena por la polimerasa en PCR (sg).. reacción idiosincrática en idiosyncratic reaction pt reação idiossincrásica.resorción tubular es reabsorción tubular en tubular reabsorption..reacción en cadea pola polimerase es PCR (sg)..PCR (sg) VAR.]. reacción en cadena de la polimerasa.] reacción en cadea pola polimerase Vid.]. reacción anafiláctica en anaphylactic reaction. reação em cadeia da polimerase [Br. reacção em cadeia da polimerase [Pt. anafilaxis.reacción en cadea da polimerase 4333 reacción catastrófica f Etiopatoxenia es reacción catastrófica en catastrophic reaction pt reação catastrófica [Br. reacção [Pt. reacção cruzada 4335 reacción de hipersensibilidade f Etiopatoxenia es reacción de hipersensibilidad en hypersensitivity reaction pt reação de hipersensibilidade 4329 reacción f Bioquímica es reacción en reaction pt reação [Br. reação idiossincrática 438 . polymerase chain reaction pt PCR (sg). anaphylaxis pt anafilaxia.

.. recombination pt recombinação. recorrência 4342 recaída f reconstituínte Vid.recidiva.. ressucitação cárdio-pulmonar recidiva Vid.... recurrencia en recurrence. recombinación genética en genetic recombination... ressucitação 4345 recesivo -va a Xenética es recesivo en recessive pt recessivo 4341 reanimación cardiopulmonar f Terapéutica SIN..Vocabulario 4339 reactante de fase aguda m Bioquímica es reactante de fase aguda en acute-phase reactant pt reagente de fase aguda 4344 receptor m Bioquímica es receptor en receptor pt receptor 4340 reanimación f Terapéutica SIN. reconhecimento de antígenos 4347 recoñecemento de antíxenos m 4343 recaptación f Fisioloxía SIN.recaída recombinación Vid.recombinación xenética 4346 recombinación xenética f Xenética SIN. recidiva.arco costal Termos xerais SIN. resucitación en resuscitation pt reanimação.resucitación cardiopulmonar es reanimación cardiopulmonar.. relapse pt recaída. resucitación cardiopulmonar en cardiopulmonary resuscitation pt reanimação cárdio-pulmonar.. recombinação genética rebordo costal Vid.resucitación es reanimación.prescrición 439 .recombinación es recombinación. recorrencia es recaída.recaptura es recaptación en reuptake pt recaptação.recaptación receita Vid. recidiva. recaptura 4348 recoñecemento de ligandos m Fisioloxía es reconocimiento de ligandos en ligand recognition pt reconhecimento de ligantes recaptura Vid.tónico Fisioloxía es reconocimiento de antígenos en antigen recognition pt reconhecimento de antigénios.

rectorrhagia pt rectorragia [Pt..proctectomía rectite Vid.rete testis es rede testicular. reflexo palpebral m 440 .] 4350 rectorraxia f 4356 reflexo m rectoscopia Vid.proctopexia Semioloxía es rectorragia en rectorragia. reflexo bulbo-cavernoso 4352 rede testicular f Histoloxía Anatomía VAR.recursos para a saúde es recursos sanitarios en health resources pt recursos para a saúde 4358 reflexo bulbocavernoso m Semioloxía es reflejo bulbocavernoso en bulbocavernosus reflex.] la rectum 4353 redistribución vascular f Etiopatoxenia es redistribución vascular en vascular redistribution pt redistribuição vascular Terapéutica es reducción en reduction pt redução Etiopatoxenia es reentrada en reentry pt reentrada Fisioloxía es reflejo en reflex pt reflexo 4349 recto m 4354 redución f 4355 reentrada f rectopexia Vid....].]. retorragia [Br...proctotomía recursos para a saúde Vid. bulbospongiosus reflex pt reflexo bulbocavernoso..- reflexo palpebral es reflejo corneal en blink reflex.proctoscopia rectotomía Vid. rete testis la rete testis 4359 reflexo corneal Semioloxía SIN. corneal reflex pt reflexo corneano.recaída rectectomía Vid.. rete testis en rete testis pt rede testicular. reto [Br.recursos sanitarios 4357 reflexo anal m S emioloxía es reflejo anal en anal reflex pt reflexo anal 4351 recursos sanitarios m pl Organización sanitaria SIN.proctite Anatomía es recto en rectum pt recto [Pt..Vocabulario recorrencia Vid. bulbocavernous reflex.

.. reflejo muscular en muscular reflex. terapia reflexa 4365 reflexo muscular m 4370 refluxo m Etiopatoxenia es reflujo en reflux pt refluxo Semioloxía SIN.terapia reflexa es reflexoterapia.Vocabulario 4360 reflexo cremastérico m Semioloxía es reflejo cremastérico en cremasteric reflex pt reflexo cremastérico 4366 reflexo oculocefálico m Semioloxía es reflejo oculocefálico en oculocephalic reflex pt reflexo óculo-cefálico 4361 reflexo cutáneo m Semioloxía es reflejo cutáneo en cutaneous reflex. reflejo de seguimiento en fixation reflex pt reflexo de fixação Vid. stretch reflex pt reflexo miotático. reflejo tendinoso profundo en deep tendon reflex pt reflexo osteotendinoso.reflexo de fixación Semioloxía es reflejo glabelar en glabellar reflex pt reflexo glabelar muscular reflexo profundo Vid.RVO (sg) es reflejo vestibuloocular. VOR (sg) pt reflexo vestíbulo-ocular.. myotatic reflex.. reflexo profundo 4362 reflexo cutaneoabdominal m reflexo palpebral Vid..reflexo osteotendinoso 4368 reflexo vestibuloocular m reflexo de seguimento Semioloxía SIN. RVO (sg) 4364 reflexo glabelar m 4369 reflexoterapia f reflexo miotático Vid. reflejo vestibulo-ocular.reflexo corneal 4363 reflexo de fixación m Semioloxía SIN.reflexo profundo es reflejo osteotendinoso. terapia refleja en reflex therapy.. RVO (sg) en vestibulo-ocular reflex.reflexo de seguimento es reflejo de fijación.reflexo Terapéutica VAR. reflexo muscular 441 . skin reflex pt reflexo cutâneo Semioloxía es reflejo cutaneoabdominal en abdominal skin reflex pt reflexo cutâneo-abdominal 4367 reflexo osteotendinoso m Semioloxía SIN. reflexotherapy pt reflexoterapia.reflexo miotático es reflejo miotático....

relación cintura-cadera en waist to hip ratio. índice cintura-cadera..] Terapéutica es reimplantación.. WHR (sg) pt RCQ (sg).retículo endoplasmático 4375 regurxitación f 4380 relación cintura-cadeira f Semioloxía Etiopatoxenia es regurgitación en regurgitation pt regurgitação..insuficiencia valvular Probas complementarias SIN. ICC (sg) es ICC (sg)..miorrelaxante regurxitación mitral Vid. reimplante regra Vid.menstruación Etiopatoxenia es regresión en regression pt regressão 4379 reinervación f Fisioloxía es reinervación en reinnervation pt reinervação liso 4374 regresión f REL Vid. regurgitamento regurxitación Vid.Vocabulario 4371 refluxo gastroesofáxico m Patoloxías es reflujo gastroesofágico en gastroesophageal reflux pt refluxo gastroesofágico 4376 rehabilitación f Terapéutica es rehabilitación en rehabilitation pt reabilitação Terapéutica es rehidratación en rehydration pt reidratação 4372 reforzo acústico m Semioloxía es refuerzo acústico en acoustic enhancement pt reforço acústico 4377 rehidratación f 4373 refractario -ria a 4378 reimplantación f Termos xerais es refractario en refractory pt refractário [Pt.insuficiencia aórtica relaxante muscular Vid.. waist-hip ratio..insuficiencia mitral 4381 remodelación ósea f Fisioloxía es remodelación ósea en bone remodeling pt remodelação óssea regurxitación tricúspide Vid.]. relação cintura-quadril regurxitación aórtica Vid. refratário [Br. índice cintura-cadeira (m).insuficiencia tricúspide 442 ...RCC (sg). reimplante en reimplantation pt reimplantação.

nefrite Probas complementarias es renograma en renogram pt renograma 4385 renograma m 4390 replicación f Xenética es replicación en replication pt replicação renopatía Vid. remodelamento vascular 4386 reovirus m Etiopatoxenia es reovirus en reovirus pt reovírus 4387 reparación do ADN f 4383 remodelamento ventricular m Etiopatoxenia VAR.Vocabulario 4382 remodelamento vascular m Etiopatoxenia VAR.nefropatía renxido dos dentes Vid. remodelamento ventricular Xenética VAR.. reparación del DNA en DNA repair pt reparação do ADN......remodelamento vascular reparación do DNA Vid.reparación do ADN remodelaxe ventricular Vid..remodelamento ventricular 4388 repelente m Medicina preventiva es repelente en repellent pt repelente 4384 renina f Bioquímica Fisioloxía es renina en renin pt renina 4389 repetición en tándem f Xenética es repetición en tándem en tandem repeat pt repetição em tandem renite Vid...reparación do DNA es reparación del ADN.remodelaxe vascular (f) es remodelado vascular en vascular remodelling pt remodelagem vascular.bruxismo 4391 repolarización celular f Fisioloxía es repolarización celular en cell repolarization pt repolarização celular 443 . reparação do DNA remodelaxe vascular Vid.remodelaxe ventricular (f) es remodelado ventricular en ventricular remodelling pt remodelagem ventricular.

resonancia magnética nuclear.RMN (sg). artery resistance pt resistência arterial resorción tubular Vid. nuclear magnetic resonance pt ressonância magnética nuclear.médico -ca residente resonancia nuclear magnética Vid. repouso 4398 resistencia pulmonar f Fisioloxía es resistencia pulmonar en lung resistance pt resistência pulmonar 4393 represión f Etiopatoxenia es represión en repression pt repressão 4399 resistencia vascular f Fisioloxía es resistencia vascular en vascular resistance pt resistência vascular 4394 reprodución f Fisioloxía es reproducción en reproduction pt reprodução resonancia magnética Vid.resonancia magnética.. RNM (sg) RER Vid.resonancia magnética nuclear 4400 resonancia magnética nuclear f Probas complementarias SIN.retículo endoplasmático rugoso 4395 resección f Terapéutica es resección en resection pt resecção residente Vid.reabsorción tubular 4397 resistencia das vías aéreas f Fisioloxía es resistencia de las vías aéreas en airway resistance pt resistência das vias aéreas 4401 respiración f Fisioloxía SIN...ventilación es respiración en respiration. ventilation pt respiração 444 ..resonancia magnética nuclear 4396 resistencia arterial f resorción ósea Vid.. RM (sg).descanso es descanso... ressonância nuclear magnética. RMN (sg) en magnetic resonance. resonancia nuclear magnética es resonancia magnética...reabsorción ósea Fisioloxía es resistencia arterial en arterial resistance.Vocabulario 4392 repouso m Terapéutica SIN. RNM (sg) VAR. reposo en rest pt descanso.. NMR (sg). RMN (sg).

.. respirator.ventilación mecánica 4410 resposta inmune f 4403 respiración atáxica f Semioloxía es respiración atáxica en ataxic breathing pt respiração atáxica 4404 respiración diafragmática f Semioloxía es respiración diafragmática en diaphragmatic breathing pt respiração diafragmática Semioloxía es respiración paradójica en paradoxical breathing pt respiração paradoxal Fisioloxía VAR.reanimación cardiopulmonar 4405 respiración paradoxal f rete testis Vid..... ventilador en inhaler.ventilador es respirador.Vocabulario 4402 respiración apnéustica f Semioloxía es respiración apnéustica en apneustic breathing pt respiração apnêustica 4409 resposta inflamatoria f Fisioloxía es respuesta inflamatoria en inflammatory response pt resposta inflamatória respiración artificial Vid.resposta inmune resucitación Vid..rede testicular Etiopatoxenia es retención urinaria en urinary retention pt retenção urinária 4406 respiración periódica f Semioloxía es respiración periódica en periodic breathing pt respiração periódica Semioloxía es respiración torácica en thoracic breathing pt respiração torácica 4411 retención urinaria f 4407 respiración torácica f 4412 reticulina f Bioquímica es reticulina en reticulin pt reticulina 4408 respirador m Terapéutica SIN. respuesta inmunológica en immune reaction.resposta inmunolóxica es respuesta inmune. immunologic response pt resposta imune. ventilador retículo endoplasmático agranular Vid.reanimación resucitación cardiopulmonar Vid. immune response.retículo endoplasmático liso 445 .. ventilator pt respirador. resposta imunológica resposta inmunolóxica Vid.

RER (sg) VAR. retinochoroiditis pt retinocoroidite 4420 retinoide m Farmacoloxía es retinoide en retinoid pt retinóide retículo endoplásmico liso Vid. retina pt retina la retina 4417 retinite f Patoloxías es retinitis en retinitis pt retinite 4418 retinoblastoma m Patoloxías es retinoblastoma en retinoblastoma pt retinoblastoma 4414 retículo endoplasmático rugoso m Histoloxía SIN.optomeninxe es optomeninge. retinocoroiditis en choroidoretinitis.Vocabulario retículo endoplasmático granular 4416 retina f Vid.. smooth endoplasmic reticulum pt REL (sg).coroidorretinite es coroidorretinitis...retículo endoplasmático rugoso Histoloxía es reticulocito en reticulocyte pt reticulócito 4421 retinopatía f 4415 reticulocito m 446 ..retículo endoplásmico rugoso es RER (sg). retina en optomeninx...vitamina A Patoloxías es retinopatía en retinopathy pt retinopatia retículo endoplásmico rugoso Vid.. rough endoplasmic reticulum pt RER (sg). retículo endoplasmático liso en AER (sg).. retículo endoplasmático liso 4413 retículo endoplasmático liso m Anatomía SIN. retículo endoplasmático rugoso en GER (sg).retículo endoplasmático rugoso Histoloxía SIN.- retículo endoplásmico liso es REL (sg). retículo endoplasmático agranular. retículo endoplasmático rugoso 4419 retinocoroidite f Patoloxías VAR. agranular endoplasmic reticulum. RER (sg). REL (sg) VAR. granular endoplasmic reticulum.retículo endoplasmático liso retinol Vid. retículo endoplasmático granular. SER (sg).retículo endoplasmático granular.- retículo endoplasmático agranular.

. reumatismo Nota.retrognatismo (m) es retrognatia.. retrognatismo en retrognathia. reumatismo en rheumatic disease..] 4429 reumatoloxía f Organización sanitaria es reumatología en rheumatology pt reumatologia retraemento Vid.estrinximento Fisioloxía es retroalimentación en feed-back pt retroalimentação 4430 revascularización f Terapéutica es revascularización en revascularization pt revascularização 4424 retroalimentación f 4431 rexeitamento m Etiopatoxenia es rechazo en rejection pt rejeição 4425 retrognatia f Semioloxía VAR.].- Designa a ‘parte do tronco onde están as costelas’. retrognathism pt retrognatia.. 447 . rheumatism pt doença reumática.enfermidade reumática (f) es enfermedad reumática.abdome Anatomía es región costal en costal region.Vocabulario 4422 retinoscopia f Probas complementarias es retinoscopia en retinoscopy pt retinoscopia 4428 reumatólogo -ga s Organización sanitaria es reumatólogo en rheumatologist pt reumatologista 4423 retracción palpebral f Semioloxía es retracción palpebral en lid retraction pt retração palpebral [Br. rib region pt região costal la regio costalis 4433 rexión costal f 4427 reumatismo m Patoloxías SIN..retrognatia Etiopatoxenia es retrovirus en retrovirus pt retrovírus 4426 retrovirus m rexión abdominal Vid. retracção palpebral [Pt. con “costas”. retrognatismo 4432 rexión f Anatomía es región en region pt região la regio retrognatismo Vid. Cfr.

ilhargas. região epigástrica la epigastrium. flanco..fosa ilíaca. virilha la inguen. flanco. ingua. iliac fossa. regio inguinalis rexión respiratoria da túnica mucosa nasal Vid.palma Anatomía SIN. regio hypocondriaca rexión olfactoria da túnica mucosa nasal Vid. illó (m) [pop. illarga [pop.. região púbica la hypogastrium.epigastrio (m) es epigastrio. éngoa. virilla [pop.Vocabulario 4434 rexión epigástrica f Anatomía SIN.hipocondrio (m) es hipocondrio.lombo (m) [pop.. regio lateralis 4441 rexional a Farmacoloxía es regional en regional pt regional Bioquímica es ribosa en ribose pt ribose rexión lateral do abdome Vid. regio epigastrica 4438 rexión lumbar f Anatomía SIN.. región epigástrica en epigastric region.]. lateral region pt costado. regio pubica 4439 rexión púbica f 4436 rexión inguinal f Anatomía SIN. região lateral la latus.rexión lateral 4442 ribosa f 448 .. epigastrium pt epigástrio.rexión lateral do abdome..mucosa olfactoria rexión palmar Vid. costado (m). región lateral en flank. região hipocondríaca la hypochondrium..hipogastrio (m) es hipogastrio...mucosa respiratoria nasal 4440 rexión umbilical f Anatomía es región umbilical en umbilical region pt região umbilical la regio umbilicalis 4437 rexión lateral f Anatomía SIN.] es región lumbar en lumbar region pt região lombar la regio lumbaris 4435 rexión hipocondríaca f Anatomía SIN. región inguinal en groin. pubic region pt hipogástrio.] es fosa ilíaca. região inguinal. ingle.. región hipocondríaca en hypochondriac region.] es costado. flanco (m). hypochondrium pt hipocôndrio. inguinal region pt fossa ilíaca. región púbica en hypogastrium.

rixidez Termos xerais es rigor mortis en rigor mortis pt rigor mortis 4451 rinopatía f Patoloxías es rinopatía en rhinopathy pt rinopatia 4445 rigor mortis m 4452 rinoplastia f Terapéutica es rinoplastia en rhinoplasty pt rinoplastia 4446 ril m Anatomía es riñón en kidney pt rim la ren 4453 rinorrafia f Terapéutica es rinorrafia en rhinorrhaphy pt rinorrafia 4447 rinite f Patoloxías es rinitis en rhinitis pt rinite 4454 rinorrea f 4448 rinite alérxica f Patoloxías es rinitis alérgica en allergic rhinitis pt rinite alérgica Semioloxía es rinorrea en rhinorrhea pt rinorréia [Br. ribossomo 4449 rinofima m Patoloxías es rinofima en rhinophyma pt rinofima 4444 rifamicina f Farmacoloxía es rifamicina en rifamycin pt rifamicina 4450 rinoloxía f Organización sanitaria es rinología en rhinology pt rinologia rigor Vid.nasofarinxe 449 ...] 4455 rinoscopia f rinite catarral Vid..catarro común Terapéutica Probas complementarias es rinoscopia en rhinoscopy pt rinoscopia rinofarinxe Vid.Vocabulario 4443 ribosoma m Histoloxía es ribosoma en ribosome pt ribossoma. rinorreia [Pt.].

..- Cfr.incidencia Semioloxía SIN.. con “fracción etiolóxica de risco” Xenética es riesgo de ocurrencia en risk of occurrence pt risco de ocorrência 4466 ritmo sinusal m Fisioloxía es ritmo sinusal en sinus rhythm pt ritmo sinusal 4460 risco de ocorrencia m 4467 rixidez f 4461 risco de recorrencia m Xenética es riesgo de recurrencia en risk of recurrence pt risco de recorrência Semioloxía SIN.risa sardónica (f) es risa canina.. rigor 450 .riso sardónico Epidemioloxía SIN. riesgo relativo en relative risk. risco relativo 4458 risco m 4464 riso sardónico m Epidemioloxía es riesgo en risk pt risco acumulada risco absoluto Vid.razón de risco es razón de riesgo. rigor pt rigidez. risa sardónica en sardonic laugh pt riso sardônico 4459 risco atribuíble m 4465 ritmo circadiano m Fisioloxía es ritmo circadiano en circadian rhythm pt ritmo circadiano Epidemioloxía es riesgo atribuible en attributable risk pt risco atribuível Nota..risa canina (f) VAR.riso sardónico risa sardónica Vid..exceso de risco 4462 risco individual m Epidemioloxía es riesgo individual en individual risk pt risco individual 4457 rinovirus m 4463 risco relativo m risa canina Vid. rigor (m) en rigidity.Vocabulario 4456 rinotomía f Terapéutica es rinotomía en rhinotomy pt rinotomia Etiopatoxenia es rinovirus en rhinovirus pt rinovírus risco excesivo Vid..rigor (m) es rigidez.. risk rate pt razão de risco.

...] es habón.acne rosácea Semioloxía es rosario raquítico en rachitic rosary pt rosário raquítico 4474 rosario raquítico m RM Vid. roncha en welt.borreca [pop.resonancia magnética nuclear 4475 roséola f Semioloxía es roséola en roseola pt roséola roséola infantil Vid.cara Fisioloxía Anatomía es rotación en rotation pt rotação 4470 rodenticida m Medicina preventiva es rodenticida en rodenticide pt rodenticida Bioquímica es rodopsina en rhodopsin pt rodopsina 4476 rotación f 4471 rodopsina f 4477 rotación externa f Fisioloxía Anatomía es rotación externa en external rotation pt rotação externa 4472 roncha f Semioloxía SIN. cogwheel rigidity pt rigidez em roda dentada nuclear nuclear rosácea Vid.. rigidez en rueda dentada en cogwheel phenomenon..exantema súbito rostro Vid.resonancia magnética RMN Vid.ácido ribonucleico RNM Vid...fenómeno da roda dentada es fenómeno de la rueda dentada.. wheal pt vergão 4478 rotación interna f Fisioloxía Anatomía es rotación interna en internal rotation pt rotação interna 451 .resonancia magnética RNA Vid.Vocabulario 4468 rixidez de caluga f Semioloxía es rigidez de nuca en stiff neck pt rigidez de nuca 4473 roncus m Semioloxía es roncus en rhonchus pt ronco 4469 rixidez en roda dentada m Semioloxía SIN..

quebra cromosómica es rotura cromosómica. rubor en flush..colon sigmoide 452 . rubor RVO Vid..] es rótula en knee cap.. sarampión alemán en German measles. ruído cardíaco 4480 rótula f Anatomía SIN.rubor Patoloxías SIN.patela [cult.reflexo vestibuloocular S ilíaco Vid.. bulha cardíaca.. rótula la patella 4486 ruído peristáltico m Fisioloxía es ruido peristáltico en peristaltic sound pt ruído peristáltico 4481 rozamento pericárdico m Semioloxía es roce pericárdico en pericardial friction rub pt atrito pericárdico 4487 ruído respiratorio m Fisioloxía es ruido respiratorio en respiratory sound pt ruído respiratório 4482 rozamento pleural m Semioloxía es roce pleural en pleural friction rub pt atrito pleural 4488 ruminación f Semioloxía es rumiación en rumination pt ruminação rubefacción Vid.sarampelo alemán (m) es rubeola. rubéola.rubefacción (f) es rubefacción.]. sarampo alemão 4489 ruptura cromosómica f Xenética SIN. patella pt patela. rubefacção [Pt.]... ruptura cromosómica en chromosome breakage pt quebra cromossômica 4483 rubéola f *ruxido mediastínico Vid.Vocabulario 4479 rotavirus m Etiopatoxenia es rotavirus en rotavirus pt rotavírus 4485 ruído cardíaco m Fisioloxía es ruido cardíaco en heart sound pt bulha.crepitación mediastínica 4484 rubor m Semioloxía SIN. rubefaction pt rubefação [Br. rubella pt rubéola..

sadismo sexual en sadism.cuspe (m) [pop. salmonelosis en salmonellosis pt salmonelose 453 .sáculo Patoloxías SIN.síndrome da apnea-hipopnea durante o sono 4496 sal biliar m Fisioloxía es sal biliar en bile salt pt sal biliar 4491 sacarosa f Bioquímica es sacarosa en saccharose...Vocabulario 4490 sacarase f Bioquímica es sacarasa en saccharase pt sacarase SAHS Vid.. sexual sadism pt sadismo. sadismo sexual 4494 sadismo m 4500 saliva f sadismo sexual Vid. ptisma [cult...sáculo vestibular es sáculo en saccule pt sáculo la sacculus 4497 sala de partos f 4492 sacroiliíte f Organización sanitaria SIN. saliva 4495 safenectomía f 4501 salmonelose f Patoloxías es salmonellosis.sadismo sexual es sadismo..] es saliva en saliva pt cuspo [pop.sadismo Terapéutica es safenectomía en saphenectomy pt safenectomia Fisioloxía SIN.. sacroilitis en sacroiliitis pt sacroiliíte Anatomía SIN. sucrose pt sacarose sala de operacións Vid..óso sacro Patoloxías es sacroiliítis.quirófano sacro Vid.paritorio (m) es paritorio.].].. sala de partos en delivery room pt sala de parto 4493 sáculo m 4498 sala de reanimación f Organización sanitaria es sala de reanimación en recovery room pt sala de recuperação pós-anestésica 4499 salicilato m Farmacoloxía es salicilato en salicylate pt salicilato sáculo vestibular Vid.

.rubéola sanatorio Vid. tubal ligation pt ligadura de trompas. tubectomy pt salpingectomia.xarampón es sarampión en measles pt sarampo 4507 salpinxite f Patoloxías es salpingitis en salpingitis pt salpingite sarampelo alemán Vid.. salpinguectomía. salpingorrafia sangría Vid. salpingorrafia en salpingorrhaphy..hospital de media e longa estadía 454 .hemorraxia Probas complementarias Terapéutica SIN.sangría es sangría en bloodletting pt sangria 4508 sangradura f 4503 salpingorrafia f Terapéutica SIN..tubectomía es salpingectomía..Vocabulario 4502 salpingopexia f Terapéutica es salpingopexia en salpingopexy pt salpingopexia sangrado Vid..sangradura Fisioloxía es sangre en blood pt sangue 4509 sangue m 4504 salpingostomía f Terapéutica es salpingostomía en salpingostomy pt salpingostomia 4510 sanidade f 4505 salpingotomía f Terapéutica es salpingotomía en salpingotomy pt salpingotomia Organización sanitaria es sanidad en health pt saúde santiña Vid.ligadura de trompas es ligadura de trompas. ligadura tubária. tubectomia 4512 sarampelo m Patoloxías SIN.. tubectomía en salpingectomy...pupila Etiopatoxenia es saprófito en saprophyte pt saprófito 4506 salpinxectomía f 4511 saprófito -ta a Terapéutica SIN.

mieloblastoma sarcoma osteoxénico Vid. schwannoma pt neurinoma. saturnismo 4520 saúde f Termos xerais es salud en health pt saúde 4515 sarcoma m Patoloxías es sarcoma en sarcoma pt sarcoma 4521 saúde pública f Organización sanitaria es salud pública en public health pt saúde pública sarcoma granulocítico Vid.osteosarcoma 4522 schwannoma m 4516 sarcómera f Histoloxía es sarcómera.... raña [pop. sarna en itch. intoxicação por chumbo.neurinoma es neurinoma. intoxicación por chumbo (f) es intoxicación por plomo. scabies pt escabiose.].. schwannoma en neurinoma.] Anatomía Patoloxías SIN. sarcómero en sarcomere pt sarcômero [Br.plumbismo. sarna 4524 secreción anfícrina f Histoloxía es secreción anficrina en amphicrine secretion pt secreção anfícrina 4518 satélite m Xenética es satélite en satellite pt satélite 455 . saturnismo en lead poisoning. plumbism pt evenenamento por chumbo.. schwannoma 4523 secreción f Fisioloxía es secreción en secretion pt secreção 4517 sarna f Patoloxías SIN.Vocabulario 4513 sarcina f Etiopatoxenia es sarcina en sarcina pt sarcina 4519 saturnismo m 4514 sarcoidose f Patoloxías es sarcoidosis en sarcoidosis pt sarcoidose Patoloxías SIN. plumbismo.] es escabiosis. sarcómero [Pt.escabiose.

...Vocabulario 4525 secreción apócrina f Histoloxía es secreción apocrina en apocrine secretion pt secreção apócrina 4531 secreción parácrina f Histoloxía es secreción paracrina en paracrine secretion pt secreção parácrina 4526 secreción autócrina f Histoloxía es secreción autocrina en autocrine secretion pt secreção autócrina autócrina secreción vaxinal Vid. terminador en termination sequence... secreção merócrina Xenética VAR.secreción écrina es secreción ecrina. terminator pt terminador 4529 secreción holócrina f Histoloxía es secreción holocrina en holocrine secretion pt secreção holócrina 4535 secuenciación f 4530 secreción merócrina f Histoloxía SIN.secreción merócrina Bioquímica Fisioloxía es secretina en secretin pt secretina 4527 secreción endócrina f Histoloxía es secreción endocrina en endocrine secretion pt secreção endócrina 4533 secuencia f Xenética es secuencia en sequence pt seqüência 4528 secreción exócrina f Histoloxía es secreción exocrina en exocrine secretion pt secreção exócrina 4534 secuencia de terminación f Xenética SIN.fluxo vaxinal 4532 secretina f secreción écrina Vid. secreción merocrina en merocrine secretion pt secreção écrina..terminador (m) es secuencia de terminación.secuenciación 456 .secuenciamento (m) es secuenciación en sequencing pt seqüenciamento secuenciamento Vid.

.esperma semiluxación Vid.] seme Vid. segregación genética en genetic segregation. segregation pt segregação.subluxación 457 .segregación xenética es segregación. sedentary lifestyle pt sedentarismo 4545 selección clonal f 4540 sedestación f Anatomía SIN. sedimento urinario en urinary sediment pt sedimento urinário 4537 secuestro de sangue m 4542 segmento broncopulmonar m Anatomía es segmento broncopulmonar en bronchopulmonary segment pt segmento broncopulmonar la segmentum bronchopulmonale Etiopatoxenia SIN. Cfr.].posición sentada es posición sentada. sedentarism.- Designa un ‘tipo de fármaco que calma a excitación e a dor’. sedestación en seated position pt posição sentada Fisioloxía es selección clonal en clonal selection pt seleção clonal [Br.. vascular sequestration pt seqüestro de sangue 4543 segregación f secuestro vascular Vid.secuestro vascular es secuestro de sangre. con “calmante” e “tranquilizante”... secuestro vascular en blood sequestration..segregación 4544 sela turca f Anatomía es silla turca en sella turcica pt sela turca la sella turcica 4539 sedentarismo m Etiopatoxenia es sedentarismo en sedentariness. Farmacoloxía es sedante en sedative pt sedativo segregación xenética Vid.Vocabulario 4536 secuestrador de ácidos biliares m 4541 sedimento urinario m Farmacoloxía es secuestrador de ácidos biliares en bile acid sequestrant pt seqüestrador de ácidos biliares Probas complementarias es sedimento de orina.secuestro de sangue 4538 sedante m Xenética SIN... segregação genética Nota. selecção clonal [Pt.

. sen Vid.. profunda e interoceptiva’.seo transverso seo lonxitudinal inferior Vid.tempa Etiopatoxenia es senilidad en senility pt senilidade 4548 senilidade f 4554 seo coronario m Anatomía es seno coronario en coronary sinus pt seio coronário la sinus coronarius 4549 sensibilidade f Epidemioloxía es sensibilidad en sensitivity pt sensibilidade 4555 seo esfenoidal m Anatomía es seno esfenoidal en sphenoidal sinus pt seio esfenoidal la sinus sphenoidalis Nota.- Designa a ‘capacidade de percibir sensacións de orixe cutánea.. con “sintomatoloxía”..- Designa unha ‘forma de medida do grao de exactitude dunha proba’.- Cfr. carotid sinus pt seio carotídeo la sinus caroticus 4553 seo cavernoso m Anatomía es seno cavernoso en cavernous sinus pt seio cavernoso la sinus cavernosus Nota.. 4550 sensibilidade f Nota. Fisioloxía es sensibilidad en sensitivity pt sensibilidade seo lateral Vid.bulbo carotídeo es seno carotídeo en carotid bulb.Vocabulario 4546 seminoma m Anatomía patolóxica es seminoma en seminoma pt seminoma Termos xerais es semiología en semiology pt semiologia 4552 seo carotídeo m 4547 semioloxía f Anatomía SIN.alérxeno Fisioloxía es sentido en sense pt sentido 4556 seo petroso inferior m Anatomía es seno petroso inferior en inferior petrosal sinus pt seio petroso inferior la sinus petrosus inferior 4551 sentido m 458 ..seo saxital inferior seo lonxitudinal superior Vid.seo saxital superior sensibilinóxeno Vid.

tabique auriculoventricular en atrioventricular septum pt septo atrioventricular la septum atrioventriculare 4560 seo transverso m Anatomía SIN.septo femoral Anatomía SIN.Vocabulario 4557 seo petroso superior m Anatomía es seno petroso superior en superior petrosal sinus pt seio petroso superior la sinus petrosus superior 4562 septación cardíaca f Fisioloxía SIN.tabique atrioventricular. septo crural es septum crural... septo auriculoventricular..septo atrioventricular septo crural Vid.seo lateral es seno lateral. tabique auriculoventricular es septo atrioventricular.seo lonxitudinal superior es seno longitudinal superior. septicemia pt septicemia 4564 septo atrioventricular m 4559 seo saxital superior m Anatomía SIN. seio transverso la sinus transversus septo auriculoventricular Vid. septum femoral. inferior sagittal sinus pt seio sagital inferior la sinus sagittalis inferior 4563 septicemia f Semioloxía es septicemia en septicaemia. seno sagital superior en superior longitudinal sinus.tabique femoral. septo femoral la septum femorale 4565 septo femoral m separación Vid. femoral septum pt septo crural.tabicación cardíaca es septación cardíaca. tabicación cardíaca en cardiac septation pt septação do coração 4558 seo saxital inferior m Anatomía SIN... seno transverso en lateral sinus.. tabique femoral en crural septum. seno sagital inferior en inferior longitudinal sinus.seo lonxitudinal inferior es seno longitudinal inferior. superior sagittal sinus pt seio sagital superior la sinus sagittalis superior Anatomía SIN.abdución Patoloxías es sepsis en sepsis pt sepse 4561 sepse f 459 . tabique atrioventricular.. septo auriculoventricular.. transverse sinus pt seio lateral..

.tabique interatrial. tabique das fosas nasais es tabique nasal en nasal septum pt septo nasal la septum nasi 4574 serosa f 4569 septoplastia f Terapéutica es septoplastia en septoplasty pt septoplastia Histoloxía es serosa en serosa pt serosa serosa serosa serosa Patoloxías es serositis en serositis pt serosite 4575 serosite f 4570 septotomía f Terapéutica es septotomía en septotomy pt septotomia 4576 serotonina f Bioquímica Fisioloxía es serotonina en serotonin pt serotonina 460 . septo interauricular. septo interauricular. tabique interauricular es septo interatrial.tabique interventricular es septo interventricular.septo interatrial serodiagnóstico Vid...tabique nasal...Vocabulario 4566 septo interatrial m Anatomía SIN..Ser (sb) es serina en serine pt serina 4571 serina f SERM Vid..serina Bioquímica SIN. tabique interventricular en interventricular septum pt septo interventricular la septum interventriculare 4572 seroloxía f Probas complementarias es serología en serology pt serologia Medicina preventiva es seroprofilaxis en seroprophylaxis pt seroprofilaxia 4573 seroprofilaxe f 4568 septo nasal m Anatomía SIN.modulador selectivo do receptor de estróxeno septo interauricular Vid.. tabique interatrial. tabique interauricular en interatrial septum pt septo interatrial la septum interatriale Ser Vid.diagnóstico serolóxico 4567 septo interventricular m Anatomía SIN.

sialadenectomía es sialoadenectomía en sialadenectomy.. sialoadenectomia 4582 sialoadenectomía f 4579 sexualización f Etiopatoxenia es sexualización en sexualization pt sexualização sialoadenite Vid.. sialografía en ptyalography.sialoadenectomía 4586 sialoquímica f Probas complementarias es sialoquímica en sialochemistry pt sialoquímica 461 . sialoadenitis en sialadenitis. sialoadenitis pt sialadenite. shigelose...ptialografía es ptialografía.... sexo cromossómico [Pt. sialoadenectomy pt sialadenectomia. sialoadenite 4578 sexo gonadal m Xenética es sexo gonadal en gonadal sex pt sexo gonadal sialidase Vid. sialography pt ptialografia. shiguelose 4584 sialolitíase f Patoloxías es sialolitiasis en sialolithiasis pt sialolitíase shunt Vid.neuraminidase Terapéutica VAR.disentería bacilar es disentería bacilar..]. shigelosis en bacillary dysentery. shigellosis pt disenteria bacilar.anastomose shunt Vid.Vocabulario 4577 sexo cromosómico m Xenética es sexo cromosómico en chromosomal sex pt sexo cromossômico [Br.sialoadenite es sialadenitis.curtocircuíto SIADH Vid. shigellosis.sialadenite Probas complementarias SIN.] 4581 sialadenite f Patoloxías VAR.. sialografia SFC Vid...síndrome de fatiga crónica 4583 sialografía f 4580 shigelose f Patoloxías SIN.síndrome de secreción inadecuada de ADH 4585 sialometría f Probas complementarias es sialometría en sialometry pt sialometria sialadenectomía Vid.

sialorrhea.sigmoidoscopia sida Vid.Vocabulario 4587 sialorrea f Semioloxía SIN..colon sigmoide sigmoidocistoplastia Vid.sibilación es sibilancia en wheeze pt sibilação sigma Vid. syphilis pt lues.sigmoscopia es sigmoidoscopia en sigmoidoscopy pt sigmoidoscopia Vid..sinal da cola de cometa sífile da columna vertebral Vid.sibilancia Semioloxía VAR...... sialorreia [Pt.síndrome de sigmoscopia inmunodeficiencia adquirida 4590 sideremia f Semioloxía es sideremia en serum iron pt ferro sérico 4595 significación clínica f Termos xerais es significación clínica en clinical significance pt significância clínica 4591 siderose f signo Vid.sinal signo antecedente Vid.] 4592 sifílide f Semioloxía es sifílide en syphilid pt sifílide 4593 sífilis f 4588 sialuria f Semioloxía es sialuria en sialuria pt sialúria Patoloxías SIN.]. sífilis siameses Vid.xemelgos siameses sibilación Vid.sinal da signo da cola de cometa Vid...ptialismo (m) es ptialismo.. sialorrea en ptyalism.... sialorrhoea pt ptialismo.pródromo bufanda Semioloxía Patoloxías es siderosis en siderosis pt siderose signo da bufanda Vid.tabe dorsal 462 . sífilis en lues..lúes es lúes.cistosigmoidoplastia 4589 sibilancia f 4594 sigmoidoscopia f Terapéutica Probas complementarias VAR. sialorréia [Br..

. sympathomimetic pt simpaticomimético signo de Ballance Vid...sinal da corda 4597 simbiose f Termos xerais es simbiosis en symbiosis pt simbiose signo da gabeta Vid. sympathicectomy pt simpatectomia..sinal da matidez cambiante signo da onda ascítica Vid.simpatectomía signo da silueta Vid. simultanagnosia pt simultagnosia simultanagnosia Vid... simpaticectomía en sympathectomy..sinal da gabeta signo do obturador Vid..simpaticectomía es simpatectomía.sinal do broncograma aéreo 4600 simultagnosia f signo do caixón Vid..sinal vital Patoloxías 4596 silicose f es silicosis en silicosis pt silicose sinais vitais Vid...sinal da inclinación articular signo do broncograma aéreo Vid...sinal do obturador Semioloxía SIN.sinal de Ballance signo do bocexo articular Vid.sinal da silueta 4599 simpaticomimético m Farmacoloxía es simpaticomimético en sympathicomimetic. simultanagnosia en simultagnosia.Vocabulario signo da corda Vid.constantes vitais 463 ...sinal do psoas 4601 sinais piramidais m pl Semioloxía es signos piramidales en pyramidal signs pt sinais piramidais signo vital Vid..sinal da inclinación articular 4598 simpatectomía f signo da matidez cambiante Vid.simultagnosia signo do psoas Vid.sinal da onda ascítica Terapéutica VAR.simultanagnosia es simultagnosia. simpaticectomia simpaticectomía Vid..sinal da gabeta signo da inclinación articular Vid..agnosia simultánea VAR..

Vocabulario 4602 sinal m Termos xerais SIN...sinal da inclinación articular 4607 sinal da inclinación articular m 4611 sinal do broncograma aéreo m Semioloxía SIN.. drawer test pt sinal da gaveta. signo do caixón es signo del cajón..crepitación mediastínica sinal do bocexo articular Vid.signo da cola de cometa es signo de la cola de cometa en comet sign.test da elevación da perna en extensión Semioloxía SIN.signo es signo en sign pt sinal 4608 sinal da matidez cambiante m 4603 sinal da bufanda m Semioloxía SIN... teste da gaveta Semioloxía SIN. signo do bocexo articular es signo del bostezo articular en joint tilt sign pt sinal da inclinação articular sinal de Hamman Vid.. signo da gabeta.signo da silueta es signo de la silueta en silhouette sign pt sinal da silhueta 4605 sinal da corda m Semioloxía SIN. signo da inclinación articular..signo da matidez cambiante. comet tail sign pt sinal da cauda de cometa 4610 sinal da silueta m Semioloxía SIN.signo de Ballance 4606 sinal da gabeta m sinal de elevación da perna estendida Vid.signo da onda ascítica es signo de la oleada ascítica en fluid wave test pt sinal da onda ascítica 4604 sinal da cola de cometa m Semioloxía SIN. signo de Ballance en Ballance sign pt sinal de Ballance 4609 sinal da onda ascítica m Semioloxía SIN.sinal do bocexo articular... sinal de Ballance.sinal do caixón. test del cajón en drawer sign...signo do broncograma aéreo es signo del broncograma aéreo en air bronchogram sign pt sinal do broncograma aéreo 464 ..signo da corda es signo de la cuerda en cord sign pt sinal da corda sinal de Ballance Vid.signo da bufanda es signo de la bufanda en scarf sign pt sinal do xale Semioloxía SIN. signo de Ballance es signo de la matidez cambiante..

. sincitiotrofoblasto en syncitiotrophoblast pt sincício.sincinesia 465 ..sincitio es sincitio.signo do psoas es signo del psoas en psoas sign pt sinal do psoas solpor sincitio Vid.ollar en 4619 sincondrose f Anatomía es sincondrosis en synchondrosis pt sincondrose la synchondrosis 4614 sinal vital m Probas complementarias SIN.sincitiotrofoblasto Histoloxía SIN..sincinese es sincinesia en synkinesis pt sincinesia 4612 sinal do obturador m Semioloxía SIN.signo do obturador es signo del obturador en obturator sign pt sinal do obturador Semioloxía SIN...Vocabulario sinal do caixón Vid.. sinciciotrofoblasto 4613 sinal do psoas m pl 4618 sincitiotrofoblasto m sinal do solpor Vid...sinal da gabeta 4617 sincinesia f Semioloxía VAR..signo vital es signo vital en vital sign pt sinal vital 4620 síncope m Semioloxía es síncope en syncope pt síncope 4615 sinapse f Fisioloxía es sinapsis en synapse pt sinapse 4621 sindesmófito m Semioloxía es sindesmofito en syndesmophyte pt sindesmófito 4616 sinartrose f Anatomía es sinartrosis en synarthrosis pt sinartrose la synarthrosis 4622 sindesmose f Anatomía es sindesmosis en syndesmosis pt sindesmose la syndesmosis sincinese Vid.

síndrome de insuficiencia de la arteria basilar en basilar artery insufficiency syndrome.. sleep apnea-hypopnea syndrome pt SAHS (sg). síndrome de la cola de caballo en cauda equina syndrome pt síndrome da cauda equina 4627 síndrome confusional f Patoloxías es síndrome confusional en confusional syndrome pt síndrome confusional síndrome da cola de cabalo Vid. síndrome do compartimento 4630 síndrome da cauda equina f Patoloxías VAR. síndrome de alcoholismo fetal en fetal alcohol syndrome pt síndrome alcoólica fetal 4629 síndrome da arteria vertebrobasilar f síndrome boca-man-pé Vid.síndrome de alcoholismo fetal es síndrome alcohólico fetal.síndrome da cauda equina 4631 síndrome da embolia graxa f Patoloxías es síndrome de la embolia grasa en fat embolism syndrome pt síndrome da embolia gordurosa 466 .síndrome do túnel carpiano 4626 síndrome compartimental f Patoloxías es síndrome compartimental en compartment syndrome pt síndrome compartimental. top-of-the-basilar syndrome... síndrome de apneahipopnea durante el sueño en SAHS (sg). síndrome da apnéiahipopnéia do sono síndrome afectiva estacional Vid.trastorno afectivo estacional 4624 síndrome alcohólica fetal f Patoloxías VAR..síndrome da cola de cabalo es síndrome de cauda equina.síndrome de insuficiencia da arteria basilar es síndrome arterial vértebro-basilar.enfermidade man-pé-boca 4625 síndrome carcinoide f Patoloxías es síndrome carcinoide en carcinoid syndrome pt síndrome carcinóide Probas complementarias Patoloxías SIN.SAHS (sg) es SAHS (sg)...Vocabulario 4623 síndrome f Termos xerais es síndrome (m) en syndrome pt síndrome 4628 síndrome da apnea-hipopnea durante o sono f Patoloxías SIN... vertebro-basilar artery syndrome pt síndrome da artéria vértebro-basilar síndrome da canle carpiana Vid.

síndrome de desconforto respiratorio do adulto 4638 síndrome de desconforto respiratorio do adulto f 4634 síndrome da vea cava superior f Patoloxías es síndrome de la vena cava superior en superior vena cava syndrome... síndrome das pernas inquietas Probas complementarias Patoloxías SIN.Vocabulario 4632 síndrome da pel escaldada f Patoloxías es síndrome de la piel escaldada en scalded skin syndrome pt síndrome da pele escaldada 4637 síndrome de bradicardia taquicardia f síndrome da sela turca Patoloxías es síndrome de bradicardia-taquicardia en tachycardia-bradycardia syndrome pt síndrome bradicardia-taquicardia Vid.acromelalxia es acromelalgia. síndroma de piernas inquietas en acromelalgia. síndrome de dificultad respiratoria aguda. síndrome de distrés respiratorio do adulto es SDRA (sg). adult respiratory distress syndrome. restless legs syndrome pt acromelalgia.síndrome de desconforto respiratorio agudo.síndrome de distrés respiratorio do neonato es síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido en infant respiratory distress syndrome.... respiratory distress syndrome of newborn pt síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 467 ...síndrome alcohólica fetal Probas complementarias Patoloxías SIN.síndrome da sela turca baleira 4633 síndrome da sela turca baleira f Patoloxías SIN.síndrome da sela turca es síndrome de la silla turca vacía en empty sella syndrome pt síndrome da sela vazia síndrome de desconforto respiratorio agudo Vid. ARDS (sg) pt síndrome do desconforto respiratório do adulto 4639 síndrome de desconforto respiratorio do neonato f 4636 síndrome de abstinencia f Patoloxías es síndrome de abstinencia en withdrawal syndrome pt síndrome de abstinência síndrome de alcoholismo fetal Vid. síndrome de dificultad respiratoria del adulto en acute respiratory distress syndrome. SVCS (sg) pt síndrome da veia cava superior 4635 síndrome das pernas inquedas f Patoloxías SIN.

- Esta doenza foi coñecida ata os anos 60 do pasado século co nome de “mongolismo”. síndrome de fadiga crónica [Pt..síndrome de desconforto respiratorio do neonato síndrome de insuficiencia da arteria basilar Vid.. síndrome da imunodeficiência adquirida Vid.necrólise epidérmica tóxica 4642 síndrome de fatiga crónica f Patoloxías SIN. síndrome de disfunción multiorgánica en multiple organ dysfunction syndrome.] 4646 síndrome de malabsorción f Patoloxías es síndrome de malabsorción en malabsorption syndrome pt síndrome de mal-absorção 468 .síndrome da arteria vertebrobasilar 4641 síndrome de Down f Patoloxías es síndrome de Down en Down syndrome pt síndrome de Down 4645 síndrome de lise tumoral f Patoloxías es síndrome de lisis tumoral en tumor lysis syndrome pt síndrome de lise tumoral Nota. multiple organ failure pt falência de múltiplos órgãos. síndrome da disfunção de múltiplos órgãos 4643 síndrome de inestabilidade cromosómica f Xenética es síndrome de inestabilidad cromosómica en chromosomal instability syndrome pt síndrome de instabilidade cromossômica 4644 síndrome de inmunodeficiencia adquirida f síndrome de distrés respiratorio do adulto Vid... síndrome de fatiga crónica en CFS (sg).. síndrome de fadiga crônica [Br. AIDS pt AIDS.. síndrome de Lyell Vid. síndrome de inmunodeficiencia adquirida en acquired immuno-deficiency syndrome.Vocabulario 4640 síndrome de disfunción multiorgánica f Patoloxías SIN. pero hoxe o seu uso está desaconsellado polas connotacións pexorativas que comporta.sida es sida. SIDA.síndrome de desconforto respiratorio do adulto síndrome de distrés respiratorio do neonato Patoloxías SIN.insuficiencia multiorgánica.SFC (sg) es SFC (sg). fallo multiorgánico (m) es insuficiencia multiorgánica. chronic fatigue syndrome pt SFC (sg)..].

síndrome del hueco poplíteo en popliteal entrapment syndrome pt síndrome do aprisionamento da artéria poplítea Patoloxías SIN. systemic inflammatory response syndrome pt síndrome de resposta inflamatória sistêmica [Br. síndrome de secreción inadecuada de ADH en inappropriate ADH syndrome..SRIS (sg) es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.... síndrome do X-frágil 4650 síndrome de secreción inadecuada de ADH Patoloxías SIN.Vocabulario 4647 síndrome de morte súbita do lactante f Patoloxías SIN. síndrome de secreção inadequada de HAD f 4654 síndrome do desfiladeiro torácico f Patoloxías es síndrome del desfiladero torácico en thoracic outlet syndrome pt síndrome do desfiladeiro torácico 469 .morte súbita infantil es muerte súbita infantil.síndrome de roubo da subclavia síndrome do colon irritable Vid.].síndrome de roubo da arteria subclavia es síndroma de robo de la arteria subclavia en subclavian steal syndrome pt sindrome do roubo da subclávia 4653 síndrome do cromosoma X fráxil f Patoloxías SIN..síndrome do atrapamento poplíteo es síndrome del atrapamiento poplíteo...SIADH (sg) es SIADH (sg). síndrome de resposta inflamatória sistémica [Pt.] f síndrome do atrapamento poplíteo Vid.síndrome do X fráxil es síndrome del cromosoma X frágil en fragile X syndrome pt síndrome do cromossomo X-frágil..síndrome do aprisionamento poplíteo 4652 síndrome do choque tóxico f Patoloxías es síndrome del choque tóxico. sudden infant death syndrome pt síndrome da morte súbita na infância 4651 síndrome do aprisionamento poplíteo f 4648 síndrome de resposta inflamatoria sistémica Patoloxías SIN. síndrome de muerte súbita del lactante en SIDS (sg). SIADH (sg) pt SIHAD. síndrome del shock tóxico en toxic shock syndrome pt síndrome do choque tóxico síndrome de roubo da arteria subclavia Vid..colon irritable 4649 síndrome de roubo da subclavia f Patoloxías SIN. SRIS (sg) en SIRS (sg).

keratoconjunctivitis sicca pt queratoconjuntivite seca.síndrome do membro fantasma 4659 síndrome do ollo húmido f Patoloxías es síndrome del ojo húmedo en wet eye syndrome pt síndrome do olho húmido síndrome do túnel do carpo Vid.síndrome do membro pantasma es síndrome del miembro fantasma en phantom limb syndrome pt síndrome do membro fantasma Patoloxías es síndrome del restaurante chino en Chinese restaurant syndrome pt síndrome do restaurante chinês 4663 síndrome do túnel carpiano f Patoloxías SIN. síndrome do túnel do carpo en carpal tunnel syndrome pt síndrome do tunel do carpo.síndrome do túnel do carpo es síndrome do túnel carpiano.. polycystic ovary syndrome pt síndrome do ovário policístico síndrome do intestino irritable Vid.. síndrome do túnel do carpo síndrome do membro pantasma Vid.Vocabulario 4655 síndrome do encarceramento f Patoloxías es síndrome de cautiverio en locked-in syndrome pt sindrome do encarceramento 4660 síndrome do ollo seco f 4656 síndrome do feto morto f Patoloxías es síndrome del feto muerto en dead fetus syndrome pt síndrome do feto morto Patoloxías SIN.síndrome da canle carpiana VAR. síndromes do olho seco 4657 síndrome do intestino curto f Etiopatoxenia Patoloxías es síndrome del intestino corto en short bowel syndrome pt índrome do intestino curto s 4661 síndrome do ovario poliquístico f Patoloxías es síndrome del ovario poliquístico en PCOS (sg).queratoconxuntivite seca es queratoconjuntivitis seca... síndrome de ojo seco en dry eye syndrome..colon irritable 4662 síndrome do restaurante chinés f 4658 síndrome do membro fantasma f Patoloxías VAR...síndrome do túnel carpiano síndrome do X fráxil Vid.síndrome do cromosoma X fráxil 470 ..

articulación fibrosa 4667 síndrome nefrítica f Patoloxías es síndrome nefrítica en nephritic syndrome pt síndrome nefrítica 4673 sínfise f 4668 síndrome nefrótica f Patoloxías es síndrome nefrótico en nephrotic syndrome pt síndrome nefrótica Anatomía es sínfisis en symphysis pt sínfise la shymphysis 4674 sinfiseotomía f 4669 síndrome neuroléptica maligna f Terapéutica es sinfiseotomía.] 4670 síndrome paraneoplásica f Patoloxías es síndrome paraneoplásico en paraneoplastic syndrome pt síndrome paraneoplásica 4665 síndrome hepatorrenal f Patoloxías es síndrome hepatorrenal en hepatorenal syndrome pt síndrome hepatorrenal 4671 síndrome premenstrual f Patoloxías es síndrome premenstrual en premenstrual syndrome pt síndrome pré-menstrual 4666 síndrome man-pé f 4672 síndrome talámica f Patoloxías SIN.articulación ósea es articulación ósea.. palmar-plantar erythrodysesthesia pt eritrodisestesia palmo-plantar.eritrodisestesia palmoplantar es eritrodisestesia palmoplantar. sinfisiotomía en symphyseotomy.trastorno obsesivo-compulsivo 4675 sinostose f síndrome obsesiva-compulsiva Anatomía SIN.. síndrome hemolítica urémica [Pt. symphysiotomy pt sinfisiotomia Patoloxías es síndrome neuroléptico maligno en malignant neuroleptic syndrome pt síndrome neuroléptica maligna Vid. synostosis pt articulação óssea.efecto sinérxico sinfibrose Vid.. sinostose la junctura ossea. sinostosis en bony union.. síndrome mano-pie en hand-foot syndrome.Vocabulario 4664 síndrome hemolítica urémica f Patoloxías es síndrome hemolítico urémico en hemolytic uremic syndrome pt síndrome hemolítica urêmica [Br..]. synostosis 471 . síndrome mão-pé Probas complementarias Patoloxías es síndrome talámico en thalamic syndrome pt síndrome talâmica sinerxía Vid.

bursite Fisioloxía es síntesis en synthesis pt síntese 4678 síntese f 4685 siringobulbia f Patoloxías es siringobulbia en syringobulbia pt siringobulbia 4679 síntoma m Termos xerais es síntoma en symptom pt sintoma 4686 siringoma m Anatomía patolóxica es siringoma en syringoma pt siringoma síntoma antecedente Vid.... sirolimus 472 .pródromo 4680 sintomatoloxía f 4687 siringomielía f Patoloxías es siringomielia en syringomyelia pt siringomielia Termos xerais es sintomatología en symptomatology pt sintomatologia Nota..- Cfr. Terapéutica es sinusectomía en sinusectomy pt sinusectomia 4688 sirolimo m 4681 sinusectomía f Farmacoloxía VAR.artrectomía es sinovectomía en synovectomy pt sinovectomia 4682 sinusite f Patoloxías es sinusitis en sinusitis pt sinusite sinovia Vid. sirolimus en sirolimus pt sirolimo.sirolimus es sirolimo.líquido sinovial Patoloxías es sinovitis en synovitis pt sinovitis 4683 sinusoide m Histoloxía es sinusoide en sinusoid pt sinusóide 4677 sinovite f 4684 sinusotomía f Terapéutica es sinusotomía en sinusotomy pt sinusotomia sinovite bursal Vid.Vocabulario 4676 sinovectomía f Terapéutica SIN.. con “semioloxía”.

osteona 4692 sistema de histocompatibilidade m Fisioloxía SIN.aparello.sistema Rh Fisioloxía es sistema endocrino en endocrine system pt sistema endócrino Vid.sirolimo Anatomía SIN..].Vocabulario sirolimus Vid. systema sistema de saúde Vid....sistema de histocompatibilidade humano es sistema HLA en HLA system pt sistema HLA inmunitario Fisioloxía es sistema de histocompatibilidad en histocompatibility system pt sistema de histocompatibilidade sistema inmune Vid. system pt aparelho. digestive system pt aparelho digestivo. ABO factors.aparello dixestivo es aparato digestivo. aparato es aparato. sistema inmunitario en immune system pt sistema imune.. sistema do grupo sanguíneo ABO sistema do grupo sanguíneo ABO Vid. sistema en apparatus..sistema inmune es sistema inmune.sistema sanitario 4689 sistema m 4693 sistema dixestivo m 4690 sistema ABO m Anatomía SIN.... sistema digestivo la apparatus digestorius.sistema ABO sistema do grupo sanguíneo Rh Vid..sistema HLA Fisioloxía VAR. sistema digestivo en alimentary system. systema digestorium Fisioloxía SIN. sistema ABO.. sistema imunitário 473 . ABO system pt factores ABO [Pt... fatores ABO [Br. cardiovascular system pt sistema cardiovascular la systema cardiovasculare sistema haversiano 4695 sistema HLA m sistema de Havers Vid. sistema del grupo sanguíneo ABO en ABO blood-group system.osteona 4694 sistema endócrino m 4691 sistema cardiovascular m Anatomía es sistema cardiovascular en blood-vascular system. sistema ABO.]. factores ABO es factores ABO.sistema 4696 sistema inmunitario m sistema de histocompatibilidade humano Vid.sistema do grupo sanguíneo ABO. sistema la apparatus.

sistema locomotor en locomotive system.sistema xenital sistema reprodutor 4700 sistema nervioso central m 4704 sistema respiratorio m Anatomía SIN.. autonomic part of peripheral nervous system. SNC (sg) en central nervous system. lymphoid system pt sistema linfático la systema lymphoideum 4701 sistema nervioso parasimpático m 4698 sistema locomotor m Anatomía SIN.aparello locomotor es aparato locomotor.. systema nervosum periphericum Fisioloxía Anatomía SIN. sistema nervoso vegetativo la divisio autonomica.aparello respiratorio es aparato respiratorio.. sistema locomotor Fisioloxía Anatomía SIN. locomotive system pt aparelho locomotor. autonomic nervous system. sympathetic part pt parte simpática.sistema nervioso autónomo Vid.]. SNC (sg) la pars centralis..parte simpática (f) es porción simpática.parte parasimpática (f) es porción parasimpática. vegetative nervous system pt sistema nervoso autônomo [Br. locomotor system help Definition of Locomotive system .sistema nervioso vexetativo. porción autónoma del sistema nervioso periférico. sistema nervioso simpático en sympathetic nervous system. parasympathetic part pt parte parassimpática. sistema nervioso vegetativo en autonomic division.. pars autonomica systematis nervosi peripherici Anatomía SIN. systema nervosum centrale Fisioloxía Anatomía SIN. sistema nervioso autónomo. sistema respiratorio en respiratory system pt aparelho respiratório.Vocabulario 4697 sistema linfático m Anatomía es sistema linfático en lymphatic system. sistema nervoso parassimpático la pars parasympathica Anatomía es sistema nervioso periférico en peripheral nervous system pt sistema nervoso periférico la pars peripherica. sistema nervoso autónomo [Pt..SNC (sg) es sistema nervioso central... sistema nervoso simpático la pars sympathica 4702 sistema nervioso periférico m 4699 sistema nervioso autónomo m 4703 sistema nervioso simpático m sistema nervioso vexetativo Vid. sistema nervioso parasimpático en parasympathetic nervous system. división autónoma do sistema nervioso periférico (f) es división autónoma.]. NCS (sg) pt sistema nervoso central. sistema respiratório la systema respiratorium 474 .

sistema genital. aparello reprodutor es aparato genital. sistema urogenital en urogenital system pt aparelho urogenital. Rh factor. Rh system pt factor Rh [Pt.]. aparelho reprodutor.Vocabulario 4705 sistema reticular m Fisioloxía SIN. reticular substance. sistema reticular. sistema urinário la systema urinarium 4712 sístole f Fisioloxía es sístole en systole pt sístole 4713 sitio de restrición m Xenética es sitio de restricción en restriction site pt sítio de restrição [Br. sistema urogenital la apparatus urogenitalis 4706 sistema Rh m Fisioloxía SIN. aparello xenital. formación reticular (f) es formación reticular. aparato reproductor. sistema Rh 4710 sistema xenital m Anatomía SIN. sistema urinario en urinary system pt aparelho urinário. substância reticular 4709 sistema uroxenital m Anatomía SIN.aparello urinario es aparato urinario. factor Rh es factor Rh...sistema do grupo sanguíneo Rh. sistema reproductor en genital system.sistema reprodutor. sistema reprodutor la systema genitale 4707 sistema sanitario m Organización sanitaria SIN.] 475 ..substancia reticular (f).]. sistema genital. fator Rh [Br.aparello uroxenital. sistema Rh en Rh blood-group system. sistema del grupo sanguíneo Rh...].. sustancia reticular en reticular formation. reproductive system pt aparelho genital. aparello xenitourinario es aparato urogenital. reticular system pt formação reticular.sistema de saúde es sistema sanitario en health care system pt sistema de saúde 4711 sistémico -ca a Farmacoloxía es sistémico en systemic pt sistémico 4708 sistema urinario m Anatomía SIN. sistema do grupo sanguíneo Rh. sistema reticular. sítio de restricção [Pt.

.sistema nervioso central sobaco Vid..soro salino (m).entrecruzamento xenético solución amortecedora Vid. buffer solution pt solução tampão.. solución fisiolóxica es solución salina. tampón en buffer.diafragma da pelve 4714 sobrecarga f 4719 solución f Farmacoloxía es solución en solution pt solução sobrecruzamento xenético Vid.diafragma da pelve solo pelviano Vid... tampón (m) es disolución amortiguadora. suero salino en salt solution pt solução salina 4717 sociobioloxía f Termos xerais es sociobiología en sociobiology pt sociobiologia 4721 solución tampón f 4718 sodio m Bioquímica SIN.axila sobrazo Vid.. disolución tampón.solución salina 4716 sobrepeso m Etiopatoxenia es sobrepeso en overweight pt sobrepeso 4720 solución salina f Farmacoloxía SIN.tenia 476 ...solución amortecedora.teníase solo da pelve Vid.. tampão 4722 soma m Histoloxía es soma en soma pt soma solitaria Vid..solución tampón 4715 sobredose f Etiopatoxenia es sobredosis en overdose pt overdose solución fisiolóxica Vid..Vocabulario SNC Vid...axila Etiopatoxenia es sobrecarga en overlead pt sobrecarga solitaria Vid.Na (sb) es sodio en sodium pt sódio Fisioloxía SIN.

sonda Nota. cateter.cánula.- Designa un ‘instrumento longo e fino... catéter (m) es cánula.Vocabulario 4723 somatización f Etiopatoxenia es somatización en somatization pt somatização *sonambulismo Vid. Xenética es sonda en probe pt sonda sondaxe Vid..xigantismo Bioquímica Fisioloxía es somatostatina en somatostatin pt somatostatina Patoloxías es somatostinoma en somatostinoma pt somatostinoma 4724 somatostatina f cilíndrico. empregado para explorar condutos do organismo. catéter.cateterismo Fisioloxía es sueño en sleep pt sono 4731 sono m 4727 somnambulismo m sonografía Vid.. souffle pt sopro 477 ..hipnótico somnografía Vid..’ Instrumental SIN.ecografía Fisioloxía es sueño en dream pt sonho Nota.. extraer ou introducir substancias. catheter pt cânula.polisomnografía Semioloxía es somnolencia en somnolence pt sonolência 4732 soño m 4728 somnolencia f 4733 sopro m Semioloxía es soplo en murmur. etc.- Evítese “sonambulismo”. 4725 somatostinoma m 4730 sonda f 4726 sombra acústica f Semioloxía es sombra acústica en acoustic shadowing pt sombra acústica Patoloxías es sonambulismo en somnambulism pt sonambulismo Nota.somnambulismo 4729 sonda f somatomegalia Vid.- Designa un ‘fragmento de ADN ou ARN que se emprega para determinados labores de detección no ámbito da xenética’. somnífero Vid. sonda en cannula.

.síndrome de resposta inflamatoria sistémica Histoloxía Anatomía es sustancia gris en grey matter.broncofonía Fisioloxía es suero en serum pt soro 4738 sublimación f Fisioloxía es sublimación en sublimation pt sublimação 4734 soro m Nota. grey substance pt substância gris la substantia grisea 4737 suavizante m Farmacoloxía es suavizante en soothing pt suavizante 4743 substancia negra f Anatomía SIN.semiluxación es semiluxación.broncofonía sopro tubario Vid..solución salina SPECT Vid. o 4739 subluxación f Patoloxías SIN. subluxation pt semiluxação...Vocabulario sopro tubárico Vid.. nigra es sustancia negra en substantia nigra pt substância negra la substantia nigra 478 . separada por coagulación’..- Designa a ‘parte límpida dun líquido rgánico.tomografía por emisión de fotón único Histoloxía Anatomía es sustancia blanca en white matter..antisoro soro salino Vid.íleo paralítico 4741 substancia branca f soro inmune Vid.. subluxação 4735 soro fisiolóxico m Farmacoloxía es suero fisiológico en physiological saline pt soro fisiológico 4740 submucosa f Histoloxía es submucosa en submucosa pt submucosa 4736 soro glicosado m Farmacoloxía es suero glucosado en glucose solution pt soro glicosado suboclusión intestinal Vid...locus niger (m). subluxación en semiluxation. white substance pt substância branca la substantia alba 4742 substancia gris f spray Vid.aerosol SRIS Vid.

perspiración. sulcus pt sulco la sulcus 4752 suor f 4747 suco calcarino m Anatomía SIN. calcarine sulcus pt fissura calcarina. surco calcarino en calcarine fissure.cisura calcarina (f).. fisura calcarina (f) es cisura calcarina.. suor Termos xerais es superficial en superficial pt superficial la superficialis articular 4753 superficial a sudación Vid.face 4754 superior a Anatomía es superior en superior pt superior la superior 479 ...sulfamida Farmacoloxía es sulfonilurea en sulphonylurea pt sulfonilureia 4746 suco m 4751 sulfonilurea f Anatomía es surco en groove..diaforese Semioloxía es sofoco en flush pt afrontamento 4748 sufocación f superficie articular Vid.. sudor en perspiration..sulfonamida es sulfamida en sulphamide pt sulfamida sulfonamida Vid.Vocabulario 4744 substancia P f Bioquímica Fisioloxía es sustancia P en substance P pt substância p 4749 sufrimento fetal m Semioloxía es sufrimiento fetal en fetal distress pt sofrimento fetal substancia reticular Vid.suor sudación Vid.sistema reticular 4750 sulfamida f 4745 substrato m Bioquímica es sustrato en substrate pt substrato Farmacoloxía VAR. transpiración. sweat pt perspiração.. sudación es perspiración. sulco calcarino la sulcus calcarinus isioloxía F SIN.

.] 4763 suspensión f Farmacoloxía es suspensión en suspension pt suspensão 4758 supositorio m Farmacoloxía es supositorio en suppository pt supositório 4764 sutura f Terapéutica es sutura en suture pt sutura supositorio vaxinal Vid.óvulo Terapéutica SIN.. suscetibilidade [Br.axente tensioactivo es agente tensioactivo. sutura serrata en serrate suture pt sutura denteada.tempo de supervivencia media (m) es media de supervivencia.]. tempo médio de sobrevida.. suprarenalectomy pt adrenalectomia. suprarrenalectomia 4759 suprarrenalectomía f 4765 sutura dentada f Anatomía SIN. supra-renalectomia.adrenalectomía es adrenalectomía. suprarrenalectomía en adrenalectomy.. sobrevida média. sutura serrátil la sutura serrata 480 .. supervivencia media en mean survival.. mean survival time pt média de sobrevivência.Vocabulario 4755 supervivencia media f Epidemioloxía SIN. surfactante en surfactant.barriga da perna Fisioloxía SIN. tempo médio de sobrevivência 4760 supresión f Fisioloxía es supresión en suppression pt supressão sura Vid. agente tensoativo [Br. sobrevivência média. surfactante 4761 surfactante m 4756 supinación f Fisioloxía Anatomía es supinación en supination pt supinação la supinatio 4762 susceptibilidade f 4757 suplemento m F armacoloxía es suplemento en supplement pt suplemento Etiopatoxenia es susceptibilidad en susceptibility pt susceptibilidade [Pt.].].sutura serrátil es sutura dentada. tensioactive agent pt agente tensoactivo [Pt.

sífilis da medula espinhal....triiodotironina T4 Vid...septación cardíaca T Vid... syphilitic myelopathy. sífilis de la columna vertebral. tabes dorsal sutura serrátil Vid.sutura harmónica es sutura armónica..timina T3 Vid.carina traqueal tabique das fosas nasais Vid.septo atrioventricular 4768 tabaco m tabique bronquial Vid. tabes dorsal en spinal cord syphilis.tiroxina Etiopatoxenia es tabaco en tobacco pt tabaco tabique atrioventricular Vid..sutura dentada tabes dorsal Vid.. tabes dorsalis pt mielopatía sifilítica..septo nasal 4769 tabaqueira anatómica f Anatomía es tabaquera anatómica en anatomical snuffbox pt tabaqueira anatômica [Br...tabe dorsal tabicación cardíaca Vid.mielopatía sifilítica. sutura plana en harmonic suture.sutura plana 4771 tabe dorsal f 4767 sutura plana f Anatomía SIN..septo interatrial 481 .tabes dorsal es mielopatía sifilítica. sífile da columna vertebral VAR.]. plane suture pt sutura harmónica.] tabique femoral Vid.septo atrioventricular tabique auriculoventricular Vid.. tabaqueira anatómica [Pt.septo femoral tabique interatrial Vid. sutura plana la sutura plana Patoloxías SIN.Vocabulario 4766 sutura escamosa f Anatomía es sutura escamosa en squamous suture pt sutura escamosa la sutura squamosa 4770 tabaquismo m Patoloxías es tabaquismo en smoking pt tabagismo sutura harmónica Vid..

Vocabulario tabique interauricular Vid.tacrolimus es tacrolimo.. tacrolimus en tacrolimus pt tacrolimo. talasemia en Mediterranean anemia. DRE (sg) pt toque rectal [Pt. liotab.].septo interatrial 4776 tacto rectal m tabique interventricular Vid...tableta bucodispersable es comprimido bucodispersable.tableta de disolución oral 4773 tableta de disolución oral f Farmacoloxía SIN.talasanemia es talasanemia.]. tato [Br.septo interventricular Probas complementarias es tacto rectal en digital rectal examination..septo nasal Farmacoloxía es tableta en tablet pt comprimido 4777 tacto vaxinal m 4772 tableta f Probas complementarias es tacto vaginal en cervical examination pt toque vaginal 4778 tálamo m Anatomía es tálamo en thalamus pt tálamo la thalamus tableta bucodispersable Vid. tacrolimus 4780 talasemia f tacrolimus Vid. orally disintegrating tablets pt comprimido de dissolução instantânea 4779 talamotomía f Terapéutica es talamotomía en thalamotomy pt talamotomia 4774 tacrolimo m talasanemia Vid.tacrolimo Fisioloxía es tacto en touch pt tacto [Pt. thalassemia pt talassemia Farmacoloxía VAR.... toque retal [Br. tableta liofilizada en liotab.talasemia Patoloxías VAR..] 4775 tacto m 4781 talasoterapia f Terapéutica es talasoterapia en thalassotherapy pt talassoterapia 482 .] tabique nasal Vid..

].Vocabulario 4782 talo hipofisario m Anatomía SIN.]. tachypnea pt polipnéia [Br.astrágalo Epidemioloxía es tamaño de la muestra. tamaño muestral en sample size pt tamanho amostral. taquipnea en polypnea.] es talón en heel pt talão la calx 4789 taquicardia ventricular f P atoloxías es taquicardia ventricular en ventricular tachycardia pt taquicardia ventricular talus Vid. talo pituitario es tallo hipofisario..] 4791 taquipnea f tampón Vid. polipneia [Pt. infundibulum of pituitary gland pt haste hipofisária la infundibulum 4786 taquiarritmia f Patoloxías es taquiarritmia en tachyarrhythmia pt taquiarritmia 4787 taquicardia f talo pituitario Vid. tallo pituitario en hypothalamic infundibulum. calcaño [pop.].. taquipneia [Pt.calcañar [pop.polipnea es polipnea.].].- Algúns dicionarios galegos diferencian Anatomía SIN.infundíbulo hipofisario.solución tampón Patoloxías es taponamiento cardíaco en cardiac tamponade pt tamponamento cardíaco 4785 taponamento cardíaco m Semioloxía es taquipnea en tachypnea pt taquipnéia [Br. taquipneia [Pt.. tachycardia pt taquicardia 4783 talón m 4788 taquicardia supraventricular f Patoloxías es taquicardia supraventricular en supraventricular tachycardia pt taquicardia supraventricular entre “talón” e “calcañar” indicando que o segundo é a ‘parte inferior do talón’... taquipnéia [Br. tamanho da amostra 4790 taquipnea f 4784 tamaño da mostra m Semioloxía SIN.] 4792 tarsectomía f Terapéutica es tarsectomía en tarsectomy pt tarsectomia 483 .talo hipofisario Semioloxía Patoloxías es taquicardia en heart hurry. Nota..

letalidade es letalidad..Vocabulario 4793 tarso m Anatomía es tarso en bony tarsus. 484 . taxa de crescimento vegetativo Epidemioloxía es tasa de fecundidad en fecundity rate pt taxa de fecundidade Nota.blefarorrafia tarsotomía Vid.mortalidade es mortalidad..taxa de crecemento vexetativo 4795 taxa de crecemento vexetativo f Epidemioloxía SIN. tarsus pt tarso la tarsus taxa de incidencia Vid.- Cfr...taxa de crecemento natural es tasa de crecimiento natural.incidencia acumulada 4798 taxa de letalidade f tarsoplastia Vid... mortality rate pt mortalidade. tasa de crecimiento vegetativo en natural growth rate. lethality rate pt letalidade.- Cfr... vegetative growth rate pt taxa de crescimento natural.taxa de mortalidade neonatal tardía Nota. taxa de morbilidade taxa de crecemento natural Vid. con “taxa de fertilidade”.taxa de mortalidade neonatal temperá es tasa de mortalidad neonatal precoz en early neonatal mortality rate pt taxa de mortalidade neonatal precoce 4797 taxa de fertilidade f taxa de mortalidade neonatal serodia Vid. con “taxa de fecundidade”. taxa de mortalidade 4801 taxa de mortalidade neonatal precoz f 4796 taxa de fecundidade f Epidemioloxía SIN.. Epidemioloxía es tasa de fertilidad en fertility rate pt taxa de fertilidade 4800 taxa de mortalidade f Epidemioloxía SIN.. taxa de letalidade taxa de morbididade Vid.taxa de morbilidade 4794 taxa de ataque f 4799 taxa de morbilidade f pidemioloxía E VAR...taxa de morbididade es tasa de morbilidad en morbidity rate pt taxa de morbidade.blefarotomía Epidemioloxía es tasa de ataque en attack rate pt taxa de ataque Epidemioloxía SIN. tasa de letalidad en lethality. tasa de mortalidad en mortality.blefaroplastia tarsorrafia Vid.

taxóide taxoide Vid.taxa de mortalidade neonatal serodia es tasa de mortalidad neonatal tardía en late neonatal mortality rate pt taxa de mortalidade neonatal tardia Epidemioloxía es tasa de sobrevivencia. tasa de prevalencia en prevalence rate pt razão de prevalência. taxoide en taxane..tomografía computadorizada 4804 taxa de mortalidade posneonatal f 4809 teca f Histoloxía es teca en theca pt teca Epidemioloxía es tasa de mortalidad postneonatal en postneonatal mortality rate pt taxa de mortalidade pós-neonatal 4805 taxa de natalidade f Epidemioloxía es tasa de natalidad en birth rate pt taxa de natalidade 4810 tecido m Histoloxía es tecido en tissue pt tecido 4806 taxa de prevalencia f tecido adenoide Vid.taxoide es taxano.taxano TC Vid. tasa de supervivencia en survival rate pt taxa de sobrevida. taxa de prevalência 4811 tecido adiposo m Histoloxía es tejido adiposo en adipose tissue pt tecido adiposo 485 ..razón de prevalencia es razón de prevalencia.Vocabulario 4802 taxa de mortalidade neonatal tardía f 4807 taxa de supervivencia f Epidemioloxía SIN. taxoid pt taxano..tecido linfoide Epidemioloxía SIN.taxa de mortalidade neonatal precoz 4803 taxa de mortalidade perinatal f Epidemioloxía es tasa de mortalidad perinatal en perinatal mortality rate pt taxa de mortalidade perinatal Farmacoloxía SIN.... taxa de sobrevivência 4808 taxano m taxa de mortalidade neonatal temperá Vid..

tecido conectivo 4819 tecido óseo m 4814 tecido de granulación m Anatomía patolóxica es tejido de granulación en granulation tissue pt tecido de granulação Histoloxía es tejido óseo en bone tissue. lymphoid tissue pt tecid adenóide..tecido adenoide VAR.. tecido conjuntivo 4818 tecido nervioso m Histoloxía es tejido nervioso en nerve tissue..tecido conxuntivo es tejido conectivo. telangiectasia 4822 telofase f Histoloxía es telofase en telophase pt telófase 486 .. tejido linfático en adenoid tissue.tumor da teca ovárica es tecoma en theca cell tumor.. tejido conjuntivo en conjunctive tissue.hipoderme 4815 tecido epitelial m Histoloxía es tejido epitelial en epithelial tissue pt tecido epitelial 4820 tecoma m Anatomía patolóxica SIN. telangiectasia.tecido linfoide 4821 telanxiectasia f 4816 tecido linfoide m Histoloxía SIN.tecido linfático es tecido linfoide. telangiectasia en spider veins.. nervous tissue pt tecido nervoso tecido conxuntivo Vid. connective tissue pt tecido conectivo. telangiectasis pt aranhas vasculares.Vocabulario 4812 tecido cartilaxinoso m Histoloxía es tejido cartilaginoso en cartilaginous tissue pt tecido cartilaginoso 4817 tecido muscular m Histoloxía es tejido muscular en muscle tissue..arañas vasculares (pl) es arañas vasculares.. muscular tissue pt tecido muscular 4813 tecido conectivo m Histoloxía SIN. tecido linfóide Semioloxía SIN. thecoma pt tecoma tecido linfático Vid. tejido adenoide. tecido linfático. osseous tissue pt tecido ósseo tecido subcutáneo Vid.

.corda (f) [pop... coagulation time pt tempo de coagulação Anatomía SIN.supervivencia media 4829 tempo de trombina m Probas complementarias es tiempo de trombina en thrombin time pt tempo de trombina 4824 tempa f Anatomía SIN. tentorium cerebelli pt tenda do cerebelo.. tentório do cerebelo la tentorium cerebelli tempo de hemorraxia Vid.sen. tienda del cerebelo en cerebellar tentorium.tempo de hemorraxia es tiempo de hemorragia. telómero [Pt.tempo de sangradura 4832 tendinite f 4827 tempo de protrombina m Probas complementarias es tiempo de protrombina en prothrombin time pt tempo de protrombina Patoloxías VAR.] es sien en temple pt fonte.]. vidalla [pop.. têmpora la tempora 4830 tempo de tromboplastina m Probas complementarias es tiempo de tromboplastina en thromboplastin time pt tempo de tromboplastina 4825 temperatura corporal f Fisioloxía es temperatura corporal en body temperature pt temperatura corporal 4831 tenda do cerebelo f 4826 tempo de coagulación m Probas complementarias es tiempo de coagulación en clotting time.tentorio do cerebelo (m) es tentorio del cerebelo.] tempo de supervivencia media Vid. tiempo de sangrado en bleeding time pt tempo de sangramento 487 . tendonitis en tendinitis...Vocabulario 4823 telómero m Xenética es telómero en telomere pt telômero [Br..] es tendón en tendon pt tendão la tendo 4828 tempo de sangradura m 4833 tendón m Probas complementarias SIN. tendonitis pt tendinite tendinoplastia Vid.tendonite es tendinitis.tenoplastia Anatomía SIN.

tenonectomía es tenectomía. tenonectomía en tenectomy..] es solitaria [pop..tendinoplastia es tendinoplastia. tenoplasty pt tendinoplastia..ligamento patelar 4839 tenorrafia f Terapéutica es tenorrafia en tenorrhaphy pt tenorrafia tendonite Vid.tendinite Terapéutica VAR.].estrés tensión Vid. teniosis en taeniasis pt solitária [pop. tenotomy pt tenotomia 4835 tenesmo m Semioloxía es tenesmo en tenesmus pt tenesmo tensiómetro Vid.esfigmomanómetro tensión Vid.. ténia tensión arterial Vid.tenectomía Terapéutica VAR.solitaria [pop......].hipertensión arterial 4836 tenia f Etiopatoxenia SIN. teniasis. tenia en taenia. tenoplastia Farmacoloxía es teofilina en theophylline pt teofilina 4838 tenoplastia f TEP Vid.presión arterial 4837 teníase f Patoloxías SIN. tenonectomia 4834 tenectomía f 4840 tenotomía f Terapéutica es tenotomía en tenontotomy. tenia pt solitária.. teníase tentorio do cerebelo Vid. tenoplastia en tendinoplasty.tomografía por emisión de positróns 4842 terapeuta s Termos xerais es terapeuta en therapist pt terapeuta 488 .tenda do cerebelo 4841 teofilina f tenonectomía Vid.. tenonectomy pt tenectomia. tenontoplasty..Vocabulario tendón rotuliano Vid..presión arterial tensión alta Vid.solitaria es solitaria..

terapia hormonal substitutiva... THS (sg).terapia de reposición hormonal terapia magnética Vid. TRH (sg) en hormone replacement therapy.TRH (sg). tumor teratoide teratospermia Vid...reflexoterapia 489 .tratamento Terapéutica Termos xerais es terapéutica en therapeutics pt terapêutica terapia vitamínica Vid..fisioterapia terapia Vid... THS (sg) es terapia de reemplazo hormonal..tratamento terapia con láser Vid. terapia génica en genetic therapy pt terapia genética. tumor teratoide en teratoid tumor.hormonoterapia 4848 teratoxenia f Termos xerais es teratogenia en teratogeny pt teratogenia terapia hormonal substitutiva Vid.magnetoterapia 4849 teratoxenicidade f Etiopatoxenia es teratogenicidad en teratogenicity pt teratogenicidade terapia musical Vid.terapia xenética es terapia genética...terapia xénica 4845 terapia xénica f terapéutica física Vid.. HRT (sg) pt terapia de reposição hormonal. TRH (sg) 4847 teratoma m Patoloxías SIN. terapia gênica 4846 teratoloxía f Termos xerais es teratología en teratology pt teratologia 4844 terapia de reposición hormonal f Terapéutica SIN.vitaminoterapia 4843 terapéutica f terapia xenética Vid....musicoterapia terapia reflexa Vid.tumor teratoide es teratoma. teratoma pt teratoma.. terapia hormonal sustitutiva.teratozoospermia terapia hormonal Vid.Vocabulario terapéutica Vid.laserterapia Xenética VAR.

] tesoiras Vid.pavor nocturno es pavor nocturno.. ventrículo medio en third ventricle.tesoiras (pl) es tijera. termómetro [Pt. ventrículo diencefálico.tesoira 490 . tijeras en scissors pt tesoura Instrumental es termómetro en thermometer pt termômetro [Br.causalxia terminador Vid. terror nocturno en night terror.secuencia de terminación Semioloxía Patoloxías SIN. teratozoospermia terceiro 4855 termorreceptor m Fisioloxía es termorreceptor en thermal receptor.]..].. terror nocturno [Pt.ventrículo medio..]. ventrículo diencefálico es tercer ventrículo. termogénese [Pt.. teratozoospermia pt teratospermia. ventricle of diencephalon pt terceiro ventrículo.dente molar 4856 termorregulación f Fisioloxía es termorregulación en thermoregulation pt termorregulação 4851 terceiro ruído cardíaco m Semioloxía es tercer ruido cardíaco en third heart sound pt terceira bulha cardíaca. terror noturno [Br.].] 4859 terror nocturno m termalxia Vid.]pavor noturno [Br.Vocabulario 4850 teratozoospermia f Semioloxía VAR. ventrículo médio la ventriculus tertius 4858 termoxénese f Fisioloxía es termogénesis en thermogenesis pt termogênese [Br... pavor nocturnus pt pavor nocturno [Pt. thermoreceptor pt termorreceptor terceiro molar Vid.. terceiro ruído cardíaco 4857 termoterapia f Terapéutica es termoterapia en thermotherapy pt termoterapia 4852 terceiro ventrículo m Anatomía SIN.teratospermia es teratospermia.] 4853 termocoagulación f Terapéutica es termocoagulación en thermocoagulation pt termocoagulação 4860 tesoira f 4854 termómetro m Instrumental VAR. teratozoospermia en teratospermia.

.test da sobrecarga hídrica. prueba de lepromina cutánea en lepromin test pt teste cutâneo de lepromina.proba da ureasa (f) es prueba de la ureasa en urease test pt teste de urease 491 .. teste de lepromina 4869 test da tuberculina m Probas complementarias SIN.. prueba de la sobrecarga hídrica en water overload test pt teste de sobrecarga hídrica 4863 test da elevación da perna en extensión m Semioloxía SIN.. proba da elevación da perna en extensión (f) es prueba de la elevación de la pierna extendida.....proba calórica (f) es prueba calórica en caloric test pt teste calórico 4866 test da sacarosa m Probas complementarias SIN. prick test pt teste cutâneo para alergia 4867 test da sobrecarga acuosa m Probas complementarias SIN.sinal de elevación da perna estendida..proba da suor (f) es prueba del sudor en sweat test pt teste do suor 4864 test da lepromina m Probas complementarias SIN..proba da lepromina (f) es prueba de la lepromina.proba da metirapona (f) es prueba de metirapona en metyrapone test pt teste da metirapona Probas complementarias SIN. proba da sobrecarga acuosa (f) es prueba de la sobrecarga acuosa..proba da sacarosa (f) es prueba de la sacarosa en sucrose test pt teste de sacarose 4862 test cutáneo de alerxia m Probas complementarias SIN.proba cutánea de alerxia (f) es prueba cutánea de alergia en allergy skin test. signo de la elevación de la pierna en extensión en straight leg raise test pt teste de elevação da perna estendida test da sobrecarga hídrica Vid.Vocabulario 4861 test calórico m Probas complementarias SIN.proba da tuberculina (f) es prueba de la tuberculina en tuberculin test pt teste tuberculínico 4870 test da ureasa m 4865 test da metirapona m Probas complementarias SIN.test da sobrecarga acuosa 4868 test da suor m Probas complementarias SIN.

test FTA-ABS. proba de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes (f) es prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. prueba FTA-ABS en fluorescent treponemal antibody absortion test. teste FTA-ABS 4875 test de broncodilatación m Probas complementarias SIN. direct fluorescent antibody test..test de parche Probas complementarias SIN.proba de alento (f) es prueba de aliento en breath test pt teste respiratório 4877 test de deshidratación m Probas complementarias SIN.proba de aglutinación en látex (f) es prueba de aglutinación en látex en latex agglutination test pt teste de aglutinação em látex 4873 test de alento m test de contacto Vid... cholecystokinin test pt teste de CCK. teste de colecistocinina.....test de inmunofluorescencia directa.proba de dorsiflexión (f) es prueba de dorsiflexión en dorsiflexion test pt teste de dorsiflexão test de esforzo Vid. prueba de colecistocinina en CCK test... FTA-ABS test pt teste de absorção de anticorpos treponêmicos fluorescentes. teste de colecistoquinina 4872 test de aglutinación en látex m Probas complementarias SIN.. direct immunofluorescence test pt teste de imunofluorescência direta 4878 test de dorsiflexión m Probas complementarias SIN. proba de colecistocinina (f) es prueba de CCK.test de colecistocinina 4876 test de colecistocinina m Probas complementarias SIN.proba de deshidratación (f) es prueba de deshidratación en dehydration test pt teste de desidratação 4874 test de anticorpo fluorescente directo m Probas complementarias SIN.test de CCK. prueba de inmunofluorescencia directa en DFA (sg).. proba de anticorpo fluorescente directo (f) es prueba de anticuerpo fluorescente directo.Vocabulario 4871 test de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes m Probas complementarias SIN.proba de broncodilatación (f) es prueba de broncodilatación en bronchodilation test pt teste de broncodilatação test de CCK Vid.proba de esforzo 492 .

test de contacto.proba de estimulación (f) es prueba de estimulación en stimulation test pt teste de estimulação test de inmunofluorescencia directa Vid.. proba de hipóteses (f) es contraste de hipótesis. teste de estimulação com adrenocorticotropina Probas complementarias SIN.. prueba de latencias múltiples del sueño en multiple sleep latency test pt teste de latências múltiplas do sono 4884 test de parche m Probas complementarias SIN. prueba de estimulación con adrenocorticotropina en ACTH stimulation test.. adrenocorticotrophin stimulation test pt teste de estimulação com ACTH.. prueba epicutánea en patch test pt teste de contacto [Pt.proba de supresión (f) es prueba de supresión en suppression test pt teste de supressão 493 .proba de latencias múltiples do sono (f) es prueba de latencia de sueño múltiple.]. proba de contacto (f) es prueba de contacto.contraste de hipóteses. proba de provocación (f) es prueba de provocación en challenge. prueba de parche. teste de contato [Br. provocative test pt teste de provocação..test provocativo..test de anticorpo fluorescente directo 4883 test de latencias múltiples do sono m test de estimulación con ACTH Vid..proba de hemaglutinación (f) es prueba de hemaglutinación en hemagglutination test pt teste de hemaglutinação 4885 test de provocación m 4882 test de hipóteses m Probas complementarias SIN.. teste provocativo Epidemioloxía SIN. challenge test..test de estimulación con adrenocorticotropina 4880 test de estimulación con adrenocorticotropina m Probas complementarias SIN.] 4881 test de hemaglutinación m Probas complementarias SIN.. proba de estimulación con adrenocorticotropina (f) es prueba de estimulación con ACTH.test de estimulación con ACTH.Vocabulario 4879 test de estimulación m Probas complementarias SIN. test de hipótesis en hypothesis testing pt teste de hipóteses 4886 test de supresión m Probas complementarias SIN.

oral glucose tolerance test pt teste de tolerância à glicose.proba do reflexo corneal (f) es prueba del reflejo corneal en corneal reflex test pt teste do reflexo corneano 4896 tetania f Semioloxía es tetania en tetany pt tetania 494 . fototeste de contato [Br.test de absorción de anticorpos treponémicos fluorescentes test provocativo Vid..Vocabulario 4887 test de tolerancia á lactosa m Probas complementarias SIN.orquite Bioquímica Fisioloxía es testosterona en testosterone pt testosterona 4895 testosterona f 4891 test do reflexo corneal m Probas complementarias SIN.... photopatch testite Vid...proba vestibular (f) es prueba vestibular.test de provocación 4888 test de tolerancia oral á glicosa m 4892 test vestibular m Probas complementarias SIN.proba do fotoparche (f) es prueba del fotoparche en photopatch test pt fototeste de contacto [Pt.proba de tolerancia oral á glicosa (f) es prueba de la tolerancia oral a la glucosa en glucose tolerance test.proba do edrofonio (f) es prueba del edrofonio en edrophonium test pt teste do edrofônio 4894 testículo m Anatomía es testículo en testicle pt testículo la orchis.]. testis 4890 test do fotoparche m Probas complementarias SIN. teste de tolerancia oral à glicose Probas complementarias SIN. test vestibular en vestibular test pt teste vestibular 4893 testamento vital m T ermos xerais es testamento vital en living will pt testamento em vida 4889 test do edrofonio m Probas complementarias SIN.proba de tolerancia á lactosa (f) es prueba de tolerancia a la lactosa en lactose tolerance test pt teste de tolerância à lactose test FTA-ABS Vid....].

treonina THS Vid. tetraplejía en quadriplegia. 4902 tiacida f Farmacoloxía es tiazida en thiazide pt tiazida *tétanos Vid.tiroxina Semioloxía es tetraparesia en tetraparesis pt tetraparesia 4904 tibia en sabre f Semioloxía es tibia en sable en saber tibia pt tíbia em sabre 4899 tetraparesia f 4905 tic m 4900 tetraplexía f Semioloxía SIN. tetraplegia pt quadriplegia. tifus en typhoid fever....tétano Farmacoloxía es tetraciclina en tetracycline pt tetraciclina tiamina Vid.. tétanos en tetanus pt tétano Nota. typhus pt febre tifóide.. cuadriplejía.terapia de reposición hormonal 495 ..cecotomía Patoloxías SIN.cuadriplexía es cuadriplejia..] es tibia en tibia pt tíbia la tibia 4898 tetraciclina f 4903 tibia f tetraiodotironina Vid.. tetraplejia.cecopexia tiflostomía Vid...- Evítese “tétanos”. tetraplegia Semioloxía es tic en tic pt tique tiflopexia Vid.febre tifoide (f) es fiebre tifoidea.canela [pop.cecostomía tiflotomía Vid.Vocabulario 4897 tétano m Patoloxías es tétano. tifo 4901 tetraploidía f Xenética es tetraploidía en tetraploidy pt tetraploidia 4906 tifo m Thr Vid..vitamina B1 Anatomía SIN.

T (sb) es timina en thymine pt timina Anatomía es timo en thymus pt timo la thymus 4914 tímpano m 4908 timina f Anatomía SIN. eardrum. tympanectomy pt timpanectomia Semioloxía es timpanismo en tympanism..miringuectomía es miringuectomía.miringocentese 4913 timpanismo m tinguidura ácido-alcohol resistente Vid.miringoplastia 4912 timpanectomía f timpanostomía Vid. tympanites pt timpanismo Probas complementarias es timpanómetro en tympanometer pt timpanômetro [Br.. timpanómetro [Pt. tympanum pt membrana timpánica.miringocentese 4909 timo m 4915 timpanografía f Probas complementarias es timpanografía en tympanography pt timpanografia 4916 timpanometría f Probas complementarias es timpanometría en tympanometry pt timpanometria 4910 timocito m Histoloxía es timocito en thymocyte pt timócito 4917 timpanómetro m 4911 timoma m Patoloxías Anatomía patolóxica es timoma en thymoma pt timoma Terapéutica SIN.membrana timpánica (f) es membrana timpánica.. tímpano la membrana tympanica timpanocentese Vid..miringocentese timpanotomía Vid. tympanic membrane.Vocabulario 4907 timectomía f Terapéutica es timectomía en thymectomy pt timectomia Bioquímica SIN.tinguidura acidorresistente 496 . tímpano en drumhead..]...] timpanoplastia Vid.. timpanectomía en myringectomy.

.tirotomía Bioquímica SIN.orizó es orzuelo en sty.. coloración acidorresistente es tinción ácido-alcohol resistente.acúfeno Patoloxías es tiña en tinea pt tinha 4925 tiroidectomía f 4920 tiña f 4926 tiroidite f Patoloxías es tiroiditis en thyroiditis pt tiroidite tiña dos pés Vid.Vocabulario 4918 tinguidura acidorresistente f Probas complementarias SIN..querión Farmacoloxía es tioxanteno en thioxanthene pt tioxanteno 4921 tioxanteno m tiroidotomía Vid.tinguidura ácido-alcoholresistente.glándula tiroide Terapéutica es tiroidectomía en thyroidectomy pt tiroidectomia tinnitus Vid... tinción de acidorresistencia en acid-fast stain pt coloração ácido-resistente 4923 tirizó m Patoloxías SIN.coloración de Gram es tinción de Gram en Gram stain pt coloração de Gram Bioquímica Fisioloxía es tiroglobulina en thyroglobulin pt tiroglobulina tiroide Vid... treçolho 4924 tiroglobulina f 4919 tinguidura de Gram f Probas complementarias SIN. stye pt terçol..Tyr (sb) es tirosina en tyrosine pt tirosina 4927 tirosina f 4922 tira reactiva f Probas complementarias es tira reactiva en dipstick pt tira reagente 4928 tirosinemia f Semioloxía es tirosinemia en tyrosinemia pt tirosinemia 497 .pé de atleta tiña querión Vid..

tomografía por emisión de fotón único toco Vid.. tomografía computarizada en computed tomography.- Designa o ‘efecto producido polo exceso de hormonas tiroides’. tiroxina en T4..factor de necrose tumoral Farmacoloxía es toallita en pad pt compressa 4932 toalliña f tomografía computadorizada por emisión de fotón único Vid. thyroxin.. tetrayodotironina..tetraiodotironina.. computerized tomography. thyrotomy pt tirotomia tocólogo -ga Vid..vitamina E 498 . CT (sg) pt TC (sg)..tuberculose TNF Vid. Cfr.obstetra tocoloxía Vid.TC (sg) es TC (sg). T4 es T4... tomografía computadorizada tise Vid. tetraiodothyronine.Vocabulario 4929 tirotomía f Terapéutica VAR. thyroxine pt T4. tiroxina 4936 tomografía computadorizada f Probas complementarias SIN.hormona estimuladora da tiroide 4935 tolerancia f Etiopatoxenia es tolerancia en tolerance pt tolerância 4931 tiroxina f Bioquímica Fisioloxía SIN. con “hipertiroidismo”. Patoloxías es tirotoxicosis en thyrotoxicosis pt tirotoxicose 4934 togavirus m Etiopatoxenia es togavirus en togavirus pt togavírus tirotropina Vid.coto tocoferol Vid..tiroidotomía es tiroidotomía en thyroidotomy. tetraiodotironina..obstetricia Semioloxía es tofo en tophus pt tofo 4933 tofo m 4930 tirotoxicose f Nota.

thoracentesis.amígdala 499 . toracentesis..] Terapéutica Probas complementarias SIN.PET (sg). paracentese torácica VAR. thoracocentesis pt pleurocentese.. tomografia de emissão de positrões [Pt...toracentese es paracentesis torácica. toracentese. tomografía por emisión de fotón único en single photon emission computed tomography.toracocentese Terapéutica Probas complementarias SIN.].tomografía computadorizada por emisión de fotón único. toracocentesis en pleurocentesis..amigdalite T ermos xerais es topografía en topography pt topografia 4941 topografía f toracentese Vid.reconstituínte es reconstituyente. tomografia por emissão de fotão único [Pt... positron emmision tomography pt PET (sg). TEP (sg) es PET (sg). SPECT (sg) pt SPECT (sg).. toracoscopia en pleuroscopy. SPECT (sg) es SPECT (sg). thoracoscopy pt pleuroscopia. tomografia de emissão de pósitrons [Br. tónico [Pt. TEP (sg).] tonsilite Vid. tónico en tonic pt reconstituinte. tônico [Br. toracoscopia 4945 toracostomía f Terapéutica es toracostomía en thoracostomy pt toracostomia tonsila Vid. muscular tonus pt tônus muscular 4944 toracoscopia f 4940 tónico m Farmacoloxía SIN.].pleurocentese..]. TEP (sg).Vocabulario 4937 tomografía por emisión de fotón único f tonsilectomía Vid..amigdalectomía Probas complementarias SIN. toracocentese 4942 toracocentese f 4938 tomografía por emisión de positróns f Probas complementarias SIN.pleuroscopia es pleuroscopia. tomografía computarizada por emisión de fotón único. tomografia por emissão de fóton único [Br. tomografía por emisión de positrones en PET (sg).] 4943 toracoplastia f Terapéutica es toracoplastia en thoracoplasty pt toracoplastia 4939 ton muscular m Fisioloxía es tono muscular en muscle tone. pleurocentesis.

con “pleurotomía”. pertosse. pigeon breast pt pectus carinatum. tórax enfisematoso Semioloxía VAR.. tórax excavado en funnel breast. toxinemia toxicida Vid.pectus excavatum.]. barrel-shaped thorax. tosse convulsa 4949 tórax en tonel m 4953 toxemia f Semioloxía SIN.antídoto Etiopatoxenia es toxicidad en toxicity pt toxicidade 4954 toxicidade f tórax enfisematoso Vid. toxinemia en toxemia. tórax en funil es pectus excavatum.].. tórax enfisematoso en barrel-shaped chest... 4947 tórax m Anatomía es tórax en thorax pt tórax la thorax Semioloxía SIN. toxinemia pt toxemia.tórax escavado 4948 tórax en quilla m 4952 tose ferina f Semioloxía SIN.tórax en tonel 500 . tos ferina en pertussis.- Cfr..tórax enfisematoso es tórax en barril.pectus carinatum es pecho de paloma [pop. peito de pombo [pop.. funnel chest.... tórax en quilla en pectus carinatum.toxinemia es toxemia. tórax em tonel. pectus excavatum pt pectus excavatum.Vocabulario 4946 toracotomía f Terapéutica es toracotomía en thoracotomy pt toracotomia 4950 tórax escavado m Nota. whooping cough pt coqueluche [Br].pertussis es pertussis.escordadura Fisioloxía Semioloxía es tos en cough pt tosse 4951 tose f tórax en funil Vid. tórax en embudo. tórax em quilha Patoloxías SIN. pectus carinatum. tórax escavado torcedura Vid. tórax en tonel. emphysematous chest pt tórax em barril.

veneno en poison. granular conjunctivitis.] toxicomanía Vid. oftalmia egípcia.].toxemia Patoloxías es toxoplasmosis en toxoplasmosis pt toxoplasmose Patoloxías SIN..veleno es tóxico.. 501 . tracoma en Egyptian ophthalmia. oftalmía egipcia.- Cfr. veneno 4961 traballo de parto m Termos xerais es trabajo de parto en labor pt trabalho de parto 4956 toxicoloxía f Termos xerais es toxicología en toxicology pt toxicologia 4962 trabécula f Anatomía es trabécula en trabecula pt trabécula la trabecula 4957 toxicoloxía forense f Termos xerais es toxicología forense en forensic toxicology pt toxicologia forense 4963 tracción f Terapéutica es tracción en traction pt tração [Br.Vocabulario 4955 tóxico m Etiopatoxenia SIN.].. conxuntivite granular (f) es conjuntivitis granular. tracoma 4959 toxoplasmose f 4965 tracto m 4960 traballo cardíaco m Fisioloxía es trabajo cardíaco en stroke work pt trabalho cardíaco Anatomía es haz..] la tractus tracto olfactivo Vid. tracto en tract pt tracto [Pt.drogadicción Etiopatoxenia es toxina en toxin pt toxina 4964 tracoma m 4958 toxina f toxinemia Vid. trachoma pt conjuntivite granular. con “gasto cardíaco”.oftalmía exipcia (f). tracção [Pt. toxic pt tóxico.. trato [Br.tracto olfactorio Nota.

4976 transferrina f tranquilizante menor Vid. trato óptico [Br.tracto olfactivo es tracto olfatorio.bolsa omental 4967 tracto óptico m 4971 transcrición f Xenética es transcripción en transcription pt transcrição 4972 transdución de sinais f Bioquímica es transducción de señales en signal transduction pt transdução de sinal Fisioloxía es transducción sensorial en sensory transduction pt transdução sensorial Bioquímica es transferasa en transferase pt transferase tracto respiratorio Vid. Cfr.cintiña olfactiva (f).. con “sedante” e “calmante”..- Designa un ‘tipo de fármacos 4969 tranquilizante m 4975 transferencia f Etiopatoxenia es transferencia en transference pt transferência psicotrópicos que posúen efecto ansiolítico e sedante’. cintilla olfatoria en olfactory tract pt tracto olfactório [Pt..]. tracto óptico en optic tract pt tracto óptico [Pt.Vocabulario 4966 tracto olfactorio m Anatomía SIN..cintiña óptica (f) es cintilla óptica. cintiña olfactoria (f) VAR...].] la tractus opticus aérea 4970 transaminase f Bioquímica es transaminasa en transaminase pt transaminase transcavidade dos epíploons Vid...cordotomía Xenética es traducción en translation pt tradução 4973 transdución sensorial f 4968 tradución f 4974 transferase f tragofonía Vid.úvea tractotomía Vid.egofonía Farmacoloxía es tranquilizante en tranquillizer pt tranquilizante Nota.. trato olfatório [Br.vía tracto uveal Vid.] la tractus olfactorius Anatomía SIN.ansiolítico Bioquímica Fisioloxía es transferrina en transferrin pt transferrina 502 .

. transporte ativo [Br..diascopia es diascopia.. transiluminación en diascopy. transiluminação 4986 transmisión vertical f 4979 translocación f Xenética es translocación en translocation pt translocação transpiración Vid.Vocabulario 4977 transfusión f Terapéutica es transfusión en transfusion pt transfusão 4984 transmisión sexual f Etiopatoxenia es transmisión sexual en sexual transmission pt transmissão sexual 4978 transiluminación f 4985 transmisión sináptica f Fisioloxía es transmisión sináptica en synaptic transmission pt transmissão sináptica Etiopatoxenia es transmisión vertical en vertical transmission pt transmissão vertical Probas complementarias SIN. transmissão 4988 transporte activo m Fisioloxía es transporte activo en active transport pt transporte activo [Pt. transmission pt contágio.] 4982 transmisión horizontal f Etiopatoxenia es transmisión horizontal en horizontal transmission pt transmissão horizontal 4989 transporte pasivo m Fisioloxía es transporte pasivo en passive transport pt transporte passivo Xenética es transposición en transposition pt transposição 4983 transmisión neuromuscular f Fisioloxía es transmisión neuromuscular en neuromuscular transmission pt transmissão neuromuscular 4990 transposición f 503 .suor Terapéutica es trasplante en transplantation pt transplante 4980 translocase f Bioquímica es translocasa en translocase pt translocase 4987 transplante m 4981 transmisión f Termos xerais SIN. transillumination pt diascopia.]. transmisión en contagion.contaxio (m) es contagio.

- Evítese “tráquea”. transposição dos grandes vasos 4996 traqueloplastia f Terapéutica es traqueloplastia en tracheloplasty pt traqueloplastia traquelorrafia Vid.. transposition of the great vessels pt transposição das grandes artérias.traquea Patoloxías es traqueitis en tracheitis pt traqueíte 4994 traqueíte f 5000 traqueomalacía f traquelectomía Vid.. transposición de los grandes vasos en transposition of the great arteries.histerotraquelorrafia Terapéutica es traquelotomía en trachelotomy pt traquelotomia 4992 transposón m Xenética es transposón en transposon pt transposon 4997 traquelotomía f trapecio Vid.cervicectomía 5001 traqueostomía f 504 . windpipe pt traquéia [Br..transposición dos grandes vasos 4995 traquelopexia f Terapéutica es traquelopexia en trachelopexy pt traquelopexia 4991 transposición dos grandes vasos f Patoloxías SIN..músculo trapecio Anatomía es tráquea en trachea. 4999 traqueobronquite f Patoloxías es traqueobronquitis en tracheobronchitis pt traqueobronquite Patoloxías es traqueomalacia en tracheomalacia pt traqueomalacia Terapéutica es traqueostomía en tracheostomy pt traqueostomia *tráquea Vid.] la trachea 4998 traqueobroncomegalia f Semioloxía es traqueobroncomegalia en tracheobronchomegaly pt traqueobroncomegalia 4993 traquea f Nota.transposición das grandes arterias es transposición de las grandes arterias.. traqueia [Pt.Vocabulario transposición das grandes arterias Vid..].

. neurose obsessiva-compulsiva.] es depresión bipolar.síndrome afectiva estacional (f) es síndrome afectivo estacional. neurose obsessivo-compulsiva. obsessive-compulsive syndrome pt distúrbio obsessivo-compulsivo.]. transtorno bipolar Patoloxías SIN.ciclotimia 5006 trastorno de estrés postraumático m trastornos do nervio hipogloso Vid. neurose obsesiva-compulsiva (f).. síndrome obsesivo-compulsivo. neurosis obsesivo-compulsiva. manic-depressive psychosis [arc. distúrbio afetivo sazonal 5009 trastorno obsesivo-compulsivo m 5005 trastorno bipolar m Patoloxías SIN. obsessive-compulsive neurosis. psicose maníacodepressiva [arc.parkinsonismo 505 . trastorno obsesivo-compulsivo en obsessive-compulsive disorder. psicose maniacodepresiva (f) [arc. bipolar disorder.depresión bipolar (f)..síndrome obsesiva-compulsiva (f).. seasonal affective disorder pt depressão sazonal.neuralxia do hipogloso Patoloxías es trastorno de estrés postraumático en post-traumatic stress disorder pt estado de stress pós-traumático trastornos parkinsonianos Vid. trastorno afectivo estacional en SAD (sg). transtorno obsessivo-compulsivo 5010 trastorno sexual m Patoloxías es trastorno sexual en sex disorder pt transtorno sexual trastorno ciclotímico Vid.]. psicosis maníacodepresiva [arc. trastorno bipolar en bipolar depression. neurose obsesivo-compulsiva (f) es neurosis obsesiva-compulsiva.Vocabulario 5002 traqueotomía f Terapéutica es traqueotomía en tracheotomy pt traqueotomia 5007 trastorno depresivo m Patoloxías es trastorno depresivo en depressive disorder pt transtorno depressivo 5003 trastorno m Etiopatoxenia Termos xerais es trastorno en disorder pt transtorno 5008 trastorno do sono m Patoloxías es trastorno del sueño en sleep disorder pt transtorno do sono 5004 trastorno afectivo estacional m Patoloxías SIN..] pt depressão bipolar..

trauma trauma psíquico Vid. trephination pt trefinação. Cfr.. treatment pt terapêutica.. tiopatoxenia E SIN. tratamiento en therapeutics... trauma psicológico.terapia (f).trepanación Semioloxía es temblor en tremor pt tremor la tremor vivencia brusca que imposibilita a reacción.Vocabulario 5011 tratamento m Terapéutica SIN.trauma Etiopatoxenia es traumatismo en injury.. trauma psicológico.hormona liberadora de tirotropina unha acción violenta ou pola introdución no corpo dunha substancia tóxica’. trepanação TRH Vid.. TRH Vid.Thr (sb) es treonina en threonine pt treonina trauma psicolóxico Vid. con “trauma”.. marcando a personalidade de quen a padece’. terapia. tratamento 5015 traumatoloxía f Organización sanitaria es traumatología en traumatology pt traumatologia 5012 trauma m trefinación Vid. trauma pt trauma. Cfr.trígono femoral 506 .trefinación es trefinación.- Designa a ‘emoción intensa ou 5016 tremor m 5017 treonina f Bioquímica SIN. trauma psíquico Nota.. terapéutica (f) es terapéutica. trauma psicolóxico es trauma. trauma psíquico en psychic trauma. psychological trauma. terapia..- Designa a ‘lesión física producida por 5018 trepanación f 5013 traumatismo m Terapéutica SIN.. traumatism pt traumatismo Nota. con “traumatismo”. trepanación en trepanation.terapia de reposición hormonal 5014 traumatólogo -ga s Organización sanitaria es traumatólogo en traumatologist pt traumatologista triángulo de Scarpa Vid.trauma psíquico..trígono femoral triángulo femoral Vid. therapy.

. triiodothyronine pt T3. triângulo femoral la trigonum femorale Anatomía SIN. triiodotironina Semioloxía VAR. trígono vesical la trigonum vesicae Bioquímica Fisioloxía SIN.triángulo femoral.trígono vesical 5026 tripsina f 5021 trígono femoral m Anatomía SIN.fórnix trígono da vexiga Vid.T3 es T3.....trismus es trismo.. trimetoprima en trimethoprim pt trimetoprima.trígono da vexiga es trígono vesical en trigone of bladder pt trígono da bexiga. triángulo de Scarpa es triángulo de Scarpa. trimetroprim trifosfato de adenosina Vid.triptase es tripsina... triángulo femoral en femoral triangle. Scarpa’s triangle pt triângulo de Scarpa...Trp (sb) es triptófano en tryptophan pt triptofano 5027 triptófano m 5022 trígono vesical m 5028 trismo m 5023 triiodotironina f Bioquímica Fisioloxía SIN.. triptase triptase Vid.trismo 507 .. trismus en trismus pt trismo trismus Vid.enfermidade do sono 5020 triglicérido m triplete Vid..codón X enética es triploidía en triploidy pt triploidia 5025 triploidía f trígono cerebral Vid.Vocabulario 5019 tricomoníase f Patoloxías es tricomoniasis en trichomoniasis pt tricomoníase 5024 trimetoprim m Farmacoloxía es trimetoprim. tryptase pt tripsina. triyodotironina en T3.tripsina Bioquímica SIN. triptasa en trypsin.adenosintrifosfato Bioquímica es triglicérido en triglyceride pt triglicérido tripanosomíase africana Vid.

... trombopenia en thrombocytopenia...].intercambio gasoso Semioloxía SIN.trombosina es trombasa.] la trochanter major 5035 trombo m Fisioloxía Anatomía patolóxica es trombo en thrombus pt trombo 5031 trocánter menor m Anatomía es trocánter menor en lesser trochanter pt trocanter menor [Br. trombocitosis en thrombocythemia.. trocânter maior [Pt. tromboangeíte obliterante 5037 trombocitemia f troco gasoso Vid. trombosina en thrombase. thromboangiitis obliterans pt doença de Buerger. thrombosin pt trombina Anatomía es trocánter mayor en greater trochanter pt trocanter maior [Br. trombopenia 5033 trombectomía f 5038 trombocitopenia f 508 . thrombopenia pt trombocitopenia. thrombocytosis pt trombocitemia. trocânter menor [Pt.trombocitose es trombocitemia. tromboangeítis obliterante en Buerger’s disease.Vocabulario 5029 trisomía f Xenética es trisomía en trisomy pt trissomia 5034 trombina f 5030 trocánter maior m Bioquímica Fisioloxía SIN. trombocitose trombase Vid.trombase VAR..]. thrombin.] la trochanter minor 5036 tromboanxite obliterante f 5032 trocar m Instrumental es trocar en trocar pt trocarte atoloxías P SIN..trombina Terapéutica es trombectomía en thrombectomy pt trombectomia trombocito Vid.trombopenia es trombocitopenia. trombina.enfermidade de Buerger es enfermedad de Buerger.plaqueta Semioloxía VAR.

.trombocitemia Patoloxías es trombocitosis esencial en essential thrombocytosis pt trombocitose essencial 5045 trombólise f 5040 trombocitose esencial f Fisioloxía es trombolisis. tromboembolismo pulmonar en pulmonary thromboembolism pt tromboembolismo pulmonar trombosina Vid.tromboembolismo (m) es tromboembolia.tuba auditiva tromboembolismo pulmonar Vid. tromboembolismo en thromboembolia..trombocitopenia 5041 tromboembolia f Etiopatoxenia VAR.. trombólisis en thrombolysis pt trombólise trombopenia Vid.tuba uterina 509 ..trombina Bioquímica Fisioloxía es tromboxano en thromboxane pt tromboxano 5047 tromboxano m tromboembolismo Vid. tromboembolismo 5046 trombose f Etiopatoxenia es trombosis en thrombosis pt trombose 5042 tromboembolia pulmonar f Patoloxías VAR.. thromboembolism pt tromboembolia..Vocabulario 5039 trombocitopenia esencial f Patoloxías es trombocitopenia esencial en essential thrombocytopenia pt trombocitopenia essencial 5044 tromboflebite f Patoloxías es tromboflebitis en thrombophlebitis pt tromboflebite trombocitose Vid.tuba auditiva 5043 trombofilia f Semioloxía Patoloxías es trombofilia en thrombophilia pt trombofilia trompa de Falopio Vid.tromboembolismo pulmonar (m) es tromboembolia pulmonar..tromboembolia pulmonar trompa de Eustaquio Vid...tromboembolia trompa auditiva Vid..tuba uterina trompa uterina Vid..

tronco simpático en sympathetic paravertebral ganglia chain..Vocabulario 5048 tronco m Anatomía es tronco en trunk pt tronco la truncus 5052 tronco simpático m tronco arterial braquiocefálico Vid.tubérculo menor do úmero troquíter Vid.. tronco braquiocefálico la truncus brachiocephalicus 5053 tropismo m Fisioloxía es tropismo en tropism pt tropismo 5054 troponina f Bioquímica es troponina en troponin pt troponina 5050 tronco celíaco m Anatomía SIN... brachiocephalic trunk pt tronco arterial braquiocefálico. sympathetic trunk pt cadeia ganglionar simpática paravertebral... celiac trunk pt artéria celíaca.tronco braquiocefálico tronco basilar Vid.. tronco braquiocefálico en brachiocephalic arterial trunk.arteria celíaca (f) es arteria celíaca. tronco simpático la truncus sympatheticus tronco venoso braquiocefálico Vid.hormona estimuladora da tiroide 510 . tronco celíaco en celiac artery.cadea ganglionar simpática paravertebral es cadena ganglionar simpática paravertebral (f).arteria basilar Anatomía SIN..tubérculo maior do úmero 5051 tronco pulmonar f Anatomía es tronco pulmonar en pulmonary trunk pt tronco pulmonar la truncus pulmonalis Trp Vid..vea braquiocefálica 5049 tronco braquiocefálico m Anatomía SIN..triptófano TSH Vid.tronco arterial braquiocefálico es tronco arterial braquiocefálico. tronco celíaco la truncus coeliacus troquino Vid.

tuba uterina en fallopian tube.. tuber cinereum la tuber cinereum tubérculo mamilar Vid.salpinxectomía Anatomía es tuber cinereum en tuber cinereum pt túber cinéreo.colículo inferior tubérculo cuadrixémino posterior Vid. pharyngotympanic tube pt trompa de Eustáquio. tuba uterina la tuba uterina 5060 tubérculo maior do úmero m tubectomía Vid. tubérculo maior do úmero la tuberculum majus humeri 5056 tuba uterina f Anatomía SIN. trompa de Eustaquio en auditory tube....troquíter es troquíter. oviduto (m) es trompa de Falopio.. tuba auditiva la tuba auditiva. trompa uterina.trompa uterina. trompa de Eustaquio es trompa auditiva. tubérculo mayor del húmero en greater tubercle of humerus pt troquiter. tuba auditoria tubérculo cuadrixémino anterior Vid.. eustachian tube...corpo mamilar 5057 tuber cinereum m 5061 tubérculo menor do úmero m 5058 tubercúlide f Semioloxía es tubercúlide en tubeculid pt tubercúlide Anatomía SIN.colículo superior Anatomía SIN.colículo superior tubérculo cuadrixémino inferior Vid.. tubérculo menor do úmero la tuberculum minus humeri 5062 tuberculoma m 5059 tubérculo m Anatomía es tubérculo en tubercle pt tubérculo la tuberculum Semioloxía Anatomía patolóxica es tuberculoma en tuberculoma pt tuberculoma 511 . uterine tube pt trompa de Falópio. tubérculo menor del húmero en lesser tubercle of humerus pt troquino.Vocabulario 5055 tuba auditiva f Anatomía SIN.colículo inferior tubérculo cuadrixémino superior Vid. trompa de Falopio.trompa auditiva.troquino es troquín.. trompa uterina.

. tuberosidade bicipital es tuberosidad bicipital.]. tularemia 5067 tuberosidade radial f tule Vid.gasa Semioloxía SIN. túbulo seminífero en seminiferous tubule pt túbulo seminífero la tubulus seminifer Patoloxías es tubulopatía en tubulopathy pt tubulopatia tuberosidade bicipital Vid. inchazo (m) [pop. tumescência 5073 tumefacción f 512 ..tuberosidade radial 5071 tubulopatía f tuberosidade do radio 5066 tuberosidade isquiática f Anatomía es tuberosidade isquiática en ischial tuberosity pt tuberosidade do ísquio.] es hinchazón.]. tumefação [Br.] es tisis [arc. tularemia pt febre do coelho. tumefaction. tuberculose Farmacoloxía es tuberculostático en anti-TB drug. tumefacção [Pt. tularemia en rabbit fever.tumescencia.]. radial tuberosity pt tuberosidade bicipital.].. tuberosidade isquiática la tuber ischiadicum Anatomía SIN.. inchazón. tuberosidade radial la tuberositas radii 5072 tularemia f Patoloxías SIN. tuberosidad radial en bicipital tuberosity. tumescence pt inchaço.tuberosidade do radio..].. tuberosidad del radio. tumefacción. tumescencia en swelling.tise [arc. tuberculostatic pt tuberculostático Anatomía es tuberosidad en tuberosity pt tuberosidade la tuberositas 5068 túbulo colector m Histoloxía es túbulo colector en collecting tubule pt túbulo coletor 5064 tuberculostático m 5069 túbulo contornado m Histoloxía es túbulo contorneado en convoluted tubule pt túbulo contornado 5065 tuberosidade f 5070 túbulo seminífero m Histoloxía Anatomía es conducto seminífero.tuberosidade radial Vid. tuberosidade do rádio.Vocabulario 5063 tuberculose f Patoloxías SIN.. tuberculosis en phthisis [arc.febre dos coellos es fiebre de los conejos. tuberculosis pt tísica [arc.

. neoplasm.teratoma Histoloxía Anatomía SIN..tumefacción Anatomía patolóxica Patoloxías SIN.unidade de coidados intensivos tumor maligno Vid. tumor de células gigantes en giant cell tumor..cancro tumor maligno da ampola de Vater Vid...unidade formadora de colonias 5080 úlcera f tumor mucoso Vid. Cfr. neoplasma...úlcera ulite Vid.carcinoma da ampola de Vater UFC Vid..uracilo UCI Vid. tumor da teca ovárica Vid..Vocabulario tumescencia Vid.osteoclastoma es osteoclastoma.tirosina U Vid.mioma tumor teratoide Vid. con multiplicación non controlada polos sistemas reguladores do organismo’.. giant cell tumour.neoplasia (f).- Designa unha ‘neoformación progresiva 5077 túnica vaxinal f 5074 tumor m Histoloxía Anatomía es túnica vaginal en tunica vaginalis pt túnica vaginal la tunica vaginalis testis 5078 turbinectomía f Terapéutica es turbinectomía en turbinectomy pt turbinectomia de tecido. neoplasma es neoplasia.. ulceration pt úlcera 5076 túnica albuxínea f ulceración Vid.mixoma tumor muscular Vid. tumor Nota. tumor de células gigantes Tyr Vid. tumor en neoplasia..tecoma 5079 turbinotomía f Terapéutica es turbinotomía en turbinotomy pt turbinotomia 5075 tumor de células xigantes m Anatomía patolóxica SIN.. osteoclastoma pt osteoclastoma.ulceración es úlcera en ulcer.albuxínea es albugínea. túnica albugínea en albuginea. tunica albuginea pt albugínea. tumor pt neoplasia.. neoplasma. con “cancro”...cúbito 513 .. túnica albugínea la tunica albuginea Semioloxía Patoloxías VAR.xenxivite ulna Vid..

. uncus en uncus pt uncus.ecografía Probas complementarias SIN.. ultrasonografía Doppler en doppler. UTI (sg) [Br. uncus do hipocampo la uncus Histoloxía SIN.Vocabulario 5081 ultrasón m Terapéutica es ultrasonido en ultrasound pt ultra-som 5086 unidade de coidados intensivos f ultrasonografía Vid.. unidade de tratamento intensivo [Br.óso lacrimal Farmacoloxía es ungüento en ointment pt ungüento 5085 ungüento m 5090 unión neuromuscular f Fisioloxía es unión neuromuscular en neuromuscular junction pt junção neuromuscular universo Vid. unidade de cuidados intensivos.poboación 514 . unidad de cuidados intensivos en ICU (sg).] 5087 unidade de coidados paliativos f 5083 úmero m Anatomía es húmero en humerus pt úmero la humerus Termos xerais es unidad de cuidados paliativos en palliative care unit pt unidade de cuidados paliativos 5088 unidade formadora de colonias f 5084 uncus m Anatomía SIN.UCI (sg) es UCI (sg)... ultra-sonografia Doppler 5082 ultrasonografía Doppler f Termos xerais SIN..gancho do hipocampo es gancho del hipocampo. unidad formadora de colonias en CFU (sg). intensive care unit pt UCI (sg). colony-forming unit pt UFC (sg).].UFC (sg) es UFC (sg)..doppler (m) es doppler. unidade formadora de colônia 5089 unión celular f Histoloxía es unión celular en cell junction pt junção celular ungüe Vid. Doppler ultrasonography pt doppler.

] 5100 ureterorrafia f Terapéutica es ureterorrafia en ureterorrhaphy pt ureterorrafia 5094 urea f Bioquímica es urea en urea pt uréia [Br.panaricio uña en culler Vid.. uracilo [Pt...].].U (sb) es uracilo en uracil pt uracila [Br. unha encravada 5098 ureterografía f Probas complementarias es ureterografía en ureterography pt ureterografia uña encravada Vid. urinemia en uremia.coiloniquia Semioloxía es uña en vidrio de reloj en watch glass nail pt unha em vidro de relógio 5096 uréter m 5091 uña en vidro de reloxo f Anatomía es uréter en ureter pt ureter [Br.].] 5101 ureteroscopia f 5095 uremia f Semioloxía VAR. uréter [Pt. ureia [Pt. uña encarnada en ingrown nail.Vocabulario unlleiro Vid. ingrown toenail. onychocryptosis pt onicocriptose. urinemia pt uremia.uña encarnada 5099 ureteroplastia f Terapéutica es ureteroplastia en ureteroplasty pt ureteroplastia 5093 uracilo m Bioquímica SIN.. onicocriptose es onicocriptosis.uña encravada..] la ureter 5097 ureterite f Patoloxías es ureteritis en ureteritis pt ureterite 5092 uña encarnada f Semioloxía Patoloxías SIN. urinemia Terapéutica Probas complementarias es ureteroscopia en ureteroscopy pt ureteroscopia 5102 ureterosigmoidostomía f Terapéutica es ureterosigmoidostomía en ureterosigmoidostomy pt ureterosigmoidostomia 515 .urinemia es uremia..

cistouretrografía miccional Terapéutica es uretroplastia en urethroplasty pt uretroplastia Probas complementarias es urografía en urography pt urografia 5107 uretroplastia f urolitíase Vid.Vocabulario 5103 ureterostomía f Terapéutica es ureterostomía en ureterostomy pt ureterostomia Terapéutica es ureterotomía en ureterotomy pt ureterotomia Anatomía es uretra en urethra pt uretra la urethra 5110 uretrotomía f Terapéutica es uretrotomía en urethrotomy pt uretrotomia 5104 ureterotomía f 5111 urina f 5105 uretra f Fisioloxía SIN.hidronefrose 516 ..litíase urinaria Organización sanitaria es urólogo en urologist pt urologista 5114 urólogo -ga s 5108 uretrorrafia f Terapéutica es uretrorrafia en urethrorrhaphy pt uretrorrafia Terapéutica es uretrostomía en urethrostomy pt uretrostomia 5115 uroloxía f 5109 uretrostomía f Organización sanitaria es urología en urology pt urologia uronefrose Vid...uremia Probas complementarias es urocultivo en urine culture pt urocultura 5112 urocultivo m 5106 uretrite f Patoloxías es uretritis en urethritis pt uretrite 5113 urografía f uretrocistografía miccional Vid..ouriños (m pl) [pop] es orina en urine pt urina urinemia Vid..

utriculus pt utrículo uvulotomía Vid. uvula of palate pt campainha... campaíña [pop.coroidite úvula Vid.utrículo do oído es utrículo en utricle.].nervio trixémino 5120 utrículo m vaccinum Vid. vascular layer of eyeball pt camada vascular do globo ocular.histerectomía Anatomía SIN. trato uveal [Br. tracto uveal. úvea la tunica vasculosa bulbi 5121 úvea f 5117 urticaria f Patoloxías es urticaria en urticaria pt urticária 5118 urxencia f Termos xerais es urgencia en emergency pt urgência 5122 uveíte f Patoloxías es uveítis en uveitis pt uveíte Nota. uveal tract5121. uterus pt matriz.histeropexia Histoloxía Anatomía SIN.] es campanilla [pop.úvula palatina Anatomía SIN.].matriz (f) es matriz.Vocabulario 5116 uropatía f Patoloxías es uropatía en uropathy pt uropatia utrículo do oído Vid.úvula.vacina 517 .. úvula la uvula palatina uterectomía Vid... tracto uveal [Pt.utrículo Anatomía SIN. tracto uveal (m) es capa vascular del globo ocular..capa vascular do globo ocular.. pingallón (m) [pop.. útero la uterus 5119 útero m 5123 úvula palatina f uterofixación Vid.. Cfr.. útero en metra.].- Designa a ‘aparición fortuíta en calquera lugar ou actividade dun problema de causa diversa e gravidade variable que xera a consciencia dunha necesidade inminente de atención’. con “emerxencia”.estafilotomía V par cranial Vid... uveíte posterior Vid.].histeropexia uteropexia Vid.. úvea en uvea. úvula palatina en uvula.]. pinguelo (m) [pop.

.polpa branca 5134 valor preditivo positivo m 5128 vaíña tendinosa f Anatomía es vaina tendinosa en tendon sheath pt bainha tendinosa la vagina tendinis valoración médica Vid..Val (sb) es valina en valine pt valina 5125 vacinación f Medicina preventiva es vacunación en vaccination pt vacinação 5131 validez interna f 5132 valina f 5126 vacúolo m Histoloxía es vacuola en vacuole pt vacúolo 5127 vagotomía f Terapéutica es vagotomía en vagotomy pt vagotomia 5133 valor preditivo negativo m Epidemioloxía es valor predictivo negativo en negative predictive value pt valor preditivo negativo Epidemioloxía es valor predictivo positivo en positive predictive value pt valor preditivo positivo vaíña linfática periarteriolar Vid..avaliación médica 5135 valva f Val Vid.vaccinum es vacuna en vaccine pt vacina 5130 validez externa f Epidemioloxía es validez externa en external validity pt validade externa Epidemioloxía es validez interna en internal validity pt validade interna Bioquímica SIN.cúspide es cúspide..valina Epidemioloxía es validez en validity pt validez 5129 validez f Anatomía SIN..Vocabulario 5124 vacina f Medicina preventiva VAR.válvula 518 .. valva en cusp pt válvula la cuspis semilunar valva semilunar Vid..

.válvula do tronco pulmonar es válvula del tronco pulmonar. valva ileocaecalis 5139 válvula aórtica f Anatomía es válvula aórtica en aortic valve pt válvula aórtica la valva aortae 5142 válvula mitral f válvula atrioventricular dereita Vid. valvulotomia 5140 válvula de derivación f Terapéutica es válvula de derivación en shunt valve pt válvula de derivação 5137 válvula f Anatomía es válvula en valve pt valva la valva válvula do tronco pulmonar Vid.válvula tricúspide válvula auriculoventricular esquerda Vid.válvula tricúspide válvula auriculoventricular dereita Vid.válvula mitral válvula bicúspide Vid..válvula pulmonar válvula ileal Vid. valva mitralis 5143 válvula pulmonar f Anatomía SIN. ileocecal valve pt válvula ileal.válvula ileal es válvula ileal... válvula bicúspide es válvula atrioventricular izquierda.. valve of pulmonary trunk pt válvula pulmonar la valva trunci pulmonalis 519 .válvula mitral Anatomía SIN.. mitral valve pt válvula átrio-ventricular esquerda.válvula auriculoventricular esquerda.. válvula ileocecal la valva ilealis. válvula mitral en bicuspid valve. válvula auriculoventricular izquierda. valvulotomy pt valvotomia. válvula ileocecal en ileal valve.válvula ileocecal 5141 válvula ileocecal f 5138 válvula f Histoloxía es válvula en valve pt válvula natomía A SIN. válvula mitral la valva atrioventricularis sinistra. válvula pulmonar en pulmonary valve.Vocabulario 5136 valvotomía f Terapéutica VAR. valvulotomía en valvotomy.valvulotomía es valvotomía.. left atrioventricular valve.. válvula bicúspide..

tricuspid valve pt válvula átrio-ventricular direita..factor de confusión 5148 variabilidade biolóxica f válvula sigmoide Vid.] es viruela en smallpox.válvula semilunar variable de confusión 5145 válvula tricúspide f 5149 varicela f Anatomía SIN. valvuloplasty pt valvoplastia..válvula sigmoide..] es variz en varix pt variz 5153 variz f valvulotomía Vid... válvula tricúspide en right atrioventricular valve.nebulización vaporizador Vid. valvuloplastia Patoloxías SIN. valva semilunar es valva semilunar.nebulizador Fisioloxía es variabilidad biológica en biological variability pt variabilidade biológica Vid..válvula atrioventricular dereita. válvula sigmoide en semilunar valve pt valva semilunar.Vocabulario 5144 válvula semilunar f Anatomía SIN... variola pt varíola Semioloxía SIN.vexigas (pl) [pop. válvula auriculoventricular dereita es válvula atrioventricular derecha. válvula semilunar. varicella pt varicela Terapéutica es varicocelectomía en varicocelectomy pt varicocelectomia 5150 varicocelectomía f 5146 valvulopatía f 5151 varicorraxia f Patoloxías SIN.. valvular heart disease pt doença valvular. valvulopatia Semioloxía es varicorragia en varicose vein bleeding pt varicorragia 5152 varíola f 5147 valvuloplastia f Terapéutica es valvuloplastia en valvoplasty.valvotomía van Vid. válvula tricúspide la valva atrioventricularis dextra.. válvula sigmóide la valvula semilunaris vaporización Vid.hedra [pop. valva tricuspidalis Patoloxías es varicela en chickenpox.doenza valvular es valvulopatía en heart valve disease.cintura 520 . válvula semilunar..

].hormona antidiurética 5158 vaso linfático m Anatomía es vaso linfático en lymphatic vessel pt vaso linfático la vas lymphaticum 5164 vasoprotector m Farmacoloxía es vasoprotector en vasoprotective agent pt vasoprotector [Pt. vasectomy pt deferentectomia. vasoprotetor [Br.anxiorrafia Etiopatoxenia es vasoespasmo.. vasospasmo Fisioloxía Terapéutica es vasoconstricción en vasoconstriction pt vasoconstrição [Br.anxiíte. vasodilation pt vasodilatação 5162 vasodilatador m Farmacoloxía es vasodilatador en vasodilator pt vasodilatador 5156 vasculopatía f Patoloxías es vasculopatía en vasculopathy pt vasculopatia 5163 vasoligadura f Terapéutica es vasoligadura en vasoligation pt vasoligadura 5157 vasectomía f Medicina preventiva SIN. anxeíte es angeítis. vasectomia vasopresina Vid. angiíte. angiítis. vasculitis en angeitis.]. vasospasmo en vasospasm pt vasoespasmo. vasectomía en deferentectomy. vasoconstricção [Pt.deferentectomía es deferentectomía.. vasculitis pt angeíte.. vasoconstrictor agent pt vasoconstritor 5161 vasodilatación f 5155 vasculite f Patoloxías SIN.] 5165 vasospasmo m 521 . vasculite Fisioloxía Terapéutica es vasodilatación en vasodilatation.] 5159 vasoconstrición f vasorrafia Vid.náusea Fisioloxía es vascularización en vascularization pt vascularização 5160 vasoconstritor m 5154 vascularización f Farmacoloxía es vasoconstrictor en vasoconstrictor... angiitis.Vocabulario vasca Vid.

volume de distribución 5175 vea braquiocefálica f Anatomía SIN.volume corrente VD Vid. vaginitis pt colpite.. vaginitis en colpitis.Vocabulario 5166 vasotomía f Terapéutica es vasotomía en vasotomy pt vasotomia 5171 vea ácigos f 5167 vaxina f Anatomía es vagina en vagina pt vagina la vagina Anatomía VAR.vea ácigos Anatomía es vena basílica en basilic vein pt veia basílica la vena basilica 5169 vaxinite f Patoloxías SIN.vea umeral es vena braquial. vaginite 5173 vea basílica f vaxinoplastia Vid.vea ázigos es vena ácigos en azygos vein.... veia umeral la vena brachialis vaxinotomía Vid. veia braquiocefálica la vena brachiocephalica 522 .colpotomía VC Vid.. vena braquiocefálica en brachiocephalic vein pt tronco venoso braquiocefálico.colpoplastia Patoloxías es vaginosis en vaginosis pt vaginose 5174 vea braquial f 5170 vaxinose f Anatomía SIN.vea suprarrenal Anatomía es vena axilar en axillary vein pt veia axilar la vena axillaris 5172 vea axilar f 5168 vaxinismo m Semioloxía Patoloxías es vaginismo en vaginismus pt vaginismo vea ázigos Vid..... azygous vein pt veia ázigos la vena azygos vea adrenal Vid.. vena humeral en brachial vein pt veia braquial.colpite es colpitis.tronco venoso braquiocefálico (m) es tronco venoso braquiocefálico.

vea mediana cubital 5184 vea esplénica f 5179 vea da columna vertebral f Anatomía es vena de Ia columna vertebral en vein of vertebral column pt veia da coluna vertebral la vena columnae vertebralis Anatomía es vena esplénica en splenic vein pt veia esplênica [Br. veia do coração la vena cordis 5182 vea do encéfalo f Anatomía es vena del encéfalo en cerebral vein pt veia do encéfalo la vena encephali 5178 vea cefálica f Anatomía es vena cefálica en cephalic vein pt veia cefálica la vena cephalica 5183 vea emisaria f Anatomía es vena emisaria en emissary vein pt veia emissária la vena emissaria vea coronaria Vid.vea coronaria es vena coronaria. veia esplénica [Pt.].vea ulnar vea cubital mediana Vid..vea cava ascendente es vena cava inferior en inferior vena cava pt veia cava inferior la vena cava inferior 5181 vea do corazón f 5177 vea cava superior f Anatomía es vena cava superior en superior vena cava pt veia cava superior la vena cava superior Anatomía SIN.vea cava inferior 5180 vea do cerebelo f Anatomía es vena del cerebelo en cerebellar vein pt veia cerebelar la vena cerebelli 5176 vea cava inferior f Anatomía SIN.. vena splenica 5185 vea femoral f Anatomía es vena femoral en femoral vein pt veia femoral la vena femoralis 523 ...vea do corazón vea cubital Vid..] la vena lienalis. vena del corazón en vein of heart pt veia coronária..Vocabulario vea cava ascendente Vid.

vea ilíaca primitiva es vena ilíaca común.vea torácica interna Anatomía SIN. inferior hemi-azygos vein pt veia hemiázigos la vena hemiazygos hemiácigos 5191 vea ilíaca interna f Anatomía es vena hipogástrica. vena gástrica izquierda en left gastric vein pt veia gástrica esquerda la vena gastrica sinistra Anatomía SIN.vea torácica lateral 5188 vea hepática f vea mamaria interna Vid.. vena hemiácigos en hemi-azygos vein....vea vea mamaria externa Vid. median cubital vein pt veia cubital mediana. vena ilíaca primitiva en common iliac vein pt veia ilíaca comum la vena iliaca communis Anatomía es vena ilíaca externa en external iliac vein pt veia ilíaca externa la vena iliaca externa 5193 vea mediana cubital f 5189 vea ilíaca común f Anatomía VAR. veia suprahepática la vena hepatica Anatomía SIN.vea hemiázigos es hemiácigos. hemiázigos VAR. vena mediana del codo en intermediate cubital vein.. veia mediana do cotovelo.. vena ilíaca interna en hypogastric vein. internal iliac vein pt veia ilíaca interna la vena iliaca interna 5187 vea hemiácigos f vea ilíaca primitiva Vid.hemiácigos.vea ilíaca común 5192 vea intercostal f Anatomía es vena intercostal en intercostal vein pt veia intercostal la vena intercostalis vea hemiázigos Vid...vea cubital mediana es vena mediana cubital. suprahepatic vein pt veia hepática.vea suprahepática es vena hepática.Vocabulario 5186 vea gástrica esquerda f Anatomía es vena coronaria estomáquica. vena suprahepática en hepatic vein.. veia mediana-cubital la vena mediana cubiti 5194 vea menínxea f Anatomía es vena meníngea en meningeal vein pt veia meníngea la vena meningea 5190 vea ilíaca externa f 524 .

. vena safena menor en short saphenous vein. veia porta hepática la vena portae hepatis 5200 vea porta hepática f Anatomía SIN. long saphenous vein pt veia safena interna..vea safena interna es vena safena interna.Vocabulario 5195 vea mesentérica inferior f Anatomía es vena mesentérica inferior en inferior mesenteric vein pt veia mesentérica inferior la vena mesenterica inferior 5201 vea pulmonar f Anatomía es vena pulmonar en pulmonary vein pt veia pulmonar la vena pulmonalis 5196 vea mesentérica superior f Anatomía es vena mesentérica superior en superior mesenteric vein pt veia mesentérica superior la vena mesenterica superior Anatomía es vena oftálmica en ophthalmic vein pt veia oftálmica la vena ophthalmica Anatomía es vena ovárica en ovarian vein pt veia ovariana la vena ovarica 5202 vea renal f Anatomía es vena renal en renal vein pt veia renal la vena renalis 5197 vea oftálmica f vea safena externa Vid... vena porta hepática en hepatic portal vein.vea porta es vena porta. veia safena menor la vena saphena parva 525 .vea safena magna 5198 vea ovárica f 5203 vea safena magna f 5199 vea poplítea f Anatomía es vena poplítea en popliteal vein pt veia poplítea la vena poplitea Anatomía SIN.. veia safena magna la vena saphena magna 5204 vea safena menor f vea porta Vid..vea safena externa es vena safena externa. vena safena magna en great saphenous vein.vea safena menor vea safena interna Vid. portal vein pt veia porta.vea porta hepática Anatomía SIN. small saphenous vein pt veia safena externa.

vena ulnar en ulnar vein pt veia cubital..vea adrenal es vena adrenal... suprarenal vein pt veia adrenal.vea mamaria interna es vena mamaria interna.vea cubital es vena cubital. lateral thoracic vein pt artéria mamária externa. veia supra-renal la vena suprarenalis 5211 vea ulnar f Anatomía SIN.vea mamaria externa es vena mamaria externa. veia torácica interna la vena thoracica interna 5214 vea vertebral f Anatomía es vena vertebral en vertebral vein pt veia vertebral la vena vertebralis 526 . vena suprarrenal en adrenal vein.vea hepática Anatomía SIN. veia torácica lateral la vena thoracica lateralis 5206 vea suprarrenal f Anatomía SIN.vea braquial Anatomía es vena uterina en uterine vein pt veia uterina la vena uterina 5213 vea uterina f 5209 vea torácica interna f Anatomía SIN.. vena torácica interna en internal thoracic vein pt veia mamária interna... veia ulnar la vena ulnaris 5207 vea temporal f Anatomía es vena temporal en temporal vein pt veia temporal la vena temporalis 5212 vea umbilical f Anatomía es vena umbilical en umbilical vein pt veia umbilical la vena umbilicalis 5208 vea testicular f Anatomía es vena testicular en testicular vein pt veia testicular la vena testicularis vea umeral Vid.Vocabulario 5205 vea subclavia f Anatomía es vena subclavia en subclavian vein pt veia subclávia la vena subclavia 5210 vea torácica lateral f vea suprahepática Vid. vena torácica lateral en external mammary artery.

venopuncture pt venopunção 5224 venopunción f 527 . vetor [Br] veleno Vid.velocidade de sedimentación globular. venous dissection pt dissecção venosa venografía Vid. VSG (sg) es velocidad de sedimentación globular en erythrocyte sedimentation rate.fleborrafia Terapéutica SIN.. venodisección en vein dissection.Vocabulario 5215 vea xugular anterior f Anatomía es vena yugular anterior en anterior jugular vein pt veia jugular anterior la vena jugularis anterior velocidade de sedimentación globular Vid.flebografía Terapéutica es venopunción en venopunction.flebectomía Termos xerais es venereología en venereology pt venereologia 5221 venereoloxía f 5217 vea xugular interna f Anatomía es vena yugular interna en internal jugular vein pt veia jugular interna la vena jugularis interna venisutura Vid. velocidade de sedimentação eritrocitária [Pt.velocidade de sedimentación dos glóbulos vermellos 5220 vendaxe f Farmacoloxía es vendaje en bandage pt bandagem 5216 vea xugular externa f Anatomía es vena yugular externa en external jugular vein pt veia jugular externa la vena jugularis externa venectomía Vid. ESR (sg) pt velocidade de hemossedimentação [Br. venoclysis pt fleboclise. venoclisis en phleboclysis.]..- fleboclise es fleboclisis......] Terapéutica VAR.disección venosa es disección venosa. venoclise 5218 vector m 5222 venoclise f Etiopatoxenia es vector en vector pt vector [Pt].tóxico 5223 venodisección f 5219 velocidade de sedimentación dos glóbulos vermellos f Probas complementarias SIN.

ventana vestibular en oval window.ventá oval ventilación Vid.respiración artificial es respiración artificial.ventá vestibular. ventral Vid. mechanical ventilation pt respiração artificial..anterior Termos xerais es ventral en ventral pt ventral la ventralis 5226 ventá redonda f 5230 ventral a Anatomía SIN. ventilación mecánica en artificial respiration.. axudándolle a descender pola canle do parto’. round window pt janela coclear. vestibular window pt janela oval.flebotomía ventá coclear Vid..barriga (f) [pop.ventá redonda Anatomía SIN.... ventana redonda en cochlear window..Vocabulario venorrafia Vid.respiración Fisioloxía es ventilación alveolar en alveolar ventilation pt ventilação alveolar 5231 ventre m 5227 ventilación alveolar f ventre de madeira Vid. ventilação mecânica 5232 ventrículo dereito m 528 .abdome ventrículo aórtico Vid.. xanela oval. que consiste nunha cazoliña de plástico que se adapta e se adhire á cabeza do bebé. vientre en belly pt ventre la venter en táboa ventá vestibular Vid. janela vestibular la fenestra vestibuli ventilador Vid.ventá coclear..] es barriga. xanela redonda..respirador Instrumental es ventosa en ventouse pt ventosa 5229 ventosa f 5225 ventá oval f Nota.- Designa un ‘aparello empregado para a extracción do feto. xanela vestibular es ventana oval.ventrículo esquerdo Anatomía es ventrículo derecho en right ventricle pt ventrículo direito la ventriculus dexter 5228 ventilación mecánica f Terapéutica SIN....fleborrafia venotomía Vid. xanela coclear es ventana coclear. janela redonda la fenestra cochleae ventre Vid..abdome Anatomía SIN.

verruga en verruca.espulla [pop. wart pt verruca.vermis es vermis del cerebelo en vermis of cerebellum pt vérmis do cerebelo la vermis cerebelli 5240 vermis do cerebelo m ventrículo medio Vid.] VAR....espóndilo (m) es vértebra en spondyle.verruca [cult.vermis do cerebelo Anatomía SIN.terceiro ventrículo 5235 ventriculografía f Probas complementarias es ventrículografía en ventriculography pt ventriculografia verruca Vid.. vénula [Pt..ventrículo aórtico es ventrículo aórtico....antihelmíntico vermis Vid. verruga 5241 verruga f 5236 ventriculostomía f Terapéutica es ventriculostomía en ventriculostomy pt ventriculostomia 5237 vénula f Anatomía es vénula en venule pt vênula [Br.atlas 529 .terceiro ventrículo 5238 verdadeiro negativo m Epidemioloxía es verdadero negativo en true negative pt verdadeiro negativo 5233 ventrículo esquerdo m Anatomía SIN.] es verruca.]. ventrículo izquierdo en left ventricle pt ventrículo esquerdo la ventriculus sinister 5239 verdadeiro positivo m Epidemioloxía es verdadero positivo en true positive pt verdadeiro positivo 5234 ventrículo lateral m Anatomía es ventrículo lateral en lateral ventricle pt ventrículo lateral la ventriculus lateralis vermífugo Vid... vertebra pt vértebra la vertebra vértebra C I Vid.Vocabulario ventrículo diencefálico Vid.] la venula 5242 vértebra f Anatomía SIN.verruga Patoloxías SIN..

axe Anatomía es vértebra cervical en cervical vertebra pt vértebra cervical la vertebra cervicalis *vértigo Vid. vértebra torácica la vertebra thoracica 5251 vesícula f vértebras coccíxeas Vid. vertigo pt vertigem 5243 vértebra cervical f 5248 vertixe f Nota. vértebra coxígea en coccygeal vertebra pt vértebra coccígea la vertebra coccygea 5249 vertixe posicional f vértebra dorsal Vid.. vértebra torácica en dorsal vertebra. thoracic vertebra pt vértebra dorsal..- Designa ‘unha elevación circunscrita da pel. Histoloxía es vesícula en vesicle pt vesícula 530 ....cistopexia vesicostomía Vid.vértebra torácica atoloxías P SIN.cistostomía vesicotomía Vid.- Designa un ‘orgánulo limitado por unha membrana unitaria’... que pode chegar a medir 1 cm. Anatomía SIN. postural vertigo pt vertigem posicional. de diámetro’. 5244 vértebra coccíxea f Anatomía es vértebra coccígea.Vocabulario vértebra C II Vid. vertigem postural vertixe postural Vid.vértebra dorsal es vértebra dorsal. vértigo postural en positional vertigo.vertixe Semioloxía Patoloxías es vértigo en dizziness.- Evítese “vértigo”. chea de líquido seroso..cóccix Nota..vertixe posicional 5245 vértebra lumbar f Anatomía es vértebra lumbar en lumbar vertebra pt vértebra lombar la vertebra lumbalis vesicofixación Vid.vertixe postural es vértigo posicional.cistotomía Semioloxía Anatomía patolóxica es vesícula en vesicle pt vesícula 5246 vértebra sacra f Anatomía es vértebra sacra en sacral vertebra pt vértebra sacra la vertebra sacralis 5250 vesícula f 5247 vértebra torácica f Nota..

]. vesicula seminalis Terapéutica es vesiculectomía en vesiculectomy pt vesiculectomia vestíbulo do oído Vid. vestíbulo del oído en vestibule.. vesícula seminal en seminal gland.vexiga biliar.. glandula vesicosa. vexiga do fel [pop. flaccid bladder pt bexiga atônica.. seminal vesicle pt glândula seminal..vexiga urinaria vexiga atónica Vid.vestíbulo do oído es vestíbulo.vexiga atónica es vejiga atónica.glándula seminal. vestibule of the ear pt vestíbulo.... vestíbulo do ouvido la vestibulum Patoloxías es vejiga neurógena en neurogenic bladder pt bexiga neurogênica [Br. vesícula seminal la glandula seminalis.vestíbulo 5258 vexetacións f pl 5253 vesícula seminal f Anatomía patolóxica SIN... vesica fellea Anatomía SIN.. vegetaciones cardíacas en cardiac vegetations. vegetaciones cardiacas. vesícula biliar la vesica biliaris.. vesícula biliar en gallbladder pt bexiga biliar. vegetations pt vegetações vexetacións cardíacas Vid..vexiga fláccida 5254 vesiculectomía f vexiga biliar Vid.] 531 .ampola vexiga Vid. bexiga neurogénica [Pt. glándula seminal.vexetacións vexiga Vid. espermatocisto (m) es espermatocisto.vesícula biliar atoloxías P SIN. vesiculotomy pt vesiculotomia seminal 5260 vexiga neuróxena f 5257 vestíbulo m Anatomía SIN.vesícula biliar vexiga do fel Vid.] es vejiga biliar.vexetacións cardíacas es vegetaciones. vejiga flácida en atonic bladder.Vocabulario 5252 vesícula biliar f natomía A SIN. bexiga flácida 5255 vesiculotomía f Terapéutica es vesiculotomía en vesiculotomy pt vesiculotomia 5259 vexiga fláccida f 5256 vesiculotomía seminal f Terapéutica es vesiculotomía seminal en seminal vesiculotomy.

. intravenous use pt vía endovenosa. inhalation use pt via inalatória 5264 vía intradérmica f 5270 vía oral f Farmacoloxía es vía intradérmica en intradermal route...virus herpes simple VI par cranial Vid. vía aérea.vía oftálmica Farmacoloxía SIN.. oral use pt via oral 532 . vía intravenosa en endovenous route..vía respiratoria. via intravenosa 5262 vía aérea f 5267 vía motora f Anatomía es vía motora en motor pathway pt via motora Anatomía SIN. endovenous use...Vocabulario 5261 vexiga urinaria f Anatomía SIN.vía endovenosa es via endovenosa. vía respiratoria en airway pt via aérea. nasal use pt via nasal vía hipodérmica Vid.. tracto respiratorio (m) es tracto respiratorio.vexiga es vejiga. ocular use pt via ocular 5263 vía inhalatoria f 5269 vía oftálmica f Farmacoloxía es vía inhalatoria en inhalation route.. bexiga urinária la vesica urinaria 5265 vía intramuscular f Farmacoloxía es vía intramuscular en intramuscular route. urinary bladder pt bexiga.vía intravenosa Farmacoloxía es vía nasal en nasal route. intramuscular use pt via intramuscular vexigas Vid.nervio abducente 5266 vía intravenosa f Farmacoloxía SIN. intravenous route. vejiga urinaria en bladder..vía ocular es vía ocular.varíola VHS Vid.vía subcutánea vía ocular Vid. intradermal use pt via intradérmica Farmacoloxía es vía oral en oral route. vía oftálmica en ocular route. via respiratória 5268 vía nasal f vía endovenosa Vid.

vía parentérica es vía parenteral en parenteral route. subcutaneous use pt via subcutânea 5282 vibrio m Etiopatoxenia es vibrio en vibrio pt vibrio 5276 vía sublingual f vidalla Vid..... via parentérica 5278 vía transmucosa f Farmacoloxía es vía transmucosa en transmucosal route.] Farmacoloxía es vía uretral en urethral route.vía hipodérmica es vía hipodérmica. transmucosal use pt via transmucosa vía parentérica Vid..tempa VIH Vid.].vía aérea Anatomía es vía sensitiva en sensory pathway pt via sensitiva Farmacoloxía es vía vaxinal en vaginal route.Vocabulario 5271 vía ótica f Farmacoloxía es vía ótica en otic route. via retal [Br.. otic use pt via ótica 5277 vía tópica f Farmacoloxía es vía tópica en topic route. parenteral use pt via parenteral. vía subcutánea en subcutaneous route.vía parenteral 5279 vía uretral f 5273 vía rectal f Farmacoloxía es vía rectal en rectal route. vaginal use pt via vaginal 5274 vía sensitiva f 5281 vial m Farmacoloxía es vial en vial pt vial 5275 vía subcutánea f Farmacoloxía SIN. urethral use pt via uretral 5280 vía vaxinal f vía respiratoria Vid. sublingual use pt via sublingual 533 . rectal use pt via rectal [Pt. topic use pt via tópica 5272 vía parenteral f Farmacoloxía VAR.virus da inmunodeficiencia humana Farmacoloxía es vía sublingual en sublingual route.

virus da influenza viríase Vid..vilosidade placentaria es vellosidad coriónica. vilosidade placentária 5289 virose f Patoloxías VAR. vírus influenza 534 ... vírion [Br] 5291 virus da hepatite m Etiopatoxenia es virus de la hepatitis en hepatitis virus pt vírus da hepatite 5286 virión m 5292 virus da influenza m Etiopatoxenia SIN.péptido intestinal vasoactivo 5285 viremia f Semioloxía es viremia en viremia pt viremia virus citomegálico Vid.citomegalovirus virus da gripe Vid. vellosidad placentaria en chorionic villus pt vilosidade coriônica...rexión inguinal Etiopatoxenia es virión en virion pt virião [Pt]..vilosidade coriónica 5290 virus m Etiopatoxenia es virus en virus pt vírus VIP Vid...virus da gripe es virus de la influenza en influenza virus pt vírus da influenza.. virosis en virus disease pt virose vilosidade placentaria Vid..nervio facial VIII par cranial Vid.viríase es viriasis.virose virilla Vid.nervio vestibulococlear 5287 viroide m Etiopatoxenia es viroide en viroid pt viróide 5283 vilosidade f Histoloxía es vellosidad en villus pt vilosidade 5288 viroloxía f Termos xerais es virología en virology pt virologia 5284 vilosidade coriónica f Histoloxía SIN.Vocabulario VII par cranial Vid..

. vírus parainfluenza 5298 virus varicela-zóster m virus da SIDA Vid.virus respiratorio sincitial 5294 virus da parainfluenza m Etiopatoxenia es virus de la parainfluenza en parainfluenza virus pt vírus da parainfluenza. virus del SIDA en HIV (sg). VPH (sg) 5300 visión f Fisioloxía es visión en vision pt visão 5296 virus herpes simple m Etiopatoxenia SIN.VVZ (sg) es virus varicela-zóster.VHS (sg) es VHS (sg).VPH (sg) es virus del papiloma humano. virus de la inmunodeficiencia humana. vírus sincicial respiratório Etiopatoxenia SIN.... virus respiratorio sincitial. VVZ (sg) 5299 víscera f Anatomía es víscera en viscus pt víscera 5295 virus do papiloma humano m Etiopatoxenia SIN.virus sincitial respiratorio es virus respiratorio sincicial. VZV (sg) pt vírus varicela-zoster..Vocabulario 5293 virus da inmunodeficiencia humana m 5297 virus respiratorio sincitial m Etiopatoxenia VAR. HSV (sg) pt VHS (sg).miopía Semioloxía es visión en túnel en tunnel vision pt visão em túnel 5301 visión en túnel f 535 .VIH (sg). HPV (sg) pt papiloma vírus humano.... virus herpes simple en herpes simplex virus. VPH (sg) en human papilloma virus. vírus herpes simples visión curta Vid. vírus do papiloma humano. virus sincitial respiratorio en respiratory syncytial virus pt vírus respiratório sincicial. vírus da imunodeficiência humana virus sincitial respiratorio Vid.virus da inmunodeficiencia humana Etiopatoxenia SIN. virus sincicial respiratorio. virus da SIDA es VIH (sg). VVZ (sg) en varicella-zoster virus. human immunodeficiency virus pt VIH (sg).

thiamine.niacina. vitamina A 5310 vitamina C f 5305 vitamina B1 f Bioquímica SIN. vitamina B12 en cobalamin.. ácido nicotínico (m) es ácido nicotínico. vitamin A pt retinol.biotina es biotina.Vocabulario visión longa Vid.ácido ascórbico (m) es ácido ascórbico. vitamina B6 en pyridoxine. nicotinic acid. vitamin B12 pt cobalamina..hipermetropía Fisioloxía es vista en sight pt vista 5307 vitamina B3 f 5302 vista f Bioquímica SIN. vitamin C pt ácido ascórbico. vitamin E pt tocoferol. vitamina E en tocopherol. vitamina B3 vista curta Vid. vitamina B8 en biotin... niacina... vitamina A en retinol. vitamin B8 pt biotina.. vitamin B1 pt tiamina... vitamin B3 pt ácido nicotínico. vitamina B1 5311 vitamina D f Bioquímica es vitamina D en vitamin D pt vitamina D 5306 vitamina B12 f Bioquímica SIN.. vitamina C Bioquímica SIN. vitamina B6 5303 vitamina f 5309 vitamina B8 f 5304 vitamina A f Bioquímica SIN.retinol (m) es retinol.cobalamina es cobalamina.tocoferol (m) es tocoferol.miopía vista longa Vid. vitamina C en ascorbic acid. vitamin B6 pt piridoxina.piridoxina es piridoxina. vitamina B8 Bioquímica SIN. vitamina E 536 . vitamina B12 5312 vitamina E f Bioquímica SIN.hipermetropía vista oblicua Vid... vitamina B3 en niacine.tiamina es tiamina. vitamina B1 en thiamin.estrabismo Bioquímica es vitamina en vitamin pt vitamina 5308 vitamina B6 f Bioquímica SIN.

vitiligo pt leucodermia.. VT (sg) es VC (sg). albinismo adquirido (m) es albinismo adquirido.lipoproteína de moi baixa densidade 5319 volemia f 5314 vitaminoterapia f Terapéutica SIN. leucodermia.. volume corrente 5321 volume de distribución m Fisioloxía SIN. vitiligo [Br. volaemia. volumen tidal.hemodiálise Epidemioloxía es vigilancia epidemiológica en epidemiologic surveillance pt vigilância epidemiológica 5317 vixilancia epidemiolóxica f 5323 volume de reserva expiratoria m 5318 vixilia f Fisioloxía es vigilia en wakefulness pt vigília Fisioloxía SIN. volumen de distribución en distribution volume.. vitaminoterapia en vitamin therapy pt vitaminoterapia Fisioloxía es volemia en blood volume. volume de distribuição 5316 vitrectomía f Terapéutica es vitrectomía en vitrectomy pt vitrectomia 5322 volume de exección m Fisioloxía es volumen de eyección en ejection volume pt volume de ejeção vividifusión Vid.terapia vitamínica es terapia vitamínica. VRE (sg) en ERV (sg).leucodermia. vitiligem [Pt. vitiligo en leucoderma.. VC (sg). DV (sg) pt VD (sg). volumen corriente.VRE (sg) es volumen de reserva espiratoria..Vocabulario 5313 vitamina K f Bioquímica es vitamina K en vitamin K pt vitamina K VLDL Vid..volume tidal.] Fisioloxía SIN.]. volemia pt volemia 5320 volume corrente m 5315 vitilixe f Patoloxías SIN.. VT (sg) en tidal volume.VD (sg) es VD (sg). TV (sg) pt VC (sg). VRE (sg) 537 . expiratory reserve volume pt volume de reserva expiratória. leucodermia.

IRV (sg) pt volume de reserva inspiratória.velocidade de sedimentación dos glóbulos vermellos 5327 vólvulo m Patoloxías SIN. VRI (sg) Semioloxía SIN.] vómito de sangue Vid. vómer [Pt....volume corrente VSG Vid..vólvulo intestinal es vólvulo intestinal en intestinal volvulus pt volvo.. vómito en emesis.]..VR (sg) es volumen residual.. RV (sg) pt volume residual.. VR (sg) en residual volume.volume de reserva inspiratoria volume tidal Vid..vólvulo Anatomía es vómer en vomer pt vômer [Br.volume de reserva expiratoria Fisioloxía SIN. LV (sg) pt volume pulmonar vómito negro Vid.febre amarela VPH Vid. vómito [Pt..hematemese 5325 volume pulmonar m Fisioloxía es volumen pulmonar en lung volume. volvo intestinal VT Vid... vomiting pt emese. VR (sg) VRI Vid.virus do papiloma humano 5326 volume residual m VR Vid.volume corrente Anatomía es vulva en vulva pt vulva la vulva 5330 vulva f vólvulo intestinal Vid.volume residual VRE Vid..Vocabulario 5324 volume de reserva inspiratoria m 5329 vómito m Fisioloxía SIN.VRI (sg) es volumen de reserva inspiratoria.emese (f) es emesis. vômito [Br. VRI (sg) en inspiratory reserve volume.]..] la vomer 5328 vómer m 5331 vulvectomía f Terapéutica es vulvectomía en vulvectomy pt vulvectomia 538 .

ventá redonda xanela oval Vid..ventá oval xanela redonda Vid.ventá redonda 5340 xaqueca f xanela vestibular Vid. xanthoma palpebrarum pt xantelasma *xarabe Vid.hemicrania [cult..xantelasma Nota..xantoma das pálpebras es xantelasma..- Evítese “migraña”.virus varicela-zóster X par cranial Vid.. 5339 xantomatose cerebrotendinosa f Patoloxías es xantomatose cerebrotendinosa en cerebrotendinous xanthomatosis pt xantomatose cerebrotendinosa xanela coclear Vid.xarope xarampón Vid...] es hemicránea.. 5335 xantelasma m Semioloxía SIN.- Evítese “champú”.Vocabulario 5332 vulvite f Patoloxías es vulvitis en vulvitis pt vulvite 5336 xantina f Farmacoloxía es xantina en xanthine pt xantina 5333 vulvovaxinite f Patoloxías es vulvovaginitis en vulvovaginitis pt vulvovaginite 5337 xantinuria f Semioloxía es xantinuria en xanthinuria pt xantinúria VVZ Vid.sarampelo 539 . xantoma de los párpados en xanthelasma.. jaqueca. migraña en migraine pt enxaqueca Nota..nervio vago Farmacoloxía es champú en shampoo pt champô 5338 xantoma m Semioloxía es xantoma en xanthoma pt xantoma 5334 xampú m xantoma das pálpebras Vid..ventá oval Patoloxías SIN.

Farmacoloxía es jarabe en syrup pt xarope 5345 xemelgos monocigóticos m pl 5342 xaxún m Etiopatoxenia Termos xerais es ayuno en fasting pt jejum Termos xerais SIN.]. gemelos biovulares.siameses.].] es gemelos monocigóticos. gêmeos unidos [Br. xemelgos idénticos.. siameses en conjoined twins.]...] 5343 xel m Farmacoloxía es gel en gel pt gel 5346 xemelgos siameses m pl xemelgos Vid..xemelgos monocigóticos xemelgos biovulares Vid... mellizos en binovular twins. gêmeos monozigóticos [Br. gêmeos fraternos [Br. gemelos monozigóticos.. falsos xemelgos es gemelos bicigóticos.].- Evítese “xarabe”. gemelos univitelinos en identical twins. gémeos fraternos [Pt.xemelgos biovulares.xemelgos dicigóticos xemelgos idénticos Vid.xemelgos monocigóticos 5347 xene m Xenética es gen en gene pt gene 5348 xene mendeliano m Xenética es gen mendeliano en Mendelian gene pt gene mendeliano xemelgos fraternais Vid. monovular twins.]. gémeos unidos [Pt.] xemelgos unidos Vid. xemelgos fraternais.Vocabulario 5341 xarope m Nota.xemelgos dicigóticos Termos xerais SIN. fraternal twins pt gêmeos dizigóticos [Br.xemelgos monocigóticos 540 .]. gémeos idénticos [Pt.. gemelos bivitelinos. gémeos siameses[Pt].]. gemelos unidos. dizygotic twins. xemelgos unidos es gemelos siameses.]. gémeos monozigóticos [Pt. xemelgos [pop.xemelgos uniovulares.] xemelgos uniovulares Vid.xemelgos siameses 5344 xemelgos dicigóticos m pl Termos xerais SIN. siamese twins pt gêmeos siameses [Br. monozygotic twins pt gêmeos idénticos [Br. gemelos uniovulares.. gémeos dizigóticos [Pt.

ulite 5351 xenética clínica f Termos xerais es genética clínica en clinical genetics pt genética clínica 5358 xenxivoestomatite f Patoloxías es gingivoestomatitis en gingivostomatitis pt gengivostomatite 5352 xenética forense f Termos xerais es genética forense en forensic genetics pt genética forense 5359 xenxivorraxia f 5353 xenética molecular f Termos xerais es genética molecular en molecular genetics pt enética molecular g Semioloxía es gingivorragia en gingival haemorrhage..Vocabulario 5349 xene supresor de tumores m Xenética es gen supresor de tumores en tumor suppressor gene pt gene supressor de tumores.ulite es gingivitis. gene supressor tumoral Termos xerais es genética en genetics pt genética 5356 xenotipo m Xenética es genotipo en genotype pt genótipo 5350 xenética f 5357 xenxivite f Patoloxías SIN.. ulitis pt gengivite. ulitis en gingivitis..heteroenxerto Xenética es genoma en genome pt genoma 5354 xenoma m xeofaxia Vid. gingival hemorrhage pt gengivorragia 5360 xeoda f Semioloxía es geoda en geode pt geodo xenoenxerto Vid.pica Anatomía es rodilla en knee pt joelho la genu 5361 xeonllo m 5355 xenoma humano m Xenética es genoma humano en human genome pt genoma humano 541 .

.xerme anaerobio relativo es germen anaerobio facultativo.xiringa Etiopatoxenia es germen aerobio en aerobic germ pt germe aeróbio 5364 xerme aerobio m 5370 xerme oportunista m Etiopatoxenia es germen oportunista en opportunistic germ pt germe oportunista 5365 xerme anaerobio m Etiopatoxenia es germen anaerobio en anaerobic germ pt germe anaeróbio 5371 xerminoma m Anatomía patolóxica es germinoma en germinoma pt germinoma 5366 xerme anaerobio estrito m Etiopatoxenia es germen anaerobio estricto en obligate anaerobic germ pt germe anaeróbio estrito xeroderma Vid. xerodermia en xeroderma.. xerodermia 542 ..xerodermia pigmentosa 5367 xerme anaerobio facultativo m Etiopatoxenia SIN.xeroderma (m) es xeroderma. xerodermia pt xeroderma.xerme anaerobio facultativo 5368 xerme gramnegativo m Etiopatoxenia es germen gramnegativo en gram-negative germ pt germe gram-negativo 5363 xeriatría f Organización sanitaria es geriatría en geriatrics pt geriatria 5369 xerme grampositivo m Etiopatoxenia es germen grampositivo en gram-positive germ pt germe gram-positivo *xeringa Vid.Vocabulario 5362 xeriatra s Organización sanitaria es geriatra en geriatrician pt geriatra xerme anaerobio relativo Vid.. germen anaerobio relativo en facultative anaerobic germ pt germe anaeróbio facultativo 5372 xerodermia f Semioloxía Patoloxías VAR...xerodermia xeroderma pigmentoso Vid.

.xerose conxuntival es xeroftalmía.. somatomegalia en gigantism.somatomegalia (f) es gigantismo.xeroftalmía Semioloxía es xerostomía en xerostomia pt xerostomia Terapéutica es yeso en plaster pt gesso 5377 xerostomía f Semioloxía SIN. lamblíase 5382 xiba f xerose conxuntival Vid.enfermidade de Kaposi VAR. xeroderma pigmentosum pt doença de Kaposi....] es corcova.Vocabulario 5373 xerodermia pigmentosa f atoloxías P SIN. xerophthalmia pt xeroftalmia..xeroderma pigmentoso (m) es enfermedad de Kaposi. lambliasis en giardiasis. xeroderma pigmentoso. lambliasis pt giardíase.control de riscos 5379 xexuno m Anatomía es yeyuno en jejunum pt jejuno la jejunum 5374 xeroftalmía f 5380 xexunostomía f Terapéutica es yeyunostomía en jejunostomy pt jejunostomia 5375 xerontoloxía f XI par cranial Vid. xerose conjuntival Termos xerais es gerontología en gerontology pt gerontologia Semioloxía es xerosis en xerosis pt xerose xestación Vid...embarazo xestión de riscos Vid. somatomegaly pt gigantismo 543 . xeroderma pigmentoso. xerosis conjuntival en conjunctival xerosis.corcova.nervio accesorio 5381 xiardíase f 5376 xerose f Patoloxías SIN... xerodermia pigmentosa Patoloxías SIN. joroba en hump pt corcova. giba 5383 xigantismo m 5378 xeso m Semioloxía SIN. chepa [pop.lamblíase es giardiasis. xerodermia pigmentosa en Kaposi disease.

nervio hipogloso 5389 xiro cingular m 5384 xinecólogo -ga s Organización sanitaria es ginecólogo en gynecologist pt ginecologista Anatomía SIN.. giro cingular en callosomarginal fissure.. tróclea en ginglymoid joint.Vocabulario XII par cranial Vid.- Evítese “xeringa”. giro cingular la gyrus cinguli 5385 xinecoloxía f Organización sanitaria es ginecología en gynaecology. gynecology pt ginecologia 5390 xordeira f Semioloxía es sordera en deafness pt surdez 5386 xinecomastia f Semioloxía es ginecomastia en gynaecomastia. gynecomastia pt ginecomastia xordeira parcial Vid. hinge joint pt gínglimo la ginglymus 5392 zume gástrico m Fisioloxía es jugo gástrico en gastric juice pt suco gástrico 5388 xiringa f Instrumental es jeringa. 5393 zume pancreático m Fisioloxía es jugo pancreático en pancreatic juice pt suco pancreático xiro Vid.fisura calosomarxinal (f). jeringuilla en syringe pt seringa Nota. cisura calosomarxinal (f) es cisura callosomarginal.hipoacusia Histoloxía es zona pelúcida en zona pellucida pt zona pelúcida 5391 zona pelúcida f 5387 xínglimo m Anatomía es gínglimo...circunvolución 544 . cingulate gyrus pt cissura caloso-marginal.

Índice de denominacións españolas Índice de denominacións españolas 545 .

Índice de denominacións españolas 546 .

33 ácido desoxirribonucleico. 11 abrasión. 24 acidemia. 43 acidosis. 23 acetil-coenzima A. 18 acceso. 12 abulia. 17 ácaro. 1321 aclaramiento de urea. 58 acrocinesia. 36 ácido glutámico. 27 ácido acetilsalicílico. 2195 ácido aminosalicílico. 45 acinesia. 19 accidente vascular cerebral. 25 acidez. 51 acomodación. 21 acetábulo. 6 abducción. 32 ácido clorhídrico. 1320 aclaramiento de creatinina. 37 ácido graso. 419 acalasia. 7 aberración cromosómica. 26 acidificante. 40 ácido ribonucleico. 3822 acetil-CoA.). 38 ácido láctico. 4 abdomen distendido. 13 abuso de sustancias. 59 acrocinesis. 20 accidente laboral. 29 ácido araquidónico. 6 abdomen prominente. 2093 ACP (sg). 3982 acidificación. 15 acantolisis. 49 acolia. 35 ácido gamma-aminobutírico. 60 547 . 2553 aceptación. 5307 ácido nucleico. 46 acino. 28 ácido aminoacético. 47 aclaramiento. 2553 accidente de trabajo. 16 acantosis nigricans. 6 abdomen en tabla. 5310 ácido aspártico. 1322 aclorhidria. 61 acromatopsia parcial. 421 acrocianosis. 528 accidente cerebrovascular. 53 acomodación. 22 acetaminofeno. 44 aciduria. 230 ablación. 34 ácido fólico. 49 acné rosácea.Índice de denominacións españolas A a término. 50 acné vulgar. 48 ACM (sg). 54 acorchamiento. 39 ácido nicotínico. 30 ácido ascórbico. 10 abordaje. 41 ácido salicílico. 1742 absceso. 14 Ac (abrev. 2 abdomen. 279 ACA (sg). 420 acné. 3 abdomen agudo. 31 ácido biliar. 23 acetilcolina. 52 acondroplasia. 19 accidente isquémico transitorio. 59 acromasia. 42 ácido úrico. 1276 acromegalia. 5 abdomen globuloso.

107 agenesia. 91 adicción a las drogas. 71 acueducto. 79 adenitis. 68 actinoterapia. 179 agente anticestodo. 104 afta oral.Índice de denominacións españolas acromelalgia. 89 adhesión celular. 269 agente anticolinesterasa. 103 AFP (sg). 1492 adipocito. 101 afasia anómica. 2527 actina. 65 acropaquia. 81 adenoidectomía. 85 adenosina trifosfato. 84 adenovirus. 34 adolescencia. 87 adenosis. 90 adicción. 64 acrosteolisis. 95 adrenitis. 3649 adenopatía. 2528 adhesina. 80 adenohipófisis. 92 ADN (sg). 318 agente antitrematodos. 72 acúfeno. 4759 adrenalina. 573 agenesis. 2025 agente hemostático. 83 adenosina. 179 agente anabolizante. 1625 afonía. 69 actitud fetal. 65 ACTH. 98 aerosol. 1227 adamantoblastoma. 162 adaptación. 70 acto médico. 76 adducción. 82 adenoma del conducto biliar. 1759 acrosoma. 87 adenosinmonofosfato cíclico. 38 agammaglobulinemia. 2553 adamantinoma pituitario. 77 adenilciclasa. 94 adrenalitis. 86 adenosintrifosfato. 95 adrenocorticotropina. 102 afasia. 99 afagia. 1031 adenoma insular. 62 acroosteolisis. 2689 adenoma oxifílico. 2689 adenoma langerhansiano. 290 548 . 276 agente antinematodos. 321 agente fibrinolítico. 100 afasia amnésica. 97 adenectomía. 106 AG (sg). 105 aftosis. 74 acupuntura. 573 agente anabólico. 67 actinomicosis. 138 afta. 93 adrenalectomía. 302 agente antitiroideo. 87 adenosín-trifosfato. 2527 adsorbente. 66 actinomicina. 96 aducción. 75 ACV (sg). 73 acuidad visual. 4635 acromía. 61 acromion. 97 aerofagia. 63 acroscleroderma. 78 adenina. 88 ADH (sg). 101 afección.

140 alimentación parenteral. 154 amaurosis. 134 alergólogo. 135 alergia. 142 alopecia androgenética. 117 agujero nutricio. 144 alotipo. 115 agua. 138 alfa-1-antitripsina. 133 alexia. 146 alotriofagia. 1 alanina. 110 agonista adrenérgico. 120 albuminuria. 74 agudo. 126 alcoholemia. 2089 ahorrador de potasio. 123 alcalosis. 124 alcohol. 130 alelo. 2569 AIT (sg). 2631 algor mortis. 131 alérgeno. 125 alta hospitalaria. 3432 agente tensioactivo. 108 agnosia. 136 alergología.]. 2300 alodinia. 111 agrafestesia. 128 aldosterona. 3599 almidón. 2568 aislamiento. 1469 AINE (sg). 152 alveolitis. 149 altruismo. 5315 albugínea. 574 agitación. 522 agonista.Índice de denominacións españolas agente infeccioso. 2036 alveolo. 116 aguja. 139 aliento hepático. 164 almorrana [pop. 118 alantiasis. 576 aglutinación. 2015 aliento urémico. 154 alvéolo. 156 ambulancia. 879 amebiasis. 155 ambliopía. 129 aleatorización. 160 549 . 114 agranulocitosis. 5076 albúmina. 127 alcoholismo. 150 alucinación. 3947 alquilante. 119 albinismo adquirido. 159 amebicida. 3864 agente mutágeno. 113 agranulocitopenia. 137 alfa fetoproteína. 296 aislamiento. 153 alveolitis fibrosante criptogénica. 112 agrafía. 122 alcalización. 4761 ageusia. 148 alta médica. 157 ambulatorio. 143 alopecia areata. 151 alucinogéno. 664 albinismo. 132 alimentación artificial. 553 agudeza visual. 147 alquitrán. 143 alopecia androgénica. 20 ala. 122 alcaloide. 141 aloinjerto. 145 alotrasplante. 121 alcalinización. 114 agresividad. 109 agnosia táctil.

216 aneuploidía. 214 anestesia. 178 anabolizante. 210 anemia nutricional. 207 anemia falciforme. 206 anemia aplástica. 165 amigdalectomía. 175 ampuloma. 211 anemia drepanocítica. 183 analista. 205 anemia aplásica. 221 anfiartrosis. 215 anestésico. 48 anadipsia. 184 análisis de sangre. 212 anergia. 195 anatomopatólogo. 182 análisis de líquido cefalorraquídeo. 5155 angiectomía. 206 anemia carencial. 172 amniocentesis. 774 amputación. 209 anemia megaloblástica. 198 anecogenicidad. 181 análisis de LCR. 169 aminoácido. 169 amilosis. 1037 550 . 222 angeítis. 188 anamnesis. 5155 angina. 4048 anafase. 174 ampolla. 216 anestesista. 340 angiítis. 220 anfetamina. 166 amigdalitis. 4331 anafilaxis. 187 analgia. 218 aneurisma. 200 anemia. 192 anastomosis. 168 amilasa salival. 191 anasarca. 186 análisis. 176 ampolla. 215 anestesiología. 195 anatomopatología. 197 andrógeno. 194 anatomía patológica. 170 aminoglucósido. 220 aneurisma de aorta. 341 angiocolitis. 158 amenorrea. 196 androblastoma. 167 amilasa. 173 AMPc (sg). 171 amnesia. 217 anestesiólogo. 179 anaclorhidria. 4223 amiloidosis. 86 amplificación. 213 anestesia. 186 analgésico. 188 anaplasia. 341 angina de pecho. 211 anemia perniciosa. 177 anabolismo. 208 anemia hemolítica. 190 anartria. 4331 analgesia. 180 anafilaxia. 182 análisis de orina.Índice de denominacións españolas ameloblasto. 162 amenaza de aborto. 199 andropausia. 161 ameloblastoma. 193 anatomía. 185 anamnesia. 207 anemia ferropénica. 163 amígdala. 219 aneurisma aórtico.

261 antiandrógeno. 348 angioplastia. 203 anillo vaginal. 225 anisocoria. 320 anillo. 242 antagonista. 2363 anisocitosis. 252 antecedente personal. 1193 angiología. 230 anomia. 246 antagonista de los receptores de la angiotensina II. 254 antecedentes familiares. 642 antebrazo. 241 ansiolítico. 204 anion gap. 349 angiorrafia. 259 antiagregante. 234 anosfrasia. 232 anorexia nerviosa. 202 anillo crural. 237 anovulatorio. 233 anoscopia.Índice de denominacións españolas angiodisplasia. 266 551 . 228 ano imperforado. 256 antiácido. 236 anovulación. 239 anquilosis. 345 angioma. 352 angiostomía. 247 antagonista de los receptores de serotonina. 344 angiografía coronaria. 262 antianémico. 245 antagonista de la vitamina K. 265 antibacteriano. 238 anoxemia. 289 anteparto. 342 angioedema. 253 antecedente médico. 260 antialérgico. 250 antagonista del calcio. 343 angiogénesis. 252 antecedente familiar. 257 antiadrenérxico. 201 anillo corneal. 235 anomalía cromosómica. 492 ansiedad. 203 anillo femoral. 346 angiomatosis.]. 226 anisocromía. 235 anosognosia. 353 angiotensinógeno. 264 antiasmático. 231 anorexia. 235 anosmia. 243 antagonista de la aldosterona. 224 anhidrótico. 247 antagonista de la serotonina. 227 ano. 1410 anhidrosis. 355 angiotensina. 244 antagonista de la angiotensina II. 248 antagonista de receptores de leucotrienos. 352 angioscopía. 354 angiotomía. 2519 antelmíntico. 351 angioscopia. 240 anquilosis artificial. 249 antagonista de receptores H2. 355 anhidrasa carbónica. 258 antiagregación. 263 antiarrítmico. 255 anterior. 350 angiosarcoma. 229 anodmia. 223 anhídrico carbónico [arc. 347 angiopatía. 251 antecedente. 356 angiografía. 2498 anoxia.

238 antipalúdico. 296 antijaquecoso. 305 antiparkinsoniano. 278 antiespasmódico. 287 antigotoso. 301 antináuseas. 281 antiprotozoario. 286 antígeno. 277 anticonvulsionante. 1153 anticonceptivo. 286 antimigrañoso. 311 antipsoriásico. 292 antihistamina. 289 antihemorrágico. 317 antitérmico. 329 antimalárico. 304 antimaníaco. 272 anticoagulante. 298 antimicobacteriano. 275 anticolinesterásico. 1798 antiestrógeno. 324 552 . 323 antituberculoso. 319 antitranspirante. 307 antiprogestágeno. 287 antigonadotropina. 314 antisepsia. 282 antitoxina. 284 antifibrinolítico. 281 antídoto. 308 antipruriginoso. 302 antineoplásico. 329 antimonial. 270 anticipación genética. 291 antihipertensivo. 273 anticodón. 301 antinematodos. 316 antisuero. 283 antiepiléptico. 278 anticonvulsivo. 288 antihelmíntico. 293 antiinfeccioso. 300 antináusea. 303 antiovulatorio. 310 antiprurítico. 309 antipropulsivo. 312 antirretroviral. 278 anticonvulsivante. 293 antihistamínico. 282 antiemético. 313 antirreumático. 269 anticipación. 295 antifúngico. 299 antimicótico. 796 antiflogístico. 321 antitrombina. 294 antiinflamatorio. 306 antipirético. 330 antigonadotrofina. 320 antitrematodos. 276 anticoncepción. 280 antidiarreico. 303 anticestodo. 268 anticanceroso. 297 antimetabolito. 296 antiinflamatorio no esteroideo. 278 anticuerpo. 295 antiinflamatorio no esteroide. 285 antiflatulento. 271 anticipación. 274 anticolinérgico. 322 antitrombótico. 271 anticoagulación. 315 antiséptico. 279 antidepresivo. 267 antibiótico. 307 antitiroideo. 310 antipsicótico. 301 antinauseoso. 318 antitóxico.Índice de denominacións españolas antibiograma. 304 antiparasitario. 290 antihemorroidal.

4704 aparato urinario. 390 ARA II. 383 apoproteína. 364 apéndice. 367 aplasia medular. 385 apósito. 377 apófisis mastoide. 4708 aparato urogenital. 373 apófisis coracoides. 382 apoplejía hipofisaria. 357 aortoplastia. 363 apéndice vermicular. 97 aproximador. 303 antitusígeno. 325 antivaricoso. 4710 aparato respiratorio. 375 apófisis crista galli. 383 apoplejía pituitaria. 1579 apatía. 328 antraciclina. 365 ápex. 369 apófisis accesoria. 387 aprosodia. 371 apófisis cigomática. 326 antiverrugas. 378 apófisis odontoide. 4710 aparato locomotor. 335 antropología. 378 apófisis mastoides. 4693 aparato genital. 391 aracnoides. 339 anuria. 62 apófisis articular. 358 aparato. 1578 apareamiento. 411 aortitis. 381 apófisis xifoides. 327 antiviral. 4689 aparato de Golgi. 376 apófisis estiloide. 380 apófisis pterigoides. 332 ántrax. 363 apendicectomía. 366 ápice. 1246 apófisis espinosa. 366 aplasia. 393 aracnodactilia. 384 apoptosis. 4709 aparato yuxtaglomerular. 361 apendectomía. 379 apófisis odontoides. 370 apófisis acromial.Índice de denominacións españolas antitumoral. 393 arañas vasculares. 336 antropometría. 377 apófisis estiloides. 388 aproximación. 334 antro. 4821 árbol genealógico. 372 apófisis clinoides. 331 antracosis. 394 arco alveolar. 374 apófisis costal. 363 apéndice vermiforme. 360 apareamiento. 364 apendicitis. 339 aorta. 392 aracnoiditis. 396 553 . 328 antivírico. 333 antrectomía. 380 apófisis xifoide. 381 aponeurosis. 389 aquilia. 247 aracnitis. 359 aparato digestivo. 337 anuloplastia. 4698 aparato reproductor. 386 apraxia. 338 anuresis. 379 apófisis pterigoide. 368 apnea. 395 arco aórtico.

411 arteria axilar. 426 arteria cubital. 422 arteria comunicante anterior. 5050 arteria cerebelar. 197 arritmia. 410 arteria aorta. 437 arteria intercostal. 41 arrenoblastoma del ovario. 401 arco zigomático. 425 arteria coronaria izquierda. 2830 arco neural. 437 arteria ilíaca externa. 405 arenavirus. 397 área asociativa. 453 arteria subclavia. 454 arteria suprarrenal media. 436 arteria hipogástrica. 455 554 . 442 arteria mesentérica inferior. 399 arco ileopectíneo. 428 arteria espinal posterior. 444 arteria nutricia. 400 arco inguinal. 419 arteria cerebral media. 414 arteria ilíaca común. 466 arteria. 418 arteria cerebelosa. 452 arteria renal. 402 área de asociación. 460 arteria meníngea media. 416 arteria carótida interna. 445 arteria oftálmica. 435 arteria hepática común. 417 arteria carótida primitiva.Índice de denominacións españolas arco cigomático. 420 arteria cerebral posterior. 401 arco vertebral. 397 arco costal. 427 arteria espinal anterior. 412 arteria basilar. 440 arteria mamaria externa. 421 arteria circunfleja. 433 arteria poplítea. 439 arteria humeral. 451 arteria radial. 430 arteria femoral. 438 arteria ilíaca interna. 441 arteria meníngea posterior. 403 área auditiva. 413 arteria braquial. 398 arco crural. 405 área sensorial. 447 arteria pancreática dorsal. 500 ARN (sg). 408 arsénico. 429 arteria esplénica. 448 arteria pedia. 431 arteria femoral profunda. 406 areola mamaria. 427 arteria peronea. 446 arteria ovárica. 443 arteria mesentérica superior. 414 arteria carótida. 400 arco iliopectíneo. 409 arterectomia. 462 arteria dorsal del pie. 434 arteria gastroduodenal. 433 arteria gástrica izquierda. 418 arteria cerebral anterior. 461 arteria mamaria interna. 424 arteria coronaria derecha. 415 arteria carótida común. 403 área motora. 407 arginina. 415 arteria carótida externa. 415 arteria celíaca. 449 arteria pulmonar derecha. 2830 arco de la vena ácigos. 423 arteria comunicante posterior. 432 arteria fibular. 450 arteria pulmonar izquierda. 404 área sensitiva. 439 arteria ilíaca primitiva.

479 articulación en encaje recíproco. 517 aspiración de médula ósea. 482 articulación sinovial. 475 arteriografía. 456 arteria testicular. 480 articulación fibrosa. 462 arteria umbilical. 511 asomnia. 505 aséptico. 485 artralgia. 505 asepsis. 516 aspiración. 512 aspergiloma. 459 arteria torácica interna. 467 arteriola. 457 arteria tibial anterior. 492 artrodia. 472 arterioplastia. 519 aspiración medular. 491 artrodesis. 503 ascitis. 499 asa. 507 asintomático. 488 artritis bacteriana. 495 artroscopia. 4675 articulación plana. 490 artritis reumatoide. 533 asistencia médica. 518 aspiración gastrointestinal. 469 arteriola eferente. 509 asistencia domiciliaria. 493 artroplastia. 458 arteria tibial posterior. 501 ascaridiasis. 1868 asfixia. 486 artrectomía. 475 arteriotomía. 463 arteria uterina. 508 asistencia a domicilio. 510 asociación causal. 2669 asparagina. 481 articulación ósea. 490 artrocentesis. 476 arteritis. 521 555 . 474 arteriosclerosis. 478 articulación condílea. 515 aspergilosis. 468 arteriola aferente. 496 artrosis. 520 asta. 471 arteriopatía. 1189 astenia. 464 arteria vertebral. 484 articulación trocoide. 504 asepsia. 510 asma bronquial. 535 asma. 509 asistencia especializada. 519 aspirador. 487 artritis. 498 artrotomía. 477 articulación. 490 artritis infecciosa. 460 arteria torácica lateral. 482 artrodinia. 479 articulación elipsoidea. 483 articulación en silla de montar. 465 arteriectomía. 506 asimetría ventricular. 470 arteriolosclerosis. 461 arteria ulnar. 494 artrorrafia. 497 artrostomía. 473 arteriorrafia. 486 artrómetro. 466 arterioesclerosis. 489 artritis séptica. 502 ascetismo.Índice de denominacións españolas arteria temporal superficial. 483 articulación esferoidea. 2235 artropatía. 518 aspiración nasogástrica.

567 autotrasplante. 539 aterotrombosis. 527 ataque. 572 axón. 3445 atomizador. 3446 atopia. 555 atriograma. 556 autismo. 563 automatismo. 537 ateroma. 536 atención primaria. 555 auriculograma. 533 atención integral. 530 atención ambulatoria. 568 autopsia. 544 ATP (sg). 561 autoexploración de los testículos. 534 atención médica. 525 astrocito. 552 aurícula derecha. 562 autoexamen mamario. 577 axonotmesis. 547 ATS [arc. 526 astrocitoma. 20 ataxia. 548 audífono. 538 aterosclerosis. 550 audiología. 541 atipia. 546 atrio derecho. 3000 atelectasia. 1624 avitaminosis. 509 atención especializada. 560 autoexploración de las mamas. 564 automatismo cardíaco. 571 axila. 1624 aturdimiento miocárdico. 543 atomización. 569 auxiliar técnico sanitario [arc. 559 autoinmunidad. 549 audiografía. 562 autoinjerto. 547 auscultación. 582 bacilo. 3161 audición. 524 astrágalo. 529 ataxia cerebelosa. 562 autoexploración mamaria. 549 audiófono. 523 astigmatismo. 568 auxiliar de clínica. 580 B BAAR (sg). 554 aurícula izquierda. 535 atención preventiva.]. 531 a