Está en la página 1de 8

n tt nghip

Chng 1

CHNG 1 TNG QUAN V MNG NGOI VI

1.1 Gii thiu mng ngoi vi


Mng ngoi vi l mt trong ba thnh phn chnh cu to nn mng vin thng gm: H thng chuyn mch, h thng truyn dn, v h thng mng ngoi vi, n nm bn ngoi nh trm vin thng. Chim khong 60% gi tr ca ton mng, Mng ngoi vi bao gm mng cp ng v cp quang. Mng cp ng c dng ph bin mng cung cp thu bao cho khch hng. Mng cp quang thng c dng gia cc tng i chnh, gia tng i chnh trm v tinh (POP). Ngoi ra, cp quang cn c s dng cung cp ng truyn cho cc khch hng quang. Gi thit b truyn dn cp quang v cp quang ngy cng gim nn hin nay c khuynh hng cp quang ha n khch hng thu bao c nhu cu s dng dch v i hi bng thng ln hoc tc cao.

1.2 Cu trc mng ngoi vi


Cu trc tiu biu ca mt mng cp ng t i trm n nh thu bao nh sau: Dn phi tuyn: l ni tp trung tt c cc kt cui ca u dy cc si cp v t ta ra cc ni trong mng. Dn phi tuyn thng nm trong phng my tng i v l ni xut pht tt c cc cp cho mng thu bao, cp lin trm ca 1 i/trm. Nh c dn phi tuyn v dy cp UTP, cc mch thu bao trong tng i c ni vo mng cp. Dn phi tuyn to s mm do trong vic u ni s thit b tng i vi i dy cp mng ngoi vi v cng l ni kim tra, gim st v o th mng cp.

SVTH: Trn Th H

-1-

Lp: K Thut Vin Thng K46

n tt nghip

Chng 1

Cp chnh: l cp xut pht t dn phi tuyn n t cp. Cng c trng hp cp chnh i thng t dn phi tuyn n tp im. Trn ng i, cp chnh c th chia nh ra n cc t cp. Trong trng hp ny vn gi l cp chnh v xut pht t dn phi tuyn. T cp: l ni tp trung cc kt cui ca 1 hay nhiu si cp chnh t dn phi tuyn n v cc kt cui ca mng cp phi t tp im n. Nh c t cp m mng cp tr nn mm do v linh hot hn trong khu vc cha c d bo nhu cu chnh xc. T cp cn l ni o th, kim tra, xc nh h hng cp, cng l ni cho php gn cc thit b bo v (cu ch bo an nu khu vc thng xuyn b st nh), cng nh cc thit b d kim tra cp. T cp hin nay thng c dung lng 600 i gm 300 i gc v 300 i phi. Cp phi: l cp xut pht t t cp n tp im. Tp im: l ni kt cui 1 tuyn cp t tng i, l im ni r tng i dy n nh thu bao. Ty theo yu cu, tp im c th treo trn ct, gn trn vch tng hoc t ngm trong hm cp. Tp im thng c dung lng 10 i, 20 i, 30 i, 50 i. ng dy thu bao: l dy ni t tp im n cc thit b u cui ti nh thu bao. Dy thu bao c th i ngm hay treo trn ct in, thng c chiu di t 300m tr li. Dy thu bao c ni vi moderm kt ni vi my vi tnh.

1.3 c tnh ca mng ngoi vi


Ha tng ng dy thu bao thng c cac cng ty c quyn vin thng xy dng quy m v lu i. Nhng cng ty nay s hu va quan ly ng dy thu bao va dung cung cp dich vu in thoai cho cac thu bao. Cng ngh c cac cng ty in thoai nay s dung cung kha n gian va khng yu cu cht lng mang cao lm. Thc t cac cng ty in thoai a cung cp dich vu thoai qua nhiu nm ma khng gy s c nao. Ngi ta co thc hin mt s ky thut cai thin cht lng ng dy thu bao dai nhng chi dng lai cht lng thoai trn dy ng. Mang cap ni hat khng c mt

SVTH: Trn Th H

-2-

Lp: K Thut Vin Thng K46

n tt nghip

Chng 1

ln ma phat trin lin tuc qua mt thi gian dai cung vi s thu bao tng dn. Kt qua la, mang cap ni hat khng c ti u v ky thut nn cn phai hp ly hoa va xy dng lai sau tng giai oan. Ban mang ngoai vi c xy dng va duy tri nhng thng chiu mt thi gian dai khng sa i, b sung cung nh sa cha. Thng thng, cac ban nay khng ghi lai c kip thi va y u s xung cp cua mang. Khi cuc cach mang cng ngh trn cap ng bung n ma khi u la DSL. Co 2 yu t a tao ra s thay i trong mang cap ng : Yu t th nht la s phat trin cua cng ngh trong vic li dung ng dy thu bao cap ng truyn tai d liu vi tc cao. Theo o la s phat trin n tng nhu cu tc do s kin bung n Internet va s phat trin cua cac mang gia inh cung vi s thay i t ch tp trung sang phn tan cua cac cng ty. Yu t th hai la s thay i dn cua mi trng kinh doanh t c quyn chuyn sang canh tranh. Vic m ca thi trng cho canh tranh bt u t t do hoa va cho thu mang cap ni hat a lam cho nhiu cng ty co th u t vao cung cp cac dich vu truy xut. Cac cng ty canh tranh phat trin a tr thanh nhng thach thc cho cac cng ty c quyn va cac cng ty canh tranh thng co cac hp ng lp t bao dng c lp. Canh tranh a t cu truc gia thanh di sc ep ngay cang tng va lc lng lao ng lanh ngh trong cac cng ty canh tranh ang dn c thay th bi cac i ngu it chuyn nghip hn. Nhng thay i nay a tao ra mt mi trng ma nhu cu v s hiu bit v mang cap ng ngay cang tng nhng nhng kin thc nn tang lai co chiu hng giam. Hin nay, i ngu ky thut vin am trach vic trin khai cac dich vu truy xut s liu tc cao oi hoi cht lng mang cap ng cao hn nhiu.

1.4 T chc mng ngoi vi 1.4.1 Nguyn tc t chc mng cp ng thu bao
Mng cp ng thu bao c xy dng v pht trin theo cu trc tng quan nh m t trong Hnh 1.1.
1.4.1.1 Nh cung cp dch v

SVTH: Trn Th H

-3-

Lp: K Thut Vin Thng K46

n tt nghip

Chng 1

L ni xut pht im ca cp ng, t pha nh cung cp dch v (i trm) hng n nh thu bao. Thng l POP hoc t outdoor t ngoi tri. Bn knh phc v ca 01 POP l 1,0 km i vi khu vc ni thnh-trung tm; v 1,5 km i vi khu vc ngoi thnh, vng xa. Dung lng thu bao ADSL ti mi POP 1500 thu bao. Cc POP khai thc trn 70% dung lng th cn phi c k hoch xy dng POP mi.
1.4.1.2 Cp gc

Cp t i trm (POP/T outdoor) n t cp ng vi tng dung lng cp gc 300x2 (300 port); Chiu di cp gc v cp phi 800m i vi khu vc ni thnhtrung tm, 1200m i vi khu vc ngoi thnh, vng xa (cc trng hp c bit chi nhnh tnh c th n 1500m vi t l < 10%, hoc 1700m vi t l < 10% s tp im trong mt t cp). Loi cp s dng: cp ng, tit din 0,5mm. Dung lng cp 300x2 Cp u ni cp: 01 cp. Cc gc t i trm n t cp, ch c ti a 1 cp u ni thng qua mng xng. 1.4.1.3 Cp phi Cp ng i ra t t cp v kt cui ti cc tp im. Chiu di cp gc v cp phi 800m i vi khu vc ni thnh-trung tm, 1200m i vi khu vc ngoi thnh, vng xa; Dung lng 200x2. Cp u ni cp: 01 cp. Cc phi t t cp n tp im ch c ti a 2 cp u ni thng qua mng xng hoc tp im cp 1, cp 2 (tp im trung gian). Vi dung lng cp phi < 50x2: s dng tp im cp 1, cp 2. Vi dung lng cp phi > 50x2 s dng mng xng.

SVTH: Trn Th H

-4-

Lp: K Thut Vin Thng K46

n tt nghip

Chng 1

TP IM

THU BAO

POP
CP GC

T CP
CP PHI CP THU BAO

Hnh 1.1: Cu trc tng quan ca mng cp ng thu bao


1.4.1.4

T cp ng L cc t phi cp vi u vo l cp gc v u ra l cp phi. Dung lng t

cp 600x2. C th lp t t treo trn ct hoc lp t trn b btng.


1.4.1.5

Tp im L hp phi dy thu bao , u vo l cp phi v u ra l cc si cp thu bao.

Dung lng tp im kt cui 20x2 (10x2, 20x2), i vi cc trng hp h tng hin hu c tp im cui dung lng 30x2, 50x2 s c k hoch chia nh tp im. C th dng tp im lm tp im cp 1, cp 2 (tp im trung gian) chuyn tip cp phi n cc tp im khc. Dung lng tp im cp 1, cp 2 phi 50x2
1.4.1.6

Cp thu bao L cp ng thu bao t tp im n tn nh thu bao. Dung lng t 1x2,

chiu di ti a 200m i vi khu vc ni thnh, trung tm, 300m i vi ngoi thnh. Trn mt ng dy thu bao ch s dng ti a 02 mi ni. Cc khch hng ri mng: phi cch ly cp thu bao khi phin u dy ti tp im trnh gy nhiu cc khch hng khc. ng thi ghi nhn li s hng tuyn cp thu bao b tr cho cc khch hng mi.

SVTH: Trn Th H

-5-

Lp: K Thut Vin Thng K46

n tt nghip

Chng 1

1.4.1.7 Mng xng

Mng xng va c tc dng bo v cc im u ni cp, va to cc u ni thng, ni r theo yu cu ca cu hnh k thut. 1.4.2 Nguyn tc t chc mng cp quang thu bao Fiber to the home (FTTH) Mng cp quang thu bao c xy dng v pht trin theo cu trc tng quan nh Hnh 1.2.
THU BAO

POP
C P QU ANG GC

TP IM QUANG T CP QUANG
CP QUAN G PHI
C P QUANG THU BAO

Hnh 1.2: Cu trc tng quan ca mng cp quang thu bao FTTH 1.4.2.1 Nh cung cp dch v L ni xut pht im ca cp quang thu bao, t pha nh cung cp dch v (i trm) hng n nh thu bao. Thng l cc i trm POP hoc t outdoor lp t ngoi tri. Bn knh phc v ca 01 POP l 1,0 km i vi khu vc ni thnh-trung tm; v 1,5 km i vi khu vc ngoi thnh, vng xa. Dung lng thu bao FTTH ti mi POP 960 port (1920 si). Cc POP khai thc trn 70% dung lng cn phi c k hoch xy dng POP mi.
1.4.2.2 Cp quang gc

Cp quang t i trm (POP/T outdoor) n t cp quang. Tuy nhin, trn thc t hin nay, mt thu bao FTTH khng tp trung m ri rc trn a bn rng, do c th trin khai tm cp quang gc t i trm n cc tp im quang vi dung lng

SVTH: Trn Th H

-6-

Lp: K Thut Vin Thng K46

n tt nghip

Chng 1

48 si. Chiu di cp quang gc v cp phi 800m i vi khu vc ni thnh - trung tm, 1200m i vi khu vc ngoi thnh, vng xa. 1.4.2.3 Cp quang phi Cp quang i ra t t cp quang v kt cui ti cc tp im quang, hoc cp quang phi trc tip t POP/T outdoor n tp im quang. Trn thc t hin nay, mt thu bao FTTH cha tp trung m ri rc trn a bn rng, do c th trin khai tm cp quang phi trc tip t i trm n cc tp im quang vi dung lng 96 si. Cp quang phi t t cp n tp im nn s dng cp c dung lng l bi s ca 12: cp 12 si, 24 si, 48 si v nhiu hn na. Khng nn s dng cp 8 si, 16 si dng cp phi. Chiu di cp quang phi trc tip t i trm n tp im: 800m i vi khu vc trung tm, v 1200m i vi khu vc ngoi thnh, vng xa. 1.4.2.4 T cp quang L cc t phi quang vi u vo l cp quang gc v u ra l cp quang phi. Tuy nhin trn thc t hin nay, mt thu bao FTTH khng tp trung m ri rc trn a bn rng, do c th trin khai tm cp quang gc t i trm n cc tp im quang vi dung lng 96 si. Dung lng t cp quang c th ln n vi trm si, v c th tch hp cc b chia c th to kt ni im-a im th ng. 1.4.2.5 Tp im quang L hp phi quang, u vo l cp quang phi, u ra l cc si cp quang thu bao. Dung lng t 12, 24, hoc si. 1.4.2.6 Cp quang thu bao L cp quang thu bao t tp im quang n nh thu bao. Dung lng t 02 n 24 si. Chiu di cp quang thu bao 300m i vi khu vc trung tm, v 500m i vi khu vc ngoi thnh, vng xa.

SVTH: Trn Th H

-7-

Lp: K Thut Vin Thng K46

n tt nghip

Chng 1

S mi ni ti a trn 1 si cp quang thu bao: khng qu 05 mi ni trn 01 ng dy cp quang thu bao. 1.4.2.7 Mng xng quang L cc hp ni va c tc dng bo v cc mi hn ni cp quang, to cc u ni thng, ni r theo yu cu ca cu hnh k thut.

1.5

Kt lun
Tm li, Chng 1 trnh by v cu trc, c tnh cch t chc ca mng

ngoi vi. Trong , t chc mng ngoi vi trnh by v cp gc, cp phi, t cp, tp im, cp thu bao, v mng xng. Chiu di cng nh dung lng ca mi phn t c th phc v c ti trung tm hay ngoi thnh s c bit n. Ni dung Chng 1 cng cp ti nguyn tc t chc mng cp quang thu bao FTTH. Qua ni dung Chng 1, cc thng tin tng quan v mng ngoi vi c cung cp. Chng 2 s i su tm hiu v c im, cng ngh cng nh cc thnh phn c bn ca cng ngh mng quang th ng PON.

SVTH: Trn Th H

-8-

Lp: K Thut Vin Thng K46