Está en la página 1de 2

CNG THC TP TT NGHIP

TI: TM HIU QUY TRNH VN HNH, KHAI


THC, BO DNG FTTx TI SPT
CHNG 1: LCH S PHT TRIN CA THNG TIN QUANG V CNG TY
SPT

1.1.
1.2.

Lch s pht trin ca thng tin quang.


Lch s pht trin ca cng ty SPT.

CHNG 2: TNG QUAN V H THNG THNG TIN QUANG

2.1.

M hnh chung ca h thng thng tin quang


2.1.1. S khi c bn
2.1.2. Chc nng chnh cc khi
2.1.3. u nhc im ca h thng thng tin quang

2.2.

Si quang
2.2.1. Cu trc v phn loi si quang.
2.2.2. Qu trnh truyn nh sng trong si quang
2.2.3. Cc yu t nh hng n qu trnh truyn nh sng trong si quang
2.2.3.1. Suy hao
2.2.3.2. Tan sc
2.2.3.3. Hiu ng phi tuyn

CHNG 3: CC CNG NGH TRUY NHP QUANG

3.1. Cc kin trc c bn.


3.1.1. FTTH
3.1.2. FTTB
3.1.3. FTTC
3.1.4. FTTCab/N

3.2. Cng ngh AON


3.2.1. Khi nim
3.2.2. Cc phng thc trin khai AON

3.3. Cng ngh PON


3.3.1. Khi nim
3.3.2. Cu hnh PON
3.3.3. Cc chun PON
3.3.4. Cc cng ngh PON
CHNG 4: MNG TRUY NHP FTTx TI CNG TY SPT

4.1. S khi
4.1.1. Cu trc h thng
4.1.2. Cch b tr v u ni thit bi

4.2. Chc nng ca cc thit b trong mng FTTx


4.3. Cc thng s c bn ca mng FTTx
4.3.1. Suy hao
4.3.2. Tn sc
4.3.3. c tuyn pht xa ca laser
4.3.4. Cng sut pht v nhy my thu
4.3.5. T s bit li