Está en la página 1de 43

CH

NG V : THI T B VI BA S

I. Thi t b vi ba s RMD-1504 1. Ch tiu k thu t a. c tnh c

* My pht RMD 1504 - Kch th c (2RU) - Tr ng l ng * My thu RMD 1504 - Kch th c (2RU) - Tr ng l ng * B l c song cng RMD 1500 - Kch th c (3RU) - Tr ng l ng * B my n RMD 1504 - Kch th c (7RU) - Tr ng l ng b. c tnh v mi tr ng * Ph m vi nhi t ho t ng - Danh nh - C th ho t ng * m t ng i c. c tnh i n + H th ng - Dung l ng knh tho i 82 88 x 436 x 230 mm 4,5kg 88 x 436 x 230 mm 3,5kg 130 x 436 x 230 mm 6,0 kg 310 x 436 x 235 mm 17,0 kg 00C n 500C -100C n 600C 95% RH 400C - D i t n s v tuy n - 1427 - 1535 MHz +36dBm 1 dBm -92 dBm Cng su t pht o t i c ng an ten M c ng ng my thu t i BER = 10-3 - Ph ng php i u ch c a lu ng s li u OQPSK Dung l ng lu ng s li u vo 2x2,048Mbit/s 2.048Mbit/s hay 75 khng cn b ng m HDB3 Ph ng php i u ch c a knh nghi p v FM - p tuy n t n s c a knh nghi p v - M c vo c a knh nghi p v - M c ra c a knh nghi p v +2/-3 dB t 300 Hz n 2,2 kHz 0 dBm 600 0 dBm 600 > 40 dBm 0p/ch ng 2,0 kHz 5kHz 0,5 kHz +2/-3 dB t 2,7kHz n 5,0kHz 10dBm 600 -10 dBm 600 63 w 43 w - T s tn hi u trn t p m c a knh nghi p v - T n s m hi u g i - Ph ng php i u ch cho knh gim st FM di t n knh gim st - p tuy n t n s cy knh gim st - M c vo c a knh gim st - M c ra c a knh nghi p v - Cng su t tiu th t ng c ng cho cng su t ra RF: + T ng ng 5w + T ng ng 1w + My pht - Cng su t pht - Tr khng ra n nh t n s - B c thay i t n s nh nh t pht nhi u - Cng su t tiu th cho cng su t ra RF 83 37 dBm 50 15 ppm 100kHz 70dBm

T ng ng 5w T ng ng v i 1w + My thu - N n t p m - 51w 31w 2,8dB -94dBm 50 15ppm < -70dB 100kHz 35 MHz 2,6 MHz 50bB k t n i 12W M c ng ng t i BER = 10-3 Tr khng vo n nh t n s - p ng nhi u - B c thay i t n s nh nh t - T n s IF - D i thng IF - T m ho t ng c a AGC Ph ng php gi i i u ch - Cng su t tiu th + B l c song cng - Kho ng cch t n s gi a Tx/Rx T i thi u Thng th ng - Suy hao b l c Rx Tx Suy hai ph n h i Rx Tx - Gi i thng 3 dB Rx Tx 40 MHz 60,5 MHz < 1,5dB < 1,5dB < - 20dB trn 6 MHz < - 20dB trn 6 MHz 10 MHz danh nh 10 MHz danh nh 2- S kh i c a thi t b RMD-1504 v nguyn l ho t ng 84

a. My pht a1. C u t o: My pht RMD-1504 c c u t o g m 4 kh i - Kh i b ng t n g c: kh i b ng t n g c g m c cc m ch + B ng t n g c chnh + B ng t n g c ph + M ch giao ti p c nh bo + M ch c p ngu n - Kh i kch thch: Kh i kch thch g m c cc m ch + M ch i u ch QPSK. + B ng t n g c ph . + M ch giao ti p c nh bo. + M ch c p ngu n. - Kh i khu ch i cng su t + M ch nh thin. + M ch khu ch i. - Kh i hi n th Cc kh i ni trn u c l p trn m t b my ni chung, cc u n i t bn ngoi nh lu ng s , ngu n..v.V u c u n my pht t i kh i b ng t n g c. u ra c a my pht c m t b cch ly g n bn c nh kh i khu ch i cng su t. Bn hng c a my pht c chi t p i u ch nh m c cng su t pht, ng ng c nh bo...v.V. Trn kh i kch thch c cc chuy n m ch xoay ch nh t n s c a my pht. 85

86 Hnh 5.1 S

kh i c a thi t b RMD-1504

a2 . Nguyn l ho t ng trn s kh i + Kh i b ng t n g c * Kh i b ng g c chnh Kh i b ng g c chnh nh n hai lu ng s 2048kb/s v i m ng HDB3 u vo thng qua bi n p sau th c hi n bi n i t HDB3 sang NRZ v khi ph c xung nh p. Hai lu ng tn hi u NRZ sau c a n kh i ghp khung v tuy n (DIGITAL MULTIPLEXER). T i y hai lu ng s c ghp v i nhau v c b sung thm cc t m ng b khung v tuy n, cc bit ki m tra ch n l , cc bit nh n d ng tuy n..v.v. Lu ng s sau khi ghp khung v tuy n c t c l 4,245Mb/s c th c hi n ng u nhin ho t i m ch ng u nhin ho SCRAMBLER nh m t ng chuy n i m c c a lu ng s . Tn hi u sau khi ng u nhin ho c chia 2 v m ho vi sai. Hai lu ng s thu c sau khi m ho vi sai c a n m ch i u ch QPSK trong kh i kch thch. * Kh i b ng g c ph Cc tn hi u nghi p v , gim st v tone g i c x l kh i b ng t n g c ph v c g i l tn hi u b ng t n g c ph . Tn hi u tho i nghi p v t micro cx l qua cc m ch nn v h n bin sau c l c b i m ch l c thng th p 2,2Khz. Tn hi u sau khi l c c khu ch i n m c l n a vo u vo m t m ch khu ch i c ng v m t ph n c a vng v tai nghe c a t h p nghi p v . Cc tn hi u nghi p v . Cc tn hi u nghi p v t cc my thu t i tr m, tn hi u knh gim st c b ng t n 2,7 n 5Khz v tn hi u tone g i 2Khz c t o ra t m ch t o tone 2Khz cng c a n u vo c a m ch khu ch i c ng. M ch khu ch i c ng th c hi n khu ch i t t c cc tn hi u ni trn n m c l n theo yu c u. Tn hi u ng ra c a m ch ny c a qua m t m ch h n ch bin v sau c l c b i m t m ch l c thng th p 5 Khz. Tn hi u sau l c c a n kh i kch thch thng qua m t chi t p i u ch nh m c c a tn hi u b ng t n g c ph SBB (Sab Base Band Level Set). + Kh i kch thch * Kh i i u ch QPSK 87

Kh i i u ch QPSK nh n hai lu ng s m ho vi sai t kh i b ng t n g c chnh sau th c hi n chuy n i m t NRZ n c c sang NRZ l ng c c v l c thng th p h n ch ph c a tn hi u. Tn hi u sau khi l c c a n hai b nhn i u ch nhn v i hai sng mang trung t n l ch pha nhau 90o (sng mang Sin t v sng mang Cos t). Sng mang trung t n c t o ra t b dao ng th ch anh 220MHz. Sau khi nhn, cc tn hi u c c ng l i v i nhau c tn hi u QPSK. Tn hi u ny c khu ch i n m c -9dbm v a n m ch tr n nng t n pht. * M ch tr n nng t n pht M ch tr n nng t n pht nh n tn hi u sng mang trung t n pht 220MHz i u ch QPSK t kh i i u ch QPSK sau tr n v i tn hi u dao ng c t o ra t b dao ng VCO. Sau khi tr n ta thu c tn hi u c t n s : Fct = fvco + ftt = fvco + 220MHz (fct l t n s cng tc c a my pht, ftt: T n s trung t n, fVCO : T n s dao ng c a b dao ng VCO) B dao ng Vco ho t ng t n s th p h n t n s cng tc c a my pht m t kho ng b ng 220MHz v c i u ch FM b i tn hi u b ng t n c s ph . Tn hi u t o ra t b dao ng VCO c khu ch i n m c l n v c chia lm 2 ng. ng th nh t i qua 2 b chia 4 (t o thnh m ch chia 16) v a t i t ng h p t n s . ng th 2 c a n m ch tr n nng t n tr n v i sng mang trung t n pht 220MHz. Tn hi u sau khi tr n c b ng t n trong kho ng 1427 n 1535MHz. Tn hi u ny c l c thng th p lo i b cc thnh ph n khng mong mu n pht sinh trong qu trnh tr n. Sau tn hi u c a qua m t m ch suy hao c i u khi n t ng hi u ch nh m c. Cu i cng tn hi u c khu ch i n m c +8dbm sang m ch khu ch i cng su t. * M ch t ng h p t n s M ch t ng h p t n s c nhi m v thi t l p v n nh t n s c a b dao ng VCO. Vi c thi t l p t n s c th c hi n b ng cch i u ch nh cc chuy n m ch BCD trong m ch t ng h p t n s . M ch t ng h p t n s nh n m u VCO qua chia 16 th c hi n x l v so snh v i m t tn hi u chu n nh m pht hi n s sai pha v t n s c a VCO, cc sai s c th hi n b ng i n p a v i u ch nh t n s v pha c a VCO. b. My thu RMD - 1504 : b1 C u t o my thu : g m 4 kh i chnh 88

- Kh i i t n : Rx CONVERTER + K t p m nh + Tr n h t n + T ng h p t n s (t o ra dao ng n i my thu v nh t n s ) - Kh i trung t n : IF MOUDULE + L c trung t n : m b o ch n l c my thu + K trung t n : m b o tn hi u c m c ra n nh - Kh i b ng g c : + Gi i i u ch QPSK + X l tn hi u b ng g c + B ng g c ph + Kh i c p ngu n - Kh i hi n th : b2. Nguyn l ho t ng : - Kh i tr n h t n : Tn hi u t nten qua diplexer n u vo my thu a n u kh i tr n h t n tr c h t m ch a qua m ch K t p m nh K b vo nh ng suy hao trn ng truy n v a n m ch tr n h t n tr n v i tn hi u dao ng n i my thu l y t b dao ng VCO v u ra m ch tr n ta thu c tn hi u trung t n 35MHZ a n m ch trung t n. Vi c tr n h t n p d ng cng th c : ftt = fct fvco fct - fvco = 35MHZ 1427 fvco = 1427 - 35 = 1392MHZ 1535 fvco = 1535 - 35 = 1500MHZ M ch tr n h t n cn lo i tr t n s nh, t n s nh l t n s i x ng v i t n s vco qua t n s cng tc 1 kho ng trung t n thu. Tn hi u t vco cn c trch 1 ph n a qua 2 m ch chia 4 (t ng ng v i chia 16) a n m ch t ng h p t n s so snh v i m u chu n trong m ch t ng h p t n s nh m pht hi n sai pha v t n s c a vco th hi n b ng i n p l i a v di u ch nh t n s v pha c a vco. * Kh i trung t n IF : 89

Tn hi u trung t n 35MHZ c a vo kh i trung t n c a qua l c thng gi i mb o 1/2 ch n l c c a my thu, sau tn hi u cK m nng m c tn hi u v ti p t c a qua m ch l c thng gi i th 2 m phn n a ch n l c c a my thu, cu i cng tn hi u c a qua m ch ph i h p tr khng T v n m ch K trung t n, sau tn hi u cK qua 5 l n K c i u khi n AGC m b o 1 m c ra n nh - 5dBm a t i m ch gi i di u ch v kh i b ng g c tn hi u AGC t o ra b ng cch trch 1 ph n tn hi u u ra n n t o thnh i n p DC a v i u ch nh h s K c a t ng K - a qua h n bin v b ng g c. * Kh i b ng g c: -B ng t n g c chnh : Tn hi u trung t n c m c n nh v i t n s = 35MHZ c a n m ch gi i i u ch QPSK, m ch th c hi n gi i i u ch l y l i lu ng s i u ch bn pht , ng th i n c ng tch tn hi u vo b ng t n c s ph i u t n VCD my pht . Cc lu ng s sau khi gi i i u ch c a n m ch khi ph c ng h tn hi u khi ph c l i xung nh p t cc lu ng s , tn hi u sau c gi i m vi sai v bi n i song song sang n i ti p r i c th c hi n gi i ng u nhin ho l y l i lu ng s khng ng u nhin, ti p a n m ch phn khung v tuy n lo i b cc bit ng b khung, bit ki m tra, bit chn, bit ch th tuy n v c tch thnh 2 lu ng nguyn thu ban u. Cu i cng 2 lu ng s c l p m NRZ thnh HDB3 v a ra ng truy n thng qua cc bi n p. - B ng t n g c ph : Tn hi u b ng t n g c ph tr c h t c a qua m ch l c thng th p 5 KHZ sau c chia lm 3 ng. ng 1 a qua VR n m ch l c thng cao 2,7 KHZ l y l i tn hi u knh gim st a ra ngoi. ng 2 a qua m ch K v a ra u ra knh nghi p v . u ra c a knh nghi p v c n i t i gim st my pht ng 3 c a vo m ch l c thng th p 2,2 KHZ qua K v qua m ch l c pht Tone 2KHZ Khi c tn hi u Tone 2 KHZ th Tone s cn n thnh i n p 1 chi u kch thch cho Role ng tc cc ti p i m a tn hi u tone ra loa. 90

3. gi i thi u m ch i n a. My pht a1. Kh i b ng t n g c pht + Kh i b ng t n g c chnh Kh i b ng t n g c chnh c nhi m v nh n 2 lu ng s li u HDB3 2048kb/s u vo, th c hi n bi n i HDB3 sang NRZ v khi ph c xung nh p sau ghp khung v tuy n, ng u nhin ho, chia 2 v m ho vi sai. Hai lu ng s thu c sau m ho vi sai c a n m ch i u ch QPSK kh i kch thch. * M ch giao ti p s li u vo 2048kb/s. Lu ng s HDB3 2048kb/s th nh t c a n kh i b ng t n g c chnh X1:26, 27, 28 v c ghp qua bi n p T1. Cu n th c p c a bi n p T1 c d u v i cc c p diode V1 v V2 h n ch bin tn hi u a vo cc b so snh. Tn hi u HDB3 c m ng trn cu n th c p c a bi n p T1 c cc b so snh N4(a): 4+5+12, N4(a): 1+2+4, N1(b): 7+9+10 v N1(b): 9+11+12 bi n i thnh 2 lu ng HDB3+ v HDB3- r i a vo IC chuyn d ng D1:16 v D1:17. Lu ng s HDB3 2048kb/s th hai a n kh i b ng t n g c X1: 29+30+31, c ghp qua bi n p T2. Cu n th c p c a bi n p T2 c u v i cc c p diode h n ch bin V3 v V4. Tn hi u HDB3 c m ng trn cu n th c p c a bi n p T2 c cc b khu ch i so snh N3(a): 4+5+12 v N3(b): 7+9+10 tch thnh 2 lu ng HDB3+ v HDB3- r i a vo IC chuyn d ng D1:22 v D1:23. * M ch khi ph c xung nh p Cc lu ng HDB3+ v HDB3- c a lu ng s th nh t c cng v i nhau thng qua c ng OR D2(b): 4+5+6. Tn hi u thu c sau c ng OR kch thch cho m t m ch dao ng LC g m C4, C6 v bi n p c ng h ng T3. M ch dao ng LC ny dao ng v i t n s 2048Khz. Tn hi u thu c sau cu n th c p c a bi n p T3 l tn hi u hnh sin 2048 Khz. Tn hi u ny c a vo 2 b khu ch i so snh N2(a): 5,6,12 v N5(a) 1,2,4 m c song song v i nhau, ng ra c a hai b so snh ni trn l xung nh p 2048Khz. Xung nh p khi ph c c a qua c ng OR D2: 11+12+13, Jack x 21 v a vo D1:6. Cc lu ng HDB3+ v HDB3- c a lu ng s th 2 c c ng v i nhau thng qua c ng OR D2(a): 1+2+3. Tn hi u thu c sau c ng OR ny kch thch cho m ch dao ng LC g m C5, C7 v bi n p c ng h ng T4. Tn hi u thu c trn cu n th c p c a T4 l tn hi u hnh sin 2048Khz. Tn hi u ny c a vo hai b khu ch 91

i so snh N2(b): 7+9+10 v N5(b) m c song song v i nhau. ng ra c a hai b so snh ta thu c tn hi u xung nh p 2048Khz. Xung nh p ny c a qua D2(c): 8+9+10 v a vo D1:66. * M ch c nh bo m t s li u vo v i u khi n chn AIS cho lu ng 2048kb/s M ch b ng t n g c chnh c cc Jack x18 v x19 cho php c m c nh bo m t s li u vo (Data In). X18 dng cho lu ng 1, x19 dng cho lu ng 2. Khi s d ng lu ng s no th Jack t ng ng v i lu ng s ph i c t sang v tr U (Use), n u khng s d ng lu ng s th Jack t ng ng c t sang v tr NU (Not Use). Khi c lu ng HDB3-1 u vo th sau Jack X21 s c xung nh p. Ngoi vi c a vo D1: 6 xung nh p ny cn c a vo m ch pht hi n lu ng s vo v i u khi n chn AIS. Xung nh p sau X21 c R27 v C10 tch phn t o 1 i n p n nh v t vo N17(a):2 lm cho i n p chn ny d ng h n i n p N17(a):3 do ng ra N17(a):1 c m c th p, khng tc ng c nh bo m t s li u vo v khng i u khi n chn AIS. Khi lu ng HDB3-1 b m t th sau X21 s khng c xung nh p, i n p t i N17(a):2 b ng 0v. Lc ny, N17(a):3 c i n p d ng h n N17(a):2 lm cho ng ra N17(a):1 c m c cao. M c cao ny a vo D1:24 i u khi n chn AIS vo thay th lu ng s th nh t. Khi , n u Jack X18 t v tr NU th m ch khng tc ng c nh bo, nh ng n u X18 t v tr U th m c cao ny c t vo D3(c):9 lm cho D3(c):8 c m c cao, D3(b):5 d n n D3(b):6 c m c cao tc ng c nh bo m t s li u vo (Data In). T ng t , khi c lu ng s HDB3-2 u vo th sau N2(b) v N5(b) s c xung nh p. Xung nh p ny ngoi vi c a vo D1: 66 cn c a vo m ch pht hi n lu ng s vo v i u khi n chn AIS. Xung nh p c a lu ng s HDB3-2 c tch phn b i R28 v C11 t o m t i n p n nh t vo N10(a):2 lm cho i n p N10(a):2 d ng h n i n p N10(a):3 v do ng ra N10(a):1 c m c th p, khng tc ng c nh bo v khng i u khi n chn AIS. Khi lu ng s HDB3-2 b m t th sau N2(b) v N5(b) s khng c xung nh p. i n p t vo N10(a):2 b ng 0v. Lc ny, N10(a):3 c i n p d ng h n N10(a):2 lm cho ng ra N10(a):1 c m c cao. M c cao ny a vo D1: 36 i u khi n chn AIS vo thay th lu ng s 2. Khi n u x19 t NU th m ch khng tc ng c nh bo, nh ng n u x19 t U th m c cao sau N10(a): 1 s t vo D3(c):10 v cu i cng lm cho D3(b):6 c m c cao tc ng c nh bo m t s li u vo (Data In). 92

Trong tr ng h p lu ng s vo b m t th xung nh p nh p cho lu ng s AIS thay th cl y t m ch t o xung nh p 2048Khz kh i b ng t n g c ph thng qua R53, Jack X23 (AIS CLK) v a vo D1:28. * X l s li u trong IC D1. D1 l m t IC chuyn d ng. Cc lu ng s li u HDB3+ v HDB3- a vo IC c bi n i thnh NRZ, sau th c hi n ghp khung v tuy n (Ghp 2 lu ng s l i v i nhau v ghp thm t m ng b v tuy n cc bit ki m tra ch n l , cc bit nh n d ng v tuy n...). Sau khi ghp khung v tuy n lu ng s c t c l 4,245Mb/s. Lu ng s ny ti p t c c ng u nhin ho, chia hai v m ho vi sai. Hai lu ng s m ho vi sai m i lu ng c t c 2,1225 Mb/s c a ra D1:2 v D1:3. Xung nh p dng cho m ch ghp khung v tuy n, ng u nhin ho v m ho vi sai c l y t m ch t o xung nh p g m th ch anh G2, c ng o D6(a):1+2 v cc m ch k t h p. N u v m t l do no m khng c s li u a vo u vo m ch ghp khung v tuy n th m ch ny s t o ra m t tn hi u i u khi n v a ra D1:56 i u khi n m ch m t tr ng thi n nh D10. Khi c i u khi n th ng ra D10:13 c m c cao (bnh th ng D10:13 c m c th p) a vo D3(c):4 lm cho D3(c):6 c m c cao thng bo s c s li u vo. * M ch m s li u ra Cc lu ng s m ho vi sai a ra D1:2 v D1:3 c a qua m ch m s li u D5. Tn hi u i u khi n cho D3 ho t ng c kh ng ch b i chuy n m ch S3. Khi S3 v tr English (ENABLE: cho php) th m c 0v c a vo D5:9+12 cho php D3 ho t ng a cc lu ng s li u A, B qua m ch i u ch QPSK. Khi S3 t v tr DIS (Disable: c m) th m c cao (5v) c a vo D5: 9+12 khng cho php D5 ho t ng do cc lu ng s khng c a n kh i i u ch QPSK. Khi thi t b ho t ng bnh th ng th S5 ph i c t v tr English. S3 ch c t v tr DIS khi c n pht song mang khng i u ch hay khi c n o t n s cng tc c a my pht, o t n s xung t n c a my pht. + Kh i c p ngu n. Kh i c p ngu n cho my pht c nhi m v nh n ngu n tr m -48v (-40 n 60v) ho c -24v (-20 n -30v) bi n i thnh cc ngu n thnh ph n: +36v, +20v, +10v, +5V, -5v cung c p cho cc m ch trong my pht. Ngu n tr m c d u n thi t b RMD-1504 t m m ch in pha sao Diplexer v c d n vo my pht b ng 93

ng dy cp d t X1 (c c m c a ngu n c d n n X1:32,34,36,38,40). Nguyn l ho t ng c a kh i c p ngu n c th phn tch nh sau: * Cc m ch b o v u vo: - Hai c u ch b o v (F1 v F2) c gi tr 3,15A. - V32 ch ng o c c: khi c c tnh c a ngu n c u ng th V32 khng d n do b phn c c ng c. Khi u sai c c tnh c a ngu n th V32 c phn c c thu n, V32 d n, dng qua V32 r t l n s lm n cc c u ch b o v v do b o v c cc m ch i n trong my. - V29, V33 v V34 t o thnh m t m ch ch ng qu p. V29 v V34 t o thnh m ch ch ng qu p khi s d ng ngu n -24v. V33 v V34 t o thnh m ch ch ng qu p khi s d ng ngu n -48v. Vi c chuy n i ch ch ng qu p c th c hi n b i Jack X37. Khi i n p v t qu ng ng cho php th tu t ng ch cng tc (-24v ho c -48v) m V29 ho c V33 s b nh th ng, khi s c dng kch cho Thysistor V34 lm cho V34 d n. Dng qua V39 r t l n s lm n cc c u ch, ng t m ch i n b o v cho cc ph n t trong my. * M ch bi n i DC/AC Sau khi qua cc m ch b o v u vo v m ch l c h n ch nhi u g m C204, L1, L2 v C200, ngu n tr m c c p cho m ch bi n i DC/AC. M ch ny g m cc ph n t c b n nh : b i u ch r ng xung N20, hai Transistor chuy n m ch V30 v V31, bi n p T3 v m t s m ch ph tr khc. Hai tn hi u xung ng c pha nhau v c t n s 30Khz c N20 a ra N20:14 v N20:11, v a vo c c c ng c a cc Transistor chuy n m ch V30, V31 i u khi n. Khi V30 c i u khi n th V30 d n, trong khi V31 khng c i u khi n do V31 t t. Lc ny c dng i n ch y t 0v qua n a d i c a cu n s c p c a bi n p T5, X30, V31, S1 v m ngu n. n a chu k sau th V30 khng c i u khi n do V30 t t, V31 c i u khi n, V31 d n. Lc ny c dng i n ch y t 0v qua n a trn c a cu n s c p c a bi n p T5, X30, V31, S1 v m ngu n. Xt trong c chu k th dng i n trn cu n s c p c a bi n p T5 l dng xoay chi u. Dng i n ny t o ra m t t thng bi n thin qua cu n s c p v gy ra trong cc cu n th c p cc su t i n ng c m ng khc nhau. i n p c m ng trn cc cu n th c p s c n n thnh cc i n p m t chi u theo yu c u. Trong tr ng h p dng qua V30 v V31 qu l n th m ch pht hi n qu dng g m V46, V47 v R278, R320 cng m t s ph n t k t h p s tc ng v i u khi n 94

N24 t o ra m t xung N24:3 thng qua V45 v X27 i u khi n vo N20:9 lm ng t m t xung u ra N20:14 v N20:11 trnh hi n t ng qu dng. * M ch bi n i AC/DC Ngu n +36v c n n b i m ch n n b i p g m V5s, V53, t C230, c l c b i C232, n p b i V63 v a i c p ngu n thng qua X35. - Ngu n +20 c n n b i V54(a), V54(b), d c l c b i L4, C234, L3, C239, c ch ng qu p b i V64 v V65 v c a i c p ngu n thng qua X36. Ngu n +20v c h i ti p v N20:1 thng qua R305, R256 v V37. Khi i n p ra +20 thay i th i n p h i ti p v N20:1 c ng thay i i u khi n N20 thay i r ng xung ra N20:14 v N20:11 thay i dng qua V30, V31 v do n nh c i n p ra +20v. - Ngu n +10v c n n b i V56, V57, l c b i C240, C245, n p b i N21 v a i c p ngu n thng qua X32. - Ngu n +5v c n n b i V58 v V59, c l c b i C241, n p b i N22 v a i c p ngu n thng qua X33. - Ngu n +5v cn c dng c p cho n ch th ngu n H1 trn m t my. Khi khng c ngu n n H1 t t khi ngu n t t, n sng xanh. Khi ngu n b qu t i n H1 s nh p nhy. - Ngu n -5v c n n b i V60 v V61, c l c b i C247, n p b i N23 v a i c p ngu n thng qua X34. * o th v i u ch nh: Tr c khi c p ngu n cho thi t b , cc Jamper chuy n i ch ngu n tr m g m X28, X29, X30, X37 ph i c t ng v tr -24v ho c 48v. gi m to nhi t trn bi n p T5 th hai tn hi u xung u ra c a N20:14 v N20:11 c i u ch nh b i chi t p R306. Cc i m o ki m tra ngu n DC u ra c li t k b ng sau: Ngu n DC + 20v +10v +5v +36v i m o X36 X32 X33 X35 Dung sai cho php i m i u ch nh 0,2v 0,3v 0,3v +3/-1,5v 95 R305 R301 R300

-5v X34 0,3v C. Kh i khu ch i logarit v x l c nh bo Kh i khu ch i logarit v x l c nh bo thu th p cc tn hi u thng bo c nh bo v i n p m u t u ra c a m ch khu ch i cng su t x l thnh cc tn hi u i u khi n, ch th c nh bo, ch th m c pht v tn hi u t ng i u ch nh m c. i n p m t chi u RF MONITOR t u ra c a m ch khu ch i cng su t c a n kh i b ng g c pht u RF MONITOR X4:3. i n p ny c khu ch i b i N5(b). Tn hi u ng ra c a N5(b) c s d ng cho 3 m c ch: - T o tn hi u t ng i u ch nh mc ALC: i n p N5(b):7 c a n m ch t g m N16(c) v cc i n tr k t h p. i n p ra sau m ch t c khu ch i b i N16(a) t o thnh i n p ALC. N u cng su t ra t ng khu ch i cng su t t ng th i n p RF MONITOR t ng i n p N15(b):7 t ng lm cho i n p N16(c):8 gi m do i n p ALC N16(a):1 gi m lm t ng suy hao nn diode PIN kh i tr n nng t n pht. N u cng su t ra t ng khu ch i cng su t gi m th i n p RF MONITOR gi m, i n p N15(b):7 gi m lm cho i n p N16(c):8 t ng do i n p ALC 16(a):1 t ng lm gi m suy hao trn diode PIN kh i tr n nng t n pht. - T o tn hi u ch th m c pht: i n p RF MONITOR sau khi khu ch i b i N15(b) c a vo m ch khu ch i logarit g m N15(a), N15(c), N15(d), N16(d), V69 v cc ph n t k t h p. i n p ra c a m ch N16(d):14 bi n thin theo hm logarit. i n p ny c s d ng hi n th m c pht d i d ng dBm b ng dy LED hi n th m c pht trn m t my pht. 96

97 Hnh 5.4 Kh i b ng g c ph Tx Baseband 3

- Gim st m c pht v a ra c nh bo: i n p RF MONITOR khu ch i b i N15(b) c a vo N17(b):6 so snh v i m t i n p ng ng N17(b):5, i n p ny c thi t l p b i chi t p RE FAIL R311. Khi cng su t ra l n th i n p RF MONITOR l n lm cho i n p N17(b):6 d ng h n i n p N17(b):5 nn i n p ra N17(b):1 c m c th p, khng tc ng c nh bo m c pht th p RF LEVEL. Khi cng su t ra gi m qu ng ng th i n p N17(b):6 m h n i n p N17(b):5 lm cho i n p N17(b):1 c m c cao tc ng c nh bo m c pht th p (s c m c pht) RF LEVEL. C nh bo ny lm sng n RF LEVEL trn m t my pht. Khi N17(b):1 c m c cao th N17(c):10 c m c cao lm cho N17(c):8 c m c cao s tc ng c nh bo TX FAIL lm sng n TX FAIL trn m t my pht. Khi m ch kch thch b s c (m t s li u vo kh i kch thch ho c m ch t ng h p t n s b s c ) th tn hi u c nh bo EXCITER FAULT m c th p c a n m ch x l c nh bo X3:5. Lc ny, ng ra D7(f):14 c m c cao, N17(c):10 c m c cao lm cho N17(c):8 c m c cao tc ng c nh bo TX FAIL. Khi s li u vo kh i b ng t n g c pht b m t th tn hi u c nh bo s c s li u DATA FAIL m c cao c a n m ch x l c nh bo. M c cao ny t vo N17(d):12 lm cho N17(d):14 c m c cao tc ng c nh bo s c s li u vo lm n c nh bo DATA IN trn m t my pht sng. Khi tn hi u DATA FAIL c m c cao th N17(c):10 c ng c m c cao lm cho N17(c):8 c m c cao tc ng c nh bo TX FAIL lm sng n TX FAIL trn m t my pht. + Kh i b ng t n g c ph . Tn hi u nghi p v t t h p c khu ch i qua N11(c), N11(d) v N11(a), cc m ch khu ch i ny u c t ng i u ch nh m c nh m m c ch nn tn hi u. Tn hi u sai khi khu ch i c a qua m ch h n ch g m cc diode V7, V8 v c ua qua m ch l c s thng th p N7 v i t n s c t 2,2 KHz. Tn hi u ta chn 7 c a N7 c a qua chi t p i u ch nh m c R303 v c khu ch i b i N12a. Tn hi u ra sau N12a c a t i m ch x l tn hi u ra v ng th i c a n ng vo c a m ch khu ch i c ng N12c. Tone g i nghi p v 2 KHz c t o ra t m ch dao ng th ch anh ho t ng v i t n s 4096 KHz. Tn hi u nu c d a qua cc m ch chi c tone 2 KHz. 98

Khi cng t c S2 c n th cc xung 2KHz c a qua D3d vo m ch l c tone t o tn hi u hnh sin a vo u vo c a m ch khu ch i c ng N12c. Tn hi u knh gim st c khu ch i, nn v l c qua m ch l c thng cao v i t n s c t l 2,7 KHz v c ng c a vo u vo m ch khu ch i c ng N12c. Ba tn hi u tho i nghi p v , tone g i v tn hi u gim st c m ch khu ch i c ng N12c khu ch i sau a qua chi t p i u ch nh m c R312 a vo m ch l c s thng th p N8 v i t n s c t l 5 KHz. Ng ra chn 7 c a N8 l tn hi u b ng t n c s ph c b ng t n t 0 n 5 KHz. Tn hi u ny c a t i kh i kch thch i u t n vo VCO. a2. Kh i kch thch Kh i kch thch g m 3 ph n m ch chnh l m ch i u ch QPSK, m ch tr n nng t n pht v m ch t ng h p t n s . + M ch i u ch QPSK Hai lu ng s A v B m ho vi sai t kh i b ng g c chnh c a n kh i kch thch v a vo m ch i u ch QPSK 9X3 v 9X2. B khu ch i so snh N1(a) v b khu ch i h n bin N2 bi n i lu ng s A t m c 0 v 5v thnh m c 0,7v. Lu ng s B c b khu ch i so snh N1(b) v b khu ch i h n bin bi n i t m c 0 v 5v thnh m c 0,7v. M c 0,7v c a hai lu ng s A v B c gim b i m ng diode N4. Ti p sau cc lu ng s A, B c l c h n ch ph . Lu ng s A c l c b i cc t ng l c thng th p g m L1, L2, L5, L7 v cc t C8, C9, C12, C13, C16, C17. Tn hi u sau khi l c c a n b nhn U1:3,4 (chn 3 v 4 c a U1). Lu ng s B c l c b i cc t ng l c thng th p g m L2, L4, L6, L8 v cc t C10, C11, C14, C15, C18, C19. Tn hi u sau khi l c c a n b nhn U2:3,4 (chn 3 v 4 c a U2). Sng mang trung t n 220 MHZ c t o ra t b dao ng th ch anh G1, V2 v m ch nhn ba V3. B dao ng th ch anh G1, V3 v cc ph n t k t h p ho t ng t n s 73, 3333 MHX. Tn hi u sau dao ng c ghp qua bi n p T1 a vo m ch nhn 3 g m V3 v cc ph n t k t h p. Sau khi nhn 3 ta thu c sng mang trung t n c t n s 220MHz. Tn hi u ny c ghp qua bi n p T2 v c m ch khu ch i V4 khu ch i n m c l n theo yu c u. Tn hi u sau khi khu ch i c ghp qua bi n p T3 v c chia lm 2 ng. ng th nh t qua m t cu n c m m ch in v a vo U2:2, ng th 2 qua t d ch pha 900 C57 v a vo U1:2. T C57 i u ch nh m b o pha c a hai sng mang a vo V1 v V2 khc nhau 900. Cc b nhn V1 v V2 nhn sng mang trung t n a 99

vo chn 2 v i cc s li u s a vo chn 4. ng ra c a U1:7 v U2:7 ta thu c cc sng mang i u ch 2PSK. Hai tn hi u ny c c ng v i nhau 100 Hnh 5.5 Kh i kch thch Exciter modul

trn i n tr R21 v R22 c sng mang i u ch QPSK (Sng mang i u ch 4PSK). Tn hi u QPSK 220MHz sau c V1 khu ch i n m c -9dbm v a sang kh i nng tr n t n pht. u vo c a m ch i u ch QPSK c m t m ch pht hi n m t s li u vo. M ch ny g m 2 b so snh N5(a), N5(b) v cc ph n t k t h p. Lu ng s A c n n thnh i n p 1 chi u b i V6 v a vo N5(a):5. Lu ng s B c n n thnh i n p m t chi u b i V5 v a vo N5(b):3. Trong tr ng h p cc lu ng s A, B u t t th i n p N5(b):5 l n h n i n p N5(a):6 v i n p N5(b):3 d ng h n i n p N5(b):2 lm cho cc ng ra N5(b):7 v N5(b):1 u c m c cao v khng tc ng c nh bo. Trong tr ng h p s li u vo b m t (m t t nh t m t lu ng) th i n p N5(a):5 s m h n i n p N5(b):2 lm cho cc ng ra N5(a):7 v / ho c N5(b):1 c m c th p tc ng c nh bo s c s li u vo (INPUT FAIL). C nh bo ny c d u chung v i c nh bo v s c c a b t ng h p t n s cng a ra m t c nh bo chung v s c c a kh i kch thch (EXITER FAULT). + M ch tr n nng t n pht M ch tr n nng t n pht g m m t m ch dao ng VCO (M ch dao ng c t n s i u khi n b ng i n p), m t m ch tr n t n k t h p v i cc m ch l c, khu ch i v m ch suy hao c i u khi n. M ch i n c th phn tch nh sau: Tn hi u trung t n pht 220MHz i u ch QPSK c a n m ch tr n nng t n 8X10. Tn hi u ny c l c b i m ch g m L103, L104, C132, C133 lo i b cc hi v sau c a vo m ch tr n nng t n. u vo th hai c a m ch tr n nng t n l tn hi u dao ng l y t dao ng VCO. M ch dao ng VCO g m V102, V101, V103 v cc ph n t k t h p. M ch ny ho t ng t n s th p h n t n s c a my pht m t trung t n pht (fvco = t n s my pht - t n s trung t n = t n s my pht - 220MHz) v c i ut n b i tn hi u b ng t n c s ph v i di t n c c i l 15Khz. Tn hi u dao ng t n l y ra c c C c a V102 v c chia lm hai ng b i cc i n tr R111, R112 v R113. ng th nh t c m ch khu ch i vi ba chuyn d ng (MMI) N101 khu ch i v c chia 16 b i hai b chia t c cao ECL v D1 v D2, m i b chia th c hi n chia 4. Tn hi u chia ra sau b chia D2 c a n m ch t ng h p t n s . Ph n tn hi u cn l i c khu ch i b i cc m ch khu ch i vi ba chuyn d ng (MMI) N102 v N103 t i m c +7dbm a n b tr n. M ch tr n nng t n g m cc diode Schottky V105, V106 v bi n p T1 th c hi n tr n tn hi u dao ng VCO v i tn hi u trung t n pht 220MHz. Sau khi 101

tr n ta thu c tn hi u RF (Radio Frequency) c t n s l t n s cng tc c u my pht (n m trong b ng t n 1427 ( 1535MHz). Tn hi u ny c khu ch i b i MMI N104 v l c b i m ch l c elip 5 c c C137, C138, c139, C140, C141 v cc m ch k t h p lo i b cc thnh ph n khng mong mu n sau khi tr n. Sau khi l c tn hi u c khu ch i b i MMI N105, qua m ch suy hao c i u khi n s d ng diode PIN V107 v ti p t c khu ch i b i MMI N106. Tn hi u ra sau MMI N106 l i c l c b i m t m ch l c 5 c c g m C152 C156 v cc ph n t k t h p. Cu i cng tn hi u c V1 khu ch i n m c l n +8dBm a sang t ng khu ch i cng su t. Trasistor V1 cng cc ph n t k t h p t o thnh m ch nh thin cho V8. Suy hao trn diode PIN c i u khi n b i i n p 1 chi u ALC l y t t m b ng t n g c thng qua R128. Trong tr ng h p my pht ho t ng bnh th ng th u Tx Mute (lm cm my pht) v u LOCAL MUTE (lm cm n i b ) u c m c th p. Lc V7 t t, V3 d n c p ngu n cho N106 v nh thin cho V2. V2 d n. C dng m t chi u ch y t ALC IN qua V7, R129 v V2 v mass m b o cho m ch suy hao c i u khi n V7 ho t ng. Khi c l nh lm cm my pht v/ ho c b t ng h p t n s b s c th u Tx Mute v / ho c u Local Mute c m c cao lm cho V5 v /ho c V6 d n, V7 c nh thin. Khi V7 s d n a m c )v vo ng ra c a N106 lm cho N106 khng c c p ngu n v do N106 khng ho t ng, ng th i 0v c t vo c c B c a V2 lm cho V2 t t, khng c dng m t chi u ch y qua diode PIN V7 lm cho suy hao trn V7 b ng v cng. V suy hao trn V7 b ng v cng v n106 khng ho t ng lm cho tn hi u khng th t i c t ng khu ch i cng su t. Lc ny khng c tn hi u ra u ra c a my pht. + M ch t ng h p t n s M u VCO c a n kh i t ng h p t n s 10x1 sau c ghp qua bi n p T1 c vo b chia D2 : D2 ny chia 10 ho c chia 11 tu theo tn hi u i u ki n chia chnh D1. Tn hi u sau D2 c chuy n thnh CMOS nh V44, V46, V47 sau a n D1 chn 20. n y D1 chia v i h s chia c th l p trnh c b i m diode v chuy n m ch th p phn S1, S2, S3, S4. Khi i u ch nh cc S1 S4 ta thay i c fVCO d n n thay i t n s my pht. L u : hng ngn u c ng (khng thay i) - S1 : i u ch nh hng tr m - S2 : i u ch nh hng ch c 102

- S3 : i u ch nh hng n v - S4 : i u ch nh hng th p phn My pht cng tc t n s = 1.453,5 MHZ S1 = 4 S2 = 5 ; ; S4 = 5 = 220 MHZ S3 = 3 i l n l 100KHZ Thay => FVCO = 1.453,5 u ra D1 chn 25, 27 g m 2 tn hi u c u ra nhanh : u ra ch m : f = 62,5 KHZ f = 6,25 KHZ V a vo D3 so snh v i 1 m u chu n t o ra t b dao ng th ch anh G 1 (G1 dao ng v i t n s = 5 MHZ) t n s c D3 chia 80 or 81 t o thnh m u chu n so snh v i m u VCO. K t qu so snh t n s v pha gi a m u chu n v m u VCO s c th hi n b ng cc .p l i v pha v t n s ch n 8 v 9 c a D3 cc p ny c c ng v i nhau r i c l c vng v thng qua N 1. i n p sau khi l c c t vo diode bi n dung V101 thay i t n s v pha c a VCO sao cho t n s v pha c a VCO ho t ng n nh. N u nh m ch ho t ng t n s b l i th u ra chn 4 c a D3 s c m c cao thng qua V41 a vo chn 12 D1 Reset l i h th ng chia c a D1. N u nh m ch v n ti p t c b s c th D3 chn 4 lun m c cao tc ng c c B c a V48 lm cho V48 d n a m c 0v ra u Eciter fault c nh b o v s c c a kh i kch thch, ng th i m c cao chn 4 D3 c ng c a vo chn B c a V49 lm cho V49 d n a m c cao ra u local mute i u khi n lm cm ng ra c a b tr n nng t n pht. Cng t c S5 n i v i chn 12 c a D1 c tc d ng t l i h s chia cho D 1. Khi t l i t n s cho my pht th ta ph i n cng t c ny t i vo D1 h s chia m i. a3. M ch khuy ch i cng su t. A. Ph n nh thin: Nh n ngu n +10 or + 20v t o ra cc thin p c n thi t cho cc transistor trong t ng K ng th i th c hi n ch c n ng n nh lm vi c tnh cho cc cho cc trasistor K . M ch ny c ng lm cn m ch K CS khi c i u ki n. 103

m ch nh thin ho t ng c th u Tx mute ph i m c cao khng lm nh h ng n V1 khi s c dng i n ch y t + 20 R1 R2 R3 t o thin p cho V1 d n vo cho php m ch nh thin ho t ng. * nh thin cho V1K : Dng i n t +10v R5 V7 R6 V1 Mass, t o thin p cho V2 d n, khi V2 d n c dng ch y t +10v R7 V2 R8 vo c c B ra c c E c a V1K d n khi V1K d n s c dng +10v ch y qua R7 c cC ra E V1K . Gi s 1 l do dng Ic V1K t ng th s t p trn R7 UBE c a V2 gi m lm V2 b t thng dng i n qua V2 gi m Ib c a V1K gi m IC V1K gi m. N u Ic V1K gi m dng trn R7 gi m lm UBE V2 t ng V2 thngm nh Dng qua V2 t ng Ib c a V1 K t ng Ic c a V1K t ng k t qu Ic c a V1 K n nh. * nh thin cho V2K Dng i n t + 20v qua R9 R8 R10 R11 V1 Mass t o thin p cho V3 d n khi V3 d n c dng ch y qua + 20v R12 V3 R13 a vo c c B c a V2 ra c c E c a V2K Mass nh thin cho V2K d n khi V2K d n s c dng + 20v R12 C c C ra c c E c a V2K v Mass. Khi dng IC c a V2K t ng th s t p trn R12 t ng UBE c a V3 gi m v3 b t thng dng i n qua V3 gi m Ib c a V2K gi m Ic c a V2K gi m. N u Ic c a V2K gi m R12 gi m UBE c a V3 t ng V3 d n dng qua V3 t ng lm cho Ib c a V2K t ng Ic c a V2K t ng V2K n nh. * nh thin cho V3K Dng i n t + 20v qua chi t p R14, V9, R15, R16 V1 Mass t o thin p cho V4 d n. Khi V4 d n dng t + 20 v R17 V4 R18 vo c c B c a V3 K ra c c E c a V3K Mass nh thin cho V3K lm cho V3K d n. Khi V3K d n s c dng t + 20 R17 c c C c a V3K ra c c E c a V3K Mass. Khi Ic c a V3K t ng s t p trn R17 t ng UBE c a V4 gi m V4 b t thng Ic V4 gi m Ib c a V3K gi m Ic c a V3K gi m. * nh thin cho V4K Dng i n t + 20v qua chi t p R19, V10, R20, R21 V1 Mass t o thin p cho V5 d n. Khi V5 d n dng t + 20 v R22 V5 R23 vo c c B, ra c c E c a V4K Mass nh thin cho V4K lm cho V4K d n. Khi V4K d n s c dng t + 20 R22 c c C c a V4K ra c c E c a V4K Mass. 104

Khi Ic c a V3K gi m s t p trn R22 gi m UBE c a V4 t ng V5 thng m nh Ic V5 t ng Ib c a V4K t ng Ic c a V4K t ng. 105 Hnh 5.6 Kh i khuy ch i cng su t PA

+ Ph n khu ch i : Tn hi u SCT t kh i kch thch v i m c + 8 dbm, tr khng 50 c a n kh i kch thch X2 a qua m ch suy hao ph i h p tr khng R1 R2 R3 sau l n l t c K qua t n K cng su t cao ch A V1, V2, V3, V4 ( tn hi u ra c c C c a t ng tr c c a tr c ti p vo c c B c a t ng sau. Ng ra c a V4 tn hi u c a m c t 30 n 37 dbm,k tn hi u c a qua m ch cch ly n Diplexer. M ch cch ly c nhi m v ch ng hi n t ng ph n x S T u ra c a m ch K CS. Ng ra c a m ch K CS (sau V4K ) tn hi u c trch 1 ph n n n qua V5 t o thnh i n p 1 chi u v c chia p qua R 25 R26 R27 a ra u RF MON. Tn hi u RFMON c dng ch th m c pht, gim st m c pht v t o tn hi u t ng i u ch nh m c AGC. b. My thu b1. Kh i RF CONVERTER A. B i t n Tn hi u SCT v i b ng t n t 1427 1535 MHz c a vo u vo kh i t n 17X1. Sau tn hi u c khuy ch i b i 2 t ng K i t p m nh V107 v V106. V108 v V105 t o ra cc ngu n dng cung c p thin p cho V107 v V106 m b o V107 v V106 lun thin p n nh. N u v m t l do no m dng i n nh thin trong V107 v V106 thay i th cc ngu n dong ny s t ng i u ch nh ch ng l i cc s thay i . Gi s dng i n Ic trong V107 t ng th s t p nn R105 t ng VBE c a V108 gi m V108 b t thng dng i n thin cho V107 gi m VBE c a V107 gi m V107 b t thng a dng IC v gi tr n nh. Gi s n u dng IC trong V106 gi m th s t p trn R101 gi m UBE c a V105 t ng V105 thng m nh dng nh thin cho V106 t ng V106 thng m nh a IC v gi tr n nh. Tn hi u SCT sau khi khu ch i c a n m ch tr n h t n lo i tr t n s nh ( c t o b i 1 m ch 900, 1 m ch sai ng 900, cc i ot pin V101 V104 v cc 106

t i n, cu n c m) tr n v i tn hi u dao ng n i c a my thu c t o ra t b dao ng VCO (m ch ny bao g m V111, V109 v cc ph n t R,L,C k t h p) qua khu ch i b i N102 v N103. Sau b tr n ta thu c tn hi u trung t n 35 NHZ a sang kh i trung t n 107 Hnh 5.7 Kh i RF CONVERTER

Tn hi u t b dao ng Vco c trch 1 ph n khu ch i qua N101, a n 2 b chia t c cao D1,D2. M i b th c hi n chia 4, 2 b t ng ng v i m ch chia 16, u ra D2 ta thu c1 m u th c hi n VCO c t n s t 87 n 93, 75 MHZ a n m ch t ng h p t n s . B. M ch t ng h p t n s M u VCO c t n s n m trong b ng 87 n 93,75 MHZ c ghp qua bi n p T1 v a vo b chia ECL D2. i y tn hi u c chia 10 ho c 11 tu theo tn hi u i u khi n t b chia v n n ng h p tnh c D1. Tn hi u ra sau D2 c chuy n i m c thnh CMOS nh Transitor V47 v cc V44, V45,46. Sau c a n D1. M u VCO lc ny c t n s t 8,7 n 9,375 MHZ c D1 chia theo h s c l p trnh b i cc chuy n m ch th p phn S1,S2,S3,S4 v m ng Diode. Trong S1,S2,S3,S4 xc nh t n s cng tc c a my thu. V d my thu cng tc t n s 1452,5 MHZ th hng t n s cao nh t 1000 c u c ng S1 = 4, S2 = 5, S3 = 2, S4 = 5 S1 i u ch nh hng n m MHZ S2 i u ch nh hng ch c S3 i u ch nh hng n v S4 i u ch nh hng th p phn Sau khi chia D1 a ra 2 m u VCO 1 m u c t n s 6,25 MHZ v 1 m u c t n s 62,5 MHZ. Cc m u VCO ny c a n D3 so snh v i 1 m u tn hi u chu n c l y t b dao ng th ch anh 5MHZ c D3 chia 80 ho c 81. Sau khi so snh cc v t n s gi a m u VCO v m u chu n c th hi n b ng cc i n p l i v c l c vng qua N1 a v t vo 2 u diode bi n dung V109 thay i t n s v pha c a VCO m b o t n s v pha c a VCO lun lun n nh. N u D1 c s c th D3 : 4 c m c cao a qua V41 v reset l i b chia D1. N u m ch v n ti p t c b s c th m c cao D3 : 4 lm cho V48 d n a ra c nh bo v s c c a m ch t ng h p t n s . 108

b2. Kh i trung t n : + Kh i l c trung t n Tn hi u trung t n 35 MHZ t kh i i t n a vo trung t n 20 x1 c ghp qua bi n p ph i h p tr khng T1 sau c khu ch i b i 2 t ng khu ch i V1 v V2, trong V2 l transistor th ng t trong h p kim lo i v v h p c n i t trnh cc nh h ng nhi u. Sau khi tn hi u a n m ch l c thng gi i g m L1, L2, L3, L4, cng v i cc ph n t t k t h p v i n. M ch l c ny m b o 1/2 ch n l c c a my thu v tn hi u ra sau m ch a n m ch khu ch i m V3. Sau c b i m ch l c g m L5, L6, L7, k t h p v i cc t i n. M ch l c ny m b o 1/2 ch n l c l i my thu, sau khi l c th tn hi u a qua m ch suy hao ph i h p tr khng R17, R18, R19, a n kh i khu ch i trung t n. T t c c l c trong h p kim lo i kn trnh nhi u. + Kh i khu ch i trung t n; Sau khi th tn hi u trung t n c a vo 20 x 20 qua m ch ph i h p tr khng L5, L6 v l n l t c khu ch i qua 5 t ng khu ch i g m : V1 - V2, V4 V5, V7 - V8, V10 - V11, V13 - V14, cc t ng khu ch i ny m c theo ki u Dalington nh m t ng h s khu ch i c a m i t ng. 5 T ng khu ch i th c i u khi n b i 2 m ch AGC. - M ch 1 i u khi n 4 t ng u. - M ch AGC i u khi n t ng cu i. * Nguyn l c a m ch AGC th nh t ng ra c a t ng khu ch i th 4 tn hi u c trch 1 ph n n n thnh i n p 1 chi u ch nh diode V17 sau l c b i C36 v thng qua X6 t vo N1 chn 3 (chn khng o) chn o N1 (N1 : 2) l p chu n c l y t m ch phn p R65, R69. N u m c ra c a tn hi u sau t ng th 4 t ng th . p 1 chi u n n c s l n ng ra N1 : 6 t ng c c B c a V15 lm UBE c a V15 gi m V15 b t thng dng qua V15 gi m dng qua cc diode pin V3, V6, V9, gi m lm t ng suy hao t i cc diode pin ny d n n gi m m c vo c a cc t ng khu ch i. Do m c ra c a tn hi u s gi m. 109

110 Hnh 5.8 Kh i trung t n IF modul

* M ch AGC th 2 : sau t ng 5 tn hi u c trch 1 ph n n n qua diode V23 l c b i C45 a vo N2 chn 3 (chn khng o) chn o c a N2 l p chu n c l y t chi t p R17. N u m c ra sau t ng 5 l n th . p 1 chi u n n c c ng l n. Ng ra N2 l n lm UBE V21 gi m v do dng qua V21 gi m dng qua diode pin V12 gi m lm t ng suy hao u vo c a t ng khu ch i th 5, do m c ra gi m xu ng. Ng c l i m c ra nh . p 1 chi u v V23 nh d n n sau N2 gi m UBE V21 t ng (thng m nh) dng qua diode pin V12 t ng lm t ng khu ch i 5 thng m nh tr l i. Tn hi u u vo c a m ch khu ch i trung t n bi n ng trong kho ng 50 dbm sau t ng khu ch i th 4 th tn hi u bi n ng kho ng 10 dbm v sau t ng 5 th tn hi u bi n ng trong kho ng 2 dbm. V tn hi u ra lun n nh m c - 5 dbm 1 dBm. + M ch khu ch i logarit v gim st m c thu. M u tn hi u AGC th c a vo N3d sau a vo m ch khu ch i logarit g m N4a N4b, N4c, N4d v N3a, N3b, t o 1 i n p logarit bi n thin ph h p v i m u p AGC. i n p logarit s c a nm c ch th m c thu hi n th m c thu c a my thu. ng th i m u AGC sau N3d c a vo chn khng o c a N3c, khi tn hi u vo my thu l n th m u . p AGC ny s nh Ng ra N3c c m c th p v khng tc ng c nh bo. Ng c l i th i n p AGC s l n lm cho ng ra N 3c c m c cao i u ki n V29 d n a m c cao ra lm sng n led level my thu c nh bo v s m c thu. Ng ng c nh bo c a m c thu c thi t l p chi t p R109 thng th ng ng ng c nh bo - 80 90 dbm b3. Kh i b ng t n g c + Kh i b ng t n g c chnh * Gi i i u ch QPSK 111

Tn hi u trung t n c a n kh i gi i i u ch QPSK X24, trch 1 ph n a n IFMonitor (gim st tn hi u trung t n). a n b ng t n c s ph (m ch gim st v x l tn hi u c nh bo) Tn hi u trung t n ng th i a vo chn 8 c a cc b nhn N1,N2 nhn v i tn hi u song mang khi ph c t b dao ng VCO v tn hi u sng mang khi ph c c a vo b nhn N1, N2 sau khi nhn tn hi u sau N1, N2 a m ch l c thng th p lo i b cc thnh ph n t n s cao khng mong mu n. Sau N1 m ch l c g m : L3 L4 L7 L8 Sau N2 m ch l c g m : L5 L6 L9 L10 Tn hi u sau khi l c th c a n 2 m ch so snh t c cao N 5a, N5b, u ra b so snh l tn hi u gi i i u ch a qua X53, X54 n D1 (IC l n) Sau khi tn hi u cn c nh n cho v i nhau t i N3, N4 (b nhn M3 my pht, M4) pht hi n l i pha. Tn hi u ra 2 b nhn th c tr v i nhau t i N15 c l c thng qua N10 v N11 a v t vo gi a cc diode bi n dung V41a, V41b hi u ch nh t n s v t n s c a sng mang khi ph c. Sau N11 nh n c tn hi u b ng t n c s ph . Sau N15 cn a ra tn hi u gim st sng mang khi ph c. * M ch khi ph c ng h k hi u STR Tn hi u sau gi i i u ch X53,54 c a vo m ch khi ph c ng h k hi u dng vng pha BANG BANG khi c m t c a s li u i u ch th sau D 10c s xu t hi n cc xung ng n tc ng vo D 13 t o ra 1 m c logarit a vo m ch so snh N12 chn 2 i n p so snh sau N12 c t vo gi a V42a v V42b i u ch nh t n s v pha c a m ch dao ng. Tn hi u sau khi dao ng th c qua X 26 ng. Tn hi u sau khi dao ng th c qua X26 chia 2 D13d av D1 thng qua X27. Tn hi u sau b chia 2 D13b th c ng c a vo chn khng o c a N12. * M ch x l s li u : Tn hi u sau gi i i u ch X53, X54 c a vo D1 c gi i m visai, ghp 2 lu ng s l i v i nhau, gi i ng u nhin ho v phn khung v tuy n lo i b cc bit ng b , bit chn, bit ki m tra v tch thnh 2 lu ng s ring bi t. 2 lung s sau c cn b ng t c tr l i t c c nguyn thu ban u 2048 Kb/s nh ng h c t o ra b i cc vng kho pha c m t th ch anh G3 v G4. Lu ng s sau khi cn b ng t c bi n i NRZ HDB3 v a ra D1 cc chn 13,12 v 10, 14 m qua D5 v c a ln ng truy n thng qua bi n p T1, T2. 112

113 Hnh 5.9 Kh i b ng g c thu RxBaseband1

D1 s a ra cc tn hi u gim st v i ng h k hi u khi ph c (STR Monitor), t s l i bit v t qu ng ng (BER Monitor) v cc tn hi u thng bo v s c c a kh i phn khung v tuy n (MUX Fail) Khi s li u i u ch c s c th ng h t dao ng AIS thng qua X29 s c a vo D1 thay th ng h khi ph c, khi chn AIS cho cc lu ng s u ra s c l y t b ng t n g c ph . + Kh i b ng t n g c ph : Tn hi u b ng t n c s ph t kh i gi i i u ch c a qua X32, qua D17 sau tn hi u c khu ch i b i N19a sau tn hi u c chia lm 2 ng. ng 1 i vo m ch l c s thng cao. N9 v i t n s c t l 2,7 KHZ l c l y Tn hi u knh gim st. Tn hi u knh gi m st chi t p i u ch nh m c R344 khu ch i b i N19c a n cc thi t b gim st ng 2 a qua m ch l c s thng th p N8 v i t n s c t = 2,2 KHZ l c l y tn hi u knh nghi p v v tone g i, tn hi u ra N8 c chia lm 2 ng. + ng 1 qua chi t p i u ch nh m c R345 khu ch i b N19d a n u ra knh nghi p v v a n tai nghe t h p nghi p v + ng 2 a xu ng m ch x l tn hi u nghi p v v tone ra loa. S2 : Thao tc b ng nhn cng : Vi c a tn hi u ra loa c th th c hi n b ng vi c b t cng t c S 2 sang v tr on. Khi c tone g i v ti ng ni u c a ra loa. Khi S2 v tr OFF th ch c Tone g i c a ra loa. Khi c Tone g i 2 KHZ th Tone s c a qua C132 vo N26, N26 s c m nh n tn hi u tone v t o ra tn hi u i u khi n c dng 1 chi u ch y qua Role K1, khi K1 c dng DC ch y qua th ti p i m K1/1 chuy n t 9 5 v K1/2 ng vo 6 a tn hi u tone qua N25 khu ch i v a ra loa. - Con t c S3 : Lm cm or khng lm cm knh nghi p v + X l tn hi u gim st c nh bo. * Tn hi u c nh bo v s c kh i t ng h p t n s (SYNTHESISER FAULT) 114

Khi c c nh bo th tn hi u SYNTHESISER FAULT c m c th p qua c ng o D8 s c m c cao, m c cao ny s c a qua D3d, D3c, D3b vo chn 10 c a 115 Hnh 5.10 Kh i b ng g c thu RxBaseband2

N18c i n p chn 10 c a N18c d ng h n chn 9 c a N18c ng ra chn 8 c a N18c c m c cao lm sng n Rx Fail ng th i m c cao sau D3b a qua D4c v D4d tc ng vo D17c ng ra chn D17c c m c cao i u khi n my thu chn AIS vo thay th cc lu ng s . * Tn hi u c nh bo v s c m c tn hi u trung t n (IF MONITOR) Tn hi u trung t n cn n qua V30 v c tch phn thnh i n p 1 chi u t vo chn khng o c a N16a, khi tn hi u trung t n c bin l n th i n p N 16a, khi tn hi u trung t n c bin l n th i n p N16a chn 3 s d ng h n N16 chn 2 lm cho ng ra N16a chn 1 c m c cao, m c cao ny t vo chn o c a N16b lm cho i n p 16b chn 5 s l n N16b chn 6 ng ra N16b chn 7 c m c th p khng tc ng c nh bo. Khi bin c a tn hi u trung t n gi m xu ng 1 ng ng no th i n p N16a chn 3 s th p h n N16a chn 2 ng ra N16a chn 1 c m c th p lm cho i n p N16b chn 5 > N16b chn 6 Ng ra N16 chn 7 c m c cao tc ng tn hi u c nh bo lm sng n Rx Fail v i u ki n my thu chn AIS. * Tn hi u c nh bo v s li u gi i i u ch (SIGNAL MONITOR) T kh i b ng t n g c chnh to a/10 n i t i khi tn hi u sau gi i i u ch t t th u Signal monitor s c cc xung ng n, cc xung ny s c tnh phn t o thnh i n p a vo chn o c a N17c lm cho i n p N17c chn 9 d ng h n N17c chn 10 Ng ra N17c chn 8 c m c th p v khng tc ng c nh bo khi s li u gi i i u ch c s c th s khng c cc xung a vo u Signal monitor i n p N17c chn 9 = 0 khi i n p N17c chn 10 d ng h n N17c : 9 Ng ra N17c c m c cao tc ng c nh bo lm sng n Rx Fail v i u khi n chn AIS. * Tn hi u c nh bo v s c c a m ch khi ph c Khi m ch khi ph c ng h k hi u ho t ng bnh th ng th u STR Monitor s khng c cc xung tc ng. Khi m ch khi ph c ng h k hi u c s c th s c cc xung c a u STR Monitor cc xung ny s c tch phn thnh i n p 1 chi u a vo chn 116

khng o (chn 12) N17d lm cho i n p chn 12 > chn 13 ng ra c a N17d c m c cao tc ng c nh bo lm sng n Rx Fail v i u khi n chn AIS. * Tn hi u gim st v s c m ch khi ph c sng mang (CR Monitor) Bnh th ng th u CR Monitor th c xc nh i n p no v i n p ny c tch phn C150, R162 a vo chn o c a N17a lm cho N17a chn 2 > N17a chn 3 Ng ra N17a c m c th p a vo chn khng o c a N17b lm cho N17b chn 5 < N17b chn 6 ng ra N17b c m c th p v khng tc ng c nh bo. - Khi m ch sng mang c s c th u CR Monitor c i n p r t th p N17a chn 2 < N17a3 Ng ra N17a c m c cao a vo N17b chn 5 lm cho N17b chn 5> N17b chn 6 ng ra N17b s c m c cao tc ng c nh bo lm sng n Rx Fail v i u khi n chn AIS * Tn hi u gim st BER (t s bit l i) Bnh th ng khi s li u t t th u BER Monitor s c m c 0 qua c ng o D17a c m c cao a vo chn 2 c a N6 N6 khng ho t ng. Khi ng truy n b l i th u BER Monitor s xu t hi n cc xung thng bo l i thng qua D17a t cc m c th p vo chn 2 c a N6 kch thch N6 ho t ng khi s c cc xung c t o ra N6 chn 3. Tu theo X52 c t v tr 10-3 or 10-6m cc xung ny s c a vo cc m ch tch phn khc nhau t o i n p 1 chi u a vo chn khng o c a N18a lm cho N18a chn 3 > N18a chn 2 ng ra N18a c m c cao t vo N18b chn 5 lm cho N18 chn 5 > N18b chn 6 ng ra N18b c m c cao lm sng n c nh bo BER v tc ng i u khi n chn AIS. Khi c s c kh i MUX ho c kh i EB fail th my thu s chn AIS (tn hi u u c m c cao MUX Fail v EB Fail n m trong D1 nn khng c n thi t a ra, c nh bo. + M ch c p ngu n : * M ch b ov u vo : C u ch F1, F2 = 1A, diode ch ng o c c V1 ch ng qu p V3, V11, R251, R250 C204, L20, L21, L22 : m ch l c ngu n. * M ch DC sang AC Khi S1 ng m ch c c p ngu n V12 d n ko theo V14 d n a + ngu n c p vo chn 15 c a N20 khi i n p gi a chn 8 v 15 l 8 13V. 117

Khi c c p ngu n th N20 ho t ng v t o ra chn 11 dy xung c t n s = 30 KHZ, cc xung ny thng qua V8 v V18 x 35 t vo c c c ng c a transistor chuy n m ch ch y t OV S c p bi n p V19 v m ngu n. ng qua bi n p l dng xung bi n thin s gy ra 1 t thng bi n thin c m ng sang th c p qua S c m ng v cc c m ng ny s c n n thnh DC mong mu n khi trong m ch s c p c dng i n th 1 ph n i n p c m ng sang cu n th c p (2 - 1) c n n v l c thnh DC 1 chi u, n nh thng qua V21 a v c p cho N20 v lm t t V14. Khi trong m ch c a cu n s c p x y ra hi n t ng qua dng. Th i n p trn R326 c m bi n dng l n lm cho V16 t t V15 d n a m c trong vo chn 2 c a n24 kch cho N24 ho t ng t o ra xung chn 3 N24 R274 i u ki n c c B c a V17 lm V17 d n vo a m c trong thng qua x 34 vo chn 9 c a N 20 lm gi m r ng or ng t i 1 s xung i u khi n trnh hi n t ng qu dng. * M ch bi n i AC sang DC + Ngu n + 36v th c n n b i V2 l c C230, C230 v n p V7, a qua X 39 cung c p cho my thu. + Ngu n + 10v th c n n b i V24 l c b i C240 n p N21 , a qua X 36 cung c p cho my thu. C th i u ch nh R335 + Ngu n + 5v th c n n b i V25 l c C241 n p N22 i u ch nh m c ra R336 v cung c p thng qua X37. Ngu n + 5v cn c p cho n H1 trn my. + Ngu n - 5v c n n b i V26, l c b i C248, n p b i N23 v thng qua X 38 cung c p cho cc m ch trong my thu. II. Thi t b vi ba s DM2G 1000 1. Gi i thi u chung a. c i m Thi t b vi ba s DM2G-1000 l thi t b vi ba dung l ng trung bnh do H ng Fusitsu - Nh t B n s n xu t ang c s d ngr ng ri trong m ng truy n d n Vi t Nam. Thi t b c k t c u g n nh v thng tin n nh. b. Ch tiu k thu t - B ng t n cng tc : 2025 n 2110MHZ 2200 n 2290MHZ - D ng i u ch : QAM Dung l ng truy n d n : 8 lu ng s 2,048Mbit/s 118

- C u hnh h th ng : 1+0 - Cc u n i cp + Cc u n i cao t n RF : lo i N ( ci c c v n) : Z0 = 50 + Cc u n i tn hi u b ng t n c s : u n i nhi u chn - Ngu n cung c p : ngu n t - 24V ho c -48V ph m vi bi n i cho php c a - 19V n -60V - Cng su t tiu th : 75W Suy hao pha pht g m b l c pht, chuy n m ch pht v van 1 chi u (circulator) (TBF : TSW, CIR) : 3dB n 3,5dB, cao nh t 5,5dB Suy hao pha thu g m b l c thu, b ghp, van 1 chi u l : 5,5dB. Cao nh t l 6dB + My pht v tuy n - Cng su t a ra l 33dB n nh t n s l 10-5 - Ph ng th c i u ch : i u ch tr c ti p tn hi u s vo sng mang RF 2GHz - T c d li u s li u u vo : 2 lu ng s li u 8,448Mbit/s v 2 lu ng s li u nghi p v 140,8kbit/s DSC + My thu v tuy n - Lo i my thu : i t n 1 l n - T p m hnh : 3,5dB - 4dB n nh t n s dao ng n i (VCO ) 10-5 - M c tn hi u u vo my thu l n nh t cho php : -42dBm Ng ng thu t i BER = 10-3 l -89dBm - T n s trung t n : 70MHz - T c s li u u ra l : 2 lu ng d li u c t c 9,01764Mbit/s + Giao ti p tn hi u - T c d li u vo ra : 8 lu ng s li u 2,048Mbit/s - Tr khng u vo : - Tr khng u ra : 119

+ 75 cn b ng/khng cn b ng + 120 cn b ng - D ng m s d ng : HDB3 ho c AMI + Giao ti p knh nghi p v s : - T d li u : 2 ng 140,9kbit/ ng - Dung l ng truy n : 4 ng 64kbit/s (4 knh 64kbit/s) + Giao ti p tn hi u t ng t (giao ti p tn hi u t n s m thanh) - B ng t n : (300-3400)Hz - M c tn hi u vo : (-16 1)dBm i u ch nh c - M c tn hi u ra : (-8 7)dBm i u ch nh c - Tr khng vo/ra : 600 cn b ng + Phn b t n s 2025 MHz 175 MHz X 2 1 3 Y 4 5 119 MHz 1 : 14 MHz : 28 MHz 2 3 4 5 2155 MHz 2290 MHz X: Kho ng cch knh ln c n Y: Kho ng cch thu pht N a b ng th p N a b ng cao : fn = f0 -130,5 + 14n(n=1,2,3,4,5) : fn = f0 - 44,5 + 14n (n=1,2,3,4,5) c. S kh i v ch c n ng cc kh i S kh i thi t b pht c trnh by trn hnh 5.11 2. Nguyn l lm vi c a. My pht My pht DM2G 1000 c c u trc g m c 4 kh i : - B x l d li u pht : TDP Dao ng : OSC - i u ch : MOD - Kh ch i cng su t siu cao t n : HPA + Kh i x l tn hi u pht TDP 120

S kh i b x l d li u pht m t trn hnh 5.12. Kh i x l tn hi u pht nh n 2 lu ng s li u 8Mbit/s t kh i B-U/U-B a t i ti n hnh cc khu x l sau a sang kh i i u ch MOD. Qu trnh x l l th c hi n bi n i lu ng s 121 TDP MOD HPA L C PHT OSC 1 B IN OSC: B dao ng TDP: Kh i x l s li u pht. MOD: Kh i i u ch HPA: Kh i khu ch i cng su t B IN: cc lu ng s 2Mb/s vo RF IN/OUT: i m n i anten RF IN/OUT U-B DEM RIF R CONV L C THU B OUT B-U 3 RSW B OUT: cc lu ng s 2Mb/s ra DEM: Kh i gi i i u ch R CONV: Kh i bi n i h t n RIF: Kh i trung t n Lu ng tn hi u chnh Lu ng tn hi u ph DSC 2 VF/DGTL Cc AS-30 EXL khc L p/ phn nhnh Phn nhnh i n tho i nghi p v VF/ DGTL DIG CONN DSC INTF (MUX/ DEMUX, STF/DSTF) 3 1 DSPL 2 TEL/ BR NET SPK DRV PIU Hi n th Khai thc T h p ni nghe SV LGC 1 - VF/DGTL: Knh i n tho i t ng t hay s - DIG CONN: u n i s - DSC INTF(MUX/DEMUX, STF/DSTF): Giao ti p DSC (Ghp knh/Phn knh) - TEL/BR NET: M ng chia nhnh i n tho i - SPK: Loa - DRV: i u khi n - MPU: Kh i x l chnh - SW CONT: i u khi n chuy n m ch - PIU: Giao ti p ngo i vi Gim st v tuy n nhi u m c Hai m c c nh bo i u khi n RSW 30 EXL INTF MPU DI SW CONT Hnh 5.11 C u hnh 1+0 c a m t thi t b DM2G 1000 122 t n i ti p thnh song song, bi n i t c lu ng s c t c cao h n, a thm vo lu ng s cc bit c a knh nghi p v s , th c hi n ng u nhin ho s li u. T i kh i TDP cn c m ch i u khi n cng su t ra c a my pht m t cch t ng ALC, c m ch giao ti p s li u cho gim st c a SVLGC1, c nh bo cng su t pht c nh bo vng kho pha PLL, m t t m ch i u khi n m c t ng (ALC). th c hi n cc nhi m v trn th kh i TPD ph i c cc khu x l tn hi u sau : 8,448 Mb/s s li u vo t BU 8,448MHz ng h vo t B-U 1 M t tn hi u vo t B-U 2 CW CONT SW2 9,01764 Mb/s T i m ch i u ch 9,01764 Mb/s CW ON TO SV LGC 2 - VCXO 9,01764 MHz 1 M CH X L S LI U LSI (DP) OUT PUT CONT SIG IN T PWR PLL M t DSC vo SV LGC 2 i u khi n m c t ng cho HPA 140,8 Kb/s t DSC 2 ALC CONT & SV DATA INTERFACE CIRCUIT Pht hi n m c pht t HPA Gim st m c pht t i SV LGC 2 C nh bo cng su t pht t i SV LGC 2 ng m ALC t i SV LGC 2 C nh bo PLL t b dao ng SV DATA INTERFACE CIRCUIT C nh bo PLL t i SV LGC 2 + 10V T i khu ch i cng su t siu cao t n + 10V T kh i c p ngu n + 5V POWER SUPPLY CONT + 5V Hnh 5.12 S kh i x l s li u pht Bi n i t c lu ng s li u chung - Ki m sot cc bit ch n l - T ch c ghp s li u g m : + Cc bit s li u lu ng chnh 123

+ Cc bt ng b khung + Cc bt ki m sot ch n l + Cc bit s li u knh nghi p v s DSC + Cc bit i u khi n chn + Cc bit nh n d ng tuy n - Ng u nhin ho lu ng s li u - M ho vi sai s li u - G i tn hi u nh n d ng c nh bo AIS - Kh i x l TDP g m c 4 b ph n l : + M ch x l tn hi u s b ng IC t h p cao LSI (DP) + M ch giao ti p s li u gim st v i u khi n + M ch giao ti p s li u gim st + M ch i u khi n ngu n c p i n Nguyn l ho t ng c a kh i c m t tm t t nh sau : Hai lu ng s chnh v ng h c a n t kh i B-U/U-B a sang v t i m ch LSI t c 8,448Mbit/s qua m ch bi n i n i ti p thnh song song qua b nh n h i, y s li u c vi t vo v c ra nh ng h ch . Tn hi u s l i c a qua kh i i u khi n AIS. Kh i ny ch u s i u khi n b i tn hi u s c s li u a t kh i B-U/U-b t i. Sau cc lu ng s li u c ng u nhin ho nh chu i bit gi ng u nhin c t o ra trong IC. Hai dy s sau ng u nhin ho c c ng thm cc bit c a knh nghi p v s , cc bit ki m tra ch n l , cc bit ng b khung, cc bit nh n d ng tuy n ID. Hai lu ng s c t c 9,0176Mbit/s ti p t c c a qua b m ho vi sai c u ra hai lu ng s S1,S2 a sang kh i i u ch sng mang MOD. Khi m t s li u u vo th LSI s g i i tn hi u AIS thay th lu ng s vo. Qu trnh x l tn hi u AIS c ng gi ng nh qu trnh x l tn hi u s trnh by trn. V i knh nghi p v s DSC th : hai lu ng s li u c a cc knh nghi p v s c ng b b i ng b b i ng b DSC CLK v c ghp vo lu ng s chnh nh m t trn.N u m t trong hai lu ng d li u DSC IN b m t, c nh bo SIG In xu t hi n v SIG IN LED sng trn panel c a my pht sng. Kh i TDP cn tham gia m ch giao ti p tn hi u gim st v c nh bo, m ch i u khi n ALC. M t b tch sng m c cng su t pht kh i khu ch i cng su t HPA lun lun theo di m c cng su t ra c a my pht. i n p 1 chi u DC 124

u ra b tch sng (TL VL DET) s d ng cho ALC v gim st m c pht (TLVL MON). thay i cng su t ra RF c th thay i i u khi n ALC b ng b suy hao c th thay i AVTT kh i HPA. Tn hi u u ra b TLVLs (Transmit - LEVEL) DET c a qua m ch logic gim st m t (SVLGC1) t i b gim st cng su t ra c a my pht. Kh i TDP nh n c nh bo vng kho pha (PLL-ALARM) khi b dao ng OSC khng c kho pha. Chuy n m ch SW2 dng i u khi n m ch i u khi n sng mang (CW CONT). Khi SW2 c t my pht CWON v m t sng mang khng i u ch c a t i u ra Tx i p p ngu n l y t kh i ngu n nui PS : i p p + 10V + 5V c p cho kh i khu ch i cng su t HPA ch u i u khi n b i m ch chuy n m ch ngu n kh i TDP. Chuy n m ch ny v tr ON khi vng kho pha PLL c a b dao ng OSC ho t ng bnh th ng, n s t ng t t i OFF khi pht hi n c c nh bo vng kho pha v c t ngu n cung c p cho kh i khu ch i cng su t HPA. + Kh i dao ng ch sng OSC Kh i OSC l m t b ph n t o tn hi u RF c s d ng cho h i u ch tr c ti p tn hi u RF. N cung c p sng mang RF t i MOD. Ph n ch y u l b t o dao ng i u khi n p VCO, b dao ng VCO c n nh t n s - pha b ng vng kho pha PLL. D i t n sng mang n m trn b ng t n : 2000MHz - 2150MHz v 2150MHz - 2300MHz . n nh t n s cng tc : 10-6 M c cng su t u ra ki m tra -15dBm. B dao ng VCO th c hi n vng kho pha v i t n s dao ng chu n l 8MHz, dao ng chu n ny c chia th p c t n s so snh t i 250kHz. thay i t n s RF khi c n thi t thi t b c b ph n ch nh knh v i b c nh y l 500kHz. T n s cng su t c a my pht c th i u ch nh c nh cc chuy n m ch t SW1 n SW4. + Kh i i u ch MOD Kh i MOD l y sng mang RF t kh i OSC a t i v tn hi u s n c i u ch tr c ti p vo sng mang ny v i ph ng th c 4QAM Kh i ny c c tnh k thu t sau : D i t n cng tc : 2000MHz - 2150MHz 125

2150MHz - 2300MHz M c tn hi u u vo -5dBm 1bB Tn hi u u ra sau i u ch c m c : 5dBm 1dB L i pha nh h n 50 i n p i u ch 800mV Ho t ng c a kh i c trnh by nh sau : Sng mang RF l y t b dao ng VCO sau khi c l c v khu ch i th chia lm 2 ng nh c u chia. M t ng RF a t i u ra m t my LOF MON ki m tra. ng th 2 sng mang RF c chia 2 v l ch pha 900, a t i b i u ch 4QAM. Hai lu ng s S1,S2 c t c m i lu ng l 9,0176Mbit/s t kh i x l b ng t n pht TDP n i u ch sng mang RF.Sng mang sau i u ch c khu ch i t i -5dBm, r i a sang kh i khu ch i cng su t pht. + Kh i khu ch i cng su t pht (HPA) Kh i khu ch i cng su t pht HPA c nhi m v khu ch i sng mang i u ch t u vo ln cng su t yu c u u ra, kh i g m c cc kh i nh : b khu ch i cng su t siu cao t n RF, b suy hao c th thay i AVTT, b chia v t ng h p cng su t, b khu ch i cng su t l n siu cao t n. Kh i nh n tn hi u u vo t kh i i u ch sang m c +33dBm. Sau a n b phn nhnh siu cao t n BRNTWK n fi , n anten b c x ra khng gian. * Nguyn l ho t ng Hai lu ng s li u chnh BB DATA IN cng v i 2 lu ng s li u DSC DATA IN 1 v DSC DATA IN 2, cng v i cc ng h t ng ng c a n kh i STB. Cc s li u ny a n IC tch h p m t cao trong TDP, tn hi u s c chuy n i t c , pht hi n AIS khi tn hi u vo c s c , v c ng u nhin ha v th c hi n ghp khung v tuy n. Vi c ghp khung v tuy n c th c hi n b ng cch ghp cc s li u chnh 8,448 Mb/S v i s li u nghi p v 140,8 Kb/s cng v i cc bit ng b khung, ki m tra ch n l , cc bit chn v nh n d ng tuy n, sau khi ghp khung ta thu c 2 lu ng s 9,01764 Mb/S (S1 v S2) a sang kh i i u ch MOD i u ch tr c ti p vo sng mang SCT. Cc lu ng s S1, S2 ng th i c a ra ngoi ph c v cho vi c u vng. Sng mang siu cao t n a v kh i i u ch MOD c l y t b dao ng VCO thng qua t ng khu ch i v 2 m ch suy hoa. tn hi u ra u VCO c 126

trch 1 ph n a v vng kha pha PLL. T i vng kha pha PLL tn hi u c so snh v i 1 m u chu n c t n s = 8MHZ, V i t n s so snh l 250KHZ cc i n p sai pha v t n s PLL c l c vng v i u ch nh t n s v pha c a VCO. Khi vng kha pha b s c th tn hi u c nh bo c a n u PLL A lam thng bo v s c c a vng kha pha ng th i i u khi n kh i c p ngu n ng t ngu n cung c p cho my K CS v ng th i tc ng Led c nh bo PLL trn m t my pht. a tn hi u siu cao t n vo kh i i u ch MOD, tr c h t tn hi u a qua 1 m ch chia, chia lm 2 ng. ng 1 qua 2 m ch suy hao v 1 m ch khu ch i a ra u gim st tn hi u dao ng n i (v i m c -15 dbm/50 ) ng 2 thng qua 2 suy hao M ch khu ch i r i chia lm 2 ng a vo m ch i u ch MOD cc lu ng s S1, S2 tr c h t l c thng th p h n ch ph sau c khu ch i v c a n m ch MOD nh n c sng mang, sau khi i u ch ta thu c tn hi u 4QAM, tn hi u ny c khu ch i n m c -5dBm n kh i K CS. tn hi u siu cao t n v i m c -5dBm c a vo kh i K CS HPA tr c h t tn hi u c qua 1 m ch suy hao ph i h p tr khng t ng khu ch i th 1 suy hao c i u khi n ( i u khi n t kh i i u khi n ALC) ti p tn hi u l i c a qua 2 t ng khu ch i c chia lm 2 ng a t i 2 t ng khu ch i m c song song v i nhau, cng su t ra 2 t ng khu ch i ny c c ng v i nhau a ra u RF out. ng ra c a t ng K CS c a 1 ph n v suy hao n gim st. Ngoi ra ng ra K SC tn hi u c trch 1 ph n n n thnh DC a v kh i ALC Cont th c hi n i u ch nh m c ra ALC. tn hi u ny c a n m ch suy hao c i u khi n i u khi n. Khi c n pht sng mang khng i u ch th Contac S2 sang on c m cc lu ng s S1, S2 a vo kh i i u ch MOD. Khi cng su t ra my thu c s c th m ch ALC Cont c ng tc ng tn hi u c nh bo lm sng n TPWR. N u 1 trong cc tn hi u vo b m t th STP tc ng c nh bo lm n SIG IN 127