Está en la página 1de 38

M£ToI>o loG(A

l'E \«A13AJO
c..OMU Ni TAR\O

\-\ERN.t\N

PERALtA

VA"f(A 1'RAcTi cAR, ,


y

1)E\3A\\~

Mun\ci ?lO $tlc.re SA\..\)At>o~ 'Gue:~{2.i\ZO 1>i ('e:.to(' de Ct& t'U~ a. 1


R,iCHARt) \E~ci.N.

Alcalde

Ba.~i\'\.as

A\Jro~ HE~N~N. ~ALTA Disef.to e. ilust~ac.ic>nes


-

f"aiPE.
Edic.ion

GA~CJP\

TA.llE.~ ART'E.SI~,,1~l. 'JR~u\A.~MA.~U,

MO'fal ~ ivces Sonrtuest'las


y<"ime'(as nee.e$ida.de$. 8 \MO tl eo L\\H\ «,

o in\len1a.\"nos

e'("ramos.
RO"D~ \G0E:,

S,MdN

~1'.A.2 fS"TC'AZ,~ ~ 1~a~3'o S06C2.£ 'f'IZo 'MO 'c:ti O~ S,O(!i,OCU''-\U'~~ CoMO '~E~~ M,\ENT~, Q.Ji f\JE S£~ <),v.l ~ ~, lAe,oR Q.JE '\Ji. ENE: I""", i!€~ l.,2, ANi> 0 :OE. M'Al'\E:'c<A,\,'r-, PI: <!Ae 'lL 'liO.5 'Wl;" Mo'\o~E" S C:O,MVf-J\ "'fA ,~\ oS QvE ~€ CO~-;z,€ ~ ,. ~\"A.G~t:c>

is

N If: Mo,g

i>ene:s

1>"

'LAs

C~LLE.S

D'E

t4uE.S,mo M\.h4'C.'P"O.
"'(2.;' ME'~,

tt-.l E'STf\

1f'£Ot"\O:-(O l<. 30 (~.\ e~'l-TU~L'I 0 'loA MEl"oDo~ \.DG' APe 1"(2AT.3,A,:fo CoM'"" N\ "TA,\(.\,Q, 'ctue:,

'L.€.S 'Et4 T(2.€' G 1\ Mo S lA

to c.e S SoB{2E. E \..

,0 ~b'«:."\U',N

\D~O'

H:,f\c:e EL AM,GO 'J c.oM 'P~N'e.Q.O DE, 'LUCHf\s I"" E.'~ N: ~,I-I, 'P£.'QAL.TA, Q'l,J'l 'E ,N' ~ 'AS, Dc EltJ M\J ~

IME.~o:S'AS

of'o(2Tur4, 'it>£

'DEL. t)£$A<i2.l2.ou..o

~OL~oO~A.1)02 S,OcAoC.vL. "\0 '~l..t>e. DE.

DA,DE S

So C.O, Pd,
tA

T Po..NTo,S E"uE.5 Los

'es-

H'Etz.MO'S,F\ \J'€NE.~Ue.LA. Nu,£ S,T~ F\, 'Cio"",,eEP,e~,Qt..loc tu ~"tv (2(.\


'1) E

1>i 'J' Ee s

'0, ST:f\

LA OJ, E S'E. E t-J 'tv\A ~ C. F\ '5N, lA l 0 'r-J'f 'Et... ES P€. c.\~,<:.u '-0 .,\j EMo5

VE, M~tJ,I£~1=\ ; rsl 'tiE.G(Z,(;\l ~ 'E:N Do NOE.LA \1'01., 'DEL 'Pu'E e'Lo ES (b'Lu Mt-l~, \lf~\'( e> f\'L l>E. ~f1 t-\ ,S MC\.

U\ ~Ul-1'U"~A

SC, '~L'.Nf\~\,O' ,~,E.. ~o'i1 \E.J.le. LAK,5'~ON ·iJE, IlJ...E'IA {2 A c.1~e 0,


M'\.R.;,\:'\)i

EL EQU,rPo

M.UN'c..'f'AL Bol-\\JF\ «"'A· N~ PoR ?~\M€~A. \/E.t: EN ES TA.S \\E:~

\)IN,f\ ~ES\;6,.J

'«gAS LLf.\ NE.(2.A,S <:uSTo·{)\A'DAS ?o~ EL 'PiE. DE MONTE.. AN't)', NO' .) ~\Et-l€: DE Et-t -r€.NDE R LA ~UL\U~ 'O€.SD€. Lc 5:><:.,0 <:.ut..1\) l2.AL. ~U £.S"f\ZO \2.e:C::c>R~i o D 'HA. 5\'00 E.'- 'T~AeA:So CbMUt··.l\TA~\c'l LA CDN ST\<. u cc; 0 N 'DE. 1)£ C. \ Si ot-.le:S c:.c LE:C.\iVt\S, 'DESOE 'LA QE.NTE. 'I C.O"-l LA GEN'S..

LA M\~A t>E (ot-J\JE~··ng lEt.! eEAL~ VADE.S loS $u E;:joS QvE. HE-MOS
'EN

$EMB1?-A'DO)

Y EN'\E.ND'E.N'Do

QU€. ES'TD

ES M,F\S VNA ge.SPot-lSAf)'L'DAD QUE DE \IN. EcyuiPo MUN\C.,PA\..,.

'DE. ToDeS LES K€~t-

l'E RA MOS El GOM 'P«.O M \ S 0 ~\)E. C.O ~ A Co'D'O H~GrAMOS ~UE C?\N\€'N lAS 'loCES DE 'Lt\S .cO'MUN·l DADES.

l\c.

S A\.\)I\'Dof., G\)E~~E~
Su~

ALC~\ ..OE MUN,C,.\f>\O :

'BA~\NAS.

CoNoc.i'Miel'fTo MUTVO
~ \riie. ~ESA~SE
,QuE SIJ'~EDE '1"'10 S, ~\1 £~PlALGo~of'io. ' A C.oNo<:'ER O(>O~tVNPI .., (\.A~ , t'\£NTE A U~, tOl"lUN.·I~At) {OpO LD ~[\.f\'i\lO A LAS AC(!\ON£S 'I 5t£SPo,r-I:SAei L, t>Al>ES QuE f\J€Pf\N AfECTf\~ LA 1>£ see €l. ~A~lo Q\,Jf Ut.lo .~~~~~~:..:w;..:.~~~.:t eoNoCeg, Lo EN LA. 'COM"""1> ...I) co-

ro~

"*1>~

"~CE .

1?E3f>ETO M U'TU 0
\J)S'lF\\.Dites,eosTvM~i£S.

~ ~PEi"~
'7'fl¥/"

,II'

H '"~

'I C 2'£ E,IJ C~AS

~~~~~~~~~ ~ 'EI'<! ESt~

'* '1Se:~
'C;O,", 0

1)£ \A tOM.II,,·,ut>.I\D ,~S SUS '~~PROM\SOSCoN ELLA.

I'

G~Nf\RS€. CON so M01)o ,Ell 'ttESPE'fo De, lA

~CTUf\~

Co,M,ul·d·

lH\t).

e: L

AfI:d,'Io

A. U~,to'MU ,Ni

J>f\i>

Lt\ MfI\'io~

E)(~RES~o"-l 1>( ~oCP.1)£ ~

5£ Ob"€N~N

(!.\O~ ~

SE.R~'C.'O I>EL ~""O\oR.,


Afb'lo
COMIJt.t'OA\)

'DES1>E El

~€~RSoSMf\TE.~'

\£5,

ESP"'~ \TV I~ 'I,.;( S"i€1'i CoS p(20e'oS, 'Da fuE6LD 'I fO€.r·rre. P{l:.i NC.; AL ''DE ~ 'i>£SF\~lLo ~~F\ EL ft2oMo1bR.

'1JAM~ l>£5E~EF..
LA COMUN\

DE \liS1;\ Que.

El c.ot-lTAC.To '?€.RMA N f.~"E: C.ON

El £STAR S,~\}i£NDo A \..05 iN1E.RESESQOf. 'ELLA E-'::?{2£Sf\ C.oMo fRoPioS, GU i F\NOOSE LAS ORi EtJ:TAC.tONE.s 'DEL
P~OC£SO ~E"'O UJQ.\ON.'ARio ENM~RC\1'~ ,•.~, ',Ir---~__
_..

UAO;

• ';.-=--' ~.

-:MO LOE,At{ \ E L HA~e.6~ ""\


Loo.:..

"'

'


,y

,-

E"t
-

SEF,_

~,....

-' '''-

'DEL

?ROMOTCb~

FVN C.iO'N
'DEL "DES AR~.oLlO •

',APRENDE~
E<¥UiPo DE "fRABA:JO '

DEL

Af'R'e:t-1 VE:~,
"D'E.
-O'~ll, 'f\,,~n,

LA; 'L.-''",-- ,..,j,Y , DA. 11\

A~E~J>E'~,
"
I,

,...."...:r"\ L'L IJ/~ __

'ME-TOr"Do LQ,G

t-+

A?R£.t\lDER.
C.OW:ST',TUC.'()'~

"DE. LJ\

00 Li'JARiANA-, I:€.L PLAt{DE DE.SAR ~oLtD DE LA NA..C.ioN, "DE LA;5 M l&3 \0 ~ e.g
~ LA- \RA.r-t~ fO~MAC.\ON
ESTA"Do DE..L

... ..~..
~ ~

.....
..... q i

A. AP~f.NDE~
y

A.\?R'E. N.D ER

DES A?~E.ND€:rz.... SiEM~~f

A.

COMQ ~MoToRES) MoPE5TOS


A~f~,!>,t

se~

e.e.s

p~{2A LlEGAR A SEI( UN \1<oMoTo \'l. AS( NEe eS, lAMOS,

~~e:~~~
~0~A~~
Q vt=. CAPA UN.O DE UN MVNDo ME~o(Z I>~$DE \..0 Q0E: 'to'j

r-;k"\

vr

\~~E.MOS L,M\TACiONES 'I lA.S\,{<, E.S ••• No&;o\\<05 ES €X~S'\dN DE UN ?ROe.ESo ~E 6uSeA eoN~\~U1tG

fS

EST€:

~IJ

NDO

NO

SE \JA.LE

&E.~ 'Pu'R\ ~lA\

6L 'P(ZoMoToR, SOC.ioCULTutZ.lrL,

E.t.S
Co~
CO~

"DEF~~

',T \ \J A ,

SE. fuR,dA CoN EL Eqoi"Po~


LA C.OM \.H~ iDAD .•• lA SABi'Du{2 \1\ QOE: eo M PA'R l\. r-io 5 'I TAMBi E.~ \..AS \ MPE.. RFE.C:C.\ot-.JE..S
C.OM?A

~Tl MO~ ... __...~,,____ eON loS I\N \it LD3


Q\)€

QvE...

e..OMPA~T\MOS.

~D

.. . 3£ R. \ND\ \J \1)\J~l\ ~TA-

Sf. \j ALE.

£ L ryRoM07"fo2
SOCiOCUC1"uRAL

E~ "DEF \ N\ 1'\ VA., SE:


HALE eON

L9S
MuTU0

1"RE_£MUTue3 : EL eoN(9ciM\E.NT~
EL 'RESPETOMurU~

El

A?oiJ~

MUTU0

£L~Ro MoToRD£'B EMAN, EJA ~


lNSTf<UMEN't"OSf'ART,C3 PA\\'\)oS 'DE M'E.ToDOLOGr",SDE. ANALiS
,{DE. M.E.ToDoLo G'lAS 'DE WA.B.A,,;JQ, P\'Co\<'DES CoN l.A ~A.L\,DAP' DEL
P~Oc..E:$O 1:£ CAMB\O·S

is

~-

CON5\t2U\~ UN" \JiDA. ME~oI6 EN VN MUNPO MA.~ "JvSl0 E)(\ G £ \N'IEST(GAR CoN LA e.OMUN\VAD \.~ ~\\\)I\c\o I'! ~ 50~ eA\l SA 5 ;

T~L

es

LA,

ES E~ c.i A 1:€

UNA

M €.'To 'DO LoG lA DE. T\<f\6J\JO


QUE

E~C_f\~NA

£tJ LA ~(2P.(T\ ce ,
LA \l E~ CAP 'DE 'LA DE MoC~AC.'A PA~T\ c..\ PATi\lA 'I ~O\AG6N\CA

'I ~f\tE
I
I

~£ RLi'PA \)

LA CR\ENTAC\ON PRfS\DENC~AL

DE:

'\fbD£~

PA~
II

LoS PoBR E.S

El A~StNJ\L Q"E' D,SPON€ £L

ESfe:

es

PARA S £i2- \I 'R A l A

P«OMoToR

c:.oM0N'PAD

E5

UN

\NS\RUMENTAL
QuE

C, €N-r'fic.o
eN.

Sf.

HA. :HuTR,'Do '( EN LA Pf<AC.l' c.P.

R,

QUEC'iDO

c.oN

, ES'

EL ESPAc.~o Do~DE.:

CADA

Q\)iEN

PA R1'i

EN LAS

c., PA

p~
Co~

Lo-rMTo,
LA. WM'UNi1'>1\\)

A vN eo M ~ROMi St9

ESGR.A..'1E fALTA\2.

','

,NO

E~ G~A\Je:
'DAR.t.E
, I

o,f'o (Z \U NA..
___ C:;~'..~~~- -:1--=--~.-:--

\ r-l.fuf!MAQ\otl

DE ALGOQ'\)E

,
I I ,
' ~

L£ j'NeUM5E.; ...

:
I,

, ".E

G~A.\J E.N £L \~A 6, A dO, : E, y. ' A~ -r£ PONE. ~ 'loS ir-.l T£«E S £S " , ~fP,SoNAl'£S A loS il'!TE~ESES ' " :D£ tA CoMO NiDA.D , S\.~ ,';D iseu"li ~Y::E.\l\.AME.~:t£

~.

eON E.LLA .

«La

..

CuA\.Q\) , €.~ E~\\LO INJ\~'i>..DPiADO

?£o~ Ee.TA

DEL "~OMO\D f!
E~ LA QoMUN:iDAD

u~~ iMAG£~ ~EGA~~A


'QuE ?UE.!>£ AFECTA(6 t:€ ALGUNA MA\\SE.?A

Al

c.o~J\jNTO

'DEl \~A\3AJO ...

EL fRoMD1o~ ~
. r:

J)\RVE

A L r'Roc'ESo Y AL
Co~JU~To DE Lt\S COOR"D\~.AC.\O~E®

No3E VALE \1.Ae.Ee '~AB A;JO


I

PA\<A U~! 1)ETE~.M\NADo !G~ufo,


~

PaR-quE: UNO SEA M\EM6~o DE. EL, SAL\JO QUE \.AS COO RD\ NA e,i O·~ E.S \..ot>E CiD J\ N .

JAMA~ \~\ENTA£ SACA~ t1<\ \J i lE.Gio5 ?ERSONALES


DESDE SU Co~DiC.\ON 1)£ WOMO\O~

. EL t'ROMoTot<;NO ?UEDE l~M\ SC.Ut £SE EN LoS ASUNTo5 \NTERNOS DE NiNGUN' G«Utb, fu~QU£, ~6~E ToDO,

'tb«

?Rf\C:TiCAd

~E<:ot'!OC;E:El

ft<-iNC.'

?io "DE: AUToNOMlt\ ..

/1

I I

NO f\J:EDE

,,£pi~

A. lAS C:oM \J.N \ TAR~ A.5,

O~GANClAe.'ONE$

Si

Al~OMO\O~
PAGAN' ~~

HAe.Ell AlGo
QUE. MUCHo$

r\A~E.NS\N RE. M V f\! E~-I\ c_\ 6 t-.!


( \ NelU So, QUE ~oS',"BlEM€NTE.

EL

Mi5MO

\1AC.(A. AN\t:.S

Si N SA. LARio )

E51"E 'P{<.'\l \ LE.G


0E.})EBE

,0

RETR,BU\ R:

co~ UNA.
\ r-.J 51,,\)

1)\

SPaN \ ~ \ L\ 1),,1)
~.
I

'DE \\tMPO, EN \\o~AS 'l \ ])\A.5, MAS ALl}, 'DE tA.S ',: EX iGE~ C. iAS B\)~C~f\TiCf1S

c.i ON1\ LES.

CON UNA Mo\l·\ L\\)A\)


QUE NOS ?E.RM\TA ES1i\R. EN tDA LQlJi (\?,

LUGAR I:Q'ND£Lo LOO R'O·\ AC,ON N

R£.Qu\E.~AN

LA
0

loS

ENfASiS
SER'J\C.\o

"DEL

£STo Co~'S1iTu'iE,

lAMB,i'EN,
Ut--l i~'D'CA.DoR 1"1('0 I2TAtJ TE
!

1)'E LA \jO,CAC.\O~
1)£

SE'~:\J,C\'O

Totx:> ?~oMoTo~ ES f'A~c "DE UN


!:QUi Yo ""DE. TRA'8AJo eO~SECUE~ClA,
J

EN

So '?\<.\NCiPAL fu(GMA DE. WABAJo £5 EL "T\RABAJo EN £q\Ji?(!) ~

?A~l' C,PA~DO
eN LA
'DE
ToM A.

ASUM\fl'iDO
RE£PoN'$ABiLiVADE$

LAS

i ~j) i\f iDVA


~u£
EL

LES

COLEC-ri'Jo LE

ASiGNE

INfo\<MA~DO

~fb£rAN1)O so MEjOf2, E\JALUACiorJ

lNroRMt\CioN"

'I 'BuSCAN1:Q

fA\<A 'DE.SAR~ollA~ AL EQuiPo I 'I O?"T\MilA12.


EL T«'A B~

cio.

· E£lb:G £ 1(21\\)uct:
I'

E.M

uNAAeu

. 'DE

I\lALE. "Dee :\~ DE.fb~'\2, ..


, QOE £STAM05" I i~'D~1)A.BLEM€I~TE.
I

co NO ei M:~E.t4To"

MULA.c.'d~

, 1>£ 'Jo L\J€ RaSE. to A.


I

oe L,GAL>OS

A.

NUEST\2A.S 00 M tJ 't-:! " I)ADE.S

£l'JrONC€~,
COMO

~
~

'P~OMo'-o~£S, ££lZ MAE:S"f«.OS H \J M! lD£S,

J\
{'

.
"'~?-

i NCAN5A.BL£S.

?AC.\ENTE.5 E

Alcaldia Bolivanana

Venezuela
ALCALDiA DEL MUNICIPIO SUCRE GOBERNACI6N DEL ESTADO BARINAS GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA