Partnerskapet

:
Sverige – Projektkoordinator Folkuniversitetet Kristianstad www.folkuniversitetet.se Österrike BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH www.best.at Bulgarien Business Foundation for Education www.fbo.bg Finland Learnwell Oy www.learnwell.fi Grekland Institute of Entrepreneurship Development www.entre.gr/site-en/ England Careers Europe www.careerseurope.co.uk
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Enjoy Language (LLP-Ldv/TOI/SE/11/1383 2011-1-SE1-LEO05-08376) LDV TOI. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Enjoy Language within Tourism
Uppskatta språket inom turistsektorn. Hur man kan öka delaktigheten och motivationen för unga manliga språkstudenter som arbetar inom turistsektorn.

Contact
Ingmarie Rohdin Föreningsgatan 1 291 33 Kristianstad Sweden Phone: +46 (0) 44 207640 Ingmarie.Rohdin@folkuniversitetet.se www.Folkuniversitetet.se

www.enjoy-language.se

För att uppnå detta är följande specifika mål satta:

Resultaten
Resultaten av projektet kommer att förstärkas avsevärt genom bildandet av strategiska arbetsgrupper redan i starten av projektet, arbetsgrupperna kommer att ge råd och utvärdera produkterna, även så genom strategiska nätverk, som kommer att hållas informerade om de framsteg som gjorts. Dessa grupper kommer att omfatta arbetsgivare, arbetstagarrepresentanter samt utbildningsorganisationer. Kurserna kommer att testas med lärare och inom turist sektorn under projektets gång. Kurserna kommer också att vara fritt tillgängliga i två år efter projektets slut och kan överföras till andra utbildningsorganisationer och arbetsgivare. Projektets resultat kommer att spridas till icke -partnerländer genom projektpartnernas omfattande nätverk.

Att utveckla metoder för språkundervisning och begrepp genom att använda lärande innehåll som återspeglar de personliga preferenser och intressen för målgruppen, såsom turistattraktioner, användbara fraser osv för att öka deltagandet och öka motivationen för att lära sig främmande språk.

Syftet
Projektet syftar till att skapa ett bra komplement till utbildningen av arbetstagarna inom turistnäringen genom att anpassa, testa, sprida och integrera språkinlärningsmaterial genom att använda ett tillvägagångssätt med informellt lärande som fortfarande betraktas som nyskapande eller föga känt på många områden. Innehållet i undervisningsmaterialet kommer att vara relaterat till arbetet inom turismsektorn. Ett ytterligare syfte är att bilda strategiska nätverk, bland annat arbetsgivare, fackföreningar och leverantörer av utbildningsmöjligheter som kommer att ge råd, testa, sprida och integrera projektresultatet. De metoder och det material som anpassas kommer att överföras från Love Language projektet från Österrike.

Att

utveckla

en

handbok

och

en

metodologisk verktygslåda med sektioner för de särskilda kraven för företagare och anställda inom turismsektorn.

Att inkludera aspekter av mångfald, särskilt med avseende på de kulturella och sociala bakgrunderna hos elever för att övervinna sektoriella klyftor och andra kulturella skillnader.

Att inkludera användningen av ICT som ett värdefullt incitament för fortsatt lärande, särskilt i främmande språk. Användningen av ICT underlättar inlärningsprocessen för företagare på grund av deras brist på tid.

Att sprida projektets innehåll och resultat genom en rad olika aktiviteter och event.

www.enjoy-language.se

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful