Está en la página 1de 32

H TH NG THNG TIN CDMA

M CL C CH NG I - T NG QUAN V H TH NG THNG TIN DI NG

1 : L ch s pht tri n HTTTD . 2 : Cc th h trong thng tin di 2.1 : H th ng thng tin di 2.2 : H th ng thng tin di 2.3 : H th ng thng tin di 3 : Cc ph 3.1 : ng. ng th h th nh t. ng th h th hai. ng th h th ba. ng.

ng php a truy nh p trong thng tin di nh ngh a v ph ng php a truy nh p.

3.2 : Ph 3.3 : Ph 3.4 : Ph

ng php a truy nh p phn chia theo t n s FDMA. ng php a truy nh p phn chia theo th i gian TDMA. ng php a truy nh p phn chia theo m CDMA.

CH NG II : H TH NG THNG TIN CDMA (Code Division Multiplex Access) 1 : Khi qut h th ng CDMA. 1.1 : T ng quan v CDMA. 1.2 : C u hnh h th ng CDMA. 2 : K thu t tr i ph trong CDMA. 2.1 : c i m c a h th ng tr i ph .

2.2 : Tr i ph tr c ti p DS/SS - Direct Sequence/Spread Spectrum. 2.3 : Qu trnh pht v thu tn hi u trong CDMA.

3 : i u khi n cng su t trong CDMA. 3.1 : i u khi n cng su t trong CDMA. 3.2 : i u khi n cng su t vng m . 3.3 : i u khi n cng su t vng kn. 3.4 : i u khi n cng su t vng ngoi. 3.5 : B m - gi i m tho i v t c 3.6 : My di s li u bi n i.

ng chuy n vng m m.

________________________________________________________ L IM U

Trong tnh hnh bng n s pht tri n c a cng ngh thng tin hi n khng ch Vi t Nam ni ring m trn ton th gi i ni chung. Hi n nay, Vi t Nam ang s d ng h th ng m ng GSM. Tuy nhin, trong t ng lai m ng di ng ny s khng p ng c cc nhu c u v thng tin di ng. B i v, nhu c u v thng tin di ng khng n thu n ch l nghe g i tho i m cn l : chia s d li u, hnh nh, tin t c, nghe nh c, video...v i t c cao, cc yu c u v b o m t v ch t l ng c ng c t ra. i u ny t ra m t yu c u m i cho m t ph ng th c m i i v i cc nh cung c p d c v . V cng ngh CDMA tr thnh m c tiu h ng t i c a thng tin di ng trn ton th gi i. Cng ngh CDMA d a trn nguyn l tr i ph c hi u qu s d ng d i thng l n h n so v i cc cng ngh t ng t ho c s khc do s l ng thu bao a truy nh p l n h n nhi u. Nh dn r ng ph tn hi u m c th ch ng l i c cc tc ng gy nhi u v b o m t tn hi u. Cc m ng thng tin di ng s d ng cng ngh CDMA c th p ng c cc nhu c u v thng tin trong t ng lai. V i ti " H th ng thng tin CDMA " em hy v ng s c th mang l i m t cht hi u bi t v h th ng ny. N i dung c a ti ny l xt v t ng quan CDMA, v cng ngh tr i ph v k thuth i u khi n cng su t trong CDMA ni chung. ti bao g m 2 ch ng :

Ch Ch

ng 1 : T ng quan h th ng thng tin di ng 2 : H th ng thng tin CDMA.

ng.

CH

NG I - T NG QUAN V H TH NG THNG TIN DI

NG.

1 : L ch s pht tri n HTTTD - i n tho i di ng ra i vo n m 1920 l c gi a n v c nh st c a m . u tin n thu n ch l lin

- n 1960 i n tho i di ng m i ng d ng c cc k thu t tr i ph v i u ch s m c dng c tuy nhin v i dung l ng th p. - N m 1980 cng ngh FDMA ( Frequency Division Mulntiple Access) a truy nh p phn chia theo t n s c a vo ng d ng v i ch lm vi c song cng u tin.Sau n cu i 1980 khi s l ng thu bao t ng ln cng ngh ny khng th p ng c v ng i ta a ra gi i php l s d ng k thu t thng tin s v i cng ngh a truy nh p phn chia theo th i gian ( TDMA - Time Division Mulntiple ) ra i u tin chu u c tn g i l GSM ( Group Special Mobile ) " Nhm c trch " - N m 1985 h th ng s c quy t nh thnh l p.

- N m 1986 H th ng b ng h p TDMA c l a ch n v 13 n c ng k vo bin b n ghi nh th c hi n cc quy nh , nh v y hnh thnh nn m t th tr ng di ng s ti m n ng r ng l n v t t c cc n c k hi p nh h a n ngy 1/7/1991 s c m t h th ng GSM v n hnh. - n n m 1993 h th ng GSM m i c a vo Vi t Nam hi n nay ang c cng ty VMS v GPC khai thc r t l hi u qu . - Vo gi a nh ng n m 1980 M a vo s d ng h th ng t ng t AMPS - Advanced Mobile Phone Service (d ch v i n tho i di ng tin ti n ) v cng ngh FDMA . - Cu i nh ng n m 1980 cng ngh AMPS khng p ng c nhu c u c a n c M v sau M quy t nh a vo cng ngh TDMA v i m ng GSM

v i tn l IS - 54 sau m t th l ng khng b ng AMPS M cho pht tri n h th ng s m ngh TDMA, khng gi ng nh

i gian th nghi m th cho th y IS - 54 c ch t l nh nh t v i GSM. Ngay sau hng AT&T i IS - 136 cn g i l D - AMPS s d ng cng IS -54, IS - 136 th c s thnh cng.

- n n m 1985 cng ngh CDMA c QUALCOM pht tri n b ng cng ngh tr i ph v s d ng a truy nh p phn chia theo m (CDMA - Code Division Multiple Access ) hay cn g i l " Thng tin QUALCOM " v n nay cng ngh CDMA th ng tr B cM c QUALCOM tung ra phin b n u tin l IS - 95 - N m 1993 NTT ra tiu chu n dnh ring cho h th ng thng tin di ng s ring c a Nh t B n JPD ( Japanese Personal Digital Cellular System h th ng t ong s Nh t B n ). - N m 1998 hai h th ng thng tin di Iridium c ng c a vo th ng m i. ng m t t v v tinh : Global v

- Vi t Nam GPC v VMS hi n ang khai thc hai m ng thng tin di ng s l VinaPhone v Mobiphone theo tiu chu n GSM. V vo cu i n m 2001 th hai cng ty l n l SPT v SLD a IS - 2000 vo s d ng. Cho n nay m ng thng tin di ng pht tri n r ng kh p v i nh ng h th ng m ng thng tin lin l c l n nh : Viettel , Vinaphone , Mobiphone , VNPT , EVN telecom... ngy m t pht tri n v l n m nh. - T i Vi t Nam h th ng thng tin di ng c ng ngy m t pht tri n m nh v i s ra i c a hng lo t cc cng ty vi n thng nh : cng ty GPC ra i n m 1996 v c i tn thnh Vinaphone vo n m 2006 , cng v i n m 1989 cng ty SIGELCO ti n thn c a cng ty vi n thng Viettel by gi c ng c ra i v n n m 2004 Viettel chnh th c ra i , ngay sau l cng ty Mobiphone c ng c thnh l p n m 1994 , Evntelecom , VNPT... d n d n hnh thnh nn m t m ng l i thng tin di ng pht tri n t i Vi t Nam. - n n m 2012 cc d ch v vi n thng lin t c c pht tri n v ra i v i s tham gia c a cc hng di ng m i, v cc cng ngh c a vo ng d ng pht tri n m nh m l 2G, 3G v i cc d ch v khng ch l cung c p cc cu c g i tho i m cn cho php truy n t i d li u hnh nh, email, video, l t web trn mobile ngy m t pht tri n hnh thnh nn m t m ng l i thng tin di ng y ti m n ng Vi t Nam.

******** 2 : Cc th h trong thng tin di 2.1/ H th ng thng tin di ng. ng th h th nh t.

- H th ng thng tin di ng th nh t ch h tr cc d li u tho i t ng t v s d ng k thu t i u ch t ng t mang d li u tho i c a m i ng i.H th ng th h ny s d ng ph ng php a truy nh p phn chia theo t n s FDMA :

H1.1 : Ph c a h th ng FDMA. trn l ph c a h th ng FDMA b ng thng c a h th ng c chia thnh cc ph c r ng Wch , gi a cc knh k nhau c m t kho ng b o v chnh hi n

t ng ch ng ph do s khng n nh c a t n s sng mang. Khi c ng i dng lin h v i tr m BS (Base Station) , BS s n nh ng i dng vo m t knh ch a c s d ng v khi cu c g i k t thc th knh s u cj s d ng cho m t ng i khc. tuy n. + Nhi u giao thoa do t n s cc knh ln c n nhau l ng k . v im i + BTS (Base Trainceiver Station) ph i c b thu pht ring lm vi c BS. + H th ng ny c dung l 2.2/ H th ng thng tin di - H th ng thng tin di a truy nh p chnh : ng v t c th p. ng php ng th h th hai. ng th hai l h th ng s s d ng hai ph c i m c a h th ng ny : + M i MS (Mobile Station) c c p pht i knh lin l c thng

+ a truy nh p phn chia theo th i gian TDMA. + a truy nh p phn chia theo m CDMA. - H th ng ny c dung l l n cc d ch v pht tri n h n. 2.3/ H th ng thng tin di ng v t c l n p ng cs l ng thu bao

ng th h th ba.

- H th ng thng tin di ng th h ba s d ng cc m ng nh : GPRS (General Packet Radio Service - D ch v v tuy n gi chung), EDGE (Enhanced Datarates for Global Evolution - Nng cao t c truy n d n d li u) , CDMA2000 - 1x. c i m c a h th ng : +T c l n c th ln t i 2Mb/s L h th ng b ng thng r ng.

+ H th ng ny s d ng cc cng ngh : CDMA , W-CDMA s d ng cng ngh TDMA nh GSM (Group Special Mobile - Nhm di ng c th) IS 136. + Th h ba ph sng c xy d ng trn c s IMT - 2000. i v i vng ph sng r ng v 2Mb/s nh qu c t 2Ghz : i v i vng +T c 384Kb/s a ph ng. T ns

+ S d ng d i t n quy T ns

ng ln : 1885 - 2025 Mhz. ng xu ng : 2110 - 2200 Mhz.

+ Tch h p m ng thng tin v tuy n v h u tuy n. +T ng tc v i m i lo i d ch v vi n thng. + H tr cc d ch v m ng : VHE - V trual Home Environment mi tr ng thng tin o , m b o chuy n m ng qu c t , cc d ch v a ph ng ti n nh : tho i , s li u , hnh nh , video... + D dng h tr cc d ch v m i xu t hi n. - Ngy nay v i s pht tri n v t b c c a cng ngh thng tin ng i ta c ng nghin c u v d n d n a vo th nghi m cng ngh 4G, ti n t i trong t ng lai cng ngh ny cn pht tri n cao h n n a p ng nhu c u c a s l ng thu bao ng i dng ngy cng t ng v i cc d ch v v nhu c u c a ng i s d ng hi n nay. ********* 3 : Cc ph 3.1/ ng php a truy nh p trong thng tin di ng php a truy nh p. ng. nh ngh a v ph

- a truy nh p l k thu t cho php nhi u knh v t l thu pht c th cng s d ng m t knh v y l chung. - VD : MS - Mobile Station truy nh p BTS - Base Trainceiver Station , cc tr m thu pht m t t truy nh p tr m v tinh. - Cc k thu t a truy nh p c phn chia nh sau : + Ph ng php truy nh p phn chia theo t n s FDMA (Freqquency Division Multiple Access). + Ph ng php a truy nh p phn chia theo th i gian TDMA (Time Division Multiple Access). + Ph ng php a truy nh p phn chia theo m CDMA (Code Division Multiple Access). 3.2/ Ph ng php a truy nh p phn chia theo t n s FDMA. - K thu t a truy nh p phn chia theo t n s ra i u tin , v i k thu t ny m i m t user c cung c p m t knh hay m t kho ng t n s ring. Trong FDMA ton b b ng t n c chia thnh nh ng kho ng t n s khc nhau v nh ng kho ng t n s ny c n nh cho t ng user v khng user no c chia s knh c a mnh cho user khc ngay c khi n khng c s d ng. u i m:

ch n l c

+ B ng thng c a m i knh l t ct ns . + Vi c ng b l t ng

ng

i h p nn h n ch n gi n.

c fading

+ Cc tnh ton cho h th ng FDMA kh i d n gi n. - Khuy t i m : t c

+ M i user ch c cung c p m t kho ng t n s c nh do v y m khng i , h th ng ny khng ph h p v i truy n d n s . + C n ph i c kho ng b ng t n b o v gi m thi u nhi u xuyn c th s d ng b ch n l c l y kho ng t n s mong mu n. + C n b l c b ng h p t t. ng php a truy nh p phn chia theo th i gian TDMA.

knh v 3.3/ Ph

- Ph quy nh cho d i t n lin l c c chia thnh cc d i t n lin l c , m i d i t n lin l c c dng chung cho N knh lin l c m i knh lin l c l m t khe th i gian trong chu k m t khung , cc thu bao khc dng chung knh nh ci xen th i gian m i thu bao c c p pht cho t khe th i gian trong c u trc khung.

H1.2 : Ph h th ng 3 khe th i gian v i 5 ng c i m: + Tn hi u c a thu bao + Lin l c song cng. + Gi m my thu pht tr m g c BTS. + Gi m nhi u giao thoa. 3.3/ a truy nh p phn chia theo m CDMA. c truy n d n s .

i dng.

- CDMA s d ng k thu t tr i ph cho nn nhi u ng i c th cng chi m d ng m t knh v tuy n ng th i ti n hnh cc cu c g i m khng s gy nhi u l n nhau , nh ng ng i s d ng ni trn c phn bi t v i nhau nh dng m t m c tr ng khng trng v i b t k ai. Knh v tuy n CDMA c dng l i m i

(cell) trong ton m ng v nh ng knh ny ng u nhin (Pseudo Noise - PN). c i m: + D i t n tn hi u hng Mhz.

c phn bi t nhau nh m tr i ph gi

+ S d ng k thu t tr i ph ph c t p. tr + K thu t tr i ph cho php tn hi u v tuy n s d ng c c ng hi u qu h n FDMA v TDMA. ng

+ Thi t b truy n d n n gi n , s d ng ph m m , i u khi n dung l ng r t linh ho t. CH

ng th c chuy n giao

________________________________________________________ NG II - H TH NG THNG TIN CDMA. 1 : Khi qut h th ng CDMA. 1.1/ T ng quan CDMA. - H th ng thng tin di ng CDMA l h th ng m ton b vng ph c v c a n c chia thnh nhi u vng ph c v nh g i l cc , m i c m t tr m g c ph trch v u c i u khi n b ng t ng i sao cho thu bao c th v n duy tr cu c g i c m t cch lin t c khi di chuy n gi a cc . - Trong h th ng thng tin di ng t ong th t n s c a cc knh l khng c nh m t knh no c m knh m tho i c xc nh nh knh bo hi u v my di ng d c ng b v t n s m t cch t ng. V v y cc k nhau ph i s d ng t n s khc nhau nh ng cc cch xa nhau m t kho n cch nh t nh c th s d ng cng m t t n s . c i m: + H th ng ny s d ng cng ngh tr i ph tn hi u v i cng ngh tr i ph tr c ti p DS/SS (Direct Sequence - Spread Sprectrum) v k thu t tr i ph nh y t n FH (Frequency Hopping) cng v i l k thu t i u khi n cng su t s d ng m ch tch h p m t cao LSI - Large Scale Intergration lm t ng dung l ng ng k cho h th ng. + S d ng cc b m tho i t c bi n i c lm gi m nhi u khi knh tho i khng c tn hi u v v y lm gi m CCI - Co-Chanel Interference nhi u ng knh. - Ngoi ra s ra i c a DS/CDMA v m ch tch h p m t cao r t l n VLSI - Verry Large Scale Interference , x l tn h u s DSB - Digital Signal Brocessing n m 1980 n n m 1990 DSP d u ph y ng ra i v i h th ng l 64bit so v i n m 1980 l 16 bit th dung l ng b nh t ng g p 50 l n.

- Hi u qu s d ng t n s c a h th ng i n tho i di ng t ng ln v cc knh RS Gi a cc BS c th c nh v m t cch c hi u qu nh vi c ti s d ng t n s v do dung l ng s d ng thu bao c ng c t ng ln. 1.2/ C u hnh h th ng CDMA.

H1.3 : C u hnh h th ng CDMA. BSC - Base Station Controller (B i u khi n tr m g c).

MSC/VLR - Mobile Service Switching Center/Visitor Location Register (Trung tm chuy n m ch d ch v di ng/B ghi nh n d ng thi t b ). IWF - Inter Working Function (Ch c n ng t ng tc m ng).

PDSN - Packet Data Serving Node (nt d ch v d li u gi)

********* 2 : K thu t tr i ph trong CDMA 2.1 : c i m c a h th ng tr i ph .

- h u h t cc h th ng thng tin th b ng t n l i u c quan tm chnh, cc h th ng ny ph i thi t k sao cho s d ng cng t b ng t n cng t t. Tuy nhin, cc h th ng thng tin tr i ph th b ng t n c m r ng hng tr m l n tr c khi pht. KHi m t ng i s d ng trn b ng t n SS - Spread Spectrum (Tr i ph ) th khng th y c hi u qu , nh ng trong mi tr ng nhi u ng i s d ng th m i ng i c th dng chung b ng t n tr i ph (SS) v h th ng b ng t n v n c hi u su t m v n duy tr c cc u i m c a tr i ph . c i m c a h th ng thng tin tr i ph : + Tn hi u t n c n thi t. + TR i ph - Phn lo i tr i ph : + K thu t tr i ph tr c ti p DS/SS - Direct Sequence/Spread Spectrum. + K thu t tr i ph nh y t n FH/SS - Frequency Hopping/Spread Spectrum. + K thu t tr i ph d ch th i gian TH/SS - Time Hopping/Spread Spectrum. 2.2/ Tr i ph tr c ti p DS - Direct Sequence. v h s tr - H th ng ny s d ng ph ng php tr i ph b ng cch nhn tn hi u ngu n i tn hi u gi ng u nhin. h th ng ny nhi u ng i s d ng cng chung m t th ng b ng t n v c pht i cc tn hi u c a h m t cch ng th i, my thu s d ng tn hi u gi ng u nhin chnh xc l y ra d li u c n thi t b ng cch i ph . c th c hi n b ng m c l p v i s li u. c pht chi m r ng b ng t n l n h n r ng b ng

- H th ng DS l s i u ch cc dy m c i u ch thnh cc d ng sng i u ch tr c ti p. H th ng ny l h th ng c bi t n nhi u nh t trong thng tin tr i ph , chng c d ng r t n gi n v chng khng yu c u tnh n nh nhnh ho c t c n nh t n s cao. * c tnh tn hi u c a DS.

- DS i u ch sng mang c dy m b ng i u ch AM, FM hay i u ch pha ho c bin n t ng t nh i u ch BPSK 1800. D ng i u ch tn hi u c a DS l d ng i u ch hai pha n gi n .

H1.5 : D ng sng i u ch c a DS hai pha. c i m c a DS :

+ R t kh pht hi n c cc sng mang b tri t n u khng c cc k thu t ph c t p. Cc b thu thng th ng r t kh tch c sng mang v m c sng mang n m bn d i c a m c t p m khi i u ch m. + Yu c u cng su t cho vi c truy n thng tin ch c n s d ng i v i vi c truy n thng tin m ha. + Hi u qu s d ng cng su t pht trong tr ng h p s d ng h ng s duy tr r ng b ng thng l l n nh t v cc thnh ph n tn hi u c m c gi i h n nh t nh. * D ng sng v c u hnh c a h th ng DS.

H1.6 : D ng sng v c u hnh DS. - Hnh trn bi u th d ng sng v c u hnh DS cho th y n t ng t nh m ch thng tin trong AM v FM. Sng mang khng c i u ch tr c ti p t thng tin c a b ng g c m ph i a qua th t c i u ch nh b m v b tch l y b i dy m t c th i. - Tn hi u thu c khuychs i v nhn v i m ng b lin quan t i u pht v u thu. N u cc m t i u pht v u thu c ng b th sng mang 0 tch pha l lowns h n 180 v sng mang c khi ph c. Cc sng mang b ng t n h p ny c khi ph c i qua b l c b ng thng c thi t k sao cho ch cc sng mang i u ch b ng g c c i qua. - Cc sng mang gi c ng c i qua cng m t th t c nhn t n s nh ho t ng c a pha thu m t i y tn hi u DS thu c s chuy n thnh b ng t n sng mang ban u. Tn hi u thu m khng c ng b v i t n s lin quan c a u thu th c c ng v i b ng t n lin quan v c tr ra. - B l c b ng thng c th gi i h n h u h t cc cng su t tn hi u gi v tn hi u b ng t n khng ng b s tr ra b ng t n lin qua c a b thu. 2.3/ Qu trnh pht v thu tn hi u. * My pht DS/SS - BPSK ( Binary Phase Shift Keying ).

H1.7 : S

my pht DS/SS - BPSK. c cc gi tr sau :

- Ta c th bi u di n b n tin nh n

bk : Bt s li u th k. T: r ng xung (t c s li u l 1/T (bit/s)).

- Tn hi u b(t) c tr i ph b ng m gi t p m PN - Pseudo Noise c(t) b ng cch nhn hai tn hi u ny v i nhau. Tn hi u nh n c : b(t).c(t) sau s c i u ch sng mang s d ng BPSK t o ra c tn hi u DS/SS - BPSK c xc nh cng th c sau : s(t) = A.b(t).c(t).cos(2pi.fc.t + phi). A : Bin .

fc : T n s sng mang. phi : Pha c a sng mang.

* My thu DS/SS - BPSK.

H1.8 : S

my thu DS/SS - BPSK.

- M c ch c a my thu l l y ra b n tin b(t) ( S li u tn hi u thu c bao g m c tn hi u pht v i t p m ). Do c tr nn tn hi u thu c c d ng :

n(t) : t p m c a knh v

u vo my thu.

- Gi s mi tr ng khng c t p m th tr c h t tn hi u c a vo tr i ph a t b ng t n r ng v b ng t n h p sau n c gi i u ch nh n tn hi u b ng g c. gi i tr i ph ta l y tn hi u thu c nhn v i tn hi u ng b PN( t - ttr ) c t o my thu ta c:

- Tn hi u thu c l tn hi u b ng h p v i r ng b ng t n l 2/T i u ch ta gi thuy t bi t pha c a tn hi u v t n s fc c ng nh i m kh i

gi i uc a

tungf bit. M t b gi i m i u ch bao g m m t b t ng quan i sau l m t thi t b nh gi ng ng. tch ra s li u th i b t ng quan ph i tnh ton :

ti : l th i i m c a bit th i. V b(t - ttr ) l +1 ho c -1 trong th i gian m t bit v qua tnh ton b t ng quan tnh ra c k t qu l AT/2 ho c - AT/2 v qua b nh gi ng ng ta c u ra l c s hai, ngoi thnh ph n AT/2 u ra cn c t p m nn c th gy ra l i. - Tn hi u PN l tn hi u bi t tr c my thu ch nh nn n c th khi ph c b n tin cn cc my thu khc th nhn th y tn hi u ng u nhin. my thu c th khi ph c b n tin th my thu ph i ng b v i tn hi u thu c, qu trnh xc nh c i l qu trnh ng b th ng c th c hi n qua hai b c l b t v bm, qu trnh khi ph c tic g i l qu trnh khi ph c ng h (STR Symbol Timing Recovery), qu trnh nh n c ( c ng nh fc ) g i l a trnh khi ph c sng mang. * Cc h th ng DS/SS - QPSK. - Ngoi i u ch BPSK ng i ta cn s d ng cc h th ng i u ch khc nh QPSK - Quadrature Phase Shift Keying ( i u ch c u ph ng ) hay MSK Minimum Shift Keying. - My pht DS/SS - QPSK.

H1.8 : S

my thu v d ng sng c a h th ng DS/SS - QPSK.

- My thu DS/SS - QPSk :

H1.9 : S

my thu DS/SS - QPSK.

- Cc thnh ph n ng pha v vung gc c tr i ph c l p v i nhau b i c1(t) v c2(t). Gi thuy t c th i gian tr v b qua t p m tn hi u s c d ng :

T ng cc tn hi u trn c l y kho ng th i gian m t bt k t qu c a b n tin Zi = AT v t t c cc gi tr 2fc trung bnh b ng 0 v th u ra b so snh b ng 1 ( m c logic ). - Hai tn hi u PN c th l tn hi u c l p hay c th l y cng t m t tn hi u PN. Cc tn hi u c xt trn s d ng pht tn hi u c t c 1/T bit/s. PG r ng b ng t n chi m b i tn hi u DS/SS - QPSK ph thu c vo t c chip c1(t) v c2(t). Ta c ng c th s d ng h th ng DS/SS - QPSK pht tn hi u c t c i/T bit/s b ng cch m i tn hi u i u ch m t nhnh. + u i m c a h th ng ny :

-> H th ng DS/SS - QPSK ch s d ng b ng t n b ng m t n a so v i b ng t n c a h th ng DS/SS - BPSK khi coa cng PG v SNR. -> H th ng DS/SS - QPSk c t l l i bit th p h n DS/SS - BPSK khi c PG b ng nhau v s d ng b ng t n nh nhau. -> H th ng DS/SS - QPSK cn c th pht i s li u g p hai l n so v i h th ng DS/SS - BPSK khi s d ng b ng t n nh nhau v c PG, SNR b ng nhau. + KHuy t i m c a h th ng ny : -> H th ng DS/SS - QPSK ph c t p h n h th ng DS/SS - BPSK . -> Ch t l ng c a h th ng s b gi m v d x y ra xuyn m n u h th ng my thu khng th c s tr c giao. l i x l PG : l i x l c nh ngh a l PG b ng r ng b ng t n c a tn hi u tr i ph (SS) chia cho hai l n r ng c a b ng t n tn hi u. l i x l cho th y b n tin pht c tr i ph bao nhiu l n, y l m t thng s ch t l ng quan tr ng c a h th ng tr i ph , v PG c ngh a l kh n ng ch ng nhi u t t h n. 3 : i u khi n cng su t trong CDMA. 3.1/ i u khi n cng su t trong CDMA. di - CDMA cung c p ch c n ng i u khi n cng su t hai chi u t BS ng v ng c l i. n my

- M c ch : c a vi c i u khi n cng su t : i u khi n cng su t pht c a di d ng sao cho tn hi u pht c a t t c cc my di ng trong vng ph c v c th c thu v i nh y trung bnh t i b thu c a BS. - B thu CDMA c a BS chuy n cc tn hi u CDMA thu c t my di ng t ng ng thnh tn hi u s b ng h p v trong tr ng h p ny tn hi u c a cc my di ng khc ch nh tn hi u t p m c a b ng r ng. Th t c thu h p b ng c g i l l i x l nh m nng cao t s tn hi u trn giao thoa tnh theo db t m c m cho n m t m c l n cho php ho t ng c v i l i bt ch p nh n c.

- Vi c ng m m ch i u khi n cng su t t my di ng t i BS l ch c n ng ho t ng c b n c a my di ng my di ng i u ch nh cng su t pht theo s bi n i thu c t BS. My di ng o cng su t thu c t BS v i u khi n cng su t pht t l ngh ch v i m c cng su t o c. M ch m ng i u khi n cng su t lm cho cc tn hi u pht c a t t c cc my di ng c thu v i cng m t m c t i BS. BS cung c p ch c n ng m ch m ng i u khi n cng su t qua vi c cung c p cho cc my di ng m t h ng s nh c , h ng s ny c truy n i n cc my di ng nh l m t ph n c a b n tin thng bo. - BS th c hi n ch c n ng kch ho t m ch i v i m ch ng i u khi n cng su t t my di ng t i BS. Khi m ch ng d n t i vi c BS nh c cng su t m ch m xc nh c a my di ng m t cch t c th i my di ng hiwux c cng su t pht t i u. - BS so snh tn hi u thu c t my di ng lin quan n gi tr ng ng bi n i v i u khi n cng su t t ng hay gi m sau m i kho ng th i gian l 1,25 ms cho n khi t c k t qu . Vi c nh c gi tr m ch ng b cho gi tr xc nh c a m ch m m m ch m ny b t ng ch ch p nh n c v suy hao ng truy n d n c a cc ng i v n gi a BS v my di ng. - BS cung c p vi c i u khi n cng su t t BS t i my di ng nh vi c quy nh cng su t ny t ng ng v i cng su t o c t i my di ng. M c ch c a vi c i u khi n ny l lm gi m cng su t pht c a my di ng khi r i ho c v tr t ng i g n BS lm cho fading a ng th p v lm gi m hi u ng bng rm hay lm gi m giao thoa v i cc BS khc. Do , cng su t c cung c p thm i v i cc vng thu tn hi u b gin o n ho c i v i cc my di ng xa c t l l i cao. Cc m c tiu c a i u khi n cng su t c th tm t t nh sau : Kh c ph c hi u ng g n-xa trn T i u dung l Lm t ng t i a tu i th pin c a ng ln. u cu i di ng. ng ln v

ng h th ng b ng vi c i u khi n nhi u.

M c tiu c a vi c s d ng i u khi n cng su t l khc nhau trn

ng xu ng. Cc m c tiu c a i u khi n cng su t c th tm t t nh sau :

Kh c ph c hi u ng g n-xa trn T i u dung l Lm t ng t i a tu i th pin c a

ng ln. u cu i di ng. i u khi n

ng h th ng b ng vi c i u khi n nhi u.

C 3 ki u i u khi n cng su t trong cc h th ng WCDMA: bn ngoi. 3.2/ i u khi n cng su t vng m (Open-loop power control) i u khi n cng su t vng m ng ban t ng ch t

cng su t vng m , i u khi n cng su t vng kn v i u khi n cng su t vng

c s d ng trong h th ng UMTS FDD ng truy n ng tn hi u nh n c b ng cch s i u

cho vi c thi t l p n ng l d ng m ch i u khi n

u cho MS. MS s tnh suy hao

gi a cc tr m g c v MS b ng cch o c ng truy n ny, MS c th quy t khi n cng su t vng m c nh h v ng xu ng l t FDD b i v cc knh nhau v hi n t kho ng cch. ng ln v

ng (AGC). Tu theo s tnh ton suy hao nh cng su t pht ng ln c a n. ng l n trong h th ng TDD b i v ng xu ng ho t ng ln v ng ln

ng h , nh ng khng nh h

ng nhi u trong cc h th ng ng trn cc b ng t n khc ng xu ng c l p nhau. c s d ng ng tr ng suy hao do

ng Fading Rayleigh trn

V y i u khi n cng su t vng m ch c th b m t cch t nh l vi c thi t l p n ng l ng ban u trong h th ng FDD.

l l do t i sao i u khi n cng su t vng m ch

3.3/ i u khi n cng su t vng kn (Fast power Control) MS ( i u khi n cng su t vng khp kn, ng ln) hay l cng su t c a tr m g c ( t c g i l i u khi n cng su t i u khi n cng su t pht c a ng xu ng) ch ng l i Fading c ng ln, tr m

nhanh trong cc h th ng WCDMA, c nhi m v c a cc knh v tuy n v

c ch tiu t s tn hi u trn nhi u SIR

thi t l p b i i u khi n cng su t vng ngoi. Ch ng h n nh trn

g c so snh SIR nh n (0,666ms). N u SIR nh n 0

c t MS v i SIR m c tiu trong m i khe th i gian c l n h n m c tiu, Node-B s truy n m t l nh TPC ng xu ng. N u SIR nh n c Fading nhanh v c c n MS. B i v t n s c a

n MS thng qua knh i u khi n ring

th p h n m c tiu, Node-B s truy n m t l nh TPC 1 i u khi n cng su t vng kn r t nhanh nn c th b Fading ch m. 3.4/ i u khi n cng su t vng ngoi i u khi n cng su t vng ngoi c n thi t

gi ch t l

ng truy n thng

v i cc m c yu c u b ng cch thi t l p m c tiu cho i u khi n cng su t vng kn nhanh th c hi n. M c ch c a n l cung c p ch t l i u khi n cng su t vng bn ngoi th ng l 10-100Hz. ng yu c u. T n s c a

- i u khi n cng su t vng ngoi so snh ch t l ng nh n c v i ch t l ng yu c u. Thng th ng, ch t l ng c nh ngh a l t l i bit m c tiu xc nh (BER) hay t s l i khung (FER). M i quan h gi a SIR m c tiu v m c tiu ch t l ng tu thu c vo t c di ng v hi n t ng a ng. N u ch t l ng nh n t t h n, c ngh a l m c tiu SIR cao m b o QoS yu c u. 3.5/ B m - gi i m tho i v t bi n i s li u. bi n i 8Kb/s s li u bi n

- B m - gi i m tho i trong CDMA c thi t k v i t c v thng tin tho i c s d ng thu t ton m - gi i m tho i tc i ng gi a BS v my di ng.

- B m - gi i m tho i pha pht l y m u tn hi u tho i t o ra cc gi tn hi u tho i c m ha dng truy n t i b m - gi i m tho i pha thu, b m - gi i mtho i pha thu s gi i m cc gi tn hi u tho i thu c thnh cc m u tn hi u tho i. - Hai b m - gi i m tho i thng tin v i nhau 4 n c t c truy n 9600b/s, 4800b/s, 2400b/s, 1200b/s, cc t c ny c ch n theo i u ki n ho t ng v theo b n tin ho c s li u, thu t ton dng cho CDMA l QCELP.

- B m - gi i m tho i s d ng ng ng t ng thichs ch n t c s li u, ng ng c i u khi n theo c ng c a t p m n n v t c s li u s ch chuy n i thnh t c cao khi c tn hi u tho i vo. Do , t p m n n b tri t i t o ra s truy n d n tho i ch t l ng cao trong mi tr ng c a t p m. 3.6/ My di ng chuy n vng m m.

Chuy n giao trong cng t n s Chuy n giao m m Chuy n giao m m ch c trong cng ngh CDMA. So v i chuy n giao c ng thng th ng, chuy n giao m m c m t s u i m. Tuy nhin, n c ng c m t s cc h n ch v s ph c t p v vi c tiu th ti nguyn t ng ln. Trong ph n ny s trnh by nguyn l c a chuy n giao m m. Nguyn l chuy n giao m m Chuy n giao m m khc v i qu trnh chuy n giao c ng truy n th ng. chuy n giao c ng, m t quy t v my di m m, m t quy t nh xc ng ch giao ti p v i m t BS t i m t th i i m. nh c i u ki n ic ng iv i nh l c th c hi n chuy n giao hay khng i v i chuy n giao c t o ra l c th c hi n chuyn giao hay tn hi u knh hoa tiu t hai hay c t o ra giao n t m t BS nh c ng cu i cng s ng di n ra sau khi tn hi u

khng l i tu thu c vo s thay ti p v i duy nh t 1 BS.

nhi u tr m g c c lin quan, m t quy t i u ny th ch c ch n s m nh h n cc tn hi u chuy n giao m m, MS giao ti p

n t BS khc. Trong th i k chuy n ti p c a ng th i v i cc BS trong t p h p tch c c (T p

h p tch c c l danh sch cc cell hi n ang c k t n i v i MS).

Hnh 1.4 S so snh gi a chuy n giao c ng v chuy n giao m m l i lin k t chuy n giao m m u tin c a chuy n giao m m l em l i m t s chuy n giao ng t t. i u ch c th t

M c ch

khng b ng t qung v lm cho h th ng ho t

c nh 3 l i ch c a c c u chuy n giao m m nh sau: ng t c a c l i phn t p v m: ng l i ch phn t p nh Fading ch m v s s t t

tn hi u do cc nguyn nhn ch ng h n nh s di chuy n c a l i phn t p nh Fading nhanh. n MS trong khi c m r ng. ng

MS vng quanh m t gc. l i phn t p vi m: Vi c chia s t i chuy n giao m m X-way ng xu ng: M t MS khi chuy n giao m m thu cng c nhn v i h s X, ngh a l vng ph

su t t nhi u Node-B, i u cho th y cng su t pht l n nh t

Ba l i ch ny c a chuy n giao m m c th c i thi n vng ph v dung l m ng WCDMA.

Calificar