Está en la página 1de 12

20 NAT.

26/08/2011 Datum neerlegging

BE 0447.089.331 Nr.

12 Blz.

EUR D. 11454.00276 VKT 1.1

JAARREKENING IN EURO
Naam: Rechtsvorm: Adres: Gyselbrecht Andre (dokter) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nr: 7 Gemeente: Ruiselede Bus:

Kasteelstraat 8755

Postnummer: Land: Belgi

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: Internetadres: Ondernemingsnummer

Brugge

BE 0447.089.331 29-09-2004

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van Vorig boekjaar van 01-01-2010 01-01-2009 04-06-2011 tot tot 31-12-2010 31-12-2009

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VKT 1.2, VKT 5.1.1, VKT 5.1.2, VKT 5.1.3, VKT 5.2.1, VKT 5.2.2, VKT 5.4, VKT 5.7, VKT 5.9, VKT 8, VKT 9 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
GYSELBRECHT Andr Kasteelstraat 7 8755 Ruiselede BELGI Zaakvoerder

1/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA


Oprichtingskosten Immaterile vaste activa Materile vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materile vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financile vaste activa
5.1.1 5.1.2 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 29/58 29 290 291 3 30/36 37 40/41 40 41 5.2.1 50/53 54/58 490/1 20/58

5.1.3/5.2.1

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan n jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste n jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen

78.010

36.854

62.498 62.498

36.854 36.854

15.234 278

TOTAAL VAN DE ACTIVA

78.010

36.854

2/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA EIGEN VERMOGEN


Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (+)/(-)
5.3 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 5.4 160/5 168 17/49 5.5 17 170/4 172/3 174/0 175 176 178/9 5.5 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49

-706
18.592 18.592

-39.506
18.592 18.592

-19.298

-58.098

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN


Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen

SCHULDEN
Schulden op meer dan n jaar Financile schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste n jaar Schulden op meer dan n jaar die binnen het jaar vervallen Financile schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

78.717
46.480 46.480 46.480

76.359
56.435 56.435 56.435

31.167 9.955 730 730 1.284 1.284

19.605 13.728 5.081 5.081 796 796

19.198 17.726 1.472 1.069 319

TOTAAL VAN DE PASSIVA

78.010

36.854

3/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 3

RESULTATENREKENING
Toel. Codes 9900 70 60/61 62 Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Brutomarge (+)/(-) Omzet Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immaterile en materile vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) Financile opbrengsten Financile kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vr belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Winst (Verlies) van het boekjaar vr belasting (+)/(-) Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen Belastingen op het resultaat Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

60.503

6.938

5.6

2.051

630

631/4 635/7 640/8 649 9901 5.6 5.6 75 65 9902 76 66 9903 780 680 67/77 9904 789 689 9905

441

437

58.012 4.279 5.766 56.526

6.501 3.386 6.744 3.144

56.526

3.144

17.726 38.799 3.144

38.799

3.144

4/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 4

RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar Onttrekking aan het eigen vermogen Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen winst (verlies) Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

9906 9905 14P 791/2 691/2 691 6920 6921

-19.298 38.799 -58.098

-58.098 3.144 -61.241

(+)/(-)

14 794 694/6 694 695 696

-19.298

-58.098

5/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 5.3

TOELICHTING
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL


Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
100P 100 Codes

XXXXXXXXXX 18.592
Bedragen

18.592

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen op naam met aanduiding van nominale waarde

18.592

750

Codes

Niet-opgevraagd bedrag

Opgevraagd, niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101 8712

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

8761 8762 8771 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

6/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 5.5

STAAT VAN DE SCHULDEN


Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan n jaar die binnen het jaar vervallen Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan n jaar doch hoogstens 5 jaar Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
42 8912 8913

9.955 46.480

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financile schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financile schulden Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming
8921 891 901 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061

8922 892 902 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052 9062

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN


Vervallen belastingschulden Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
9072 9076

7/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 5.6

RESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen
9086 9087 9088 620 621 622 623 624

1 0,1 156 1.469 305 276

FINANCILE RESULTATEN
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Geactiveerde intercalaire interesten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen met financieel karakter (+)/(-)

9125 9126 6503 653 656

8/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 5.8

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)


Codes Boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen op verbonden ondernemingen Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
9291 9294 9295

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE


ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen Rentevoet en duur van de vorderingen 9,00% KT Waarborgen toegestaan in hun voordeel Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9500

62.498

9501 9502

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN


Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financile positie van de vennootschap:

9/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 6

SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comits die voor de onderneming bevoegd zijn: 33004

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister


Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

(boekjaar)

(boekjaar) 0,1 156 2.051

(boekjaar) 0,1 VTE 156 2.051


T T

(vorig boekjaar)
VTE T T

Gemiddeld aantal werknemers Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten

100 101 102

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs Vrouwen lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden Arbeiders Andere
130 134 132 133 1 120 1200 1201 1202 1203 121 1210 1211 1212 1213 1 1 110 111 112 113 1 105 1

Totaal in voltijdse equivalenten 1

1 1

10/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 6

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar


Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse equivalenten

Ingetreden
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven
205 1 1

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam
305

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar


Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming Totaal van de initile beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming
5841 5842 5843 5851 5852 5853 5821 5822 5823 5831 5832 5833 Codes 5801 5802 5803 58031 58032 58033 Mannen Codes 5811 5812 5813 58131 58132 58133 Vrouwen

11/12

Nr.

BE 0447.089.331

VKT 7

WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : Deze afwijkingen worden als volgt beantwoord. Deze afwijkingen benvloeden als volgt het vermogen, de financile positie en het resultaat voor belasting van de onderneming. De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op : en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar voor belasting ten belope van 0 euro. De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze benvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op : De cijfers van het boekjaar zijn vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : Ander inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financile positie en het resultaat van de onderneming : Uit de balans afgesloten per 31 december 2010 blijkt een overgedragen verlies, zodat artikel 96, 6 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is. De toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuteit worden als volgt verantwoord: De vorderingen op korte termijn zijn voldoende om de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. De waarderingsregels kunnen dan ook in "going concern#? behouden blijven. II. Bijzondere regels Oprichtingskosten: De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd : Herstructureringskosten: De herstructureringskosten werden geactiveerd /niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord : Immaterile vaste activa: Het bedrag aan immaterile vaste activa omvat voor 0 euro kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt meer / niet meer dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord : Materile vaste activa: In de loop van het boekjaar werden geen materile vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar: Activa Methode Basis afschrijvingspercentages L (lineaire) NG (niet- Hoofdsom Bijkomende kosten D (degressieve) geherwaard.) Min. - Max. Min. - Max. A (andere) G (geherwaard.) Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzicht van de economisch verantwoorde - bedrag voor het boekjaar : 0 euro - gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : 0 euro Financile vaste activa: In de loop van het boekjaar werden / werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : Voorraden: Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde : 1. Grond- en hulpstoffen; 2. Goederen in bewerking gereed product; 3. Handelsgoederen ; Tegen de aanschaffingswaarde 4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop. Producten: - De vervaardigingprijs van de producten omvat / omvat niet de onrechtstreekse productiekosten. - De vervaardigingprijs van de producten waarvan de productie meer dan n jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financile kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan financieren. Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer 0.00% meer dan hun boekwaarde. Bestelling in uitvoering: Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerde (tegen vervaardigingprijs) (tegen vervaardigingprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken). Schulden: De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden geen disconto toegepast dat wordt geactiveerd. Vreemde valuta: De omrekening in euro van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt. Leasingovereenkomsten: Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, $1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : 0 euro.

12/12