ANTECEDENTS

Les intencions d'incinerar residus per part de la direcció de la cimentera Uniland ve de lluny: *L’any 1.989 la cimentera Uniland entra un projecte a l’Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos, per cremar residus industrials (olis industrials usats) amb alt poder calorífic als forns de la cimentera. Va ser per la pressió popular dels veïns i veïnes que el projecte es va fer enrere (acte informatiu el dia 24/11/89 a la societat Margaridoia amb l’assistència de més de 200 veïns que es van manifestar totalment en contra d' aquest projecte). Els veïns es varen assabentar no precisament per les informacions de l’Ajuntament, qui inicialment estava disposat a atorgar els permisos. *L’any 1.994 l’ALCOHOLERA CATALANA, S.A. (Ubicada a uns 200 metres. de la cimentera UNILAND) sol·licita llicència municipal per l’instal·lació de un centre receptor de residus (CRR), novament els veïns, per informació aliena a l’Ajuntament se n’asabenten i es posicionen en contra davant el perill que suposava l’emmagatzematge d’aquest residus perillosos en una instal·lació propera al nucli habitat de Costa Dorada i la sospita de que aquests residus fossin incinerats als forns de la cimentera Uniland. *l’any 1.997 es crea una U.T.E. entra la cimenterà UNILAND I INTRAVAL que presenta un projecta a la JUNTA DE RESIDUS per la incineració de tots els pneumàtics usats de CATALUNYA. En aquest cas la COORDINADORA DE GRUPS ECOLOGISTES DEL PENEDÈS-GARRAF juntament amb la C.I.P.M.(Candidatura Independent pel progrés municipal de Santa Margarida i els Monjos) fan una campanya de denúncia sobre la perillositat que suposaria per la salut de les persones i el medi ambient del municipi i la comarca, la incineració dels pneumàtics a la cimentera Uniland. Degut a la campanya informativa realitzada els mesos d’estiu de l’any 97, el mes de setembre l’ajuntament va denegar la llicència que autoritzava la incineració de pneumàtics a la cimentera Uniland. *El 23 de novembre de1999 la Generalitat i l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya signen un Conveni que autoritzava a les cimenteres catalanes a incinerar residus tòxics i perillosos als seus forns. La Candidatura Independent va informar d'aquesta possibilitat i juntament amb un grup de veïns i veïnes es van organitzar en la Plataforma Cívica Contra la Incineració de Residus a Ciments Uniland per informar a la població de Sta Margarida i els Monjos dels perills per la salut i el medi ambient que suposaria la incineració d'aquests residus. Amb la pregunta: "Permetrem una Incineradora de Residus Tòxics i Perillosos a Uniland?" La Plataforma, amb suport de la Coordinadora de Grups Ecologistes del Penedès-Garraf, de Greenpeace, d'advocats, biòloga, físics, meteoròleg, enòlegs i tècnics de medi ambient, va convocar una assemblea informativa el dia 24 de març i el 7 d'abril del 2000, amb l’assistència de més de 200 veïns i veïnes a la Masia de Mas Catarro i més de 100 veïns i veïnes de La

Ràpita per dir NO a la Incineració : La cimentera no és una incineradora . L'Ajuntament, davant la pressió veïnal, va denegar la llicència per incinerar residus. *L'11 de gener de 2001 es va signar un altre conveni entre el Ministerio de Agricultura i la Agrupación de Fabricantes de Cementos de España ( Oficemen ) per la crema de farines càrniques contaminades per Encefalopatia Espongiforme Bovina " mal de les vaques boges". Aquest projecte també es va poder aturar. *L'estiu del 2001 es decideix, en assemblea, el nom de Plataforma Cívica per la Defensa de la Salut i el Medi Ambient. És legalitza i una de les primeres accions, el juliol del 2001, és la presentació a l'Ajuntament d'una Proposta d'Ordenança Municipal per tal de Prohibir la Incineració de Residus i Subproductes a tot l'àmbit municipal. *Maig del 2011, la Coordinadora Antiincineració de Residus d'àmbit estatal informa a la Plataforma de la Resolució del 3 de juny del 2010, d'incorporació d'un canvi substancial per ampliació dels residus a valoritzar energèticament consistents en derivats de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans: 90.000t/any i en fangs secs de depuradora: 50.000 t/any, amb una capacitat d’emmagatzematge de residus pendents de ser tractats de 500 tones de CDR i 280 tones de fangs secs de depuradora. El 26 de maig de 2011 es va constituir a l'Escorxador de Vilafranca del Penedès el moviment antiincineració, (Moviment Contra la Incineració a Uniland ) amb la participació d’ una cinquantena de persones representants d'entitats ecològistes del Penedès : Bosc Verd de Vilafranca, ADEMA i AMI de ST Sadurní, No Fem el CIM del Baix Penedès, GEVEN del Vendrell, GEL de Llorenç del Penedès, l'Asociació Daltabaix dels Monjos, la Plataforma Cívica dels Monjos, CEPA, Plataforma anti-incineración de Montcada i Reixac, Aire Net de St.Feliu del Llobregat, dels grups politics: CUP, ERC,ICV i persones a títol individual. Aquesta vegada, els veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos no es varen assabentar fins que ja hi havia tots els permisos i s’inicia la crema de residus. Aquesta vegada l’Ajuntament, malgrat ser coneixedor del neguit veïnal, no va fer res per publicitar el projecte, excepte el mínim que la llei exigeix i que creiem no va ser correctament realitzat. Sempre, al final de cada procés es manifestava per l’Ajuntament que ells no volien legalitzar-ho. Ara, lluny de publicitar-ho i fer-ho conèixer als veïns, han emes els informes que els hi han demanat, i justifiquen el projecte amb els mateixos arguments: millora el medi ambient, ...a Europa ja es fa,... es la Generalitat qui ho ha d’aprovar.... etc. Aquesta vegada, de moment s’han avançat, però de ben segur que la seva actuació els hi passarà factura.

ANTECEDENTES Las intenciones de incinerar residuos por parte de la dirección de la cementera Uniland viene de lejos: * En 1989 la cementera Uniland entra un proyecto al Ayuntamiento de Santa Margarida y Els Monjos, para quemar residuos industriales (aceites industriales usados) con alto poder calorífico en los hornos de la cementera. Fue por la presión popular de los vecinos y vecinas que el proyecto se echó atrás (acto informativo el día 24/11/89 a la sociedad Margaridoia con la asistencia de más de 200 vecinos que se manifestaron totalmente en contra de este proyecto). Los vecinos se enteraron no precisamente por las informaciones del Ayuntamiento, quien inicialmente estaba dispuesto a otorgar los permisos. * En 1994 la alcoholera CATALANA, S.A. (Ubicada a unos 200 metros. De la cementera UNILAND) solicita licencia municipal para la instalación • instalación de un centro receptor de residuos (CRR), nuevamente los vecinos, para información ajena al Ayuntamiento se n'asabenten y se posicionan en contra ante el peligro que suponía el almacenamiento de estos residuos peligrosos en una instalación cercana al núcleo habitado de Costa Dorada y la sospecha de que estos residuos fueran incinerados en los hornos de la cementera Uniland. * El año 1.997 se crea una U.T.E. entra la cementera Uniland y INTRAVAL que presenta un proyecta a la JUNTA DE RESIDUOS para la incineración de todos los neumáticos usados de CATALUÑA. En este caso la COORDINADORA DE GRUPOS ECOLOGISTAS DEL PENEDÈSGARRAF junto con la CIPM (Candidatura Independiente por el progreso municipal de Santa Margarida i els Monjos) hacen una campaña de denuncia sobre la peligrosidad que supondría para la salud de las personas y el medio ambiente del municipio y la comarca, la incineración de los neumáticos en la cementera Uniland. Debido a la campaña informativa realizada los meses de verano del año 97, el mes de septiembre el ayuntamiento denegó la licencia que autorizaba la incineración de neumáticos en la cementera Uniland. * El 23 de noviembre de1999 la Generalitat y la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Cataluña firman un Convenio que autorizaba a las cementeras catalanas a incinerar residuos tóxicos y peligrosos a sus hornos. La Candidatura Independiente informó de esta posibilidad y junto con un grupo de vecinos y vecinas se organizaron en la Plataforma Cívica Contra la Incineración de Residuos en Cementos Uniland para informar a la población de Santa Margarida i els Monjos los peligros para la salud y el medio ambiente que supondría la incineración de estos residuos. Con la pregunta: "Permitiremos una Incineradora de Residuos Tóxicos y Peligrosos en Uniland? "La Plataforma, con apoyo de la Coordinadora de Grupos Ecologistas del Penedès-Garraf, de Greenpeace, de abogados, bióloga, físicos, meteorólogo, enólogos y técnicos de medio ambiente, convocó una asamblea informativa el día 24 de marzo y el 7 de abril de 2000, con la asistencia de más de 200 vecinos y vecinas en la Masía de Mas Catarro y más de 100 vecinos y vecinas de La Ràpita para decir NO a la Incineración: La cementera no es una incineradora.

El Ayuntamiento, ante la presión vecinal, denegó la licencia para incinerar residuos. * El 11 de enero de 2001 se firmó otro convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Agrupación de Fabricantes de Cementos de España (Oficemen) por la quema de harinas cárnicas contaminadas por Encefalopatía Espongiforme Bovina "mal de las vacas locas". Este proyecto también se pudo detener. * En el verano de 2001 se decide, en asamblea, el nombre de Plataforma Cívica para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente. Es legaliza y una de las primeras acciones, en julio de 2001, es la presentación al Ayuntamiento de una Propuesta de Ordenanza Municipal para Prohibir la Incineración de Residuos y Subproductos en todo el ámbito municipal. * Mayo de 2011, la Coordinadora antiincineración de Residuos de ámbito estatal informa a la Plataforma de la Resolución del 3 de junio de 2010, de incorporación de un cambio sustancial para ampliación de los residuos a valorizar energéticamente consistentes en derivados de residuos de la fracción resto de residuos sólidos urbanos: 90.000t/any y en lodos secos de depuradora: 50.000 t / año, con una capacidad de almacenamiento de residuos pendientes de ser tratados de 500 toneladas de CDR y 280 toneladas de lodos secos de depuradora. El 26 de mayo de 2011 se constituyó en el Matadero de Vilafranca del Penedès el movimiento antiincineración, (Movimiento Contra la Incineración a Uniland) con la participación de una cincuentena de personas representantes de entidades ecologistas del Penedès: Bosque Verde de Vilafranca , ADEMA y AMI de ST Sadurní, No Hacemos el CIM del Baix Penedès, GEVEN El Vendrell, HIELO de Llorenç del Penedès, la Asociación Terremoto de los Monjes, la Plataforma Cívica de los Monjes, CEPA, Plataforma anti-incineraciones de Montcada i Reixac, Aire Limpio de St.Feliu del Llobregat, los grupos políticos: CUP, ERC, ICV y personas a título individual. Esta vez, los vecinos y vecinas de Santa Margarida i els Monjos no se enteró hasta que ya estaban todos los permisos y se inicia la quema de residuos. Esta vez el Ayuntamiento, pese a ser conocedor de la desazón vecinal, no hizo nada para publicitar el proyecto, salvo el mínimo que la ley exige y que creemos no fue correctamente realizado. Siempre, al final de cada proceso se manifestaba por el Ayuntamiento que ellos no querían legalizarlo. Ahora, lejos de publicitarse lo y hacerlo conocer a los vecinos, han emitido los informes que les han pedido, y justifican el proyecto con los mismos argumentos: mejora el medio ambiente, ... en Europa ya se hace, .. . es la Generalitat quien lo tiene que aprobar .... etc. Esta vez, por el momento se han adelantado, pero seguro que su actuación les pasará factura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful