Está en la página 1de 74

,EID_E'05 A LA CAZIUELA

Fiideos glrlUeS(HS'~ ,oeboHa! (clOr1icdos d eUtldlr~:tosl. 'c:hom,U.~es (eortados· en Ildm!i'liKlI5' e a;u.1rtos), oolalbo:Z:lo. { ,CO:r'tfHdo a f'l!lIbosl.GI,ccu:-t!nr,'f(a~ (aJ'r-ilc;das ern gajDs fi limS')j hU.llrell,~curcu_,~ gUim,n1'e,$ verde·s.

1., ,Solitmr
12.,

,3;.,

,eu rt:WJmrt!L

eebo Illft110 t,2 IminutlO! 00 n aeei'tre V' !d,I., A noll ir 11,0,s: hump i:fionas y 1!J'rl!QSr gatos de salls-a de ,SGjo~,5a!ltoolr- B m inMO' ,m's', ( ,AFig,cUr ,baSTIJlt1te QIgw (ti:ene ql~.n!;cubrir Iluego los f~'dleQ,S)I~ CQ,tObGZQI Ita, CICQlc:'hc,fas" laurel 'Y' 10
110,
1 i

4~ CUl'I'I,doh ~i!er'\i\e,~ o,nfldi r les fide,os r tapar

y toeer a fuego med io,~bcyo de 10 IQ :1:2mi' nutQI,!r. •. (,Se, 'pUJ!de

5., ~Ir'vi'lr DS ,gui!santes 7' Ini',nuto's'V ponerlos ,e,n ,ellllli~tiimo Imoment'lo 'para .,eorar~

aoodilr Q,gua~ PQ'fique 'tie,hE que, iqucdQr' JU!goSQ'IJ)

M P U-ne: ' I~'E·' IJ- -0·


_l_ _~,

IlUI

.-, ._ .. _

, ..

2 cebo Ilu' (0 cultd'.r'litos)., 1. VMI~ de m;ijo (Ill\!~. 'V le5ewr.ridl,o" ~ IClurel,~,I,a r nart
armIZ,~, imiento Mgra (:opci',o.II.J~ p
j,~

M~, ui a

t~e dB, (I~hm'i leehe de

5olt,oor' f:as eebDillas con oceiili'e. 'fs'a,l! durtl,nf,m Ii! m,.j'nlP'os~ ,sin 'tapa, y
IQO n

(t

f,~ego' medilQ,
1

AI.en:",

ell ,m,iiJIQ Y

rEhogarlo 2" Aiiadir:3

31.,. R!et'iirDr Ie I' fm..rm,1'y ,iUJLt'e;r rwre" ,Arr:ndlir ~e!thede fllrro z hosta co nseguilr' lin CDII! hstelncid dasBOdcw, (till po pure d'e 'pctQ,ta) .. Condi tn£rrh1r I,oln pim j;8nta neglra (a'pei·oooO'

1105'trabc 1,10.5,dlu-ra,nta 2'- 3: ,miillwtos,! partes die Q,guQ,~, IQtJret~ m~ v,co'ear Q, 'fue,go, Im'jllilllGI co'n tapa de ,20 ol2:5

,m,h1JJ~OS~

R.E'V·Ol,TILlO DE T;O'IFIU 1"" . - entas ~ 1 bl,oque,[de, tofu a huJfM!Ld'o,desme


,Qc'rt,oda 11 CUb05 pg;quc.no:;:,f.

t· 'tDZ1I

RU.lCh~'O,r' 2:

de, lmo,j,z:,. DC:£!iie

"boil 105oo,rtodl! f',inM,r' ;2 tams de ealGbD'G d£ Diiva'i ;sol ,noriina,!, I, IhoJa de ~aL:ire.I~, 'pereJi~1
1 l

Saltl!lI_r I~,a~ icc'boUI,ftS Ico,n llJ,n:poco de ,o,oeite dE ,cNva y una pii'zeo, die S~,~I1Drina,i' CUtr'D,n.ts to minuta,s" ~in tapo, y' a 'fue,go m'fidiCiI baJrO Y aJ·" una Jloja, de IILreI. ,2. A'Fiadi,r ~10l caklbozCl 'veil mafz'uI' 't,'apar' V D,guilr' ,r;ocI8indo Gtulra:nt'lt 10 mirwlos .. S,j '.ra, nU£5<trj,o tinaa,ir un pg~ de ogoo .. ,3~ AFiQdire,11tofu Ghwnado, aeSlmenlJzado 'r m,e,l,ciar biB"" iervir' con pe'r8J,i I~, L
... ',. ~ A __ I .:=. VAru:·..' ' NTeS
_' " I _' I&i

.,

1~ CO ncr e.1 t,em'peh le"l rod'ojas ..CD11oc-Gllri~a!' e'n UrlQ CO2 IJCI,a co M le~,ol,ga, ilm'mbu, 0900, qUE ItUibra ~o rnR,cld de I vcdum£:n deJ t'erope,h '1' ~Ij]mibio. dB SlJj,o~ 'T~'fir COfer a fuego me-d i0 durn,Ate 15, ,minl!Jto:~ti Y' 2,,, HOlcer hJ!s ,mad'G,~IOIMSQ, I~m p landla. ,3~ SO,ltar ~QS ,eeoo 1II0si y IeI' aJo loort Gc.iite de ,0Ii'vi'i Y u tiC[ pizea dc, s:~d Sith tapa durante llel ,mil notos.. ,"

' .. . ra.l y E,..·er,: e Lea


c

Mo:n ts,e

'I,

,r',-_,df0,1' ~:-~: ,,~

rh.(J-'~',M- ~ -.D'W u-.. '. ilFN,,'

so

'~,rredi'''l1a:~:2: clbi;},lIas ,Clrtaia.r, G, med:Qs hr-;:-IS f~m5'i'6,ZQJrIQ:ADr\cs ~or1\!das '1 ~()do;j)9:S' 'fi"rU;JS ;1,... Z N-I!n!'u,l~ch.tS e=lCij" dad' 'Ctl"a.-das a cUldrit~s peq u,eno!1'" t, aJ~ frnmd (II f I~~O a,oe~te ,de ~ €I liva!, SQI 'mari,ntl. 2 l10jms de ~{I~ret2:-3, t~5~~de,yjilVJjl,griB 01(1 ~liAiba.s'hm 2,-3 1:.1,.,dl jll;lo , Icon centrad Ol de mOlillz-arKl.
jl

t&JGIMie

~';e3 g:

IP'e~~~li~,r;bldc,. Ii

.. Salt_r I~a't;i~bgHa~ aCe"rt,e de oJ~1 y Wtillpi~:zea de Q1~mri:nG. ,~ir"t(tpa ,a fYtqJo CS'1I1 medi!~1baja' du nIntlS, '~O I:2 Hi iflutOS., ... .1 ,Atiadir la~, ,inft(lhlJri',cs,~ B~ ,kLijir"SI,Ulna l~iiE~udf!;, :Ja I mGlri~M, agu, ,qLl~ !~LlbN 'I~Ivaium-em y de :105 lIIevdtli'r as., 'To,(XI,r Y Gocmr 'Q 'iUE'!} o m,eo :ig du FGds :15 m ,ifiU h~s~ ill Reti rnr elleu ~~I'r ~d eer pUJ rm;r !fI oo,dli,emdo I~, ~_O~lICha" e I' Qjo 'Pimdo cJmcflJl,~ It, '~'inOls.,e, d 1:, u:me!bo,sj~i y' 8J~f)cln~tmtflld}o de :~tn ,mna Ie 1S IlJS;tD~ '
'.' R:e;ctlifieGlf dolt ,a~gnm 'llie-ro, rteCitSnriD .. dejQllf ,siI

iSinfrrcwr' 'y 5£r\li'r

een 'F:81rljiil.

'~' - -, .11..,-,.

~!--.iIi em,1 Bft,LIiB5':

~_~~" .!II. !Cl2(l, ,.Ji IE! Cf!DiDJUaJ (-:- :~ljIIi!Ic- - -,~ ... I!:I -:-~, -ib-, ... ,~- ~ren,I!OJGQIl!j

" ;-~'i':;-it'!1 Yalll

,_Ol~ LO'j'")j"ij;~'J'- 2. nL\~ 'y!_,~ !!'

'"lJanmlh!ly~ifJ~'Elel,~~d'a~ T
,~ __ !t! _
e=

"I ~L_

'

~11Ii,III_ '

"

,0

'Cl&1dlri;t'u;!~,'.:.tazal dB, gui~!!Q;mtd' '~Ird IS, .CI~I"fliesade '"cifu, rodaj/lf. d,~p~P!m~,j'lciei1~t.1(IS si" tlr~~ ~I p~imlieElit'G NjGl 'Y IUI~t ards, (ac:tllibaduJ IA1f..aid!lClS y ,cortld~OI .~t i:N~1 v fiimtJis!)~erej n ~ ,
$

, ,il!,;_ lai~ i - a m uil -~"-"

-'.

b.l!!l" r~m

,.,

III

-' , -~.:=.dir'li QJC:~;!!!I!

'f:j~' '__ III I~IIINIIIIIlnl!! • :So HII"""1II!iI ~I~ 1 '~M,I!


IIlJOO 'C;QZ'I!JBID

CD Illc!CG rIa, cle,btl dm en.


I
[I

dB

rD C iBJrJO

ill QiJ(l'loob 1£ Idle. 'fGIIU~G!glriJluliJ'i' mrod i'r 2:

t Oilll:5' de 0.'91 m IUriG ,i'l' 00: d"e ,sal' mar>~M. Tapar Y' ItD~Bt'a fuego IIm,iIM,II.O ,dtLImnte, 50' _ mil uta! (I tta;dll Clue ell Glguo :Ie hlya '£lUparad (I cDtn[p~I£,tmmut\e;, m..J -1-~ '~.ri'lI!1Idili...-'r'!<~AC" .\1' los glll'_'!4!!1I'li~' ~,~ v -·r..JD'~ JIYiru ~'_'!' '-=-_!l~ UM lin j"7aJ de _ siD'l m~rill1f1l ,-,'-!slli'il!li'i .... '_£1 (;gi~ ~'i"~"',.i'D!GJr.i1 ------1!'i"'-~_:_-2 [ J'lj~Il'M'H· n~ ~~!~~"In!ClJ!I"I~,~'_:_ "'_ !'IU.I!,iII_'-L_ ,
Q;i"iiIIJ. --

Cion IO:gll1Kl, flrlm '" acurri r mUff' blie rill., Me:lerar'I'ed&S1 16S i'n~red i'emo,es .J;unt€is: 1'0 ,eehrJDdaCDC'i'~,!!, Iml5' 1Jf],nohort4ll~: 'f gu imhif'e5' WlBrOes, j'Ufi,t1C' oon, wrl~ifts' e u'e~QN1orf4S de -:mr,cnesa de 't'lOf\Ui 'r lias ,0 1:,",/.0",~!fnlhnJe&u,
i!ftrn' '-tlt'os',. LtEV'-(I r
1

dtJ rdnte, 5~i

t~DCl.da,s,!! rorr.ar' rtJ" tii P Q past'll!


1

ttl b,ri'r ·,1 P,Qst lt:i,can un, 'poem :'_J:I_S d,B ma.YGJ1I,sa d:e. 't,aifUl~ DIEMcc"rllr'-con la~' 'r@~Q,jAs dB pefp i'n'~1 I IS t ~N' di [~Qidll ,~jm iI fit 01 1'r1,1Itr~poni',6J1dlQlli Se.'r~~r'~ y

'fre!5'eo~ to'fw ,a,hU1ila ~o,;. t,iIlJ!bahaca 5000 "if frrmoC]I!' '''l~mgre dJ~ IrImlebD~~hii(lice~ -:e, de Dliw~SC!I t ~ ;, c~rOLimu.

~dii'~m;m:'iJ

Ceb0 11m,(co'naldo, ,a tfl:Jllldri't

0"5 );

mT Z'~ 1~,piDjr~fljgDrI (C5artDd~~:&nl , ral'zQ;s'l. 10fOul r

. mne-·r~'"a-·,I .:'--'~" rCo,cinal Na,t'u.-,··:l. Y DI."~[I" ~'~). :_1ca'" ox d··· de ,Mon,t.s···-· ~'·r"·····a-:~·Id-~f··
1 _ .. ' -. . I ." ..... _ •

•'

.'

,t~bolfa5' can ,acciite 'Y stl,t de 110QI.:51lminU1'o,.g' sin talpa." Amd~irun pOlq'l:Jito de ,Agua,#, £1 Ma.iZp. el tefu d'esmenllJ:zadu con las :lnaJnlo$~10 ailbahrn.at stU:,Q y kI c~r'tiLImali M,e%clleJ'r 'Y CIlcilnnr '1,10 minuJfI··DI.S tan ·tGIPO (Iirr' contro andol Iqlll8 rill .sel

SaJltear

I,Q9

..

Hervir los esptirrag\os ,2 ITili;nufos. Colo.r-~ hlw,r CDilI ,agUQ ire.VO i~'f110' 'Y' C',c:utdriment,or co n 'v-j;!Magre die umebosh i. i~
l

F,~g!ue.)

fria y escu:-~ ;or. ,Aiiiadir 01: .

MERM.EILA b,AI

(liE

Z.4INAHORIA,
Q,

J:'nsre.dient .5.:,1 c,&bOilla (cort'ada a cuadIP'itos');. 5 z,ar aharias (cQ,rtaUGi


:mari'oo" Qc;eite~ I\aure

rodajns fiinoS:).M' stdl

' 'I

~'j

,Sclf'r"eJr las ,cII'bolles eon un poco d e O.'C6l~t,S ~ii!lt'~n'" ·rril!lil'liil!:1'lU1'r',ii!:IInt·I'J!'" 'v d-I.n~d,·ii'lreii ~'~~rlllilli~. I' .. J".~.
~ ~ _
'D.'~ k ~ !IiIJa!11

r UI~J.1piz

CQ

de

.10 I

10 In lj],nufo!" ho st'o qu e

,Ana,dir' ~G,5 :laJIoho;ril[lS", ellaure!I., una pizca de sail" un f'ondo de agul Y I~nasgotas d~ j.,c.:m;" Tapar 'y eeeer OJ fuegc' m[edio/mi'n'~Wlo,20. :lninu 'iJS~, A ntes de, hac,er' pure! fll."'i ralr un peee d 6[11 .jug10 d lei ale ino d,a (Sil sa 'CO~ui.,i,de'ra
ne.c;uorii[o')'Y' ellaur·el Hoce;r pur" haste 'cIlDsegllJi:r I'Q cons·i5te.,ncia d,!SBdda.

,oddJrtts gru'e:sas~ 2 ,ceballos rc:jos .colrtudas Q flodQjQS' finas~ 'f ~nZd de. olivas Ineg1ras,. ,t· b a,nde.J~ de chQ,mpii'ones lo'VGdos Y ,cG,r;to,dotS po r 10.mi'tad;. 2 cifJ.liabalc:i nes cor11:Jdos a roda,Ja,s grlJaas,;·. di~ent8 de laja fJic.ndD[j aceit,e, de o:lli'Y,D~ SQ,lso de, soja,,, plerlji~1 0 iI.i,norjo fresco" -d'-.. t'.., d. if! ogU!li!l, II ,..pd·-'IE. m··-· 'it",.,;;uiCrl·M.,~'-·i'lit· u... I 2 \,.~~. de ....,.",.e d 'IJI IWI' 0 I'. ~,.,.;.:,. H, - -- t ..... .ifI!... ~ n' _ Ii Y'.-II .. d 1.li!Uii;.O '_ ',,~, 1!14.... ~, I··... .~ ..e '1'. ~ MJu:ra':_u
I .~'

Ini~edli·,entas· I :paquc.c de SEITIA.N cortad,o a cubes, 2. tomtes m,a,~- res ce rto dos a
l

'7"

Ii iIoii'Ii

"~ii'

II

\iiIIi

,A

i!'fJ

~I

,!,'••

,I'"'.~

Qceite ,} Ie. sisomo tostodo .. 2 e.s, de sil.hsQde or~ortrl V' t',omi'llo rd gustD,.

5'OJiQ~

2 e.s, de ,f:Qncentrado de maru:ana ~

..
1\

'E'n lIJi vcd dB cristal

u.fi'L1dir
-e

tooo's Ilos in9rled'~en',es de[1 ma,eerado

y ,adoblr f!~1se'if'an y

dUrt1,n;te 1-2 homs (Q,m;o, 'm;111mO'. i Soll1'eor los ehompiiftornBs C'O[N c:'u:Jei'E" ,ellla:jol pi,codo. IUs c·eboi1las r1oj(ls, los ,oo'lo,bac:in,£s Y luna,.' gO'TuS de sa~isQ de sojG,~ hBSt,B que, tede SU ,jl$glo se .kayo e,vaporouo., :Dejof

lcs re dDJQ5 die tomar

If;"friar..

..

..

Escurrir e.,f s!ititol1 y los '!o:rr\cfu', re.s·[&rvar 1&', Ifquido del macemdo[~ Me:z,c Ie;r' a rt1s' 've·rduf'DS ·soIl'tleadM flrias, e:11 ta.nl los to mates:, ~QSQ,ce,iitunlJs Y :_'. se:i
p'ljreJI~t
Serviil r en GGZUe1itas individua u 0.' ail: una g·rancl e. de. barro UrIiiIi.zondo. el ~ll'qLlliJd del~ 0 macerad 0 para e~1[Q~iftcDI[£c'lror can Iperej illl 0 hj~J'I J.D fresco, '. e
f
1

JU.-::iA,,5 VIER,DES, IC01N ARA,AlE Y P·INO'NiES.


Ingredi.nks:
11

J'ludias' 've!raes (en ,e,er,Ulbs) c.eboUa [(,en lmacHos' Ilunas:)" 'aja (p'il!c= dot QrQ,;me~al s

'mor ii nlli' solsD de soJ ..·"'d,[:eilt81dB ulliw.,

,becorK14n: fPlifi'cn[u (1'1geMmet'llI'lt to.st-odos'lr. p ereJ I~ (,CIC rt'ad:DJ f iM,a) II

EM· 5I.

jl:·I.···,··

.' . A······ iN,· 'I


--

.... 1"1

Ai,

_<_~"'/ I,_'__''''.'::'',<:';J EN,'·er..·o···· '2~ '2,·,'·4· '2'1:


i

2' .. . -~._ ·004·"':'_._.'

SA' ·BA·-·D·· O·
," : I .... ...... .•

," .

"

.. t·

..•

'.

I.

....

'1_:

-oJ.'

".

. ,.n~M'
~i~~_

,.~.

A n, Ir-..'C C'A~' ..1. Iii'} A 'Z'~ n ~~ ','"~~Inl ~.h a

I[

..A r ,,4 t..n ''Li!·n ~, ~'E~I'~

"L-n ....

,AIRAME C,ONI CH.AMPINiONES A,l. AJILLO

.'

,..

I'

,.i!'!!I.

- ..

- --,.

-.

.-

'I

.-.-

.-

._, '_J" _"~" E N" ·S' L:A [iT'!i.A-'.iii!

ODin Q. -.' -U' ~ et""l, :_~'_ !l;:~V

I~ II!:: T·O··" ·IF'U U'C _


I· .,'

_ ' A'EM' CI~L, ,A

DE' Lt..,,",m,A-J ft-, LA' 'L..~-:_N~I "'.AI·LAI, ft "Z'A _., "'A" ~"

Ai

31100belles (~olrtdda s' fI lme.diias Iu:nas')~ 1/2: CQI~ba:zQ ,eQusnl l(pellCldQ Q,ceiite, de, ell ive, sail m,ar ~ lOOlrLC ~ft n,a,,~ ,IOel:,o'~ocion~'perejii'l (eortooo 'fiinol~

y 'COrtlaej,Q

eIl, cuadritos:) ~'2 CIII.,

de,

.'
.' .'
t

I as eebe IIM ~C!n el drce-i'te, ')I !1Jj na ~iizaldJe so I, 12 mi rllut'OI Si1"1 t,OJio a f.IJ~o med~iol" ,A,lad Iir 10 ,oorlelu 10 ,oojl~bCl;za,~Ulna 'pliizm da, gill y agLlB 'qUB cubru u ru 'tareia de~ va, h:Jmsin de las Soll'mr
f

"~""~IU 'l"'~~ "Y

I ,_e¥or L-

,,")" • t L-.ocer C'O'R tspa ~,I~I m,U~UJI_IDS. RBti ,rar' 10,CQ,nBlla y hacer purre heste co ns~gui r u net (:Qrns'i"st-e~" i,a (r'aR05G! A,Radiir IQg1LiI ,sli hace

1ffi..,'iII!" I \!l~

I!l

Q CpU

I.... 1111" '..I 'V' ~,Clu'n

L,·'

f' IJCEJllr 0 I-Uego

,~..I" m~ll\(Ii

f I.lta~ De-torr

00 n :perEj Ii i Y s:e!rvir.,

.' ..

ill

Snltmr les cebQII,~QStun run poco de IdGei~t'e,de, o'lil'Va y una,. i l'ea, de soJ 10 ,miiwtc't. A, nad i r' ~as ~c.lnQholria e I' ItlpilCI till Idure I e,11m t!IIOigua (lPMlpo,rc:j16n,; ,I parte de mlijrC) 'pori ,3 partes ijlo" ,de ('l'91~JIi:l)' 110sel, Ta.pgr lie vor 10 ebull il(it5 n, "r- rerhJ ei r' Q, f;uegD mad ~IO.Co,car die. :25 '11. 3C miiIRl.rtro',s I' '''I' con dII f Uisor ~ ,CUd I'1d'Oi rEd,miljlO hay1a ,abSOlf bij,. ,t,od,o e~ agUfl,~ anCidi r ~os IQ 1,l:ioparrG5'., Mez,,'IQr 10 t!odct, Cd I,o,earilo e~1 IlJ rut fUB nt,e, pura, serv.i Ir 'Y' D'p II,a nar D ien, De:j a.r ent'rbl'f,"
J J
j!' j'

O=' '. B-:-' . P' ~IU·· TI-"."=iU,_._~. RA"'.'-...'-··SE··-- -,·,"'"'0.···_'


'.

I.

FreJ:r' &1tofu e,lnun fe'Aldlo ,d~'8Iaoe~'f,e, d~eIDfl~Vfl,~,hasto !qUli, rode :S11U,uperf~cie estie c~lIU,i,ithte "I' s adqui!!;,ira un rene de color d,clrQdo~ Cu br,j Ir la.m iiit'Cld de:! wllw men dc:~tl~rfUi ~o In agl.ld y aliad ~ u t1tD., elJ" horada Ide selsQ de, soJG,,, dos' de, r j w,9" to!n,el~Jtlrcdol de, Ik1n,z~ 'V el ,J;elng~:br.cti no Ta,po,r y eeeer leill to'fu D, fuego ,medj,o=bljo :110_"0, 'qllJl£ tade, ,elll :llfquidcl S'i6 Ihaya, ew'polradu IQc'm,lpllef'GJm,ente dr1ndo~esIi VlIe~"Q, IUlnl vel g, los 'fac,Oi' (IQProX~ 20~2':5 mi'nulto5')
l

c- ,- r . 'Ii'e," .Ii! ..~'-, ~erVII oa.._ -,--

SALTE~IDCi lLAMa DE Z'ANAHORI,ASI, Ze n~Jho r'~QS (100 rtodQ-S COin, £ill mitodc, to dodo]~,Oll!eiite, de, 0 III I i'41'" sa I mori 1m ~Jc~m,. salsa de, soja" ~
..
(I

CJcJeltrrat ulna CQ:!ue,1Q con do b ~e,'f,glt"d~,odif:w so r '"I,dlad ir u 11,0 [buena lea nt:~dQ'dde ,rltei't'B, IdS ,zG,nlO:'~or,ins 'Y IUrtO pii'zea de !ot Sollte.ar OO'lnst,Qlnrt'Ullet'1,ts 2: mi nutos'~,Td.pdlr' ."'f' eeeer IQ f,uegrl medi,o/looJiO d:,e 3'5 Q ,40 minuTosl removiiB,ndc de \fe,1, en cuandcl 'para, qrue 1\'0 se pegue~.,(,Siii h.Ulb~:er,tl POC'Q~'z\B.l'1IlhD,riit1S'~ mejo'r ,nMdir
J

Ide aguQ.,_) ,Cuando las mnoholr'ias est,en bi',en co cid'as" onodir uln po'co de j.,c.ml.j~ salsa de, ,solja. ,5ervir~

una peque:na, oantiidod

',-N': r',: ',:-' A "'DA M'" UII "~'O-''. O"'-'R" .: '.' '-.'O--~,II ESP" "A" ""'~U-I-ETTI DIE'M"A-R": S':-'LA' C " 'N.. lV' L -. >. I,. :, - '.'< ", IE5'pcilglj €.t i de mar~. ,.c"m vi nQg~B de arrO'I,,- trr'o'Clo'li (en flo r',e-s) ee II b h:ancG (I n 1"~i'G:s 'f ifiGS) robe ~~ (:e~, J r tos' 'c: art·os,)~mafiz, '~iIncgre de ume·boshii
I ~ ,." , ,'" .''_, 1 ,",", ,.",'

'n-

i.~

I'

Virlog'ret'a: rlueICe5' (. 'rotieDdos)~ ,mug'i miso,. vinogre. de. 'QrrDZ,~j.c .. n.. Q}ceit'e de. olliva r
,j

III

Co Ilo,c,ar',' :1a.go lair(uno. oOluekl'y' ,[ubr rlla con BgUll flrf:a para dej,ar!a en Ir'emll'Jo 20 minutos, Ti ,'ar e~~gUQ.

'.

.ou·brilr la milto.d de.~YO urne.h del ol,go e.on agu:Q; oMdir- j.e,.m .. Y IJJno! gotas de, viNtigre de arraz .. Co,oor' co n ta'pn (I 'fuego ,meCnll'~' bojo 2~· 30 m~lnutos0 lhdstm que 'Bste tie,rna, 'y 518 ~d e,VQ.'porad'Q e~,ogua. (amdir' agLll S'j fUBrQ nec'eSQrio'~, - I.~rvjr agua CO, Ulna ptzee de sel, ARt1dir £~i lrd:coliL ~a. oil blanco yel m4iiiz: y herY1lrlos ,0 'fuego b c fuerte ..st n, topa 2.~3m,i PUllt,O.S:., COllar' la, verdu ro, PQsorlla 'par ogUG fr~a y esolU rr'i r I(L Eln la m~5mOl, u.s 1'0 es'ca~dQJr' les rooonit'o.s 15 Slegundc,s~ E,5eulir~rllos oie" e inmedliGtolm "Iftr'e ,~n VJIr.~.~.dilr'
l

-ft.jii,j ~ ,,U''!n,;L,;;!! ,g'li;!!' _

etas 'd.l"l
U.;I! .:~"

lull,"lnll!'l\l':l11!U'll

"".:1111 !I!;;o

."

dig,

'....

IW!.

iI'im- B'

.;~",~,

rIi.:,o;h-• .1.

,., Tonar:'s

Mezclor todas' las ·ve.rd,~rll'GOIM les a~gas,"

ftluece.s ~lii.ger'lament!e. n una sori'en seeo a fuego medio" ,moYie,ndo GCrnst'Qlfltemente con e UIOOes~pdfull:o de. mDdero~ J;ocerlas pur' ,en un Imor1'ero, y an'ad ilr' los demos ,i ngredieRte5' de 10 VilI~gretG, Me,zC1la.rbs bi'en y. Io'na:dilr un pOliCO de oguo. oosta loon!eguir la. CD~,sl.rteni(:,ild ,deseooo ..
5srYlir apolrte ..

('pelo._ a. c~artos)~ J/2 t-oza.de DgUQ" :1/3 'faz'Q de Q,lbar~,coQues ,se('OI, ,sail mQr~nL\;1 : 'vaiiin,Q.de vai,nill·Q. (Qb~'lr~a.V r-asp," do. elliint'er~o-' ,OGln ia, punta de Uln,euehiill e ofwllClldo para G~lroveJcharll1 _lien), rallll· dur~a dB l:mdIM,p me ClZt1, de cebada y mtlIIZ.

!kg' de

mnRlI_.S

iCc 10 oar todos los. inglred ie rITes len ulna. co zue le de ccere iillnt»)!idl1bfe .. Cocer ·til~po.do30 ,minutos LXiI,-. fLll·-",g'l' -"I 1m' ~'lIjII·'." L,.""'J·'D"
_.~ !fIJI
I 1 ~ ~ _I

Re':t~"ficar elll du ~'.:Z:'OIr- n me, I~Qr!1,01 gusto,. Serv'i r" CD

1C:'RJUJIrENTE DE'SEMILLA5:

2 fmms de gallilleta:s de Q'rir,o!!('des,enul:,adlJs)r1 e.s, eeee raUodo'ff' '1 e.s, posar sin l~a:var'I'4· C~!tmehlza de cebmao V' _fIIO· mie,1 de urlrllZ', 4, e.s, de sBmill~a.5 de gir,as,olllj 4, c.. , de ,sem~llhlS de sesam,Q v/o "illlo,baZQ, s
;I

"
..

u ]1 e.SpdIUI~Q, de. :madera.


malQ,

~as 'ernillfos 'Y tostarlGs ~Igerom£nt£ (coda 'tipo per separodol ,en Ulna, Barten, s,iln 'Q,c;eite rOJh~H:-,aJr10 metazliJ 8n Uha ca:ZlUe~Q'r ,Qolentarlu I(s,~nanG·d1ilr GQua) remlo'vliien4o co'n~'f.ar.t£m,eJtfe ,con,
L.tlWlr

A nadilr los demds i "grcd'~,ent,es" c. fuego med'i,o -bejo Y' me..l'C:larlDs muy b ie..n he st:a obf,ener' uno,

"

leompa,;fa y QRKl ~gQmad", po r 10 me,l!azai Venier en uln ,mold!. pre.vi~n1',S piilritad0' CD,n oHee.iilte y -"pklnOf' bien, con 10 espdtulo 0 aH11 ~as man,os :hommo~t ~No mils de, 2 elm de grost.Jr~ 1t.,aJar que. S'I e.nfr[e; 0 ~-:-nul~ dn'tes' unes Iminuto5' e.n ell hor'no lporla que. q'Uede Imd.S crulji,en:t,e." CO"llrlo a 10Imed~dadc,md'a cuando £ste f'!rfo"

,sorA CON ALBA 'W,A'KA,ME l'p IJ errc cortado' f ilnl 2 :101nftM r'~ co'r-tml~ Q'S
i

1m,~odaJla~ f1nl!!l~2'-,3 't'i,ros' de, o~'go W'A I'A,ME' f'emo,'JadIJ5 3, l miinut'(.tS' 'y "rDC8llddts" '2 ¥ams de. :ogue ~:1, 'it' C',.Sill de mu,g~m,ilSD
i
I

'1 C,,iPi!' de Jug-o fresco


l

de Je,ngi'bre {raUado 'Y' eS(urriido')..,

• •

Heri~i'rel ogWJ' gJi~lcUr 1110'S lJer'ros y ,oeer sin: opo dur1am'e, 2 mJnutosi Anadilr lias' ,Z'llRQi1orliIQs y e~ p 10,1190 II(AM,E 1a:pa lr' Y ('0 cer (I, fuego moolil:ol boJo ,dUJra~te 1,0 ,m,ilrun-os" WA IDi, ~Ulilr.d miStlI ClO,n un pC'OD dell ju gD de, I. ,sopa ~rooluci r' el 'fl!legc' 01 m'm nj'mo Q IGd ir el m iSQI Y' reil ,jen,g~'bre~, ApagQr 'Y s}~yiir;;, De~olrar'con, percj1il f'r'es'co,~
j

PAI611,A, DE V8RDUA,A,51

1 talo dl,e crr1l,Z in,tegrlll de grano lorgo, (Bas',mati:) ,clf!btC,llas, ,mioibcu:in y ,lrl,no'holr-iQs (e,c'rtCidllS'd dadi1tJS),.,
I

eolw'f~lor (0 f,IIOf2Citas), clz~,f~6n D cur'!Ulm([~eeeite sial 'u9rnjic:~one.s'Dpc'ional',es~,p:limie:n'1 O'I~olje,(otGdo,j la¥ooo'r COlrt'Gdo a tiros f'~'nas'lr, gUliRlrrh~:S vudes (hervidos ,5 Im~:nutDI~]i e~i,1 f'r\e:l't~D (pilcndol p

'.
..
i.!

Coloccr en uno ea.zuela una parhe de, OJr,r,el,z!, Iltl'mdo " a'cllJr-r'ido'~, par d,Elfi'Ide,,oJua., a:zaflran "n V ,lliiZ .... d'i!:ii ,aul ....n~ ,Cbk'C.UI,'uLI,j
-ioti'i,~, 1Ul1i1'U

IIIHA

rl~,,~w;

·i'fI

.. I~,

'mil'ri'r~lV1I;i'li
l'

'i!!;,!; .'~

ijl~_'

Lllcwr a e bu ~ ei d'n~b,a.Jar £ I;~


se

fuego ail 'mJrti:llM Y looeer'f,o

'100'rI,

tl~a dLII~ante 3,5 mi:MJtlO',S

'0'

hosto qua

h.tl'fCl ,evOpDMdc! el aguQ. ,Si e I f'Dga n e!l muy :grlCllnde~, 1!U,SQr 'pt1l~adi fusof!O .. ,SIli'tea;r' los' ce bOI~ col,n barto rut,s;, mce.,j,e V' una ~ ~:lea de. sal dUlrante :1,0nli nutol$,. II~ltS t
[un 'f'D'ndo de IflgUQ' Uir-lll pi,Z,IJDde sot Ccmr :1,Ol-:l'!J mi'nutos!l A nodilf' e I ,nrrO'L ,oo'c,liido :miezcllar 110 liiger,am:e nte reo" ,re r£5to de II~s ve.rduras y dejarlo, eooer' un ~ ~ m~nUlto :moJs,, IDrecolro.r' Ico,n I!os gllQ!rn ic ~ornesy servui r,. ~st,e, plo,to se halts, muy ,rdpIdo mn IU~,I"IBsto' de, ,grroo'z GO" i'd'oo;
'VB-rdlJrMI

'.
.' '.'

Arrodb~'e,1:r~t'o de, IIIlS

5IEI,TAN

CONI CEBO.LLIT AS, C'AJ~AM,ELIZA,DAS

..


Ie

.,

de SEIT,ANI a 10 p"llon,eho ,cen un po,co de, 'rJ,,~eite,de 'C,II:iva~Re,tirarIDS'" En 1&,mii s'm;o sanen; laftad ir I!. cebellites ent,er,d!S' Y St1 ~'treQrlas' 2~:3'mh'iluto:S' e,D nst'ofttemerlt,e,. 5i _·.Ol IfuIbiertl qvedochl' O1ccii1'g~rU;iiudi!1" UlIWS 'gDt,as~ ,Aii'adi r' e ~ !6:i',',o'n, t1 Ie plio ",:hClj! les'rodaj,QS: de, je'~'\gl;~ re. ap Ique cubl"'la 110 i[ta~ del "10 !:umien de los' b m ':i -I<I!' OI~ v '01 ,. ~.JI.n .. .. ..l,_ . L-I Jik. ve~ 'Url.JII-'iiot~'~ C'.~.,~ ,i;lIY,~U.;iIIi-li!jl, :;;'V.IU i IJi ~,,~~ IO~ conc:e:rl' +"QOfl 'd.:e II1HJ[~~~fJ.ln;lI!~ ,eHl&~- a lellJUIII'~ ~,'" 1il'\!_...JU ,p~r ~, . ,e.J,... _ liClJCh~,.~GU
IP:aSDir los' cubes
Ii"",...jlll 11!'!i~;!Ii i!!!,jIji 'iii!"AJ"~ il!l, 'i' - ~ 'iiD'irFI . IIIi1i I!ii!~ .

el fuego al~l1inlimo y me-sr hes+o que ,todD! ellli,q~~d!J :se, hGlNJ ilvoporado '1otQ;im £lM,te. SeJrvir,.
J

_~_M,

-_m·.. ~U' .... "_ A'~'A-,uE- '~-I"'lN' I C,HAMPIIN····.· O"N·····IE'S·.'::''L' A~TTLL,O./.·.·


'C

_ J_ _ __
'_co.· "_.

_.

A·"

I..

_'

_..,~-

Co le cur e!11 iClrame·gin um 'lQI,~.u~kt rernQJCLr~a eel n IOgUt1,que, J ulrto 10 c ub re 7 m ilrnlftos~ Tir,tlr e ~ y ~fquilidDI d~eIIN!moJDI hasta que quede solcme,nt,£ un flo In,do, A,flj,g,diiir un PO'CD de j.. c.,!m~, eC1f:ar d fUBP Imed te co n ta:pa, iho,$to que se, hoy1o ,e,vaporndo el 'Q:!lUtI. pelf C{)mpie.f'o (u rt'D 5 1,~ miinwtc\sl A:Had i'lr I~IMS ,go'tos de sl11sQ ,dE, so JD~


En u rtl. Sd.r-1ElrII loltea,. ID',I cnam p,iliOIFiBS leo.n a ~·lJIldOfl,te, a"litlE '1 U1rn;Q'S gG"f'as' de, sa I'lm de qll"e 51, h"ava e~opolrcdo. ell Ilfq uidct A Ko.di 1" elllClj 0 V lell ~.".' it Sllllteor 'Z m irnwrto.s ,md.'1 rej ~ Me:zc:IIaJr'1 os ,e'homp~RIlI"eS D)-'I ,e.1 oJr;t]Jme V servir-,.,

S1)jiO

hano,

E;STO -",ADO ,DE .lana,he'n'Ds y chirivfa


irt"ll~:"'""' I,. ~Il!l~IJ
iUJiIi

rcA:

CES__~~ ROM/EROI
ll2 ram,,1l de Ica,Mtdn,r ~iajl morilna
j

(,es-~ "'0 f'OdDd1tl)', ,cal'Q!bcz,at1['-:, t'ro.JOS :granclei),.

I.

11M'verdlUlros en Un\1'C\1ZUle~Q de fOlndo ,gt', 'esc; junto crUl, Ilm eonella,., r'Dmem, lJ,JilftCl ,ii:z:c·Q de, slilmar~ no y U fI fo ndo de U.g'LIl" Tltl'par y 1II,'{far'a ebu~blc'ldl1 Reduciir Y cQlcin.r (I fuego nled:ii,g ..bajo durante 30 miilturols'" l Me/z,t! liar ,C'o.l" ciJ[ld.cdo y 5'eruir' Cdliien1,R •. Cohloar

~~AILADA.
'-:=',SCIr<) Q." '0111 iiVG! v£'

I IC'ON)!3U EsO
raJa (krJ\iados y

DE TQJ:Y
1t1l"[J,eeOOO:£,)"

:I.c!~~

pepin,o Y' ~abC!lf1:i'cs '(en Ir;o'· ajar fiinar)l, ,1 'CoS [lnekij.

qllJ£so

de tofu ~
1

da,.,

.A Iliiliio': 3, c. s, ~g'U'Q;,

i e.c..pa;Sitc '

IUlmlebc.lshiil~.1

C'iS~aceii1t·e,de 10 _i'w'J'

:1.

e e, [~Qlllod'uIl'Q de naro.r1)j o'j!

.1
..

Nt6zc:lor el papli no y Ilos robon,it'g,$ to: - SIc'!lmQr'i rD. P-rensQ ·Ilo'.s' e,ntre, do,s pil,ato,~' ,C'Oirl un pc:se, Cine i!!mo dL!l[nnn'te una nora., nrar eJ Ilrquiidol~
COI!oe:aJr le'n unn ,e[fts.al~adl!~a ,'Cl.cJCHli:' los ii~grled~·eliltes,., Me:zc'lor' fa! i~!J,edi!entes' dell' t!I_Hio y onodilr- poco 10,poc'O d,e.s'S·ad'a. Sa, ~ir ,apart,e.
QglIQ

Ihcsil"Q, lo~g;l"o:r ~I tlcns~5'telru:.i[':-

QUIESO :DiET'CFU :! Ib la,que de t,ofu fresm~, mtlgi Im,i.lO.


CQ '1-. 'Qlf el blloque, d _ "hlif;bI en, :2 • OQ.'pCilS: 101 ~o Ilrllrgo .. Cubr'iilr eado. ,t ··0%0 eO'ln m- 'gii ,mliso par 1" odos sus lea.rU!L ICol~ClICor ~'no e'rll:,iima del ot[~O" 16u'ordolr en IIA ne.:wtt'Q, de ,_5 0 20 hiC!llrGS'" Retl:lf'\Gr ell IrniIV (51e p~'ede u+i iil~Jt UfirJl Se!J1U rlda 'vez a nod;' endo U11, O'C'O de m iso fre,$"CO'r pari hm.,cer' mas p quesol de tofu). lQvCiI:r'e.ll que.S'OI dE tofu rdpildClment~ 'Y' :5ecalr',~ l&uordQrl[o ,It,n!~Q ncvarCll . asta &1 mo,men,to Ide u _II :I,arlo.
l

'1

3 'p8rClS medi,Q:nos pe,lodas (iOOrRl Win IpOCtO,SUI bese d e - II d-' - - gd!r~DUU;, y IO'liJenilnaS ~ ... II~ PltZ'to. ,:~ ,S(h,1 crema !~elot'1i,

IlXIro,

que 'per,mOnGloon de, IPiel, ~ 'fIQZO de Qg~-a., una

.De.mrtlei,6n': '.
• •

,2' C·.I.. die (lveUat1ttlS', tOI~\!L'O_GS' Y' ~r;otetld'-s,.rodaJas de 'Aaronj:a.


eilZi;J' 'y Itact;'

ea ICN; o,lj 110;5 de pie. I ·n IU n


IbIIClndas~

-los 't,apc.d,as

'eJO n 'lJI'nl

fo,"_do de IQsr _. if ~aS41 IhGst,Q q ue es1en


e

DUUJ~rI~a; 'ema de mllg'~,rlrDba polr;:o a poco een eJ Q~ c

tI C ~J;,ejnte:

10 COIOC.6.,~· ; ha""'- o'b1t£lfi1er Iia

co[nsistencda des,sttda. C)esF-uSs;, 'ver1er 0 por' elncii,mt1 de las peros~ IOecolror con 'o,ve, lonO,s 't'rclce.Gdns y. r(J daj(ts de, n~ranJcL

C--ma-' ~ di\' ·-I.·'S'IW .... S II...... ~~I·tar .. '~tam de cereal t:GZGI Ide, cF4! posas" ,canals
. 'i-tIii!~ "
1 ,'!

aPI, NJl1lL'1 'Q

vaihiiillla, Il"d ~llladlJllN, de 1IIIim~n" pi zca

ae :sii.d marina

:t IlAmr' el,csreall

I~$,demQs iiingredi

wrial'

'YCCu' Cllni agw frla V' CSCUf'lrlilr\, Co fa carita en, UIIKI, C-Q:IWle~o\l JUtnto

CoQiO I 'QgtJa '''I' e

snta;J'

:2. ,L.levIr a ebu'lllil,ci6nl 'V bqjctr ,sl 'f'uagD [II Irdn'iiln\O,.,Ctlc:er 'topada, diurdh,te, J 112 t10rtlS 01 Ihrdta ,obtener Ia
collsi:st,.nc!lll, dueada. ,!~,A,iRadiir b rtll~iadllN , li,mon., Sertvi'p uta
,est« Cl~emo

I.

crema,

,calli

I&el;,. de orrol' (o:p,aonalll) ')t lemi~ ,tc,;St'B,d'.'. I~.S'


ie, reduce
10

* Ii

,m hI" CGlnfes~CiiS d:e CUBed yo cocid'o,;, ell tilempo total dBco,ccliion

2!D

imiiillliJtos~,

,Semlllll)~~~gjp'_IDJ
, ,1;. il ,;IIi;!I;M'lin I..... ,ii.it.:IiiIiIII'·I'I-I~li'il\JII' V nLi!!iM"r' "" ~T'I!II!I~ 1'IIUi' "!!!I!UI!I,1 Ill~f ~~i~~,'

·r·l-r~i ...~ ,_-II~'


.

il.;i.li'iI U"'~!III.,

2~ C(:lifentar una ,lClrt-C11 (sliin, acc~tc.) y ajfLldi:r hls scmi~il\.i''%)rrcnaiVltel'ido ,eonmJnteMGJ\t-e con una, Qllu::hara, 0. espd1:uIQ Ide ,_era~ 3~ ABdu'ci r 1mllama Ii V£mDllqUB lu ,:samiIUu se quenttJR QI etnld,l:lJf!1II d, :mit1Jr" E'd,nn, !MSU pun,flll GllJonda 't~.ne'n uln 'I~gero GrolRdi de 'mnom Y' 1t;.()II!Qr [dorado bri~l,brrte~ ~m~por4'llltt' un 'plat,oi II!IOO, "I' ,deJarlo~ T OJ, enfriar. 5ud:rcIor ku en un 'torlJ'o ,de, vidrio her-me;ico .. ,

Ql;1e.lrtar'la

[eln IlUna Bsplruia

saricn (,'sin ace~te) ''llftadfr' I.' sem II'ku:~ ""ov;~endD 'Ir


dB;

COhftlJnrtsment,l,

mnd.ilL

:2~ OmRdo 101 ii110 g,iUoti II le~te,~, red)lJe;il!"i IWiln, po co :ia ~lliClMj' cOl1,tiilnuar r,emOy.~:eMfGlal '!em eo,r.stQ~temI!rtte:j' huta que,5e abulta" IUM CClMi:ltencia cNjien'te", ,3i' I'nmadid1amente tNl1sf'sl'ir'las a 'unl p,lat. " bandeja pfano y .co ~pGra, _,en,f'rfen" que Co~servarlas IUrI,r&Cipi ente :her,m't~,.;o ide V1i:dr~'Oi ,

y'Is"''''''i

"1

I" EniC8ndcr

IS-

'f'wago ,con: IlhD,~amediiQ]~ ,5~e.tGr


j

h,orli:luma lm_cnte
J

fa IhoJa de ,..Ii iI 5 I,m die, fa ~Iama~

2.!, To~ar 'twa, :Ia,1iLt1Jfl~,IhGSIU qUI, su ,oo'l'orl mm!bie, a ~d.

lids brilb31M"'lt,

,Pan7i75dear,",z y mUal I f,am d. cereal (80%, de, ar-~I'Z ,die,5J"1FIo,corte y 2,[0% de ltftiij,o)<r HII mar~nG~,.2, t'lza d•• Jl2
I,
1

La'wr!as cereala' y cofoQG_rfos CfIJ UIHa,olla a IPICS~:dJ1l~,A,ii'faJdi:r' 81 qua y In SIll imQ!r'inCl~ 2. L,le,mr G p'ulidn~ INdu,cir' el fuego ,oll .fnim,a· y coc:cr Idurante, 3;6 ;nlillnutO~".fUtij~~,mr' 'pl:l3lta ,diiif1lJ.,ra,~ raJ si IhlC8 faba" S., ~Iti rar' la, oilkJ;,Idell fuego '1'dIJor que IbQje il. l,m_II~d:ngraciUAlmenfle. 4., MOJ. un PtlKa, de G"lgod'tSln lilmphJ e!1,n 'Gp 'f'~fQ Y' ,Halrri'r!o com:plet(l!me"te~ ICO~o,CGr' el1 su cantiN Ia 11'4, parle, ,de,1C8feal ~,CerNr el poRl, ''1 Ipresionar el cerea ~kartG ob'mner' IU marl t,otalmernfY@ 'lc:-ompacta~ III ,Abr1j r 'Y',d'Ci~r en, IUM ba-#1' Ilepetir cDn.~ resta ,del c'Great 6. beJIr cn,~r,iGrw ned: horas~,Cart'Dr d rebanGd.al' Icmn IlIn, Q:lchi,ll, ds, 'PI-nl Y ·rv'~lr',.,
J l

Peate de

OQI»Ccatcs

2 Q9uo.CQtes mcduros, el zumo de 1 lim6n, 1 c.s, de aceite de oliva, 1 c.s, de miso blanco, 1 c.c, de pasta de umebashi 1. De.shuasar los (!gu(lCllt~ y rociar con el limon paro que no enllegrezcon. 2. Hacer pure con 10$demos ingredientes y un poco de agtJa, hasta obte.r'IU 10coru:istencia deseada. Servir.

Tarta de frutas
Dil/erSGS frutas de colores, una!! 9OtO,$de zumo de limon, sal marina $elatlna: 2 vasos de %ul1'lO'de melocot6n naturClJ, melaza. j.e.m., ralladura de lim6n, sol marina, 4 agar. Coco I"Qllacio
C.S.

de

1. Colocar en una fuente de vidrio 0 cer&t1ica Ia fruto cortaclo en troms peque~.s, Af'iodir UII4S gatos de zumo de limon (pcI.ro que no se oxide) y una piZCQ de so.l. Mezclar bien. 2. Her"ir el zumo de melocotdn COr! uno. pirca de sal. ralladura de Iimdn. erldulzantes 01 gusto YQ90.r, 10 mi nutos 0 hllSta que se haya disuelto el agar. 3_ Verter 10 gelatino. encimo de In frtlta y e.spolwreor e.1coco sobre aqueHa. 4. DejaI' que se ~Iidifique, clesmoldar y conal'. **** •••• *****************.*

PuN d. zGNlhorias 0 10 rKU'onjo Cebolla, (cortodas en medias lullCllJ), zanahorias (cortodas


ralladura. de no.ranja

en rodQjas), laurel, sal morina, Qceite de oliva,

1. 5altecr 10 cebollc:! con un poco de aceite y UI"ICl plzca de. sol de 10 Q 12 mlnutos sin tapa. 2. Al'Iadir las zaMhorios, laurel. ure pizco de sol yagoo que CUbM 113 del ...alumen de II1!lverdul"QS. Cocel' con tapa a flRg) medio-bajo 20 minutos. 3. Retir<lr k1s nOjClS de laurel y hour pure. AJustar el agua pc1r<l que quede una consistencia cremoso y oHad;" 10 I"(liladura de narCInja. .

Salteado de pasta con

OIcOpa.r!'CIS

250 9 de espirales integrales, 2 cebollos (coMada$' a medias luna), 2 die"tes de ajo (picador fino$'), 1 taza de ckampiKoneS' (cortados finos; aPl'adir uno.s gotClS de limon pera que no oscurezcan), 1/2 to.za de moiz, 1 zano.horia (coMada 0 cerillas muy fino.s), pimientp raje y verde (asado, pelado, lavado y cortado a tires), albahaca sew, elccpcrres, :sal$(! de soja, aceite. Decoro.cion: perejil (cortado fine) 1. Cocer 10 pa~a con abundante ogua hirvienda y UM pi1:ro de sal rna.rina. Para el tiempo de cocd6n. seguil' las instruccioll£.!l del envoltorio_ i.nwr la JXlS1'ocon ngua frio y escurrirla. 2. 5altear en UfI(( 002ueta gror1de las cebollas, los ajos, los champiltoM!I, 10albohooo Y'el maiz en un fonda de aceite y salsa de soja, durante 10 minutos. 3. APladir las zoncthorio.s y so.ltear 5 minutoS' m4s. 4. Fil'lCllmente aPiadir el pimiento, ta pasta, IllS oleaparras y Un<lsgotas de $al,a. de soja. Mezdar bien y decorar con perejil.

1" Fmtlsr 11101 'f,oma.t_ maduros ,en el 'pon inl~IJ~Ci.t ,A,KocHrWIlMS gatol Ide dcate de Ollhl[l, '~t IBSpI,i'vorear'

con Q~bahaea'.CD, U ore90;no.eo~

2,,, ~r

all tofu 'a_~urnado,a kJ pklncha 'y .ifkxl~lr :2 .-rita' ,do ,salsG, de sOjra en cadG ihi)"lcha,. Co:l!o'ccr 10 lo,nchas .nrci ma,.,1 paltl '1' deQl~l!r co'. los'ghe;rki AS: y • i 'pcr.ej,i I~

-QtI i"
. .-:.1
" J -,

'-

'~'..I;_,

1'Wln~ li""~ r~~

- rwm~,,~,.:L.,-) -~.~ ~ w:_w~'N ,•. d-~ ~imli"'li'I.~'ll..ln' E"l~';d' ~9 ~'~~~ ".~,r.~~


_
L

~~M

.. _U~I

iIi'jIIl .. ,.. i..:!"

,I, .~iliiiJ ~ ~I.~ I;~' '.

d--~

~:II ~-.JlU-1'Q'iII J~

dill! Illijr.('iI'iI, ~f-I;IlUII'"j


," ~

II.

"r

~-i~¥!p.,

d' a.
.. ~

r,r\',d!_n ~~J~ltll!~~

d-- ~_~JI'.'IJ!IP. ,~,., '.1 ,~' ,""


I
'_.. ,~

• rJillrnl~llila~

~I!!lp.i~

,Aim M-.!"',rn, U'~J r-"-~~ I~~J

de,

IUiMe:OOsh
i

i,;"

'C.C'~de ,rniso
1

ollo'noo
,eG n

1", Ttro'eecr II remo f,flcl1ia. Herv~r)b '5 fAi ~ut,os

un f:ando de. ,agu& Co~f,ar J11 e

':it lHacer' puNE ~CIrclfta'~Gcha Junto ,COin;llS demds' ilngrcdii:entu' Y !UIJI, o cl,de,~1 I p
cOin:!egUllr'IQ co,nsi,stBnc1iill desMda. A~'UJGrNa" ,si fueN, Mcesario.)

..~Q 4

y ruer¥4"la

lr:arYGdo.;, ham

t,
2

5o-fre'('r I.

'CBjbllll'QS~ 'eGA:un

poco de GCe,ite " 11M) Film, ,Ce lullO'

miilIIUitO:SI, hCllta que,

'MftCrwIi~"~rrtM -- r - --- -- 8_

I~

,Aibdir,Id .zfJnmha\riOl~, el, IGl1.lr.eI.r una piZ'GI, d'e ,scd~ Iun, fo,nd" de 91; ' 1' UrIaS gotCis' de j~(~lm. 'Taper,' e"ccr It fuego mediG,Jm:fnlrno 20 mJnufls~1Affadir II, raIIGduNt, de, I iiM6~n~ ,A'hirU ,de, ha~B' pu re,il' Ilr,uiror ~In, occ' idelljup' Idcl'dGC'jlnadO' (si ae COiRlidera,,neeaaria) y e,11 -lUJrcl, p Li...r-..r--i.. ~r.. I~""~'W'I' wv n~noi r·· IQ 1~,ooi'!;'~il'i~~~,#'li:R ,desead-\Ijj . hli~~: Jtb~'ll t'1rI .. I. ¥~
FlW!1!I!1!~.

:.: --- - - -----y Ida,odbl~

,ate"-

'M

11t~-~~!lilL.

'lWW-1! IIijI! !!iI11 !!IiI!11 loll! 1 lUI

"_ _ _

_"

-'-1·--· --!li:dul---u' -. ',' dl-~·'-.'mpeh- G-'_I,'~' a Med"-"II_~- --.-'os ,-,'., ' l _

'1--

1,1

~.:

:_l" .. .,....._

.-.

lpaq" de 'tem:pelq,Of ,I "thy, de alga ,kombu" 2,,,l!~J51.Id••


I_~l;sa}ll!

'11.
~'

[i'lt

,c:.-II·'~I~ "-1·::-:·2-'· '~;n",~ ~6 ~_. I _ I'~U!, g~

.t·-,~,,.~.....~!i;.g;;m-_ :~,~~ .. ,1't.'U=,t - -- ,- . ,.) -t-- - ., --. -., - -, o ,..I Grro,2,~::,i'men.-_Q f' relCG,, .upe - SQ I, t'iI, Qt.
~M ~~Ii'"

SOJ~~· AceJita
2~:' _
,;10 ~
~~!!!l

.1'-,

_~;:I'!3'

._I"[;"V~I'_

'2<

,i!;'_~_ ~~~~

Ig.~

....

iIJIi'Ii!.mli'iil''!F,iII: 'I~II!~_.~~,.

~f;Il~

~.'.'!I'~'1!l

pora f'reir .. M J'- ~'-m'· _ 1 J.l UK iini .,,...


__

!II"

,Ii ,~_ ~~, 1lr...~1!l

"lI!I'Ir~"_'

'~llr-"li'-~m-i,~J' ~~3Q , . -~ .

- --- -Ii ""m- .....,~ ntliU'li q.... '~uL.,.. ,.., I-_a, 'mli;;iIi,,-~ 'Cazu:eIIG '--'Iiiii-'G1(n:n.' "3""'" _JV.·· ,IiI\iII"~~ eo!~,., ..~' """ 'LP.Ii~ !iii 1UUi del yoIUM&n d'C_ ten'lpeh '''I ta ,sal. ,de, ;sojo" 17apor' 'y coGer G,fuego :medi'ol dUnDltc, :15, miirwtQ$'. 2 - fr-:-~tr! h,s, lftedaJl,lon8S!' bieR l.cad'IIS' en oceJite CoI~fJcarfQS' en, ntln&IJ;1bsor,bente, Y··· -. 'r" . ItJ"- una deslnmis .." ... "'-'1"'- a ..... ....:.
IIIiiI'nl~l!!! _In ~ :~~,' ill ~~ ... ,:=:,,>iP

, .............,.... '-1I ~ '~ol-I'QI- I.,: +'&lIiiiIiftjiIji:1.,..


II(

'''''II;O~I

-,,_ill

,nil'il'oi'tlil!'

.,!!1M

.--' en

- -----

UIlQ,

k-

! ..•..

I~

....

.•

-,

. -.

..

.'

•.

iiI...

,.

Igg~.~.~,

k-,M\a!ia-..Jt- ,~--'T-I uc ....


_" __ •.l .. __

tlil~IIiIII

,-~

3:
_lIl

.:. =t1'iICGr e R--·'· ' i"f"


Ih'"ti.-'"
-I -..

!CGlleJt:m;-~ed nnUQ nAM, 10 mlsd r._~~_. __~~ ._ ... ,_,.


'pica' u-e, apesa.h:le
.Ji -' - -, -

',,~, U'I!IUllr Yin

:~ria~ d-lt 'iII"o~,1,!II~r,


~!I-II!-IIIiiIt"

'f'-r~ia,v '":· Q 1-'" --~'I L_- t-·· 'D::I,elJ!'18r, I·"13,,cor\!U~il,enc.. (' ·.. ,_'ft .' p',.,. --1 ~,~r .1:1"•. I~ G ·bt-·,· . I,rt,tegrcr b Itn!itud de la m,enta 'pi tQcb filinG 'y rne;zela_r b ~en.,Verter III ,.llsa caliiente lC!ricJma, '
, ' '.-'.' ,can GgU4
I

I gusto- .JI'_ II,a SG.n. II f':,ueN, -.' ~ . I- ~ ltl~ __

'[nMftrtlr,

lias, .... ""lmedienta' .., mano,,! b memu d --',;iI --~--~I-J3!!!'·-... -, ._' ._ ...

necesClit'IIO~

1_

.•

v
,'

e~u~"ante_, .~.~ •• -

••••

-r.

'.\1'

.y'-' -d··la"b~~ ::. ..-~Ir UI ,il!"'"ftili" ~--V!lPIJ

,.1Ii ul

n.do~to,.', :d-"I~ lli1lt~_,.l IB'Ii-an-: Il-~ , _1 J -• ...

it' :idi i;~1 !III?

.-'I!'IIU'lrII'Io -'If Ill~'

s..i"ten can
, , - -, I -

i!iE!(

~--ftnh'-'l'n.I.

~~A~ w.-,-~......

,(··:p,'i"ir~+n~""~ ,~nMJ-'3. _~.II -,¥.W, .~UfiI:iI .....iy II'~""-nn rw


I'-'

v.......
. ,-

a la gI~allCha
,.
I - -- _

liiilIio,n-+,a.i~~

"

~.n

'trORS'

.,.,11,grar~5,.~

1 remo I'" atel: "dO'GIl, ~"'II;"(II!!)-" .'QC[Il!G ~Bn I' vV~:_1

'WI

IMiIiiII

nnr- I-'• . ~i~.,.ft Ir. Q IIUUl/"


111111_

1~la·JIL..~

....,t", ~ __ ,llUt.IIiMIi~;II" (.~ _~i"

'1UlllJlIl-rP.Aili -4";"'"':iftl'l
'_

1•

II'1IMliJI~C!'

,.

,A' I!JijIIv.J~""" _ ,v

'I-n l-nll"lH'J'):~~:.~'lt.'iIiL.-:m I :;r¥, . _""I!IU


~l

'". o"e-'I,t-.,...i_ 'Oi!liYat \Ie! I~

1-

COcer' 105' ,!Il.mhDr,idS", e.! ialfa bGcfn, 'Y Itt catltlba'lt1 ,~on lIFI, fa"l .de agua y una, Ipiz,ca de ,sa..!at! wpo-r ,de '1
a ,B minurtoi~

2., ...a,ewfGS con un poco de ar;eitc CI:!a,lancha~ 'Tdnfb'ien 81 seitatt

Sevir: ,caliie"Te eo:n, 'peraj it,

;E'IQlI;r'ri p ,eiat.
""~I'HwIri" IU~, l'I'oIJIIEo""'" .. illla'i"""':1_,.'W' - ~-

V eokaearM ,an, un.a, ma(l" Olbri,r 'Ia hlF.l~ki ,Cdft aguo flrl$ea;, lkepvj,rlll .1,.'2: m inu'os: '/' .
all
IUll!ldL lIE.i""':r"';"'"

..

2:~ ,A'Hadir' tlln fondo, d:e G§: Id1Y' un. poCI de, ,J~,c~mTepar' y CGCe;' G fuego· baJ,o, durolll,t,e 20 mirwJGs" e hast,Q .. 'que. kGya cwpoNdo ,tode SGzon,or' 'cl gusto con _$a, de ,'~jo.~ ".

a:~ ,5Glt..-l..u
s8rY,irlil

,"toUa, con Gceit. de ,oliiva,y una :piz,CG d. ,sal ,mari~a"sb, tepd durante, 1,2miINJto,~, A~Wir I.. ,Q:lgashizi ki, la, rG'lladtra, de, lirndn y lIS ,Q,lmendN:S., Me.zcJar bien 'Y'd'eccrar' c,n ell 'perej f I 'y
,

.'I·.G~
lp-

.
,~

EllSCllada
. r-

COlI
? •

Di~verms fttcihugas' [CoMGdas fi.NIi)" hierba. 'Ide, 10,$'QlrlOn,igos


.-. _, }

betT;os' Y al'n· Du-.,~


zI

. 'fres~'..-

"0'" \IIi {-,~,'. ·,·ddG·--·-"-· -',' U _"'V-.I' -" _'

1'RIirf'

A'Ofl!'~mlt_",,,,,,n:tJi IG,de *Gmo,. ~

1..,;
I

r.~:
'-'

-'.,

f'-'11'I.i'I" --·--·

I)

berros (trdCBldoil, alga, d~I.J h~hlOJ'O


...

illY iil' _,

autI-:·,-,-.·,-,:-~-" _. - - V __ ft, r

vinC1~N J·,.em""r '_ .,~ d:e ""0%--, muiii m iso,I~,_ C!I,JI


"';1-

Nuawl cia IPBlala ,(truf'QI d"",-,e"- 11Ii'II1-ISiI'i'F'IM#tib-"tl W._ ~ ... -rr·~~ l,.,ii." .. I 1._1~11\A""".J~U~ ~,int'lir;1i'Mi ... , "'.1IIft '.'lil~.;ooo:",,~I. ."L--lMim""- '(:'''.n''''',ft".Jt ..... \ _ :~ r: ~ ,d-1,a,i;!iii!l;J;a!,I'-I''':M\iiin_ -t-'~""''''~''''''' · 1:... ~ UU· . I'I.WI] 11_ ~'h:0-' ~v.lu --1"3~'_' V,UU, U~ u,... !lii.R-. _ 'v- V;li'-' .r"U~!iiJl,I!l1 11_.. tr U-a!l!',,\JJua .'-_.h--»:'- ,lnGS I '1 etls. "., - . " --,- ',', 'I:-D- ee ira 1~l._..JI d-'le. nn~,iiiQ ib.... -d' "2' 11:-1-Ill!:, ,ml~U ---~I,_,_.di,.- d" nncas 1 - - ...JI" ." - ,~ - -ill- - -- rIIll U\lLa (:...f'lftC will' fI IIUUIJn:1 ~LNZ,U-O'!r'-~.---.~.
._. .. .•. • .• ," ~~ .'.. • I . .':'

M._

WL

11-W.

III ~

11

~!JI!jt"III_ ~

iii;

'·'ll~

'i)
I

~~iiI!~

. __ ~

Ul11f"ii

1I'U-iI
__

,_
_.

iO

,"

. __

•.

")'

! ....,...... •

I,

"

.~'

-··!!I!r'!I·

__ ,

_...

,_.

fI"!I!~"~~I"~

_ ...

.c,

'_II!I_IIII

••

__

(op,t'wi'vo')

I.

lCerret,ir .IiA logual tid lbolo IMlnG b tab~:etade alfar~oba!,


l

Plece.rio dejar' enlilla M,VCrl,10 minutas' a ,1ft.. . 3., 'to\mar IL.ilIMI peq,ueft:a atA'tid;ad ''I' h,,08r 10$ huevos; ~ebozdndo~o'sCG'n coco 0 ,.IOJRG tostad'o Ii H deslG~ COlowrlol .n U!Dpla,to , pafiler'lo.; '.11,!1f1 M·vera 'para 'qu,c 58lirdurlZCOhJ;, Serflirlos 'frios,.
j

2~ A:Ra.dir' las Gwella!nas·,~ sSsamo, mo:Udo y la, ra Iladura de flarallja,. Me:'z'lclla, liD' todCI bfe~t. ,Si fueN. .1

N a,,--'ilill ti as:

21'Qz«s'd'G Ileclte de Olrrl'Z" 4, e.s, m:8~Qill,~ l,c~',",rallt 'nmonl" canSla 11,11 ramo, urti'llimJndo III '(JU Ipm 'V kI Ylira)~,sal mari na,j 2 c"s~ majee~, 1 c~.s. k.IlZLI dc: (0' 4 e~.,s"dB mai,.M;. QI ,3 c..s~.lll,m) k !", ,C4len,1'f.r' 1'1 leche de IrN'2 Ito n 1'0'5'ingreciieFlfO\' me.,s 2~! :C,ihJlir Ila,,mai,caM en GgtJQ'f'rf.a ';;' G&u:lh~k1 4 ta I'B:c:he,,, tiervilr' 2

10 win,illilia

(abierta·o lo Ilargo 'y

'as'

IdS
Q

de, mCld'snJ,,,
3; Di 'tui r at

espesantes mGilcenG lit kuZILJ!i a min~~t'I!,1 ovier"do ,CC",IUM,uipitulla m


Cl!fiIt~I:I'iJ,CI_ment8 mn

,cs1pandaJ de, madera hana qUI, :Ie espese,~:sln ..


to

lw,iU tal

1Ig111'fria~ ,A&diiir 101 'y IPJ'Qiilncr~o'IbrlC¥Cmcnt.,

mo\'idftdclo

10

]-

_-II ItIrwri; ..

4,~ SerVl'r caU.f,IS'

fr'fas'",

,_ -,atta Ida Ilitano 'XIlil. 2 'vaslS de leche de ar~Ol,i' :3 !C.fI'"de 'CDpeS de a,"_~._r", una piZ£Q, de sEll11~h'aj' 12 Ulftd;n~,1 ramo, de 'CGn.II,~; 1 CIS. d'elkuzu,;, 4 'plf,6ttlliio-S maOLiro,s (e., POdpJ1QSy mezc,ladol ,ZIHnOdIe II'iI\ft6~)I,melazG;, Il2' ~uetc Ide ,gal~,f.tal'
I

e~s.,de
CjOI

,r.mJlodIlJJN, de u.s' gatas de

19 i,&nt-U'dnJnte; tDi~nutos~ :iQ' IAst'lrar' Ia irtlMa de Ulnlkl·~ :2,~ Di luiir' cd ku':ZlUCGn un 'POC-il de, agua 'rl'a. ,A,l'fId:ilt'l11l removiBMO ,co nl1'aJfrlmeftf,l, co n iJlUI ,u-pd,ruld de MIdi.,., lhlirvllin.doll, DJ"B,Va11aMe lhtl$ta lqu_e S8 espe.~ ,!; Vetter 1~!5'p ltimr1O s ,en,ed IU:qui'do y ootlrlo,,; ;A~"'dir' IlfteluG 01 gl!ll;!t,o. 4,. ~Ioear :19 goJ~\a.tocs en, s.1'fe·'ndo de Uti '11\'01 IIIde ma'iano, die tarta, '\lertar po,co' Q poeo ,eJllliqUidia .Iei'ma,
I,

Hervir

lOtS'ciniCO' iprimuDs

Y' c1eJmrI.~e, !Ie, .t1I,f',J'e~

*' La- caneia,,.,

:R . ~,li";;oJC~'QVl.r v' It'~. -' 1

t"-euri'i11,-imr 'Ui ICO\~~1 - -- '. '. 1"~~"!!IiiI!'JII'

,crcm~ cia Qer~iffllll&l._..~: , __ ~I


IIo'!!!'
~"'t;!!' _~_ ~ __ -~,' "i;i!

..

'.
'.
I,

.'
.'
"

.1

.'

CRc'MA DIE' "~AL,AB,A,CIN v PUERIlO! T:A,_. IIULIEH' :D'E' QUINOIA 'TA6-LI'ATIElI AL ,P',ES,'TO' l'rl/RITOS, ,t)E ISE'I:TAN V 'TO ·U :R,EB,OZ'A,[:~IOS MANITEQ~UILLA :OE CiEBOIL.LA EMSALA.DA M,ED'ITERRA,NEA CON TO'fU ,MA08RA,[)O c ,,·AN··· SA' 'LTE'A" D,·O-:·I oar-0'·.'. ~;E '.Z'_f'1l_ ,A HO'rr'\I')iIiI, '5'~ U~ "]11 ,MACE'DO'NIA D'E: FRIU~A,~S E:5T't\CI'O:N'AlE',§,
_ l~"'~ ::"1, ...•.. -:: ~"" .,:~ _-:-,'

'"Ail',

....

~J.~"

TA.RTA FRIA ,AL CA' E'

,CR,EM,A, FRI'A DE'REM,Q,lA,CHA '.' ENSA,LA,[),IlLA, bE' CEOA:D,A ':r"HC'· D . L:!O"'.' ',~ ",-~L: , : E'TO-"C'U- y ~.S,FA",i~A!Ov"5 _11f~ A' lol, _ HI .1 JfWIIiiii",,", E- -:_ ~,A···' ' IE'~ Z·::·A·· ~~IA' o··nIAS::· '.'
D-' 1"'l,1~ .
1.,.-

,I!.,;.!

._,.!"!;;,I,

. ,:_~

-_ ~_

_ ,-

.~ •• i'e-1IIT:.lJ·,n hE"--:::' : I,. n,"', _ S·-:EIT-·A'N' ,L,;. . u . ,:.:i J-I ,L',JLA[~. V'sli'"l'D"'ES'" A LA' C··A·'T"·dll ·,N·····A C"O-li\IAnA'~ .M:··E-· ~T. C "-L.."._ .... .":'lr~1 "[Iii;. '.~,.:
~:~':
:~rlli.·.·I.~ '".' "~"" ', ...... _
,",I, _ .'.:':

I.

• .. •

ENI '"lA,[),A de IBE,AR)OS Y ENIDIVIA,S IBA TIDO De F1"/eSA5 fLA'N ,DE':LI'M,ON, MA!NZANA,S, SA,L TE'ADA"S AL, 5,[ESAMIO~

1-'

'-"B DO"' SA~'"A:i:·._. "_. ! .. ".

_"

!\iP:-

"AE-'-~'M--'-A"_,IJ' C'ft -_.' ,-,,,~l, U' PU! ERROS ..,LA··.B··A·-·~·N'_.' . - ,_ -_ "E~' ·-··, '~d
I ~

,Io,s '-llJerl~o"s ert ;1l!I,~ fondol Ide 'l1~ite, de O,UWB ,COri sail !mMiil'Mt, de 5 {1 1 m i"u1r~lr'I' sJn'fOpa, o 'f,uego! medll;ol~ 2~ ,An(u:th' los c:Q,f.aboei.5" &1 algQ,I' II 01bahB,ca .eo'v 'aguol, ('10; m itad del vo,~ume!n, de ~GSi erdurAs); 'Tapar v Y' ,co,car CI fuego mad.Eo de :1'5 Q 20 m:i nutos~ 3:", COfivertilr-I'o todo t:ln ,pure y :s:egd,g 10 ,CQ,nliste,nciQ, :d'cseadoJ 'afb:lir mas !Q:Qoo,.,$Qzolrtir II gusto Gon .. .. ,. .' __ 111 L_L. ml50 b-IQ!flCOc-';51 'f-'uertl ~f1~so_n~t· 1 '''I ser¥].f ,co'n 1Ii UI'W!J~I'J'QQ f ir,ef.c,~ Ille1 '

I,

,sa ftear

I,'

L lLawr fa tquiooo varia!! veceSL e~Sicurr:lr'!(I bijeh 'v"to~irn~la, ]gerama:f.l,te,e" ~


'mJnLJt,Ij,S",
j

UfllI ,S(!lrte~ I(,;in,

Ilcelt:e) UlrtOl

r;omp,i'EttlQJ11cntEL ,3,.Muclar 'Itts 5emUItli y e~ ,perejit~5enf:r'i

2 ,Co.it'ei1tQir QglJQ (p,ropr1ciic'h l parte qlUinoal2: 'pGri,eis '. a,g~t1)iaffadiir' 11,0 ,~lulnoo'r ~'GSZlnoho~ias~ mar!, &1 Ulna. pi:zoo de iCIl: y una' hOJo de IGure~ Topor 'y Ilevar Q, ebul ~ i,c'i6n~reduc:iilr' .1 fUiB,go a' mi rd me y corter eo'~ Uln, d-ifiuse,r dlH~ante 2:5 m;~l'iUto'~t, ,Aprox;o, IIHostQ ,que, todD £1 m:qiu,jdio se hay" c:vCllPorado
i

Cocer IDS ,tQgliGted!l'i ,con,,QbtJI MlmtTti! 891M hi'rw-endb ,

lind, 'pi%,OO

Ide std ,marii'M", sij:n tapa


i ,.

"/'dur,tlnte 81

fletl1l\po in:CUcado! eJt1,,eJ e~,'¥t)iltorio~ · la'wt" coin aguo 'fr[,a 'iiI' escurrir 2., Pest~~,Ut'i Ib:ar um parte de '~i-I 'r lUnd;parte de".aJlbahttQl f'ruCli tro1teGriGs pequeffcs 'y lin los tCidlol,S,~ARadir ,ral NSto, de ,los illhgr.'edh'ltes ~'U~ po,co d~ y bati'r kosta, 'COfnseguilr u:t\n ,erema. 3,,, SerVlir e~ peSfo 'bien rner,c'iGdo QQ'~ ~'osta.gliQten~> Jus-to IQIImomento de, oo',m,er'",

,.a;

Li:britos

d'e ,s·e"itain ~' tofu ,Qhum'Qdo,

,f pcupJe1',ede ,S'eitd~" :l/2 'pdquete, de tofu ah.umado, ,Re~zCldo,: 'karioo bihulQl 0 li'nT.gra~ tam'i,z'Cldo~ sail! mari'Fa, '~QUCI ,con !gas~Pan, mlIQdo,~ 'Clce:tte PCI)rG, frelr.
Demrlu:iiI6n'~ pereJi I

1.. COrtar ai, .itidn, en, Iibrito! finos~ C-OMor' eli t'C),fu G'm,m.cadD en,:fo'nehu: 'fi ftU "l:r:elleMlr CO 11: Ilos tibritos' .. 2,,, En LIInbe I" haeer f(l pa,sta, ,d.e:1 :v;ebozttdo ,d. ,lJunoc(u"istctictQ, no, mury eSpe$!l y poner 10;a Icrn:,'riar en IeII frigotrfi'co medlj(l hot'1a (opcio,no.l]~ E,n otro pI'ato pofler ,£I pe'n ~Qnad'o,",
"i~

~L~Coci.t1al.N~aLy £~d.&.MtWLts&·Br~ 3~, :aaIerrtar' abu:Niolnte 'Q"ite para 'frcJr ~Pos:ar leJ~ ,s_tan primero par 10 'pa:S'fllldell
'll:L.Mit'A .. ,.;X._ ,~M Ulli'!'ililit C"-rl,~j'r i,;U1J'1 . f'~ III.'~,II'-. -0
iII'!I\ii'!i,liJIIii'iIIi.~

par' 81 pan 'ro!I~:ada,~ ,freilt, por' '105 dOl Jad:at5ho]sta 'que queden cNjiE:,ma. 4", Poner:lo! SOlbre papeJ IGbsorbe~r'e:para ,e$'cuMr,ir eJ! ilceJte~ Afild:ir' m,1 lOtos de ,5t1i,sa-de, soJa, en, oada.
'1U;II1i~~:IIU .

reDo',md;o y d~pu'"

d"iIi'!C, MJ~'~"I !Ii

F_11~-J'. .

'·'-n"-'-3&--~I,!mfl-:11a--" ' ,~.,


J"!lit...,L.. ~!LtU ....

,II"~
1'I!!!i!iiJ.!

d··-18 <~ . :~~

C'- .:•.

_'J_'~_:~

Ibo-

. -il

.~_:_,

IS a··
_liI_ _ __ '!;iI1,j ~_,

t-ibM

\, .....

~ ~.

:----~ii.'iid, \Ao;I!

II~i,iii'iI[i!i'I~

I!liiilli 'I1iAW!I

om, "uy--..._ _.

f,',-:I!li'iftd).~ k.·,ii'\m·, "b~,'il_!i: ~I' II iM-iI!!

-miii"!!ll-r~I-1i'U'I1 _..... ~ !/I!IIi',j

I~)",,~i~,
!I!;I;,",,~I

~~, n;,;o, U-~ 'At~,~ ".t~ ''''!iAf

~nl!'i£i"lft ,.,,...'1: IKii!'

,.£Ii:1I!'I II! W.lj:I'~I!iP.I;.~'I'I"M. ~I[!ii!I' P#'l~,;i'ii i~i,JI'\~~~, yl ~

~!,

Soheor 1"_1 ceJbaHas enl flu:;eiite, r con sci'll unos ·2:,0 minut,os fJ .hosf,aque, est.,: ,ejul,ces. A,Rod'IF' Ifl. canEdt1lJ y 61 alga komflbu y tocer con tapa d, fuego' baJo entre 4D y 60 ,mb\1JtQ'S,~ 2~ R~'imr k! OOMlo y..... 110 :kambu. conar' m, IkcimbiJ ,e~ t'llr,OS r-~ HrVl1i'1 en: un bol~O,~;rle~, ~lrG, ~ .3~, DUI!iiir'bJ maleend el1: agua friid "I' o;itadir:f4 II!! 1M eebol:lo,\. ~j'r'htt 2, ,miiiNJfo,' tM'Jiendol oo~stljntet'l'lente, ,con, nCi, u apd~:kI de l1adafla, hutd, que 51!,'M'pese" Ser~)ir'i ,l
1

1 ~'-Ie~ ntllili'! liMA ~_.'·:_·_I_:W·' __ilirW


.'I"i!!

~. ~
_', ~

'It-

:., 3• Ss'Ij"lj~r'
._. II.~ •

·,

_~
~~

Ii'ri~ ~Bn w ~::,,,.

fill

............ ,..l .. ~-l~b:ll~

n~ ... II£ J 31fMriQJ.~'

y ~-n;.hiii'!i' ··;.'IM.
{~_l'~'t

i ;iII;:t:... ....;,I'..·- Llii'iiiil'!i'S I n....... [lie· tr 'II'~' M~IIl :';UI1'~"",,jp.J ....._


6~~""IIJi~~IIIC, !~~":~I~~ 1..JI~'f"""~lDfI'A
~~i

i!'II'''';iI!i~'''.d!' !~~""~IJIP~,

1 ~

ft":; "'~i1CII!..A;I!'II~;r!lilCi

,.w_··~~_:PI·V;II'.~ .[.:"

Y ulftlli 'piz'i"'n de sal


"~I :_'..:l~~~·~ :': .-", .-: ..

ii

"m"",,"-~i.....J;II'II.iI..I... ..... ,'"'~,~ ~..-.aJl~U1 ull"V ~~'IIJ

d- _\.iP-'1!l1 n!ili!!' .

11Jj~~1

'jJ.:",7--' F :..'

~I.I~

m,'IIiO'i~"'*ft~ "'~'IW."- lU "'1Q;.nd··_-_ 1l"!i',D'nfif1ll Il"i, II"IW' ~,~" .~.~'·. V

r#"o im~,n,~jft'!ll6i11'1i't. I~II'~~,' ~I·'.~~'~t

...-Lr~~~

l!fi.rt~

1" Coilo,tor' e~ ·to'u eni [un reci piente, y Icubr,j'r'locon el rm:ICeradol durante, I
i 1:'

hOrQ 0'

mdJ~

,2. •... --vj:r,.1 ,malz ,2 m,i+r1ul'DS 100,lorlllo ,JAmrio 'mn ogtm f'~lfl!Y' escur,rllrlo bEn .. 3,~ Mez:tbr' e~·Uft r8ci~pie.t.,81 pePihtll,t 1M ,oUvas~. los' ,rab(tn~'t05'~ maii:r Y' tel ceoo I~li'lnll", ld
'4,~ Esctl rrh" 8:1to,f'u 'V,dMd]h-Io,
tJ

,k1,erUM,itOOQ" Serv,h'" eon un poeo ,dej~ojiiM, del ,",o.eerado,~

MACE-'h_~~A, __D·.E· ' F'AU-<T__ _ ~r~AS ..····· _ _ AS~-mR[I!',~'~_ · . WW', ...•


.IN&AEMPWES~ ¥Griedad de f'rutu :loCGksy de 110. &dG.ci6n~loon color'-ido, una 'pizOl de, $41,~ :ZUMG ,de, u._ranJc,o 1,-2 MrGhjU,j1 po.HS de cori,lIto", Nlaza (iefidu,lzGnte Mtura')
c~'rtGr'~ fruta (a cxeepc'ic;;n, de ,si uSC.S p'liitano~:) ,COI,ot(da en ilIin re'¢ii'piitnf'l, ,d'e cera"~dcG,0 'yidril!o;; AiOOde ~a sail el ZUo\O f IllS pdSOS" Y' do,s ,wchmuda de endlul,ztl~,te :l'Uturat !Dej,or limlcerctr' 111
,LaVG 'y

f'Mi'iu, ~io.s

hgnlSt

nlin'imo 1...2' Roiros) ,


D.,


I

AI mOrTIento de, servi,r'" tRJlcea:rl *CS'platanol (si sa U\lGSenl., Q,n«dirfo$'


-,

1ft ~mG:_:"iG

'Il\lGrt!f)3:ENTES,:' I pan, ger,m:ino.dc dulce, eorto.do, .n rebanadQ$' riMS" t 'tom de, paSUI~ t t,u~ vi:r~o' da ....I, i~ .. :, ~ , i~I...JL..., .I., . - --Il,..~, ..--., __! t1GrDrutil, ," IC~:$\Ji'G'Ve'11- .-,- ., ... _ .· '0" ,'-, - -__ ,-·t· '.' '.'...J... , uu~ce~ ,~ I~-" "'t· ·:_eQ'1, !iJ'U.rrl,.G ·d garr:oLU rn,II"w;JU" "I,..e.s, ra I.wuUI'Q d-~~.-. f aMS 111:~t~I·I,IUQS.y rocea,~, ,..... :~'t"·,'~'lla.: 1.1ijI 'nn'I·1.tn _ 'd~', J"~a.n I'i~'ij;.JInI~:'"~I~ ~:qJ\.;],~ ~ :ii~ A'iWi;1"!i tm;.,;, "';(lIif':~~,~ 'I'~1II~n'n- 4~>Ifi'Q,n)-'".' I pc...... lit\!. iC Id.~D' _ I u.ll' ~
i. ,-.L.",": ",
',',-j~,.,

'T"·Ar.1Ii'A··' _ULN.· _'" I:ibTA"'A,L "P;, ••.• -

'.-It' ".AII:!E' '=- '


_'Iiilo'~

,;.

_.JI.

~!l

~_

_ !J!Iiin

TV,

lii""~j~~' !!!o!ol ~'I!~

..

!w

'IiA

...

1Ii II t

iIi'll'~il:~'Ii;!III~

::;:11"",,11-

A· •..

. :~_Il -

;t

~,

,,",,~iI'1D.~,~:~!IIi2':
¥WII ~~~

II1Ii.§!1 Yo .

;(

._

Mocerlr :Iu pasGS' coo 'vi 110dul:,e, VIlria' hor11Si


..

En

l,

_ ~~111'~. _Y.IUt~

U~'

m-~n~t~~. d·.
.

-',i:i[IP ~~.

,it"dI:~~'iO-{l n \iiid·"':t!~ ~~ Y.

.~.~.,

r i~ _CInI'lnr,m:tt
V~~'11

.::Ii'- i"'fltvl~·~ ~:~·~-r:lM· ~11;~ '~~..JQU_._

mfl\cemd'.~.

,o'gor,,,,:oo ·rollad'a.1". ONmCl de, sojQ~

~I"'-~ ~

p1nttt EORdr par e.ncinwt :I:ft viM d~lc2 ·de:~mtl.oe"nd'o~ Col:(Ht--Or' tth un r,i!;tJpien.te. 1 .t:' tams de :ClJoor. ·4· ie_!..de oBfe, de t:-eteall~' htft,dn:t;d'reo'; 3 es. de capo' de Agar A~~r,r pi,:z:mde.• ~MClf'iM;,., OliNda en; pohJO'! 114 rQ.lh:ldurd. '(' ,endlul.ztlMte. (It gusto .. I~."'." ... L. -. - • - . '" -- ,to d" . 01., -1-"'1' _.L. - ... I~; - nOS ·t ,que '~OggS 1-' copt.s- ., sa -h'tyGft- UI''''W!I:O,., - ." ~,..~ . It~Jar r,erVI,f' .S1'I1 -0:1'1.' UrQ-A!e, ..:!IJ :m.·G Jiu. ~iI'; Iii.. _·D, - ,. ""'*_ .. _os -.' Con,,cuidado aJ.a.dilr' uln po~o dc, e;sia.·li~idD ,sabre el moihis. DCiJar' en,friar eGimprefcanentc~. Terminar co:n und. 'to'peJ f~ncLi de crsem.G de, soJa G 1'0Hi hlilla. Decorcr ·(;on: ,MUSbi·'rufas· de, cdgclr'1roba . ",',.:' .'., .' -II' . j, .. . ,;; y ow .a.NJS to:stadas· ,5er~~r~
c. ,I' ",_ ,'_ . I ." " -I i . I, ._ ... ~ _

lliD,. v(u~irJ$CQ;PGS:
\1_

AS

btI!h n@lI'm---'ltlrl!d'o-p-'GLS:OS r--~ ~~ ..- " . -., '_

praced ie'ndo 'comD ,d WIlterior

J..'

.' _to,

CRE,MA FAIA De REMOLA.CIHA


I·tIQR!t)tENTlS'; :2' cebolWas: cortadas a medlios IUM-s fi rill." 6, zo'fICIM,riias ,co.rf.ad.' a rrodojQ;s,'fi:na5cj, 1·-:2 remo~4c,holcocidms "OInCKkls Q cundrito5 peqUBiri05 .r ,1.,ajo pimdo, 'filno~ dice'. de ol.i,wl' .m;1 mari'Nl, 2; hoju de. !t1uN,I, 2:~3 c.s. de. Vlj MgrB de umebolhil 2".·.3. c.s. de ju80' co,ncentrlldo de .mat12,nM ...
i

.J

1,,, 5cd1:a.r' ll~s: ~b,oUdS' "'A c.,ce·~f&de ·oli¥a. y,uFla :pflz,CQ,'.' sail marina';I' si,n, tapa. ,e fuego _1101 ,bQjio
!dur'io:nte ..20-.i,2 'miNJtos. '2,~ Ailt1d~lr' las· I'd1nohorias·i. IcIIIIQ'ur~ljI' una 'p'iz,ca de ,scd :mCl!rino'J Gg1J'Q 'q:Wie CUbflQ,el voiurne!n ,de kil ''''~'r·d·-"II,rl~c\' !'--rr" I:' ~n,i!"i.iii!l!'IPi'w, ·f~ll nn, -~~;o.~-u, ... 1...J1.,~tvlint-~.dIt 11·-5" ~ ·11.'Iii; ...... V!II!.iII -.~ . w ~~ ~t1lh11lr ~ I ~'~~ I'.U I S~, Ret:jmr '1:1 lb,uirel . , hacu Pure~ gJ'iadicD 1'1.·r£molacim,. iJ ojo 'picado crudb~,ell vj!'Mlgre ·de, ·umebosflli· y 81 CDRcentrcdo de mOllQrUl ·al gustOi.. 4~ Recti·f~mr de ogrm. S11 'fuerG 'neeesar'Lo'f dejtt·r ,enfriar'y $erv,i!r· con. 'pem,j'i I' Y' el pain -t-ost:4tlo~.
''i;I '-'V~
iii

1'!IIillIZ'Uj[l"_

'1!iiII1l'

"._" 1:~t~..

I'Ii~

ill:;;.'i"_'

'IJNiRI!DIE~NlII!S,:: :1,aze de eeOOdG.(rUloJadD. wriQ,'s: horos,)",,:2 ldMhori'IM' cortGdos Itl tUGdritM~ t '·OM. t de gUiiS1I.,t-u ver.d'es~.ml3h-Ohesa -de tofu, rodnJClS:de pep!ino,~ 'G/,cei'ftUKIl ,S] A, h~o, I, 'pimiirr!nto roJo Y uno' ven:I·e·("CG,~ilb«dos, I:QV4d<lsy corrades' 13.f',iINS fi,IlGs)t 'perejU 0, .alboluwa firesaJ tro,cecloo f,ie" H~.

~"~AI:"D-J:LL· DE··.·~F~·" ri.:


.. ~: _

r~.A ~I::D". _)',_._

:D"A'

,.orl".~

!jj, COioalr 10 cebada. an' Ulno,CQI'Ueta de Qitero in.o)(ldolde· ,de, foRdo Igrueso,- ofKldiir 2.
VI=,-

.i"'IIi'lU'1n U,~

11I!ltni· !LIIA:I!Y

'p~"7,rn ~ .~. ,~,i . ,~,&,LW; ~,~

!P,I!!L"':~"lft.I!'I· I!'I!~ .. -tU:1ii _

"":t'lntlir '\I ,r_"n.lY.Jlr· IT~- ,


~!~_.".

-0:.

-f~IUit.nn 11M:.'iI!"lii~"",.._u_ .. 'ri~ ·d I.'ra. I'~'~ Il~1iI:u~'Q:ljirw


~¥'

'5:'0.,': imliimu*:n~ .. _,' I[y~


.IIilllllll_

+ talUS
n; y

de

!~,,,,~'ii"iI'q.,~ el I'M!!', rU~tJM ~

aguQ.•

hayo

'£\lQpoMdQ,

mmp;letnmente.
ti ~.

2~. ~~bi' las .2fllnahori:os y l\os 9t1i:san,tes W!rd't;s' ,Junt:05., Olin, UM, p;iiz'CG'de S'c.id MrlM., dUrG:nte 5... ·1 IIn~u,;. 'f~'~a' . '\I' ,li!i;;ii!I:~_ili-:-:r·-:: om; i_1\I (,;!II'II(ioIli~. "' ,nw .,. 'ail !LoU 'I !!I!io-i:!'i\IiIII;IIr. I r " iIl..",.-tli'i,_ mll":Mililto··.~' .1,:"."jllili" a~ .Me:z·tlGir,todo$, ~os·ii ngre-diemcs Ju ntos: Ja cebad:a cac.ida,. las zanaho,ri~as y judras' 'verd,Gs; j,tUlI'to 'c=on, aria' cucharcd'ol dc·rnayonCSQ de tofu y ,Itts oliVGS ,si'lrl bueso ,t'rQcmdo. 'FO;r;mar' un filp. v
.'I,.!L
j.Iio~~, ""'"'11 ~~

PQ.ricL 4'~ Cubri'r·eJ paste II! an Uri pc.COl mos'dB· ·mayollUG de mfu~, ecorar coin .las rodajal de, pepim'Y Ilas c D t'im's: d~ los dos 'pimiISJntQiS' i·Fi,terponiBndolS8.. .Servb"~.

,,,11'i1' Ln ~'C-~~'.,.,...IV.~ ..
.., ,."~'U~IN'"

,.~~'I~., ~, r'-I'~'--~Hrnl;:J--: : IACI &rteY~,~

l..l.A..Ah.n",,;fI Mu.~ ,D

~Zi' Afto(Ur [I; i.dbahaca~~05 esplirrago'S' 'y 1M pi zea de sat ,Sa~;tlQr5 ,mi'll1utos mtis''1'oaklear[ c'n UIA mOI~., de, hOflrLO'preiJimnen,TB p,intooo., am dadte~ 3", Troceor los't[ofus 'f b4tirfor con un 'poCCl de gg~ __ ~ii[r~i~~~. imi,S(J bltc.'nm ,hastll que qEmf! or~osa, y

t,

,St1~t8G~" puerro!$' tOn Q[ceite, 'I' sal '7 ,milinutD,s'", Iloi:

!apeso :(1'Or' ibloque d., t,cf'u fr,e$CO Ijjj:ntlc.,s.. d:e mi,u' blanco urtG$ 90't45 de, aeeJte de, ol,ivG~
I

4;, Vetter cnci'ma de kl 'veNu;rQ Y mezclf4r .. Ca-cv ihata que, es,e;, dOirado~,

,UMS

30' .inutos, ,e'I1,.1 horM

In!!!ecoien,tado ,200[0 G:

MeMe,lada d'c zanahoria:


1 Qlboil'D (COr'tlldm a carilWcI")jl
j.. ..~,QC8ite .'c~m
I

5 zGMhQ,tii,15(oonodas

rodoj,GS f~lnall" ,sal mariM'j' nlUCIdura de 1,~M6'rn~

IQUllrel,
Gteite,

1.
:2
1- _~

Sn,f'ref~ 'las eebtlilM COh UII poc~ 10 1'lraru:par,emu' V doroda:!t


"1[['''''_

' 'I' LIM Pi,IjCtJ de· ,!tl'll~] ,tnifWtOS,r


,-I.... uw:; , ,~:! ~HI,

:hast[t),-'qu£ es:t,en

fuego' mediolm[1:n'iimo 2(JI mi,inut~s~ Md:ir fa raliadurG ·de limo""., A ,3~ A[nta de he,car 'pur4,~r.t~lnr;n poco delll jugo *1 eo,chwxio (si, sa c<lftside-ra !nc'estIir!~o]! el IBuI'el ~ '''/' ~mr' pure, honG wnsegui;r' 10consistencia, des8Gd<L
CChCBr 'I

A,fIf~d'_. ir'

I~

_!I!IiIiiI!I1

'~~,L,'~r' 11 .. 'l~W
1 ....

i~. .18,1 1"\lllr'8.1 ' u' I!"~ lH:~-'i"o,i!I1


_~J,t. ~IIII. '5. ~ . .llI.MII
Ir ~

iiIi~,

u ~n,~': ii'iit.';J:""" I,d'.. 'f lU.g . :#Iii!,


. . W~!

1~:4U'" [V' Uil!liIii'!ilS', ;r-' ~I ,~.... 'IA';:iF...... '" . ~IU~ -' MI;li.I! ~ q.--.".

J~,.e.l't,T~nt!r
.-_ _ _ ~~ -

U' I'

'·tL.:IIii'!"C""~E' If'\i!l' '"CO';, 1 paqu.e1_le,~·e, SEIT:'}Ii'N CO:I~ltl'UuG Q, ,Ctih:JQS,," '"'1~,,1'UmU"'~' Irnu,ul!Jl!rD~'cor,U!l.,WIII.;;I· Cl ro d"-' ~, L.!~Iii!!~ ,- "'t' d" ~ ,'.' ,",,: - ,,,,;,,..:1 " l. ... ' '~""~ ........ ~ .1~1.M.i, , :,~~ ,~Nl~-h.o:!i 2 .,...:1...."":'",1'1...... Ii""tiili'$ ,. .. rt::·I'II~IO!'II~' "'" ...,~~ft;iil!l\~ 'fii~~ :I., t~~ d:B' utI!.~ ~nrv.:~' T: '00" dp, tn: de chctmn;iIM'nBS".1 '-~iIM~ 1, "I!iId~'-' ~\_ .. ~U~ rl ~~l):S ~ 'V' cortll1dos r~· il~,m'ifod. . ,col'GbCleines· cortadCI' Q Ircdaj"i·',as ·s' "Is:~i,i;CJMe de. ,n~o iicado,.r IGceif,a" ~ - -- -_ I .... -_. .-.. 2 ... ~ r d',,;III ~ '... _.., ....

,tII!,

II!!'

,~i'-~!l;.liiil"l::

.__

"'~_

de "'_,~I..·1'.11" p.,....1.nrnb1l ~~u~~,I- '2··.·· ,..jD .i'fi',Fg'"I'rt,m,diD' Qlt,,,~ ,,"' : 11~ ,_' ~ ._: selaml) 'fo'S1icm , Z C:'.5., de, stdla dB ,soJ,Q2; C-'S't,Ide, coinjce~'rado de InClRZfJM,, 'O~~IKI
, ,

de oliva",~ ,SQ'Jsa
UA,~AI~" fw.l-".".~"""'!I!
_. . _-

em IOJ:",QoI! fUII-N,i,l,1 0 hinoJ/":QJ' fresw,~


J •••.• •• "_._

riftr
_

U! ~-~~

_!~~,j!

I!~'~l'"

",I

~!I~

.~~

_.

__

~,,_

'_.

" ••

1 •• ,_.

I,

_"

,.1

-.

•••

-".

••

-'.

'.

• ••

~I-

p.

,-

_ P-"'"
....

td ~

11~~7.t'1ii' :F ..!IWIi_iiMII", I
- ...~ -

~iIi

,"\.1

'111~"!li!L41~

iP,R .....

~\II'i~,

[1'IUII.,' ~.U_JI
.-

C" _~,~~

IQ.~,

iNiilJlij'-U

!I!'~W

,iI"i
'IIIIJ!

tI "''_'' ~ W.i~1l
.
I

_.

..

-.~

J.l

!Il

-_

I-~;.

d'Q iI'1II~'~I~-·d"-'Q' y"tomililo el mlitOI'1J ...


........ I.~~

1,11ii

- :~'

~...

i.
[_.~

'2

Me.z'cIQr los. i:"Ft;dilentes deJ macerado ''I adobar rei ,.'ito." y·las rod~~' de tornate dbMn,te 'l,... ~2: horas como, mi;,jim,o. ~ ~'I'·:8nr·~.~...~ ,.i!""L..--~b'i.::r-M&ii!' Iialli!!! Ai~;"te el 4 itI pl '~:Alt!!, ,~L. .... It"llit!!! iIl'Y'iI[ ;"'C [ ~-~, ~I~__:L.-!C:ines' y unQS ... ~J.!lj~ l~wa ~~. !I!I!!'~~,! ll;~ ~lUUU·...
l

lIiiI~r'!I!I~UIl~1

j!!\A!II'I, ¥Vtlr~,U'c~~lll

_.',~ ~_

',""

.".

~~jl

:.f'!I',Ii!Ii. .... ,......

~I

II!

11

:-,",

"-~

!go'fa'de I:Qls'Q [de, soja, ~4StQ que, t!~o StJi ,jugo selhGya e~por.ulo .. ~r' e"frio,rll 3,., fiaa~"r :IQ[~JlsW_ w'n' ~os ,d'emu.s ~irtgre.dtente:s", ,~,Mdi!r' llas ·verdu~os .tW(bllS frfos, el $eI to nf-'los;
tamo,tesl"

Serrvlir" ,e'n, amJelii:tM iMliv;idliMl,les 10 en, uno gmnde, ,de, br,ro~ 1~I~l1lldo I rqllido dBi ,mcermio uri .1 paM eJ ,td~:fio"Decorar EOb'p&r8J I:! '0 hil~Jo, 'f'r,esco'~,
,_: _~ _ -===--~' ." ....., . _',._ _.. _ __ _ . _'_" _ ." '. ~

,JUIf)IAS VERDES[ ,A, LA, C:A,TALANA, CON ARAME' 1, nlllRQJO de judfGs' v:e.rdes(COr1'mia:s par I~a mn~ttd), l ptlelrrQ gronde ,cor,t;ado fl:,rtQ,; 2: 'pi~'ielltos~
-' . _ _ . '.,_
w'~ : ..•• ._' ~. • •
w' •• ~.. :

~,~~I:i _~il.W

i.o. ..... ~I~'~ UQUi_0311'

111.'Ii!fjU'l'd: h.A'I!IIQ ..

o··~1~,,,~",:,,,;001~ f',i,~;~ O;;li "Ai'Mi"l"'~,j!J("wUA~'~-h~""'.Jl~,~ _~~ t:..UiI'·U;,U:..i!!U\3,_ !IL,.~:Ii-'IULl.U:!!i1


';;'1 " .11~;il!II!l'

A:.MII~,qn;'U!III~u;t

~sl,

1.. to:m, de ailsa, AlrGme (remoJ,ada 1co[nll~guatria. durante :[:0:mlmrtos'~ esrurrii.ckt), 2 cs, de ~."im"M' ~:i:gcMmente tostodos, l e.p:~de p4SC!lS~; cai te de 0 Iiva; S(lJ ,mGJ~ilc1; ,so.lsG de lojlJ~,I.C.M\. Q J 1~, ~r

u. '"~

~·rJII i_,~: (l'Iit'U!ii~r '_ Ir. _ tw'IilM;~idrw, 0 lat J;~iJd:iM' 1U:3i~!I! vau
Ii;;. _iI.;,I' _~ ~"" '

aguo ',OR, una ,,:zoo, de ad AlOJrii:R1'eR uno CdzusJQ, Coc,e,r rei'll ,eJla ,las Jucifas '.rdas 'r las' ,zoM,hflriG$ iollmb;mo f'immp!)',jdurante 3-4 m;inurto,s. Aeti'nLrltms~ lawr' COil IIlgW 'f'ria y escUJrriif'. 2:" So'~teGr en una sarten grande: 10(5 plf£rras m~n:ellGm~te de oUva ''1 U:JlO p!I:,ZCQ de sat mar,ina duraftte H lmi,rmos~ ,Afiadi,p lOll demdis: '~ngredie.ltes I(excepto ~Cll ~iiilnes) y ,loJt'enr f1 ,fuego, iUd[~a p 'y :91'" 'tapa durante 5~6 .~i!nutos. IN AGUA,. S 3 Alikdj,r ,0~fi lia~ uncs: ,gcrhts de, IS~ Y' d'e,j~,c,m,~IDeQ)P4f' ,COil, fos' piftOtlBS'Y ,rerv.i.r j,inmedia,t'OIflQ,rite:..,
ii

A I, .........._., -D' E' --' I-=l~l-: 'I!II~U, '

1!Ii..·'S·. '

BER",'

".

_K!',

''''OS-' ..'

.y- .', 1:11",1.1 _ .. - ....' AS' ....

I!!a..lh'IBI-'

Colc1ccr los ,i"hgredire'rtta' de, la, c!rtsa:!ada, ,en 'unQ fucl1t'&1 gn:Itux~ 2:" Mezetbr los ,ingre,Ue;n.te-s de~ Q,iliri\o V dRadiir un rPOto de agua hO:ifi!3,obtener la, ,co"si rtC'I1l,ia des.ldG~5eJrvlir' ~n :10 en5-ul'rlCkti,
L,

:1-.

;1!i;'~"'J~,r- 't';illi~JI!ii' 'f:'*,!Ii!ii'~~ii"'!'A:n~,I , I~ _,!II''IiIiiiiii!!~ '-"v


~~

~riI'

...I-"'~\d·-Q',_

~,o-~ '-pl'~Q'-'MiliIi'-'iIl~,rw "UJ!


,llliUOi[I!l,
~;ft,

II'JII'!ii, !L~ .... ~lIiii!I""R~

·d·- -.:

'_

'II,;ii

.i"II1PI1!IA,Z·, IlIiiiUl. "~' '!iiU1¥ IY _

in'I·"""".l '~'~II!.:-"",~n i!IJI _,~bIliliArl!'l 1'Ii;!i.,vv ;Y;1I,Ji) ::J!Ii.I'!"~iM!Ii' Abt~ ,""!I'l~l: l~iI1i' ,;to:"'n;l!il.'~t- '&.!!U,,,,",'UIi Ir" ~I!I;;!~ ~. e;_ ~I ,~'!Il!Ill
~

_I!

~ _-_.aug '.' -, .._., --~ '-It- --...I...... d' II maQaRa


.

----

'Oll

I -, .,'

SrCSamD',.

-,.

1',1

maRZiQno$: Y' mrtQrto en 90j'OI',,, a medida, que: ,I,e,iieHn ,M dejln, en, cap co., DJt:no t para que M e.nne.greZ,all1. 2~ iE'scurri:rlo5 Y' :scdrteor erl'U. Nlilf.n, eo'n UIA porco d's oceite dB oUva 'y IUI1lI pi'zo.a',de'sot
,trat
laft

Pe'lar

de li~im8n

3" A,I 'fi:naJ endul:lGr co'n 'mehlm '"'(aumto

paiva, V ,sery.i,r COl semi:llas

de, lethe de ar:roz, ,4, c.s.. copas ogair'-c1pf~2 vaj;ni ~'II!, ~ ....I", . ,.:'.:5:.. Wlsinr"";i:,, ~2 d" e ,l\'I!lIllI!I:i Jl!':'AJI!'I~ , _" ;:pw 4 ~\t
1M II~I' ~~,jf

3; tazos

,t~S'r'oJIOduru, ..

de liman ,eco,lcSgico ,tnerJia wi,1lQ de


i'

,p ~ ~~~~,

!I!'n!1;,II;

rwl-o

~uego m,e;dio(SINI TAPA) k1 ile(;he de, arro"z', CO": el, a;gGr'j :10wildna abferto 0 illo'brgo ~'ijJl'ilo. sed y b ralllldurG de Um,on'dtirante '10 mi-twtos, '0 fuuga, l\en-to .. 2~ Madhr meraza' t111' gusto., Dilu:i' :18 m'aicena con un POQO'4e aQua~frf,'ar ,anadf!r1a: para e~pasar',,Dej:ar' cocet' uno 0 doe M1'~nu_to!tHa,ooris: prueba de Is gntita par,1 var Ila, ,conJs-~.naa final. 3_ ICo,l~ocat 81 liq;ui,oo en, 'Maners; indivldua!les 0' una grande,. Dsjer enfl18JF.. SiIN:jlr.
L

~~r 'pi,zQl •

(I,

Sabado
PI,bEOS A LA CAZ'UElA
,.
I

>.". _.: I\_'E P·"Ulfto'E' .V.-.' M'" I-J'·O···.


•• _,1, •. r •

.',.1

.' '

'

C;.'" ··A·". ,C" 0,':, ··· .'N ~~' ' .. A--' ...,11~"1~ . E~,n~~.II~ToB~ ·IU"~·"",·.~··.... TeM-'.. ' ,';e·:'H··!~A'" '.~t'".-;n p11-,. I~H',"
1~,:At
!~":.,

,"-"'J

.,A,~

,It

L~~

rO:j,·,p···o· TA ~c IJi\A._····.·~· .).,·· A"S' ·'Y"·-:P··LI ,·T"AN'··O····S···'.: ,··'n1 ".:'_'" ." vc; II,·'N·····,Z·A·· 'N:··"' .. ~>._.
,-..·.",1) "
i_', .." _ '" .... : ..

Domlnqo
..·-·'D··:.E··LLA VE~·,~'E-:TA,RIANA E-,SC.·~·'U
.~. ". _ . _. ~

__

,~.

..

I.

..

..

I '_ 'DftA' K,K:' ",:'_, /~:'-""_ ' ,., I, ,, __ A- "I",OZ' C:O' N' C··A' r ABA" ,Z'A ... "V' ,A":~..I'E-·':il"l'·~> .S' -T-O'"5' 'T-'~A''D' AS' .
1/-.",·1,

:--·T·-' ·'N·' A LSEl.-. ·,n,- ".,",,_A'- ·N',.',.Iln:JI'N,·"J.a


r .•

'.'."11(",1',

,'."

V-I ~ ,-.:!UI 1"'''5fA'~nIL-LA' ,0:···· .. D:'E-: \'''E'R~\hU'"Pt~~~ ",)


··Ir"i~-.:_' .. ' _ ~.".. '" ~ .1"'1 .
~I,
,"'!

..·.s ' tA .' .",.LI1. -_, :D~,:E- AL·CA~H·O-f·A . . ·B·'O·::··:?'AD·' ···O '.' . _"Ii
lE'

.'~N' t!!.'A,LiIIi'D··A·· D-·····,E·_·- -"'IVI'· _' _ e" 'N LI:_ L '.- ..' E .'.w'n -nl"

~-",

'A..",,.~,

e "rerIN'~c'~ Y r,:

t: ·.' -

O'"N'··"'E"'S"'-·'

''::':':'':

LQ.;C~N~y. .
l

£~~@Mo,..t»1JraatOrt£.

RemcJGr 81 al~fCIGrame con "lUG J,usfiO para IqlJ£ cubra su w lumen, :1,0 mblul'os., Tirar' ell agUCI del ~£mo,jo',. Cochuurbl COin j,l,rm,,, 'Y' un palCO de ,agua hoshl que, se 'haya e,wporado' e,1 agua, 'poir 'C,u~i1pileto,~ ; ~ "'::t:..... . I' ..oil..... .. c 'iii. .._._A\ ... iUiIO:S''"II:!:' m~~\lutGS CO," tepa. ,A~lblu~ J'~I mn uno.s 90105 ~ IW SGJI, SO:Ja" .·'"oeer:1. m,lnLif'o riKci\o - at ~rv,ir e~bn5adi 4 mlilli1uto,.s~'o:I~'~(aWlr ccn~ frio y ucu,rr;irfl
[i
,..L..,.

,.1..;

31

,M~c,1ar ei,cd,ga ,ruidp(fos(lM8nr-e, con In 'vsrdlJftt Se'rvir'.

IPAN,E:I _1"r;TS ICA c;EiR,OS Ia. .,: i=Hu1Iia,ta"pasas (c~:rtadQS:)" ra~1..de IUlJrGnj,Q, ~cdmendraanpoilvo
__ _. _ ~~~==-=a==7:== '

====~~

-,

',,., ,,"_,,:I

•.'gr,I~,~
\"

.... .... ,...II

_,'1i

'11---·~'.:.,l W.~I:¥"l
i

Ii..

U!,.,j,Mml ...

__

'·I-il-,-~:-.ni ' IW"I~" w, ,Ira.llh! iii (1--' ','IIJBNIDIIIfI. ..... .._ .... _]

'--.rhIdas : __ .',,'_,

c,'~,)COtJII raJl'a'I' ,)",,"''''''-ill-~ ., "",,_ HI d ''',' o,I<.I'Iiii'Ii-a-h.Ai, 'v "''' __'1....


.... iI .
'·1_.

a. ),', ...... .!II.~.~


• -

•• 1I5f. ..

;a:I~-+'Jg.-.J

t. Pcmr les bolniG1os:en £'1 hor:oo con un fo,ndo dc, aga Y' cubrilrlD,S' con, -pa;pcl de Gt,umb,ia~, Hoirnear haifa est.1: I "'chnFIiI!liIl!'!!I.n,~ "J~ln~ ,U'~ ~~-~n r·A "r~ ; D'":"'~~I'r c.;~'~' -b:'ii'ii~_.,J~""'I~ .. J~-'7""~ S\oi'ili,~" 10' :e' hi l'Ii'II'~ 'fi:b-"I'Q"I,~l"ii~"~ iWijt'~r~n.r'v m~~ !fiur~uu,~;,r~IUI 1;,,_ ~ III or~cfldra 'en[ ,o,lyo,~,nlllGduro 'de~[DCUranji Y' IDS 'pGSO'S,,-, CoI1S~ul,r' una 'posta homogti'MML, '(5$ lamasa ' .L.,i';;;;"- " d--·.8"" -s'''''''.-''''""- g'IUI[N_ I.... -I MM" ,q''I,~ra, .- ~~'IO laue LiUWiiUw IU e_ 1T1U1f~:I!1V' .'_IUS ..,. '_.:IiI,Iift" r .... ' 2.. IRe,dif~iiCdr ell saber Y' lIB conSi·ltenc:,ia. Est,o Jerd 10 bote 16m ~os_difere.nt~s' iQJ;;o~~~,
,fiji:iido "W~. ..

1Ifi1

If.'

I~~

._ ...

••.

V\iiiI1! i

..

·...

1 W.,."riI

~'"

~til ~ ,9.,

!IIW.

_'W .' ".. ~¥'M!'!

I.

I':~ ,BI ~f;~¥1

l.

!....

,.,.A,ii!liIiMl'\;i'Ii;,i_#lI!I,MI_,
1l

,nino

'1;ol'~

t..,""'1i'iii1iWi'io.

3G, :,.,.;...., ....... ,

'~ ..~ ~ .jfJlfYIll ... ' - lYe


j'IiI

~)

A'

iIt~d~ a- --IU',-~

.III!I-~'

to' ...... .:=;,~~g~, 'y


·A.JAIL!Ii

-,

~',io;-L ~ ii'!I __ " , "nti!i,;iIIi 1_'rhl:c;"nQUQ~ 'C",'I' ~Q m.w~;

WIlli 1i...il1.A'!i".1iiiII :~ii!!' r~I'niii' ,M;'_ifii' .-u~.-v" 'IAti!! n,a1'lo;iii!j,'1 i..... Y "'oi'iI~Ii!Ni!iM t~ -v'IU~:

;;ifio-""iM

""'lilt

Kft

lIi'M, ,!W!~,~,~

..... 'lO!li,II'ftilli'l\ll!li

U:I~

'entcrA

b.,,) ReboZQ'r co'n, _in~lll_de ,girutJ: [c~}A,ikLd~ilIr'lestC bose e,1 coco ira". Q

~.
1'_

'.'

melcktr 51',namasar d8mosiodO 'PUrl 'ev,it'Df 'que se d85kagal11

Mo'fdeor los pantd~er:s' antes' 'de, N,oozarlos' eom:pr,ooor eJ idlllilzQ,' (rec;ff'imr' aUI, ,melaza:~ 'Y A.aho':r01rl!os'~.II, CKD\, d~l.~!.rrOha r aiI.fal m.ez',clft,r 10, ereM, d'e o~'go.'r"oiba ''~o Y oone:!G en pDllw ,eon,Id mo_ Redi'f~ecr 18, co,nsis1en,cim, con alm.ndra '" pa,IVOl ')I hl3eer liOIS pcne~,let,$. ,-.t,) M-enftCla.do= htJQ1r' UAa P£queifa abertUrG e".1 pClM.II'et Y Ndlr&narb COin, I~ ,mGrmeklda!i'
\,

fte'R ' S' A L- JFNJIB'8E ~1~ny~A-,' ~c ",:2"',;-; .... Ufli!!IiM~' 2' 'penes" -' -rI•• ,.JI'i,.-,r~,e (-pdtl_.Ji ....,,~~!U-utcJ
[_.

,',
"

,I

'

.•

.~I

r,

....'

- - '_..,._ N .... COI~!jl:u_ _. . .'

d'~~ po-,r ~ ' -._

Ie-, ,m'!I'W g :=:+-..1


_. _ ,._,.

.,

'!iii
J,

mJural- ",deJa
_.'-!!!r ..... ,_:"

"iRIS ,de J£IMiibN


-_. -.. :-, ... I!'~ ....

fresco. ml' mar'ilM


. ..

ro'~u.u:as
. "'_ ...iIi
_. _'

_'

..

..

"

COli!
.'

I..

II n- 'PO-' ','.~
.•. ..•

I\'ft

die ,"
,.

'~.'..

J"UJO' ""'~, 'd' '


.."....

Ja!

1"1 'I'
"

mJ,n)' ,.. U
... ~ .~

I~Ji~~~'Ui
.. .._

1:111 ........

I~ ...
_ _

,l'iln·e_ _ _

,~I

'

·iI·

I.

'I -~ I.....,'FI"~'··en una, alZUe,K!Il ,con un f." _ I~ d' .. ' II29UG" 1-' lro~a:~".;[..."., _e JI!"9 urc , Y' " -'", pizm de_:.__ .. , --- -1--1'-;- ~ ;_-ol~o~e _as . .,ijI,M. d".' - ,-,,~L._ lI\CI __~,,_-_." sa-I . _ 2,. ~apar 'J t-oCllrkls: ail vapor' durG'Iir,te '10 mi:mrtOl ., kosta, 'que esten blondGs~ 3,~, Cortar ,coda :peN, en f"~mo ,dire exbGnJi,co 'y ,uyir dos' ;w:rifad'cs' an :pfot. iim:fi'yiduales~ ~L E:ndul,iQr 01 ,g~sto ,el restc ~deljugo ,de, ,10 CQ'Ct~on,','Yerterlr. enci:,ma de;~ 'peras:;, las
~ ,;.", 1"'_'I_lj' ~llQ_:_G'r
i tl;;!!!"lr'~'~i
-I -~

'l,..ltEMENTES::
,_. _' -,

,iorlClhorill,~ thiriviQ$' "'tod-,c cor-t"0d~, ,:··,~todo rod'cuJe,)"", Jlfhl kombu ranoJ. ada, ,~~ G ,_. ,'¥ilIiII!" .,- . _ - ., l _' D -,' _ _o me_ _ iIIil'lW' minutos' 0 pr,eto(:,'ilnad:a '(si' U de; ealiciia,~,
,I

E_STOFADO _lLA:Rt;,Ode ZANA,H:'OAI',A,S

Y CH'I,RIVIA,S

I_

_,,'

,'_

"..

,_

t,

,Hervir' 1 Ut,h) de o.fI#l


l

"OR

una piizm de::saI marb1lCl~

Z~ Il-ierv,ir' el brdc-OlU y liltS' ,Judfas verda

durante 4 ,miirwtos!J JSt1,cor'~ bvar c:on agLRI f\rkl:)'

B5c~n~lr,i r;
i

EsctflJdar felS rGbon~toS' :10 Q 15 ,5egu~ni'!, [tilar (m;Msuf QP.--t Ci!1UC1friG)II' sscurri'f' b.iRni~,af'tldiilr lUll'll! ' '90ifd!i de 'ui~g,re, de umebt!,hi 'y'ma,2,clGr" 3,. MezclOlr 1',odcIs' Ira! 'N;r;d~~G;S co~ CiJ t dada, en iIrid, n*lifa paN mr-vb~" -4"i' A~iifiO.~ acnocGr losl nueces' r GM,dir flO6 demcis, ,in9Nd~crrtelcd ,gus1'G,~ ,MaZ\c:laf' y serv,ir por' ;S'epartld~ M

,C!lIAPOTA ,DEc_MA'MZAN_AS Y_PLA,TANI,OS,


linpedfen:tes:

1'roZOI'('odo, kl f~utt"reci_

4, nIQ,.,zcU\G,' ;pclad'cs:; c,or,ada,

QI

noZ05 ,m,cdiQno$',~, 8 1

p,idtGMS peJados y~cortGdo,sa

""n

iJf;I

po'co dB, 2:umc de, Ilmolll para 'pre,eli r que ctiU:tegreZCGflI,)", p,iz'loa, de

mil marina" c'onel'a ,en, ranKL, t Co 1'0 1(1. fr,utc en, UM cEt2uedd" CO" uno ',i:z'cll: dB ,lId mtlri:NI y ila cartefet. car' ,::t A:Radir '1M ,fondla, de; ~IUG..'Tapar' y ,coeer a fu8JO l.nl1O COin lUna praea dif'usora, cWr.Gnte :00rn~ 3. Servilr canede G''friG"

MOlusse DIECAFe' 'V AVELL,ANA,S


l't4GRElbJEtmS:: ,3 toms de c.guo't ,3 ,C',;S.de cQ,fe, Ide cerc.a~Ies, 2 C,Si de, 'PQSttS, unal pizQQ: ,dc, H~ mClrhm., :1, £il'~, e ~aiflrQdlrQ de l'imdn:Q oormnJg~ ~S .. de, meikilCl, de marz Y' ,cebcda~ 1 y l/2: c.s, de c:rerfta, de d 2 coIcahuere ,0 G~m8~drct2,CNSro de, 't1IP" I C',SIi de kuztl'" :

'.

L.'~'u~l~
• • '.

''',..~c""'-""";;"" ~IV~I4A"I~" ,i.'I~


... '.. ,_. • ,_. .. . .. ,' , ,'. ,"

"JI,,:ii~"'_"
'.' '.' '_.'.'

:y\ rIA, n_f!fCt1' ;tn~,~'" - ~r,~1 - - ,,~,~,


," . • :;---' _, '_ . . •..•.. ~ ..: .. ' • . ~ '". •.' -

__ • -,_

_.

.~,,-~-:,,;~:_" ~ II"'~-,.: ,,-' -_"_:'- ,-'""'" -_ ,.~''I' -'- , -,>, Dr' ,",
", ..' '", - ,". • _." ' • .". . .. _ _:_ " I ._ .' I

.'

J",
"'J'_ r.;;._

COreer tldos' los i~gre.die"t'12s mllnOIS I'tl creme de CdmhtJe:t,e, y leJ 1w;JU~ 10' mi'nuto',1 y ,Ii PI tcpo;," hGstG: que ,m kayo d~I,I_lJido,ei a,9dr,~ AC' ....J· L.", ,cre:ifta '-_e ·CClCQ'1hJJCfI1e, YipDIGrllO poir' IQ: Ii..--..L"d Dr'd~ ~errii' III .... w ;'''Jeyo~ . d,-.a iii l" ... _. """'_ - ,riUUl:r U utn:t
1U"

3',. ;DUliJifr li :kUZlLl'con e

lilk-p, Q, hcrviir';. Dejar eJtff\iGr,~

pc'co de ague fr'b , (dfad;~rlo~, ReIW)'veF' ool1sta,t,1f1anen,te hast~ que, ms.-e", .Ii que

,4"" ~cer 'pure


-iii", 'poCO'

10'gelat'irttl :td~'idjJ thnftG o,M,ener 10,£On~siilnerlcia deft.4tJ'G, (g, hace 'fll,lto"jt eon kt arruda, de

,de ,agu~.J •

.1..

En ,UM

CO%W!:rd:

g~nde,-se ,50,f;'r'lel'i k1s~eebo'I~~s' ,unl poco de ocelte de, ol'iva Y' uno;'pilca.de sal ,COft
I

".iii!lil'lii.ft ''I' ',,' ,-' '0 !i"iI.¥I illI' _

liI'Ii'IiI·li~~...._~ ~:rn,-lUM! 111'111 f'", I 'W~ I' ail,', '~rl!ll!li!li

e~;resto de les verdU~li .1 'GI,ga kombu,,, h~.r,ba$ ar,orpdt,iiCQS Y'0;900 que ",bra co~pfet,ctme't\te'I' un poco ,mQS 81 '"".Iumen de 'CIS 'verdura:J'", Lfe'illr g ebuillillci'o;I\.,
2i'
Se GRade

s.

Para mr 'tD- tJljca, lilota., se meJ't,lull biERtode',s hIs In,grCd'ientes en lin ru,tpi!8-ft1'e, ,hastil fonNlr' una,maH bieR co,mpp,du Si Wa necesariio~,ofiodir u:npam de harh. 1b1i:lnCG 10 OSOO~• 10 qua ,Ie necesiT&.. lu8go, sa ,eftrolilo,ell Pd, ,mn euidttdo,j pert) bien 0PN:t«fo y' a:',ooo CQ,Am~de!l, eR lies dOl'
.. IU'II-*'Ij

IC.A til,

'~I';",,~I!"

r.Ji; iIiii;.,-ii!iI' ,

4;; ,Sllllletrgir eo", ,cui·d«do la, ipUOrta, en ,d caWo.,


,

R-t'"'I'I'tiIIIi'~!'_II"y)t,

....!Ii ...... • il!itill'il ft_"'Mrl~ ,;iii,- un-' ftt!I ur:n~ Qli,JUJ' ~,r,,' ~_,'__:__ ~w '_~... 1!I1_"'n,ii!i
I

I-,A

d - -fttI~ c 'g quUI~!1 1- ~G;,- \I ~


'1~:Iii:iIIii U

TapaI' "'I' cocer c fuegol _iolbajo de 20 a ,30 mi'l1tJ1'fo,I'.!


,00Ydjl .... •• . IOI!llIii!o;ll!j; i

!~~-'U

t"

jIiA'AiIiJo

I"","¥'~~

G :l2. mlilrwito,., 6~ Servlr G coda ,obmens-o,llj;n 'tro'z.o de, fa pilo.fa y 'ver1',er e~cl',ma, ell,attdtl OO~ 105:gGrlbanzo!s' 'I' kt pasta .
~.,.~
.... __ ...,_ ,;i!'!'A"

5~ Coilar 1_ 'V8'rdurclS ,del eG~do~reservar: AiiGdlr 110, .gClrbonmtS, II po.:stG y una pii;z'CQ de, :!O~~Cbeer
I'iil' ~.,.III!I

de ,10

~I-I

:r~1i

ftI:IIi;ftQ

f" :' ....

i!!!'~ 11I-~'V.!IIl

S,i Ed alga e.sfilfWBM bJen corCid'tI~ N, puBde cortO-r' ,muy f;ilk1nllsnte, V s:ervir ..Lt1s verdtlms'cocidu:,.

puedel tombjjen ,••

rlIj,'

po,r seporcdD

10

INServGrlu

pGI'lI,

una CNmQ:1

AR:ROZ' CON CALAB,AZA, Y,A,LMEI\I[):RA,S TOS,TAb,AS, , '::rIi.(I!I!'_'Eih''''Eilit n-;~',,e;:~ A,I'PIlI"I". i:..... elliIi!U!III' d.-, , n""'ii'UI ,,..ft..... :N·yugV"It'\!O'¥ilUuu~\,~-~.ggg A 't_,..;" ~_.J~ ')" l~,"".JI..... '-'~III;U'''''-''''~. ,', Glmendras' to$htd'.' I~peladuy'lroceadas)
~¥!!i!i

fU',!;III'WI

')iii<

,~'-IIii!I!!1I'!Iif

~'I-~i'W'

('

Ii'IJ iill,...~~'"'!'" .... .

d: ~,;, O"'5)-, d!-'IJtll' ..:L""..I ,_: _--:;7--1

,~_jIij;-1 "Arl'~' !MlifIiiII _I'RA,;


;jiII-.

'~I'III~' 1!l1I'~1I ';IJ~

__

F.

2., LI£YIr a prui'l~ redueir el ~IW'. 0:1 mi~i:1IlO cociMr 35 ,minuto,s; ,5i, la, lUau es mu, ,cdtCl" ufiU,l(U' LIM Y'
,3,. Ae,fi,rQr' 10 '101'112 d'el: 'fuego 'f dad,or que. la pcN$i6" baje g~m_'meAte., ,AbJ.,rj'r y' me2'clar COln cuidado! ;1(1$
.. IliIIftft, ~~...Ii 1i.iiiIiI;[Ii!! _ tl-lI~nII.
i'IiI,"
'~!I!

g~.JI'W~li P~d.~~""i-4j,i~~
l!
~J

I~I

,.,~

·~ ..",'~ L~ ..C·i··-~';·"' .,,..,+a


. U'~..,."
·N~',·" .'

~1.4Jr

.".:""".0;-."

1A4I_

~y .... L,r~

'%:'I(IQ~~_".

'I~

. ... .:I..,., .1.~ ·


~

.,.,..,;~ 8·'. ",r IIJM,4f'U,'", M:u ,,~~ ..' ~,,.~!~.~.:

t.

,Prepg'rar la,sotsg,; ,$(1 h'eor las ceoo,lla;s· e.ol1 ocei'te 'y 50'1 0 SG'im d'e S'fljG .. Idi:n t;aj1X'", dur;unt,£, IIO~:16 m~i,nJ.t,o!t ;A'Mdirr un pooa de ogUQ llU!;' GpeMS (ubra los cebonl1s'~ ai, ~€WrelY iOO,IO(dfl' eAc'ima las Iol!1chas de :se~lt'Cl"'jI;'10 lr-c.nadul~a'e5!PaJP,cida y .i' %iUmD de ftl1P(l"Ja. Cuondle em,piezlG a herYi.r oMdi fII' un,
i,

toque de, 'vJno 'bll'ante 10; mi,rii,ny dejar

~3., .Sacl.1r e~1 laure.~ de la,salsa Y' hOGer·ls Jjrii ,5~.110qued1l lxu10nte _peso afiadir mQIi';zena ,0 arrulruz: ('~'Y~Gmeftte dl~~ido en 'quo 'fria Y'h~ir ,4 milWto$') , 1 ,4'1 J'usto ante.I' de s:ervi r e~plot-o ~ eckt"itGrl Ie, 'elsa y ,c,ub1ri r eQ'" e lid e~seffimi'li~ DtCOF':c:u!i'00,'" pereJ1i l,

z,.

ula:nor 1:5 G 2:,0 •

jll\luto; eI, ,fuego fento", Recti'f:icor d'e nlsQ, dl! sojGI s,1 hece 'faJrtQ~

S'iA topa 2 D' :3 1\11'~'lnut'DS' paN, iCfN' :SJ! ewpore

Edl al.eohol TapaI'

,5ervlr lias IlolnjDS' de sei,tan,en uno fuente~

,'G

Ii

PA,RRI:L_LACA DE VER,DU,RA,S
,t~!oIENTES: A\o%O,~"S ,de, ml!dz (en ,rodej4s:)" zQiMlhoriQ~ 'itGbo" chiri'-wa (Milo ,rodadt)t ('p'ic'Gdo)~aceite ,de c'~iv.a"sal·marina,., J.c'm., salsa. de, ,soJ(i\jpare'; I (co,rtado f~IMl t Cccer ,till v-apor lu Ip1r,imeras 4 verdurE con una pi,i'CO ,de lat 2,. SCllfecr'el' 'IlJo en, una sorten :grll!nde, con Bccirte, Y' s<d~,de ,8 (1 :10 m'inutOSi 31~ AMdir los' 'verduras co(:idas'", j.c~nt.'V .una,s go'tos ,de rolst'l, de, S',ojt1., Mezclar
1

aJo

toft

cuid4dD 'y' 'anir!

iCQ'",

'pereJ~L

2.. PrepGir,ar 110 peste dellreboz'Qclc!~ nwuel«ndo, Ic:s blg,edienfes' ~~nsiguiB"do Ultl COr1sii6ts!nci'a.1tQ muy a"pe!Q y pD;~.erta,Q 'c;hf~',iar' ,10 IheVUQ diJrGnte, media noN (opCiDnGl~, ,e", 12.. CoJento'f ,sufi c:ient£ ecerte para, "reft ~"'porCl_r baad;eJ_. CO~,pGipe!1oJb,;c rben1lL S. Th',or'una gam de, kt posta d'e:1 rebozado en ld 'GGei1e.. La gota, boJa.r4 hdSta .1 fO'D !It inmedJtm,tnme!Wte, empe'I'oNi a subir ,(!I, I'a,superfi,de~, burbuj.ndo,. PerG eil aceite m hulUEa. Entonces la tem;perat,ura as 1& adeeuad'a, petM 'f,re,:('r LsJ t'd~ctMi,tu,~ 5i In gaM ,!e, ,q_a el1 1£;1 f.onda;. U ,seftBll que,,lot ooeit. todavfa ~esta,friG'il ' 4,~ ;5um£r'9~r ccufa tm,zo Iele c.dlccchofa por Ia past:a, ,die I' re,bozClcD '''I 'frei"rl.. UnGS m,inutos hastG, 'que qUieden 'r~Jicntes' '., de loo,lor dG\rado"j 5'~ Po,oorfas sabre, ~.i ,aJbsorbeme ~~ hinif1l:e5cur,rir e.1exoesc' d!e !l,ceite, y.' seni,r linrncdiummc.n,t& .
i
,~~'~

.'

JNlAEOIENTES;
,AIlifto~ pliROneI'l

EN'SAl,A,~DADE' EN:I)I~A"S Y miONES,c


'E1ndlibiosl(cn hoja)"

esarob (co,rtada en tiro,10s') ~Bbanito·s(en r,odQj\as'lI:j'WGkGm~ a.cei·te de oUVG,~sutsCl de, .ja~,c ... ,JlgucL ,j..
j

IDn.n,c·,· -0: ,'il r ,1"',nIN··:· A- R':... ' ME' :.A-' DPQ..l· ." lLJL ~. .
• • .. • 7 _ 7 _

:1

L~Coc.Uut.t ,N'aturalt Y £~cJ.e,


" . "~I~" __ -

Mon.tJ&'8 ','.
'.1'" r. ". . :." "-:" ,~,

.. '. WW1U!I;iI'I

NO····· 26···"·I·······'·~/':2·:'·i8··"'· -IVI·':', ·E~·'J,I,B···'' E: "·2'''''·,

jll""';;>l]itID~-' '-~'";"f"i

'~

;..·~':b;;. /;.t,J .. ~

.'J.

~'J

._ p~Qn-. 'c'ho;, . 11 -.
-"~'

---

..

-_

'. hervido'

* prcinsadl (elm'i,so
C"'.,...., ~D ',Ll"IAS, ~ C.:EDQ·..
,-~.>-. I

bllanco ~ raJladLrG de MranJG; Y vi'flfl9re ,de. arr'O 2:>

~ crern.

._tempuN' 'lit acaIClo.s:


1t

,>",1 ", _~ ':::-' D .~N· A BOS'

SQlteBdo
.II'Ii,,iilii'· .t:..... ....I,_..
'dad· - ..
.J '

Iarp
'.
". I

)\

. '~li'OFQQVS

('

111:'

es'~·cal",'
......
o

I1L...- .1:...- .. L···· ," 'J' .:c" I'W!muUI v· l'liiGf'GmUFI u:as . 0'
"...,;d;;;~ -.
I

.',

, ..

••

D' 'S"

•. l"iI.~:nlilii!!l!:t·:e : Y"II!'~"-~~II ~ IQ

_.'friiitas
................... _.. ~1~11jJI f·· ~'ft.,;i~

-'¥W~

.....

_!l\.i,....._ ........ .;:,uII11 EUJ.JD

~vr J'U

'"A...a-. .

:I:
.;It

tMnnr".' .~ ~~
pren""' ".~ . , ~ _I '_",' ijIiW,U;g
I

.J" .....

it!

&STO.fAbO' DE ,AZI}:KIS DJN ,IOIMBIO


I~_"'.

'II
,

,,.nN- h:.... ~ ..,.. '" ftE~""M"es-- ~,..,',-WC1·41.iI! .." k. W"Lm~I:"'vw~ '


1

"~I-~,SI1fIlIII,.:·US

_-IL !~a~.

")

'. ,-UtA:n.: ,""j.l, .... ,CR"t ,....... 11IiItrl""..w 1 Ill" .·.!V 11'1".

"1....e
I~~

s:
H;'IftiNQ'"
11.'-'1 •......

I~_._

.H .•

tNZA·· .. NA··..' -w ....: ~:


. -._' __~..

I ~.iI.C' ;l;L"'~~111_"'~1 ~.'

...•

'I

!I

'L

:.

,...~ C~,~fdl,.r:s"" I..I"..:M, L~. I~",~~~I"~IAA"'IAAI'"

__ ,

1'._y. '~ 'E"~'" ',",:"" "'~~Mur~.;J -., i',~,.., .' ,._. .',' _
-'.' .:

1".A.:aA"".a.B'~-"'~~"'_' '. ',:'-.'


""!_""'!"

~.:J: W"

- ....... N" .- ""d,-l, C _OCllna .', a:YI·.:eDCI


I

-AI- ~

'. C'O-,····N$O:--M' ALi E


'.'_., 1 .'~ .... ,_.:~.

.:

GENJl·:'
__

;'

••••

__

··1·'.·.···,·\
.' '.'._.-.

'~ [~.-.·~-~I'~1IIiiII ~A .. m.~IJ;'.;,

".::

~.-

~jElTA' ·N·,,·· ..' '. '

.'. CANELQNES, DE' HD3'A,vaDE

COI\I PA,SAS Y IPD3.0,NES

._
•• ..1 ••

SU': ....

liII!:'LfriC:
.

..

-.wi..

..

"'1"'1""'1.

-.

*' .... llI'A,D.1 "~I

I IiIIL.ft!aIS·'
~! .•

...

'. lan.'~~H"'.5'- . 1t."e&~'·~·S··.... . ~" Iy ""e ,.~ft~'. ~""~. cern '~:"LSA I.A ••I.··'A~ftA·-·· "rift· ""' ..'
.1 •. ~~,,"' .' TE§

.: ENSALADA
,

c_ S··' .LSA ROSA


...

*'

I~"',I!' 11r~1ii' ftftI I !!I.liAiII!! PW;:-~~l

!hIE' __ u.".P·,",N. "_l ."" '

'" ~ il6.lbnt..]1 he I VI'UU.I"'1IIIiI ~

""',"~V'lliJ.Ii,~,.

A.1ii ,LA,If.I,""":A

Y.··· aat ,1'"IrI'IJi!: ~"V a::~~5' ."· '. I-nv I""'_" .. ·

.11""REDIENTeS: I parte, de,,cebodd~t, parte de arraz , sal 'MorilnCt I,. (o,lo,car en una !oJiiia,(I ipreli~6n madido de los cereales 1\£,z£lttldo,s ')' 3 nted!i_' de ag~~, Y u,na I plZ'cQ de, sal mariin:l.

,"';~ .,DA C~N·!A··RC:"'9' ~D,"'~'-S21 1""." -,,6;,


d ....

_:2£

-'

"j':Z;

~l

2'" llevor' a presiti;n,.red'ucir 81 fuego mlnim"r CGcll'lar ,3:5-40 minutos.. Si, lia Ibma Irtillimr lUnG. pi;aQG d'iflulOrcL 3~, ·Rat'i·rctr'10,uUa, deJ~f._go] y de ).tr' que hI presi6,rl baJs grGCbalmentc\O, Serviir'.
la~1
"

8$'

muy IU.lltO,

~ST'---!rn/;/ ~'. O· _'.A(2g De 4ala5 "'ON ft(Ji,'u'ER"O ~ri ;;(C~]


~~f ,~:,~':"_.

,Z'~.SRetfeJ\ITES:, 1 Taa de,]Gzukis (remojadoi, 1'ada [Ie [hoche), !·tirG de G~gakGmbu" ,2 cebil]~llas UJrt4d(Js
,. ,~:inrt· l;'1li15:
"" ~_ .., _ 1.1

,,1- , ..

n91'7'-4-, .' .' ·-' , QftIU &.., .. ~ 'F CCI,'1-' 1;...... .. .- ~JUUUl, y GO,rt- :~..,J:__". 'Q'. QULK.II5" :2° a~ .

,"., . -.,-:-.. ram }~~..J.... ~,ramterO 'f·~'.¢1 I' IliUil' ,~CO, 1 .,_.c:!!! de· l1li1 "'Ai ' 1' , . d.. ,0' v ~ C.!!ii'-~ ._~'¥'~IIII\e . AI;ii'il~
IIV'~,.

sal[ Iman Nl, I c.p. de m'ug~mi,Kt DecorociOl\lI: ,ceboifUno D p4rsj:i~cortado fi:no., 1,~ ,Sairtea"
:~QScabo

mediGrU~t ,2~ A,ft.odir lo,s GDJIUs bien cs'Cdrridos (tirar 81 'GJUCI del remojQI)~,ei aJ9O, kombu, ~ cafab:tm. eJ
ro]lftero

fuego

II.' con el'IGCeite y luna 'piiCd, de, ,gel nttIr.iM" sin tapa'~1dumnte 10 ,1ni-nUirtos'y a

y agDa,fres'IOd

'qu,e;,

cubra todO,;5 los ingF'edltcnf,u.

Ln.,I
yw":.

C,"

:·"""L·utn". N~1JI;if'..JI .....,.~!J .. ..•. rI418~'t-1'~n 1.!1.,.4-t :V'~~' 1A4'. ....1,; .. I~ .. ~~


1

-v..

,~! .. fVl:" r~~ "'~'.41~ h'njj1ZII"a4tiOv'~~' ~ plr


I~~~ .~ .,~ "'

,3.. Llfe.W1r a.ebuUiicI 6n., mti.mr eo., :Uf1G egpumade·ro Illed pfJe~ d'« les GllJkig~ que pudi:eran aporeoer eif! Ia ,supe-ri'i1eie Ide~~ii~uido,~ 4" Tapar' y ,eoC8r' a f'ua:go ·media liem:o hQ5tQ que, I'os 02UKi;s .complle,t,amente biia!rdos'j tonto m,lrdmo I i- Mlras ..Sc pucde utitizar Ia ollila Q. prl£si'on para ·redue'ir ,. tiem!pD die :cocc:i6n. 5. Afiadlr e,~'m~50 Q 10'.5 zulis V ~cer 'Q f\l. m~n;ilOlodurante· 5.. ,0m'inuto5~ !ervj'r 00"'111 "bollino o 1

est,",

0'

rei pers.JU

CONlbI'MENTiO D.E,__MESA.
'''''iLLI!.ft~h~~.~:A, ... ·,..........,~_I".
Iii ~!Iiit~

nnJ~,b.,~..I'e., ~~ ~I II!~' "iii.,

~.m;~·IL..::""d:'~, ,~~I'J~,~ _ [_ IU:I. ~ln~MI


I'jiI!

,o. •• ~ , ' p-." -_iii' "d., iCIii ·Jl"iII'IR1I ·w··ln;b.,..~-_ ' __ M .:II~l '. rwl\lIf"IJICI!' ~

1'tvrrt ..

~n"t.~-:!-ltJ"

.......A·RL,O~ '. A

NI: '.4.:' Iwt;:_. ' ... ~ ,_:__"_, .'


-~u~:k""m-"l'iiioli ......., -:- -,..i~~ , Inn. F"£:uo ._U~ ll~~UO~
j[ .... :-iji-.lli
~i!Vii~
1I!li'Ui

F·R:UT··; S~,~ "

'I.I'I&RCr,:'FI3tII"'l"'il::i!II:':, . '. . ~"'~)I. iI ~~


'i1i/' ',"'3 ... ~- , -, ~-, Ji" ~ 11,u.IG uc· :l""

pa~~~
···.·I~i!Ii
liliili!

T ,'0."",,
UIi

-,-I.... ·~e ,O_~iCOqlU~'


-i~ .....,

, ..... .1","" ••",1 -'iIIOi"PA~_III~~ . '~ MI"- I II!I I '-;I J"'UI~

.;;I"

_,;rio

~,~,~

s' ·d· ,~III'I"".J~ '\Ii ·d· .II!!!' ,.:ii' _:__,~ I~!I!;;I;'I. g-gYIII
;"._.,!

i~ '\11""'Ii'

.1. _ 'ii1

~'I'.·d

-,; -I~ .j!IOft~·Ii'!II!':"~)·'r:a~".i!'II "')." iliJe Ri10 ~a (,"Ii!!!I"iIMI ·'11' _ ~~.l''A~.nIi'!!! (·_'r·~~ I'i IliA!l'II' ~~g 1!.iII".~ '. .- " .ili.lii!!t-:,~",iI'Ii~Ct- iMftI"'~1~·.iiIIi~')· •. 2 seeo.. iii!! , mel\Q!I!I;"Q, ',I., 2"" '!;AM ,...Ii ~y-c;.U"'I~' .... .,'[ ,: .... - - \tI/~' ~e Iu!~ .~u:a,_. U'~~'UiUa"I!I'
.UJ6 .:~ f m-~ '. _ -,t;M"!~
I "" ~~~

.. !!'

'&';;;',-.

,",,"iIn,UiliiMftlii!!i'

eii. "'\I'i:',,!~ !!i!!I!' ,I ~~

..:II.""':ii'o'-A'lV!liifil! ~Ib iI·tlti -r~4-,oII'!I!Mii!iliil . u;G. ~if'ig'll!;;ll U'.:iI, ....1I!!!!i.:iI!-'!'

I'

~'-II:,~I!I'~<n:rw" ·",w liM:.oIiltll'lilll!'l;lli'

'~I/Ii) "'_Z:-:A ,~~, ,I. ~, "!lUi ~ g;c;.

J~'"..m--',~. ,1"""

Co·loc:ar·en UM cc:z:ue;b, las: moRl(l,I"QS:~ las pa$(I-·S·lI lOIS albctriooques ,DCO'S~,to rG.U~ra, d& rK1n1~njQ~ iuna pi:JCG de, sed y ,ag·ooque, cubra ,1/4 del WII'Ulun ctc 1m 'fntta. Topor' Y cOGer 'till, fuego. 'Iento: durante, '2. 0 ,Minums'. 2~_ A,iikLdi~" m~po!' ·de agar-agar ~ .cocer 1'0 In inutos ,01 htlst-a, que se hayon di luido, 10.5' llos~ ICOpt',,$ de. o.gor ~ 3,.. Cortar':!os re~Mdas' de pall 'POi" :10 m1i*!ld" ForrQJr e.1fondo y fAlS' paredes d'e UJI mo~ de chor'f,o:ta (:e'11~ndrii;eo run poco P~OfUind:O)' on I. lrebano.dos depo"~ A liadir uni poco de I'G,·compola, y QvellrQntls~ 'V c 4 .A:liacli-j: ,--no ~AM de- ~n; ' !WI otrG -,die.COtnnA+G ,y ave11lanu'. hast" .. tenniitKlr CO" - 'reborKKku~ de 1¥1"•.COJloscor ~~. _....'1.. ;., - - r UI . 1iI"M,r·..... · r'...... .. " .... . 't"'¥ -. . - .-~..~,-~-- - ~ ~- - 1"" ........ un 'p-II_"'~ 16:P:lIli!"'I'm-:~;j!j~~'1w' ~b"""""I' ~'I'" V .n--o!'"'~l~ _,i" iAlr.~ . nn.~ 'P~~~o'1!"Iii!'1.w. 'i~rtm'I.·~. y." d..·-1iIaI" initta enf;ridr d'-c 2: _" .,g.111v ~"'!!Ij; _ u~ . ft I' ~__ I"'" I~~~l' r~"~ _ : iJ"I~. '~II~~"'lIiw ,. . ~..,u_ - -- _. tI':I!~ L
1

I!

!Y.

!Iir.~

n"'_

~-Pllllnl~,

·tII.

if.

'~I~._

I,!i.q

'S, h De$mo'ldeGr y servilr ..

.'

.. ··,7,·jN·'·il.i!!'1Ij;......_.~_ A~I~: ~J~5 M..A_.I~, .~ 0

~.
..:11.- ,-, Qt.:::

- -,' - '"!:Ii ~ '-, ~ ' ..' va-,o 2' . maPitl,Dms.""" e,,!t-d'"e mEllrueql[,J,I '~l'li"""" ,cam,_. ~ " :""j meu:za,~,·1/:-2····· .. un, ilK .~,~ ·hu..,;l;:· --i-,-_, ,c.s., d 8· N.I-I de· ,~ftJ'I ~ - -- ....~ .._. .d e CGf:18 Ia" 1IR.,
. .': .' '.-" ," _ . 1 . ,"", • "." '. . .'
I . .. ..
I" . ..:... [ " '."

.pa~~ 1·'e,,":"' d- £_'mist}_' 'blaRCO 1/2 c.p-'~ " 'n __ ~, ' . t., - _" .
~.L'!I
I

'_ ~

I'

"

I.. Lavar ., manZG!ncJS, rente'nII Y Gd"raer~es213 d'e StJ 'inter~)or en; fa.rma de, CO'M" deJand,o un 'poco ,e'n to
bg.• , ~G,
• Ii!-!l i!:'in ~IJ'
1111!Ii WlI'II!

'que, no ,58· taiga ,&1 ~rellemil pa;"..Ii:ni~Q."t-J- l-m~-iII5I!I'F,.... iII.n-r 11"'Ii~ ~~\-)! ... "l:iI'IAI~..J:~I._'~ ,I ~~1P-!"iF'li~' ~,~1~1' \I~i ~Il~· _ ,~".1:iU _ ~ ~''''
'I _ ~,Ii!'
_
~I,jij

g- )rf\IUIl . U--·iIIIV'Ii~"nA~~~,~ USii 't:"~~~r--' . ,~ ,:J~ 'I :w_~·


~

II'!tAII_~

Y:Ji1liFWl

[!jill _ ~

~iQ~

hi:li!';'-:4<~iI"I:t'i!!i~ !l¥trQ _ __ -v r!liill


~~t~~

fO'AlKlr tina, maso,~.

ReJlellQr ,mela. rn.anZClM. 'y' OOIIDar-~ e.h. UM bandejCl pdM e.l'norno (toM Iii iii fondt) ,de opIa:L 4., Premlen,tar el hGr·no Q, 'teMperatura Ilftedia~OJbri.r 10 bandaJd .tan, popel de 'Qlum'i ni~o co ear' 1M ''I man.JOM:t. E~ti~eMpo.'de ooccr,cSn ~iarG entre. ,2'B'y' 35 ,min-ut,"5'.
3"

LGf;C~N'~y
CONS,OIIME' IA,L JEN~lIBR!E

E~~de-,l.f0fU;""8radlOr'"

ItdSAEm'3:EttnE'S:: Cabo IIQ,~zGna:~~iQ" .,chi'rivla; I""be ~ apiio (trocetld01 )~ 'kombu~,shi ~take,~salsa de sojQ, Y Ijens'ibre." (n:dtGdo 'r' exprbnJdol~ j:~¢".i'"ceb9IUlno (ccu1"acfo f.iinOi)
1,~ rter'tir o.guQ~ Aftadir las ,cebolltQS'V huvilr'S~ln1op! 2 0 3 mi'lnut(),S'~, 2~ A.'ffadir ,all :resto de las verdurll!t el lol'gtJ, llico"mlLlu y ei~,$hliital~ ,Co,c:er eon tQ'pIJ.'0 f'~go 'bojii Gur,an'e SO ,3,; Retirar tos ver~ur.s y el (IllIG, COrtit:lr' muy' finO'S 'los l~di1QkaY' aluKl'ir:fos or OtddOI~5Gmna,' eo" ttd,;a, d~ ,SQjCl~,ju,go' de ,je't'!Ig:ibrc,y ,JloI~m~ cd :.. s 10',", bee-Grar con ,caboillil~no,y HI'\ii'r' ,ou;liie.n,te';;
.ft,'.... ~

minutos",

~ ·.f;I~~~~r· ._ _ e·'· .......... II ~b;. . w,~

'~m:L...~ .. 1\\7'1' LniII!!!

CA,NELONES DE' SEITA,N lNiReDI'ENTE&:: :Pasta, de CL1M~ooes

Rel~elJQ': cebll'H~. ,('c-a,rtado, en, CUildrltcs:),,., ,Ojo" mr:ulkori;a, (nrlll_), ,S'e.iTan l(ronIIQcJol~ cl1C11iftpi'ftOMS (cClrhlCUS; ,ei"' :ldimj;'M~S)~ 'Quite de. ol:ivo:~sal mari~,na,~, mos~dd,.r ~,i'mli'entlG M,gM~ peraJJi l, nuu' "he".:: 2 eebc:IIIQ.1 {cortGdo en me:tUas IUM! final'];, 1,/4 de colif,lar (corfGdo, len 'h"OI70;S)~ 2 IhQJos de, IlttiJtr.:d a, :ru.mz' ~!OSc.adClt r, lpi,ZQ1, de SCI~In1Grim1 ,2' C~'S',de aeeite de: aUiva,; lec'he de, 'Qrro'z (oftatjw)" ,G•• mlre Ie" pc1lvo
f

Ralleno Itll: :10 mi ru,rh)\5~, A,ftadi~r'los chamlpiPlro,fI£I Y Ulnas gotal' de scdlsa de, SQjo., ,5tlilteor has to, q'Uf!:, 58 hoya .,YQporado ell fl,gtKI~ 3,~ A,iKtdi'r hs: zanclhOlrims',., &;11 mt:dn y lid Id~S4 ,d~, soja .. Sairear de, ,10;a .l;~minutos 5"iin 'tapa 0 hmsta, que
,L 2'
SaI'1':ear Itca, et.·o~tu e:1 ajo COh'Q~8Ite. y o y

quede, espeso·~ Sa,JOIM.r ,eon irwe;Z MOS~Q


I~.

'y'pimientiD negm, ,Marcil'" 'rod.e con £1 'pereJiit

U'.----..~I_ ........
~!niI!I~ _,iii' ...1 ,

:1, ~,Ievar la.,eb~idUcij;d.,; .. '.bu!~tl;tI1te qua con LiM pi,I'eo; de sed m.t,;i-I,c" CHanda empiece ,a,:herwlr' 'L'lgre,gar' un chorrli1'o de "ceile e ~:inc~rporar Mminas de canc:16n IlIUl ,(I, IIJ,rra~,tiervirios segjn las Ii ndicae,iona d~el los
aftY"il'l~ril'l , :I'U Viii
~'!!iTIWI.

2a P4!drIM'

G 1I",

rsci'p:jeinte,
eft

,Gon' '0900 'frfl3' 'Y' £Xtenda,rltlS inmedi'otamelfe

so,bre

~\1'1 p:d'ci

Ide, co cina

htimedo .. ·,ii AftacUr ,ellre Ileno

cadI canel6bi Enro,liarle,I' 'y' CQ~Ocarl'05 len uno


.'

ibonde:jrG pam

,1121: hO~i,I\OI" pr-eWom.elilf'B,

untG~Reo'A un poeo die Clcci,tL

,-~+=;~

'Dh__

'h~

,t ,CO~eh',ar''LInG cazueIQ,,, afiadir' ,e~CIC8'ite ~ las ,cebollas 'y IUIUI pi:%CQ de :sed marl na. SCI,It~ (t.fue,go _ia .I_ 10'" ~ 'Q'G ." '13,1iJ'2 mlnlil ,! os', :I.~~:, ~-,..

2~ A ffadi:r' t,o, co,I:,iflor~,uni 'fordo' de ugua y ,ct I'Qureli


'rniimto,s",

,0

I'G

nLI'8:,Z

mos'C<IdG~'Ta.par 'v cocer la, fuego media 20

3~ Re1iiiflJ.r fl.! hDJBI de, IlWre,1 "I' ,ho.cer pure. Ajwrstar' ~arOO:lIIsistel1oo, ,CO" un lPOCOde'lechc de 'arro:'z .. S,I es , demasi'ado ffquldo~ Ie, puede: dikldtr u,n poco d.e, Qh~eltdrflen, ,pol:iJO pdM espetdr,ltJL ,4~, ¥.rter 10salsa ~bre 10'5coneJones 'y .pcdW),rear' con, un ;OOe'nIptJlifttdo de G~me"dM e~ polJm' '5~ &rat'i.nar' Q fuego medioj I~SfQ obt,ener ,U" color dOf\ado y !ervir COin, per.ejit

L-.

~"_,.~VI~I~'.

1W',"

·c···~.i ... -

,w'

n~,·.

N···~,···- .~" 'E"~' '.,:.' ;,. .'- "';'y ~.. .. .''


' -_ - .. /. -., ' 1.·.···-.·· ',
.
.'

'C/-'

_.~-

r, i·.P:.I'S<I·'·

tltz.,.,:.-. ..'. '.''ont:JetM" ",


1._"

_ ... ,_., .' "


•• ,-

I..
~,

;'.,.~
_.:... ..

~.

'8' ...~.. ,.:'....-.... ",


: .•

'1.-

.. ,.· ·

'.'

.,...

J.:

"

r:

"

- ,CANELOPi~ DE H·OJA V.ERtlE


BlI!i•. : IPtJ~ (~CGrtildtJs ,muv fi 1I0S)~tal verde (cori4dtJ muy fiine), pesos' 'y piiionu (i'gcraJfte,nte rnstodG,s.l ..ace ite." sail" scdm de soja.. _1~halMl: cabo llas~(en m1ediu lutnas), ccliflGr' (~n fl'Of'ie5)~ nue! moscadQ, owte" :.1.1 mari'M~lathe de
a~z' ~ II!
'1IijIl

!I~o:'!Ii+-ft nn"" Fu;tl ..... ~I' ..

ca;', "

.~~~.

-IO'IIlI ...e
f~l,

njl!l<..iS'.~._~,U_.w; ·iI!AIl IJI.I.~ I(L'~

11 "

"lrlPil~nd"
'~l~\

~ '1I'UIi f"I!IiI.

ldin:nnJW3_ pa.......... i'~" ..: 'g'ird~t: ,-,1Yi p. ~


. . .1 Wi _ . .

Relleno·;·

:I"l:-·-I....,~~r·· ~-~~r -~it,\·!it 1....'lhI:IR~I~ y., u·IIMIi p:I·~'''' d.,·1I!II!I! ~,~' I... I!IJ!I: .~':--:""~1~:r· ·ml~nu··:·'-'-:~,5ii ',I.0,.' _ 1 .... 1.: '!I",;oU lC'iU11'u URn.,mM~n'; ~ iI:: uf'tuUl, .v_ , r-' ~ ~ 2. A .. Mrl'ir' ra, (;0,1 mftetlf' G fuego medh" IduNnte 7 mi'liuf'tOol_i~'efilrar' el fuego ..dejtlr re po sar' Iuno·s Y' d
.1'1'Ii.II __ ..
ni!ijii'M;~~ ;;;'IUr~!!, ...

~""'II'

IV~,

I.

,.........

..

¥~_

Illll

_1· IlYl' u.~ ,': ...~'·....._4!


y'" ~

~~Il·-!Il·-'..

i!!Ii'ii!!i~.ii'iil!iiiii.ir

lU

~'~a'''i M vU ~"l~ 'PiitlI!IlilI! ""''''~t.diill!Uli- ~iilnft R!Ii;j'lirulhi'l


'II'.:f. ~ .• iII.l![
t~, ~~"~

L.·...'......... .ILI'_'

n·..........
I.

[~~Ii

~.aI.Fft

i ..

A~I"" d·t;,.... ·Irq>


!III-

t·~

1ftiii:!'

[~~

,.,..-...~'

y' 1'"5-' pl"'iCf;-':~ ~.' u.·... rtlJ!t,~!~

_ ....

[-..

:H'
J_·

',ftJII!IIj.UIIII
...

.."Ir ........ ~~Ii·..,

'C' ,-~-

~s··

'\I' -~u L-~"'h-'i~~,,.... "

A*!iIi_1

AEDONDO' D·E BE r:AN


INGAeMENirliS: I,Kg'. cfa ,_i'nG, blan,=-" .::.kg.... harjlna 'tamizadll~.MAa:RADO~: J WlSO dB a.gua'j JI3> dB Vol!'l~' d·~' ,jj!I'ft~SIl..J ~"ia 3 h:"'J~.a"~:-I~ l\..:tt ~:-I,,1.u',."""" ".~;.1I'iiI d -, to~ i.. 1.-n i.G. I""'-,IUU,QI, 'p"1 "!""'D'. I vasi'to de 'iAna, m~ v ... ~ ~ (iII'!IiiI:G .. ~ iII~ blanco dul'ce.,. 3 C';oS~de oceife de· ,oliw. C:OCCEON=3 cebll'lu gronda ",rtadas f'iiftGS,jp I, 02be.ZfI de ajoS' son pelar' 2 tiro" de al,get ikom:bu.. ,cweiit.e
,~ ... a.". ~ __~ ' '~'"
'I" )~ Vjillllili'l!iil!l

rid

..... 1'MlII'UI~

_!W

1.,

1.tI'I!I., .

...._..

I'W, ._~-

'

'

..

ir

_,Irmari ntl,~, ai,cam 0, IlrrorlJZ. m AaLENO: I paquet. de tGrfiu ,ohummfa ,cortGd.o a t'iNS :gru8JGII~2' pimlicmtos' MjOS: (esccdibados, bVGdos Y cGrradoJ' til fi~NlS)1 nU1Mjo de IjuClias 've.rde.r~,3 ,zartQho(~ias' ,cortrldGS a tiras ,F'UClU" lcordcl ,de ':;'0c::l'"0, :para,el rustido ..
..u.··~I~

,de C.r'fW"

pi,E,QJ,de

~NP' ~II!!'''~~N'h.1!I '"I U1i.. ._.

!IiI!!~'''''li ,~,,",r

.. i,

I... Co19CC1 IQ .karina, ., un eoonCQ gnrndem Lent_lft1'e (l;ftarl'e pequeiW' lalfttid~d'e.s'de op


bien: 'r;on 'as ,monos., La COft5,istert~f,fJ,deberfa :ser pm",ecido ra I~ama5a d.[~,pan,; si'f1 Uegar •
pegtlJO'5CI~

imezc'lando
SIr
I

r., 'Transfi- .. Ja mtJSQ la UNI mesa y e.masa d urante 10\-,1.5ml.nvtos'; L .•. nasta, que IrQ ,1110$0 ~e e I~''''''''' U:t.'IICQ, y .• pueda asfirM' sin romper- Deja rcpo,sar la, mmSGdUrarI,t.l, rhora en, UI1 atenQO OGn Ggl.IQ frk! paN 'p, '81 .tIllite" se. ,.blClJrd:ezC4. 3'. La,v« altenmti'wmcntc b 11lG;5al, Q)R agua f;rra Y' calie.nte·'para que el' SQjlwtda· 'I' td il.IIMid6n ,58, da,pre.ndGn, del Q'lutcn (tex1ura Bldsti\cq, em col~armarrdlft IC~laro,).52 ·termi~a. el proceso ~UClAdo. Jail law·r'·yo ritOscdga :n:KIS GguG, banqtl£ci:na (dlm.dOll),a trociito.1 de .sa:~wdo (cas,cariUa dlall cerea,I)~

,Ali M_.JI

...,..

.tU,"""iC:l'!liA· b, ,-'-,'NRQ' .... I;R_..... ,E


I. _ ••.

.~~

..... !&f:"~_' ·!IIl U-, ···'R


.. rial

1... ICoIOCtl estiG mo.m eMnica

crude ,whrtet1,) en un rec:iprcrrte :piQnD Y IQJbierta,Q)mp!~&nte

,ean

el' Nquido del' mClcerado dlfil1aMe varies Mras 0 tod'a Itt ROche si ,sc dUea. 2.. Ed;jra; Iia ~ , ,CO" owridGdo· et'1lum superficic :pl!u1na.;;h:usta obtener ;um 'for,mtllrecrangular (Ii . Ibu.b,ie.ntl, muc:ha, ,mllSG~ db,s). ~,mpi'em a lcolocar' GI,erM:fiivomentre 'fos ii'ng,red'entes deJ NI~enG: hal' finIS die ·tv,fu" pimiento r,o.;o, judru v&rd.'y' mmho.r,ias'", 3., Enrol:1I un poco .,' coloca URr poco mm~del~rel:leno y.r suce.liw~~ftf~, hos1,o sel11ar Icon, la masCl eldnilcc ..Olin ,ell corded de ceciflG", ata tii:po rustido, y haz' un rlJdo~

.' COCiCION ...' ..


"

.-··-.' L·····'c... - ., '


,FI' ~ f "",·~ ,'iIit ,,,,,,~ u~-~··._.·./
-

. ,IlItiJ ,...-" ~'

N'

' .'.-iat'U..ri- .--._ .,.. .

..~·,,··.: ..·- ..·/

'rilI"- y" .' . 'E'''' .' "',eu- .:'.--'--'.:. .


::"~'.:

_.

.:':
,,'

_,'

,.t~.·~··'--_·····~~·:"<'.:"·:·I······,.~··
,"

iU\'IIld."..·

".'

. ""i "",,,..'.. de,' "

.,'-.

..,

14' '.:"011..tJe, '.


~

.... .'.'

....:.

..

-.
~ '~'

,,.
-: :,'

13'" .'. ..,...' - .. -~.


.. ~.~ _'

.'..-:
-

.-;,
.'

-'
-/

,.. '.'
.

.'

.50JfMr.as CeboUlQ\5 un poco de 'Dc;:flitede a :iw, y una pi:zm de ,S'allmari;na,1 sin tapa, y dur,ante cgn .10-1.:2 •. 'nLf1GIs.(J, 'fu.medc .. 2.. Anad'ir focIo e~ ~i'iq.tddo mo:cerodc¥, las. hilerbGs oromdfiOU'ii1 el ,1],190kombu Y fa cobeza de, ajo,S dell' sii'n pelcr~l.L,'levor Q e.bulliei6jn~ ,3., Co·n cuidado(l' QRId~,irlsi relierlO de glut'i!rI," DeJor coleer UROS mIn~t,os y do_rle :10: uelta 'par« que ml' v S'C pegu&F Tapar y de:jar 'ICOter Q 'fuego medi'G l bGjo durante 1, hora.. ,Si fCl'lt'Qro IUqui·dol aixfi:r mas (.10 aJn,tidad del Illiquido debEr'lIJ msi QJlri:r los ,rnasa:s de· glluten~ ,4~ TN·n.sferir eJ re.dG·ndo·de, .i1Dn, Q. um, ·bGndeja, y. deJar' reposgr 'r ,anfrriar urn 'pG-c'o,,, antes de· qui·torl. ·,d eon:f.td ''/ ~ortarlD 0 rodaJM' grtIUCIS~ Cortlr V .rvir tambl'n. III a.l,ga.ko·mbul l;Q(;ida. 5~ A:eti;~.r e' Ibu!re'l y el tomiilllo~FTasioM la. !OOMZG, ,de ·Qjo5 cccida para. cpJe. saf9fl" 100,s Ojos ...Pasar per :10 'bot':id:tJN, tod~, junito'~ ·Ccd'errtorlo v,tlffOdir '[" poco de lIG.ticena ,(dilI1ujda, cOIn un pece de· l~gJJn fr(IJ)., romovcr ·co:nsta.nt'eme.irte 2·-3 im'i:nutos'hasta. q~., apes e,, 'Venel' coin 1Q.1lidad'o:k1; Itd.a ·cnlr;ima, de 'las rodGjGS de. seiito'n, y' servi:r ~ Decorar ,-On, pere.Ji ~I"
1"

,SU5HIS·
-1

r-Q.~r-. !UU3ii
.... ,..-._

_flrl".. ......,_ ..

llj~

I'

2 Mjas de ol;ga lnor~ I I/t! fazG. de lajrm~ ,(arroz i;ntegrall oo'ciciocon ,ar.ro2 dulce. y dejado enf'nlcr ,.
I~igerament.)

ReI.IDOl.::'
.I-t ZW'iUhOtr,fO(en tind' y _lidos'
lalcahuere,;

4, m:i nurfors)fpepi no(en "lllrGs)j.mostoza~ pasta, uNboshi" ,c·rem'~,eI'e ·


..

ghlr'ki'ns(en
. -1'1,

t~rus.)

B. SGJim6n GhLDM:OI
" -

p:lcjdes dB a'~!I!I~. - - -'t~. ,IttILldmt~ten 1'(Ulchas)'; mahonua de tof··u ,tJAft,·ibr.£ - _-_ ~~.
. ',l.,or, r,'.,... "

J. Se-tGr' !'las verdUNt$· encima, ·de..un pafto, liimpi:o., 2'. TonClr ~Us hojcu: de norl~agllBlntdndo·loS' horizonialrnente ·con ,ellfado rugo,,~ ha,ci:(l abGij;a a UMS' 3 em
l

,so·bre. la Illbma y ,moViCncllQilq Ihc'.ri.l,ontGfmen;e durant;.. un,os .se:gundos". hosta .lq,Uf!, ,S.· 'we~VG" de co IQr ,~......;__,Je.'".·b·r'lllol'II,+.Bi; •. '...-ay ..' I .' I'~ "~ '3.. Ponul 1M hnJtlS TD.stadtls ft,1 .una f!Sf£r\illa de bamlbl1 {con Ims 'finlS ,d'e .10 esterfl de I'z:qui,crda G

ldcspuls ~ fi'rcs de prot:,,~'na lvarrJU'rG$ a 10 I~go. 'y 5,~ ~Empe.zcr enroUQndG lCOA Ia e~ii:kI de bcunbal Q 'ptlrtir' de 1:(\ porte j:nferio.r~ ,en,voilviendo 10$ iflgredienfilS y presionandG; ftr,memente en la inort A\,:ientras sa cnroUa, reeoger el ,cctr,emo d'e. Ia e!Terj,!~ Is. rxra. qua no 5& 11fJJtredu!ZCtlen eI rol ~o, ·6.. segui r Ie;,nmllond'o hum ,cdcGAlar e."l final de. .kt 'nor~',,.que. estd Iii!" cubr ilr·.,lerrton,Qt:s .hu",ede.~cr este extrema y acabclJ. de enro!Uar plIt'CI cerrarla .A.I fimt! apretGr suavemSltt8 lei es1'sf'1If1:la. aJreded'grr del rolla 'parA GSegurGrse de que, CCMPCcto y rIO, se~.salsa ,ellNlfel.O pcr 10$ lados" 7,. Cortarlo", ,jUStO antes da St;rvir, con tn' cllchi~ICI' 'Qfi:lG.do,~ ,eonar primero ,sl' rollo por lid mttad V luego haclrlD [en, tr,es' pof'drtUld.,
QlaJhuetc"h Ca,.tour·

derechal EJCteM'efi'II:;1dl'I'O'% irttf!:9ral etiUjfd.T~VQma":te en :hCijU ,de nori!" dBjando un ,es:pac;'to de. ! em, en ,I. po,rte infer:iDr y' "3·cm en 10;parte superior! d.e,kI hOJd 4:~ Extender pri.mcr'O lOG iiin,gredientes cremo5GS CO.N mostaza~ ptlfta urrteboihi, mdllrtequUllfl de

.'' 5

i'.

·est'

""' .. 1::."" ',""",' L,n'-lC",,··~-'~J,..,.n,"N' -~'' ' ' -I1'_~_'I.~_yc 2':'~t"hl ,,"_'~ _.,.,,~u'~~,IJIAJLU'I44I.,
.-

._.

::1, ..... '_'1:U'I&f~

'1..-........,... ....-8-,","
Q

""'1i#IIi!'I!'

L Saltecr las} ,oeJbG~~~o~n,Q'ceiits y sol dl!WQllrte 12 mi'RJh),$;, c


2~ t\:nQdi-r
l

UIR

fond'g die; agua'j! la col ~oja~, £,~ anfs. y;j:oogre de U:.fJ1,ebos'hi' y S~'C~nt, Cocer

fuego bajo COin

tapa dlJlra~t! 3D: a 40 mlii nuto,s'.- ,Servi:r",

KOIMIIU CHIPS:
ri"I1~~"'8-~I....-.;e:, A,,",':"'~i,te, '"":,~, f:"~a'ir-,t ~~r':~ '~i!L;,'"li"'Q;~~'·I'~.i'ltMo:""~~, e!tt t,~20~ ~~,ie'~ ~IM P\_ ,,,'II!LH.i ""''iIi!''I-"UY'Io!!I .: 1~lCu.I;. _ I,. II ~ ~ 11""-' ;1'..1:. II_ _ r-,II!o!I-.
'1,1: _~, ~ __

!!Oil!

,~A, ~!III.

r-

y -, -~.

,~!_

p~i.lten,tanagm , _ __ '

pjo' de ~jlmo'n

,~, e'Cf'IIii"'~"'r'aiIIM!i!Ii~iiI'te""n un' """,,...-'IW ~ I~' "


(Ii,.. 'IIIoiV

1~, 'Q:dentar eil aceite, ' '1' ,schar ,en, :.1 los ·tirus del tdp sin Ia,var'~ F'ref'rllQ;5: dur,antc, uno! HgUndos'~ hasto ,rlno .11 liI"'J!"Ii'I ....... b:, J),.. v ~, '~rla'~:fi,~allt ~'ru~ J'" ·1~.B~5·· ,'~' .....,..lI'lIIr:l· rli:!! \I' ~_'.10· ,,....-IlII~,I -ft' UIIJIl if'1lli1i'r1'f-.;,'iI, F.tiIiln 11M II! 1'!l;J...-~ ....rtlL -, n ......... TiI.Qi n 'II!I!~ "ill IlliiYIlJ'r. 0' ~ W '_.' -w:u~~ __.~ , ~. IU:Ii ~ Ir.' ~ wv r~,r-"III!I- ~UiIi:Uf'~ill'lll!._~l
~,IIi"I]~ ,..=willi. _.iI!!1i11!3 i1!~~~1!''''II~
~~I~"~ __

'!!!

~.A

l!lilb

,.""

'nI'\J"-A ~a, 1P.,I!ii"¥V IU~,

'"~m~:~II'Ii'+',I\'I ,..1: I~ I!"IIlUI ne~ii


1ItiI:---:----,

WCi.

¢'n.r·-·':-~IA~-·-'n·· '~.v,jil -V~,r,llllo&lli eo, nni'*;ii!!

d'

'\f!i; .~

1-11~'U!f:1!o m·.t.

'WI

BR"'~H"',Er' A5~',~ V~:":U"RAi5" CO·'~···,N>I! S·-,ALS-!···-tA'_-" ~._. . __ . ":r:~"V _ _ . ft...


"U!DI:'k~C'Ii.~.I!'. J,'~~~'~11,.!

B~,A,",",RrB~"A.,,' _~_ _. C··.·'O.··.. ". .~ ~,.


1 ,.~. ".

··A-

I(.-en- ',tJl!lIiJl!t.i!l!ii'~ ....... '., ,...11 ya'

... ~'1Ii

54tH
11_.

'~c

iii'\ 'r~' (;~II'~n, w ~y -'Uil.... T iII:!!'~~ilr,i'iid:'),,_ 2 ~~llF._c .d· -v,,,, _ ~ 'p


II .-III! ~

'f" , \,e.n r'UUO;JtIS grue.!GS;''J',~'- ,.,1.- .., ,,:enlrouOJ,as me.~ lOna$" ,Cudn1 . n-i ':1" ....., , ~ ,', . _ .... ·d'·' ""')" .. !L. . ,mn-UAcnU t.. ,,_ .... r f1IY'!I!IS'?, o.. a~ I"IIolt.i!!lr~o,S_-). t1i'~;~ l1,to' i'G··· I~ ~~~ ,oi;MA,'!" -~...I~:).A~.d:'te,~-, ·0,' liilli:~. .... W' 1:11 _ , r" I' q~ "'~I 9 tI ,it'll! .(,Htieildo l ~"'-~ ·IrIba~GC": 1!2 'taZG d£ 1J1tClS' pta -de L1Ctdtc, d'e,sesom tostadc't :1rC~flo' Ide, ,Jerl,gi brc
Ir
J!'I_,II
~~\I; '~ ••

cnt1JIJf.IC t11
;t I:!II~

. I.._.

1,

'-

~~,~

,'1_ .....

'1;10_

III ~ .....

IV!;

,~:u:gv
~
~'P ,Ii:!!

--

-. ',,-

W"~"'~

1Wi~~

_ ...

,T!IilI!~

,C!I,""~
~,i;!-U

:~;

'J ~

·..

<

..•

••

~j'

'iHlLi;!ii,t '7fl f111~lw6M"

,.. 13!1i11ll "'~ i

I~~,J"I 'm' l:1/,/ L ."_ r .~


~~~!llt~liI!'

r'll ~Irili

d ~ 111'111..:;1 m-,i~'"I 2·:· i':Yj,·ut:llii !lIP.!

~-U

r~·
~!I!~!I

.~-::vln\nn~~',~"'": '~;:III~~
~ -. -

~-

~rro,z' -

- if

2 C~I~ de t

m.cena
ZOMhorio

rklou £:1, foalo.ib:u.:'n ')' b

GI: wpe r UMS .,' ,mliruto!..

2.. SQitear l'Of ChlllRPi,ftgnes COrn un poOl de. Gm1ite~Ulnns gof,lI!: de k1ilg dB SGj,QY un] ajo plcmo'" 0._, Co. 1~.i'Ii',n'l!I~, ~-,~'u~jI!Il e_" 'ljIijt~ 'b- MAj!II!"".....,'~:"'I ~"" -. v,......,.. l.Li'I\ii!i ~,,'!IIF.J,~ .. ,,~~ v,--"JC·IIIl:I!Ii ,4~ ,PNfC!I!!I! 1._ NIsd~, Cd,lenter' t,ado:! fo~ i:ngAKIiet1tes mlerlOS' 1'0, ai una. D,illlir la nlQicaind ;:(1'11ap m f'r~Q" G,ilGdiaio Y rGlJLOYer 2' minutos' hasta, que IUPese. ,Ser~r ·:IasIbrochctos con i'a ,salsa.
"w _

II:'~J

_~~!

,h._~.mI"'!i',,:"~.J~4:;: I~ I'_&~I"'-'

,~~~ __ ~".t:unaa~ketchup MfIlrnl ...


. . .
.;:

~-

iE~~'''''II~~ ·Y·' uaI--I-'U~ \] I''''.~. P!nL.'-.,I(.-;i..,n.CI' ~..~ V"I~, I;-....'"'"'~~~ i(':t~paii!'lld!A\C"" r _;W/riJj·,.~l •. 'IiiIj~.,II, 1!'¥..jI!

l-n··~-.J'n ,jniE' ')1 , __ ' ~rV\l~ ......_

,j'

'.1l"lwf: .

n'z,'

'JI

t.. Mez:clGr 'hd:as las verdUM5~ ,Z,! PrepaN'r tel so roea 'Clftadi:endo,ket.chup
'~V-'Ii·

e;__ .:....

1,.

nahJra~ G fo 'tofunesG, ,hctstG, 'que 't,e~ga,e,1c-otor d85CGd'Oi

_,.-

~:b

..~Sill ...

PERA,S ,RELLENAS D,E ,MAZAP:AN :!NGRJel)mNTES~ I perc pori perso,rta, :ZUIlnO., illimdn almandlra en !'OWo,,. eoncerrfradQ Ida al.e~dNi' mefaza ,de Y'mall..Demrotion: 'COl'lcent-rado ds, :mG'flmnm 'r ratmtQ, f~lQJ

"bid"

li

I,

2.. Cocer las peras 0,1 wpar a'Jln una pi!Zctl. de ,sa, to minutos Or kosta, que I bf.~I_., 3,., J1acer 8:1 f1tG2t1I6..n~ ,Me:zelar' ~ a,'fmendlrG en, palvo co'., dOls :gtl:tittH: de, coMoentra,do de ol,w.e:nclJrt1, V

PeJDri 1M 'pen:1I~,cormMms :por Itt ,mitad, qtdhlr:,les' .1 CGMze;,n, )' GRamr lIrlas gotdS da, ZUrT:I,O de Ilm6~

este"

a.d~r la, 'melGzG kana, que ."ede uno,;mGSG, homog£nea

)t' espesa~

.-

,3t ,Re.llenor ~os:huecos de kls 'penIS y' ,aJJ'Q'OOrIOi COl BJI ,Nlleno Ihac:iCl'DbaJo~:A If' sera una sorpresa. En B,I momenta de, strvirO! paner UMS' gotas de co.nCai'rada de ma'nZClm ,el1lci!mo y d8corar co"n hOJIlS'die
met1tt'l.

Vari''''es:'
!I!

.~. 'E'f1 vez'd-" me:loza " U!5ar mu~_,t,-..J.,...A~- me oco,.'un 0 I~:~,eA'-:.s·:~ - .,. . _!!Iit_ _ I1lG;IIlQUl ~ W!iii.'IJ' u,u ibiL.'~ir UWI I' 'll'1""""""","~~o':, :LJi........'IiI,!·r·· un,'1 po-:~:~--:jll np.; I,"~' d""iIl!! '~~iI!< P~~!~ f'lI.IJI~ u. .' ..~ gc, ~~
'.!~-" .' .1

II ~

. _~..

~j'

.•

' ..

1._

lru-~

.~'

!Ij!iIl~:

l"iIi-n:
~ ~ _I

III'II.,il'.;--'7"._ ~'.l'!!IJ!IIW~¥!!I

'_

'

de las
~ ~C2Jti ..

aftld:lrh" a:1 II_,,"~, '"" remover' c-OlilStanfemerrte I'


~!M,~

htlsta flue nuede., ,...

,,~u..

h"I~lllir~I:;;!!I .t._ji:i~~iii: ~~U!l!il

Dn-

h.1,il,NI"i'

,.

_ ,uW

_,"

LiIr!'.n: T~'-

1iIi'l

trt1;MftArenT8~, A ~ ~~...

..,~Poner:I'o' enc:ima, .

peft1S'i.

,10 ,mism,o oon :manmna. ,.. .... ,_ . ,ddtilaiL":,· • .0,' ::~ -.~, ,··b~i~"··~. ~ y _~JCUil~ a .",··,·0..,.•

1~IHE
._: IlIlllI1III.6 ,Ji!!; V

C1ALISNTE'
1!l.i!--a!!l'U I'll ~~'IIQ! I
I!iIIII . I' M!!!'.~ ~ II

INA8)II!NT@S::IUlrode.lled·ut' 4 boli~~,~ t;n'.·.f~<il~-4;~ 'f'~~I"","",I'. Ip:'i.Z.~-J!!II'~". I! n UIM.i!'!I m,,~lo!"'AId,q ~e!L._~I~, _ _ _ _ _ _ --::1'~~' - - -~ !lUi!&;. - -, I"'U' uc ~:I ~ ·d· ~ 11l!l'¥~l~IU, ·2.' W '~'c-i*.lAiIi'!I 4110'.' .~ ..." a u. Y' IP.I'!IIi·II!!i,'r;.., ~t·"Mll!liII]oA.L ... QIMiMi!'IiiZ' J"'" '. - 'iI!i!U!iod:' 1I inC!! ,d,' a J'·~Di"'lIi"I~'-' l:I.... ral,faQUrG, d'· 'JfrlQt1, 'f. o:,ra- I.e· '..IUIlf'GnJO"'-' ...J' I":_..l. t· d'-' .. '·8
1_.' ~
~.;M~jhil!li_

"'¥.!J ,I'~,~
II;.

_.~

_~

""'. _ ~'!oi!!

.lfl~¥·r~

lJ]-IIr-V".,

... !!~.!Ill'lIl3

_'" llr-V "._~


0, ~.

',_ ¥, "I~~'''~I
.

~11Ii'I1811!i,"'" T~i~~;l

lII'!t.il!"lIi'll,.I.II' [J·~~r.'II~

.:_~

.I"\l!liI!liD~"'"

1_

I~'.

~;y.;II!F~t

~i

'Liicli;l',jI ~

'r

1 ,Hervj'r todos IDs i;lngrsdien.ks 'uno5 10 mi:rwrto.s~ 2:~ Servir


.•-' UIIl . .. i

can.me.
U!' .~~
J.

po-

n' 'IL,_;;;.. d'-· £U!I:!.~. ......... ~r 'C;:HI:!,

u-1·1iI'"D

·'1';; - _. _...J.. ·1 -+ v'rl_ll~:ar ·BIIN:u_za'ne


Ik

'. . ..I_.Ji con· gafterO·51!iJ!u'u.


"1 . I.
"'j'

~"J"'Ii... _..1_., 52 ,- . . . wuUrllUU p~Epara


1Il;-:-.tn \I' I.~ti"':) "
-

. ;~: -. .. '. ., r wrG'! ."".,.. .' . .. ,t .. . ·eJlpone h e;. URIS, L......· ldil'l res d' I. SB~lr" es recome nd" QIWI& lponer "as ra~11i'1-.J'o,,· d'-'E .,: hll' UULlrGS
'I"
1 .

I"

'1IY":II1i'VI'1iIi
Ilr~'

-U"I\I~1WIi . '_

,in'

J~ust·U 'Wll! ~, ~ ·-ft· .iIjIi""""iIS!if'"


..' .

d··"~'~l'Kiil!'tl-o
~ ~

¥-III-- ~ _.1 p¥. . . iii] ~f~f'~


.

rinl·rq.'.'-.

"U'.

'1!'Iii

.,,-AI••

-.

ilV'iiilUHtl~e' ~ I~ '~" -

,a'n1,\A'-f '!f~'1i l1i1'tili'll-C ~-. I.


-

ftft,O······N-·· ro:. _ ~ ._1 :~"

1: ~·A·-·R:·R·:·D'···,·1·· D-"""E~ A-:'!L4\'P ·.·.,~'i., ...


..'.'
!

v 'FR-"-·:·uy-' ·O·S····
,.

~,>

I',

'.' '~~"'

~e"'O···-·'S·· .. : '.
,iI!",

XftJIIltaoIEN-fE$:. 2 1,a:ms ,de :9cdle1Gs de ,amz' (da,smerrru,mdas);t .!, ,c.s~eeee :NiUGdo,~ 2 e .•. ,meloH ·de ,C-L~, •• t...V : .1-''d'-e- !il"Iil!!llftftz' ,:.- li!'!'_,~ 1I!'IiI·-10'I1'I!1!U'Ii~"':": A,.#O · ·d·.'-c··· tl'a·_:il-i~,..iii_IIi gc ...~ .. '1,.,I'-Ia'1 ... "iii5' ,·d·~, ,;I!ii-.niiiiln.I~III.iII'!ii\ii!ii_..l.~, a'ljj"~i;'!liili'>jliill4···· u:u. :l' I~ de s4somo.. '. /0. al'.bam , ~·3C.S',·,.. Q_llianas'.., ·tostGdas ~' trocec.das ~ , ,. ,., " .' • '.-".' -. Ii ....
,iIW'Mi'z·' ,,,,," ,lftl~e· ~IJ.~I· ~. ~I'~l '".. 'Y' ...
t ••• •

~I

~·'IIW·, ,

I~_! ~~

e_ol!'!liili!!Ufift~:_""_ ".1 ~~!I!~I

1!IIii- 1!iinif.I'1~

'RIiiI!!

I' l~fIll~

,.

,I'}:~. '-iiIifi~

",

~~I!'~.,

I.~, Lo.wr kts ~,i ficas y t-o,sflU'ias ngenmu~rrte (cada t~ par selPfJfUdo] ,e." UI1G sarten; ,si'nGC8:ite CmJn:ar 10
si,gui\enfe} 2~, ICo,lot$i' hi, .mell1m. y IG'lcremro. de .ol·9Gr~bl1 ·UM oozuelll y' caJe~,tarl'cl(Ii hi aft~ad,ir,goo) rernov]e"do' e~ a
i!Pwll~'III&'~',I"~-I'II.~t
"'_1Ii'!Ii.,.~,~IM'~~I~;i!i;·~.t·.;ii!j.

Neero

.. ,.

~I!'!I!

.Ai"iiil!il

III ~

I",_,'L",

~i'!!i!ruIi;'.iI,ilt\i!!i: ,.d·n,~ !L :~,_ !I5.--r-w,I',y w '_ ~ ~-,.:I!''''i"'":~ fl-UZir •.

:'1' 1111118..

~.U8 "H

,3". A·ic.mrl,llos demis ~lngrecJ'.entaf (I 'f'lJe,fC' mediio..,bGJ.o V ,compacta 'y :Q.algamcada po;r' lIos end'ulrah,tu.. ' 4,;0 Verter eft un mulde p,reviamente pifntad-c c·g'n 'ccei,te"y ·op.klnar bic'n eo~ lea espdtufa " f1Wneda~ n~ 'mOsde Z an; de gros~irl
~ ~.
1

'~e"w..·... ar ..u.,.., 1!:lIi!J,~~·~"". rJU \lMIin "~l~ mezclm:'tos m.uy Dlien .hlltta ,obtel1er· una
..-!. ~"bIII!!!!I'~ilil

!mosG

!COlnl

lias manos

·DaJBr ,que.; e~,fpfl! 6 pDlner~Dm'1tes unes minutos e·,f 18·1' harnc paro ,que quede .lftM ,t:ruJilenttt.

e-

_i!ilft.il!!U
~ruliiiii,~,

JI

1"'1:" '~"~;vJi,. ..;ii'~I'rA·· ~

.. [n, I.. """'

'N·UE· 'Z-- m .~: u·O··'."'.D"· 'A ." ;.'~_

C"AZUB.A- . _", I :
'. ", •. ' "~. ~".

be UISA'
'"..' ';____.'
>.

[ ..

"

-.'

. NZJ'O'S AL" AZAFRA' N


. '," ,-;, ,"
I' _.,. ....

1,

.'

./."

","

,'.

"

',J'

,_.

-,

"._

_'

_._:_

.'

".

_:

_.

.'

(' .,. '". ,': . . 'USSE" ' .AlC4CHCF" '." '.'. AS·'CO·' N' 'lAC'.,...• .'.' " ['.~, .' D.E'"
_ • '.. .'. _ ' I ~.' ,: .' .. ! ~'. '_. . t •.. _ ~. _ •.
-.L

,?,
,.

'_

.... _-

OF'

"_',.'

-U'
.'
'..

'.

.:"".S'c',A". :1 '." I\IAUO" L 31:' c.:NJI'" _. \',.,IRE-·


:t'.' . "."_' ... '.',

••

-.

['

,:'

__

'

.. i ~A"""[J'I~:ro'·· 11'.-' ~, "AH'~'''''',S: SAII.tiI!I"r.;;:_ .. 1i.A./ ....,.,... , _,' ""'E'c:""..AN' -·,_,nl


1.~._

•.

.1

1n.~J.11'\1 ,'&,JiIU,.i., "., '''\~ "~:,FI\~.~rIft DJI'~~

',.

~I~U"

l::'Ii._'IiC,.AI,

•.

J.....

,.iiI,

~c ,~r.,.IiTt!.. u,~ ~:r\A1JLII!'"

iii., 'b"" 0' "~: ,', '.w[

I..U;, ,'" ~~.ft!IE7<

r-rtN'

IccD'.. I.:.UE" '5:D'E:,.•• ,n~ . ,I" ".~ 1II~~ !Ii; In."",

" 'f1I,'T"" .L """'"n.& .iII T'"j~, I '", A,'. [1ifi"I"UI1'T

,~,.,.

,t!"'~A' ..... ,rll;~V ...,"",O'·-:"',' U'E ibl!'l/!.,,.


~·,.,'~;.~,b~

~"I"~I

l~.... :V"V' ~~~I~

~"N-'"

.~,Nl

-"'CJlJ~~-

!t1'll,.S:'·:'

_:_ .:_.U~'~

D':~ .~c.::'

.1!ft,.... 11ill ,".arft.L.u~

J!!iC

IfIiII.,E· C"'rr.·'-N·- ~ N"" (-.,_I·WI4.n.' .:tmn.;h!I:,S ~ j/IJ""' "_ Uh.... ,S·_'y~IK~::. "'- _~ ... II" "':

J:

,'. " m"-I~_:'"

y'"

&ilazz"' .. '

1n:n~'II·IIA,..I,S"'~ ,"II

-'-~nil#U""'.'~ ",.117., ,I[ ,~' Ir,"r·~


AI.,b·..,"~ ,. ~

,:

~Ia: !(;~I'II~~

~a' Il....n""""'''''''' '-'< ~'.I." r.FItU~._iIT:t"'iI,.c:: N' r~~llf"'l U~ ~.~ .• i'-'~

"0'
.r'

P.S·~ '",

1111;1.0 ~,',

bE:CU"

'1~I,rs" ~U"

'

CON·"',- ~C::'*LS"'· 'D'-'E--= ,id.ICNDR' ._: i'·5:·" ..iIi'r. 'r' _' :-" -" ,r'IiI:.,.nml; :' ,<!PI. ~.

-,

SAI,AbO ,~
it·._ '"_, ". _ .... "_-~iS

_;;:-;","L~JU_ "."'~9~rIIi;Il
I....

CREY_.&
(2"~:).': II"'"'!.
.....

·:E~ft
.. .,

.... .a,e: ... ·11·.. ·'···

I'll IIJ'IIJ : ."'" .

'NJ"

:!···· ..

stti 'M,'OSCAbA ..12:'==~-';:;,


~

,'

,._0"1-'-

~III' L:'lhaS,.. Q";i'_de'~.... "'~,;~ . l!H~ii~,. l~ii~;:~I' . vJ


'.
~i··_'

-..,

·"~'e'.4'-;
.. ':

1'~llasCO~'CIJ,ni.u;"1S

r1i-dr"
.

,..... ..J: _

NfICII

L, .. ·· _.

'.I,nGS'i' ....C,rllf'1IV1as
InllI!!l""Z'!!IV ,"-

f;o·- -. 3' 'h"-~'·

.-

'_ ",' ._

1Si'..

i!Vi1li ..... - L._ .... 4 IVI


~ 1III!I!i.1!~, "~'I~~

iliP...... i J

Ii'"""'""" '''''WI'" W"'1uw.u;;

il [~~,.J."""

I'tflll!iil!llli .I'-.!Ii!

2 hD.id-c ~-, i~ rl·~;I.~--:':---.,r...l-, w ,.. I ~. uti"~~

"?j'''~ r"'~_
~~l.

.. 'PC~INU' y..CO(rll~'I. tl--..l __ - ............ ..J:.......


m,,"iIf.V",IIIiiU""""",
III"'"'"

'"--, rwGJGS' _,.J


.." ....

'i,e~ b-1~ft~. ""Z':' :m,'o·:·.I'cada

'~''''_''''·'''Ia·- .~- aarb-r.:A ··OS: ,.- a',~11 ,.., .. ~...c.," .• UII .' ," ~IJ;I--~"('
_'. '

.!

'_''_._'

..

'.

"' ..

,:

I td~
_ _:~J

de··
-

"

:",~Iiijj~

~"'*hari'.~ ~I-I..~ .... gun," _i!Ii. TUQU JWUrllKI., ¥ IIIClfVIil.v I,4''''~_'' ~"!""""'.._--:I[~ A -.t..-.jAI"!\' ~uru." .__ .~'; 1!!li;!WI1!UUUM!A,.. 0 ,L.'''''''".~14t:O''('~'~'''''_"I"AiI!!! 11-·'1i!i.iIiN!!I!1 "'III" 1l!'~'n;.lm,ri~' IUC hl·.M.I!..·...., _wnlUli.~; -.........~·_,..J!! UI1!I~I!I'D" -, [~~'i .... IlI'tU.ft , ~I;1~Uilli .11.:~.t- ., .. 1!i\l!lijrft."I'I'-"_ ....11...... .'!II!ilII'~ - ......

:r'

~~~.;IJ

·I~ ..... .. I'-';~~""'\I!U!i!:,"_...la~ L 1iib!!liii!!!i',L..,. ,.' ... ~,rUQ!... 1II ~-~w.R ...

~~Ii

fll!A.lii,

·4 t,,,.~. de- • "'11111')' 2 t, ",:I'UI.~d', '.1 ,..I:~ l:I~ri.lBU'.'. "2'·" -lIP ,,'-'"' . _
~.IIIii_~~~.~
""I

~~j:

.."

dGdo

'0:,"_,,,,O.' U-Us.:.iiiI!
UillWlgj
il't'liil-·· --

olli_

~:~'I-I~'C' ~~..I--, .....tIi 1!!!!i¥!W'U _~ 1ilfPllll"1~':~ "", ·-··f· r-um.., hP'~ i'l'l .. m",_,,-, az:a" --z. ~ _",i h,...,"'.'•!I~" 1 'd' ,'''',
~'Ii'II"",,[_ ... ~ :!,,'UI!"'!!Iiii!'oti',. ) ~
.. p~

I'~~"

I~

j'

_~

.:iI

,tleco,raci6ft~ paNJU 'fresCGr (~"ado. 'fire)


L·.~L __ , all _. I~ ..
. .

COlli .. [tofu: II '•. " .. lIiI_ t I-;·""'...l.. . I -', ............ - - . .-. ~. -1' 4 _I ...--.f....-.:' , r WUM.;nvT' ... &. JJ,go 'UG JI., 1:n",~.LtlN.'~ 0 ga .' '..' UUli':IG'I nmrilM dI_ ~J_ .l bllqlJe de 'tofu fresco"r. 2 dientes ide ClJO (pieados)" Ie.s., de·-aa!1te d,e olllw .iI_, . '.' Sf .-I_ - ," _ ,t' , '. ,.-t_ d .JI_ ". ~, pasra ~ umeUI.QJd" '. c..p...uc . ,,.;.'.. L.I_ _ iiI~.CiiP•....• Y'DGgre, U:tI' ·Griroz ,f·" .~, ,-' -'1'\ lie U~\j' ~, ,opc",na,,"

"AICGcJJgf_

muSIC

41,.

.-.;1

,.:,-

.-.am

l,

,1/2 e.e..

L'

'.'

jqi~"-.,· -~~_·UIf·"
",.1

,A. lit iWA:k,.,;;". ~iiJ 11U&IUD

,~--IIS: '. t..U1 -111Ki·


1

,11:-'....... v: . ~II
I' -'-~

m--

rj!!

I, al

lUlftrilo-..-._, .... ,. , O~ t uuu I. IV-tMlQU.. _..c;Oilo-.iilii,,~- lIiit.iIiIii"i~ ':I'. ~_~~


J

2'

IL ....,I'i;i'lti.'i ,..:1I"

....I.... ~ , ~'i'~~IW_'IM.. ..
,1iiIIiI:A~,~iIIiiIii!I'

tWIIOG de 1d;11'l«II"~'na. 1 e.s, r-.'-~ -' .... ., _. '_


[jJ!1

Ida "'IlUMI . r.'ialli'lirbrefrueo ('raltGdGl v cscu.rri'flo)1 ~-'!!111"" ,de ..".,.. .. ~·'_··· ,' .... '.:
'_,
,t

."''-.;.;II!~1

.QUII~\_,. , _."
. '_,' fl I

1-

i...,ll- I

.Iii} ;.ti!Ii _"

ifw-",hJi!i

. ,-~,

d:'- <8

[u.~

1i'!II~ ..

i"_ d· ~ 0 liI'I;iIftj i1! ... -,' .lllIU il [II:- 1

Ufilllift .~!R.I

,C.'IIi'
},

de J~U'lHIl [co~cen,tfiCld&J
-'

;;;1'''''-

'

.'

":OR~O DE '~N· .. ~ .~ .• ftlliM"'AI ·,#4H.a Y"':''B':IliIri~"''' "raJ I d dsCWL"!'H·'··'Aft..... .(I!!! ~UiI"Iil":"~'" g)"'-_." _. ~~ ,lanihor'fa ,corftKftlS' G, til'll! mediGnft.c" remoktcJha' cocido eortlm.ia, Q t,iNS" br6eolii ,COrtGdO G f~oret",
'r4!",I~ ~~
nitr'..-J..... rll1lPl-t'~~J
r~;I:[1IIi

iIi'III~J ...a ~ '....

~.

lIIii'I'~I.'" ~_~ Rftll,,~..t-.Jii\ '.T:.Q,lr ~

~~l'

;ia'I

'"I.' -. ,....,,1'1i11

.•

ensalac:kE~' ~_Lr.rm,l:nadosiCQl)~....
b_~:~
~i"'~

tti
"_'

..

~f"taCIOS'
~.I ...

.IIi ~"',
_ ..

.._-'_ .~.;

.... 11;1Ii!M'IUir-~~. , ~!~'!!Ii '.

:~I"'"

,"·IIUih. '9.iIIi~--~--i., 1~11."t,,,,,,_, ,tlRrm"'." ~ "I',---~~, (~ Ill· ", ""'~!I! •• '~'~!p';;r-" ~gG"lillv;"-,, I~_I::'"'~,-:-II , .~ [in: ,wi IVtIiM'W. ~- ftr~Z' J" .nt·,"
~~.r 1114
!!InlWl!!l iI' ~

d~ .or
.. ;!,"'i!i,,,
i~

,.~

WI 'y flilljfu. ~,.itt

-lf~'I.L.~,iiIi'.~lftAIL 1114,
U ~!!I'NjI!'n.aIV'

....

AliUAii! "''¥oil!

ftIWi;1...._"

..... ..l"'1\ft,~ ,-:J:"'i"" ..J,,.,. IMNliftift J"!IIIIOO us ....... --V-IJ ~" ~,,'G

..."""'·:·I-~llII"~_·S"Lii m·I'-I
'hll'

"""I~'.

111;. ~

......... t

'1"

~.~,

ua.

IIiU II V,_ IV

:.. )IH ~

.... , .. ~. tM'

...,Z··-,I.II~ilte····.'.d,,:"8'. o"III'lM' ,r'~'


'n.Ii.,

TARTA,
_~.

hF

:bE ""'\j~: ~W~. , . .,gilnuas ... ,


.~.1_ . ~

GI..

' ..'-.f ,1,"1

#.111'

••

..

"U.

·II.... "II';:.~ .

IIKI.

,~

31 kJ.ls ..... ;4'o,1 y~coriados' a rodlfl ~., finas. ·is, ,1I\tiI.ftDIIKIS duices TlroceaclGs. ,l ... L I'~I-''''''''II t de VIljnilla ,,~IUA:.U r~i"_;_' [m.sra, . Adftfli ~", te S,-,.... n-,<ifIrftIil·-:t.I. ...','-ItS ow. IIKI ..a_,
~.i!
I ..~. ': ,.. ~ _' I. _ :...,,~ ,I '': _ _

-ill'

_l1li

__

..

"..

'

_.....

-:111

I...

Q.I;t;"llil!l

...

til

I!F"~

III

~!.

I!

~III\I

.~~

. J'~'!I

Ijio~~

~,..

.,Ii!~~ )[ ....
1I'!;OI,lIIQUU·.

:.

,
,

MffiSSE ~.'...:.
.

LwC-,--'·. "~L ..,~...,-I:V·~


P"-' ):'-,
-

£fII1S1.1~'.'•-':,."'-., • -:..
11

~,i:-:•.

vaLy_,_'. - 2:""; ...


9'1 _ -.;.

·~wr~L!IIl.A-'

. ._.

"-_.,.,.'---'.' ~. ~

UI:~:

"h-.:

,I: .• ='-

D·A'ft~--.-,..-;... ~~:.. :-" .[- ... £ .. ~~~

'-~S'--~
't~GS,

-'l-_.l~~·"'·c.:'8-'- '...•. """'IUY~' _..,'!-~~~"[~I'V"LII'

(;:3~-·'-

:D4IIIEb_;lIESl
..... '.Ift:J!t' II Ui'JI~

t 'TOZGl: at'ftjGi~ 'de

maI2Gr'ii1S',(pel'cdds y troeeada.i),

." .. r~inal. Dneb en C

(2·-3 ,[.,
! oja pi"tado fiM,. 2 .mnGhOPKtl COrtGda51d CLIL'ldrito!l., I ta.• de :gtJiliGnru fl~.,. peIC<IdD fresco var;iado (eeriddG ,(I, tra[.mS' Y',RMlCI!rada hDra mil, JUga·.de .im6P1.):, J_'flim de.Glga kombu, leche d~' .. na, I hoJ.a de kwreJI;, 2~3 ctS~de «Imendra en ,oM'; 2[·.·3,c.s:! de mi- ,bhRCOf ,mceit-e. de o~i¥G." _I naarina;, rwez'mosead1a 'per.eJil co,rtado fi!M" .
. ..i_lI!!!! I' :.... __
1'i!ri.:.

_-.=---'-'."

--8; 2 caboHIs eortadGs

G ,altldrl"",s~

.'

:1tdD_ de'tn.go Silr'tQCeRO cnIdO.•.2 cebo as cortGdas' Q. medi.u: bJfta finos" 2 :mna.ho"i:1lS cortodas a ·mcdi.·.- ~!i,.~. i'iA.,-cn~.1t~'WIi;"de Qidobaza ,cortada G ,QIbOS m-edilfilOS. 2... , c'-s-, de .m.atz 3 ___ . r~.:JII!!'_--.!I' amirte de o;[;iva sal r:narilU~ 1 hDja de kwrel. gtterlk:ins' rrocem:lGs"pereJl:1 co",_ fi'~,,,
~ii~ -__ . _ ",_. _ _ _ _ ,_ ..

_I

•.

;,

:Chirivias f"lit.
2' Ctljri¥idS' _janos

.•lCOrtadcu "

ur fil1(llftl!nte.[I" NJdGJGS, ;har~iIAQtb~aJ1CG aetdt_, 'y

P4N, 'fN~r~

" P asHI d CUSSUJ 0'


.1 tem. .~\... ,~~,~-.-'-iI"R,~, be. ",~t;;.U!I, ,j • ~

!lUI Mo.",

IVIf!i r'"' l v . :1

',

I '2:
i

de, -

'.

agtIl. __ ".. II ~ .. J~"",",III!1i-.


.~."

lliili'ij

1~ -

pjzc .I'\'ft
_I

l!ii!'U. ~

" ,- ~_JSnJU'8[. O·-[iftj·~ ,I-~ 1' ," _.' . ihiIb.'tU""",;Ct~.iil!;)' I I' "" iij~"""", , ~."'lr""l ,....,..'"11 .. ..,-.a~~
~ .. _...J.......
Y; .....

DD', ·co ""IIIUU~ nl~"" n,uu:--u11J G Ulllr us' ,II!&1i il! &II>~LI,' ~~,~ kft ."LM'IENJ)R4S, _..,...~ l;"j:I·5U1i"~.. '_" _", _ _

co-- - ..._I[ll_.J_.

'_a ..... -1_

a.II_..I- ~

...-1[1 "I "'~j ~\u"t , ... I~ -1_ MIl¥II' i... _t.J_ 1L.·.........·""'fti!IlJA.

...:11- ~Q~I'm'. ~-il""'l 2·:~-~," ~ , 'IIa ;~ft:". ill 2'::' C;8 ,de _--a·~r- IllliUt ~--, r-~ ;JIll ~"'.... . ,,/.:~-G .~-- AiliM'l;U"n.~ .........QQU;j1 if""IU __ 2:' -...4'---1 "'_'_,-:;~""..J.-""_).. ~l::.' T~(. ,'. us .. ,\1IIiJ11lU1IiAiI1 ,\I~' \1 :,
~lO'

'-/2::::'

_\'. _. _ _

"'":.',.,. _ _•

~i!iU'IiI lIi1M'~·Lc..~'I[__.... J.... a'~::r!!l'I~IW 'W

L£1.,~NAtIu1xLy
'. ~Iedar'

at'G. _WRJ~

de GrJ!'O'z"endUlzar;I!ci,GJ ,gusto ,co'nm:iellde, 'orro'%, a'Rldirl pa,I'vo de alrllendras y canela en' " tVa'", Es pesar 10,,COl:Nicena. .5crrir CClJitmtc ,enclma del pastel., lu.

:CREMAIbE' C,HI8MAI A_L4l.NJiS IS2SCAD,A.


(2 p~)
.. ,'.'.~-~ ~-.c~'~

"

._

~.'-

".

,_

"

.:

~,~,4:

~ibo-·IIJI-~ Gdas .. 111:1 ~ ~~~. ....

g. ,-........J,i:...~ 11_'":-iI'IIft,~ f-I-.I·~jl c ~~. rh', ';;;llr-i,m".~ ,~I\""..I O. . _""' ~1I"'" IU-.~ _ ...... _[ _ !JII!~ ~~

__

y
__

fllll$" aa:Jfe;,de oli_ sal marb.,~2 ,hop dI! :....'. -~I'~ !Iee" de Grro,z~ 1~ -Illada 'fresm !IIlt,.......l......iiI...mada ... ftIiIjCii
1' •.•..
J , •••

,(.$..mifll'

~tanca. N.M!Z :molear1a

ill"'1Ii~"'--~ ~r,-~.,

1I(VIo,.Il1:i'aS' li---UU-~. _

._',

e-- &- ,"*tuur :I~ '~!11 _"""11...:11 ........ ,Il;iliiUi!ll.t..;ii"'i~IIo"''''. ~'n tIlIii.ttd _~_,..L. . .... jl'iiMAII ~.m_i"'''''''-' __ . _ 'i ~~ ~ '. ~_ . Ir¥lCI'iQQ \l'UrMI-~'1IiI~ iv·",' ~~~~"'~'
II!'

h'~.

ii', ,.. '_ ~wrrllrlii

E",~.•

AWr las ,~Nrivia' csmkkidas, ... '_tcwr.e:I' agua ~ CUDi'd t de!! 1W)lumande, lDs'vardUNil. TdpdI' y Y coc:er fuega ;_tlDl bajD dURIn'. ,20.,26 mjmrto~L Poser' pori ,ra: :batidam :hasta. mn-SUirLuM COM:iste"tia ,tr,emofi.L Aeaifi·QU" de, "quido QJ;n,m\CIS' dgutt 0 teeM de t'WOz .. AJ'.dilr •. ,milOl blanco, ''/ nuez .. ,cadd ·II)! 911sto",lftGZ'. "'I' sGrYj'r COf1, el . ~"L pereJl .
l •

,f.w.idft -·... ~fI!I!'-liII'IiiI\iIl


I~

Sal:t..

his cebalbr 'con •• Dcci,t£, Y una .. "'z'm d. sedlmori:ro dtIrGn1e


ii:&

to miRrto,.,

s,n ta,pm" a

,_ '.

,Atb:lir. eJ lrai mi , II; he ia .' hBlral. 1. de.~ . '.~ y•..UnG 'p;:i-z'CQ de Hi ftWU'11KL 'TaMl' 'v' ~\s l Cdc-er G, r- I fui!' M,;!ni_ durante 25-30, mi.l\Vto's\i' Mczdar al miij,G ,caddo ;;lei ariandro Y' las almpaMUS';;, I)e.jClr' e.n,friar :1", pasta :unos mirusl:o,.
. , ., _~....-" • _. • r. '. ~. _ ,_ '. ~.,!!!!!,! ': • ..' _ •. I. .

tlGnJr Ia cebalila Icon un poco d. aeate de, Oli\\1 Y una pilZ,Q3, de, III mari,hI, Sin, tapa, y a fuego ···nto~ ,mnte :1,0 miNJtos~
~I'

i.,
"

Mo

interior

.'

CS'tIb1 ,bien. COIn'pctdu.. be.F' ,enf iGr~ Sa IjlIJ8.d8n ,sarwir tm, CUll 0 ipasarlol ,(I fa JilancM d1wmnt.

l...f.__I~- _._

pequefbs....
~' '._'

~.

. Q1ft fidade' .. ~
l
J

s=' ~...

.... ml'N1 :_~ .~'. ~lJ.


,., l_

rI~~'r'l

Dil1l' ~(.

- ,_._ --_ d'-' 1,.w"I'U..__ 'a~ - ·8 .... ·b·13'~


~ .II!! __

'11<~1

. _'.

_ .__

lRm._

. I··~;dlnlunuD '. +-,.." -. J..,"


I I.

.'.

',11 ' iaD ,BI:


J • J

UN)S

··.'inutDS. ,Servir-

on_

de gorbonzDS' i(remoj_S" tocb, I'a ,.eha coni 4 fGzaS dB agua't Z tiNS de 'Gigo,KOM;8U. :2 ZOMhe'H ia~, calab«m '0' bomGfGs( todo corI'. la,mtRldo. rodado OJ t,rozes' glundesl 2 ,Cbuil[1as cortadas 'G _ios 1u1BS;t 'un rornUle.tsde hi'ubas ,.vmdticu cd Pita ..2 es, fttu,gl[misa lamfninur '~il~ dClIil1e ,d.
l1ua
l
l

'apia. Ide: .MUOS al:z_9zafrin,.

,0

UJ,Coc:£n.ArN~yEI/, • l)i1.. , .I.iso, .-,COb,JnMeG .del, liau,;ido.de Ia co ct'i - h't~rar:lo, Q ella v' ae'I." .. _.. ,. " -I .. r· ., '."'",,",' ,". . '" '.' 6ft, -\I'"
,f. -,

Q-ur~aJlll;~

..Jlitl~,~

Ii... l& __

2,tlill.tJlll"Nl ~oiI;,.1 'fI'lIF . .. ~


~~IiiIo ..
!WIll ' _~'

-:-r.J-1Mn. '~I.U;.:_I&. Q!fV'"

~~I"n ....-- ...~...


I.~ I ,~'~'"'"

.. ,

!l!1 I~J

C:;l!lift!j,j'·.·r- .,il''';,'''di'lii '1'1= ~~,

iM.~.~·I''-I' -~'_'''''I
I~ .,..~.,
~'~tiI'

..

,"

adivar

81 m'i:SCi . '. -, ..

Zanriaor.u ,aw'hIdtu a 'tilrGs mid-nos" rmoklcha, acida, cortada a tiirDS~,Ib",~cdicortodo MiG;i~' ., .. _ MI.- ,.AuOIIi;, ~ .. J~~._, "1.'1U11·~'~1.. >AlMa lUIS [OiUiU;N .ulllll UB, la~~,iIA ". ·.1;:1'. u.~ ~~ .·1111111",
1 ....

'ALYEA,DO CORTe DE'.ZANAHDRIAS CON AEM.aL&CH,'A 'v ·8AQCOU,


~'- '~'r' ' o1llt4ll. lIS ,ZGftI.. ~_',_ yell _ . .'_',
n~_

q. f11ara"

'.
_,'

1i-. -. '"JfIorj_ - .- I :L.~ -

tJQ'''lJ,.; n'~'ri!J'J!oI: ,

fr ....;~
'¥' ~

'~'i'-. ,BII!Ii~~ '~ UlvCQf par. ~


_1iII: ~'II
11..... -,
[.i~,

. 'I'" ,', "Ii ',',- ,eon,agua, 'lflr.G fIGi"G' ,,-- ',-,E' if-, - ,'-_, 1'"Q;plWin_nl'~ )' ,avar"
_..1;- :~' ... _ ....,-.._,
... _:L,~-·I· ~~_~~

IU firesiUNt
~I-'~II_II'I

.. it nf"'Hl1Hf~"',"V ,- w ..._._ "1 -""'~

d~:-. -iliiiilir' ~w_'I'~ ~II.""'- u.ut""' ..... ~arlfGlllU'

~i

nt,idGmaate -oladir Ia ranobchcl' ,j,~CAn,y ures gota.s de ,.,11G .. bewrar' QJ\R eI br6mli', 18f.'pi.,.~, SVVir:~

AI_ I"An' u:n' t'inI"'-:A ,,,",s, r·'.~· g~


t~1

de,_Jtt

._:_._,l

G"

iI!iJiII.~·d·'.-:~'I'
'_~_~II1G..... ~

Vii ' •.

\MI

!III

'.

eli agua.

CokJCGr' ietlat~1 ell ;IJM .a. •• .. ~ wbr,irlGail,G,Mm f:~1a'~,d d,.~tariS en ramo ;io,20 minute,s. 'nrar . .. ~ ... ':p. _. ~... -" - - ". _... r-~I
I, • ~~~ •. , _ -/".1 ~ •
f. • __ ~.: •••

!,..

."

LwC~N~

y £cf.e,M~8,.~..

OJbrir 110 mitad [cml volum.tU1, dell alga con, agLIJL A:lradJr vinagre de ·arroz ''It au:. con eI, .tucgo _iD! ... .30' nlinufilS[ 0, ,hMta que ate, tiuntl y .:Ie h.Gya .Wfporado .1 qlta, Ca1iadtr[ agua :si fUSN bIjo ~J A,illdip' .mllt!.' .~~. y unu 'PM[ de J.. 'ilL ail gunol~Y dejar elfr .. " C Maze" tod._ 1101' :iingredient .. ,_. :kI ensakltlcl, cJil~pGrnerlb' trGcti.VGft&Ilte,,, :UM'M,n.te pc!ftI a

1~,.
Iiii'adI'

TART",. "bE· mYI,


galll'IlUi" 3, kiMI [pBtadas'·,[ cortGdu a rocIaJas flAIl" 6 InHtr1zana5 dulca f",~~ SIt I. cs. Nlladtfrd de, ,Iim·ni) I min! de. 'wdj,n.illa"I. me.ret 'Iill gtlltG ;.A'gar • t [1:..1'•. Millfi'RqUi tla.. e d
DVI.
lil!!W'<!IMiiiii!

'i:liBti,.

l.

.b"erdrtU~. [meG mt,kldo)


• ·

I.

·A-'Dftf!i· 'V' HilU!li •t,'WiIi.A._ ~ Gglla. ,Ii_,....... .. II,~ -,~I~:":""-I ~::;a[~:"---n~,_41[1: "".r" .i'II:~,.J- :::~~ ~!lili4iMr ,a, , ~,"VI' ~., qu......IIJ~.. r2"~ &'" Im·.~:'_~, _ t.__ '._. "fIII"!~" A~~ -1II U_-I.._ 1 .... l.iI! ~'tI ....... _-A __ .,1.... NIIi"I~ 'i[,iUulr c. -'-~··I' ~, G.IJ !l1hI".~" I_ rulUUUl"ti, Y .1Kli'..m._~',.I,~UJI'ta 'UEi, GllniiAM"(;gij ,~.;,,... -1-- b"d.111'11i,'" t,:~ III,
'&'lii6ft;A ...... .MI~ I~ .•
i_
1 ,'"",.

,"'".."......... :1,--""'~, KEai'

. ..~~'~'I
" ., 1

m.-·alili~. '. n .....


J~

I.i'AIiiI'II ..,._
I~II~ ..

Ii ... .

:tU '~l ..I_, ·-1' :r'~.'_'J~' ~"

J'I!I~'

... -.~

1~'lWJjf

I.... , UIIII~I

; ru ~_ n''".I:liiIiIIJ'I~i-_"_' '. ': I • .".U ....r""·I-,~

;iII!.

II~ IU

~,,!", .... ntt JUr-:;:r-\j I~S·,~~~-. UCi!. A,dlIf" IV .' ~r,p'!iJ!1 \~

~~~ft' ~1!!i!i'W

-t interior' dB w ___ _
,._ '.

I;- ~ftII'iIJ'Ui Y'I!I!III''!!I·I!I!;I!....


~,

!~... ~ . G •'1 .. [mG'~"


, ,.

.'.

--jln'. 'I"'.:1-II!' #!:til'ow . 11

I!!iI!'Vf,t '! in, ~I'

U'III~ ¥'MIC ~' 1'1-0-::,· _. . ntta" -~ .. ,.!f,u:¥U


pu', -

:~,hi

~. in+a~" eJllhnllw [DrOMatico' r'iiii!' 1II~~1


UJI
• "

'._


I

~ .... ~~;~ittIi'e'n un,III!~!IV~ ·n. ~N~:.. , __ iIi!UiiiIll:J_. u. 'f:AI.... . ·_,,.,,


UrIOS mlnu 1'I;.. 5~
..

__.

ga."

.Jl~ u'C~~ .•. ·'f~ ....

-:--·'--"'\i ¥~~.er 8ft", ..

cIiii !Ill'''''' III!'-,

~!~:·Ii! laP, de ~"'PY;_ ,~, , _ 'I'.d&p-~,.'. 8n.f'rJiai'i .. _., . , ,_ ~'n!li'Anas .. .


11-';;

.,'

"_'_.-

Clibrir. 'tot-otmente ·conrvdaj,a,.


ralbdd ~y·.scrwr;j ..
. . ....' .~ -. ,-.' .J

kiwis' Y'deJar enfr,itJr, totalmlbta,


.

Il)ec-erar COR Iun POQ) de ,COG

I'

MOUSSE ditit~~'~ (:3, :P


.'.. '".',

be ALBAR!C" ,,~ .. ,
~
' .. . :..'

.....

'.

','

.'

'.

'.

'.

_- .. '

j)

'n~~·~.a!!"·

'''','~~''I!!;~[ill

..

!iii .....

""~Q

~,

....... A'~-..., .. ~eea.dl' QG.'WrBJOilll'!U.~· 1111-",','

:Oiil!.~,l.. inMY:ur'M;it

..

MI'Ii ...... n,o;~JiiI!C"

I~I--Jlftii!!!"',~-_"'-_" ~tuU~ YIIIV~JI"

~tIi

t!ii1!!tl!!11II~":illiII_" ~._1U

IMA ....

;~iki't

~,liIiIioti

•. •. ,

BI ~,l!!l

.~,.' 0 (2-·1, PF)


.. ' .. ~ .. -,

.,,,...,, • l;)ZdJ~, !ESC"~


.. _ -. =-_.-.
". .' . ·_'--I.""

I '~_-'._~._'

,~;

~.

.. '.

hara mil ,)IJO de lifllSn)., 1 tilm de~ alga kom'~ :I'echede dVIJVl~, lltoJp de !IGlnt 2-3 C~'1.dea_ndfti, an 'polW~ 2... c£ ,de 3 Iblanco 'aa!ite·de .,tiw mll'ft(lriM .11UI2' lM)5'coda, I~~ ~. i~m:rtsda . fi,not.• ftaP4J· ... ., .-. -" CI,~·m~ ..j .. ..,. ..i- rl_~~j'~ o "1'i""~ifI!I cir+r:0::Jl.'._!~.,ill~ I! 11~'u.a
,. .

2···· _1II.Ii [~-'IIu:uu;a1 oebollill---~-oi!ito'<~~


~~L?'WU.

.so
,_.

'fres#Pfts 'ii'~::7 ~CCIdD


,'....,... [, ".

~ a 0_~

""'d

I I,wn~n. lI'v,., .,'_'

,f" !,I!-~'

,_iit!I,.
ill ' --

~.___.""', r"~ E1'l'!ii"lili

Tl_"'~¥1Ii

I"

2' I~~1_HUf:I,w,: ~ m'·-LiIi"JI.Miili1'lQ ._ .

'lJMIIftl·.... _IR.DIUI

A..,.., ("rftl'l!!li:.-J""!", ..... _~~1iI!hl--llauu

a : *':1If!II'''DIi!' \1' _ft',-~...t"~_'III"::tI!II,;


1M'-!iL~

,--.-.Ii..... ~"~:UWII-.··

~s·

i"I !WI

.1::. T

_I_

.• -.,

".

..'

I'

,-

-,

"

.'

LIi;"'-Ir nIf'I",,"II ................. ",r"'--, ... _. _.'


i , ; . I'

,"'.-'dam'.
-'

.."'. 5
-

a I!' an1-."4,11 -go-- sarraceno"-""


'

'15'
.-"'.

-'

-t' 'r-,I«:>
_.,' .. , ..

'

.'"

- j'

--

..

. _,

I'

'S'._1_·"., '"I'nmed'
I

-,

...

..

-'.,

·,·

'~I:'at·
-

:ctmerrt-..

'.,' .. ,

...._

.•

"..

e ,. O·st·'ar' .
.1

"I·

'.

...

'

,-

..

I0·' .'. . ". '1


'.",

en' 'U"f1Q"~'" . ". !\I''"b,',> ceo···'ite'_. "...' o· ..... ··


, "' ..

',..-

':

"'--'

"

"

,',

....

-. -

.'

• •

Iftt;nutDS, ,hGSta que, I~,s graoS est.n secos y ,~s~ Sm'~ kIs cebollu' con ,acCilt. de lob. y uno. pi:zOQ, e sal marh\Q, sin tGpo" durante :10 mirutos~a d ,I..~ '~-~i- ~;o· 1Il~ n-.u,U(
0ftI:JS
~i

Aikdr .~-"- -~

~I'

4- ",-~,.~~a _II !IUa -~~UIL \AiiII'"

~;1"IfJ 11.·-lI;::p:-· !!N!I\~"""~ iiHIA II '~:~IY

'~""'_ IU\iLU~ -11- li~~~f':7' UIIIoIiI Iva ~ nftll'~IIIi'_I1I'Wi

'nl"'~l""J!!i...ll'-, -IN'III- '~II':'II·'"_1 v r-.• I~l" ~ "1:-".' 1 ,


e1

2 ,.I ~

'+nryll!'lC .~-

I....... ~

CliP- li~
.........

IIljar' .1 flllegal ali1A1'm.,.,momr' UIII p'lor:odim.ro,


lliUUU
.ii;,

Y~

eb,..liicmrt l
... "

Y' cceer dlJr.orrte, 1~201 dnutOi


l

0 Ilarto

Ma,cldr,

e-:~'Iid.,ji"~~ "'t'0i4rU ,a!VGpO.' ~. _ -,u UQ d_ k~ _. ~


_'

que

\J'U'UU~,

-"l" .... ~

10,1' st.rldu

'" Deco·,., com, perI\j~~''( servi:r.,

I'l' ',' lilt d ,I"B. '-rGCJ\-:Las , B:. ...- ." .ih' ,I,b:~o~ de ,~~ "rea (cortua leI 4 tNHS)'" I tilM de kefl', bu I, c's..de,salm de so-:l-,~ ,acelfel' I "'II -. - :m_ '" ..... .. IIl-. p.-'iGClCla ~l:"i~~ " ~:i1li'Wi1~n, ftFiil"M'i,. :b'~-:-iili'i~ b~:n·.·oiII"i.iiI 'Y-~ra,~:'_, ildi~ ~ f'""!'~fJ*'" ~_L u. , - UL~il!!"" ,"'1... n:i~l. n.~~.;I; ~~l" ~ """'ii:Ii!I!i!', Ir-""" -.,.,,' ~,,~''IIIl''"''''' 'r"'" ..",~ ,rftlf_nt!il, II,I.~" r-I ,_ fV,Il,1
1
I

lJ~iIi~'1

.. ~

- -"_'

. ~.

--

__

-lr! -

~._ -

--

.-

------

'!iMiJ!I'!Ii!!111:S!

"_~l"!Ii ~ ........

,III! -~

I:"'__':'l'lLd1II~ll~~'!I

r:.... I"""jl ~ilon:1.-_1~l' a 1iIJ,=r- ~~,

1•

aglllG m'. ~:oA.:::"'~~1


~H..u,It" .

I"11iL...,-~

~~."'U

~',m~+,,:,,~' d'iII!!: 1IiI~ ~ ... f~I,,,1IJU '_ ~ £iin

lilN'IIIL'.1!ftiII11lI -y"IUI!:II!, ... ·!1 .>'

'f ,.~f:~ l=ulj~J

.JS' '~~:~~ III ~J'·'n

dunI"lIfe I! ,mi:nutos" TiriituNr,1o mR: un :t.elli!dor.


~h, J·il,l~ ,¥.II!I,.~...'~!II~,~'~'~_IIIlI!!UII'V !!;,;;V1II'i_
I

;c'.. ..._..,.. ~I~

toii; 1.i!!I\.""'JII,!l..~, 6,1- ft'il'ii, Ig, ~I;JU'I" I ~,'

-r

~jli ~41'

"'\I' -

Ji"I'.--Y

,II

·el;eoIM.no~, ~:Z'~'IG_r .. ::ii·1,.lJ,_.,.j:,lL';

~.-

~.\ft" I,~ V ,f

luil'Ul: II~I:~~~I,-:

..,y,u ~

~;I ~. f

~;~11!'U[Ij~~1 '1,.10::..,1 :"~' t-~'W"~ ._ - 1!Ii,iIi,;a.c;.


'_"~_'I~

!!I!'Ii~

1iiIii'~I'~,~",ca,, ,ru,!lQ1II11 ~Ill! :<!!!Iil A- cr;.."Aii":I",,, Yo lUll ~u~ ..

iLII,l,en

Y ,.L. TUrmar , ~Nria

..

'. con, f-~~"mIlJ:~ ~ -,' ,~,

iI!.....(..__ fl~~

... _.

I.
i

)!' .. QJ,z, m f lilil'U'jIjHi.t-, C(...t_ a-'-un c;g'I~rJUUU 'D 11-- , L_,.... '.,.-,;, -. un ,mano~' .ue ,JU.d.~ '~.-,--1__ !OG\~-rIl au&!:- 'pur til 111' uw~ L-.l - .'I'~. .- ;" -. - - I_"_..I_ ' • ..:It ,. t-- .. 1 '. ...._..1, - .' I'. "'t,_l ; UCi .,rlCf'lU:I' . lras:~ wlVCO .a.-J_._...... ,1\--. .. - -. ~·rUIW' a,:.,';~;r peqaftGs ,mGZarcas de JRd~'rentanJl,t ,ttJrhldas par 10, milled-GilD l'lUlJO.. aceiim d ICtllVCl, 2 ~e Itt (tS mlm.' Hill '2 c. yj""~deGrNz' 1... ",~ e.' _ 2 ·-·nd···lliil-,.......~ ~.--h~II- (~m··i·I·~I- .. I) iiIilAD'IG-,rQ de-~ I..... .. . _. iU"'UII.. '. '. . 1U8 ..:~ y _,z,)~ c-l1 mJama ., GPrurruJ'., :1,
'~,~I'
.. -_:i;. ' .. -. .'.'. . ", ....

idulced•• citan, can Wias .


',ii --

BrcIa
'"'~

I· .'. .;

.• ~'!'

I,

'.' • ~

,-'.

U'.A/Qif'n

I~

nu.,

I.~

I!I;,Q' !II-)VA

'!!I'I!I!I'!I;o.,. #A

. :.

..

I.'

"

.....

..

,n...._.._., IIIiI -1"'\"111,"'L.-, ~....:. 8!1~:. Il'Ungw ~


p'

. Co' .~-:~n,:U1

la' jucU. 'verda, ,81 bnSCOilli 'r ttl mat£ Laver COb G,p, fria y ucurrir bi.n~ CoIOca.r IU,rGdiiVGm.&hfe. el ,.tab a lei, 'pkintha, y I'. ~tQs' efl Unil bandeja,
~r

""idcl:mentc

~IIiUf'

,~_~.au. ....~ • .ill'1',b'"4b, '~"7, !~Iill~~, !lWY1'1 ~I;I~_ gc; ",hl"!!II!iIi

y:
.
.

illll!'i!iiit~

Ulj!1I'UiiiJ!

FZ<.f. . ~ _,'~
r- ...

1..1-,~L_ ~ "!in!il!!i'a

..J_

,';;y;'~ ...

._

,- . .· us:_ QgIII'~ __:""l~-"Ir!:~'... '~"'Uliilras" . dB i--.i' '1_ pclCII ...-1 .


~_tII

..

G'_I1M-iU

'liLIilll1- a. gu~,a . "1-' . ~


.~~!!I'-!!!~"~-

. . !II,d'··· . . .... CG'n 1~1~',;i!',"d\Ggre ~

arro:z ..

udulmnle..

A\az,cLr ,eon ,ruidado :hasttt-.,--dn~ .•- ;'-Ii t ;-.- a _~'4! •.,, :Ii~-Q''''' '- ~.' - ~ - -. - . - ~ . - - -- . ·1fCIU·_'atJ, s . .~
~

e:Spe5flJ' CO,n'rIlJiIIGftl2' 4,-: .~~~", ~1-1lI.iI~,ir

('.~:V::, 1-2. m iftl!.ltU}.i·· , :._ar<~~· -._. - -....


I'~ -

.,,;1 nil ~~IIV :_~_,~_._,:

""'_~"M! It.., a.1:KL, .,.".:1 ......." ~·~i!,!5.4l' _

'-'nll"IVI~e, ~ .,' ') ~I'IiIiI . :_._'.' ., _ __


I!r-~ .. -

. ,...iIi"

f -"tos- :.:.~ .-, ;rll -~'


_
.. ,ID_iN' ~ '~-,i

:2 chiriwiQl:'mecfianas ,~. ' corl_s . ~-. ~ .

finatMn. -,.,....'.'
, .: .~.',
I

,en'rodajasl' ';r _ilM biaRca -. _ ,. ".


I '.
.", -. ~

'y.,

BCCirR: 'I!!w'IMI,'Q, 'frctr. ~ ' r--. .


'. .. . -

• ,,-t-_-ftI!Io· _I
· .1

-" . ~'. -.
I' -."_

:i

-,

_'".,

-- ;o,--Iw:mde- .. "'-' - - .. -, --I' sor· ¥Bra .., ." , ,p COIl, pap. 0'-b'-' -bBn-'11!
i '. .' -,: \ : ...
'"1'

J.

.'

I~'

:-

'~~II'''I'¥.!,

.~I!U'~_;'_ II'VII"ft ',. '_'t.. ~ iF 1....-: '¥.I ~ ralll iii'

- ':>,~-_-~': ~""VN•• ul" ~


.. ' iii - .i :.. .. '

"-.· .". ",. SE-·M",~"N·····-'A~. 7' ..:'-,

•. H td•. ~ · .• C'~'O:·.~lN:~"A'--"" ~'... :', . )~I':'!IIIIIII~. .. . ",_ . ~,&J~.. ," '.,' ME,_-'",,"D-f~~iA,',L
.. _' .I 'J " .-, ",

M·--·,·,A·· " .', "_'..

",'RZ,····~,O-·· li8c,',I,,'~'l,~/';202\00·;;5, .... _', ,"


I ~_ .. _. " __ " _.: _~ .. _,' "_," ._.

SA- B' A'D" 0-"


.. ..
"

': ...

'

,I,

l",

.....

:.: "

-'

--,'

.'

_ii'

eAP.!iI., ~r"·
~ I~

~E, ill~~" U ' Lliiirt"


!I;,ltl

E'.U!t'1!,
~

H- t..,~Ijo;......:.... m!t'IA~:t.&.i"""'-I!i';i!!i"
VlrJiUil'r_

JiII·S. '""0·" ,9 ",I!:. (,,-,....Lii'ii.II'""~ 'lI'I:Iu.\h'A'ii,I;~li!I~'Iiip""I-,i'!!, ", -wr ,~~, :b"I 'oi!"'W-l.. ... illli~._. 'g-Ii ~"'"l'Iiii'~L'id"')' Iil' m" i~, .. nee ,,~UU : __ I
~_~~~!!;!I' __ Ul;iI!I" ~'~_

-'_r''!ij!!1i!'

I~I""'~: i:fta'I, Iii'!ioI;,l!!ii'!o!iJI'jl _~11H"iii'~~

i1t"'J':~~ i;l,rhJ~'~I--~, c··.i''''e'" ~I~, "",uiI\Wlhi •• ~ " ,'I


lUi ~ !!I'

;~I~

iiI\;I!_lWII

p,;,.

_11oY-iiiiI ,

,!IIiIMI

III, _..... """ ~III ,

.IOF' hn ES-'':'P•."....,';A'"~' _.,' ,


,;iI;.Y~~,

~I

~
_,

,#I!ft.~U':n..&Ii!!:!. YIift"". ~
,~_ ,_ _ ~.,.

Ihl - ,n,,ifj ,~,

vC

.~J'IM

'¥:¥1I1!

sa rill ,.t;
,~r'!'MI""
I~

, (~b.II~·~~. :~I'ii~;no:r,iM. chifllvllli;i!i ...... ~ l!:U"~,

"ii!!!~~~ ~t~!U'l)J~.~

:i"'~lm" .;'" l\#!Iitii~I, .·C;:'_'t-'~n'!f' -'Mito, InP\nn~tuw)_k · I!'I!.U --if;,·..., ::;, _ "
,.UU~Q,I!,IIiJ'1!Z~,og _ ~-

1__

M~Ujrl.~rIi'il _!~~~U.~1
_ . .. ._ . r _~:. ",'.

''''~'.':I,"I~.jIIjII!!i_j. U W.' lll"~-~rtr-\ r

hE'

'~'O"",'I: Iii ..;Ii ~'~~" .. ,,~


1

!ENSALADA, '('op;e ,iiudtG verde "·Cd~laJbac"n 001 '~e""!J'" ahar.k'ih'S;'\ l _. ._, A'li~~ iI'VI~ 'd'- "",' fL"_;lE!'h'" IIi1'L'elum,~ .' ,~-...... d 'f.O~~u.uu~rGIIIIUlIII;II'I[(l d'ID' ......,._.J_ . .ft IUU'1 ~I~O '_,.E ume,uu;;", .~.~ III_, , .. Ia:CCII.e· ::_-__I£; !OJ~'Ii'rwl .,'~
.
'<:_ ",~ •• ._.. _. _ • -

I'

~1I!'..;I!'I"iI'Ii

,~!ln~...IIIIF

c,

,i""m' '0' iJ 'il: '''n',"

Cli.1C:.U\ '~"~ ~I? iliillUT,.8:,'" .. ' ~I~ _",~, UI:: r' '' .".
('II!II!i!iil'i'~~.i!ii'~i"iliii!!" ,1.1'n~11I6'Y;1!~~,

~,M'¥~~i!iiiI

·M'·. .

'M:~1i!!!
... '_;I

~~

II~.:::,ia!I' II ui n .1IiJ. 'II' !!I

P".1'~'I!Irlfti~.
1_.f,I~I'WI;'lwr'I'

r~.,,,_..~.
jIi.L...~iiii~.,r""''''Jh_ .ii!!Iji·ju~li''''j!j!, 'Wi,IIi~!I' !IiP...... ,-~ ~~.~.,

'M~,i'iill!i r'-~'

"liiii!'ii1itM, I"'I'I:'iIii .... I ...I" ~nl)1 ~11!iA'¥V" "",.w;iI'!CfY~ ~, ,

;-,

' ,-~Dom" N60".


r' .,'

"'.

----

_.

.t:'\Ii .I"I';'IU~ ~....w.-.!Iiii

'l)·e-' _,-,

ir',,~,,__'nS-~
'f!r:'W!u''''I''mNT'':
I

" , :nir.......a"AS' V '. 'y'~, ."_ ~

'''',i'1''~.HC
~~ ._I;

h~Aldl~"',.~~~ ~ ,"ll......

\iI"~..., ~
~.

,1'4 'H'

'.

1."." ,~~~~ :-r~Ir.;;-IIIiIJI,


1p'Ij.
~I~

IIi,ifCr)'I"IiwiI:iJft. Ai IiI!!t_

'yl~~~Jn,!!,'~

. _. ~

A'

I ill,

nr 11.7r::1iIi.'_' r·£~~~:.lll~

ii,

'V'EADIE:
'.~.'<

PUeRRO:S ,A LA VIi\lASAIT A
-

,II

ii'!Iii' d.'"ill li~

. .AS'..-: D\lf"YftI!E;'LU

... r:u,.iL~"iNI ."iiI,it u~ ,....,..~~,. , .ftoL,


:A'

...... '~~

r1.""'iWP

L"··' ,~,r ""·v~....,.,

I. _.

c·····,:-·

Verter' ,en ell ,aceilte \Vi'. ~ Y freft du;rantc lUnGS MgUlndos., hata, qu&,qucden cnJj.".tu. l e:=,.,...[ _~I~"AI'.J- UiIii MMI ~~.'i~ ~tlliiAr: ;1'~-II'_',,"ill!'Uliiii'l~ ~'n' "U~:II. Iil"lt:"jit:ft~...J~ ob'iiil.........t.... ~in.y-t. r--r-- _L ..~&.."'"i_"_ W UCi· ~iI~ UCii' iH!<f4~I

,I:._".[~!.': '.'.. - ,...... U t:,..'~ ... . ', ~P1'ui!r'~ ......'......... ;p.,' ,,-!!.[IftiiIL&ifUr Rebo·2''' las' rodQjlGS rmuy finDS' " SIQl.S' ·de chiiri~V11a leahClrh.[ 'bfanco. con
N' '.' ii~

... ~ .• " -'['.iIiW..~ '~.. ~-IAN'/'

'I'~'y.:..'" ·E'· - "__ ./. '" 'iii~~AN. '_ ',' '__. ..


. .

'-:" ~

r.~~~.·_.·.'
M;'

[,.".,,,,,lIl!I!NIi

~I

., .. _ ~,.,~

UtllWJilRifJ"

I'a

li ........ ~

';;Nm:ienta rregrG en po,lva•

•'


•.

• •
".

[el ,at.. 30 miif1U1iO& nRlr' el[ aJgca del: NIIOJ;O:~ LrB'«Ir1a • Bbullicidn co'n[ ·llgJII f;rMcG. duran,te 2 m.i 1UJt-O!l~llNJP e-I Gpde CG'Cilllrfa CO" lastIJ (qua tubm 113 de ,AI \WiJ.M£I'1,)" T lUnas gatos de· j..e.,"_ dtrGwte· 20·3[D m'imnos', ,hana que .1 l~i9Jkfo.Ie ew po Nida, totarment& kltear Ia. ceboU~.'12lBiNrto. co~ lUI''poco ocei1.de, o.iw,y ·una 'piz,ca d. ;SGI.sirl.j! de A[RGdi:r[.11[olga .'" llos pimientos. 'Tapar' y'eccar G baja. durGtrte 20 mhvtol. .Sa2ancar- COli U~., got.... i~':__ sal II.de "'"'~-'i!i. y, Wi. ~11" c·:-;1.... ~ '--tJji :e-'-~;ir'-,~ us. ._. _ r~jar

I.,

it

'~I

- IIII'I!!iIoiI!'

,_

.. UoiJI!I

'~I

r,

,de:·" ··,rlA.vIi1!" .~I· ,..11

~.

_'.

1 .iII

~-"

.•

,P.tel" de cuscUs
." 'IiiWA!I .

I t~'~[· ' : ww.~ f?!ffl"= I. ~"'""" IItiP 1·,··.· U··' ... 2···· .. a,;.IiI"I: '"J·e-· . '1-, ·~'.'~A""I.-. mUld" r Z"-' C:'~ I":~...--' b··11nMiIi"'\'l'iIi rw'" ~ -·1 2 e.s, dB Y '" ~ ...... ~. UE.;au. '. [ .. ..a,., ~ Drwejana[ l(mrtadi!J,s pepdasl ... 111:,5. de .. It de I'dfdbjl, 1/2 taza 'de: avel1raras tMtadas [(trotetldQs.l~,1/2 11U4 e6CO Nlbfo·", lrlel"'meiadG NllvNI,de albGricoque. crute de olgar,N,bG de
'.';1' ...

.t.!!!i.;U

,fti!ii,

~iM_

CaJelftsr h!che dB
.........
....:ft!..

.,_;Ia-· ~Inl ~ _'

1i'W'1't._ C""'.O!"II'IiI- [~"n' II).'IU I'·'~~1 ...... C:~l~~ IU ....,.. ..... ~.Nt!,
t!I,

CI,",Z~ endl.arla.

al 'gustil co,,[ .iel de


~"'!IJ!!I~
~I~ ....

a.fiadir· polw de atmertdras' ~-~tir ·... c. . iI· ·Ii~~n·t·e··. ...... d-.I-' RA,riao:t ,... ,....;; J.... ~i'~ .
crrDl.
r .

~r~II;!lI"".

III

..

La Coc.i,na

Natural y Ener'qetica

de Mo'ntse Br'ad"for'd,.

i 'ifliA" .... .•. SE-,..".: IN'A: 7''_

S- A-' 1"14-DCJ'
l~....'_
.. , I

_.~_:I.:: .......' _I

r-

.... :'jllK..J.-,·. rnW',·A·II- .~~ LU j' ft

.'R- riI.I"i'Z·

'."1"" IIii:itft ., .,'. d~ iiC::··L·V·A·'I"iI:


1

W· ~~_--J-~~ J:'

clr: "111"1'1 I

AS

b: E' I':
_>.

,el'b, 'a~.-....'...._".'.

·'SO··'.-L T'O" .:-"FA .... ,..e . ·.···.~iI,:··~'

'~I

II:"~"TO''.'f·~1hn he' '1 ,- ftLl\.l' lUi!::'


. ',_ U ual
.-"!' -

'"'[~Uu'Kftc V'-1:1"ii hiillilt!liil:5., b'-•. '. ~ ., 'E hJ.JiIi~


;"_:!;.:I!

·can. ,~~.A". ~!I. ,ru.~1


', .... - ... ,... --

.. '-. b .;1 '" ." ,"t'-I-r "'. · h" (CCL....... If".....,jj; ~M.... h'0' r -.'.,I ~.." c.,__.VI..... __ ._" :

d' U;al. --(t

b'k ··0· b ~ -., "1- __ '. nc,-- , ,,_m_u,..II_,tlrlt, 5e_,t '_'. n f'_r.t-1 geng,.'1;)'e __ r
"!_

'."

'·w!a

.;IiiIi;,~

n'·····
u

,".- -.-' .,"

......

'g'

c -'~.'

'II' '!L.l.li.I.L"

'i"!j;

".

'.

..

·11'
,~II

.•

..

'_-

.'

ILfAI il"'iitA _ t,...,,; ",' .. I(i. -"pio' ~Ju",~v~, ge· 0 !!i!;Ial.QggC:!I!III!II~' ,- -d· ,::;...... ·--,ft:i!9,.i'Ii-, '~. ,.:;-,m ....jL·....~.ifi .0;. ·-,",i
.1E:'!a.1I,r: ~lJ ~j-tl
Ai
I' -

.AI-'''a'·· -' .....• -.J!:L... IL": - ·iIl-.......'-.,~_~I , "," JnG.· petS'irQ ue, ttmeuu;Sr~f,t·,me~~'(1~. ."~.,lt e d' .~""·S'esatn.O' I"'o~ ~1u.u:O~. '11"'<1'ura, d'.'e 1'1ft! 'aC,Gl ee· ra,:tQ .. ,.
1 .

,;"0 ~II': - ... .JI - .. ;,hbi'~ ~O w~·ue~,,~~'~III'~J'

DfMQsmeggN PlAc::rK~: Gompr£SlS: _sol


-O' '. r D',' . 'M-"IN-':'"I-sa- ':".
• • .

de .je.ngib'~ej! m'~4STo' de ,mo5f4m~.,l:OiIlJPNSt. e

.->"

..

"""

,~"AD..t, ~F..",

·It.;E.-p.-:~1""A·.·'.V8 "" ..·:-·~~.A u; , _~., ..


-

lift . ','LdIi,1QIU.I

i&'A··",,·,'h'h~N--···i1:'~'~ji '" I~ !W"""'!!I!I

BO-·":1: ' ' 'N~'I::&tA'_ ... ~


I, ~~.

~_~

0: ,.::. S· ~T.iUii;.1 II "'III


:,~,

BCIJ"I'U I"!Ii.C' 'T"n_lC1l1' "~·.·UL. I1.LLd.~· ~ . ~'r·~l


~, ~ ....' ~ "_ ~ -' • . _..

'''''I'''''rlL:O

,~ P°rr.~S::··AS~,-·
~ ~~~_~."-. __ .~~

1,~,.I"'I~.aii(Eil·=--· _r'IIQ1"~_N ..

SOfA'0., ~-"'III'!i",~,

"'-U~T"3c!;.;.Vr

[("Ii'"'ft .......... ...,.. 'f'-'i'Mh~)" ftp-io"':ll!l.~..:t , g_


i!!! _If.'!Y:;!I',j!

bE lRIJlAVEBA"

-_ u

A ~ "'I,I!!.!I;JO--f'iI'!ift.E!,roA ~~iI'-II'iUly , ,;!!PA-'"'Q,...:II,jI!Ij: 11'.' I'nli!'!i,.,1~;;'IIl.rUI,


C"

fr'-

If _nu,~,

~I.""')'

'''!P.njl'j.ftL.. ... ,~,U!,1'_LY!r.RJ

-r-~-I- t"nioli"i!o ... ...:I..... n;l.'ll '~,"L.-UI'-I,~

'..,;J

.n' ', •• MoIIiI;I:i!I, 'Ii,& "I-ua,

f-·I:i~~-) Uu.a"

[coM"iados ~ rodajas' fiMS)~ 'tim de, 'GJIIO wakorne (f',emoJprla;2-3 miilnuto,s 'y'icortocla ,p.,o). Co'ndime"'o:s:: m'iso blanco, postm deilUmeboshi, NUGdiJrci de, liimoln Icrur'Bt, ch~i:hona
j


'.

Hrervi,r i' tau w ugua, pair' co:me~s,d,.A fbd::ir' tns ~'NSI .media~,1\1pado dLran,Te, '2:'0 mi,tUtos ..
~j(i'~

e'l ~lil1urel: y ei cldgn:., GGoer

Ill, fueg~'

,CtJrndiMEultGr' CO':'[8,!1 m~sa' Ib!imrlrto ~ r(l pet,aG, ,de, umebosh:ii y II, rIUudu,r:a, ide limO:n..Decerur

,c;on

fram, ')',!erv~r;,

,.

Saltea-r IdS: cebaUas ce,n,unl poco de, ,oce}ite, dB 'D1ivn y UnG], IpizCG, de. ·:smll mari 00, dlllU!'anhr. 1,O~1:2 mi r.wtos~,Aladir' '61'Iphl1~~ento r!ojo troe_l), Y'I1tbctMeu :SeeOdl gusto" be:smenuz4r :tG\sbloques: de tofu coin IdA,fe'neoor' y ~uego pOS.lr.~I;spor IB, botidOtc. ;(-o'ntn' 'pel' co' ,de nm caUente m~iSQ b!f;anco., cdrwltK1 y.. ItJ n nol".';'. '-', de GQdie ..... 0,1il'YU Rata o'bterter una, ootl,sis'Mncicrt de 'I~"- GO . ""_" -". ",
~~f""l

Ill]

"

_.

II

.~

.__ .

~i!!I

••

.:__.

...fj

••

-.

..

•••

'.

espssa, ''I!i,po patee'_


Ms.l:dor
"~U-"I~I!!

bilen
-!!Ioi!I

~llcremt1

de,tofu co,n-los' verduras,;, las o,ii'WlS v ee IOCdrlo e,n una, 'uente ·r~ ,e,~ nnra I
Ir.'

L_IO'IIU'!i,
!1_J .... i'!ji,irii:lllii""!ii'Wli! ft ' ...... illlillihPM,Pii~'i~~

r""!!ih'-lfi'~

.'lCi'I:inr-' Y<.

[UI

ili!t. ...... '1IoiII. Uluul""

...J~.oi'ii,

d\ii';;lPirilliii,t'

. ,W'~II!IIII!i"

',Ii!,

~,n, ~

1I,1i'l!!I!:UW

1I+iI~lju;4.o'E!!'
•. ~'.,

.E~'In..£~:ii'l!iIi'!!i ,.lllf:!!
. I~

'IV' ii!'l~II"i!U'~r

ii;t~'

""!II.

,"""'"

,oN.i'iII'n· a~,~IL..'~:"'Q' l 1~.!dlU\;llJLi "j!!I"~ I I! ,,,,~,

(f"~'I1!'!1',~ ..
, 'II -~~

.. ,

'QYI;CHE __ AN!,C'AROOS CON [CH'I\,M,nNoNES, D~


"'~I

T,~A="'_"--,I!i' .... RMn~'l¥"QQW~

1 b--:"~ ,--', 'd' ,e........ If'~IJ dnumogO,r' 2:~. pIJ" (-'" ,,;r; 'r·,i.._ftao!It-'--"'~-, ~,'a 'I, 'l.ii!liiM1-"" '- ' II'U " ''--IL. ... '' ,... ..)"" "~~'_'~JUz;.fro~ l~' aees 18 :-,--"'gO :lcr~.JlJ!!l~'V ,iIfIi'''j-''I':-:.......J10!!Ii~ m'uv ~I'~i~~)" '2 t-,lii'Ii~~ ,;;J~,.;.L'":"~pm:=~I!'~~' (,;ilY'Ii;~-..JAS' nl.lliim·· ill!!li;!i,_')J_I' ,~/''\l ~"":'" .~ ' -'in;acard,··.··· os' 2~3 I'" tUlJ(V.~i .. f!U~~ ~_~fIi'-'~~v_ ,u_ ~~I C.S~, lid so blnnc-{J', a~eiiJ"B dB, vIii"'" iii no. 'pi Z,CQ dB :iOll imGrim;,,olbaha(O 'fres~il y ,.ca, de,
''iii ~!~ ~,- ·d· [;-, """ -'£1' J: -- ... -', ,1i_,W,'1!;lIB . e, ,~OTul Tlr'eSCO'"
~I'

(3,-4 p,~')

b:

j'

!l!.1YIlll

TII'I'~U'''

"'~ ~._

\A.6~~'"

~rN~I;II

__

Wl

,Illl,~~l,

~A~

II!P.III_

_"_

-.,

<

t ,Solf.r ,[le,s' puer~roscon llI.n; 'poeo de oceltl! V tiM, pi,zea d'e sm,'11 ari no ,durante, " milimrio5 .. AikLdiiir m los ch:om,pUmnes y hi, alboham §!QJ; 0111'gLWfO'":lBnear ,sj:n,tggs, hnsTro ,que, tOO:o .1 ,jUga de, los :d'lampi:RDlnes ,Be kayo, eVlJporado (OpM,)t 5,,-,,1,0 .i:flutos) 2~ besI1eAUZ,CLr l.s b'loques de, tofu C.CUIun tenedor ''/ I paar' 'Por ~ battdoNi, con til" pOGO de GgUG h~rvien.I' el~mble bblncc' '/' 2: .C"S'I" de :Qce:tfe de 'oliivai~hastd: o:bfener una. ,co:nsist,e;n,ci'a BSpes4 tipo pate..,

tIl.

,3~, ,Mezc;1QrCfI una 'f'u.ente pa~ hornear ~~Ior'errR\l de. tofu, 10011 :~IlS'vetduru y ,Io-s IOrKlalrdG,S,,,, fTowrar 'que quede: :bien mez:tJQdo~Hblr'heur ICJ t:emFJer,crtura ,fR~,UQ dUnlhre, 4'5; minuito:J',,, Dl;jOr emrtar Y Hrwr co",fa ,albaJ1a,Q1, fract

f,oou

U.,Ai,.~.{~n""""'_.r=!£. mftY,"~~I:~~"
, ,

'CO" 'N-"-, '8~"'·.\vvI"~SA ,- ~ O""'1 ,n~IE'- LA: _"

'~:~'-'N' -'' ~A-,.I,Ar_ ..


de oHvo" satl mGril~I«lJ~ par:ejlUI f'resClO
Ii

'Pasfa :sin ,gl~u.t,en .iii:iiiiSl ~: 1/2 ~fe ........ IH~··, ,de ,se.it,an ('oort,ado' OJ CWKJr:itospeq[ue'.,s), cweite

(oo,rTado 'f~,t1o-): Salsa d~ ramoIaCJm~,"8:1»:1105" lremo1bchc\, ,zo~horiQ,'ti'J',u~.IiI9" Q,ceite ,sal,rvinogr,e de.umebo\shi " j,.~~,m.~

'-le.- ,N.a.ul, ~
I.,


IU-...... ...: ·,1- 'I"U1!rl,

,14 ff.... ,'~


u h"'---'-~,--,,,,·,.J Y IlnQ ~1'l'Ql_ d"·-· ,- -',' ~''''-'' i£ qw. ',: trVU!;J'KoIO:
"1"

~~"llr

W~

,.. /., " ",-:L. ...... Ita: CO"' ITlUCru

·---1" '~'" sa rnaru'IJ" Prora ':_ rn~_._, ': -_.. e.sta'\in __ . co.~. 'nrobar si .", '- ,'1'~ . ~ ~

bien' lcot;ld~.l'iP car'far' Itlni'tra,ZQ'de 1« posta. 5i' dentro ' 'I' fuero as: deJ mi;sl!mJ'color" \G esti :IQYCIrco:. aliidado to,n ap 'fria 'y escurrir.

li:s10 pJrQ

f'pe'Ir eI seirtOM ,con ,deei1. dlrO_hft

Set,.. sobre Ipi1pIl: ubsorbelite I.lIM,~mimJtost.

Cotll,feccionGr' 11a, Ide rernolclCha. DecoNr ',ceUt ~fFeJiiil,

.f.
'!'.

VGr'iol

mi t'lutos" IM_st-(l que

,Sillmni'istel\1t:ilr! 'sed 'nuis

cnQ i.n,te..

Meziclar COr1 cuid'cdo el .ita'f:I e:h ~D ,lOll,o Y'fa. MGcarrones',~

",IFD,OO-'.....,. -..~....·,5' ',.'.', A,'. '. LA-'_·:·· PI~-:--~-';~_'l._.~ .. " '. ,., ' U,'T'!~ITI ¥~'A' ,.

Co~iflar«cortada
I, .... ·1 '.~,'" .', .'.

,>.f

I..

'~,D:,'E,~·I~ ... -'.~ "' "~"""II"'_'·'·"-'·"·


i )"

,'.',

'CI

f:lore.S)· ZDrmurJ'ru ':,ecr,, __. G t-1'0,_1 '-randu c';' ~:' -tados -HS' _>'" '.
, 'I .. ,

t:1

Mazorcas ,de mati 'eortctdas':fl


...•.. ' __ . \-,),':'._'_-.,

................. M:!II)I f'UQP,U!~·.I~


_.'~l~ .

Co~ bltal1fiAi 'i~,bnI:I·o,·)··~- ........ ~ - ..... - -- __ ' '_~ '1I·~r"'·'-· ~. ~l~


U1! __ 1-'1

10'

t~;'ti"A ,iI'1i~~_;lri!I!-s·-,., i~-J!I"ine·',~ ... .... ~' .I-W~ 1!J'I!'wlU¥--··if,'-f.UI~~v._. - .~

t~~'"'"~~d' \,~--I~VIi.J!

~I - -

r.'idS'

---'!ilIf'--'-'

~-'--'-"

mecl'ionGS')' Jl!llna
'. _._

(.j.

..

~..,U. _', Pi'~'i~,d·'~:·,:i:!"~1m·i!'ii~i~


~sq,1!
,e..... . .. ~ iII

c;.

d.verb3\ir
~'~-~ ~I
,

.JI_ ,:.t...;".....1'_ ~" '"-, ...JI I~ -I 4: .. d e, II. L......'~ ,-L.. e.s, uc;;,aa:",~uc:. 0 I'1¥Cl!!" sa! ~mC!llru'lU,~ h -}I;JJQS '~e lQWr'e,~ ~ICJi~ t1 ,2: C.5. ,de, mi'so bkl,nCG'~ .1 c'.p! de, mstfl7D\t lr fnliel1t--a 'f'res'm, ma I ida 01 :m:lstO,t un mGIOJi'lO dc, :pereji'lll -'., .:J.~ _ _

,r;eIJU_~~'

, L....'I-IIM._~'· _..ill -

rpjl~'QS',

f' ,Inos.,

t,.,
[.1

<OJ

'2' '.

0'

,;;0

,,I_L~"

(ri"l'AiIilIt'iIl--l..

'f' ·I·'~)·
1- _I!J(UII ..,~
,

1.. CbiIOfCQ1r La coliflor;., In lo~ily las, z:4nflhoriQS' en ,rna, CQZueJ 0, Y coIC&lrlas ,ul 'VG"ir' oon uno 'pi,zoo de

Ki~, de,

~,cu ,01 'wpo:r .1 maMe'fn (1"",8 DiflUt'I.'} 3~ *r\ii'r 1M rm.aIO;rcM dUNn~,e ~IOt2 Ildnut;os y c,ortarkis .!(i rod<tja,l. ... 4~, Rehogl1lr ,en tina ,$Orten las ,c-eb<dla: con ,.'1 Gceite de on\U,,~U'no, -piZCQ1, de: ,sal y .d lalu~el sill, tapti tiD mjnutos~, A,nadir Ia ileche ,C!C a,vera'ry el resto de los' ,I ngred1ienta" COiCer Q fuego Dajo de '5,a 1(Jm\~ 5 .R~inr ell Lcwre'l__ " 'Q,ftadjir e~1 .<...iJIIJ , c,ortad - f'";ftOl HIt :--r' .rur,t,hasta IQbt£lner la, cOMliste,nc;~a de un·Q ';~,I -.;" __ - -., - .. - ',........ ,0 I _ ,ce ~, _ . , ____ __. _ __
2..
'W
'-'",1,
p-

10

(1

1.:2 milUfQs'~ CoIocarIClS' en luna 'hlenttl ,para harlneor~

~"",,,I'~

.. UfiilWi ll ___ '_ , __

Jlal\: :,,~.:_<' ,.1_:_

t................. -

6,~ Vierter 10 enci:mm de lis 'veniuras.. (o~pc;i'o\RQI) ,_yi:r CQUente,~ y


.... ,,- ' E- , - -~-. GRET-" "_ '.:-.".~' __. "ri PU"-RRQS-.....' .,. .-,.-ii, LA' 'VI-NA'"._.'-.' - - - Ji.
1 :'"_ ~'., . '. "" ._, ", • -~ ~ __ ::~._,

,_'so;
""I'~ _
'_

',~..n

E'spolvar'ear un 'pew mP.-s de

pi mjsnto f:resrta

,R10,~Mkl

I'

,",

flJege! media dU'Nnt,e u.,s 1,2,-2,5 ,mi:nutof:i'., '.' IE'scurrir Y'«Ii'fiar con unctS: IOtas de ~i'~lre de arroz. Servir Q1llienl't',£s c -Fr'io:i'..
• Tcrpar' Y ,her¥ir
Q,
,',. '.. '. KO'". _,' MBU"-"-'--'', A" ,

.~O·tlwol,~,"' ""'·l~~v_v~

I"'iiif

ihU. I!lt!'!"~~ if' _1I;iI1' ~,'~,

Il;1o

ri!!IIn·.·

~~i~

1:11b~

~,;I;"Y,9

~,"7tI.ilAln'ii""ftll!'lo II@I, ~I!I!I

'.

'UM,l~"iu~ ~_..t~ II:~

d·. ,,~~~, 1,;ilIi, ,.ntlLIk.i!li

y- "I'inA'hl':Z-'~1
!IiU¥II;I!I ,,)

,,..u

,-#:...., ,- .... 1 ue:: ::'l'W,

~~ill!'lio!'lil.
'~r!I!iA~~ I~--

..

'.

....

'-RE'.

-..
.".

'.

- --

~,.

·st·-· '~'O~-N".. '. _I: _"


.

:..
II

-' .u.. _ II' A..W1I K···.riIm--.fIi..u:i J:":i!III:rtn;"'.:b·., ,~ _ "':Ii


.I~ir I r&illl

•••

_.

.11 L~

~il'!iu~'.!I;i'i:.l\

Tr~

if,l!i!

\~~ .'~-i,:,"":--ii"'fill1'-nv ~"u;!Il II "'' !!II!! I:

f;·I"~"'·')" ~I

.'!~. ,~
l

Ij!!I~~I~.M i!i!I¥ " __~, it _ ,.~,.' ," '1!!U1~v.ilil~![J.Ii'

·d:;tij;, ""-o-J' ~

i, ' '.~

'1~ RemoJ:ar e.~"d,p, ~~oMbu de. ~t horos", Q)G.,lo, 0: !pr.CSi6.." 40 m,ilurio,S,j lean I£t Cl:gUCli reme~o que tan d,~ del _I" wbr'G fbi G~j' Y el, jeRgi:b,re,.; COrtarb a 1ro zos peque'iios; 2~ Condimenror con to, satsa, IO:e, JOj,l, 'y' URClS IOtas dB ,J,t;~m~, ,1gtlsto y <iejCJJr ,evapor:CIlr51n tapa, 81 roafit) 0 .~ liquid:t} 5i quedase, un pam .. 5er¥irl~
.E!k.!~,AI.I- . ~-I~~fU" ..
A.···· .~ .• .. ,

,f\EU'~.,J~·L'EZ. 1- -E: Ai ~1ft6!1~1'V'I - ·-·n


..
"-

"

-'.

-- _-

NT.

--"_

-- -

~,

'ine)" \. irlil•

----,

.,' _.II"·~ Iy;, ~

- .:0dlJ'lMr ,_. ....."_-.~' .'.

MIl l' ~- , ..'-.1_,'~_ H ,.~'~-. ' .'d-.0 ..>:


','
1I;,I-"'.!I'II!;,I~,!lrjlli

~/.,

.'

1/3 de toztl'.'O,fgc. bUlCE' (rm.ojU t mi'ruto" iesttn~rida y tlroc_O. ),;i paquet. ·dc,,gemhmdos'.d'e J!IiII,I~'lf'-,n ·2, ~.e·, d·D!,m"o,1, r,~ri:d'" i;l e ·d· ' ~l!ftliIU_,~ ,.4- "cgU...uIQ" ~~·.i\·'1 f'iHI:ii!e'.IF#ii ~r'~t··"i'"..Ji.n: ~I~ niii~O ~_~~ ~. a ~u"II~' ,.I·"'~--' "'_. ~JI, . ,........,.,~i~ .fru _ w..~, .. ~ '.,_~~ UC!i 1IlAU'!fiiI!'f-'~'~ ::!fw!;!l',I!M~,
!I;;;OI!\i, ....
~!,

III

~'!Ii;o¥

'!¥''IiitI'.

,JI~!N' ""'~

de ,SDJ:a (IPflr;DNII)~
AUAo~'

'l C',.S" de, ,rnan,tequ:iUa ,de s8s4mo (t:dhi~j}.r'I c..s. de, Jrugc modeM" I c.p. mi;;SG bl'GnCOi~, e.s, de'~ 1-2 ealient,e~

'.' limO'Il", 1, [.5_ de, 'winqe, de, arret!'

de

t lavGr los ,umi~tlas: de CQ,ktbaza." ,a'ClIrrir~u y eolo,oor~bi en UlnG ,SGrtin (sin a,oeil,'te). ,C,orn113" ayudo de, 'UM,MpOh1h3J de madara ~IrremovkSmfo::la co"Sh:n,ternente~. hostd, que est_" seem,s Y . cnljr.entu ..., ~:i~I,fiur:ma!rl"s~ 'Tendr'Ja'n ,,'II! eO'or ,wsi ,de~mi smo oo!1orque ,c:rudas~, solo ,un, ta'n 'poco IIIDS' dOjN1d4S,,, para lh.hvtatJtk1s,!" c~Jlentes' ''I de.IUciosaSl. Tra.nsferi'rl:as iflmBd~QtGmr.'nte '0 Ulin pJmo seea y aritldilr'les unns p,llS de,miSa de. SOjll, melt:b~rbi:.m,f ,dejar e.nfri·ar 'Y ,seoor ..
t
l

2~, Me2clor'todos

105ingredientlE! par4.la

1" ,M,udGr los 'ingrecUentes: del ,diilo y

eftSdr. HrWr~~o

eon: euid'ooo y c~I004rios ,e,'nUlhOeMa,kIdem~ ,opctr-te con b eRS'aJktdIQ",

FLAN
I" ~.

"

__

,hl~' UI:::

AIJiA''_~!O···•. ',A':' '. · ~ -. .. ~RJ ··B-

':tNSR!DI'INfiBS: 1 t, 'taztlS dl: leche d:e CU'TC;2~, S;~4(;$', de alg'tl~Mb4~, ,e.:ndlJ~'2Gnife M,1\Iml 01 gusto, (CiproX~, 4 C.C..)I". ~ l C-.lt~!, canehl'8n pol~ r 'liM pi,!'Cd de, IrlJ mClr,ina:." a, ,c~:p. .,c'ntieq:u'iilo, de, camhuete de ,de, I' .'",'",- 'I") ~ .. d' . _. ,e, .~.' . ..Ii. d" - -.J..... '11 ~OpC~OM',:" ,. -c:..s••.. e,. ccpos-- d' "p ,I'1'90f\; ~, c.9~'.e posas rue, ,corltnr'O~, ••..:ZU; rei ,(Id tiN, ,~, nararuM.l.~ ~, "
'i'__'" ku' _. . ....

-'_.-.

--.-

:~' .

eatehl1lr ·;losi,M'nntdit&nta' ("~Ie_ , drrGl' a ',:;I.... '.. - ~ ,enCbJ~IGnter, ca:neJa, $a:l. ,A,M~I)'iibe,iiar cocer de Innrrobo .. - '.' -" " . ~" . .. , '..' -. ""3" . -__ "".'. . . -,iJ,I' 1

II!

'~"!!"

- ;,:.......,

,!!;!In~ !!IUr-~~'

~;K

~'ht1i

;i5~

·f.uq)O ~ ~z:-

k~ i,d, U'UrUn I~ ..,L:-"I'",""""_ !I.!IUI~'V'II'

.0""', ,HtI"·I'tV~.or
,;L!_::_.

'~I'lI!lr!llliUlII:'U'i!I'~

,ii,

IBatir para 'imegror bienia, mOltl:equ'i Ilia de caoohue1:e 'I' Qlijom r 'la, IrGUadun:t, DI,II!uirun, 'poco dB kLlDI' con alVa f,r1a >V aii1d'ir'lo! remover bj,tm 2:- 3; m:ifiUllrilOS.

Coloca:rb en, flo,nerQS j,ndjVinUdles

0,

una, gMnde" beJor enfriar

:1-.. ,:2:

horas ,00;1110 ,m~'nimol. ·ser vIi fl,.,

:t
;tt,

~p!ror

tG ~Plda.~
I Q'i1'i,

re~_Zl~=:

Mez'ctor todtls

los il:ngrsdiientu

kGstu f:onsegUlh~~ .po.ma espeso., -u:na

P)".I~~'-I'o' ~I~ '-"I",~ ..


'CfJ.J£

1-t.!1Il 1ii'iQ~~r;;:n''Wi '30.· .. ·. ,'itii'~I'~iU!iIiJ .. ,~~, _1IiiII1 lll~.r~ .. 11'I.!lrl&J"

Ca I. Afar' suficiettternente
(t\feite.

,s] ocei1,&, Pa!Qr' I'.:milUDl1OS~ (lOr I'a'JlQtsta dell rei>o',Jado'''/ f,rsir~(I$ hasta queden domdos' Y' c'"yi8I'nteJ" Ponerl"Gs sclbre papaJ ,absorbents pam ',escurr,rr lEdfU(ceso d:e,

,3~ 'Deoorarr con· gc:Uos de li,rn6n ,auu!lb _polvoreada

por' encimn.. Ser1ii:r' cal'ientes ..

La Cocina Natural 'Y Energetics


de, MoD,'tse Br:B,dfo,rd.
,I)OMtN60 ~
''_

.'

lCn~,j ~_r,ft

Pue'~rns "c:ortado" 'f"'no,~),~ e ,hi,ntl~o IGfh, (,cort,dido finol'# 2QnB:horias (~cert1ldQs'IQ ~ir.s fl'nQs:)" elha mpimAes (corrado'S 5 roda:jas f,lintl')~, iir,~ de ~d~g:ti kom"e, (rernoJa:,. 2 -,3 Ittj nLlt~~ t WI; v -eGfwtoda 'f~:M~,Cond.i':Meni1os: wdso' b:f"I1ICO M~st(l mleoo,;s,h:i~, rcllJa,dura de Itm,i6q t Irauf"\eL de
l

DE",

ilH"iiiT":A&A;

'v' " I:ft ,. r·lPUdRn·.:II:'~


,

f'.'''D
j,

I'"'

r~

._

,HIGr'yi r' ii'om

de,JGgLld

'por' comenSOJt ~a,d:ir

i[QS '¥,.rd,uros,

g,lladrc;,1 'y el el•. ,,Cocer a

.'

fuego, :t1l,edilQ:. 'fupado dUflJnte 2:0, m'inutos'", Cd:nd im,ern,tar C_Orit eI mlso :blanco;o, 10pasta de umebQshli: y :lla m ~Iudtllra D eoorar con perej, ~:IIfresco y ,servir. ' '

de, 'Mim,c-n.,

A·- ,jltIA- A' .."' ..... . Ir=!!,l!: ~'I' ~ _ ~ ...._ _.~~~ ...

, M'

I'Y"\"'.

D,A1Ii
~~~h-

·~E:S'"A· DE s· ·a'r~11~1 :11 :~I:' ~ ... ...


~.! ~ .

Pa~ ,iin: gil:tltg,


.'c~:~~~ r;;,.i!'U!I!~,
·1,-

".,

,1:"2·'.'Mn~ ~oJiii-t-'4' d· ,a, ,r-......,''W!u. ~ ..

'!iii\" ..... !iiiiI',

~.~ ~:~t:'i, ...~. ,.. !!WU

',r,jirjr·I!IU ~d"

_
¥

_
'g

0I"I;'~'

'1o;oi~~

....

. 5o_~sa de, Ir'fsmbi'acha: ,coed'Ias,; remcl'iacha zaoo:horirGSJM' oregcmD,~ac'eite" SId,. vi'._g:fe, de .1Il..'" " me b o Slid ~J,~c;~m·.
J,

I*reji:1 Ires'lco (cortad~o fj:~,o)

:i:,i.o"id: -r-('It--n,s- r...,niiP.:i:iU.. .1 v

~illlIo!I'_·

_' _ .;:"(s)·· 'I

Qoi"'~'li:,t-,~' ,~d· ~ --I;,;.'" . ~ .

'cl~!ivasa -t II. , - ,I '

,
f.':~I'

_nl':" i'MQ .I'li

',f,


HerVii1r' fa past. ton [Mucha, '8.:900 ihirviend.!Q y luna pi'z'ott-de, sol :melrim~ Palm comp~obQr si ,estli )fa bien ,cGcido" OQrtQir 'nA:n, tro'zo, de, b p:tsi:([t., Sl den'h"lQ'}t' fuera lIS' ,d-el mlsmo ,eo,ltlr,jj yo £S,tOI l~istQFGf'Q, I,cwr con Ql.l'idGdo' con ogua, frim" es,curr,ilr',~ F',rell1r'itI' ser "'t- an "on 'QCeIC uUTQl'l_-'C, wrl10S m:I'I\tII'H"- It.,~.. 'q,ue,sur OC'iI'IJiOI!~5 ..~..... mt~; ,,. ·t-.... ,Ii,,,,, . -. ,~' -tencra' ~W: A,~ ~'I'U ,I cr'uj i',Et.lte~Seca'r sebre pg;pg,l,ubSQ,rb&nte UI10S ,h'1inu'tOS~ CAn-'a'c'ci'nP!Wl'l'f I"' ~I~,l'iC'ftI e Ir'I\~n"I'·o'-lnJ!"'II..,- iII""~~,!,;;:.~111 1"1' "" ;'.', ~!!i.II_'~'id'u_~'" ~ ,_:__:.i',W,I, !!i!!i~lIIILa '~"~.l V F~; d 111!iii;it,~t ,iWj""lTig,., iC!I'''I'''''I~ ~on l'!I'd' !CIIII -E1f'"'-1 £!lin 'II iC'Jl"I'I'iIN.'II' lOS 5 '~\III .• ci""",, ,u ..
i'
'i,

''';''I'Qi4'

..

el1'!li

II!ii;io

mmJf:i1;r,rOnM

:De,eomr

j'

iIl"'f

CM'

perl\i:'i l.


..

cocilur' ,10 m,inuf,os con m:pa, Olr cOIl1'r,glandol que ntO Ie pqlLle) A,nfldi'r los 't~oci'os die, 'pim,ifemo!~m'~stJde !,ojQ 'y :Mu'efar bi«n.

5o.lt,.,li'" biS c;'e.bo~,~'QS:con ucelre y ,sal~ de, 10 ot5 m:hu.ltos .$I~n1-o:pI,. ,A,iiladir e.J ttI,alz'; el tofu de-s'imenU,Ku;:lo ·C'OIil,as' manal 'I' la aJbohaca seal.. ,Me;zICki'r y l
S,ervir ,con, 'c:ebo~I~,lno,

PtJEAROS, t1, LA VINA&RETA


PUefro.s (oO'rtrQdos :pgr ,() mi~fod,ibiial lawdo;5, y oortGd(J\s a triJ,Z,'o5Qrande.s de 8 ... c_=t), :10 vlnaglre de arrv:z'~,~, rmarina'" suJi-


..

COlioon,r Itos pU.£'ftoS


'[Q:PQlr

en una td%uelt'l t:,o.nl un -'fondo ,de agua y um pm~dl tie .so'II :R\t1lri'na,.,

.'

fue90 mecHo du;ronte uno's, t2 ...l!5' It1b1Ut,OS,,, Es'c~ur,rir y,cUM' ,olin lUnas, :gotas de, 'vbKlgre ai.e,,Ir..o,%" Servir caI1j'en1'es! ,0 fr;i05'~
0,

Y he'MJir

,,",.

.r.

,.

cocfn
~.' ", _,'

",_

·e·-- 1-1C·.·;a' ·ra··-l· Y' En--1e.--·r-:······g.··· t -~,t··--=-,u·· ra,;· .,or,'-__ de "•.'-~n--se'. B,-...d-' 'f'-'··-·, rd ., Mo',·t,.'_ ... _1 I.

i!i!!1

__

N·····
'_'"

'1

__

•...

'

',

__

"

..

'

':.,_,._",

..

.'

-.'1·8--·"
.'
I _'

.1 ¥a,pur con 'UnG, P1Z,eo de sat e'OiIi'f~or Y' zCMhcriui IO'·1:2ft1" tart.lba,c;iirl: '7,... It ~~ir' fos' MG2)Or'CQC d~iYf;e ,10-'1,2: minuto.1 'Y' cofilGr,1as G,'N~'., 11: R,enlo;iClr en Llna ,slflrtml las' eyebalil"s CG\t'Iel G.. c,ef'te de ol'iva~ una pi,z;ea de, sa,l! "I' el~lauJlrel sj'n, ta,P<8 110m,hflutos ,Anl1di,I'" la ~echtede, QVet'Ia, yeti rest,o de los iR9!~ecUentes'l COCtr' Q 'fuego. oo__jo de 5 a '1:0 'm,~ R.eti rar e~ Laurel, y oftcu:Ii'-r el puej iii wrtBd!ol f.:I1<),", :Hoc,er '~ iltasta ~b,tener fa COIJiISi;sta1Gia: $Oilsu hu.mug&QBG:" CoIDonr bs w'eJrduras ,en: Uml, bondajo verter htl SG~:Sfl lfu:imQ", Es,poh/lorear un po,co mds de, pttl\1211lta flres'eo mDU. I(opoiona I,) 'Y' siervir 001.1 errre.
ICOGer'
l "

as 'w,erdIJMS

I.,....

,10·> : ..
J .•

M·'j~I.~ ,.~. M~~'!PI\N-··•.


•• ~

~.~.

Ii

Ii

.'

Rem,o'jot' 01 'Q;~,p, ko.bu de 1 (I; 2 horns y coterlla G praton 40 ,Qli:"U.tG-'s';i' GOft elll agua del f,etl:QJ" que tem sele cr:Jbm ell alga, y' ,I.I Jen:g.ibre~ ICo:rtolrm,O froZD! pequeiils., Condiifn:«WIar (:81'1 ,mt. de, ~~. 'y' 'rmugo:'tttS de. J'J:~I.~ gu!1D S.ruilr'. ,at

s.,.,

Mez't IGr tc~dos in,Sl~ed Ill:u;~ iema' pa·rtJ la tmsolada, con clIU,rola.do \/' eolomrilcs en tlrIG

•'

M,ezeki", ;106: higr,edientcs· dell' 'ol-iFiu <, ser¥iirlo, Ilporie

~,I('Ii'iIi!'~ '!I;io'I11~1ioI.1UI

l~d';:';MQ ~ ~.,

I ...

alA] •

ea!lSQb.• ,~

~.A~ lIl~j"J_'1

'!!W!I"!!i-

~EM··'.& " -, "",,"~JIIli, =''1 _" ,J,'IIIiiI~1 ._n ..... .A,M·.;i·,':·.I,II1.I'E-'" 11


'E"
'J!'I!~

.r'~N'····_U.A. hE--) J"m"iiiil"f"~ A,H, A,'CA,"IC' ~.' ". -orR," ILl· 1, baruieja de, fresa.B',~, IJInG, f"~zm de ,sal :mo;ri M" el JILI90 de, I,naranJ~~,3 e milO' d'e cn,dl'~ZQnt,e ma,'truroll (m,e!iBza de. c[cbada: y maizli'
r-:. -'I',,~

d- "DiinA:~II!"~~l.;~n,e,..
b,

'BI!:

- ~, tn··~

1J11I~iillJ:lII!!<V' ,~iUilo!l':IU_'~!

t!ii'_

l:iliiin''&iI'I ~ -

uB

~ug~.r

i:,rn

'01 - ~

dB' ~·,.C;i"~ ih - ~D.h ,~~ :~, 1~IJ~i~' ...Ig,

cdm,endras,,. j ,c"c. de ,oanela en pt,IVO~f;2 C,3 .., de, mci1i:celHl,,,


'"

II

"

Lamr ,(:on, cu idt1dlo 1M' fresas y ,oormr{kt~ Ipor fa. m i'o)cL MatieNIrMIS mA '10:'pizCQ; de, sol; .riM:,' flI, melrao Y' el'"jugo de ntl!m'l'jG~ CCH;inar' ai' amasa~ Ci:Jltl el h1'~ShlD velum,en de ioglttG\l el pol.'v~d,e alm,endtro y 10; CG'rudct, 'Dillu.ir lie mai'cena c'on -un poco de. agLKl 'fria y ,aimdir,~ a IIG ctema.~,Rmovcr c,~nstajntemrnte duran;. :1,-2,Ift,~basta, que ,_pea. ..bejar el1frior',~ 5er¥ir' '

lOs ·frUGs:.

con

Ma:nu'; - •• ''''no'' -8- ,-, - ~&- ~.


IRII~:_"'_ ". I,:

• CAiE:MAIlE APIO' Y MAI_Z • EN'SALA:D\A D,E ,ARROIZ ,CA.MP:ESTAE '. TEMPURA DE' TEMP1EH • QUESO :D:e'TEMPEM '. PIZZA GI PE'STO '. MERM'ELA,bA DE PIMIENTO'ROJ'D' '. SAl'TEA,t)OLARGO f)E :ZANA,HOJI;I:A,S CON HlJIKI' ." eNS,AL~J)A, DE' HINO'JiO ,con: aUio d:c,dguamte, • TART A, DIEF,RUTA,S';[o~ELe05Q'lJE,

bJ::U:'l'"LJ1:'ft. ,.Al Z I _ZAft!nLA Ifti J'


-~

_~.MLE:I'''I'II
=

,,. ,AI I~"

. ft, An;
Q


'I

,SOPA CON ,OULCE BR A,T EN, DEL M,AR

'. IFIb',EUA, RAP'I:D,A CO,N'SEI:TAN '.' Nr'$H:I,'ME


l~~.i.:-·.

'bEPURA' , '~;;bd"'-:' ---Aft.... 'IIENFlRI' ' ...:.. _


i -.". . . '.
<-' . -. , .

- .. '":-?;j"I~" :', '"","','" M:ENU·····SEM· ...IL.... S'", - '2-';0' 2-:1 2" '2'1 M"A' ,y,;O". ~2"""" 0" ... '~.-"".','
_~.. •• • "j:"

.On·

~-

.,1

,.~

.c·

..

--_"

' __

._~J

I~~~

,;tlII,I~"=U. IU

hE ..... ~';J ·:II'J'rO··

l!Nae:Dl,ENTe5~ ~pio 10." y corrado flne, 2 cebolllu5 ,cortcdos B :ctmd'r~i'1'o.5.1'l de."M2'Q de.mai!;l ,4.cei1:c de ,uthu,r sal ,marfmJ.r. IOU'M.I.
• 5o.ltettr 1m eeJbollkts. I.Ift4S 10'..:12 m~nutoi' m,n un 'poco ,de madial "1' sin tapcL

'U '7w~,A"

_M 'IZ"'" "

'Bt.rta,y

UIlG, ,'i,!'CG

de,:Kt1 ,marina.

(l

,fuego,


APladire~ ,apioljf,'Bllaurel Y' .1: 'que ,""ro, lo ,miNd de.l volum,e" de Id' vudtJnIS~ Topory' eecer Q fuego lmedi'o duNn,te, 2\0 mi:mrto.s~ Retilrar el' Ikwrci..~r , p.urB 'las vcrduras hasta abtensr una ,consi,ste.ncii, ,CUrRO"" AftacUr' el
iDOJ.·ZI' Q1,cer '2-3 mii'fuR'OSmas. Rediificar hi coutst8n,eiB~, "
,!~ Ie

dUea m05 liquidO,", Servir.

,~DlENTE$= - - 1, 'h.1zaI*, . .roIZ· i'nt28~j' _. __ ...... rrJ C~... de Grro,z ro in, 3; ;zJll1a.har'i_ wr1odWi' a dadas" btasllft i '~: .' - - . _,,~. S' .. . . -- _ . _. - . '~l,:rg t tam ,Ifttlf:l~1 caiabacf.n (cort_ a rodQj. fi:nasl., 1 es, de alCQ!p~rtIS, perej.il, corrado 'fIIO.
-_-I!!!,li·IIU.· _ if
l

..

t _'_

~._

_.

..

,UMlr' loS' dG~sti:pos de or",!' j,_"trtamente;, ado oarlos e.t1l1 molin, ,Jun:hltM9Tte'con 2' ,t M:zaS} de «gus frfa y lJhCI, pi,2CCl de sal mar:inai TGpGr, harvir y redudr .1 fuegol al·m;i'ldmD. COeeF'1 duran,te,

35 mi rw1o,s COlA, 111M. plota. ,difusc,l'Tl.,


.' He~r

hls ,zandhoriG$

y' eJ mQij,z~IciJranie:2 miflutol ,on una piZQ3 de seLl •., [lAl,var CO',rii'Dgua, fria y
I",

.1

eRurrjr~ Escaldar e~ QlI'abad'n durante ,30 se-gu"mo,s. La:\rGiry escurr'iir bien~, Mezclor todos ,10:$: i:rlgrediemes'" Dec'Or'CIr OO~ ej~ :per~ji,I 'y SIr v,jIf

I.

Itt ,.dm "

Cocer lei ,terlpeh


d-,.~iift,'vT ,~~"......

081 kwret ' dlJPd"~' ,1:[1;:'0". ftllnuF,1 "'" "."_. c: ~ ,2' '"",
,111'1111

eG~ Ggta ....

cubnl

ro ,m!i'tad de SUI wllumell,~jU.diG'


,~~;~"Ii!i;S

con, el: [al,sa !I(OM,8U*,j


1

2'. Mez.c~br ~s ,in.gred:ientes de, 'la, :pcst4 para


[iil;lUI, _r_."·N .-. _._.

~QteIn!PUN.
~ll!1i

Ir' oliOdierd'g 'agua,CO:I1, gas hasta, obte.n.&r


1il!O.IiIi ...

iCCI-~i~~M~~~.;;L~ilfi!ll ~-r-~-~
""'I5.IIlI~Wl

~"tiI#IiI ;.tJ

r'-... w

,I~~_ :E,-::'~'f' ri~~.. liII'iI: _~......


''''I!I _ ';I~I I ~

,riill:

U.

1i'idiI"'i .... ~~'''!!iiII1

'm,"':"~iia Lril:';iii'!Y'i;
" . ~_ "WI

lWi_.

3. ,O:dentGr eMl ,nccit'e en


inmediahlmeRfe cruji&ntc, y duJ'UF.

:sumertJr ,cad. tirGZO de'tempeA en 10,pasta ds~ ~ebozQd", e ell cJ oGe.ite,caJiiutc. Fnir unos minl,tDs~ hastu, que, 10 mua de, ~m,m quede
J

:Uha ,sartCfL

,4., Escurri"r en' un pape .absol'benre ell ex(:l!SO,de aceite V ,sarvlii jnmediatamen'e ten "abo 0 :raban~f'O mlkldD para ~' d digeriilr' elf'rifo, .

.. ~.. :1ft"""',G'r' e ,U ,90 1/'0-.I.lB":!U para (II ~i'1!.L 'COCClun . y CQnsum~r~lUi. "'I,' , " . '",""'""'- . ,.,. 1. ., - ,- ., .e., 11._ - ., .• N' :m ."'.'
i

'fro' : .,~

Cubri:r mda. iro,%o de, taupm


7A ',..- ,.,.IM"I!IIir)Io ,t:'oI: ',;__. ,'Vi D;n,;t Hi'liAi .~ o+re

·d·.... .•

Y '_liIfii~'"' ;'UUl·'~r
~'

GO;n ca,pa fililG de "d. blanco pori todos' :$:tJS una lad'os'~ COW'cur latda ,,d' 611 I~-' ..'. LU 1le'ICra..l!!riEn,;IJr'IJ:I'" t+:.od" el d-"I'Q I[!
ul'Wft!:n~;a
J

i!'!Ii

",I,::

1.--

',ill

.i

Herwir'. ms .judm' v.erdes duramte 2~ .insl'1os" le,var


IRG.,'-i.IU"

CCUl, Ip

frio, Y Ilscurri:r bien.

.iUi.oftI!,:¥~I"'l"_

IIU'3

1~,;iIII,,1.1 ~ ~illll'Ei3 ,1·~~I~'iI!:Ij;!i!'~1

'#110:

1COd!'1, ~.H,:I.

~;

i~~

~:I~~~

~~~il~..o:I'~iJiIUII'_cu,..

:Hmicer; ·rJi aiU1D y suvir:kl

all hide .. !'G enso,f4d1..

,TAR~4.nDE:ElUTIlS bEL Bq4Q\!E


(3~4 p,.,)

.'

iHer'rir 10, :iechG de, flr~OZ

Ib 'wi nil la,r ,una pizCQ d:e, 101' y :Ios GO~posde ,A'pr Agar Durante, 1,5 mbluf:osJI sin, Npa,.,a fuego' mediol baje
Igltu
l"

:.

COn,In, ayuda de lU~, uebillo con, IpuntG~ :ru:por 1mlo 'el 'paiva de 10. vai nii1110 ''I a:nCLdirJlo oJI liqIJ'idu!I c Ret:lrur' kt 'wlih\G ... A,fimIlr· el, _ul:mtrte~"·~it1,rc:dlktdum, de l~i:m6n'y ros'·'plGt(lno~ ~cer pure mmpretamante..
'frutas delt»sque.
Eft un r.c,ipiurte p'lom 'd'e wdri,o 0 cerdmi:,CGt ~,ear un fOl1da ,de galillt. "'4fflles; iinmedi'Cft-QrmB'bte, COM cuidGdc el: pure 01gelatinG, b"ej,Qr 'Wri:«r glhOS m~m.t;tos~ 'b8aJ~[u~ eo~ las'
-n t.- n*~~ "", ': IQ, , ~,~,'
,~,I...... 'U!!, l.iII!i~

.'

-"" ,.

......iI!... ~ ,~~;.-

,r:tU'f'Q I!!JvJ

1..,..... "...., ....,Iii"M!iPii'

-', ,-. I,ID

mil ' ~~1110", ~

~'n-

'!' ---

"

__

<'VI

,..'i,'

r!!

1_.-·

RE·:,la,~ .. it:cAA,LIZARI"CA, ,"LENT·· .....' .. ··... ,R'", ~I~_ -,',.,rli.~":


..•. ~

:qp~

," _'-::_

: _'.

'_

..' -

~.'

..

,,',can 'bU- --Le' E' =_ 5QPA';'c-':'"

_..s;'__'_ .. - 2-" , ,~>~_SifII'W;


,

,-

..

l~,

'2"
I'

'1':l c~_~ ~ ";~'I.~::' ',i!l1iI'Iii - ~.....J:..... ~'ii,i'ltloo;---'m I~" . ,I,_.. I ,,' iZ, . ... d"" ~ ",- ~'i,..:;;...,.... , (' m 'l'I,UUQ y aaJr,rI ~,..,).. ,\ ,'"=p~g~,Ju:gD J:N$OO!.-eJ8ft91!w~' ,-.- \.... ....di-, ',- '.', ' "" UO,j..,
'''!3I' ..
"_:_l~

~illiM 1'1111' V~l


~'ft, ~

i"11.:IIii'~ '\1' tnnceadlJl!i'il :,; . 'u' .'.~' . ,",~" .. ~


I•

.. ....A ~.. ... . . ..iI!_iPI .:Ii. . ce'lbolIn;I;" corta~:;._ f" •. .11'I,NlS¥" ?. IGNltnUirUliS ,'.OMQUUD a.... ,.;iI1 rl ro~Q.JiQSI:lnas~ L

.., ~

I "U-L' .. ". ~'-' QII'lu'i" C" .1:.' remt:I:juuu.s

'!W'i\~~,
'~~j

.1.- nmM UG.. ~~,~

'~'

4!1

a'sa

jcngilbr&, ,Apagor. 'y. scrvir" I:)ecoror ,can pereJi. frs.ClIl'"

;Hervi'r'el: ag.~,6d!ir'las cabol,l. 'I' CO~I sin 'tepa. dur'a.~t-e,'2 mimtol~ AiCadi:r los, mmhO\rl~GS y el IdU~,Q£,:ta;pcr y co'car',,, -fuego. ,medial bgj,Q d'urante 1,0 ,rrrit1utos,~ :Dil'wr ,.1 ,m'iso ,CO'h, u.n :PO,Q'J del jU;9D de, ;10,!Opal 'redu.cir lei fu;ego! ai ndnJlmo a'Mldir] td min y rei
l

Ltc-...~."
.'

S.~I~M
~

f4.. ., .. ,~
111·~V...&.1,U d', ~2 .~

1~""""·I,~:r~:. Ii !l:I!!I SO~, ;b,I·.~~1>.ftd':,-'e . '", ~ tI IdLi ~I 1i!IiIi~I' "' . 1rU1~~

elida ~~,

t, ~Jift;ML., :~"J~'fi' ~III~I L, t.tU1~~!I! WI

£i'~i fll~Irll~ &!I~I

1f,~llftl'idh, ~ 'T' ~"'-ft,oi,'!~ I!v[~v~


! ~ •

...

'. Cuentar ma,satren eon un poco de :acei1eJ pasm,lo


lilIUUl .. , .... ..ll--- '

IXlf

Ia pl;aJlcha

'011OS;

miuuto,s~por los dos

M~ , - 1~,u'RAI)A -,"

'

..

I)-'E~" n:MJENI10":,'$ - ~",i?O~, _. ~ . _~,~ " __ , 1UJ!ftI ~

"

5o!1t-,-r' ~DsceboUas:,: 00, .--n,,.. co d-, ,-ml1e d=-,liw,y.,7 lim '.. ' de :n u !nti,,-,~ e a: " , ,e I, -, , PAl, .... ,,' inilzm -"
I., , , " ,

Hill RtOri ,..

no.- , Sin t~M,idllrvnte -rr ,


lI

1,1)...12: milWfOs..
n:IKI.... .L

,:iI:,:m_ ...Ij,' ,;i!i , Inim'1!J!~I'nJI t,li!i· ......... ~ 'r_!

~.iin li'U'~_,.

'~~IViF'

Ilur.,.,!.,r \1r

-_._corer

a.,T~:r,~'

L~,;iio;1H'iI

rn,' -,

11!i"ilIi'Y ~1:~:J'i''''",~,~

1...... 1t!i~.A

,,;iJOA-n 'p-~IB_"" di£ ftM durcurte _'i~~~_'I""L'_~' :, ',,',


IlMl!Ii' IU-'II~

I"~,

"

30~ >'

'-

'.
(,!P~)
,..,.

mJ,rwto&

Remover de, tante ~ tanto' para, que 1Mse 'peg... ,Si eJ;f'uego ed· may rentof no :necestitGr GgUCL 'Retirow eJ laurel;, 'Hctcer' pure y ,sarv~lr~

,.1tand,rCl q~,
m"
1-

PIZZA, AL :PES~O
;A. , .. , . __
'" ,'J"'~"

Uf\ti

"---',-

",

,"; '.','IOtas ...1,-, 'Ii!!-,:-'..(-"'"" , ' 'que, 1110Rnegnt.ZGGR,#;)' 1]"'3'.' -b' 'I!',ae ,nUll pard. ,-, -, ", G ,- , , "", ',',",( ".'. -·.row
... ; .

_.

_:'.

_ ...

_:;-", ~:.~ _1:

!"JIi
~

b -~_, ,_Q~

~Ift~n

.. -,I.:~ r:"'1ZZQ.,,, . h~,.,·~r-G.~ ,l~ .... ve tii~, -:-, .'

Ii """"' ..
I.

1;'iiQ....... ,~; ~

-iI!.'II~rI"li'l'lrlftS

.:-cell~.-,...J:-i!il ~IUUO'ao!ll

,:' iI'II!'!Iii' ....... ;ii!!I! . ill 'W""UiiI


,.J,~ ue

,.!t
'

':I ti"li~,~, _lu~~,~


_"-'!!'

'~I·.· ~~.;i!IIW!Ii'I·~' .... '•. ~ ~11MJ.I_IILj


1 ['. ~.' .'

,ft'I~ ~il ... m u·


:1·.Ul~'
"_ '. .". ~ -e-

i -" '~:+---', '1V'iI~:,qul,ll!ar 1~1ir,i ·IIi'B


Oil... :.......
.;JUl.

"'I't GOrfUUIJ a f.i"",,-- '. ~ maJIlGIlGS ,. .. .1" manoJ.-~o '. .' -~"\", ,-de "wfieS i' '.~ ~I:.....-"~:)I 'I: l.-li,a ,,,-In 'h u:a .... .Ia'~ y"" . eno!3U,~, )" IU~ 'w~nIUI'1'Uii!I ,,~I"'!Iii;ro;i!I,
,-"c,,·,-:'~--.~..,..,_ .,,-

G,J -h-~'·~-ip~'~'-~4,i·'~_"-'''~,~ I 1~'I;I!ZQ"e -,- ~ __I~m_hUJIIIII"#'iii!' ~r~i!iO!!'


~~.A
'~IW.l'diil;

~. 1't~'bVlS (.:ro·e;jadotl, 1Qm_" '_ .... , _"'-'!!' 'lillJilQA'

A~:IJ,;h'tll'li'ii:.iC

oi!I·l.' . '_~~

n'i!:t,i'1iY11~ ~~II ~I,i~

1l~~UI,

iI!MAiIliIti'!e·

-~ I.M,
-_'!.II
_~I. " ,I "'~' I:. ~ \ I,_' "'._.' ~ ••

'PESTD"~.A tQ7G de aUxmoca ires"''' A io'z:a de '~reJ'~n'tedo 'p-i cado fi no retiror- ftrlmero hs ;. tM't\C.OS -r ,",'.. Z" r""-' __ r - =~ ,': . ,durtlS')··.,<IT dien.t;e- de ,lI:li"- 'hioodo,- 'f,inD, m ~s. de· acei:te de Q.lh/G ,~ c,p',,- d. iW"i~ de, umeboshii- 2 c..s. de I.iso :1: . , -' - . ~ r--" --_. . T'bl''''''' nco-' "Z': I ~~ d\--li'-,n, m-', , -,,'. -ro' .._'-'n' po-"'t:' ,3. '-end" '-" ;" -, ~-: _,.","'Ij!",,. :. l'"""', -, -.~,' "~~-'"'.'
_.••..•.

"

.'

_.

,",

.,,-.

,1

'-.:

'.~-~

'_'-.

-"

-"".

.._'

,.

p.,~_

~.

~~

"

.,'.

--

t' Q~,;il'I ..• ,-- -,-

~,

'Ii,,",_

,I~ COnfitOCiDIiiClI'"rei' p&S;to,. ,aWien(b ~u..., d·_.;J.--....I1


_'" iIJIr,_

tU" 'pJCO dil:. dgua


.-~Zf- ...'~'

(1.1 (Br pure~,pG'rG, QJ,nseg;tJir' !a ,cx;_t.n~,d'd m '


n-".~'~-.t:II!r '1II.iIi ..... '~I,'~

~llJj~

!iii:AI' • .,'iI!I.ii'i'Mi

W.a ~11UI:'J.'lir-r~lUlll~[r,

iIlilio;"'_

_".i".;"-n'I'lII"oiIIi.l'lft.I!!Ii I-i~

lIU-i:I- 'yirpu..: _

e-·'~~n.tIlI'

Y' , ,- "1- ... ".:oi'"It ,"'An· ~'lM1I~ ,i'lfti1'ii!'Ii.e:!" .J,_ '£ 'I.RIlL,#.~. "IUPI~j!iJ1 ,=r~I_U_~ UG

'U'. II~~ni!'li '~'Z'1"ft:I..J- iGI.on.1! P' .,' !IIiI1I'lDlii! .• ll· UG ~-u:1


I~

media cSptllrcir ,sob'r.'eI'qg,bams irr.t~mles 0'1pesto~ 'V ,segu~danvmte.8·1 ,sai'eadot ,junto coin ,las QC':i'tums:;~ 0 ,4,:, ~ dLlrant. 8-10 mirwtos'~ha.:tta IquB ,las; base:s a;ten cruJhsnteSl Y ooe!lidus:~ 6. ~Ir ,e'lbrQooili dur,ante 3~ ,mlnuto'~lavorl;o' c,enagua frb 'y ulQurri rl~, biBIt [)scorn,' ii1. p'izZQ. COf1 6;1br6'coli 'y servi'r,~,

dUran:t-e 5f~l' M~lnutOS~ 3., Odemar e1! hDrno'iIi! 'telDjperaitra,

,SALTEADO :LARSO ,bE' ,ZANAHQRIAS CON


durafrte 2!0 ~m,i l'IJtGS)" ;sot deallte, J~,c~m ..pueJit

,~JBI

Jt\l&REta,ENTES,: .zanattorwls t:arfGdas ,tM1odo'rodGclo' :srande" hiji·k.i 1(llalodas y remajudas €On;ggua, fria

.'

Esarrb"

e~a~'9'"Y ,e;ortGnG a "roms' _i:ano·,S';.. HErVi'r~D a,p, que, CI:bra ,su:wh.nen con

'buranfe 1=';2' mhlutos' 'y firer ,ell 'Ggua~,OJbri'r ~~,eu~a parte d:e 5U,volume" eG'n'e:gua,~t:~ ., l ,cocinar dtrctftte. 20, Illii flUtos'., Al f~ml,; a!iihr con salsa. de sojG Y ,j"C;n;t" el ,gusto,~,,destQ!par hosto i1t~, ....IL... H"'!@-II!··;~I:wod"ii, IL,~\U1: Q!W'lI!ihn~~ Ili'"'nmpl~trl(i"\hI',DII:jI·t,-g ,¥~t,--,- al" ~}~ !U\.aJ~. ~ lIIW,,~ ~'I!I!'~f'UU1f ,S«itear las' zaRahorim l;an, «eeiite, de, ;olha, dllnulrle 2,... ,minllto,s y cen, W:I1Q, pizoo de sa:1mor~M 3 Tapar .. red'uc~r ,BI:fusp ,a:1 !min~mo,'I mce.r duralit,B 30.40 I.UW,ft:s..,RernClYffie;ndoton. SI~Dde VEl. en '

,."II!I~~

~-G

,~I

¥¥_

I,

__

I ~.j'l!!!'li'I~~I-I~1

,tIIUld~,

.'

Iii, ,-- '1.;,,' L.' ~ ,.:: ......... .::: , ... m.ezc:!p;,p~IlA. mMflOr'l'"\as Y' ,e'I -la"~.~,,, ,~'m.di"l con· ,reI' pe'reJh~~ ~:_
_~!

"'~~:"I~,.H.4'kcJ..+.t,
e·..aii: ~ ~.

,t

,2,,'

_,--' II . ".1la:ttCO pal\ICr~:1 '" mosbKJQ~, eCI'IG'~ 'IrTOZ,i' tnI:$O: b'l ~ 1...-. d',. r
;0, ........

~'~'\"'":I,I'''''j''' 1;i\,",~"'.J~","" ~LlUIIU5 ~,I'"'I)~w

1I''''''''i·''':'''''~If!'I.~I''to~,-~~"I't .. "...1: ...., 0'· ;1'1''iI'~ ,~~ ~~'" ",!ii!!~,~_ ~ ge, _'I!'u,~ ;;i;'i!IWIi'I
'1:&

mdMi,lt'Iil!il: _' Vj!l! ~!!!~;~"

..

jJ.,~\jI!j,Ii'!'>Ail'~fI""A~' ,"l'\-~~4'-, m:AnU'n~ u.....~,~ __ ~ml'~'ir-,-_~'LW, i~ll-

ii'I.iloft'':'!' f'~~

~nL

.'

'.

una, f:UBlite, 'pard £1 ,tlllrM al pasmd1l1 tJhnJm e5CUf"ridDj! espalivor'lmfI ucjimn alba'mea, setQ, 'V ,unit! pta.s d'B, mlSl1,ide ,SO;i(l. Sc1ltear los pueMrGS ¢Gn,un ,poco de o_celte de ol,i_, 'y un-G,plICA de slt~, durante 5... mbtun.s' li:rt' 7 ttlpa Cl,fuego len,tG~ARAdir .5 c_,'pii&cMS V I~u ,ga.mbas:~lnas gate dYe; tediG de soja.y ,taeer' sin U ~p:I ,hasta, '11K e~~liq:uidD se hoyiQ ,reduc:,klb toto.lmeRie.. 'Verter etlQlml, del ~~a1do. el ,scd1wJdo~ '10,~ictrniIfiDl Es~~lwi~-'O---'COrl ] oIrnelldra en tIn,I'w ~ l ~1..w.. 'r-r.-".. £Q('. . . .. p¥" 1-1-, ... '0 -~·11I ~ ;',0 ''''0''' m'lftl'~ c.n.~.d"r 1'~~~rI~"'-M'U',~ IR:..u '" W1N~ ~IV~'!II' .. v;,iI ~~I~"y'
CDIDmi"e;h,
-. _. _. .~-. . ill ..
I •• " _' 1 ~ _'

i.

I~-J~'-.

'.Dll!l"lnA~·iI!!Wi'II

Ulu"ii;il!!l

,]1·

I",IIU,I

!I'

BE:I'H'A' ' M' "EL'" _


_ ~~ ,- _(~'.. . t_'-.'. _ ._. ,: •

.$ofre'i'r I..,."bollu au, ,.:1 cceite'r tlQi pj,Z;Q1 de satl marilla dLirGll'te, :to-12~m,ifilJJtro5~ ,Aiiadilf' 111 mlliflorr", ~Ull, RoUPe ,wbro hi mitad del vo11'tunen de las ve~urGsj'.
"" ., ~ _ rI~·
,_

_ ,''-~'_

II].

,,' __

,.

••

"''t'.,

.•

,.

.,

r."

,!ti

m.edi:o' bQJo durante l~ZO m,inutos., ,""',cer pur" Equi nbNlfl' so sspacr' Y glIsto'l! ,aliBdieM,QkK:'he, ide, ar,a%, ,noa2, .m.osm_d~G;, Llna pizclI de
M'iJO bktireco, ,', .. ..'
'Y"

'Tapm- Y CDcer
"
':'
,

0 fuego

p(.~m:iemo leg;" ~. I, __ " ,

_I' >
,

=:. rQ..

cc:::IN&I~;~,.,
. .'_ . ,~'

Iii I '......."l~ ..

:D-"'·~' 'LOS~,;, .. ~~~S~' .Y~


, .'---

~"~iNI'IiI'I-' ...~, t~~.I""


1iii!;OII,1II'

iMo!"it.iIii!' ~~;r, iI;'I~ '~l¥!.o

,,', ii'z'Ii~;e

':1i!~~:'

~Id"~' _, "",""vS...

"'!!

I:.;U, ~1'1::~

1,,- ,r-ftft~~:.Ji-..J,Jii"" U::.;I!_U,IP' IIlU-UO ge ",m.~1

'b~.II''''',.J1'!Ii 1i~:,~,olIIiilii!ll,..J,,,,,:,",

F"!Wf.;.U1IiiIii'

"J"UJ-''WI'_

,~I"~,liI!j,

.... B ~!I;,r~nllv ...J'il'!t '__


I

'Iiii!'i~ tJll'ii~'S I
V~ ~~

'U' _

, .~ NAM.t' .. ~_;l_" ~a_t.1


... - ... . -.... ~,
_ ,"

.',

'.
_

,"

.', lflii _ "

,H... .,.,. '

,_ '."

Bv"4I-i'
l_'

__

.I:~

~n'eLWME'" -.'
... ~-·

''iIi' .. 'u:n._1:ft.~~~, 'iIId~~~'.'~Il-~<J!1

"!t',I'Ji~ .... k4'Iri·I' ;fte 4ul'U;U-Iv.~'···~~

r~r'l_fll ~'·· rrllWt.4!' [1:~lI-Ui;I!I ..

~J..~·I,I'ii~t;:';~~ !Wfiill!'ii~->I!i

,"t-' .... 4~ ~I'J- -,ftho;!ill ... ~nt' vUU '\:_jVW~W

u.,ii;

nlC,l!U\lv

"'.~4h' iII'iJi!i~

I w~:.,.~

...

~,,,!,,,,),,

,ft~AiIiI'

'liil!/~

l'"'Oftlii~U iti5iift_ M'.... ~ K ...'r~~U . ~'~'I!I~~fll

":3rO"
~

mi:t1u.tos 0 'precoeh.dG
'.' •'

41

(sm ~eS GdJlicia)\. die


1

Co 10car !In,una: co.zuma, de, -Fo_ 'QM.IeIO un 'f'ondol de '0;110 Kombu,~ junto, wnw 'q;tKIi, de rsmtO;jo' 0 ,Q)Cl;idl~(que I.,cubrG l-otaiJl1enrte), . AH,ad:ir Itii '~ms 'par ~ (de Yin II] 'YGng)~.os mas ''till!n sri eil faMe,. f A,imiir um 'pt~m d& ,SOc~lmt'miru.'TdF,~ Ilevor tI 800 Ilit~-on~' redUCEre1~fuego all mf I!i,iimo,"Cocer durante, 3()"",3:o, MilhlllfoJ" hate, que, todo, .~ IliqU!id'o,Ie !haya eWp:llrtJ.dOi, A,Wilt" IU~' SOfGS de tG,~ de ,sojCL Coft la, '-Opd, 'puestG,; :remover ku: 'IinurQs co,n IcuidDdo',.
,~_~li'iI;'!i!.ili!'i1M

SerYi rl,~,con l.. va .... .. '~ .. -, ~ ".. -'rd',UrG$., =':,I·~·.

~~v.~

l ...... lUii: ....-:L~Ii'iLiIIi]~ , . IIlCi -!P.~rlIUl- .. ~I

~iWi,

lIIiI;M.i!Ii U.'i'~UllUIJ

~Uii!!'i!i'i~

T'~I'r~~~

Mt'In' ~ €"~ ~ ~ ~ iiI.ii!i~;ii~'~I ~_ ""',1-' '11_1

jiiIJ'~

1Wi~[:J'!II'II1 ~I,-&

,... ~

"_.J'II'I"M!Ji~""i~'''' :I¥'i~'i~-: t,'iljIIIji~~~hl ,~,~'I.'.:;i "_v~:_UcU.,


I'L'.I'W
,_I,U~
'-'r

V'
:,-

,AJftb",'"

_.~.I.~ _ ....

CO-:N: HA'TO·'· ·.~:I' ~i" .n InWg~


1_ .

~_:"'~'

:ENSALA~A D""E', ARAM"'~' y:" lUbIAS


-'""'1,.,,,_,_':1-

~-"_'-"·:_-·_·.I.·I:

1 ('.1 .,_"",,_

....

:;~

.'·~·~'·'~1

."IE"S'- A
... ,~).

I _.,
~ '.:

VlNlJiBEIA
.. _ .. : ....~.. _ ...'--_.---~

~.:

;1,.

Hervtr
1i;;.....

!SliIi

~h,·~ para tl'-., ~I1i coiur: ''''~-''''~~ '_'_' _'_ tr¥:J.~!! 3,~ Me:,cklr :rot, verdurtlS co'n,el aigo.areme, y e1 ,aU... SerlW.,
111... ~.~J.~~~!
-

dlnhte ,2,,,,EscaJdlr los' mOOnito!, dun:utte


_. ~~
-

um CtmIela, ,9a~ dft4cf~runa, ipared, de ml,mt\rilltL l~vh1J tM judlM vardss 'y Ed bmeoli +6' minutCiS''!lh1:.. l1IVtlf' I(-Gn: '0QUd 'frlct, V escurr,jir biiten"

~_~n....
~-~I;. 1.'-11IjVfl~ ~'[JuaU-~1

'UMt

ugundos 'y aRcuJi,ri'nmtd:iCltament. ,unas ,gatti' de, v1lnagre de,

CH,AMPlAoNES _AL .AnLLO


·,~II;:~""I:"L:""":"~·!"h-·l'!'lmp:Il·;I!\1i"ii~8 1_,~~~,., ~:!~Ii!

~y"

.......,.....,... '.16 ...,....

n- ....,.'~ ,.._,~ .... ~-.,~.

11 tiI:iio 1i'Ii~;:IfI!c.,,;.d,'-IO, f~·I·MA

;I'~

1r'1:~'~'

_.

I_; ''-'~~

a:It..._JII,..,_,_"", ""_!~~

,~n,,j!yi'jj,
~~j'~

".JI'II-'.i!'li!"I' ~~

[!til::

...iI1_

a,eeite de oHVG,~pereJi I' o,olbahGCQ "ram pi;c:catM, f~,na.

~,il'l: ~-~r,'

r'--i'j'i:t:..... :1~ramp, nun." S'IiI.,,...I ...", '" iIfft ~m.,!ioOIi,


I '. ' ,1

c:",,~~, ~"'l'~, ,~I "._

A ~1I"iI Ir.nlt'ii 'ii,I,'tfi 'tmr,.,., ~, ftIil""D;+'""" ~w ~!It. W[JJ'~ !~-·..... v ..... '!ll!!ljt~!1 ''',~

""Ii ~n'TD
Uyrll MI".

'U' 811~-'~,·\*'"'" i u. ilUUfl~~.


.... ,

iii!!'.i!iI#I'.ft

,,"1I.--p·!,:t,t'~ifi~.itI! ""r .. u ",I1D[f~.,iR;i; ,e~


C:oftMii.';;,r' ~-v~, ,~~~: ~,..,.'I:
~

11I,U'1'1d.

h,i,Kt,iiJI

,ft,'LMM .... ~

!E;o~r'-'"UIA'UI

'('il'!tp'ro: "v' '~," ',. i!A;.,

J:' C::-~': -.~ I" " U!Uo' , ' I~qu ~n'BQr) h Iuque t.... I:1-' II~l td: I 7'~1'O'." -m\iJlli'i!il'Ii,4ift~'):,1~~u,lII'V~~,
~i

i~

'~... "
,,~

~I

m;i;n'lt:nc! "IIIIIIF. nil

!W-jI:IJ·

·I'''illli,-.i''I;nofio;nf:!l'llD'nt'-:~ ,~'i:f-..iii!'r' ~111'11~ 1l.liltl-1I9j.J U 111i.1ir!ll'RiP. S1 UflllLlll' II...,. ..


'I,d' 'I,;~ 0" e,' dt.ilII'

'1.,

'

','

-'_'_,'

el

_,

'M~':i'~'11_ ft, D~1J!U.n,~", Ir""'"I! ~~I~ 'U , 1'lk~L~ ,

,Q:s __ ,'

A"e-av' ',r,A,R~' C,.... ",,',,~


h'r::
~

",'-Uri', ~~-

1ioioo

.,v..,_,~ft,,.,,.. d"-f.'jji,.-~.,nc",,11'0) ",,~,,',~!I~


~II,
'"'-:1,,,',',

'~'a,DI~",;I
J~~'~V""

P~\E~:m ._ ~". ~

'.' Mezclar:. los' in.gredientGs de Ia.pasta, para, Ilia, t,emtpura~Ir iO;'ffGdjando flIUG con gas tkostiQ, ob1fltlCr una, co,nsi\stencia ~~ puo Ilpra" En,fnGr ,en 1'0, heYeN. madia, ,~ • Cc.lh:liar eJ ,~i1te.,.le,~ UlnQ ,~rl.i SutMrgir ooda, ,rami'M. de perejtl, en fa pasta del ~eoo_oe 'inmediQt,amet1t,~ en; e' Otceltc, cal:ielltc ..,fret:'r' iUn05' milutos, hustrJ, 'que !fg, ,mom de" hari,m 'CJledll
~1Ii

i"'\IfII' I ~.~

,III-n"_ \J' Ulilli'U!I-' ..1.. ;-liE ,. . Ii""'' ' ' E,~~~~,~i~1 '-IJ~n m~I'....L"'~,n,brm~' ~.n' .'1 r~~ -_ ~~I~--_'5__ ~U'r'-~ .._ I:~
~4f

e!1 ,~,w~,~,": .. ~ ~~.

,d:-s.. ~~._

",'''''''-ii',~~~.

~~'Q ,

~'I!I.~Ai~: iii:~1 '¥l~I'

,1~1If,i":"'f'"""'~,i.~~~dI'iIII')ii:ni 1·[I~,.~I'qI."~J.dt~

'~.An· ~ ~

~I'~:~ii':t~ . p-.:"RA, ~I- ~t ,


~!!! ~

a di~gerirel 'f'rita,.. ,

1!a.·"~A";I!)' ,D" _,".A· .. _....I.... ' ___ E:)I~~, . Lft,',' ., .',, U!=' ~

"~lJa"'r·"'!ISI2!r~_, Ma'
li-~ ~_'I

_, ~

"I'.~. . ..

e .:1'1111'

,I

d--" erl~D"...:n· .. .. L ;n
.1 ...

~~

,~'I~
.

., •

.•

PGfGr par fa: 'pban,CRQ.:r6p'idGm.eMe. I'AS ,es,pclmtgDS! eonILln peco de, Q,Cf!irte y UICB' pte,d'e, "Is., de SOjd, ,al gIld:o, ..~eservar' Y' ,dejar ufriar', COleeG ,tGc»sl\osx ingr6(neht. :pGnI kt 'cudl-m;la, en tloU. "fuen.f. para servi.r~ ColO:'alr 1e!tC"imGJ de la, letlSOJ~ I~s,Upirro.goS 41d, plo.n., I Emllisionor I:os ingredie;nt-es ~J ojiilfJ~ Sarvilrrlo ,arompaiWado 'de; fro: ensalClda~
l

!al, A!L·'~A': COL· I~I-~:._·


I

A' - "L--' -:. .~.. - :,; .. 1 ~

LA' "'u'fta:':' n·-..

:!iIIJ

('2:-',~:p,~')

,INGPSlI!NTES= ,3 cebo.i~' cDnad'M fim:tS 'II mredics ;IUnGI~I' 'l'Q)!i ib~QnQJ, ,oorhlda fi'na., acevte de oliN, ,ted m,Q.rihl", 2 hGjQ.s' de; Iwre:1', ;2 e.s, de, pclSllS de: corjlrrto ~'2: ,t~', de !OOTu:ent'rad" d'e., :m\ltl.lQntt ..

,_MERMaAD'A DE' ,MAI\IZA'NA;S


(2 P~l]
'Z~ --

_- < :,; ....,6mnmnas'~ peladas Y' ,troC8f.ldas' (uWir iUljQS' 19otas de jugal de Um6n para nrevenir e"lFiD~ztQn),"- 2' '5' de, ~au: snll"""rII'iI;i ,l ~~lii'iI: lain ra.~n ~jl-I ~:rm.,.., !I:-'"", _ AceH"e de,oIi,YfJ" I..,Z C.S~;,es:pemltte natural, ,ku:m, '--- ...._,
fli,i~ ~~
-!!! ~~'

'W

..

~. iIIl

_.I!!i

iii

~~

. __-.if.

__

. IrI1n.uJ

ftrl

_ ......

~I

~1ip8l

iii Ifii!i\

_ [J;11tL1A~

III .•

"

,4, 5d}ltBm'"I,os'mnn,z&ftQS: con q~1 poco de G.CC!lite de ,oUw, '/' una. 'buen6 p'iz,Ctt Cle _I :marilVl,;, d~e

I..,2,

miinutGS.,

-,'-

5.. A:Mdlr un fondo, de, ap:~ co_neb y las' pa$GS1. T"p


,6~, lb'U:uir et ~te kuItl ,con -"~n~' _ -~ '11I-/I-"'·~~, d~'~~ _It. 1~,,2' J:IU~I,V""'~ ,1L~~li!I'
.n~I,~

'ldi:f:usorG- ciJral1te,,45.iA,,'" -~"


--

,_,

1
-

oom
-'

Y coee'r' a 'f~

Imuy i~ento ,CO~;Uina, p'beG,

--

-'

U~

a.IUJ~ CMI~ "1j1W, ..... I!W l;;!'VI'loiJl,;U'l!iiion'rir.

pow~:deup 'fria 'y aiUdi'rl'o a ;ras nwhZams; N\elclar bien, ~allll~$~aliiii''''i.'~, ~r--"U'_q, li~I~,4i1!i1',d.' i.i!i ~t.,.r" ''''~~ndi~n~.i!:I!- .. ~~,~..i~~ wti!U~, ~ ~!"~
U ;;I1IEiit ~,it'I~~ ,,",V!IUII . v 'Wiili'~i",~,

.~~

~1~.1.1

"1li..~-'riI!!A.'''''''~,~I!;~~'"
·Pldf-.llli:~
~IL!!:~.;ji~!ILIIY'~II"

itt.

.. ,,,.
J!l,

--

,t1\LtrhtG--if _. ~

'\ ._, ·1.. .: ... ,...iI. -..--1a ClilQrtas me.,co Jonel IIluul'1JiS ,CDlrl(IU,(JS ' .. ,t,rolfe!" CI. ,,.....:1 ...... ~,-I'I-· .... d-ii!Ii IFIt1I'IlIIlI'iii'nl .....:e 'w'~ 'I'I'nlil-,~',o· 'ill' taDls' 'd__.-,I'a,-L.,- at:::, r.n pi"'!iI'J'!VIi d'j!j. C;;::;b ,.,.,d~:tIu_" -:.:;",< e ~"';~IF~ ..Ji.... eitdui:mme, - :na11Jral .il ,mJITO g -I- ,c.s de caMS de, A,.a.dlr" Ann:r. i ...,. - -_.-:r- - -r"" , , ;:,...._ '~'''''~
~I ~~

,ii;.

"',,.

... ,.i!_ -,;ClBIS ~


Ail '........ '
~

f·· .. ,resa.s
~' ........ :",:"",,~,

.,_..i' 'CO'rfuu.
~,_..

... , ... ,.
1;1-,

~c;ill
,I:

'':II .,

1'10 .. - ...

a····

....

Ii;;,,-~~,

:I!!~

'_~~I!I;'''''._

'";J. ._.t'-

1I'",'i!!II

lilt.'

_M!~.

'IUIi!lJ-V":',,~'&'i;...u,:.~

- - - --

---

'J!!;i,

_..

to

t CGlui!ar Jo ~8-ch8,de ,o.r'rOZ con, :lIna, p~,zaI, e, sal, ,IIulriina" to,' :copos' de ,A,p' ,Agar " endlJl~zap,te dl d :gusto ..,Coeer s~;n~pa,~G, fUe,so bcJjOj dUf'Q~te :1'0mi mrios',. Aftcdi r !8,1,coco ,rallGdlo~ ,Ca,loCGt,un« Jgota 'en Uri plato'/' esperar URCS'miNutes', para ver S~':5e ,S'OJii·di flco,~,consi:i1enciiG, de jtdm. ,5$ ,no'f~ as'l" aftodir' 'otra ,wchcuudG de c:~pos del Agur Agar,
f

2,.

un :recJipl~emie. plana de ceramiiiCG ID ,0£ vidllr~D.. S.. Vert. 'snama GOn ctddCldo III ~kJI~do' gekd~~nG. la,rallm:iu~ Deja,1 ,elf'ri:tJr de ,oon tiora .. 5er"Vi,p.

'co10Q3r' '10.frlJto, mszclodo. en

camo 'mifni,mo unt't,

L,a C0--'·-- ••0.':-- :~-,,1'


iii

_.

'I: t-il!l!-R al,ura,-~· y ,lj'ln'erge.,1ca t·· 1 ..- d"f"'-'--"--d _ra:;de~MO,D,t,sa .B···· - -'Q,r -.
.

·.,n·

:.··.18·-···
..

,'.

.1(.

I"

"

....

.,

r' -: ·'1"

- -.:.

. ..'- ...

-.

-.

-" '-

....

-.

'.

_.'

,5A,8A,DO

• •

,Sa,it'·ear' :1:0$ puerros en un fonda de, «oeite de, oiljW,t con ,sal mllrina,~dB 5
6il1l1

ell

7 :n..-inUltos.,

t-apa'
m'.

co - . _ .. - .. - '( II - - 1m1 -~eca .. y , a,IWGlI"1 n.'3'~d d e_ ¥O'~u,jen: d e, I......... 111,I'illl.il::l .~' tu.:iI! 'V\erdurGs:)., 'Tapar' y COGer Q, 'f'tu~.g:o 'mecUo de t5 a :2,0 rnihutos'",
Ai ,ow-d'·'n'na Ilr

lA, 'f' ~'t'y:;rtnl w ~~!IIrl!lll'l.

~_Uiil

, ....

·~;i..n;
-

~OIS ee
11-·

1BuaCI,ne:~~ E 1-1:-- '. -~ -II

-1i.._....'L ... tI.J_ga,t. I,,..,·a il''YII.ll'nGCOl IIU

CQnvertt'l~III'ClI
IJ~gusto

fCil10

IBn pur.

y segdn IllI ,consiste'neia desaada ClM,di'r 'mid 'Qguo" Sa:z,onar


l

eon mis'o !blanco (sJ' "uem netH:lrio)1 y se;rv'ir eon fa OJ1lbaka!fG ,'resca"

'T·B'O·_._ _',- iiiE-- ,I--:"U',.~I~'I-=-N-'·· ...O"-'-"A' ·' -ULE---H_" ... ·_ ,,, .... -: I""' _: .. , ... .. - .... _.-. ... :
'~ieda:,
l

'>_"_'

t 'ta:m de, qtrinoa,lf 2 zanahorias coria.s' B cuadrU'os pequ.eiios~ 1/'4 tOZd, de 'maf:z:,i 2: ,C3'~,,de ,s'ern.itias de gi[Alsol, li'geramente, tostado_II so II, burell, ra.~IIQ;duM.de IimOR .. pareJil crud 0 cortacio fino"
1

'I

,LoiaVi(Ul~ Hi qUU10Q'vurlas' 'VlceS,j .'-scurrur~a


I..., '. .. ii!"-ftr" II...., q:-u:i'not'iU!':li ,"",uri '~11 W, - '. II' ~
. __ -. _ • . l_" ," ..

E'
,

'.

b-

-~Ietnl~
,.

'.'

- -. ~- --- - - ,,": d" _aure d_e. SO_'Y- uno. h-OJU.·- 1:' 1- --..I' 11lopor y..'I~ -Q, e b~. II~' ,." -- red' _.. ~.. - II f~ -- -I Rl'f- n nno y-__vaJr e u _,_I,tl on'I _ :__:: ~rB_ " Ue.gOdL -- -_. -- LIt .n"""lr-· ~ 'h U. IU: ~"O' ~i"lf'n~1J'I d'-Ul'Vlnt 'I ,.,.;;: iInlU,J..~~, Wf- nv ~ nnr· ItJ~~.i'Ii ,,-,~.J.;;o ~JIt li:t:ftU ·I:d~- '*"~ "iIUt.,'!!II!'I] "" L-:-vn, C-_u~~ r1U_~r~I)~ "~~ ..
.: . I
I,' . , _',' " '", ,.... [' " _. .

j'!!';i!'!jj~'o:·

{'.~ JI.
_::

I,

'pi-' - 'r-:-t:b)l ,.,ii!'ii.'n-.' I I IIi\O' L-'Ul,


_ ~ ~ :" _ • I.~

2,--' -

IpG"
I,

'- -,,,,,,,,,,,oft'~ ~- II,~


'. .~ ~

,.,Jl
. ~

n, 1II1:Oo
_

0- guo:'-: -- . Ilh;ll!!l' '.,


•. . •. ~,

1!i.II!I3"
• -

Z=-ii"IlnuifW, (r·ih,1I!!'i !~ .h .......... iL' .... !I!U;§iI;.~I' _


•.•.
.' ';'," '" ,'" "

£Iii ...
I. I '

11I,JH.IIlf· "__ I ,
' ~.'

.oi'iI'i.z~
_'.,'.'

II:~~

urf IW
. .

'p-. II£,L'U ~""";i'[Ii


I

f'"

l" '

I "'1

'

'",'

I'.

- . '".

~ ',

",_ .. '

.:

J'.'

",

(.

l"

',"

_OJ

II

_,~'!I!

I~,~U!!!!

.:.._ ~II ~!I

lft,

.~

I~~

1"cfJ.1IJ11_

liIIiII;lI~

~~Iil

l~iIi

,IUUU

aj

II,~

"":_ U

1W!i~1

,e,VBh!Dj~d·~:o ~;l'i-"",'nl~;,"_m··i~nf-~\. - r- iI ~ ~\I·ldllr'_~!I!Ii!IIL.IU. ,. II1iP.I!I1l1_


~iI

M:sz,'I!,klr fa sewdifu IIClIMJlGduM: y el plrejit SINii:r ..


lf

IP'A;STA AL PES~O :lngNcfi'entes: Posto inte,gra les,~~&Sfai:, 1 di M,te, de ajo alboooca flre.sca:~p erej iI, 4
t

IC:S~

a,lim- .'~ll1d~, ,~I' pDltVO'I' ! ~~ _~ pa':'~ w- ,Q;b·osld 1 C"-'S·· "ihi'~L,iI:i't,,~:d.-:I;I!I: ol,ilJ,~ "p··. I all!'~ IIIm,-,
___ ~.~ _ II''-!III ~!I !Wi _. _,~ _iii.

U'llii~

.~

_~

'.iW

y: '. '.~ -

1'" ~~iIi

,it!)

~'iso b 1l1h'c-o ,
.Hli" _ ___ __.~

'ii'

!Cocer ,10rrnsta con abundante ";:::J . ' ' ,. pi:Z'ctl de SEd mar~oo- sb). lahti, '\I - .- r- -. ... - ... . ,anua, hi..rvi _.ende y...una '_ .. ', ..•. . .. . - _.., . -r"- , "JI . '. ,- .... , e.1 fl- - Ii' ii';....ii' '.' ·d,·'···"en. er. EmYOI-t..·.." (i II,.\U,var CMiI ,Q,gaaf--,~ .--.--~'-'. o,rlO~ ullJMn ~,e, ·' _earo _,nu_CG· 0 ,'lrKly escurrtr~, Pest.;: IUt'iJii':r:ar unid,parte de,·'p'er,ej iii' ''I una. !parte, de, Q,lbahaca~ frescQ" flro\o8Grfas: pequeiios' Y 'lin fros tQillos~.Amdh~ e;11e.sto diB. IIIJ'$ ~in9r,e.dientes~, n1 po,co de la,guo; '''I r u b«t:ltr' hlstQ cofttsegui r una: creNt! .. ,5ervilr e~ :pes:'hli bi'I"1 m,ezcJI'odJQ' ton 10 pasta, jlustlO 01 imDmento de ~c--omer"
1

"1

,~~:

' ..

--

- -, '.-'-

.'

.. ; .. : '.'

,~rt

.....

'.

".

--

--_._,':-_.

La Cocina Natl1ra1 y -Bnergetica


,de Mont,s,e; ,B·ra,dfo,.r·d~,

.. Coce.r 'e;I.,t'empeh con ,ell!ot'ga.• <I](om£" ap, que -,cubro III IIlitad de, SUY(Jillum,en y ,sol.
'.

de SQjG,,. d'umtillte. 15 millutos .... Trit,urario' con un, tenedolr .. S aJtear lla cebolla. "'1' et OJ'OI con oecile, 'Y ,una,pizea de' sat duran,te :IDI 01,2 :t,nilnutoS'". ADo;dirlo cd tempeh,,, junto c,on el pere:J,i,II Y fd COfn:j:RO'" Mezctar bli en y f,olrmar!'

"rom"~~e~ti~lI1r las 'manos hdrnedas'l!~ Rebomrbs ton. un,poto' de, lnalrino, blBnca
VII .. Il"~,. ~-, .
I" . ( •. !.. . .

-'II!I

S~ecCllr' in S

UfJI,

·po:pe.II·absQ,rben.te y ,s:erv.ir:I)os 'inmed:iCltom,ente\~

'r 'fre'ir

uno.l ·mln;utos per los d:o.s· lad:o~t

,MA~rEQUnLA DE ,c;E~OLLc~
T~d·i_ ~ .. : ~:.
II~"'~.

'p.. I"l~I_,_. y.' ~,"_.· rt-·I.I~-~ 'f:ii'nn_;~n-·t-'" (I'. -m·'e.· 1.. iluliltifi~ :-2~-' ,. "'-_;'d"~a,~' ...... _'IIi.I!I~~II~ ~:' "_'o lu Iw!l! de ,oliY4,~, hi~C(l de, •• marinCl,t una tira de ai~~' Ikombu .. aUiler,(llen raiM:., , . lUna F
.. t.~:~ ,,,.·L/J,-bo···· ·~II-Q. '-~ ~~_"~ IlL
.)~I ...

.~,ggii!1

lI.II.wI:'I~~

..

rijI,·

-~iIi

1 __

1 ....

[i~!1i

Li!I'

de

. _",

,.n~;i!:Ii!I~lrt'~ ",liD' 1Ii!I~~ 1_·

I~

.'

,Sa,II,.r lcts' Qebollas' coni un poco ,die•• tite ,de oUva 'V UM, Ipizc.~de ,.1 Mlrh'Ka,. sin
tapo dlhfrrul1te lO-i2, ;m'i:nu-t,os~ ,Afiadiir el iolga kGlmbu Y' 10 ,mneJ£lJ,.,
''JapaJr'r' oocer a fuego ~m'uyII,mtoit., con ~M, p,I'QCG,diifuslOra d~LI~rante30~O [mi'nuto~L R,etIlo!Ye'rde. Tant,Q leAtonto para' ,que, no sa peglJ8" ,5 ii e~ fueg,o 8$' muy lentc, :RO ,se
l
i

tenclria 'qw necesit«r a9tJO~5j' il'S ,cebollm;: han,,s;j'dol ICO,rtAMS' muy f\irtGtnlente no a:neCCSQ.flto dc, h,Ker' purci Re't,irtlr el, at)ga.lkombu r ,ra, ,amel~,y servir·.,

..
'II'

nn 'iI .• 1W .... 0\- ~'I 1 " U_1,ll'~ ·p.ii:7,.,n fu.;V ~ ....

Coilieliltu;r una ,snrteri grande Y B,neha" afiQd:ir I1ms' ,gotes: de ocei,t,8~,IGs :zanClihorias y

So·ltear IQ fuego media/oJ'to ,con dos espdtulas de, mdera, 5-7 minuJtos, Removij:e'nd'ol
j.'An~""~n·t, _ .~ -'e"~~~'e_ ~IUI~111, _.,
'!I.!i;~_iii!!I'~

'. '.'

HtnVli'r el brocaU 2 ..3 m,inu1tfJs~ IID,VB"" con «guo 'f'.,fa 'y e.sclUr,rir mlllY :bien" ,A,md'i-r '~os,raba'nlitos:, f1\8mover'" Gp49lIr'" Deoo,Mr can] el il~n~o,(io;~i'.., ,Servill:- at momerrt,o"

La CO'
~:" .
C'

....

-.,

Natura y E.nerget.ic::a de Mo,ntse~ Br'B,d,for,d, '.


__

1-·,-"D·,-"a:---,
• l_ •• _

~~,-"il.ln. EN·'~·--I.A!I

,A,PiIr,A

M-'~!T,---~~l'N·"E'· c·:---·O>'N··.··- TO··-··'_"_~_:M' -·-·A·--C'/.E--R~~',D····'..-·O::· --£;77"""" ~--" ._'. ",_' FU'- ~.._.__.. _.n:."_ ..
_-J~I~:

littgredlettta':

n)e.g:ras:~ mail., _L ~"i I do'- __ C~IO I _din,., l cor ~ICI;__ f:-" 110,")" 1
,jI!;

1 b~oqbe de fr,of'u frese,a (0, da.d!os)! 'p~p,ilrlo (clrt-odQ' en ,cubOl,t 'QI~VdS: 1I9i.i!oot,&. ('en dodos gr-:o;ndes:),~,'tom'ote, [,herr-y ('c~r'htd:o' par Ila, mflt(]d),~

-,Macarad.a:: 1 taz:a
tostado t
l

dB .s'~j-L1,~ unGS :gotos de a:ceite, de semIRa oJo (opciOM")" 2' CJj" de wiqre,." f,_iUo ilIl trh"GS hi,er'bas QromG.t.c:as'

de ,aSrUQ,~,4, C'A. de,

.~SQ

fuert·p..


!Ii.

Co'iftoor'1,1 tofu y los 't.a,t,a


m

en liD r&cfpi8!1te', cublrilr' con eJ inuJceradc

dluran'h~.l

h,o~D.,0 m6S , i~erv,ilr''Ed m0!1zI minuto colarl'o~, ,I'o",orilo con oguo frla y Uctrrilr,lor 'b,.,Ut ,M,ez'ebr en ·un.ree'i'p\~ent,e pepi'n,o~,kls ,olrw's. el maiz y e I cebolllj'ino" 21 ","".n,,,,,o,:,·ft:iiiilii!I! !'WI. "'l":'."'""""~ ES-;;'Ii'illJ!!-r'I"'-r ,,,,.1 ,tAf'~lll v '1";i!Uj!Ii t·-:·"M!"ft!'e:£t~\t a; ,Ld'~_ 1!'1-'-rli;Q,~"iIii e··'li'IsajL'.,.'d'. U~ . ,Jo#on-·""1nmili.'i'!iI'"~t",e'...
l"

,",WI'

.~.

'~

_I~

,~

'!i!I!'lIl!11!;1!. __~

"

. )I:

I ,Y.'

~~! 1M, ~¥!II

__ g'QIUl.~

I-U~" ~~

_~.

I~,

Servi'r con;un poco del oJiii'D' del mocerada",

MACE:DONIA DE PlR,IUTAS, fRE:SC,AS


"
,~

_.

Law, y c:ortolr' 110f,:ruta (0 excep(j6n de .SI uSdS IP'161cHiiOS),. Ct)·r6mlra In un N.<:'ipil!nte" de, cerd'm,j,co ,0 Yliidlrio~ ,AMde kI sa1,. zumo", las ipams y ,du cueAcmdas d~eendul:z:ante. na:'h!itrGiIL D,cjar' ma'lceror b fruta !YarI~S :ho,rGS;.IIItrdimo 1,=2 hllnlS) A,I 'm,OTnIAi':ode .Ierv'ir." tNJCMr los 'pl'omno.S (si ,Ie US(1~m1:). lliiodi,rlo$' II kl mtJceO'enrtt .
• oJ

,"~.I"

1'IAAM~entn: . _
-I'IMOA ~ --_'#"'

fLAN DE ,LIMON .

;.

.9 t-aras ,de tethe de Qir'roz- 4, c.s- COMS,Ginnr'=(IOBJr '2 re.5' lralla<l'ura ,de, ·r·... -;.J.j~' ···· ,L(iiI!i;" .. -, -_. _.·d·" " - .'- , "..J , ...• , "'II .. II 4-"· ". '1-'.,: .' 2" '-. _ d- '. !tI1 III~UI eco,~IICO'r me, IQ YO,IIM QC. \all'lll lC" SOrllJ!' r C4$~;me aza" ._.~C·.S"•., e ~~" ..
.. __
< •• _" "_' • '_ •

_I

"._,

•.•••

__

.II!.

--~f~,~

'Ii

1.

--

_I

".-'

·tln~dio I(SI,N T,AP'A]I II), IIe;ehe ide arro,z., CIOil e,1 agof'--ogalr klL.vaiid'llra (I,b hgrta G 111.0 :targo,. uno 'Pil'elI: d'e sa ~y kI rn'lladtJr1I dB ~:im,c5ndUnlnfre ,l.O minutlOl a 'f"uego letitio .. '.: AIia.dh· m,ela2Q, ,cd guno~ [) Uiulir· til: l~u%lul ,~npeee de aglKl, flr'iQ Y' GMdirl'o iptlm, eon espes,u"~DeJar ,cot. tiM 0, das 'm:ilrlutos;. H'o;cerla,rush-. de, Ilia go,tita pa-ra, var ~IQ QOriSi'st,eRC iQ f".im,l., '. . ColoQor ,eJIIHqu~doen flraneNS' I~ndivi:duales" UM gtoande" D@jar 'M,f.liar. S'erwir ~
,Ill fulBgD
pi

'.

Hervi r

La .-l····c.~,-·a H tural y c e '::'.·~-,n,'·-··.:'.': :Br'a·:_·%>rd .. · '


,[II!

Sal tear .a. It 8bD~~ ''I ad' mJ~ (ell Q:ce:ite. Y' ~ns:'pi\zCG, de sa 12 m:1·R.1ros~ Remo:iJr .1 arame t:CR gglJ(l W! ~inJJrt,C6' y UCUfT~r. ,liiadiirlGl,Cl, ib. ,eboUa ,~gm·.1 fond.e n ':,' dSHO. Co,er 20 mi'Mutus '.' a . 'tapa ~ 'f'uego mt:dio~&aja D' ;st~ que ~~ hap Ii
r;

II

'1"iCJdo e1 'rq ui I (11" II-I~erv.ilr ,S'jgdt~-~s' ltD ~n1fll-a5. C.'olknr t 14\\1' CD I ' ap :3,GIFI- S·e:r¥',i,',ill pato (;on pu~~11 Y' ~ iiond"a evopora
',Il
1

fr:iaj!' cuc~n'if' , me.zcbr' OOln, log,

Ingred~'. T, '.':: .1.Ii--: &Juga ~GJ ModO fino. - m«n gjln cle' ber, oS Ibwdos r curra'DDs'- ilr'Uos grdMdes,.l enc:liio-tl: c:artada (lia IG~ en war[ol trOl'lII' _,bo.nit-=Qs tGrtOODS ell ~ns' f- ,.,5,·1 ,. (l%lg, d~·,RTiuIz OJci~dD'~ MM, elJI, Glga Wd.kame qrr_ S~.:.~·~ j utos am ~.gvaf1r'~p. y Q~lrPflda, III .j: .~-:: ... II'2 - d' .... -.-.--~--'"d'· ,l,rD.zas· ') A'UIr-"l ,e.s.. :.e· m ISO r· IUOCO ...,~ c..5~·~C mua I u:m, ~ ~ oS....~ e J;ug., ; oonGen i.. - €II .• .. f~~" IDmlzanG; :llc.,p~de a.:eit I Ida oliVII~ tll~erbas' ar~1iRift fl'iucd.! ' II ptm.,
I I .-'~.".

Ib-

2'"

'..N.~,

_ -,'

c"

o~~

Co Dmr' Ikls ingr,CIIli ret'llte! dB, .~ransa

iada 1M !WM fu.ifmte! _. ndewl

'. ezchr [1~s:'fntr.ctilenta'dellJlma, '"aiiodir lJfI poco dB g-: '~. k~5ta,a -t,cner . consist· ciG daaadl· .5er¥j~r !~on :kJ. etlsalOi (e,'

, g."[) aunos -Ina ""' p I .'


rI'

.' •

Bdtt'irr'm'tresns Ct11\ los plitaml lece de,arnu: y u., pizc;g·de ,.1. -Ist:o obt&r1:8r la.e;,(1RsiStl~£ria, di:'~, •.~., Dej·ar 8 ba ttd~ an 'Q; '"eVeN hasto. U COlli_me. V- ·-ialtu~· p_I-o·bar'~1rI di'st~l1dl1l utas d,u~,·ef.. fl1

.'

I.ngre4J. .','.':: ~ paln~erm. do dul~ceCQrt-ad.~·:, reba.. da. ftAQS~.~ 'tar~ d. po_~~i 'TiQ%Q d·"viRal dul:oe." tExt -·.-.ita. de 0 gorrobmr rll:llmli- I c"s. ral w,du:r'u de, _rat\~~;,3 CA'.: iIve I,kJna.s' -~tldai 'r ~ ur-c£.euootS 'a11n,sI'a"- ~~!IVfl" c~_ d'r!:. .50jo III IG ¥O,iniMJ]J~MIl1la%Q~ IA.gar IA9Irl! eafti·
"1
c'

I'

il

d:a i!ie~.d
_~ .. _I ~_

iBSt·- .~. r: !'I_·!~


j

am·'. ~

Md~ Mar'

Ms

pgtIl

CD_ vine '

d'ul·c'. wari.

haNS'

fJilI.oor rSil MptlS:! ~.Nldml dB pmnl ~llnniM .• ~ PI.,' B'IOClfGda:,1 Qf9lrf~bd pt(tlikidD. Y' c:renm de:.sg~a.,Hd':'8r'·., riftS prcu:edmendt rC'O','10loJ anfteri;,a~pOEtO. E,d\grr 'pc ·cima en "ing, d~.I~e d£ll11Itc~. C'olDcar ell I~; ~eci,ie,nrte.1 ::' tams [ ~ llllJd". 4 CJi, dSI cafl& de cereaEas i'nstGMdJnlO, ~.: C s· friJe. oop.. ' d~ A~'· Agar .. :P:ZC4 de ~ll marim, amne!ki: 8" PJ~G, la mI' ~:durm y 'illld'lIlzmnf's-I1I'gQsf'1!;t, 'D_j(I1r ;h.ervir ,sin 'fropm dUTmll'e !rO m. Q 'fuego, bQJa,~,·.;asta cr> 'Od4i los se ihapn disuelt'D. COniICU";~"dcd1o'~mdb~ , ' Ceode a'e Uq,Jdo HbrillJ illloidil-,. " cSj",'r ~fr~' r t;fl com, ~e-tGm;enrf;$•. ...it_ '. ~I.. .... ~.. ,. ~ • U 1'I'i!'1'l'iIoI'Ift ci"lliftl U N'I"nA t, ~~ol igC;, C:"'!lii"!i.r~, ~:e .:JCll a 1_."WIDI "1'10' .. u~OOI:'.;,a'1 r~ I.flUUS VlIrt!lrt'""'·iCIi de: alpr:ro:ba y ClysJIa .s· 1"Q,$1j,a.d.~ ·S·'frIlir
Etll UI'1 rd. de 1~€rTIim iaa c vidrigl, ~
I' :.

01,.

CD'' '
'~lI!l'~

·_m ~r..._
ll!i!!ill :11l1li

lVIi'

I~,..~

~'I'N'

iI!i<!I'i'Mi

'1

~'II!i.

1!U'i"

,-;W,l!!

rurrJi

II

•• ~ ftlQlSi~1ILi ..

:i!i. "'~1L."1~

.aiLSMA,....

Ji"••I'II.II.JI ! [~t!!rl

H'IERtJ.A'S-· ,'JI'_-IU.r'~~ ""~",TlCAS- " Y ~ . ~~. :,: -_


.

..

Ingrcd~i!l!ntcs ';1, V' t 'tQZGS d: > a~ra'z fbEma:tli hnf"e;g,~~-1~·t ~:ms de aggo uno '.oJ, de tdur,cl~1:.- '. ~ ,S piz,OI de::IO I _riM" 1 taM, .~,&PlsalliU:" 2: 'hili." de. ,&;t".mpiF&".le:.5 [;hJ~di;DS:,r Q"LlIriadoi a. CwTtO~i
f

'rociadas ~c:m.

g" 'laS :~e "i. :," pa" 4:- nD_'~ ..=,:.. - ..- -.' ),' pu~j,iI', dlbaJ1a;QI fr'f,:Sca tro~da_. 'I C·Al, ~ceit~·de. ol[iN~*tisa de; ~O!IL
I :_._

L_.g~~r<ell EllIr'1J;Z\'r colo.mrto en UNiI. Oc2UI. -. CCDftI,ll i!gutll" II Ml'et 'y LIfIi£t pfzca de HI ITWlrna. Co·c· r d " .' ~e..-5 m'i: ·IJJt'D$'.t can, - . P IDO!I,difusD_.· " 1p.3' _" 'r 1.1f~ego ')I d~' ar i :
a -

~~
!III

~I!

min' .os'

H~ir to! gu'ismt'dCS durcnrg 5-7 minut::'s~lJ1~. r.·rQS C.0lI IC9ua Y I." .. ,·tr.DS-. SGL-~ los:~ifr;ooe5 000' luc-eit.·e; de.. 0. iva y IbRlS SMellSde, e H de so:jrl; hGStm Iqy~, s,e Iiwrn_ _..J_.... d' .....I-Ill' -...J1 1 rw. . ·eva.po i"~ 'f a 0 ~ 1lQ- ~y>D M'sz,c : r sl !QPf&2 elQllIIos gai '-'.' ·ta·. los c ',' 'd ,. [Its' ;himtilJos ,. '. .m&Ii~ od!L 5~- . ,'I~
iGloW
.

'.:a

'"

c:lill~lm:tte..
.... AI ME·
••• I.~ IL J'~

~:ON ~'B;.iiiirl \:;!?~~


~~

.Ji

y.'-..ili I~S: .: !.~~~"

3 oebQI~ [E;ertm;IDs' 10 n1£di-as ilunasl",o.CEi-te, de oliYO" sa~. ~!iM, 1 g '~Lmalic~d8 ttnlMl: sahm c·-Ie de I~, "uoes (tl",acmdoJll',·,~i"ilS,;
. I

..

.D'
..
I,

i 'tam

de ,alga

-~

'~~

"

"'

'

il'..

II.

i....J..

_-

.•

--

,,!,,,!,

Lav,ar el_4I,a ~e y' 'RUnoJ8f a '1.0IIDDU es on. a~. ,:.~ :cubm su v,o;lum,~ !EwlDriri.L ue n. SaI,temr .18 eeboll as eon un poeo ide. aeeite de. (]11~v,a·lf tmapm de sal 12 ml.rrutOI., t A:i1a~ir' tm 01jugo oonoootmO,()i ~ mmmmi Y eoeer ,000 .tapa 2'0 " .... Dlll}ms ,11 nwgp
I~~

L.... ~ ;· ... .:Ij_fim;'00 0 A'I"·· ~

..1 ~J! 1 .I&SS-' d ~I(IJa..


i;!,
1 1

Tostar les nueces I~n, ~ una


n..!!i;~ . ,UIAY _~ r ~,·
-~

seca, tnQvimlttolM
·M
j3ij

oonstanlem;ent£

IC,OD

..... -:-4,...,.,· ~-Ulilllau

u-:-:'Il!O En,~~.I.ft'iiiliU'lr-fQ~ ~~ 'r ~"",,&.I'pw

''''"U' " w.,'


"J

"'-::C.
~

if"'~I,iAiIi'"'-..,,1IQII:i' ~. tI:'~Dil'l';...l·· an, ... '~IY" ~iSI-1...Gi3 !W,Ll ~.c,~Ud~g

'ODOes-p;i)tula de Ii!ilJ~'Ie . ' -':.p."., - '0" nla .


"_ ~
,c

:paG\ [q;ne 18 emfrim

DeGOrar[,,1pl,acto eea ·ell.~

SAt...11EAjDO ~OATO
Ing:rUI'entes;,

:~orias;
~
~,t;6"
Jwp,,!,

IC!3 cer,i'I!Im$),,,, '~itO$

(>t-Q'rtadas "noS] br6co~i (~t"tt4dlJ

II fl~

NediOMs)i!' una ,i:rm ,de ,saI INri . ; (latif'S -' ·8 "~VCL -',I

••

pizea '..~sal

CalenfM: ~

,!Jrod.e' . ,a~c~ alldir. un.as' g.oms de aeeite, las mnahon,8S y' una

'.' •

Salrear a meeD media/etta COD. es espitu!ms de lDad~lB d


.,..__

S·-i mJinuOOs;- ~ov:imado


'iii'W

~1J~UI~_
~~-T

eiil-,q,_,!1:'~~'_' ..·LI!;ilJ~ I
'1M

'H~"U'''''
-

'2:~.L2 mm:~['1i~-I"\!I;1'~ R-:r-g)l] ~1I"IIn ,a,:mHII~,.~ a.;J"'W escnrrir ,m~ '~~- 'b:,~~o -~if.~·Ii'· D'I,VQ~ 1.... .u.~'.. .. , ~~ Aladir :~M;-::baJrl·ast-reme __,r 6:PllSaf .. Deeorar con ,_,l b.roco,Ii'ii servm a1 me mto~ l
a', Ii:JIJ.1L'~~~1iII ~i'I"'n~':II~,
J

_~

_ _ __

~V'H

.r:s\~!II1t.~~ .

i.

I.

qne esmn 'bl;and.a5·~ ,DUuIr '111 erema de ,ailgMRJ! -._J


o~]:1

,Coloc:adas de P,l ..',~ .'

-C- ••

ego

Y c:~!as., ~
~:_.~ ,'0 a

oClil, 'UD, 10_,. - .0


.l\Uf).

de mgna y 'Ia SIl. hasUl

fJO£O

m, ,a_gua ,caliente
.

consi~ia deseada. ~ • ' Dccomr con aveUas ~, y ro4Egas

¥, .'.-,"" : o:pol'
~_l -. "

d:e la, ~j6D, basta eaeima de; las penD .

I~a

CREMA DE CALABACfN CON PUERROS ..........~ ,......_ .• ~ 'p.' ~ue.rros,(.:.·corI' UlI; OS 'f"IArtS ).l ca"1iIJilcmlS . '('"- . -..IIu,uo.S ·0, rU'UUJ1E1$'I')" ,gl.· . '1iJ1F(l.I\U,H1E.·.'t· !..... - -- - . . . -........... .... .' ......... '. 1II_·k.... .'-' .......iI...... ~ .. . :_ - . L.-......... ~.'"--.~~. --auJ.;'I;!lf~" : .cor _..... ~U!U 'y' .!iI-'. .l..J .... . ._ 1_''t e: ~ ..,.. rl ......'h . f ' - ..:1_)' tr·oc~QU. ,) r. H. I mGl'iM,. :rIU:lO b I~O, - o~e.t:_ e~,G! L_L""" IWlniiCO sectlLr:Jiurr:mc;m: 'dhWtlI'. a.ca,;.resca :\,rc·ar1Q~.'.
"-' .. .' _.' . . ~ •. ,'II" •. _.,' .. " . -.... -' .

ill

.,.... -

" "_

..

.-:.

-'

'I"

..

L£q.

--

..

•'

Sal-teor

I'G': pueriros
i,

IBn un 'fondo

de IQeeit. de oliva. ,con gil mrino"

de 5 a 7 In!inufio5,. IMln

I. I.
• -

topo
tI

m£d1fO' Aiia.dir I:a", 'cafabacines'" 61 oI'gQ~.[11al:bohG·C(I 5e'C;O Y .Ggua (10 mitad [dell! vol··umef1 de ~as ·y,uQums)_ 'tapar Y ('Deer a 'fuego media de. 15, a 20 ntitRlIfos'~
CA_iIIBnt- "II', ··IIy.~ 'to r..:.r,g,u i:ril\J!liij .~ ~ U1J'~;,,<~
"I

'fuego

iI!IIi ..... _

A'1'ii ~ra

P·l •.,..": v .:t.~lM . ,:al IIEP.i ';r~ a·~·g;·iI

gust,,, ie·onmiliQ! blanco, (sl ,tu~

In· '~C"'I~·iI'""Io;iIHiW"";a d'-~~. .._eC!' !M!iI~~i ~ •. l_rl"Wi··\it ntllili#\'iJ ,c__ ~ ... ~I ~ f~~lJ. .. ;DCDnd'" ~ -~ .... ng:esnri:O) y ssniir' con, b. (llbahaca fresea
~'~I ~

!~.

_Jj""

••

'II~

L(lvar"

hi :qltinoa

YOr·i05

ve.ccs ...Esc.urr irks, bi'Mm -

Colocar ',10qUtnoa (1 pan1e) con 2 pdM'cS- doc agWl, 'las 2Gncilier~c.s,. 'e,1miz,.. -una pizQl -Clc. sol'Y IjftQ :hoJa,de ·buret. Tmpor y Uewlr c. ebtll ilici.611,.e.ducf.r .1 fuego at m:inhfto, "i cocer eon. Ilm r d~fuJor duram'e. 15 .'IUJtoS ..iaprD;(~Hut'a q:Ye:'t,ed.ae..·II~qU'ido, C hoya ·gwpoNdo 5 - ,t..... M"e.Z'C'lU1
rom,piet(UftMte"
[JU:.i;I

I.... ~

'~.\f'HI· h,&~·.,:(tl1

4!I'.i!i.iIIIIII. ~ Ilftiil!l

L..

- -IIIIL_;a;,;lUI'!lbi"ii r-a ,~ I '"IV;

MJIi'IIlft ~~ £:,.... Y' e.'I 'f"'""""'~~Jil'"I ~ ,_.ili. ~. _ -v'b'


iI'!Io

• •
,I

Cocinar La :qtl'inoa .soIG~Prim'&r;a .,Oaf t'adas: las 'pie.dr,ecf '.' 'qu& pliMa habe.rJ,~ reoloecmdDlu en, WI: plato bian(Om Pt.1aIr Ie qllJiRDCt un CDJa'_ de matla, fina V' ,t~·1a I),i.m btljo, el '9r'~fo~ G POft8rKt M: I~ mzu£Ja~ alixfir· eI Qg1I.1 y. wa :piZCD de SI~;;T(lpiJr "Illevar ClcbuUicidn·p rledv.ci·r le·1f,qego al tniniimo y ,Cue., iO ntrtutOr_ ..De;a,.. ·rcn:fr:far· ,m unIl fLlell:1'~,
Hcrv·ir Ilil malZ'
iPr~,~nt"lJ'!fI'Ilr j ~;~1 ~_
I I!Iijj


.•

2 :minutos~ CGkrl~
T:r'.·+"'l.~
'_ ~

!~

c;an.09- ·ftia. V esetU'r'~r~


~r-...Ii-""'a.;i! ,..A'n· ICI.bCl,t'Jd·,;~ . Q.,I"lIlf ~ ~ ... _ WI
LI!iA"~ ~,
o_ __ _ ~'!Ii

· 11....""',__ Hooe-r:f.o ~ .

D'c:I' "..1·I''1€n:. _Ii


~l~~

["MII! V'tJ

·Iod·

_JL _

·~-n.C i~ .• J~ I~

(_ . ..:1..........

:n~~'

,.... .-t~_

to' _.... . l' ~ __ ..II[! 1~05' 'lOS ~;I[entea..

~e;rytr' ClI;)A'It, 0,1110 :;,;~

C"

I/.

!Ii,·N

~~

- e,
~J

",I:.ef, TA·······,·RT·'; -0;,: '~.


__ ---~r-_J'~I~ ~,.~

OM' i-;I?,l[:
l ~

·O·.··,'.~~,O·.~'·'N·:··,~C-,-,0.'-: ·'· I -:,·o··~~·~!o: ,El ~~J~fA~, ·N"' ,j~~~-'D,,~! r-'D£I~, J~'V~. :," ~_.·iT.D\,~./l~~~
~ ",j"l' l ~ 'J'

",0

,I!.I..::!i~,Il"

, . ". ..

ed':-l~ent"'m-<"' .' 6-',01--'-'.'8~:1'm"'e"'I-oconno"".'. 'ea;- '. I11JM~' t'1._aza-··" de . •. zumr-"-- ~- "d'-. m~ Qif";, _'rn'1\1I_ ~. r~~iiAj..~ d' Q;- ~!!'.iIIJl'_ --.i¥, .¥. . .'u~, ' m:!7'.r~': ek ..-!Ot"'~'.-- _.•'-.-. ',I " .,' .': ":' .:" .. 'I' _. • '.'. ' ". , .. . <.' I:, ,
I ., . .1. , _, I,', '_ ,.
,..':

_.

..

_",

'~I

'!'I;

__

__

'.__

.e

'

,II~ ,U ,_!IW

_.

Qcl&

".

melaza de

:amJZ' o':de~,ooba.da:Y'

'D'iii,Q1fm,-:,gl,;fi,;~Lg vl!ftVu, :d:

e"~1ir\t~'11:ol~ry~'l;n

malz~~una, 'v:abm de v,lhliI'bl,,: '2, ~,'L1IH:.~harada:s:de··a.g,ar..:agar~


fr,'

r!l.~l"Vil ,~tV.li:S_,,B-

gJI,JJ1~OJ~ ¥~,),

~J:II;~""~:'carob "':!i!i'i';P~, '\i'$P,"!i;,;i!

_,

e;,11!,~. J: ~~

1,~PDner..,eBuna}cam,'-eI zume'de:~mel(loot61\, una pizJCIl,de W) ]"a'vainjfl~:ma',melazaiY'el ' ~ HOll!idf:';_i'!III'cr~ ....~. • Lla'ii'J\!:lfif·,-q, _.:1L...... .. ,ll'I~Cc-~'A,D'-iJ~:'I!~~,jQ; 1·';111-] e 'm··: ,;'0;1111+0' ~!II -u1·JJUla .. , ueel 'a,~r A b·a'~~ :=u~,! ~tfl.I~···.I.llvu. .!i.i' ~u-t.·-·:,~ L_li.t'!t,-a .',!:~rclLi!! .---," .~. ,._~y~~,
~'''''~I,.

Q\

U'CUiL,G-JrA'1IUi

;I~'.J

I _:

III

u.,.

q"

~,'!I!IIII~aJj.

'D,1i!IiI1i"'""

~. ~

!ilIii

' I ...... ~,:·.~,I

i d"suelto
-_:_ 'L~~.-~U'i!

2 .~ Afiadir
" t·. _ _I ••• '

'~O\S
,I ,_" 1

melocotoees
I .... 1,_ "," .' . ...., -:

'.

I.;]

'U

haeer ,lI;-'~ 'ml:M


.. _._" ~ .. '

~II!I

1~:11'l,etas ,60-1·-·~ .--"_ ' esp,

. 01'" L ..... ·_,'L ..._ d' " 3 - :-oner en~,un: '~..4 una: oase'ede.~ga'etUf Ilcvnw" 'un ~poeQf. :11 pure; enClma P, ~ma.il.'U,e 'L.. ~ aer
erarun 'I _". -_-'.,~~n FV~,:

.reSID del pur-e, .


. ,-!.~~.'I~~~Q~ ~
~ ~~"LJ:~~

lnU1·"e·..:iI!!!.~,.,;t!I.Dfri'@" _. ' ~ v== __ -~

I(,,,,,'!'!i!~i

-ou~ ~l~_~

':1l_. "~ ,'f!'Win )~~'V~lTg;n Jl.ll~' dw -'~JUJj:1

'''.)I.'I~.... ~~iIiJ;;)". su ~!il F'lJI.;I~.I>~


U"11i1

_..Jl)"Ue : as
... _;:/'.~y..~~ .

'U

~f,..a,~iI»'"

.... ~

~l;"1 ~1I

la-m ~~'1';;o:¥IIa' 1 . '~~J,U'QW;i __

li!"'1ifWI1

~--.

un,'~ ·R~~.·d'iIIi!'·a.·'m,),fi. ...... ~r.~ ... '---b"~~ L :~.G, '._'.msesuir llUlkC!{~~ ','. ""'~~
00' .... ,
:~I

'II'I.'I'III'a,
l~~;~~;~~I~

eonsisteneia

••

G..

hemogenea, 5·_ Calentar U,[l.tV:V".o . .: .__'~':_ .__. _- _.~ _A: d'" 'CJ;W-,Ila'~_,o.,
IA~: YGl'U,tJ. __ U~

" carobella B~.. ~. .:l,'!I'iI"' ., ·.·IUJ,u!i


IIg.~ ..

~:~~~ ~J"Q~' Jua L!I'~~flJ

BI.... _"\j~III'I ,;..I....... ~-y.lcu.

.. '

q' k"'Van' lIUl3.!~·-K,.· ,.' .. ' i!'Jii:i!' '~.1~


De" .... ,

I'"'~~~

AICf,

m_)IAC" ri\; CoIQO

(RUDl',
~,

-i~? '. I !-),~

rRITA
IOt'(fta ron ctboI[; IiOImO

,"It

HOI"(NO

Gu!c.,rdJ,I\
,esfofadot;

, WAKAME

InAlldas.

Yodo PrrIttfnas
..

.....
~'1IIIIn

~rdLl'"1'rrDZ,
ens.aladilllli • R:IA.s,11 "'po!' ~fIH_
, CMHIa;

sop;u..~

em pan_
!'QI!~brtlls
:lalildas

retileno,:tort! c!e~

.guam!cli6l1

fi

rl

(quldlas).:t!:" . i pa~pl'etu pHn.

DUlSE'

IIIttlmlnQl:A.yC
P"*'nfi

~~ ~
1

mill"'"
Silbas _
• JIlIn

wcd6n~

eta""'.
:al\llpol

.neS,

tortilla fra:ncesa. ~pt!! i1\lIog). s:altudol soMta,con ~Ia tDfl'I(I guafntd6n y relleno.

2.

E5PACiUm DEMAR
!
I

HImf1 ~ VitamiMe
I

'f$1'i'MIIDdI

KOMBU

Flbnn cuta1:lvrD
IlAlnDaies

.... 11Itps~
lid.; .a.l'tllpo!' JI _
~caldol .2f ...

1IIrrD2

~ntetral.,

,ai:lda Cq,uldIes)

emp!lIlildII.1a:t, ftimS,.tartas .

bboDda C%IIft1O

cala.m.m

~I::: .,......._
ensaJadU
IWIIII'.,.. .. 6 ...... , ....

te:guf!lbm1

,aJm()I~kI6n

t«tillae patms;JOfi1!Ia 'J rii1eno

tMtadI,eR HCO

~I!II coc:dOtI

potajM

NORI

~ \IitomIntDAy Su

GIKOI._yras l:anIII't~;,

lffOZ,iSiOf'll,

6~.'"
!

-I,,.

tDrtflla, h.1~

tos'IadIenso, (pin dWil.tlluzaf

potIjes

.,..ptKIda,
QI!Iti~

eMilia_ Y lhmridos): tilkin.os

eliClifiiiide

AGAR AGAR

Fib", stJdmtt;,
lntaf1no

(eopos)

~.,

FlaMS,rMnM~5,

apoa;antl.
dtlllWlO

p'IItiI1lY

tJ:rtaj dild 'f ulldis; putda "'

!adtl,.aemu. illltltutc

de \'I!nSu1il5, Iou-stftlllt:o-d!l

hum

8' ~
'"
• , ....

~,

....
_,
1

-a r':I
'IW

,I ..

'Iiii'

:10

~,

'

ILU

IQDi ' . ij: ,-

:E

~ ~-I

ii;

.'
~,

:!i
~I

....

·c ,m;
,~
,

:ti

.~~ .'

0)
~

<:J

i§l£

'ifC

.I II

...

!!IiI!!I'

.' .'
...
!

:J;

:.<

~,

S'

()
~ ~

a::
,i
III

''1'1

~ .iiEI, 'c: -c.

:;
WJ

:~

' 'I!!!i

:e 'lj .I~
I~~

'!:Ill;

-'

'0
'[lII!

:= ~5: ! ..... ~
,0
'_ r
~,

'~

~ ~
lI?l'

;(1;1:

~ "t:!i ~
~,

:e!' :f!
,~

2!·ifiIiiiIl

101 i;l 0 ;~ ,,~


,;::'I!:,;I.

;,

~ '~ :;ii, '~ .''''''''[j',~


I;i}

'I
~.
~
01 I.,.,
U
~i

>"

.,~ ~ ..:c::,
IU

I ,R ",.c,
Ii"i

'f

'~'

~~
llii!); ,
!j5!!Ij

8 0:0 2 ~
'"' >0
,0

.! ~ i~
Q ,
':IIOi
ii'l!II

~ '" "'" "C


«:! ,

4j

";r'
~
4:i !i!!"!!I

.',S'

:i

''Cl

iSl,

"C ~

,. ,_
~ ~
-

-~,

'i
i.
_l

c:
C

iitJ ;10.
tL.O

"i~' 5~

:1,.;1

,~

.., ~
~t.

Q;ij'

i ,8 8 ~ "i ~ ~
1i!J'
o.A

'S .
'

li:II

!I:i

;c:3

.J:ii

cl C ..... t:: ~ 'i:'!:!


" ;Q =Ii
_!f.i!!

:= ......

j
-

,4
~'

~ ~ -Q

~
'~

II
~ ~

'2:~ ~
U
!

.~_Q!i;

·El
'1U,1

"a',
~
'

~ ~ iU'

'!!II

-~,

i ..::
II

I ......

:a '=
liI1
I

.... ... 'a ~I L.. ~


·o!ll!lllli

-e
~ ~ ~

~ wG
.oIiii!

; !IE
~ ~ ~ ~ ~

C ~~ ...

iij, M

g
~
IiIo!!i

'"",,

d~ is i;? 1S "0' I,

liiiiiiiiIi

-1!:I:Ii

"'fJ
i...
.

4j
~
I.

a
~

~
,~

=: Q

~"~ ~
.

II

10 ~

ro a ~
"!

~:

'.
-

to
'~

c.,

ail

. 4!4I ~
," . .•..

a '_, .
._ .• .

II'UIIJD'
r •...

.. _ .. ,""
',,'

- ,'._/ ,
,"
.. ~. • .

1'-,1-. ..' r_

1lIII1A/II&'

.._;-••. -.: ".~.1/"':' . -.' ,'. -', -' -,....

_.

.._

"

t.

",

~_.'

C#i4tM".".

tIe,tr I/4tIPD .1" 1/'

IIIiIIIfI

de, Illliptl4t11t111106.,

i'dlurtit,.ica: ideal, ,pa'ra .1 verano"• •• lJ8DCIe, e:afrza, d~.persa~ . . :ueDa ca'J.I.·dad de ace1'te ,7.J)·'co·Ce lD1J,., b

.~-'''''''.iiIi!!!Iii.ft'''r.-1·' __ ._, .&'~U'Li! '~""''Iii~a-'_, A.,..&c;u..I,..IIIIIIl .. ",.,~.h; ... -~~,..ua, '~''''i COJl:tras·~ ·cal,j8IJ'ta, ·eh~JHI.a~! o'OD:t:ras'" 'lca·,1.1eata:, buBlla-·,.cal .. 1dad· d••
-:.i!I .

I...

saber p1cauts,

b,u8Jla cal,.1dad

.iiiI!!IiI:ft·~r'.• ;'&.g, ~ v.'_ a- ,~"'Ii!!!I', ~. u't· -,._,,,,"., _ . '~'iIII l~j'--..... . ·'.ft, _ ~ua.,. ~'&"., e'iPi"l:llin...... ~"""~'~.a.'-··,e-;. ... _L,",~· 8·'1';." ."~ ·"U"-~'ti!'- . __ ': .. ft-!~·,1," . ~ .\'" __ fl,;!iiU&l .... i_.,_" ~,..'.,;_" 'U.

cu·traa,

azpa'Dda, aJJfr1,a; re·J.~.:

,da cluJ. CIt • boa .. ,I/ID,Jarj,dad


I!!i

,.dea r'

rJ,II~

E:al,.11811lt.~ __

'raag Qua .'l frasGD,.


lJaca· ,parder'
de .1nvj,e'rDo,.

" ~'rllRC _&~:;""'" ;l'alMltDR.rA


,........ ' ., ........

paso •.

e."aade", IIDfr:1,., d.1.:uritl--co·,

[.I~'II_~,
RIlI,QRB '

_-z

rai., Du'tre pel,,, aols·r ... · cill"Ji,.eatil:~ e."aade, ;prJ,st'res


a'II'Ii·.~1·-'.. .... .&: .. , ..
,':1.

~i'!W"l

.... ~A,ft..sl~· 4·• .iJIIiI!iIi, ~"'R U'U~ u... 1Mi..".. ,d~.5

I'" .•.

ezJ'&Dd8', ...
,.a'wp·.' ~ .•

.SMd·· ''':;:E__:-..I.g.r-~Q!I!Ia'l d~ ~1'I,d;~-1!!Ii, s~"_'r'~4:U'8,_' t...!.. . __ ~~_ .!l; _ .... ~f:a'J 1.SII'ta, ,.ctidB· parte j·,n·fer1oiC cue'rp:I',., ,CDn·t:ras,f' cal1aat"a, ·ac,tira. eqhUJda" ·eD~rtlJ:, b_~ ,cal i..dad' Jlft',t.1Di1~' .•
.,~;Ii:

.mlfr:I.',a.,

mt.,ia. ·fIe ,1)_ Gal.1.d,~, ,cali,ene.', refuer .... , .rev!t'al:l. .a.~

~~~,.

...

4'ii1!!1l1i.

p:J" ..,
1 •..••

'1:

_.1.1

'.---;r'-'.'.'~.~
_.:· .•

~UGU.I

,dll8eazva~,pftllJ....
i_"

1 1 ,., .. ••

_a

'I.

-caJ1,sn:t:iI"._. ~

.::rn.A:II'd~ ,.. '~r~ -... .1111,-

!&iiU1ii,., ~

.8:..

J:p·rI_a· -.
I_

""I

...

ji,l :1.,.0 .fuerta a. eCJIftIJtaa_r caa UdtJ .re1fuar •• ·, cal,~8D't.~·ICOD·trae,_ Y


l

,baeD.- ca'lidad ,de

AI~"

,~''I'

_.. . ''1,. J.I·III' __

aea1ta'.
.J'8Qg ~

,FUE90
EiNSALAD'A bE PAT A,T:AS 1(pt.Jtat'OS'~ menta fresco,; 9 her klin,,.s, 9 lJ~son,t£s'verdes ~ce~o,11 'f ofuneso,} iJno
!'

ENSAUIDA RaJA, CON' PlNCNES l(tglmQte.s~ r.llbmnlitos, ce.boUm :r\oJ'Q; remolhlchL1, [),ULCIE,j'

techuga roja pUtones'r g~'h"as" mai:z,


r

,a~bahacQ frlE5ca) AL.INO~ pi'Cdntc

'TIERRA,
__ ..... ••

,M,A,NZANAS AL HORNO CON SALSA, C,ALlENTE: ,~L CAFiE


(11Ti'D it!ClnoS lOO~e.
0:

iI

d;e ,ter-eldes, 'pasas,r; ,CQ.fllela m IdaZfll


l

Ol

liuJZ.IJ ~ marrt,equi

i,lo de fr utes ,seC05,

so,I:, rallll.nilranjo)

CROQ,ua:AS bE

METAL

IIACALAO 'Y' ,SAMBAS,


,neg~tl, RUJQ,in,ilso, Ilaure!l~

(,bclcahlo, m,ij!o, sambas,,, 'P1i'lmJentlo ' 'oj:o.'~cebD~lliln;O,. imientoJ p


c'j'l'an'lro" harijna~IQc:eitie,) '3D CON CAeM,A DE TOFU Y 'NIlJSCES

,A6UA FRICA INDO, C_"E ssrr AN Ceboll,llas, zQAahorias,t to.matu,., negra

,sei'tcml,. [pan Mlllad,o chatM\p,iinon1u,. !Qce~te.i.sat s.s

/I'

pirni'mfa

SOPA :DE: CEBOLLA Ceboil k1upell,. komb~t ,sDlsa, d:e so~ail' aCJei:te,; 50,1., Ser'viidG, oon, ich,a ,_.'klr',aut,& Y' berr',oS'

Q'~

PQlEINr.A
(polenTQ., t,of.u ,anumtld!o,~ ~guis'cunrtgS'vudes, ZORGh.olriQS" ceboUas, ~Q.'Uret s,at nee't·e)

ENSALADA HeR~bA

(zana!norios., tapia, (cortados' en ro'II,.it1cronja

ceriiUaS finas)i' robanii'hls

('rodaj,Gs: fi:nms)", b~6col!iif

..:

..

.. ···IE·A·· BAZ··'·-" '0"'1 'ES···7·TO······",·, A"SO',·:·' p··"··'·NCR·,·: S:


.,"_
. . ._.

..

-r

.-

".

'.

.'

.. ~.

,.. ' "",

. _....

'.'

'.

.'

~.

_.'

~ ;-.,..

". _' ." .....

. _.,

.. =/. . ._.'

Sj'

tc Sli~e'nhSl

,AnskO,SO~ bescen.tmdo", Pre'(H::Upm:lOI~,Pe,ftSdm,j:e;,nto,$ estonendos, '[)emasiad'D !e,nsltiYOI" ICel\o.SD~

Cr'it'i co, Ctlf1\b;ios .d:. hutnor repem'i"inio,s", PieIMC, ,d'emas,iiado,~, ,C[ nieo, Depe:ndiendo dle c,tra,; Pe,rvl
~

'~"""

~I

~,

•..

,m-

"IS, 'm' "0-:-'!Il."',u, - -,' ,


I _ ...

'I' gyia:es ,anti'lrtI:. jIIi~II-lm- ... ~rU. .....,.. ~O- 'Iii' ••. ~.~. ~ Mf'''''' I!IUU·.II..-.: Con I) ~ rr ."'~ ,fa ~1-1ti·""·d'o· , ~".'.' n I e-'~-g"I~1r;";"'l( ~ ~i_t.K.!Iifi4l.... compre mi'ivb~~,,,,~,
'-IiI

'1IioiII

I... i!!' n;J'~:'

d-e·IiM.,"~ . 'iI'r.'~"

Jf!'IAift~; ~'8ft"I...ilO· ~.![!i;:IIJ.'g~; '~'y' _j

_'q' :_/,1 ib,MJiitd·.r-ii U' -.~ ~.','W_ '~;

US':_'A,;ii .."Ii .. ·, .. · .. .' _:" -' '.. ,-.,_, - d' r+0 ~ )' Ce..__ 'Ie ,- '.nt· 89m, 'I'e.s '('.,m .'IJO~ qrra~z,-" e 'g~gr10 c,o_ _',~qu Inca" IOVEU1C1Ht~,~· .,::reQ, ··5 I,.... VerdurlQ.S diU,lce' (redoill~as,r de, ~Gi'zy hOjQS'verdes)" A,lime'nt-os d. labor nat ur'aI dUltlcc'i COllar amOJr~'no-ncrardQ~, A Igas Ic:ra,me,~ kombu;p lapaguettl de rnar,_~,",,,.,,~ ,Co,~di,rMrttos' salado,! een mo:del~c:i6n; (millO" Ulneboshii'I'.)
.' '. ". '. .' . _ .' _. " ,. • .-'. '_ I _

I,

_l

I,

..

' .'

I,'"

'

',,',.

.',

'I,

nin,.,. ....~

,_ ..

E'~'i -IA,£I,~iO"C:' 'C"i"IIOlf' noD ~I~J. A liRl£~I'i--,t'I,I'",o·,'n'l I 'Ioi!"!Ilm, '"~ .'u'tilt"" 'UQ.
_ ~ .11 III!I'W

\i;i. .': - ._
a,

,"

::11

1i!'lk'" 'III I -~·~~.l_.

;ilfl~rt ... ,~ [WI Ii . ~i~

"._."

00'·_I~:~~I'-!I Wll"I!i\~IIii t:'~d ~ ;1

I'~;n<t:ri'iin' 'm' ed 1(I'i'li


1!lII&-l1"llY _. ~.
'i.

ii!ii!t'.'1i ~~

" J'

_ IllrI _ ill 'II

IIiIi(

'1 . ~"W

U;e!i!' ~.!I

l.1li1 ;D~ Eli . ~'U ~~I

.'x··~~~;ii!!iio,.d,"n i1Iiid:'AS" "'"'"l


. IIC* L..I-U. '_ U.

F'ruta

COle; i,da.

BiI'

r"U

~L"'··.. ' MONES _,,I1NTESDNO 6RUESO


j' ,.-', ; _". ._ ","-'. '.' . .' .' .
I

I_ .

.' .

SI te, li.lltes: a· •. Tr-·['I'I,;iClt- d-'a-nl'l''s<,a;uli!'l. -,~ 'liiiiil '~"TV",


~,"I
," '_ '. _ I .. "",. ~~

~1:'dA'i/!",j;~ v C~'n ,_~rnl'i!"i ::;'1\11/,;1; I'bl"nd~ ~:'",,!I! 1.:IV""lWW~U!. ,., ,con,f':usdS'", ,andl'i7Q'nd'O 'fodo IdeMcJS~;t1doj tritlloO~ nostd,lgic,o,~ C-C1rl ,'riOt sin est'lma perJontd~

t·_..... ··.JI t'iII""'"~o!"II, .... ,.;!fliUf:;.IIIIG~!!~.


II

.,...,..."

~'Y .. ~

I... d'iII:dl ~I: nde C,ii&'l' !I ,,",'A r" M :~~I'~g; .W'" ~hl~
~'_'(I' .

O'iriiDF!(fI"a

~f'~":=,',1 ..

i"'Ii

-,ii"il1II!II

li:li!'I'IiI-"Q

~!!I;i~

IQricdst~Go "~i~radQ·' en
I _.'
ei •. ' t., • .'.

~''''''~

£!Ji

om·
.,

'U,li'Ild'iO.'!!iI.'Iiij'Ij] .. .Ii~··"
,"

i!i,i: ....r;.

CQ!r1Sarireio, 1(4"' 'mucos;iidad'es~ +os con f':re,cuelrlc~;a~~ icom:ple:x ion ipd,llim,. co;n gases e i'n,f~'I]-maci'D!N!S' int;Qth,ales", fende:iMC:'icl est:renim,j\i!,nt'o 0 d'iar~ cerrod'o e,n,Si mi,smo,cI labia i'nfer~or'hinc;ha,do~! , I ImeJill;GS roji,zQst,~" .. ~
~_

IEli 'c~

a,YisG'~MI."

;" EVIT" I- :
• .1 I

'....' ,:j, A
•. ",

,Harhlas,;, ,en, espec;ial b lanGO" y re,flnQdQ,~,II£VG.duras i hor'rtetJdos '(path gc,lletQS~n.)~xecs'a! de e t2)(fum leed y ,duM; glrosas y carnes «nimalf!s~, ,hueyo.s~produ~.t'os~'.i,etleoS~ lZUooreS:refinQd~s C .... mi'el: oJco'ko:I,~ 'frut,QS; ,2umo's, 'tropi'coies" Qntiibi,6.t'ic,o,s,~, od'it'ivOS',f ,colora:nta,,, exeese de pj'cQntes.i"_~
IUS ,
o' ",.:_ •• \

:'A"II'
_'-.

1.1.

Cereales i-.n:t,egra'ies (depena,iendo si, Ed d,esequillibrio u Yin o;r' 'Y:Q,ng) VertJurGl ~edo,1tdQS y 'r.af'ces'" h:oJns verdes~ ,A,lii'M\eln1'OS' ,eo,n un 'toque, pticante (rabanitf,oS;r, nabo.$~,Jeng'ibre,~, m,ost:oza,; be,rr,o,s~ ,ceb;Q,llilncu~ti;o]
,A,Iga$. hizi'k,;ii; WQ'kame, komb~,~""",~+~~",,~

,Sapos' de, ,misQII' FrUita cociim, Est"~:losde coccJ6n: re,f'or%QJftes~ GQ,Uente1h,I' pe.,g, ,con Llam.a medial baJfl.

polar'idoct

·0·"

", ft~-·,N·-·~'O~ _,,' rw;rn ,.....:5-:,' ~ ,,' ..

'E V,'m' '-:A-"


'. -. I . .. -~ ," .'_' '_'. '-t.! _',

.
I

S··'I:Vj,II.l11 jE:S·---' •• .·~W,"~"

I!Ilcwrpp :aVllsa:
Or:iina' de, ~col'o:r' muy pdli"dG 'DSCiJllrQ d~bQj,o' de los' 0j.OI'
0

" bler1:Ii.!i<.'~'
:.......:.. '_'" __

mLJiY',os'cure", dolor baJo en 10 lS,po,lda, poco ,ener:s(a seKual, ccdo'r (I lco'n bolses c'on f'.r'i'Q m;uy f'lreCuBirrt!c:mentc s in energia~ fiIO eye
J
j'

'y au ~eres ,sen,t~ir:t'.: =Co'n,ooraje'ir e:"e:rgia~, segu r:idad de, ti 'mi:,s:mo, claro de, ideas, ,IO'be, Ilo, que, ,quiere Y (I, ·doa. ve, ,con! ,ilt~iraci6" ,dled~CGci,6,n; y~- 'f'uerza nnrCI 'rE:fdizar sus_ sue,Pios- term:iM _ , 10_. q-ue.. enl'p,iezG;; _~'adnntoble." ,1'1"'--' . . - _. _. . .. _., _ ~ -~ _ _: ., . ~" .... _ __
rz:J:" -~
't -'-. ::

'0' -'"
"I:

~
I~

n- 1'ni~rQd,_I'ntdQiI~'p';llr'ttu d., •

-- -- ..

_ ;!I'

'--'

.'

'.

.':'

__ -~,

-~

t;III,_,.t .. · "iihi3 if
l

I~

- '.'

Ilf

~.'

p
~J

Ii.a IJw

OUD

~Y~If1~I'".-

IFituP"ll'l
I

~+!IPI!~,!p.-~!liin.!p'

..

';'iji;

·~.
E:I,....,, ..
i~ .'

.1;;.6 !I

:C'om.i'dtlS

·fruta y ~·t--~"I1'·::·s:__- -- - ~;'-'- _n,jQ d~t-: :__d'J,_Qn~~,iI!' 'h-' -'1 ~bebides_~ '--',_I. aul_I"C,~ SQ'1-'anac,-~" ~\_l ·'m· 1- -, wC(ll'Q UG__ I.
,+,1!!i!';[:_'I.

Y' 'pf'Odu:ct(u! !de,teos'f' .X:GSS·O de· rfq'ui'dos ,.'zumas de ensa~adGS,com:idas' cru1das ...(l,2UcQ.:r', ,tri.i'e~, xeeso carencia de ,s(dl, ,sail crud:a~drop I' e
I~

y bebidos 'f[riBS Y ·he.lad~'~ lech"e

i'"ItiI'~b -li:!i~,d! ,=,~~O~~'un'.'!!''''~'''~'''''.'.''''''

-'~"t U,~t

,.

UT'~A-D"--O-'-rl&'-VA, ... ···.·

'~,l!T~-Uiiii'" 9·~'ilif_·"J1.J.A

~~'"'_

m,wl"_"R~" ..'

,S'i 'ta sicintesl: Im---I"'I:A't':,[llm'.d:-Q! f' rr II112'tc~"'iir..J1o·,


_ .. 1_

~~~I~III'~~

~,~. ~

ii

I' YfU'"

If.

It'I,n~~·~ivo W='11 ~ YVtIi'

W'~.,

een '."'r-t'1 \
"~tI.'"_

'V~IO:"l-ia1n' 0' '.,1 .: _~ _ '._

II]

rl~'dI 1"'0' '['r d-- s~clI 11'::"'11_."_ ¥ . __,.... 'r.


_>~

ii'd· '0'

~n

f "'IJ"
I._"t~~

Ad'

...._,~t~dIU-II'!\t'lI;, '~iIIW··.· __ ' V,


I._:l1

hiiperact:ivo~, co,n rese.;"t,jim ie~rrt,o,~,nl c,reattVh:fttd,f' i:irr,it'Bb le~ d.otn:i M~,ter.'iMens:itivo,~+~ .. Ii """~

EI: cUflrw gig::


Do~~cu": eabem- 'tendenchll '0 cotner' dema!:~Qdo. root-mas de vi'sta, 'p."iel d~ t . t: ti -2-- a '. III ·~'m...._ seGa\l no 'puc' dB' d_UCO'nsClr ,en,tre 4:.1 y :.~m'i! " pn:.~'QmClrl.;'~n,ta
._ -.,_. - .' I

ill

-..

_.

.--

.-

_,

---

p_I' -'

----

--

..

."

--

m1ftl
-""":"

,aceitoJn
-

:ml:~ ~l

id -m ";;1.; .,. '~I"lb d !liiac'lel1tc~ ,CO,"creatnl'lJ Q d_' r,l IlI!Xpi~esar+us se,ntlmlte,;r~os", Sin, ira, 't1:-1 mW,L~!l'·,_.,J_d r eln£;r9~QequlllrQ,:,_a,~ il e)(IILl~ttw_
-

" IU' ~~
.,. . - .. ...

-giQ

iitW .. _I~ ~It ,.Ant;i...6."I~


i~
riO

i!'

O-"d-:,aIFIIA ..J ..., I":."· ~~ ~1"",lJGl.,t!I~

~II!'I .'.

,',

-- ,. ,id!' UU'",,.
ir;II!:II~1iIi
~1!Iji;ii ~,~

Ii

I~~,
-e-

._,... . e -h' e'nf""as'~s1n ~L'OjClS ver-d ,et' y ver" d-uras u~puratl:¥QS"


....1_, .~
l

~"n-tD,nll'Vllll.m,.;i! I! __ 'IB!o:ft ~_~

'1-[iglDiF'i'nC' _I!. ~!i~'

,en III'I"'~'
.",,1!ioiI!
I

~~,

J!"',,a!'~'~d'-'n
!I;,;o~UQ._~,j!O

n~'-· v,Z ,..J,..,. g:rufilO Ml'iiB'd' .• \ '\,iIi~ I. ~ ., -'i~.·


I ,- - . -:-

le. 0

/ ....

IIElijrg~~_,

i"lil .), .-,!I,.iI'''iIi~''' ...

Buena 001 h~ad Y£~dU'\1S f:ermelntod'(lS :~igeras~. de Espet:id~men-te pr,o'tfdnas de ar:igen W!9'!,1' l1J
t

A 19os li'geros (dul,[8", WQkome" NQr'i.~ ".. ; --,---,h 0"':.,- w '. ~ "II!i!·1 U-co: d·-'.II: ii:I'nb~' AleI, ·.<~_,u..,"~ ,Di<_ro-'en f-',o"m'Q.· M,ii"NI.JQOnn,d: 'F·IIi"ii~ iI,t- ,.... -I:·... ~I'1iJ' ·d-e' ~u,~., _etC'! !CUP), . .l Estl'10-:5' G'cu:ci6~;: L;igercls" que, re,f raquen y genere'n una energ'io cc.tilivQ y con m,o'\limielntol~ de, ·-IIHb.~ Llo'm- ..~. a III Q,,.
,~~~u,~ .. ,~),
i~

w.W ", WI!

p-

·_J·

VI

i~·I'l. 1111'!llWW~:1 '-' .. ·

'ii'1' ",:'-"1

I I, ~,_ U.

!U~,

":.

~lii!'!IIa,oi!!i-t-:-:·

"orl

-_.

.. ,.'" 'IWI.'

-', C-O-'Il~':.. .:.'


r. •... "

.' "-' 0" " :,' I.'·


_ ~., _ '.

N' I '....

'j

IlNrE'
_. :_

_1 _.

1 ••

. -> '1-S·
'.' _ •

rrr 'NO" as'


~

-.

I. ~'. ' .'-. ,.:

r.o,

'boO

,.':__ A:'
'[

~'.'.

,"

_."

"00" "
....
. .. .'~.

_, -': - "

~I

E1~

~LlI:r=ae QvtS.:~'
Ii,

'" n,t ID D V-,~~dJu_-' ~n~ ....1- ,.~~.

nr-

,iiI'">.I'Ii...... ~l.U U

II

'~"'hA 't- 11Ii'!i'~'A do > __ lor 'V'.t!~J''''' 'I~ iZ':- :1I"'Ji~J~.n --, II!·.~'+~I 1. __ --. ••• _ v:-.
a, ~I~'''''''''~:
~~

~_'

b'n- II,CJ;;iIJ -,~

n- '_ -tn' ,_iD m-IL. - -,~ P~~~yl __~'""'-'oiI _u~ __ '(;Iiro~,~ I!'Iir.:li,,t_'( jt~Tn ~"'nllu·"'liAl!Ii.l'lii '_..II_'~_: 0

-h

b-"'J~ co- m- '~'_';':"'liY!n w" mw - 't"i 1- 'v.'~,(Iin.J!- -;Ai a


~~~'-,
i"Ii

'::

__

!IIiIi,,.

lWf'oi"lill"i

II

,f,,"

_ U,..iIi,iIi .

''I guia~s _ntim,:


Gefllf:ii
~'ir.'

tnanqu

j' 10;

fe,llii 2~rellQjado'-, OQ'n i'IM11J i:ci,oin'i' oble:rto" con

humor J cr,ecn'iv!o" ado'ptdJb Ie~""",~

EVITA,:.
,.... \.I [1""l!II!~.ft.8' UL_lU~_'i ..
~~!

~asw;:" co,.haste~o,tplrOdUletos lict'8oS,~ ,carnes~h,OOViOS,,,, heI1ados" ,0J.ooin,oll,; drogas" estilmul'ont;es" .'I"la'-11 ."~M,,oiI'I!!iia,i!IJ' ~Ait·,. rgau~\, . IU '~#I""Uii~I_,f\I) .a'n ""I' A'OI!I<ft,;.R,,iIi, 'i'i"J~U~--_.!IA. f,'~iI~, 1.·It:.-~ 11_1~:t "_,U}go ~_.
~·t.·Il.~:
II

~lr¥,I!I;!i~

alln ~.

,aU'~,;Ii5,li!o: ~A,""'~,

U~.

II

,uIr.A,iI!_iII!,

,~,UJ!"·.A,I!!!I~·VlA ~~~I _·U'~'~~~I~'~'i~~'~I~~'~~I~

Gereoles integraJes co,n varii:edQd~, :Pr,oteli1nas 'vega,tales'" Verdu~CIS' 'verdes: en espe,ci!tl!" las' de ,labor amQ~go, IR,afoes y redo,n,das'" A,I,gas:: :Nori" du~ce"1wakame,~u..
Firuta looall

Est'"llos dB> CDc,c,io":

a,ct;iiVOS"

,refracontes'f Uger.os~
i

~"'~n~nj~-u.

,~

)"
.~

5
W

.d

o-

-c: ~

.•.

"

--'~'re

/
.

'C,' ;2,

i' ........II, .~ _I~

.3

o
. ;

u.,
",_

Ie:: Wi
-

;=t. .

~,"-

<,
, ..
'~

, .

I~

. ;""'·'1

'\,

~ Qi' O

,
~"

'*'
"'7
~,

~-ril u
'J.
,.....

0
,

:tI[
~ u;...

UJ

>
'-

P :E
.li:

• I:
~,

I ..

- Il •- 1U, •• -.iii I'll

S.

~:

,~ I

:
: •

• ,',
.,

3 'ld
.
"' 1

'-tJ1
,

• •

m §
,

'.

,t• •
,

iliA
'"",,

U'

·
, •
I~ I
-'
l

•·
i
~,

~
"~

Iil

I.... '

.i il
'I
,

--

--

" ,
~,

.0, ~
U
~'

.'

\J
J-,.

'e'
,

:( 4;:
.'

01

.J

ii_

':::t,

QI

E
C'

'-'

II