Está en la página 1de 2

Programa dimmersi Lingstica EL CONTE: ESTRATGIES DINTERVENCI DOCENT En un marc educatiu daplicaci dun Programa dImmersi Lingstica, el conte

esdev un recurs valuosssim perqu: Afavoreix lapropament afectiu entre el mestre/a i els infants i ajuda a crear un clima favorable a la comunicaci. Proporciona un context que facilita el desenvolupament de la competncia comunicativa: aspectes pragmtics i lingstics (lxic, estructures, sons...) de la nova llengua en la nova llengua. Activa els processos de transferncia de coneixements adquirits en altres llenges, en altres situacions... a la nova llengua i a nous contextos. Posa en marxa els processos de comprensi i dexpressi.

Fases per explicar un conte Fase 1 Activaci de coneixements previs Presentaci del conte (abans descoltar).

Estratgies dintervenci docent Lensenyant presentar el conte per tal de captar latenci dels infants i crear expectatives. Promour la formulaci dhiptesis, les recollir i sintetitzar . Avanar el lxic imprescindible per a una bona comprensi. En aquesta fase, lensenyant haur de gestionar tots els recursos didctics necessaris per fer viure el relat i garantirne la comprensi (suport tangible, gest, entonaci, intensitat de veu, suports visuals i dambientaci ) Els infants gaudeixen de la novetat de largument i fan un primer nivell de comprensi, sense arribar als detalls de la histria. El contingut de la histria provoca linters pel relat. Comprovaci dhiptesis. En aquesta fase els infants interioritzen la successi dels fets, tot recordant lordre daparici dels personatges i establint la relaci conflicte-soluci, causa-efecte. s el moment idoni per a ampliar els coneixements de llengua i per a provocar la participaci dels nens i nenes en la reconstrucci del conte. Lensenyant guia lactivitat, formula preguntes, gestiona les ajudes adequades a cada nen/a, aplica estratgies educatives dinteracci verbal Anima els nens/es a utilitzar els suports mentre expliquen el conte. En aquesta fase lalumne/a ha dintegrar i establir relacions entre els nous coneixements i els que ja tenia. s el moment per a la comprensi profunda, de passar de la memria a curt termini a la memria a llarg termini. Sobserva una correspondncia fluda entre la

Fase 2 Modelitzaci Comprensi inicial En aquesta fase, lensenyant haur de gestionar tots els recursos didctics necessaris per fer viure el relat i garantir-ne la comprensi Els infants gaudeixen de la novetat de largument i fan un primer nivell de comprensi, sense arribar als detalls de la histria. El contingut de la histria provoca l'inters pel relat. Fase 3 Interioritzaci i participaci En aquesta fase els infants interioritzen la successi dels fets, tot recordant lordre daparici dels personatges i establint la relaci conflicte-soluci, causa-efecte.

Fase 4 Integraci i generalitzaci En aquesta fase lalumne/a ha dintegrar i establir relacions entre els nous coneixements i els que ja tenia.

Programa dimmersi Lingstica comprensi i lexpressi. Lensenyant promou la prctica dels continguts lingstics i pragmtics (objectius). Gestiona la retirada progressiva de les ajudes. Lensenyant proposa activitats per afavorir lexpressi oral i el llenguatge escrit: Conversa focalitzada. Conversa dialogada, per expressar opinions, preferncies, hiptesis, proposar canvis en el desenlla Jocs a partir del conte: lxic, pronncia, estructures morfosintctiques... per afavorir la reflexi sobre la llengua i els processos de transferncia entre llenges (metalingstica). Reexplicar el conte. Dictat a ladult Representaci/dramatitzaci mantenint lestructura i dilegs originals. Jocs dramtics on els nens puguin incorporar personatges, idees...

Fase 5 Activitats per afavorir lexpressi oral i escrita.

TIPUS DE CONTES Les propostes ms adequades per a aquest cicle sn contes: - On es repeteixen unes estructures determinades, aquesta formula acumulativa ajuda a la comprensi del conte. - les histories amb estructures rimades - les histries amb la intervenci danimals molt personificats - rapidesa dacci, que sempre hi passi alguna cosa i no es dediqui massa temps a la descripci De contes amb aquestes caracterstiques nhi ha molts i es fa difcil fer una classificaci segons les edats, a ms a ms, penso que cadasc ha de narrar contes amb els quals shi senti b, i es ben sabut que mentre que un conte pot resultar una dificultat per a uns, per a altres ms hbils pot resultar dall ms atractiu. Algunes propostes: Contes de temes propers als alumnes. Contes per reflexionar Contes que no avancen si lalumne no interv. Contes interactius amb ls de les TIC. La intervenci del docent: les ajudes per promoure la intervenci de lalumne Estratgies de gesti de la comunicaci: aixecar la m qui vulgui parlar Estratgies per incentivar la participaci: deixar frases inacabades, fer preguntes Estratgies dinteracci verbal: Reformulaci, s a dir, correcci gramatical Encadenament: avui explicarem una conte