Está en la página 1de 14

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

N A C I O N A L I N I S E G Z A M I N C E N T RA S

Nacionalinis egzamin centras, 2001


is dokumentas paskelbtas interneto svetainje
http://www.egzaminai.lt
naudojantis ISDN Takas paslauga


MATEMATIKA
2001 m. valstybinio brandos egzamino uduotis
Pagrindin sesija

2001 m. gegus mn. 17 d. Trukm 3 val.

NURODYMAI
1. Pasitikrinkite, ar uklijuotame kode esantis skaiius atitinka js vietos egzamino patalpoje numer. Jeigu
neatitinka, pasakykite vykdytojui.
2. Egzamino metu galima naudotis raymo priemonmis, braiybos rankiais ir skaiiuokliu be tekstins
atminties.
3. 1-9 udaviniai pateikti su penkiais galimais atsakymais. Pasirinktjatsakym paymkite apvesdami prie j
esani raid. i udavini sprendimai nebus tikrinami, todl j urayti nebtina. Teisingas 1-9 udavinio
atsakymas vertinamas 1 taku.
NEPAMIRKITE pasirinktus atsakymus yminias raides rayti lentelje, esanioje paskutiniame io
ssiuvinio puslapyje. Prieingu atveju u tuos udavinius gausite po 0 tak.
4. Jei savo pasirinkim keiiate, perbraukite senj ir aikiai paymkite naujai pasirinktj atsakym.
Nepamirkite pakeisti atsakymo ir lentelje.
5. Jei manote, kad udavinyje (ar jo dalyje) yra klaida, j(ar t dal) praleiskite ir sprskite kitus udavinius (ar
kitas udavinio dalis). Jeigu udavinyje (ar jo dalyje) i tikrj yra klaida, jis (ta dalis) nebus vertinamas
(vertinama).
6. 10-22 udavini sprendimus uraykite po slyga paliktoje vietoje. Praome rayti tvarkingai, skaitomai.
Atsakymas, pateiktas be sprendimo, bus vertinamas 0 tak.
7. ios uduoties 2 puslapyje rasite reikalingas formules, o 15 puslapis skirtas juodraiui.
8. Neraykite langeliuose, kurie skirti vertintoj raams. Visame darbe negali bti ura ar kitoki enkl, kurie
leist identifikuoti darbo autori (pvz., vardo, pavards, miesto ir t.t.).
2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
2
F O R M U L S

Trikampis. ;
4
) )( )( (
R
abc
rp c p b p a p p S = = = ia a,b,c trikampio kratins, p pusperimetris,
r ir R brtinio ir apibrtinio apskritim spinduliai, S trikampio plotas.
Skritulio ipjova. ,
360
2

=
o
R
S ;
180

=
o
R
l ia centrinio kampo didumas laipsniais,
S ipjovos plotas, l ipjovos lanko ilgis, R apskritimo spindulys.
Nupjautinis kgis. l r R S + = ) ( , V= ); (
3
1
2 2
r Rr R H + + ia R ir r kgio pagrind spinduliai,
S oninio paviriaus plotas, V tris, H auktin, l sudaromoji.
Nupjautins piramids tris. ); (
3
1
2 2 1 1
S S S S H V + + = ia S
1,
S
2
pagrind plotai, H auktin.
Rutulys.
2
4 R S = ,
3
3
4
R V = , ia S rutulio paviriaus plotas, V tris, R spindulys.
Rutulio nuopjovos tris. ) 3 (
3
1
2
H R H V = ; ia R spindulys, H nuopjovos auktin.
Vektori skaliarin sandauga. = + + = cos
2 1 2 1 2 1
b a z z y y x x b a
r
r
r
r
; ia kampas tarp vektori
{ }
1 1 1
; ; z y x a
r
ir { }
2 2 2
; ; z y x b
r
.
Geometrin progresija.
1
1

=
n
n
q b b ,
q
q b
S
n
n

=
1
) 1 (
1
.
Begalin nykstamoji geometrin progresija.
q
b
S

=
1
1
.
Trigonometrins funkcijos.

= +
2
2
cos
1
tg 1 ,

= +
2
2
sin
1
ctg 1 , = 2 cos 1 sin 2
2
,
+ = 2 cos 1 cos 2
2
, , sin cos cos sin ) sin( = , sin sin cos cos ) cos( = m
2
cos
2
sin 2 sin sin

=
m
,
2
cos
2
cos 2 cos cos
+
= + ,
2
sin
2
sin 2 cos cos
+
= , ( )


=
tg tg 1
tg tg
tg
m
.
Niutono binomo formul. . ... ... ) (
1 1 n n
n
k k n k
n
n
n
n o
n
n
b C b a C b a C a C b a + + + + + = +


,
)! ( !
!
k n k
n
C C
k n
n
k
n

= =

,
)! (
!
k n
n
A
k
n

= ! n P
n
= .
Tikimybi teorija. Atsitiktinio dydio X, gyjanio reikmes
n
x x x , ... , ,
2 1
su tikimybmis atitinkamai
n
p p p , ... , ,
2 1
, matematin viltis
n n
p x p x p x X + + + = ... E
2 2 1 1
,
dispersija
n n
p X x p X x p X x X
2
2
2
2 1
2
1
) E ( ... ) E ( ) E ( D + + + = .
Ivestini skaiiavimo taisykls. ; ' )' ( Cu Cu = ' ' )' ( v u v u = ; ; ' ' )' ( uv v u uv + =
2
' '
v
uv v u
v
u
=

|
.
|

\
|
;
ia u ir v diferencijuojamos funkcijos, C konstanta. (a
x
) =a
x
lna, ( )
a x
x
a
ln
1
log

.
Sudtins funkcijos h(x)=g(f(x)) ivestin h (x)=g (f (x))f (x).
Funkcijos grafiko liestins take ( ) ) ( ,
0 0
x f x lygtis. ) )( ( ) (
0
0 0
x x x f x f y + = .
Logaritmo pagrindo keitimo formul. .
log
log
log
a
b
b
c
c
a
=
2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
3
1. Apskaiiuokite
4
1
3
1
2
1
1
+
+
+ .
A
9
10
B
15
16
C
21
25
D 2 E
30
432. Metami trys standartiniai eiasieniai loimo kauliukai
1
. Kokia tikimyb
2
, kad ikritusi akui
suma bus lygi 5?

A
36
1
B
25
1
C
216
5
D
6
1
E
20
1

3. =
3 log
2
4

A 3 B 9 C 3 log
4
D 8 E 2


1
eiasienis loimo kauliukas kostka szecienna (dla gry)
2
tikimyb prawdopodobiestwo

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
4
4. =
+

+
1
1
1
1
x
x
x
x


A
2
1
2
x
B
2
1
4
x
x

C
2
1
2
x
x

D
1
4
2
x
x
E x

5. Laut
1
kerta ties (r. brin). Kampas x lygus:


A 45 B 25 C 30 D 40 E 506. Lygties 5 ) 4 ( ) 2 ( = + x x sprendini
2
skaiius yra:

A 0 B 1 C 2 D 3 E 4
1
laut amana
2
sprendinys pierwiastek

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
5

7. Kuri i funkcij yra atvirktin funkcijai
1

x
x f

=
1
2 ) ( ?
A ) 1 ( log ) (
2
+ = x x g B
1
2 ) (

=
x
x g C x x g
2
log 1 ) ( = D
x
x g

|
.
|

\
|
=
1
2
1
) ( E
x
x g

=
1
1
2 ) (


8. Jei |
.
|

\
|

=
2
sin ) (
x
x f , tai funkcijos f ivestin = ) 0 ( f
A 0 B 1 C
2
cos
x
D
2

E
29. =
+

2
1
2
1
dx
x
x

A
2
1
B 2 ln
2
3
+ C
4
3
D
2
3
E 2 ln
4
3
2 +
1
atvirktin funkcija funkcja odwrotna

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
6

10. Prie Kaldas preks kaina sumainta 24 . Po Naujj met ventin preks
kaina padidinta 20 . Kiek procent padidjo arba sumajo preks kaina
lyginant j su pradine kaina?
(3 takai)

11. Apskaiiuokite b a 2 + , kai
7
10 8 , 2

= a ,
8
10 1 , 2

= b . Atsakym uraykite
standartins iraikos skaiiumi.
(2 takai)ia rao vertintojai
I II III

ia rao vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
7

12. Apskaiiuokite kamp tarp vektori
)
`

2 ;
2
;
2
3
a
a a
m ir
)
`

2 ;
2
;
2
3
a
a a
k
(ia 0 > a ).

(3 takai)


13. Isprskite lygt x x cos 3 cos 2
2
= .

(3 takai)


ia rao vertintojai
I II III

ia rao vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
8

14. Apskaiiuokite ) 2 ( f , kai ) 1 ( ) 2 ( ) (
2
+ = x x x f .

(2 takai)


15. Brinyje pavaizduota figra, apribota kreivmis x y cos = ir
2
1
= y .

Apskaiiuokite ios figros plot
1
.
(3 takai)

1
plotas powierzchnia
ia rao vertintojai
I II III

ia rao vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
9

16. Parabols 1
2
+ + = bx ax y virn yra take ) 2 ; 1 ( M .
Raskite koeficientus a ir b.

(4 takai)

17. Isprskite lygt x x = + 2 .

(3 takai)ia rao vertintojai
I II III

ia rao vertintojai
I II III

2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
10

18. 1. rodykite teigin Paeiliui sujung ikilojo keturkampio
1
kratini
2
vidurio
takus
3
gauname lygiagretain
4
.
(3 takai)

2. Ar teisingas is teiginys neikilajam keturkampiui? Atsakym pagrskite.

(2 takai)

Tak suma
1
ikilasis keturkampis czworokt wypuky (wyniesiony)
2
kratin bok
3
vidurio takas rodek
4
lygiagretainis rwnolegobok
ia rao vertintojai
I II III


2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
11


19. Kubo
1 1 1 1
D C B ABCDA kratin lygi 2 cm. kub
kertant ploktuma
1
, einania per virnes
1
B ir D bei
briaun
2
AB ir
1 1
C D vidurio takus P ir K, gauname
keturkamp KD PB
1
(r. pav.). Apskaiiuokite gauto-
jo keturkampio plot.

(3 takai)


Tak suma

1
ploktuma paszczyzna
2
briauna krawd
ia rao vertintojai
I II III2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
12


20. 1. Kiek skirting keturenkli skaii, kuri visi skaitmenys
1
skirtingi, galima
sudaryti i skaitmen 0, 1, 2, 3?
(2 takai)
2. I skaitmen 0, 1, 2, 3 atsitiktinai sudaromas keturenklis skaiius, kurio visi
skaitmenys skirtingi. Kokia tikimyb, kad is skaiius dalijasi i 6?
(2 takai)


Tak suma

1
skaitmuo cyfra
ia rao vertintojai
I II III


2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
13

21. Jurgita kart per savaitpatria kambaringlbiotromis. Yra inoma, kad
tr
1
kiekis gls vazone per savaitsumaja apie 25 %.
1. Tarkime, kad Jurgitos priirima gl anksiau nebuvo trta biotromis.
Jurgita kiekvien etadien patria gl 10 g biotr. Biotros veikia
efektyviai tik tada, kai j kiekis vazone iki kito trimo momento vis laik
yra didesnis nei 20 g. Apskaiiuokite, po keli patrim tokiu bdu
triant gltros ims veikti efektyviai vis laik.
(2 takai)
2. Paraykite formul, pagal kuri galima bt apskaiiuoti tr kiekvazone
po kiekvieno patrimo.
(2 takai)
3. Kai biotr kiekis virija 50 g, gl ima diti dl per didelio tr kiekio.
Ar gali Jurgita ir toliau pastoviai etadieniais trti jos priirim gl
pasirinktu bdu?
(2 takai)

Tak suma

1
tra nawz
ia rao vertintojai
I II III2001 m. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UDUOTIS
14

22. 9 m atkarpoje, jungianioje du takinius viesos altinius, vienas i kuri
atuonis kartus stipresnis u kit, raskite maiausiai apviest tak.
Apviestumo dsnis: apviestumas tiesiog proporcingas altinio viesos
stiprumui ir atvirkiai proporcingas atstumo iki viesos altinio kvadratui.
(5 takai)

ia rao vertintojai
I II III