Está en la página 1de 20

Thee!

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Amin Kyrie eleison [3] Pater Agie Evlogison Hriston O Alithinos

Theos imon, tes presvies tis Panahrantou ke panamomou Agias aftou Mitros; Dinami touTimiou ke Zoopiou Stavrou; prostasies ton Timion Epouranion Dinameon Asiomaton; ikesies tou Timiou, Endoxou, Profitou, Prodromou ke Vaptistou Ioannou; ton Agion Endoxon ke Panevfimon Apostolon; ton Agion Endoxon ke kallinikon Martiron; ton Osion ke Theoforon Pateron imon, ton Agion ke Dikeon Theopatroron Ioakim ke Annis, ke Panton ton Agion, eleisoe ke sose imas, os Agathos ke Filanthropos ke Elimon Theos.

Amen PEOPLE Lord have mercy [3] Holy Father, give the Blessing PRIEST May Christ our True God,

through the Intercessions of His Most Pure and Holy Mother; the Power of the Precious and Life-giving Cross; the Protection of the Honourable, Bodiless Powers of Heaven; the Supplications of the Honourable, Glorious Prophet and Foreunner, John the Baptist; the Holy, Glorious and Praise-worthy Apostles; the Holy, Glorious and Triumphant Martyrs; our Holy God-bearing Fathers; the Holy, and Righteous Ancestors of God, Joachim and Anna; and all the Saints: have Mercy on us and Save us, as our Good and Loving and Merciful God.

Matins Hymns

Saturday of the Souls


18 February 2012
The Feast of St Leo the Great of Rome St Kosmas of Yakhrom St Agapitos the Confessor of Synnada, Phrygia together with St Victor, St Dorotheos, St Theodulos and St Agrippa St Flavian, Confessor & Patriarch of Constantinople St Nicholas the Catholicos of Georgia - St Theodore of Serbia St Colman of Lindesfarne

Di

evhon ton Agion Pateron imon, Kyrie Iisou Hriste O Theos, eleison ke Soson imas.

PRIEST

Through the Prayers of our Holy Fathers, O Lord Jesus Christ, our God, have mercy on us and Save us. Amen

T o n e ( 8 ) P lla g a ll 4 Tone (8) P aga 4

Amin.

PEOPLE

By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed by Marguerite Paizis Least Worthy Archondissa & Teacher by Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope Holy Church of the Dormition of the Mother of God Po Box 28348 Sunridge Park Port Elizabeth Republic of South Africa 6008 Telephone/Fax 041 360 3854

Our Eternal Gratitude to God for the original text & translation by Father Seraphim Dedes -the Holy Monastery of St Gregory Palamas - Archdiocese of America Http://sgpm.goarch.org/ematins
(To Be Used In Conjunction With The Matins Service Book) NOT FOR MATERIAL PROFIT

email: writers@telkomsa.net Re-edited & published 19 January 2012

40.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Eti deometha iper ton Makarion ke


aidimon ktitoron tis Agias Ekklisias taftis, ke iper panton ton proanapavsamenon Pateron ke Adelfon imon, ton evthade evsevos, kimenon, ke apantahou Orthodoxon.

PRIEST

Let us again pray for the blessed and Ever Memorable Founders of this Holy Church, and for all our fathers and mothers, brothers and sisters who repose here in the Lord and for the Orthodox Faithful everywhere. Lord have mercy [3] Let us again pray for

Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

iper ton karpoforounton ke kalliergounton en to Agio ke pavsepto Nao touto, kopionton, psallonton ke iper tou periestotos laou, tou apekdehomenou to para Sou Mega ke Plousion Eleos. ke Filanthropos Theos iparhis, ke Si tin Doxan anapempomen: to Patri ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon

those who do charitable work, for those who serve in this Holy House, for those who labour, teach and chant, and for all the people here present who await Thy Great and Bountiful Mercy. and Loving God, and to Thee we give Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the Ages of Ages.

PRIEST

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful

PEOPLE

Amin.

PEOPLE

Amen

Dismissal Blessing

Sofia! Tou Kyriou deithomen Kyrie eleison [3] Pater Agie Evlogison O on Evlogitos, Hristo

O Theos imon, pantote. Nin, ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

Wisdom! Let us beseech the Lord. PEOPLE Lord have mercy [3] Holy Father, give the Blessing PRIEST Blessed art Thou, O Christ
PRIEST

our God, always, now and forever and to the Ages of ages.

Amin Sterose, Kyrios O Theos,

tin Agian amomiton Pistin ton evsevon ke Orthodoxon Hristianon, sin ta Agia aftou Ekklisia ke ti poli tafti is eonas eonon. ton Heroubim ke Endoxoterna asingkritos ton Serafim. Tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon, Se Megalinomen!

Amen PRIEST Make firm,


PEOPLE

O Lord our God, the Holy and Pure Faith of the Pious Orthodox Christians, together with the Holy Church and this city forever.

Amin Tin Timioteran

PEOPLE

READER

Honourable than the Cherubim, and more Glorious beyond compare than the Seraphim, Thou who without stain bore God the Word, and art truly Theotokos: we Magnify

Amen More

2.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

39.

Doxa En

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Si gar tin elpida anethento, to piiti ke plasti ke Theo imon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit Thee, our Creator Fashioner, and God. ages.

Trisagion Prayers
THE CONGREGATION MUST STAND

For they have placed their Hope in


and

Make the Sign of the Cross & Bow Down before God at each of the following Prayers:

Evlogitos

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

O Theos imon, pantote nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

Blessed is our God always now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
to Thee, O God, Glory to

Amin
Presvin evprosdekton, pros on etekes Theon, Theotoke animfevte, ton Piston i Sotiria.

Amen
Theotokion
Port, and an acceptable Intercessor with God, Whom Thou bore, O Unwedded Theotokos, the Salvation of the Faithful!
PRIEST

Amin Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Vasilei


Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis Aklithias, o Panatahou paron ke ta panta pliron, o Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke soson, Agathe, tas psihas imon.

PEOPLE

Glory O

Thee! Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and save our souls, O Gracious Lord.

Se ke Tihos, ke Limena ehomen, ke We have Thee as a Fortress and a

Fervant Supplications

Eleison imas O Theos, kata to Mega


Eleos Sou, deometha epakouson ke Eleison. Sou,

Have Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy Lord have mercy [3] Again, let us pray
and devout Christians for all Orthodox

Agios
[3]

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. [3] to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper


.

PEOPLE PRIEST

Doxa

ton eusovon ke Orthodoxon Hristianon

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

iper tou Arhipiskopou (SERGIOU) ke pasis tis en Hristo Adelfotitos.

our Archbishop (SERGIOS) and all our Brotherhood in Christ.

Lord have mercy [3] Again, we pray for

Amin Panagia

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper

PEOPLE PRIEST

ton Adelfon imon, ton Iereon, Ieromonahon, Diakonon ke Monahon, ke pasis tis en Hristo imon Adelfotitos. eleous, Zois, Irinis, Igias, Soritia, Episkepeos, sighoriseos ke afeseos ton amartion ton doulon tou Theou, panton ton evsevon ke Orthodoxon Hristianon, ton katikounton ke parepidimounton en ti poli tafti, ton enoriton, epitropon, sindromitron ke afieroton tou Agiou Naou toutou.

Lord have mercy [3] Let us pray for our Brethren,

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen All Holy

Trinity have mercy upon us. Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake.

Priests, Hieromonks, Deacons, and Monastics, and all our Brotherhood in Christ.
PEOPLE PRIEST

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper

Lord have mercy [3] Let us again pray for Mercy,

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.

Life, Peace, Health, Salvation, Protection and Forgiveness of sins of all Pious and Orthodox Christians living and visiting in this city, the Parishioners, the members of the Parish Council, and every Ministry of this Parish, and the Donors, and Benefactors of this Holy Church.
PEOPLE

Amen
Our Lords Prayer

The Faithful Pray together in unison

Pater

Kyrie Eleison [3]


38.

Lord have mercy [3]

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta

Our

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

3.

ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou.

those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
PRIEST

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Oti

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin Soson
Kyrie ton laon Sou ke evlogison tin klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma. Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

For

Amin Panagia

PEOPLE

Amen

T r o p a r i o n t o o u r L o r d a n d S a v i o u r , J e s u s Ch r i s t

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen All Holy

Trinity have mercy upon us. Lord, cleasnse us from our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake. and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God-fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, Amen

Doxa

Glory

Amin
EV ER YO N E PR AYS I N UN I SON

Our Lords Prayer

O ipsothis en to Stavro ekousios, ti Do Thou Who, of Thine own Good


eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon. Will, upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God-fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible. Ages.

Pater

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou. Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Our

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Amen Prostasia
Fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, Panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Amen
Theotokion
1

Oti

PRIEST

Champion Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth-giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our Godfearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave

Amin

For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
Amen

PEOPLE

Ap o l y t i k i o n o f S a t u r d a y o f t h e S o u l s TONE (8) PLAGAL 4

Vathi Sofias Filanthropos panta ikonomon, ke to simferon pasin aponemon mone Dimiourge, anapavson Kyrie tas psihas ton doulon Sou. En Si gar tin Elpida anethento, to Piiti ke Plasti ke Theo imon.

THE THEOTOKION IS A HYMN ADDRESSED TO THE ALL HOLY, BLESSED MOTHER OF GOD & EVER VIRGIN MARY

Only Creator Who our of Love for mankind arrange all things with Depth of Wisdom, and impart to all what is Beneficial: O Lord, grant Repose to the souls of Thy Servants. For they have placed their Hope in Thee, our Creator and Fashioner and God.

4.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

37.

Doxa Algos

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati to Adam ehrimatisen, i tou zilou apogevsis, pale en Edem, ote ofis ion exirevxato. Di aftou gar isilthen O Thanatos, pangeni katesthion ton anthropon. All elthon O Despotis, kathile ton drakonta, ke anapafsin imin edorisato. Pros afton oun voisomen. Fise Sotir, ke ous proselavou, meta ton eklekton Sou anapafson.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit
TONE (6) PLAGAL 2

Birth to God, O Only Blessed One.

Litany of Fervent Supplications

For the Reposed By St Damascene -

Of

Eleison

old in Eden, the eating of the Fruit resulted in pain when the serpent spat out his poison. Through Adam, Death entered, and it devoured the entire human race. Then the Master came and put the dragon down, and He granted us Rest. Let us shout to Him: Spare us, O Saviour! And to those whom Thou hast taken, grant Repose with Thine Elect. ages.

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison.

PRIEST

Have Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy Lord have mercy [3] Again, let us pray
and devout Christians for all Orthodox

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

ton eusovon ke Orthodoxon Hristianon.

PEOPLE PRIEST

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

iper tou Arhipiskopou (Sergiou) ke pasis tis en Hristo Adelfotitos. Theos iparhis ke Si tin doxan anapempomen to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

our Archbishop (Sergios) and all our Brotherhood in Christ.

Lord have mercy [3] Again, we pray for

Amin. Si
i O Theos imon, O en Sofia ta panta dimiourgon, ke pliron. Profitas exapestilas Hriste, profitefse Sou tin parousian, ke Apostolous, kirixe Sou ta megalia. Ke i men proefitefsan tin elefsin Sou, i de to Vaptismati efotisan ta ethni. Martyres de pathontes, etihon onper epothoun. Ke presvevi Si O Horos ton amfoteron, Sin ti Tekousi Se. Anapafson O Theos, psihas as proselavou, ke imas kataxioson tis Vasilias Sou, O Stavron ipominas, di eme ton katariton, O Litrotis mou, ke Theos.

Amen
Theotokion

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke filanthropos

PEOPLE PRIEST

Thou art our God Who in Wisdom


Creates and fills all things. O Christ, Thou sent Prophets to Prophesy Thy Coming, and Apostles to proclaim Thy Mighty Works. The former prophesied Thy Coming, and the latter Illumined the Nations through Baptism. Martyrs suffered and attained what they yearned for; and all these, together with Thy Mother, Intercede with Thee. O God, grant rest to the souls that Thou has taken to Thyself, and also count us wothy of Thy Kingdom. Thou art the One Who endured the Cross for me who am Condemned, O My Redeemer and God.

and Loving God, and to Thee we give Glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful

Amin En Onomati
Pater.

PEOPLE

Kyriou Evlogison,
PRIEST

Amen In the

Name of the Lord, Bless us, Father.

Doxa

ti Agia ke Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Holy, Consubstantial, Life-giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
2

Amin
irini, en anthropis evdokia. [3]

PEOPLE

Praises to Almighty God

Doxa en ipsistis Theo ke epi gis Glory Kyrie,


ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]

to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

Dismissal Prayers

Agathon

to exomologisthe to Kyrio, ke psallin to Onomati Sou Ipsiste. Tou anangelin to proi to eleos Sou, ke tin alithian Sou kata nikta. (PSALM 91) O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

PRIEST:

It is good to give Thanks to the Lord and to sing to Thy Name, O Most High, to proclaim Thy Mercy in the morning and Thy Truth at night. (PSALM 91) Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. [3]
2

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

Agios
[3]

READER

THIS IS READ, NOT CHANTED

36.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

5.

The Six Psalms


Psalm 3
Help For The Afflicted

ke is tous eonas ton eonon.

Kyrie
me!

ti eplithinthisan i thlivontes

Lord, how are they increased that


trouble me!

Amin Rimin,
tou thanatou ke frhoran, Sou to zoiforo thanato, kathiles Despota. Pasi de epigasas Zoin eonion, ke nekris exanastasin, thnitis edoriso. Othen Sou deometha, Soter anapafson, Pisti tous pros Se metastantas, ke tis akiratou Sou Doxis, toutous kataxioson Filanthrope.

the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Amen
Ap o s t i h a o f S a t u r d a y o f t h e S o u l s
TONE 2

Polli epanistante ep eme. Polli Si


legovsi ti psihi mou, ouk esti Sotiria afto en to Theo aftou.

Many
me.

are they that rise against

By

Many But I

there be that say of my soul, There is no help for him in his God.

de Kyrie, Antiliptor mou i Doxa mou, ke ipon tin kefalin mou. mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou Aftou. ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. fovithisome apo mnriadon laou, ton kiklo epitithemenon mi.

Thou, O Lord, art my Defender; Thou art my Glory, and the Lifter-up of my head.

Foni Ego Ou

called upon the Lord with my voice, and He heard me from His Holy Hill. again; me. for the Lord sustained

I lay down and slept, and rose up


STIHOS:

Thine own Life-bearing Death Thou destroyed the force and corruption that once belonged to Death, O Master. Thou became the Source of Eternal Life to all mortals, and to the dead Thou granted Resurrection. Therefore, O Saviour, we Entreat Thee to grant rest to all who with Faith have passed away to Thee, counting them worthy of Thine Immortal Glory, as the Lover of humanity.

will not be afraid of ten thousands of people, who have set themselves against me round about.

Makarii, ous exelxo ke proselavou, Kyrie

VERSE:

Blessed art those whom Thou choose and help, O Lord.

Ina,

Anastra
mou.

Kyrie soson me O Theos

Up, Lord, and help me, O my God! For


Thou smite all my enemies upon the cheek-bone; Thou have broken the teeth of the ungodly. Thy Blessing people. is upon Thy

Oti

si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas. Kyriou i Sotiria, ke epi ton laon Sou i Evlogia Sou. ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou.

tous anthropous kinonous Thias Vasilias ergasi, Stavron ipeminas, Thanaton ekousion kataexamenos. Dia touto deometha, ti Si evsplaghnia, metohous anadixon tis Vasilias Sou, Pisti tous pros Se metastantas, ke tis aidiou Sou Doxis, ke Makariotitos axioson.

Thou

Tou Ego

Salvation belongs to the Lord; and


STIHOS:

accepted voluntary Death after enduring Crucifixion, O Lord, in order to make human beings sharers in Thy Divine Kingdom and Rule. Therefore, O Saviour, we pray to Thee, that in Thy Compassion,Thou will make those who passed away to Thee with Faith Sharers in Thy Kingdom, O Master, counting them worthy of Thine Eternal Glory and Beatitude.

I lay down and slept, and rose up


again; for the Lord sustained me.

Ke to Mnimosinon afton is genean ke genea.

VERSE:

Sose

Psalm 37 [38]
A Psalm Of Repentance

Kyrie,

mi to thimo Sou elegxis me, mide ti orgi Sou pedevsis me. Oti ta veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou.

O Lord, do not rebuke me in Thy


Wrath, nor chasten me in Thy hot displeasure! For Thine Arrows pierce me deeply and Thy Hand presses me down. is no soundness in my flesh because of Thine Anger, nor any peace in my bones because of my sin.

Ouk estin iasis en ti sarki mou apo There


prosopou tis Orgis Sou, ouk estin irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou.

to son plasma voulithis, tis ikonomias to ontos vathi Mystirion, Heron exetelesas, os iperagathos, ke timis exigorasas, ton simpanta Kosmon, Emati Timio Sou. Dio deometha, Pisti tous pros Se metastants, ke tou glikitatou Sou kallous, toutous kataxioson Filanthrope.

And their Remembrence is from generation to generation. Wishing to Redeem what Thou had made, O Lord, exceeding Good, Thou rejoiced as Thou executed Thy Plan of Salvation, which was a profound Mystery. And Thou offered Thy Precious Blood as Payment and Ransom for the world. Therefore, we Entreat Thee to grant to all who with Faith have passed away to Thee, that they may enjoy Thy Sweet Beauty, since Thou art the Lover of humanity.

6.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

35.

Ta

kala ke simferonta tes psihes imon ke irini to kosmo para tou Kyriou etisometha.

PRIEST

For things that are Good and Profitable to our souls, and for Peace in the world, let us ask of the Lord Grant this, O Lord That we may complete Grant this, O Lord That the end of

Oti

e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

For my iniquities weigh upon my


head; like a heavy burden they are too heavy for me.

Parashou Kyrie Ton ipolipon

Prosoxesan

PEOPLE PRIEST

hronon tis zois imon en irini ke metania ektelese, para tou Kyriou etisometha tis Zois imon, Anondina, Anepeshinta, Irinika ke Kalin Apologian tin epi tou Foverou Vimatos tou Hristou etisometha.

the remainder of our lives in Peace and Penitence, let us ask of the Lord our Lives may be Christian, without pain, blameless and Peaceful, and for a Good Account at the Fearful Judgement Seat of Christ, let us ask of the Lord All Holy, Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole Life to Christ our God.

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou. ke katekamfthin eos telous, olin tin imeran skithropazon eporefomin. ke ouk estin iasis en ti sarki mou.

My

wounds are foul festering because of foolishness.

and my

Etaleporisa

I am

troubled, I am bowed down greatly; thus I go mourning all the day long. my loins are full of inflammation, and there is no soundness in my flesh.

Parashou Kyrie Hristiana ta teli

PEOPLE PRIEST

Oti i psihi mou eplisthi empegmon, For Ekakothin ke etpinothin eos sfodra, I
irfomin apo kardias mou. stenagmou tis

am feeble and severely broken; I groan because of the turmoil of My heart. and My sighing is not hidden from Thee.

Parashou Kyrie Tis Panagias,

PEOPLE PRIEST

Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Grant this, O Lord Rembering our

Ke I

enantion Sou pasa i epithimia mou, ke O stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

Lord, all my desire is before Thee My heart pants, my strength fails


me; the light of my eyes has also gone from me.

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan.

My

Make The Sign Of The Cross & Bow Down

loved ones and my friends stand aloof from my plague, and my relatives stand afar off.

Si Kyrie Oti Theos

PEOPLE PRIEST

Eleos, iktirmon, ke Filanthropias iparhis, ke Si tin Doxan anapempomen, to Patri, ke to Iio, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

God of Mercy, Compassion and Love for mankind, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

To Thee, O Lord! For Thou art a

Ke Ke

i engista mou makrothen estisan, ke exeviazonto i zitountes tin psihin mou. i zitountes ta kaka mi elalisan mateotitas, ke dolistitas olin tin imeran emeletisan. ouk anigon to stoma

Those also who seek My Life lay


snares for me.

Those

who seek My harm speak of destruction and plan deception all the day long.

Ego de osi kofos ouk ikonon, ke osi But


alalos aftou.

Amin Irini pasi Ke to pnevmati sou Tas kefalas imon to Kyriou klinate Si Kyrie Son gar esti to elein ke sozin imas,
O Theos imon, ke Si tin Doxan anapempomen: to Patri, ke Iio, ke Agio Pnevmati, nin ke ai,

Amen PRIEST Peace be to all


PEOPLE

Ke Oti Oti

I, like a deaf man, do not hear; and I Am like a mute who does not open his mouth. Am like a man who does not hear and in whose mouth are no reproofs.

We Bow Our Heads For The Blessing


PEOPLE PRIEST

egenomin osi anthropos ouk akouon, ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou.

Thus I For For

And to thy spirit


Let
us bow our heads to the

epi si Kyrie ilpisa, si isakousi Kyrie O Theos mou. ipa, mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan.

Lord Make The Sign Of The Cross & Bow Down To God
PEOPLE PRIEST

in Thee, O Lord, I hope; Thou will hear, O Lord my God.

To Thee, O Lord For Thine it is to grant Mercy

and to Save us, O our God and to Thee we offer all Glory: to

I said, Hear Me, lest they rejoice over Me. Lest, when My Foot slips, they exalt themselves against Me.

34.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

7.

Oti Oti

ego is mastigas etimos, ke i algidon mou enopion mou diapantos. tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis amartias mou.

Am ready for Wounds and My Pain is with Me always. will confess my iniquity; I will be in anguish over my sins.

tous Eonas.

Ages.

For I

Amin Amen Genito, Kyrie, to Eleos Sou ef imas, Let Thy Mercy, O Lord, come upon
kathaper ilipisamen epi Se. us, just as we have Hoped in Thee.

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte But My enemies are vigorous, and


iper eme, ke eplithinthisan i misountes me adikos. they are strong; and those who hate Me wrongfully have multiplied.

Evlogitos

i, Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou. i, Despota, sinetison me ta dikeomata Sou.

Blessed art

Thou, O Lord: Teach me Thy Commandments. me understand Commandments. Thy

Evlogitos

Blessed art Thou, O Master: make Blessed O To


art Thou, O Holy One, Enlighten me with Thy Commandments.

antapodidontes kaka anti agathon, evdievallon me, epi katediokon dikeosinin. mou mi apostis ap emou. Proshes is tin voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

Those

also who render evil for good, they are My adversaries because I follow what is Good. God, be not far from Me! Make haste to help Me, O God of My Salvation! [2]

Evlogitos Kyrie, Si

i, Agie, Fotison me tis Dikeomasi Sou. to Eleos Sou is to eona, ta Erga Sou mi Paridis. prepi enos, Si prepi Imnos, Si

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos Do not forsake Me, O Lord; O My

Lord, Thy Mercy remains forever; turn not away from the Works of Thy Hands! Thee is due all Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Psalm 62 [63]
Friendship With Almighty God

Theos O Theos mou pros Se orthrizo edipise Si i psihi mou, posaplos Si i sarx mou, en gi erimo ke avato ke anidro, outos en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou.

God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsts for Thee. My flesh longs for Thee in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for Thee in the Sanctuary, to see Thy Power and Thy Glory. Thy Loving-kindness is better than life, my lips shall praise Thee.

Doxa prepi, to Patri ke to Iio, ke to Agio Pnevmati, Nin, ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

Amin. Plirosomen tin eothinin deisin imon


to Kyrio

Amen
PRIEST

Morning Litany

Let us complete our Morning Prayer to the Lord:


on us, and protect us, O God, by Thy Grace

Oti

krisson to eleos Sou iper zoas, ta hili mou epenesovsi Se.

Because

Kyrie eleison Antilavou Soson, Amin Tin imeran

Outos evlogiso Se en ti zoi mou, en Thus I will Bless Thee while I live.
to Onomati Sou aro tas hiras mou. I will lift up my hands in Thy Name.

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

Lord, have mercy PRIEST Help us, Save us, have mercy
PEOPLE PEOPLE PRIEST

Osi

steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

My soul shall be satisfied as with


marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. and meditate on Thee in the night watches.

pasan Telian, Agian, Irinikin ke anamartiton para tou Kyriou etisometha.

whole day, that it may be Perfect, Holy, Peaceful and sinless, let us ask of the Lord

Amen For this

I emnimonefon Sou epi tis stromnis I shall remember Thee on my bed


mou, en tis orthris emeleton is Se.

Parashou Kyrie Angelon Irinis,

PEOPLE PRIEST

Oti

egnithis Voithos mou, ke en ti skepi ton Pterigon Sou agaliasome.

Because My

Thou have been my Help, therefore in the shadow of Thy Wings I will rejoice. soul follows close behind Thee. Thy right Hand upholds me.

Piston Odigon, Filaka ton psihon ke ton somaton imon para tou Kyriou etisometha.

Peace, a Faithful Guide, a Guardian of our souls and bodies; let us ask of the Lord and Remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord

Grant this, O Lord For an Angel of

Ekollithi

Parashou Kyrie Signomin ke afesin

PEOPLE PRIEST

i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i Dexia Sou.

ton amartion ke ton plimelimaton imon para tou Kyriou etisometha

Grant this, O Lord For the Forgiveness,

Parashou Kyrie
8. Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

PEOPLE

Grant this, O Lord


33.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Doxa en ipsistis Theo ke epi gis Glory


Irini, en anthropis Evdokia.

to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

Anti de is matin exitisan tin psihin But


mou, iselefsonte is ta katotata tis gis, paradothisonte is hiras romfeas, merides alopekon esonte.

Imnoumen Kyrie

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan.

We Praise Thee, we Bless Thee, Lord,

we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory. King, God of Heaven, Father Almighty: Only Begotten Son, Lord Jesus Christ and Holy Spirit.

those who seek my life to destroy it, shall go into the lower parts of the earth. Let them fall by the sword so that they shall be a portion for jackals. Everyone who swears by Him shall glory. For the mouth of those who speak lies shall be stopped.

Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

de Vasilefs evfranthisete epi to Theo, epenethisete pas o onmion en afto oti enefragi stoma lalounton adika. tis orthris emeleton is se: oti egnithis Voithos mou, ke en ti skepi ton Pterigon sou agaliasome. i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

But the King shall rejoice in God.

Kyrie O Theos, O Amnos tou Theou, Lord


O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. our Supplications, O Thou Who sits on the right Hand of the Father, and have mercy on us. Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father. I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

En

In

the night watches have I trusted in Thee: for Thou have been my Helper and under the shadow of Thy Wings will I rejoice. Right Hand shall uphold me.

Prosdexe

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas. Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Receive

Ekollithi

My soul cleaves to Thee: and Thy Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Doxa Amin Alleluia


[3]

Oti

For

Amin. Amen Kath ekastin imeran Evlogiso Se, ke Every day


enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos.

[3]

Doxa

Si, O Theos

Amen Alleluia[3] Glory


God
[3]

to Thee, O

Kyrie, Ego

katafigi egeithis imin en genea ke genea. ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou, oti Imarton Si.

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri Amin Kyrie

Lord, Thou hast been our Refuge from generation to generation. O Lord have Mercy on me; heal my soul, for I have sinned against Thee.

ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, Amen

and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

I have said: O

Psalm 87 [88]
THE DARKNESS OF DEATH

Kyrie,

Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou. opsometha Fos

Lord, to Thee have I fled: teach me to do Thy Will for Thou art my God. with Thee is the Fountain of Life; in Thy Light we shall see Light. Thy Mercy to those who know Thee.

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou.

Lord, God of my Salvation, I have cried day and night before Thee. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear unto my cry.

Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou For Paratinon


to Eleos ginoskousi Se. Sou tis

Iseltheto

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie. zoi mou to adi ingise.

Let

Extend

Oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is For my soul is full of troubles and
my life draws near to the grave.

Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti Grant, O Lord, that in this day we


anamartitous filahthine imas. may be kept without sin.

Proselogisthin

Evlogitos

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is

Blessed art thou, O Lord, the God


of our Fathers, and Praised and Glorified in Thy Name unto the

meta ton katavenonton is lakkon, egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk

am counted with those who go down to the pit; I am like a man who has no strength, adrift among the dead, like the slain who lie in the grave, whom Thou remembers no

32.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

9.

emnisthis eti, ke afti ek tis hiros sou aposthisan.

more, and who are cut off from Thy Hand.

Ethento

me en lakko katotato, en skotinis ke en skia thanatou. Ep eme epestirihthi o thimos sou, ke pantas tous metorismous sou epigages ep eme diapalma. emou, eaftis. tous gnostous mou ap ethento me vdeligma

Thou

hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the depths. Thy Wrath lies heavy upon me, and Thou have afflicted me with all Thy Storms. hast put away my acquaintances far from me. Thou hast made me an abomination to them.

tin aftharsian tis sarkos, aftos anista imas, ke dorite tin Anastasin imin, ke tis Doxis ekinis, me Evfrosinis pantas axii, tous en Pisti aklini, pepistefkotas thermos ep Afto.

Emakrinas

Thou

reigning, even He Who was Crucified and Rose again. He has granted us the Incorruption of our flesh; He raises us and grants us the Resurrection; and to all of us who have ardently believed in Him with unwavering Faith, He grants us that Glory and Joy. Son, and to the Holy Spirit TONE 2

Doxa Os

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


a flower withers, and as a dream passes, likewise every human disintegrates. Then, at the Sound of the Trumpet, there will be like an earthquake, and all the dead will be raised to meet Thee, O Christ God. When that time comes, O Master, place the spirits of Thy servants, whom Thou hast taken from us, in the Dwellings of Thy Saints forever. Ages.

Patedothin

ke ouk exeporefomin. I ofthalmi mou isthenisan apo ptohias. imeran, dipestasa pros se tas hiras mou.

am shut up and I cannot get out. My eye wastes away because of affliction. I have called daily upon Thee. I have stretched out my hands to Thee. Thou work Wonders for the dead?

Ke ekekraxa pros Se Kyrie olin tin Lord, Mi tis nekris piisis thavmasia? I
iatri anastisofsi exomologisonte Si? ke

Will

Shall

the dead arise and praise Thee? Thy Loving-kindness be declared in the grave? Or Thy Faithfulness in the place of destruction? Thy Wonders be known in the dark? And Thy Righteousness in the Land of Forgetfulness? to Thee I have cried out, O Lord, and in the morning my Prayer comes before Thee.

anthos marenete, ke O sonar parerhete, ke dialiete pas anthropos. Palin de ihousis tis Salpingos, nekri os en sissismo pantes anastisonte, pros tin sin ipatisin Hriste O Theos. Tote Despota, ous metestisas ex imon, en tes ton Agion Sou katataxon skines, ta Pnevmata Despota ton Son Doulon ai.

As

Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou, Shall


ke tin Alithian Sou en ti apolia?

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Mi

gnosthisete en to skoti ta thavmasia Sou, ke i Dikeosini Sou en gi eplelismeni? pros se Kyrie ekeraxa, ke toproi i prosevhi mou profthasi Se.

Shall

Amin

Amen
THE CONGREGATION MUST STAND

Theotokion

Kago Inati

But

Here Maria Theotoke, O Naos O Rejoice, O Mary, Mother of God,


akatalitos, mallon de O Agios, kathos voa O Profitis. Agios O Naos Sou, Thavmastos en Dikeosini.

Kyrie apothis tin prosevhin mou, apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou. etapinothin ke

Lord,

why do Thou cast off my soul? Why do Thou hide Thy Face from me?

for Thou art the Indestructable Temple, or rather the Holy Temple, as the Prophet David said: Holy is Thy Temple, Wondrous in Righteousness.

The Small Doxology


THE DOXOLOGY IS READ BY A READER NOT CHANTED AS USUAL

Ptohos

I have been afflicted and ready to


die from My youth.

Si

Ipsothis

de exiporithin.

suffer Thy distraught.

terrors.

am

Ep eme diilthon e orge Sou.

Thy

fierce Wrath has gone over Me.

Doxa prepis, Kyrie, O Theos imon, ke si tin Doxan anapempomen, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

READER:

To Thee is due Glory: O Lord our God, and to Thee we send up Glory: to the Father and to the Son and to the Holy Spriit now and forever, and to the Ages of Ages.

Ke i foverismi Sou exetaraxan me. Thy Terrors have cut Me off. Ekiklosan me os idor, olin tin They came round me all day long
imeran periehon me ama. like water; they engulfed Me altogether.

Amin. Doxa Si to Dixanti to Fos.

Amen Glory to Thee Who has shown


us the Light!

10.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

31.

Ti

apatite anthropos afhon, ti matin tarattete, O pilos, ke met oligon O aftos? Ti ou logizete O hous, oti konis to firama, ke saprias ke fthoras apovoli? I oun pilos semen anthropi, ti prostetikamen ti gi? Ke is Hristou semen simfiti, ti ou prostrehomen afto, ke olin afemeni tin epikiron ke reousan zoin, ti zoi ti aftharto, akolouthountes? Itis estin O Hristos, O Fotismos ton psihon imon.

Why

is mankind deceived into boasting, and why is he troubled for no purpose, since he is made of earth and will soon return to it? Why not reflect on the fact that he is made from earth, and will end in rotten putrefaction? So if we humans are clay, why are we so attached to the earth? And if we are planted together with Christ, why not run to Him, and leave behind this mortal and fleeting life, and aspire rather to the Life Incorruptible? Christ is this Life, and the Illumintion of our souls.

Emakrinas Kyrie

ap emou filon, ke tous gnostous mou apo taleporias. O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

My O

loved ones and friends, Thou have put far from Me. My only companion is Darkness.

Lord, God of my Salvation, I have cried day and night before Thee. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear unto my cry.

Iseltheto

Let

Psalm 102 [ 103 ]


A Prayer Of Praise For Gods Mercy And His Angelic Hosts

Evlogi

i psihi mou ton Kyrion, ke panta ta entos mou to Onoma to Agion aftou. epilanthanou pasas tas enesis aftou. Ton evilatefonta pases tes anomies sou, ton iomenon pasas tas nosous sou, ton litroumenon ek fthoras tin zoin sou, ton stefanounta se en elei ke iktirmis, ton empiplonta en agathis tin epithimian sou. Anakenisthisete os meou i neotis sou.

Bless the Lord, O my soul; and all


that is within me, Bless His Holy Name! the Lord, O my soul, and forget not all His Benefits: Who forgives all your iniquities, Who heals all your diseases, Who Redeems your life from destruction, Who crowns you with Loving-kindness and tender Mercies, Who satisfies your mouth with Good Things, so that your youth is renewed like the eagles.

Evlogi i psihi mou ton Kyrion ke mi Bless

Enite

Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo. stisas methorion, aftharsias, ke thntotitos Sotir, ke tis en Hariti Zois, tis fthoras apallaxas te, pros tin protin metathemenos zoin, aftos tous Doulous Sou Despota, ous proselavou ex imon, mata Dikeon anapafson, ke en Horo ton Eklekton, ke touton ta onomata, Metagrapsas en Vivilo tis Zois, en Foni Arhangelou, exanastisas Salpingos ihi, kataxioson aftous, tis Ouraniou Vasilias Sou.

Praise When

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. Thou formed Adam with Thy Hand, O Saviour, Thou set him between Incorruption and mortality. Later, Thou made Life in Grace to be free of corruption, and Thou moved him back to his former Life. Now, O Master, to Thy Servants, whom Thou hast taken from us to Thyself, grant Repose with the Righteous and in the Choir of the Elect; and record their names in the Book of Life; and raise them at the sound of the Archangels Trumpet; and count them worthy of Thy Heavenly Kingdom.

O ti Hiri Sou plasas ton Adam, ke

Pion

eleimosinas O Kyrios, ke krima pasi tis adikoumenis. Egnorise tas odous aftou to Mosisi tisiis Israil ta thelimata aftou. Iktirmon ke elimon O Kyrios, makrothimos ke polieleos. is telos orgisthisete, oude is ton eona minii. Ou kata tas amartias imon epiisen imin, oude kata tas anomias imon antapedoken imin.

The

Lord executes Righteousness and Justice for all who are oppressed. He made known His Ways to Moses, His Acts to the Children of Israel. The Lord is Merciful and Gracious, slow to anger, and abounding in Mercy. will not always struggle with us, nor will He keep His Anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities.

Ouk

He

Enite

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. Anesti lisas ton desmon, Adam ton Protoplaston, ke tou Aidou katalisas tin ishin. Tharsite pantes i nekri, enekrothi O Thanatos, eskilefthi ke O Aidis sin afto, ke O Hristos evasilefsen, O Stavrothis ke Anastas, aftos imin exarsato,

Praise Him with tuneful cymbals;


praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Oti kata to ipso tou ouranou apo For, as the heavens are high above
tis gis, ekrateose Kyrios to eleos aftou epi tous fovoumenous afton. the earth, so Great is His Mercy towards those who fear Him.

Hristos

Christ Arose, and from the bonds


He loosened Adam, the Firstcreated man, and He destroyed the power of Hades. Take courage, all you Reposed, for Death has been put to death, and with it Hades has been despoiled. And Christ is

Kethoson Kathos

apehousin anatole apo dismon, emakrinen af imin tas anomias imon. iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton. Oti aftos egno to plasma imon.

As

far as the East is from the West, so far has He removed our transgressions from us. the Lord pities those who fear Him. For He knows our frame;

As a father pities his children, so

30.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

11.

Mnisthiti oti hous esmen.

He remembers that we are but dust.

Theotokion

Anthropos,

osi hortos e imere aftou, osi anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou. de eleos tou Kyriou apo to eonos ke eos tou eonos epi tous fovoumenous afton. Ke i dikeosini aftou epi iious iion, tis filassousi tin diathikin aftou, ke memnimenis ton entolon aftou tou piise aftas.

As

for man, his days are like grass; as a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes over it and it is gone. And the place remembers it no more. Everlasting to Everlasting on those who fear Him and His Righteousness unto childrens children, to those who keep His Covenant, and to those who remember His Commandments - to do them.

Maria

Theonimfevte, Hriston apafstos Presveve, iper imon ton Son Doulon, Sin Theigoris Profites, ke ton Martiron dimis te, Ierarhon Osion te, ke panton te ton Dikeon, sigklironomous genesthe, tis Ouranon Vasilias.

To

But the Mercy of the Lord is from

Virgin Mary, Bride of God: cease not praying to Christ for us, with the God-Inspired Prophets and also the Hosts of Martyrs, and Hierarchs and Holy Monks, the Righteous Saints, that we all who are Thy servants may together with Thee inherit the Blessed Kingdom of Heaven.

Lauds: The Praises to God P s a l m 1 4 8 TONE (8) PLAGAL 4


Praises To The Lord From All Creation

Pasa

Kyrios

en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i vasilia Aftou panton despozi. aftou, Dinati ishii piountes ton Logon Aftou, tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou.

The

Lord has established Throne in Heaven and Kingdom rules over all.

His His

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Evlogiete ton Kyrion pantes Angeli Bless

the Lord, You His Angels, who excel in Strength, who do His Word, heeding the Voice of His Word. the Lord, all You His Hosts, You Ministers of His who do His Pleasure. in all places of His Dominion. Bless the Lord, O my soul! [2]

Enite

Praise Him, all His Angels; praise


Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Evlogiete

ton Kyriou passe e Dinamis Aftou, Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou. Aftou, en panti topo tis Despotias aftou. Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2]

Bless

P s a l m 1 5 0 Saturday of the Souls


TONE (8)PLAGAL 4

Evlogiete ton Kyrion pante ta Erga

Bless the Lord, all you His Works,

Enite

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. houn imon vlepontes, ke tis fiseos imon to asthenes, ke tin evtelian imon, ke to telos opsometha, ke ta organa tou skevous tis sarkos, ke oti konis O Anthropos, vroma skolikon ke fthora. Oti xira ta osta imon, olos mi ehonta pnoin. Tous tafous katidomen, pou i doxa? Pou to kallos tis morfis? Pou i eilalos glossa? Pou is ofris? I pou O ofthalmos? Panta konis ke skia. Dio fise Sotir panton imon.

Praise

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty. and seeing that we are earth, and the fact that our nature is infirm, let us behold that we are vile and see what our end is like and the organs of our vessel made of flesh, and that everyone is but dust, food for worms, and decay; that our bones are dry and have no breath. Let us look into the graves: Where is the glory? Where is the beauty of our form? Where is the tongue that spoke so well? Where is the brow, and where is the eye? All are but dust and shadow. Therefore, O Saviour, spare us all!

Defte pro telous pantes Adelfi, ton

O Brethren: come before the end,

Psalm 142 [143]


Waiting In The [Spiritual] Darkness For The [Divine] Light

Kyrie isakouson tis prosefhis mou, Hear my Prayer, O Lord.


enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti dikeosini Sou.

Listen to my supplication! In Thy Faithfulness answer me for Thy Righteousness sake Thy servant, for in Thy Sight no one living is Righteous.

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zoin. Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin gin tin zoin mou , ekathise me en skotinis os nekrous eonos.

Do not enter into Judgement with For the enemy has persecuted my
soul; he has crushed my life to the ground; he has made me dwell in darkness, like those who have long been dead.

Oti

Ke

ikidiasen ep eme to pnevma mou. En emi etrahthi i kardia mou.

Therefore

my spirit is overwhelmed within me; my heart within me is distressed.

Enite

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

Praise Him with the sound of the


trumpet; praise Him with lute and harp.

12.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

29.

Asigitis Megalinomen!

Mary, for the Salvation of us Believers. Let us always Praise and Magnify Him!

Emnisthin

The Small Litany

imeron arheon. Ke emeletisa en pasi tis ergis Sou, en piimasi ton Hiron Sou emeleton. pros Se tas hiras mou, i psihi mou os gi anidros Si. isakouson mou, Kyrie exelie to pnevma mou! emou, ke omiothisome katavenonsin is lakkon. Sou, oti epi Si ilpisa. tis

remember the days of old; I meditate on all Thy Works; I muse on the Work of Thy Hands. soul longs for Thee like a thirsty land.

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord.


upon us, and keep us, O God, by Thy Grace.

Dipetasa Tahi

I stretch out my hands to Thee; my Answer me speedily, O Lord;


spirit fails! I be like those who go down into the pit. me to hear Thy Loving Kindness in the morning, for in Thee do I trust. me to know the Way in which I should walk, for I lift up my soul to Thee. me, O Lord, from my enemies, for in Thee I take shelter. my

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have mercy
PEOPLE PEOPLE PRIEST

Mi aspostrepsis to Prosopon Sou ap Do not hide Thy Face from me lest Akouston piison mi to proi to Eleos Cause Gnorison Exelou
mi, Kyrie, odon en i porevsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, Ahrantou,

Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our Life to Christ M a k e T h e S i g n O f T h e C r o s s &our w D o w n T o G o d B o God.
PEOPLE

Amen/Lord have mercy Remembering our Most

Cause

Si Kyrie Oti Se Enousi pase e Dinamis ton


Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For all the Powers of Heaven


praise Thee, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

me ek ton ehthron mou Kyrie, oti pros se katefigon. me tou piin to Thelima Sou, oti Theos mou is Si. me en ti evthia. me, en ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou.

Deliver

Didaxon

Teach me to do Thy Will, for Thou


art my God. a level Path. sake! For Thy Righteousness sake bring my soul out of trouble.

To Pnevma Sou to Agathon odigisi Let Thy Good Spirit lead me on

Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis Revive me, O Lord, for Thy Names In Thy Mercy cut off mine enemies
and destroy all those who afflict my soul, for I am Thy servant. Listen to my supplication! In Thy Truth answer me for Thy Righteousness sake

Amin

Amen Ke

E x a p o s t i l a r i o n o f S a t u r d a y o f t h e S o u l s TONE 3

O ke nekron ke zonton, exousiazon Having, as God, Authority over the


os Theos, anapafson tous Sous Doulous, en tes skines ton eklekton. I gar ke imarton Soter, all ouk apestisan ek Sou. living and the dead, grant Rest to Thy servants in the Dwellings of the Elect. O Saviour, even if they sinned, yet did not depart from Thee.
TONE 2

en to eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou, ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego. enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Kyrie isakouson tis prosefhis mou, Hear my Prayer, O Lord. Do

Exapostilarion of Saturday of the Souls

Anapafson

tous doulous Sou, en hora zonton Kyrie, entha apedra odini, lipi omou ke stenagmos, ilathi os Filanthropos, aper en vio imarton. Monos gar Anamartitos, Iparhis ke Eleimon, nekron ke zonton Despotis.

Lord, Repose Thy Servants in the Land of the Living, in a Place where there is no longer sorrow, no suffering, pain, or sighing. Be gracious towards their sins in life, as Thou art the Only Sinless One Who is Merciful and Master of both the living and the dead.

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon. [2]

not enter into Judgement with Thy servant, for in Thy Sight no one living is Righteous. [2] a

To Pnevma Sou to agathon odigisi Let Thy Good Spirit lead me on


me en ti evthia. level Path.

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages

28.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

13.

of Ages.

Amin Amen Allelouia [3] Doxa Si, O Theos! Alleluia [3] Glory to Thee, O God.
[3] [3]

Doxa
Si!

Si, O Theos imon, Doxa

Glory O

to Thee, our God, Glory to Thee!

Tous

I Elpis imon, Kyrie, Doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Kyrie Eleison Iper tis Irinis
Irinis ke tis Sotirias ton psihon imon, tou Kyriou deithomen... tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen... Ikou toutou ke ton meta Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen... imon: Papa ke Patriarhi (THEODOROU) ke tou Arhiepiskopou imon (SERGIOU) tou Timiou Presviteriou, tis en Hristo Diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen.

Our Hope, O Lord: Glory to Thee!


PRIEST

The Great Litany

In Peace let us pray to the Lord

ex iovolon digmaton kekimimenous, kataposeos ofeon, simpatiseos ippon k eek pnigmou, ke aghonis tou pelas, pisti si latrefsantas anapafson

Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and
PEOPLE

Lord, whether Thy departed Faithful Servants who worshipped Thee died of poisoning, or were killed by an animal, or were in an accident, or were murdered: grant Repose to them all. to Thee, our God, Glory to Thee!

Doxa
Si!

Si, O Theos imon, Doxa

Glory O

for the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...


PEOPLE PRIEST

Ekaston

the whole world, for the well-being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....

Lord have mercy For the Peace of

kat onoma, ton en Pisti thanenton, apo tou eonos, ke geneon ke geneas, akatakritos parastathine Si tote, en ti Parousia Sou Axioson.

Lord, grant to everyone by name, who died in Faith, from all time and from generation to generation, to stand uncondemned in Thy Presence when Thou come again. Son, and to the Holy Spirit

Doxa O

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Our


one God in Trinity unceasingly hears: Glory to Thee! For although Each One is God, yet the Father and the Son and the Spirit are One in Nature, in the characteristic Attributes of the Three-fold Light.

Kyrie Eleison Iper tou Agiou

Lord have mercy PRIEST For this Holy Temple, and for
PEOPLE

Troparion of the Holy Trinity


is en Triadi Theos, Doxa Si! Anafstos. I gar ke Theos ekaston, all is ti Fisi Peli, O Patir O Iios ke to Pnevma, tis Trisofaesin Idiomasi.

those who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...

Kyrie Eleison Iper tou Patros

Lord have mercy PRIEST For our Father:


PEOPLE

Pope & Patriarch (THEODOROS) and for our Archbishop (SERGIOS,) for the Venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord. and city, and for every city and country, and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. ages.

Amin.
ton proonta, ke galouhis afrastos, ton trofodotin tou kosmou, anaklinis ton tou pantos sinohea, Hriston Monon Litrotin imon Panamome.

Amen
Theotokion
All Blameless Virgin, Thy Childbirth is beyond comprehension. For Thou gave Birth to Him Who Pre-Exists, and Thou ineffably Nursed Him Who feeds the world. Thou put Him to bed Who holds the whole Universe together. He is Christ, our One and Only Redeemer!

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen. aeron, eforias ton karpon tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen. Eleison

Lord have mercy PRIEST For this Community


PEOPLE

Iper noun O tokos Sou. Gennas gar O

Kyrie Eleison Iper efkrasias

PEOPLE PRIEST

for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord

Lord have mercy For seasonable weather,

The Hiermos as Katavasia

Kyrie Iper

pleonton, odiporounton, nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton

Lord have mercy PRIEST For those at sea,


PEOPLE

Ton

and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for

Prodilothenta en Ori to Nomotheti, en Piri ke Vato, Tokon ton tis Aiparthenou, is imon ton Piston Sotirian, Imnis

Let us sing to Him Who to Moses


of old, on the Mountain, Prefigured in the Burning Bush the Childbirth of Ever Virgin

14.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

27.

Antelaveto

Israil pedos Aftou mnisthine Eleous kathos elalise pros tous Pateras imon, to Avraam ke to spermati aftou eos eonos.

He,

remembering His Mercy, has helped His servant Israel, as He promised to our Forefather, Abraham and his seed forever.

tou Kyriou deithomen.

captives and for their salvation, let us pray to the Lord


PEOPLE PRIEST

Kyrie Eleison Iper tou risthine

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen

from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord have Mercy upon us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.

Lord have mercy For our deliverance

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

PEOPLE PRIEST

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. ipere vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Lord have mercy Help us, Save us,

Katavasia of the 9th Ode T h e H i e r m o s


TONE (8) PLAGAL 4

Ton

prodilothenta en ori to Nomotheti, en piri ke vato, tokon ton tis Aiparthenou, is imon ton piston sotirian, imnis asigitis megalinomen.

Let us sing to Him Who to Moses


of old prefigured in the Burning Bush the Childbirth of the Ever Virgin Mary, for the Salvation of us believers. Let us always praise and magnify Him.

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, ahrantou,

PEOPLE PRIEST

Holy, Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Amen/Lord have mercy Commemorating our All

Troparia of the Souls

Make The Sign Of The Cross & Bow Down To God

Doxa
Si!

Si, O Theos imon, Doxa

Glory To

to Thee, our God, Glory to Thee!

Entha

evfrenomenon estin i katikia, ton Agion Sou Kyrie, pantas tous ap eonos, kekimimenous en Pisti t e ke Elpidi, agalliasthine kataxioson.

those who from all time have Fallen Asleep in Faith and hope, O Lord, grant that they may greatly rejoice in the Place of Thy Saints, where all who have their dwelling therein are glad. to Thee, our God, Glory to Thee!

Si Kyrie Oti prepi

PEOPLE

Si pasa Doxa, Timi ke

PRIEST

Proskinisis to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! For to Thee belong all Glory, Honour and Worship, to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin Allilouia! (3) Allilouia! (3) STIHOS: Makarii Allilouia! (3) STIHOS: Ke to Allilouia! (3) O
vathi Sofias Filanthropos panta ikonomon, ke to simferon pasin aponemon Mone Dimiourge, anapafson Kyrie tas psihas ton doulon Sou. En Si gar tin Elpida

PEOPLE

Amen

Doxa
Si!

Si, O Theos imon, Doxa

Glory O

The Alleluias

Tous

Theominia, thanatikon ektriventas, keravnon pantion, ex ouranou enehthenton, gis shisthisis, epiklisasis thalassis pantas tous Pistous, Hriste anapafson. Si, O Theos imon, Doxa Si!

Christ, grant Repose to all the Faithful who were wiped out by a natural disaster, whether by lightning, earthquake or tsunami. to Thee, our God, Glory to Thee! and and and and

ous exelexo ke proselavou, Kyrie. mnimosinon afton is genean ke genean.

Alleluia! (3) Alleluia! (3) VERSE 1: Blessed

are those whom Thou Choose and Help, O Lord.

Doxa Pason

Glory

Alleluia! (3) VERSE 2: And their Alleluia! (3)

remembrance is from generation to generation.

ilikian, presvitas ke neaniskous, neous ke efivous, pedas, ke ta aora vrefi, arrenikin fisin te ke thilian, anapafson O Theos, ous proselavou Pistous.

O God take to Thyself all departed


Faithful of all ages, old young alike, young adults adolescents, children infants, male and female, grant Repose to them all.

Ap o l y t i k i o n o f S a t u r d a y o f t h e S o u l s

only Creator Who out of Love for mankind arrange all things with depth of Wisdom, and impart to all what is Beneficial, O Lord, grant Repose to the

26.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

15.

anethento, to Piiti ke Plasti ke Theo imon.

souls of Thy servants. For they have placed their hope in Thee our Creator and Fashioner and God.

Oti epevlepsen epi tin tapinosin tis For He has regarded the Humility
doulis aftou. Idou gar apo tou nin Makariousi me pase i genee.
STIHOS

Doxa En

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit Thee our Creator Fashioner and God! ages.

of His Handmaiden: for behold from henceforth all generations shall call me Blessed.
VERSE

Si gar tin Elpida anethento, to Piiti ke Plasti ke Theo imon.

For they have placed their Hope in


and

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

Amin
Presvin evprosdekton, pros on etekes Theos, Theotoke animfevte, ton Piston i Sotiria.

Amen
Theotokion
Port and an acceptable Intercessor with God, Whom Thou bore, O Unwedded Theotokos, the Salvation of the Faithful.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Oti epiise mi megalia O dinatos ke For


Agion to Onoma Aftou, ke to Eleos Aftou is genean ke genean tis fovoumenis Afton.
STIHOS

Se ke Tihos, ke Limena ehomen, ke We have Thee as a Fortress and a

He Who is Mighty has magnified me, and Holy is His Name; and His Mercy is upon those who fear Him, throughout all generations.

Small Litany

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord


on us, and Preserve us, O God, by Thy Grace

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Kyrie Eleison Antilavou Soson, Amin Tis

Lord have mercy! PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE

Epiise

Kratos en Vrahioni Aftou dieskorpisen iperifanous diania kardias afton.

He

has shown Strength with His Arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts.

Panagias, ahrantou, ipere flogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Amen PRIEST Remembering


PEOPLE

STIHOS

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Maria, with all the Saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Kathile

Make The Sign Of The Cross & Bow Down

Si Kyrie Oti son to

PEOPLE PRIEST

Kratos ke sou Estin i Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

To Thee, O Lord! For Thine is the Dominion,

dinastas apo thronon ke ipsose tapinous. Pinontas eneplisen agathon ke ploutountas exapestile kenous.

He has put down the mighty from


their thrones, and has exalted the humble and meek. He has filled the empty with Good Things, and the rich He has sent away empty.
VERSE

Amin

Thine is the Kingdom and the Power and the Glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

STIHOS

Amen

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

16.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

25.

Synaxarion of 18 February

First Festal Kathisma - Saturday of the Souls


TONE 2

Ti

IH tou aftou minos, Mnimi tou en Agiis Patros imon Leontos Papa Romis.

On the 18

day of this month we Commemorte our Father among the Saints, St Leo the Great, Pope & Archbishop of Rome.
th

Ti

afti imera, Mnimi ton Agion Martiron Leontos ke Parigoriou, athlisanton en Patapis tis Likias. afti imera, mnimi tou Osiou Patros imon Agapitou Episkopou Sinaou, tou Omologitou ke Thavmatourgou.

On this day we Commemorate the


Holy Martyrs, St Leo and St Paregorios who contested in Patara of Lycia.

Fedrinas tous Agious Sou iper rison, ke doxasas tous Osious Sou os Agathos, ip afton disopoumenos Hriste O Theos, tin zoin imon irinefson os Filanthropos, ke tin evhin katevthinon os Thimiama, O Monos en Agiis anapavomenos.

Thou

Ti

On this day we Commemorate our


Righteous Father, St Agapetos, Bishop of Sinaus, Confessor and Wonderworker, and the Holy Martyrs, St Victorinos, St Dorotheos, St Theodoulos, and St Agrippa. Most Godly Fathers decreed that on this day we remember ll those who have Reposed with Correct Faith and with the Hope of Resurrection of Eternal Life. of those who have already reposed to the Dwellings of the Righteous, and have mercy on us, O Only Immortal One.

make Thy Saints brighter than gold, and Thou Glorify Thy devout ones, since Thou art Good. Being implored by them, O Christ our God, bring Peace to our lives, in Thy Love for mankind, and set forth our Prayer like incense, O Lord Who alone repose in the Saints.

STIHOS:

Thavmastos O Theos en tis Agiis Aftou. O Theos Israil Aftos dosi Dinamin ke Krateosin to loa Aftou. Evlogitos O Theos.

VERSE:

God is Wondrous in His Saints. The God of Israel shall grant Power and Strength to His People. Blessed is God.

Athlofori

Ti afti imera, mnian panton ton ap Our


eonos kimithenton evsevos, ep elpidi anastaseos Zois eoniou, i Theiotati Pateres ethespisan.

Tas

ton proanapafsamenon psihas katataxon, Despota Hriste, en tes ton Dikon Sou skines, ke eleison imas, os monos Athanatos,.

O Master, Christ, assign the souls

Kyriou, Makaria i gi, i pianthisa tis aimasin imon, ke Agie e skine, e dexamene ta somata imon. En stadio gar ton ehthron ethriamvevsate, ke Hriston meta parrisias ekirixate. Afton os Agathon iketefsate, sothine deometha tas psihas imon.

O Victorious Athletes of the Lord,


Blessed in the ground that was watered with Your blood, and Holy art the Dwellings that received Your spirits. You prevailed over the enemy in the Stadium, and You openly proclaimed Christ. We pray You will earnestly entreat Him for us, that, since He is Good, He may Save our souls.
VERSE:

STIHOS:

Amin.

Amen
The Magnificat

Tis Agiis tis en ti Gi Aftou enthavmastosen O Kyrios, panta ta Thelimata Aftou en Aftis.

To the Saints on His Earth, in them the Lord magnified all His Will.

STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION.

Apostoli

Tin

Theotokon ke Miter to Fotos en imnis timontes meglinomen.

Theotokos and Mother of the Light: let us honour and extol in song. THE BELLS ARE RUNG AT THIS POINT soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour. Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

The

Megalini i psihi mou ton Kyrion ke My


igaliase to pnevma mou epi to Theo to Sotiri mou.
STIHOS

Martyres, ke Profite Ierarhe, Osii ke Dikei, i kalos ton agona telesantes, ke tin Pistin tirisantes, parrisian ehontes pros ton Sotira, iper imon afton os Agathon iketefsate, sotine deometha tas psihas imon.

Apostles, Martyrs, Prophets, Hierarchs, Monastics and Righteous: You finished the Race and kept the Faith. You speak freely to our Saviour. We pray You to Entreat Him on our behalf, to Save our souls, since He is Good. Son, and to the Holy Spirit

Doxa

Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon se Megalinomen.

Tin

VERSE

More Honourable than the I

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the

First Festal Kathisma - Reposed Orthodox Souls


mnimi to kekimimenon Kyrie, is mnian ton prosdokomenon Agi me, ke kathoron mou tin katadikin, prosfero tin ek vasasanon finin. Eleimon eleison me.

Lord, the memory of the reposed leads me to recall what is in store for me. As I envision my Condemnation, I bring to Thee my tortured plea: O Merciful Lord, have Mercy on

24.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

17.

me!

Rise

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. ages.

Amin Mitir
Agia i tou ahrantou Fotos, Angelikis Se imnis timontes, evsevos megalinomen.

Amen
Theotokion

me ex ematon, O Theos, O Theos tis Sotirias mou, agalliasete i glossa mou tin Dikeosinin Sou. ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou.

Deliver

me from blood-guiltiness, O God, the God of my Salvation, and my tongue shall greatly Rejoice in Thy Righteousness.

Holy

Kyrie Oti

Mother of the Immaculate Light, we honour Thee with Angelic Hymns, and magnify Thee Piously.

Lord, Thou shall open my lips: and my mouth will declare Thy Praise. if Thou desired sacrifice, I would give it: Thou will not be pleased with Whole Burnt Offerings. sacrifice to God is a broken spirit a broken and humbled heart God will not despise. Good, O Lord in Thy Good Pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built. Thou will be pleased with a Sacrifice of Righteousness with Offerings and Whole Burnt Offerings then shalt they offer young bullocks on Thine Altar.

i ithelisas thisian, edoka an. Olokaftomata ouk evdokisis.

For

Ev l o g i t a r i a o f t h e R e p o s e d F a i t h f u l O r t h o d o x Ch r i s t i a n s
The Priest Censes The Holy Sanctuary, The Holy Icons And The Congregation While The Hymns Are Continued
STIHOS:

me ta Dikeomata Sou.

Evlogitos i Kyrie, didaxon

VERSE

art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.

Blessed

Thisia

to

Theo,

pnevma

Ton

Agion O Horos, ever Pigin tis Zois ke Thiran Paradisou, eiro kago, tin odon dia tis metanias, to apololos provaton ego imi. Anakalese me, Sotir, ke Soson me.

The Choir of Saints has found the


Source of Life and the Door of Paradise. May I also find the way through Repentance! I am the Lost Sheep. O Saviour, call me back to Thee and Save me!
VERSE

sintetrimmenon. Kardian sintetrimmenin ke tetapinomenin

O Theos ouk exoudenosi.

Agathinon, Kyrie, en ti evdokia Sou Do


tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim.

Tote

STIHOS:

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.

eudokisis thisian dikeosinis, anaforan ke olokaftomata - tote aniisousin epi to Thisiastirion Sou moshous.

Then

pale men, ek mi onton plasas me, ke Ikoni Sou Thia timisas, paravasi entolis de palin me epistrepsas is gin ex is elifthin, is to kath omiosin epanagage, to arheon kallos anamorfosasthe.

Of

old Thou created me from nothing and honoured me with Thy Divine Image. But when I disobeyed Thy Commandment, O Lord, Thou cast me down to the earth from whence I was taken. Lead me back again to Thy Likeness, and Renew my original Beauty. art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.

Eleison me, O Theos!


tas psihas ton doulon Sou, entha ouk esti ponos, ou lipi, ou stenagmos, alla Zoi atelevtitos.

Have mercy on me, O God!


Thy Saints, to the souls of Thy servants, where there is neither pain, nor sorrow, nor sighing, but rather Life Everlasting.

Kontakion of Saturday of the Souls

Meta ton Agion anapafson Hriste, Grant rest, O Christ, together with

STIHOS:

me ta Dikeomata Sou.

Evlogitos i Kyrie, didaxon

VERSE

Blessed

O ik o s o f S a t u r d a y o f t h e S o u l s

Aftos

Ikon imi, tis arritou Doxis Sou, i ke I


stigmata fero ptesmaton, iktirison to son plasma, Despota, ke katharison Si Efsplaghnia, ke tin pothinin patrida parashou mi, Paradisou palin pion politin me.

am an Image of Thine Ineffable Glory, although I bear the scars of my trangsgressions. On Thy Creation, O Master, take pity and cleanse me by Thy Compassion. Grant me the Homeland for which I long, and once again make me a Citizen of Paradise.

monos iparhis Athanatos, O Piisas ke plasas ton anthropon. I vroti oun ek gis dieplasthimen, ke is gin tin aftin porefsometha, kathos ekelefsas O plasas me, ke ipon mi. Oti gi is, ke is gin apelefsi, opou pantes vroti porefsometha, epitafion thrinon piountes odin to, Allilouia.

Thou

STIHOS:

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.

VERSE

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.

alone art Immortal, Thou Who created and fashioned mankind. For we mortals were fashioned from the earth, and to the same earth we will go again, as Thou Who fashioned me commanded and said to me: Thou art earth, and to the earth thou shall return, where all we mortals shall go, as we make our funeral lament: Alleluia.

Anapafson,

O Theos tous doulous Sou, ke katataxon aftous en Paradiso, opou Hori ton Agion,

Give rest, O God, to Thy servants,


and place them in Paradise, where the Choirs of the Saints

18.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

23.

Psalm 50/51
The Psalm Of Repentance This Is Read Not Chanted

Eleison

me, O Theos kata to Mega Eleos Sou. exalipson to anomima mou.

Have

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy. according to the abundance of Thy Compassion blot out my iniquity. me thoroughly from my lawlessness, and Cleanse me from my sin.

Kyrie, ke i Dikei eklampsousin os fostires, tous kekimimenous doulous Sou anapavson, paroron afton panta ta egklimata.

and the Righteous shine like the stars of Heaven. To Thy departed servants grant rest, O Lord, and forgive their offences.

Ke kata to plithos ton Iktirmon Sou And Epi


plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou Katharison me. anomian mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

Doxa To

Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit
3

Trisagion Hymns
Trilampes tis mias Theotitos, evsevos imnisomen voontes. Agios i, O Patir O Anarhos, O Sinanarhos Iios ke Thion Pnevma. Fotison imas Pisti Si latrevontas, ke tou eoniou piros exarpason.

Wash For

The Threefold Radiance

Oti tin Si

I know my lawlessness, and my sin is always before me. Thee only have I sinned, and have done evil n Thy Sight: that Thou may be Justified in Thy Words, and may overcome when Thou art judged.

mono imarton, ke to poniron enopion Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis Logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Against

of the One God let us praise and let us shout in song: Holy art Thou, O Eternal Father, CoEternal Son, and Divine Spirit! Illumine us who worship Thee in Faith, and deliver us from the Eternal Fire.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. ages.

Idou gar en anomies sinelifthin, ke For


en amarties ekissise me i mitir mou.

behold: I was conceived in transgressions; and in sins my mother bore me. Thou Love Truth: Thou showed me the unknown and secret things of Thy Wisdom.

Amin
is panton Sotirian, di is genos ton anthropon evrato tin Sotirian, dia Sou evrimen Paradison, Theotoke, Agni Evlogimeni..

Amen
Theotokion
Gracious Lady, Who for the Salvation of all gave Birth to God in the Flesh, and through Whom the human race has found Salvation. Through Thee, O Pure and Blessed Theotokos, may we find Paradise!
[3]

Here Semni, i Theon Sarki tekousa, Rejoice,

Idou

gar Alithian Igapisas. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi. ke hiona

Behold Thou

Randiis Plinis

me issopo, katharisthisome. iper

shall sprinkle me with hyssop, and I will be cleansed: wash me, and I will be made whiter than snow. Gladness; my bones that were humbled shall greatly rejoice. Thy Sight away from my sins, and blot out all my transgressions. and Renew a right spirit within me. not cast me away from Thy Presence, and do not take Thy Holy Spirit from me. to me the Joy of Thy Salvation, and uphold me with Thy Guiding Spirit.
3

me, ke levkanthisome.

Thou shall

Akoutiis

Alleluia
[3]

[3]

mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

Thou shall make me hear Joy and

Doxa

Si, O Theos!

Alleluia
God!

Glory

to Thee, O

[3] THE PRIEST EXITS THE HOLY SANCTUARY THROUGH THE ROYAL GATES AND STANDS BEFORE THE HOLY ICON OF OUR LORD AND SAVIOUR, JESUS CHRIST. HE THEN PRESENTS THE MEMORIAL PETITIONS FOR THE REPOSED FAITHFUL ORTHODOX CHRISTIANS.

Apostrepson to Prosopon Sou apo Turn


ton amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson. Theos, ke pnevma evthes Engenison en tis engatis mou.

The Memorial Petitions

Eleison

Kardian katharan ktison en emi, O Create a clean heart in me, O God: Mi aporripsis me apo tou Prosopou Do
Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke eleison!

PRIEST

Have mercy on us, O God, according to Thy Great Love; we pray Thee: hear us and have mercy!

Kyrie Eleison (3) Eti deometha

Apodos

mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, ke Pnevmati Igemoniko stirixon me. asevis epi Se epistrepsousi.

Restore

iper makarias mnimis ke eoniou anapavseos panton ton ep elpidi anastaseos Zois eoniou kekimimenon evsevos Orthodoxon Hristianon, Vasileon, Patriarhon, Arhiereon,

Lord have mercy (3) PRIEST Again we pray for the Blessed
PEOPLE

Memory and Eternal Repose of all Pious Orthodox Christians who have fallen asleep in the hope of the Resurrection to Life Eternal: Emperors, Patriarchs,

Didaxo anomous tas Odous Sou, ke I

will teach transgressors Thy Ways: and the wicked shall return to Thee.

THESE ARE HYMNS OF ADORATION OF THE HOLY TRINITY WHICH WE SING TOGETHER WITH THE HEAVENLY HOSTS & THE CHURCH TRIUMPHANT

22.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

19.

Iereon, Ieromonahon, ierodiakonon, Monahon, Pateron, Propatoron, Pappon, Propappon, Goneon, sizigon, teknon, adelfon ke singenon imon ek ton ap arhis ke mehri ton eshaton, ke iper tou sighorithine aftis pan plimimelima ekousion te ke akousion.

Bishops, Priests, Deacons, Hieromonks, Deacon-Monks, Monks, Nuns, Fathers, Forebears, Grandparents, Great-grandparents, parents, spouses, children, siblings, and all our relatives, from the beginning tunil the end of time; and for the forgiveness of all their sins, both voluntary and involuntary.
PEOPLE PRIEST

oti ouk estin anthropos, os zisete epi tis gis ke ouh amartisi.

lives and who does not sin.

Si I

gar monos iparhis.

ektos

amartias

Thou alone art without sin. Thy


Righteousness is an Everlasting Righteousness, and Thy Word is Truth. Thou art the Resurrection, the Life and the Repose of all the departed Faithful Orthodox Christians, O Christ our God, and to Thee we give Glory, with Thine Eternal Father and Thine All Holy, Good and Life-giving Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Dikeosini Sou kideosini is ton eona ke O Logos Sou Alithia. Si i Anastasis, i Zoi ke i Anapafsis panton ton kekimimenon efsevos Orthodoxon Hristianon, Hriste O Theos imon ke Si tin Doxan anapempomen Sin to Anarho Sou Patri ke to Panagio ke Agatho ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Oti

For

Kyrie Eleison (3) Opos, Kyrios O

Theos, taxi tas psihas afton entha i dikei anapavsonte. Ta elei tou Theou, tin Vasilian ton Ouranon ke afesin ton afton amartion para Hristo to athanato Vasili ke Theo imon etisometha.

Lord have mercy (3) May the Lord God place their

souls where the Righteous repose. Let us ask for the Mercies of God, the Kingdom of Heaven and the forgiveness of their sins from Christ our Immortal King and God.

Amin Anapafson
Sotir imon, mata Dikeon tous doulous Sou, ke toutous kataskinoson en tes ailes Sou, kathos gegrapte, paroron os Agathos, ta plimmelimata afton, ta ekousia, ke to akousia, ke panta ta en agnia ke gnosi Filanthrope.

PEOPLE

Amen

Parashou Kyrie Tou Kyriou deithomen Kyrie eleison O Theos ton pnevmaton

ke pasis sarkos, O ton Thanaton katapatisas, ton de diavolon katargisas ke Zoin to kosmo Sou dorisamenos.

Grant this, O Lord PRIEST Let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST O God of spirits and
PEOPLE

Second Festal Kathisma- Saturday of the Souls


TONE (5) PLAGAL 1

Grant

of all flesh, Thou hast trampled down Death and have abolished the power of the devil, granting Life to Thy world.

Aftos,

Kyrie, anapafson ke tas psihas ton kekimimenon doulon Sou, Vasileon, Patriarhon, Arhiereon, Iereon, Ieromonahon, Ierodiakonon, Monahon, Monazouson ke Panton ton apo peraton eos peraton tis ikoumenis kekimimenon efsevos Orthodoxon Hristianon, Pateron, Propatoron, Pappon, Propappon, goneon, sizigon, teknon, adelfon ke singenon imon..

Grant

rest to the souls of Thy departed servants: Emperors, Patriarchs, Bishops, Priest, Deacons, Hieromonks, DeaconMonks, Monks, and Nuns, all Pious Orthodox Christians who have fallen asleep in the hope of the Resurrection unto Life Eternal, from all the ends of the world: Fathers, Forefathers, G r a n d p a r e n t s , Great-Grandparents, P a r e n t s , Spouses, Children, Siblings, and all our Relatives. them rest in a Place of Green Pastures, where there is no pain, sorrow nor suffering. a Good and Loving God, forgive every sin they have committed in thought, word or deed, for there is no one who

Doxa

rest with the Righteous to Thy servants, O our Saviour, and grant them to dwell in Thy Courts, as it is written. Since Thou art Good, overlook their offences, both voluntary and involuntary, and all that they committed with knowledge or in ignorance, O Lover of mankind.

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati ... ta ekousia, ke ta akousia, ke panta ta en agnia ke gnosi Filanthrope.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit ... both voluntary and involuntary, and all that they committed in knowledge or in ignorance, O Lover of mankind. ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Amin
Hriste O Theos, iious fotos di aftis anadixas eleison imas.

Amen
Theotokion
Christ our God, Who from a Virgin rose upon the world, and through her made us Sons of Light, have mercy on us.

En

topo fotino en topo hloero, en topo anapsixeos, entha apedra odini, lipi ke stenagmos. amartima to par afton prahthen, en logo i ergo i diania, os agathos ke filanthropos Theos, sighorison,

Grant As

O ek Parthenou anatilas to kosmo, O

Pan

20.

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

Saturday of the Souls Meatfare/Judgement Week

21.