Está en la página 1de 29

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

TEMS Investigation A. Gii thiu v TEMS Investigation


I.

Gii thiu chung


TEMS Investigation l mt cng c kim tra, pht hin cc bn tin trn giao

din v tuyn theo thi gian thc. N cho php bn gim st cc knh thoi cng nh truyn data trn GPRS, EDGE, chuyn mch knh (CSD) hay cc kt ni chuyn mch tc cao (HSCSD). Cc phin data c th c qun l t trong TEMS Investigation.
TEMS Investigation c trang b cng vi cc chc nng kim tra u vit

nh cc phn tch v x l.
D liu c xem xt trong thi gian thc. iu ny to cho TEMS

Investigation c th c cc bui drive test cho khc phc s c, ng b trng thi,.. Tt c d liu c th c lu trong logfile cho mc ch x l. II. Ci t 1. Yu cu cu hnh PC: Pentium III 800 MHz, 256 MB RAM Ports: USB port for hardware key. USB port for Nokia mobile. Two serial ports for a TEMS mobile (one for TEMS Investigation and one for data services). One serial port for any other external device. Graphics: 1024 _ 768 (SVGA) with at least 16 bit colors (High Color) Sound card and loudspeakers for event audio indications o cho nhiu MS th cn my cu hnh mnh hn. 2.0 GHz Pentium III with 512 MB RAM.. Windows XP, 512 MB RAM 2. Ci t Ci TEMS Investigation: - Double-click the file TEMS Investigation GSM 5.0.msi. - Coppy cc file trong folder Aladin vo th mc: C:\WINDOWS\system32\Setup\aladdin. Ci HASP 1. Install HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.EXE 2. Run HASPkey.exe, enter your name & click generate. haspemul.reg will be created. 3. Double click haspemul.reg and confirm with "Yes". 4. Double click investigation50.reg and confirm with "Yes".

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Running TEMS Investigation 5 HASP Emulator1. Double click "HASP Emulator" icon. 2. Click "HASP Emul" button (the top-left button inside HASP Emulator's window). Ci USB driver Update BIOS: chy file setup vi lu trong qu trnh update khng c ri mt ngun AC (c file gi km theo). 3. Chy chng trnh Chy HASP: Start _Programs _ HASP Emulator PE V2.33_ HASP Emulator PE V2.33 Chy TEMS Start _Programs _ TEMS Products _ TEMS Investigation GSM 5.0 III. Kt ni
1. Giao din ca TEMS Investigation

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Workspace and Worksheet Thc th lu tt c cc ca s v thit lp ngi s dng trong phin lm vic gi l workspace. Ch c th m duy nht 1 workspace ti mt thi im. qun l cc ca s lm vic ca bn thun li, bn c th chia workspace ca bn thnh vi worksheet. C th ti 10 worksheets c th lm lm vic ng thi. Toolbar Chc nng ch yu ca tt c cc thanh cng c c th c s dng. Hu ht cc nt cng c c phn nh trn menus. Navigator

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


T Navigator, bn c th m cc ca s trnh din, thay i khong mu cho cc n v thng tin v qun l cc worksheet. Navigator c s dng cho vic thit lp ti bc u tin ca mt phin lm vic. Menu Bar Menu phn nh hu ht cc thanh cng c. Status Bar Thanh Status biu din k t v bn tin ch ra trng thi hin thi ca ng dng.
IV. Mt s thao tc vi bn ghi

1. Bt u ghi Click biu tng Start Recording trn Record toolbar bt u ghi d liu. Hp thoi xut hin s yu cu tn bn ghi v ni lu tr OK. 2. Dng bn ghi Click Stop Recording trn Record toolbar. Logfile s c ng.
3. Mt s thao tc vi m li mt bn ghi

M li mt logfile ghi c thc hin bng Replay toolbar u tin m file ghi bng vic kch vo Open, chn n logfile m. (ng bn ghi bng vic kch vo Kch Play Dng vic chy li bn ghi Chy li bn ghi theo tng bc Chy nhanh bn ghi Tua li bn ghi ng bn ghi V. Giao din ngi dng 1. Ch ngi dng Ch driving test Thng tin trnh din trn mn hnh c c t thit b ngoi. Trong ch ny bn c th ghi cc bn ghi mi. Ch phn tch Thng tin trnh din c c t logfile. Trong ch ny bn c th kim tra v phn tch Lu - Phi ng cc logfile trc khi kt ni vi cc thit b ngoi. )

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


- m c logfile phi ngt cc kt ni ngoi. 2. Toolbar 2.1 Equipment control toolbar danh sch lu tt c cc thit b c kh nng kt ni . Biu din nhim v hin thi ca thit b c la chn trong danh sch. Indentify Equitment: Qut cc cng COM tm thit b c kh nng kt ni Add Equitment: C kh nng thm thit b th cng Delete Equitment: Ngt kt ni ngoi Connect: Kt ni cc thit b ngoi trong danh sch Disconect: Ngt cc kt ni cc thit b ngoi trong danh sch Start/stop mt scan. Measurement Settings: Thit lp mt scan Redial: Quay li cuc gi gn nht Disable Handover: ngn cn mi HO Lock on channel: p MS bt vo 1 knh, p HO ti 1 knh c th. Reset: Idle mode: Reset chc nng Lock on channel; dedicated mode: Reset chc nng disable HO v force HO. Equipment property: Thit lp ng thi cc c tnh ca MS/GPS. 2.2 Connections Toolbar Connect all Disconect all 2.3 Record Toolbar Start/stop Recording: Pause/Resume Racording Swap logfile: ng logfile hin ti v ghi bn ghi mi. 2.4 Report toolbar Generate report: to ra bo co t 1 hay 1 vi logfile. Generate report KPI: to ra bo co KPI t mu KPI
2.5 File and view toolbar

New workspace

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


open workspace Save workspace Print : In ca s la chn Print preview VI. Mt s ca s lm vic mc nh ca TEMS Investigation. Trong mi trng lm vic ca TEMS Investigation c chia ra lm nhiu Worksheet khc nhau cho cc mc ch lm vic khc nhau. Ta c th ng bt cc ca s trong cc Worksheet ny, cng nh ta c th thm cc ca s mong mun vo cc Worksheet ny bng cch: vo Presentation chn i tng mun hin th. Sau y l mt vi Worksheet chnh:

1. GSM

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Worksheet ny a cho ta thng s c bn nht ca cc thng tin v tuyn mangj GSM nh: thng s cell serving v neighbour, cc tham s trn giao din v tuyn, thng s v knh v tuyn ang x dng hay cc biu c bn biu th Rxlevel, Rxqual, SQI.

2. DATA

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


y l worksheet m t cc thng s dnh cho truyn d liu nh: knh v tuyn s dng, loi CS cho GPRS hay EDGE, thng tin d liu u vo, tc truyn d liu

3. SIGNALLING

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Wordsheet ny m t ch yu cc cc s kin trn giao din v tuyn, i cng vi n l cc bn tin lp 3 trn giao din Um.

4. MAP

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Ca s ny hin th cc kt qu o mong mun hin th nh Rxlevel,

rxqual, thay i hay iu chnh i tng hin th, kch sa. Add/Edit Theme chnh

thun tin cho qu trnh i o th d liu v bn l cn thit. Do cn thit phi tp hp nhng d liu v bn nh bn . M bn Trong ca s Worksheet Map, kch vo Layer Control: Hp thoi Layer control xut hin, chn Add, ch n bn cn hin th, OK, chn automatic layer, OK.

5. CONFIGURATION

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


Worksheet ny c mt s ca s cho nhn din s kin, m thanh cho s kin v Ca s nhn din cell. l cellfile. 5.1 Cellfile L mt file c nh dng *.cell, bao gm cc thng s m t ca cell nh tn cell, kinh , v ca cell, MCC, MNC, LAC, CI (cell serving v neighbour), azimuth. T cc thng s o c ca MS, TEMS Investigation chuyn i mt s thng s trong tng ng vi cc thng tin trn Cellfile v hin th trn mn hnh.

Hnh 2: M t cu trc cellfile


To Cellfile: c th dng nhiu phn mm khc nhau to ra cellfile

nh: Exert, Mcom2001. Load cellfile vo TEMS: View Navagator General Cellfile Load, ch n cellfile cn load vo TEMS, OK M cellfile ( c th chnh sa cellfile lun trong TEMS): Trong Worksheet Configuration, trong Cell Definition chn open, ch n Cellfile mun m.

6. CONTROL

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


worksheet ny ta c mt s ca s iu kin, nhng quan trng nht l ca s Comman Sequence (thit lp cho ch o thoi).

B. THIT B O V TH TC O DRIVETEST 1. i Drivetest

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


i Drivetest phi cn t nht 2 ngi, mt li xe v mt k s Drive test. Ngi li xe phi cn hiu c ng ph v cu trc ca khu vc cn o, v nh vy li xe c th cung cp thng tin v tuyn ng c th v cung cp nhng thng tin c th thay i. 2. Thit b Drive_test v cc ngun h tr 2.1 Thit b Drive_test Thit b Drive_test gm c:
-

Mt phn mm o c (TEMs Investigation) v mt my tnh sch tay Mt in thoi di ng test (T610 Ericsson) Mt GPS Ngun in cung cp (c ni vi Acqui ca xe chuyn i in thnh 220V cho my tnh v GPS) Cp d liu

2.2 Cc ngun h tr t phi c ngun lm vic n nh v ac qui hot ng tt

- Mt bn ng ph cho php nh hng ng i - V tr ca Site v cu hnh chi tit, c th trn cc bn ring r hoc trn bn c th ch ra Azimuth, titls, cao v cc thng s cn thch hp khc - S ng i, bao gm c bn ng ph v hng ch dn -Mt simcard test - Cellfile - Even Log m k s c th ghi ch cc s kin v thi gian a im m c th nh hng n chnh xc ca php o (v d nh i trong ng ngm cu cao), nhng thng tin ny c th s dng cho vic phn tch li sau ny 3.Th tc o

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


3.1 Cc th tc chun b ng i phi c xc inh cn thn trc khi thc hin, ng i l nh nhau trong sut qu trnh ti u. Cc im sau phi c cn nhc khi ln k hoc o
-

Khong thi gian ti a cho mi cluster l 4h. s cuc gi >=200 c th cung cp mt s liu ng tin cy ng i phi bao gm tt c cc Cells ca mt cluster Nu c th ng i phi c ln k hoch c th i c handover c 2 chiu t nht tt c cc tuyn ng chnh phi c o ng i vo cc vng m khng c trn bn s c th khng cn thit o

Trc khi Drive test c tin hnh tt c cc thng tin bao gm cao, gc v hng anten phi c kim tra li. Nhng vn v ci t phi c gii quyt trc khi thc hin php o. Cc site cha hot ng cn phi c lu v nu cn thit c th hon li php o v thay i tuyn ng 3.2 Ci t thit b Cc li ngt ngun trong php o c th sinh ra li d liu khi tin hnh php o. V mc ch ngn nga cc hin tng trn phi m bo rng my tnh xch tay, in thoi test v GPS phi c np in. Kim tra tt c cc kt ni vi ngun an ton cha v b chuyn i khng b qu ti. Mt qui tc rt quan trng cn phi nh l gi cho cc thit b o c n nh sut qu trnh o. iu ny m bo cho mt kt qu chnh xc. Kim tra tt c cc kt ni m bo rng phn mm o c kt ni vi cc thit b.

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


Kim tra xem phn mm o c th thu c cc bn tin lp ba v cc php o khc t MS hay khng. Ci t ch cuc gi theo th tc sau khi o bench marking l thi gian thit lp cuc gi l 90s, ch 25s v lp li Lu logfile vo v tr qui nh trn my tnh vi nh dng MMDDYY_Name.

3.3 Qu trnh kim tra Bi v khi khi ng xe s c mt xu hng lm st in th acqui do sinh ra li hiu in th trn hu ht cc Inverter. Do vy cn phi gi xe chy lin tc trong sut qu trnh cn o. Tin hnh thc hin o ti mt tc xe c nh nu c th nhng khng qu 60km/h. Khong thi gian di dng li cn c ghi ch bi v c th sinh ra trn mt vng mt kt qu sai lch c th rt tt cng c th rt xu. Trong sut qu trnh o, k s nn quan st bn ngoi xem xt li (sai fio, mc tn hiu thp, ci t Antena hoc vt chn) v ni no cn thit th ghi ch li kim tra li. m bo rng logfile c bt u v kt thc khi MS trng thi ri; iu ny ngn nga s thng k sai.

II. Drivetest
1. nh dng tuyn ng kim tra

Nhm s xc nh tuyn ng cho nhm kho st, nhng tuyn ng ny nn nht qun v nn xem trc ch vi thng hoc nhng vng c kh nng thay i

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


V d s thay i gm c: tch hp site mi, cc nh cao tng mi xy dng, nhng con ng mi. i Drivetest nn iu khin php o tun theo hng dn k hoch v nhng tuyn ng c xc nh. Cc i nn ghi ch li nhng vn v thit b v cc s kin khng bnh thng khc (sai phi ) v thng bo n cc i tng ng. Nu cc vn c sa cha ngay ti im , i o nn tin hnh tip tc drive test, nu khng th php o phi c hon li vo ngy khc. 2. Kt ni thit b m bo qu trnh o kim c chnh xc v thun tin th qu trnh kt ni my tnh vi cc thit b ngoi phi c kim tra k lng. 2.1 Kt ni thit b Kt ni my tnh vi my TEMS Investigation v GPS. m bo qu trnh kt ni cc thit b nh TEMS, GPS vi my tnh. Chng ta nn tun th theo cc bc sau:

Kt ni my TEMS Investigation Sony Erricson T610


Kch biu tng Add Equipment Xut hin hp thoi:

chn cng cm thit b v chn T610 kch OK ng ca s ny. Kch vo biu tng CONNEC kt ni my TEMS.

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Kt ni GPS HOLUX
Cch lm tng t nh trn, Kch biu tng Add Equipment hin hp thoi: Xut

chn cng cm thit b v chn NMEA 0183 kch OK ng ca s ny. Kch vo biu tng CONNEC kt ni my GPS.

Mt cch khc kt ni cho tt c cc loi thit b cng lc:

Click vo biu tng Identify Equipment trn toolbar Equipment Control. Mt hp thoi c tn l Port Properties s xut hin, chn tt c cc cng kt ni vi thit b OK. My tnh s scan cc cng cc thit b c kh nng.

Click Connect All trn Connections toolbar kt ni tt c cc thit b.

Lu : Tuy nhin do qu trnh kt ni cc thit b thng xy ra xung t gia cc thit b vi nhau khi kt ni ng thi, do khng nn s dng phng thc ny kt ni.
2.2 Ngt kt ni MS, GPS

Click Disconnect All trn Connections toolbar ngt tt c cc kt ni vi my tnh (TEMS v GPS).

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


Click Disconnect trn Connections toolbar ngt kt ni mun chn. 3. Ghi d liu (logfile) Qu trnh i o kim tra c chia lm mc ch khc nhau. Ngoi nhng li c th pht hin ngay khi o th qu trnh phn tch, tng hp d liu cng nh cc bo co thu c t ton b kt qu o l rt quan trng. Do , qu trnh ghi d liu l rt quan trng.
Kch vo biu tng Start Recording

bt u ghi kt qu o, chn kt thc bn ghi.

ni bn ghi v tn ca bn ghi.
Kch vo biu tng Stop recording

Lu : Trong qu trnh ghi d liu o, nu v mt nguyn nhn no my tnh b mt kt ni vi thit b, hay bn ghi b dng th logfile vn c lu n thi im b mt kt ni. Do chng ta s thc hin ghi tip bng mt logfile mi (khng c ghi nn logfile c)

4. Thit lp ch ghi Ty thuc vo mc ch o khc nhau m chng ta c cc ch ghi khc nhau. 4.1 o vng ph o c vng ph chnh xc ca cc cell th cn ghi d liu trong ch Idle mode (MS ri).
4.2 o ch thoi

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


thu c cc php o trong ch mt cch chnh xc v y th

cn thit lp tuyn ng i c c 2 hng. Thng s thit lp cho ch thoi l 90s thoi, 25s ngh v lp li. Thit lp ch o:
Trong Worksheet Control ca TEMS Investigation chn ca s

Command Sequence, kch vo biu tng Add

thit lp:

Ca s Add Command xut hin, chn theo cc ch dn di y:

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Tip tc chn thi gian ch 90s:

Chn kt thc cuc gi

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Chn thi gian ngh

Sau khi thit lp ta c Command sequence nh hnh sau:

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Nh vy ta thit lp xong ch t ng quay s ca MS. bt u cho MS t ng quay s, kch vo biu tng Start (mu xanh) bt u ch quay s, v kch vo biu tng Stop (mi tn mu ) dng ch quay s, a MS v ch Idle mode (ri).

4.3 o kt hp kt hp nh gi c v vng ph cng nh trong cht lng thoi, chuyn giao ta c th t nhiu ch quay khc nhau. Ta c th t MS gi trong 60s th kt thc, ngh trong 60s ri li gi. (Ch thit lp nh trn). 5. Mt s li thng gp trong qu trnh o

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

5.1 Sai CSDL

Sai CSDL dn n rt nhiu li ko theo nh thiu neighbour, sai mc ch vng ph, Do khi i o cn c bit lu ti vn ny. Nhng li thng gp l: sai ta (i n ta trn bn nhng khng c trm, hay khi n trm ta hin th sai lch trn bn s). 5.2 Sai feeder Sai feeder c cp: y l li kh thng gp v d nhn bit: khi my ang v tr cell ny li bt c sng ca cell kia, cng tn hiu gia knh BCCH (lc Idle mode) v trn knh TCH (lc thoi) kh n nh

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Sai feeder theo tng si: y l mt li kh nhy cm, khi i o cn lu n cng tn hiu ca MS khi thoi: cng tn hiu trn knh BCCH v TCH s chnh lch nhau rt nhiu, trong ch thoi MS lin tc Handover intracell gia tn BCCH v TCH.

5.3 Thiu Neighbor y l li 2 cell c vng ph chng ln nhau nhng khng c khi mi quan h vi nhau dn n khng c quan h chuyn giao vi nhau mang n cho MS khng c phc v tt nht.

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

5.4 Vng ph Vng ph l mt vn quan trng trong mng, nhng li nh mc sai anten, tilt, azimuth, sai feeder u c th a n vng ph khng mong mun.

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Vng ph ca HYN0043 qu xa, gy nh hng ln ti phn b lu lng v nh hng nhiu n trm khc, cn c bin php nh: cp tilt, h cao anten.

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation

Trong hnh v trn c th thy vng ph ca HDG0951 l rt km, cn kim tra ngay mt s nguyn nhn sau: li ti trm, lp sai g anten, sai hng azimuth, tilt qu cp v a ra bin php x l ngay. 5.5 Nhiu S suy gim cht lng mng gy ra bi nhiu ln v cht lng ti c th bao gm : Cht lng thoi ti cng tng Tc chuyn i trong GPRS gim vi s ln truyn li tng ln Rt cuc gi tng Chuyn giao khng thnh cng v rt chuyn giao tng ln S ln thit lp cuc gi khng thnh cng tng

Ngun nhiu chnh l nhng cell bn trong cng mt mng v do thng thng c th iu khin c v c th loi b hon ton bi ngi vn hnh. Cc mng khc c cng k thut theo bi k thut khc nhau v cng bng tn l nhng ngun nhiu thm vo vi mt mc thp hn.

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


Pht hin nhiu t logfile Drivetest l mt iu g d nhng Log Drive test thng thng khng xc nh c r rng ngun nhiu. Mt s v d t php o drivetest c ch ra di y.

trong hnh trn, c th thy rng trong phn trc khi handover th nht c nhiu neighbor c thng bo xung quanh mc tn hiu, iu ny ch ra rng thiu mt cell vt tri. Nhiu handover din ra trong mt khong ngn vi mt s r rng l do nhiu (bi v tiu chun power budget- HO d tr l khong 3dB- khng t ti). Mt s phng php c th ci thin tnh trng nhiu: Thay i tn s trn cell phc v hoc/ v ngun nhiu. Dowtilt ngun nhiu trong trng hp b trn ra qu nhiu. Tng cng sut ca cell phc v v hoc gim cng sut pht ca ngun Tin hnh iu khin cng sut, nhy tn hoc pht gin on

nhiu.

5.6 Nhm lung

Ti liu hng dn s dng TEMS Investigation


y l li 2 trm c load d liu ngc cho nhau. Li ny nhn bit bng cch khi n trm mun o li thu c thng s ca trm khc, thiu rt nhiu relation . 5.7 Li card y l li kh nhy cm, n c hin tng sau: c thit lp cuc gi, cht lng gi ti, sng tt nhng ch s C/I rt ti.