Está en la página 1de 9

MMaatteerriiaalleess ddiiddááccttiiccooss IInnttrroodduucccciióónn aa llaa CCrriimmiinnoollooggííaa PPrrooffªª DDrrªª MMyyrriiaamm HHeerrrreerraa MMoorreennoo

BBllooqquuee IIIIII

OObbjjeettoo ddee ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa CCrriimmiinnoollooggííaa DDeelliittoo,, ddeelliinnccuueennttee,, vvííccttiimmaa yy ccoonnttrrooll ssoocciiaall

En estos materiales se comprende:

I El delincuente y sus modelos de abordaje. II. El joven delincuente

A) factores de riesgo/resistencia

a) El papel etiológico de la familia. Estructura de la

criticas b) El grupo de iguales; la banda

familia; etiología de la crisis familiar y

juvenil antisocial; una especial polémica.

B) B) La correlación edad-delito. Explicación biológica; enfoque social; aspectos de interacción simbólica

II DDeelliinnccuueennttee

MMooddeellooss ddee aabboorrddaajjee

MMooddeellooss ddee aabboorrddaajjee::

--BBiioollóóggiiccooss --SSoocciioo--bbiioollóóggiiccooss --SSoocciioollóóggiiccooss//EEccoollooggííaa ssoocciiaall//ssuubbccuullttuurraall --SSoocciioollóóggiiccooss:: ccoonnttrrooll ssoocciiaall iinnffoorrmmaall --PPssiiqquuiiááttrriiccoo//nneeuurroocciieennttííffiiccoo --PPssiiccoollóóggiiccoo --SSiittuuaacciioonnaall --DDeessaarrrroolllliissttaass oo ddiinnáámmiiccooss

AA)) BBiioollóóggiiccooss

--CCoonnddiicciioonneess bbiioollóóggiiccaass ddee eessppeecciiaall aatteenncciióónn:: sseexxoo,, eeddaadd,, iinntteelliiggeenncciiaa --FFaaccttoorreess aannttrrooppoommóórrffiiccooss ((bbiioo--ttiippoollooggííaass)),, ggeennééttiiccooss ((ggeennééttiiccaa ccoommppoorrttaammeennttaall)),, --AAlltteerraacciioonneess bbiioo--qquuíímmiiccaass ddeebbiiddaass aa ffaaccttoorreess hhoorrmmoonnaalleess ((aannddrróóggeennooss)),, ttooxxiicciiddaadd,, ppoorr eexxppoossiicciióónn aa ddee mmeettaalleess ttóóxxiiccooss,, aallccoohhooll yy ddrrooggaass --FFaaccttoorreess ddee mmaaccrroo yy mmiiccrroo mmaallnnuuttrriicciióónn

BB)) PPssiiqquuiiááttrriiccoo//nneeuurroocciieennttííffiiccoo

EEnnffooqquuee ddeessddee llaa PPssiiccoo--ppaattoollooggííaa ccrriimmiinnaall RReellaacciióónn eennttrree ccrriimmiinnaalliiddaadd yy eexxiisstteenncciiaa ddee ttrraassttoorrnnooss//ddeessóórrddeenneess yy eennffeerrmmeeddaaddeess mmeennttaalleess

EEjjeemmppllooss::

PPssiiccooppaattííaass

TTDDAAHH

((ddééffiicciitt ddee aatteenncciióónn

ttuummoorraacciióónn cceerreebbrraall,, ddiissffuunncciioonneess cceerreebbrraalleess

CC)) SSoocciioo--bbiioollóóggiiccooss

CCrriimmiinnoollooggííaa ddaarrwwiinniissttaa oo eevvoolluucciioonniissttaa::

ccoonn

hhiippeerraaccttiivviiddaadd)),, lleessiioonneess

RReellaacciioonnaaddaa ccoonn llaa nnoocciióónn ddee uunn bbaaggaaggee hhuummaannoo uunniivveerrssaall ddee rraassggooss,, ccoonndduuccttaass yy pprreeffeerreenncciiaass iinnnnaattaass qquuee ffuueerroonn sseelleecccciioonnaaddaass ppoorr ssuu uuttiilliiddaadd ppaarraa aaddaappttaarrnnooss aa ccoonntteexxttooss aanncceessttrraalleess yy ssaattiissffaacceerr nnuueessttrrooss oobbjjeettiivvooss nnaattuurraalleess ddee ssuuppeerrvviivveenncciiaa yy rreepprroodduucccciióónn

DD)) SSoocciioollóóggiiccooss

FFaaccttoorriiaalliiddaadd ssoocciiaall yy eeccoonnóómmiiccaa:: VVaalloorraa llaa eessttrruuccttuurraacciióónn ffaammiilliiaarr,, eell ttiippoo ddee ssoocciiaalliizzaacciióónn oo eessttiillooss ddee ccrriiaannzzaa,, nniivveell ddee vviiddaa;; ffoorrmmaacciióónn,, ooppoorrttuunniiddaaddeess ddee

iinntteerraacccciióónn;; ccoonnddiicciióónn oo ccllaassee ssoocciiaall EEccoollooggííaa ssoocciiaall:: ssee ffiijjaa eenn eell ttiippoo ddee ccoommuunniiddaadd,, bbaarrrriioo SSuubbccuullttuurraass:: aabboorrddaa llaass iinnfflluueenncciiaass ssoocciioo--ccuullttuurraalleess rreecciibbiiddaass ddeell ddee iigguuaalleess oo ((ppeeeerr ggrroouupp)),, ccoonn llooss qquuee ssee ccoommppaarrtteenn rraassggooss ddeemmooggrrááffiiccooss yy ssoocciioo--ccuullttuurraalleess

CCoonnttrrooll ssoocciiaall iinnffoorrmmaall

EEssttuuddiiaa llooss ffrreennooss ssoocciiaalleess iinnffoorrmmaalleess qquuee ssee aaccttiivvaann eenn llaa

mmaayyoorrííaa ddee llooss iinnddiivviidduuooss ffrreennttee aall ddeelliittoo AAssíí::

--TTeeoorrííaa ddee llooss vvíínnccuullooss ssoocciiaalleess,, HHiirrsshhii,, 11996699 --TTeeoorrííaa ggeenneerraall ddee llaa ccrriimmiinnaalliiddaadd ((bbaassaaddaa eenn llaa iiddeeaa ddee aauuttoo--ccoonnttrrooll)),, ((HHiirrsshhii,, GGoottttffrreeddssoonn,,

11999900))

EE)) PPssiiccoollóóggiiccooss

FFaaccttoorriiaalliiddaadd ppssiiccoollóóggiiccaa::

--FFuueenntteess yy eessttiillooss ddee aapprreennddiizzaajjee ssoocciiaall ((iimmiittaacciióónn ddee aaccttiittuuddeess yy aacccciioonneess ddee mmooddeellooss ddee rreeffeerreenncciiaa ffaammiilliiaarreess,, vveecciinnaalleess ggrruuppaalleess eettcc)) --CCiiccllooss ddee vviioolleenncciiaa --EEssttaaddooss eemmoocciioonnaalleess ((iirraa,, ffrruussttrraacciióónn)) -Personalidad criminal --AAuusseenncciiaa ddee aauuttooccoonncceeppttoo ((eessttiimmaa ppeerrssoonnaall)) --FFaaccttoorreess ppííssiiqquuiiccooss ddee rreessiilliieenncciiaa ffrreennttee aa llaa ddeessvviiaacciióónn ((qquuee ppeerrmmiitteenn rreessiissttiirr llaass ssiittuuaacciioonneess ccrriimmiinnóóggeennaass))

FF))

SSiittuuaacciioonnaalleess oo ddee ooppoorrttuunniiddaadd

-- BBaassaaddooss eenn llooggrraarr uunnaa ddeessmmoottiivvaacciióónn ddeell iinnffrraaccttoorr nneeuuttrraalliizzaannddoo llaa ffaacciilliiddaadd uu ooppoorrttuunniiddaadd pprrooppiiaa ddee ttooddaa ssiittuuaacciióónn ccrriimmiinnaall --SSee ttrraattaa ddee ddiisseeññaarr eessttrraatteeggiiaass llooggííssttiiccaass,, rraacciioonnaalleess,, nnoo ddee ttrraattaammiieennttoo:: ssii ssee nneeuuttrraalliizzaa eell mmoottiivvoo iinnssppiirraaddoorr,, ssee eevviittaa llaa aacccciióónn --SSee aannaalliizzaa aall iinnffrraaccttoorr yy ssuuss ooppoorrttuunniiddaaddeess,, ppaarraa rreeccttiiffiiccaarr oo eelliimmiinnaarr llooss eelleemmeennttooss ffaacciilliittaaddoorreess

--EEjjeemmpplloo:: IInnccrreemmeennttaarr eell eessffuueerrzzoo ccrriimmiinnaall oobbjjeettiivvoo

GG)) MMooddeellooss ddeessaarrrroolllliissttaass oo ddiinnáámmiiccooss

nneeuuttrraalliizzaarr llaa ggaannaanncciiaa eessppeerraaddaa,, rreeffoorrzzaarr eell

QQuuiieerreenn eexxpplliiccaarr ccóómmoo aappuunnttaa yy ssee ddeessaa