Está en la página 1de 111

n t t nghi p

M cl c

M CL C
M C L C .............................................................................................................................. i THU T NG VI T T T ..................................................................................................... ii L I NI U...................................................................................................................... iii Ch ng 1. XU H NG PHT TRI N CNG NGH TRUY N T I QUANG ................... 1 1.1. Xu h ng pht tri n c a cc d ch v vi n thng .............................................................. 1 1.2. Xu h ng pht tri n c a cng ngh truy n t i quang ....................................................... 3 1.2.1. S pht tri n c a c u trc m ng ................................................................................ 3 1.2.2. Xu h ng pht tri n cng ngh truy n t i quang ....................................................... 9 1.3. K t lu n ........................................................................................................................ 15 Ch ng 2. CNG NGH GMPLS ...................................................................................... 16 2.1. T ng quan v m ng GMPLS ......................................................................................... 16 2.1.1 Gi i thi u ................................................................................................................ 16 2.1.2. S pht tri n MPLS h ng t i GMPLS ................................................................. 17 2.1.3. Cc giao th c trong GMPLS .................................................................................. 18 2.1.4. Nh ng v n c a m ng GMPLS v cc gi i php ................................................. 19 2.1.4.1. Tnh chuy n h ng a d ng ........................................................................... 21 2.1.4.2. Tnh n ng chuy n ti p a d ng ...................................................................... 23 2.1.4.3. C u hnh ........................................................................................................ 23 2.1.4.4. Tnh cn i (Scalability)............................................................................... 24 2.1.4.5. tin c y (Reliability) .................................................................................. 26 2.1.5. M t s v n t n t i trong m ng GMPLS .............................................................. 27 2.1.5.1. B o m t ......................................................................................................... 27 2.1.5.2. Interworking .................................................................................................. 28 2.1.5.3. H th ng qu n l m ng .................................................................................. 28 2.2. T ng quan v ch c n ng bo hi u trong m ng GMPLS ................................................. 28 2.2.1. Gi i thi u chung ..................................................................................................... 28 2.2.2. Cc khun d ng lin quan n nhn........................................................................ 31 2.2.3. Yu c u nhn t ng qut .......................................................................................... 31 2.2.3.1. Cc thng tin yu c u .................................................................................... 32 2.2.3.2. M gi tr b ng thng .................................................................................... 34 2.2.4. Nhn t ng qut ....................................................................................................... 35 2.2.4.1. Cc thng tin yu c u .................................................................................... 35 2.2.4.2. Nhn c ng v b c sng................................................................................ 36 2.2.4.3. Cc lo i nhn khc ........................................................................................ 36 2.2.5. Chuy n m ch chm b c sng ............................................................................... 36 2.2.6. Nhn xu t .......................................................................................................... 37 2.2.7. T p h p nhn ......................................................................................................... 37 2.2.8. LSP hai chi u ......................................................................................................... 39 2.2.8.1. Thng tin yu c u .......................................................................................... 40 2.2.8.2. Gi i php cho s tranh ch p .......................................................................... 40 2.2.9. Thng bo l i nhn................................................................................................. 42 Tr n H i Nam D2002VT i

n t t nghi p

M cl c

2.2.10. i u khi n nhn t ng minh (Explicit Label Control) .......................................... 42 2.2.11. Thng tin b o v (Protection Information) ............................................................ 43 2.2.12. Thng tin v tr ng thi qu n l (Administrative Status Information) ..................... 43 2.2.13. Knh i u khi n ring .......................................................................................... 44 2.2.14. Nh n d ng giao di n (Interface Identification) ...................................................... 44 2.2.15. i u khi n l i ....................................................................................................... 46 2.3. Giao th c RSVP-TE ng d ng v m r ng cho m ng ASON ........................................ 46 2.3.1. M r ng giao th c bo hi u RSVP-TE trong m ng GMPLS ................................... 46 2.3.1.1. Gi i thi u ...................................................................................................... 46 2.3.1.2. Cc khun d ng nhn lin quan nhn ............................................................ 47 2.3.1.3. Cc LSP hai h ng........................................................................................ 51 2.3.1.4. Khai bo ........................................................................................................ 52 2.3.1.5. i u khi n nhn t ng minh (Explicit Label Control) .................................... 55 2.3.1.6. i t ng b o v ........................................................................................... 56 2.3.2. M r ng giao th c nh tuy n RSVP-TE cho m ng ASON trong m ng GMPLS .... 57 2.3.2.1 Gi i thi u ....................................................................................................... 57 2.3.2.2. H i tr k t n i c nh m m ........................................................................... 57 2.3.2.3. H tr cu c g i .............................................................................................. 58 2.3.2.4. H tr cc hnh ng p ng khi c sai h ng v h th ng i u khi n........... 64 2.3.2.5. H tr s d ng nhn ...................................................................................... 64 2.3.2.6. H tr phn o n bo hi u UNI v E-NNI ..................................................... 66 2.3.2.7. B sung cc s ki n l i .................................................................................. 66 2.3.2.8. Cc ch c n ng m r ng b sung h tr hon thnh cu c g i ho c k t n i ..... 67 2.3.2.9. Cc kha c nh xem xt c a IANA ................................................................... 71 2.4. Nghin c u ch c n ng GMPLS m r ng cho qu n l i u khi n truy n t i SDH trong m ng NGN .......................................................................................................................... 72 2.4.1. Gi i thi u .............................................................................................................. 72 2.4.2. Cc tham s l u l ng SONET v a SDH ............................................................. 72 2.4.2.1. Cc tham s l u l ng SDH ......................................................................... 73 2.4.2.2. Chi ti t i u khi n qu n l SDH trong giao th c RSVP-TE ........................... 78 2.4.2.3. Chi ti t i u khi n qu n l SDH trong giao th c CR-LDP............................. 79 2.4.3. Cc nhn SONET/SDH ......................................................................................... 79 2.4.4. M t s gi tr c gn b i IANA ......................................................................... 83 2.5. K t lu n ........................................................................................................................ 83 Ch ng 3. NG D NG GMPLS CHO M NG TRUY N T I C A VNPT ....................... 84 3.1. Cc y u t thc thc y xu h ng tri n khai xy d ng m ng trn c s cng ngh GMPLS c a VNPT .............................................................................................................. 84 3.1.1.Cc xu h ng trn th gi i v Vi t Nam v cng ngh v d ch v vi n thng ....... 84 3.1.2. nh h ng pht tri n ngnh vi n thng n n m 2010 .......................................... 86 3.2. nh h ng gi i php p d ng cng ngh GMPLS trong m ng vi n thng c a VNPT... 87 3.2.1. M hnh t ch c m ng GMPLS ng tr c c a VNPT ........................................... 87 3.2.1.2. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh ngang hng ... 88 Tr n H i Nam D2002VT i

n t t nghi p

M cl c

3.2.1.3. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh lai ghp ......... 90 3.2.2. M hnh t ch c m ng GMPLS trong m ng Metro c a VNPT................................ 91 3.2.2.1. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh ch ng l n .............. 91 3.2.2.2. Ph ng n tri n khai m ng ng tr c theo m hnh ngang hng ................ 92 3.2.2.3. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp ................ 93 3.2.3. M hnh t ch c m ng GMPLS t ng th c a VNPT ............................................... 94 3.2.3.1. Ph ng n tri n khai m ng v i m ng tr c l GMPLS .................................... 95 3.2.3.2. Ph ng n tri n khai m ng v i m ng tr c l GMPLS m ng vng l m ng IP/MPLS .............................................................................................................................. 96 3.2.3.3. Ph ng n tri n khai GMPLS hon ton ....................................................... 97 3.2.4. xu t l trnh tri n khai xy d ng m ng GMPLS .............................................. 99 3.3.Khuy n ngh . ............................................................................................................... 100 K T LU N .......................................................................................................................... iv TI LI U THAM KH O ...................................................................................................... v

Tr n H i Nam D2002VT

n t t nghi p

Thu t ng vi t t t

THU T NG
Thu t ng ASON BLSR CCI CRLDP DCS E-NNI FSC GMPLS IETF I-NNI ISISTE

VI T T T
Ti ng Vi t M ng quang chuy n m ch t ng

LMP LSC LSP LSR MPLS NMI NNI OIF OSPF OSPFTE OXC OVPN POS PSC QoS RSVPTE SDH SDH-NG SPC

Ti ng Anh Automatic Switched Optical Network Bidirectional Line-Switched Ring Connection Control Interface Contraint-Based Routing -Label Distribution Protocol System Digital Cross-Connect Exterior NNI Fiber Switching Capability Generalized Multiprotocol Label Switching Internet Engineering Task Force Interior NNI Intermediate Systemto Intermediate SystemTraffic Engineering Link-Management Protocol Lambda Switching Capability Label-Switched Path Label-Switched Router Multi Protocol Label Switching Network Management Interface Network to Network Interface Optical Internetworking Forum Open Shortest Path First Open Shortest Path FirstTraffic Engineering Optical Cross-Connect System Optical Virtual Private Network POS Packet Over Sonet/SDH Packet Switched Capability Quality of Service Resource Reservation Protocol Traffic Engineering Synchronous Digital Hierarchy Next Generation SDH Soft Permanent Connection

Vng ring hai h ng c chuy n m ch Knh i u khi n k t n i Giao th c phn ph i nhn nh tuy n c th ng c i cho s H ng b n Giao di n NNI bn ngoi Kh n ng chuy n m ch s i quang Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut T ch c c nhi m k thu t Internet Giao di n NNI bn trong K thu t l u l ng cho k t n i h th ng trung gian n h th ng trung gian Giao th c qu n l tuy n Kh n ng chuy n m ch b c sng ng chuy n m ch nhn B nh tuy n chuy n m ch nhn Chuy n m ch nhn a giao th c Giao di n qu n l m ng Giao di n k t n i M ng M ng Di n n m ng lin k t quang Thu t ton ch n ng ng n nh t K thu t l u l ng p d ng cho thu t ton ch n ng ng n nh t H th ng n i cho quang M ng ring o quang Truy n gi d li u qua Sonet/SDH Kh n ng chuy n m ch gi Ch t l ng d ch v K thu t l u l ng p d ng cho giao th c ci t ti nguyn H th ng phn c p s ng b SDH th h k ti p K tn ic nh m m

Tr n H i Nam D2002VT

ii

n t t nghi p TDM VCC UCP UNI WDM HDLC IP ISP LAPS MAC POS QoS SONET VC RPR MAN EoS VCAT SLA LAN GFP-F/T LCAT MAPOS MSPP NE OAM VLAN ADM CWDM/DWD M OLA VC SDLC LCP POL VPN Time Division Multiplexing Virtual Channel Connection Universal Control Plane User-to-Network Interface Wavelength Division Multiplex High-level Data Link Control Internet Protocol Internet Service Provider LAN Adapter Protocol Support Program Medium Access Control Packet Over SONET/SDH Quality of Service Synchronous Optical Network Virtual Connection Resilient Packet Ring Metro Area Network Ethernet over SDH Virtual Concatenation Service Level Agreement Local Area Network Framing mapped/Transparent Generic Framing Procedure Link Capacity Adjustment Scheme Multiple Access Protocol Over SONET Multi-Service Provisioning Platform Network Element Operation, Administration and Maintenance Virtual LAN

Thu t ng vi t t t Ghp knh phn chia th i gian Knh k t n i o M t i u khi n chung Giao di n k t n i ng i s d ng m ng Ghp knh theo b c sng quang i u khi n tuy n d li u b c cao Giao th c internet Nh cung c p d ch v internet Ch ng trnh h tr giao th c thch ng LAN ng

i u khi n truy nh p mi tr Gi qua SONET/SDH Ch t l ng d ch v M ng quang ng b K tn i o Ring gi tin c y M ng vng th Ethernet trn SDH Ghp chu i o Tho thu n m c d ch v

M ng n i h t Th t c l p khung t ng qut theo khung/trong su t C ch i u ch nh dung l ng tuy n Giao th c a truy nh p trn SONET Thi t b cung c p a d ch v Thnh ph n m ng Khai thc, gim st v b o d LAN o ng

Add-Drop Multiplexer B ghp knh xen-r Coarse/ Dense Wavelength Division Ghp knh theo b c sng ghp Multiplex Amplifier l ng/ghp m t i caong truy n quang Optical Line B khu ch Virtual Container (in SDH) Contenner o Synchronous Data Link Control i u khi n tuy n d li u ng b Link Control Protocol Packet Over Lightwave Virtual Private Network Giao th c i u khi n tuy n Gi trn quang M ng ring o

Tr n H i Nam D2002VT

ii

n t t nghi p OTN DXC MSP CRC PDU PLI FCS AU-n BER CoS CRC CSF CTRL DNU EOF EOS ESCON FC FCS FICON GID HEC HO HOVC IFG IP IPG LOS LOVC LSB MFI MI MSB MST MSU MSU_L NORM PDU POH Optical Transport Unit Digital Cross-Connect Multiplex Section Protection Cyclic Redundancy Check Protocol Data Unit PDU Length Indicator Frame Check Sum Administrative Unit-n Bit Error Ratio Class of Service Cyclic Redundancy Check Client Signal Fail Control field sent from source to sink Do Not Use End Of Frame End Of Sequence Enterprise Systems Connection Fibre Channel Frame Check Sequence Fibre Connection Group Identification Header Error Check Hold Off Higher Order Virtual Container Inter-Frame Gap Internet Protocol Inter-Packet Gap Loss Of Signal Low Order Virtual Container Least Significant Bit Multiframe Indicator Management Information Most Significant Bit Member Status Member Signal Unavailable Member Signal Unavailable, LCASenabled criteria Normal Operating Mode Protocol Data Unit Path Overhead

Thu t ng vi t t t Kh i truy n t i quang B u cho s B o v o n ghp knh Ki m tra d vng Kh i d li u giao th c Tr Tr ng di t i tin ng ki m tra khung

Kh i qu n l T l l i bit L p d ch v M s a l i vng L i tn hi u khch hng Tr ng i u khi n pht t ngu n n ch Khng s d ng Cu i khung Cu i dy K t n i cc h th ng doanh nghi p Knh s i quang Chu i ki m tra khung K t n i s i quang Xc nh nhm Ki m tra l i mo u Hold Off Conten o b c cao Kho ng cch gi a cc khung Giao th c internet Kho ng cch gi a cc gi M t tn hi u Conten o b c th p Bit t ngh a nh t Ch th a khung Thng tin qu n l Bit c ngh a nh t Tr ng thi thnh vin Khng kh d ng tn hi u thnh vin Khng kh d ng tn hi u thnh vin, tiu ch gip cho LCAS Mode khai thc bnh th ng Kh i d li u giao th c Mo u lu ng

Tr n H i Nam D2002VT

ii

n t t nghi p RS-Ack Sk So SQ TSD STM TU-n VC-n VC-n-Xc VC-n-Xv VCG WTR XA XM XP Re-Sequence Acknowledge Sink Source Sequence Indicator Trail Signal Degrade Synchronous Transport Module Tributary Unit-n Virtual Conten-n X contiguously Concatenated VC-ns X Virtually Concatenated VC-ns Virtual Concatenation Group Wait-to-Respond Actual number of members of a virtual concatenation group Maximum size of a virtual concatenation group Number of provisioned members in a virtual concatenation group

Thu t ng vi t t t Bo truy n l i dy i m ch i m ngu n Ch th dy Suy gi m tn hi u ng truy n Module truy n t i ng b Kh i ghp nhnh-n Conten o-n X khung VC-n ghp lin t c X khung VC-n ghp o Nhm ghp o Ch ph n h i S thnh vin th c t c a m t nhm ghp o Kch th c l n nh t c a m t nhm ghp o S thnh vin ghp o c c p trong m t nhm

Tr n H i Nam D2002VT

ii

n t t nghi p

L i ni

L I NI

p ng nhu c u trao i thng tin ngy cng cao c a x h i th cc cng ngh khng ng ng pht tri n. Trong nh ng n m qua, xu h ng pht tri n c a m ng PSTN truy n th ng l h ng t i m ng NGN a d ch v . K t khi m ng m i ra i xu t hi n v n qu n l, gim st ti nguyn m ng NGN c ng nh t t c cc m ng hi n c. V n i u khi n kt n i khi c nhi u cng ngh , nhi u m ng ring, nhi u th h m ng r t c n c quan tm. Do GMPLS ra i qu n l, nh tuy n k t n i trong cc m ng ring ny. GMPLS l s m r ng ch c n ng i u khi n c a m ng MPLS, n cho php ki n t o m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t khng ch l p m ng m cn th c hi n i v i cc l p ng d ng, truy n d n v l p v t l. Vi c ki n t o m t m t ph ng i u khi n th ng nh t i v i cc l p m ng h a h n kh n ng t o ra m t m ng n gi n v i u hnh v qu n l, cho php cung c p cc k t n i t u cu i t i u, qu n l ti nguyn m ng m t cch hon ton t ng v cung c p cc m c ch t l ng d ch v (QoS) khc nhau cc ng d ng trn m ng. MPLS c thi t k cho cc d ch v trong cc m ng gi, nh ng m t phin b n m i l GMPLS th l i c pht tri n cho cc m ng ton quang, bao g m cc k t n i SONET/SDH, WDM v truy n tr c ti p trn s i quang. GMPLS c kh n ng c u hnh cc lu ng l u l ng d ng gi v c cc d ng l u l ng khc.GMPLS m ra t c s h p nh t cc mi tr ng m ng s li u truy n th ng v quang. Chnh v v y, GMPLS c h a h n s thay th cng ngh MPLS thnh cng ngh chuy n m ch chnh cho ngnh vi n thng n c nh trong t ng lai g n. y chnh l m t v n m em m t sinh vin i n t vi n thng r t mu n v c n ph i tm hi u. Do em ch n lm n Nghin c u cng ngh GMPLS v ph ng n ng d ng trn m ng truy n t i c a VNPT n t t nghi p GMPLS bao g m cc n i dung chnh sau: Ch ng 1: Xu h ng pht tri n cng ngh truy n t i quang th h m i Ch ng 2: Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS Ch ng 3: ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i quang NGN c a VNPT Do th i gian v trnh c h n, nn ch c ch n nh ng v n c c p trong n s khng trnh kh i nh ng thi u st. Em r t mong nh n c s l ng th v ki n ng gp c a cc th y, c c ng nh nh ng ai quan tm. Trong qu trnh h c t p t i H c vi n cng ngh B u Chnh Vi n Thng v th c hi n n t t nghi p, em xin chn thnh c m n cc th y c tr c ti p v gin ti p gip em hon thnh t t ch ng trnh h c t p. c bi t, em xin chn thnh c m n TS.Hong V n V tr c ti p h ng d n em hon thnh t t n t t nghi p ny. H N i, ngy 20 thng 10 n m 2006 Sinh vin

Tr n H i Nam
Tr n H i Nam D2002VT iii

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

Ch XU H

ng 1

NG PHT TRI N CNG NGH TRUY N T I QUANG TH H M I

1.1. Xu h ng pht tri n c a cc d ch v vi n thng S bng n c a cc d ch v trn Internet Trong hi n t i v t ng lai, nhu c u s d ng cc d ch v Internet s r t cao. Cc trang web nhi u m thanh, hnh nh h n s r t ph bi n. Ng i dng s c cung c p cc s n ph m truy n thng a ph ng ti n nh gio d c t xa, h i ngh truy n hnh, cc d ch v ch m sc s c kho , cc d ch v ti chnh, b o hi m . N i dung thng tin mang tnh t ng h p cao. Nhu c u v gi i tr tr c tuy n, ch i game tr c tuy n c ng pht tri n. Nh ng i u ny lm thay i c n b n v b n ch t l u l ng thng tin.
100%
Tl s d n cc n d n trn Internet c a cc doanh nghi p g g g

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% M Ty u

Thu' i n t Nghin c u th tru' ng Chia s thng tin Marketing D ch v khch hng D ch v tu' v n ng d ng lin k t Bn hng

Cc nu' c cn l i

Ngu n: ESIS-ISPO Hnh 1.1. Minh ho tnh a d ng cc ng d ng trong vi c giao d ch trn m ng gi a cc doanh nghi p trn th gi i S tch h p d ch v Ng i s d ng c yu c u cao v kh n ng tch h p d ch v . Tch h p d ch v s mang l i nh ng thu n l i to l n cho khch hng i n hnh nh thi t b u cu i nhi u tnh n ng. Kh n ng di ng v chuy n vng M t trong nh ng xu th c nh n di n s m nh t chnh l tnh di ng c a khch hng khi s d ng d ch v . Cc d ch v cung c p cho khch hng b gi i h n trong ph m vi di chuy n h p s c thay th b ng cc d ch v c kh n ng cung c p k t n i m ng b t k n i u, b t k lc no v th m ch l khi khch hng ang di chuy n v i t c cao. Yu c u QoS theo nhi u m c khc nhau Tu vo m c ch c a ng i s d ng m c cc u tin v QoS khc nhau. Do , ng i s d ng ch ph i chi tr c c ph m t m c h p l. C th phn chia thnh b n lo i d ch v ng d ng v i cc m c QoS khc nhau:
Tr n H i Nam D2002VT 1

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

Nh y c m v i tr v t n th t (video t ng tc, game). Nh y c m v i tr nh ng t n th t v a ph i (tho i). Nh y c m v t n th t nh ng yu c u tr v a ph i (d li u t ng tc). Yu c u i v i tr v t n hao u khng cao (truy n t p). an ton cao Th ng m i i n t , giao d ch tr c tuy n dng chung m ng Internet cng c ng ti m n nh ng nguy c b xm ph m v thng tin c ng nh quy n l i c a cc c nhn v t ch c tham gia. Do v y c n c nh ng bi n php t o ra nh ng hng ro gi a m ng cng c ng v m ng ring nh router-based v proxy-server firewall. Tnh linh ho t, ti n d ng Nhn chung, khch hng th ng mong mu n truy nh p d ch v m khng quan tm n s ph c t p c a m ng. Tnh linh ho t c a m ng ngh a l kh n ng phn ph i m t s d ch v c a m ng c tnh trong su t theo h ng n nh ng th mang tnh chi ti t v m ng i v i ng i s d ng. C th t c i u ny b ng cch nh ngh a cc giao di n truy nh p m c cao cng n cc tham s i u ch nh v v n hnh m ng cng nhi u cng t t. Ch r ng tnh trong su t l y u t quy t nh cho s chuy n i. Ngoi ra nh khai thc c ng c yu c u nh t nh i v i b o d ng, v n hnh, m r ng v nng c p thi t b . Gi thnh Gi thnh l m t y u t kh quan tr ng trong xu h ng s d ng d ch v . Gi c a cc d ch v gi m xu ng trn ph m vi ton th gi i khi m r ng th tr ng vi n thng. Tuy nhin cc d ch v m i (v d SMS) ang n i ln s chi m l y nh ng ph n doanh thu gi m xu ng ny. D ch v SMS c t l gi thnh trn m i bit cao nh t so v i b t c lo i d ch v no khc cho khch hng. y c ng l d ch v c yu c u v QoS th p nh t (khng t ng tc, khng theo th i gian th c, t c bt t i thi u, khng m b ot c v ch m c truy n d li u n l c t i a). M t v d n a cho hi u qu c a d ch v m i l VoIP. Doanh thu v l u l ng t ng nhanh c a VoIP ng th i gi thnh c a d ch v gi m 75% so v i cc d ch v truy n th ng. Qua nh ng phn tch trn c th th y xu h ng s d ng d ch v theo h ng t ng tnh gi i tr, t ng tnh di ng, t ng kh n ng thch nghi gi a cc m ng, t ng tnh b o m t, t ng tch t ng tc nhm, gi m chi ph Ngoi ra nh ng yu c u c a nh cung c p d ch v hay nh h ng c a cc y u t chnh tr , kinh t , x h i c ng c nh ng tc ng khng nh n nh h ng v ti n trnh pht tri n c a m ng vi n thng ni chung v m ng NGN ni ring. Cc nh cung c p d ch v gi m t vai tr quan tr ng trong vi c truy xu t thng tin cng c ng. M t s cc yu c u c a cc nh cung c p d ch v c ng t ng t nh c a khch hng. Yu c u c a cc nh cung c p d ch v lin quan n v n c th nh sau: Gi c th ng m i: Cc nh cung c p d ch v c n t o ra l i nhu n do gi thnh s d ng m ng s xc nh i m cn b ng.
Tr n H i Nam D2002VT 2

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

Kh n ng m r ng: Kh n ng m r ng cc d ch v c cung c p t i khch hng. Qu n l: Ch c n ng qu n l thu n ti n cho nh cung c p d ch v . tin c y v kh d ng: Cc d ch v cung c p n khch hng ph i kh d ng t i m i th i i m. C s h t ng hi n t i: Ho t ng v u t c a nh cung c p d ch v ph thu c vo c s h t ng c a nh cung c p m ng. N u c s h t ng hi n t i ngho nn, cc nh cung c p d ch v s kh c th cung c p c cc d ch v m i. Topo m ng: C th nh h ng n ph ng th c cung c p d ch v cho khch hng. V d n u m ng theo c u trc i m i m th kh c th cung c p cc d ch v qu ng b. Tiu chu n: Cc m ng a truy nh p v cc thi t b ph i lm vi c kh p v i nhau trn m ng m b o kh n ng cung c p d ch v t i t n n i yu c u. i u ny ch c th th c hi n khi cc s n ph m tun theo tiu chu n. V n php l: Mi tr ng php l s gi vai tr chnh trong s pht tri n c a d ch v . Cc m hnh kinh doanh r t quan tr ng khi quy t nh nng c p m ng hay khng. Tuy nhin chng c ng mang l i m t s nh h ng khi a vo m t s cng ngh m i vo k ho ch pht tri n m ng; v d khi c nh tranh v i m ng hi n t i hay h tr cc h ng pht tri n theo h ng h t ng/giao th c/n n t ng d ch v /xu h ng qu n l ng u h n. Cc y u t x h i lin quan n s b ng lng c a dn chng ni chung khi s d ng d ch v m i (gio d c i n t , chnh ph i n t , th ng m i i n t , y t i n t ...). Trong khi cc y u t chnh tr v kinh t xc nh t c cc d ch v m i c tri n khai khi chng chi ph i ngu n ti chnh t pha khch hng (chnh l doanh thu c a nh khai thc m ng), khi h khuy n khch cc d ch v m i v m c h tr c a chnh ph . i u ny c th nh n th y r khi xt t i khi kh ng ho ng kinh t n m 1999 ng n c n cc khch hng kh i t nhn cc n c pht tri n mua thm my tnh v k t n i m ng, v nh v y d n t i l u l ng t cc khch hng kh i kinh doanh c ng th p h n so v i d tnh. S u t qu m c d a theo d bo vo dung l ng m ng ng tr c (thng th ng ch 10% dung l ng ng tr c c s d ng) lm s t gi c c ph d n t i nh ng v ph s n ng kinh ng c c a m t s cng ty kinh doanh l n nh Global Crossing hay Worldcom. 1.2. Xu h ng pht tri n c a cng ngh truy n t i quang 1.2.1. S pht tri n c a c u trc m ng Theo quan ni m pht tri n g n y, ng i ta mong mu n tch h p m ng truy nh p v i m ng li v m ng Metro, c th l h tr i u khi n k t n i t u n cu i, v chnh n l m t c tnh c a v n ho Internet. Nh v y c ng c thay i trong vi c phn b cc ch c n ng gi a cc m ng truy nh p v m ng li/metro. Vi c chuy n i sang m ng thng tin trn c s gi v vi c b h p vai tr c a chuy n m ch v t ng i truy n th ng c ng h tr vi c xo nho ranh gi i gi a m ng truy nh p v m ng li.
Tr n H i Nam D2002VT 3

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

V m t cng ngh , tnh a d ng s l i t ng c quan tm. Cng ngh c pht tri n cho m ng truy nh p v m ng li d n chuy n i t ph n truy nh p c a m ng v ng c l i. M t v d l m ng chuy n m ch nhn a giao th c MPLS c dng h tr cho thi t k l u l ng v QoS cho m ng li tuy nhin l i xu t hi n ngy cng nhi u trong cc m hnh thi t k m ng truy nh p t ng lai c a cc chuyn gia. M t v d khc l s i quang v ghp b c sng quang (WDM), cng ngh kh i u b ng vi c h tr t ng dung l ng cho m ng li, tuy nhin t i nay, chng l i d n ti p c n g n h n v i pha khch hng. i u ny r t c mong i v c xem nh s t ng t c khi m cng ngh v qu trnh pht tri n t o thnh m t cng nghi p ho v m t l ng s n ph m l n nh t. C hai v d n a ( bin m ng truy nh p), th nh t l Ethernet ban u c thi t k s d ng cho m ng LAN tuy nhin hi n nay IEEE xu t s d ng lm cng ngh truy n t i trong ph n m ng li v m ng Metro t c r t cao v a d ng. Th hai l m ng WLAN c gi i thi u nh l m t m ng lin k t cc gia nh tuy nhin chng ang c s d ng nh cng ngh m ng truy nh p cng c ng. Ngu n: Siemens, Status

B n xu h li/Metro: - M ng truy n t i quang (trn c s WDM) trong m ng li c r ng ra pha m ng truy nh p v Metro.

Hnh 1.2. Th tr ng m ng truy nh p quang ng chnh c quan tm lin quan t i s pht tri n m ng truy nh p, nh v d n m

Tr n H i Nam D2002VT

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

Cng ngh trong m ng truy nh p s pht tri n d a trn m ng truy nh p c nh hi n t i (s d ng cp ng v cp ng tr c) cung c p b ng t n truy nh p Internet cao h n (tiu bi u l xDSL). - Cc cng ngh trong m ng truy nh p s h tr kh n ng di ng: GPRS, UMTS, WLAN, Bluetooth, v tinh. - H tr QoS. a) S pht tri n c a m ng li v m ng metro S i quang s chi m u th trong m ng li v m ng metro. C t i 99% m ng li s d ng cng ngh quang. Ch c 1% cn l i l s d ng v tinh v vi ba trong cc tr ng h p c bi t v i nh ng vng a l xa xi, m t thu bao th p hay a hnh ph c t p Trong 15 n m t i, s l ng knh quang s t ng ln t 40-80 knh t i 200 knh v t c m i knh s t ng t 2,5-10 Gbit/s t i 40-160 Gbit/s. Song song v i s pht tri n thu n tu v s l ng ni trn, cc l p quang s thng minh h n, cc ch c n ng th c hi n trong l p quang s t ng ln. V d trong nhi u tr ng h p, ch b ov s c trong l p quang. Cc ng n giao th c s ti p t c h i t (v d t IP-over-ATM-overSDH-over-WDM thnh IP-over-WDM). Nh v y s t ng hi u qu thng qua gi m cc ch c n ng l p l i v d a th a trong m i l p m ng.

Hnh 1.3. Lo i b ng n giao th c trung gian M ng truy n t i quang c coi l b c ti p theo t nhin trong qu trnh pht tri n m ng truy n t i. Do s pht tri n, OTN s ko theo r t nhi u ki n trc m c cao h n khi s d ng SONET/SDH (v d m ng quang s gi l i nh h ng k t n i, m ng chuy n m ch). S khc nhau chnh s xu t hi n t d ng cng ngh chuy n m ch c s d ng: TDM cho SDH v i ghp b c sng cho OTN. tho mn nhu c u ng n h n v dung l ng, vi c tri n khai cc h th ng WDM i m i m c l n s v n c ti n hnh. Khi s b c sng t ng ln, kho ng cch gi a cc u cu i t ng ln s xu t hi n nhu c u xen r b c sng t i cc i m trung gian. Khi cc b xen r quang linh ho t s tr nn l m t b ph n c n thi t cho m ng WDM. Khi c thm cc b c

Tr n H i Nam D2002VT

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

sng c tri n khai trn m ng t i d n n t ng nhu c u v qu n l dung l ng. C ng nh cc b u cho s tv n qu n l dung l ng trong l p i n th cc b u cho quang (OXC) t v n qu n l dung l ng l p quang. Ki n trc OTN bao g m ph n li, metro v truy nh p t c cao. Lc u nhu c u qu n l b ng t n l p quang ch y u mi tr ng m ng li, tuy nhin khi s l ng khch hng v my ch trong m ng truy nh p t ng ln v tr thnh nt c chai cho truy n t i d li u, kh n ng k t n i logic d a trn m ng mesh trong m ng li s h tr thng qua topo v t l, g m c cc OADM trn c s SPRing v OXC d a trn ki n trc ph c h i mesh. Khi nhu c u b ng t n cho m ng metro v truy nh p t ng ln cc b OADM c ng s c s d ng. i u ny cho th y r ng m ng li v m ng metro s pht tri n ch trn n n cng ngh IP v WDM. Ki n trc c a m ng th h m i s mang nh ng u i m c a l p m ng IP tich h p tr c ti p ln trn l p truy n t i WDM. S k t h p c a IP trn WDM c th i theo nhi u h ng khc nhau b ng cch tri n khai n gi n ho cc ng n giao th c m ng nh gi trn SDH, Gigabit Ethernet. Nguyn t c c b n cho vi c tch h p ki n trc IP/WDM l WDM c coi nh cng ngh ng tr c v IP lin k t v i thi t b WDM bin c a m ng li. H t ng quang s d n c chuy n i xu t pht t cng ngh ATM/SDH. Cc topo khc nhau c a thi t b WDM c th truy n khai khu v c m ng tr c v m ng metro. Cc nh khai thc m ng hi n t i c th c ng tri n khai m ng nh v y trong tr ng h p h tch h p m ng ATM v SDH hi n t i v i thi t b DWDM b ng cch s d ng m ng ng tr c WDM t i l u l ng ATM v SDH. Ph n m ng ng tr c: g m cc PoP IP li lin k t v i nhau qua m ng ng tr c WDM. Kch c topo m ng ng tr c WDM ph thu c vo kho ng cch gi a cc PoP IP. i v i cc m ng mesh v cc vng ring lin k t t cc h th ng WDM i m i m c kho ng cch l n v suy hao ng k s ph bi n h n trong khi v i nh ng kho ng cch nh h n v c u trc t ng t c th p d ng vo ph n m ng metro. Ph n m ng metro: bao g m cc li metro quang WDM v i c u trc ring chi m u th v m ng truy nh p metro s d ng PoP IP. PoP IP c th chia lm hai lo i: - M t ph n bin s d ng cho cc thi t b IP c a khch hng - M t ph n li v truy n t i c s d ng gom v truy n l u l ng t i m ng tr c IP. Ph n m ng truy nh p: Ph c v cho cc khch hng chnh l cc doanh nghi p, cng s v cc khch hng nh h n l cc h gia nh. Hnh d i m t m ng metro c a cc ISP trong t ng lai g m c ph n li metro quang WDM v truy nh p metro IP. Ph n IP bao g m c m t s PoP IP, t i khch
Tr n H i Nam D2002VT 6

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

hng c th truy nh p d ch v m ng IP v l u l ng s c chuy n t i cc PoP khc ho c ln m ng tr c. Khch hng c th truy nh p thu n ti n h n thng qua k t n i c a cc b nh tuy n IP bin pha nh cung c p v cc b nh tuy n IP bin pha khch hng. Cc thi t b ATM v SDH trong hnh c trnh by mang tnh minh ho y . cc thi t b c a pha nh cung c p c th t cng ho c khng v i cc thi t b pha khch hng ph thu c vo kho ng cch gi a khch hng v nh cung c p, l u l ng s d ng c a khch hng v cch s d ng. Li metro quang WDM th ng c m t vng ring c cc OADM c kh n ng nh l i c u hnh ng th i vi c b xung cc tuy n WDM i m i m v i cc u cu i ghp knh c th s d ng cho cc khch hng ti m n ng. OADM a ra cc giao di n qu n l chng c th nh l i c u hnh t xa xen r cc b c sng (knh quang) cho cc vng ring thng qua cc card phn b v ghp chng l i d i d ng cc tn hi u quang trong cc card ng truy n p ng c a m i h ng vng ring. Trong tr ng h p c hai ring li metro WDM, khi s c n t i cc b u cho quang nh tuy n cc b c sng t m t vng ring sang m ng khc h tr ton quang. Cc b u cho c gi thnh l n nh t trong cc thi t b m ng quang v c kh n ng th c hi n cc nhi m v b xung nh chuy n m ch b c sng v chuy n i hng tr m c ng d i d ng ton quang m khng ph i chuy n i EO. M ng metro c th m r ng t i LAN thng qua m ng li quang. Truy nh p IP metro c cc b nh tuy n PE lin k t thng qua giao di n quang v i cc b OADM. pha truy nh p c a m ng metro, Fast Ethernet s tr nn ph bi n. Tuy nhin ph ng php thch h p h n s s d ng Ethernet quang (t c 40 Gigabit). Cc nh khai thc m ng c th gi i h n cc khch hng c a h ch v i m t vi Mbit/s tuy nhin cc ng truy n l hng gigabit v n m t lc no kh n ng cung c p cc d ch v Giga Ethernet s thnh hi n th c. Trong khi ch i, cng ngh v cc giao th c s c chia s trn ng truy n hi n t i cho hng ngn cc khch hng khc nhau m v n p ng t t. l m t b c n gi n trong qu trnh ti n t i cc trung k Ethernet trn cc b c sng ring bi t, t t c c ghp knh trn m t i s i quang s d ng cng ngh DWDM. y l ph ng php m cc ng truy n Ethernet i m i m c th t c knh 10Gbit/s v i b ng t n t ng h p c l kho ng 400Gbit/s. T t nhin lo i m ng nh th ny yu c u v chuy n m ch Ethernet r t l n m i u s i quang. B ng t n Ethernet quang c l ch b gi i h n b i b ng t n s i quang (kho ng 25Tbit/s cho lo i s i hi n nay) v v n tho i mi trong trong kh n ng c a laser v i n t hi n nay. Tuy nhin b ng ngo i suy v i xu h ng ny chng ta c th t i m c trong kho ng 5-10 n m n a.
Tr n H i Nam D2002VT 7

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

Hnh 1.4. M ng Metro c a cc ISP trong t

ng lai

b) S pht tri n c a m ng truy nh p quang Nhu c p truy nh p b ng r ng c a khch hng t ng r t nhanh. M ng n i dung s c tri n khai c yu c u cao v t c c ng nh yu c u trao i d li u hai chi u. Cng ngh m ng truy nh p quang c nh ng b c pht tri n m nh p ng t t cc yu c u trn.

Hnh 1.5. Cc l a ch n pht tri n m ng

Tr n H i Nam D2002VT

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

S i quang ang thm nh p vo ph n m ng truy nh p. Tuy nhin c c FTTH hay FTTD v n ch a th tr thnh hi n th c. L do chnh l tnh nh y c m c a gi thnh khi tri n khai trn th c t . M ng quang th ng PON s cung c p thng tin qua s i quang m khng ph i th c hi n vi c chuy n i i n no c . Hi n nay ch ng s ph h p h n khi thay th cp ng t t ng i t i cc i m truy nh p linh ng. T chng c th k t h p v i DSL ho c cp ng tr c n t n thu bao. K t h p cc cng ngh truy nh p khc nhau cho php xy d ng m t h th ng linh ho t v t t n km nh t. 1.2.2. Xu h ng pht tri n cng ngh truy n t i quang Xu h ng pht tri n c a m ng c a th h k ti p NGN l t ng b c thay th ho c chuy n l u l ng m ng s d ng cng ngh TDM sang m ng s d ng cng ngh chuy n m ch gi. gi i quy t nh ng kh kh n hi n nay c a m ng truy n t i c xy d ng trn n n SONET/SDH, p ng nh ng nhu c u v pht tri n d ch v , cc nh cung c p c s h t ng m ng tm ki m nh ng gi i php cng ngh tin ti n xy d ng th h m ng m i, c kh n ng tch h p a d ch v trn m t c s h t ng m ng duy nh t. Xu h ng cc cng ngh c l a ch n p d ng xy d ng m ng truy n t i quang th h m i ch y u t p trung vo cc lo i cng ngh chnh, l: - SONET/SDH-NG - Ethernet/Giagabit Ethernet (GE) - RPR - WDM - IP - Chuy n m ch k t n i MPLS/GMPLS Cc cng ngh ny b sung cho nhau v cng h tr cc d ch v s li u nh GbE (Gigabit Ethernet), FC (Fibre Channel), FICON (Fiber Connection), ESCON (Enterprise System Connection), IP (Internet Protocol), v PPP (Point-Point Protocol) v i m c ph c t p gi m v chi ph khai thc th p so v i cc ph ng th c truy n t i cc d ch v ny qua SONET/SDH. Cc cng ngh ni trn ny c xy d ng khc nhau c ph m vi v cc ph ng th c m chng s c s d ng. Trong m t s tr ng h p, cc nh cung c p c s h t ng l i tri n khai cng m t cng ngh cho cc ng d ng khc nhau. V d , GE c th c s d ng cung c p n ng l c truy n t i c s ho c cung c p cc d ch v gi Ethernet tr c ti p n khch hng. Cc nh khai thc m ng c xu h ng k t h p m t s lo i cng ngh trn cng m t m ng c a h , v t t c cc cng ngh s ng gp vo vi c t c nh ng m c ch chung l: - Gi m chi ph u t xy d ng m ng - Rt ng n th i gian p ng d ch v cho khch hng
Tr n H i Nam D2002VT 9

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

- D phng dung l ng i v i s gia t ng l u l ng d ng gi - T ng l i nhu n t vi c tri n khai cc d ch v m i - Nng cao hi u su t khai thc m ng a) SONET/SDH-NG SONET/SDH-NG l cng ngh pht tri n trn n n SONET/SDH truy n th ng. SONET/SDH-NG gi l i m t s c tnh c a SONET/SDH truy n th ng v lo i b nh ng c tnh khng c n thi t. M c ch c b n c a SONET/SDH-NG l c i ti n cng ngh SONET/SDH v i m c ch v n cung c p cc d ch v TDM nh iv i SONET/SDH truy n th ng trong khi v n x l truy n t i m t cch hi u qu iv i cc d ch v truy n d li u trn cng m t h th ng truy n t i. V c b n, SONET/SDH-NG cung c p cc n ng l c chnh nh chuy n m ch b o v v ring ph c h i, qu n l lu ng, gim st ch t l ng, b o d ng t xa v cc ch c n ng gim st khc. ng th i ch c n ng qu n l gi c ng c c i thi n ng k v i m n l n h n c a SONET truy n th ng r t nhi u. SONET/SDH-NG s d ng cc c ch ghp knh m i k t h p cc d ch v khch hng a giao th c thnh cc container SONET/SDH ghp o ho c chu n. Cng ngh ny c th c s d ng thi t l p cc MSPP TDM/gi lai ho c cung c p nh khung lu ng bt cho m t c u trc m ng gi. i m h p d n nh t c a SONET/SDH-NG l n c xy d ng d a trn m t cng ngh c s n v pht huy nh ng u i m c a SONET/SDH. Cc gi i php NG-SDH bao g m vi c tri n khai cc cng ngh chu n ho vo thi t b truy n t i d a trn SDH. Cc tiu chu n ny g m: - Th t c nh khung chung (GFP): ITU-T G.7041 - Ghp chu i o (VCAT): ITU-T G.707/783 - C ch thch ng dung l ng tuy n (VCAT): ITU-T G.7042 - RPR: IEEE 802.17 b) Ethernet/Gigabit Ethernet Ethernet l m t cng ngh c p d ng ph bi n cho m ng c c b LAN (Local Area Network) h n hai th p k qua, h u h t cc v n k thu t c ng nh v n xy d ng m ng Ethernet u c chu n ha b i tiu chu n IEEE.802 c a Vi n K thu t i n v i n t Hoa K (IEEE). Trong t t c cc cng ngh c s d ng trong cc m ng MAN hi n nay th Ethernet l m t ch c ch nhi u nh t do c nh ng l i th nh n gi n v ch c n ng th c hi n v chi ph xy d ng th p. H n n a, vi c s d ng Ethernet s m ra nh ng c h i cho cc d ch v a ph ng ti n, do t o nn nh ng lu ng l i nhu n m i cho cc nh khai thc m ng. Cng ngh Ethernet c ng d ng xy d ng m ng v i 2 m c ch: - Cung c p cc giao di n cho cc lo i hnh d ch v ph thng, c kh n ng cung c p nhi u lo i hnh d ch v tho i v s li u, v d cc k t n i Ethernet ring, cc k t n i Ethernet ring o, k t n i truy nh p Ethernet, Frame Relay ho c cc d ch
Tr n H i Nam D2002VT 10

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

v ng h m thng qua cc c s h t ng m ng truy n t i khc, ch ng h n nh ATM v IP. - Ethernet c xem nh m t c ch truy n t i c s , c kh n ng truy n t i l u l ng trn nhi u ti n ch truy n d n khc nhau. Gigabit Ethernet l b c pht tri n ti p theo c a cng ngh Ethernet, Ngoi c i m cng ngh Ethernet truy n th ng, cng ngh Gigabit Ethernet pht tri n v b sung r t nhi u cc ch c n ng v cc ti n ch m i nh m p ng yu c u a d ng v lo i hnh d ch v , t c truy n t i, ph ng ti n truy n d n. Hi n t i cc giao th c Gigabit Ethernet c chu n ho trong cc tiu chu n IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.1w. Gigabit Ethernet cung c p cc k t n i c t c 100 Mbt/s, 1Gbt/s ho c vi ch c Gbt/s (c th l 10Gbt/s) v h tr r t nhi u cc ti n ch truy n d n v t l khc nhau nh cp ng, cp quang v i ph ng th c truy n t i n cng (half-duplex) ho c song cng (full-duplex). Cng ngh Gigabit Ethernet h tr tri n khai nhi u lo i hnh d ch v khc nhau cho nhu c u k t n i k t n i i m - i m, i m - a i m, k t n i a i m... i n hnh l cc d ch v ng k t n i Ethernet ELS (Ethernet Line Service), d ch v chuy n ti p Ethernet ERS (Ethernet Relay Service), d ch v k t n i a i m Ethernet EMS (Ethernet Multipoint Service). M t trong nh ng ng d ng quan tr ng t p h p ch c n ng c a nhi u lo i hnh d ch v k t n i l d ch v m ng LAN o VLAN (virtual LAN), d ch v ny cho php cc c quan, doanh nghi p, cc t ch c k t n i m ng t cc ph m vi a l tch r i thnh m t m ng th ng nh t. Cng ngh Gigabit Ethernet c p d ng h tr v i l p v t l thu c hai ph m vi m ng l: - LAN PHY, v i cc c ch m ho n gi n cho truy n d n s li u trn s i quang (dark fiber) ho c trn b c sng (dark wavelength) v i kho ng cch t i 40km trn s i n mode. - WAN PHY, v i m t l p con nh khung SONET/SDH (g i l h th ng giao di n di n r ng WIS) ho t ng t i m t t c d li u t ng thch v i t c t ic a SONET OC 192c v SDH VC4-64c. WAN PHY c th ho t ng qua b t k kho ng cch no kh thi trn m t m ng WAN. 10-Gbit/s Ethernet c th c s d ng thi t l p cc m ng mesh, chuy n m ch, Ethernet, h ng k t n i ho c lo i b SONET/SDH (qua dark fiber thng qua cc tuy n i m- i m tr c ti p s d ng LAN PHY) ho c qua cc m ng SONET/SDH (s d ng WAN PHY), ngoi ra cn c th ho t ng nh m t b t p h p cc k t n i 1Gbit/s Ethernet. L i th c a Ethernet l cng ngh ny c s d ng ph bi n trn ton c u cc m ng LAN. Nhn chung c kho ng 85% l u l ng gi s li u b t u v k t thc d i d ng cc gi Ethernet. Hi n nay trn ton th gi i c kho ng 250 tri u c ng Ethernet. Do v y cc khch hng r t quen thu c v u c m th y ti n ch v d ti p c n v i cc lo i hnh d ch v c cung c p b i cng ngh Ethernet.
Tr n H i Nam D2002VT 11

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

Ngoi ra, cng ngh Ethernet c m t s l i i m khc nh : - Cc t c d ch v phn c p r t r ng. - C th cung c p cc lo i hnh d ch v i m - i m, i m - a i m, a i m- a i m. - Tnh t ng thch cao v k t n i c a Ethernet v i cc cng ngh m ng hi n t i. - Chi ph xy d ng m ng th p - Th i gian p ng cung c p d ch v cho khch hng nhanh. Cng ngh Ethernet c cc nh cung c p thi t b m ng th v cc nh khai thc m ng quan tm. Tuy nhin, cc nh khai thc m ng v n cn t ra r t th n tr ng trong vi c quy t nh l a ch n cng ngh ny l cng ngh ch o cho vi c xy d ng m ng th v ng i ta cn e ng i v kh n ng cung c p cc lo i hnh d ch v c m b o v QoS c ng nh tnh kh d ng ( duy tr) c a m ng d a trn cng ngh ny. Th c ti n cho th y r ng, cng ngh Ethernet ho t ng khng t i u v i c u trc m ng truy n t i i n hnh hi n nay l cc m ng ring (d ng c u trc t-p ph bi n trong m ng MAN hi n nay). i u d n n s pht tri n c a m t MAC Ethernet m i l IEEE 802.17 (RPR), giao th c ny cho php s d ng chuy n m ch b o v ring v s d ng b ng thng c a cc vng ring m t cch hi u qu nh t. Th c t cho th y r ng: cc t-p m ng Ethernet d ng mesh m b o kh n ng ph c h i m ng m nh h n t-p ring, v chng th c hi n cc c ch ph c h i b o v d ng 1+n thay v b o v 1+1 trong m ng ring. Do , xt v ki n trc th cc m ng mesh d a trn c s cng ngh Ethernet c tnh hi u qu h n so v i c u trc t-p m ng theo ki u ring. c) MPLS/GMPLS RPR b sung cho SONET/SDH b ng cch t o m t ring chia s ch a nhi u node k t h p v i ghp knh ng hi u qu . Tuy nhin, RPR ch l m t MAC cho l p truy n t i v khng cho php cung c p d ch v nhanh. Thay vo , m t m t ph ng i u khi n chung cho l p d ch v c yu c u nh m cung c p ng v nhanh cc d ch v s li u. MPLS l m t giao th c cho php m t ph ng i u khi n ny v c th cs d ng cung c p t ng cc d ch v i m- i m nh cc giao th c bo hi u nh RSVP-TE. Ch c n ng c b n c a MPLS l cho php cc b nh tuy n/chuy n m ch thi t l p cc lu ng i m- i m (hay cn g i l cc lu ng chuy n m ch nhn) v i cc c tnh QoS xc nh qua b t k m ng lo i gi hay t bo. Do v y cho php cc nh khai thc cung c p cc d ch v h ng k t n i (v d cc d ch v VPN cho doanh nghi p), x l l u l ng v qu n l b ng t n. Kh n ng t ng thch v i IP v ATM cho php thi t l p cc chuy n m ch IP/ATM k t h p nh m vo cc l do kinh t hay m ra m t chi n l c lo i b ATM Cc tiu chu n MPLS c nghin c u nh ng chng v n ch a c ban hnh. V d tiu chu n MPLS h tr cc VPN l p 2 v n ch m i d ng draft. VPN l p
Tr n H i Nam D2002VT 12

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

2 lin k t ho t ng (cc m ng ring o) r t c n thi t cho vi c cung c p cc m ng ring t i cc khch hng doanh nghi p. MPLS c thi t k cho cc d ch v trong cc m ng gi, nh ng m t phin b n m i l GMPLS th l i c pht tri n cho cc m ng ton quang, bao g m cc k t n i SONET/SDH, WDM v truy n tr c ti p trn s i quang. GMPLS c kh n ng c u hnh cc lu ng l u l ng d ng gi v c cc d ng l u l ng khc. N t ng qu n l ti nguyn m ng v cung ng k t n i truy n t i l u l ng khch hng t u cu i t i u GMPLS m ra kh n ng t c s h p nh t cc mi tr ng m ng s li u truy n th ng v quang. Tuy nhin, v n cn r t nhi u kh kh n khi tri n khai GMPLS trn cc m ng l p t. d) Cng ngh IP S pht tri n c a cng ngh IP g n li n v i s pht tri n c a m ng Internet. R t nhi u v n n y sinh trong m ng Internet c n c gi i quy t. S c m nh c a Internet c th thuy t ph c c chnh ph h u h t cc n c, cc cng ty l n nn nh ng d n lin quan n Internet c u t tho ng. Ngoi ra, b n thn nh ng nh nghin c u u s d ng Internet trong cng vi c hng ngy. l nh ng nhn t thc y Internet pht tri n, hon thi n d ch v , m r ng cc tnh n ng m i Phin b n IPv4 v ang c s d ng r ng ri trn ton c u trong h n 20 n m qua nh thi t k linh ho t v hi u qu . Tuy v y v i s bng n cc d ch v v cc thi t b trn Internet hi n nay IPv4 b c l nh ng h n ch . Khng gian a ch 32 bit c a Ipv4 khng cn p ng c s pht tri n Internet ton c u n n m 2020. Ngoi ra m t s y u t khc thc y vi c thay i Ipv4 l ng d ng th i gian th c v b o m t. IETF t n kh nhi u cng s c v th i gian a ra phin b n m i l Ipv6. Giao th c IPv6 gi l i nhi u c i m lm nn thnh cng c a Ipv4: h tr phi k t n i, kh n ng phn o n, nh tuy n ngu n... Cc c i m c a Ipv6 c th k n nh khng gian a ch l n h n. Phn c p a ch c m r ng, nh d ng header n gi n, h tr vi c t ng c u hnh v nh s l i, t ng thm cc ty ch n c ng nh kh n ng ch t l ng d ch v QoS, kh n ng b o m t v xc nh n... a ch IPv6 di 128 bit c dng nh danh cc giao di n n v t p cc giao di n. a ch IPv6 c gn cho cc giao di n ch khng ph i cho cc nt. N u m i giao di n thu c v m t nt n th b t k a ch Unicast c a giao di n c a nt c th c s d ng nh l nh danh cho nt . Cng v i vi c thi t k cc chi ti t k thu t cho giao th c IP m i ( nh tuy n, b o m t), cc nghin c u v Ipv6 t p trung vo vi c chuy n i t Ipv4 sang Ipv6. Phin b n hi n t i c a Ipv6 cho php ta m ho a ch Ipv4 vo a ch Ipv6. Chi ti t k thu t c a v n ny khng c th o lu n y. e) WDM Cng ngh truy n d n quang ghp knh theo b c sng WDM l m t cng ngh truy n t i quang cho php truy n ng th i nhi u tn hi u quang thng qua cc b c
Tr n H i Nam D2002VT 13

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

sng khc nhau trn m t s i quang. i u ny cho php t ng n ng l c truy n t i thng tin c a s i quang ln hng ch c t i hng tr m l n (cng ngh ny hi n t i cho php xy d ng cc h th ng WDM c th truy n t i ng th i 160 b c sng quang, m i b c sng c th truy n thng tin v i t c 80Gbt/s). Hi n nay cng ngh WDM c quan tm r t nhi u trong vi c l a ch n gi i php xy d ng m ng truy n t i quang cho m ng th . Th tr ng th ng m i xu t hi n r t nhi u cc s n ph m truy n d n quang WDM ng d ng cho vi c xy d ng m ng MAN. Cc h th ng WDM th ng m i ny thng th ng c c u hnh c th truy n ng th i t i 32 b c sng v i t c 10Gbit/s v c th tri n khai v i cc c u trc t-p m ng ring, ring/mesh ho c mesh. Cng ngh WDM cho php xy d ng cc c u trc m ng x p ch ng s d ng cc t-p v cc ki n trc khc nhau. V d , nh cung c p d ch v c th s d ng WDM mang l u l ng TDM (nh tho i) trn SONET/SDH trn m t b c sng, trong khi v n tri n khai m t cng ngh truy n t i d li u (ch ng h n nh GE over RPR) trn m t b c sng khc. Th tr ng vi n thng Hoa K hi n nay c xu h ng tri n khai cc m ng WDM v i m c ch cung c p cc d ch v b c sng. C th l i v i m ng th , vi c tri n khai m ng WDM cho php cung c p cc b c sng n cc khch hng nh m t ph ng th c thay th dark fiber. Vi c s d ng WDM trong MAN l m t ph ng th c c hi u qu kinh t nh t khi c ng trao i l u l ng trn m ng l n, ti nguyn v cp v s i quang cn t. Tuy v y n u s d ng cng ngh WDM ch n gi n l ghp dung l ng SONET/SDH hi n t i v i cc ring ngang hng th th c t l i khng ti t ki m c cc chi ph u t (v m i b c sng thm vo l i i h i m t thi t b u cu i ring t i cc nt m ng). H n n a vi c qu n l l i tr nn ph c t p h n khng c l i trong vi c cung c p d ch v k t n i i m- i m. gi i quy t nh ng v n ny, cc nh s n xu t cung c p cc thi t b WDM cho m ng MAN a thm m t ch c n ng m i cho php qu n l l u l ng m c quang. i u d n n s ra i c a m t th h cc MSPP WDM m i, y c ng l m t lo i s n ph m m ng MAN chnh. MSPP WDM c nh ng ng gp quan tr ng nh : - L u l ng c qu n l i m- i m t i m c quang - H tr c nhi u lo i cng ngh v d ch v , c lo i hi n c v t ng lai - Cung c p m t n n t ng cho vi c chuy n i sang m t cng ngh v c u trc m ng m i, c bi t l cng ngh v c u trc m ng ton quang R t nhi u nh cung c p ang i theo xu h ng ny nh s d ng nhi u ph ng php thch h p th c hi n nh khung v wrapping quang. Hay ni cch khc l h gi cc tn hi u khc theo c ch nh khung-s d ng cc wrapper s cung c p cc ch c n ng gim st v qu n l v ghp knh b c cao. M c ch c a vi c nh khung quang trong cc h th ng WDM l s n xu t ra m t thi t b nh n di n b c sng, thi t b ny c th cung c p truy n t i cho t t c cc giao th c l p th p h n khc, bao g m c SONET.
Tr n H i Nam D2002VT 14

n t t nghi p

Xu h

ng pht tri n cng ngh truy n t i

1.3. K t lu n Qua nh ng phn tch trn cho th y: y Hi n nay xu h ng s d ng d ch v c a khch hng l h ng t i nh ng d ch v th n thi n v i con ng i, cho php thng tin theo c ng ng, b t c n i u, b t c lc no. Nh ng d ch v c ngu n g c Internet v d ch v truy nh p v tuy n s ph h p v i thi quen sinh ho t hng ngy c a khch hng. y V n ch t l ng d ch v c xem l m t trong nh ng y u t quan tr ng nh t xc nh l i nhu n c a nh khai thc. Cc c p ch t l ng d ch v v kh n ng ki m sot ch t l ng s c chuy n d n v pha khch hng. y M ng NGN l m t xu th t t y u trong cng ngh m ng cung c p nh ng d ch v theo yu c u m i c a khch hng. Tuy nhin vi c v n tri n khai m ng NGN nh th no (l a ch n cng ngh no th c thi?) hon ton ph thu c vo chi n l c pht tri n m ng v m hnh kinh doanh c a t ng nh khai thc. y S pht tri n c u trc m ng t ng lai h ng n: - gi m s l ng b ng cch s d ng cc b chuy n m ch/ nh tuy n v nhi u tuy n k t n i tr c ti p, - h p nh t cc m ng con gi m s l ng hop/k t n i, - thc y s pht tri n c a h t ng quang, y Tch h p cng ngh IP v m ng quang WDM l xu h ng tri n khai m ng NGN trn th gi i. gi i quy t nh ng kh kh n hi n nay c a m ng truy n t i hi n nay c xy d ng trn n n SONET/SDH c , p ng nh ng nhu c u v pht tri n d ch v , cc nh cung c p c s h t ng m ng tm n nh ng gi i php cng ngh m i. l: SONET/SDH-NG, Ethernet, WDM, IP, chuy n m ch MPLS/ GMPLS... Trong nh ng cng ngh trn th em nh n th y cng ngh GMPLS c kh n ng ki n t o m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t khng ch l p m ng m cn th c hi n i v i cc l p ng d ng, truy n d n v l p v t l. i u ny h a h n kh n ng t o ra m t m ng n gi n v i u hnh v qu n l, qu n l ti nguyn m ng m t cch hon ton t ng v cung c p cc m c ch t l ng d ch v (QoS) khc nhau cc ng d ng trn m ng. y c ng chnh l cng ngh chnh c a m ng NGN. Do trong ch ng 2 c a b n n em i su vo nghin c u cng ngh chuy n m ch nhn a giao th c GMPLS.

Tr n H i Nam D2002VT

15

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Ch

ng 2

CNG NGH CHUY N M CH NHN A GIAO TH C T NG QUT GMPLS


2.1. T ng quan v m ng GMPLS 2.1.1 Gi i thi u Cng ngh chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS (Generalized Multiprotocol Labed Switching l b c pht tri n theo c a cng ngh chuy n m ch nhn a giao th c MPLS (Multiprotocol Labed Switching). GMPLS th c ch t l s m r ng ch c n ng i u khi n c a m ng MPLS, n cho php ki n t o m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t khng ch l p m ng m cn th c hi n i v i cc l p ng d ng, truy n d n v l p v t l. Vi c ki n t o m t m t ph ng i u khi n th ng nh t i v i cc l p m ng h a h n kh n ng t o ra m t m ng n gi n v i u hnh v qu n l, cho php cung c p cc k t n i t u cu i t i u, qu n l ti nguyn m ng m t cch hon ton t ng v cung c p cc m c ch t l ng d ch v (QoS) khc nhau cc ng d ng trn m ng. Xu h ng pht tri n m nh m vi c xy d ng cc h th ng truy n t i quang trong c s h t ng m ng vi n thng qu c t ni chung, c a qu c gia v cc nh cung c p d ch v m ng ni ring ph n no p ng nhu c u r t l n v b ng thng truy n t i cho cc ng d ng m i trn m ng, ch ng h n nh ng d ng m ng l u tr , thu b ng thng, c p nh t d li u tr c truy n trong c s h t ng m ng truy n t i a d ch v . Hi n nay ng i ta cho r ng p ng c nhu c u b ng thng cho cc ng d ng d ch v th m ng truy n t i ch y u s l cc h th ng truy n d n trn s i quang v i cc thi t b ghp tch lu ng ADM/, thi t b ghp b c sng quang WDM, thi t b u cho lu ng quang OXC... S a d ng v ph c t p trong qu n l cc ph n t m ng t i cc phn l p m ng khc nhau l nhn t c b n thuc y vi c nghin c u c i ti n b giao th c MPLS thnh GMPLS khng ngoi m c ch th ng nh t qu n l gi a cc th c th m ng khng ch ph ng th c chuy n m ch gi m MPLS th c hi n m cn c trong l nh v c chuy n m ch th i gian, khng gian qu n l. GMPLS cn m r ng ch c n ng h tr giao th c IP i u khi n thi t l p ho c gi i phng cc ng chuy n m ch nhn LSP cho m ng h n h p bao g m c chuy n m ch gi, chuy n m ch knh, m ng quang. M t trong nh ng y u t kinh t n i b t c a GMPLS l n c ch c n ng t ng qu n l ti nguyn m ng v cung ng k t n i truy n t i l u l ng khch hng t u cu i t i u. Vi c cung ng k t n i cho khch hng theo ki u truy n th ng nh i v i m ng truy n t i Ring SDH c c i m l mang tnh nhn cng, th i gian p ng di v chi ph k t n i cao. thi t l p ck tn it u cu i n u cu i theo ph ng th c nhn cng ni trn ng i ta c n ph i xc nh cc vng ring SDH no
Tr n H i Nam D2002VT 16

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

trong m ng m ng k t n i i qua, dung l ng cn l i c a vng ring cn kh n ng ph c v khng, nu nh ch a thi c n ph i tm ng vu h i qua vng ring no khc? Sau khi xc nh c ng k t n i ng i ta ph i thng bo cho ton b cc nt m ng thu c cc vng ring th c hi n cc thi t l p lu ng ho c u chuy n nhn cng trong cc vng ring, cng vi c ny i h i r t nhi u nhn cng v t n r t nhi u th i gian trao i thng tin nghi p v . Cng ngh GMPLS cho php cc nt m ng t ng cung c p cc k t n i theo yu c u do v y gi thnh chi ph cung c p k t n i c ng nh gi thnh qu n l b o d ng gi m i r t nhi u, th i gian cung ng k t n i cung c p d ch v gi m i r t nhi u so v i ph ng php truy n th ng (tnh theo gi ho c pht so v i tu n ho c thng c a ph ng th c nhn cng truy n th ng). 2.1.2. S pht tri n MPLS h ng t i GMPLS Trong nh ng n m tr l i y, t ch c IETF t p trung h ng pht tri n cc giao th c MPLS h tr cc ph n t m ng chuy n m ch ho t ng b i cc ph ng th c khc nhau nh theo th i gian, theo b c sng (DWDM), khng gian (OXC) thnh cc chu n c a giao th c GMPLS. N cho php m ng GMPLS xc nh v cung ng k t n i trn m ng m t cch t i u theo yu c u l u l ng c a ng i s d ng v c kh n ng truy n t i thng su t trn m ng IP v sau l truy n xu ng cc ti n ch truy n d n quang l p d i nh l SDH, b c sng trong h thngg DWDM trn m t s i quang c th no . B ng 2.1 cho ta m t ci nhn t ng quan nh t v cc ch c n ng th c hi n trong GMPLS.
Switching Domain Packet, cell Forwarding Example of Nomenclature Scheme Device Label as shim IP router, ATM Packet switch IP, header, virtual switch capable (PSC) asynchronous channel transfer mode connection (ATM) (VCC) TDM/SONET Time slot in TDM capable Digital crossrepeating cycle connect system (DCS), ADM Traffic Type Transparent Transparent Lambda Fiber, line DWDM OXC Lambda switch capable (LSC) Fiber switch capable (FSC)

Time

Wavelength Physical space

B ng 2.1: Ch c n ng th c hi n trong GMPLS M t trong nh ng i m h p d n nh t c a GMPLS l s th ng nh t v giao th c i u khi n th c hi n thi t l p, duy tr v qu n l k thu t l u l ng theo
Tr n H i Nam D2002VT 17

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

ng xc nh t i m u n i m cu i m t cch c hi u qu . Dng l u l ng c a ng i s d ng b t u t i m ngu n c a c th c truy n t i qua nhi u ph m vi m ng. V d , l u l ng theo nhi u lo i hnh truy nh p khc nhau c a nhi u ng i s d ng c t p trung tch h p t i m t nt m ng truy nh p ho c nt m ng bin v sau c truy n t i vo nt m ng th theo cng ngh SDH ho c cng ngh ATM...Cc lu ng l u l ng t m ng th ny ny l i c t p trung tch h p m t l n n a a t i m ng ng tr c b ng b c sng mang l u l ng, trn h ng truy n ng c l i c ng th c hi n v i ph ng th c t ng t . Nh v y vi c th c hi n truy n t i l u l ng nh ni trn qua r t nhi u cc ti n ch truy n t i khc nhau, s d ng cc cng ngh khc nhau, do v y n u nh th ng nh t c v m t i u khi n, qu n l, x l l u l ng th s l m t u i m tuy t i trong vi c truy n t i l u l ng v qu n l s d ng ti nguyn hi u qu , cung ng d ch v m ng nhanh chng. ng th i, l nh ng m c tiu th c hi n m GMPLS h ng t i. 2.1.3. Cc giao th c trong GMPLS S th hi n chuy n i t MPLS sang GMPLS l cc giao th c m r ng cho ch c n ng bo hi u (RSVPTE, CR LDP) v ch c n ng nh tuy n (OSPFTE, IS ISTE). Nh ng giao th c m r ng ny l s b sung thm cc ch c n ng cho cc ph n t m ng TDM/SDH v m ng truy n t i quang ni chung. M t giao th c m i l giao th c qu n l ng LMP (Link-Management Protocol) c xy d ng th c hi n qu n l v duy tr tnh tr ng i u khi n c ng nh trnh tr ng truy n t i l u l ng gi a hai nt k c n trong m ng GMPLS. LMP l m t giao th c th c hi n trn IP, n bao g m cc ch c n ng th c hi n RSVP-TE v CR-LDP. B ng 2.2 t ng k t cc giao th c v s m r ng cho GMPLS.
Giao th c nh tuy n OSPFTE, ISISTE M t L cc giao th c t ng xc nh c u hnh t-p m ng, thng bo ti nguyn kh d ng (v d nh b ng thng ho c lo i hnh b o v ...). Cc i m ch y u c a cc giao th c ny l: thng bo v lo i hnh b o v ng (1+1, 1:1, khng b o v ho c l u l ng ph ), th c hi n tm ng (gi a cc nt m ng k c n) nng cao kh n ng xc nh tuy n thng) m khng c n ph i th c hi n cc giao th c nh tuy n trn c s a ch IP Cc giao th c bo hi u th c hi n k thu t l u l ng gi a cc LSP. Nh ng ch c n ng n i b t c a cc giao th c bo hi u ny l: chuy n giao l u l ng bao g m c lo i hnh l u lu ng khng ph i d ng gi, th c hi n bo hi u hai chi u gi a cc LSP xc nh tuy n d phng cho tr ng h p b o v , th c hi n gn nhn cho ph ng th c chuy n m ch nhn b c sng ngh a l cc b c sng c n k nhau c chuy n m ch theo cng m t h ng.

Bo hi u

RSVPTE, CRLDP

Tr n H i Nam D2002VT

18

n t t nghi p Qu n l LMP ng

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS Th c hi n 2 ch c n ng chnh - Qu n l knh i u khi n: m b o vi c th c hi n theo c ch m phn thng qua cc tham s ng thng (ch ng h n nh s d ng ph ng th c g i c chu k cc b n tin truy v n th i gian s ng c a gi tin) m b o tnh tr ng c a ng thng lun c theo di - Ki m tra cc k t n i trn m ng: nh m duy tr ho t ng c a cc k t n i gi a cc nt m ng k c n nhau thng qua cc gi tin ki m tra.

B ng 2.2: Cc giao th c GMPLS C u trc ng n x p giao th c GMPLS c th hi n trong hnh 2.1.

Hnh 2.1: C u trc ng n giao th c GMPLS2 L u r ng trong GMPLS, c u trc ng n giao th c cho ch c n ng nh tuy n IS ISTE c ng t ng t nh i v i ch c n ng nh tuy n OSPFTE, ch c m t i m khc l thay l p nh tuy n IP b ng ch c l p nh tuy n phi k t n i CLNP (Connectionless Network Protocol) s d ng truy n t i thng tin theo giao th c ISIS-TE. 2.1.4. Nh ng v n c a m ng GMPLS v cc gi i php c m t m t i u khi n chung s d ng cho nhi u lo i m ng khc nhau th c n ph i quan tm nh ng v n sau y: 1. Vi c chuy n ti p d li u khng n thu n h n ch chuy n ti p d li u d ng gi m cn c n ph i tm ki m cc gi i php n gi n nh t cho vi c s d ng m t khun d ng nhn duy nh t chuy n ti p d li u qua cc lo i thi t b v i cng ngh khc nhau theo ph ng th c chuy n ti p theo th i gian, b c sng ho c khng gian.. 2. Khng ph i lo i m ng no c ng thi t k cc ph n t chuy n ti p d li u cho php truy v n n i dung thng tin, nhn ho c mo u c a d li u thu c. M ng chuy n m ch gi cho php cc ph n t chuy n ti p c a m ng ki m tra mo u gi ho c nhn t a ra cc quy t nh d li u s c chuy n ti p t i giao di n u ra c th . Trong khi i u ny s khng th c hi n i v i lu ng d li u u vo l cc d li u d ng TDM (c th l cc lu ng ghp knh PCM, ho c l b c sng). 3. Tnh cn i v ph h p l m t v n quan tr ng khi thi t k nh ng m ng
Tr n H i Nam D2002VT 19

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

c l n. Thng th ng ti nguyn c n ph i qu n l trong m ng TDM v m ng quang ni chung l nhi u h n r t nhi u so v i m ng chuy n m ch gi. V d , s l ng b c sng c n ph i qu n l trong m t m ng quang c th ln t i hng ngn v s l ng s i c th ln t i hng tr m. 4. C u trc c a c a cc b chuy n m ch quang ho c i n c ng l ph n t gy ra s tiu t n th i gian x l d li u. V d m t thi t b DSC c kh n ng chuy n m ch t hng ch c t i hng ngn c ng cho ng tn hi u s (DS-x), vi c xc nh c ng vo c ng ra cho m t k t n i c ng tiu t n kh nhi u th i gian, i u ng ngh a v i vi c gia t ng c a ph n t chuy n ti p, ngh a l t ng tr truy n t i d li u. 5. M ng SDH c kh n ng r t t t trong vi c th c hi n c ch b o v ng truy n t i d li u (50ms). H th ng qu n l i u khi n m ng th c hi n trong GMPLS c ng c n ph i th c hi n ch c n ng b o v ng truy n t i t ng t nh SDH, c th theo ph ng th c ci t tr c, c ch ng, c ch u tin theo l p d ch v .... Nh ng v n nu trn c t ng k t trong b ng 2.3.
V n Chuy n m ch Tnh a d ng Tnh a d ng c a chuy n ti p Cc ph n ring r mang tnh l-gc ho c v t l v i u khi n ho c d li u Khuy n khch LSP song cng Gi i php cho GMPLS Nhn t ng qut Giao th c Bo hi u: RSVPTE, CRLDP B t Ghi ch u v k t thc b i LSP Trn cng ph n t m ng Bo hi u v nh tuy n ngoi b ng

Ton b

C u hnh

Bo hi u

Thi t l p b i LSP

Tnh cn

- S d ng cho chuy n ti p d li u phn nh tuy n v bo Chuy n ti p ng k c n l p th p hi u: theo c u trc b LSPs - Tnh cn i v OSPFTE, ISISTE b ng thng B o v v ph c h i (M:N, M ph ng Ring SDH ng tuy n 1+1), chia s nhm ng d ng BLSR v UPSR, LMP: OSPFTE, IS hi m h a cho chuy n s d ng tuy n tch ISTE h ng ng thng bi t ph c h i nh tuy n Ti t ki m qu ch IP a

Tnh tin c y

Hi u su t s d ng C u hnh LSP khng nh Bo hi u/ ti nguyn s ng

B ng 2.3: Cc ti p c n cc v n

c n gi i quy t trong h th ng qu n l i u khi n GMPLS

Tr n H i Nam D2002VT

20

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.1.4.1. Tnh chuy n h ng a d ng 2.1.4.1.1. Nhn t ng qut v s phn b nhn. GMPLS c pht tri n m r ng c kh n ng h tr cc ph n t m ng truy n t i thng tin t u cu i t i u cu i thng qua nhi u m ng v i cc cng ngh khc nhau v i t c x l truy n t i nhanh. th c hi n c i u ny trong cng ngh GMPLS, ng i ta thm chn thm thng tin trong cc nhn MPLS. nh d ng m i ny c a nhn c g i l "nhn t ng qut" (Generalized Label) cho php cc thi t b thu nh n d li u cc d ng ngu n khc nhau (nh l gi tin trong m ng chuy n m ch gi, cc khung ghp knh d li u trong m ng TDM, b c sng mang d li u trong m ng truy n t i quang...). M t nhn t ng qut c th i di n cho m t b c sng, s i quang n l ho c m t time-slot, ngoi ra n cn i di n cho d li u c a cc ngu n l u l ng khc th c hi n v i nhn MPLS nh l VCC trong ATM, ph n g n thm (shim) trong gi tin IP... Cc thng tin sau y g n li n v i nhn t ng qut: 1. D ng c a m LSP ch th lo i nhn mang l u l ng ( v d : gi tin, b c sng, SDH...) 2. Lo i hnh chuy n m ch, ch th cho nt m ng khi no s th c thi cc lo i hnh chuy n m ch khc nhau: chuy n m ch gi, chuy n m ch knh, chuy n m ch b c sng, chuy n m ch s i quang. 3. Ph n xc nh t i tin ch th lo i hnh t i tin c truy n t i b i LSP (v d VT, DS-x, ATM, Ethernet...) Chi ti t v khun d ng cc b n tin GMPLS c th xem trong cc ph n sau. T ng t nh MPLS, s phn b nhn c kh i u t vi c yu c u phn b nhn t ng ln (upstream) i v i ng xu ng (downstream) c a LSR. GMPLS th c hi n b ng cch cho php ng ln c a LSR xu t tr c gi tr c a nhn cho m t LSP v gi tr nhn ny c th c thay th b ng gi tr nhn g i tr l i t ng xu ng c a LSR (chi ti t v th t c ny c th tham kh o t i ti li u ti T ng cng ty, m s : 005-2001-TCT-RDP-VT-01). 2.1.4.1.2. Ki n t o cc LSP trong m ng GMPLS Th c hi n ki n t o m t LSP trong m ng GMPLS c ng t ng t nh trong m ng MPLS. Hnh 4.2 th hi n qu trnh m t m ng chuy n m ch gi (PSC) k t n i qua ng STM-4 n DSC c a ph n t m ng TDM. Cc thnh ph n m ng SDH trong m ng TDM ho t ng theo c u trc ring UPSR STM-16. Hai m ng TDM k t n i v i nhau thng qua hai ph n t chuy n m ch quang c kh n ng chuy n m ch cc chm b c sng mang l u l ng STM-64 ph n t SDH c a m ng . M c tiu c n th c hi n trong c u trc ny l thit l p c m t LSP gi a LSR1 v LSR4 (hnh 2.2).

Tr n H i Nam D2002VT

21

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Hnh 2.2: Thi t l p m t LSP qua mi tr ng m ng khng ng nh t b ng cng ngh GMPLS thi t l p LSPpc gi a LSR1 v LSR2, cc LSP trung gian trong m ng c n c ki n t o theo ki u ng h m qua cc LSP phn l p d i. V d , trong hnh v trn th hi n c u trc ng h m LSPT1 cho cc LSP1, LSP2 v LSP3 n u nh t ng l u l ng yu c u b i cc LSP ny c th c ph c v b i LSPT1. Qu trnh thi t l p ny c kh i u b i b n tin ch a PATH/Label g i t i u k t cu i t ng xu ng, n ch a ng thng tin v c u hnh LSP. C th y l DSCi s g i b n tin t i OXC1 v k t thc b n tin t i DSCe. Khi OXC1 nh n c b n tin n s t o m t LSP gi a n v OXC2. Ch khi LSP ny c t o l p th cc LSP gi a DSCi v DSC2 m i c t o l p (cc DSPtdi). Gi tin yu c u PATH/Label ch a ng thng tin yu c u nhn t ng qut trong m t d ng c a LSP (ngh a l m t t i phn l p no qu n l LSP) v lo i hnh t i tin (v d nh DS-x, VT...). Cc tham s c th khc nh lo i bo hi u, b o v , h ng c a LSP v cc nhn xu t u c ch th trong b n tin ny. Trn ng xu ng c a m i nt m ng s g i cc b n tin h ng ng c l i RESV/Label Mapping c nhn t ng qut ch a m t vi nhn t ng qut khc. Khi LSR kh i u thu c nhn t ng qut n th c hi n ki n t o m t LSP qua t ng ch ng c a m ng b ng b n tin RSVP/PATH. Tu n t th c hi n c a qu trnh ni trn x y ra nh sau: 1. LSP c t o l p gi a OXC1 v OXC2 (LSPl) c dung l ng truy n t i STM64 lm ng h m cho cc TDM LSP khc, LSP c t o l p gi a DSCi v DSCe (LSPtdi). 2. LSP c t o l p gi a DS1 v DS2 (cc LSP bn trong hai m ng TDM c t o l p tr c khi t o l p LSP ny). 3. LSP c t o l p gi a LSR2 v LSR3 (LSPpi). 4. LSPpc c t o l p gi a LSR1 v LSR4.

Tr n H i Nam D2002VT

22

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.1.4.2. Tnh n ng chuy n ti p a d ng Cc thi t b MPLS c kh n ng nh n bi t n i dung thng tin chuy n ti p qua, ngh a l thng tin ch a trong mo u c a t bo tin (cell) ho c gi tin. ng th i chng c n ph i phn tch cc nhn (cc mo u shim) xc nh c a ra v c a vo cho cc gi tin c g n nhn. Qu trnh trao i nhn l c l p v m t lgc gi a m t ph ng truy n t i d li u v i u khi n. GMPLS th c hi n m r ng tnh n ng ny cc thi t b GMPLS c th nh n bi t m i lo i mo u m chng thu c. Tr ng h p ny GMPLS cho php m t ph ng i u khi n v truy n t i c th tch r i nhau khng nh ng v m t lgc m cn c th tch r i v v t l. V d , thng tin i u khi n ng i u khi n gi a nt m ng c th truy n theo knh k t n i Ethernet ho c qua cc ti n ch truy n d n khc m n khng c n quan tm vi c thng tin qu n l gi a hai nt m ng c truy n t i b ng cch no. Vi c l a ch n ti n ch truy n t i thng tin i u khi n gi a cc nt m ng GMPLS l r t c ngh a v m t kinh t . R rng l khng nn s d ng s i quang ring bi t truy n thng tin i u khi n gi a cc ADM trong m t m ng ring SDH no . Thay vo chng ta c th ti p c n gi i quy t v n theo m t cch khc, m t trong nh ng cch l s d ng nh ng byte thng tin mo u cn tr ng trong khung SDH truy n cc thng tin v i u khi n. V i mo u tr ng trong khung STM-1 chng ta c th t n d ng c m t dung l ng knh truy n t i 768 kbit/sec trao i thng tin i u khi n gi a cc nt m ng. Ph ng php ny c r t nhi u u i m v c tnh kh thi cao. 2.1.4.3. C u hnh Khi m t LSP c n c t o l p kh i u t ph m vi m ng truy nh p, n yu c u thi t l p m t vi LSP khc d c theo tuy n t nt u t i nt cu i. Cc LSP trung gian c th c t o l p trong qua cc thi t b TDM ho c LSC. Cc thi t b ny c th c nh ng c i m ring khc nhau do v y ch c n ng GMPLS c n ph i th ng nh t c cc c tnh khc nhau t o l p cc LSP t u cu i t i u cu i. gi i quy t v n ni trn c 2 khi ni m quan trong c xy d ng trong GMPLS l nhn xu t (Suggested Label) v LSP hai h ng (Bidirectional LSP). 2.1.4.3.1. Nhn xu t M t ng ln t i nt m ng c th l a l a ch n m t nhn xu t v i ng xu ng c a n. ng xu ng c quy n t ch i cc tham s ki n t o LSP do nhn xu t a ra v xu t cc tham s c a mnh. Nhn xu t trong tr ng h p ny cn c s d ng tm ng bn trong t c a vo t i c a ra m t cch nhanh chng. Nhn xu t cho php cc DCS t nh c u hnh c a mnh b ng nhn ngh (Proposed Label) thay v ch nhn a l i t h ng ng c l i trn ng xu ng. Nhn xu t ng vai tr quan tr ng trong vi c thi t l p cc ng d phng LSP trong tr ng h p c s h h ng tuy n.. Tuy nhin, n u trong tr ng h p thi t b ng xu ng t ch i nhn ngh v a ra ngh ring c a nt v tham s ki n t o LSP th thi t b ng xu ng ph i nh l i c u hnh v i nhn m i.
Tr n H i Nam D2002VT 23

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.1.4.3.2. LSP hai h ng B o v m ng ch ng l i nh ng h h ng c a m ng, ch ng h n nh t s i cp quang trong m ng quang s cung c p ch c n ng tm s i quang thay th trong cc c u c u trc m ng c th . C ng t ng t nh v y, cc LSP c thi t l p trong m ng quang c ng c n ph i c b o v . V n ny c gi i quy t b ng cch th c hi n cc LSP hai chi u n h ng, m i LSP m t h ng s l s phng cho LSP h ng kia. LSP hai h ng s th c hi n k thu t l u l ng v c ch ph c h i gi ng nhau trn m i h ng. GMPLS th c hi n ch c n ng ki n t o cc LSP hai h ng thng qua cc m t t p b n tin giao th c bo hi u (v d cc b n tin RSVP/PATH v RESV). 2.1.4.4. Tnh cn i (Scalability) 2.1.4.4.1. Ch c n ng chuy n ti p LSP c n k (Forwarding AdjacencyLSP (FALSP) Ch c n ng FA-LSP ny c th c hi n trn c s cc LSP c a m ng GMPLS truy n t i cc LSP khc. M t FA-LSP c th c hi n gi a hai nt m ng GMPLS c xem nh l m t ng k t n i o c nh ng c tnh k thu t l u l ng ring bi t v c thng bo cho ch c n ng OSPF/IS-IS nh m t ng thng gi ng nh b t k m t ng thng v t l no. M t FA-LSP c th c l u vo trong d li u nh tuy n nh tuy n ng. ng th i, m t FA-LSP c th c nh s ho c khng nh s ty thu c vo vi c xem FA-LSP l m t ng thng bnh th ng hay khng. Hnh 2.3 m t c ch ho t ng c a m t TDM LSP (LSPtdm), n c xem nh l m t ng thng k t n i gi a hai thi t b LSR nh tuy n gi trong m ng PSC thay v l m t ng thng k t n i v t l nh trong m ng TDM

Hnh 2.3: C ch chuy n ti p k c n 2.1.4.4.2. C u hnh LSP Hnh 2.4 a ra m t c u trc m ng (bao g m cc l p truy nh p, l p li v l p m ng tr c). Gi thi t r ng khi nhu c u k t n i trn m ng t ng ln, ngh a l xu t hi n nh ng k t n i dng l u l ng t u cu i t i u cu i c a cc doanh nghi p t l p
Tr n H i Nam D2002VT 24

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

m ng truy nh p yu c u. N u nh cc nt m ng khng c c ch nh b ng thng m t cch m m d o, ngh a l ch c cc b ng thng c nh k t n i g n v i cc ng thng v t l th v n l r t kh gi i quy t. Trong tr ng h p nh v y, m t lu ng b ng thng k t n i v t l STM-64 gi a hai chuy n m ch OXC c a m ng ng tr c c ng khng th truy n t i m t dng l u l ng yu c u v i t c 100 Mbps t l p truy nh p. V n ny c th d dng gi i quy t b ng c ch LSP nh m t trn

Hnh 2.4: C u hnh m ng B n ch t c u trc b cc LSP ny c m t nh sau: cc PSC-LSP s c nhm vo trong cc TDM-LSP, cc TDM-LSP ny l i ti p t c c nhm vo trong cc LSC-LSP t i cc thi t b LSC, cc LSC-LSP ny l i ti p t c c nhm vo trong cc FSC-LSP t i cc thi t b FSC. V nh v y cdung l ng ng thng c a cc dng l u l ng s c th c hi n theo c ch ghp nhm v chuy n ti p theo c u hnh phn c p. Trong GMPLS ch r c u hnh phn c p ny t o ra cc c p LSP khc nhau t cao n th p. Hnh 2.5 th hi n c u trc phn c p ny.

Hnh 2.5: C u trc phn c p cc LSP

Tr n H i Nam D2002VT

25

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.1.4.4.3. C ch b ng (Link Bundling) Trong t ng lai c th s pht tri n c a m ng quang s l r t dy c. M t m ng cp quang c c n ph i qu n l c th ln t i hong ch c t i hng tr m s i quang trn cng m t tuy n, m i m t s i quang l i c th truy n t i hng tr m t i hng ngn b c sng quang, vi c qu n l ng, qu n l tuy n s tr ln r t ph c t p n u nh khng c m t cch th c h p l. GMPLS a ra m t ph ng th c qu n l ng v tuy n trong m ng quang t ng i h p l l ph ng th c b ng (link bundling). Ph ng th c b ng cho php ghp m t vi ng vo lm m t v thng bo v ng cho cc giao th c nh tuy n, ch ng h n nh OSPF, ho c IS-IS. Thng tin truy n t i theo ph ng th c ny c th l mang tnh ch t rt g n v khng y nh ng u i m l dung l ng x l s gi m i r t nhi u n u nh s d ng ph ng php l u tr c s d li u nh tuy n. K thu t b ng ch c n m t ng i u khi n, i u cho php gi m s l ng b n tin bo hi u i u khi n c n ph i x l. GMPLS c th cho php b ng m t cch m m d o theo ph ng th c i m i m (PTP) th c hi n cho cc LSP v thng bo thng tin b ng ny cho cc giao th c OSPF (chuy n ti p c n k ). Tuy v y, ph ng th c b ng ny c ng b c l m t s h n ch nh : 1. Ton b cc ng trong cng m t b ph i b t u v k t thc trong cng m t c p LSR. 2. Ton b cc ng trong cng m t b ph i c cng chung m t lo i (v d nh PTP ho c qu ng b). 3. Ton b cc ng trong cng m t b ph i c cng m t d ng cho c ch chuy n m ch - PSC, TDMC, LSC, ho c FSC. 2.1.4.5. tin c y (Reliability)

Hnh 2.6: Qu trnh th c hi n qu n l h h ng trong m ng GMPLS Ch c n ng th c hi n c a cc giao th c GMPLS cho php qu n l v i u khi n cc h h ng trn m ng m t cch t ng. Khi x y ra h h ng t i m t phn m ng no thi n s c pht hi n, nh v v cch ly v i cc phn m nh m ng khc. y l m t i m quan tr ng khi th c hi n cc LSP t u cu i t i u cu i b ng ph ng th c ng h m qua cc LSP c c u hnh cao h n . Cc b c th c hi n c n thi t qu n l m t h h ng (xc nh, nh v , cch ly v ph c h i c th hi n trong hnh 2.6. GMPLS th c hi n c ch b i v ch ng l i cc h h ng trn knh k t n i (ho c
Tr n H i Nam D2002VT 26

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

ng thng) gi a hai nt m ng c n k (b o v o n) ho c b o v t u cu i t i u cu i (b o v tuy n). cc ch c n ng m r ng nh tuy n OSPF v IS-IS trong m ng GMPLS cung c p cc thng tin nh tuy n ngay c khi tuy n ang trongqua trnh thi t l p. Khi tuy n truy n t i l u l ng c thi t l p ch c n ng i u khi n bo hi u s c th c hi n ki n t o cc tuy n d phng theo h ng ng c l i b ng cc giao th c RSVPTE ho c CRLDP. Ph ng th c b o v tuy n c th l d ng 1+1 ho c M:N. Hnh 2.7 m t cc c c u th c hi n ch c n ng b o v c h tr b i m ng GMPLS. Trong c c u b o v t u cu i t i u cu i cc tuy n s c p v tuy n th c p c tnh ton v th c hi n ki n t o sao cho l hai tuy n ring r v v t l ho c l nhm cc knh k t n i khng c chung hi m h a.

Hnh 2.7: C ch ph c h i h tr b i m ng GMPLS Ch c n ng ph c h i ng c th c hi n trong m ng GMPLS c th c hi n theo c ch ph c h i ng. C ch ny i h i c cc c c u ci t ti nguyn ng trn cc tuy n u n i. C hai ph ng php ph c h i p d ng trong m ng GMPLS, l ph c h i knh k t n i v ph c h i o n k t n i. Ph c h i knh k t n i l tm tuy n thay th t i m t nt m ng trung gian. Ph c o n k t n i l ph c h i tuy n cho m t LSP c th no c th c hi n b t u t nt m ng ngu n tm tuy n thay th xung quanh ph m vi m ng c s h h ng. 2.1.5. M t s v n t n t i trong m ng GMPLS GMPLS th c ch t l b cc giao th c c m r ng th c hi n m t s ch c n ng m i c a m ng MPLS. Trong , m t s ph n th c hi n cn ph i c chu n ha trong t ng lai g n. M t s v n trong m ng GMPLS c c p d i y c n c gi i quy t 2.1.5.1. B o m t Cc c c u nh tuy n truy n th ng trong m ng IP cho php ki m tra ton b thng tin ph n mo u gi tin xc nh nt chuy n ti p gi tin . Tuy r ng cch th c hi n nh v y t n nhi u th i gian x l nh ng c u i m l t o i u ki n thu n l i thi t l p cc Firewall c ng nh m b o r ng a ch ch v ngu n c a gi tin l duy nh t trong ph m vi ton c u. Trong m ng GMPLS nhn c s d ng
Tr n H i Nam D2002VT 27

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

gia t ng t c chuy n giao gi tin nh ng ngh a s d ng gi tr nhn ch mang tnh n i b trong ph m vi m ng GMPLS c th . Do v y, nhn s khng th s d ng cho i u khi n truy nh p v i yu c u b o m t. gi i quy t v n b o m t trong m ng GMPLS c th p d ng c ch b o m t ngay trong qu trnh thi t l p k t n i, gi ng nh th c hi n trong m ng X.25 ho c ATM. 2.1.5.2. Interworking S thnh cng c a m ng GMPLS ph thu c vo kh n ng ph i h p ho t ng v i c s h t ng m ng hi n c nh l ATM ho c Frame Relay. Kh n ng k t h p gi a GMPLS v i m ng ATM v Frame Relay chnh l s cho php h i u khi n bo hi u c a chng c th trao i thng tin v i nhau nh hai m ng gi ng nhau v cng ngh thng qua m ng a lo i hnh. Th c thi cc ch c n ng ph i h p gi a hai m ng s ph i i m t v i m t s v n sau: y Ph i h p i u khi n hai m t ph ng i u khi n v i cc giao th c bo hi u i u khi n khc nhau l m t cng vi c ph c t p (ch ng h n nh v n ph i h p nh tuy n PNNI trong m ng ATM v OSPFTE trong m ng GMPLS. y Duy tr ch t l ng d ch v trong m ng a lo i hnh c ng l m t cng vi c ph c t p. y Chuy n m ch GMPLS c th h tr cc lo i hnh chuy n m ch nh l chuy n m ch gi, chuy n m ch TDM, chuy n m ch b c sng / s i i u ny n y sinh m t vi c l l a ch n t h p cc lo i hnh d li u m t cch ph h p chuy n i gi a m ng GMPLS v cc m ng khc. M t s cc t ch c di n n cng nghi p xu t nh ng cch gi i quy t v n ph i h p gi a m ng GMPLS v i cc m ng khc (nh l GMPLS Forum, ATM Forum, Frame Relay Forum). Thuy nhin cc v n ni trn v n ang c nghin c u trnh xu t thnh tiu chu n. 2.1.5.3. H th ng qu n l m ng M ng GMPLS c n ph i th c thi vi c qu n l cc LSP c s t ng t hng ngn n hng tri u ho t ng trong m ng theo cc kha c nh lin quan nh tnh tr ng ho t ng, nh tuy n, k thu t l u l ng v.v.. i u c ngh a l h th ng qu n l m ng GMPLS l ph c t p h n nhi u so v i m ng khc, ch ng h n nh m ng Internet. 2.2. T ng quan v ch c n ng bo hi u trong m ng GMPLS 2.2.1. Gi i thi u chung Trong khuy n ngh RFC3031 m t c u trc MPLS xc nh c ch chuy n h ng d li u d a trn c s thng tin nhn. Trong c u trc MPLS, c ch nh h ng d li u c a cc LSR c kh n ng nh n bi t c lo i hnh d li u(cell ho c gi tin), t cc LSR c s c kh n ng ho c l x l d li u trn c s mo u cell(cho nh ng

Tr n H i Nam D2002VT

28

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

LSR c kh n ng nh n bi t cell)ho c mo u gi tin(cho nh ng LSR c kh n ng nh n bi t mo u gi tin). C ch th c hi n chuy n h ng d li u ni trn c c i ti n v m r ng trong GMPLS. i v i c u trc GMPLS, cc LSR khng th c hi n nh n bi t d li u d ng cell ho c gi tin, do khng th c hi n ch c n ng chuy n h ng d ki u trn c s thng tin mo u c a chng. Nh ng LSR s c thm cc b ph n th c hi n ch c n ng chuy n h ng d li u trn c s khung th i gian (time-slot), b c sng ho c c ng v t l. th c hi n c y cc ch c n ng ni trn (bao g m c cc ch c n ng xc nh trong MPLS), cc thi t b GMPLS-LSR c n ph i th c hi n c cc ch c n ng chuy n h ng cu c g i v i cc i t ng sau y: 1. Ph i c cc giao di n c th nh n bi t gianh gi i gi tin/cell c th t uc hi n chuy n h ng d li u d ng gi tin/cell. V d , cc giao di n nh n bi t v chuy n h ng d li u trong cc LSR c th x l thng tin chuy n h ng trong mo u "shim" c a nhn ho c l cc gi tr VPI/VCI trong cc ATM-LSR. Nh ng giao di n nh v y c g i l giao di n c kh n ng chuy n h ng d li u gi (PSC). 2. Cc giao di n c ch c n ng chuy n h ng d li u trn c s d li u theo khung th i gian theo cc chu k l p tu n t .M t trong nh ng v d i n hnh l cc LSR ph i th c hi n cc ch c n ng t ng t nh ch c n ng c a thi t b u cho SDH (SDH-DXC). Cc giao di n thu c d ng ny c g i l cc giao di n c kh n ng chuy n m ch khung ghp knh TDM. 3. Cc giao di n c kh n ng chuy n h ng d li u trn c s b c sng mang d li u m n thu c. V d i n hnh c a ch c n ng ny l cc thi t b th c hi n ch c n ng u cho quang (OXC) thu c hi n v i cc b c sng. Nh ng giao di n thu c d ng ny c g i l cc giao di n c kh n ng chuy n m ch b c sng (LSC). 4. Cc giao di n c kh n ng chuy n h ng d li u trn c s cc v tr c th c a d li u trong m t khng gian v t l th c s . V d i n hnh l vi c chuy n h ng m t giao di n trong m t thi t b u cho quang OXC c th thao tc trn m t ho c m t nhm s i quang. Nh ng giao di n c ch c n ng ny c g i l giao di n c kh n ng chuy n m ch s i quang (FSC). S d ng ph ng th c l ng ghp cc LSP cho php h th ng m r ng c u trc chuy n h ng d li u theo cc c p khc nhau. C p cao nh t s giao di n FSC, ti p theo l n l t s l LSC, TDM v cu i cng l PSC. Theo cc th c ny, m t LAP b t u v k t thc t i giao di n PSC s c l ng ghp vo m t TDM-LSP, cb t u v k t thc t i giao di n TDM. TDM-LSP ny l i ti p t c c l ng ghp vo LSPLSC c b t u v k t thc t i giao di n LSC. Qu trnh l i c l ng php t ng t c c LSP-FSC b t u v k t thc t i giao di n FSC. GMPLS khc v i MPLS truy n th ng i m l n c th h tr nhi u cng ngh chuy n m ch khc nhau ch ng h n nh n c kh n ng th c hi n cc ph ng th c chuy n m ch knh TDM, chuy n m ch b c sng, chuy n m ch s i quang. Nh ng ch c n ng
Tr n H i Nam D2002VT 29

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

m r ng ny c a GMPLS d n n vi c c n thi t m r ng cc ch c n ng c b n c a MPLS, trong nhi u tr ng h p n ch l cc tnh n ng thm vo cho cc ch c n ng c c a MPLS. Nh ng tnh n ng thm vo ny s lm thay i nh ng c tnh th hi n c a cc LSP v khun d ng v cch th c trao i nhn, cch nh h ng LSP c ng nh vi c x l l i truy n t i, s ng b gi a cc u vo v cc u ra trong h th ng. Trong k thu t l u l ng m ng MPLS, cc knh thng tin c truy n t i trong m t LSP c th bao g m m t t p h p cc knh thng tin c cch th c m ha cc lo i hnh nhn khc nhau. V d , m t LSP c th ch a r t nhi u cc knh thng tin trong cc k t n i gi a cc lo i Router v ch a cc knh k t n i gi a cc PSC-LSR v i ATM-LSR ho c gi a cc ATM-LSR v i nhau. GMPLS m r ng ch c n ng ny b ng vi c thm vo cc d ng knh k t n i c cc lo i nhn i di n cho m t khung th i gian TDM, m t b c sng ho c m t v tr theo khng gian c a m t c ng giao di n v t l.C ng gi ng nh i v i MPLS-TE, khng nh t thi t m i LSR u c kh n ng nh n d ng gi tin (ch ng h n nh ATM-LSR) trong c c u chuy n h ng d li u. Trong MPLS-TE m t LSP mang d li u IP c n ph i kh i u v k t thc t i m t LSR.C ng nh v y, GMPLS i h i m t LSP kh i u v k t thc t i cc LSR cng lo i. Trong m t LSP c a GMPLS, d ng c a t i d li u (payload) c th l cc khung SDH, lu ng d li u Ethernet (dung l ng truy n t i 1 GBit/s ho c 10 Gbit/s)... M t trong nh ng khc nhau c b n gi a cc LPS c a MPLS truy n th ng v GMPLS l MPLS th c hi n gn b ng thng cho cc LSP theo cc n v r i r c theo c u hnh b ng phn c p,v nh v y s l ng nhn s d ng l t h n so v i ph ng th c gn knh thng tin trong PSC. i u ny cho php kh n ng x l nhn l nhanh h n v t o thu n l i cho vi c th c hi n c c u chuy n h ng k c n (FA) th c hi n chuy n h ng l u l ng khng ph i d ng d li u gi v i t c nhanh. GMPLS cho php m t nhn c th c xu t ki n t o LSP i trn ng ln t m t LSR. Yu c u ny c th b b qua b i ng xu ng, tuy nhin trong m t s tr ng h p qu trnh ny i h i m t nhi u th i gian. Nhn xu t c ngh a quan tr ng trong qu trnh t o l p cc LSP trng qua cc thi t b quang, n i m i h i nhi u th i gian cho vi c thi t l p c u hnh chuy n m ch v c ng r t quan trong trong vi c nh n bi t cc thng tin v h h ng nt m ng. Trong khi k thu t l u l ng trong MPLS (th m ch c ch c n ng LDP) c th c hi n m t cch n h ng th GMPLS th c hi n k thu t l u l ng theo c hai h ng c a LSP. Yu c u k thu t l u l ng hai h ng ni trn xu t pht t yu c u ng d ng truy n t i l u l ng khng ph i d ng gi. GMPLS h tr lin k t m t nhn no v i m t giao di n c th , ng th i h tr m t c c u RSVP nh n bi t m t h h ng trn m ng m t cch nhanh chng.M t c i m n a c a GMPLS l s phn tch r rng gi a m t ph ng truy n t i d li u v m t ph ng i u khi n qu n l. i u ny ng vai tr quan tr ng h tr cc cng

Tr n H i Nam D2002VT

30

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

ngh truy n t i trong l u l ng i u khi n khng th truy n trong cng m t lu ng v i l u l ng c n truy n t i. GMPLS cn m r ng ch c n ng bo hi u b ng vi c thng tin thm nh ng tham s m t cc cng ngh c th , ch ng h n nh lo i hnh cng ngh chuy n m ch c thao tc trn lu ng d li u ( c th hi n trong giao th c RSVP trong tham s i t ng SENDER_TSSPEC v cc tham s i t ng khc (ngay c khi s d ng giao th c phn ph i nhn rng bu c CR-LDP, thng tin ni trn s c m t trong tham s TLV). Cc tham s ch a thng tin v cng ngh ny c th hi n cc ch c n ng MPLS truy n th ng. c b qua khi th c

2.2.2. Cc khun d ng lin quan n nhn m r ng ch c n ng i u khi n truy n t i v qu n l c a MPLS

iv i

m ng quang, m t s khun d ng m i c a nhn c xu t. Cc khun d ng m i ny c t p h p trong khi ni m g i l "nhn t ng qut". Nhn t ng qut ch a ton b cc thng tin cho php cc nt m ng xc nh c ch chuy n m ch, lo i hnh chuy n m ch, m c ny s m t khun d ng yu c u nhn t ng quan, nhn t ng quan h tr cho chuy n m ch trong b ng, nhn xu t v t p cc nhn. C n l u m t i u r ng khi m t nt m ng g i v nh n m t khun d ng m i c a nhn bi t c lo i hnh knh k t n i c s d ng, nhn t ng qut khng ch a thng tin ny m thay vo cc nt m ng s nh n bi t trong thng tin d ng c a nhn c n ph i nh n ho c g i x l ti p theo. 2.2.3. Yu c u nhn t ng qut Yu c u nhn t ng qut h tr vi c k t n i cc c tnh yu c u h tr yu c u ki n t o LSP. Yu c u nhn t ng qut ch a cc cc lo i m ch nh d ng c a LSP. Cc tham s ny ch th m cc lo i hnh truy n t i ch ng h n nh SDH/GigE... c truy n t i trong LSP. B n ch t c a cc my ch th ny l ch b nt ch t c a LSP ch khng ph i ch th b n ch t c a knh k t n i m LSP c n ph i i qua. M t knh k t n i c th c th hi n b ng t p cc m h n h p ch th kh n ng truy n t i ty thu c vo kh n ng p ng c a ti nguyn ho c b ng thng hi n c c a knh k t n i. V d , v i m t LSP no c thi t l p v i gi tr m l "b c sng", i u ny c ngh a l LSP khng c ch c n ng chuy n i v i n v khng quan tm n d ng i u ch , c ng nh t c truy n t i tn hi u qua cc nt m ng chuy n ti p. Cc d ng gi tr m khc ch th trong yu c u nhn t ng qut khc th ng ch th d ng c a khung d li u v tr ng cc tham s lin quan t i n. Yu c u nhn t ng qut c ng ch th d ng chuy n m ch c n p d ng cho vi c chuy n h ng d li u trn knh lin k t.

Tr n H i Nam D2002VT

31

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.2.3.1. Cc thng tin yu c u: Cc thng tin yu c u trong yu c u nhn t ng qut

c th hi n trong hnh 2.8:

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 LSP Enc. Type Switching Type G - PID

Hnh 2.8: Khun d ng yu c u nhn t ng qut Cc gi tr m trong khun d ng m yu c u nh sau: LSP Encoding Type: 8 bits Ch th d ng c a LSP c yu c u. Gi tr cc m v ngh a nh sau: Gi tr D ng -------1 Packet 2 Ethernet 3 ANSI/ETSI PDH 4 Reserved 5 SDH ITU-T G.707 / SONET ANSI T1.105 6 Reserved 7 Digital Wrapper 8 Lambda (photonic) 9 Fiber 10 Reserved 11 FiberChannel Switching Type: 8 bits Ch th d ng c a chuy n m ch c n ph i th c hi n trn cc knh k t n i. Tr ng tham s ny c n ph i ch th c nhi u d ng ho c kh n ng chuy n m ch khc nhau. Tr ng thng tin ny c n ph i ghp ph h p v i m t trong cc gi tr khuy n co cho knh lin k t t ng ng v ph h p v i kh n ng chu en m ch v nh tuy n c a cc nt m ng. ngh a c a cc m gi tr c xc nh nh sau: Gi tr D ng -------1 Packet-Switch Capable-1 (PSC-1) 2 Packet-Switch Capable-2 (PSC-2) 3 Packet-Switch Capable-3 (PSC-3) 4 Packet-Switch Capable-4 (PSC-4) 51 Layer-2 Switch Capable (L2SC) 100 Time-Division-Multiplex Capable (TDM) 150 Lambda-Switch Capable (LSC) 200 Fiber-Switch Capable (FSC)

Tr n H i Nam D2002VT

32

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Generalized PID (G-PID): 16 bits Dng ch th d ng c a t i mang b i LSP, ngh a l ch th d ng tn hi u l p khch hng c a LSP . Tr ng ny c s d ng b i cc nt m ng k t cu i c a LSP, gi tr m c nh c s d ng cho lo i hnh t i d li u l gi tin v Ethernet mang b i LSP, cc gi tr khc c ngh a nh sau: Gi tr D ng Cng ngh ----------------0 Unknown All 1 Reserved 2 Reserved 3 Reserved 4 Reserved 5 Asynchronous mapping of E4 SDH 6 Asynchronous mapping of DS3/T3 SDH 7 Asynchronous mapping of E3 SDH 8 Bit synchronous mapping of E3 SDH 9 Byte synchronous mapping of E3 SDH 10 Asynchronous mapping of DS2/T2 SDH 11 Bit synchronous mapping of DS2/T2 SDH 12 Reserved 13 Asynchronous mapping of E1 SDH 14 Byte synchronous mapping of E1 SDH 15 Byte synchronous mapping of 31 * DS0 SDH 16 Asynchronous mapping of DS1/T1 SDH 17 Bit synchronous mapping of DS1/T1 SDH 18 Byte synchronous mapping of DS1/T1 SDH 19 VC-11 in VC-12 SDH 20 Reserved 21 Reserved 22 DS1 SF Asynchronous SONET 23 DS1 ESF Asynchronous SONET 24 DS3 M23 Asynchronous SONET 25 DS3 C-Bit Parity Asynchronous SONET 26 VT/LOVC SDH 27 STS SPE/HOVC SDH 28 POS - No Scrambling, 16 bit CRC SDH 29 POS - No Scrambling, 32 bit CRC SDH 30 POS - Scrambling, 16 bit CRC SDH 31 POS - Scrambling, 32 bit CRC SDH
Tr n H i Nam D2002VT 33

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

ATM mapping SDH Ethernet SDH, Lambda, Fiber SONET/SDH Lambda, Fiber Reserved (SONET deprecated) Lambda, Fiber Digital Wrapper Lambda, Fiber Lambda Fiber ANSI/ETSI PDH SDH Reserved SDH Link Access Protocol SDH SDH (LAPS - X.85 and X.86) 41 FDDI SDH, Lambda, Fiber 42 DQDB (ETSI ETS 300 216) SDH 43 FiberChannel-3 (Services) FiberChannel 44 HDLC SDH 45 Ethernet V2/DIX (only) SDH, Lambda, Fiber 46 Ethernet 802.3 (only) SDH, Lambda, Fiber 2.2.3.2. M gi tr b ng thng M gi tr b ng thng th hi n b i 32 bt theo khun d ng ng (theo n v l cc byte v theo th i gian l giy). V i cc LSP mang l u l ng khng ph i d ng gi khuy n ngh nn ch nh b ng thng trong cc LSP theo cc gi tr r i r c. M t s cc gi tr i n hnh c a b ng thng nn s d ng cc gi tr c nh theo b ng li t k c s n. cc gi tr b sung c xc nh n u c n. M gi tr b ng thng truy n t i trong cc giao th c ngang c p c th hi n trong [RFC3473] v RFC3472]. B ng m gi tr b ng thng cho m t s lu n l u l ng i n hnh: D ng tn hi u (T c bt) Gi tr (Bytes/Sec) -------------- ----------------------------------DS0 (0.064 Mbps) 0x45FA0000 DS1 (1.544 Mbps) 0x483C7A00 E1 (2.048 Mbps) 0x487A0000 DS2 (6.312 Mbps) 0x4940A080 E2 (8.448 Mbps) 0x4980E800 Ethernet (10.00 Mbps) 0x49989680 E3 (34.368 Mbps) 0x4A831A80 DS3 (44.736 Mbps) 0x4AAAA780 STS-1 (51.84 Mbps) 0x4AC5C100 Fast Ethernet (100.00 Mbps) 0x4B3EBC20 E4 (139.264 Mbps) 0x4B84D000 FC-0 133M 0x4B7DAD68 OC-3/STM-1 (155.52 Mbps) 0x4B9450C0
Tr n H i Nam D2002VT 34

32 33 34 35 36 37 38 39 40

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

FC-0 266M 0x4BFDAD68 FC-0 531M 0x4C7D3356 OC-12/STM-4 (622.08 Mbps) 0x4C9450C0 GigE (1000.00 Mbps) 0x4CEE6B28 FC-0 1062M 0x4CFD3356 OC-48/STM-16(2488.32 Mbps) 0x4D9450C0 OC-192/STM-64 (9953.28 Mbps) 0x4E9450C0 10GigE-LAN (10000.00 Mbps) 0x4E9502F9 OC-768/STM-256 (39813.12 Mbps) 0x4F9450C0 2.2.4. Nhn t ng qut Nhn t ng qut l s m r ng ch c n ng nhn MPLS truy n th ng b ng vi c khng ch th hi n th c hi n vi c truy n t i nhn trong b ng cng v i d li u c n truy n t i m cn ki n t o cc nhn xc nh c khung th i gian, b c sng, ho c v tr ghp lu ng theo khng gian.V d , nhn t ng qut c th ch a cc thng tin i di n cho: y M t s i quang ring r ho c chm s i quang y M t b c sng quang trong m t s i quang y Nhm cc khung th i gian TDM trong m t b c sng quang (ho c s i quang) Nhn t ng qut cn c th ch a nhn MPLS, nhn Frame Relay ho c nhn ATM (VCI/VPI). Nhn t ng qut khng ch thu c tnh g n li n v i nhn, ngh a l thng tin v lo i hnh, c ch ghp knh chuy n m ch p d ng cho nhn. Nhn t ng qut ch n thu n l m t lo i hnh duy nh t, ngh a l khng phn c p theo c u hnh LSP. Khi c n thi t ph i ghp nhm cc nhn theo c p (ngh a l nhn thu c cc LSP trong cc LSP) th m i m t LSP c n ph i th c hi n ring r . M i m t nhn t ng qut ch a thng tin v i t ng d ng TLV theo ki u nhn c di bi n c a tham s thay i. 2.2.4.1. Cc thng tin yu c u Khun d ng c a thng tin ch a trong nhn t ng qut th hi n trong hnh 2.9 d i y:
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Label .....

Hnh 2.9: Khun d ng nhn t ng qut Label: di thay i: Ch a thng tin nhn. Vi c phin d ch ngh a cc gi tr trong thng tin nhn ph thu c vo lo i hnh knh k t n i m nhn c s d ng

Tr n H i Nam D2002VT

35

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.2.4.2. Nhn c ng v b c sng M t s c u trc chuy n m ch c kh n ng chuy n m ch s i quang (FSP) v chuy n m ch b c sng (LSP) s d ng m t knh i u khi n cho vi c ghp nhi u lu ng d li u ho c knh lin k t. Trong nh ng tr ng h p nh v y nhn c n ph i c cc thng tin ch th knh d li u no c s d ng cho LSP. L u r ng, cch th c ch th ni trn l khc so v i cch th c b knh d li u c a MPLS truy n th ng (MPLS-BUNDLE). Cc thng tin truy n t i trong m t c ng ho c m t b c sng c khun d ng nh sau:(hnh 2.10):
3 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Label

Hnh 2.10: Khun d ng gn nhn c ng v b c sng Label: 32 bits Ch th c ng / s i quang ho c b c sng c s d ng. Cc gi tr tham s s d ng trong nhn ny ch c ngh a gi a hai nt m ng k c n nhau. Cc gi tr ny c xc nh v c th gn theo ph ng th c ng b ng vi c s d ng cc giao th c ph h p, ch ng h n nh giao th c LMP. 2.2.4.3. Cc lo i nhn khc Cc nhn ch th MPLS v Frame Relay c th hi n trong 32 bt (4 c tt), Nhn ch th ATM c l y b i cc gi tr VPI/VCI v i 16 bt (VPI v i cc bt t bt 0 n 15), VCI t cc bt t 16 n 31). 2.2.5. Chuy n m ch chm b c sng Tr ng h p c bi t c a chuy n m ch b c sng l chuy n m ch chm b c sng. Chm b c sng y c hi u l t p cc b c sng k c n nhau chi m m t kho ng b ng thng no c kh n ng chuy n m ch cng nhau sang m t c a khc c cng b ng thng ho c trn m t b ng thng khc. Trong th c t , t t nh t l th c hi n ch c n ng chuy n m ch cho quang (OXC) v i n v chuy n m ch l nhm cc b c sng. Th c hi n theo ph ng th c ny c u i m l khng gy xo tr n cc b c sng v d dng h n v m t th c hi n. Trong tr ng h p ny nhn chm b c sng s c s d ng. Thng tin yu c u Nhn chuy n m ch chm b c sng s d ng khun d ng gi ng nh nhn t ng qut. Xt trong b i c nh chuy n m ch chm b c sng, nhn t ng qut s c d ng nh sau:(hnh 2.11) Waveband Id: 32 bits Ch th chm b c sng. Gi tr c l a ch n b i nt m ng g i v c ti s d ng trong ton b cc b n tin ti p theo. es.

Tr n H i Nam D2002VT

36

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Start Label: 32 bits Ch th knh k t n i c gi tr b sng trong chm b c sng).

c sng nh nh t (gi tr

u tin c a b

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Waveband Id Start Label End Label

Hnh 2.11: Nhn t ng qut trong tr ng h p chuy n m ch chm b c sng End Label: 32 bits Ch th gi tr knh k t n i c gi tr b c sng l n nh t (gi tr cu i cng c a b c sng trong chm b c sng). Gi tr ch th knh k t n i c t o l p b i c u hnh h th ng ho c b i m t giao th c no , ch ng h n nh giao th c LMP. Chng c s d ng trong cc tham s nhn c a nhn t ng qut dng cho PSC v LSC. 2.2.6. Nhn xu t Nhn xu t c s d ng cung c p trn ng xu ng c a nt m ng trn c s xem xt nhn trn ng ln. Thng tin trong nhn cho php ng ln c a nt m ng t o l p c u hnh ph n c ng c a n v i cc tham s nhn ngh tr c khi nhn c lin k t b i ng xu ng c a nt m ng. Vi c nh c u hnh tr c nh trn r t c ngh a cho h th ng trong vi c ti t ki m th i gian t o l p nhn cc ph n c ng v thu n l i h n trong yu c u thi t l p cc LSP ph c h i trong tr ng h p c s c v m ng. M t kha c nh c n xem xt y l c n ph i t i u trong vi c s d ng nhn xu t. N u nh ng xu ng c a nt m ng chuy n qua m t nhn khc, th ng ln c a LSR c n ph i t c u hnh l i sao cho n c th s d ng c gi tr trong nhn c a ng xu ng. L u r ng, s truy n t i thng tin trong nhn xu t khng ng m nh nhn xu t l s n sng c s d ng. Trong nh ng tr ng h p nh v y l i vo cc nt m ng khng c php truy n l u l ng vo trong nt theo gi tr nhn xu t t i khi ng xu ng c a nt m ng chuy n m t nhn cho ng ln. Trong tr ng h p thng tin truy n t i trong nhn xu t c ch nh l m t nhn t ng qut th cc gi tr trong cc tr ng c a nhn c xc nh theo cc i t ng tham s theo cch th c TLV. 2.2.7. T p h p nhn T p h p nhn c s d ng h n ch cc l a ch n nhn c a m t ng xu ng c a nt m ng trong m t t p h p nhn c ch p nh n. Ch c n ng h n ch ny p d ng trn c s t ng ch ng truy n t i l u l ng. C 4 l a ch n cho t p h p nhn

Tr n H i Nam D2002VT

37

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

c s d ng trong ph m vi m ng truy n t i quang. Tr ng h p u l nt u cu i ch c kh n ng truy n t i nhm nh cc b c sng/b ng thng. Tr ng h p th hai c p d ng t i cc giao di n khng c kh n ng chuy n i b c sng (CIincapable) v i h i chuy n h ng b c sng khng c s chuy n i gi tr b c sng qua cc ch ng t u cu i t i u cu i, ho c ton b tuy n truy n t i. Tr ng h p th ba l s d ng cc thng s h n ch v t ng s b c sng c th chuy n i gi tr v i m c ch h n ch s mo tn hi u quang khi truy n t i qua cc ch ng. Tr ng h p cu i cng p d ng cho cc c p u cu i c a knh k t n i c h tr nhi u t p b c sng khc nhau. T p h p nhn h n ch s l ng cc lo i hnh nhn c th s d ng trong cc LSP c th gi a cc k t n i ngang c p. Nt m ng thu t p h p nhn c n ph i l a ch n 1 trong cc gi tr c trong t p h p ph h p v i c u hnh nt m ng. C ng gi ng nh nhn, t p h p nhn c th truy n t i xuyn su t cc ch ng, khi m i m t nt m ng c th g i t p h p nhn c a mnh, t t nhin l trn c s t p h p nhn u vo v kh n ng ph n c ng c a nt m ng Vi c s d ng t p h p nhn mang tnh l a ch n v khng nh t thi t b t bu c. N u l a ch n nhn khng xu t hi n th ton b gi tr nhn hi u l c u c s d ng. S khng c m t c a t p h p nhn c ng m nh b i tham s t p h p nhn v i gi tr (U) Thng tin yu c u M t t p h p nhn c th hi n b ng m t ho c vi i t ng theo d ng TLV (tham s Label_Set). M i m t i t ng ch a m t ho c vi ph n t c a t p h p nhn. M i m t ph n t c xem nh m t knh nhnh (subchannel) c khun d ng gi ng nh khun d ng c a nhn t ng qut. Khun d ng thng tin trong m t Label_Set c th hi n nh hnh 2.12.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Action Reserved Subchannel 1 ....... Label Type

: :
Subchannel N .......

Hnh 2.12: Khun d ng c a Label_Set Action: 8 bits 0 Danh m c bao g m (Inclusive List) Ch th i t ng/TLV ch a 1 ho c nhi u ph n t knh nhnh trong t p h p nhn. 1 Danh m c lo i tr (Exclusive List) Ch th i t ng/TLV ch a 1 ho c nhi u ph n t knh nhnh c lo i tr ra kh i t p h p nhn.
Tr n H i Nam D2002VT 38

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2 Kho ng bao g m (Inclusive Range) Ch th i t ng/TLV ch a m t kho ng (t p con) gi tr nhn, i t ng/TLV s g m 2 ph n t knh nhnh. Ph n t th nh t ch th i m b t u c a kho ng, ph n t th 2 ch i m k t thc c a kho ng. Gi tr 0 th hi n s khng gi i h n cho cc ph n t ng ng c a kho ng. 3 Kho ng lo i tr (Exclusive Range) Ch th i t ng/TLV ch a 1 kho ng c a gi tr nhn c lo i tr ra kh i t p h p nhn. i t ng/TLV ch a 2 ph n t knh nhnh. Ph n t th nh t ch i m b t u c a kho ng, ph n t th 2 ch i m k t thc c a kho ng. Gi tr 0 th hi n s khng gi i h n cho cc ph n t ng ng c a kho ng. Reserved: 10 bits Tr ng ny dnh d phng s d ng cho t ng lai, c n c thi t l p gi tr 0 trn h ng g i i v c lo i tr trn h ng thu v . Label Type: 14 bits Ch th lo i hnh v khun d ng c a nhn ch a trong cc i t ng TLV. Gi tr l cc giao th c bo hi u c th . Subchannel: Subchannel th c ch t l th hi n cc nhn ( b c sng, s i quang...) c chu n ha. Tr ng thngtin ny gi ng v i cc tr ng thng tin trong nhn t ng qut. 2.2.8. LSP hai chi u c c cc LSP hai chi u th cc LSP c n th c hi n cc ch c n ng k thu t l u l ng nh l c ch chia s , c ch b o v v ph c h i, c ch qu n l ti nguyn....l gi ng nhau trn m i h ng c a LSP. y s s d ng khi ni m "nt kh i u" (Initiator) v " nt k t thc" (Terminator) ch th nt m ng kh i u v nt m ng k t thc c a m t LSP. M i m t LSP hai chi u ch c duy nh t m t ng i kh i u v ng i k t thc. Thng th ng, n u nh thi t l p m t LSP hai chi u c n tun theo th t c m t trong [RFC3209] ho c [RFC3212] th vi c t o l p cc tuy n l c l p v i nhau. Cc ti p c n th c hi n ni trn c nh ng h n ch sau: * tr thi t l p LSP hai chi u t ng ng v i th i gian truy n t i m t vng l p tn hi u c ph n h i c ng thm v i t ng th i gian tr t n hi u qua cc nt chuy n ti p t nt kh i u t i nt k t thc. Qu trnh ny lm t ng tr thi t l p cc LSP nu nh thi t l p l thnh cng. * tr pht hi n cc LSP khng c thi t l p thnh cng s t ng thm m t l ng l nhi u h n 2 l n th i gian tr chuy n ti p gi a nt kh i u v nt k t thc. Th i gian tr ny c bi t quan tr ng i v i cc LSP c yu c u c n c ph c h i. * Thng tin i u khi n trong mo u c n ph i x l l nhi u g p 2 l n so v i thi t l p LSP 1 h ng do th t c g i b n tin bo hi u i u khi n l c l p trn m i

Tr n H i Nam D2002VT

39

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

h ng (v d nh cc b nt tin PATH v RESV c g i v nh n cho m i m t h ng l c l p). * Ti nguyn c ci t theo m i m t h ng l c l p, do v y vi c l a ch n tuy n l ph c t p. i u ny t o kh n ng xu t hi n s tranh ch p v ti nguyn, d n n xc su t t o l p thnh cng cc LSP hai h ng l th p. * M t kh kh n n a l vi c cung c p cc giao di n, knh k t n i t cc thi t b nh l SDH, c bi t l khi c yu c u chuy n m ch b o v tuy n qua cc ph m vi (domain) khc nhau c a m ng. * Cc LSP hai chi u quang c xem xt trong cc b i c nh c th ki n t o m t LSP hai chi u trong GMPLS, vi c th c hi n th t c bo hi u h ng ln v h ng xu ng b t u t nt kh i u v nt k t thc c th c hi n trong cng m t t p b n tin bo hi u. Ph ng th c ny s gi m tr thi t c a qu trnh thi t l p c ng nh tr truy n t i chuy n ti p, h n ch vi c x l thng tin mo u so v i ph ng th c m t trn. 2.2.8.1. Thng tin yu c u V i LSP hai chi u th c n ph i c 2 nhn c ch nh. Qu trnh thi t l p LSP hai chi u c th hi n b i s c m t c a i t ng TLV trong nhn ng ln v i b n tin bo hi u t ng ng. Nhn ng ln c khun d ng gi ng khun d ng nhn t ng qut m t m c trn. 2.2.8.2. Gi i php cho s tranh ch p S tranh ch p cc nhn c th xu t hi n gi a hai yu c u thi t l p LSP hai chi u khi truy n t i qua cc h ng ng c nhau. S ki n ny c th xu t hi n khi c hai pha c gn cng m t ti nguyn (nhn). N u nh khng c s h n ch v ti nguyn ho c c ti nguyn thay th th c hai pha u c th chuy n cc nhn ny qua ng ln v s khng xu t hi n s tranh ch p v ti nguyn. Tuy nhin, ti nguyn v nhn l h u h n ho c l khng c ti nguyn thay th , s ki n tranh ch p ti nguyn v n c th x y ra. kh c ph c tnh tr ng ny, nt m ng c IP cao h n s chi m ti nguyn v g i b n tin PathErr/ NOTIFICATION v i ngh a l " C v n v nh tuy n/ci t nhn b l i". Trn c s thng tin thu c t b n tin ny, nt m ng s c g ng ci t nhn ng ln cho tuy n hai h ng m t l n n a (n u nh m t nhn xu t khc c s d ng). Tuy nhin, n u nh khng cn ti nguyn s n sng p ng nt m ng s chuy n sang qu trnh x l theo chu n v i u khi n l i. gi m thi u xc su t x y ra tranh ch p, m t c c u c xu t l cc nt m ng c m c ID th p khng g i nhn xu t ng xu ng v lun lun ch p nh n nhn xu t t nt m ng c ID cao h n. H n n a, khi m nhn c chuy n i b ng s d ng giao th c LMP th c th s d ng m t c ch n i b th c hi n vi c nt c ID cao h n s ci t nhn t u cu i c a kho ng gi tr nhn, nt c gi ID th p h n s ci t nhn c gi tr t trn c a kho ng gi tr nhn. M t tr ng h p c bi t l khi s d ng giao th c RSVP c s h tr b i c ch ny th ID c a nt k c n s
Tr n H i Nam D2002VT 40

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

khng c xc nh khi g i b n tin kh i t o tuy n. Khi nt g i b n tin kh i t o s ch n ng u nhin gi tr nhn t kho ng gi tr nhn cho. M t c ch gi i quy t tranh ch p c th hi n trong hnh 2.13. M hnh bao g m 2 nt m ng (PXC 1 v PXC 2). Trong tr ng h p PXC 1 gn m t nhn ng ln cho knh t ng ng v i gi tr n i b BCId = 2 (v l gi tr n i b BCId = 7 i v i nt PXC 2) v g i m t nhn xu t cho knh t ng ng v i gi tr n i b BCId = 1 (v l gi tr n i b BCId = 6 i v i nt PXC 2). ng th i PXC 2 gn m t nhn ng ln cho knh t ng ng v i gi tr n i b BCId = 6 (v l gi tr n i b BCId = 1 i v i nt PXC 1) v g i m t nhn xu t cho knh t ng ng v i gi tr n i b BCId = 7 (v l gi tr n i b BCId = 2 i v i nt PXC 1). N u nh khng x y c s h n ch v gi tr nhn s d ng cho cc LSP hai h ng v khng c ti nguyn thay th th c PXC 1 v PXC 2 s chuy n giao cc nhn theo cc ng ln khc nhau v nhu v y s khng x y ra tranh ch p (hnh 2.14). Tuy nhin n u nh c s h n ch v nhn s d ng cho cc LSP hai h ng x y ra s tranh ch p (v d cc b ghp tch trn m t giao di n I/O n l ) th c ch gi i quy t tranh ch p s th c hi n trn c s ID c a nt m ng nh m t trn (xem hnh 2.15).
PXC 1 1 2 3 4
UL1,SL2 SL1,UL2

PXC 2 6 7 8 9

Hnh 2.13: M hnh tranh ch p nhn Trong m hnh ny PXC 1 gn m t nhn ng ln gi tr BCId=2 (BCId=7 trn PXC 2) v m t nhn xu t s d ng BCId=1 (BCId=6 trn PXC 2). ng th i, PXC 2 gn m t nhn ng ln gi tr BCId=6 (BCId=1 trn PXC 1) v m t nhn xu t gi tr BCId=7 (BCId=2 trn PXC 1).
PXC 1 1 2 3 4
UL1 L2 L1 UL2

PXC 2 6 7 8 9

Hnh 2.14: M hnh gi i quy t tranh ch p nhn khng c h n ch v ti nguyn M hnh ny khng c s h n ch v nhn s d ng b i k t n i hai h ng v nh v y s x y ra tranh ch p.
PXC 1 1 2 3 4 Tr n H i Nam D2002VT
L2 UL2

PXC 2 6 7 8 9 41

UL1

L1

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Hnh 2.15: M hnh gi i quy t tranh ch p nhn v i ti nguyn h n ch Trong m hnh ny nhn 1, 2 v 3,4 trong PXC 1 (t ng ng v i nhn 6,7 v 8,9 trong PXC 2) c n c s d ng trong cng m t k t n i hai h ng. Khi PXC 2 c gi tr ID c a nt cao h n n s th ng trong tranh ch p v PXC 1 ph i s d ng t p gi tr nhn khc. 2.2.9. Thng bo l i nhn Trong tr ng h p m ng MPLS v GMPLS xu t hi n cc b n tin l i ch a thng tin ch th "Unacceptable label value" (gi tr nhn khng c ch p nh n" xem trong cc ti li u RFC3209], [RFC3472] v [RFC3473]) th cc nt m ng ph i c cc hnh ng p ng. Khi m ng GMPLS c n ph i chuy n t i thng tin ny ln "t p gi tr nhn ch p nh n". T p gi tr nhn ch p nh n s c truy n t i theo giao th c bo hi u ph h p (tham kh o chi ti t th t c ny trong [RFC3472] v [RFC3473]). Chi ti t khun d ng c a t p nhn ch p nh n xem trong m c "t p h p nhn". 2.2.10. i u khi n nhn t ng minh (Explicit Label Control) Cc giao di n c s d ng b i m t LSP c th c i u khi n theo m t tuy n c th . Ch c n ng ny cho cho php qu n l i u khi n cc nt /giao di n c th , s k t cu i c a m t LSP trn m t giao di n u ra ( c nh s ho c khng c nh s )c a h ng ra c a m t LSR. C nh ng tr ng h p t n t i cc ki u tuy n khng cho php cung c p y thng tin theo m c yu c u, nh ng tr ng h p ny th ng x y ra khi nt kh i t o LSP mong mu n ch n m t nhn c s d ng cho m t ng k t n i c th no , c bi t l khi ERO v ER-Hop khng cung c p cc i t ng nhnh c a nhn m t cch t ng minh. V d , m t tr ng h p c th c n ph i c bi n php gi i quy t l khi c n ghp n i hai u LSP v i nhau, ngh a l u c a LSP th nh t c n ph i ghp n i v i ui c a LSP th hai. Trong tr ng h p ny c n ph i c thng tin v i t ng nhnh c a nhn (ERO Label ERO sub-object / ER Hop). Thng tin yu c u Th hi n nhn (Label Explicit) v b n ghi thng tin cc tuy n (Record Routes) c n ch a ng cc thng tin v i ngh a nh sau: L: 1 bit Bt ny c n thi t l p l 0. U: 1 bit Bt ny ch th h ogn c a nhn, c gi tr 0 cho nhn ng xu ng, gi tr 1 cho nhn ng ln v ch s d ng cho LSP hai h ng. Label: Variable Tr ng ny dng nh n d ng nhn c s d ng. Khun d ng c a tr ng ny xc nh m t trong gi tr c a tr ng nhn trong nhn t ng qut. V tr v tr t t c a cc tham s c s p x p b i giao th c bo hi u c th

Tr n H i Nam D2002VT

42

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.2.11. Thng tin b o v (Protection Information) Thng tin b o v ch a trong m t i t ng TLV m i. N th hi n cc c tnh ng lin quan t i LSP c yu c u. Vi c s d ng thng tin b o v cho m t LSP no l c tnh ch n l a. thng tin th hi n cc lo i hnh b o v khc nhau, ch ng h n nh b o v 1+1,1:N, ho c khng b o v ... L u r ng thng tin v kh n ng b o v c a m t knh k t n i no c n c thng bo d c theo tuy n k t n i. Thu t ton nh tuy n c th s d ng cc thng tin ny thi t l p cc LSP. Thng tin b o v cn cho bi t LSP l LSP s c p hay LSP th c p. Ti nguyn cho LSP th c p ch c ci t trong tr ng h p c s h h ng t i LSP s c p. Ti nguyn ci t cho LSP s c p c th s d ng b i cc LSP khc. Thng tin yu c u Cc thng tin b o v c khun d ng nh hnh 2.16.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 S Reserved Link Flags

Hnh 2.16: Khun d ng thng tin b o v Secondary (S): 1 bit. Khi thi t l p bt ny s ch th l LSP s c p. Reserved: 25 bits Tr ng d phng cho s d ng t ng lai, c n thi t l p gi tr 0 khi g i i v c b qua pha thu v khng c thay i t i nt trung gian. Link Flags: 6 bits Gi tr c a n ch th lo i hnh b o v . Gi tr l khng ch th khng p d ng lo i hn b o v , gi tr khc khng s ch th lo i hnh b o v c th c p d ng. Cc gi tr sau y c p d ng: - 0x20 (Enhanced), ch th m t c c u b o v c tin c y h n so v i c ch 1 +1 (v d nh l lo i hnh b o v trong ring BLSR/MS-SPRING 4 s i). - 0x10 Ch th b o v 1+1 - 0x08 Ch th b o v 1:1 - 0x04 Ch th b o v 1:N - 0x02 Khng p d ng c ch b o v no - 0x01 L u l ng b sung (l u l ng s d ng ti nguyn dnh cho b o v ) 2.2.12. Thng tin v tr ng thi qu n l (Administrative Status Information) Thng tin v tr ng thi qu n l ch a trong m t i t ng TLV m i. Thng tin v tr ng thi qu n l c s d ng theo hai ph ng th c. Ph ng th c th nh t l thng tin v tr ng thi qu n l c quan tm b i LSP c th . Thng tin v tr ng thi

Tr n H i Nam D2002VT

43

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

qu n l trong tr ng h p ny s th hi n tr ng thi c a LSP. Tr ng thi c a n c th l "up" ( ang ho t ng", "down" (ng ng ho t ng), v "test" ( ang c ki m tra). Ph ng th c s d ng th hai c a thng tin v tr ng thi qu n l l thng tin dng ch th m t yu c u thi t l p tr ng thi qu n l c a LSP. S khc nhau v cch th c s d ng thng tin v tr ng thi qu n l c phn bi t b i cch th c s d ng giao th c bo hi u (m t chi ti t trong ti li u [RFC3473] v [RFC3472]). Thng tin v tr ng thi qu n l s d ng cho LSP l l a ch n. Thng tin yu c u Khun d ng c a thng tin v tr ng thi qu n l c th hi n trong hnh 2.17.
3 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 R Reserved TAD

Hnh 2.17: Khun d ng thng tin v tr ng thi qu n l Reflect (R): 1 bit Khi thi t l p n s ch th nt m ng bin c n ph n nh cc i t ng TLV tr l i trong cc b n tin t ng ng. Bt ny khng c thi t l p gi tr khi c yu c u thay i tr ng thi, ch ng h n khi xu t hi n b n tin "Notify". Reserved: 28 bits. Tr ng d phng cho s d ng t ng lai, c n thi t l p gi tr 0 khi g i i v c b qua pha thu v khng c thay i t i nt trung gian. Testing (T): 1 bit Bt ny c thi t l p s ch th cc ho t ng n i b lin quan n ch "testing" ( ang ki m tra) Administratively down (A): 1 bit Bt ny c thi t l p s ch th cc ho t ng n i b lin quan n ch "administratively down" (ng ng ho t ng ki m sot) Deletion in progress (D): 1 bit Bt ny c thi t l p s ch th cc ho t ng n i b lin quan n LSP c th no ang c n c xa. Cc nt m ng bin c n s d ng c ny trong qu trnh xa cc LSP. 2.2.13. Knh i u khi n ring Khi ni m knh i u khi n ring y khc m i knh u c s d ng cho i u khi n bo hi u trong m ng MPLS. Trong m ng GMPLS s rch ring v m t ph ng i u khi n v m t ph ng truy n d li u y u t nh l tch bi t v knh k t n i v t l ho c tuy n truy n t i v t l trong nh ng tr ng h p t t nh t c th . C hai ch c n ng sau c n ph i th c hi n l nh n d ng cc knh d li u v kh c ph c knh i u khi n h h ng sao cho khng nh h ng t i d li u c n truy n t i. 2.2.14. Nh n d ng giao di n (Interface Identification) Trong m ng MPLS truy n th ng t n t i m i lin quan m t m t gi a knh i u khi n v knh d li u. Khi khng c n cc thng tin b sung ho c thng tin c
Tr n H i Nam D2002VT 44

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

bi t no yu c u lin h trong qu trnh thi t l p cc LSP. N ng m nh r ng knh i u khi n s truy n cc b n tin bo hi u trn . Trong m ng GMPLS khng t n t i m i lien quan m t m t gi a knh i u khi n v knh d li u, do v y c n ph i c cc thng tin b sung trong qu trnh bo hi u xc nh cc knh d li u c th c n c i u khi n. GMPLS h tr kh n ng nh n d ng knh d li u b ng thng tin nh n d ng giao di n. GMPLS cho php s d ng m t s c ch nh n d ng giao di n bao g m c giao di n theo a ch IPv4, IPv6 v cc giao di n c a ch ha khc c ng nh cc giao di n thnh ph n (theo c u hnh ho c theo giao th c, ch ng h n nh LMP). Trong t t c cc tr ng h p vi c l a ch n giao di n d li u s c th hi n b ng vi c m ng ng s d ng cc a ch v nh n d ng c s d ng b i nt m ng ng xu ng. Thng tin yu c u Khun d ng thng tin giao di n c ch a trong i t ng "Interface_ID" (hnh 2.18).
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TLVs

Hnh 2.18: Khun d ng i t ng "Interface_ID" Trong , m i m t i t ng nhnh TLV l i c khun d ng nh sau (hnh 2.19):
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Action Value Length

Hnh 2.19: Khun d ng i t ng nhnh "TLV" Length: 16 bits Ch th t ng di c a TLV tnh theo c tt (ngh a l 4 x N c tt) Type: 16 bits Ch th d ng c a giao di n c gn m nh n d ng nh sau: Type Length Format Description -------------------------------------------------------------------1 8 IPv4 Addr. IPv4 2 20 IPv6 Addr. IPv6 3 12 See below IF_INDEX (Interface Index) 4 12 See below COMPONENT_IF_DOWNSTREAM (Component interface) 5 12 See below COMPONENT_IF_UPSTREAM (Component interface)
Tr n H i Nam D2002VT 45

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

V i types = 3, 4 v 5 th tr

ng gi tr c khun d ng sau (hnh 2.20):


IP Address Interface ID

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Hnh 2.20: Khun d ng gi tr i v i tr ng type = 3,4 v 5 IP Address: 32 bits Tr ng a ch IP c th l a ch IP c a knh k t n i ho c a ch b nh tuy n lin quan, n i m b nh tuy n c n s d ng a ch ny th c hi n nh tuy n. Interface ID: 32 bits V i type = 3 th "Interface ID" s mang m t m nh n d ng giao di n. V i type =4 v 5 th "Interface ID" ch th m t c u trc b knh. Gi tr c bi t c d ng "0xFFFFFFFF" c s d ng ch th nhn cng lo i l c hi u l c trn t t c cc knh k t n i thnh ph n. 2.2.15. i u khi n l i C hai d ng l i c th xu t hi n v c n c i u khi n. Tr ng h p th nh t l l i knh k t n i ho c m t d ng ti n ch truy n t i bo hi u khc b l i nn nt m ng k c n khng truy n t i c cc b n tin i u khi n bo hi u. Do v y cc nt c n k v i nhau khng th trao i thng tin bo i u khi n theo chu kh th i gian xc nh. M t lin k t no trong m ng c n c ph c h i theo giao th c bo hi u ch th cho cc nt m ng c n ph i duy tr tr ng thi d li u i u khi n c a n khi c s h h ng ang x y ra. Ch c n ng th c hi n c a cc giao th c bo hi u m b o c r ng m i tr ng thi thay i trong qu trnh h h ng u ph i c ng b l i gi a cc nt m ng khi h h ng c kh c ph c. Tr ng h p th 2. m t i u khi n c a m t nt m ng no h ng v sau c kh i ng l i, thng tin tr ng thi trong nt m ng b m t. trong tr ng h p ny c nt m ng ng ln v nt m ng ng xu ng c n ng b l i thng tin tr ng thi c a chng v i nt m ng kh i ng l i. Cch th c th c hi n giao th c trao i bo hi u nh m kh c ph c hai tr ng h p l i i u khi n ni trn c m t chi ti t trong ti li u [RFC3473] v [RFC3472]. 2.3. Giao th c RSVP-TE ng d ng v m r ng cho m ng chuy n m ch quang t ng ASON 2.3.1. M r ng giao th c bo hi u RSVP-TE trong m ng GMPLS 2.3.1.1. Gi i thi u Ph n ny m t vi c m r ng giao th c bo hi u ci t ti nguyn k thu t l u l ng RSVP-TE h tr cc ch c n ng th c hi n c a m ng GMPLS. M ng GMPLS m r ng ch c n ng th c hi n i u khi n truy n t i d li u gi ch a m ng

Tr n H i Nam D2002VT

46

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

MPLS sang ph m vi m ng chuy n m ch th i gian TDM, b c sng ho c khng gian nh m t m c tr c. GMPLS m r ng ch c n ng c a MPLS t vi c ch h tr cc giao di n m ch d li u gi sang h tr thm 3 lo i hnh giao di n chuuy n m ch khc n a l: giao di n chuy n m ch th i gian TDM, chuy n m ch b c sng LSC v chuyn m ch s i quang FSC. Nh ng m t ch c n ng m r ng ny c gi i thi u trong ch ng tr c.ph n ny s m t cc khun d ng cung nh cc c c u ho t ng c th c n thi t c a cc ch c n ng m r ng h tr truy n t i d li u c a c 4 lo i hnh l u l ng trong m ng GMPLS. 2.3.1.2. Cc khun d ng nhn lin quan nhn M c ny xc nh cc khun d ng c a nhn yu c u t ng qut, nhn t ng qut h tr cho chuy n m ch b ng thng, nhn xu t v t p h p nhn. 2.3.1.2.1. i t ng yu c u nhn xu t
3 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length LSP Enc. Type Switching Type Class-Num (19) G - PID C Class (4)

Hnh 2.21: Khun d ng cc i t ng trong yu c u nhn xu t M t b n tin tuy n c n ph i ch a thng tin v cc lo i gi tr m c a LSP cng c th cng t t c th t o i u ki n th c hi n ch c n ng chuy n m ch m t cch m m d o trong cc LSR. M t i t ng yu c u nhn xu t c t o l p b i nt m ng u vo, c truuy n trong su t qua cc nt chuy n ti p v c s d ng b i cc nt m ng u ra. Tr ng thng tin d ng chuuy n m ch c th c ng c c p nh t qua t ng ch ng chuy n m ch. Khun d ng c a yu c u nhn t ng qut c d ng nh hnh 2.21, xem chi ti t m t cc tham s trong m c t ng quan. Th t c Khi m t nt m ng x l b n tin tuy n ch a trong m t yu c u nhn tnge qut th n ph i gi i quy t cc theo cc tham s yu c u c th ph h p v i giao di n m nhn u vo c ci t. Nt m ng c th h tr t o l p tr c ti p cc LSP ho c s d ng m t ng h m (ng m nh m t d ng chuy n m ch khc). Trong c hai tr ng h p ni trn cc tham s c n ph i c ki m tra v m c ph h p. L u r ng cc c ch n i b c a nt c th t ng th c hi n khi c n thi t ph i ki n t o cc ng h m cho cc LSP ho c l th c hi n nhn cng theo ho t ng i u khi n qu n l c a ng i i u hnh. Cc nt chuy n ti p v cc nt m ng u ra c n ph i t th c hi n ch c n ng ki n t o LSP tr c ti p ho c theo ph ng th c ng h m theo cc tham s v gi tr nhn cc lo i hnh LSP. Trong tr ng h p ntm ng khng h tr c ch c n ng no

Tr n H i Nam D2002VT

47

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

th nt m ng phi g i b n tin PathErro / "Routing problem/Unsupported Encoding" v i ngh a l "c v n v nh tuy n/ khng h tr gi tr nhn". Thng th ng tham s G-PID ch c xem xt t i cc u ra nt m ng. N u tr ng ny ch th cc tham s khng h tr th nt m ng u ra c n g i b n tin PathErro / "Routing problem/Unsupported L3PID" v i ngh a l "c v n v nh tuy n/ khng h tr L3PID ". Trong tr ng h p chuy n m ch PSC c yu c u v khi ch ng p cht c a tuy n c yu c u, nt ch ng p cht s xem xt gi tr G-PID c trong qu trnh x l b n tin h ng ng c. Trong tr ng h p m G-PID khng h tr , nt ch ng cu i s pht b n tin h ng ng c ch th "Routing problem/Unacceptable label value" v i ngh a l "c v n v nh tuy n/ nhn khng c ch p nh n ". N u khng c b n tin l i c pht, qu trnh x l bo hi u tun theo th t c thng th ng. N u qu trnh l chuy n ti p th k t qu c th c th hi n trong b n tin bo hi u tuy n truy n t i theo d c tuy n. N u qu trnh th c hi n t i nt m ng u ra th b n tin h ng ng c sec c pht i. 2.3.1.2.2. M gi tr b ng thng M gi tr b ng thng c th hi n trong cc i t ng "SENDER_TSPEC" v "FLOWSPEC" (RFC3471) xc nh m t gi tr b ng thng s d ng cho LSP c n thi t l p trong m t giao th c bo hi u c th . Cc gi tr ny thi t l p trong tr ng t c nh c a i t ng "Int-Serv" (RFC2210). Cc tham s lin quan n cc b ng thng / d ch v khc s c truy n t i trong su t. 2.3.1.2.3. i t ng nhn t ng qut. Khun d ng i t ng nhn t ng qut c th hi n trong hnh 2.22 (xem thm chi ti t m t cc m gi tr tham s nhn trong m c 2.2).
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length Class-Num (16) Label C Class (2)

Hnh 2.22: Khun d ng

it

ng nhn t ng qut

Cc th t c Nhn t ng qut c n ph i c truy n t i trn h ng ln t ng m n tin h ong ng c l i S c m t ng th i c a cc i t ng thu c nhn t ng qut v nhn thng th ng trong b n tin h ng ng c c hi u l m t th t c khng bnh th ng i v i cc nt nh n c b n tin nh v y. Nt m ng thu m t b n tin h ng ng c ch a nhn t ng qut s ki m tra s ph h p c a nhn, n u nhn c coi nh khng ph h p th nt m ng c n ph i pht b n tin l i h ng ng c (ResvErro messange) v i ch th l "Routing problem/GMPLS label allocation failure" ("c v n v nh tuy n/l i ci t nhn GMPLS).
Tr n H i Nam D2002VT 48

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.3.1.2.4.

i t ng v chuy n m ch b ng thng i t ng chuy n m ch b ng thng s d ng khun d ng gi ng nh nhn t ng qut (C-Type 3)). Trong b i c nh chuy n m ch b ng thng, nhn t ng qut c khun d ng nh hnh 2.23 (xem chi ti t khun d ng ch ng t ng quan).
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length Class-Num (16) Waveband Id Start Label End Label C Class (3)

Hnh 2.23: Khun d ng i t ng v chuy n m ch b ng thng Cc th t c Cc th t c trong ph n "m gia tr b ng thng" trn c th p d ng ph h p cho chuy n m ch b ng thng. N bao g m vi c pht m t b n tin l i h ng ng c (ResvErro message) v i ch th l "Routing problem/GMPLS label allocation failure" ("c v n v nh tuy n/l i ci t nhn GMPLS) n u nh m t vi tr ng ho c t t c cac tr ng c a nhn l khng ph h p. Thm vo , khi b ng thng c chuy n m ch sang m t b ng thng khc, cc b c sng trong b ng thng s c ph n x sang m t t n s trung tm mang cc b c sng khc. Khi lo i hnh chuy n m ch ny c p d ng th cc i m u v i m cu i c a kho ng gi tr b c sng trong nhn b ng thng c n ph i c ol i tr c khi chuy n giao i t ng nhn sang gi tr nhn ch th b ng thng m i. theo cch th c ny m t nt m ng vo /ra trong LSR th c hi n thu m t nhn b ng thng c gi tr o ng c. Th t c ny c n c th c hi n trn c hai h ng c a LSP khi ki n t o ng h m b ng thng hai chi u. 2.3.1.2.5. i t ng nhn xu t Khun d ng c a i t ng nhn xu t dng nh n d ng m t nhn t ng qut, n c s d ng trong b n tin h ng ng c. M t i t ng "Seggested_Label" s d ng tr ng "Class-Number 129" (10bbbbbb)v "C-Type" c a nhn ang c xu t. L i khi thu i t ng "Suggested_Label" c n c b qua. N ch c tnh n khi c thm cc nh c tham s mu thu n nhau ho c khng ph h p. ng xu ng c a m t nt m ng chuy n qua m t gi Theo (RFC3471),n u nh tr nhn khc v i nhn xu t trn ng ln th trn ng ln c a LSR c n ph i th c hi n hnh ng ho c l t c u hnh l i s d ng c nh n ch nh ng xu ng ho c pht b n tin l i h ng ng c ch th "Routing problem/Unacceptable label value" ("c v n v nh tuy n/l i gi tr nhn"). H n n a, nt m ng u vo

Tr n H i Nam D2002VT

49

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

khng c truy n l u l ng b ng vi c s d ng nhn ng xu ng chuy n m t nhn ph h p cho ng ln 2.3.1.2.6. i t ng t p h p nhn


Length Class-Num (36) Subchannel 1

xu t t i t n khi nt m ng

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 C Class (1)

: :
Subchannel N

Hnh 2.24: Khun d ng c a m t "Label_Set" i t ng "Label_Set" s d ng "Class-Number 36" (0bbbbbbb) v "C-Type 1" c trong b n tin bo hi u tuy n, khun d ng c a m t "Label_Set" th hi n nh trong hnh 2.24. Label Type: 14 bits Ch th lo i hnh v khun d ng c a cc nhn ch a trong i t ng. Cc gi tr c n ph i ph h p C-Type c a i t ng RSVP_LABEL t ng ng. Ch c 8 bt c s d ng trong tr ng ny. Cc gi tr khc xem chi ti t trong RFC3471. Cc th t c T p h p nhn c nh ngh a b ng m t ho c nhi u i t ng "Label_Set". Nhn ho c i t ng nhn c th c thm ho c lo i tr kh i t p nhn b ng vi c thi t l p gi tr 0 ho c 1. Kho ng c a nhn ho c i t ng "Label_Set" c th c thm ho c lo i tr kh i t p nhn b ng vi c thi t l p gi tr 2 ho c 3. Khi cc i t ng "Label_Set" ch c danh m c nhn ho c knh nhnh lo i tr th i u c ngh a l ton b cc nhn khc l c ch p nh n. S khng c m t c a b t k m t i t ng "Label_Set" s ng m nh ton b cc nhn l ph h p. T p h p nhn s c tnh khi m t nt m ng mong mu n h n ch cc gi tr nhn cho ng xu ng. Khi thu c m t b n tin bo hi u tuy n, nt m ng thu l a ch n m t gi tr nhn trong t p nhn ph h p cho LSP c n thi t l p v kh n ng c a nt m ng. Nt s th c hi n s chuy n i nhn v lo i ton b t p h p nhn tr c v chuy n i b n tin bo hi u tuy n. Trong tr ng h p nt m ng khng th l y m t gi tr nhn no trong i t ng " Label_Set" s d ng th yu c u nhn xu t s k t thc v nt m ng s g i b n tin "PathErr message" ch th "Routing problem/Label Set" ("c v n v nh tuy n/gi tr nhn"). Khi nt m ng thu m t b n tin bo hi u truy n, t p h p nhn cso trong b n tin s c so snh v i cc nhn c trong giao di n ng xu ng, n u nh c s trng kh p v gi tr c a nhn no th gi tr s c chu en ti p trong b n tin bo hi u tuy n,

Tr n H i Nam D2002VT

50

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

cc gi tr khc c lo i b . N u nh khng c gi tr no trng kh p, b n tin bo hi u tuy n s k t thc v nt m ng pht b n tin "PathErr message" ch th "Routing problem /Label Set" ("c v n v nh tuy n/gi tr nhn"). L u r ng vi c i chi u trng kh p trn c s cc gi tr l gc trn cc knh k t n i khc nhau, sau nt m ng ch u trch nhi m ghp n i cc gi tr trng kh p v m t l gc sang cc gi tr c ngh a v m t s d ng v t l. 2.3.1.3. Cc LSP hai h ng Vi c thi t l p LSP hai h ng c ch th b i s c m t c a nhn ng ln trong b n tin bo hi u tuy n. i t ng "Upstream_Label" c khun d ng gi ng v i khun d ng nhn t ng qut, i t ng "Upstream_Label" s d ng "Class-Number 35" (0bbbbbbb) v "C-Type" c a nhn ang c s d ng. Cc th t c Qu trnh thi t l p m t LSP hai h ng c ng gi ng nh thi t l p LSP m t h ng v i m t vi b sung. thi t l p m t LSP hai h ng, m t i t ng Upstream_Label s c a vo b n tin bohi u tuy n. i t ng Upstream_Labelch th nhn c hi u l c cho vi c chuy n giao t i th i i m g i b n tin bo hi u tuy n. Khi thu c b n tin bo hi u ch a i t ng Upstream_Label nt m ng c n ph i ki m tra s ph h p c a nhn ng ln. N u nh gi tr nhn ng ln l khng ph h p th nt m ng c n ph i g i b n tin PathErr v i n i dung "Routing problem/Unacceptable label value" ("c v n v nh tuy n/gi tr nhn khng ph h p"). B n tin PathErr c th bao g m m t t p h p nhn ph h p" (xem chi ti t trong m c " i t ng nhn ph h p"). Nt m ng chuy n ti p c ng c n ph i gn m t nhn trn giao di n u ra v thi t l p cc tuy n truy n d li u n i b tr c khi truy n t i d li u vo giao di n u ra ng n nhn ng ln v truy n b n tien bo hi u d c tuy n k t n i. Trong tr ng h p nt chuy n ti p khng th gn nhn ho c khng ti nguyn k t n i truy n d li u n i b trong nt th n ph i ph m t b n tin PathErr v i n i dung "Routing Problem /MPLS label allocation failure" ("c v n v nh tuy n/gn nhn MPLS khng thnh cng"). Cc nt k t cu i x l cc b n tin bo hi u tuy n theo th t c thng th ng. Khi m t LSP hai h ng c gi i phng, c ng ln v xu ng u th c hi n qu trnh ny v se khng th c hi n g i d li u b ng cch s d ng nhn c gn tr c . Gi i quy t tranh ch p C hai tr ng h p tranh ch p c th xu t hi n thm lin quan n i u khi n thi t l p LSP hai h ng theo giao th c RSVP-TE. u tin l gi i php cho tranh ch p theo RSVP, ID c a nt m ng s l a ch IP c a trong i t ng RSVP_HOP. Th hai l ID c a nt k c n c th khng c nh n bi t khi g i b n tin bo hi u kh i t o tuy n. Khi tr ng h p ny x y ra, nt m ng c n xu t m t nhn c l a ch n ng u nhin trong gi tr nhn c s n.

Tr n H i Nam D2002VT

51

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.3.1.4. Khai bo GMPLS b sung thm m t s cc khai bo ngoi cc khai bo c trong trong MPLS. B sung th nh t l nh ngh a i t ng t p h p nhn ph h p h tr cho khai bo trong l i nhn (Label Error). B sung th hai v th ba l cho php xc ti n khai bo h h ng v cc s ki n khc t i cc nt m ng c ch c n ng ph c h i LSP b h h ng. 2.3.1.4.1. i t ng t p h p nhn ph h p Cc i t ng "Acceptable_Label_Set" s d ng "Class-Number 130" ( 10bbbbbb). Cc n i dung khc c a i t ng c th bao g m "C-Type" c nh d ng gi ng nh "Label_Set" m c " i t ng t p h p nhn" m t trn. Cc i t ng "Acceptable_Label_Set" c th ch trong b n tin bo hi u "PathErr" v "ResvErr". Cc th t c xc nh m t t p nhn ph h p gi ng nh cc th t c m t trong m c xxx. Tr ng h p c bi t, m t t p h p nhn c xc nh thng qua 1 ho c nhi u i t ng "Acceptable_Label_Set". Cc tham s "labels/subchannels" c th c th c b sung thm ho c lo i tr b ng vi c thi t l p gi tr 0 v 1. Kho ng gi tr c a "labels/subchannels" c th b sung ho c lo i tr trong t p h p nhn ph h p b ng vi c thi t l p gi tr 2 v 3 trong cc i t ng. Khi cc i t ng "Acceptable_Label_Set" ch ch a danh m c "labels/subchannels" th n s ch nh r ng ton b nhn l ph h p. 2.3.1.4.2. Cc i t ng yu c u khai bo Cc khai bo c th g i i trong cc b n tin bo hi u tuy n. i t ng yu c u khai bo c s d ng yu c u g i cc khai bo. Cc khai bo, ngh a l g i cc khai bo c th c yu c u t i c hai h ng ng ln v ng xu ng. Thng tin yu c u i t ng yu c u khai bo c th c truy n trong cc b n tin "Path messsage" ho c "Resv Message, "Notify_Request Class-Number" c gi tr 195 (11bbbbbb). Khun d ng c a yu c u khai bo nh m t trong hnh 2.25 v hnh 2.26. IPv4 c i t ng "Notify Node Address" l 32 bits, Ipv6 c i t ng "Notify Node Address" l 16 bits. a ch IP c a nt m ng s c khai bo khi nt m ng g i i b n tin bo l i.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length Class-Num (1) Ipv4 Notify Node Address C Class (1)

Hnh 2.25:

it

ng yu c u khai bo cho IPv4

Tr n H i Nam D2002VT

52

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length Class-Num (2) Ipv6 Notify Node Address C Class (2)

Hnh 2.26: i t ng yu c u khai bo cho Ipv6 N u nh m t b n tin bo hi u ch a nhi u i t ng "Notify_Request" th ch c i t ng u tin l c ngh a, cc i t ng cn l i s c b qua v khng c truy n t i ti p. Cc th t c i t ng yu c u khai bo c th c chn vo cc b n tin Path ho c Resv ch th a ch c a nt m ng c n ph i thng bo trn m t LSP l i. Cc khai bo c th c yuc u g i c ng ln ln v ng xu ng. Khai bo ng ln th hi n s c m t c a i t ng yu c u khai bo t ng ng v i b n tin Path. Cc khai bo ng xu ng th hi n s c m t c a i t ng yu c u khai bo trong b n tin Rerv t ng ng. Nt m ng thu cb n tin ch a i t ng yu c u khai bo c n ph i l u l i thng tin a ch nt m ng khai bo. N u nh nt m ng ng vai tr l nt chuy n ti p th n c n ph i a thm thng tin yu c u khai bo vo cc b n tin Path ho c Resv u ra. a ch nt m ng khai bo u ra c th c c p nh t b ng c ch ring th c hi n t i cc nt c th . L u r ng s bao hm i t ng yu c u khai bo khng m b o r ng ch c ch n b n tin khai bo s c pht i. 2.3.1.4.3. B n tin khai bo Thng tin trong b n tin khai bo cung c p c ch th c hi n thng tin gi a cc nt khng k c n c a cc s ki n x y ra lin quan n LSP. B n tin khai bo ch c pht i sau khi thu c i t ng yu c u. B n tin khai bo khc v i cc b n tin bo l i (ch ng h n nh PathErr v ResvErr) ch cc thng tin c m c tiu l cc nt m ng c th no , a cc thng tin cho cc nt m ng ny x l v a ra cc hnh ng th c hi n ph h p trn c s cc thng tin thu c t b n tin khai bo, v khng tc ng n cc nt m ng khng ph i m c tiu c a n (th c hi n chuy n ti p v i cc nt m ng ny). B n tin thng bo khng thay th cc b n tin bo l i. B n tin thng bo c th c g i i m t cch bnh th ng, cc nt m ng khng ph i l m c tiu s chuy n ti p b n tin t i nt m ng m c tiu, qu trnh ny gi ng qu trnh x l b n tin ResvConf c m t trong RFC2205 ); ho c l n s th c hi n ng gi mo u a ch IP c a nt m ng m c tiu v chuy n ti p b n tin t i nt m ng m c tiu m khng tc ng g n n i dung c a b n tin. truy n b n tin khai bo m t cch tin c y, cc b n tin xc nh n (m t trong RFC2961) c s d ng xc nh n thu cc b n tin khai bo.

Tr n H i Nam D2002VT

53

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Thng tin yu c u B n tin khai bo l m t b n tin khai bo t ng qut. a ch IP ch c thi t l p l a ch IP c a nt m ng m c tiu m thng bo c n c g i t i. B n tin thng bo c gi tr nhn "Message Type = 21". Khun d ng b n tin ny nh sau: <Notify message> ::= <Common Header> [<INTEGRITY>] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <ERROR_SPEC> <notify session list> <notify session list> ::= [ <notify session list> ] <upstream notify session> | <downstream notify session> <upstream notify session> ::= <SESSION> [ <ADMIN_STATUS> ] [<POLICY_DATA>...] <sender descriptor> <downstream notify session> ::= <SESSION> [<POLICY_DATA>...] <flow descriptor list> i t ng "ERROR_SPEC" ch nh l i v bao hm a ch IP c a nt m ng c l i (xem chi ti t v ERROR_SPEC trong (RFC2205). i t ng " MESSAGE_ID" v m ts i t ng khc c nh ngh a trong (RFC2961). Cc th t c Cc b n tin khai bo thng th ng c pht i t i cc nt m ng pht hi n l i, ngh a l t i cc nt m ng c kh n ng x l cc b n tin cc b n tin PathErr v ResvErr. N u b n tin PathErr ho c b n tin RervErr c pht i v thu c i t ng yu c u khai bo t i b n tin Path t ng ng th b n tin khai bo s c k t thc. C ng gi ng nh tr ng h p m t trong m c tr c, m t l i n l c th pht m t b n tin khai bo trn c ng ln v ng xu ng. L u r ng b n tin khai bo khng c pht i tr khi thu c i t ng yu c u khai bo. Khi pht cc b n tin khai bo, nt m ng khng c g p cc khai bo n cng m t nt m ng m c tiu trong m t b n tin khai bo m ph i g i t ng i t ng khai bo b i cc b n tin khai bao ring r . Nh m c tr c c p, nt m ng m c tiu thu c cc i t ng khai bo s ch th c hi n x l theo i t ng khai bo u tin v b qua cc i t ng khai bo ti p theo, v nh v y cc s ki n khai bo khc s khng c x l. Khi thu c m t b n tin khai bo, nt c n khai bo c n ph i g i b n tin xc nh n cho nt g i. 2.3.1.4.4. Lo i b tr ng thi b ng b n tin PathErr Cc b n tin PathErr c nh ngh a trong [RFC2205] c g i i theo ph ng th c t ng ch ng cho t i nt m ng kh i u. cc nt m ng trunggian c th truy v n cc b n tin ny nh ng khng a ra m t hnh ng x l no d a trn cc thng tin truy v n. Trong tr ng h p bant tin ci t tuy n c nh tuy n trong m t IGP th
Tr n H i Nam D2002VT 54

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

tuy n k t n i c th thay i ng. tuy nhin, giao th c RSVP c s d ng v i cc tuy n t ng minh, nn cc l i tuy n c th c i u ch nh t i m nt kh i u ho c cc nt d c theo tuy n ng ln. c th gi i phng ti nguyn, nt m ng kh i u c n ph i thu c b n tin PathErr v sau s g i ho c l b n tin PathTear ho c l ch b n tin timeout. u ny c th d n n cc ti nguyn khng c gi i phng ng th i i m ho c l t ng s l ng b n tin i u khi n. 2.3.1.5. i u khi n nhn t ng minh (Explicit Label Control) Cc i t ng nhnh Label ERO (Explicit Route Object) v RRO (Record c xc l p h tr i u khi n nhn t ng minh.L u r ng I t ng nhnh Label RRO nh ngh a trong [RFC3209] cho m c nh th c hi n cc LSP hai h ng. 2.3.1.5.1. i t ng nhnh Label ERO Khun d ng c a i t ng nhnh th hi n nh hnh trong hnh 2.27:
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 L Type Length U Label . Reserved C Type

Hnh 2.27: Khun d ng i t ng nhnh Label ERO Cc bt L, U: Xem trong [RFC3471] (m c 4.2) m t cc gi tr c a tham s L, U v cc tham s nhn khc. Type: 3 Label Length: Tham s Length ch a t ng di c a cc i t ng nhnh tnh theo byte, bao g m di c a tr ng tham s Type v Length. C-Type: Tr ng C-Type bao g m cc i t ng nhn, gi tr c a n c sao chp t i t ng nhn. Cc th t c i t ng nhn cho php m t i t ng nhnh ch a a chi IP ho c a ch ng k t n i m n ang c nh n d ng giao di n (m t [RFC3477]) lin quan t i s d ng. C 2 i t ng nhnh c s d ng, m t cho nhn ng ln v m t cho nhn ng xu ng. Cc tnh hu ng sau y c th sinh ra cc l i "Bad EXPLICIT_ROUTE object" (l i i t ng EXPLICIT_ROUTE): y Khi i t ng nhnh u tin khng n tr c m t i t ng c ch a ch IP ho c a ch nh n d ng giao di n (c trong [RFC3477]) lin quan c a ng ng ra. y Khi xu t hi n m t i t ng nhnh nhn cho php thi t l p gi tr bt L. y Khi ang thi t l p LSP hai chi u m c i t ng nhnh nhn c thi t l p bt U. y Khi xu t hi n hai i t ng nhnh nhn c cng gi tr bt U. h tr t o i t ng nhnh nhn, nt m ng c n ki m tra cc i t ng nhnh nhn lin quan t i cc a ch IP/giao di n c ng ,l cc i t ng nhnh nhn
Tr n H i Nam D2002VT 55

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

hay khng? N u nh i t ng nhnh nhn l ph h p th m t nhnh nhn s c gn cho LSP n u nh l thi t l p LSP m t h ng, gn 2 i t ng nhnh nhn trongtr ng h p thi t l p LSP hai h ng. N u nh gi tr c a bt U trong i t ng nhnh l 0 th gi tr c a nhn s c sao chp vo i t ng Label_Set m i. i t ng Label_Set ny c n c g i trong b n tin Path t ng ng u ra. N u nh bt U c a i t ng nhnh c gi tr l 1, th gi tr c a nhn s l gi tr c a nhn s d ng cho l u l ng h ng ln c a nt m ng t ng ng v i LSP hai chi u. N u gi tr nhn ny khng c ch p nh n, m t b n tin bo l i "Bad EXPLICIT_ROUTE object" s c g i i. N u gi tr nhn c ch p nh n, nhn s c sao chp vo i t ng Upstream_Label m i trn b n tin bo hi u Path t ng ng u ra. Sau khi x l, cc i t ng nhn s c lo i tr kh i ERO. 2.3.1.5.2. i t ng nhnh Label RRO Khun d ng c a i t ng nhnh nhn Label RRO c th hi n trong hnh 2.28:
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Type Length U Label . Flags C Type

Hnh 2.28: Khun d ng i t ng nhnh Label RRO Cc bt L, U: Xem trong [RFC3471] (ch ng tr c) m t cc gi tr c a tham s L, U v cc tham s nhn khc. Type: 3 Nhn Length: Xem chi ti t trong [RFC3209] Flags: Xem chi ti t trong [RFC3209]. C-Type: Gi tr C-Type c trong tr ng Label Object, gi tr ny sao chp t gi tr c trong i t ng nhn. Cc th t c Cc i t ng nhnh nhn Label RRO c trong cc tr ng RRO c m t chi ti t trong [RFC3209]. Ch c m t thay i nh v s s d ng trong cc i t ng ny (m t trong [RFC3209]) l khi cc nhn c ghi nh n s d ngcho cc LSP hai h ng, cc i t ng nhnh nhn ERO s c s d ng cho c h ng ln v h ng xu ng c a nt m ng. 2.3.1.6. i t ng b o v S d ng cc i t ng b o v l ch c n ng ty ch n. i t ng b o v s ch th ti n ch b o v c th cho m t LSP hai h ng. i t ng b o v s d ng tr ng Class-Number gi tr l 37 (0bbbbbbb). Khun d ng c a i t ng b o v th hi n trong hnh 2.29.

Tr n H i Nam D2002VT

56

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length S Reserved Class-Num (37) C Type (1) Link Flags

Hnh 2.29: Khun d ng i t ng b o v Cch thi t l p v ngh a c a cc tr ng tham s xem chi ti t trong [RFC3471] m t m c truc 2.3.2. M r ng giao th c nh tuy n RSVP-TE cho m ng chuy n m ch quang t ng ASON trong m ng GMPLS 2.3.2.1 Gi i thi u Ph n ny m t cc ch c n ng m r ng c a GMPLS cho m ng chuy n m ch quang t ng ASON [G7713.2]. Cc ch c n ng m r ng ny bao g m: y Ch c n ng h tr cu c g i v k t n i ring r y Ch c n ng h tr k t n i c nh m m (Soft Permanent Connection - SPC) y Ch c n ng h tr m r ng tnh n ng kh i ng y B sung cc m ch th l i h tr cho cc ch c n ng m r ng B n ch t c a GMPLS l vi c ki n t o b sung ch c n ng cho cc giao th c bo hi u th c hi n cc ch c n ng b sung ni trn cho ASON c bi t t p trung vo kha c nh GMPLS s d ng giao th c bo hi u RSVP-TE. y s l kha c nh c b n th c hi n cc ch c n ng h tr ASON b i m ng GMPLS. 2.3.2.2. H i tr k t n i c nh m m Trong ph m vi m ng ASON, h k tn ic nh m m (SCP) trong giao th c RSVP-TE ng i ta ki n t o m t lo i hnh nhnh m i cho i t ng "GENERALIZED_UNI" ( c nh ngh a trong [RFC3476] v [OIF-UNI1]. Lo i hnh nhnh m i ny c c u trc khun d ng gi ng v i khun d ng c a lo i hnh nhnh xu t cho cc i t ng nhnh l "EGRESS_LABEL": - SPC_LABEL (Type=4, Sub-type=2) Ph n ny s t p trung v o cc v n t o lin k t nhn c a phn o n k t n i c nh u vo nt m ng v i phn o n chuy n m ch t i chuy n m ch k t n i u vo nt m ng l v n th c thi n i b t i nt m ng (ngh a l gi a h th ng i u khi n qu n l v h th ng chuy n m ch k t n i t i u vo nt m ng). Qu trnh th c thi i t ng nhnh SPC_LABEL s tun theo th t c x l i t ng nhn EGRESS_LABEL sub-object [OIF-UNI1]. L u r ng th t c i u kkhi n nhn t ng minh c mo t trong [RFC3471] v [RFC3473] nh ch ng xxx. C c u ny h tr vi c ch nh nhn u vo cho cc ng d ng ch y trn m ng GMPLS. D ch v SPC c h tr truy n t i trong m hnh ASON s d ng i t ng GENERALIZED_UNI c th th c hi n chuy n m ch k t n i v chuy n m ch k t

Tr n H i Nam D2002VT

57

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

n ic nh m m t ng t nh vi c s d ng c p d ch v v cc ti n ch a d ng ch a trong i t ng GENERALIZED_UNI. 2.3.2.3. H tr cu c g i h tr cc ch c n ng cu c g i c b n (cu c g i ho c k t n i l - gc ring r , tr ng nh n d ng cu c g i s c bao hm trong t p b n tin c a giao th c RSVPTE, n cho php t o ra nh ng m hnh cc lo i hnh cu c g i khc nhau. 2.3.2.3.1 Nh n d ng cu c g i v kh n ng h tr cu c g i i t ng nh n d ng cu c g i "Call identifier" c s d ng trong cc ph n rin r v m t l - gc c a cu c h i ho c k t n i trong khi th c i t ng nh n d ng cu c g i v kh n ng h tr cu c g i "Call capability" u c s d ng hon t t cu c g i. Nh n d ng cu c g i nh n d ng m t cu c g i m t i t ng m i c xu t trong giao th c RSVP-TE g i l i t ng "CALL_ID" mang thng tin nh n d ng cu c g i. ngh a c a gi tr ny l duy nh t trong ph m vi ton c u ("Class-num" s xu t gi tr cho i t ng m i l 230). Khun d ng c a i t ng ny th hi n trong hnh 2.30. CALL_ID (Class-num = 230) M ch th c a C-Type c xc nh nh sau: - C-Type = 1 ( c i m i u hnh m ng): Nh n d ng cu c g i ch a nh n d ng nh i u hnh m ng c th
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length
Class Num (230)

C Type

Call Identifier ..

Hnh 2.30: Khun d ng c a i t ng CALL_ID - C-Type = 2 (duy nh t ton c u): Nh n d ng cu c g i ch a ph n nh n d ng ton c u duy nh t thm vo ph n nh n d ng nh i u hnh m ng. Cc c u trc sau c xc nh cho nh n d ng cu c g i: - Nh n d ng cu c g i: cc bt nh n d ng chung [t bt 8 n bt 32]. S l ng bt nh n d ng c n ph i c p s nhn c a nhm 32 bt, gi tr nh nh t l 32 bt. C u trc c a nh n d ng a ch duy nh t ton c u l chu i cc a ch ID c nh (bao g m m n c, m nh cung c p d ch v , m truy nh p) v ID c a nh i u hnh m ng ( y ID c a nh i u hnh m ng c th bao g m a ch c a LSR v nh n d ng n i b ) Nh v y, tr ng CAL_ID d ng t ng qut s c a ch duy nh t ton c u s bao g m <global ID> (t h p c a <country code> v <carrier code> v <unique access point code>) v <operator specific ID> (bao g m <source LSR address> v <local identifier>). V i m t CALL_ID ch yu c u xc nh a ch nh i u hnh m ng th ch c n tham s <operator specific ID> l . Trong khi , m t CALL_ID i h i
Tr n H i Nam D2002VT 58

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

nh n d ng ton c u th c n ph i c cc tr ng thng tin nh m t trn. Tr ng <global ID> c n ch a 3 k t m qu c gia (tr ng <country code>) v 12 k t m nh cung c p d ch v (tr ng <carrier code> c ng thm tr ng <unique access point code>). Cc tr ng m k t ny c xc nh trong khuy n ngh ITU-T T.50. Tr ng "International Segment (IS)" cung c p 3 k t theo lu t m n c trong "ISO 3166 Geographic/Political Country Code". Phn o n m qu c gia "National Segment NS" ch a hai tr ng nhnh: - Tr ng nhnh th nh t ch a nh cung c p d ch v theo lu t c a ITU-T - Tr ng nhnh th 2 ch a m i m truy nh p duy nh t. M nh cung c p d ch v vng l cc m gn cho cc nh cung c p d ch v theo khun d ng m t trong khuy n ngh M.1400. M ny l cc k t ch ci hoa th t t 1 n 6 trong tr ng m. M i m truy nh p duy nh t bao g m t 1 n 6 k t , t i a c th ln n 12 k t c th nh s cho m i m truy nh p duy nh t trn trong ph m vi qu c gia. Khun d ng c a phn o n m qu c gia th hi n trong hnh 2.31. Trong c hai tr ng h p trn tr ng "Type" xc nh khun d ng a ch c a LSR. Tr ng "Type" c cc m nh n d ng nh sau: V i Type=0x01, a ch ng n LSR address l 4 byte V i Type=0x02, a ch ng n LSR address l 16 byte
3 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ITU carrier code ITU carrie code (continued) Unique access point code

Unique access point code (continued)

Hnh 2.31: Khun d ng m i m truy nh p duy nh t


0 1 2 3 4 5 8 Length Type 1 1 4 5 7 9 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 C Type (1)

Class- Num (230) Resv Source LSR Address ITU carrier code .. Local Identifier Local Identifier (continued)

Hnh 2.32: Khun d ng nh n d ng cu c g i ch a nh n d ng nh i u hnh m ng c th

Tr n H i Nam D2002VT

59

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length Type Class- Num (230) IS (3 bytes) NS (12 bytes) Source LSR address ITU carrier code .. Local identifier Local Identifier (continued) C Type (2)

Hnh 2.33: Khun d ng tr ng nh n d ng cu c g i ch a ph n nh n d ng ton c u duy nh t thm vo ph n nh n d ng nh i u hnh m ng. V i Type=0x03, a ch ng n LSR address l 20 byte V i Type=0x04, a ch ng n LSR address l 6 byte V i Type=0x07f, a ch ng n LSR c i xc nh b i nh i u hnh m ng Source LSR address: Th hi n m t a ch LSR ngu n c i u khi n b i m ng ngu n. Local identifier: L m nh n d ng 16 bt c nh khng thay i trong qu trnh th c hi n cuc g i. L u r ng n u nh a ch LSR ngu n c gn theo khng gian a ch ton c u duy nh t th i t ng CALL_ID c a nh i u hnh m ng c th c th xem nh CALL_IP ton c u duy nh t. Tuy nhin i u ny khng m b o r ng a ch LSR ngu n l duy nh t n u nh n c gn b i nh i u hnh m ng c th no . Kh n ng h tr cu c g i Kh n ng h tr cu c g i l cc ti n ch m t m c m c sau. y l cc tinh n ng ty ch n. 2.3.2.3.2 Cc ch c n ng hi n t i m GMPLS c th cung c p C ch bo hi u h tr qu n l k n i t ng c xc nh truong [RFC2961], [RFC3209] v [RFC3471]. Tuy v y, cc ti ni u ni trn ch a cung c p kh n ng h tr ki n t o m hnh cu c g i. Cu c g i c xem nh m c ch k t n i c bi t yu c u b i cc tr ng thng tin nhnh truy n t i trong cc b n tin bo hi u. Nh ng thng tin ny s d ng cho m c tiu i u khi n cu c g i theo yu c u lin quan n qu trnh thi t l p k t n i/cu c g i. 2.3.2.3.3 H tr k t n i v cu c g i Trong m i m t tr ng thi n nh c a cu c g i c th c m t ho c nhi u cc k t n i lin quan. Tr ng thi khng k t ni l tr ng thi t m th i thong qua c a qu trnh g i. Trong b i c nh h tr m ng ASON h tr cc phn o n k t n i/cu c g i ring r , m t b n tin nh n d ng cu c g i c xu t nh m t trn. M t i t ng
Tr n H i Nam D2002VT 60

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

m i GENERALIZED_UNI c g n trong b n tin "Path", "Resv", "PathTear", "PathErr" v "Notify", ring b n tin "ResvConf" th khng c s thm vo c a i t ng ny. i t ng CALL_ID (cng v i cc i t ng lin quan khc trong m t cu c g i, v d nh GENERALIZED_UNI) s c x l b i ch c n ng i u khi n cu c g i nh m t trong ti li u [RFC3473]. a. Cc qui t c x l i t ng CALL_ID Cc qui t c x l i t ng CALL_ID nh sau: - Kh i u cc cu c g i ng i s d ng t i i m u c n ph i thi t l p tr ng CType c a i t ng CALL_ID v i gi tr 0. - Khi xu t hi n yu c u cu c g i, nt m ng u tin thi t l p gi tr cho tr ng C-Type v gi tr cho CALL_ID. - Khi t n t i cu c g i no (tr ng CALL_ID c gi tr khc 0) nt m ng c n ph i ki m tra s t n t i c a cu c g i . - i t ng CALL_ID trong t t c cc b n tin bo hi u u c th cg i u vo i u khi n cu c g i t i u ra i u khi n cu c g i trng qua cc ch c n ng i u khi n cu c g i c a t i cc nt m ng trung gian s khng c thay i. i u ny c ngh a l khi cc b n tin c chuy n qua cc nt m ng , tr ng Class-Num s ch n gi tr ng m nh cc nt khng thit l p ch c n ng m r ng c a GMPLS h tr cho m ng ASON (gi tr ny d ng 11bbbbbb). - Khch hng u cu i thu c yu c u s d ng gi tr CALL_ID theo cc m nh n d ng chu n v s th c hi n yu c u ny v i khch hng t i i m i m u. b. Trnh t thay i n i dung b n tin "Path" <Path Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> <RSVP_HOP> <TIME_VALUES> [ <EXPLICIT_ROUTE> ] <LABEL_REQUEST> [ <CALL_ID> ] [ <PROTECTION> ] [ <LABEL_SET> ... ] [ <SESSION_ATTRIBUTE> ] [ <NOTIFY_REQUEST> ] [ <ADMIN_STATUS> ] [ <GENERALIZED_UNI> ]
Tr n H i Nam D2002VT 61

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

[ <POLICY_DATA> ... ] <sender descriptor> L u r ng m c d i t ng CALL_ID l l a ch n, tuy nhin i t ng ny l i t ng chu n ha cho kh n ng h tr ASON c a m ng GMPLS. Do v y b n tin "Path" c n ph i ch a i t ng CALL_ID ny. c. Trnh t thay i n i dung b n tin "Resv" <Resv Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> <RSVP_HOP> <TIME_VALUES> [ <CALL_ID> ] [ <RESV_CONFIRM> ] <SCOPE> [ <NOTIFY_REQUEST> ] [ <ADMIN_STATUS> ] [ <POLICY_DATA> ... ] <STYLE> <flow descriptor list> L u r ng m c d i t ng CALL_ID l cc l a ch n, tuy nhin i t ng ny l i t ng chu n ha cho kh n ng h tr ASON c a m ng GMPLS. Do v y b n tin "Resv" c n ph i ch a i t ng CALL_ID ny. d. Trnh t thay i n i dung b n tin "PathTear" <PathTear Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> <RSVP_HOP> [ <CALL_ID> ] [ <sender descriptor> ] <sender descriptor> ::= (see earlier definition) L u r ng m c d i t ng CALL_ID l l a ch n, tuy nhin i t ng ny l i t ng chu n ha cho kh n ng h tr ASON c a m ng GMPLS. Do v y b n tin "PathErr" c n ph i ch a i t ng CALL_ID ny.
Tr n H i Nam D2002VT 62

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

e. Trnh t thay i n i dung b n tin "PathErr" <PathErr Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> [ <CALL_ID> ] <ERROR_SPEC> [ <ACCEPTABLE_LABEL_SET> ] [ <POLICY_DATA> ... ] <sender descriptor> L u r ng m c d i t ng CALL_ID l l a ch n, tuy nhin i t ng ny l i t ng chu n ha cho kh n ng h tr ASON c a m ng GMPLS. Do v y b n tin "PathErr" c n ph i ch a i t ng CALL_ID ny. f. Trnh t thay i n i dung b n tin "Notify" Trnh t ny c th ph i g n li n v i cc phin c a nhi u cu c g i <Notify message> ::= <Common Header> [<INTEGRITY>] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <ERROR_SPEC> <notify session list> <notify session list> ::= [ <notify session list> ] <upstream notify session> | <downstream notify session> <upstream notify session> ::= <SESSION> [ <CALL_ID> ] [ <ADMIN_STATUS> ] [<POLICY_DATA>...] <sender descriptor> <downstream notify session> ::= <SESSION> [ <CALL_ID> ] [<POLICY_DATA>...] <flow descriptor list descriptor>

Tr n H i Nam D2002VT

63

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

L u r ng m c d i t ng CALL_ID l l a ch n, tuy nhin i t ng ny l i t ng chu n ha cho kh n ng h tr ASON c a m ng GMPLS. Do v y b n tin "Notify" c n ph i ch a i t ng CALL_ID ny. 2.3.2.4. H tr cc hnh ng p ng khi c sai h ng v h th ng i u khi n M t vi lo i hnh i u khi n c a m ng c th xu t hi n h h ng khi ang ho t ng. Nh ng h h ng ny s tc ng nn cc ch c n ng i u khi n c ng nh cc thng s v d li u i u khi n (v d v s h h ng c th l xu t pht t ph m vi i u khi n c a h th ng truy n t i quang SDH/WDM do s c v t cp/s i, s c nt m ng v.v..). Ti li u RFC3473] m t c c u kh i ng l i cho php h tr i u khi n cc ho t ng kh c ph c h h ng. Xt trong kha c nh v m hnh m ng ASON, m t s th t c c th p d ng h tr i u khi n kh c ph c h h ng nh m t trong [G7713] v [IPO-RQTS]) c th tm l c l i cc th t c nh sau: - Nt m ng i u khi n c n cung c p kh n ng l u tr cc thng tin v tr ng thi v d li u cu c g i ho c k t n i. Ch c n ng ny cho php nt m ng ph c h i l i cc cu c g i ho c k t n i sau khi h th ng i u khi n bo hi u c ph c h i sau h h ng trong n i t i nt m ng. C c u ny c ng c th s d ng cho ki m tra tr ng thi ho t ng c a kh n ng ph c h i sau h h ng c a nt m ng c n k (nh ti li u [RFC3473] m t trong qu trnh g i b n tin "hello" khi kh i ng l i". - Ch c n ng i u khi n c a nt m ng s pht hi n s h h ng c a knh i u khi n bo hi u gi a nh ng c p nt m ng (ni nt m ng v i cc nt m ng khc) b ng cch g i tn hi u yu c u thng tin v i u khi n t i h th ng i u khi n v qu n l t p trung c thm cc thng tin ch d n ti p theo. Cc thng tin ch d n m nt m ng thu th p c cho php nt m ng ph c h i k t n i ho c cu c g i, ho c h y b chng n u nh khng c thng tin ph n h i v ch d n i u khi n - Ch c n ng i u khi n c a nt m ng c n pht hi n s khng ti ng b c a 1 ho c nhi u k t n i v i cc nt m ng k c n, lc n ph i th c hi n g i b n tin yu c u t i h th ng i u khi n qu n l t p trung c cc thng tin ch d n ti p theo. - Sau khi ch c n ng i u khi n c a nt m ng c ph c h i, cc thng tin v i u khi n chuy n giao c n k c th b m t. Trong tr ng h p ny, h th ng i u khi n c n ph i yu c u thng tin i u khi n t bn ngoi (c th t h th ng i u khi n t p trung) c c thng tin ph c h i v chuy n giao c n k 2.3.2.5. H tr s d ng nhn Cc nhn trong GMPLS cung c p thng tin v tnh tr ng s d ng ti nguyn trn cc k t n i c th . Gi tr trn nhn c th ch nh theo n v time-slot ho c b c sng, c ng giao di n ho c s i quang c th . Xt trong b i c nh h th ng chuy n m ch quang t ng ASON, gi tr c a nhn ch nh ti nguyn c th l khng c nh v c thay i theo yu c u c a ng k t n i. Hnh 2.34 m t c ch ho t ng c a hai nt m ng c ch c n ng tch
Tr n H i Nam D2002VT 64

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

h p GMPLS/ASON (nt A vZ) k t n i v i nhau thng qua hai nt m ng trung gian B v C khng h tr ch c n ng GMPLS/ASON, t t c cc nt m ng ni trn u c kh n ng cung ng k t n i SDH/SONET VC-4.
B C

Hnh 2.34: M hnh hai nt m ng c ch c n ng tch h p GMPLS/ASON Cc nhn c lin quan t i c u trc s d ng n i b trong nt m ng s trn c s c u trc [GMPLS-SDHSONET] v [GMPLS-OTN]. M t nhn n i b s cg i thng qua m t giao di n no cho ph n i u khi n bo hi u c a nt m ng k c n, c u cc c a nhn n i b c th khng c ngi i v i nt m ng k c n v s lin h gi a nhn n i b v nhn a l i t nt k c n khng nh t thi t ph i c s t ng ng nhau v c u trc v gi tr . g i. S khng t ng ng ni trn c ng khng lm n y sinh v n trong cc k t n i i m i m n gi n gi a hai ph n th c hi n i u khi n c a hai nt m ng k c n khi m khung th i gian s c ghep t ng ng theo ph ng th c 1:1 qua cc giao di n k t n i. Tuy nhin, xt trong b i c nh chuy n m ch ASON v trong m hnh ny l xu t hi n kh n ng c nt m ng khng h tr ch c n ng GMPLS/ASON, v y l k ch b n x y ra ph bi n khi tri n khai m ng GMPLS. V nh v y s xu t hi n th t c bo hi u thng tin ch bi t v kh n ng khng h tr GMPLS/ASON gi a cc nt m ng. Cc nt m ng trong ph m vi m ng thnh ph n c n ph i s p x p l i cc khung th i gian (time-slot) sao cho ph h p. Nh v y gi tr nhn trao i s l v n c n ph i gi i quy t. Trong m hnh ny, d li u knh k t n i gi a chng cc nt c kh n ng GMPLS t n t i theo cc yu c u v k t ni tr c . V d nt m ng A c time-slot #1 c a lu ng ra VC-4 (gi tr tr ng trong nhn SUKLM=[1,0,0,0,0]) c th c ghp n i vo time-slot #16 c a lu ng ra VC-4 c a nt m ng B (SUKLM=[6,0,0,0,0]) v l i ti p t c c ghep n i v i time-slot #4 (SUKLM=[4,0,0,0,0]). Nh v y khi nt m ng Z thu c yu c u t nt m ng A v i nhn SUKLM =[1,0,0,0,0] th nhn n i b c a nt m ng Z s khng c gi tr t ng ng v time-slot. gi i quy t v n n y sinh ni trn, gi tr nhn c n quan tm ch c xem xt b i ch c n ng i u khi n c a nt m ng. M t ch c n ng g i l tham chi u gi tr nhn s c th c hi n b i ph n i u khi n bo hi u c a nt m ng ghp n i nhn thu ct u xa vo nhn c ngh a n t b theo hai ph ng th c d i y: - Theo ph ng th c cung ng nhn cng gn gi tr nhn tham chi u. - Theo ph ng th c t pht hi n gi tr nhn tham chi u Trong tr ng h p tham chi u gi tr nhn ng c n c m t c c u t ng tham chi u nhn/time-slot ho t ng tr c khi yu k t n i c x l t i u vo nt m ng

Tr n H i Nam D2002VT

65

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.3.2.6. H tr phn o n bo hi u UNI v E-NNI i t ng c a phn o n UNI IPv4 Ti li u [RFC3476] xc nh cc SESSION s d ng cho bo hi u UNI khi p d ng c c u a ch IPv4. M c ny m t 3 ch c n ng m r ng, cc ch c n ng ny h tr cho cc phn o n bo hi u IPv4 v IPv6 E-NNI; phn o n bo hi u IPv6 UNI. Cc tham s cho tr ng C-Type nh n d ng cc b n tin GMPLS, UNI ho c E-NNI. M nh n d ng cc gi tr nh sau: M r ng cho i t ng SESSION (Class-num = 1): - C-Type = 12: UNI_IPv6 SESSION object - C-TYPE = 15: ENNI_IPv4 SESSION object - C-Type = 16: ENNI_IPv6 SESSION object Khun d ng c a i t ng SESSION v i C-Type = 15 gi ng nh khun d ng c a i t ng SESSION v i C-Type = 7. Khun d ng c a i t ng SESSION v i CType = 12 gi ng nh khun d ng c a i t ng SESSION v i C-Type = 8. Tr ng a ch ch ch a a ch c a b n tin i u khi n x l ng xu ng. Trong tr ng h p giao di n bo hi u E-NNI (khi m e NNI-U i di n cho i u khi n bo hi u ng ln v eNNI-D i di n cho i u khi n bo hi u ng xu ng) a ch ch s ch a a ch c a eNNI-D. ti li u [OIF-UNI1] v [RFC3476] m t chi ti t n i dung c a a ch cho i t ng thu c phn o n UNI_IPv4 SESSION v c th p d ng ph h p cho i t ng thu c phn o n UNI_IPv6. 2.3.2.7. B sung cc s ki n l i Trong mi tr ng m ng ASON, cc s ki n l i c b sung nh l: - L i v c ch i u khi n: Ngu n khng c th m quy n (unauthorized source), l i ny th ng c g i khi nt m ng thu nh n bi t m t ngu n l u l ng c a ng i s d ng ho c khch hng l khng c th m quy n thng qua xc minh n i dung trong yu c u (ch ng h n nh khng khai bo m t i u kho n no trong h p ng v i cc qui nh m t trong [RFC3476]). - L i v c ch i u khi n: Nt ch khng c th m quy n (unauthorized destination), l i ny th ng c g i khi nt m ng thu nh n bi t m t nt m ng pht ngu n l u l ng c a ng i s d ng ho c khch hng l khng c th m quy n thng qua xc minh n i dung trong yu c u (ch ng h n nh khng khai bo m t i u kho n no trong h p ng v i cc qui nh m t trong [RFC3476]). - L i v nh tuy n: khng c h ng nh tuy n (diversity not available); L i ny c g i khi nt m ng thu nh n bi t c l khng c ng chuy n h ng nh tuy n (v d nh cc rng bu c v ti nguyn ) c m t trong [RFC3476]. - L i v nh tuy n: c p d ch v khng t n t i (service level not available); L i ny c g i khi nt m ng thu nh n bi t c l yu c u v c p d ch v khng c p ng (v d nh cc rng bu c v ti nguyn ) c m t trong [RFC3476]. -L iv nh tuy n: ID khng ph h p (invalid/unknown connection ID); L i ny c g i khi nt m ng thu nh n bi t c l ID c a nt m ng g i trn ng ln
Tr n H i Nam D2002VT 66

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

l khng ph h p (v d nh khng ph h p v c tnh duy nh t) c m t trong [OIF-UNI1]. - L i v nh tuy n: khng c tuy n n ngu n (no route available toward source); L i ny c g i khi nt m ng thu nh n bi t c l khng c tuy n n ngu n (v d nh do khng ti nnguyn p ng). - L i v nh tuy n: khng ch p nh n ID c a giao di n (unacceptable interface); L i ny c g i khi nt m ng thu nh n bi t c l ID c a giao di n ch nh trn ng nn nt m ng khng c ch p nh n (v d nh do tranh ch p v ti nguyn). -L iv nh tuy n: ID c a cu c g i l khng ph h p (invalid/unknown call ID); L i ny c g i khi nt m ng thu nh n bi t c l ID g i t i b i ng i s d ng ho c khch hng g c l khng ph h p (v d khng ng v c tnh duy nh t). - L i v nh tuy n: giao di n ID/nhn SPC khng ph h p (invalid SPC interface ID/label); L i ny c g i khi nt m ng thu nh n bi t c l giao di n SPC c ID ch nh b i ng ln nt m ng l khng c ch p nh n (v d do s tranh ch p v ti nguyn). 2.3.2.8. Cc ch c n ng m r ng b sung h tr hon thnh cu c g i ho c k t n i M c ny m t cc kh n ng c th ch n l a h tr k t thc cu c g i ho c k t n i khi xu t hi n cc hi n t ng khng bnh th ng trong qu trnh . h tr k t thc cu c g i ho c k t n i, m t i t ng g i l kh n ng h tr cu c g i c xu t. c tnh c a i t ng ny mang tnh l a ch n trong ph m vi s d ng c a m ng ASON. 2.3.2.8.1. Kh n ng h tr cu c g i Kh n ng h tr cu c g i l khi ni m ch kh n ng h tr cho m t cu c g i c th c hi n no . V i giao th c RSVP-TE ng i ta a ra m t i t ng l CALL_OPS ch a trong cc b n tin "Path", "Resv", "PathTear", "PathErr" v "Notify". i t ng CALL_OPS cn dng phn bi t cc b n tin ch dng cho cu c g i (tham s "call-only"). Trong ph m vi k t n i th i t ng CALL_OPS khng c s d ng.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Length Reserved Class-Num (228) C-Type (1) Call ops flag

Hnh 2.35: khun d ng cho i t ng CALLL_OPS i t ng CALL_OPS c xc nh nh trong hnh 2.35 (tr c n ph i c gn m t gi tr m i l 228, tr ng C-Type =1): Hai gi tr c hi n t i c xc nh cho "call ops flag": 0x01: cu c g i khng c k t n i 0x02: ng b cho cu c g i (cho c c u kh i ng l i)

ng Class-Num

Tr n H i Nam D2002VT

67

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.3.2.8.2 Hon thnh cc ph n ring r c a cu c g i v k t n i (m r ng c a RSVP-TE) Hon thnh cc ph n ring r c a cu c g i v k t n i ng m nh r ng m t cu c g i no ang trong tr ng thi thong qua (steady) c th khng c lin h v i cc k t n i. Tr ng thi k t n i l 0 c g i l tr ng thi thong n gi n l s thi t l p cc i m u cu i ng i s d ng c quan h v i qu trnh thi t l p k t n i tr c . Cc th t c thay i n i dung cc b n tin trong qu trnh thi t l p cu c g i c m t d i y (qu trnh thi t l p cu c g i c m t m c trn:) a. Thay i n i dung b n tin "Path" <Path Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> <RSVP_HOP> <TIME_VALUES> [ <EXPLICIT_ROUTE> ] <LABEL_REQUEST> <CALL_OPS> <CALL_ID> [ <NOTIFY_REQUEST> ] [ <ADMIN_STATUS> ] <GENERALIZED_UNI> [ <POLICY_DATA> ... ] <sender descriptor> Khun d ng c a <sender descriptor> cho cc LSP m t h ng th c hi n nh sau: <sender descriptor> ::= <SENDER_TEMPLATE> <SENDER_TSPEC> [ <RECORD_ROUTE> ] Khun d ng c a <sender descriptor> cho cc LSP hai h ng th c hi n nh sau: <sender descriptor> ::= <SENDER_TEMPLATE> <SENDER_TSPEC> [ <RECORD_ROUTE> ] <UPSTREAM_LABEL> L u r ng cc i t ng LABEL_REQUEST, SENDER_TSPEC v UPSTREAM_LABEL l khng yu c u cho th c hi n cu c g i; tuy vy y l cc i t ng b t bu c. Nh v y, theo m c ch th c hi n bo hi u h ng ng c qu trnh x l cc i t ng ny theo lu t sau:

Tr n H i Nam D2002VT

68

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

- Cc i t ng ny c b qua b i u thu; tuy nhin khun d ng c a cc t ng ny l v n c hi u l c (ngh a l n v n t n t i trong cc b n tin g i i). b. Thay i n i dung b n tin "Resv" <Resv Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> <RSVP_HOP> <TIME_VALUES> <CALL_OPS> <CALL_ID> [ <RESV_CONFIRM> ] [ <NOTIFY_REQUEST> ] [ <ADMIN_STATUS> ] [ <POLICY_DATA> ... ] <STYLE> <flow descriptor list> <flow descriptor list> ::= <FF flow descriptor list> | <SE flow descriptor> <FF flow descriptor list> ::= <FLOWSPEC> <FILTER_SPEC> [ <RECORD_ROUTE> ] | <FF flow descriptor list> <FF flow descriptor> <FF flow descriptor> ::= [ <FLOWSPEC> ] <FILTER_SPEC> [ <RECORD_ROUTE> ] <SE flow descriptor> ::= <FLOWSPEC> <SE filter spec list> <SE filter spec list> ::= <SE filter spec> | <SE filter spec list> <SE filter spec>
Tr n H i Nam D2002VT

69

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

<SE filter spec> ::= <FILTER_SPEC> [ <RECORD_ROUTE> ] L u r ng cc i t ng FILTER_SPEC v LABEL l khng yu c u cho th c hi n cu c g i; tuy vy y l cc i t ng b t bu c. Nh v y, theo m c ch th c hi n bo hi u h ng ng c qu trnh x l cc i t ng ny theo lu t sau: - Cc i t ng ny c b qua b i u thu; tuy nhin khun d ng c a cc i t ng ny l v n c hi u l c (ngh a l n v n t n t i trong cc b n tin g i i). c. Thay i n i dung b n tin "PathTear" <PathTear Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> <RSVP_HOP> <CALL_OPS> <CALL_ID> [ <sender descriptor> ] <sender descriptor> ::= (xem m c trn) d. Thay i n i dung b n tin "PathErr" <PathErr Message> ::= <Common Header> [ <INTEGRITY> ] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ] <SESSION> <CALL_OPS> <CALL_ID> <ERROR_SPEC> [ <POLICY_DATA> ... ] <sender descriptor> <sender descriptor> ::= (xem m c trn) e. Thay i n i dung b n tin "Notify" <Notify message> ::= <Common Header> [<INTEGRITY>] [ [<MESSAGE_ID_ACK> | <MESSAGE_ID_NACK>] ... ] [ <MESSAGE_ID> ]
Tr n H i Nam D2002VT 70

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

<ERROR_SPEC> <notify session list> <notify session list> ::= [ <notify session list> ] <upstream notify session> | <downstream notify session> <upstream notify session> ::= <SESSION> <CALL_ID> [ <ADMIN_STATUS> ] [<POLICY_DATA>...] <sender descriptor> <downstream notify session> ::= <SESSION> <CALL_ID> [<POLICY_DATA>...] <flow descriptor list descriptor> 2.3.2.9. Cc kha c nh xem xt c a IANA Ph n ny s d ng m t s tr ng v i t ng c IANA nh ngh a v m t trong FCFS (xem cc tham s ni trn t i http://www.iana.org/assignments/rsvp-). 4.3.2.9.1 Gn cc i t ng v nhnh i t ng m i C hai i t ng m i c nh ngh a: - CALL_ID (ASON); i t ng ny c n c gn nh m t i t ng nh n d ng c m l 11bbbbbb. C hai gi tr C- Type c xc nh cho i t ng ny: + C-Type = 1: Ch nh nh i u hnh m ng + C-Type = 2: D ng ton c u duy nh t V i tr ng "Type" th khng c kho ng gi i h n v kho n gi tr c a n l t 0x00 n 0xff dnh cho gn cc i t ng m i.Cc gi tr hi n t i c gn l:  Type = 0x01: a ch LSR ngu n l 4 byte  Type = 0x02: a ch LSR ngu n l 16 byte  Type = 0x03: a ch LSR ngu n l 20 byte  Type = 0x04: a ch LSR ngu n l 6 byte  Type = 0x7f: a ch LSR ngu n c di xc nh b i nh i u hnh m ng. - CALL_OPS (ASON); i t ng ny c n c gn nh m t i t ng nh n d ng c m l 11bbbbbb. Tr ng "C-type" cho i t ng ny l 1. M t i t ng nhnh c nh ngh a d i i t ng GENERALIZED_UNI, l SPC_LABEL: - SPC_LABEL; l i t ng nhnh trong i t ng GENERALIZED_UNI, khun d ng gi ng nh i t ng nhnh EGRESS_LABEL (which is Type=4) v c "sub-type" l 2.

Tr n H i Nam D2002VT

71

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

2.3.2.9.2 Gn gi tr m i cho "C-Type" y c 3 gi tr m i gn cho "C-Type" nh n d ng i t ng SESSION (Class-num = 1): - C-Type = 12 (ASON): i t ng thu c phn o n UNI_IPv6 - C-Type = 15 (ASON): i t ng thu c phn o n ENNI_IPv4 - C-Type = 16 (ASON): i t ng thu c phn o n ENNI_IPv6 2.3.2.9.3 Gn gi tr m i cho m nh n d ng l i C cc gi tr m nh n d ng l i m i sau y c nh ngh a trong [RFC3209] cho nhnh m l i 24:  24/103 (ASON): Khng c tuy n n ngu n (No route available toward source).  24/104 (ASON): ID c a giao di n khng ph h p (Unacceptable interface ID)  24/105 (ASON): ID cu c g i khng ph h p (Invalid/unknown call ID)  24/106 (ASON): ID/ nhn c a giao di n SPC khng ph h p (Invalid SPC interface ID/label) 2.4. Nghin c u ch c n ng GMPLS m r ng cho qu n l i u khi n truy n t i SDH trong m ng NGN 2.4.1. Gi i thi u Nh m t trong ti li u RFC3945, GMPLS l s pht tri n ti p theo c a MPLS v i nh ng ch c n ng m r ng. Ngoi ch c n ng cung c p cc giao di n chuy n m ch d li u gi (PSC) nh MPLS th c hi n, GMPLS cung c p thm giao di n chuy n m ch cho 4 lo i hnh khc nh m l: chuy n m ch l p 2 (L2SC), chuy n m ch khung th i gian (TDM), chuy n m ch b c sng (LSC), chuy n m ch s i quang h (FSC). Ti li u RFC3471 m t t ng quan cc ch c n ng bo hi u m r ng tr cc ph ng th c chuy n m ch m i ni trn. Ti li u RFC3473 m t khun d ng bant tin bo hi u v cc c ch ho t ng c th c a giao th c bo hi u RSVPTE h tr cho 5 lo i hnh cung c p giao di n chuy n m ch trong m ng GMPLS. Ph n ny s trnh by chi ti t ph n th c hi n c th nh ng ch c n ng qu n l i u khi n m r ng cho m ng SDH. 2.4.2. Cc tham s l u l ng SONET v a SDH Vi c th c hi n ch c n ng qu n l i u khi n trong m ng GMPLS m r ng cho m ng SDH c th c hi n trn c s xem xt cc tham s l u l ng c xc nh trong ITU-T [G.707]. M t s nh ng th t c bo hi u th c hi n cc ch c n ng nh SDH trn PDH (ITU-T G.832 ho c giao di n sub-STM-0 ITU-T G.708) c ng s c xc nh. Cc tham s l u l ng c xc nh cc m c sau c n c s d ng khi nhn c gn m ch nh l SUKLM. Chng c ng s d ng khi c m t trong cc yu

Tr n H i Nam D2002VT

72

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

c u v mo u "Secsion/RS" ho c "Line/MS" c a cc tn hi u STS-1/STM-0, STS3*N/STM-N (v i N=1, 4,16, 64, 256). Cc tham s l u l ng v m gi tr nhn c xc nh trong [RFC3471]. Vi c truy n trong su t cc tn hi u ni trn s c th hi n qua ch c n ng truy n t i trong su t qua cc nt trung gian v i vi c thi t l p ch c n ng truy n trong su t (thi t l p gi tr cc bt trong tham s truy n trong su t (T)). 2.4.2.1. Cc tham s l u l ng SDH Khun d ng cc tham s l u l ng trong SDH c m t nh trong hnh 2.36.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Signal Type NVC Transparency (T) Profile (P) RCC NCC Multiplier (MT)

Hnh 2.36: Khun d ng cc tham s l u l

ng SDH

Signal Type (ST): 8 bits Tr ng ny ch th lo i tn hi u c s yu c u b i LSP. C m t vi d ng c th p d ng ph h p cho lo i tn hi u c s c th th c thi theo yu c u c a LSP. M i m t ng d ng d ng tn hi u c s l ty ch n v c b qua n u nh gi tr c a n c thi t l p l 0, Cc d ng sau y c th c p d ng tun theo tr t t v th t : - u tin l cc chu i ghp knh c n k (s d ng tr ng RCC v NCC), c th p d ng theo ty ch n theo tn hi u c s t o ln tn hi u ghp chuui knh lin ti p c n k . - Th hai l cc chu i ghp knh c n k (s d ng tr ng NVC) c th p d ng ty ch n theo tn hi u c s t o ln tn hi u ghp chuui knh lin ti p c n k . - Th 3 l truy n tn hi u trong su t (s d ng tr ng "Transparency field") c th c ch nh theo l a ch n khi c yu c u v truy n t i khung thay v cc tn hi u d a trn cc VC c s . - Th 4 l s ghp a lo i hnh (s d ng tr ng "Multiplier"), cc l a ch n p d ng c th th c hi n ho c l tr c ti p v i cc tn hi u c s ho c l cc tn hi u chu i ghp knh c n k theo tr t t 1, ho c l chu i ghp knh c n k theo tr t t 2, ho c l t h p c a cc tn hi u ni trn theo tr t t 3. Cc gi tr tn hi u SDH cho php nh sau:

Tr n H i Nam D2002VT

73

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Lo i (Elementary Signal) -----------------------VT1.5 SPE / VC-11 VT2 SPE / VC-12 VT3 SPE VT6 SPE / VC-2 STS-1 SPE / VC-3 STS-3c SPE / VC-4 STS-1 / STM-0 (khi c yu c u transparency) STS-3 / STM-1 (khi c yu c u transparency) STS-12 / STM-4 (khi c yu c u transparency) STS-48 / STM-16 (khi c yu c u transparency) STS-192 / STM-64 (khi c yu c u transparency) STS-768 / STM-256 (khi c yu c u transparency) Requested Contiguous Concatenation (RCC): 8 bits Tr ng ny s d ng yu c u l a ch n chu i ghp n i knh k c n c a tn hi u c s . Tr ng ny c t ch c theo ki u vc t c ch th (flag vector). M i m t gi tr c ch th m t lo i chu i ghp n i knh k c n c th . M t vi gi tr c c th c thi t l p l a ch n trong cng m t th i i m. Cc gi tr c ny cho php nt m ng ng ln ch th cho nt m ng ng xu ng cc lo i hnh khc nhau c a chu i ghp knh k c n c th p d ng. Trn c s nt m ng ng xu ng s l a ch n m t gi tr ph h p. Nt m ng ng xu ng c th thu 1 ho c nhi u gi tr c c a chu i k t ghp knh c n k v l a ch n 1 trong cc gi tr . Trong tr ng h p nt m ng ng xu ng khng c kh n ng h tr lo i hnh chu i ghp knh k c n no th yu c u ki n t o LSP s b t ch i. Trong tr ng h p c m t vi gi tr c c thi t l p, nt m ng ng ln tr c tin s ch n theo gi tr m nt m ng ng xu ng chuy n qua b ng vi c tm thng tin trong nhn u tin v cc nhn tu n t thu c b i nt m ng ng xu ng chuy n qua. Ton b cc tr ng thng tin (gi tr c ) s c thi t l p gi tr 0 n u nh khng c lo i hnh chu i k t n i knh c n k (gi tr m c nh). N u tr ng ny thi t l p c gi tr khc 0 th c yu c u c th v chu i ghp knh k c n. Cc gi tr c c thi t l p nh sau: Flag 1 (bit 1): Chu i ghp knh c n k chu n. Flag 1 ch th cc ho i hnh chu i ghp knh c n k theo chu n c a SDH m t trong ITUT G.707. L u l bt 1 ny l bt tr nh t, cc bt ch th cc c cn l i dnh cho m r ng v sau ny ( c thi t l p m c nh gi tr 0 v c b qua ph nt m ng thu). Number of Contiguous Components (NCC): 16 bits Tr ng ny ch th m nh n d ng cc VC SDH (cc tn hi u c s ) cho yu c u ghp ch i lin k t knh nh m t trong tr ng RCC.
Tr n H i Nam D2002VT 74

Gi tr ----1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Khi c yu c u m t tn hi u STM N trong su t c gi i h n b i m t chu i ghp knh c n k VC-4-Nc th d ng tn hi u ph i l STM-N v c tr ng RCC v i "flag 1" v "NCC" thi t l p l 1. Gi tr c a NCC c n ph i ph h p v i d ng c a chu i ghp knh c n k yu c u trong tr ng RCC. Th c t gi tr c a tr ng ny s l khng c ngh a n u nh khng c yu c u v chu i ghep knh c n k (RCC = 0), tr ng h p ny NCC thi t l p l khng khi g i i v c b qua b i pha thu. Gi tr RCC khac 0 ng m nh s l ng ph n t ghp chu i l l n h n 1. Number of Virtual Components (NVC): 16 bits Tr ng ny ch th s l ng tn hi u yu c u c ghp chu i o. D ng c a cc tn hi u ny l ng nh t v l cc tn hi u c b n nh m t m c trn. Ch ng h n nh l VT1.5_SPE/VC-11, VT2_SPE/VC-12, VT3_SPE, VT6_SPE/VC-2, STS-1_SPE/VC-3 ho c STS-3c_SPE/VC-4. Tr ng ny thi t l p gi tr 0 (gi tr m c nh) ch th r ng khng c yu c u v ghp chu i. Multiplier (MT): 16 bits Tr ng ny ch th s l ng c th cc tn hi u yu c u cho LSP, ngh a l d ng c a tn hi u cu i cng. Cc tn hi u ny c th l cc tn hi u c b n ho c l cc tn hi u chu i ghp knh c n k v c ng c th l cc chu i o. L u r ng ton b cc tn hi u l thu c cng m t LSP. y c s phn bi t gi a ph n t ghp chu i o tn hi u c th c hi n theo tr t t s p x p nhn trong giao th c bo hi u c th . T p gi tr u tin c a nhn c n ph i m t cc ph n t u (t p cc tn hi u c th thu c v chu i o tn hi u u tin). T p gi tr th hai c a nhn c n ph i m t cc ph n t th hai (t p cc tn hi u c th thu c v chu i o tn hi u th hai). Qu trnh c th c hi n ti p t c v i cc t p gi tr ti p theo. Tr ng ny s c thi t l p l 0 (gi tr m c nh ch th ch c ch n m t tn hi u th i i m hi n t i ang c yu c u. cc nt m ng chuy n ti p v cc u ra ntm ng c n ph i ki m tra kh n ng cung c p cc giao di n ph h p cho LSP. N u yu c u ny khng c m t trong cc nt m ng th a mn, nt m ng c n ph i pht m t b n tin PathErr/ NOTIFICATION bo l i thi t l p LSP. Gi tr 0 l gi tr khng ph h p. N u nh thu c gi tr ny nt m ng c n ph i pht b n tin PathErr/ NOTIFICATION. L u r ng khi yu c u m t ng tn hi u STM-N trong su t gi i h n cho m t chuui ghp knh c n k VC-4-Nc th tr ng "Multiplier" c n thi t l p l 1 Transparency (T): 32 bits Tr ng ny l tr ng vc t ch th c dng ch th d ng c a tn hi u trong su t ang c yu c u. M t s cc t h p c cung c p cc lo i hnh truy n tn hi u

Tr n H i Nam D2002VT

75

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

trong su t c xu t. Gi tr m c d nh cho tr ng ny s l 0 ngh a l khng c yu c u truy n trong su t tn hi u. Khi ni m "trong su t" c hi u theo quan i m v c tnh bo hi u p d ng cho tr ng mo u khung SDH, l cc tr ng nh tr ng ti t o mo u o n (Regenerator Section Overhead - RSOH), tr ng mo u o n ghp knh (Multiplex Section overhead - MSOH) v tr ng con tr . c tnh trong su t ch c p d ng trong cc d ng tn hiu c b n c a SONET/SDH sau y: STS1/STM-0, STS-3/STM-1, STS-12/STM-4, STS-48/STM-16, STS-192/STM-64 and STS-768/STM-256. t nh t l c m t d ng tn hi u trong su t s c ch nh khi xu t hi n yu c u tn hi u cho LSP. Tr ng "Transparency" ch th chnh sc tr ng no trong cc mo u ni trn c truy n t i m khng c s thay i n i dung thng tin b i cc nt m ng thu c LSP. Cc u vo LSR yu c u tru en tn hi u trong su t s chuy n giao cc mo u ny t i u ra c a LSR m khng thay i n i dung c a chng. Ch c n ng "Transparency" khng p d ng t i cc giao di n kh i u v giao di n k t thc c a cc LSR, ch p d ng cho cc giao di n c a LSR trung gian v chuy n ti p. Tr ng "Transparency" s d ng yu c u m t LSP c h tr cc d ng tn hi u yu c u truy n trong su t, n c th c s d ng thi t l p cc qu trnh th c hi n t i cc LSR trung gian. Cc gi tr khc nhau c a c "Transparency" nh sau: - Flag 1 (bit 1): Section/Regenerator Section layer. - Flag 2 (bit 2): Line/Multiplex Section layer. y bt 1 l bt gi tr nh nh t. Cc c khc dnh cho s d ng trong t ng lai, chng c thi t l p gi tr 0 khi g i i. M t c no c thi t l p l 1 s ch th tn hi u t ng ng s c yu c u truy n tong su t. Cc nt m ng trung gian v cc nt m ng u ra t ki m tra kh n ng p ng v giao di n c a c th h tr trn cc LSP c yu c u. N u nh yu c u c a tr ng khng c p ng th nt m ng c n ph i g i b n tin PathErr/NOTIFICATION. Khi s d ng truy n trong su t "Section/Regenerator Section layer" l ton b khung d li u c a tn hi u khng b thay i khi truy n t i, ngh a l cc con tr khng c s a i. khi s d ng truy n trong su t "Section/Regenerator Section layer" th ton b cc gi tr c khc c b qua. Truy n trong su t "Line/Multiplex Section layer" c ngh a l cc gi tr "LOH/MSOH" c truy n t i nguyn v n m khng thay i n i dung, cc gi tr con tr khng c s a i khi truy n. Profile (P): 32 bits Tr ng ny quan tm n vi c ch nh kh n ng c th c th h tr ch c n ng th c hi n c a LSP, ch ng h n nh kh n ng quan tr c.
Tr n H i Nam D2002VT 76

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

Hi n t i ch a c s chu n ha v tr ng ny v n c n c thi t l p gi tr 0 khi truy n trong m ng v c b qua t i nt m ng thu. D i y l v d cc gi tr tr ng nhn cc d ng tn hi u c b n c a SONET/SDH v cc tn hi u ghp chu i knh lin k t c n k , ghp nhi u knh ho c truy n trong su t c c tn hi u t ng: 1. M t tn hi u VC-4 c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NCC l 0, NVC l 0, MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s VC-4. 2. M t tn hi u VC-4-7v c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NCC l 0, NVC l 7 (chu i lin k t o v i 7 tn hi u thnh ph n), MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s VC-4. 3. M t tn hi u VC-4-16c c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 1 (chu i ghp knh chu n), NCC l 16, NVC l 0, MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s VC-4. 4. M t tn hi u STM-16 v i phn o n ghp knh trong su t nh d ng b i ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NCC l 0, NVC l 0, MT l 1 v T l 2 i v i m t tn hi u c s STM-16. 5. M t tn hi u STM-4 v i phn o n ghp knh trong su t nh d ng b i ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NCC l 0, NVC l 0, MT l 1 v T l 2 i v i m t tn hi u c s STM-. 6. M t tn hi u STM-256 v i phn o n ghp knh trong su t nh d ng b i ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NCC l 0, NVC l 0, MT l 1 v T l 2 i v i m t tn hi u c s STM-16. 7. M t tn hi u STS-1 SPE c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NCC l 0, NVC l 0, MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s STS-1 SPE. 8. M t tn hi u STS-1 SPE c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 1 (chu i ghp knh chu n), NCC l 1, NVC l 0, MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s STS-3c SPE. 9. M t tn hi u STS-48c SPE c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 1 (chu i ghp knh chu n), NCC l 16, NVC l 0, MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s STS-3c SPE. M t tn hi u STS-1-3v SPE c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 1, NCC l 3 (chu i ghp knh c 3 tn hi u c b n), NVC l 0, MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s STS-1 SPE. 10. M t tn hi u STS-3c-9v SPE c s d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 1, NCC l 1, NVC l 9 chu i ghp knh o c 9 tn hi u STS-3c), MT l 1 v T l 0 i v i m t tn hi u c s STS-3 SPE. 11. M t tn hi u STS-12 SPE phn o n ghp knh y trong su t nh d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NVC l 0, MT l 1 v T l 1 i v i m t tn hi u c s STS-12 SPE.
Tr n H i Nam D2002VT 77

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

12. M t tn hi u 3 x STS-768c SPE phn o n ghp knh y trong su t nh d ng b i cc ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 1, NVC l 0, MT l 3 v T l 0 i v i m t tn hi u c s STS-3c SPE. 13. M t tn hi u 5 x VC-4-13v l tn hi u t ng nh d ng b i ng d ng c cc gi tr tr ng RCC l 0, NVC l 13, MT l 5 v T l 0 i v i m t tn hi u c s VC-4. Gi tr m ch nh c a cc tnh hi u trn nh sau: Tn hi u ST RCC NCC NVC MT T ---------------------------------------------------------------------------------------VC-4 6 0 0 0 1 0 VC-4-7v 6 0 0 7 1 0 VC-4-16c 6 1 16 0 1 0 STM-16 MS transparent 10 0 0 0 1 2 STM-4 MS transparent 9 0 0 0 1 2 STM-256 MS transparent 12 0 0 0 1 2 STS-1 SPE 5 0 0 0 1 0 STS-3c SPE 6 1 1 0 1 0 STS-48c SPE 6 1 16 0 1 0 STS-1-3v SPE 5 0 0 3 1 0 STS-3c-9v SPE 6 1 1 9 1 0 STS-12 Section transparent 9 0 0 0 1 1 3 x STS-768c SPE 6 1 256 0 3 0 5 x VC-4-13v 6 0 0 13 5 0 2.4.2.2. Chi ti t i u khi n qu n l SDH trong giao th c RSVP-TE V i giao th c RSVP - TE, cc tham s l u l ng c a SDH s ch a trong cc i t ng SONET/SDH SENDER_TSPEC v FLOWSPEC. Khun d ng c a cc i t ng ny l gi ng nhau, n i dung c a cc i t ng c m t trong m c trn. Cc i t ng ny s c cc lo i hnh nh sau: V i SONET ANSI T1.105 v SDH ITU-T G.707: SONET/SDH SENDER_TSPEC object: Class = 12, C-Type = 4 SONET/SDH FLOWSPEC object: Class = 9, C-Type = 4 Trong m t phn o n, n i dung thng tin c a i t ng FLOWSPEC thu c t i m t nt m ng trong b n tin "Resv" c n ph i ph h p m t cch chnh xc v i n i dung thng tin ch a trn i t ng SENDER_TSPEC ch a trong "Path" t ng ng trong LSP. N u nh n i dung khng ph h p m t b n tin "RervErr" s c g i v i c n i dung l "Traffic Control Error/Bad Flowspec value" (l i i u khi n l u l ng/khng ng v gi tr lu ng"). T i nt m ng trung gian v nt m ng u ra c n ph i ki m tra kh n ng v giao di n trn LSP c th c t o l p theo cc yu c u v i cc d ng a tham s bo hi u "RCC", "NCC", "NVC" v "Multiplier" (nh m t m c tr c. N u nh cc yu
Tr n H i Nam D2002VT 78

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

c u khng c kh n ng p ng, nt m ng c n ph i pht m t b n tin "PathErr" v i n i dung "Traffic Control Error/ Service unsupported" ("L i i u khi n l u l ng / khng h tr d ch v ")(xem chi ti t trong RFC2205). 2.4.2.3. Chi ti t i u khi n qu n l SDH trong giao th c CR-LDP V i giao th c CR-LDP, cc tham s l u l ng SONET/SDH ch a trong i t ng "SONET/SDH Traffic Parameters TLV". N i dung c a TLV c m t m c trn. Mo u c a TLV ny c khun d ng nh hnh 2.37.
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 U F Type Length

Hnh 2.37: Mo u c a TLV cho i u khi n qu n l SDH trong giao th c CR-LDP Tr ng "SONET/SDH Traffic Parameters TLV" c gi tr l 0x0838. T i nt m ng trung gian v nt m ng u ra c n ph i ki m tra kh n ng v giao di n trn LSP c th c t o l p theo cc yu c u v i cc d ng c a tham s bo hi u "RCC", "NCC", "NVC" v "Multiplier" (nh m t m c tr c. N u nh cc yu c u khng c kh n ng p ng, nt m ng c n ph i pht m t b n tin "NOTIFICATION" v i n i dung c ngh a l "Resource Unavailable" ("ti nguyn khng "). 2.4.3. Cc nhn SONET/SDH C u trc c a SONET/SDH l c u khc ghp knh theo khung th i gian. C u trc ny theo d ng hnh cy v i cc g c chnh l cc khung STM-N v cc l l cc tn hi u c th truy n t i theo time-slot v chuy n m ch chng gi a c a vo v c a ra c a nt m ng. Nhn SONET/SDH dng ch nh chnh xc v tr (v tr time-slot u tin) c a cc tn hi u lu ng VC-x trong c u trc ghp knh SDH. Cc nhn SONET v SDH labels ch a trong nhn t ng qut c m t trong ch ng xxx (RFC3473 v RFC3472). C u trc ghp knh c s d ng theo tn c a cc khung ghp knh c b n v t o ra cc th c th tn ho c nhn. Nh m t ch ng tr c, nhn s khng ch th "lo i" m nhn c c tnh i km m l xc nh lnh k t n i m nhn s d ng. Trong tr ng h p tn hi u vo l chu i ghp knh lin k c n k ho c l ghp nhi u knh v i nhau th ch c 1 nhn xu t hi n trong tr ng nhn c a nhn t ng qut. Trong tr ng h p chu i ghp knh lin k t c n k th ch c 1 nhn xc nh time-slot th p nh t c trong m t tn hi u chu i ghp knh lin k t c n k . V i time-slot th p nh t th s c 1 nhn nh nh t (v gi tr ) khi so snh v i ton b cc gi tr c th c, ngh a l time-slot c trong thnh ph n tn hi u u tin c a chu i ghp knh c n k xu t hi n khi rt g n l i tn nhn theo hnh cy. Trong tr ng h p l chu i k t n i o, cc nhn c a t ng knh o trong chu i s c s p x p theo trnh t . M i m t nhn s ch th time-slot u tin c a t ng thnh ph n trong chu i lin k t o. Tr t t s p x p nhn ph n nh tr t t s p x p t i tin trong chu i.Cch bi u di n ch v y cho php chng ta coi chu i lin k t o nh m t tn hi u
Tr n H i Nam D2002VT 79

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

n l dng cho m t knh k t n i C u trc c a chu i k t n i o cho php m i m t thnh ph n c a chu i k t n i o c tr truy n theo nhi u tuy n khc nhau trong m ng. V i m ng GMPLS th cc thnh ph n c a chui k t n i o c n ph i i trn cng m t ng n u nh chng thu c v cng m t LSP do vi c c ch ng nhn "b" ton b cc thnh ph n c a chu i o lin k t o. Th c ch t c a vi c nh tuy n cc thnh ph n trong chu i k t n i o theo cc ng khc nhau s t ng ng v i vi c t o l p cc LSP khc nhau. M i m t LSP s c cc tuy n ring. M t vi LSP c th kh i t o v k t thc trn cng m t c p nt m ng, do v y cc ph n t t ng ng trong chu i lin k t c a cng c th c nh ng i m lin quan v i nhau. Trong tr ng h p ghp nhi u knh tn hi u, ton b cc nhn c s p x p theo tr t t nh t nh. Trong tr ng h p tn hi u ghp knh cc chu i o, cc t p nhn u tin ch th cc tim-slot c trong tn hi u th nh t c a chu i o v c nh v y ti p t c cho tn hi u ti p theo. Qu trnh ghp nhn ny s cho php ghp nhn c m t ng k t n i n (g m nhi u thnh ph n). Khun d ng c a nhn cho m t SONET/SDH TDM-LSR nh m t trong hnh 2.38.
3 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 S U K L M

Hnh 2.38: Khun d ng c a nhn cho m t SONET/SDH TDM-LSR Khun d ng nhn ni trn th c ch t l s s m r ng c c u nh s c trong khuy n ngh ITU-T[G.707](m c 7.3.7 to 7.3.13, m t c ch nh s (K, L, M). Tuy nhin, c ch nh s b c cao xc nh theo ITU-T[G.707] (m c 7.3.1 n 7.3.6) khng s d ng trong cch th c nh s ny. M i m t k t ch ci y ch th m t nhnh nh s b t u t nt m ng g c trong c u trc ghp knh. Cc nhnh s c nh s theo th t t ng d n v b t u t nh c a c u trc ghp knh. Vi c nh s b t u t 1, gi tr 0 dng ch th tru ng khng c ngh a ho c c n b qua. Khi c u trc b LSP cho tn hi u SONET/SDH c p d ng th b ng thng c a LSP c p cao s dng truy n t i cc b ng thng c a LSP c p th p h n. L u r ng m t LSP c p cao h n khi c thi t l p c n ph i thng qua m t phn m c ng (path layer) c p cao h n c a c u trc SDH, m t LSP c p th p h n khi c thi t l p c n ph i thng qua m t phn m c ng (path layer) c p th p h n c a c u trc SDH (ITU-T G.803, m c 3). In this context, the higher order. Nh v y m t SONET/SDH LSP c s d ng nh m t knh k t n i o v i m t b ng thng xc nh (v d nh VC-3) v c s d ng theo c ch chu en giao c n k (Forwarding Adjacency". M t SONET/SDH LSP c p th p h n c t o l p qua m t LSP c p cao h n. Khi m t nhn l nhn n i b cho m t knh o th cc ph n gi tr cao h n trong hnn (tr ngf S, U
Tr n H i Nam D2002VT 80

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

v K) l khng c ngh a, lc chng c thi t l p gi tr l 0, ngh a l nhn s c gi tr l "0,0,0,L,M". T ng t nh v y, n u c u trc c a LSP c p th p h n l khng xc nh th ph n gi tr nhn th p h n (ngh a l cc tr ng L v M) l khng c ngh a v c thi t l p gi tr l khng, ngh a l nhn c gi tr l "S,U,K,0,0". V d , m t VC-3 LSP c th dng mang cc LSP c p th p h n. Trong tr ng h p ny cc nhn ci t gi a hai nt m ng cho VC-3 LSP v cho LSP c p th p h n s c cc tr ng S, U v K thi t l p gi tr 0, trong khi cc tr ng L v M s d ng ch th tn hi u mang s l VC-3. Trong tr ng h p th c hi n c c u ng h m, l ng ghp cc VC-12/VC11 vo trong VC-3 v ti p t c l ng ghp vo trong VC-4 th c u trc SUKLM l khng thch h p th hi n ton b c u trc l ng ghp tn hi u, tr ng h p ny nn s d ng c ch bo hi u theo c u trc b theo t ng l p m ng. Cc gi tr c th c a S, U, K, L v M c xc nh nh sau: 1. S=1->N l a ch c a lu ng STS-3/AUG-1 c th bn trong c u trc ghp lu ng STS-N/STM-N. Tr ng S ch c ngh a th hi n cc lu ng SONET STS-N (N>1) v SDH STM-N (N>0). Tr ng S c n c thi t l p l 0 v b qua cho STS-1 v STM-0. 2. U=1->3 l a ch c a lu ng STS-1_SPE/VC-3 bn trong c u trc ghp lu ng STS-3/AUG-1. Tr ng U ch c ngh a th hi n cc lu ng SONET STS-N (N>1) v SDH STM-N (N>0). Tr ng U c n thi t l p gi tr l 0 v b qua cho STS-1 v STM-0. 3. K=1->3 l a ch c a lu ng TUG-3 c th bn trong m t VC-4. tr ng K ch c ngh a cho c u trc SDH VC-4 v i TUG-3s. Tr ng K c n thi t l p l 0 v b qua v i cc tr ng h p khc. 4. L=1->7 l a ch c a lu ng VT_Group/TUG-2 c th bn trong m t STS1_SPE/TUG-3 ho c VC-3. tr ng L c n thi t l p l 0 v b qua trong t t c cc tr ng h p khc. 5. Tr ng M l a ch c a lu ng VT1.5_SPE/VC-11, VT2_SPE/VC-12 ho c VT3_SPE c th bn trong m t VT_Group/TUG-2. M=1->2 ch th m t tn hi u VT3 SPE c th bn trong m t nhm VT t ng ng, tn hi u ny khng c s d ng cho SDH v khng c s t ng ng c a c ch ghp lu ng VT3 v i SDH. M=3->5 ch th m t tn hi u VT2_SPE/VC-12 c th bn trong m t VT_Group/TUG-2. M=6->9 ch th m t tn hi u VT1.5_SPE/VC-11 c th bn trong m t VT_Group/TUG-2 t ng ng. L u m t i u l gi tr c a m t nhn c n ph i c phin d ch t ng ng ra cc tham s l u l ng SONET/SDH traffic parameters, ngh a l gi tr nhn t b n thn n khng bi t c lo i tn hi u no ang c n c yu c u. Khun d ng c a nhn c xc nh ph n trn, xt theo cc tham s SUKLM th vi c s d ng yu c u tn hi u SONET/SDH l khng trong su t, ngh a l khi ton b cc bt "Transparency T" c thi t l p gi tr l 0. B t k nhn yu c u
Tr n H i Nam D2002VT 81

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

tn hi u trong su t STS-1/STM-0/STS-3*N/STM-N (N=1, 4, 16, 64, 256 no c ng c n s d ng theo ng khun d ng nhn m t trong [RFC3471]. ngh a c a m ch th tr ng S nh sau: S SDH SONET -----------------------------------------------0 other other 1 1st AUG-1 1st STS-3 2 2nd AUG-1 2nd STS-3 3 3rd AUG-1 3rd STS-3 4 4rd AUG-1 4rd STS-3 : : : N Nth AUG-1 Nth STS-3 ngh a c a m ch th tr ng U nh sau: U SDH AUG-1 SONET STS-3 ------------------------------------------------0 other other 1 1st VC-3 1st STS-1 SPE 2 2nd VC-3 2nd STS-1 SPE 3 3rd VC-3 3rd STS-1 SPE ngh a c a m ch th tr ng K nh sau: K SDH VC-4 --------------0 other 1 1st TUG-3 2 2nd TUG-3 3 3rd TUG-3 ngh a c a m ch t th tr ng L nh sau: L SDH TUG-3 SDH VC-3 SONET STS-1 SPE ------------------------------------------------0 other other other 1 1st TUG-2 1st TUG-2 1st VTG 2 2nd TUG-2 2nd TUG-2 2nd VTG 3 3rd TUG-2 3rd TUG-2 3rd VTG 4 4th TUG-2 4th TUG-2 4th VTG 5 5th TUG-2 5th TUG-2 5th VTG 6 6th TUG-2 6th TUG-2 6th VTG 7 7th TUG-2 7th TUG-2 7th VTG

Tr n H i Nam D2002VT

82

n t t nghi p

Chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS

ngh a c a m ch th tr ng M nh sau: M SDH TUG-2 SONET VTG ------------------------------------------------0 other other 1 1st VT3 SPE 2 2nd VT3 SPE 3 1st VC-12 1st VT2 SPE 4 2nd VC-12 2nd VT2 SPE 5 3rd VC-12 3rd VT2 SPE 6 1st VC-11 1st VT1.5 SPE 7 2nd VC-11 2nd VT1.5 SPE 8 3rd VC-11 3rd VT1.5 SPE 9 4th VC-11 4th VT1.5 SPE Trong tr ng h p chu i ghp knh lin k t c n k , nhn c s d ng l nhn c gi tr b nh t c a tn hi u chu i lin k c n k nh m t trn. Ph n cao h n c a nhn ch th n i tn hi u b t u, ph n th p nh t c a nhn khng c ngh a. Trong tr ng h p khung STM-0/STS-1, cc gi tr c a S, U v K c n thi t l p l 0 theo lu t m ha. V d : khi c yu c u m t tn hi u VC-3 trong m t lu ng STM-0 th gi tr tr ng trong nhn s l S=0, U=0, K=0, L=0, M=0. Khi c yu c u m t tn hi u VC-11 trong m t VC-3 v trong m t lu ng STM-0 th gi tr tr ng c a nhn s l S=0, U=0, K=0, L>0, M=6..9. L u : khi c m t yu c u "Section/RSVP-TE" ho c "Line/MS" truy n trong su t cc tn hi u STS-1/STM-0/STS- 3*N/STM-N (N=1, 4, 16, 64, 256), th m gi tr SUKLM khng c n p d ng, khun d ng m gi tr c a nhn s tun theo lu t m t trong cc m c trn. 2.4.4. M t s gi tr c gn b i IANA C 3 gi tr tr ng c xc nh b i IANA nh sau: C 2 lo i hnh cho tr ng " RSVP C-Types" - A SONET/SDH SENDER_TSPEC object: Class = 12, C-Type = 4 - A SONET/SDH FLOWSPEC object: Class = 9, C-Type = 4 2.5. K t lu n Qua qu trnh tm hi u, em nh n th y GMPLS c kh n ng t ng qu n l ti nguyn m ng v cung ng k t n i truy n t i l u l ng khch hng t u cu i t i u cu i. y l cng ngh h a h n c u t ng lai c a cc m ng vi n thng c tri n khai trn th gi i. y c ng l 1 xu h ng ng d ng cho cc m ng vi n thng c a Vi t Nam c bi t l VNPT-m t nh khai thc ch o c a Vi t Nam. Chnh v v y, em nghin c u v xem xt kh n ng ng d ng cho m ng vi n thng c a VNPT.

Tr n H i Nam D2002VT

83

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

Ch

ng 3

NG D NG GMPLS TRONG M NG TRUY N T I QUANG NGN C A VNPT


3.1. Cc y u t thc thc y xu h ng tri n khai xy d ng m ng trn c s cng ngh GMPLS c a VNPT Vi c tri n khai p d ng cng ngh GMPLS c n ph i c xem xt d i nh h ng c a nh ng y u t sau y: - Xu h ng trn th gi i v Vi t Nam v cng ngh v d ch v vi n thng. - Cc nh h ng pht tri n m ng vi n thng c a Vi t Nam t i n m 2010 - Hi n tr ng m ng vi n thng c a T ng cng ty, c bi t l hi n tr ng v k ho ch pht tri n m ng NGN 3.1.1.Cc y u t v xu h ng trn th gi i v Vi t Nam v cng ngh v d ch v vi n thng Xu h ng pht tri n v xy d ng m ng th h k ti p NGN hi n nay ang cs quan tm c a r t nhi u cc i t ng tham gia vo th tr ng ny. C hai nhm i t ng ch y u mang tnh quy t nh n chi n l c pht tri n c ng nh l trnh tri n khai th c hi n xy d ng m ng l nhm cc nh cung c p thi t b v gi i php m ng v nhm cc nh xy d ng v thc m ng NGN. Nh khai thc m ng lun c nh ng tiu ch xy d ng m ng ban u c a mnh v kh n ng cung c p d ch v , s tin ti n c a cng ngh , hi u xu t khai thc m ng... t t c nh m t c m c tiu cu i cng l tnh hi u qu c a v n u t xy d ng m ng m nh khai thc m ng b ra. i v i nh cung c p thi t b , h th c hi n nghin c u xu h ng pht tri n c a th tr ng, xu h ng pht tri n v thnh t u cng ngh , trn c s pht tri n v s n xu t cc s n ph m thi t b c a mnh v i n n t ng cng ngh ch o c l a ch n v cc gi i php ring mang tnh c th c a ring mnh nh m chi m l i th trn th tr ng cung c p thi t b v gi i php m ng. Do , hai i t ng ni trn c n c ti ng ni chung a ra k ho ch tri n khai m ng m t cch c th nh m t c m c ch c a m i bn. Hi n t i chng ta c th nh n th y r ng: Xu h ng tri n khai m ng tch h p d ch v l m t xu h ng chung c a h u h t cc nh cung c p gi i php m ng v cc nh khai thc m ng trn th gi i. M t trong nh ng m i quan tm ch y u c a cc nh khai thc m ng xy d ng c s h t ng m ng NGN c kh n ng truy n t i a d ch v trn m t c s h t ng m ng duy nh t v c qu n l i u khi n trn m t h i u khi n chung. Trong khi cc nh cung c p thi t b th ng pht tri n cc s n ph m c nh ng c th ring v xu t cc gi i php xy d ng m ng trn c s h s n ph m c a mnh. Do , s c n thi t tm ki m m t cng ngh c th tch h p qu n l v i u khi n h u h t cc phn l p m ng, t o t o ra m t th tr ng m i v i cc gi i php

Tr n H i Nam D2002VT

84

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

xy d ng v pht tri n m ng vi n thng, vi c xy d ng m ng khng ph thu c vo cc gi i php c th c a cc hng thi t b l h t s c c n thi t i v i cc nh khai thc m ng c ng nh i v i ngu i s d ng d ch v . Cng ngh GMPLS cho php t o m t m t ph ng qu n l v i u khi n chung cho m i phn l p m ng. Hi n tr ng m ng vi n thng c a cc nh khai thc trn th gi i ni chung v VNPT ni ring l s tr n l n gi a cc m ng di n ang ho t ng trn c s cc cng ngh khc nhau t i cc phn l p m ng, ch ng h n cng ngh SDH truy n th ng, SDHNG, WDM, cng ngh DSL cho l p truy n t i; cng ngh TDM, Ethernet, ATM, IP/MPLS cho l p m ng chuy n m ch/chuy n ti p gi. Song song v i m ng hi n t i, cc nh h ng, d n pht tri n m ng trong t ng lai s p d ng cc cng ngh m ng m i v cc gi i php m ng k t h p cng ngh . Do v n t ra l vi c xy d ng c s h t ng m ng t ng lai c n ph i tnh n vi c t n d ng c s h t ng m ng c. Vi c ny c th th c hi n b ng cc gi i php,m hnh tri n khai m ng ph h p c ng xt n kh n ng tri n khai m t gi i php qu n l m ng nh m pht huy t i a hi u su t ho t ng c a m ng. Xt v kha c nh ny, cng ngh GMPLS c th th a mn c nh ng yu c u t ra ni trn. Hi n t i v t ng lai nhu c u trao i thng tin c a ng i s d ng pht tri n mang tnh bng pht c v s l ng v la i hnh d ch v . c bi t, c n nh n m nh n cc nhu c u k t n i t c cao trong cc l nh v c kinh t x h i, nh l c a cc c quan t ch c, doanh nghi p, c s nghin c u, o t o... ho c l nhu c u lin k t trao i thng tin n i b gi a c quan u no v i cc chi nhnh, cc c s phn tn c a cc c s ny trn ph m vi a l r ng l n v tch bi t. C th ni r ng: dung l ng v kh n ng c a m ng hi n t i kh c th p ng c nhu c u lo i hnh k t n i nh v y, n u pht tri n v m r ng m ng p ng nhu c u nh v y trn c s m ng theo cng ngh hi n t i ang c p d ng (nh l SDH, MPLS, Fast Ethernet) th r t kh p ng v r t ph c t p v m t qu n l c ng nh th i gian v tnh m m d o trong vi c cung c p d ch v . c th p ng nh ng nhu c u ni trn c n xy d ng m ng c kh n ng chuy n m ch/ ghp knh c u hnh cao, t c l n. i u ny ch c th th c hi n trn c s cc cng ngh WDM, SDH-NG, chuy n m ch quang. y l xu h ng cng ngh truy n t i c cc nh s n xu t thi t b c ng nh cc nh khai thc m ng nh h ng l a ch n cho m ng t ng lai c a mnh, trong , GMPLS l m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t p d ng cho m ng d a trn cc cng ngh ni trn. Vi c p d ng m t m t i u khi n qu n l th ng nh t cho php nh i u hnh m ng th c thi vi c qu n l i u hnh m ng m t cch th ng nh t, linh ho t. M t i m n i b t c a kha c nh ny l t o ra kh n ng cung ng d ch v m t cch m m d o, nhanh chng v tr c tuy n, nh l d ch v cung ng b ng thng, cung c p b ng thng
Tr n H i Nam D2002VT 85

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

theo yu c u, m ng ring o quang (OVPN). V i cc d ch v ny, GMPLS cho php ng i s d ng c th t mnh ki n t o cc d ch v m t cch linh ho t, theo yu c u v khng h n ch v kh n ng nh i v i m ng hi n t i. 3.1.2. nh h ng pht tri n ngnh vi n thng n n m 2010 * Nh ng y u t quan tr ng nh h ng pht tri n m ng vi n thng l: Quy t nh c a Th t ng chnh ph ph duy t quy ho ch pht tri n Vi n thng v Internet t i n m 2010 v i nh ng n i dung ch y u nh , Chi n l c pht tri n Cng ngh thng tin v truy n thng Vi t Nam n n m 2010 v nh h ng n n m 2020 v i cc n i dung ch y u c n c bi t ch nh sau: V kha c nh m c tiu: a Vi n thng v Internet tr thnh ngnh kinh t m i nh n, cso t tr ng ng gp cho t ng tr ng GDP ngy cng cao. V kha c nh nh h ng cng ngh : T ng b c tri n khai m ng NGN ph h p v i cc nh khai thc m ng, nh m cung c p d ch v trn m t c s h t ng m ng vi n thng th ng nh t, y m nh pht tri n m ng cp quang n i h t, cp quang xu ng huy n, x, khu dn c , khu cng nghi p, th ng m i d ch v , xy d ng m ng ng tr c dung l ng l n, nhi u h ng p ng truy n t i a d ch v . V kha c nh nh h ng d ch v : Pht tri n truy nh p b ng r ng, d ch v thu knh, m ng ring o VPN, d ch v gia t ng, chnh ph i n t , truy n thng a ph ng ti n V kha c nh pht tri n th tr ng v nhu c u d ch v : pht tri n d ch v truy nh p Internet t i h u h t cc vng nng thn, mi n ni, cung c p d ch v truy nh p b ng r ng t i ton b cc vng tr ng i m kinh t v vng pht tri n kinh t c nng thn v thnh th . p ng c cc n i dung ni trn v qui ho ch pht tri n Vi n thng v Internet c a Vi t Nam n n m 2010 v cho nh ng n m ti p theo th c n ph i xy d ng m t c s h t ng vi n thng v i gi i php cng ngh tin ti n c th t o c m ng c dung l ng l n c kh n ng p ng c nhu c u truy n t i pht tri n theo m c tiu t ra v c nh ng kh n ng tch h p v c s h t ng, tch h p v th ng nh t v qu n l i u khi n. C th ni GMPLS l gi i php cng ngh ph h p p d ng cho xy d ng m ng t ng l i i v i VNPT chng ta c nh h ng qui ho ch c u trc m ng vi n thng t i n m 2010 (Quy t nh s 510/Q /VT v Quy t nh s 393/Q /VT/ H QT). Trong nh h ng m ng pht tri n theo cng ngh truy n t i gi. Theo , m ng c phn thnh 5 l p: - L p ng d ng - L p i u khi n - L p truy n t i
Tr n H i Nam D2002VT 86

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

- L p truy nh p - L p qu n l (bao trm ton b cc phn l p trn) nh h ng phn l p m ng ni trn l hon ton ph h p cho vi c p d ng cng ngh GMPLS th c hi n qu n l i u khi n m ng vi n thng trong t ng lai. 3.2. nh h ng gi i php p d ng cng ngh GMPLS trong m ng vi n thng c a VNPT 3.2.1. M hnh t ch c m ng GMPLS ng tr c c a VNPT C ba ph ng n t ch c m ng ng tr c theo hai m hnh khc nhau: m hnh ch ng l n (Overlay Model) v m hnh ngang hng (Peer Model) v m hnh lai ghp (Augmented Model) . 3.2.1.1. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh ch ng l n (Overlay Model) M ng ng tr c t ch c theo m hnh ch ng l n v c u trc t-p m ng v n d a trn c s m ng ng tr c hi n t i (hnh 3.1). Theo m ng s bao g m 3 nt tr c chnh l nt tr c H N i, nt N ng v nt Tp. H Ch Minh. T i m i m t nt ng tr c ny s t m t thi t b chuy n m ch quang OXC c ch c n ng GMPLS cc nt OXC ny u cho nhau thng qua h th ng truy n d n quang DWDM th c hi n chuy n m ch b c sng mang cc tn hi u v i t c c th tt it c c a STM 16/64 ho c 10Gbit Ethernet. T i cc nt m ng tr c ny cn t cc b nh tuy n ng tr c (Router tr c), cc b nh tuy n ny k t n i v i cc chuy n m ch OXC t i nt t ng ng. Giao di n k t n i i u khi n bo hi u gi a Router tr c v OXC l giao di n UNI. Trong khi giao di n i u khi n bo hi u gi a cc OXC l l giao di n INNI. Cc thi t b Router tr c s d ng k t n i cc m ng c p t ng ng ho c k t n i v i m ng cung c p cc lo i hnh d ch v / cng ngh khc nhau, ch ng h n nh k t n i v i cc m ng PSTN, xDSL, PLMN, MAN khu v c v i s a d ng v cng ngh nh TDM, ATM, Ethernet, MPLS. c i m c a m ng theo m hnh ny l cng ngh GMPLS c tri n khai trong ph m vi m ng truy n t i quang ng tr c. Cc thi t b OXC th c hi n cc ch c n ng chuy n m ch quang, cung c p d ch v k t n i quang nh cung ng b ng thng, b ng thng theo theo yu c u, m ng quang o OVPN, knh quang ringM t ph ng i u ki n/bo hi u c t o ln b i s lin k t cc i t ng OCC (knh i u khi n bo hi u quang) thng qua cc giao di n I-NNI th c hi n cc gio th c bo hi u v nh tuy n GMPLS trong m ng quang ng tr c. Cc thi t b Router tr c k t n i trao i bo hi u v i cc thi t b OXC tr c t ng ng thng qua giao di n UNI. Nh v y, cc Router tr c khng c quy n ki m sot ti nguyn c a m ng truy n t i quang. M ng truy n t i quang ng tr c k t n i v i cc thi t b nh tuy n trong khi ni m m my IP/MPLS.
Tr n H i Nam D2002VT 87

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

Hnh 3.1: T ch c m ng GMPLS

ng tr c theo m hnh Overlay

u i m c a ph ng n tri n khai m ng ng tr c theo m hnh ch ng l n: - Ph h p v i vi c k t n i m ng c a nhi u nh khai thc m ng khc nhau, th c hi n h th ng i u khi n bo hi u v qu n l ring theo t ng nh khai thc. - Ph h p cho th c hi n k t n i m ng nh tuy n Router v i m ng truy n t i quang c h th ng nh tuy n, i u khi n bo hi u ring r . - Cho php tri n khai m r ng qu n l m ng truy n t i quang m khng nh h ng t i m ng nh tuy n Router hi n c. Nh c i m c a ph ng n tri n khai m ng ng tr c theo m hnh ch ng l n: - Thng tin i u khi n/bo hi u v nh tuy n b che d u ranh gi i gi a cc ph m vi phn l p m ng, do h n ch hi u qu s d ng ti nguyn chung c a m ng - C ch th c hi n qu n l v i u khi n cc s c h h ng m ng c th r t ph c t p - Khng ph h p v i m ng c c u tr c k t n i Mesh y (m ng c u trc k t 2 n i O (N ) 3.2.1.2. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh ngang hng (Peer Model) V c b n c u trc k t n i c a m hnh m ng ngang hng t ng t nh m hnh m ng ch ng l n. Ch c m t khc bi t l cc Router tr c k t n i v i cc OXC theo c ch ngang hng (hnh 3.2). C ngh a l cc OXC coi cc Router tr c c ch c n ng ho t ng gi ng nh cc OXC v ng c l i, cc Router tr c coi cc OXC c cc ch c

Tr n H i Nam D2002VT

88

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

n ng ho t ng gi ng nh cc Router tr c khc. Trong tr ng h p ny m t i u khi n v qu n l gi a OXC v Router tr c l th ng nh t. Cc Router tr c hi u r c u trc tp v c kh n ng s d ng ti nguyn c a m ng truy n t i quang v ng c l i, cc OXC hi u r c u trc t-p c a m ng nh tuy n Router v c kh n ng s d ng ti nguyn trong m ng nh tuy n Router. th c hi n i u ny, giao di n k t n i i u khi n bo hi u gi a cc Router tr c v cc OXC l giao di n I-NNI, c ng gi ng nh giao di n k t n i gi a cc OXC v i nhau. Trong tr ng h p ny, cc giao th c nh tuy n c th c hi n xuyn su t qua cc OXC v Router tr c. i u ny khc v i m hnh ch ng l n, giao th c nh tuy n GMPLS ch th c hi n trong mi n truy n t i quang (gi a cc OXC v i nhau).

Hnh 3.2: T ch c m ng GMPLS ng tr c theo m hnh Peer u i m c a ph ng n tri n khai m ng theo m hnh ngang hng: - T i u ha vi c ch n l a cc tuy n k t n i qua cc Router v cc OXC, khng pht sinh hi n t ng ch ng l n v c u trc t-p gi a m ng truy n t i quang v m ng nh tuy n Router. - Cho php s d ng ti nguyn m ng m t cch hi u qu trong mi tr ng khng ng nh t cc thi t b m ng truy n t i quang v thi t b nh tuy n Router. - S d ng m t m t i u khi n v qu n l th ng nh t cho cc ph n t m ng khc nhau trong phn l p truy n t i quang v nh tuy n Router. - D dng h n trong vi c pht hi n v i u khi n cc s c trn m ng h n h p IP v quang. Nh c i m c a ph ng n tri n khai m ng theo m hnh ngang hng: - Khng h tr trong mi tr ng m ng bao g m nhi u nh khai thc m ng khc nhau do b n thn cc nh khai thc m ng khng mu n cc nh khai thc m ng khc
Tr n H i Nam D2002VT 89

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

bi t thng tin v m ng n i b c a mnh. 3.2.1.3. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh lai ghp (Augmented Model) Ph ng n tri n khai m ng ng tr c theo m hnh lai ghp l s k t h p gi a ph ng n tri n khai theo m hnh ch ng l n v m hnh ngang hng (hnh 3.3). Theo ph ng n ny th gi a ph m vi m ng trn c s cng ngh IP/MPLS v m ng OXC s c m t thi t b nh tuy n c th k t n i v i m ng truy n t i quang theo m hnh ngang hng ng th i l ph n t ng vai tr nh tuy n trong m ng IP/MPLS v c g i l thi t b nh tuy n ranh gi i (Border Router). Thi t b nh tuy n nh v a c th th c hi n ch c n ng nh tuy n trong m ng truy n t i quang (qu n l c u trc t-p m ng quang) v a c ch c n ng nh tuy n trong m ng IP/MPLS. Theo ph ng n ny, m t ph ng qu n l v i u khi n gi a m ng IP/MPLS v m ng truy n t i quang OXC l tch bi t ring r , khng c s trao i thng tin nh tuy n, bo hi u v i u khi n gi a hai m t i u khi n qu n l ny. u i m c a ph ng n tri n khai m ng theo m hnh lai ghp: - T n d ng c u i m m ng ngang hng xt v kha c nh qu n l i u khi n m ng theo ph m vi m ng, ngh a l s d ng ti nguyn m ng m t cch hi u qu khi thi t l p cc k t n i m ng trong mi tr ng khng ng nh t gi a m ng nh tuy n IP/MPLS v m ng truy n t i quang. - C ch qu n l v i u khi n l i m ng n gi n v c phn bi t r t i ranh gi i gi a m ng IP/MPLS v m ng quang - T o thu n l i trong vi c m r ng m ng quang t m ng hi n t i song song vi c t o m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t. Nh c i m c a ph ng n tri n khai m ng theo m hnh lai ghp: - V n t n t i hai m t ph ng i u khi n qu n l: Quang v m ng nh tuy n IP/MPLS - Ph ng n ny khng ph h p v i m ng c c u trc t-p t ng ng gi a m ng truy n t i quang v m ng nh tuy n Router IP/MPLS (t ng ng v i m i m t nt m ng s c m t ph n t chuy n m ch quang v m t thi t b nh tuy n IP/MPLS).

Tr n H i Nam D2002VT

90

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

Hnh 3.3: T ch c m ng GMPLS ng tr c theo m hnh lai ghp Nh v y v i vi c t ch c m ng theo c u trc t- p t ng ng nh m ng ng tr c c a VNPT th khng nn tri n khai m ng theo m hnh lai ghp. 3.2.2. M hnh t ch c m ng GMPLS trong m ng Metro c a VNPT C u trc phn l p m ng Metro t ch c thnh hai phn l p m ng: Phn l p m ng li (Metro Core) v phn l p m ng truy nh p (Access Metro). Trong m i m t phn l p m ng c cc thnh ph n m ng ch y u l cc ph n t thu c m ng nh tuy n/chuy n m ch (Router/Switch) v cc ph n t thu c m ng truy n t i quang (TDM/OXC). Trong l p truy n t i quang l p m ng truy nh p ch y u s d ng cc ph n t truy n t i d a trn cng ngh TDM (cc thi t b SDH-NG ho c cc thi t b MSTP). Trong l p m ng truy n t i li c th s d ng cc thi t b OXC n u nh kch th c m ng l n ho c s d ng h n h p cc thi t b TDM v OXC hay ch dng cc thi t b TDM v i m ng kch c trung bnh ho c nh . T ng t nh i v i m ng ng tr c, vi c tri n khai GMPLS trong m ng Metro c ng c th theo ba ph ng n t ch c m ng khc nhau: m hnh ch ng l n (Overlay Model) v m hnh ngang hng (Peer Model) v m hnh lai ghp (Augmented Model). 3.2.2.1. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh ch ng l n (Overlay Model) M ng Metro t ch c theo m hnh ch ng l n v c u trc phn l p m ng v n d a trn c s c u trc phn l p m ng Metro bao g m 2 l p m ng: L p m ng li (Metro Core) v l p m ng truy nh p (Access Metro) nh hnh 3.4. M ng truy n t i quang c a phn l p m ng li Metro v m ng truy nh p Metro bao g m cc ph n t SDH-NG/MSTP ho c cc ph n t OXC k t n i v i nhau thng qua cc giao di n I-NNI. Ranh gi i gi a hai l p m ng ny c k t n i v i nhau thng qua cc giao di n E-NNI. V nh v y, m t ph ng i u khi n qu n l c a m ng truy n t i quang v cc Router bin l m t m t ph ng th ng nh t theo cng ngh GMPLS. Cc giao di n v t l k t n i thu c m ng truy n t i c th l cc giao di n STM-n, giao di n FE (100 Mbit/s), GE (1/10 Gbit/s) ho c c ng c th l cc giao di n v i t c lu ng VC-n n l ho c chu i lin k t lu ng (VC Concatenation) cung c p cc knh truy n t i v i nhi u t c khc nhau.

Hnh 3.4: T ch c m ng GMPLS Metro theo m hnh Overlay


Tr n H i Nam D2002VT 91

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

Ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh ch ng l n c ng c nh ng u i m v nh c i m nh vi c tri n khai m ng GMPLS ng tr c, c th nh sau: - T o i u ki n thu n l i cho vi c k t n i cc ph n t m ng ho c m ng cung c p cc lo i hnh d ch v khc nhau c cc h th ng i u khi n v qu n l b ng h th ng c s n. - Ph h p cho th c hi n k t n i m ng nh tuy n Router v i m ng truy n t i quang c h th ng nh tuy n, i u khi n bo hi u ring r . - Cho php tri n khai m r ng qu n l m ng truy n t i quang m khng nh h ng t i m ng nh tuy n Router hi n c. Nh c i m c a ph ng n tri n khai m ng ng tr c theo m hnh ch ng l n: - H n ch hi u qu s d ng ti nguyn chung c a m ng do thng tin v nh tuy n v tnh tr ng ti nguyn ch c ngh a trong ph m vi m ng GMPLS, c th l l p nh tuy n Router ch th c hi n yu c u k t n i d ch v v i l p truy n t i quang qua cc giao th c bo hi u m khng c quy n nh n v x l thng tin v ti nguyn trn m ng. - C ch th c hi n qu n l v i u khi n cc s c h h ng m ng c th r t ph c t p - Khng ph h p v i m ng c c u tr c k t n i Mesh y - Khng th c hi n ch c n ng th ng nh t i u khi n, qu n l (GMPLS) trn pham vi ton m ng. 3.2.2.2. Ph ng n tri n khai m ng ng tr c theo m hnh ngang hng (Peer Model) V c b n c u trc k t n i c a m hnh m ng ngang hng trong m ng GMPLS Metro c ng t ng t nh t ng t nh m hnh m ng ngang hng p d ng cho ng tr c nh hnh 3.5. Cc ph n t m ng bao g m cc Router v cc OXC k t n i khng phn bi t v i nhau theo m t giao th c th ng nh t l cc giao th c bo hi u, nh tuy n v i u khi n qu n l GMPLS. Tuy nhin, trong m t ph m vi phn l p m ng (nh l trong phn l p m ng truy nh p ho c m ng li c th c n k t n i nh tuy n v qu n l bn trong (thng qua cc giao di n I-NNI). V i ph ng n tri n khai m ng ngang hng cho m ng GMPLS Metro chng ta c c m t m ng c m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t theo b giao th c GMPLS c a IETF v m hnh ki n trc m ng ASON/ G.8080 do ITU-T xu t.

Tr n H i Nam D2002VT

92

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

Hnh 3.5: T ch c m ng GMPLS Metro theo m hnh Peer u, nh c i m c a ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh m ng ngang hng c ng t ng t nh i v i tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh m ng ngang hng. Ngoi ra cn c m t s i m nh sau. u i m c a ph ng n tri n khai m ng theo m hnh ngang hng: - T i u ha vi c ch n l a cc tuy n k t n i qua cc Router v cc SDHNG/MSTP/OXC, khng pht sinh hi n t ng ch ng l n v c u trc t-p gi a m ng truy n t i quang v m ng nh tuy n Router. - Cho php s d ng ti nguyn m ng m t cch hi u qu trong mi tr ng khng ng nh t cc thi t b m ng truy n t i quang v thi t b nh tuy n Router. - S d ng m t m t i u khi n v qu n l th ng nh t cho cc ph n t m ng khc nhau trong phn l p truy n t i quang v nh tuy n Router. - D dng h n trong vi c pht hi n v i u khi n cc s c trn m ng h n h p IP v quang. - Linh ho t h n, m m d o h n v nhanh chng h n trong vi c ti p c n v i khch hng cung c p v ki n t o d ch v . Nh c i m c a ph ng n tri n khai m ng theo m hnh ngang hng: - Khng h tr trong mi tr ng m ng bao g m nhi u nh khai thc m ng khc nhau do b n thn cc nh khai thc m ng khng mu n cc nh khai thc m ng khc bi t thng tin v m ng n i b c a mnh. 3.2.2.3. Ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp (Augmented Model) Ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp c ng t ng t nh tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh lai ghp. i m khc bi t y l ph m vi m ng GMPLS bao g m cc ph n t m ng truy n t i quang c a c hai phn l p m ng truy nh p v m ng li Metro v t i cc Router c ng ng vai tr c ng lin k t gi a ph m vi m ng truy n t i quang GMPLS v m ng nh tuy n IP/MPLS (Border Router). Trong m hnh ny (hnh 3.6) cc Router c ng s th c hi n hai ch c n ng, i v i ph m vi m ng GMPLS n s ho t ng nh m t ph n t m ng GMPLS v k t n i v i cc ph n t m ng GMPLS khc thng qua giao di n NNI (I-NNI ho c E-NNI) th c hi n cc ch c n ng qu n l, i u khi n v nh tuy n trong m ng GMPLS. i v i ph m vi m ng IP/MPLS n s th c hi n ch c n ng qu n l, i u khi n v nh tuy n thng qua cc giao th c p d ng cho m ng IP/MPLS. M t ph ng qu n l v i u khi n gi a m ng IP/MPLS v m ng GMPLS l tch bi t ring r , khng c s trao i thng tin nh tuy n, bo hi u v i u khi n gi a hai m t i u khi n qu n l ny.

Tr n H i Nam D2002VT

93

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

Hnh 3.6: T ch c m ng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp u v nh c i m c a ph ng n tri n khai m ng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp c ng t ng t nh i v i vi c tri n khai m ng GMPLS ng tr c theo m hnh m ng lai ghp nu trn ngh a l: - T n d ng c u i m m ng ngang hng xt v kha c nh qu n l i u khi n m ng theo ph m vi m ng, ngh a l s d ng ti nguyn m ng m t cch hi u qu khi thi t l p cc k t n i m ng trong mi tr ng khng ng nh t gi a m ng nh tuy n IP/MPLS v m ng truy n t i quang. - C ch qu n l v i u khi n l i m ng n gi n v c phn bi t r t i ranh gi i gi a m ng IP/MPLS v m ng quang - T o thu n l i trong vi c m r ng m ng quang t m ng hi n t i song song vi c t o m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t. - V n t n t i hai m t ph ng i u khi n qu n l: Quang v m ng nh tuy n IP/MPLS - Ph ng n ny khng ph h p v i m ng c c u trc t-p t ng ng gi a m ng truy n t i quang v m ng nh tuy n Router IP/MPLS (t ng ng v i m i m t nt m ng s c m t ph n t chuy n m ch quang v m t thi t b nh tuy n IP/MPLS). 3.2.3. M hnh t ch c m ng GMPLS t ng th c a VNPT Ph ng n truy n khai m ng GMPLS c a VNPT v th c ch t s c tri n khai trn c s cc thnh ph n chnh c u thnh c a m ng l thnh ph n m ng GMPLS ng tr c v thnh ph n m ng Metro hay c th g i l m ng vng. V th c ch t v ki n trc m ng Metro t ng ng v i m ng vng v i kch th c m ng l n ho c t p h p nhi u ph n khc nhau c a m ng Metro (cc phn m nh m ng truy nh p v cc nt m ng li tri n khai trn vng theo ph m vi a l hnh chnh) t o thnh m t m ng theo ki n trc hon ch nh c a m ng Metro. V i quan i m xy d ng m ng nh v y chng ta c th coi cc thnh ph n m ng c u thnh ln m ng GMPLS hon ch nh c a VNPT l m ng GMPLS ng tr c v m ng vng (hay m ng Metro). Cc ph ng n tri n khai cc thnh ph n m ng ni trn c trnh by m c

Tr n H i Nam D2002VT

94

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

tr c. V n tri n khai m ng GMPLS t ng th c a VNPT trong th c ch t s l v n d ng ph ng n k t n i v l trnh tri n khai cc thnh ph n m ng nh th no. 3.2.3.1. Ph ng n tri n khai m ng v i m ng tr c l GMPLS

xy

Hnh 3.7: Ph

ng n tri n khai m ng v i m ng tr c l GMPLS

Ph ng n ny th c hi n nh th hi n trong hnh 3.7 v i vi c tri n khai cng ngh GMPLS trn ton b ph m vi ng tr c v i vi c trang b cc thi t b OXC cho 3 nt ng tr c t i H N i, N ng v Tp. H Ch Minh song song v i vi c m r ng ho c nng c p cc h th ng truy n d n WDM ng tr c (cc tuy n m i, dung l ng pht tri n, m r ng theo qui ho ch) nh m p ng yu c u k t n i m ng ng tr c. H th ng ny c tri n khai v i y ch c n ng i u khi n, qu n l, nh tuy n c a m ng GMPLS t o thnh m t m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t ton m ng theo cng ngh GMPLS. Trong khi cc m ng vng 1, vng 2 v vng 3 ch a tri n khai m ng hon ch nh theo cng ngh MPLS. Gi i php k t n i m ng vng v i m ng ng tr c trong k ch b n ny l m ng GMPLS ng tr c s ch th c hi n ch c n ng cung c p k t n i v t l cho cc thi t b Router vng, ng th i th c hi n cc ch c n ng b o v v ph c h i cc k t n i m t cch t i u theo c u trc t-p c th c a m ng ng tr c. Ngoi ra, m ng ng tr c cn th c hi n cung c p d ch v cung ng b c sng (theo ph ng th c k t n i c ng ho c k t n i m m) khi c nhu c u t khch hng, m ng cung c p d ch v ho c nh khai thc khc. Vi c cung c p cc d ch v k t n i ni trn c th hon ton t ng ho c thi t l p t h th ng qu n l ng tr c t p trung (OAM). C ch nh tuy n c a m ng PSC c th c hi n qua

Tr n H i Nam D2002VT

95

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

ch c n ng nh tuy n c a cc Router vng v Router tr c (th c hi n cc giao th c nh tuy n IP ho c IP/MPLS). Nh v y vi c k t n i gi a m ng vng v m ng ng tr c ch n thu n l k t n i v m t truy n t i v t l, khng p d ng cc giao th c nh tuy n, bo hi u, qu n l v i u khi n gi a m ng vng v m ng truy n t i tr c. u i m: - Ph ng n ny ph h p v i hi n tr ng v l trnh pht tri n m ng theo kch b n ch ng l n (hay ph ng th c Top-Down). - Ph ng th c k t n i gi a cc m ng vng v m ng ng tr c n gi n, khng i h i cc giao th c bo hi u nh tuy n gi a ph m vi m ng ng tr c v m ng vng, ph h p v i vi c k t n i m ng hi n t i v i m ng ng tr c d a trn c s cng ngh m i. Nh c i m: - Ch a th c hi n m t ph ng qu n l i u khi n m ng th ng nh t. - M ng ng tr c ch a th c hi n h tr , ph i h p cung c p d ch v cho m ng cc vng. - Ti nguyn m ng gi a cc thnh ph n m ng b phn tch, s d ng ti nguyn m ng truy n t i quang ng tr c theo c ch cung c p cc k t n i c nh gi a cc b nh tuy n vng theo c ch cung ng k t n i nhn cng Kh n ng p d ng: Ph ng n tri n khai ny c ph h p cho giai o n u pht tri n m ng theo cng ngh GMPLS, trong khi m ng cc vng v n c gi nguyn ho c pht tri n theo l trnh c qui ho ch theo t ng giai o n (h ng t i IP/MPLS giai o n hi n t i) 3.2.3.2. Ph ng n tri n khai m ng v i m ng tr c l GMPLS m ng vng l m ng IP/MPLS Trong ph ng n ny, ch c n ng GMPLS c th c hi n trn ph m vi ton b m ng ng tr c t ng t nh ph ng n trn (hnh 3.8). Cc m ng vng 1, vng 2 v vng 3 c tri n khai hon ch nh theo cng ngh IP/MPLS. Do v y, xt v ki n trc m ng c th ni cc m ng vng c xem nh l m my IP/MPLS. Gi i php k t n i m ng vng trong tr ng h p ny s l cc b nh tuy n ng tr c t i vng 1, vng 2 v vng 3 th c hi n ch c n ng GMPLS client (ngh a l th c hi n c ch c n ng UNI) k t n i v i m ng ng tr c. Ch c n ng ny c th th c hi n b ng nng c p ph n m m t i cc b nh tuy n vng ho c l b sung t i m i vng m t b nh tuy n c thm ch c n ng GMPLS. V i gi i php ny ph m vi m ng GMPLS c m r ng t i cc b nh tuy n vng th c hi n ch c n ng qu n l, i u khi n v cung c p cc d ch v m ng GMPLS. ng th i, cc ng d ng trong m ng MPLS c tri n khai trong ph m vi ton b m ng c a VNPT. Cc ng d ng m ng MPLS khng nh ngc c vi c tri n khai trong m ng n i vng m cn c tri n khai lin vng trong ph m vi ton qu c. Cc ng d ng MPLS lin thng gi a cc m ng vng c truy n t i qua m ng tr c GMPLS thng qua ph ng th c ng h m theo c u hnh b cc LSP. u i m:
Tr n H i Nam D2002VT 96

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

- Ph h p trong tr ng h p m ng cc vng c tri n khai theo cng ngh MPLS. - M ng ng tr c th c hi n c ch c n ng h tr truy n t i cc ng d ng MPLS. - Ti nguyn m ng truy n t i ng tr c c s d ng m m d o v linh ho t h n.

Hnh 3.8. Ph

ng n tri n khai m ng v i m ng tr c l GMPLS m ng vng l m ng IP/MPLS

Nh c i m: - Ch a th c hi n m t ph ng qu n l i u khi n m ng th ng nh t. - H n ch trong vi c cung c p cc d ch v t c cao trong m ng n i vng v trong ton m ng (d ch v cung c p m c b c sng). Kh n ng p d ng: Trong tr ng h p m ng cc vng c xy d ng hon ton d a trn c s cng ngh MPLS th gi i php tri n khai m ng MPLS qua m ng GMPLS ng tr c nh ph ng n a ra s c coi l gi i php ph h p. 3.2.3.3. Ph ng n tri n khai GMPLS hon ton Ph ng n tri n khai m ng GMPLS hon ton c th c hi n khi ton b cc m ng vng c ng c tri n khai d a trn c s cng ngh GMPLS (hnh 3.9). Cc m ng GMPLS vng 1, vng 2 v vng 3 c tri n khai theo m t trong cc ph ng n nh m t cc m c trn. Ph ng th c k t n i gi a m ng GMPLS ng tr c v m ng GMPLS cc vng c th c hi n thng qua cc giao di n truy n t i, giao th c

Tr n H i Nam D2002VT

97

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

i u khi n, bo hi u v qu n l y theo chu n G.ASON/ GMPLS. C th y l giao di n k t n i s d ng gi a m ng ng tr c v m ng cc vng s l giao di n ENNI/GMPLS. Nh v y, m t ph ng i u khi n bo hi u v qu n l trn ph m vi ton m ng. ng th i, cc ng d ng v d ch v m ng MPLS/GMPLS c cung c p trn ton b m ng.

Hnh 3.9: Ph

ng n tri n khai GMPLS hon ton

u i m: - Ph h p trong tr ng h p m ng cc vng c tri n khai theo cng ngh GMPLS. - M ng ng tr c th c hi n c ch c n ng h tr truy n t i ton b cc ng d ng dich v IP-MPLS/GMPLS. - Ti nguyn m ng c qu n l, s d ng hi u qu , m m d o v linh ho t trn ph m vi ton m ng. - Ch c n ng qu n l i u khi n m ng c th c hi n thng qua m t ph ng qu n l i u khi n m ng th ng nh t trn ton m ng. - Cung c p m i lo i hnh d ch v trn ton m ng (k c d ch v cung ng b c sng). Nh c i m: - Gi thnh xy d ng m ng r t t. Kh n ng p d ng:

Tr n H i Nam D2002VT

98

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

L ph ng n xy d ng m ng ph h p v i ki n trc m ng theo m hnh chu n GMPLS/G.ASON khuy n ngh cho m ng t ng lai. 3.2.4. xu t l trnh tri n khai xy d ng m ng GMPLS T i th i i m hi n nay cng ngh GMPLS ang trong giai o n nghin c u tri n khai th nghi m nh m hon thi n ch c n ng y c a m ng GMPLS xt c v kha c nh thi t b v cc tiu chu n giao di n, giao th c p d ng cho m ng ny. Theo nh ng nghin c u d bo v pht tri n th tr ng cnng ngh trong giai o n t i n m 2010 cc nh khai thc s thc y vi c tri n khai xy d ng c s h t ng m ng theo xu h ng m ng IP quang (IP+Optical Transport Networks) m tr ng tm c a c s h t ng ngy l tri n khai m ng theo ki n trc v giao th c GMPLS/ASON nh m p ng nhu c u truy n t i d li u thng tin ngy cng t ng t ng i s d ng thu c cc m ng trn c s cc cng ngh hi n c v cc cng ngh m i p d ng phn l p 3. M ng hi n t i c a VNPT c ng ang c pht tri n theo xu h ng chuy n sang m ng NGN. M ng truy n t i c a VNPT s c pht tri n d a trn nn t ng cng ngh IP/MPLS. C th ni m ng ng tr c NGN hi n nay c a VNPT c xy d ng v tri n khai p d ng cng ngh MPLS. M t s d ch v d a trn c s cng ngh ny c tri n khai p d ng nh l d ch v m ng ring o (VPN) l p 2 v 3. B c ti p pht tri n trong nh ng n m ti p theo l m r ng kh n ng p d ng cng ngh MPLS xu ng m ng c a cc b u i n t nh/ thnh ph c th tri n khai d ch v m ng MPLS trn ph m vi m ng ton qu c. M t i u kh ng nh ch c ch n r ng, ph ng n tri n khai m ng GMPLS trn ph m vi ton m ng c a VNPT (bao g m c m ng ng tr c v m ng cc vng) t i th i i m kh i u l m t ph ng n khng c tnh kh thi v hi n tr ng c a cng ngh , nhu c u th c t , gi thnh xy d ng m ng, c ng nh kh n ng ph i h p v i m ng hi n c. Do v y c n ph i v ch ra m t l trnh h p l cho ti n trnh xy d ng m ng h ng t i GMPLS. L trnh nh sau: Giai o n 2008-1010 Giai o n ny c th th c hi n tri n khai m ng GMPLS theo ph ng n nh m t m c 3.2.3.1 v i vi c tri n khai cng ngh GMPLS trn ton b ph m vi ng tr c v i vi c trang b cc thi t b OXC cho 3 nt ng tr c t i H N i, N ng v Tp. H Ch Minh song song v i vi c m r ng ho c nng c p cc h th ng truy n d n WDM ng tr c (cc tuy n m i, dung l ng pht tri n, m r ng theo qui ho ch) nh m p ng yu c u k t n i m ng ng tr c. H th ng ny c tri n khai v i y ch c n ng i u khi n, qu n l, nh tuy n c a m ng GMPLS t o thnh m t m t ph ng i u khi n qu n l th ng nh t ton m ng theo cng ngh GMPLS. Trong khi cc m ng vng 1, vng 2 v vng 3 c th ch a tri n khai m ng hon ch nh theo cng ngh MPLS. Vi c k t n i gi a m ng vng v m ng ng tr c ch n thu n l k t n i v m t truy n t i v t l, khng p d ng cc giao th c nh tuy n, bo hi u, qu n l v i u khi n gi a m ng vng v m ng truy n t i tr c.
Tr n H i Nam D2002VT 99

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

Giai o n t n m 2010 n n m 2015 Giai o n ny c th th c hi n ph ng n tri n khai m ng v i m ng tr c l GMPLS m ng vng l m ng IP/MPLS nh m t trong muc 3.2.3.2. Khi m ng ng tr c c xy d ng th c hi n ch c n ng GMPLS trn ph m vi ton b m ng ng tr c, cc m ng vng 1, vng 2 v vng 3 c tri n khai hon ch nh theo cng ngh IP/MPLS. Trong giai o n ny th c hi n tri n khai cc ng d ng MPLS lin thng gi a cc m ng vng thng qua m ng tr c GMPLS theo ph ng th c ng h m theo c u hnh b cc LSP. C ng c th trong giai o n ny vi c xy d ng m ng GMPLS c th c hon t t t i t ng m ng vng ring l (ho c t i cc thnh ph l n nh H N i, TP. H Ch Minh, N ng, H i Phng). Khi gi i php k t n i gi a cc m ng ny v i m ng tr c s theo ph ng th c m ng GMPLS hon ton nh m t trong m c 3.2.3.3. Giai o n sau n m 2015 Giai o n ny cc m ng GMPLS vng 1, vng 2 v vng 3 c tri n khai hon t t. Ph ng n tri n khai cc m ng GMPLS vng c th l a ch n theo m t trong cc ph ng n nh m t m c 3.2.2. Trong giai o n ny th c hi n tri n khai m ng GMPLS hon ton trn ton b m ng c a VNPT (bao g m c m ng tr c, m ng vng 1, vng 2 v vng 3) theo ph ng n m t m c 3.2.2.3.3. Nh v y, m t ph ng i u khi n bo hi u v qu n l trn ph m vi ton m ng. ng th i, cc ng d ng v d ch v m ng MPLS/GMPLS c cung c p trn ton b m ng. Vi c k t n i cc m ng GMPLS c a VNPT v i cc m ng cung c p d ch v khc, ho c cc nh khai thc m ng khc s th c hi n ty theo t ng c p k t n i v ph thu c vo s i m i cng ngh c a cc m ng ny. Tuy nhin gi i php k t n i gi a cc m ng ny v m ng GMPLS c th p d ng m t cch ph h p m hnh v k ch b n k t n i m ng tr c v m ng vng nh m t cc m c trn. Cc m c th i gian trong l trnh pht tri n m ng GMPLS ni trn c th thay i di h n ho c ng n h n ty thu c vo tnh hnh th c t c a kh n ng th c hi n cng ngh c ng nh nhu c u th c t pht tri n m ng, Tuy nhin nn th c hi n cc b c pht tri n v xy d ng m ng GMPLS theo trnh t ni trn. 3.3.Khuy n ngh . Trn c s k t qu nghin c u c a n, em xin xu t m t s ki n ngh sau y: - Xy d ng m ng GMPLS ti n hnh theo t ng giai o n v theo m t l trnh h p l. Giai o n u (2008-2010) nn tri n khai xy d ng GMPLS cho m ng ng tr c v i vi c tri n khai cc thi t b OXC cho 3 nt ng tr c t i H N i, N ng v Tp. H Ch Minh cng v i vi c m r ng ho c nng c p cc h th ng truy n d n WDM ng tr c (cc tuy n m i, dung l ng pht tri n, m r ng theo qui ho ch) nh m p ng yu c u k t n i m ng ng tr c. - Giai o n th hai (2010-2015) th c hi n k t n i m ng GMPLS ng tr c v i m ng IP/MPLS c xy d ng t i cc vng 1, vng 2 v vng 3 th c hi n tri n
Tr n H i Nam D2002VT 100

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

khai cc ng d ng MPLS lin thng gi a cc m ng vng thng qua m ng tr c GMPLS theo ph ng th c ng h m theo c u hnh b cc LSP. - Giai o n 3 (sau n m 2015) ti n hnh xy d ng m ng GMPLS cho cc vng v th c hi n k t n i cc m ng GMPLS vng v i m ng GMPLS ng tr c t o thnh m t ph ng i u khi n bo hi u v qu n l trn ph m vi ton m ng. Giai o n ny th c hi n tri n khai cc ng d ng v d ch v m ng MPLS/GMPLS trn ton b m ng. - Vi c k t n i cc m ng GMPLS c a VNPT v i cc m ng cung c p d ch v khc, ho c cc nh khai thc m ng khc s th c hi n ty theo t ng c p k t n i v ph thu c vo s i m i cng ngh c a cc m ng ny.

Tr n H i Nam D2002VT 101

n t t nghi p

ng d ng GMPLS trong m ng truy n t i c a VNPT

K T LU N
Sau 1 th i gian nghin c u, tm hi u c ng v i nh ng ki n th c s n c c a b n thn, em hon thi n b n n Nghin c u cng ngh GMPLS v ng d ng cho m ng vi n thng c a VNPT B n n c nh ng n i dung chnh sau y: 1. Xu h ng pht tri n c a cc cng ngh truy n t i trong m ng NGN 2. Cng ngh chuy n m ch nhn a giao th c t ng qut GMPLS 3. ng d ng cng ngh GMPLS vo m ng truy n t i c a VNPT Tuy nhin, do y l m t cng ngh m i cn ang trong qu trnh nghin c u nn em ch a th c 1 ki n th c th c t v GMPLS. Do b n n ny m i ch d ng t ng quan, ch ra nh ng i m chnh c a GMPLS ch ch a th c s l ci nhn c th v v n ny nn c nhi u i m cn thi u st. Mong cc th y, c thng c m v gip em tm ra nh ng i m cn ch a ct tc ab n n b n n c th hon thi n h n. Em hy v ng sau ny n u clm vi c trong cc n v ho t ng qu n l v n hnh h th ng NGN s d ng GMPLS th em c th ti p t c pht tri n ti c a mnh hon thi n h n trong t ng lai. Trong qu trnh lm n ti nh n c nhi u s gip c a cc thy c trong h c vi n ni chung c ng nh cc thy c trong b mn m ng khoa vi n thng 1 ni ring. Ti xin chn thnh cm n ton th cc thy c trong khoa vi n thng 1, trong trung tm o t o b u chnh vi n thng 1. c bi t ti xin g i l i cm n su s c t i thy TS Hong V n V gio vin tr c ti p h ng d n ti th c hi n hon thnh n ny!

Em xin chn thnh c m n!


Sinh vin: Tr n H i Nam

Tr n H i Nam D2002VT

iv

n t t nghi p

Ti li u tham kh o

TI LI U THAM KH O
[1]. ITU-T Rec.8080/Y.1304 Architecture for the Automatically Switched Optical Network (ASON), November 2001 [2]. http://www.ietf.org/html.charters/ccamp-charter.html : GMPLS Charter http://www.javvin.com/protocol/rfc3031.pdf : Multiprotocol Label Switching Architecture http://www.javvin.com/protocol/rfc3945.pdf : Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) Architecture [3]. RFC 3473, Generalized MPLS Signaling RSVP-TE Extensions [4]. RFC 3471, Generalized MPLS Signaling Functional Description [5]. Draft-ietf-ccamp-ospf-gmpls-extensions-09.txt, OSPF Extensions in Support of Generalized MPLS [6]. Draft-ietf-ccamp-lmp-07.txt, Link Management Protocol [7]. Draft-ietf-ccamp-gmpls-routing-05.txt, Routing Extensions in Support of GMPLS [8]. User Network Interface (UNI) 1.0 Signaling Specification, Optical Internetworking Forum, October 2001 [9]. ti T ng cng ty m s : 005-2001-TCT-RDP-VT-01 Nghin c u cng ngh chuy n m ch nhn a giao th c MPLS v xu t cc ki n ngh p d ng cng ngh GMPLS trong m ng th h sau (NGN) c a VNPT. [10]. ti T ng Cng ty m s : 010-2004-TCT-RDP-VT-09 Nghin c u cc cng ngh v gi i php m ng MAN quang theo h ng NGN c a VNPT n n m 2010. [11]. Mickael Fontaine: Delivering carrier class ethernet services in the metro network and first mile, 10/2005

Tr n H i Nam D2002VT