Está en la página 1de 6

HOOFDSTUK 18: EU Trade and Aid Policies

1. Wat zijn de belangrijkste punten van de EU handelspolitiek?

De EU Common Commercial Policy (CCP) is gebaseerd op Artikel 113 van het Verdrag van Rome dat een gezamenlijk buitentarief (GBT) vereiste en een gezamenlijk handelsakkoord met derden (extra-EU landen). EU handelbeleid is verbonden met andere politieke gebieden, en in het bijzonder met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Common Agricultural Policy, CAP), de Single Market en de CFSP (Common Foreign and Security Policy). De Europese Commissie vertegenwoordigt de Gemeenschap in multilaterale handelsonderhandelingen. De EU heeft een patchwork van preferentiële (voorkeurs-) akkoorden met andere landen of groepen van landen op punt gezet. Er wordt vaak verwezen naar de ‘hiërarchie van de EU preferenties’ of the ‘piramide van privileges’. In de praktijk is het niet langer mogelijk (als het ooit al was) om een duidelijke hiërarchisch patroon waar te nemen. 2. Wat zijn de belangrijkste kritieken van de EU ontwikkelingspolitiek? In welke mate zal het Cotonou Akkoord deze tekortkomingen overwinnen?

Moeilijkheden zijn er bij het introduceren van gemeenschappelijke, vereenvoudigde procedures en bij het verzekeren van coördinatie en de aanvulling van verschillende hulpmaatregelen en de activiteiten van donors. Er is ook onvoldoende vooruitgang geboekt in het verzekeren van samenhang/coherentie met ander EU-beleid. Vergroting en het CFSP (Common Foreign and Security Policy) mogen zich dan wel focussen op ‘naaste buren’, maar de reductie in armoede vereist meer prioriteit aan de armste landen. Een voortdurende aandacht is noodzakelijk om te verzekeren dat beslissingen op het vlak van handel en landbouw compatibel met ontwikkelingscoöperatie zijn. De organisatiestructuur van het EUbeleid is complex, en er zijn redenen om alle maatregelen onder een Directorate-General te brengen. Het voortbestaan van het historisch verschil tussen ACP en andere landen lijkt onverdedigbaar, maar de afschaffing hiervan zal op oppositie van de ACP Groep stoten. Er is ook een reden om de EDF (European Development Fund) onder het EU-budget te beschouwen. Het lijkt dat deze tekortkomingen zullen voortduren en de financiële voorzieningen van het Contonou Akkoord onvoldoende zullen blijken om aan deze ambitieuze doelstellingen te voldoen. 3. Wat is het verband tussen economische ontwikkeling en democratie?

Niet alleen de EU maar ook de World Bank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) leggen de nadruk op het verband tussen economische ontwikkeling en democratische instituties. Democratische verkiezingen en vrijheid van mening stelt de politici meer aansprakelijk voor hun keuzes/visies. Effectieve ‘rule of law’ verzekert dat contracten afdwingbaar zijn en mogelijke conflicten en/of recht op vergoeding via het gerecht verlopen. Corruptie en criminele praktijken kunnen de oprichting van nieuwe firma’s belemmeren, en de activiteiten van bestaande firma’s verstoren. Bescherming van het eigendomsrecht is noodzakelijk om een efficiënte allocatie van grondstoffen te verzekeren, en om innovatie en investeringen aan te moedigen. Participatie heeft als doel het aanmoedigen van eigendom van beleid en houdt de betrokkenheid van de burgers in, en een waaier aan economische en

en bovendien zijn ze ook de belangrijkste handelaars ter wereld. 6. wou ze een concrete Atlantische partnerschap creëren. zoals het bestrijden van armoede en ziektes. democratie en ontwikkeling rondom de wereld • het beantwoorden van globale veranderingen • het bijdragen tot de uitbreiding van handel rondom de wereld en hechtere . Welke strategieën zouden er gebruikt moeten worden om de effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid te verzekeren? Strategieën die de kwaliteit van de hulp kunnen verzekeren zijn: • een nadruk leggen op het aanmoedigen van economische groei. 1995: New Transatlantic Agenda (NTA). gebaseerd op een onderlinge afhankelijkheid met een verenigd Europa. hulp ter beschikking stelde via het Marshall Plan en de creatie tot de Europese Gemeenschap aanmoedigde. Op het vlak van economische dimensie zijn de EU en de USA (ruw bekeken) vergelijkbaar. Een raamwerk voor raadpleging en coöperatie op alle terreinen. • het vereenvoudigen van procedures om een betere coördinatie van hulpprogramma’s te verzekeren. • het bouwen van democratische instellingen die een ‘rule of law’ en respect voor minderheidsgroepen kunnen verzekeren. 4. het toepassen van ‘rule of law’ en respect voor mensenrechten condities zijn die moeten voldaan worden vooraleer hulp aangeboden wordt. • het toepassen van voorwaardelijkheid.sociale actoren in ontwikkelingscoöperatie. Hoe succesvol zijn deze initiatieven? Buiten het feit dat de USA het integratieproces na de Tweede Wereldoorlog aanmoedigde. Gezamenlijke acties op vier gebieden: • het promoten van vrede. Sinds enkele jaren zijn de handelsrelaties gespannen. 5. wetenschap. handelswetgeving en subsidies aan de vliegindustrie. buitenlandse politiek. cultuur en transnationale veranderingen inbegrepen. stabiliteit. 1990: Transatlantic Declaration. Ze zijn elkaar grootste partner in het verhandelen van goederen en diensten. zodat het bouwen van democratische instituties. de reductie van corruptie en de garantie van eigendomsrechten. rundvlees. en ook elkaar belangrijkste bron en bestemming van FDI (foreign direct investment). De EG werd gezien als een partner tegen het communisme en het verzekeren van internationale veiligheid. Geef de belangrijkste punten van de EU-USA economische relaties aan. • het aanmoedigen van aanhoudende/constante ontwikkeling. de economie. Beschrijf de belangrijkste initiatieven tot EU-USA coöperatie. Aan de andere kant zijn er ook verscheidene initiatieven ontstaan om een institutioneel raamwerk te bouwen voor transatlantische coöperatie. en uitgelopen tot grote conflicten over een waaier aan problemen zoals bananen. • focus op essentiële belangen. scholing.

Het voorstel om een New Transatlantic Marketplace te creëren in 1998. vermijdt. universiteit en onderzoeksinstituten. Het verbeteren van bilaterale coöperatie tussen EU en USA. Hoe kunnen we deze recente EU-USA handelsdisputen verklaren? . 2002: Positive Economic Agenda (PEA). Het creëren van een open en meer toegankelijke wereldhandelssysteem.en consumenteninteresses in het proces.) 1998: Transatlantic Economic Partnership (TEP). dat discriminerend was in het voordeel van de ACP landen • het UN verbod op importen van rundvlees van de USA en Canada omdat deze groeibevorderende hormonen bevatten • de USA praktijk om buitenlandse verkoopsbedrijven te gebruiken om de taxen te reduceren van Amerikaanse bedrijven die naar het buitenland exporteerden • de EU faling om additionele genetisch gemanipuleerde organismen toe te staan • USA publieke verschaffingen (inkopen) • het gebruik van protectionistische maatregelen zoals anti-dumping door de USA • de EU bescherming van handelsmerken en geografische indicaties voor landbouwproducten en voedsel • preferentiële leningen voor het ontwikkelen van een vlucht management systeem bij de Franse overheid aan Airbus. en vele moeilijkheden zoals trage en complexe douaneprocedures. en het verbeteren van de EU-USA economische relaties door het wegwerken van handelsproblemen. die de EU-US relaties zouden kunnen ondermijnen. 7. omgeving. migratie. de bestrijding van internationale misdaad en drugsverkeer. gezondheid. 1999: Bonn Declaration. en het oprichten van partnerschappen tussen scholen. het promoten van democratie. Ontwikkeling van een effectief vroegtijdig alarmsysteem dat problemen op een vroegtijdig stadium identificeert en het risico op conflicten. +integreren van arbeid. Beschrijf de belangrijkste handelsdisputen tussen de USA en de EU. hebben de EU en USA nog talrijke andere handelsconflicten gekend over een waaier aan problemen: • het EU bananenregime. diensten en investeringen tussen de EU en USA tegen 2010. en in het bijzonder regulerende barrières. De pogingen tot coöperatie hebben een stijging van handelsconflicten niet kunnen weerhouden. is geblokkeerd geweest door Frankrijk. en faling in het herkennen van de standaarden en technische behoeften van de andere partner blijven bestaan. en omgevings.economische relaties • het promoten van contacten tussen EU en USA burgers (+ een Action Plan (met 150 specifieke acties) om deze doelstellingen te implementeren door middel van coöperatie op het vlak van economische en handelsproblemen. en de verschillen in de Doha Ronde. met als doel het verwijderen van belemmeringen van het vrij verkeer van goederen. Ter aanvulling van de moeizame akkoorden in de 1987-94 Uruguay Ronde. + een raamwerk voor het opzetten van nieuwe doelstellingen. en de 2004 Airbus-Boeing zaak 8. onderhandelingen en dialogen. business.

De Bush administratie gaat nauwe banden aan met verscheidene industriële en landbouwbelangengroepen die naar meer bescherming /protectionisme streven. Alhoewel. Sommige van de WTO beslissingen gaan over complexe en gevoelige problemen en lijken twijfelachtig (de Mexicaans-Amerikaanse tonijn zaak) of onbeslissend (de rundvlees hormonen zaak). Aan de andere hand blijven de EU en de US wel elkaars grootste en . Er is er nog steeds geen akkoord bereikt over het EU-verbod op rundvlees dat groeihormonen bevat. en de rol van belangengroepen in conflicten • de verschillende manier van regelende aanpak tussen EU en USA. en de faling in de ratificatie van het Kyoto Protocol door de USA zouden spanningen kunnen creëren. De relatie tussen de dollar en de euro. Het Airbus-Boeing Conflict is het grootste tot nu toe. eerder dan compensaties is debatbaar. De verschillen op het vlak van internationale veiligheid tussen de USA en bepaalde EU lidstaten kunnen mogelijk ook implicaties voor de economische relaties tot gevolg hebben. Met het Airbus-Boeing conflict riskeren de sancties ook hoog op te lopen. Hoewel men tot een compromis is gekomen over het gebruik van buitenlandse verkoopsondernemingen (Foreign Sales Corporations) om de exporten van Amerikaanse bedrijven te subsidiëren. aangezien het WTO meer geschikt is in het oplossen van conflicten dan zijn voorganger GATT • de veranderde internationale omgeving sinds het einde van de Koude Oorlog 1989 • de gestegen macht en de veranderende rol van de EU betekent een mogelijke afzwakking van de overheersende en stabiele USA-handelsmacht • binnenlandse spanningen. Hoe zie je de toekomst van de EU-US relaties? Het debat over de toekomst van de EU-US relaties op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2004 was vrij pessimistisch. waarden en standpunten ten opzichte van de bescherming van de gezondheid. de consument en de omgeving • de gestegen complexiteit van de problemen maakt het moeilijker om klaar en duidelijke regels te maken • de EU klaagt regelmatig over het feit dat de USA extra-territoriale en unilaterale (éénzijdige) praktijken in de handelspolitiek poogt toe te passen • verschillende visies over de effectiviteit van het verbinden van strategische met commerciële doeleinden • de persoonlijke doelen van nationale politici en bureaucraten 9. sinds het bananen conflict lijkt de USA soms in verleiding gebracht te zijn door unilaterale actie. sociale. door hun economische. historische en culturele diversiteit. of de verschillende gevoelige punten. 10. dreigt de EU verschillende aspecten van het nieuwe regime te betwisten. Hoe succesvol acht je de WTO in het oplossen van deze disputen? Het feit dat meer conflicten doorverwezen worden naar het WTO is een indicatie van zijn succes. en de zaak over genetisch gemanipuleerd voedsel lijkt ook gevoelige punten te raken.Verschillende verklaringen voor de recente EU-USA handelsdisputen zijn naar voren gekomen: • de onderlinge afhankelijkheid en het hoger niveau van internationale handel en FDI tussen EU en USA • de gestegen wil om conflicten aan het multilateraal niveau toe te schrijven. Het inzetten van sancties.

economisch en sociaal ontwikkelingsbeleid. Egypte. Hoe zou de EU een meer samenhangend beleid ten opzichte van Rusland kunnen ontwikkelen? De EU is zeer afhankelijk van Rusland op het vlak van energie-importen. Tunesië en Turkije. 11. Welke bemerkingen kan men maken over het Euro-Mediterranean Partnership? Het Euro-Mediterranean Partnership is een raamwerk voor coöperatie tussen de EU leden en 10 landen aan de Middellandse Zee: Algerije. De toepassing van benchmarks bij het toepassen van het Action Plan lijkt dat de EU een soort van conditie is aan het invoeren. culturele en menselijke dimensie. Coöperatie over immigratie is onvoldoende. Ondanks dit partnerschap is de inkomensgap tussen Noord en Zuidelijk Middellands Gebied groter geworden. Israël. coöperatie op economisch en cultureel vlak. Libanon. die waarschijnlijk weinig resultaat zullen opleveren aangezien de landen geen vooruitzicht op EU-lidmaatschap hebben. Marokko. Syrië. Tunesië. veiligheid te verzekeren en de welvaartsgap met de nieuwe externe grenzen van de EU te verkleinen. De ENP is voor landen die geen onmiddellijke vooruitzicht tot EU-lidmaatschap hebben zoals Rusland. meerbepaald het Midden Oosten. enz. en pogingen op het aandringen van verbeteringen in mensenrechten worden belemmert door de beperkte EU invloed. Jordanië. Algerije. aangezien er geen vooruitzicht op EU-lidmaatschap is. 13. etc. 12. De doelstelling om via het Euro-Mediterranean Partnership een terrein van vrede. Dit partnerschap bestaat uit bilaterale en regionale relaties. Daarom zijn er . Israël. is het moeilijk om in te schatten hoe een enkel beleid toegepast kan worden op landen die totaal andere karakteristieken en noden hebben. vrijhandel. De Action Plans zullen terreinen dekken zoals politiek dialoog. Het doel op regionaal vlak is het aanmoedigen van activiteiten op het vlak van de politieke en de veiligheidsdimensie. Oekraïne. Marokko. Op bilateraal niveau zijn de belangrijkste punten: respect voor mensenrechten. welvaart en vooruitgang rond de Middellandse Zee te creëren wordt constant bedreigd met een ongesettelde internationale situatie. het aanmoedigen van handel. Dit partnerschap bekritiseert de EU voor zijn beperkte toegevingen in de sectors dat hen het meest interesseren zoals landbouw. Palestina. Denk je dat de “European Neighbourhood Policy (ENP)” succesvol zal blijken te zijn? De ENP kampt met relaties tussen een vergroot EU en zijn oostelijke en zuidelijke buren. financiële hulp van de Gemeenschap (uitgezonderd aan Israël). Het doel is opkomende nieuwe verdelende lijnen tussen de EU en zijn buren te voorkomen. Hoewel het een positieve evolutie lijkt om nieuwe divisies met buurlanden te voorkomen. textiel en kleding. de economische en financiële dimensie en de sociale. Egypte.belangrijkste partner in handel en FDI. Het idee dat de ENP uitgebreid is tot landen die geen onmiddellijk EU-lidmaatschap vooruitzicht hebben kan ook geïnterpreteerd worden als een ‘cold shoulder’ bij enkele landen.

16. mensenrechten. en in 1997 is er een Economic Partnership. Denk je dat de EU juist is met het aandringen op regionale integratie in zijn relaties met Latijns en Centraal Amerika? In de context van het EU-LAC (de EU. De EU moet ook nauwere relaties met China aanleggen. Political Cooperation and Co-operation Agreement (Global Agreement) getekend tussen de EU en Mexico. FDI. eerder dan alleen een regionale. 14. Hoe zouden Europa-Azië relaties versterkt kunnen worden? De Asia-Europe Meetining (ASEM) is opgericht in 1996 om het dialoog en de coöperatie tussen de EU en 10 Aziatische landen te bevorderen. Aan de andere hand lijkt ASEM niet veel meer dan een ‘babbelwinkel’. Het argument is dat zo’n landen zouden profiteren van een grotere markt en dat de regionale integratie politieke stabiliteit zou aanmoedigen. Met de 2004 vergroting werden er toegevingen gedaan naar Rusland en dit lijkt een stap in de goede richting. met ontmanteling van handelsbelemmeringen en harmonisatie van regulaties en douaneprocedures. internationale veiligheid. Niettemin blijven er verschillen bestaan tussen individuele lidstaten ten opzichte van Rusland en tussen de Raad en de Commissie. migratie. en in 1999 heeft de Europese Commissie een ‘gezamenlijke strategie’ naar Rusland opgericht. Mexico is lid van NAFTA. De EU heeft ook bilaterale verbintenissen met ASEAN (Association of South-East Asian countries) en SAARC (South Asian Association for Regional Co-operation) en met individuele landen zoals Japan en China. Beschrijf de EU en USA rivaliteit in Latijns en Centraal Amerika. . wat een vrijhandelzonde met Mexico voorspelt. en op het economisch front schijnen de meetings geholpen te hebben bij het promoten van networking en coöperatie.sterke redenen om een meer samenhangend beleid te ontwikkelen. Een ASEM bijdrage tot global governance zou nauwere integratie tussen Aziatische partners vereisen en een groter bereidheid van de EU om een globale speler te worden. Aan de andere kant zijn de invloeden van de EU op dit terrein gelimiteerd. Het EU aandeel in Latijns Amerika viel van 20% in 1980 tot 15% in 2000. Het ASEM raamwerk heeft voor verscheidene mogelijkheden voor dialoog en uitwisseling van informatie gezorgd. ook in het zicht van het USA voorstel om een Free Trade Area of the Americas (FTAA) te creëren tegen 2005. De EU vindt dat Latijns Amerika een gebalanceerde relatie moet onderhouden tussen zijn twee belangrijkste partners. De Partnership en Co-operation Agreement is de legale basis voor EU-Rusland relaties. Latijns Amerika en de Caraïben) dialoog legt de EU nadruk op de nood aan regionale integratie. De EU wil ook geen onderhandelingen beginnen met een vrijhandelszone met Centraal Amerikaanse landen tot er een voldoende hoog niveau aan regionale integratie bereikt is. 15. en faalt het in het oprichten van instituties en mechanismen voor probleemoplossing en het opstellen van regels. terwijl het USA aandeel van 35% tot 47% steeg in dezelfde periode. Maar het beleid hangt natuurlijk ook van Rusland af. Er is ook nood aan een constante dialoog over problemen zoals handel. de omgeving en Kalingrad.