Está en la página 1de 30

BI .

: IU CH DELTA V IU CH THCH NGHI

NI DUNG
PHN 1. C S L THUYT Bi 1. iu ch Delta Bi 2. iu ch Delta thch nghi Cu hi

PHN 2. THC HNH Bi 1. M t mch in Bi 2. iu ch Delta tuyn tnh Bi 3. iu ch Delta thch nghi Bi 4. Gii iu ch Delta tuyn tnh Bi 5. Gii iu ch Delta thch nghi (CVSD) Cu hi

Yu cu vi sinh vin: Trn lp: hon thnh tt c cc ni dung trong bi thc tp, ghi kt qu vo bo co. Bi tp v nh: hon thnh cc bi tp cui phn 1 v 2.

PHN 1. C S L THUYT

Bi 1. iu ch Delta L k thut bin i tn hiu tng t thnh cc bit. K thut ny c th chia thnh hai bc l ly mu v m ha tn hiu tng t, c nhiu im tng ng vi k thut PCM vn tr nn rt thng dng. u im ca iu ch Delta l cc mch in ti cc b iu ch v gii iu ch li n gin hn rt nhiu so vi cc mch ca PCM. Mt vi nhc im ca iu ch Delta (vn c hiu l iu ch Delta tuyn tnh) cng c ci thin khi s dng hai k thut ci tin l Delta-Sigma v Delta thch nghi. 1.1 iu ch Delta tuyn tnh Hnh 1.1 l s nguyn l ca mt h thng truyn thng dng iu ch Delta tuyn tnh v hnh 1.2 l cc dng sng ca cc tn hiu tng ng.

Hnh 1-1. S nguyn l ca mt h thng truyn thng dng iu ch Delta tuyn tnh Mt my pht to xung Pi(t) cung cp xung ly mu cho b iu ch vi chu k . Tn hiu (t) c a ti b iu ch ch nhn 2 gi tr dng hoc m. Li ra Po(t) c xc nh bng cch nhn chui Pi(t) vi +1 (khi (t) ln hn 0) hoc -1 (khi (t) nh hn 0).
3

Tn hiu Po(t) c a ti b tch phn c li ra l s (t ) . Tn hiu ny c dng bc thang, chnh l c lng ca tn hiu tng t s(t) (xem hnh 1.2). Tn hiu s(t) v s (t ) c a ti mt b so snh c li ra l dng ((t) >0) nu
s (t ) >s(t) hoc li ra l m

((t) <0) nu s (t ) <s(t). D thy (t) chnh l s sai

khc gia tn hiu tng t s(t) v tn hiu c lng xp x s (t ) . Nhn xt rng tn hiu xung Po(t) ch c hai mc. Vi mc ch truyn tn hiu trn ng truyn t hiu qu th tn hiu xung Po(t) c ko di trong khong thi gian c c tn hiu P o(t ) .

Hnh 1-2. Minh ha cc tn hiu kho st trn h thng truyn thng dng iu ch Delta S khc nhau c bn gia PCM va DM l trong DM th tn hiu m ha 1
4

bit s sai khc gia s(t) v s (t ) s c truyn i, trong khi h thng PCM cho php truyn i c tn hiu s(t) c m ho nh phn (t y sinh vin c th so snh hiu nng truyn tin ca h thng dng PCM v DM). Chnh v vy, DM c th coi l 1 chui logic cc gi tr 0 v 1 dng m ha s thay i ca mt tn hiu tng t: gi tr 0 tc l tn hiu gim v gi tr 1 nu tn hiu tng. Trong mch DM thng c mt b tch phn v mt b lc thng thp. B tch phn c nhim v ti to li tn hiu s(t). B lc thng thp c tc dng loi b cc thnh phn tn s cao gy nn do nh hng vic ly mu khng hon ho. V th, tn hiu c lng s (t ) u ra ca my pht s l bn sao ca s(t). Hnh 1.3 l mt s khc ca DM, c nguyn tc hot ng ging vi s trong hnh 1.1 tuy nhin cc xung ko di khi c a ti b tch phn th li ra thu c tn hiu rng ca.

Hnh 1-3. B iu ch Delta c bn Hot ng Hnh 1.3 v 1.4 minh ha nguyn tc hot ng ca DM. C th l trn hnh 1.4, ti xung nhp th (n-1): tn hiu s (t ) c dng sn m bi v gi tr tng t s(t) ly mu thi im trc (n-1) nh hn gi tr u ra ca b tch phn. V th, trig D cho kt qu ra l 0. Ti thi im n: s(t) vn nh hn s (t ) nn b so snh v trigo vn cho kt
5

qu 0, s (t ) tip tc gim. Ti thi im (n+1): s(t) ln hn s (t ) , v th li ra b so snh v trigo l cao:


s (t ) s c dng sn dng v bt u tng theo s(t).

Hnh 1-4. Minh ha nguyn tc hot ng ca DM 1.2 Nhiu lng t v qu ti dc Hnh 1.4 m t tn hiu s (t ) ti li ra ca b tch phn ni thu. S khc nhau gia tn hiu s(t) v tn hiu ti to s (t ) (hnh 1.4) c gi l nhiu lng t, y l loi nhiu c trng lun c trong DM. Nhiu ny c th c gim bng cch tng tn s ly mu hoc gim bin tn hiu rng ca d. Cn nh rng khi tng tn s th s tng tc truyn bit v s cn mt di thng rng hn. Cn nu gim bin rng ca s gy ra tc ng khng tt gi l hin tng qu ti dc (minh ha trn hnh 1.4 - on B). Hin tng ny gy ra khi bin ca tn hiu iu ch thay i gia 2 xung nhp lin nhau ln hn bin d ca xung rng ca. Loi mo ny gy nn do d dc ca tn hiu iu ch ch khng phi do bin (Gii thch ti sao). Hin tng qu ti dc c th gim bng cch tng tn s xung nhp hoc bin d ca xung tam gic. Tuy nhin, vn l l do tng tn s xung nhp s lm
6

tng tc bit nn cch lm ny khng kh thi. Trong khi tng bin xung tam gic li lm tng nhiu lng t ha. Nhng vn ny c th c gii quyt nh diu ch Delta-Sigma (vn tr nn ngy cng thng dng trong cc sn phm thng mi) v iu ch Delta thch nghi.

1.3 iu ch Delta-Sigma ( ) Trong k thut iu ch Delta-Sigma, dc ca tn hiu tng t c th c ti to bng vic tch phn chnh tn hiu trc khi i vo b iu ch Delta. Thao tc ny s lu gi c cc thng tin quan trng. Ti ni thu, mt b vi phn tng ng s c a vo b DM tuyn tnh. Hnh 1.5 m t s khi ca h thng iu ch Delta-Sigma ( ).

Hnh 1-5. S khi h thng iu ch Delta-Sigma ( ) , b iu ch x khng x l tn hiu s(t) m l tch phn ca s(t). Hm tch phn ca s(t) s c dc nh hn s (t ) . Chnh v th m hin tng qu ti dc s gim i. Hnh 1.6 minh ha cho nhn xt ny khi m t: tn hiu tng t v ti to (hnh 1.6.a) hay tch phn ca s(t) v ti to (hnh 1.6.b). trng hp th 2 (hnh 1.6.b) hin tng qu ti dc l nh hn ng k so vi trng hp 1. Mt nhn xt na l s khi trong hnh 1.5 c th rt gn nu b tch phn 1 m nhim lun chc nng ca b tch phn 2 (cch lm ny c th tit kim chi ph phn cng m hiu qu l tng ng). Ngoi ra, ti ni thu th b vi phn v tch
7

phn s loi tr nhau cho ta hnh 1.7 l s rt gn cui cng.

Hnh 1-6. Hin tng qu ti dc

Hnh 1-7. B iu ch v gii iu Delta-Sigma ( )

Bi 2. iu ch Delta thch nghi Nh trnh by trong phn 1, nhiu lng t v hin tng qu ti dc chnh l hai nhc im c trng ca DM tuyn tnh. iu kh khn gp phi l khi p dng cc k thut gim loi nhiu ny th li lm tng nhiu cn li. Vi vic s dng iu ch Delta-Sigma th hin tng qu ti dc c gim m khng lm tng nhiu lng t ha, tuy nhin s ci thin l cha r rt. Cc nhc im ni trn li c th gim thiu mt cch hiu qu nu s dng qu trnh nn gin ph hp. Vi cc h thng loi ny, cc b iu ch s c khuch i thay i ty thuc vo bin ca tn hiu tng t li vo. V th, khi tn hiu l nh th bin xung rng ca l nh v khi tn hiu tng ln th bin rng ca cng li tng ln. V vy, bin xung rng ca bin i mt cch thch nghi vi bin tn hiu tng t v kiu iu ch ny c gi l iu ch thch nghi hay thay i lin tc CVSD. CVSD l mt trong nhng phng php c s dng rng ri v rt hiu qu trong iu ch thch nghi. K thut ny hin c p dng trong cc mch in t thng mi. Hnh 1.8 l s khi ca cc b iu ch v gii iu ch s dng CVSD. S khc bit duy nht gia iu ch Delta thch nghi v tuyn tnh l s dng thm mt b khuch i iu khin in th trong trong mch phn hi ca b iu ch.

Hnh 1-8. S khi cc b iu ch v gii iu ch s dng CVSD.

in th iu khin l tn hiu s pht t b iu ch. Sau tn hiu c tch phn bng b tch phn s 2 (xem hnh 1.8) trong khong thi gian l hng s ln hn b tch phn th nht. B tch phn ny cn c gi l b lc m (do vic p dng rng ri ca k thut ny trong x l m thanh). Lc ny r rng l in th iu khin bin i chm hn rt nhiu theo thi gian.

By gi s tm hiu k hn v nguyn l hot ng ca k thut iu ch ny.

Tn hiu s t trig D l u ra ca b iu ch khng ch c gi i trn ng truyn m cn truyn ti mt thanh ghi dch 3 bit. Thut ton s dng CVSD trong hnh 1.8 ch n thun kim tra 3 bit cui ca b iu ch theo nguyn tc l ba bit ny c ton l bit 0 hay 1 hay khng. iu kin kim tra ny cn c gi l iu kin lp.

Khi n xy ra th khuch i ca b tch phn 1 l rt nh. u ra ca b pht hin lp (k hiu l khi LOGIC trn hnh 1.8) s c tnh tch phn nh b
10

tch phn 2.

Lc ny, in th u ra ca b lc m s iu khin khuch i ca b tch phn 1 thng qua 1 mch in. Mch in ny s xc nh du ca bit (gi tr 0 hay 1) c pht i t b iu ch.

Nhn xt rng vi cch lm ny th mc trung bnh ca tn hiu li vo c th xc nh c. khuch i ca b tch phn s thay i theo mc trung bnh ca tn hiu li vo. V th, bin ca xung rng ca b gim (v nhiu lng t ha cng gim theo) khi tn hiu vo l yu v bin s tng ln (v hin tng qu ti dc cng gim) khi tn hiu vo tng ln.

Ti ni thu, b gii iu ch phi s dng k thut tng thch vi ni pht mi c th ti to li c tn hiu.

Cu hi 1. V s khi ca b iu ch v gii iu ch Delta tuyn tnh 2. Cho tn hiu tng t vo b iu ch Delta tuyn tnh l s(t)=0.01t, tn s xung nhp l 20 Hz v bin xung rng ca l 2mV. V dng sng ca (t ) v
s (t ) .

3. ngha ca nhiu lng t ha v hin tng qu ti dc 4. M t nguyn l ca b iu ch Delta-Sigma 5. Nu u im ca b iu ch Delata thch nghi so vi iu ch Delta tuyn tnh. 6. Trong phn 1.2: Gii thch ti sao loi mo gy bi hin tng qu ti dc l do d dc ca tn hiu iu ch ch khng phi do bin tn hiu .
11

PHN 2. THC HNH

Yu cu phn cng - Ngun 12 V - Dao ng k 2 knhh

Bi 1. M t mch in 1. Tn hiu m thanh v my to xung nhp S chc nng th hin trn hnh 2.1 v s mch in th hin trn hnh 2.2.

Hnh 2-1. S khi chc nng


12

Lu rng cc b iu ch v gii iu ch l IC1 v IC2; my to xung nhp v b chia tn l IC3; hai b lc thng thp l IC4 v IC5. Xung nhp ng h dung cho b iu ch v gii iu ch c to bi IC3 (CD4060), C8, R19 v RV1. Dng dao ng k quan st dng sng hnh vung c tn s t 16kHz ti xp x 32kHz c th o c ti TP1. Trong vi mch IC3, tn hiu s c chia tn vi h s l 32. V th mt tn hiu xung vung c tn s gim 32 ln s thu c chn 13.

Tn hiu xung vung ny c lc nh mt b lc thng thp to bi IC4 (TL082). Kt qu thu c l mt tn hiu hnh sin ti u ra b lc (Audio output). Tn hiu ny c s dng lm tn hiu tng t u vo ca b iu ch IC1.

13

Hnh 2-2. S mch in


14

2. iu ch Delta tuyn tnh v CVSD Hnh 2.3 l s khi ca b iu ch Delta ch tuyn tnh (t cng tc SW1 v tr LINEAR). Mch tch hp IC1 cung cp tt c cc chc nng cn thit thc hin vic iu ch.

Hnh 2-3. S khi b iu ch Delta Tn hiu tng t c a vo li vo ca b so snh l chn 1 ca IC1. Sau tn hiu (t) c ly mu bi trig D v ta thu c mt chui xung ti u ra l chn 9 (DM OUT). Cc tn hiu xung tng t c a ti mch POLARITY ri gi ti b tch phn (to bi khuch i thut ton v C3-R5). u ra ca b tch phn l tn hiu rng ca s c a ti chn s 2 ca b so snh. IC1 ng thi cng cung cp in th chun tham chiu Vcc/2 dch mc tn hiu iu ch v t ngng chuyn mch (ti chn 12) thu c tn hiu s ti chn s 13 (dng trong b gii iu ch) v chn s 15. Bin tr RV3 bn ngoi iu chnh mc bin ti thiu (nh trnh by trong phn l thuyt). Vi phng php iu ch thch nghi th bin b tn hiu rng ca phi thay i theo s thay i ca mc trung bnh tn hiu tng t li vo. Gi tr ny s khng i khi li vo khng c tn hiu tng t. Trong khi th RV4 s iu khin khuch i ca b tch phn (l dng np cho t C3).
15

iu ch thch nghi iu ch thch nghi c kch hot khi chuyn cng tc chuyn mch ti v tr CVSD. Hnh 2.4 chnh l hnh 2.3 c b xung thm cc thnh phn l thanh ghi dch, mch logic v t C4.

Hnh 2-4. B iu ch Delta hot ng ch thch nghi Cc bit truyn bi b iu ch khng ch c pht i m cn c np vo thanh ghi dch 3 bit. Ba u ra song song ca thanh ghi c iu khin bi khi logic c nhim v cung cp mc th thp ti chn 11 nu nh thanh ghi ch cha ton bit 0 hay bit 1. Lu rng khi nhn ton bit 0 hay bit 1 tc l lc ny xy ra hin tng qu ti dc. Xung m ti chn s 11 c tch phn nh mch lc m hc ( gm R6-C4) c li ra l in th mt chiu ti chn s 3. in th chn 3 lm thay i h s khuch i ca b tch phn. V th cng lm thay i lm cho tn hiu rng ca sao cho c dng rt ging nh tn hiu tng t li vo. 3. B gii iu ch Delta tuyn tnh v CVSD Vi mch MC3417 (IC2) trn hnh 2.5 l vi mch tch hp thc hin chc nng iu ch v gii iu ch. Trong thut ton Delta tuyn tnh th cng tc SW2 t v tr LINEAR
16

lm cho khi thanh ghi dch Shift Register cng nh LOGIC b loi b. Tn hiu s vo chn 13 ca IC2, sau c a ti b so snh hot ng nh mt mch in to dng sng vung. Tip th trig D s ti to li tn hiu. Lu rng li ra ca mch tch phn (c to bi C6 v R11) s l mt tn hiu rng ca gn vi tn hiu iu ch lc u nht. Vi thut ton CVSD (chuyn cng tc SW2 ti v tr ca CVSD) th cc khi thanh ghi dch Shift Register v LOGIC s c s dng tng t nh b iu ch. Nu tn hiu s cha 3 bit 0 hoc 1 th mt xung s c gi ti chn 11. Xung ny s i qua b tch phn (to bi R13 v C7) thu c tn hiu in th mt chiu. in th ny s iu khin khuch i ca mch tch phn (to bi C6 v R11). Qu trnh ny tng t nh b iu ch. 4. B lc thng thp my thu Tn hiu xung rng ca c gi tr xp x bng vi tn hiu iu ch ban u u ra ca b tch phn C6-R11. Mt b lc thng thp c tn s ct l 3 kHz nhm loi b cc tn hiu c tn s ca xung nhp dng h v cc hi ca xung nhp . Sau th tn hiu c lc s c dng tng t tn hiu iu ch. Thit b ny hot ng nh mt b lc tch cc, c to bi vi mch IC5-TL084. (hnh 2.2).

Hnh 2-5. B gii iu ch Delta

17

Bi 2. iu ch Delta tuyn tnh 1. B to xung nhp - Cp ngun 12 V cho mch in. - Ni dao ng k vi TP1 s dng tn hiu hnh ch nht lm xung nhp ng h cho b iu ch v gii iu ch. Chng ta c th thy xung hnh ch nht c bin thay i t 0 ti 12 V. - Thay i RV1 v lu ti s thay i tn s tn hiu: tn s s thay i trong khong t 16 kHz ti 32 kHz 2. Xung nhp ng h ng b vi b to tn hiu m thanh Xung ng h c chia tn vi h s l 32 nhm to ra mt tn hiu hnh sin a vo b iu ch. Nh vy, d thy rng tn hiu ny c ng b vi xung nhp ng h. V th dao ng k c th d dng hin th c dng sng n nh o c trn b iu ch Delta. Nguyn l hot ng ca tn hiu m thanh ny nh sau: - Cp ngun 12 V cho mch in. - Ni 2 u o ca dao ng k vi im TP1 v TP2. - Kim tra v so snh tn s tn hiu ti TP1 v TP2. - Cm cht 2-3 ni 2 im TP3 v TP4 (AUDIO OUT). Ti TP4 s thy mt tn hiu hnh sin c bin c iu chnh nh RV2. 3. p ng tn s ca mch lc thng thp loi tch cc Yu cu: - Cung cp ngun 12V cho mch in - B cht cm 2-4 - iu chnh tn hiu tng t hnh sin c bin nh-nh khong 200mV v tn s 100Hz t chn s 3 ca b to tn hiu. Chnh RV2 ti mc cao nht. - Ni dao ng k vi chn vo v ra (chn s 3 v 4) ca mch lc thng thp.
18

o in th li vo v li ra v in vo bng di y. Sau , xc nh c trng bin tng t nh trong hnh 2.6. Lu cch tnh khuch i ca b lc:
V Gdb = 20. lg out V in

- Tnh ton di thng b lc (ti -3 dB): l tn s m s p ng ca b lc km hn 3dB so vi gi tr cc i. - Gii thch ti sao khi a 1 xung vung vo b lc th u ra li l mt tn hiu hnh sin. Tn s (Hz) Vvo (nh nh) Vra (nh nh) Gdb

100 200

Hnh 2-6. p ng tn s ca b lc thng thp


19

4. iu ch Delta tuyn tnh - Ni chn TP4 (ANALOG OUT) vi TP5 (ANALOG IN). - Chuyn cng tc SW1 v v tr LINEAR - Chuyn RV3 (STEP SIZE) hn v bn phi v RV4 (GAIN) ln gn mc cao nht. - Chnh RV1 ti 32 kHz - Cung cp ngun cho mch in - Ni dao ng k ti chn TP5, chnh RV2 t mc tn hiu nh nh l 150 mV. - Ni u dao ng k th 2 vi chn TP6 (u ra ca iu ch Delta). - Hnh 2.7 l cc dng sng thu c: nu vic ng b trn dao ng k khng thc hin c th chnh RV2 thc hin ng b d dng hn. - Mt tn hiu xp x vi tn hiu li vo c quan st ti chn TP6: tn hiu ny thu c nh tch phn cc sng vung thu c t b iu ch Delta. - Quan st chn TP6 v TP7 trn dao ng k s c dng sng nh hnh 2.8: sng vung to ra TP7 v tch phn ca n ti TP6.

Hnh 2-7. Dng sng chn TP5 v TP6


20

Hnh 2-8. Dng sng chn TP6 v TP7 - S dng dao ng k quan st ng thi tn hiu tng t li vo, tn hiu s u ra ca b iu ch v tn hiu tch phn thu c ca tn hiu s u ra. Hnh 2.9 l minh ha 3 loi tn hiu ny, tn hiu tng t v tn hiu rng ca t trng ln nhau d so snh. Lu l khi tn hiu rng ca ln hn tn hiu tng t th tn hiu s u ra l 1 v ngc li. - Hnh 2.10 minh ha tn hiu tng t v tn hiu rng ca khi quan st cng vi tn hiu xung ng h. Lu cc v tr sn m ca xung nhp ng h. - Nu tng bin nh nh ca tn hiu li vo ti xp x 500mV v quan st dng sng ti chn TP5 v TP6 s thy c kt qu tng t nh trong hnh 2.11. - Tng bin tn hiu hn na (ti gn gi tr 600mV) v kim tra chc chn rng b tch phn khng th cho p ng chnh xc khi bin tn hiu tng t (xem hnh 2.12). - Vn RV4 ln cc i, lc ny th b tch phn c th cho p ng chnh xc tr li. - Vn RV2 v 0 khng cung cp tn hiu tng t li vo th ti chn TP7
21

s quan st c dng sng vung. Tn hiu ny khi tch phn s thu c tn hiu tam gic ti TP6. Thay i RV3 v RV4 v quan st s thay i bin tng ng ca tn hiu tam gic ny.

Hnh 2-9. Quan st tn hiu chn s 5, 6 v 7

Hnh 2-10. Quan st tn hiu chn s 6 v 1

22

Hnh 2-11. Quan st tn hiu chn s 5 v 6

Hnh 2-12. Quan st tn hiu chn s 5 v 6

23

Bi 3. iu ch Delta thch nghi - Ni chn TP4 (ANALOG OUT) vi chn TP5 (ANALOG IN) - Chuyn cng tc SW1 v CVSD. - Vn RV3 (STEP SIZE v RV4 (GAIN) ln mc cc i - Chuyn RV1 ti 32 kHz - Cung cp ngun DC cho mch in. - Quan st chn TP5 trn dao ng k v chnh RV2 thu c bin nh nh l 500mV. - Quan st tip trn dao ng k tn hiu chn TP6 v kim tra rng tn hiu rng ca p ng tt vi tn hiu tng t. - Chuyn SW1 v v tr LINEAR v thy rng tn hiu rng ca tr thnh tam gic v khng cn p ng tt vi tn hiu tng t li vo. - Chuyn cng tc tr li v tr CVSD v thy rng chnh lch bin b gia cc nh k nhau ca tn hiu rng ca c th mc 100 mV. - Tng bin nh nh ca tn hiu tng t ln 1V v kim tra bin nhy bc (xp x 150 mV). Nguyn nhn l khuch i ca b tch phn tng ln do b lc m hc. - Ni dao ng l vi chn TP7 v TP8. Tn hiu s to bi iu ch Delta thu c ti TP7. Tn hiu c mc in th m chn TP8 khi c t nht 3 bit 0 hoc bit 1 lin tip nhau. Cc xung ny c tch phn nh b lc m hc v lm cho khuch i mc DC ca b tch phn thay i. iu ny cng dn ti dc thay i. - o mc in th mt chiu (DC) ti TP9. Quan st s suy gim mc DC ny khi bin ca tn hiu tng t tng. Gi tr ny s thay i trong khong t 6V n 10V. - Kim tra nh hng ca b lc m hc ln khuch i ca b tch phn (v ng thi nh hng n dc ca xung) khi mc song song 1 in tr
24

6.8 k vi R6 (ni gia chn TP8 v TP9). Lc ny hng s thi gian ca b tch phn gim i. V th, tn hiu 1 chiu dng thay i khuch i s thay i nhanh hn. Hnh 2.14 minh ha u ra ca b tch phn (TP6) vi 2 iu kin l khi in tr 6.8 k khng c ni v c ni.

Hnh 2-13. Tn hiu ti chn 7 v 8

Hnh 2-14. Tn hiu ti chn 6

25

Bi 4. Gii iu ch Delta tuyn tnh - Thit lp ch iu ch v gii iu ch Delta tuyn tnh. - Ni chn TP7 vi TP10 (DM OUT vi DM IN). - Cung cp ngun 12V. - Chnh RV1 ti 32kHz - a tn hiu hnh sin c bin nh nh c 40mV vo TP5 (li vo ca b iu ch). Tn hiu ny c th ly ra t TP4. - Chnh RV3 (STEP SIZE) v RV4 (GAIN) xung mc ti thiu. - Quan st tn hiu ti TP6 v TP11 trn dao ng k. Chnh nh RV4 thu c dng sng ging nh tn hiu khi phc. Tn hiu trn TP6 s dng trong qu trnh iu ch, tn hiu trn TP11 l tn hiu thu c (xem hnh 2.15). Hai tn hiu l ging nhau, s khc bit duy nht l tr mt xung nhp ca tn hiu nhn m thi.

Hnh 2-15. Tn hiu ti chn 6 v 10

26

Bi 5. Gii iu ch Delta thch nghi (CVSD) 1. Thit lp CVSD - Thit lp ch iu ch v gii iu ch Delta thch nghi (CVSD). - Thc hin cc khu kim tra tng t vi bi trc nhng lu tng bin ca tn hiu tng t vo b gii iu ch. - Quan st tn hiu ti TP8 v TP14 trn dao ng k, kim tra cc xung xem c ging nhau hay khng (xung gii iu ch s tr mt xung nhp so vi xung iu ch). - Quan st tn hiu ti TP14 v TP10 trn dao ng k. Thy rng trn TP14 s xut hin xung khi m li vo ca b gii iu ch l 3 bit 1 hoc 3 bit 0 lin tip. 2. Lc ti to tn hiu - Chun b mch in nh bi trc. - Ni jumper vo TP11 v TP12. Dng dao ng k quan st tn hiu trn chn TP12 v TP13 ca mch in. chnh l tn hiu vo v tn hiu ra ca b lc. Tn hiu tng t ban u c xp x bng tn hiu rng ca c quan st trn TP11. Sau khi tn hiu c lc v tch khi cc thnh phn tn s ca xung nhp ng h s c quan st trn TP13. - Quan st tn hiu trn TP5 (ANALOG IN) v TP13 (ANALOG OUT) s thy hai tn hiu hnh sin. Chnh RV5 chnh cho bin hai tn hiu chn TP5 v TP12 l ging nhau. 3. tuyn tnh - Chun b mch in nh bi trc. - Quan st TP5 v TP13 trn dao ng k. - Chnh RV2 tn hiu ti TP5 c bin nh nh l 100mV, xc nh bin ca TP13. Thay i RV2 in cc gi tr tng ng vo trong bng di y v v trn hnh 2.16. Nhn xt rng vi gi tr bin nh
27

nh u vo nm trong khong 100mV ti 1.5V th t l bin gia TP5 v TP13 l gn nh khng i quanh gi tr 1. - Chnh mch in ch tuyn tnh v lp li thao tc trn. Kim tra tuyn tnh lc ny.

Vvo (nh nh) 0.1 0.2

Vra (nh nh)

Hnh 2-16. Kim tra tuyn tnh 4. Nhiu lng t ha Nhiu lng t c trnh ny trong phn 1.2 c th c quan st trn dao ng k nh sau: - mch in hot ng ch thch nghi. - Ni TP4 vi ANALOG IN v chnh RV2 bin nh nh ca tn hiu c 500 mV.
28

- Quan st tn hiu trn TP4 v TP6 bng dao ng k. - Chnh phn di theo chiu dc ca 2 knh dao ng k ging nhau ri chn chc nng ly hiu s ca tn hiu trn dao ng k (A-B). Thao tc ny cho php quan st s khc nhau gia tn hiu tng t v tn hiu xp x (chu nhiu lng t). - Hnh 2.17 minh ha dng sng ca nhiu lng t trong cc ch tuyn tnh v thch nghi. ch tuyn tnh th nhiu ch ph thuc vo qu ti dc m thi.

Hnh 2-17. Nhiu ht ch tuyn tnh v thch nghi 5. Truyn ting ni - mch in hot ng ch thch nghi. - S dng micro ly tn hiu m thanh lm tn hiu cn iu ch bng cch ni micro vo khe cm MIC trn mch. Ni loa vi chn TP13 nghe c tn hiu ni thu. - Lng nghe m thanh thu c trong cc trng hp sau:
29

- Thay i tn s xung nhp (chnh RV2) - Thay i ch hot ng ca mch in gia 2 ch tuyn tnh v thch nghi. Cu hi 1. Nu bin ca tn hiu hnh sin s tng nu tn s xung ng h gim: gii thch ti sao? 2. Trnh ton di thng b lc. 3. Gii thch ti sao khi a 1 xung vung vo b lc th u ra li l mt tn hiu hnh sin.

30