Está en la página 1de 8

Đồ án tốt nghiệp Đại học Trần Thanh Định

3.4.2. NGN thực tế đã và đang triển khai của VNPT


Trong đồ án này xin được trình bày cấu trúc cơ bản triển khai xây dựng NGN
giai đoạn 3 (năm 2006-20010):
Giái pháp xây dựng NGN được VNPT lựa chọn là giải pháp SURPASS của
Siemens. Với lựa chọn này NGN của VNPT sẽ sử dụng cấu trúc và thiết bị do Siemens
cung cấp với hệ thống thiết bị cụ thể là hiE, hiA,hiG…Theo cấu trúc đó NGN của
VNPT sẽ được tổ chức theo 3 lớp: Lớp truyền tải, lớp truy nhập, lớp điều khiển.
• Lớp truyền tải
Lớp truyền tải sử dụng các bộ định tuyến chuyển mạch và truyền dẫn quang. Hiện
đã triển khai:
- 3 bộ core Router Switch M160 của JUNIPER với thông lượng chuyển mạch
là 160 Gb/s được đặt tại Hà Nội, Tp HCM và Đà Nẵng.
- 33 bộ Router biên là các thiết bị ERX 1410 và ERX 1440 đặt tại 33 tỉnh
thành phố được xác định là những vùng có lượng cao. Đó là các địa phương:
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải
Dương, Nam Định, Nghệ An, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam,
Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắc Lắc, Quảng Nam,
Quảng Trị, Bình Dương, Đồng Nai, Tp HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ, Lâm
Đồng, Bạc Liêu, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bình
Thuận.
- Băng thông kết nối giữa các bộ 03 Core Router Switch là STM 16 – 2.5
Gb/s và định hướng tương lai sẽ là 20Gb/s sử dụng công nghệ truyền dẫn
quang DWDM (ghép kênh phân chia theo bước sóng chặt).
Đồ án tốt nghiệp Đại học Trần Thanh Định

SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG MẠNG NGN - VNPT


Hanoi (HNI AD358S2686E-09) 2 x hiD6615
Ho Chi Minh City (HCM AD358S2689E-09)
VoIP 8xGE elk. 8xGE VoIP
315 x E1 1xhiG1200 V5.0 1xhiG1200 V5.0 315 x E1
(5xSTM1) (5xSTM1)
C7 signaling redundant 10/100bT 2 x GE 1 x GE
VoIP
via STP PHub 10/100bT 5x8 P
STP 28 MoPC GE 3x3 P
Swi tch 112 x E1 E 6 x 100bT GE 4x2 P VoIP redundant C7 signaling
SS7 S POS-STM1
6 x 100bT 10/100bT 3x8 P PHub via STP
PSTN / ISDN A ATM-STM1
GE 3x1 P 12 x 100 bT EE 56 MoPC's Switch STP
112 E1 GE 3x2 P
POS-STM1 1x4 P 12 x 100 bT SS 224 x E1 SS7
VoIP 1xhiG1000 V3.0T NetManager /iNMC
NetManager / ATM-STM1 AA
832 x E1 5 x hiD6610
GE 1x1 Ports E&B Router Boot Remote POS-STM4 1x1 P
4xhiG1000 V3.0T PSTN / ISDN
POS-STM1 1x4 Ports 224 E1
ERX-1440
non redundant ATM-STM1 1x4 Ports BRAS ERX-1410 VoIP
26 x hiG1100 V2.0 HiE9200 V3.2 GE 4x1 Ports
3 x GE E&B Router 928 x E1
104 x 100 bT POS-STM1 1x4 Ports
ERX-1440 5 x hiD6610

Hai Phong (HPG AD358S2690E-04)


hiQ4200 HiE9200V3.2 ATM-STM1 3x4 Ports
HiR200 HiR200 4 x GE ERX-1410 44 x 100bT non redundant
C7 signaling redundant 29 x hiG1100 V2.0
VoIP 10/100bT
via STP PHub 10/100bT 1x8 P
STP
SS7
Switch 56 x E1
VoIP
14 MoPC
E
S
3 x 100bT
3 x 100bT
GE
POS-STM1
ATM-STM1
1x1 P
1x4 P
2x4 P
7x1 P
Vung Tau (VTU AD358S2695E-03)
PSTN / ISDN A
10/100bT C7 signaling
56 E1 To VNN redundant
1xhiG 1000 V3.0T 10/100bT 1x8 P VoIP via STP
32 x E1 PHub
E&B Router 3xGE SD4250 GE 1x1 P 4x1 P
Swi tch STP
non redundant 4 x 100bT 1 x GE Layer 2/Layer3 Switch POS-STM1 1x4 P EE 14 MoPC
ERX-1410 3 x 100bT SS7
1 x hiD6610 ATM-STM1 2x4 P SS 56 x E1
Layer2/Layer3 Switch To VNN 3 x 100bT

Hanoi PSTN / ISDN


1xhiG1100 V2.0 AA

Quang Ninh (QNH AD358S2691E-04) Ho Chi Minh City 2xGE


E&B Router 1xhiG1000 V3.0T
56 E1

C7 signaling
via STP
redundant
PHub
VoIP
10/100bT
10/100bT 1x8 P
(HNI AD358S2686E-09) (HCM AD358S2689E-09)
ERX-1410

STP 14 MoPC GE 1x1 P 2x1 P


Switch 56 x E1 E 3 x 100bT POS-STM1 1x4 P
SS7 S
3 x 100bT ATM-STM1 2x4 P

Can Tho (CTO AD358S2696E-04)


VoIP
PSTN / ISDN A To VNN
56 E1 1xGE
32 x E1 1xhiG1000 V3.0T
E&B Router C7 signaling
non redundant 4 x 100 bT 1 x GE 10/100bT redundant
ERX-1410 VoIP via STP
10/100bT 1x8 P
1 x hiD6610 PHub STP
GE 1x1 P 5x1 P 14 MoPC Switch
1xhiG1100 V2.0 EE SS7
POS-STM1 1x4 P 3 x 100bT 56 x E1

HA TAY (HTY AD358S2786E-03)


SS
ATM-STM1 2x4 P 3 x 100bT
To VNN
AA
VoIP PSTN / ISDN
56 E1
C7 signaling redundant 10/100bT 2xGE 1xhiG1000 V3.0T
VoIP 10/100bT 1x8 P E&B Router 32 x E1
via STP PHub
GE 2x1 P ERX-1410 4 x 100bT non redundant
STP 14 MoPC 1 x GE
Switch 56 x E1 E 3 x 100bT POS-STM1 1x4 P 1 x hiD6610
SS7 S
3 x 100bT ATM-STM1 To VNN 1xhiG1100 V2.0
VoIP A
PSTN / ISDN
32 x E1
56 E1

non redundant
1xhiG 1000 V3.0T
4 x 100 bT 1 x GE
E&B Router
ERX-1410
1xGE
Dong Nai (DNI AD358S2697E-03)
C7 signaling
1 x hiD6610 10/100bT redundant
VoIP via STP
1xhiG1100 V2.0 10/100bT 1x8 P PHub STP
Swi tch

Phu Tho (PTO AD358S2790E-03)


GE 5x1 P EE 28 MoPC
6 x 100bT 112 x E1 SS7
POS-STM1 2x4 P SS
6 x 100bT
10/100bT To VNN ATM-STM1 AA
PSTN / ISDN
C7 signaling redundant 112 E1
VoIP 10/100bT 1x8 P
3xGE
via STP PHub 2xhiG1000 V3.0T
GE 1x1 P 2x1 P
STP 14 MoPC
POS-STM1 1x4 P 1x4 P
E&B Router GE 1x1 Ports
Switch 56 x E1 E 3 x 100bT
SS7 S ATM-STM1 2x4 P 1x4 P ERX-1410 POS-STM1 1x4 Ports
VoIP 3 x 100bT To VNN
PSTN / ISDN A
Hanoi PT bras
ATM-STM1 2x4 Ports
56 E1
ERX-1410 BRAS ERX-705
1xhiG1000 V3.0T 1xGE

Binh Duong (BDG AD358S2698E-04)


96 x E1 E&B Router HCM PT bras
non redundant 12 x 100 bT 1 x GE ERX-1410

Vinh Phuc (VPC) To VDC 1 To VDC 2 ERX-1410


1 x hiD6610 10/100bT
3xhiG1100 V2.0 VoIP
10/100bT C7 signaling
5 x Atm-stm1 4-port
Thai Nguyen (TNN AD358S2791E-03)
PHub

1 Ge + 1 Pos-stm1
GE
28 MoPC
via STP

2 x Pos-stm1
1 x atm-e3 4-port POS-STM1 EE 112 x E1 STP
To VNN Switch

1 Ge + n Pos
6 x Atm-stm1 4-port BRAS ERX-1410

1 Ge + n pos
1 x Pos-stm1 4-port To VNNATM-STM1 2x4 P SS
10/100bT AA SS7
C7 signaling redundant 2 x Ge 1-port 1 x Pos-stm1 4-port FE 1x2 Ports
VoIP 10/100bT 1x8 P 2 x Ge 1-port 6xGE 2 x GE GE 7x2 P
1xhiG 1100 V2.0
via STP PHub
GE 1x1 P 2x1 P
FE 1x8 Ports
2xhiG1000 V3.0T 112 E1
non redundant PSTN / ISDN
STP 14 MoPC E&B Router GE 1x1 Ports redundant
Swi tch 56 x E1 E 3 x 100bT POS-STM1 1x4 P 32 x E1
SS7 S ERX-1440 POS-STM1 1x4 Ports 12 x
3 x 100bT ATM-STM1 2x4 P 2x4 P BRAS ERX-705
VoIP A To VNN ATM-STM1 1x4 Ports 100bT
PSTN / ISDN FE 1x8 Ports
56 E1
5 x GE 4x100bT
1xhiG1000 V3.0T 1xGE 4 x GE
GE 2x1 Ports
32 x E1 E&B Router 1 x POS-STM1 6xFE 1 x hiD 6610 1xGE ATM-STM1 1x4 Ports
1 x POS-STM1 10/100bT
non redundant 4 x 100 bT 1 x GE ERX-1410
1 x POS-STM1
Lam Dong (LDG AD358S2782E-02)
1 x hiD6610 1 x POS-STM1 GE 2x1 P 10/100bT
1xhiG1100 V2.0 1 x POS-STM1 Pos-stm1 7x4 P 7x4 P GE 1x1 P 1 x POS-STM1

Hai Duong (HDG AD358S2787E-02) 1 x POS-STM1 STM-4 Pos 2x4 P Pos-stm1 9x4 P 2x4 P 1 x POS-STM1 VoIP redundant
Pos-stm16 2x1 P Pos-stm16 PHub C7 signaling
1 x POS-STM1 STM-4 Pos 1x4 P 1 x POS-STM 1 3 x 100bT
EE 14 MoPC via STP
10/100bT 1 x POS-STM1 GE 2x2 P 2x2 P Pos-stm16 2x1 P 1 x POS-STM1 56 x E1
C7 signaling redundant 10/100bT 1x8 P 10/100bT 3 x 100bT SS STP
VoIP GE 4x2 P 2x2 P 1 x POS-STM1 AA Switch
via STP PHub GE 1x1 P 1x1 P 1 x POS-STM1 10/100bT BRAS ERX-1410 SS7
STP 28 MoPC
POS-STM1 1x4 P 1 x POS-STM1 Core Router 1 x POS-STM1 GE 8x1 P 10/100bT 1x8 P 56 E1
Swi tch 112 x E1 E 6 x 100 bT
SS7 S ATM-STM1 2x4 P 2x4 P 1 x POS-STM1 M160 Core Router 1 x POS-STM1 POS-STM1 GE 1x1 P
1xhiG1000 V3.0T PSTN / ISDN
A 6 x 100 bT
PSTN / ISDN To VNN 1 x POS-STM1 M160 1 x POS-STM1 ATM-STM1 POS-STM1 1x4 P
112 E1 ATM-STM1 2x4 P
2xhiG1000 V3.0T 1 x POS-STM1 1 x POS-STM1 To VNN
E&B Router 1xGE
1 x POS-STM1 E&B Router
ERX-1410 Pos-stm16 Pos-stm16 4 x GE
1 x POS-STM1 ERX-1410

Nam Dinh (NDH AD358S2788E-03) Bac Lieu (BLU AD358S2780E-02)


C7 signaling redundant 10/100bT
VoIP 10/100bT 1x8 P
C7 signaling
via STP PHub 10/100bT 1x2P VoIP redundant via STP
STP 14 MoPC GE 1x1 P 2x1 P 10/100bT 10/100bT 1x8 P PHub
Swi tch E 3 x 100 bT Sw itch STP
SS7
56 x E1 POS-STM1 1x4 P
GE 1x1 P GE 1x1 P 14 MoPC
S 3 x 100 bT EE SS7
VoIP A 3 x 100 bT ATM-STM1 2x4 P POS-STM1 1x4 P SS 56 x E1
PSTN / ISDN To VNN
Pos-stm1 5x4 P 3x4 P 3 x 100 bT
56 E1 STM-4 Pos
ATM-STM1 1x4 P AA
PSTN / ISDN
1xhiG1000 V3.0T 56 E1
64 x E1 E&B Router 1xGE Pos-stm16 2x1 P To VNN 1xhiG1000 V3.0T
non redundant 8 x 100bT 1 x GE ERX-1410 GE 1x2 P 1x2 P Pos-stm1
2 x GE E&B Router
1 x hiD6610 ERX-1410
2xhiG1100 V2.0

Nghe An (NAN AD358S2789E-03)


Core Router
M160
1P
os
Tien Giang (TGG AD358S2783E-02)

1xPOS-STM1
1xPOS-STM1
10/100bT -stm
C7 signaling redundant 1

1xPOS-STM1
VoIP

1xPOS-STM1
10/100bT 1x8 P
via STP

1xPOS-STM1
PHub To VDC 3
GE 1x1 P 7x1 P C7 signaling

1xPOS-STM1
STP

1xPOS-STM1
28 MoPC 10/100bT 1x2 P redundant
Switch E VoIP via STP

1xPOS-STM1
112 x E1 6 x 100bT POS-STM1 1x4 P 1x4 P
SS7 S ATM-STM1 1x4 P 10/100bT 1x8 P PHub STP
VoIP 6 x 100bT Switch
PSTN / ISDN A To VNN GE 1x1 P 2x1 P
3 x 100 bT EE 14 MoPC
56 x E1 SS7
112 E1 POS-STM1 1x4 P SS
2xhiG 1000 V3.0T 3 x 100 bT VoIP
96 x E1 E&B Router 3xGE ATM-STM1 1x4 P 1x4 P AA
PSTN / ISDN
non redundant 12 x 100bT 1 x GE ERX-1410 To VNN 56 E1
VoIP
1xhiG1000 V3.0T
To VNN

To VNN

To VNN
32 x E1
To VNN

1 x hiD6610

To VNN
4xGE

1xGE
1xGE

1xGE

1xGE
To VNN

To VNN
2xGE
E&B Router

2 x GE 6xGE
64 x E1

3xGE
2xGE

3xhiG1100 V2.0 1xGE 4 x 100bT non redundant


ERX-1410

Bac Ninh (BNH AD358S2785E-03)


1xhiG 1100 V2.0

10/100bT 1x2 P 10/100bT 10/100bT


1 x GE
1 x hiD 6610
8 x 100bT Long An (LAN) non redundant
1xhiG1100 V2.0
C7 signaling redundant 10/100bT 10/100bT 10/100bT 10/100bT 10/100bT
VoIP 10/100bT

Vinh Long (VLG AD358S2784E-03)


via STP PHub 10/100bT 1x8 P 10/100bT 10/100bT 1x8 P 10/100bT 1x8 P 10/100bT 10/100bT 10/100bT
STP 14 MoPC GE 1x1 P 2x1 P GE GE 1x1 P 2x1 P GE 1x1 P 4x1 P GE GE 7x1 P GE 2x1 P GE 2x1 P
Switch 56 x E1 E 3 x 100 bT POS-STM1 1x4 P POS-STM1 POS-STM1 1x1 P
SS7 POS-STM1 1x4 P POS-STM1 1x4 P POS-STM1 1x4 P POS-STM1 1x4 P POS-STM1 1x4 P
S
VoIP 3 x 100 bT ATM-STM1 2x4 P 2x4 P ATM-STM1 1x4 P ATM-STM1 1x4 P 2x4 P ATM-STM1 2x4 P ATM-STM1 ATM-STM1 ATM-STM1 2x4 P ATM-STM1 1x4 P C7 signaling
PSTN / ISDN A
To VNN GE 5x2 P GE 8x2 P 10/100bT
VoIP redundant via STP
56 E1 10/100bT 1x8 P PHub STP
BRAS ERX-1440

1xhiG1000 V3.0T GE 1x1 P 2x1 P 14 MoPC Switch


32 x E1 1xGE E&B Router E&B Router EE SS7
E&B Router E&B Router E&B Router E&B Router E&B Router E&B Router POS-STM1 1x4 P 3 x 100 bT 56 x E1
4 x 100bT 1 x GE ERX-1410 ERX-1440 ERX-1410 3 x 100 bT
SS
ERX-1410 ERX-1440 ERX-1410 ERX-1410 ERX-1410
1 x hiD6610 To VNN
ATM-STM1 1x4 P 1x4 P AA
PSTN / ISDN
VoIP

Quang Nam (QNM AD358S3535E-01)


1xhiG 1100 V2.0 56 E1
1xhiG 1000 V3.0T

Hoa Binh (HBH AD358S3530E-01)

Quang Tri (QTI AD358S3534E-01)


1xGE
1 x GE

1 x GE
1 x GE

1 x GE

1 x GE
Dak Lak (DLK AD358S3536E-01)
E&B Router 32 x E1
Da Nang (DNG AD358S2694E-05)

ERX-1410
Gia Lai (GLI AD358S2781E-03)

1 x GE 4 x 100bT non redundant

Dong Thap (DLP)


10/100bT
1 x hiD 6610
Hue (HUE AD358S2692E-03)

C7 signaling
Khanh Hoa (KHA AD358S2693E-03)

1 x hiD6610

1 x hiD6610
1 x hiD6610

1 x hiD6610

1 x hiD6610
VoIP
3x8 P
2x1 P
1x4 P
3x4 P

10/100bT
3 x 100bT
3 x 100bT

1xhiG1100 V2.0
3 x 100bT
3 x 100bT

via STP GE 2x1 P


STP
Swi tch 64 x E1 non redundant POS-STM1 1x4 P
8x
An Giang (AGG AD358S2779E-02)
BRAS ERX-1440

POS-STM1
ATM-STM1

SS7
10/100bT

ATM-STM1 1x4 P
1x2 P
1x8 P
1x1 P
1x4 P
2x4 P

100bT 1 x GE
PSTN / ISDN
GE

2 x GE
1 x hiD6610 To VNN

100bT
100bT

100bT
4 x 100bT

100bT

12 x
C7 signaling

12 x
8x
2xhiG1100 V2.0
4x
POS-STM1
ATM-STM1

redundant
10/100bT
10/100bT

E&B Router 1xGE


1xhiG1000 V3.0T

10/100bT VoIP via STP

3xhiG1100 V2.0
1xhiG1000 V2.0

2xhiG1100 V2.0

5xhiG1100 V2.0
GE

ERX-1410 10/100bT 1x8 P PHub STP


2 x hiD6610

14 MoPC Switch
MLSW ER16 Enterasys GE 1x1 P 6x1 P EE SS7
3 x 100 bT 56 x E1
VoIP

VoIP
VoIP

VoIP

VoIP
(24 x 100bT) POS-STM1 1x4 P SS
3 x 100 bT
8 x 100bT

To VNN AA
PSTN / ISDN
Hung Yen (HYN AD358S3531E-01)
ATM-STM1 1x4 P
3 x 100bT
3 x 100bT

100bT
12 x

3xGE 56 E1
1xhiG1000 V3.0T
2xhiG1000 V3.0T

non redundant

non redundant

non redundant
C7 signaling 10/100bT E&B Router
1xhiG1000 V3.0T

VoIP

BRAS ERX-705
via STP 10/100bT ERX-1410
VoIP

STP GE 2x1 P
E
S
A

E
S
A

44 x 100bT

Switch 64 x E1 non redundant


redundant

redundant

8 x POS-STM1 1x4 P
VoIP

SS7
14 MoPC

14 MoPC

100 bT 1 x GE ATM-STM1 1x4 P


PHub

56 E1

PHub

56 E1

PSTN / ISDN To VNN


2xhiG 1100 V2.0
1 x hiD6610
1xGE Kien Giang (KGG AD358S3538E-01)
E
S
A

E&B Router C7 signaling


1x1 Ports
1x4 Ports
1x4 Ports
redundant

10/100bT
ERX-1410 VoIP via STP
E
S
A

28 MoPC
redundant

10/100bT
112 E1

STP
1xhiG1100 V2.0

PHub

11xhiG1100 V2.0
2xhiG1100 V2.0

Sw itch
14 MoPC

GE

160 x E1
56 x E1

64 x E1
56 x E1

96 x E1
SS7
PHub

56 E1

VoIP

32 x E1
VoIP

POS-STM1 1x4 P

Ha Nam (HNM AD358S3532E-02)


POS-STM1
ATM-STM1

ATM-STM1 non redundant


To VNN 1 x GE 4 x 100bT PSTN / ISDN
VoIP

GE
112 x E1

CT06 GE 5x2 P 1 x hiD6610


56 x E1

10/100bT 4xGE
C7 signaling 1xhiG1100 V2.0
non redundant

10/100bT E&B Router


non redundant

via STP VoIP GE 1x1 Ports


non redundant

GE 2x1 P ERX-1440
64 x E1

32 x E1

STP POS-STM1 1x4 Ports


352 x E1

Switch POS-STM1 1x4 P ATM-STM1 1x4 Ports


SS7 160 x E1 non redundant 20 x ATM-STM1 1x4 P
100bT 1 x GE BRAS ERX-705
PSTN / ISDN To VNN

Binh Thuan (BTN AD358S3537E-01)


1 x hiD6610
1xGE
5 x hiG1100 V2.0 E&B Router
ERX-1410 C7 signaling
10/100bT VoIP via STP
10/100bT STP
GE 2x1 P
Sw itch

Thanh Hoa (THA AD358S3533E-02) 32 x E1 SS7


POS-STM1 1x4 P
ATM-STM1 2x4 P 1 x GE 4 x 100bT PSTN / ISDN
10/100bT To VNN
C7 signaling 1 x hiD6610 non redundant
VoIP 10/100bT
via STP GE 2x1 P
1xGE 1xhiG 1100 V2.0
STP POS-STM1 2x4 P E&B Router Solution Products Date: 8.2.2007
Switch 224 x E1 non redundant 28 x ERX-1410
C7 signaling

C7 signaling

To VNN
C7 signaling

C7 signaling

SS7
C7 signaling

C7 signaling

C7 signaling
ATM-STM1 1x4 P hiG 1000/1100/1200
S3.2: hiG1000 V3.0T
via STP

via STP

100bT 1 x GE
via STP

via STP
via STP

via STP

via STP
PSTN / ISDN 2 x hiD6610 1xGE hiG1100 V2.0
BC_5.2 hiG1200 V5.0 VNPT
7 x hiG1100 V2.0 E&B Router VT_6.2
1 SN FN1 E CNM 8.2.07
New New ERX-1410
Move existing ERX 1410 Ha Noi to Dac Lac, Router Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte
ERX1440 ERX1410 created by HW/DB-Engineering Page
HCM to ERX Lam Dong Interface Existing New vorbehalten. Proprietary data, company
3-
confidential. All rights reserved.

Hình 3.7: Sơ đồ triển khai NGN của VNPT


Đồ án tốt nghiệp Đại học Trần Thanh Định

hiE 9200 - Hanoi


NetM-Boot V6.2 NetManager V 6.2
CT 1 CT 2 CT 3 FS CS PDC-CS ADIR MFS APATCH DM-CS SPOTS PDC UPS03 UPS04
UPS01 UPS02
1x 1x 1x 1x
UPS UPS UPS UPS
3000 3000 3000 3000

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT
1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT

1x 100bT
1x100bT
L2 SWITCH 24 (3Com SuperStack 4400 SE) Switch NETM

Hanoi (HNI AD358S2686E-09)


MCP-1 ... MCP-12 MCP-1 ... MCP-12 IP UNITY Mereon 6000 hiQ4200 R10 Entry Configuration
Management Server Realtime
MCP01 LTG 2801 -2855 hiG´s MCP11 LTG 2201 -2263 hiR200 Media Server R 3.1 BC5.2 Server
OAM & P MCP02 LTG 2901 -2955 hiG´s MCP12 LTG 2301 -2363 hiG´s Firewall Tenant Portal Com Manager, Attendant,
AGENT MCP03 LTG 3001 -3055 hiG´s MCP13 LTG 1601 -1663 hiG´s Admin Service, Communication &
Provide Portal Presence Service
V24 IOP:UNI MCP04 LTG 3101 -3155 hiG´s MCP14 LTG 1701 -1763 hiG´s
IOP:SCDP MCP05 LTG 2401 -2455 hiG´s MCP15 LTG 1801 -1863 hiG´s IP UNITY JUNIPER IBM x336 IBM x346 eth7 IBM x346 eth1
2x100bT Netscreen 208 0 & 1 Node 0 & 1 Node 0 & 1 eth3 Node 0 & 1 eth3
MP:OAM MCP01 -> LTGSET: 28-xx Mediaserver
MCP06 LTG 2501 -2555 hiG´s MCP16 LTG 1901 -1963 hiG´s MCP09 -> LTGSET: 20-xx MCP17 -> LTGSET: 12-xx

Port1
Port1
Port4
Port4
Port3
Port3
Port2
Port2
Port5
Port5
Port6
Port6
MCP02 -> LTGSET: 29-xx MCP10 -> LTGSET: 21-xx MCP20 -> LTGSET: 15-xx 0& 1

eth3
eth0
eth5
eth2
eth4
eth1
eth6
eth6

eth1
eth6
eth5
eth2
eth4
eth0
eth8
eth8

eth6
eth2
eth7
eth4
eth5
eth0
eth8
eth8
SIGNALING GATEWAY hiS700 V4 MCP07 LTG 2601 -2608 hiR200 MCP17 LTG 1201 -1263 hiG´s MCP03 -> LTGSET: 30-xx MCP11 -> LTGSET: 22-xx

2
C7 signalling
hiE9200 S3.2 MCP08 LTG 2701 -2763 hiG´s MCP20 LTG 1501 -1507 hiG´s
MCP04 -> LTGSET: 31-xx MCP12 -> LTGSET: 23-xx

2 x 1000bT DMZ_ext.1
2 x 1000bT DMZ_ext.1
1 x 100bT CTRL_ctrl.1
1 x 100bT CTRL_ctrl.1
MCP05 -> LTGSET: 24-xx

1 x 100bT CTRL_oam
1 x 100bT CTRL_oam
Via STP MCP13 -> LTGSET: 16-xx

1 x 100bT DMZ_ext.0
1 x 100bT DMZ_ext.0
1 x 100bT DMZ_ext.1
1 x 100bT DMZ_ext.1

2 x 100bT DMZ_oam

1 x 100bT DMZ_oam
1 x 100bT DMZ_oam
1 x 100bT DMZ_oam

2 x 100bT DMZ_oam

1 x 100bT DMZ_oam
2 x 1000bT DMZ_ctrl
2 x 1000bT DMZ_ctrl
LIC

2 x 1000bT CTRL_billing
1 x 100bT DMZ_ctrl
1 x 100bT DMZ_ctrl

2 x 1000bT CTRL_billing
CALL FEATURE SERVER#1 MCP06 -> LTGSET: 25-xx

2 x 1000bT CTRL_ctrl.1

2 x 1000bT CTRL_ctrl.0
MCP14 -> LTGSET: 17-xx

2 x 1000bT CTRL_crlt.1

2 x 1000bT CTRL_ctrl.0
2 x 1000bT CTRL_ctrl.0

2 x 1000bT CTRL_ctrl.0
1x 2 MCP09 LTG 2001 -2063 hiG´s

3 x 100bT CTRL_oam
3 x 100bT CTRL_oam
3 x 100bT CTRL_oam
3 x 100bT CTRL_oam

3 x 100bT CTRL_oam
3 x 100bT CTRL_oam
1 x 100bT CTRL_oam
1 x 100bT CTRL_oam
MCP07 -> LTGSET: 26-xx MCP14 -> LTGSET: 18-xx
(max. 8 E1) MCP10 LTG 2101 -2163 hiG´s MCP08 -> LTGSET: 27-xx MCP14 -> LTGSET: 19-xx
PACKET MANAGER
MCP MCP MCP MCP MCP MCP
MCP1 MCP8 MCP9 MCP16 MCP17 MCP20
... ... 2 x GE elk.

MCPU 0

MCPU 1

MCPU 0

MCPU 1

MCPU 1

MCPU 0

MCPU 1

MCPU 1

MCPU 0

MCPU 1
MCPU 0

MCPU 0
(TAGGED VLAN´s)
47 40 37 38 39 21/23 22/24 5/6 7/8 13/14 Summit400-0
CONTROL
48 45 46
EXT24 0 1 EXT24 0 1 EXT24 0 1 47 40 37 38 39 21/23 22/24 5/6 7/8 13/14 Summit400-1
46 45 CONTROL
48
PM1 PM2 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 PM10 PM11 PM12 PM13 PM14 PM15 PM16 PM17 PM18

link 1&3

link 1&3
link 1&3

link 1&3

link 1&3

link 1&3

link 1&3

link 1&3

link 1&3

link 1&3
PM3

2 x 100bT

2 x 100bT

2 x 100bT

2 x 100bT

2 x 100bT
2 x 100bT

2 x 100bT
2 x 100bT

2 x 100bT

2 x 100bT

2 x 100bT
(TAGGED VLAN´s) 47 45 18/19 20 Summit200-0
46 36 OAM & BILLING 1/2 3 7/8 9/10 11
48 49
47 46 45 36 35 18/19 OAM
20 & BILLING 1/2 3 7/8 9/10 11 Summit200-1
48 49
MBDE 0 MBDE 1 MBDE 2 MBDE 3 MBDE 4
PCU 001 eth
PCU 256 eth
PCU 002 eth
PCU 255 eth
PCU 003 eth
PCU 254 eth
PCU 004 eth
PCU 253 eth
PCU 005 eth
PCU 252 eth
PCU 006 eth
PCU 251 PCU 007 eth
PCU 250 PCU 008 eth
PCU 249 PCU 009 eth
PCU 248 MBDE MBDE MBDE MBDE MBDE
Appl
. CoPl Appl. CoPl Appl. CoPl Appl. CoPl Appl. CoPl

(TAGGED VLAN´s)

(TAGGED VLAN´s)
(PCU,MCP) (PCU,MCP) (PCU,MCP) (PCU,MCP) (PCU,MCP)

RTP (Primary)
RTP (Primary)
Ctrl (Primary)
Ctrl (Primary)
H.248 H.248 SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP

1 x GE elk.

1 x GE elk.
VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK VOPTRUNK

2 x 100bT link 0 & 2


2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2

2 x 100bT link 0 & 2


MCPOAM MCPOAM

1 x 100bT OAM
1 x 100bT OAM
eri0
ce0

ce2
eri1

ce1

ce3

eri0

ce0
ce2

eri1

ce1
ce3
eri0
ce0
ce2
eri1
ce1
ce3

eri0
ce0

ce2
eri1
ce1

ce3

eri0

ce0
ce2

eri1
ce1

ce3

eri0
ce0

ce2

eri1
ce1
ce3

eri0
ce0

ce2

eri1

ce1
ce3

eri0
ce0
ce2
eri1

ce1

ce3

eri0
ce0
ce2

eri1
ce1
ce3

eri0
ce0
ce2
eri1

ce1
ce3

eri0
ce0
ce2

eri1
ce1
ce3

eri0
ce0

ce2
eri1

ce1
ce3

eri0
ce0

ce2
eri1

ce1

ce3

eri0
ce0