Está en la página 1de 1

CONCEJO DE ARTICA

ARTIKAKO KONTZEJUA
Ayuntamiento de Berrioplano
Berriobeitiko Udala
(Navarra Nafarroa)

INSTANCIA GENERAL / ESKABIDE OROKORRA


__________________________________________________________________(e)k /
con DNI n ______________________________________________ NAN zk. duenak /
con domicilio en __________________________________________________ kalean /
n ________ zk.an / piso _______ solairuan / municipio _________________________
herrian bizi eta / telfono _____________________________________ tel. zk. duenak

EXPONE / ZERA AZALTZEN DUT:


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SOLICITA / ZERA ESKATZEN DUT:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Artica, a _____ de ___________________de __________
Artikan, ________(e)ko ________________aren ____(e)an
Firma/ Sinadura:
SRA. PRESIDENTA DEL CONCEJO DE ARTIKA
ARTIKAKO KONTZEJUKO PRESIDENTE JAUNARI.