Está en la página 1de 177

IdenTificacin y justificacin de lo s

p'CKedim ienlos e spe<: ifico s de lo Hist oria,


Propuesto de Irabojo (definicin de l

procedimiento, secuendadon de la s
tit<nicos, o bjetivos, ejemplos de
acli"idod" .. .) desde Ciclo Inicial d e
Primaria henlo e l Segundo Ciclo de la ESO.

10

PROCEDIMIENTOS EN
HISTORIA
Un punto de vista didctico

~
Z

1 e e
......

.. 00-.- ... . _

Cri tofo r-A. Trepot


....

"" ""U.Vl"" PE 1 " ,C"'-OI"o

PROCEDIMIENTOS EN
HISTORIA
Un punto de vista didctico

Mc:>lerioles para la innovociOn

IJJl TUU A L

edlJCQnvQ

ee

(_

.n__

l ..... . . .
Ut<IVfllSrtAlllf DARCf.UA

CristOfolA. Trepot

007 4 1 0

S-.lln ...."...,

~.

.-'F'....
e.... v..
...................[. 1 _

diIlaoolo ...._ , ... _ ,

A~calc<;tn

1lll",<tu 1<In

,
...... _...

"
"

PR1MHI. A I' ARTf. .__

l Lo>p''''''''lIm...u"", - . . .....""... _...... ~_....


IllIr<XIu<"<ln "... .
.

"*'E_.M _ _

..__. _

"
"

l. C"""",m;"",u ,\e<la''''''''' ~. """"".........." P'''"'''',,,......... ... 1'1

E _ GRAO. ""F. .

~ ........

_ Jcftn..'''
pnu~ l,"'''''''' ..
.__...._.....
3. Ln<.o1,..1t , ...,rKL ..,~.. I"'.."..to........... _ .._.........
R..-nro .

._....."

2- lJt< 1"'..,,-.1,"'

~.

_. _ ..__ ..._

3J

I""'~

---

1. R.--.:II . _..

,\ 2
H
U

l"u.,du,;o _._
l . La.,',,, "'.. lJca .l . la_

2()

2'1

EI~' I.&I"""'I'f"'CCdo.....-l

"

._

2 Lo """""-'A lit
~
J. L ,....,... .,.
" " ............. e><':>.. __

"

.~

do: 1.....
. _ .__

FJ ....-..,.,. d. ......... _ <OOIIC'k.-~. la " "F __ "'. ~""_'

_._ .

,o.-

-- "
""
"

..,
~

~.

La H,,,,,",, l'

.,....................
I,,' n rdlo=cit ,..
._

,.ll"" d,,,,,,pI,,,,, ....'IP"' .

_ ._ _

_
~..

...

'"
".'"

'"

'N

2 U... do",,'phn~"",lemne~_~ ..
1 ......",. cduullVU de la 111.100''' _
~

Lotl"oad

prX!LClI .

CIl HiWlIU.

. .lfoac

6 t:

, --.

.. ._.

._....

. _..

_.__...~_ ..-.

r--..:...... lCr"'a
.~

.. __...
~

~.

'"'"

,.,

lo"" iel , UtJI1"a<:i<\n J o d"" Um<nh" h".\r i<O'< p'ilrulOoo ........1..


po'. informarse 1<ltJre uo do1onn lnW<>~.,,> h...rico
191
12. R....m.tl. _....._,._....~_ ..~. __. ~ __
191

7 lit<>, p<,'>,:COOde f _ pon ~ ,nkJnuo:lII de


1IIII.aJcz. h.1II'Jnca.. Lao ' - - '""-'. . . m l

'"

panla......... ...

-----

... _------_.

.. _. -.-..

ar

6,CdD ...........
Pooobb_.~_"'caQoor
protedo-'
'_ Cd-> -.p:ID"( UI fIenirl.foc
1I<ftOCII e.-do f...-.onlKpon -enf
o_
........,1oo;ho1u.a6rita
.
.._

....,.,>lal. ...., ...

'"

'"

'"

'"

'"
118

!-- ApllCaci611 de ClIlC,mat.lomp<.O"alel , de """"p" ~>........,.,

Zl J

2)3

119

IlIlfOduccifl ....._.._....__ .~ .. ~ ....._..._._.~_._.~~


I Alunas >i>;rucaroncspood
a Lo ~ de ~
....-.p.nIe$ ~ de loempl h'Slmco_

18~

2.CIClo mlC,al {Ir l'oIihloo . . - " oo,er'_ de enc.er


f""""'<!",..:....I ..."-.... --...-_...._..
_ ...._ ..._ _.

ubd,,,,,,,

8_~ obl'pl<l<t.l lt cIClo (1'. """bb nooela> 11


de ......... ~
. _....._._..,..
._.....

I~

9_ SCCundana obl'pIt'nlI lr ciclo (11,; E)emphflClClII de """


lkn",a.... niI .... de ,m' genes an r"' '''.' 'eKllll", u y PlalU"')
con la f".. h<lad de obtener mf""""",in
" ,.,. 1 8 ~
10_sa:u.nd3t,a <>bJigolOl1a r "",lo
Posible. mel.. \l ob)oUv,"
de clltxlet prtJCO'l ' nl3l ......_._~~ ._
"..,
ISil
11_sc.:.....wu ObhplOfll r el<1o EICmphhc 1I'l de uno

C", k>

_._.__.

,,,"iul (JI): Fjcrr(>,f"""",-i<n de """ lt<;oo:o (1as,f..,..,..,

_u

y .-<1<ooci(\r> de di,ti""" jm.lg""", !ioo,:,II .. ~ dora. tdond>.. a


J ,>!m... qvu>- h,..,...,,,,,,, <:MahIu.....~ .lo., ", ,,uo~'" ~ c.amh...
4. Ciclo n>o<li> (1): I'o<ibic>
00,01'"'' oJecori<"lcr
prochll'l<:fll:ll ,_" _ _,.__"._.,,._""_,_.__....__ _

1 ~7

m
:m

S. CIclo medIO (JI): E,...,ph(O(C;>cil>!1 de un" ",m ica. O",ku:;io:\n do


"" ;Irtrl JlCfIC"kIp:t, de l. f>m,l.. ,oo,,,,,ndo h ila' <k rntim ic..... ",
y defuno."" .._ .._ ....._.._._,
,.
6, Ciclo . """"".. (JI , P,,,,bb _ U"b)ell",," de c;vj("le,
pro;;e J irnenul ,._ ..._ ..._._._ _
7, Ciclo '''l"""..
EJempll(ICM,.-.n de un> l;nica. COflfW::ln
de 1,
JelllCrnl'O de algn p<ntlJlllJC ",... ",,,h ,.,-ac1C11nndo
lo ~mr",. ron "J'OCl'" ~xn; e1IDg<:ncI._ ..._ ...._. ,.._.
8. .SecunJ.1ri. oblig, ,,,n a, hi.,t'lCTCiclo (1): I'Ils.Ible> mela> ~
,>bje""''' de c;r""torIJfOC<'d1JllCrI _.
..__.. ., _ ..._.
9. s.cur>Jar1 . obligat,';a. /'n mer Ciclo (il), EJCmpM c& 1lf\ de
UN I6cnlCa. C<","n..,n de bno;;a, de
JO, Stcundari. OOl;g' ((:.-ia. Segund<, C;cl<> (1): I'o<,bIe>
~
,>bj<1'vos de c...-cter proced,mento<1 ".....,'_ ....".
,_ __ __
11. s.cundorio I)bligo\lJria SegulId"Ciclo al: I:ernphr..,
de
~"" Ic
mlli... de b combios poo,h ",i(kx.. """h,"lC la
oo'
O<JJI de la> ,;
'I<ri"",, de la SbO Led1d ""nMI con las
del p>sadopr~lmo . _ _
, .
12. Re-sumeo _.._ ..._ _ _ _

;'''''

m,.

AGRADECIMIENTOS

' "'"1'' ' _......_ _ _....

"''''',.,

""
'"

y empalio en 111.1<><.
m
I nlw,hK' " ~'," .._
_
.
1. Lts explic " rll:< etl
2. Idemif",,",~"'1, pr''-''><) y "'P'I"":"'" do ca
y COIISOC.....,'... , 87
3. Ccm",.ndt.-l.l )ji, 1Uria etl '" <U1l<;.\k>: l. empolla
4. Lo <fn)lll.' a <:(MM proct!d" nenoo: """"""'" y P'''''*' ","uhodos
de aprcnd"aJ"
"'_._ ,
_ _ _
__ .._ ..
S. Re." "ncn "...
.. "
"
_ __ _ __ _" 3 1.~

Iix p h c "" ~ ' ne>

H,,,,,,,._..

.._

'"'",

'"

lO- Vo:abuIari<> h " ~\O:; ,, y <" mLJl1Lcacin de inf",m.<1 eRIli........

'"
'"
'"

ll""",'"",_ - '"

IRU.,'h.lCCin ........
,.,.' ,
[ El vocabulario hi"""""" d; ' mic'i<jn }' "ri ,et~"
2. Flap..-.htajC del "",,~ bIl 1~n() hi,k,,-i"'; 1. ,I... 'lic..:!<\n, .._
3. F1 apendizajC- del vocabu1llrio hiSl6rioo: la Jof" "dt>I1 ...
4. LA .[lli,;aclr1 del voc~'u1ano hiol6rico
S. A<.i<u>'.oci<'o> Y"'" do " ",abulan" h""j""" ...."
b, L. C(J01Un """,~in <k Inf<ll1l1al........ ho,"""" l. d''''''''''-'K\n
7,El aprenditaJ" de la ~ h,~n:..
_ "
,.

8. Re5JJmen
11 A rn<;>:' de qJJ,, ~~ >

__.._

_ ..__..__
_

__

_
,

E,," libro no huh,c.~ 00<10 posible ,in la p;ocic"" . 1dchat . 1<>. ro"',,'mari"' , la. <rilic"" y'. cn ",,\'OCial. loLI 1111bo ~", "MC""'" Jo ll ILJ(:h", y
l'",fe, ,,,,, . 1e. de la cnM:ii...u de la lIi_I"" ..... "1>00< "JI p.i m er~
h... . c " lidio" a d< Pnma<ia. llac hi lk " " o y f<>r1 nacin l'rof. , 0Il. 1 o de
11""" ~ U~ h,,, avann'k! <1 cal~ndario d<- la Rdormo. !Jan " )(IO" . do
"'" ;n" , i'adJ p acienc;a }' COR UR CO'~F e'p" 'l~"" digno de <n.."mi"
n" c",., pr" pu." "' i"1roo"",,,<;, , }' " ""ilanlC' ~R el pn~lo"" ~~m l"" de
"" f'ro<;oo;micntm y de l. JiJ<I,,'
la
k,,~u~ de r",
rnacin pe-rn\"" cnt" y <n lA'
del prl""" prognrna do do.-':Innd!:>
dd Dopa" amonh>de !.lid'dic' ,lo 1, , Cio"'-',a, Si",iaie< de la I.: ni. o" ,.
doJ J~ B..-co!ona (U BI. l'.mNn r><:"''',' de ag ' Ad occ. d ~mPUJe Y lo>
ni""" dc al~un", COk~". ik [. Di>i'n de Cieocios ik la Educac in
de la I.:B , Con" ' no '" I'~" de " " ' gmJ c, in" " " I<> rilual Oprut",:"I.no.
~ue ..mo. ~i""I", " 1'-.1<.. Y 10<1;0" ya ~"" , i alg<> pllede tel>Or de 'RI~ ...
>;mI.. c,te I'"' lue;1o...... Y"~" ,.nlo>. metilo ,,,yo c <m~ ' pued . ",d" n"~.
lro , Ni ~<I<! <1<,,,< loO'" q.... loo "m.>J<:". de, a; ie<1O< y d<,,,,n1'oll"'" romo,
p<JndtR n d u, i.."",nlC a qu'~n No r,m>:>.
1-'1 P"'l"IO<ol' de ",oli,."o de ..... peqtI.'-~> "o lumeR l. d.I>eIlL"'. e n
pTi lT1~' lugar. Fr.""~"'Xa>iCT !Jcm;\nde'_ pione,o e.. el <" " 1'" ,le .,_
lu<l io Jo 111 1'" . :" ([i" IOI1I ' [ ~II Ili>lOra_'luicn con 'u ln<i' lof1C,a)' _" 1" '"
' in""j. ""l C""''' "<ln'u cO""'J")' 'u' prtti.inn.". ha "on .. ~"ido ~ uc ,
1""" r'R. >~" l. 1m e'la " hra, Ad<'mh. de-ben.... lQt'.([e,:~rIt 13mbi"" ' u
Ll"nt""" ce,i n ,le tr. haJ'" '''''d i'o, ulilizadol, ~on pro""""" <n num.",...... [uS.., d. ~ " e ensayo,
En <cgundl) I" ~ar . querc",,,,' m.m l. " ., nue ... ro as'aokcirni.RIO al
ICE <k l. l ' B por encarga. " " , ,ur,." ,le trmoci"" >oh I'ro.:~d i_
m...rnO<. ~R I h.luria ~. ohligo ,""" O'l " ",lk'~ 'nIIr """"" [O< mi"""".
FlI -reor l"gaT. <kbt, allT:><I" . c",J ;"hl1 cnlc l. p,...-i<""i3 de DoI"",
~ ",i .c ",,'. did""la . x~~knle en ~1 n,hi,,, ok la ['" m,...i"" !'ro fe, i..... 1.
4"" ha kido d <>nginal. h3 ""',,,101<1<' "1''''-WIla' ," ge ren ci., ~ ha ~>il..Jo

323

333
335

.J:lR
34 .\
.149

.. .15 1

"" .l<:'

,k H,""".....

011_ ..m"'" <1<-1.>00, A~.m"'""" '" .~....- ... n<"""~ ';''''1'10.


"'&1""'" <1<- al"",.. dr 10< "'<" "'0 ' '1"" ..."...... "'''JU"''''. ~,a '" , " I. h<>_"""
llbro ...... J''',"I''. '".. potw ,
F l _ - . "'"
'1""""""' .......... C<l. . . . . _ ..r o _
~ apade< ...",_ 1m P"'to.... ~) profno<l" q-. _
........
. . - CIW: _ _ _
..... _~i>1a; dr lodo.l P",,"'C'O'" d..N.<iIl, ........."" I.... ~ po.-or.Irndr.,.""" inJpWl~. """"""
R_ s.cn.. . ...:_ do. 1'''1' - . 1...,.1 Fomnolo.
Cai ... " ,t _ ,.~ '1oInllo. kahdClrtw.. ~. ~1
11'l>na. 1'. ..... Ah.
~'. e ......... s.kn. ~'-b(".....,.a.C""'" Botorm. ,.,1ar 6.:.....
Jc.-.. Too=. bo1'Oooa. bq> M' fucoda. Ro.t R~ naI. 11_
L-

.,

".,,_ 1,.,..,.

u..c.:ip<;.,

INTRODUCCION

J._ .

Bonolli. nq...
~lorJancb Ucid.a. b _ r - . \1_ .......
Sool*-. I.,.... T.. ) ......... Vrb. 1Il:<Ioo cb lk ,-..- oq-n..n. reo
&o .... Anooadebc.
.~o.u..
v
_ .Jo,q> '1 '
Salol .l.'notu M...I. c
Dans. ~Iiru sala. " - r
Ca>eny.
Sol
C~
L. M ' ".wmpco M . n u . 1(
M ""
c
u
Ca>.u. M'T.,
Con JIlb a ,... lnna ~
Onoddl J.l
AMI ~
e
f\:ncll . ~Iari.o ~ittIdel:. Jo<- c....
11...-. S.h
R<',...lI.
MotIm... y J. - "l~ Il.n:d.
' 00"" .110> ~ 011.. docentn ..n ..:11"" '" l
Y la C1...s.J'"
G, ,,,,,,,. Y. fi ................ .1."'ro dr l""'(e",,.. ~ prole-."'.' drl V.I ....
0n0"...1<k-l ,""'" ""I*lido reo G.--.llrn: l oan<;Iln . 1m.... 11""
..
lu1iii B..ixade,a. J"*JII I" Sabe. Maou B....... Lupe r.-.de. I.l<>",..-rr.,
lJ ,~. II . M' E" at ol. A.... . F.d."'" Oc,,". A.. ~ol. I.f'l' I. J",," Anl"nlO

...

COII'I'"''

r .. y ~Ij,io l.tl" o
A,,""lLIC d . .." " .., 1" .... ""pon 'o.'blo d< ,,,d... 1,,,
nn h. pod,.
do " v;,. , l. "''''"' ;6" <le . '1'"..oc, ibicnJo uno 00...... n ,'"'''' ,"lo"tI
' 0. f\>r e.c. "'00,' 1" 1" 8".10:1 ~" ... )'o,., "" liu., .l pl",.11k n~>do.
1" . A fin <le ,-""n , ,k ",.Ju ' 1'" y lo< prol" ."""'ks .i' a.!", I>om" .
opnoo.." m... lk lo q... l n>y.m"" (>adldo.. n ..,~"" ",.i. puoea. '1""

.nore'.

_.

' .............. eo prupo.;


101 11"'.......
di< la ley. 1Il9O lUX;SE ) """"
_ dIooio. .. 1a ,.oo.li
, lk ~ e<)Il"'Oenle lo '1" "" loa ...-..do.-..

~
~

.......""*' <......... no.-.:.

FJt'v-..o.n

po.-....... b poInioMle. de Lo m>Cl\on.<a.


.Il<1oo p ~-...... preoonbcn
~

'*"'~

_...,.,
lIIW;)

..-odo

coP"'"idoo.

.,......_
.--adoc
1n

.,.~m_y

mdoo) - . ., 1:.'*"
~in".~ .. ..-.
Lo... """'ron"Iolf.~. lo - " " _ <k OCQffT>II.. ~........
y <k- ~i ", lb , al"",
Idodoa de...,,-n><liUJ" 1'0"',.1........., d,",n'.. a
la> ,.a1" .oJ,. n'J I ti
'" h..... boy. flll . propt"<",,,., "", ...~.
iIanl. " ",... "'''''' ~ ""Ic.....to lI<:OF<lo C<lIIla ..... v ~_ i<",
U. ",,,.h,,,'d,, <k kA p,o,;cdJmlC"'''' """'" C<lII ,do ........
p'"
'" fII<"'' """"1,,,,1, \lUod< p,," 'ocar. q..i
11"
d lll<" l,o<lo 1,
pl.nl flC'",,"" <k '" . " ...na"... 'l'IfOooiu': y
1.."""",. A p.n.. de l...
hoy .
(,k ll <:0".1'"1"'" qu. pe.
;oo",ioo lk q' ''' <I" I""", m""
oa, .... 1...pun.......",. lk Ja, ""o"i ~ac_' ", . 1"...... ""...,. r".. ".. d<

k>ros

1.'.

ha".

,.",1'.

.....,od. do 1""

,,,,,,i..,

~ I ""'. por lo p" ~,,lo ~i o " 'JlO I"'" ~ l


IIcI
pracuca de l. m>yor;" dol p"' (. ...... Jo, ha ",.. Ido con,,
d...'I<k
, ~,,""" 1>01..,,,,. Y c i t"I",,,'o' <k- l. """"l\onu lo<
11,,: 00. ~
"'ft.qlIJ'" "'P""ili<"" de IITIA m.l > d...., """ ..,........moo aiI.oJi, ",,".", el ,..-"""", del ...' "
ack> ". Su""-na. ~
''''''''''rol<> _ ono oIoda Y pui'",. " "" "" 1... p",I....onaln, de lo
" ' - de PnrrDr" , Y en'" ..., de lo ... ~ """ ""UI'II 1.. ""....... <l<

1&

~"'"'I'" lo

o.._ ... _

, .m_

' . _

'

J._

. ~ . --y _

..... _

__

_ ._. _... _

__
d_* _ _._
,

la< _

_
I

... _ _ " .. '. aco=. ;

__

, _

....
~

_
..

"

~~a ~o:..=-~:l~=

~ ~

e, - 7 ji' ,; j 2.

? ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~

il\~fe-~ ':~E--!~~.!S~"' ~ "


. ~ ....
'1 ~
!f ? i!' ~; R :l: ; e, >7 ! ;; 1 ~

1;;.. ': i";


:>

:;:<rll~~;;'li<;"
)o

~ lit ..

;:

~ ~ ~ ~ lO

1i !!l g ~
~ 2.
i!
[ ~ ~ ~ ~ ~!. ~ ~ ~ i! ~ ~ ~~ ~,.;
fr~~Qf ~e~.
~~':>i~~~; 9~~~~~~!~E5i .. ~~ ~ ~ 7 r E : - a ~
Ir '" ! ~ ~ : , 2 ; lfli"!!~"!!." al;: a ~ "'1 =... ; g-~:>." ~ i1 ~it '"8 - ,,; ~ ~:l e ~: p ~~ "
~ ~
i' ~ ~ ~ ~ ~: j ~ ..: ~i ~ ~ il ~ ~ ;

=1 ;

i :- " r

" a

~-'>;~: i s id"i""'
~ ~-l'l;
~ ~ ~.-.!t~~
~ &!
~ ga .ct.-~.,...,
\l
~~~. ..~~~",,,
k ~l~ ~~,
~ 'o:.."
.,,-3.
_~
" "'-~ "' ''''
i"'i.E.:.!l 3 9'
~ c..a~ .~fi!":;r
~ ", ; ..:;;,:.,.
;-5 ..
e e s , '- '0 ::.:- , ... :~>~ ,-' 3_'2,....
"1 ;> =
a fi o~"'''~'
" " ~ 7 ' ",,,

!~ili~~~~i[
111!flifj'lif
lli- ,I1J:~;iJ~!!JII
_
~ :::. ~ 2. ~ ! ~ ~ ~ ~
i
i
i i:: ~
;:~.c. ~
3 ~ , "'3 ' a
e,

Il

.. t

:1

I'i ;'

Ii' .... 'g,

Ir

i i ~ ~ ,f l :, ~ ~ ! i i~~ri~~iJi~~lf;!!:t
~liii:ltli~
...,
1/ " ". <:.'

~ .. ".

:>

3' .

", ,, .

l\ .~

'" l': ~- -

.., .. ~

~. ~

.,

1I8Ji~~~~!!": ~~ ~ r ~ : ~ a' ;o' i ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~' ~ i ~ ~ ~ ~ ~

O' l "' "- -' - 1

"
,
.- -~ . '!,!<:.rl:'
. ,
!.c..;:,
.
e s a
:-~;;"'i
e . 0"e~F.-",
~ " .. ~
~'t "J(,,~
~"'E1fl:' ,,!:c~ ..
s s c c e ..
t::i"ii: ,~ it ~"!!~-~ ._i!o O "'; "'/'!l J~ ~3;

'
'0","
,",,,;:~ :;;~"1=if

~'2,~.

"~""i!0'"

::~_ "~a.ll; "i'~


~~ .,~SI~B"~l
;:~~
<; 2'
-.,
!'l'
~. - ~ , .~ 1I T ;:..,i 8" .

lI~gf~~tl~ro
-,;lrl!~l:'~~f~~I,~
r
- J ..
~
<:.1':
-; ;r. .. " .1I if .. 5'
1> 8 ~ ." a ; >t 8 e }"'3 ~ i ' ~ ~ 5' ~ i - ~ ~ !. a a ; =:1

a~~ ~li-i ~ o ~ "'~

_ ."

-.;:1

t : ":;:5'f~~t~~~~ll' -l~i'1!i; :~i~ ~4~ ""L~

,~,~."' .a~o .. _ ..~Ig. I21'~


~rt;~2 '~'fi~

~~ I ~ J i i~ ~ Ii- ~ ;; ,t 4 i ~ ~ t i ~ ~ - ; ~ 1 ~ ! I ~ ~
1/""""'"""~"'
''~il '"'' s :s.>v: 1c s. ; ,,,.,,-;""
",.,..
..
'~. 'Ii-~ 1i-~~ ':;: ~fl:'!~[i~Ii-~~ gi~il~~

,,~<:.

"

~.o3-

,.,.! ,,,,,, J" "'"'''''''''' ..

'n'
i,;...;;"

".. e e ai~il ;S.:ll!a~


l"'t~''5'';?il"'i:l;~5".;
'i~!:!' :':~!'l ':<I~: ~~'~-'i? ii ~-!lii;(;;t"~!:l'~;Il~~~"";;
<:.:;," li'-! ! l:l ..., .I~-e;,
""8 P.= " rc e s e e s: e s, ;:; ; ~:e ~ ",:.;;'i~ " :l," -ii
~
"
-"
f-"
_." "~'"
~"a~
""

ti~ ,ii" ",;s:~i "~9$,.~il0l8R';;:';S'8g~


t.~i~.~,~~fi~-i~t~!ii~li~~I%l~~ji
t!~~ ~
~~""B~ ~~~:!'~~~~
:I

..

1~~ ]i~~.~tr~K,!~l~~~~~t,r,lii!,f;o-lit~~llli~
~ 9 .. " ~".
~ O'
~..
l'!
g. ~
i.!" ; ~ - "

'" lO 1::' ".

~~;,~

...

<o.

_.

~~i~~~ti~~];~";

". -.

;~~i~;:~:~lii:!;;-r.a~

~lI'~R~I~;o'l~~~~"!;~'~~'gg.s:
s"
z"
s s i!i6i;il~r~*,~.g~~~
t~.~=~. ",,,, .
_' 0 3: ~ ';: R- " ; : 2
!(l'i, ~i~"et
- - " !!'
_.
'O
" ..
~'~l~ ~5~5Ii~-5l~~~~i5- ~~R-l~~l~it~~~l~~~]
; ~ ~ il ~_ ~
~ ~ ~ O'~. ~ it ~ g; .}~. ~ ~ ~ ~ l'~':: ' ~.i s:; g. ~_
:o - ~;
[~.~;g ~!!' ~[:'~
~ l:i x-R- '1;:; j;~ ~,~ ~.g ll"g,,: s:
,,.0

~.~ -"

" &. ~ '"

~::c..~

~'" <1

~:..

07"4 Cl

" ~ " " "" 9 ~ .... - " _ . /i

.1I~1~~~R-~~i5~

litIt

~ ...

"' .... ~ &. - i ~ - ~ ;


~5r~~og-i-'~~~;

~l{i Illfl~JI~i~,i;(I' Illlf~I;li;Jli~~j~

~~:fi
~~illfi:fl~~~i~ ~I~~';I' ~l~i'll"otJl~gj!
llt: n
'<;;'l:ls:n3t:!

".,<"-
, "
:" '~t~

~ :;:~."

.;~e,~;!t,~; -n:~lt
d . '_
~~~~~-If
.;',

. ,'lo<
.li"Q~'"
~i":~It
",i

f.~

~!~!1"Sl
"

it"'s::>:-,~

~_::l~

-,-;~a-;il8~

" '"'oo, ., "


!l.~'
;;"-=~8""'1-5"

;,1i'"./:l5~'1'S:~;,.~'I';;
'

:;

"-Si

':'

PRIMERA PARTE

J .....

d_.

,...___

.r._._. 100 ,'"" . ,.,


."_
:

.. t : -

D,

'-'''''''_VUU'''

.Eo T

4T

. .... . _

L.

C.CQ.l.,._.-....",_ ...

.r_'._ .......-.

. - . .. _ _.. _ l

()" l.

__

0nf01C5'" lo U .

Eoolo_ _

I'h ..

MoIooI'

,.... ("

'

__

, . ''',

_ fIOI>Io<

'" _

'

_.-tl '

1-_'

, _ . . ... _

I;I . " .. . . .... , l o . '

lid ... .
, ..... ,,""'-(19'>2). _ '
_
..._ _ , _ ~ ' .. _ U ll. .

....

_~...

" x1 .. . . . '

"'~I1" , _ ,." .

.,_*_..._
4

'

... 100_

, __ o
~

"'" <l IoIt<' 1 loo e -

' - (1_ , ...

' "'''''''' '''''' , _

_ MEC,_ ."', I.'


EoIoK"'" s.r-.. ~" "~_O "001'"'
MK ; C_ _
"'
1 (1""1, . _ .. ...... n.c-
.....,' e-,.I.m<lo ('..,"oo I>000oI>- \.c< n .. 0".'-', "..1). 11
1>< _
_ "'~ t r'" "' " , _' . K_..... T_ _ , ....., .... '"1",.1<>0 ,' ~ ".I.
~' t ,,,,,,",

~. _",

<.,rl<"" * lo

' " In , . ... "'~ ",;.",..w.. "" lo.


(l.... l~ M _. MEC: , .Ie S.. _
ON.. . ,""" O
C~. II,_ .. (1m}
M ~C
.... ............ . . . . . . . k _ h ... .... ""'''''. ..... .. b

.le <.. " ..., m ",",""'. pno


rI "",<lo

l't'"",..~,

_'.... ..,.. M_

..

"""ol so<_,..--10&.
,..;. _ ....... v v : ,..._ _ .;,,-..- c;..,.,.,s..,_. (;
H,_
"...
......_
_
..
i<"'rIoo dt _ ' _
s...

l l . _ ~ _ ~ E.o ' o _

.. ,,- - . _
.
..,.. _
..,.

... _
. loo c
- . . , , ......O dd IHSTC*V ....QI""''I(I (;R(ll;'
l ' ''''OI,_C_ _
"\1\0
<I<f_ ... . u- . . .... , _ .. _
. - .,.... a.- _
'~IU"" ~. Dopa
.H+_~

"_C..,_ '""' 00<"""' . ...... 1' + . ;


F-ot

V_"'H_' _...

,_,.,....u-.".

, ....

..

.* __

_ _ <M" "' " _ , . . _c.,k ,


- - . _ . .. . . _. """",,_,. .. "" >1
_c. ......""' _ _... _ _ . _ ....... _ ...
~-'

_ .. H,--.. ..

.. _

......,"_. ....... ,

'
Go>o_,..
_ ...-...
I

--....... _

'

.. _ _

'l'

...

-..I

...

1. LOS PROCEDIMIENTOS: BASES


TEORICAS

_.k a ..... _

rl <ir~. rl.--...-..w- _~""


n ......~_.. ~m ... __ ......

IntTvdu~

c--so lwtl
_
d

.. . pr'OCCdom- . .. _
'. de " date>..a decir

"'~

ea ... 1

a_

",jo .,..".., _

_ . ...1.....
':'- d d _ 'miallopouo: '
<kfl<" " - "
- - . . .. ,...
por W<kf"IC! ................,., del
b......m . 1Ilw.. y pwn<;orlo
.... ... a"'-.. ~lCo.loqu<:de
""",~.. Ioo:oodc y 1M
wolnonl< _
..... ~ eo. el llIlc
do la di<IIo.bo:a ""P"Cifu de _
_ a odo>c' p1 ,no. ~ f~ la
lua
.... Y
do- .... c..,..... de elTI'3Iqi., '" " " 'ila)<' " "'''"' de
un pIaIl<k ni....,,. 'H urric. 1um) en funcin de u
oo;ct....... e, plic;'
.... " <mpl ic.lO<, wn, oden<l<>s romo hil"*'i< de
'" N, 'I'lI! ~ llene q... p"'. q... ...., ." uao." .. """'''',., de apr ondiZllj< .. , olten elect '
v. .. la dOd.l<:li<o de """ maIcrio e<p<cifkl '"' de >l<'tldtr de m."".. <'f'C'
. Uda ", loil" ' ';''fIC' _ i;oh) """""'a' del , Jomnodn . ) pera ... rl,,",\o
h. <k ah"l. nl"''''' de 1... ,,!U .done> e'lCOI.... ' parlo:"I" ... ' En e'" ..,nl;
_ _ al ..... lIIl bolr-pooloI~

""".Ia<In....

"al_ io'"

"'19'" 1M,._,~

1 ~J"" 11.(l.\(lNe
V'....
pcw _
_

p.''''
1_

M(Offi'"

.MI......,." "''''''' ~........

_,la .'-'0" '"""" '" ,..-..._


_'
oJ....-..
,_.1o

........"'.Io_
........ T
_ .1<>01"'"

--nu_

d __

f,l

poo

i<MO<

__

__

10--.01_._
10_..... . . . . .. _ _
_1.." ..

"'_
1

10..-_'
101110 ...... 001 _

_ _ .. _ _ . . . _ _ OO<'

... "

-_

<-.-0

' ' - ' " ' _ _ . . 100

........

11 1........
" ,lo

.,..

_._

~ . I o _ ' _

...

.. _ _
..,..;-.."'

.-....

__'

5<..-_.10--''''"",

...,._._.- ..... _., '.


.. 1o_
_ . . Io
'",. . . . . . ' . 10_

"l-

;.

, ... . . - _ " _

I.<kb-.'

.10_'''

_.

....

17

do. clamo> <"'l""'iAl ",lc,,,,,,,ja k", oojeli................. p<Jf _ conducl


,hl
PO< '" un in" nuncn'" con
" n l......
cnpdn cltl.o> ' _A. (1
ullotk'" c'f'C,"""< cIt .1"
,..'" en f....:in

""""".bIe.,, .""..
... loo""'"
Loo oot<........

100 1'"'~ . '1<IOlIIe> di! lo ffi... Mn,.. vcrir~


pon
..
en .".lId <le lo< c.... b ""d....r... y .. 1"', .
.,..., e b _ "~do a<I"'>dodto. YcndriJm "'" 01
dt ...... ..coln>
_'" ID.... 100 ol_ _ ....." .... pano """ndet Y ID.......... P""ktrri<:.

Fi. __ I

1.,.

M.-~ EL " l'CLEO ("(Y.'I;CI.Ml,; AI.l'

.......,

Ut D1D."CTICA

,E"

U. D1DC11CA

I
ren'

I REALlZAOO"

II'It OOIlAM.' C I'o;1

I
I

I E\ 'AlUA06..

r"._

'"
" "'"" dol _

~ idalde~

Y... hoenr okl<Ii. ..

lA"..,,'" ~~
f unirulu",

1"'""

de u...
A
"OO.....l o.....
d".."

'"

./

..I"acione.
..o:oaIco ~ <>I ~U '

....

1. Conocimiento dedo",tivo y conocimiento


proced ime ntal

. .... u

........."p'."',,.......

Probahk",eme. <1 0011"" de lo c"ne ....... ~ do La~;..,


lo pro-<'0:<1,....... .:1 en la ensean... .. putda """"" ,...... lo '" """in q roali
l ti fil<o->f" Ry'" en , " 'Ihno
01ronocim""".. Iwmano y. en ti le.
pM 1949 '. l.>e.. k e. '" 01'1" en ..lel,,",e) e" d "" ", ,,, .nhtlOO .... in""" ,
g"",oo. " la dil.....'.. i""in h. k~ dqu ;,k: ...k. un. nl. yar profundidad )
una P"'l,.. i~. eom pkj idad , 110) "ur"lltU>'C un c l<'"","". l""'''I.y.hle
en la 1". :' ;'" eduC.&U'" pe..' de '1'" ' ub., I....Igll"'''' p,,,b k...... "". .iculare<. "" IOn '" 1""'....."'" en el ca mpo de lo f'OIlUp' " "L
!:.leen. _
. , .tnde lo '''~e"ug''''k'''' dld:ic'~ .
do l. eWJl...

"'*'"'

ESTRATEGIAS

J, ........ ~ prop:>nen y ..-" .., ..,'" y <ni 01. 10


1<> par. ......'1.' d " ~ . 1),
DHde .". ~"pec"". loa f"""'Ud''''
'u.,I .n , """'" un
COOlOnid" m dol Plan do F.otwd.... (1 <Wriculu", . cunIOfIidc. ,,1M: .. _
progr.mar y "'"' 1'""""""'" ...... ",.lor.,o6n do aai.id.ode< de 1J'f"1'<I""
Jt Y <lt ....,.Iu.,ln .. pt<f""" Con .110 .... 'l"W
decir.,....I ..........
einutoom proo;edjnlefllaJ puedo e.i>ll . IV" .,
..,bci6n M$_ <:llfI <JIro
'po dt e"","''''do. O. mOll p<>f ... ~
10< pmotd....... ' OlI ..
..... .. .....-.n rol.,,,,,,,, con lterho$ y ~ ) . ~ <lt .. e" . . . . di:
.,,,,,,,,"" del aIurJmado,
DelOdllo _
"' .. pri<tic.ad&an.odtbutnI ...... de6 ",,1 ; . ..
do .auL lo P"'I'"-"':III y La Msriiao.f.fo ....... ji<'
1 _ .. de.
....
". . . . . y ...... ,pl_ enuall .... " ' - _ d t < l , r.. h
AI. _
do d.dou <I'('nll......., <lt la m' ..... , ..,
...-.. dd
~ ... ~ de '" manen.dt dn.Ioufto
_ CClaf...
.ionn _ e' '
CM ... jcnfquuaciD e in<:l
<le fU
de o.er
""'....... .,.
<"IIf'f'koda ~ Por dio.
enl
La lO>""",r,ue. do pn>ccdilllic--. HiOlOria. CCftUdc
prc.
e,ndlhlc ... bIo .. ti ori,,"", do lo
"'.. de
"'
proct'd,.
m....- en el ......,.,.,1&&1.. _
imaCJ600. '" rll'lO<_) d
, ....... y una _
rok, ....... lo
de plaa'r"
....,m.: nlC

D'

Ef\;SE:\A'<ZA y
A I'Jl E.' DIZAJ E

En fun".... dooh ' 1'"'"

"n""

1"'''''

,
En 'iiruacionta
~~.
~~

A_

Al"RE'.:DllAJE

W (",A ROE
L"(Jl]tACCIl)-'\:

-,
o

If\~_
El"SESASL>,

fl~"'" 2. \ 1.1l'" co",..,ptwd: .Df. OO" DE I'R( )("FOE QUl LOS

1'R0000000 \ IIF'IITO'> CO'llS1TR V"S CO" I E~ Il)() F_~LAIl."'

f n.." on.. ruo.e. de l. d,,ulpcK.o do: ..... ,nullaJo. "" ..


in'C""~",,1rl'" 4 0 _ amp::>s IPSicolsoc, dtdk1ico , bou:
.............. h................. 70 yr<;ncipwu ....... 80

<~ ., ,It "" I""'...."i. '-' 11'' ''''. )' <le


<lo l. """",....' . ud."", ""n" dt

c.,..;_

'<4ud,o de l. h,tolos.iI<lt1 <"<'rcllro h", _ _.

ole .so..

TEORIA OE lA

E.U.flOkACI'"
~l \l....1.

Df:L CERLII RO

F."t..oSDOS

Itctt _

A.-n. __ _

HIo\IISff.Jl.1OS

U1do \' , " " ' "

~,

-- -~
_.
.......
--- - ..- "'-: _.. , _-CAl ... I,. . oI

(,\I ....h_1oo

(Al .....,..... ,....

-~~

~okdo
~du<:lrl'_

~.~

-j'

....'. . . .1

l:nIeo ..

Ii....""""",.
I,,,,,:e,

E""",

'"'
.......
,,,'

~~.

'P""'r1

fat.-,",I

~,~

rrc lo<;""

11....i:4I11 .. Ik,"" kno

,-.

0<1.11"""
"un"'..".

-~
-~

,'p"'.

U.........
dlhoo-rt.

_ .

~-~

(I , ~ " ,,,-

..1IR,

"0;0 '" _ _

"""-,pa......
,,-""_
..... .-

-~

"", "_ njo . _ ~_ " ;

.. _ "

.....-- .

.,'f)'

clAro l

...... Ull~ pnn

,""""',.

la "1_~"'"
y 01pR>Cf'dirro:n

dt<_,

2~

...-1.1* ....mplo..l anal,....1 ~ de 1... d,scipe._ c> ,...,,1


- . . . _ poc>t._
doob/lo e<l"........ ",.. _
p.>no,lo.., poJ.
_ _ uhr",.. de .... 'rl<
(e""",,,,,,,, -""ocal. _
.........

_o

"'ft

pruo<.pooo."'; , do 0U'a. . . .
~
L.-... 1IIpn
) c" ?, ., Idac.... ""'''' loo-.....) ... "
pk4
le>tnl<lln MU<fio.. . l. l.l<>d< d,->*."" <kll_
_
lo
............... d
".. .... . - b n _.. d< _....
el
..."""...... . - .
.s..do .. ~ Iot lltdooo J
.
<'<'f"Ualn. J _.... _a ............ rabi_loo
.Iacin ","'. ~S- "l'<f~""ar lo _
DUn! . . . . -....
f~l<. In f
..-.. r..i<qica. <lo kn _ . , , _ e... br ....
d
<10 J ~ .1 dm!dIo-. _
1*"""'" <;(>1"",.
d" 0>11 e<U doble .1,.. ,1'1< ..... de.
la........ he'".." _ _ .... Inul" dificil dtdoocir do: """" orui""
....p.c..
C'OO<.-" cd"".." .. ~""" . F... lJllf'fCulibloo " .... h. ~ qUl' _Ii...
.~ndi .." " <k d...... c"",..,pe,,,,.pnnc'ptOS.
<.-, ccl" .... In....
p"rtl"m~ ' ,,,,1<, ~OIC, "O apmd,,~
ber "",,..,r. ~
"" oIo1M ~l
d< k,
he
""
l. " ."
l....h
d caml'" d< 1... ''flelocionc. n.c" ' a"''' . ,,,,,,,,,r.c m<>dcl... ,
d ..,ft<: pto<T"". p'UIOI. ~>uu': I"r'T .....n. f<tir. "0"" " ''
"' .
El
<locl..a" 'o --<k:J""" ,i.m~ .. ha ICIlI<k,._w:ion
el.~" 1.-. )" "" ico de lo cn"'~"'"a-- SO 1"'......, <"110000 ... ", capat. de d<>,;i.

c_.

_""..

"*',.-""..,....."""'""".

aI,_

Sf"""'"

c""1'"

f,,,,,

m,,"'" nr_ iar "...

<000<,"'''-'''''

,~,

00'

...... 00

..........,
I
;

a>piri" do ......f'mu: .1 cono<imlt"1l10

""' COOO:epl
flI ~C I( ) "FS

PS1COl..OGiA
aJO...m\"A
(~do:b ......

soMo.1 r.""."",m=u>
",-,n",,,m,
ob! . ...J ... en el

,",,"'ios

, I.." oloo~ '"" lo~ .. ",,""""1

-..

"*"" r_o_,

01< lo '''''''''''....

.,...., .. g"" '" "",,,.,_.. pwd<. "" 1".

di,'".

<t

r_._.

. .... ..... ...... .. ,... 1. ,''''~'' <It ...UUIlU. N(lV.U , H~"F.~r,,~ 119>111
, .. ,..... C... _
W , _ r"n.. '" ~ '.'HItI t.Y
11"', .'0 _~...._ , . - 10, _ _ /w.
D<I>oo..
_ .. - r r _
..-060001
... _ '....., _

.r._..

.. lo

';.r-.""_'_ __oJo

.."(

l . Il.

"-,,DUr'lO"

r"" .'_.._""''''''
..,'"."..__.

_.H_ .u..--~._'"_.

.I>r_

~_

'r

'--_T_ _

'3,_

_._----*l_l""'_."_.'._.-'''. ._

__

"'1;JlooD.c,

_____ . . . . _

_.
_

;o,o' .......

'

1$

,_

" ......
,
____.......-v
..nrrws
l-

_<1-' .... '


_

..

r--

_,1"",

......... ,.

' . _ _..

.....

"'11"""

c""", "",.

CO'a. -t."lo "" un


escrao como en el Ofll!- """re la'
Ola. (f.ic.,. inl O" """ ' . o"m,,,.,, "mh<\hca. ), Se ltal. en <1o Il''' '' ' 'a
e"~
del """",m;clUo oob<o 'lIJ t, al~o. }' '" "","''''- "" l.
n;I;" .xl -.I"mnado .. lI'a d""" e n el >-1bo, da:; .. L n .Iullln" <> UI'" .Ium
n. p... do" u plica< ....b.almenle C<lJo" .U lnao 4uo!JraOO> Jo d"IIII'
lo Jonom;ruo.Io<. pon>" perfectame"'o posible 4'" no ...... eapllCflo de
"",1...". una 'uma do 1,",'
con""l... , Ruoca n<lo rambltn un
ojemplo en H..""'a. 01 eotl<JClm;omo <kclu."..., >e ",anlte,\aIia en el
hoc"" do: '1"" ...... -.1"""", pueda ,,>p1ic:..-1> e\"OI""i<\n dd r...,i_ la
E>pMr. (O<'II<'!<Iljl<anea do:>de la t'poca de la Se~ _ll epoibbca ha
MI
_ ",ilacin po><. el (nnquilmO. pm> <pe. en camboo. ....a
de !le, . o ~ ......--. -.eJonln a
de n.en..,. e<o:nlU) , ......... ) del
...., ..o<:dIM.
" po de 1""I_'lKM de ,

0.1"""""

"""brado<

""'.pa'

pa""

COftOC""_

fJ
dieo;lanI,..,
" .." ...... ........'" ~ .. arudo al lo
...., se ",r""", a .... ""'''''''''' pueden enunoenr dalo&. "',.... .
,.-:ionc<.. o' p1lOar leufia,.. ""' , pc<aI de . - .. oriedad. el ..-.n;",,-..
.kclalat,,,O ~l ""~o ''QI'IlC1ldo en el &:1.... ",,,",,o ClUft.:ular """''''''.
mos con el nomb.-e de 1If:dIoI. """,,",pi<>!.) ~if'lO'-'". .....'Im... po<
5eI" ",I... '.......e."e ...... 1<"0. Q<d in.,...,..,nle. la ... i..aclfl do he<tI<:>o. .."..
''''P'''' o rWc' .""''''ploal.. olma'en"OO' .... l. memori. a Iro plV(>
C<lIkI ...:e n . una o:proJu.:cin. A';. J'OT ejemplo. l. '""U"""":IOO do la.
........ inmedl.r.. y lejana. de l. lI....rra fJia. de por
on .OIl""IO.'<kJo1... de "'........ " I "'Iic..,, . "" oJ>Ol1'" po< ello, mr " IIn c"", im""lo
","an1l..o [l; de lo. ,-.pac idadc . ha.;o.. :'\1n;".... ni de n......,. " ""oci.
mitnl'" do """I'Ioo "
hi>t<ico"
El eo """in' .. nlo procod.nle",.1 "on,;,,". por el
i<>. en oabo.
hace. ,,>sa, - H' ic" co n "'alo.i,l y/o " ... miema, h io" "'on ,. ie.
<>pe.and " '''''' ... p' . ' onr"ci,,"'-, ,imblioa,_ oc>n l., """ . mr,m.". I\,f.
pu f eje mp lo, Un .IiJlmlO 4"e .Jems <le eOn"" o. Jed a, . r;' ,,,,c"l. ,. ,
c~u ,," de d i'o""'" ll<~nfOc imi 'nl'" h i"rico , e, capaz de a plica. pri'.'i I"u , ,k c'p i",.,,,,, cau r e,,"",,-,me, "'>o "rr,,, fenme",os hi"W:os no
e."ooiaJo... p,,"';o"""lo por r""-,<"pcin. P"'' un "",ocim'C"11} ,le eorOc'
le. ploced lmemar, .Se rrol
"""'-'re>, del cooocimieTno""""
loo.
cer .I~I. y '" I"'I""""-' i. , la c.lruI.'uro e<>g... ';" del .I"",nado se l.aJ""".
p<tti............ no ..... 01 "",he. <<>to. 0;1'" en el .,.,.,.. <:<\mo.o (Fill' JJ.
SI el """""''''I<nlo <kclaracr.-o se caracteri... ba P" "'" !\oh"""r""", .
le ,., pro" ""flYO. el ",,,,,,,,im..n,,, procedim<'n w . COOlnnamentc. te ,~.
rufoca por ... M"""'''' d,nmlc"- Cuar><Io :se1l<'I;,a el c>onoxim..",,' i"'<>cedl menIal . 6le no se Iim,!.I a un
rdo de una Inftln nad n . Imac<-.
nada en la _
Uoo que la U1Imionna. Por dio. en ol~ .. ","""" .
le> de~ ... ""1"'''..... I>ldlmdo a .'<fe~ ... d inm.... Y ....._
fonnar;'o . llMIOha, do: la. -.:. '" <lesip'" la f""""",,, ..11.,...,.. pan

,..1'lt'I'lIl,.

""''''''pi''''

'-"'\I"..

<,"""

= ...

Figura J
Tlpode
roooc imicn ro

"'"",bre 4""
Ittibo on .r
curricul.....

"=

.....

C'OJ\OCIMIE-.IU

CO-.OC I\llENTO

DF.C1.ARAI1VO
lSot>c. 4'ot e. al!"')

(Sabn <:<ln",

Ilecho>.. CtIfICCJ*lII y
..........'" cunn:pl.w..

Pmcedl"'ic",o ,

s.t.... de<.... de<ioror


o e~pl ..... CU>As de

'\abcr """"" .x.a. """ ..


,-

E _.... ,...,. ~J(TtIf>

EllT,," ctIIICbr_s" par.

kn .....,.,. /JuftJtn-1I'

", . dftwros ....uos "'_

"'-

Eiemf>Io:

PROCElJI \110.' "1'AL


se hace .l!"')

",/,. _ c...-",.,.';::mo
,, [",001'-0

oc... l/- _' ,.,.;-'_

uc"*'via.s .tJh,~ " _,.


",lr.tI MI frlJ<f/n_ M

""",".1<,."" 1"" f'<l. . .. " . 1


f'<lllt,J" ~'''''niJo. on 01
Jt 1... r"~$

d""""

rrp'....,nto1oon" ," "' ..nlO rro<"";n",nral <:00'0 produce ione . (del rr.>la",iem" ..lcco,""" de J,VO"" (".mes hb,,iea. " e proou co. """ nuc o
". inf"rn'",'i<lll). mie,," quo 01 med io a " .... , del ca,,1 "alodn"" el
o"IU"'i,,, io,"10 decl,,,,' ivo "", ihir'. el nmflh" de p"'pmi<;;'mo' lo, <kci.
lo onielad b,l.< i,. de inl'<'rm.,io. como por ejemplo " " na Ca".a M l.
Prim." . G"" ,,.. M",,,,ri"1'"' hall. en la l i" . lidotl coloni.' <le , p"'0nciu,
.."" I....a' <le l. I""'a.), I.:n 00 .. d isciplin>s. """ ,li'li""i"" c' . ,jn mi, da
.a. Ro,,, lr. itldi",urihle G"" el <;(1"" ,-'I1Oion1l' Jc <1<.. "'. gnilU<1c' "u,,"'ric..
en M"""MI "" " pe-. ejemplo. .. pu<>;ie<1 "'PrOOIIO;' de memoria. pero si ....
<um'n
1"" c...nO::;""....lo> procedrment>les-... pt<'l<l..... un.
rr.." fmm,. : '-m " deoemt.>ClI en orr. m'gn;lud n.."""""' . Tarnhio!n podriarn.o> """"",
It rlllOriIgtin ojemplo de e..... I""<n<woJad. como
prxlrll ser la ap r",""lIII de un"",,-<1JlOhi""""" (imperial;",,,,,. ",.oIucio.
m anna. ('ftJOO-<Unli>mo. colooizaci6n. rriann (euoW.~ I

_",a<><l<,

""""""1"'"

"'0-

dudo en """ 1"",," ''''' IIahmWe. a OIra. fuc-m"" pm"<'I<I<x" ..,....ic>nc>.


lb"""""" 0>,,01..1.. pm-......-e...,., ... d1SlincioW> 1""''''''''''.
F
~ "'" lo

de e

que

capacidad de lnn,f <lllllO<'1n. Ctllo: 01......mualr

"" dado ..,. J'IU!'<.C"'.... impo<1-eia al ~-

ro ~ ......... ea la edIocaci<> l.oo6 procedim....... ea ....... la ""..

y dillC,pl"..... plIkn "'~'" o ~~~. d ol"",nado 11< """'''''.''1


",.Its
d~ Ypotc"".I,,,(.. ,,~ ~ ...,od<
"" n......"" lIlO<
I'.. "''''
"' -'Cfft"""" q... rm<It .,,, "111,,, <1< manen ~ ~l"'f"....
... ~<O< <1< "ro <1< OOft'-I<'m"'''l<'' en luga, 11< ~~ .........pila~ ""'dnp.o1""'" 11< ....""" ., .... ~pcnor .... mo>cnoJc" cuyo .....tia ... lo ~. cop""." 11< luI . Iumno<y .1""""" wdo ...... . . . .
lo qoo; ...
..'M .. Cfft nrinn d imcn. E... fupcdod .., 1"""'"
ddft .. hito . . . ...,...,..Jo,o,. no ";~ i{,c.uvo o t>o:n ... oh Il1o_
" "_ 10. lo lIIII. .k ...... a:;""",bItI 11< .... ""'''''" y
._~ . llII CtlOJO _k wcNcr """' lo H,
.
501ft I<0Io I u _
000'....... Y p-" ,..... ,r"'.1a incl
.
IIftItw. d
loo ~- ',. ... d Pba dt E<nodios.. cabe
ha:ho do _ lo albA acMif.... -te ." la ...... yo. 1"<..'..." ... loo
.......... lo
~" .. ......-... ... "-,w 1*1" d< la","""
Seo;-a... 0bI.,....,....
d
..", .,~1Il .1 ............" do:
Y conc..,.... de ~ dJ
dJsapl_ .....if..... .,....... e' "
denlc """ .,., 1ootI<1....... pruLT*
_YoF*""'I,'........ n:ono
1... n p"dfou con.. ,,
f'f"'IR"I
1C "rona~1C de
...... CIoIwra. r- 'fU" ha) dio '" -.. ' - d o
_
".
"'" """'" de -..bcf d mg,,..., al Iup d<Jndo _
oc e n< _ , y
upe do ... ,1" 111... con e{",.... p.ro . - - (JI .... _
..,
_
I n Y ~ .Jap!o"", .... p . 1... n....... dtmo ' - 11<1 ..,.... _i.1 Y
calDI'l'IiCo.1da .... m.,. _kr.od.oJnc,,,,, . ............. Es ~ .......

" , ,"nI_""

COft-.-.,

11"""

. ..
I "' , H '
114;; t. t.
l . ' , Y.I'OSTlOO
Lo.. , _ _
.M, oh! ,",,c./,,. P 4.1 . u leo,... '"
('...,"
r<" 'pon<" UN . .~ _ ~ .
,,,. ... .....,.......... . " " " ' -' " "",, 1.. " "1-,01<, 1"'< '" , ... "" .. --", po..-~'P"<" ti ""
No" No. 1c_ do l. u..,,,"'c.. .-...
leo< _
..... ,Io."
lo
<l<-I .....,."" EJ ;F"" l,., <1, .." dt l.
, V--..

,E-"~u.sllO'''''l

-,,, ,

800:_

"'JI",

~ '. ' _ " P ,

"'1 '._.. .........


1""'1'''' ....
1""""'''

,,-......-, -

<_1"<>."'"

."""C<,

.w.._,_._,.poolt.

" ,.........._
I ' _ ......,"'ron.
&"',... ,,,.........
...

" ' ~"..._.""'I..,_


..............
. Iot...,*

,...o _

.....' o4u
~ ., ......"

...

--......._ _
-

.... ,

_ dt~

"=:=.' . ._.. _*..


--~

~""""" _ .

__ '

......

h.

_. ~

.... ... ~(JI' 0.01

,t .........
11.\;""'_

_10_,'d.
_*""'
.. "'f_._-..
__....._
lo' -. .-.'.- - 1

..

e"".. _

........ _..

1"''''''''

de _
_ _ ........_ _ ... _

, y ...

ond,"""',IIk .... por.artplo._


........

pro;edI....".-el~

... " ' - _ _ ..-=.....,.-n

oprm:irna::_

e .p1OC1lov _ _

...... hMInoo o ww. f _ _


1-''' de la ~ COIIIOO

"""""bk di: ........ nn a


dI:.:I..II'..... , _ " de .._ ....
",", <Uk'<1ol.M _,...... .... """ se.-..diaft como por lo l<1"OClll de
"" e"l........ de f
-.......,de la....no I"'"... ;,r,hn, lo. mnl"OCio.... en 11,,,,,,,.. 1
...........,.. ~il"' "",ak . '"'
.
da .... lo ,....,
OCII
el ~I de
ill<l..i<J
el
",>de 1.. ;n"'II<~'"
A""""" """""-. puto..
loo c"""",,im ....
,.... pn.:e..h menlol.. y dnbf.. t .... . noora__. no f"I'tt1' .......,... bie"
la n. ,u,,,"',.. o,,,,,,a (f.. ~ o 1";,:olIico' de
'''lC.-..:~ ;n.
l.

<1<.'.

,t.

e... l.... """"0. Il\ilicamcnte. uno d,flCultad -w p


dldcllCl. "'ro
<1 b.,e"', ,le '1"" ' lI"'''cm, ,.~ .. pa. que componen dclCnh'n;o;!os ' :'00
men'.le. "" " OS " cu," de l. ,>l>h g in de in,.n,", l ' '''' IC'' pen i.
........ ,le . n...,I.",. y
del ' O""'''In,.nlu P''"....'<!'mcM. 1.
I'ot ,,..,, lo o(,rn,oM h.,," "'l".. ....111'" plen",,""le jw. llr...... q""
.... 1... cumen la ,le lo....... y dl.drlln., i>l o" bl"'lue' de con ten,do
dcclAnri." l bk>.j.... do c"'..,," ""........." ...n(.>/ . T"",b,c'n loa)' un t>loquo
dod .. ado .10 alooft....~ ,IU<lct y ""mil" . ''''''1 ''''.... ;nd",in
el
.-rieu!um prnccdc de (JI'a< fuent. ' ''1'' l q ue nOS gu'" rlc
la
.., ;., ~ de lo ,
1 la e<CUela....pe.,.""" ni e

"p,,""'''"'''

.,

,p

,,_

..- _

la =p<r"1a hu",""" ''',mf'I'C CI , ....

11. - . & _

.I<.-... _ . -

-* ..,":-;.~
1"".k. ,
~~-

'....

tsa.W lIlJlIW. SUI'EiI:lR \'ElIQll:Jl,l,


"Dr;

I""

"1"". """"".....-.

0 . . _ _ . . . . . _ . . _ _ _

_ <Xlll_.. _ _.,.... _

::\~
'-:f,

. . ..

..' ..

cot.' d - . . _ _

...... .. ".1......... 1 - . 0 _ _
-~~

~ ._

wh_._

__.-

_ ~ _~

' "'.... n'~. q... pira "",h,... e"~ ubjc1i ..., d< a<lIlp<"h,hd;od ~ .10 1-""m'<lOO
pe"""","n", . "" u ro do pm<:cdlmicmo< ponjrul.."",nk' .. k " " l., .,,,,n
1.. lI.. nw., ~"I"lIl.J'" d< "f'I<'ndll ./C . I'oro. on Oi'do'n. fod llw e;la
odaPIOb,hdlo.l . \lIIrlbon.....,....lcnunuo p.nw: u _ u"les ..... pro<cdi m,"",... """ ... don"" <Ioi lf'I'C"IhuJ" do
_ y. COl pon I"'",
de bde lo H" lon a. le- .-.b ~ a'
1IIIOW:n e{'.:.... a
.
!ro cnlo:ft<lcr. a la "'''''f'O'<'1I'' y 1<hI
d ~'" ........., "'" ...
....111.
c...._Io_IIcY....... di<ho"-II.fII. .. ,.'.. _
..
~ a """ loo cloo
deo<.No>...oe......
" " 0 ~ pr",'Cd,-..I - ."
COl paralelo) ...,eI."
0_OIduoel ... dr:l ..... M..,.
' .......... -"""-ap.
c lO
..., ._ _ d ..pru;e- de aprnodi...,.
la

!l.,,'.- _11..-

,.,*
_

""

I ",""" _ "_ "'~ <IrI


$
1'

.. - . " " .. --.J\'u , - , _


... n
_ ... . .... .
Ji. _ _

_,

l -.a l " !

00 74 1 0

-.

.. . -

t>olll'O".('l ivand" . la V., <""",imico" " p",<cd, ,,,,,n.. lts y declarot;


,,,,, .tI funCl OO <le "al"",' y ",,,'ud... p", O",". ton,h'" ""a acli"iditd d.
opn:noiLaj< -pa l"~f' q< n" h"l q< confund i, laml"""" <"001 l"", ~di
mi<nlo>- si<mpK ,,"'Iendt lo; In." uJ'O'I do c"" t, " ido y ser l. inll:n",,\n
del ensei;""le ('u, "".feli,o, dioc1,", .. ) lo q< pondJ. 1onlosi, en ""0
u otro lipo <1< , "" te n ~ '" (Fig. 4)

Fi~u'.

1\<1.0> od>J d<

El hocho d, 4"" la ,deollficac;,\!, dol c"ltodmoent" proccdm><ntul <e.


<!ara Ytl'<O re,ulte 1""'0 d, ,,,,u,,bl. la JlCce, idad de MI nsencia.n la ed u
,, in. rontra; [a co" l d,frculladt . de 'u de ftn;d{,., . ..cla. 810
do .1 q......'lo d..'ig " .. ","'o un cool.niJo e"'I<'''' I'')' ""n"ien cuand"
'I""",m,,, or g.ni>a<io j."ir'luie.m<me ro"'O o,''', lif><" de ""nn,do
del cUrCuhm,
Lo deflnicitl n"'-, d,ic~ y conocida <le lo '1"" es un proce<l ;",.rtto
la hen" " "ornado do C"" C" II, .('<mi""""" ",, i,,"~. ",J~""',,.' j ' [,,,,/b,,la,,. n do, ';r . (Jl'tmtuJuJ " /a ""/!,<""UM J.. "na ", . ", . ' , A pa rtir
de ""lo Jofi"ie," 1"'= de n.."", 1"', earacr"rc clave de l. na' u
... ,"'. de un p",c-"d;mien,o. F.n ,,"me, lugar "" tra' o de una """,,",ocia de
..;"~ .n." que for man un ,i,tem. Jo P'fso, ,oc..,i v"". P"'" '1"" h.y que
coo<>;:a d.:<laravame" le >' silbe< .pli"",- Por ",ro lL,du. ,,<> "" tn'~ de la
d<'..""y"""",...... <~i,. de uno >cric de ..,'''' , iu UJl ot1kn fljn.
,;n" q"" ..gen un ...den de prolaci", Fiu.lmenlC . n" se 1"'"
",enlo de 'Oll>er h~ "', ,:rie de acci""",. si"" 4"" al mi,mo tiempo ...
p,ec ;, " ,aoc, r<" q'" Y pa 'Iu ,e h''''e, Por I'mo. de- "suo. m,1noro
h.~ que r mp< ~ " '" un objeli>'o ",je",ripcin de 'a .... fmalizad. A.. , ;
00 lo '1""" tM ,' ~ partir de U"", dat"" , ,,,,, ;, to ~ n e""""',, prognosiva.
....u'e l. ,.'e."rra cro oolgiro-ICmp<"al <lelliempo hi, ' 6';"" . '" p<tc<l<n
!""JramaI" una se,ie de aeO;""e!l p a La <1""',,"0;00 de U" friso "rtlftOk>g"''' l,.,., de liempo. P" '" ,1 m,,,,,,, 'iempo b-.y quo d. ,,: ribir el ",,,,l
tad<> fi'lIt y el nme'" de " .ria ~Jo, '1"" 1"" UllI odo<! " n,..1dele n nio.
do e"o ..,p.....,n""'..n debr:r. t.n",
!\ 1"''01' de la pri".... or,ox ;macin. cuando '" ""'P;'ZaJI "...,"v"'
1'" pmecd imient"" r<-n'... "o 1iL. d;ve",,, .n"" de: loo ",..Tit"la (en 01
( um.: u!u'" de l .\ lEC do rnmari:lse "''''l!CIl :.02 pro<ro;miem", "" c""'
""-;zar (oojUtu.",o"'o "0" 1", comenidm. decl",ativ"" "e""" er,".le'l.
~ u.... clara ind.flrlicio y amhi~iied"" q'" difleull. ~ d.""",;vo
pa",i~l",entt el o<so " la secue",""io. A "",m>do. en d<'<:IO, b,I" el
opgmfc ,It I"'''"<fhmien'",. ,e ol"oJo a ..... ,.lade> <l" du<l"'"'tI""IO pue-

'i"'I'''''

1_1' MBrC ",,,,,.1,,,""." r ..."," _

", .,N_,.

'i' ''' p~uu ",<vi.. ' "Por q" ,,.,.,, '!"" loo "'..
"''''''" '''' ""uol h. non P""'" hi~"'; "C.....,o&
hip. q"..rriai' ~ " ... ",, ,.i' "" ",,,;;\,,,,,..., <1<

pr;;\'el", ""m'.....' y ........ ""'" "".Io"" mo", '" Por

4"< " te """"'" ~ no 0'''' ",.) ",-'~" "H' <1",.,'"''


I""'.". '" ,"O> ",u'<JI' '' .-n """'1"" <k "'" 1'<""" "

B"" I~ ""

,,

" "' '''''''" "" ,'O""Ln ,\< 1.0, """,-Iu,"""",

r...),,.>!;,,,,,,,,,,

deC b ~' '' ~ )

(e..u.,-,oo

,C<>memdo

(CoO"o""

...~;,ud;".l l

1...'".....' ,101 ,,,,,,"~- Pm<.....I" ... ",f,,",IO' RO' p"'" ~",,; . 1.. "P"
... d<l ;",1.... ......" h- c,,'" ~. <"L'4bIoccr n~mc> , 1...._ _ " ...
","., . ,. , p"'pra, y
...... ... <1 ", u,..I<><><O]- """,1" ' ......" ' 00
,<,<-no..,.
,'d
pt"iopo
616
<kl
'u"'" o,' p.I.....
<k""l

"

,,

Aclov id><l de aprnol''',.

~:.<'mp'"

T...." '" "1''''''''' P"'P'uu .... l. "pl,,'",,';,'n onIl


<kl p' ,,!'_I ....m, 1", be<:buo U"" o.....,'c,i"n Lo
I<v"lu""," ioou,tnal al 1""1........ """ oo",,,'ocin
pou'",," 1"-""'00. opcional"""l< d<l . Idw "u v<o""';.In indu;" iol "" Illfl"<'IR- 11 n.

<;. ("l~.L t

Ej ~mp l "

Delooot on "UI'O 1"''" c",hlc<c, l. , ..,01><1><1 ... 1>

"'1<'"

0<,""",,,"''' JT" ~_ L P. .

,,

OI"",;;1 i" l"

,.do'" lo......bdo<! en 1", poi"'. """.....,.."' . por-

2. Paro una definicin de procedimiento

1'd<"""

4. Map. coocc",ua1 : l.A Ac:T1VI DAD DE APRE'lDIZAJIO Y


LOS TIPOS D[;CO.'ITE'l llJO

(C"""'! ,oo

l( oo<OtI'oo
<lt<1,m L"'

",,,,edunoo,"l)

1
1.... IIhox ,""oo','l1"

IC",,! nldo
""" u>d,noh

\'"""""Min

0 "'<""""' .... ",I",m..


1""" ".... d<
,(in 1""1" d< 1<II'''n"
1.
"
,
",';o.,.
".""""''''
""'~"''''''
"'''' """"" i... . . poli. ",,1<-> lllJ'.r".... lpiea- ' .... l ' "ime;" d< "''''''.
'ioo>~ a*unI<, ~.., rr.) ,imul,,'oc......... O .Jo 00II lo,
"'O

"'"

'11'"

1"" ""

sue<d><fOO ....1 ",lo Al aJm'. :en" 'uel1h' . .. blr:<Ulo. poto . , " ' ipo
nif",,,,IVo . n ,.g;,,,... d< ......-i<bka.
XVl" .n 1"l'1Mna.

""'

.... (..,......,

den lICf ,den l<r.el<i buj<' el mm"" n,~ P"'I"":<I do cw,t", """ in ".
OI r. <le la. d,f.cull..l<le< oIi.,hd.. """1>lO en <u f.,ll> de 1c'.'4U"."iOO...>hrc lOllo .. 1oo ~con 1010u,,, ~I"l".' J. l." .""",n,
J,,. ....,,,1
A,j. p<If ejempJ". reooh. d.,,, 4"" ~ .. Jal e," " he.h,,,
.l""lw~.n~
""" lI'Lib
"",lo" r...."" " I......."'. per_
upI
.se lo ."f,>nnao1ll, mLallr:a>< q'-'" los "0....-.1"<>0 .. "",." al ....
"' 1
)"01 ok .""OCCIn y ' .... r .hz"",o". ~ t".. hn<;lIIC . loo ps'"""
"" 1""" IU a.pk,k1Id Y r....lrdaJ ab>u;t<.~ <:on>naII la,..... 4
"""
onodlll _ ."0 U .1
deJ ""',....,00 -utJ.Ido.... tJn.a
en lo
pra>ea. "'
_ ...."...1 - 1I:tden<..
, pu
,..., .... _

."""'feI"'.

"MI>

lUar de- de-Iens

s ..

""_... __ O .

""""ipio ...-;... 'I'E .., f-s.-.

"" f"""on de-

_
ni

desanuDado<

_o "" u" .'~"'''_ V.~ft> J "'OCDC'" ""..... ......,.. la


oku..,llI.k la ,.........--... IF>&- SI .\i od.o de- ""

,... _

l'''''' S

J'1U:-:JI'IO

('O~O

,-.
!
,!

.0 I>o.,"'_C

..... loo _

, , U

u... C....

A ....'
...- . . . J loo

p""

..-

dtn"" f"""""""""" _
pi' " '1'' ' ,. ,.o,;I. _P""-o'

""", ""' ... _


_ ,
C
, . _ .. _ _

_.ro

. _.. . _c
=:.';':. ._Op.=.. -=---,---

po., ..*

"'_n.'"

_
<lo lo C""",,,,,,",,'
_ _ . "'
tw..

,.... _ _ .. C_ _ .C_.. , 1onoIo. Op CK .p l:f, Eod ..... . -

1...

.. a.C"' _ _ .(' " ...

~:::-:-'~
_.I(),o,.'

.... _ ,

j i " . . Ir

' ...... _ ' .. '"-"b_


"d.'

'

, _ _.

..

":'=:

~
101"":'::": 1
.._._ ...__
yalr_""_*; I lO"
,.~b~_

1......

.p".........-- r."'.... '"oblom f"'l'-) ..,.


"'.1.....
Apo.-delCldo
p'.-..""
...iUIp:o lqoot< x ........
ad<l po.- .1 ,,"d'n do: ....., "" loUduoo b _ _
~de""'"

. . . . . . lo _ _ po.- ado .ocaNoODJllO"" el ..... de-I.m... ......


~

... b<ec pvo ..,Ik."""" dndI' _

"""""" 11<... a"

pd<'I<ca loo r

",,",'f~

'1"" het nol maneJacIo), el JO(""dInj< y la


de-l C<lClOI:'m .... t..
pco:cNlnx.... 1h. <k ~ .... " ... ",,Wdo pos
de ""''''''''''
"..... e" .." a la t1~l<:n<1n de "" objet., Par. dal'lr""" d
ma. puedo: '"'" de- a~...s.. el ,"occdn . un
.le cla "r"..r, de k...
l" oceJ im....tM . f.n tk
ar." Ir> P"",t>k 1Mn. lu l. u <le " I"ell'"
que ..an 1'fOf"'" de- l. H,
.

",,!e.
1""""' -

1\OR.\ IA (u""''''W)

EC

.... po.- lo 4"" ... el COlado

........ dtXlJ'l
~
F. ,
p<><k-m<>o af",nar qK. a pnao de-'" d"
~ , de la ............. do lIfIlI paoqIIu 11""" In _ _ en

ACI1nlO

i,.......

'

IM,..,.__.._
,__ ,_
_,.. .", , __..._._.1'
1", ,..._.
""..,_.

A.' _

fonnula;io:Ia de hoP"'l""Qwz. "'" por..... _


' In el ~

__..

~ de ......
J __ Yal
.....-.iu ..'os. de-bC"I'~ npenmenuo- "'al_
.......
_
klO
_.......,. di....,..... . . . . _
espco:il"....

VALOR (_ _1

"""'"lo

"'.htII:-tI

I>e"""

~.l_detocria

"0.",... A0,.."""",060 ....... <JO< oox pwdt <oof_. pno><dI.


_
....... .k1.. m
l_ ,,,,,0<3<'"11'" ~ D<Iu,-.",,, d """ato_... ,""lo"".,.
_ _..-. 0401,. '1"' 01 " 1,,,,,,,, """
lo "'*' """'lo""" .-1011 '/'C , .
...... dt _ .... 0'"'...,
"''''''Iv 15. .1.._ "'-l'""" ...
'Op. ,.~ .. p. " 1" ""0"".<1_,.h....._
.. _loo "'_,
"".
.... ",;".1<0", ,....,. ." fIo, ,.""'
_ _/ ..
, __
do ' ",_

ltm icn'm. I""obaokme" .< ponuo la I"irol",,;. 'osun ~n ." .' ion <1 de e""bm . un
01.,.,,) m,,,;_
m-..:."< .~ pI'oo <1<"
'''';N'' \01. rro""'" "",,,...1.-. do: l "p,.
r.:....... do: 1"'" ....m""lo. S-e pued<o ~ Io, '-",h.".-o"'. po.- eJC"lnplu,
klO """"" p;1r. poB< ' . n
ha "" " ...-....su. v ...... .,.,....., ..,.. un. , ..
NJora do: .doo 1"'''1 ''''
"M~.n ~.uer-. ~fO. e" .......1000.
no ...
.un
_nla! ....
~rv<.J, .
ml<m... ...'n ........ lo _
..- . ti .NM"""iJ~la inlcprel& .... " la

dl<CUCO_

UL'CHOo"DATO (con:,;",...

'><WK. po.-

.hor.,
""" \01. p,n.:..
ntI'u "" .... .

3. Ensayo de c1osi-fico cin de los pro.edimienros


P' ''''.- e 4"" poJ riomos d''' ,f1coo 1... p"" ,',b""" tll <>s ol.,,<!i.nJ o .

u~.

"f'C"''''''

n ile.iu!i: 1) .1 grodo de- u a.." c" .lld.d lO' d oeir. '" Y, liclr-o
p&ra di"eOU' d ,c 'l'li.... l: 21l. " 'I urol'l' <le . uo """....... ( lhic.mcnlC
,,,.......," i""""",l. Y J) <1 . rodn de , .. <" ,,1<1 n tla:iOO de lao
mioma. f,"~ treo cri"'Ti<. "" "" . "" P'~Iri ... ",r-i .. I<I;. ... .....p.... ,
"""""",.. """n el mI......' " y .I S'odn& J,r",.. lo.J de-'" iCnon.. IFil

"""ion<.

"

.,-.......-

__,

'

.......==_._

-,...-.

...

"

,'

,a

-.,_. --_._-

$nwn proo:cd, m.." too. "'............ ~".. ,


dKarmlla ..... kpendicnl<1TlCrllede-I ion"
1

IIQIOCI ......

,.....~"'a

......., proIrion ....

_ ._

. - - - . -._

..

I.OS PROCf.DIl.1[f.;TOS
1M pueckn cw..r.... )

d,"-

COIoll'...es

I'tu.. (

....... .. p ......
~

"" :

... . . - .. d.. ona>

d'<o:~, I -.

_ _ d1r_.f_ ...... ok .. _
,

...",*, ,

s..

~~

--FSPEdFlCtI"

.......- . . - <\en. ......

*' _,..,...Je_

..... .-

--

. . _ .. 10 _ _
,
lI tou'........
.. ..
","""
" ""J'<lfIl_
_____ ,

ax...mvos
EJ..._

.... ,.

_ - ... __

-.

. _.Io_oIu.

de "' _ ~

"""""'~
....r.... _ _ _ ) ...,.... ) _
.....

Sopod ,.-_
~,
<bol"
_ _

~-

..k _ _ """""'" lo 01..." . ,.. .... 01>.

, ...... .. """ J'OOpU<'O<I

11ft 'IIKT1COS

_10_.

!'f<K<dlm...."" ,radilcHb. en ....._=>a ~..,


..,.... ""'~"" .. - . . ""'..... pm, quc
.... "",'" .... ........ euerUUoll y ....

-""pI"'.

""" <1<

l."" ' P_

""""'""") ""1"'''_.
",,'OC...

EducKin FhICI.
T~iI ) F......,..... V....., ) l'lhl ",".
hue" pon< de """ """'_
_ dd pnaon llpO. Ea ClPlbo<>. , ...
do 1M
.. ~ _
opc<aoc_. .... bol"'b <) priJMr<_
~ --.~ dc ~"_cnpI)f '"'''' F
l _.
de
soc.... 1o._ I<. de ... ~ . o Lo ,.,.
de
...
JO
o<>" e'
h ,MIo_ pr<><hmi<nlo
QK
lo
de .~io hj<fIi(>,J " lo pricllC. <k lo .......... ~
- - ' - al ~ de loo pn""";miallO< """~,-.
1
. ~ """ hor u" l lo di", incin_Ioo "" " i
__
11.....' _
, loo he......"""'. Loo pn_ _""'" ha _
... 1 _
f

W~~

ScJlllllla . - ...

O""..... paree... . de.u mc'od" 1"'r1icu lar. A.. ><" c",mpl<>, 1;0 ' ..........1Il
de ;of....,..,i<In h....u..u I p;lr1" do r,,,,o'", 1"''''.''", ) i<J ............., o
l<I "'P"""IU&""" " M",1e 1"""""" de ca",biu h.. lri<o 0...J, .....,
""""'" <:on>l< lu" ian r"" ""d,mi,o'" 'I"'c irOOOl deri..'..... <kl ""'Iodo
de Lo H",,,,, <k la "'''m ...... "",.~ l. prXlIC. "'I uln .. n. u"
proecd""
"",dr" " de "" \1
;.;..,..
xJIi" l. ". lu,.I... de Lo. KC"-o. " - ' " pIOC'doto d Id" 1...
~"""\>I""
I:a d primn" Ca.<).. boa It'<i<>neo
..,.. corpoI"llf'. " ""lO ) l>bocr< obln ~ , _ _. b 1M Ji"' <k

_ni. __

""*'"

~d<"do ln~", ,,""""""'~ _ ha ..-

di: aoc...... ~

te ",.II'a<> """"pi< """ Lo ........ - . 0 < , " , que- """


""" IpI<nd i<l"
ur ""'"",," lo ot1f<-l'"'''' de lo ....... ,...,.....1<1.
Tal o. 01 u '" de l h
<id clkooIo: .... 'teL~"" lo I6:n1<I de
lo mul"rli<..... ,jo
bradol. .. -,uro oiccnpR: loobler><ir' ...1produr;:,,, hf\ll No P""'" que- <ti d c"""'" de loHicl>cia. hu"",,,", ) ""...
le. e"'.l'" pr<)(~,m,""'''........;r"'.,. que' '" puodalI "111(,, ,le 111""'
miCOll . En umh.. ,. ...'" proced,m,oo'", loeu'('!IC"" h,. q ue o"enl ... uo
""."'" de a<.. iur>o"l"" hoy q... ",.,.:11', ""n, '1"" 00 01 curco <k l. e..
1'"",,,,0 , am hi31' )' 00> di"c" ,',m e"...Tilud cmo ... h.... klu. , ce'" I're<i>in en c.d. """" . A,;. 1"" eje," pl". el po .:,,,hm,.,,,,, I"",a
",ah.., I'"'l"e""" ,.. h'iu, de Uddg"""ln ~l "'''''U c.",,,,lC cn 1"" . j.
,u,en,... 1"-"",' 1) h,.,,,u l~ ln de h11""c'" 2) Ol>or"'k iM ) "'""S''de dolo,,, JI C"" fr", ,,. d c> .to hi"'\1<: ' ' y , ""jelU"" ~I 10,,"rpre,...,i6n
de: k" 4aIno, Y ~l Comuo" " ;';" <le los """ltadc>t. Re...l.. n idon.. """

1'<"''''''..,

l """1',,".,,110 I<'cl"" , l. e>en' ",". l. """. de apuo<c. l. dcc",t.fjc~.


'M'U ,le uo le.." 11"" " l. ,nformac,n ok WI ""Ie> I U" ' ''1'''''''"). r. cln.
, ir" """. "c. F.1 .>rend.,-"c Jo e<le "PO de pruo;cd,m.. "",. ( Id"'~'. "
11."".00. ."",,"'c~lcb u "JIorilOnl.llc... ) dep:-ndrtl <lII'C """"' '' 'O ole l.
o.tur.I
1
_!arar"" al _ "" .phco" loo> .. i"""ku
cllo"' (
WI I"'po de """""" tu<lnC<JoO prc'><"o', n un 1<:'1" eo _ .,._
b. CCClfK'onocno. poh t..... y nlhlnb'; "" i~Of"' qUll! "'''P'ondcn .....
crncnos. Suelnl ... de eoII: "PO .... Ilomodao.e....."'.'..... ".-1""
p . """.. ..... ,ro.-co--a deberlon program..... en el morco de. ~.
10 ClII'nClflar de Ce.ro y
'todc..,. conlCft....... <.-:epllOlb
de ado _ <)ck tph na ~
f'tlf d c..,_
def'''.n ....". como p<o<ecIin>ieOIIc>o . opee"""",
i ... .... _ """""'" de ..... d,-oe:.pii ... ""*'-'TrtI ~ """ .. dcm-.....

<""'"" m.."",

.....,t_

_
_

11_,-...... _ _ "' _ ...._ _ " " _ . _

100.-.-.. .._ . _ _.. "' ,_ _ ............


p. '"

... .........

10.... .. _

'_ loo ,
~ .E-.

.. _

:=

. . ..._

_,_

_'
'

' __

.~------_
. . . _ , ... _ .
_100

....

.1

.......

,........".loo'"
' t
_

.
~ g
ij~ ~ ~ 3 m ~~~:ltl'
1 ,.~ 1]
ifi~~~

ti:"i'!'"

'=-:; ~

3li" "

t ~ fl'p
t~
t-_,t~.'5'!!.
~ .;,, ~,--:- ~. !p:

11 " al
1 1 ~' !&. "
1 ;" P ~ " ;-t!;
!! 112.1li"
' 3 5. "" '''''C lt.'lI"

.5'
j~"l"
11 - " " "~' il ( tl-"
n' ~ o'
~~ t .. 4~ d ~ 1t i [g9 tf'
,-' 'l.;~~-l l'f ~ = .. ; " ~ " '2- l! I
,
'l _"-.. 7s "s.s'_"se s:::;,e -, , t ', I i .. '
I ; ~ ~ . ~;, ",-a
~~~ r.' " "&- 8-11""5'

,
.'
1a5.ai
i
~

1
e

.... "103' .

"t ;:l"' ~ "~ !'''-

" _ " " <= O;


.;l.
~t" "''' '' ''f 3;(''-

~~ ~ ? H c":'3""

'2

< ..
= ..
~ - ..
i'i :1
:;>
..:: S:~
< . ,,' _.

""

~ 'a..

1\'

..

;~

..Q

"

.. "''"

'"

)o

.. -

Illl:::~

"1
" '. '
a
2;l'l

liI

~~ ~. ~ ", ,,"";' ;:,g

~- ("
Q.<T
~ ." "" ",
""'~

Sl' !!: ~ .; * g '~ ~' Sl'

.~-,'. . ."!-;- ,_ ;, ,A ""'~


~ ~ . ~_ '

,,~, "" .' , , ", ~

,,-

Ii".~ fl'

uu
tf!i~

~ 1 .~ -c ~ !:.fl'~

~ t ~;~ ""_
~H~!
-~

~~a=>"

;; ~ ,,"~ E;'
.~ "' ~ = ~'"
'"
~ n ~ n~ :>~ "-il
n 11 :t

eas

3 ;; f _ c:
;';:i
--;:l" ",;;~

~r:; 1 ~~!:.. ~

"'--Ir "= F"


~ c"lo "_ .
-

" " - " r''' '' C1

~"~ g '~ ~ o:
'" "" - ~ "- 1l " ' \ti
' ''-- - -c

" ~ '&;e '1 '''~ "~ n"-.

' , .c" ..,

" "_
!;''''-'f;;
-"li"~ li..;"
;;;<: .. g " n
~. ,;

..
lf"r "" " .
~.

~ ,, --

~J,
~ ~~~
"~ 5 .. <:.: "

" :> 1l "


~~~,," S?~--"''''
. ;; ,,- ''~
~" ~ ':!

" ."
'"
- ""' .-'''"

"'''3 -,;0; ,""

iq ~ ~ ~

ii" '"

"Q ~';' -~ ~

s~ -, ;;-" g .E;- "': a


~"
. .."'f ; , .

~5e"

l'
~"'i
1;

f"~w

l'j
i:

'J'l

i-l ~ ~fl' ~ l fl' ~ il~ .

1'1\" ri~~~g;f
~~~R~l~

~. ~ ~ ~ s

R~"ii!
:-i>'
~fl'~ ~~a
8=-&~~~ @

.:l ~' -.'\~ ~


;~:
~ rq- ~ 8' ~t"II'!~
r-e.
=g, """"
~ " " ; ~ -

"

!t

~ n i.; i H llHH~ W Hj' n


" l ' '1 ''.' 1 - 1 - [ 1 I II

f.1
~K~
a
ss
~J.~a

'"-,
'l'lJ ,P
-I.-

. i f ,, ~ ~ ..

~J

'iti,t .
r _ ,, ;
'i'iI~~H

lf'

i,.
'"
f!,lt ~f~~ r ~
alil~

<
tf/'''' ''I'.

R-il~~

fl'-"' ,, !"'fl

~~.l'
a l~I"R~
!",,,
tt~
o, ~
- ~ ~
.,H i ! l ' l '~
~ "' ~
, ; '"
:3"
.~
l ~;ot
r~~f t r

lt

~ -'

Ir

t~Hi
!c~",1(

rg!i~:S

~~i!l
1i ~ i

...

,.~,~3

....co
m

n~

m ..

5~ ! ~ 5~ R~ t 9 1 ~:

z ..
Q",

':fr R" 3 ~ t 6

"O
nn
-m

"'
'' '''' g-'- fl'
~~
;- , ~

I "'
~

!t ~

~ ~ ~ ; ~ ~ .. ~'

s , , 0, " 1' 1
"
' "P
"
'!! l 1'
~!"
.:i.~~~
&t;-f~
~
~~
~
:
'
~
~
;
1
"~,, a ~ " .... ...
ii" .... i ~. ~ fl'

" i -_.

i!li 5 '"

R- ;;~
".' E-l.~
, _. ,~ .g ",t,
""

'm
~ ]
,, - _
;'
;.l ~ii"

s,

, ~ ,

-~~

c...~"

I ::l- ""~ 1i,,~

t li

!!.~,.._.;1

,;::,;,.g I1 ~ ~

'" l'

Ih'
'I"
.. ". P
>;~Sl;;~
,- 11
e "

~q
t .i! H'
g-

~~
~~ f ~ ! p i !
~ .~ " ' ] ] il i '
..

00

z!
m

.
Z

<3

~'i[~ ~ e ~ ~~li
~R
" H , 1j ~ t

lG ... .., ~ ~ :

" ~"
iO !' ."',' ... "
< ~ l
.,,...,

"",

; 'lz9~~"~

...J

e""" e" ,.n . /C"'i<:........ 'il ..... """'" "" tonl.O ~. Ib\lOriol con f",..., ",le>
1.......
hi",, ~ . I~ ,n'roduo:cin es ine"","",..' O
."" ~Ju~ 'Oll l"f<'<i>ioo
a ... ejo"'icio & ...ri<wf
Iql<t....., ' " La ... A1
H ,,,,,," ~. d iiII
.10 "" _le "ic" ......
'" k C\>I~ 'no se ~IrT..O ...... ,
ifI. "" "......Ili..... 'cn.
_
'" ordoe- ... ~ ' '''~o_ elaboro _ COO'I<lu,.....
, . . no d< ... <olpdo "" .1 .... ri ,..... ob,<to "'" _TlI""
" .....
-...~ llo) '1"" r-.uf.., si ... iiII
.. pro,
pot loo
..... "'" _ _ .~... ba) """ ....1" .. pan -.im.u_.. . -.... "
H ~ ci
,.,.d

<."""

"""<l'

"""'''''' 00.10

.........-dldkt

,,01'. _.

do ...... _ _ 'oo .... p"d h.d." ...... "'" no

___ "1<".-.

,.. ruI,,_ poi o mi<.mo


""""1.P'" .1,,",nI< ' i

""""" .1 p:nn _ . - u .." el po<>_ _ "od


de _ _
0InI dif'euhod...
' if"' de """'
.

1_ (""'IX"'.""

"'ro

d"""IL ..... ' """"'1


.... . 11'f"'<k' ,,,.,.,,....
dcm"""a<i6a . <koctiIKin...I
0& . "
La d"o:ulLad h. ",1
de dof..." _ pa..'" " ... c~ '1U< """.
I""k" ~,,'h<>< ocr ...",101. .'.

-.en,,,

p",. ,,,,,,

d' ''''. d. 1". pruccdrn".""" I"' I'CCO'. P""" "",.""in an


le' M
111" 1<>0 malo;i.k, didx",," <!<-<' u. , U". prcp.,... i(l" do 1,...
p. .... " d uro ""I<rud.o. de . ..b p, ....
A su ~
m
dIC"""""h,'" '1"" rId>er;am,,. ,h,pune, pa,. el l,, ~. u!IO el."",,..:......
~ PO" ,,,
,, l """" 1'""'0<1,.........>1 .lo
l"" " ... 1
h:!-

d,,,,''''''''

"lO""':.

re.li,.

1 "'
aul

h
""',~.Lod lk "J'fC"'l".", "KM:
""" ..
eo el
ric>$"XI.I en ,"" .......... IIt' ... ..............,..... La Okno. de

<"fUC1JOO

<JI< ..... """.

a<q>l.x. 1*" ~ jocranuo.:........

_......-emos."
-.aa'"

",-",mlClllOS. Es por"""'qur
1
.
~ de \hbooJO"""
ca la
la pra:t>r::O dodno<a"""
.. ri _ _ npn-de
g"
. pobol>ol_rpcporohnr. _
_
iDcliJ'lC'C'" de llew
E*
tnboJO. ....... . .
J'WIlOde..-didktico.
,
_ . . . . .
... oplicablc por
d _..... p<..
... H,...... Y.. p 1
.....
...,......, de wal.z ~ I
la 11,.. _
'" ..--loo
_
p.ar:o .1 cunceplO de "".....:10..._
en ,..........
~ _ "" ~
'1"" se ... d.>oOoIoOO ... ....- de form...cin y ...
(u",", do .soc- ,""'" prof.....-k> do l. enlor!AM1. d< 11 11 ..'
...
5..00.....
e_lo@'otcl "t'lte'h... i<N" ... 'u o'-'wno 0,,,1
rk .Mlr..... i<\" ( om" u "'I r. t( ~i . ""l1" II;" H,m,... 1I. , oda 11
..........lu" oo. <w;d<II1
'" J'WW";OlIOI. de' !",", .le """Ir 'a<"" """'"... .
d""
1'<......'" rk los (0"'''''''100. """'d m""I . ......Olos oUfT;,'" I. del
le ....

eoq_.

a1,__ ..,....

C<M1''''"

m.,

, t.

V.u.u"""~ J' f lo pmd,....... 1'. 1

..... ll _

.... H..,.;, _ _~"-

",,".1.....al'..
t'">

~.,.

,<ol<"". ,"'Ia
f'*"'PII<"" de rlrocilo

"',1:1

y. t
_ . e" ~,,-..- .cmpl<oo .l
En ~r". _ h. P"'t<Crdu'l"" mur:

Pr,. ...

,le 1"" pul>l ,".


o .I~u,,",
Ulll<rct",'

""1 No.o. de

1- o:n L.,,\'U'hlra.:.....,...... Ir~arln.

<orno~_

de """'-irla p.1. de dnr_Iipo.. de ' - " ldarnf-....a",


...,..
""'.,. In _
"'~""'odad
noodarl y

".IroIiopc_ ......

_ ~ >l,<.:irl

CIIIlbo.>.
,.....

.. d _

""'delop-arqori.l U"""'i
1
J f'<'<Iri,, 1'. ..... t..cnre
1._ de lb r:lcf_o:iowt.
""""""""
t'<l""op.. aorniti, S
'" nC'1<I """ d .........,
.......,.. ""
_ 0ftIbdn
roe ... lo ~i.I...,.
.....Yl<. p<>.tn_ _ 'u dcf
wo..... <I _ decoord,,,,,, ..

""'''0<0....

"""JUm<l de ""'........ " " .......... d<


alcumcnlOl
1 fm de ak,.. .
u , U"" <1 d,,.,,,,,,,,, "hJE' '''''' . Asi. P'" .1e'"plo. 1"" Ir "' ....."..:>l>lo""~'''' de ,,,k.m,,,,;',, I I"'r..r de di'li" t". " ,.... ... 'u<"l<>. >"f"'IIO .".
..liar y ~"'", .""" """. 1.. h.hdidll<k. ,k: "1<-,,,,1'1<1< loo 1''''... <le
e" lu",',,'" de ... ""1<",k". <"I..if,oll"l. <let"""i""" '" g".J" rk
flOhol;,I.d. ,"",","",,- e" '" C"SO Iot. d, v",,,,, ' nl",..,,;o.. .... '1"" nI,,,,,,,,, .
.,n...,I en . 1c"'...." .."n'o "..,wio de IJp" ,l<cJ..."wn, . hi,. r1 ., en ,.
lieml'" h,...1nco y en '. e'i'"C"'. J " " .. n.hu r la Jl<l1iI pode, .""'''''" ..
"Il<riorrncnoc 1,,. '..... I'1do!; ot><eo~~ ... Si Irl,"...." .. "~Ioo ~ ope.
' ot"IOIlCI. k .",--..I objc1ov" de'-"" uo. "di........ ."rorma.

f""",..

no<lE'I

~ oor"le' "-Inco... ~~ -....

'm""""'-iOn ' 1'1"

. . . - - , , ~ le, ,"', ""'(ICas. Cb:. _ ......


... de Ir>o 1.."",""...", del _
de, ho~
dl<Ur;''''''''de fucn"" _

h. ...

'

.. f'l"Up...t>Ie~d"n_

, ~_ . _ . _Cwrh'_ _ "
C""-_ u", ... _ ,_

1'w.nC '

_.....MEC,'''',._
. -"""."..,

1__..."''''_ . '

O,," , ('_~
. UQ >It
J3l. WC ll901. """'4r< _

Slub&l_ ........

_ _ ,,,,.
_
, l"ll.' 'O c

c_.... _

'

1 . . . C........

, ......., c.

".C.-,..

,..~.".6of.71

l.'

<1<//01. . _ ,

."'"

76-,.. WIll" I'... t. c_

t..,.....

N_
_
"' .
.. _ , " ..... IorEC"9'/3,
.. <:_1- ' ~ . "' _. ~
- . . lolOC""' o_ _ ,~ " ... r __ (".,..,,.. ' . . . . . .
l'
.....10. :1 ........ ONo, ..". ... .,"""'. ,
\I~(" , ..."
~_
" " '04 , . ,~-' '- P. <I"KI"~ ''''"''''
,;..."'I'.n...

_,,,., "" . rl
O
'" ' s" ..,... (_,""... u,"'.... Sro""",,
\l 1kid. T _ ".""... .-.,
" m " ' " .b"o""
<"0_ ... rlt
~ .. . <. < ~",,.u loro
.,
rlt lo _ ....
",Qul """~,,
~ " """" ,".010"", ( _
.n ,
J Vi_ ~. ~""I II<19J,. ." ,....._ " " " " " " _, ..........., . ..._
-- '
"
_

1.. _

","', a.._._

n.,

....... y-

"_,.I.. "i_

10'.",:

'W'.

0.",,,,,, '.

1'1, ' _ '"

,".I ~"
'.1 pubI

ME(' Yde l. " ""u"or:Ia:l


<1OI<C'
t<'." .....

, _."- p. ," ....

1,"" "" _

ti' do un >Olo U,,", de ..... ' ,dadeo de oprend"...,. 1':>11 e11" rotda ,,","l
'.'. ~""..... d,d;jelle.nlt.,. ""1 <k.~l,,,,,,, cuda "n. de .,la' .,u .t<~i,..
lund.m..l.le. "" 1.11,..,,,,. U dw.""" lipoo dc "'<.l
do 0"""'"

'k a........, ~ d'


t,,.,,, ... r. I... orro.pd..,yo

rro """""" y
~ ~ do .I",,,..

P'..."...., de .... ~
,.... hem< uptod<>

1"" <1<"1""' N . l'f'ID<n <1" ,f",,,,,i611 ron d """'''''' <le 1..." ....
"'" ......"'. a1.1 .lftndi,.je do lo lIi>lofia. I'''''' _ ''_ lo ...... .
......... un
do
o>rdcGMb< de ........ c..... lo ~.k
.. 11 _
odIdod
''''
jlOI<I pruI~~.,., , .. ,. ~ .. <ocioI . ....
'W podri.on eun>ooJ"" objoe"'_ C<D:1rIO>
pan<.k
......1
A.i.I""Cj p b . - p .
ld< , r~ dr:

..w"'.

e_

I_ ~

...... ,....
~

"'dnI

"""In
pn. """"""'

0 ..'

.. m.p
~ .......... dJ.'<nM
d< 1lfI<.. di:

1 ..

n"' _
,. ,

la>
.-

,....'..-. . 1 ~

.... po:<
,
oao ................ _do . . pool ln;.
"Ka _ _ i-.l
de j", pooccd,1lI.en
""P"";f
di: la
H,
kban _<Il>riadn. ~ l TU
.

'*'''

IeOdI:

~A

..._dl:dlu

.... .

ptTI"""'''

mace.,..

'1"" 1;0 , i I ,"',.,,w <" <1 ~"' . de t... """'i< 1""1'''' '''''
,. ' 1... ,k ml","n,..i,\ do h..h".), u"?",",,i~ . h, ...6r, ,

<fC<:f

n ,
pem..' "

p<OIl"""."""'1e

la ron...""ein ... un Jf1'k> dncntl,nad<> de


....... rkJ.tad di: la .,u.'!," <O\l m'~ . ~ ... clrnc.. nin....... """,eJ'ln""'"
.... 1'''',....., ...1""ln ,le
"l'in"OI'" ~ "" 1""111. ""U'T;' en ,,1"f. ....
<l;'..~ ,1< l. It"' .,, ,. lu .',m<> ~ u< .n .l j ....f Q del .jl..... o.. l. m,,,,,.
maoc"flll ~ lo ....rMq...Id ju<~o del .,""I'l'l apmllle f'I'"'II:.... "V.mo.lI'"
""" la ,d.nl, Ii<",,~'m ""," ,,..,,,,micn'''',''' , ,it" " . n d 101*", Ycm

",,,"'(1<,.

I<l

"''''n,.

1>1" '1\" ' ''. 01:

,ec n",", ."..,rre'. ' h"

11", ..1 <J<.. nlTlkJ de '"

_ "'i..a.nu . ... !<no"_

I lrl ..1IfIrlo6>. .

1<1<."1"'' ''''''' """,.,...",. ,,"""....,-. ,."....... --.".....'_I,""""*'d.

'''''Ion.'JwJ, . '""",,n. ,",...... ,

,~

, (,."r"'''''....

_0CIl....

<
_
_......... .--.........,......1.....,..
, , ,.
_Io.
"', ...... _-,........... _,
.
... . . _.<.. ,. -..... , _o..
~

de ..

<:00_*1-._

0 . . . - . .. . . . . . . . . ., _ _. . , _ _ . . . . . . . . . . . . . . _ _ . .

1<1""*-.11<.1_ . ,

_ .... ....."

<lo . .. ?

1 It i

- ......... __o
_*_.. . .

J C........ _ ........

...

-Jrif...

~ .C.......,.~......

? _ ... ......,., .. _ - . . . . . ... _ . _ ...

...........,..t<I_.......... -...._ ....._ _..

" " - " - _ _ JIo_ " ' ' - ' "


6. C.......... _ .
1 . - . _......._ _ _ _ .,....

_ _ ..

na""""m. d~l<O le
<k,~"""'." ''':n",.. de cada pnM:<dj .
miento .
pod,o,
y. On c<""""""""", dotMI.
<... 1<0 onuP'm
el a;>n:tIdl>'.je)' b ot>,:<1,y,," do la
~ ..p .. f"'." v
la 11'........1\......'" ."l..~ dIdac'"," e_

f,,,

b t 7.

.... ' " _ _ o . . . _

.......

u ..._

kI<nr'r........ ,.....

,"""" lr-~."_ .""


"""'..""

I_L

............

, ~ . ~ ~,

__

,d."""'-" ,...,...

8. 11.. .1" " . .. ... <j<1'<"",i<>< 111.............


<,... .,,1011"'" O
pan.. ... .. l .......... ..-;.,
9
"""'t ..-.. ....._ _- - . h "loln.
"" ...-.l> lo , ................... ~ ~ .1< Cm'" 'o ...... y ,le' f', t . rl<

oro....,,.,. -.

""''''' I:iol,

10. Re. l" lI<iGn ... <~, . kooo ' ''" d",,,,,,,,, [il""'" <&Iatdaoo ....11 .._., .
,,,ole,. en "pe<'" "" '" "....". ,d<~,"'-,. ,. p..m mldad ~'J(..o).

[, . 1.... "'''" ....... t """",-",'h>n Il< ,... ,"" '" j",,,,oo d.1"''''o '''"1~".1
q...
11. ',!<J,'r",...... en .. ~ '" _
... b.p _
, <lo 0>ftlI ............

f'1t" "'".

""",hiN<oei.aen f""",<lo de ~ .. lhOY;'''~do' .m.~ ..1la ",0lIi<:.

."..,. """'....... un r<><.~m ........'~. ~ I ," , wi . C1 "" IrU '


ran '"""""'" "f'""h"'" y f">",bd ,uri"" '" """ """"n.oo
Fin" m<nle. d...."'TIo d('<ld""". <le acuenl<> con la ~"IC' ,...1f>la de la
de la 11_ ... d _
"'" ............ _
........... "'"

povp<_

<pi""""""'' '

.....,1Jfya .. It<._. (Fi Xl.

.n.............

A.i. ......ioo<od<> """ .. ~ .......... 1"" .jtTnpIno<


<fI.Pc_ del
proced;n",_ .(......,in do ,.. forma... ..... pi;' do diol_ "p"" de
f ....... "" podrio
_lIp> de k<f:1ooe..,..... , p... la fopn 'i. ~
la 'l'"' nploc_
It<. __

n"l1\{l' "'" ' " "",,' ''' '1 '" lo d.';Y""i, in ,le "'.n;';- y do ..n.-

P''''''

......

<1<: ' "' Il<ci" "", ,,


'W,-", 1uoctT ........ tta. (onnao )
.
doT <11
1*'0
b
del pmI.-..Io. 05no de la ~
)' <..10 ....1~"" lullftl .... alu,*"",) 1.. alum""". h d .iclo ll~eial
o
do r-.rtIlIf'ia. 1.. dr".... It<...."' .... ~JIda ..... ..-..... pon.

!'"

,-r_

rno:d,,,

C<dJ.rnlt"'o< ' el al.....o ......... I6t:..- . .. __ eoj ",do


~ O .""'lOCn<s _ la
Ios..:-briaOhl""""u<fI
.,hillenro. PIiCde done d e... de 'l"" la den . ..in ltI<nie. de ...
"'~''''ltnl ' """ _ ~ja)' pr=iie _ jer.oeqlolZ._ de ~

._I<N<.....

_.

FIJ- l. Dd .-.cl .. ~ ""'I'.....,ool,m",,'o"" "".<1.. . ,. ok ... lo<>o . B _

.m"'"I". 1> _

9 IJ<j <n.""

.-.0
"""

P~OClilll

"'H.TQ
Q!>Iene ....

n':(' ~ I C ,o,S

..."" .. <loo .........

,o,CC10" ES o I'ASlIS

-.""',-.)
.
......
,-, _
.,Urtw-.,._
...., ,-,.
-.
.... ,_.......

, , . ,l'. ,

"

'.

,,"" pon"

TI< ...,.l'
llao,1'!<atlH

..."'.....

I ~,r,,>c.

....... 0

...
'-,...
,

"" \o ' - . - tri .

1 ...

~~"..- ...""" do-

""
l r- r"'.... on .

l. , _ do

.. " a-

_.1.o

...... '.lcullOl.o

_.a-:...-.....~;~
4 . .\~ . . . . .

<. . . . ._ ' . F,*C ... ..........


pot <_ p o........ , .. ...... : -

_.

- ...

...... --._ .---.~!"

_,o

6. C

_l"

r-.I:

_ _ . . . . . . . , . . ..

_'o
-.
.......
~g '

'-.

"

.... ',, 1.

r "-.. I
1ffl " .. , . n.l l.

,...."i<.

f .....

v..,. l>lo, . A.!. r'''' ~Pnplo. n :J'Up" de pn ,f........ d< Se<on


dan.o Iltll<n "'. ... ".,a la m;l k Itatuj "",*,,, la ' " " 'C, d~ . Uc'uno.
an 'l i,i' y . <,m u,",elK ;(\n cle ," ..11041" ' . P""~ de I",n'. , 1...",,1
".
m:'P""d..nll: . 1 p,oc.d.,,,enIO. Ui<>. >roJ<"'" y .........;.-_ <1<- ,1 .
& I..., i. de !... nte. h"<;ra'~' (hg . 10)
c ,",1""""'< - ....... l. ......... rltji<lod de lo ro. n",.
en ....~
.,....
.witnen d ..it",..,~."le Moqueo d<: IICC ~ ~> '1
'<el, :le
'''' ''''''lI<iln.n d" . n "" <u'-<tonn m.b CUI. "" luo

1 .'.

"" <n

"JI.,.

1>1001""

ele .,.,_

<lo

!oJo.., ...... 'l~''''''

'''' AI<

, .._.... _

.. _

...- _,.. ._It<oooI,Jootp _ ..

. _P.
H.... '

" .

" '.. ' F _ ......._

...1. . .....

_,.~AT

. ._,.., 1'"

_l"..
100.....

~ .

.....,.._.... "-f

.. _ _ . '

...

r .~ *l _
_ ... _
.. Jl,r"",
1 ...... ,r....... .te 1. . . ._

}O...

..

..... do quo. .. "" m.. do ... .

U." "'PC'''''' do r ,.." ....;...... .


~4.
C..... >M>Cion do r. ......Mn lo, h.~
..... .. ""'1
, . k>d.....i/N1 <l< j o> e.o", ,le 1.. u,,,I.
J

" meo ~_ l. <OnI>< ;......."" do.


el"" I' ", ~""Hl"'.
O. mdlc.:';" " fn"",i<Iol do _

p='"

1""'''''''''

"'.>r

el. " 'P'<ln <l<

-,
,_.
-.
1'.....

r ' en". J
1... . . . . _
.
... ... _ pa ..
,.~

1Ktll<

"-"'.... l '

--..
"'-_

l'

->

..

lnl",n.."n J< l

1'." .

lec...,. :,u......
",,,,,,r,,

m,dnica _ y icc"". ,'"mp,ell,i ) ",o c" n" " uyc n P"'I' L.,mcnt< un
cook ,"do la nie" '1"" "",-""uyo I'U' , m.s,"" un 00;" " de 01'""Ji,.",

l"''''''''
, ""m",,""'''''' d
1"" , ;< ... f ... n'., h ("

ull.....

P"'I'''' ''' lo H i.."",.

.....;."

S.,.hd......... d . 1.. _ <;o .


I \..KIuh _
o.IrI oo ...

1 1.-."
dtl ."'" 1""" ,...... ... ""
...
.. _ _
- . ""_,. ul<ncioo

.........,

.-.

l. , ..." ... oli ...... 1"" ,..,..,..


f'

-so._ 0-

"'"

l~""_

--< .. "

I .....Ilica:. . Jo poolota> """,""""",",

1"1:

..-"':.~-"
~

--...

1l .k..,...a"
11... '
rola...,.

"ii7:'.. ...

1'..--,,11
_ _ ...
:
r dt
:aIKaO ~,,,1IIlU

..,..,...
'l:'

. . . ....

<fI

, p""'

o f

'

. . -. . . . .

........

: """
l .n-r.............-......
..00

~ ....." ,lo ' - , ..,. c-...n- ko...... del I'"'"d<. ''''0'''''' CII'''''':'
<paia'd.. <ipl ... ,_;r.... 1(_",,";',.,ul(,_
) .-ouc_ '"

''''.''10''_ npccifoco '" la


,.,"" J"f'I'I ~,~

:. inf"""';';"> ai'lrl"""SOc . .
lli . l<rn.O <JI'< podri........ dc>o
como w
~ ."

__-_
........ _-( _.
..
_S"""-'
-,,..,.........
_. .
_.f.le "

,,-_........ _,e:-'
:
'"

11...

,.....:. c.

: p.ioi<I4ot:....... , ,

l - . ........

s.

....

ponvdl:caia _

.."...

"'~.

"'alu.

,.dI'

c_p

.-n.

,j - . . . . . ... _ _

. h Vf_

JI

'bID

c_..

F-'~

cnd . . -

oof'onucio"

)'O

y -uma. Frcni do lo

p"' .......,1fln "'

dimentaJ

podri. . de-

f"I"Ir'-~"

,F

*rJl t

Sa~ f.. re.lMoboh

prOCO'-

_,*"",1('" de

I1I
-.....P"

"'""

podria

tnlIoaJO
<1< Ik-

p""'io,... ""'" dI:' l'f'C'I'n<-In ....-no.-acono:m. c.-:ia

_of._o'_._~

~ '
z.e..

"''''1'' ::

_1"_1 :

...

',.....

-_

. .lIIt_.
,
..'roN
__

l. f

..

: _~ol<_

.... fLdI

~
..n.,o
............

t h

<*
11,;v... ..- ....... _

s.r_oc........... ,_....... _ a

l. VIlI...... ti< _

.., .......-.....-.._....
,,...... _
......1

_1

-",'

..........

I': ~

lool"_:"

,e

_ _

1 _ _ ""

No

_oklo _ _

.......

_lOIdo_..-...

. . . . . . . . . . . . . ._

. . _ _ ........ P"'O .. _

- :. . . . . . Ia '

...-.
....

....

...-....
-.....

"""'"'
_

::--

"'....,....

el".

uo6l'~.,"

ok _.,..r~", ~"

J............... . ...

s.. <....,.I""'"dcri... f'<'_:'"''"''' "

"", n1< , <1111 d 'mn" .-..;''''''' ,: , ~klic'''. ....aoJo", ,,,,,.1 pru( >ndo Y
prupuo<f". al . :"",naoJo, ""lO P'OVIl"'.' .U "l' 1<n~,,"jo:. En c.mtnn,
cero y <:\IOno bkx.... <k ....,
en lo I"IIC<I,"" ~"" c"""""Y'" 11 """O;
oo;k....J.I do acc~. """'
kImr"", <IMm "..:uar lIIlt "" ... 10 MI'
I'",dud ' un n,,"vo ,."", "":.'01"0. podrlon <""..den,,", rJ<nam<n'O;
denlro dol <00<0;"''' do 'r~ndi..", <l. p'O<I,mi<nl,,"_Ptnba bkm<n,O;
lafI>I>in poari;on en....xI'W ........ k'cnic .. C<lft><''''n!ft do -P'"'nd".",
~ o "NI.".... a/o;.... ""," ~I""" el """" O_ _ JI"'k> do .-lIda!
o er..,enci. <k e.l. ,,'i< 4< ...."""'. ~"'r:~""'n"'. 1.. f'<''f''.omo e,....,pIoo< do lo p.i"O::. <Id prnf.oonol" "" 001.. M .. " .....<1..:1
d_ ... ,: ....... """"",I<k> pro.""'M<nl.Il di: 100
11 '" lit"""'"
... elrnaKO"_O~"'~
.
Olro 0<>1<"'" di: dI:-'l1o>a1 "-pR"U<l,......- en H........ p>dna dor-

' .. - ..._ _.. _

t __ r _ " F i

O'o"""*",,

.. _

.....

_"" _

Com<>eJllOllPode ..... --.na~ ~de '" proC'ftbm"'1O&. _ _ ..'V .... y .... IabonoclD
. . - . pattiaI.

...Jo .... de :oce""........ h... u.tueiNl:to a ..,.,.. ,


.IIpr<OIdouJO dcnlru de _ ....,.. ..... In ...........

_~de

_"'1 """ente ....-r e.mul u,,,'" 1"'

2. La ae<ue ncia p l ical ag icCl


En el pl"camltnlO de l.

de".:oc~ '"

Lo. "'TlCi"

dt~

E.I~de_&>:""_o""",

"r1idoddriij.e"cle,

~_

_clecll_~

<ouftI_enmposiociOn <"""".a J"IOCd< _ cll


"'Cun el ti: loo "
eUl'"q... cur>t el.lumn.oo. s...... del p. ..cad<! q <1 enunci ado clrl
pr<><." J,m"",'o" el mi""" w"o (O l n", .-" u" I"" " ",j, COI' ''' en l.
~ ... ....,....._0cI0m: .... e... ...,edD oJ~
lo clcl " on........ COI"' , ti el - . . . . . ~ .... ti.,ivno (. 1 ~
ele AlIltna.l. pero'" p-.y.l ' ,po clC'l ....,tua,.. clepcocln-.. _ re
nuao _
elel nl'o'Cl que ~ el tll/I1tIIado_
F.. de ... pone, ~ "" "",1 profn o,a<k, de Pr,....".y ele 5<'o..om<hn.
I"lcltil .., ' de in' ...... en ""len o lo eL.bor. dn del I'ro~'n ("o" ," olar
ele Ce""" lPCC\, cll!lf'<'l><' de una ......... p<>Ubil idade< ....t.los ...- 1,,,
_
del iijlfCfldou,.. _ rclac>n. "" - . . _ . ~ *1 ........
. . . . OUMpoI .......... de
_ck ""'_cltl"J'iObIa _
........ de "",""",zo,..eII <OrIIpkJI<bd "$'
~ del . -..
do de ... proc;..l ,mic nto. E.oc .....Iuldo po"hk de opmodlL'jo .,.",.. ..
fonn. de on ocn ocrio de eI"""lII. (o de . " bj", " o oennin.l . en l. lo,
m.""ios" cumeolw de C looy.)_
El prcei
1> b
) ;....ob<.,... ele nla< \aJ.".,.,.
__ de
1i
caracoer
COI'duettw.. .."" p>UboIIdodn clen .. aclao oX _ . . . . - clclllpl"al<tu.,..
""""
por la .,pencncia ....>ine. de otroo PO"''' SO... Ior ao ......
r.m
"".nl'livo y. dem. , " ' '''' en Co,n' . 1" 'lo, .n Ien, o"j. m.
coI"'l0W po.>driamoo. ",,fic., de " ceoIot:l " el>acidad de abp:><;<'ln
de! &I.........n So _
"" al
Y1M.....- puocdal_ lo "" ..
- . ..... mo..... - . . . ) ' " "'
Sin
so. ........ 1UIlIl................. pw> "'&luar)- pl ,fi<
" . jo . ft el .. 1> ele
11,.,..... ""',., COI> ,nd..... iot_
nDo pcrmitaft ......
en ft... >lro
or,",<> de fac,h' ad<-'-':. ( In" """1"'" 1IF",nd;u,e de 1&"'''m".
Al m..mn '>cmpO. ,.. bajar en l. bIO"l... do. de ..... Iudo o..."." ..,,,
zop-Ki, ........ ~jOI n=opcclD' - prnco.limi.- poodc ....
.... la Vlnod de ...,.... pO).... COIn'ic101areo de oeMJo .... . . . . . - ..
...... _1""$'_,.iI _
..o.aI. pon _ _ 1>N""'_ _ die
""" <""""Nrade cic ele eu., ...1uoo de <nda Ioe_",",," no ...........
, itaria ... In ~oe CMe
al "''''',nJC dc la Hi' lOn.I . 5m 01""1>." <f\ lo
.pi<.:acio de la ....., 'u de prrud""icnIuo; , el l"''''''pioo de rttUTTt:OC '.

"'0><""''''

1........

"*''''

,&.

) ea"", ( 1<i'9 11'.


U.., de fuen h'''riri-

e.. (idem,flCaCi<\n, a", y plCU'>O de r..me. pntTlfil") .. or~ i.. en


n"d", do <dad Ure .1'""'1. . . . . de
o\anl. 1"'''''''' Y dos

.... 'nic., de 101 P',,,,w; ,nien",,

........d'_ c_. -_ Nnl<,


... """""~. """'" in.. ",""" "" 1> ~
b"oi!, 1..

"1'f""I'''''' del 1"'",I""l<n

pan "

Secundan.o~ . clenIro do loo


_ _ clDo o 11ft .
...Ie.de rel...... ele ........
d - . ~ .... ot".... ~ ..
.......0
dc~ aJcanzan.c ao.... oI:>,.li.". ~'''''n''. Se: ~
lCncle _
""I""IIn q...... I<Oria. .. flO'!,ble _ , corno ""o ll.ldo
l cd ..1eo ln<OCionod.,
de
Se~Un lo '1""
ndic. en l. f'~"", 11. k>!I n;'"I.. I ~ 2 oc ' - ' n .1.
............x
""'" pucdcoI ........... (1 . .",plc.. ..,,,,,, _ _ en
el do..,..
(111 10 _ 1 fa'" acto de 8 O 10 ..... . - . ohc>c ..e
d .",,1 l . pero. "" ... el nodo'"
'm..... P<"'-_ elel JfIIf'O"<;"
oc: n;odo "'lO debe unp..:h' emp< por .1 n"el 2, fa <1 CId" ....1'C.iot de
P" m. n. 110. 12 , 11<>0 ) .., pocd<n obrene, ~ .. " " ele ) j. pcn> .. f"'C<Ic .mpe,... por el ",,,,1 J. fa 1"" "'.. eln o;o:m,.....,.,d..-. .. Pn ...., ei.

,<1,.

"l"''lld"",, ""

c1o<lcI.~()bhCM""".de12. I
oXclewm>llnlap"" 1I

~
_
"'""'"y 7
......
~b_)"<C ",,",,"de... _eIIel el< lo - . . . f--....... en el".
1>..... <x1o ele la Meondana QbI,pk:W" C14 16...., te putden obIcncr
"" " .. doe, l . 9 Y lO_ In"" ,,,,,,, .., el h.d", do G'l<' ~n !OdI.. 1"" d d ... !oC
>ucdcCy .... <al ca", se <k-t>cl vr~"'r """"".... "',.. n, ..I..
c"loo ... len"",. o ........ ele In 'loe oc d~"l'" ... lar. . ...............,.

'dc-.

okafI,aNe,."

........ 1fis. 12,_


A
_i<l - . _
e

<jemplo. el clewm>llo de "'" .....

P"'-ul<Ic'" Jl'"OI'o"'" del pro.:Iimicnlo de .. 11.",,", ~oe. ele


F,~. H. 1'0" "", _"U <le , ....,." Y n....... a :'-"!""'>k> do

!"'><l,m

"

,-'"

C. . .

,,

Cido I ll'l-irnario ,
r ..1o2l l'l1or>oho)
Ci<l~ l ,Pnm..,,, )
Ciclo 4 1S _
IO
Cido S (Se>:
1

. .,

1 ) 1< "1

I!h12_
1 201~_

1 l b _

l. 4 , 5
l. _. S. ,

.. ' . ... 7.1, ' , 1

1" F. ....... loo _ .... ....-do<aclo eick>.

.1/,-."',..

"~"_'

(""",,_'u

S..._ .lllolSO. ........ ,... , ...... ~y

' I.n~'_' , llc_ _

... 1.40<..,. . tnd

"I<'. ,lom". ~" 11....... U'" <k- foc....... b..1<>r"'. .. (e" , ,,e C""" <Ic
"'&101 1"""""" 1~ que' .. ~/ .. r< l. ,"""".bol ~ue: pc,m"~ . Ic.... ,r"''''.
rnun..

~ J .... nu"'CIf ~"",


""I""", ...empre 'l"" )", "' ~

p"'\Ir <Ir m..,. - 'il"" Jo.. l.e,,1n. Se:


de OJ'I"ndiLilJO 6< eolC pru<e<\lmICfl'"
, . ....... rcl.ol;>Olo .... 1.0 mtOl"fllaCi<III de """""" ~ """q>t<M propote"mada "" d "... ""y.. )/0 .im.I'...... _ _ y. por ... """oo ......,;en
l.
oct,yaci<\n "
" ... , . "lumlllMlo.>& .. ~ <lc<: 1.....,yo
p.e ..
.. ~
Uw. f...-. Ili"rlc_ ........ . . - J ,,1....- podIl.
.. ... e.-:n 6< ernpk_ d~.oo d< 1.0
1J
ID'"... . "" ..... nu _
.. p"P''''''''''' a<cr<" 6<1 ...., .lo< r......
... ~ en Ioo.au.-. la U>k
,,01'>1;,
, .
ood
~nc.
y "- ) ~ . . . . .
. - . <0fI1
) lAb-/O 1*" la .. OC' - =
Hi- . . " " " PP
r - de
~. Eo.- ~""" die
&oelido
..........'
...., k 'k" . h _ ........ de It<:nieao
da> J _ 1q'Cf1UfIO. ~ ~ de <
Ia " - ' <Ic .....
~; ..-. ) ~l dndoo . l.. ~.. .,.edcn "'
fc. l.. p.." .....

fi,....

"IW -.:-

hcr _ .

nn_ .

y,'"

equ lJl"' dc JlNfoo' ...


~l. po.- ,
lII&" .... "II<I ... .. ...... 1, ~II'
_
.-.lIdel
......-1 J .. tb.n.ooIIlI "" .. IIJ'I .......... IIIKaouc. .....

_. -_..... .....
"..... '

c _.. ..""""...

"

I U< "" ~ _

[ " "'1,10

..

,,....,, ",", In ... u ..


ni _
~ .".,.fIo """'",,,

........

,-

P"' _ _ _

. .,. ....""'

- ._-.0
..

." ''''''0' .-' "'" _'0"10'

e--_

_ ___ 10_

'

, ~_

.-..
---'~.
'-'
,

.----,- -_.................... ...._..._.100_


- ,....

_-.ca. .......

, .

...

,, ~

..

dr/",.u

I'

1"

__
......- ..---"
_

....._,

"""'~. Io

...._
_

J<I ......... , . . ,..


..... dA i>fr. ,......,....

......,. ,

_
..
_.---."'_ .-"_" ,-- -1'
---.--"
.- ... -- ..__
-..._.........
........-_..-. - . __
". . .

N,,'"

'l_ ".,..,....... E........ .

.... dIpIo '" "<00'


I'.",... ""'~

wn"n

1<,... 10

..."",.., ~ J'"

""'"" ~ . .. foro>"

...._

..
r.... _ >fc
-~""""-'"

a.. i""P""'''''
... ............
- ......qt-I"".....
_.,

,-k - "'" "",,, " -

-~

~_,...

C _ ..........

"' ,., ~

.. _ _ ... . . -

- _. ,..~,

...........,.'
...--,
10 _ _

--*
', ... .', __
-*.
. _ _.'
1

",d< " " , -_ _ _

'_'. Ih" _

,,
.. ...,," ""...... 1"-4, ... ,

__

.....

_.
--,
._
..... -- --,
. -.......-_
.....
_
..
-,--- ... ..

"'. l .,.. ~.., l. 1_ -

................ '

. , . -

......

, ~

'i ' - ' ,....-

.......

c_..........,"" .... _

.-.. . . . - _ ...._

""."' l
_

...

N'....

" "..... _ _ioIoodr ......

- ,~

'" """"""--P'" .. ~

.......

. . ..___u
_
--_._.-..,......,. ""'''''''
.............
.t_..,.....,,_....
- . - --.--"._'_..
.. .._- ..1""_ _,....."'.... _. _
.. . _-,..

..-.....

,
_ " .. _ _ 10_
_.10 _ _"

,. . . ... "

N,.,.I

' :dad , .. ,. . U

Ir

_ ......10,.-.
.....100,..,..
_ .. ~
-'_10100 ,,"'
,,-'-- . ."*"'lI<___
...

...... _-

~-......;;

_,.,..,10_

~ _ "e-' . ~'"

- - "... ,<qo

~"lII ....

Io"'""_
........... .

.......
.
oc.... " ....... _

~~-

10__
_ _M,.

..-

......-

an' .ld

rnuro:, ,.r un hl~ di: " .....,., d,d:ictioo. ~;i . ..n ,tud .

p.:n""o.Jo ~I

,,.1 d< """"'... ......,"""'"

3. Res umen

&1....., cr-odO aop'holo _


<lo la
JCftOfi<
herc
_
<lo _

<kf._'"

_lO

anal"'''''_
~_

ftIi<~ ..

~.

PI:. una 1*1"'- lo

",<lo . ' y. por

""no. r-w. 1 .lic

..... denv.. iol", laU<al. y

_....... -.....~.
~ .. pud,
,..b: ...

.....,1o-

v,,,.

cucno;io<l<l ~ica ~n ""''''' o

do~l.

Es!-. d<

,"'"..,ion<. """

al _

.........,..

. . JO.

de.. ,op:_ <k ""..11aloo ......hk>

'" ><kntif><a<iOl dt

"""i...

'l"" la ~
i~'
'
''''.tel''' J~mll"" u ... <lo ~"", h" ~,,~,., ...., i. hl u 1<'111..<1< ",d ..,e. 1"'" obtcD<-r un ... "I""~l .
Fin, l"",nte, .-on ej<mph" 'le lo ,jj><c,pl ,,," <1< 1,tort hen.. " I'"",e,h,k, ,, "J<ttlplificor ,tiV""" I"",b,h<b<k. "" do. gl"",
de . I~ "
..." procN,m ..n.." en Hi, ' or..... ,~Wl"" propun<'. t_l>io!n, 1i,u ~, ,1<
~j< '''J'lo . un. ",<ue,,,,i"";<lI",,,,l~ .. o del u'" do: h",,,'~' 1"''''.'-;''
.......1.0 . n.......... u ........ ~du..,j'O y en" "'""-XI do lo ..",", "'r->I"
~"e
pirulo
Se: "" ..... >b:Io. r
1_
...............' pn"-"~ .l,,~ oinde
di:
do
d.u.:1Ieo. ~'I.)U' 101">..... de ..-,.. y. "" c.n.
1
:10dd piel, ....... do<
H.-.o,... lo ..-f\oe.In, _ _ to6ndo
~~

"'" 1"'0000'

nt. lo. "" Hl'lUrio

(m

'.mi<"

....

..

" 'It.

.
.

""""'.

Por
>"""'- pi ...'
........ d o _ ~",",

3 . ENSENANZA y APRENDIZAJE DE
LOS PROCEDIMIENTOS

Introduce..,"

EJUl.., ~ .1nId>do Io ~ ~ lo cuI .. IIpf<:O>dir.... dt ka pnlC<'.


~_ ....... .-~.. de: c,*",""ionIo. c..... ...
H..............
a:ciooI """,-.do_
...-.....s..cIl: 10
,
.......s... """''-loo JIf"'I.,..".... y I"'~"""'" q.o ..mi..... 1 _ pricr .
""U'''''I ~I "f'JC"d".", do 10'1""""'" y.i h;m~. e....., ..... oc: """
""""nd,do ........... op<'<II<I,do- ........ pouo:cd,m.""..... 1*''' dc1.......
docl_ ,,,,, , de 11< .1"""'11<:1' 1'ft'PII'<- por ~l PIOI""""-, ""rece 'l ue
un c.fucn..
jn~....,.l y ""'''''~''c dol oatI 1"'":."I",..n.
101
" "'J" ' ><lo a looa; IUC<'. ''"c, I'''' ",nd 'm..nt... y hall". 1"'''' '
ei..oo I"-",bk '"cnt e. >U VCl, "n. "''' Y'' ' """'uce,,,n do COIloci"',en"'.
docl." "!Iv<;. b, ~I ca><> do l. d i;c,plUUl de lo 1I" "".i. " >lTlO ~od ........
do..

f'">C''''_

",>1"""",,,.

""bo,.

,.:..",\n tic- rom.,d~,or mil. a<ld.nrc. c"~ .~odil"j<


11. 0'

pt<lI:ed,ltl<'Dtal~"

"" ""''''''U.na> Iy ...... en 1.. un...,..."i...) llto brllI.d" P'"

.. _lO.

A
de 1" upl........ di e. puu loo _ ........ n...",o ,tlln>o ~
.,.... la ~n ol4nlO de loo. pmccd"" ,,,, debe p/&,fic."., in",,",,,,,,",.
- - ~ d<t>t
ob;oto <lo
...,.aY.... A pesar do ello. 10_
~ <1<1
procrdmoencal ha de ....
-.pl1CMo .... lo
f"UtJ
ca.rnidoo f........ Y ~ F 1"'JPOIl'O cIl:
...... , '
Ioroti>... porlo_"-Y ... ~ . _
....

inu_"',....

...

_, I o _ , y ~ "'b ",,~

en ni< e. , - . .... ....,..._


....
loo J"O"ed........ Y.., do los nloood<a cIl:
... _
'Jt'*pI,r~ "" .... ".., , .."._
y .........
to<1o ... 1 . Il t:P y "" pnmer c...... dt SWI<lo,.. OtlIil!'.l<In. I'fo.
. . , . . - - .......... h...'e c:.-odccaioo ............'n"' """ prn;w... u,,"
" ' - - " " ..

-.Jn ...1~u

lIl.

di:

,."""mentIdo

............. ......"'.i., lo brJU <lo

"'""" y. r:;... ~. propood""


'""' ..... """"'," .."1'" do progn"'''''
tno1'~ "',.' I"", hl"$) '1'" inel"y"la pl"'" lc .......... dol "",en<lIT"jO de p'oct>l'mirow..
El, ~."" ..l. Y.Drl l. mt<n" in oc .., ..ll"'...." vo. "" "''' I''''' Ctldo'
P"n" de r. prk "e. no" ".I"",,, (o.' ",.I;,.d. en h" "Ur de SccuJkl.,i .
pa,. rlon~ p;>rm de "'l ui y de """"'rl I"',~ """ l m""'r.<oc: ,,~
.... pen "...n
C.Wl",icnor_
horno< "P""" por "" cpnplif,e.' .....
I",mol".> ~ ,.I,k lic.. . "'a".....'
. l,n do q"~" p...don

.,

"'pi""""

47

""'l"" "",,"ra. 1'i"I'", " " . A 1'"'..... de el... ,'"",m,,,, que t;u
d< O1......"'...... la en.. r..." . pmc<d'm<n..l pbnt<"n l\C1:.,.;da.k, .... " .
(k ,i<\n wh.. l. prov;..",,,,,Il gl,.... 1de los """.... om. y ......... la pr~l ~
<:omptr!'<\o:o

"" ...h " , .

1 El crprendiJ.cre del _ ber pro<edimentcrl


t

AtuIIjU<''' ... ,........ 1OUl _itidod enlJi' 1000 ~


....
...1Ino loo po' '''eo\OfO.:nw do
e
.,..,.".!'C.l
pmced e
.......... ,.....-.. _ ...... un e
.....m. k-. .....,.",
b6..... d<... "'''".. "" <>J'L'<oal
lalfl<tm,_ ~.- " .. ,,,,

_icnJ,,..Io_"""...
__,._.'
.
par
~

Al

pe....... ..-1..;....,. >atortn 1'.......'............


!'""""""
Ia.eo hMaca>.: Il la ....,r..:ailll ... ~ o ~"""..,...
..... 2' la ...n.:"
<te Iao _ i . a s ... arx""""- )11a
edi.
SO'""_ ,. ~
01 1
.,aq>Iif
......

-o ,

"'"""*.,..
_ ..... ,,..do.-

'

duccioltd< - - - " ' . . o de _ . ' " 1"


~ pord .. '
por.1 "'....... po
Ir. ,.r....-co do
1OL
l . la I-..&a
Jo ....,
..,ra la pnr n COIItf"'"
1aI<.. _
.. do"""
0110 .. """'
.cplcc:
1I<rioo d:
t

,r

>den"r....._ . la,,'-"""_ J." 11 d..~ipliaa

,....;1<

.......,..

eJn. A o ,...... J "Ju,<II<io~(.. '""" ... los .j<mplo>-.... - . ...


(>pent~"n r-na<"" d< ""1"'.' n........." COOOCff kn .knl<n"'"
do uo ...... nador .""
ioaal {me.udi"" de l ..... m
OO'do d,
panl' U" ..d ....', 1>1
di ........ , ..... mon. RAM . dl o du'o, .....1r
, ,,11<10" " "10> hld ",dado, """ .j<m plo: .. ,... 1 "" lu ..... H"" L...
....."..100. do "n. m.. ,.." .. ,k < .. , . l. "",lo ""'~'. 110
1. Ah,

'u,

"""1-

"if"'.dos 1". """",...,. "''''':l'''''' in


,.1>1-.-..1ordo" o _ ",,,,.;i. dc ""e,,,,",o <Ir

dc.pI..."",.."", 'IC.~ l ;"" Vil


roold .. ,.."". do "" ,...d o ..

__
-- _

.......
...
,.",
_--.,,-._"""""" _....,0_,.,.....
d
"" '. '
._
..._......_, 1 ___"''"_<1<,,
1 ~.. _
"""
__
"...

1, , -

'''''''1'' "'ojo <1 ,,"n!o ' " ,..... ''''''''0, ..".",.... _

=-,,_

...

"",w.o" 'o,"",,,
_

,...........;0. , "'..
100.&10_.
<Ic ""'
lo.

_-,_
___.. _.10_, - ..... ."-..-__..
"

- -...__ , C'.-t,'_'""

_2._

< 1 _.. \1

""p.... ,
B

'

1.><_

",,",_

"'-""'~.".

~&_""'

"" _ ,,oO. :

" _ , . . _ _ Io _ _ E:..l>C",,,l'fl.o _

........." " _

... ........ ~ .... C_ _ IoC .... , .. - . .

, , _ , . . . . . . . . M<".;OO

" O

.-*'

"" progtam. ;"(,,rm_"co , ,,,,,rc' o. La ""' ''' de p.1MJ> 1M" "" 'ua' ..';a.
in un jlfi""ip... ""
Y",fond 1", ""~"" qu<' ro n ,,,,"" "O
m'}''''' lIOrncru de """,I>II>doo1es
Nodi< ""'1'."...... P" H,Il'n,1JIu.
~F d< .. pcmI<I' 1"'1C<'Ud<rd<
pur la _ i a d<""....
nc<qu< 1""""" alualllall.. "'''':In... La 1....... idrnJ.oa<1<I d< pmn11(:0 y la d ....f .. ""ioR ..... """'' ''',
pu<s...ubIoc<r ...",,:.,,:...
2. TdIll&r1Arl1<ili< , la ..,
f_ de ~i7";' ;>I<x<d'm<nla l ...

1""'" .,,,..,"'"

,......oalc....

.1

"'101

do_""""

......... ...,orde '. _ . nboId<la"""","""ia" ~ (u.......


por la Kri<loI do -1'fOk-1.. o t-:l ~ ............ "'" pot.
m,,. . 1auI< ....u.-......'1 A'.-.,. . . - . , _ d _ _

do

d< procaI "


r-t-I:I <ti " ' c.. 1>< ~. ll'Jan<'fI. por ..F"'J'k>...... 1
...
......Ji
100 aNOS d< ~ I"l - . d<loodt<
of&_ lao ,....,.. {_
o 1Ia_ de _
..... uulJo~ ...
CMObioo
lI.f",... _ _.aw-I<oador._.IJd< I !.~
...... . 1_
'" ..
onaha d _ . . . .'1 ( pot......

,,_idoIQ;_

..,ionos,... .........

11.0.0:,,,,_,,.-.,...,

......,-...
'1"'" $a ......-c/U """"""","",",,1<
pw>Ia. dojIr .. ....,. de .... - - - . ... ~ ... ~_..,.
to d ......_ _ de....-..Jod<: ..-...p. .. I.. .., .. d _...
de w.~up.der

mo;J .....MItal ......' . ~ k'

.. d ~

JoIIl'I<rad<. no l.
l. F
' _ ... pou<edca poeta .... 1'fXI&. ,pouoed ,.......... .
1lu06n1
,..- .m.IIl.o.. I""" _ _ la n1ac0il'" lo> dKlMa""0' !.lO n:a1" ...ioI'" la _
.. "" _ ...... pw<cc ~ .... el
.....ho do '1.... <'001 1_...,.; ,. ",,10,,_ ",,""'11l.V "" .." hoJ-l 1o_ h. """, . 1 ",,,"'p,~ de .... ra>IC d< a[",OO".;.. ,',j, 1"" O"' Mplo... h"
............ ..... "'" "" """" a<Ju1l<", d..aot< <l :apocoom i< dol "",'" ""
~ "" ..._I",.-...

'e,""..", . ~, ...h-'...,"" .......... w. in"'''''....

..... Yla ""' ...oc". do '""'~'nc' {""luso "".,,, 10 pra<l .:ao el "~}'~""fI
Oli<'llla' pr< 1.. ~lL" o"n",~ " i r un, mot. de termin.d. (p<.o ."n'rk>. , ", r.
oaI..... .....,d ,.,> e i,.1 "''''. I"im<ro ~
, <k'r'''' "'y .... Ydo
I'U'" h< do "'".... ~ 'l<:. ~I, I'OOnnO'i """ n q "00 ...."'oenc. do ocelO'
..
ar"...I,d . <u.."I.. "" """ rr3akalflC r.t< "" h. _ .... ..,udo. Un.
te 1 (jlr,c"I'a<k, ~" e ... hI <le"-",'ado <011 t n:';' lCocia.n l .....eIIonu ...
bo I""-.:ed""''''(l!'''
"k pm,:
1h<:<:h.. d< qu< Iuo< " ro""'.
poo- lo !
l. ,....".
' lO .. be( proccdi....,,'oll, < lO~. "" _
....... Ior.
i
o del ........... poucIIt<o de - . . .

_,udo

' ......ica Yd,,<><ta

,,1'1.....-

i._..

pa_ rn' """""'" P" la

Parea qw.1 ,
tiptr
1
)lo

lI'It1f><Jf'U ........" .....

~'"

od " ... (poo- .j<...plo.odo lo '1"" 11<",...


' _ 1... a""-"'eDo.n roona ..........

~te>qUanllS)_CCIKtpI..._

......

llama" _

.....

........ y j<nf.... ;udoo l . . . d<p:>.i", ......

plno. Pano rtCupt , dicho <o"".i o>lco 'u ~ ' <Io.",,,d 'fi .. "~,,) 1" ..m,,,
tuo<.,.",do
""0 """""ienle Iali ,",,'" I,,"i'odo <k c. '
p1Cidad. """ '" ~i"", ."", el rooml:n de
....,.,. optta1o'0. I I .. be,

.mct,..

fi. , I ~
I'IUXt'SlIIlI'. I.A 1'i l'llkM A,("f()'i

p><:ed,rnm,.J. por.I . ...."....,.amt>..:o . Imac""". " o l......mo"


I..,.JCI pl.-oro. ..-,.,.. d,_'
...., co <_lICla. ... """',_. >ln~""
prniametll< por l.-o .......,....., ..,. l.-o """""". opttall". ( h f 14, ".1
....,.. SI .............

" m

dIcJ<nolos"

...., , ......
,..
.... cl_..,. . . aox..-... n

fko<nnonado
~

~1RIOmIo_""

cl prufc-..lo ...... habo' . .I-..Ic .... di'IOI...... ""r. ruh,a.1o


Sallo:' . - '"""""".
lo loatt. ptro .. raulg ohf"',1 ....'''''''.
1t "'fIIf'OnpnI<>- _ _ ~ d I o b."
J, l. .......
.."'..........,..",p,f"
f...-. _ _
U . loa
___
.JuadDudo
",.- T
....
..... _
d-SOdo_.~ptro.f

'.IO

loa,.-porl:Wal_'to
_d<
_ cl 1"0""0 " " " _
_
) ..
de _ c--.
prII
-.
.. t;... awla f
aprndru,. pru<<d,...,..a
,... la
D<lIJIboaal:llldo
do
IIkn
& ... ",10'_"-'- F.
10_.01,- ~ . _ "
dt'-r->"
""""" C_rr
_
do
_ - . . ....
d_ ... l.-or
de~""""",,;
~d<_
..
cin. Sabo'r.-.
,. "" ..... iculo o<nl<>_
~
dt
","upon< """''''''''''''''' la -...... i
do la
IIf <lo
.c.",""",
COIId", "...,. Po
f'<"- 01 C<Ita. n<UI.. .... la
.odM' " hohlo' .~ .. "" a 1"'
0 '><c."KIlod '" ~_ .-..hal".ndo.,.....
' '"''''......01. 1000 """,... ~'" .. <!ohm ....1 Y(mO ' " cktorn """,ho"ar lO'"
~

... I

'raac- .. I" f
. ,_ '-ro d,

~"

o"'" __

paa"""" _

"'10>

r"""""

....o c:><l. "0 0 d.

'''''' ~'<am.nt

l. , . ,, _
Ml""',,. .... CO",d"'~'M-"
oc,",1 .... O" la:. CO ,. "'" ,.."''', . que ..1..""'
,
mi ' ~' '"I <10.' k.. 1",...~ l i m ..nlo< . " 1h ,,,ia, ... l.
a ....
k> qu n I',"" IO~ L. " ho <h1t"ado """ ,,1",,,,, bre rl< "'''''1''''''''''''. L.o
"<>"'I"""eicln ...~"',,ld,l "' <1" ' lO d . ar" ul" 00''''''1" hen" " II""",,~, ..
1r.1,~ilI
Y Ia""" do 10'1 ,;~1t.. de ...." ..... dt l.-o 1"'"
.
...,dri ,.... lo ~ .. Il<,,~," """"","'n de<.~nar """ <1 nnm""" dt !to:o;"...
So......... """"'''nle< ,le '1" ~ . """'
do """Iru c"'l*' 1
e,,,,," de: f"l1r,-v.ir' io1 do ....""""
do 10<,....... p."c:cd,........ h.
~a;""'" p ...~ ....,.." """
, pre..enIa o"","""", mod.hd-' I",n~
d.... y. por,upuMl<>. 1"00000n, I';"'<>IN ~. c""
'1"" pue-d< re...1'.' ~"I . ....... pIlolO do wt
pMll l
...r la .",ciialua
jIIOCI!'do~"" Ih ..-... A pe-.-. do
limi"'. Yde
in...
1Jo do _~ ....,..--. .1........ opado por..~" el """"""" IoN.
do.... """
pnnl'Lo "po

fio OLl<.<I"

" ,.".,.

pri..-'""',..........;.,

,"'ll"" ".

odmn'"''

f"....,....

DE !...
fl'f.Crnllf~ . (;Bo,UWC*
JU:-!;J'l1,S'T,\ S i

.-!-,
,

,_,.

r
O

l'Ilf >Ol ("{10" fS

------+----,
,
S<o._ _ ... do,.;

.....
..
-....
,
j ~b:-" -

_ """"'b

- - ,""'_ &:00... ...


_..__ac._"'___"'_.-'"
0.-._.--..........
........ -- .
.
..... r-

1 ,)

o.-.d_'" "'".....

_~

1- .. _ _ _ _ ....

poo_...

doI_....--.l\oo...... ..._

.... _

...........

...._.

.. _ _ ...

o."...",..-~

..-("Iaro ._~.~--_

~,)

F.... -

......... _ _ _ de-"'.. b _. . . Io'"""......

'"'" .. " . ..""_ .. ~""",,-ido.... d _


.. .-..-.o ..... f'I_
.. _ _ _ ~ ........... F... <aoo~ "'''''.J'''''.'''"'
f ...lo ..............
pi.", '" _..,..,... loo,"'"-"',...................,1..........

.fd,......

w..,.

n""".... _".j,"""'o

("" f""" .., P"-'f''''.......... ylo~) ~ """""""' ..


k>
"00 <1 """,br< ok prodlK",,"O" """,o<""i.. ok ..
c.....-Jo .. '1"""'" "",.ar ""_ <orn:;m""""", .bo""""""",, por ...-o_J
.ti <mom<'..... """""m_ _ _,.'" h.. ok """" ,..,. lo _ . upr .

'O"""'.,

,dt,."o"",

,....'. (tu,. ....., op........... ""o'" """..-ian<-...... "'" p.or .......

_<Io.. . . ._<Io_
_'_""_001__,..._,
, ..... ............ _............ .
,
+-_J
-............ ,..,.10___.........
Ioo..,.aoo "'" do"" 10-"1-."....__,
,'901, l
...... ' .... _ " '. [) lO",,"7, ""lFoa

.... <lo ~ .... <!el _


fW'.. . .. qu< lndIK:< lo ...., . _ "'" _ _
1"....... < l _ I " _....... Io~Io ..
'

-...

....... d :

.....-_-"'"
._-

.... <10. I
E>or: _ _ ..............

_<lo

~ _. p

.....

I~""

-.. -

a
r1
.
.
'1
"ni
'
1 ";;1 !1 I Ut" i , k, f:
r
1
. l,P'l!u -, -"
l ~ ir
ilit'I~I~']H "'1'" . un i~.Ilil'-!l Hi'
.,~
lh" '
i} !' l t-'t1 s,, o no: p;.h
,0
1
1fl :'
1t
<':1 ,d- . i"~1I ~ _1 ~
SI t!l.a il ~1 ~~;~fl~v ~rl r~1~lll'l!i~~!1
p ll h ... !
.
' I ~ t i ,,-'1
' '"
l
.
.
,
.
01.
.rd 1..
!i,: : I
<

..

-; ~
'" '"
mI"",.,

,i.IP:l ,fll
.i'rI"!FI
"~
'""U ~'l"
H 'F
~1 ~~ ~~
' ~_~ ~)
~K

Ji

~!il

~i

;;'
~ i
'"""i ,."'" '" "'-'" I
I
0'"'<11
'"
~I

,
1

";0

"

c.

~ .,e ' ~

'

o
1

11.1 11 lillill~ 1
~~ in
f~
IPIHf~l
~
i ~ ~~ t jl.s~
.;[
:t-. :P ' l
:H !!h .ndu

' H
!~ j' h '
'a h=- IrQ.. 1' j j..l

J J

t i

J,, ~ , ~~ _ I~

-{ " ' li el}

lJ~[3; r-

~ r r !l. ~ ~ f a ~ ~

.1'

'1<";~

~~~t

~~1_Afi!~"';

=!~, , ' it

11

11'

i { I<H' I I ~,r 'i 1!F!tiH


l% t ' r i ' f, ll
JI'1'"
lBl~ 1l 1"'1
q '"
1 ~~ 'o'~
;.q ~,O'
,. ~~~~~~ ~~ ii~~,tt~ r~ rl'ri~;i~a~ii~~
, ~"L <id" ~ H ! q
"'r!'~"'~~"t:

;1

r ~tn -H; H i

3':1 I "lO- .. ]: '" ~ . _~ e


r rr ~ !n: .,i ~ ; D .: ""' , I a~~~t~~

~ ~ ~ l; , ~ !.l !"'~ !1

r.

!; r I i

;' ;~ "iriS i\! t f i!

,i!lrl'!;";

."11

ssr e

i~:l:~

~ 1-~;',il' .l '_0<0
lltll!II!III.
;~. ~IItll-ilr'l
=o'
,r..,
'O_,
.
a
...
e,
5
_..
""
r . - ..j
_.~
1t
~ ~
!:

-~J~I! ; , [ " ,,,

- j{

- ..
,:!~,<, _ .. .....

"l' l

"'"

i>~'

.1
'1 jll',,1"I'1""
1 ~lnll" '>'."r>!nllr.'"r q~~
1~ l' '1 n1ji ,"!! ; ~ 1 !
~ la} 1 -h HHW!;

h
i
E' .~i. ~, - :' ~ t ~ Q. ! 1
'~I . ~t i. ,,!!
Q. ..

1';

1I

'"

..

..

~'

i
"'l"'!'r" " ' ",.," t Iit-.l!';
ii.l!lrl, .,,,!'lr tl,ii ., ."lf,~1 ,
w "

..

!i

il!

li'

a :- .. ::1;

_ Ii' . ~

~ .. i

':!

~~~

.,- ".c.!l!j. "

"'!'- ~ " . ~ .. '"

~ ~ ~ - ~ l1 ~ i

JIIJ(
l,

.. ~

J 'S"

..

11

"

a l' ~

t~ii'''' -~

1<1tt'.

1 1..
1_ en la rn..a\.>":n <Ic "''<me,"". m ,.,i. ~' a . n "",,"do
""01 el ""po>o<:l_ dc loo .Ium...... l ....
a"""" l 1.1"1 Jo ~.ma.
10_ _ 0P'<'_i<io
Con"",... m , 'f'O'.... ,m de la, K '
c
,.no dcl prot....".,a a J"I"'PO"'W> <k un rontnuolo
< .."...de.., -
,.P-tordeloo~
_~osuNoc..... Ea
01 ~ .... pk n
<OI...-k .... :IUOIIIC>a
de -.:i<io
~.....
Lac-u f_ nmba . . fnI"._ao:tr>idIId de ~,"""
<>aaI 100"1
".
n ...l proI.......... "",oc:_ .. --""
ciado a<'C..--o . ,plici...... en la <"1"P1 _
. "","'" "'............... 01
fm.1 de .... modelo d;.jk ll<" l. 0>lUU " ' - dd
de o.abn
""",.,1<""", 101: la pr<lica do la< acc ....... ha"",,, 1""',1<1< ..........II1U
<iOO ... por lo m."",. un ,....'TI" 11'llIk. <Ir: eopldl'l do .J"C'U<in
En . ' 1' ,'Uana f.,c. "o 1""" """.'''.'''. ,,,nl<'<ll<l1 la ""1""' "' 1
l. "'",I<."" ,.]al>lo quo 01 prof ....-aJo ..."d.1o eon P"'l""'''. y" d
'01'
d,,'O peq,,"h' Ir.m p.a',. ""eK'" ~ .. JII....... <1.."....taJo. En
f ..,
<101 . "",,,,tlUjo do >mc<chm;"'u", el prol""""" pwdo dnur "". al>"'Aa<:lrl de l . i."", di: ."..,...w.io
~. q u,nto ro>< """,.," . .
<k K '

ria"""

_Iara"'.

"""JUIIW1'<rI'"

'Jl""""''''F

l..

P"_",,_'.1oo

,,>Mlaoh'" "f""""""';' ca .. ~
........""" lo
.. ....... _ p"p""eiiJ'<
o,..wo. y ""P"

..".,

dc a_
el "...,.....
.........ro de ... <JP<>" d:IOi<t.... _ , 'o4p:. Lo h. 'tu ;,. d<'"
"1"~ "" puedo:' ~ .-de ....... <Jnl pidoo:ndor b
1udlIo
. . . p1If'O t ~o;on loo n<a_de ....... ~ 11'

<ha. 0<1" id-adIo. de "'P"""'h'.F puoodm <bt ~II_ d


""MI"
qw ........... ,....... """""",t<Io ~ .JdcJ de- rolali~lwno . En ca mh,,,. l.
""hc.. _ , el onbo de" a
pro;;ed.....
, pocialmenfC .1
de .., ..,mo;lilaJl'. u
""" e.. cnr'l ,,,,,,,,'''lo: <IIl< ",a un<> ,,-,lo.
En .!ole ..et\l IOO "'"'v.....
en la e""'~ ."'. ~ a",-,ndililje <lo l. ,
to!ctl ", ", .., l/iu Mo ."'''' "",elk' 4'" d .h.",".,,~, p" o<k d<doci, corrt~t.
......'" pan" . 1""'<;......pkt. ""1. ...Ir,i. de <b I....nt." ~ . 1 "","",im"'''~'
<1<1 ......... t.-.lerllod<> do .......".."" <lo ~u . f , ,1:". "'''' p;u<...... <"" k...
_
do-bnI .....,.;er al p ""IJ"" ,"'lmt:nIt: "" lini<-o . i<laDa e el
~ dot!et'I ...... ruma... I""n. m ..-....bo<>. pIINm lIop tXJnC........
<to_ al . . onIorma_ -...... " di
ft10rmM de
la.
6.
<'D la
~ <1111
fa!
""""'- diobm ~alila'
_ apo<a<o6rI ..... v..... de .. otcn ClliCt.b, aI)'O ~ _ pwdo
p:rwoiw al fI""I.-.do~
1 , . . ...... dcl prndoo..... dclliJ'f'C'ldo'
...,.. b c<U tik..... I
;.w. _ ~lnCIt<"''' ..,....-u.to
de la
('01 de p<>dtf dcIenrw...- lo lyoodo pm_ ......
lino al ........" ~ oJu'IU\U '1"" no ""~lIlIl .I<-oo'.k' ............ _ _ <Ir
lo '"'"" de &.OCio""..

1"'''''''''''

f"'--.

""" 'idadc>.

"'.Ie..

""""lI""

sor""

a.,

[Ju,_ ..,'" pnlCC'It) do .-';'01' 01 prolo"".<lt. h. <lo ,n.n,I.." .,


la ... ~ .. cland.l puo.ihl< .... lo .. p<nkin ~ opl",;ICin de 1M past>' ele
~1It< d< l. "' '''''" o.rn. Ii7ad . E, """"",jabl. Uom-

........ Ies" <


hi/io . . . .. pI

......,...oolId de 1. '&:"ka.l. 'U<'lIl de .. <on<>ci


...... ~ loo p<K.Nn objocl'v
pu<doo adqu" ......, cl~ D< 1.0
__

<10 _

_ ada:..w,.._.........

. . .,.-.,..e de

ot\n

""_

"''"'-'_ pnt....-..
~

ob\uo;

1'" f.......

b .. -.\onudo
.&:"........ ~ ... t .... ~
... _ . . . . . do mano". ..",Ida. Es mM-: 1*"do~""""""pbIe ....

v.,

IuoxTIo .\.j . l!M


. ' I't""fO.I
de Ke",,", y do ........ "'"l"""
did<> Yacl.. a.<lu 1", dU<.la, q... huh
1">Cl
, .. , .. ~. "" ......
p.asa< .........(j ' id ...... de . p",." h,.", con r
1..1...... eon<:cpeual "
"'Ii<LId",.1 .-I<Iivand" "'ra' 11\i..... y. adqu irida. Ll< Indo> nlMltfZ'l.......

1.. * ...,,.,"'.."""..

""'lId".,.
-m,.

,~lr:"'nI<'" que
fundu ,"''' ... .
dontro
tld ",i"M le"' . bl la medida do lo rool..... 1.>
do aa;..... cf...1...ua.
deben """",uir cjntillftlooc ~ _>oiod de
en 0Im- urntl:r .
o.. did;k,,,.. del ~de ~.,.., ... ,
k, ~ ptO"
~_y
I....
de
"' FW'< do ~
<lear_

<ao. pooe."""'''''''''''

ats'--_"'~it

",

__

.....,..

......

Ia <........ dI: """ .. nade _ d e _ti ~ A..:.


,.......
.......... _ 11...-.,...,... O po<a pr.I ol:toercr .....". .1On mJoM.
.. cwoao._ _ <lo """ .... +
.. y ... - . . . - eotudrnt ...........
tMIaco"""'-dcI _
"" dI: "" ,"iJ_li(v>do llatl"'.
b 01 ..
de parweor:c
de un <ido" delopa un "'..... t .." 1<10 de I'"""f'IIK.... do
lcn",,,, ,",scc>llbl.. d<'
"f""nd.
d.- pe.- .1 a1"mnado. "'-'0"..,....... !IC~.T i"",;al"",,,t~ l. , <j"" ....... rn.
""",,,a, y 1"""""" (apll<al>l ma.
d~"(,,, ,le la " ,,,,,ph na )
y ... '1........ nI!, ' implc. "' ..... LK el nmoro de pa." " ""a ",eoo'- Pelle
dane P'"
'1'" "n "<1<"" de K"O".' >lIO<lo , ,,,,.. ,lUir el ",..leo
pan apmo:in 'l......... ..u. (""'pie"" con p"",..,nn<W. Tambin eoo.......- """10 '1"" h.~ p'..... dlm;,,"'... '1 "" '" Van ...."'....."""'" de
<W'oOcn
t tic eick,." <1<1.., de m."" q,," lo 4"".n .Iu mno o
_ _ proNo :.. _ ..... 1"''f'I'<'U dol fI""Ies<nd<> ... tr>IIdoo .....

_ 'rlO

'\lU,","""'"

'.plI<'-l"

........,.. en B.:htUnalO ""'" en el ""


<"ko do S.,g .. obIiplO'
.... As
1K1oO(. . y la<cunp><
H........ d<o..p'"
-cr
. 1o
de ... .."POS ....."..................
....y.k

de "J'R*lIt.,.~. y I""J'"'v_ _ . . . . ..1"" ........... la


rnf"",,",,1O Yel aprcnd.a.,. de loa """"'- Y_
.-1"""""'00 pue'
den von.. en lo> div....... ciclos y......:os .-0 ....1 ..._
,. .........
CCItn<> en ... ~ <tt1W'io ~~ .. rlCO

""j i r l ~ I I ! I ! i ' ! r " ~ f! I~I'I 11' ~ ~ llI'~


't{~B~ ~,~- ~ g 9' ~ ! ; 3 g ~ i~l!lli "'1-~E'" !~ .~ ll"~
1!
~ ; I : l l l t II llil~!lll'
t"j,j.
$l_~ t o;.g o ~~S"frlll ~ ~
t!tlt
1 ~ 3
1-2t.
1 !t! ' I' "I!lrll,l. '1-- i 1
"!

'1~liE~ ! ~ i ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~ ~rl~r. . ,.i

m'1 !i

tj~~J~

!. . : }

~! ~ ~; i ~ ~ 1~~ ~ ~ ~ ~ '"! !
P~-~i ~ ~ !: ~ "' ~ ~ ~!l ~a :;~~~ -;;'All

,~ ! i , 'i I;
,q] t
,c~ s:~_Ei"
11r'lrr ~ i J l l r llllr!.ll~11 ~~ ~ i' ~l f
;,,~ 11sr- .;~g~
~a " ~ ~ ~ . 1' ~'l"'t~I'
~t "! !qI l' ",'
-,. , ,,.,<
ave

~ ~

e..

,"

I!l Q..l

::,

:f

1:

'.
1
t!H1Ip,.nH1 ~ 1HH{''I'' '
a e, E~~~ !<-_ 331
' L"
l- t ~ ;
~~~I__~ !f ~-, 't-!o
~~!lr~
, - 11

"'i"
Ei"~

!l

=~

;:!

:s

.'<~li"

JI.

"Q~!!.~~;'r~;~"a~'O' .i'lt;~ .Ei"C':I .

; r'" s:3 ';',;;


r~
1'~" i~.....t ,p~
7c

i;>O

!:

j. f
f."

i!

l[

Irrus

;~

ni
1, , ji
JIr HI -l~a
G"

... .

If

R-~~ !~ It~
l ij j.

I.t. 1::[ ji .

ni tt

;.,

.' !

Jd~
ci9-~.t

H~UPWHt ! >!I
lilrlJ.'{J'
; lI""~ :"s;;.
~i g,;.w,, ~t r l 1i~~!: 1
..
.H .. '" Ji
I!'tJft'Hl
l ! . .~~~!~~
-s

'"
H
~~~;:
~.~
I'; ~ ~
r'!!.~;~

"

'h-hdlfi
H
t>l...I .

. . . -j' t

1!]'!!u ,'I l

~'!hiPdpr
,~ 1j[!hH11

fll"
'r' t
l, 1ItH'fhll
lf ".
!ir .,~ Ill'

i~'

:t

'3~~_

..

"'OC"::>,
="
~
~
~
~';I~
t ~
" ~
i-;~:I-:>6' ~ ;
;':"i1;:'

...

;:; .. - , - !!.." ."r;


- 'if.a '1;-~ ir"

I 'i!-. ",

/1""

~ ~ r!

~'~'Z~~
!,.,~

"~]R-:s
li.~ _-:J

< >i

.. ~;.~;u
i._;~,,;-

I .trl' .~.

~~;~~:!.

~:"i~~:
!.I'i'~):.;:",
rr31;~.,.

!'tm,... . . .:I, ,,dod T'''~." "I'w;" u ,if".. " . I>oR"<.Id "Ik' r~ '1""

""pi":" rl .. ~/" '1'"'" ''''/K''. pa'O,.."/,,.,. *"'''' <k 1" ,',..W" (m".'
po>&1''',"

De _

1:.1 "SIo , ,"",port.", <I.too: ....

> .....................

..."",

FI .;Iu Ul tmpC'a. el olio : ....

E1 ..Io".C. ..,..on.nd......, ....


El ..,lo IU; pe ...... el ..." ....

....
n.."

, "'" '" odId:

mJlU/"~.'"

E.> tl-.elll"
<l,,,,,lbr
-..no
18-- <

al el

..

.ofr._ _.....

lid'

Il'i<lade> 01<
01< 1<."........ ~ ha
.. la oMmdlJcclfl de lIiJo .,. _ ~ J'"f'" iooI

SIGLO E1\ afIlAs


R ....IA!\AS

El .... M06dC.pu

.. ",.10:

-W1 ?1
la 1'"

OIrft;...

de

El 0100 4.1 a.C f'M<'""" Il

"poo

U ..., 1,789 de. 1'""""""" al ",p> .

FJ " , 1 !l0l de. 1'"""""" al si,lo:

""-"uo~ruluar

01 b) ..........,., _ loo
Ia
,~. "" " " . loo "lI'1oo
el do o 00 <u'lO. T -.toom te duc10li . la
,,. mm-.
"" .. __ ~ .01..
iooIa>b;t.i
loo que br-.

_iK'\o.
J ..'

tonno..i6Io. ... _

'CUlO

por f
la< ~
-.1'"
M, pcru IIC """,doro ~
_"
)1 '1""
..-.)
Ili>t<ln.l a.l """'" loo ......
0<) medooo.... """"""".. ion -.al lo u
<k """""'" ~ ) peno.
~. 0<.1" C<'IMlaI'lCJ&. .... ..... borJo. .... '1"" luIy rrof~"" 11 ....
"'~aol.ll <k 11 H" "",. qIOI! llO lo ('(10,;<1<,.., ot'l<ln.pm.. l1Ie y le o",l.non
por la. u f
S- .... "'" .;gl',. (.;glo 12>1 fm .se d<-d,.;ano "ros
.,I"""!'>"
",,,..<1,,,,,,, <k m.y'"
Son.. """.Iro
Ja.. ~idu ml>co . .... di,!",,,,,, ni~"""-"",,, .... pro"",' hmo..",,,, hO"ri'l,~'"
fu .... <'P'"'''''1"" enn b P""'10"" poic. <k ~ .. I'(X' "'P<'C1U' ~o .. "'~
ndole ,.~p '1""d.nM p,o.... i.a",.nl' ,<:> 11",. F. I"t"hl. q.... ~o.
"PO do e ue, li,,"c, r.n: ,~an min""ia, qu i
<1<'''"'11..,
1,, 1Itad
prof..iooal "n ~."'''',. Jo: "' ..,'" ...,''''' do o ' ~.r.".l .,
"l.....
m um,o"","" , Juzpn... q"" ........ "-'f'<C"" cI< l. dodeh<a no pued<n
."' .."10
",
" , . al
) 1 '1"" ."",'i'''yon ..,.,.. <le dec,>iQ
<OI.di_
1 pmfuoh.lo Ydobc'n
k~i , .....
u.ml'"
dol .1
Ero
.-;t.i.idod ...... oI"""ic'" ,n..ial ",oud> ........., .....m . 11<..
I m.."", ni"e1.., ........ o "*Inh
ron' ",1fI "" 11
""""-iIo ""1
inicIO do: "p>
e
d,fICultod
lo C"
n<1<n.t.ILioIn do
"'
a poner do ... aio l mnr .......... "I4JI'
_ ~... en .. _ . 1"" .,...,..., el ...... 4 ).1 ....1..,10 IV). r.. 01
1..
..... ~. ~,f"", _
.... loo "'.

"""."'LO.

El aoo 1.34S d C. I"--ncnc:a: III siglo;


El ....., 1,ll'l!l d,C. f'l"""""" . 1 ,i~I,,:
~ .<:.

10

pl

_r.... loo

"""_, ,...-'c
..." r
~.,

El_711 d .C~" 01 ,.;,10:

El . fIo 1,1n

por el liIoo 1
........""" .. 01<
lo pea - .

..-JOdo.

al ";f"':

El"17316a.C. I'"'.

.nICiaI)

111<. ~
_ p.<d<_

1"lI". n>nf...."'I.e1 ....... , . d.C. empocu<n el do 400 0 . . .1....

al"

AFlRMAOO"

_IOn

f'l"n.nec 1 m,l.",,,:

<""',. aclO,l<l;d. ,,,J,,,,,dtl" ,, ...z. O"';S"" " ftl, "'''d''nI> dr 1"


"" c"""'~lc,, ct>h"..Jo la I"'r<> C<KT"Jp<",Jirm. rOl /0 ,'''o

"~,,,">H"

../Ia.... !>la""",

VII .1 C.

" .... ",lo VI .C.

B ", W ' L~

,i ~1o

D .... !(Il dC

E ... 4~ .,C,

1'111 d.C.

M!ooI"'"

....,;r"".

-.'..,.

_1I<'CIOrn ....

"""p3I'

p,,,,,,,,.

_.1

~I'"

C'fl" ..\a oo 'ambtn .I ~'"I''' d,ft<ul,.o<\c". Eo ul1nbio ~, ""'T""~\n ~".


..... y
d<' ("n '!O TI(> r'~"'a,. de"""j..!o-;
em""lg ie",.
ptliiIf dt ~"". PU" lo ""'1"..... la
~ ,,, di.,,,,"" n" e n' 'iguifLC"'i'"
f\ "'...... de 1", ",....1,.""" "blel1id(" e" ""O, r<im."" eje'ci'" .0
""S"h .. en ''''1- 01'. el1 lo m"m. pmoe'
dd "UN) se p., ,,h.n .
<,," ' n,uocin d"""'a< loreas
eo"';o l i~", 11 fIl(~lr fic'r 1, "","ju"es
,,~" odo l:n !''''''em d. Bl'P ('0"" ,d.",."'onle poco c',-"gi , l.
"'a~(tJ ia do' f"Iln<. u'fIln ~ue ~ u"I,,,' I" l"" ilneula b de ESO", ta, J .le" mo. en . nml:llll. "

E. i,kll '.n ... r1Ic " , to .i,l,m, ,1< .,,,in.,,,, ,... UIl<' de 1"" nuJdln< qu.. '"
p" e" el1 ",.li,u,. Auu'I U< l>t''''''''' vi. pa,,,,.., UI1 pocn e. apado "'.
dl\C'lar (uI1 1.l1l1a I'''''' '' i<'o n 1", 1"'''''' lo. "",,uI!J<Io\; CI1 d ""l. f...,ml1 ",a] .
In el1le I~"it"'" ~. ~"" ,... Iu,""", .1 llega' al len..",. ... roa dol e""", ",a
li, . ba n ,lreh., 11"",,<,' ,Ir Ul1a "'.11'''. p'c'ieamen" aulm.';, .
Mi. "U" 01 ",,,,, I',,d,, Ir,o uno ('0<" " . . " p".-""n'"","" g,. f'e> a e"",l.
( O'. igu.l" . e.p""''''' . 'tuak> omh""" I<'mpo...-.I<....) del """,po h",rico
<le . oc",;"", ya n.. '" pe<Jia "
do' 1"" oc,~""" ~ue "" dd>3n
Ik ... acabo

fASE 2 : Co ncreta r p re",o men'e un , ,tema o rdena d o d e

FASE 3": hpo~cin "'. rbal por porte del profeso rado d e
la s IKc;ones e n su ord. n o prapsilo ele un tema

d."'....'

.'1'"'''''

'''''O''

pa'.

"",On

a.cione,
Ante. de r<o<e<l<, en el a", ,w1>,d i, ,,, h" " ,do"e , pa" ela ho<a' un
l,i.., .""",1';11."'''. cn el ....m iH.'i" del l ll"illJlo d<' Rach il1e,"'" '" <lcei
d i <,,~, 1", aOI'I[,"" a fi" de '1"" l<>d", 1", 1',."1..",, , ~ pro! e,..,., que
im p"" i"n p'imN'" d. lit!' ",.1,,,,,,," Y 0"11......" el mi.." " ""em . La
1''''$ " '' la q"e no' fom", I."" .. r'''. ' ''mar """"',,..... r... f"X 'Iu. oo:Ien
han de ,.,her _ctua, l. , .ha"",,-' ) 1", alu"''''''' ! La re'p"e.' q'oed ."a
bl.ei,b .' n nueve "w i'''",' ",de" "".. (r;~u'. 17). Fm pc,;to.m,,,,
l.
e"pa de ,. ro. li".d,i" f"cy i 1. p"':lica

.,i

Fig. 11

,
,

,.

,
,

__t:>r:'<rmiMr la prime,. ~ ~ I"mo f~d., '1"" luty ",,!~n_~ .


D<codtr. una ",., '!"" Ia Ju,aci<ln """Ide lrI ""'_,....... l. unH/"d <Ir
m<di<b(m,!en",. ,i:k>. """-..1.
Dibup.-. o cont in...in. <Jo,. I ~ .... ..."...1*.......
lu"'""mpor 1... ","'1<1", CCln "~ ,",",'" perwnd ul.... . di>1'''';''
ig...l", de """""Oq.. l. d;""",,io "'I",..I...'e .... de l. n"""" """h"
y <b,,";bie
pan.. ~""!'" (n. en ... raso. dnc<~
,
1 ' ~lKc " >be, UU<Jl"' ..~_dt por...... o P"I"oIob
.
' CuIo<ar ......""a de la llfitnOn line mieol ~ .. ul".".... la. ",.. leI. ,
el 0I\n qoe mocio el perindn o r<pr<"'''n.... Encima <le ,""" un<> <le 1m ,le
..... <eSJIl"'ll'" veni, ..... uu< >Obr...kn <le la, r--!ela. .. , 1,,,,". l.
e;],. del _ que oom:>pon<k o 111 "",d.d de meJ,da
<1 ,11,111'" ,~"
dol 1"'_ referidoen la <Xl'h"onn. 'nlO. f....... etC ,
F",,bi, debajo <kl fri"" loo hecht .d,v,""" . que <e ""en euin";'li,
..", l. tbo que '" 1l<C<>an<> sit""'- El in",;" y 011;".1<e h," d, Ln a ~ '"
,,,., n"" ,"" ""1 101
tum dt <eo l", el "'''' y 01("\"1~,I " I"~'
~u ..oo,
E" ,1M, uu ,~ulo .",m. ,10:1 fri><l.

en'"

Iut.,.

p.m,.,

La !Crc<"" ell'l>;o e n 1" en~,\a" .. de u" pnxed'mic~'lo" l. que ,upe:>-

... l. ,"",,,,,,,,in '"01110< olu",""" en 1'1 pupn-cl..... 1.<II'"'gu1l1. ea p".l


que """
1... la .;u'~"e, o PO"" do' ~ut ,. ,,1m" e'pllea me>< el , stema d. . .ro""",,? ,.~u' canlen i" " '""""'l'Iu~1 r ""<lc "''' 01.1,.
gene~1 e ,,,,,Iu<o, en Un priml" <u. <O ,ir lIi ' '',..;o e" l ' <le HUP " . 1,..

pi.",,,.",,,,,

12/ 13 li<JO en pnnlCm de """ uud

,. Ohhg.,"';.?

1'<."","""

la <kcis;6r,

de opI" < <MTI(> ",,"'enidn <~>n p1 11_" l. ' ''''' . '''' in de 1" d" " i" tra~u e en , tI "''''ne''''''' .,d"~,,..n <",a, p",i .
d ",iona l d<' la H,,,oria.
h>lidacle, de pe,iOOi,oc;6n . Si el 1"''''0' '.m;, pn 'l'"'''''' I< (le COll1et "'.h,

<1"

h",n,'O """'''p"odla al P'OCC>ode ",,>m inilucin ) " hLp,,, h"lO' la pa


...,;6 do' ime";. pla,,"'a, UUA pe"",t"'.'l<'>n llel1o,. 1,I.,u ~ p,~p"" t" rte
1. cual se
el "''''''''' "" il<"t<M"'" 1"' '',,, . 1"
de in.o. cronol~ <e><, s.e o'llaoi", l. e"" ~a"
p."'ir de l.
de 1.....' "",;mlad<:, <1" a pr<tt<!i,.jc.
En lo pnnle,a el pn lfe,o",do o,a lmetl!C proS" " " I" a l" , . I"mn.. ~ .
k>1 .I " nl<'>"" ~"e """" "" .n temp",,,lme"k la, pal.h", e"," ' "' I'~ l. pi '
z."a: FA,~ Med ia. P", hi, rn ri' . 10,1,," MO&,,,,,. Ed. ,1 n "" on,po... '".
Edad A" tigua. T. mb i'n ' e les ped i. una iM a al("()xi"';.l. <le 1".
em,,,, hi gicn. " 1" , q u. corre>I"' ,," I. " e ;" " d . Jr'. I\ ; ~",. <Je<;" " ~ ...
' iue para la may"ri' dd alunm""'" de I'n mem do RUr ) ",u,l>< ' m , Aun
<n 10 d. ESO la ,n",e "", "'.yo, ia 00 acM.",n el ' ..den (<" " "'''Ahlr CI"
fu,i"n e ntre Moo.,,,a y CO"'cm l""'; nc., y ea.i nod ie "".rl6 ~ <t'ua, en
, ;g ln. "p,ox im, dos la d"' ",il' conveucional de la lI >t" ri a . Re.i,;,;odo
" ,aln""," < lo que d . I" nlnado !labia ",.h,aJ.. '" fe. 'eparTi el "'''o eo"" 'I"",d.. ",. l. acti.id.d 2' COl"i'(en'c en lec, elle.,,, pO' p.. te <Ic u"
olumne>la de la da", a] Ol" mienua. 1", "'''''' "'",guian ... .. k",:""

rb;'',.,i.

Si"""" de ,,",,'''''''' ' "",a "'0 1,<01 un 1" ", cn:n>l""ro

,,,<halo,.,,,,,,

"""'""",'i('''

1''''1''''''''

"""'1""

T..,,, 1

s," ....., eu c..",. la I"~i..rna <~. de l. I' r"<'/oi" .... i.a , d" ",,,,""" l.
H"KI'" e" "....ro g' ande> t..= la oidIId .-\D' iIlua ,de>d< . , .oii,' .IU)O h......1

~~~?~ , f ~

t~E ; nl ~

~ "e"' '':; ~ ~ ~3 ;'~ ~'''' ~l'I~.

~:-

~iiKi~~

'~ISlt;:

-~ "',
;e. ,.,,, d . ,'!i 1 . -:e
~ ; ; ~ ., ~ ; % ; .1 0 s- a r it~>!Iil'~
t ; , " '" s. , H ' l]-, ,i , ;
1!"
,rl ~ ~ r
l,1" , t: ,,'
'
"
"
'0
"1. '.. I'"";'
'''H
...
. l'l'!
i . . - " ' . ' . , ' " . '1
.."
e e
;

<:.. 5"
r.

Ii ?l..

.. ~ ~::: ! ~
"

, . "",

",

~ '~~

<0.

..

,,

i-,Il' ~

.~I

tI " ","
?~~ ~ ! I ; ~ I l~; ~
, " t ,.,'
"" .3 " " ~ .3 ,"' .'''=.''
t h- ~ =' '2.
i5;_g, B ~' ~ . .
~_.
~ frg;t
~ F.
~ e " ~ ~

j,

, ;.,i3 ~
-

"'il

il!;! ~ . ,
e e ~ B~ :!-~

~ = 5- ~ '; ~ ~ .~'

, -E-;;l
'.' 11I

t ..:. ~ g i !'
1J: '';iT~ e
t _ ~ ...

H.

'

....' "

-'rl~~~K

~ ~ ~

el'

l'Itti'~~2.
tJ
rf~,r:'
'Ir "
l'l 5

11 tI
I'ro
!
eloII.
-,
~
_ ~

"

.&, ...

::l

O;

ii"

-j- ?:

/l'

~ .~ l_ 9~'t-'< ..; ~=.~~ ~~ a~trr.;':


;J "f~~~... ll~
~-

.. ;

;"'~ .

= >r"- ,

-,

~ , , - '"

r',!j!,

olC , ,' ,,
. , ] : , ",~.~
t
" ~ "" ,, 1I !
-=~=1I
g. "-... ~-"
_,,"G,,,,

'!1
!: 1 "if

s
~

.
,

""
,
"'""'"'B" .... ~" -'"
" ?'
,1

~~
e

-at

....

~.

"q
,

.... '" o
;>
~

"

~ o

"'"

..,~"I\!.::t
<5

::I; .

t~.!~

..

"~

t ~ f ,ue

:0
a 1l. ~ " '"

"i~ ~ ~~
- ~ -=

! ; fi- ~ ""
~ J: . -

'.:.
-~ ~:t
. - ""
~
,.~~~ ~

r- I- '""
~:"

~ ~ ~S ~
~;' ~ =-

~~ ~ ~ ~
e~~i ~
~!-~ ~ ft

"-

'" ~ ~ - "~".:::~ ~
,,~

~."~ ~
.. ' -; '"

5"",;' ,0 ~
>< ~..
..

~ . " " " ~ <> .. "


9j~p
i5 ~ f ~

t"
~
~a~5'I(
~,

'"

" - "" . g ~ ~

i5'S l 6",<'.: ~ ~

"

' ''- ''' ~ -m

"~

"." ~ ' "


'1

~1? ~ ]ii. ~ r '"


7

. -,

; g. ~;' ''''!.r~
'!,
-a~- ~ :"
-'""
5 3 a ;; _
,. ~ =''' 1 :l ~ a"< "' '' ~-. "- ,.
7

.. .. - .,,-

..c. ..

" ~'"''' ..
- -c~. a
["' "'
:: ~~~
~2. t 3 "e'i
-

"~ "" - ~' a; ~


r.
-: ';\ ';l .., ""
- if-iS~ " .. :l.
~!.u
..,
<:~~ ."- " a
~

~~ ""o ~- "

._
:l

"" "' g. ~" ~""

"

EO. e

7i" ~' ..c. lC

" ~1i~""
"'" "
..,'O

-f~~
<l ;"' ' ' c ' ''
'" ~'.:l.3 5- " if
3~ ~l:'''';>!"

""

0 _ ..

"

"'-7_"-

!.~.
f
"
r

' .. S C~ "
~ "" 1;.
"
. '"
i?:l.;~ ;l ;P : =
~ 2.7r. ",_ ~

.~ ,L
..

It , s>-

:l. ".:

11

' ; n !

~i t~;':l. ~

~'t ~ ~!

t,
_' l~'O
~H pil

",..1l'l,,;':1.
<l"1O

- ~ ; r~ '~ l~l!
l .

- !. Hf
"n
",
~ ~ i

~ ,

.'

."

hh'
nal ,

- !l' '"

~ ~!: ><
~ r. _ .<

~
~a. ~"
~
_ o
f

"
l'!
", 1t1~f",;r,~

... ; ~ ~ ~'Ji g'

S 'i" 3::!.!" ,,,


~
~ "r.
" g >!;, "; "::!-2 ...
::~ a" ;
";~- '''
-;so"~ ..c."<:~",~
".
7 ~_"

t"

,..--

>< ; a';" ~
~ ~ 5 ~

~s fi:
~~~!.,;~ ",,:- ::;: ]~ i>~ "'!l~
o:;"t1 . ~ a l ~ >!! a s.
~
i1, .,.. } !i'l': ! . '

~~

e cIf s.~
",::; 3 s

~ ,~

l'H
" -::; ~ .,,.
" t' :i:
l~ F
; c[
,:: ~ ~:::
. " . .~
t~ .";:~~~
~~

!t

~
1

~
r
t,
~

-'Jt I

;; ; ; 00 ' "

'"

i ; i ! rr :!

.-

'"' "'~5l ;:
,.. - ;
~ 1;' 3 -;:

-- -

;'0:5 "
~ e.- ~ 3
,,~ =-"

i"N
"E

~ ""
;

'('i

~"
:): ""
" "~
_ ' ' ' ' !i"
,,

.
<.
. '" _. -"
.
., 1- '" '"

;;: ..,

:>" ""

:; ..
.c- '
" rr
~

~ '5' ; ~ '

<

,~ "2~ "~ g
~

.~

~.
s:::
,

-"..c.
" '!:.
!l ~

?;
r
~
!l " ",

.f fI:
.

~ Encima de l Iriso . e n octavo lu ga r , se escri be 1111 titulo qu e se refiera a la rep re sentac in rcali;t,ada, Ln es te caso un tftulu pos lhiL, no d
" :O. p I )1lrfu
" L-' Jivi 'sln de, la Ili s[On,\
(. Ir:ulS Wn:llclil) ,
11Il11
""1
,, ~,"
'
--,

"'110 , ~2 . 1friso

:011

ll\llo '
L)[\ ' lS]I)N D[ I..'\ H 1STOK I :\

.\.l.'XI a.e

lfr'.'1 <t,e.

1 tI.e.

,1

l.t~ 'il

2 .I~K !

.L

1.-

11

I~ U_

E, \(cJ
<)

M.

Contcmp. v,

Fina lmente t::s cO II '.'I~l1ienlc redactar 11\ breve comen ta rio de pocas

lnc ;l~ qu e s iga el orden s iguic nu': ( I )c ul es el PUlll~) de donde: ;~rranc; '

"
' JI" ' V'> '''l l'lcte ril.acill de la tronrern res ' ,nada
en
ell e I j' li. i.,SO (.0
11 unu
, l , . , ~.
'
l

1
'
,

.
...
L'
uo:
l'
"
'
1
"
1
l'
l
ll
H
O
de
1
!cl!,K
I<1
'
:llgllna
c
ar
uctcns
u
ca
de
e nm ) 11<) I e p I esl..ll .tu, , - , , .
,
,'
la frontera tempora l del m hito rcsc fiado ; ',para acabnr, 13) la enumeraci 1" 1L'1"~' '~'II" I" lel'l\t icas ms releva ntes de los ien mcuov rl~pre~entado" .
'.. t n t

1TI0S

'-o

'-oL

"".....

'o

.',

.Asi, .>III ejemplo, e ste ris p0J r\ I k~v;~r, ~H1, cO[l ~e l llari0 C('l~110 el SI~U I C,~ I~' :.
r l ) Una de las !IWm'I'(',~ d~ di ', 'I01" tu t l istort (" 1) FU IOf1d ' (IIl,I . ,\ .!
('I! separarl tlamada {pOC(I 1) edad IInfigu(/ sobr [a [rontern 1,1111.'
marca e! tercer n J d~/;.';O an te... de C:"/,HO. Se s CU' , e renes: ("O/~I'(J 11 (~chf.l
re/el'(l l fe (,1 r/rsL'uhl'im! IHO de

/I(

~ 'scrit[/r{l

U JIIl (

ro\,;;O ,',',')}('o q ll

la P re! stori" ;/e de orra etapa llamad a i \ !U l g IUi.


'~ .J La lli.I'f(Ir'o (JI' ohd eH ef ,iio - i 'J')f " ','a q1/(' dll ra llUsla w W'\" -

I'C{}(/J'(I

rrl) S

o'IrorJios dO.f.
inicio de 1(/ edod

(~n , EJ1IJ'f> el

,
)

fpm:a tlnrigll a

y l!H e ' fI os tlJa, sc

sock n destacar crw fl (.1 e (fl! WS (('II\'e llcioHa le.~ la ~,:/{/Il o !'Ialla
1\ 1l 1i ~!w, CON IIt/l clu J la m s il ll'}t.'I.:-fu 1:-11'0 0' ,'\fed(d , 11/ '~lIm" M oder n((

r. ji;allllc".,c, lo

F.dad COIlIt' /Ip or!i/J('(/ ,

A jHic lo de l pro r::so rado St". pLJr,d~ COlllcn{ar l' l raZn d~. l os nombre~
de la :livisi6n. lo ~ hechos histricos tILle k m servlr! Dcomo Iro nlcra ,'y .~d
gUllm: r~t:i<' r)S re lev<lntcs de <: ad::t perodo: ds csc l:t" lsmo dc la An llg \lcd:ld, el l'l; do illinil' de. iu rcl igi&nrlSlian;l ;::omo {:onfom wdora de nk~ l~
la lidades co lc{: tivas en la EJ ;ld vledia, la amp liacin J "l ll w m lo cn ll0CIdo por los europ('O ~, ( Lit fl lO gtDgr n ca como i nlel cl:t1l a jll t~nl r.' n b Ellad
M()(It~rnrl v In indllst rj:l ]i;m;i6n Y d c<l pilalislIlo com hec ho:' rc \cVat,ll<>
de la Edaj Conlcll1 ponil1<:lL s~ pucd t i lll n>Llu'il con lc ;o;l os () Cl)[ l i ln a~\',
ne~ apro vechand o pgi llas con rt~ta.s dd lib ri) dlO11.' :0; \0 '-!UC \l~ l ~e,

Si esta r cniru se ensea a los d..x e ao '. moi ucntu idneo pa ra exigil' ya el friso a e scal a, somos de l pa rece r q ue V :;[; I divisi n dI" la Histo ria
( 1I otra cu alquie ra ) deber a didac ricarneu te re lac io nnrsv con im gen es
significat ivas o sugere ntes pa ra los al umnos an cua ndo no se tra te de
estruc Luras soc ia le s {) . econ micas relevantes . Se trata de estab lecer PUJItos de refere ncia s,i l idns la.\ pirmid es e n la Edad Anti gua j unto co n el
P: rrenn y el Co liseo; c ustillo y cat edrales en la Edad Media: ulguna
imagen visu al hist rica de Am ric u (carabel as ... (1 bren de desc ub rimiemos c ieu t'icos re fer idos a la Edad Moderna y tc srim on io s de I bricas hurnc untcs <.. t~ la poca de ! . . . upor para situar la pocu con tem pornea .
Somos consc iente s que e n lom o al terna de ln division (k la I l it,toria
existen desd e hace tie mpo muchas discre panciux entre lo~ profesionales
de la ense anz a. A pe~ ;lI' de ello SOIl IOS de la opinin que es necesa rio
utilizar algn tipo de convenc i n para q ue los al um nos se si tucn te mpo- :
ralmente de maue ru correcta. xcu estn c ual fuere: u nuestro j uicio la divis i ntratliciona l puede resultar til e n la enseanza obl igato ria e n la medida que los adjet ivos que se refieren 3 ella Son de uso regula r: med ieva l.
contempor neo ... :\detn.h e n el mundo oficial ucad rn leo de las U 11 iversid udcs las di ','isionc s departa menta les suelen usar an hoy extus c o nvencioucs: Departame nto de Hisron a Medi e val . Departame nto de
Historia Conte mpor nea , etc , Tambin es de uso fr ecuente la adje tivaci611 de la espe cia lidad e ntre lo ~ ex pe rtos. As . ue lc ser frec uente que- un
his ror iado r se au tudc f na como rnediev al ista Q Co rno prehistor iudor .
: ~ abe mo$ de 10 5 d efectos de 1<'1 d ivis i n con vcnc ional )' de s us l m ite s,
'Bueno seni lcnel l ~ presentes e ir J estru ycIlUO ~11 l o~ ~tll\[T1 nos la 1Isa
idea de cambio s bi t(1 dr.: una pl}Ca ,l otr:J j 11'(\\' O:S de las au ividades de
aprend izaje pe rt i[\ cll lL~s d('. cill illll ictade~ y cam bios , procesos que sed o
ms fk i le~ de o btener si r;,e asicntan (: tll oJumc l1rC' sob re llna :'> lida s
'c()lllpete ll l"i a~ crn nol( gicus y CO[[Vt::H cHm ~J es de pe riodizaciI'ln. C reemo~
que OCurre co n la p~~ riodi:lac l() 1l (e la f-I istorw algo semejallle a la pala"tira con qll e (e slgnn mos la eta pa alllerior a los re gis lros c~c ri to, como
flientes ; lu PrehisltJra, Se: rala de lo qlJe los 16gicos IIlcdic.v ~des lfamllDan "una entradc tio in Ic r l1li l\ is" puc:;tC' q ue JI( l ieno." obj<:to hiq ori.. lr lo
que ,e s ante rior a la (l isloritL Sin t~JlIbarg{) su llSLJ t'st 11l1l)' ::.slahlecido y
~esigna un per odo 'lUl' la cOJl1lln id(d CieJllfi ':(1 usa :- enl il"nde a la perfeccin.

FASE 4: Accin co n junto del profesorado co n el alumnado


a propsito del siste m a de acciones aplicado o o tro caso
La apliC;K:in co nJuJlta JI.' esr:l tCcnic a en act i~' idades de apr cnd izuj e
~e lo,~ alum nos COII el p rofe,~ or<ldo n(l ha de i r n r. ce~ nri<IJ l1cJlt e (je ' H1~'tH~J'a
1I1tntdiala a la fa~e :Interio r. Una VG/. cliviJ ida la H j ~( o ria CJl genera l, ae'-

"""'tmd,.......

nvidad qut" ni ~p"J""""


,~. 1" ~dtl cur>O y. cO
""",,"'1. ........ momeo"" "" '1"" "'''''''IOn 1Ie<.""'" ~ <""<cpl'" 4"" per.<IIC ",an <1"P"o' d..,;",;o>. " puO'.kB le.h'al" "". "'" ie <k .,h. .Jo,Je.
par. ;nlmd...:ir el len.. do la I'I-ehi""'''' el F""""'" de h<o"",..,''"
el aml'lOt1oe do 1
ek. IIleO de en". en d ..,""," <Id
P>leolilico puede h
IIepk> el """"""'" de
I "!"OC ... la ricni
ca deo<nl.en . . ,
_ ,
La ,,",S_o _
,,,,,,_ .. ~ ..

,,,,..,_.

.u1""

PII.

do,.- ...." potril Ia ...~: detm> do la 1emIlo<. ~


"'*' J fll<Ual<ie la pn-~.C>I"IU.<iW"'-"Y1dlJJ,.,.r_""'"
",. "",~n'. ,.. 1M <01_ fI<U" JClIthfiCIJT el """,..n:<>je
",,_.. .s..I

,.

PO"" Ifadoc
EJ.,,,,phf_

__ Mlfrl

'"

_ ..... .. .........' b ...

la nKpK'" pwd< """


- . la J'fdo-..
t.e COIII \teS ..~viobdn <k "",""if'" _""'.-.

... enopnc_.

u,_...

l' ..,,"'Mbd: ~,. ... MI '._ S;t""'- ~,.......... ,,1_0


<11_ ...."',... 1M <ftwoo. lo>
~_
Fl _ _ eolo _ _ Iorp<k_loH,
JI"'< ... _ . _ " , .. _dela~",,*
..... _
_ . , ' o<
l' 1

--..,qoe_
..-...
_

_~_

.u

"" _ _ ..
~

"'".....,.

" ,.
In...",...

p"''''""-,,

leo~mi'"

do ",V" C_

n ..,...,...

j. r

- _..-pol/Ia
...

laH

do: ..""

Ilot' .. ~1 ",lo ~ x ""'~..


_ _ p<"f........

~enloo

.. ....-r..... Ia _

'''pr.

n. .., l.

4,,.K\f1 ' " m!<riUl (


, ""&",>1 , m,,<b.. y ' u P<' ~u (..,.." mu
"""'l. ('.d,. " do...""' .ub _ ' " "
:1< ...... 'oiu , ... lo " ..... ,. x
l o

.......""" .... pir<lr


"""".1.. ,.,. "'u
l. "''''lo<
'" ~ I

.........

lioond<o
PJl'" W lododo m.K'f' _ono4o lO ...
' " un y....,....'" " (}U<"'kIli"''' 11"'' ' '<mp~' <" ..' 1 ~
Ilr ('I~,'".. """ .\MI k" ""l~"ro' Yprclo... >ri. ._
11.

.. - I.u"'- ,,,,,.1

lo

ro"'''''- _ _ ,__

,,_oc u n . oto
"h.". -01_;"';, CaoIa.ez q.... h. INI."",,,..
" lO lu~ ., " .. """ ,,,,,. - 'l u. 1"",~ ",>....h ." '. ..... /",~. ,n,l., loo ."1.....
l<lCI y prd>i _ _ .... Nol-.... ,..__ ....

.,.".dt<-

f....

_v.-... 1

- _" _

~<l

._,.._......... -....-_

_"....

- - - _... -.-...
...
~,.._""'_-""'

, _ _ Jo'

"",

'

"

.~

.. lo,..

..

*'......-.......,. _.,
FuI . .__ ..
...

,.-'...-

,.," - . . -..........J"f...., . ~... .. ""'.. " '' ' '''''''''"


loo
," ' >'e ' " """ h l '~
'":. IId. , Eo"'..In..... lo, "'"....oJo
"'",........., ,,_
-""
'"" " " _
...... _ _ ,..,.
,. _
~q .. <Ir_
"'" Jo. _ . 10:0 _
<Ir lo

" 11m",." ",,,,.' m.",,,,,

'r-"''''''
'' ....'
""""'-uI

,,,m,." '''o

,. "". 'I<ti.-W, "" ,

1<";'"'' 401 _ _ .... . .._" "


100 ... _

~ _~

401

, ""'_ ,. f... ,,,,,.......


,.~., 0<0;..- ,-""

...

.,,'*',....

"".1 -..-

<1_'"_

doo
--_

'

.... _ _ lo.:!,,:"""-' "---- .r ,.. _

.----""''''-_-_
_-_,..-__
.1..1_".__....
.....
- ----,- - ---.-:::-- -"-

6"
- . .....
-..... Ud. ..
. _ ... -_
......._
, _ . . - - _ , _ "'1", _ . . . . , . "
................ oob_

"---

_Lo
.... _ '
~~

... _

-. _-.... . -......-..

_.-.

.-

.. _

. . . . . . . ..:.::

. . . .. , . . -

- ......

"-"'_

,;-"""'

...... COOll"U.>CI1l se l"J'tde "'presen..' l. dlvl'K>" del ""kM""'''''''pe._. F.n ~I prImer Cti<> .. ",,1d.1d de ......\ida dc lom.ll """ de 2IIIlJl 011o<
..",ntrz<
cn el ",,!.ndo dicb.ll unl<lad se re.ol<Jn ..... u~odod<~ de
l O (l(l(l
Mh " .....- tao rl-lda.. """h....... _
la>.. *Uotol<:'<:

I~,;_

""lo".)

FASE 6: Accin ind ividua l de ca d a o lum na y o lu mnu .. n


g rupos e s pont neos a guiCldes

..I ,..." ,,,",,,

,lFoOUololt _loda UI
,<1)<1 0
.ao OOl

b "","TI de c~"'...,ho.1oc:in. En o>l. l. ... ell"nfe...,...1o


sI<> debe " """" """ el donlln" de la ottn"o ~' <C'<>I'lendo prot>k
..... qooe
~
S, el ..",1n ... de 1""0 d< BU' ..
1000il......" """""_ '1"0
lcnu ... opr=<lo-. en ~. ron h...
lallle ,"pidel. S, .1 n.. el '" el de l. nf> <Jo.: Seconda". O~hll"lu".
( 12113 ao" l uf".ndi'..IlJ< ""ul ,~ uO pc..." mi , k nlo.
,n """, q.... p

r.u

1 _
. .. " " -........,UoOl&<! <lo _.:lo 1",('00
,
40 ero
Jom ;)

O<n'm de 1"" primen", di... de c1ao.", ~. rnlcn" alfTIO ~ que '"


corn..".,..ocn a la cl.bono:in ) <urncnt.no del (n 'n>n<>It:icu debe
llcpr el .......-.o COI ... :le """"PR'<be el
iniod< ",.liucirT de la
......... n" 'el ,nd"od""t -';0 lleC'r'<Ulan>nllc
lral. de an ojen;ic", de
evah...:in "'m."~ .... <e1l11d<, e<l.icto. NO<I"';'mo>. """' el m,,,,.,,.,.
qu< :IC "'ah", "tia "'li" ,,,,d de ' rrendila}" m.. '1"" f'Jed~ ,." C<l",,~id.

10,0::0

de un 'IMa", o , ;,,, plomem< '~'''' ....a,1a n dontra s -'" .. ,h ... Cua lqu ,"' .i.
w . cin . n e1'ic: nl><' , j' ua<!a cn la I'rch i,"" ia " en ellJl(>n,"'"'' de de IniTl.
, I,u '~m >eri<~1o ',,"'i;,.., put<I< ""," de rd.-.eocill ""... """'' e1.1T un
ti""
,:.i,id.IoJ ~ pan;, .... la e,,", <e ..11 Uft {ri..,'

!'io U) 'iU'
mcnl3l1O

0 .. _

.....

deboop de

<_

(no" "" d<be n:a1.- ... <:o-

tn>'~ "guiendo loo un ~ yo menc~

fASE S: Auin d e lo f Cllu mnos y las olumnOf en grupoe sp o nt neos o guiCldos


E. la f..e. como la nle,io", s. JI<> e. ,",ce ",.l o voh 'erJ J'>eti '
como "",'dad de opKndll.je de una m....... inm...hal' y. q.... omp<>hccri. 01 ,i,"'" did<l"'" Y podn. mul,..- r.",...,. par' ~l alum ...d'L
La""',-.. <lo<<:""" p.>.IrU ..". la .~: d<nlro d< la 1nnIl"",.__
"tf'IuaI """ ............ ..... oIoCl,~odaj podriarIl>aca' loo ~ """'.......llr el modelo?

Su"""S"""" q "" en el ,...." '''''''' <k la progra mac in okl te"'" de lo


I'",hi"o", ~ ' ' ''an re.h ndo d' v.....' ",h,i~a"c~ p. ra e,llid '.. . po r
oje mplo. el a rte ,~>e "'e. como "" o~oc. la roalidad o part ir de 1.. fu~n
1"' 1'" '''''' ~lI, .1 1"''''' de .I~ un'" <"'o..... <le f,lms de ...." .,,,,,,d. ""I~.,,
. cu",,, "En bn.<.<o <10:1 f""roJ . lo. hochos.
el..,o. SI'U3Cin y
T<lIWI<~ia de la ..,......""i/id """"'l.ca ele, I'ueok da<... e l caoo <Ir qw ...
el p<>p'arDiI <Ir ... cenno'" re.alia-ft alS_ ......~~ 1'"'" "'ood..... el
I\t'Ol.il l("() ".1 M<-pI1liuno ... la prop;.. <u",unldad ...
1""'-"
d< l':a"c "m llan:,. la . n1en ores uel.los. ..~'l". ni ........ ""'aJes.
,m""""" . ele.l "" puede pn'l"'''''' .1 alumnado la 1'l'. 1i" ",,'n de dI".......

""".-epi'"

,,\numL'"

fri.." "",,~'l~kos on SfUp" an '" , ,k " n" a r on d lema oc lo ron", oi.-!.'Id

Al m
'.....""qooe"" or~ o,""",,'" do lo Ik.... rnIido ...
el.... di..."..., ~ <e puede "'
"" alS_ ti"" de c,..-ricio ... el ...
"" deban TeJ""""m loimul'
1<1>des (mocn'"", <ti "" 10#" 0""11'0 u...
"' .....ft ,~'" """"" otra. u o d.:ntro de la m'<rn.iI r""'....,.n >0<:1.1 ~.
d k'" <k d;" ", .. .......,ic: ---e"" """,i,,... rod.I". 1"' n"l~i,"". arl ,t,,,,,, .
~!~.-). i\q ui ' " tr,l!", " do P"1,," k" a Jo, "h"",,,,, .C""M'''' J~~In'a "' 1"
""nt.. )" .. I~l"""" uno, l<
"d h,x:'! Do c>l. ""'"' ,,. .. p,,"r.
C1~r .lIn ultii
lII:nl< al >qTR'OOi""ie de: lo idrmif",,,,,1n de
.ll""". lc l.." f
~in de >... hechos ~ """''-''1''''1)) la n............. lCf"""
...."lar..... In , .k lo l<ra:fa
""",,""-la pu< L \' 011.
".-0 el opreod".,..k Ius ", :T>dI",J<nI<TJ.: po< ,ndu<:noIola ,d lt \i..
Cabe no u lv,daf que: eolia ltT;n". h..."" n,;do en l. n>lida q ... '"
pn,I~ ......ado la """,idr", " fK'''urla y ~iablc . c,," la., modi(ic",,'''''''' qll'

.l'"

'''.

""""".".n

"""'ud%p:

.. ""n. ;de",n pr",,,., . par. _"n<l",ir cono<:inl ienlo, ,k natu fal,," ',n, .
po, . l y l. ha"" ,lel ;cn, j,k, del " " ",)Xl hjri<.~ ,. Si e llo <.
"<la t,,,, Ca <leb... '." u,.d~ "'l<m'icamc:nle p,,'p6> i.., <It 1"" """ 'en ld<>< dd

",jo

prop"".... en ""l",rla<ie> "" apr<ndluje ltl":"'k'-; los ....... del <U"".


f,ft de (acili'.r liI '"uacin ' punJ de lo< m'''''''''~''' "" las cl~..,
........ "" lo lllioca. P'"
de lo """........... h........

1, ~

(_ (",al <1,," ~" . .. ....,"

",om" o """><lO ' ' ' ''''. . . . .

\O!U>,," >;cdc "" ,, """" 1"",........, _

,s

,,-.."

. 7

--

.. 'fu o,. ,H' tI

1 'H

III
1, . ;

l ~ll

f t t ii ~l~!~l i !

1 rl
1tri

r'!i1i 'lI'I ? ~

tP'i
~'H
;
,_,
'~'l '

"l' ""
<H a', ~ ,t . , .~ I
-~ ':

i"'c
~ ~". ~~-: l ~ r l !j a ~~Pit'Jpi H

t11 ,"

111"1 '~!!<",
.. 1:.. H .,,'d
h ;p
.
IIJIIII'llllllllll l! t
1
1If,,~
~rl~lll
itl'
~l
f
' 1 .-'"
, ' .'., d
c"]
,.. .. 1;IJI!f~llI!~!!~IJI1 r
1 !
'It't1-' ~2 iH:;: ;:~ .!,~q !ta l-o _. i} H h .
.
i
f 1
-
" '''1!;'i'1
lo

!:' , 1" . 3
.
lt
i',~l
oI}"'1" ""
..
.
-t"
..
l
1
~

.t ~ .!~~~ ~ ~~ia; a:
, ~

I..

-.~
=.

"
t1
II
Ij ,

r.

f c.. ~ "

2.

...

;;

~~~
~
;.""

~lC.;g
.
'" C

~i tlt

- ;-

~~ ~ ~ !l ii l ' Z.
= ,, ~ 1'
; ='= '''
i' !::..
3

::1 =-~ =il iI~l !: 'Ii'~

:::l

"' ::r:~
' ~
:.
"C i!:" "='" ,~.
~ -:l ~"

.1

1 1I
,

,-'"

~""o ~ ,
",~-,, ~

,,

t ..
~ ~~ "' ~
C ~"-~
. :1 f
~ ; <.,o
_

Il::. ~ ~ ':

Uff[ltjH
~ [

i!. ~..,

:lo!:

lo

~~ .- ;'~~ -1~
~~-.-, a l r

~ ;,
;"'~1 ::
, ..'i'"-_]
_

l~

13;

_ ;' It .
I'
. 'i'O -- < ,, ~
" r ~~ ..~ ;> ;;.~
~,
.~
li' lf !t
1
t
1' . "1
.
~,,
'
.
l[~-i
!~~~
&-
I;ifr
i~ ~
!
~H"

r~
-:
- - ------

lltt

-I 1 rp
-11- f.
i~('l" "'~jI>

1 i~~~i
. h a 10
~ ~ ~

.tl
~li'

~i

lt

!:. :.

: ~

h
.

~'\!;i

::. e

" ~
~ ~

..
,

J! .;;
s.
~.

!~

iI
,

'1

l!Ji~i rlhmliHH

;;;p ; ~- ,"
e- ~E ;; ~ ~
. ~ ~ . =
l' ...
;
H
. - e e s s\ l'ac "e -
m"
_~

'., I" ~
t ~I '1 d"L~"

ir"
if 'l
J

f
'lfW'r ifml~iF
'r' .h
frt"' lit m,u
'{;l, h
.
,
q
l'f
_!!
"H ' 1 H' 1
t

1" ;

~lLtt,f
~l

':

., L

1.", f'.

..
,
WiUWJ~
dln
bil'"
la t tI .i l{tl
f' "1"r
t 1
uiu
~~>

Wi

---::q. q n=

"
r
II
1
il h
t r t
P.
!;t!<l
. ", ,
~ ~ i Hu J
. ",

1;

1 I

~.

..
-'1
o. ; ~

tl

'

!<

~ft

~!

R" l' IO 1,,, d""' i<I. <il:l,eti.", dOd.><,iroo. p",,""'''' p.r. <>lo ,.
d'" <k p"'Vam..:i"" ....."'.,,_
a ' ilUlo de <,1''''1'1<>. k.. n......, n"'.
ro. (fi l"''' ~M l'

",

....

...... . ,

, _

1t"_.__,_.,........._ _.I<UD)

_.-__..

""-F;
,_"''''.-, ... '- ..... _.
'\qooooIo R<, 1 .....'

ca.

.xo.n",,-Io _ _

-.lda<

---;
.-,..c

...... _

I a . . . . . - . i b __

_.r.....,. . . _--""'''
.....

pe ... =

. _.

,' .
1_, 19'"'-'''''''''

Io_._~_

ioI

: t'~"

, ,

, ... ' u

~ JI /o ",,;,..,j'' JWt>r

.( .t

.'_*

~ <kI p<riodD 11lll(l.19 14

loo""' __k>; .........1..- .

~_._.

'1""

,..

_""_

-.s...-.

" t . p1"'. . . _ . - ... :lOO .lOO poI;oIno "'


........... " ' - ..... , .. _ _

,l'i'

. . , . - ....

.... ,.....,.,118).1 91.

,u.-w 1'_ .. "1_ '''_ .1100 al, paI.k>o....Il_)


, _...
_
-.....................,
......-wo..
--.....
W
u-.
C'D
._~.<_1C1~

6 otooo.. ..

r"""._)<oo>""i<.rl. "'.......... ,..,* "1*'1". , - .

pn.

"'Iu.l'" <1< lo po<" I H~l~ 1914 do" " _ """.1 1'""'00.10 ..pli .
,ale>.n .'"""..... I:>lO'o.;.n<I" rol>CK",,", """" <l _odo> <lo 1"" '.,,"" r

1IIarL&.

10>0 ,..,... f....d. n,." Ic. de! It nu .,.... .. ..r,...< 1/0 ....' .......'" lo n.
r",""",1II """ ' "

,11." oc n

pon<.

7.01>1...." inl<><" ,,,,,,"" 1 <orn... ic.vt.a ~ ...... PO" " "" l, lec","
JI: f..,,, """,Id,,,.. ,lo'''''tcr rttoco yln
01p,,,"du

"p"

O\ <1_,

di'fu ''''' loo

.._.-

1 _1 \~an i"._,

...

2'O-:-'O .. ~)OIIod. poKoabdad . inwflCi<lo<>o '" loo

.e -........ .,....lna
.-.-..c_
..........
' _ _ ro"" '.. ..

_ , . . .. ><-'O p " ' _ . . . . , ._ _ ..........

1.1

culqoo"'COOIn""" ldoco

Io_p"' .. , . _ . . . .

<1<1_

~ ,Ot<t...... "" corma:

..... _

l.A, ", _ _.. J _ ... .....i....., anI' las e>.ple.-. ..._

} ,...

....ti.," ...""

1.""'-"10 d ~"l<l <lo l. I "fin rln <lo ........

'

. ~ ...

n . . .._._
._

'1\1< ' """ .. ...r....

1 _ n I o ~ " ' . pon" <lo " 11w~


de r"",,,,. - - . ."".......... _ or..r"", 'mop" h.. lnco.) _
t<-..-<Ol_ _ .n:t.o.iol_d_do>dc l"' ..... _ .....

..."">1........ _

Y R_ _ d _

_a

__

- . ." "'-*-

C<III .. _

..

.... - " " . - .. ..-"


&- ,."'" l ""
.......
..,.roe,",,.o '" "'l"'; ' " ' _ ......

.. - - - _
_Io~

Ik .......

1 .1001*""

~ _...

p'''. ..

".
w, ""'........"1""''''''''. ,..

mod,' '.

""",,""'-1 IK<,,,.

,k,;",,_.

...........

l;no do loo ............ al P-""'". ha foe'fllado .......... n ........ la


p.n.rICoeln ) - e p _ do In ao:l .. idod<o. do ~'. loa, _
lido en _atoIeen .... pomll.o 'l"" n:lxionc
a I>'..s..Jn p""
do
el """"""ido. .... Pbjcb"...,
dodai< .......
oiIodJendo "M lnOponoIu.ac'" 1IIIl....,..... Con.-ton.n-, . - '. _
<
pitulo con ... "J"Df'I,rIC""'" do parTillo do loo""" 1"'
....a.k.
didkUcndr La l "'odad "" ~ ..... _ha ..... idodc ""....<.....
dueto< al Jo:>, pnol,'" ..."'"""" (ri,...,. :'91.
C"""''''1''''''Io <>boen
r,J :'9 La ~1n de loo pmCC'd "n...,... e'"
rdaaD
e>p<c iflCO de
le< ~.1 C<J/'l el que .. \die do """""" ..... ,nd,.~~'*. U
-100> ...
~u, lo lcn .... do: "" pmccdim""," \C deba en r..... .........,
.
..."" dc l. lOO
;.~ de UJI ""-luem.i ""'""'""'" de ..,. _
""
;",p li"o. 1"" lo ,roel"'"
11t" " r;.. '" "'f'"Iocin del ..,..,... ,do "'P"""
do.,.- quo . n ..'" o...., """ "" hed><K Y lo< concq."" h;" "",,,,,
A,;. 1"" e;Ompl". un .... .., <I'mi.."IO ~ t"'llt"r~l " ro,-,,,,,'",,,,,I eo",o .. l.

"f'R""l"."' .....

<_"

",,,,,.,tIo

."uado

1_,_...... _ .. 100....-..."""... ._ _...'"'


,"",'" " ''t' .,,"'" ,_ .... ,.....
"".", d_'" _.",
""
,_
10."._.,"
_ _
.
,
"'_
-.. "'_
.- ....
""- 1" _ _ _ _
_
_-

....__ . ..._
._,...._c .dq<""_''''''_ _
-.
.
.
.
.. _.__. __....._
. --".. _. . .. _..__._--_
..
...-..
...p.. __
q

1l>o1M

~,

fi! N

l al4.4
C............

<1_'.0

a~m.

. : La nI"'.............,.....
R.......- ~ _ ,i<ooJ
, ,,.....iac> .
....i...............-diia,.
lo

..

._~

Q/lor..... - .........

_,,-..." ._. ....

.
h"_"' _"', ,_AoooAb...
""''''''.
....... __ ,IIu.
_... .t__
_

,-_

,..-=x ... ... ....

0_'

.
..-". . 401._.'....
. ..._-

"",m'
f"l _

-,

l _..UU
i..a .... . . . - - ..
..... (1!llO-1"'~ '

0~1'' ''''_ 1 , 1

u_

_
4tf
t_......
4tf _ _ _

__
.. El.
=o

. . ......-.

J E___ "'"",. . . " ... - , . , ..... . 1)"

la E",....._

U......'W1 " /00

,.,_c..r.tM-W.

*'

",_

.--

"&
_

_ _ ...._

l '

.... , , _

... _lOO'" IM _

rlpN.~:.~.
~ :_;

I ,_"'

$$

..

,.

=. _ - ~_

_ _ .._

. ._ _ a. _ _-

..,_("-....
'1.

""

l fl ' "

_oI<In~.la.....-.
.Dc

,--,,-,-~\

_m~

r_~

l lbt ... , ~ ,'"


J<I ,....,,.,., J</ ...

Otdlo. _

, /'/''''';,("/1<_

d. /~,

,,"a.

1'",.",...1.. "'/ //"a d. ,,,',,


,,...;.' 1,l4}l7,

h " ''''' ,.... Ikmu,,,'


r",. OK",'ulo,

""

1.'1"",,,,,,;,; ./,
,.,~'" "'''
' f .'" , ,,, , "'. ,k/ .,,',,"'. ,
o

"'

Lo ......,,_,.....
(O..."'..)

mo,

n......"

, ...<1.>.1 "'",.,
CUO<!<mo <lol

. h,mno
1.1I' " , d...,,"
Ir<K" lJ~ 1 . 7 )

Oh;";" " . 1Y1

,....,~

_"P'<"""'_

1 ....... .....

1(. . ." ......

... ,(",.........
la

_m~

1 ' _ .... . -

.........r..."

.... "

: "P . ~

..-~

1 _ _...

~. ~_

la _ _ _ _
,-"',-.

C _ Io ..- .

'.ot...._

u.. """,,,. Ie..1o: 1.. ..". ,,1.<1.., ole .1,,,,,,J""J". LL""OI IL"-<' "h"'" ,1<
la 'o.......,'''" 1""'" ".,~>- ., "'''ao.Jo.>
I-.len." ''''
"'H."'" ,lo 1...
"_'ldodn- tIll"e'" ~""". doht,i~n ...,ar ".1".,1, "lO' ,lo ""'1'"'"
un. "",dad do "",~'.'''.",IO\. hin "" P"""PO"' . '"
,' ..",. ~"" <lu
'an'~ ~I d~ur'" do 1"" el
,~" .... ,Ie.. ...,' ' p.o:olMI . l
do loo
M'OIIIC<.;,mit"......
'''rno, " "'... ole Iu ~ ....
..... De ""t... mano:o.' ~....-.. ""'"..... i<J< 1"" ..
oo.lo ~
ol>oicn-ado ~ .... -.i 1.. a.;' 1d;ode1. ~"an pror.r.oud
fOl"""'l""'!4> , ",
drna.bo ..."" do ~mptl-O'"
~o 1......"'. "" Iolon> do
""ownaool<>. " ~ol~ de .. do....,""ia ......"'" _ olla." 1.0
'l""
10 __ doc
<Id po"'......""" "" opcroca ... d"... do
yOO'

J . , -", ,, ,."."" ~. !"''''''

!l'" '''''"oJ"l.

l '.'

, """lo,j

'""'O

_ .au.:_ .""-.,,'"_.Adt.. .;. .... ".,."'",.

El ............ ..- - .
ro e""'........ !>u ..

,t>i".....,,"" " .... Jtl """'.


",,_. "'r- <_...k.

1'"

m <. ..

l .'"'. H

"f'i" .
rf'<ifi,'o/'

!)"" ." ,,' II"~ ,s,

Ob"" ,....: , . l , 1

,1,

....... ,'_1_"""

'

f,. . :1'1
(

_,

IC

",,'i"".,""')

......

ue,..--.. . .

11........... d ;d ...h ..... y


...;' i<bdd .i(M"<.... ;' ..
ord.... d..

-...~

Loc'~_

.... t('_ .

ce, .... )

....

01,_ ""'''.

'_h"..
~ ""'"

~~

,...

-,.~

.4p/l<''''''''' "",,, ,..... ,..


".,.. < k b " ' _.

-~

L ..........

Lo_

. . """".

E"",.,...,.,., , _

1'11>"" ."

...

ll~a<;O'dnJ';'~",

oroI6,;I<" 1 ""/""";6. d "


I Lnl<lo.ll.'lJ"
U h. " ,1.I.. t~
lroJ o,l l a y l 1..1
('....J<mo ,Id

.1. ......
CNlllAI)
IlIOAnll:A 1-

Lo "J'III"iOO _

~-

.... ......
,.. "" ...
e_t
~

...... )10,....0.

n=.fC'TCn<1Jt O

"*""P'-'"

ru. F......... <1< oq-__. . Uo ........., n PO Tf.liT I_


_ _ _,f><a<>nl

J .,.

deb_

odift<a<'6n de ,af"",,",,itIn ""luaf


.....
(
de ~ ......,....... '" dIibuno.. ...
"de
I .. ~ .. c1e.-... "'pre

'u..

" do
r - ~ ... -....... """-'!I< JaIlua ... la .,,,.. Idad
.
a """,,,,"*,oIeloc'f +o --.uioI. b lo O<tI.idad .... 'JI
I.-c
, "" liuo la ....... del ftna u
ponl d ~/. _ .. e""'"

6 . Re $umen

'

Ip'p- " 1 1 ~'

...I'C........I.

"as

l..I __ a ,t .MIa J ~ico<:in de .fOfTlUC'"

F.n . ...

--~

.. .I<IFqI.t_...,

ooono_o. ID

la .mbo-,nc.,,,... de loo proccd,..iuMol. rblro de loo ...,.."...... J . . la


1""lI'
ioIn <""'"qlIuol . 0.. ...... - . a ......' _ ... el
do,
('OI'I'eO la bo>fld.l, lIT que _ pun.aldo _ _ PO' . ....
"" 'ca C<If1
de ~.hm "" 110> combo<.. q
........
"""'"" la .....,.......... de \<>o l'fT'iCCd'm""'.... en la J'f'OffOfUI'. ) prkI..
ca doxe"'" <le la d."",J., H,,, ,,,,,.

~
- ' - -1
.,...1<1
,o,.,jl"
r-

".roco'"

"'M"

__
-

,NI,
......
.
.
1. 1.,,.._.J-.. ,
,, ...........,..,...
...,
~

r . , .. ......

--,

, ,

l '

_tCoM_,

\,

'-4<t_._
. .... .,- -"',.....
'.....
01 ~ <k/ s< ~ , .. ."" . .
, _.,..... ....W<.......... ~ d
4i_,~

Loc'~_

.................
. ....,.....

<, genr.-,al <Ic t. unul",.1 ,1"lliclle . La 'Lobor.in tld Imo trnnnltJ.


eO, eO<110 leenlea u,od ,,<cm,"c""""'l' p... el 'p"'Doliuj< y 1""" l
....a1woc l<in
P"'''''\I. 01 ""....,p'" 'l"''f'>'lO de los hocbo< fu~
lalc>nuu.
del 1""1,,000 I~ M(H9 1 '. A"m'"""el aprmdll.1je (\ol
........... " In:
<lel u... de f""".... occUtl<bri.a> de ~1CJ
e"
uodAoco ..
pn'J"'lo'.... .Id .. <lem. econmico ctlpital<>.10- En ....
caoo .......'" prinocn (M/n de -"fl"'tld"3jc OC practicao ftI
.
dad kct< )
a<1,'id-.. <lela ... idod de P"l,otttM">n
ud.
oc ......1.- _
faon ~ la ..tuma de la """,leo "" ...

."".0

del ..,..,.., lIIIa.


A"""""
1i...... o. PO"!' -.p
tal J <leho

"","",o. pufcim

. el<

__

" ... e..,..,.-

","","_

po""'_..

in,,,.,,,.

En C"I< C'"l'ilUI""" I>a plalll'aclo, en primo, 1"$" . l. necc-,ld-') <1: hacCT


con<ci<Tuc la I,,,,,rom"""'n, ", ah,..,r\n ,le ""Il' dad. , de ' prt" J iujc l
...hlOCin de lo pn><c./''' '. .... l ,J.,n1ttr d. un. rlisc' plin. "u .I~ "ittil . n la
"ue l. H'''': no Itc",l"'f'l"'-' oc. u,.. " " <I""6 n.
A ."nlln 'r\n oc ho .......mido." .",u. m. 1" ~lt( . ' nu,,,,,,, enl"n,
deT. oJirm. l. 1""..k'I'. oncnlll " ........ del ' p"',ldi "'-", d. .", """,od,
mit<ll"" Cn <ualm f..." cl."f'<a.~"", ..-rl>alizacill de lo occ"",,," <lo
oce,,,,,,,,,, procc<I,menlalt _ _ '" pQ<1.w;;a de l. occuenci. y.on,,,,,,,i
ei"n '" odqu"lCi6n de un """'lO " e><n1Cpoque inclu ye la ,.. "" h'"",,,. "
de d"',,,,,,,, U'JCtIIC.H " _ucnc... ltncalcs de 0<>C><lnrt.
bI kn.... lu,.. "" ha <oncte1ado UI>O de los ............ ,....... del"""
porttC ''f''''1uoo d,,,,,i\at l. eme",,,,, de .... proccd..imIoI po:......
lIanLa d,ma ylo ,n.. "",,j,(\n por rnodclomicnlo. Se o--. ca
de
optar por UM >c-<ucnc,a de OCCtulX> .-nliur uno ....h>c
",001 a
~. de ....
poncoIO el aIumnacIo.-.-- ~
.. -.x...,. pn>pOWl" de <onocnidos con<q>iUOlc-a. ...."'. "'"',..ea.
_
a.b'"
Ioou........ 1"" ....",. la . . ._ d e 100.-..

plCft<u""_.....

" 1:1"" '" tn ""1"" tulnomo..

,1<,,,_ drl aul a y tu' . hn..... ",,<tn l....

ah,.:in con, plcll d<" !k...... de mllDC'tl ,1Id,. i<iual. S. "" ''''lIlpl ,r,.
cldo ~ _1Odol",i.
coa la tkni<. do clJlb<><a<in ) COIfltn.
~" &1 r.;"" cn>II<.l"'i,<> ~ . upenrnetluodo Cft el ...la d" .....
CAlroaMI. ... . . " ...Id< ["de: 8up~ do 1 d<~I&ObI~
Se'" c,.mphhc ....-.. ,,11.I
de o.oc..onn .... _pltju. lo
t.r> ck lCIda
~ JI">I"I'olt" 1........ r~.
1-1........ al "
s.a.s.u. ON, ",.,
F_. ab
PfOP'I""IO _ ''''''''' do W...
....d< . . poox,o.
dio
drnuo'" la
~ Se'" c)Mlplif,.
~ d
"""'" "" P"'I".....".,., _ _ ......
_ _ _ ea 'I<'W ~ oJo 1Iuoo"-a do Ih.;;h,lltI_ .....
prro~ """ ,,,, ,.,,
-.pbf".' , , pntia_pond
........ adodr .. ~ Ql>lipoona.

doda<t".

"n,

_1'_

4. EVAl UACIO N y PROCEDIMIENTOS

""

pi""'''''''. an"'__ '.pon.

_.a.al

Introducci n
Hcmo:>'> al-.:lo COl .. 1~" .... ~ qur loo .,....,......._... la

Ido...,., 1"_

..,..,.;b. qur """""1I)Gl _ ...


z;a, dd>tlI ... , 1<..... f't,oocon eIII>

"""'"'* dotwI _

de plarNfocaaa ~ . . . - ..
.1MIot. . . . ro:cne.

cal, flC8dol. o_
~
r'" " '
<Ir H_
la
y a "" ~ du, .,
.
.w... d.:b.:li<a c-. ~Wi "
~ .. , . .
...
~dr <ti quo"-:c< ""'"....:: Ia_ioee. do ,...-...-, JIft<
",
d<>& _ "'""'" de " .... prloco. _ _ panidarioo" oJo e-sa,
bIe<rr
p.- ..,..ado. '" <1: do ~ ..... -.. pon .....
d .,< Y cooo,; ~
q _ -.. porII ~ _ y _ letOmo
1"'" I' lfn ~ ~
Op._ ..... hoy por ""Y. , . hf ..,.. d< ...-'" "'~ d obJeto'" aprnodUF.1"'" lo _"""" ... Ia <ll. .,pl''''''''
H ,~ no~""""' .
~l<lodn'" ..... mes de ..........1(". U,
pec,fi< . '"I n n.... dud_
do: _ n i". Id '~nlO lnInco ... ro
,lCno<tn<r'lt< hol> '1'" pmn
""". de dK"'."." .. _ la ~ do:
fi:>gm<n,. r 1 ' n' _
io
""",t<I<Ol' " de loo ejMc;';_ del . Ium'.....
Y. d'u.r 1"" "'-' e 'mp""h.... pwmcdio"'. In' ;."...... una ~e' n,"
en '1'" ""o< .","y " e". d lriguo . k.. proIo"""" , y 1"'>1. _ .. de 11 ,,, ,,,,.
Y4"0 pte'rndc ,en. " "" . " pon;, y, , ; ., l'O',ble. in." ;,h, on l f<>mlo,
m.y~ lari ., de ' u "<Iba}" ,.... ,Id'...,. 10 ,,'0,><''<', .en qut 4uo~.m,,,?
d<ben .".11
".," no 1,,. p,,,,",m..n'o> O" 1lo,,,,,, .? 1'0<
4'" oJ
Per<> o.' ; ' ;omp~ en '"n<ln de " ...... obje,jvos y ~.: m........ i" 'og,o<1 .
de ",d,n."" cOn ,dr~n<io o la nt'".", ""..... hi..<io.
11""1"""
c;onod.o o . I"'flj, <le ell&. P,........ ~."'" pIan"'o . ""'n ....""'.. 01;".
n ''Or'l'>idenl< i<.>olt> .. ~ la o~ahoacio on ~ >af <"'''m_.
p.'M'
. I, uno. propuroto.. .. lin... de In"'JO con 01 f,n <k
f'OOfunh'........ l. ..... a1_iOn e""",flCJl <k H,,,orU 00Il tl_ en lo pro-

,.......iIl-

La ~ '"

cabr".,,,,,,,,.

'*'

'''1'''.''''
"''''''''1'"...

s.

.".h,""",

--~
1. la eva luacin

'1;0 ........ ... Lu. ~ de __ <:2J'lUlo ~e. _ _


"'11'f'Ot>Ien>o de lo ... al.............. _ _
~
va.
~v . '''loeval_ _. ' ''''''..n.... micMI. do
I 1'Iool-

In'" ro-oco., ,....

CO.a<

r. s......... ,.._ .. ~ ~ ... d ruo='__ J :rif;u;.

," vida ~ <'Ot>o<rY.... ror. ' n <1ro ",'ende la .....y()I". del pn 'lo".. "'~ '
do H".l ,," . eh .101.,;,,,, l
..."m. A 1'""" do "'lui. ...'" .1""........M..
pl""IO" .I,u","' lhOd,lu'''iorJe,; J'O',hIc .., 1.0> Quo "'o,"" c;obiu. lo
ml'd,u. O co lif",..in de .... J'l'DCftlinlicnlo>.
EJl p'
lup . -"P'" 1*"""'"
ioe<bd. es ............c> .......
que .. ,..".
l.... 'v......... ~
~
do ....

Jl"'<"'>"I' do """"""".. Y do oIIIpnIdrnojc en ~ ro:a o 4o..-ipl_ y


0 t i mom> do , uolqu ior ~ d>dct><1. Oant
,0.
""" .....1dII f _
poiIrnc<I"""" r=bitU
_ _ p>'
_y~

...Jo . . . . ...,..

"",-<o

opro.-.....d<.poO"",

.......""....-..... .

Il'n .ponn
,...: cnCII,f",." _
1ax
Tlnlo l'S lOiqoe

.lo.-: "" ...


homoo c , t.
io de _ _
cnno" Ii......._ de

01;_ proI'..-n y poo(coorao

pe
obh
.. ~do......,;" e ~
_
'._ _ ......
r..,.. ................... A lodutllo..,_d....,,,,,. ........ IOIIbk.
.... Ia""""in . ~ de H Ilol<lnI. nptt'u
I paI1. do .,..
EGa o do ......- nno do ESO. JnOl1l"Y'l _ '-a irdM. po"" ) do
~i<oooMddic"o<."'
pmbad< .. F. (".. _
I....
do la Hoatona. .... ",... 1\00<> ,
"" h.~. e>I_'<k'
,.I<.~",. rollIIIrI y d1tc,l """1'"":
Jiza uo. pniC'bo
H OI'lrol .... o.
. 10 """"'..,. "'""' poi ."
, .. y. tO <"""",,,,,nci el . Iumnado e"u,
do
hdad

~lrui..

..... Nona

'*

..-...a

<Ji. (..;ml"'lloI .. ... el "Olld<> mi> IIad i,i<>n;rh 1". "'" J in ..... , _ ..
e urnen. ~ l'.> '1"" ohor. cr"'l...... e.. I_ """,. ini<;i.k. ~ c..lu.. "".... .
dim lCl>IOC
p<>ntr l>a:t, O"' I"uoba. y c ,,",, ~ i . mol, ..moo.. ? 110
0lil; UflO de k>o , " ..... dtl prnI....,.odo. S, ",,,.m... . 0 o". uto '1 "" . 1P' '''
k .u,.!" de H,"o,.. en 'Wcu...." . de ",01 '0'''''. en .,11" ",,,,,, onl"" ' 1<'
"" H u CIIrJt:I de I ~U. ~) . Iu",n". O" lo ",d I'hl" o y nlU,h... nla. un l.

... 1"'''''''.''''''"'

""')" ' io do ..."',... poi


~"'.""" ICl"
~U" "" ",. Ii,o
ms prueba> oque
la prelen.1Il de 11 mh "'J i, no> de .... loa

__-.._v_.-_.,.._" 10....... """".


1

r...

.. _,...... .._

.,..

. . . . _ _ W.~d" IlIlMOS ......, _ _ . " . . .

__
,._
IoIAltn '"Lo __
el e '
-....-. ;

_100_,",.

,.,. , e' _
_

f"" 1

Do

... _ _.-._''''''

}~. ...

....... ,

<t_ ..
o...- _ _ ..
_
. -... _ ... _ .. c_ _
_JOKa.o.~S_HS

. . -....

. . __

. I"~ '

~lu..n '"tl4

r... _ _ y...-

...... ..

'_

__
61...-._
.. C.COU'
..., ,.... ,_
A _
.. _
..

.. ..,.,....

. _, _
1

l.

p.

..

..

- l_

"''''It4lo-o. " ....


__

.0. l''''''."'....I......

'''1'1''

un ""'.........."" ok....! ,lal>l< de


OlO me
I""" hlt de 11..... I l. pri< lI~a
1......u, 'dacio. de . I....in. J'OI' "'pul'StO. .... de 1OCd" de .1,,,,,,,
" ""'efO 1,,,, .,... ""mlCfl''''' y ..""""...,. de .. ti",*,,1I
"'....
y w1i, de ..11""
un JUiciode
""" """''''~. r
"'"
IUU ,.I,f",IC'III. u....... ~.. ,r"'o<:i<1nCfI. '""'" <> .... 'P
dtbeol ..1c<ril>n. Y' q"c 00 ... pre .",b!< ..._
... 1o ms dc 1bW del ..........
que ........ "" .lul1\JlOl y "~mnas ole....,... ""'p'
la
.....
nllNl de 11<0.. ..... Y
, _. .. facilidad de- nublu"a Iao ..

.
e- . ';piflCal
y .........,. C2pIC'ldad do ~ yeu,.
pobcil_l'tIllJ~ ...... Cff las dcmM "<cipIr__ Do 1lldM_
ein

CfI1""

'*

la

_i<ln ..

.,aal

1n: "'.o~lIrrfCalOlio.

..... con.., .. ",ia, ~ "" ""


"'". ...... Y1
<_
p ..,paI. Al fin i al cok>. y docllo de _ _ --.11a.
....idod do
lf<ftl: p<r' ........ """"rrot-.l....do
b " .."'
_ de b.1umn<or.. el p..oo ~." dt
de
....
odoa Y la """rocacin del fiado y 111"' ' '
'OlC1OJI
...
..,.
p""..... de oprm<Iizajc. En funcKeo de'"
.,
li.ododnde
I. .In 1 prorc""""'" Idcm." dct>c" .
MI
,...........
y ... notIodo y. pori<l",,,,,,,,,,,". rcfk
...
tw MI _
A f".I". en.., ... que . IJh dr. 1.. ournndadea
...."...,. , .:
urdomcncc .. obIilllClf1 de
ky.
_
"'" """"'- y . 1 _ '-ta k>o 16" 1Kar'koo..... 1"" el'" oJebcn........'-""_ la, ..~ .. odaok. di: .valulCin corno "",dio "",a 01"''''
......1.... """""'...... en""""'.. a ~" IV.....,' ... ...... "rI.... I. Y ",n.
.ionar.1n,.."", ".rnpo. >Ubre oue>lra pril,.- lIca ''" .. n",.
Mud.-" "'" "'" a.f""<'I<'O q.... hay "'.... .., , ...." .. lIOt>rc 1. ... lu..
P"" """"~ ~.-...""'" Uha ,,/C..la. l. h. hlloll,.fla . " ". '01' ",h,o o"a
.., yo '1'" l. o I..""",n en 11""",. 1. .. "",'. I"",n' n
' II"Sli"
lIi..coo
,," la pre1i<1. l. "",,,,, ieo,,"'1 , i,lO"'" orl", . ,.." o, po,,",1.
""1I m'" a f"Of'OI'"'. t h ,e"",al. una .1....."1'" !>l.a. n,uch de
1""" I>k PO"
~nd'm'''m'''" V , _
. ",fl'l'''''''' .~c1 u"e
........n"'
p. ..."'.... CO" ''''''prc en e",,", "",,"mino: .. t
quo 11"",.."". ""","u. co dccif." '''nr........ del arad<>)' llpn Jr- """
lIOC,mieo,,,"'1 a1urt1111do" t,.... do un periodo 1<>;1i\'O """ """",pe-. el
..... odio do uo hl"""" """ ,M: de ...-na inIormada.
f.... dol """"""" _

P"P"''''

""",bar ",.

,'"

""'1"flI' "".

,,,,,,,iOO

2. la. actividad d e e va luocin s um ativa en


Historia

u.. lo

-..n """ _ ... ' vidad do


.;" lIlro"'........ un Ir"", de oonocnido
tedll_'lc.) ...,.udIJlllnJ.
la
do

""" ...,

ladl_

"'''idId

a 1iJIIao. _
,

+~

...

. . qoe

""t"""

",opone"""
alu"'''''' y alun".... e. ",,a . ~ .. 1< h " Ir<:, U
",.. do<: c.,.,' eni<h 1", "' li,idad dt e..luaci!l Ofdlll.." ", . !luJ.
tl
1"..1<_' <le H" " lI'1a ' "lenlO lntdor . omplio::u " ..pli<"
" e. el gr.
do> ltl .... tl do<: .... ,pk.J <1 ..... ~ " "","",,'J ~ d 11""l
n dt U f'<1''''
tl
N.> c""""""
Lu ",ng"
,.,..
,. .
nI. ... mol"' dt . . pno:bm. de 11",,,,,,,. en Ja,. " ' - <le
ode
~ ol:>llpl<JN _"'" ~ <k 'ar~ do<:l...._ . "", " . "" "".
f""'M
o . e'posoc_...... 1en .. 1 y"';" d,fottcn.,.1o t " ....
n <11 el ........ ...no- ""'" .. hon dt CMllUue....." . H ~
""'"
"" cnc-..d 111
' b
1
e"""" --Jl"CO'. al r-un ......
Iclumtnlt 1M
ICJU"
podidDob,a.,._ "" IQI".. P"'"
NI do Idtal,foca<'" \..po
loC:O do ..... unk
n l." .....lJo de
I"<'JI'IIII" oc U'" l ~ _ 0II1&1C>1l coa CIIIn
t>l4l>lcctt..,
me,..,... " do'
' .. boaI de ~ pdIcIIR \
Yelade
~' -"""' &rif1<2> 0 r. _ _
pn .
. . . .~ &
""'ypxo f_....... ""
.
...... .. P"'
pt1 .
cioo _ _ do ",flculn prI<tICII o de cM<JOf~iDde e-""""",," ~ .....
=-. por e...,po..1"PO """...., _ _ ..... "" .. , .... bo>lnco<.
.. ............,-.................... eg.,.. pedI, .. doo.of>eanoie.1M 1...-.
.... ~,~ III
'r"'oc> dio b Iocc'- ..,.. ... ca
_ .... --.:.... ecmlta_ ,
l.unh. _- y ~in .

1'''

..-....1.

e_

bora"

.....
. ...til,,"'' '
ti " u o.

"1

l""""'"

pe............
dt """ _
f
""" ",J.;;,...,. oc pudri ~ coa lo
POf'CC y
Munx:nu'..;11 d< 1M .flrma<.......
."fOlm",, ;';" que y
an 'c,i<"",- Fn lo t",oI01CI<!n t" IJi
"" '" , ,,,,k >t:<l" " un,:
"""..
luc;11 Je "" ",,\l.lcrna f..a .... )<11"1. dt proi... iooal<s
'1
piona de II" u.. i. en ep""""'''''II'' no "" "" l p""'~""' . ~. " lo>
" ...1 ''''. I~
"''' ~ d,ficil "omo para p"'P''''''''''\'' 01 01" " ", .00
no on,,,,,.,,,o,,,, ~ . 1"" .. ,p.....,'"
au" ... 1.> ....poa de Prim... o. !,,, ;r.
""... l.~) m..n",'"
- O""q'''' en .>le ""'I"k> '" ' . " 'c-.Ju.,,",,.d,, 1..
"'.i>l""' i.... ,,,1>1" \<.. lr" h,.~" <1<: "rl"ll""in h",fio:: . Fin.II"",,,,,. ,,,"
parcct """''''''... " l. l. '. .... l., mlil';pk. ot>.c...."",.._ .....Ilu d". l' do:
1". cuolof..".. opiniont. del cooi e.me".. de pn ~e"Ol'U y pn>I~ de
JI..,,,,,,, '1 h f"'''ic l.-k> coo no,,,"1'OI t n lo, " u.-- de '......acOll
d........,
11l'I1 - 1""'l. ..... lo . ..I......in en I
......:a """"'"
.... t.....-io:ioo
c
el a l _lo dobo ..
el rr-k' """
.... ~ . . y le
un. ,nf"'"""Oll ..cIno:a
Por _
t Uo. f ' _ en condo<,.....,. deduc" '1"" l
~.
pruebu o eo""",,",, die JI"""'" -'<o CT do earicrer &.:1..01
o. Lo
......... de car_ ."""'........... y .-..lOen d_ (C<. ...",..
.......
1onI/iric;.. o
" ''''l "- lo> _
la.......,ioo ca 11,........... f':"<nI.
tpo<

"P"" "

pi.",,,

l. d,,,,.

"14'

f
I
t
.
_
"'''''J'<t1.

eon-Ia

~ ....

a..n- ,._

..-.... ac'". proo.'td,,,,,...,,,.

do ea ,;k,., S."... I. te,.. n...:" ."'l".ma" .... iO ""li"", i..". e, o,;.'"''''


l.m."c~ .... Ite "",. , '1 ut .
ni 1""'1'. c'''' """".
U" "ol.",i. ,,
'" d,J-."c" . ' f'C" il "'l " t i 1. Lo p.;!>il..u.J do f'I'OII""i'. ",,,,,,..
C'<Wl<...
~" de b p' ''' h''.dol ... bcr ""..............1.>1... 11,,,,-,,,,,
no~. 1""'- " '" _ , de k... \t,,,,,,nl'" ""'" por..-nac. en .. a<\qlI'''''tOO
do COOIOCi..",.."., de lo d,,,,'plon,, . re.. lo amedidTo.""" pa>UI< 1I>dIc.
qoc \u ac1" ......... do<:
""''''... en H ...1 CnlI ponen d ...I ..
<ti I o ~ Y j~ . . eI
'd<T:lanli.., ~ caso
cntM ..
lo pruccdi.......
1_ _ dio nlrao. pu<""'
~

1'''

""" boT.

in".",.....

..... ...JI,"".... " '<lCUI*' _ ..,. e.... DO en el """_ MI"


dadn.

ron""..-. de "l'fDI<II".,. f"'JI'W"lUS por el pn~

&el ....

3. DoI normol blicol poro 101 am.tdockl de

~Iuadn en Hiltorio
AMe.".. ..._
1""
. _. ....:ordar al p."f
de JI

" ""'"'""'" "".....-. o


..
400 coM.......... e..... dt ...
_ '...-do
JWa
IoC"lT!'--' fIo.~
...... lo
y. 110. Se 1.n&1.O a c . - a Mi _
a1idool
bu>
~.e
l.>o Wl
"" pri
..,.,.
dH do
><in
"'ft'
un Ol>JtIi ' ..,.......... dIdaa.
cot
1 al"
y
, la'lIlou htp
.
an .... ' >mibl... ~no _"'MI'
".~ de ap-md.u,. ", uda>
.. 1""'f'II<""" "" el ..... IbhInnco. pon. de c....., ,,.......... ~

prt'_._-o.k

La oolividad eN evol..ocin ~ o ..no O di.........


objetivo. did.ti.oamo e .. prelin p<evio d. lo.
. ,ile.io. de u difico ein

En Iio n ul".l.:"m .1o H,,,,,,, o .. I= ....." e '1ue h.. . 1" "'''' .. Y" ' ""',,a.
lt>O.lc,n de on'Cmo"" e"''''" ...-Jiel . '........ ldtll ni..- '1. <le
propo,,' a Je "JI P"" !te' ,., k "'", <OfI de..rm llo do ..no. 101'''' de" '
e,n. e lc.) 1"'''' C.'; .. mp", ,g,,,,..n. "n'.:nn".". ' ..... "'I.., l.
"' n...." y 01
<k """,,,~jid<&d ",-,b", l. co.l..,
ca hfic.
,,~"'. Puc
e"'", ...."d ,.ndo la m"yor pan. de l. "'tum ";"
10 pord ""~ .....s.. I<>n1>nari . .... n,. ...al",,,I,, U""'1
de ...... .....n.
zacinj. par. "".1 "' ," " del uomen en.....
\10 lipo de le'm.. " <le def,lIK
",",O I"".i,g.. Ad.n wlWT.- 1.. prutbao pro""".... i~ __ d podo de prol
" ....;" q........ ... e"lt y. ni """"'""
euenc i . . ....OOiClCt
,
el ""....no mn,,,,,, do elloheac_.
De """'.... """
&l1'vidacloT; dt apcnduaC~.. nt>cT .....
dol profClOT
l
",
_ dol ~ do eompkJ'd.! le. d" "it. "
..-'ldo ..I
><iny
~~ Jyloe
dd
e..-. O ptWbo
c
_ ~~ poi" ti
h, .......

"''''''''fIl''',

" ..k,

P""""""" . ,"

"".,"'.O&'I

''''''1'' '

1""'f"I'"

......' ..1. ""';." I~ d. ,nl>;;"" y " ' ganin.eic" de ~Mud". y ,."i.


,.....m.".~
"' ....lla.luo En .'P<"'ial a pan " dd
el':I'<;I<""
lit .. 01_
' . Pf"'l'O <OfOO ... diM'all"""'"a illlO,iori.",,,,, 11 ,da
. . ...,."...
dK<'f"COS) ,'f'Ok>l:a <lo U"",",,_. Di...."'" '''''!r1l- ...
...,...000 - - . ..... '!... r'<12 vio ha s.idoIiId plu m<orar "'" ", I,~
.... dt~,.del~_
4.oi. IU ~
si uno de n ~ dd 1anII ~ FJ pori<oJo do ........
,......
'I"'"d'
odola"...do .kInrtr;... J... ...,._

"'!""'.'

~ MI.....", _
11

...

.........

"

olOdtllisw .....

e- ....."rt ,.,+

..

''''O' .".... do 0'1'1'-""60 "'" p~n"'~ """'...., mu inIk'l alun d". '" IXIflhnouci<ln. pon 'l'" .,...... d .., ID
'l'" ..,.1'f<1l'J""' ""'... ""'1 ",<10..., pnmcr............ dr
oSIclo>.
h. de I""~'''-

_oro.

l"",,,,,in Ik'I

do ~'.I.a<in. "tl'C'tt1MO
~Jm.IC_" JIt'Od- ~ ..
Sqzundo<><-io <lo lo St<1ondon.o """r- ~ .... ,""".,'" dr H...._ <lo
Rom.. ~1 ......- ~,...-.an ~ ""...... ~ ~ ~ ~ la ""'-

"PfH1". "

CJIo,.t,,,,, 2"
Oo:r..., , _ rl "o.. epcodl'..

~,..

Wo: _d<>t;otno .. d ~L&_, dr:: la - ' - Y.cnnlO.., __


... Lo...... idlddr:: ' iapo.drilI...,._:u~"""

c.

; ! .ul ~. J.JiI"" _ A <.


.. /50 . liO; " ... ,

0lI;cc

.. ..-,.""'

lde.."r",.... fin.........,. ."',

........ . . -. . . 1_

'O ..
C...m.ou..r\1O

'M''''

)'
do la Cf\'lIil.tci6or. _ , dr

--~

F.-.. ~ la c""""""",. do lo cn<rwIo al tlen'Io de


la ......... I~
lo rt>Iu dr lo civiIu.oool<l_

~iUI1"'U~"'1

r"""'.....

_
..
...,.- .....

" ' 1

(lh;<IIV" ~.

En.......,.. 11'..... e""""",,;,II< ",kv"",,,,, dc codo ""'" de loo


po,Olloo dc la l li>loria <lo Roo""

. NIOI>d 4t

_............tvo---..
1_""""",,,"""'-"""'" ""'__"-''' ' ' '-"-,
_ r........
"'.1"*..,. ' '''en: ''
2 _

b~M"

...... " - - . -...""",,,,,,,,,,-- ,.,<\-,\>< ","""",,,. -..10"" .....

1......
00 ;<1;'" " _ _" """,.."", lo """""
.._
do ~~ ..,. ~I>o. Ufo....
pru'h""" lo, """"" ~ Oo+<rl.<
""
Ioo.
-..,..",.~ , ,, fioW ,k< P<"""" ""'"'"~.
... , -'do ottk
Ioool)rl"", p""'<o",,~-u.rio<"'" ",,;: ;,:Jo <o
,. " ',,,,, <fu
_ ' , _ do
. . - ....l , ... -....."",' ' ''''''' "" ,
, '" >>r<od"ojII
_,...
.,.......,..., .. 1000..-.'<I0o
...",...',...

""'"

.... obJc1'' '

OC"....

*mi.

_ d o .._ _ ~_...m"'.. ,<...""'loo_, _*' ""'''''''


",..._.b_t_t..
.-....."''''''flco<
_ d < ..
1
_
... '
' dol&_
.-_
__
'
''_
t_
_..
,r
....
do ... -.._doll"' ... ,
,.-.,. _ _ .. _ . . . _ ,
I
... ,_!
_"'
'
__
1 t
.. _

.---,
." "__t_
-. . __.. --. ,----,
', .,. . ....la
-_
- . _-_
.. ---._r
. . . ......_--,...
_,--..
~ LM """'"

L1 ..Io" " r"'........ ,lo 101 tu",", fll'odlon""lU-k> ..... 'v.l,ri~ 11 mln"""
,... ...;,I<,or '.re,aJ".1 "";'11"'" El commIor'"
1". <> """
..... ~ f'C'tmaI1l:"...... ,00. lo, OCI"i<ladt..... 1U"'lW lOO ~ "",. o>
f'C'nr"l~ 1lItd.. , """".i<>r>a'..-.Ift el podo do """-... .
.;i6o, do hobill<ild f'II'I comtlIIQ< """""......... h,<\nro. Coa cilo po_ _ """',. . . c.I,r",oclOl. la 11.<.1- ~
"''',,,,,d,.
ti:IIalllo de _ ,"c
romo'" .. vd _ _
ha) ....
1 ....... ~ laUJ<kftl(06n p.lfcomlOdr la rtflotitln
io drl I"'*_ ~ .... h,f'lO"I> do..-...r. fW nlO. o'o,...:i<io doC'V
_

""''"''m.... <lo
"'.,,0,,""00

"~".r"

_b~_

.... _

_ _ ...... ,

loo~

__

la

'"

'.........

"

,..

_.. _

..j1 ! l ~ ! ~ ' ; 11"I! t i l !~ " i


h t"'!1'ft
H
11'li
}j "'
,.
h
l i l '"r: r [ ~ a j~'f ."
o"
t!!f
,.

~ ~m

"

. q~ ! . ~'.

~ ~ ~ p~~l
r:
r ~r
ssr: ~"'''~
,1'1~. l,:"~n"
1"

l i

H
.-

31 r ~

~ 3

rT
f, ~f !
ti

i l ' . ' 11 "


'lf~ ~I!~tl, 'l~"t E! .en"
~
; 3 '.... :r
1, ,
il " ;~ ~~l'
! ~.lig
. '
~ ~i~if~~lJ~I~!t: I ~;: l!:
;r~
, _ 1"
" ' ~~!:
f
-~
1 1-i~ "f IS' "
"!3 i! = 1~
l.
"
l
~~ '"
idl';
:;

t
,1 ] .,[.
1
111thlr'
!'

ln~

Jrt~! 1

-, ..

~;

"1 i [ ' !liOm. L


;
11!! - hq 111q
,rl' ['1.lr~a',
l
lLF

1 ~,';. ..

Ji.101 ..Ji illf'i


il,Li JW
.f t
'!I'I ifb 1~r-m4p
.1 "1" u.fu,,-
1, : ', ~ t r ,!
',-
j

!I-'
I I
.f"
'1
I

:.j

Ih

'1'

"1
!.t
~tfii! U~!ti! ll"

f i.!~i!f l!r~~f
l , ! , !~l""
l' I!t
,~ ;at~ K l " i l i

ti

, _

tI

l~['

ur i: '~1 ~
1i j" 'lb - 1
.' "
['"
r 1- i e
I"-l

Hl,Hi!
H hh~ !t
"

" "

c. ,!:,
6 ! -~

l\

...
~

,~

=i

~~ !. ~~ ;":1I i:::
,~
!
t"' '"fl! i
;"!i
"_~~~ '1
' " '~
rrSrIl' ~ :;
.~
" "' ....
Sr
i
iJ'
S .;;
;" l\:::r ;~
lf lli

Il

1'. "

'i!
~ , '
u ru:
;;; 1::

8"

ri ~

~g:

! "

Sr;~

8"~~
,
<

s- ."

'.:1o

~ ;l!~-~. :1
- ,., '-' 'll -. 'C "

f
'
-t'f i -s .

n ..
t~

.. o

P
"~

~-

~i

u
," ~

il .-"
H
;;"

.~

JI

'

",t
'

" _

! e

i'
,
-e e~.,-"_,.

-.
O

I't\:,~",,,

[,"""' 12'1

Sil... en <1 m.... "BU"''''' la fha de la.


q'-'t t>1~n olJiK~I_. como Iom ol< de l. e~PM'<1n romana Y 1... "~ .."',,.... " ud....k .:
Ronv.. T- . ('afta,.:>. A")OUdria. lugdunum.l<nlml""', "''''~''lu.
l..q>t" Mapul. C........,IAOpb. CMt4" l\O\'a ~ Tan a :"
AI\odo; Lamhocn en
' .0 las ~< "'S""': ~1 "l!""
a. 'nu. ....... " ""'
G.>1ia. R" ...... II..... 0.;". 111,-

....

e,....

Redo<t .., brl""' ctJd'It1IIaio dd ......."""" I' J' ~ :"fJ'polalor...).

l.M ,,,*,,,,,, dc-c.alir>aocionde


pwbo p<>do.- "" .... ~
El ...r
od '*'-c . :..,
'" -...r..... Ir
c."""",
_
m "J'<'C'O
Y_I"'" lo _ _ d 70 ' n '
... P-''' del
" ,
te puede ...,. .. padraIa' .... d out. . . _

Hf

:13 ...... "" ' ...... ,."_.. _

.......... _

:-:==:

-- ...
_

tri ..." e","",lJ'w' . " ...1., !:,.Ie "P<' de prucl>o.. d


oo." n/ic."
>. be"" decl.., ....", ). _"'
,~ . bt<.'buo. Y,un.:cplU<
~.,,,
" '" ...."."" l.,~' pr<o:<:dlm
(saber . cmo>.'" lruclunboo .~ "
1'1 -.0 ....1,.....'-1-.".".... ""
"",po I pero "'" en Ik," la ." .
.....,.."" del pn~ .,""'" que ha d."".o.l "
doo. ""'" do:.... ,,>dad de
I:.l ..en" <JI: " . . la>_ _ '1"" halo _i<Io loa>u .......
lO "";'" oottt la c.....".- . de ...t>ctn CUIOC<'pII_ Y ..-..... De
10<10 10'1'" 11r."""", do::ho
CIC< O_ """"'w..... """'.....
qw k>oCfl'.ri<>odr ...al...dn oc rcr.... fwodaM' ' _ . la ..........
c.:lndcl ''''Jc'''''''' JPUP.dr ,obj<t,,,,,,,~ & ... la t..
1
......
donde ~ ....- "" el """""" dr .... .:lI'_ dr
'" """
n(,.".. pm:ed
I. laJ J _.~ .... _ , - ,
_
.
~_ ..r"'
" t .....pli f"'_ - . po I _ _
_
...... d,,"', "a1,ro:: ..-. "R ~ """
~ .,.,11.. .. _ , en dietw h,I"'*'" " ""'" ~ .. ...,........ dldit
"""" '1"" pu<dan ...........1-..:. .... rnt.... drl tipo '" ..h:. _ """'-'fa<t ..... ,
p1WI. ~,tnI;<II.Ol <) . . ,~ . ..h"'"

....1-._

ba>u"

Leo

~r

- - -~

!X.i. ~

de evolU<KiOro con u _ r o .....,10. 0101 oc -

tividadel de oprenc5zo'
ICII1o.loJo "" m."b. ,;.
Y aIum
1a ... oJ.uein de ..pub
p . ~O""",,pelnClM qooc oc """ ",,1' 1.00"" ,1 ....1a conoo
....Mda<I<>; dr
A<l. p.- ",",,,pl". es N<l onlt """"" p<:d" t i
dcsarlJ~ko de .... """" de H,...."'. " .. ,jl ..k.. " """ . 1... 1'.",,111' 1('" " "" .
<:<-<a". _1:1 ncoI" :.", . -U l(v<lall"'.... . I'cN. en .ml~o. ro;) OC' h.> . n"jl..
do ' " , 1 Ia .....Iil.ar l.nl" dr
ni oc """ " \Io,,,,'" 1.. o.... n
eia.< de l
hlacion dr U" Itma como ....
hot>owol de 01"""<1"010.
e " " l. ",.Io,acln <le "" <" 1'" ,le "F"'i<'" de lu.. ,1I> , ulIlllli '" In
'ompk.... . " """ Iro n.."" de ..... '10" 0'1"'<''' '''
de
itKl'''f'C" bln de .. .," pruc:ba n "I',ue;u '1'" i"..nle "'Ni, lo....,1>: ", ..
m,nin
Ho '1"" tn la ....... IIdaoJ. por ", t Mem.... 11"" "'01'"
de
...t
<) bocr11: la .. mlh".d "",
la actIvidad propoc'" de ;o)"",ion
,.<!'<':'1<'I.1e la< ..1........ _
de aprendl""'" uoihnd:o., "" el lUla'.

b ........... "'"" .... la "' ....,


.... y etapalocU',.. koI

dr H,

.......-J".,...

lti.h'"".

".oda<!

U"" 1". ,."u,''''',


""el

C- IlOTlKJl.L , aI_

/ ' .... .~

hM.. ..... l'/tu. V"",

a"...".,., 11",,,,,,,,

Eo mu

1"--.--

' .,.,..--

........ _
. - .._
__
!'w_

FJ ""''''' de pedir" ......_


qooe "'
<) bonIqooe ~d diboojode 1a""

~ loeOl''''*.

dc-t-.e-udeo".

de~

(."'q:..:_ h."'.. de la ,el'"


dam .." "'" ...,._ " ...._

""" lO,p!.""....
'1Ion~""
pa.., o.

proced._

__.... conel
airando
<) Ren ..
;o" p;ofiu .l_po IMllnconl

.. F
'
..-_

_...,:.~,..
_ ..

..

.--_
. _._....._--_
. _J_
... --_.....1

I _
_ __
......
....,.
1.
- _

"

_ _ ....
-

' __
~--:

._~-

.._ao..-

,o,.. 1"'" o;Cmpl,., si U" lo".. de- 1h ",,'" do"" <k"...".II.,,,,,

,,~

111.. . ,...."

-o"'oori....,, in, 110,"" "'11" ) roncluslf>--. un....u.ill "II <k ar... nd~je

podra <n 1"", "01 ul'hcoda . erbalrnen.. la ,." .. <Ir "'<'0"0' o raper1,nonae-. y a>iocldo el ""'l""ma de ,ntmducno'oIl .IE"O<' do Ir.. """
,nl"nDO""" ya nph<ado:J-, " .tal..... "" .0 0'-1 "",111 al,,,
a!un..- "" ''''P''"'' illd odu.aI"",,,lO """ real""", 1Illrodoa...,~""", lO,
m.o, do 1I..1""a. Pru._ _ el e,.,mpl<> U" po>...n. .....,"""""'" una
" ' -. ...a de Coclo........,. dr PUIO.ua o do Soonda..a. N la (WIl"'.
""'" 1""""'1I"" .... ~ .M.......,.... h'>lf'O' ~ la f'<e-b_,"SIIJ""WlI'I'lIIam_ q-= " " - po<Xedodo. ",plica c<\nIo .. mol'7:I
k.- ... H,,,,,,,,")
por ~JOI' 1M ''''n_''~
Fil.': _ ~ """ he-.. ckcidiJo> La "'"" de , '..-, de_
_ . . . . . . o.k.-del l, ........ deb-...
:
....
_ _ ... H_ _
_ _.

,,,,,,do>

_">nf\<'"

1ahI._~o

"" .... ".

, , hl102O:

l. U... ....,_... 10&_."...... p<>!<t>Iedci_"'de Iopna:lle.


2. L'no rrlamna" ........"IfIOI.. ~ ~ot.,eao<kl__
1.1
por ont.. di'
110""". 'Oll'llf<llt Nfl ......
.........
Uhk.... ~;" _
-... o
" de lo nU' ,..... Y110 do 11
POOP" _",. lo m. patl:ular 0 . 1 0 ID>.-.....-.-""' .. n eJ<1llPno.-

JIR-'"

l ino .e' Ctlkf,...do. 1.. a<c1Ol'M'S de _cilla .... IIIlrnd.....,"",,,, . fl

"""

<"

. . - . . ",-.-"'" en un '. ma de HLWona di' la procr......,1Il del


...tft d - " " do ..,.., ... I""~un..'" en .... ,......... d ,""a: El

,n,rndocn oo po>.1>I<: :na la "."....."':


/ ,1C,,',(,ro"'<lJ ...... 01 ~o <k Pul."I",,,, el ,...rl<,J" ood.

r.1ot~ """""',

A'" ~ _

''''''JI'''

do 1" Hit""'" Jr /.. Hu.....",dod. Su ",,~., /ult,I",,,.,,',,1 "'''ui." ,It el


/tr<''" <k <1'" 1m h o,,'~rr.' y lfIu}",s ,11

'" ;",.n "I>,,,d,,,, 'u

.uhu,,~~

dt fu ""''', 1" 1"'.''''' Y /" u<',Ii... ..-im.


12./ , .. (J(I~'" ..
1" ..",.". .1, 1", ""'l"U -" ''''"" ,1",,,,,, "
dr.''' __' ro<> I"....I,~" Sr ,,,,<'lo .""". rI Ji" J, "Ir "d",,,,I,, P" 1..10
h",.,,, , 1 \ '" 1fI",~it,. a" "'Tu,
I,,,IM 1m ~'''''''> 1<""",,,,,, ",.."" ,,1 ,H'
~''<'"' 1...,"",.,1 "".....'
/A
d,1 PaIMl I". " H 141 rlt 1'"
&<1. 1"'1"''''' drl ",-*, J<-h ~.r>ti p"-,,,.cia 11;,_ _
f,l1 1'"""" a Ir".... ~.u "...., 1ItlbItu!.n pOI.....' I.. ~",. ok '" ....0
.._ Jo '" ,;"... a, <Ir 1" _ '''' "'k .... _ o", '" "" ,NJad. tk n '"
111,"..1'''. Jo ",edra '.f~. Jo ""/'''_' _ ....
(1..

" "'"ni""

It"
'"'''l'''

""_<Ir ...

-"....,...

""f'"

,-,,,,('

_...-- _.._.."~_",,,_,,,~'

6U _ _ :

r oop

........ ,

Apro w ,'bonoo ,,,,,Iqu; , u~lc m." ...."'n do 1" q... .., ,"1,,,,,, ,,
d.",. >te p...-d<n ...11,.. """"" ocl;" III",b <l. apo-.-..du"", "e,.,.,.oc"", <k
<Id"" e" "..... do ...-.... " .....m.U,a. d.ho,....,i<>r>e< .... "',,""""",,- .
Iem., Ik H",,,, SIn no' "'r-- _'ncnI.O' la, e<>rR
y. q""
'" .,..ro.: "~ol"
"" ",-, Sottt ,odo .1 f'I'l""'P ~.
..icnIt
,
1'" al",,,,,,,,, y 1 1 _ 0 "'tui, d nrdcn'" ra_ nIlI'
Nudo d
" """""'C.-b,Jo .... difeomow de ", 1"0010 .... H.... de
........ ~ de q"" ,'n Il,.. ""a loo ~
y.'
_ d o 0110....,. """"
F.\I0 n~ l"'<'JQ<...... ~ la e.>h
de
,lan.......
la iM.. .-ci<\n Ol"~ ("O.....,.. ". 1"'1' _ . , -. I"""""'la lo< "",. """" oodo
y.i lo
Q<IO '" o.pona .. <ti
n CCln'C< A nwd
ri tw><> ..--.ce y
.. 1oay'.... o.p1
,
eoqu<:ft<O>
1 ooIk> _
'mo;> OC1,,odod
' . 1 , . . dr>oena< _ " ' .-.
e _ ..... ,1I""p1
H
pwdo pedir al ~. a _
.... .,..... _
oodoIo:<:
lo ...n.,
'" los'-"'-"' a1pna "'ra __

<"""'.

"""'*"' ""'''''0'

u',,'',. n_

""al""",

'" de

O''''

nc~ eIl

'r

""""'.,.

pa-. oc puedo:

, .. _

. ... _ _

S, ~..,... propunllI ...."'. O"""

""", ,
a1lat<,<ljya . TMlbiCa '" pu<dc
.. pkotarellri.,...,..
I
eb>ne _1 'PO"
lao ... ge"'....~ ... ~.............. alumnoo o ~Iurn ..... mi, ....., _ , _ _ con
..........ia 1"""'- ~ la ,..,..if'Icin.
Lo mi>lJ'H) """ .......... ev..... con ",,c:<: .n al .-...olio de .... "'_
m.. de H ..,,,,,,o OCIIJT( " ... w. dtf,aociooe-\, ""finll un IXlIIC<!prO o ....
bo<.:ho _le '" W",,,1. en <lI"> ""'"' b>
de oyol_'" IN
11
I\: m
11. que cooi""..... ~a delini. n,. "" 1,,. 10<
. ( .. i<
en La. "" " .. d:><le . do a>rnod'La'" b."' ~lu . " d null . de
"""lo que la .....:".. do ,Iol>"oc"", "" u" eumen no
Ie
o 1..
Iuboluak."dol . Iu",",olo. En " ,ocho>. e""'IO.1 ,,,,,,,., do fr,,
c. " ' en ,"" "rode pnlt'bo '" ,le"" o e, " heoho: no '" ..b<n ,leli nir he
d.", Y<""'''1''' """"'"do la lIi\l,";o. F._'te tiro de """""""''''''0. p", '~ 1lI
pano. "' .... h. fLk ilm........oboaIIoblo.y. '1"" "I""trlr-r del" " , nO" J,ro.,1
" ,,,,,"1,,,,,,,,,,,, dt dofin"" o "", <k ""',..,. habl1u l
y fW'" l.
_
lIl"",odlJo;o ", la "'....;.", dtl ....1 ""k; .., <00,,,,,1<.

.".idado.,

pt'' .,,,,,,.,

"'''''pt''''''''_

",<1...-<";",,
""''''i<ttd ""

-..._ ""'._, _.._y-;


,--""_
__-. ..--.: __-.0._._
.....
_,._
.._
..... __
..
_.'
.._- .
J "'-'

..... p,..

<kH,--.

'''

..~

Kq

_,...., _ .. _ . . - . :
_ ".. ,
.. ~ .. C

--,...,... ......-.

. . " . .. . . _

, " '.

..-

,''''"'''''' .. _

:;.~

JoaaMo,
_ _ .. _

._.'"'

_ .... _ _,
.. _ . '
, __

-.. .. - _ .. ~ .'"*-..

-.

..~_
~

El poblema m> """" de .... dtf,o",'""". ni lao r""''''' <k e u h""" ""
"",ido: cn ", .....1* "'!",ticion mccirJi; M> <le~.... 'clllOlOl'''' "" ...
ttlO'I. en
ct~, <k ap<c,..,
ind u>o u o"e "'Il""~'. ""m",
""",ndioSo ~P' de. ..."'..""'" <k """norIA. ........... dor ... ~ ..n
u, pItn.on'N:n..... >en'idG, Ellwdlo <loo "" (""'1"""'1<'" ....' ''''''
.
renor d< la
La
_IOI UYda.
_ .,...... <k
ni la e.hr.. lICln. ,
01
'1"" ",.....,ro
ni <kt<nn~
.

"""'1<""

' .or-

"Jk>lul!'w

a <loo
.-....la.
Pata ~ ti .. _ ,.. del...--._ ..... 1'"11<'' ' - ' <le de

lnlD _

f,n",o" . "'"" <k k.. m:


'1"" puo:k 01)1'1 """""""""" pre-o ...
mrnII: ...,110 '1"" ... ha
defuur do
f........ ~ - ti.- al or....ed.. . pot fOf>.ado. .....,....,...
..",.", dio _ .... " ....
po> de ,..- <kd ocadoo a La F....I2Id \k-dia
TC1 110(....-:_
bi.roo-ic
...,
J "1'1- ha"',"' Uaa
pnocbo

......,
dtlo<.....
, .... '~ ---s'O"

I""P""'-

" en po..IlI dtf"''''''''''' o .... Ipna>o'" _ ~


".. ~ Pat.
que ..... . 1 . . - J al"
_
drio

c'"

datb ........ lM"'~. \"k"

j, ........ , _

..

"

pur e.......

..

I be

el .... ICI1"

<1"". 1) '-...'tu.1 do: lo q... '" <1....,....,..... "."IoM. uno oS<


~ c" l<-

la. bo..... lit alg" .."" '"";.."n',, en la """Iu,,doo dc


'lOS c<pl,,,... de
iOn

,om.

e"" rodo. '1"""''''''"

nbon <\prna1

''''''><'0 ' ..

n""<lra <on" i".......... '1'"' e n

obw de H,"'"..... "f'"C,.hn'nI<: en 1", eicl", de !'r,m..,,,. h.~ ~M<


............, o<... d.b'" >pomd,u.~ ....... alo..tk .... "'I'..... de , ,,'_
la

dodo:tJco> _..,.". ............1..... la solo 1t<tu<a"'11,1oto<k


'lf'tici6n'" la e'Pi""'
map.t.ok, dtl pnte..,..,..,(OIf

". ~ la
.

... . . - . ............. Loo _

li",,", do .....0 amoMo ... Ih


.
drl poofeoondo .- .,
....,.,
.
..... pi6a ".......~
) _lip>o oS< ' - -oA
....
_
'"' ~ ......- . -. adoopIJo o reafu ~, ,-,
_""" la o<'''idodIoo'''",
"-dopoooIklt.
dadtt P - " ' - adeo'"
loo ,
de la , .... h...,.
1nfI<O*. la """'... f W de la _
~
lao1f-.n-<oa _do: ..... lp<a
~
, la d~ de
b a/unWW>f ,
- . . . . . .n' .... _
.
....). T. f'I"IlIO ' ''''''' nta d.-..- _ J A11'f'1""l"odel ~ ac
e;';' didac:.iI;a
}t'<"IIl" la ...
a<.~ .. odadoot
1 ......
como las idea de ~ "'
doo

CII . . _ ~ ,.,....

, ale

"'teI' '*'_
...,.....n,. ..""""""'"

. .

'''''.............

C~.. Ior. *'PIfK"-' ..~"'..-"


~ .,

<;00 <k i"j'~ona( i6" h i, ,"' co). tk>am)lh" '<m."" .. , (o..d u.""". ~ doro
hn,,,..n
" ,t. m;h , .1 u", ,orrtt{(. de la ,e,;" do ""CM_" a t.1'"' ~ .....

,.."""".

Imero'
:un_" -..

" C _ ....,

","""dlmerltale> ;.Q.>t """"" _

... ~

-*'

"'-

lO. ""'c M'" 'm"",


omo r "" n~ del ~ h,"'n<:o?QW ~, ..
podc'n... r""',Ml
~ "C tImn po&~ a<efC_ .1.. ,tlItlJ'l'"'a<....
""" dt l. h..to"a
li""lc... I.t"....,.,... <le . obIc",,, "'" ",*","""1'1.
"" de 'u ......" " r"tc mnl"~1<01 "CmIl ot>ooe,..ar' "QuI:. p..... ""1" "
" "le l. '1'I!<>nn...'''''' dc d,. e"., ~';I I ,'a'? FJl Ia
~ ""a'
I're~"n[ ... '["km".
a ,h",~" al,un'" "bJ<ti.'" ",n t nf...
r r"".~ illl<n' .1 y. rn mlll"''''''''''a .
de <n IMIU. i'", ~"" n ""'.
" 1<I'I..r
'.l'" ~ lus l'f""!"Iim",ntoo,

'"'1"" .'

Y"'"

"',1. pu<>,
en 1l," ilI

"""itLIdc.

4 . La e va lua ci n con nfa sis procedimental


1".., n .... modo< tn. IIad",,,,,,,,I<. do: l. c

I...... 'Il

<
_. ,. . ,

,.. ~

..,II'o;Udoo '1"'" '" "'''P''''P'' pucdrn,

<I<b.

",nteo e
la. lIC".odadon <k apoendiLOF '1""" han realiudo en el
..la o f_n de dla. S..........oo.,....
_
podido oboer.-. '1"'" ,
"""'lW d
, \n:1..ol
La prir<l1Cll ~ .mrli
ala """'"'"

1'''''''."""h,,,1'I

""""""la ........

de - . . -,.

do .., . .. bd<ocit.rl at

da'" aa:..-o,... ptodoocl,


e...... ye .-I..,,,.. ~I

arp

. ~ ~ Wf

1<

..'04

..-.einooc&. oc.- bi
de .... pru.:al"

pn><e.

-..<IId<toollot:.al

n-

,.lM.k,

[)O, M n"",'m I'un", ,le v"lo. 1.0, u.


oS<: <nh n n "lOO ..
",f un . 1", I'to<ttl""...nll" dcllo>n 'Umllh .~ .. m".....
, ~ que
h
.malado p.uo lnl"""ion <n "'nnal :
do "'(.tI...... """"
..._ ""
d'
'"""" ~ hAn do >(" . .. m,l
1...." .. ~adeo de
.pmld""J<
1"
" ,,1... Ia. la> a<li. Hl.ad<. dc c' al_Kit> do \00
fI"X01o"""""'"' tarn/Iotn "lOO"'" p;or<ttr. rotl""uym un proole'ma "'"
MI
"
,. '1"" .....~ dthtn ...',"' ~ . ,,1'1 ... <Mn,
...c
loo,," 1
~ ..al m.""", ticm ..' '1"","""'
,.... f'O'I'<""uoI
f""O'okto ,lOduo<u . Ia c"'..' " de ..... vo> <<JIOO(:i-

"'''u.. ..

", .. nH"' . ti " alunmo" .1."'... '1" dedil"" .,'" n,.,,.. ,nlor",..,;';" 1'' '' '
111 <lo J"'",,,,, ! nl~', ~"" .""""nl', e,,""a"'. o ,,"'1...... ~ ....II"". lo.
eonul'''''' ~"" y
"""""n. n,~d dcd,'a"~n, .k.n.. o pn>dlf<~ un
....."0 a>no>o;ln"<n',,. In.,.e no lIabru ""urr"~) <lo "" liIlleI' rncd,"" l.
",*"....:>n .......... ",n< ,1< ~iorln.
Loo prHn.."'n.... " ~ni<"" ~~"'>. _"'..., <lo ..n. o<lI'.o..J
I""XII "
~"',"""In. pll<do<n _ e....... l...,h'~n <lod
" ....
"",,,11< 1I~
w .... pucd< pe"" qo..ot drt!e . ...- pru. ,,1 _ .
pro<~.... , -'-aI lRl..-iuI' do: ...... n _
- . _1lfl<Ion~do
cariC1tr vifla>'" prop-.I......~1lD& p;irl<oll ~rfla. Ic upo do:

.,,,..~

"pl"'a<iu.'" loa,.......ocaIo

~odI<l

nlI

AoJ. por e,....po.

(-

1 _,ficcIol.I'
2
\

O'.r

.1_._..di:

,._ y

peto<oIioo
c.-> fooet* _

ceder pon 1'""''''....... ,..arlCO


pucd< ........... el .., _ _ ~ ....

~. ,

1"""_-_
..om
<OtI.od._ ,.,.".

e<lm'O.'" - . . . .....r1C>C'<llC y

.....,.

too'" -..- _

hI~

.....," <lo ealjo, ICr ....f.:o. oploc.ardo .1 <"'l"""" ,le .... lMIl........

f""""-,,, ........."J.. <11 cln<. a pn>p:hol" oJc un le...... "'~o """""'"

"'_I<U> ., '" ~a II,h"",_ aIIOIQIl< .1 ,.-.en" h,"("""" iJe"C"'1


<11. 'd........ t>.oya .id<' e-<IVd_.O'\'OIuciocln ......>grif"' ..

P"".l...,.._ . do< pm.. ..... ""'.1

n ....,fir.. '" 1-- " ' ....",ot-....


__
dlr '
__

1 ~_;. .. _

~~;.-d<

n.

"'.

4 _

w.u'cfn;,....,.~

e' 01_'

.....1Olinoo ""' la F.. ..... -n.d;., Mc'. "", <-.1 )

o ........ o.N<>

~.

I_'-..o~'

_ " " " _ el ronocunie_ "'4

"'" Yotra> ~ do<

ca... ... l. _'. oone.utahlK......... m....-.

2 ~ .I .. "

0>1'<.,,,,,,,,,, a pan ... Iie j ......... _undon..,

,.,.".

1
~
...nejo\00 ~
_ _.. <l<Ioo._Ilac.....,.. .. ..-..... coel...

",,,,,,,,," . - . " " ,

Ohjt ' iv(>

("Om UnlC'\1 ...."u!l.oo.

, "'" I~ ~lI<

-.., ~M1"" Y

"'"

_"

~ ,,

.......,.

P""'OC"',

e,",,",,,,,,,,,,,

al ... _ " " " ' ' ' ' ' '.......

e>l. '"en..

Io.,n,,,
r...,lo'

~,

.Out (lh'jL" ""

t:II "."'.10 n>.\, ..., ,m. ,raha ... ,~"'" <1 ",;"'m<> ",..1< 1". ,lo<:...
" I o... l'IfI<iot do: <.. lH U"" " .. in<b<o<i6n <
Y,."""'..._
....
~.l C......... no 6< cn'"l'",.<it>n <nt'" la> ""
"".,."" dr 1.. co"'"

"'" pue<k> pbr*... . ,,"


';l)u# "" "
ptiur" I"'" r"",pl<tlf ... ,nl<vmlOCiot" ;,h I',..u,,"hl.n.,''''

"
,
e
,~

"'"

IllOl

,. c...... lu>..-.
Una di: l.oo d ,foco> ~.tn de C".1wu ,1<.:1~l~1JV''''''''''' .... prn.:H""....,
""'~. <ft <ll>c:d' do< quoe pwdeft e' .... ' ''Iomol,,' ''' r q>I('. en l.
"''''''e.. k
lIe J' l;eil al ............ ~lar un e"'l...,ml ~'oro. Eso
lodo ca
".'_;.In <k prucedunic'nl<> adqule" ... pk
"..-lo, .. po"""ot ... opliclO>:,.In panic.a. .".oi. ro>r .""1Jllo, .,...,.
dad dot c'~ioin del pooeedn"ienl<> podria >d el ..,-...:

_ ,odo

nut>lro rnlender....... l......I


III 0:I<~ ..
.n ....ter .".... n el hopt op<><Iu"". de
.
, ''''''''''......, proI'<..",.,.. los ot>,<l.I- dld.\ct""", /"ffii - . ......
f ...;. psoccdi-..I r utI<. rn """"",,,,,,,,,ia ...,.ao"'1 ''''''''''0 de
"'.","1 _ _
A<i put"I. lo '''' 1''....-

~ e.. J

l
10<, el .,..,...

,
"

el "'

..,.,

'~U11

11.- ... _

...

n:qII'''''

f..... <ti elllfC' do< o'

"'"

1.0, ."""'1'1'" d" n ..."" mi, p"'U".1 1< I""'dcn lem '''''''Ka.
",,,,,,ll.. , . "'..1"...... e""'kJ"oc," de "'"
mc.J ,
1o> ""' apn:...
....... I"~"" A-i. pnr "
l'f"I' ... .,.,...,
-"'" Lo ",.I<Uo:><'" dc In>< 0<...."
1"""" dc ..1onn>c"1rl da<Ia. lo
<l<:dllec;. ", dc
a p;u1" dr un. 1""Jlte
nI l. l<km,flC"'lfl
<1<: """'..,. P"''' '' a "
acao
t>rooc- .1

,"1<""" """

......,.....

""".""jo'"

Sup>o,~.""", que. de ...ucrdo """ 1.. prner.."'.:


del elC"'. 11.
...... <1<: o>bfn.... "I1<''''>:Ie ,,", ""'JI"" y ".plie"";
<
,Jo.. k", fr
............... ~ ~ la I'fta>oob !b<ri<:. <b.- . . ,,p.. >YI ~ ntI
) ,Cft

"""a

1o '"''''1''''1< pt<.-e.,..,..

P<""" . c'plic.. lo ar l", 1 'ldcp<ndcn.

1t>40 Y1M!. E-.


dc p()l1u~1lI. 1 .. d,h

eultMlc encaje dd ,,",",p;>do de ' '''''''''''yo en


~j.
<k _
""
lo ....-.- ~ del
R_I~",. lo ..-.,u,...=no ..........."".. diK. Ho,' ~ h,_

"" ). como c_...

..

n,..,

' ic. ",,,"... ,nd''''"''1>!r la '"Jl""'>O<" de Ca,, n. ..... ,t<) d< lo nl<!norquia

po"'" """'""" ...

h,~ Iftno ~ ... ~ el P""' (,,,,,al de ..


A_
den-oluxio\D ......... ~vo .... <i
te
blnUd<>en e............... " .... ,1. ,.. <",,_ d< la
dc C.,till.
pod" . 0" 11>1""" pJJlb r l.t.ncioo ~ Wc'u'. dc
pf...-. <k tont<

t.',,",.....,.-..

f ... 11

t ASES tlf

r vMJ,:...cJI'JN

F ,o,~" 1 O"Iono: ... -

--

....... _

.. ....,....

1< ............ ,.;en"'" ~

IP"I'" <Ir _

.
.

( lt l1VUOS (;~"lR,o, Lf';

.. ~ .w.

-,....

"

.....

~-

.. 11< -

_.-por1~.

"" IoIa . .,. .........""..- .. MI" ..... . . , .. d ...._ oto,ot.- .

_1ao

...., .....,..-...-", &\ ,

loJo:....-n

Ir 1""1,.... ""

oo.''''-

Gndo ......... , _ -

.... pam.e.oIor'" .....,,.... , .,. . -

"__., ... -

_,_0<\0 .. lo-

>pi.,.."",

~"ac

<Ir _

........ lo <""c_

..x..... pOt' - - -

......... el "1'" ~ ......... ol>"....... ......,...1<0 .. . ....... . ....

"

E. V.\U.5 1_,...
~ t9'J l ... 'OO.

p;wtti. ""

).ticuIo

""'......- ""

.....10 dor """ .. h.ay . . n ploc,""" ) :nocodu "" _

, " , , , , , . . ___<tI_.. .
.,"
'Iid..l
1... _ift .... ..--<-G,.. ~, .

te

.k ",.. de lIola"". m
" "",,"ndo,i.. <k u'*t., sr.'-'ro COI"ht
.-lo con 1.0 "'<'nlC' oic odcnl<f.u .-,<\n de , , _ en H,,,,,,,. l _ "" el

., "fHi -

.. <'--

do oobt'Ct'o:Nnd<t

de ................."'mol ,,

..." " .\i...,. .... 100)' ~ """..


<ti lo I"~"" _Okok. ~ .. ,..
,

""""*4

FASE l. Al'h". . . . "'*~

p""" dt _

,
M..... '.<OII'>'.....
,

'"I""_i.o

_ _ _ . . . - _ , _ , , " B_ _ _

". l.
b "".
la"~.I ........ DO """a do: ......._
1Ca!"O-el'
<le " .. <1"" mt,,, ,,,,,,,~,,, <""'-TI"".1
r"""", 4'" ,l" e'" ",i .
""' ~ ... ya te Ybe dc<:.-,~_.","
dc _
de ....... """""'. . . _
' de . . .
, ....In ,<""do, KJ. El _ _ ient" de la. V'i""a ruede .. ~"" "'"

""'i,.

"',.......so,......

""".., "....

f_'"

.poo:dron_.

""",1>

a1,_

yae'hk:c lllot .........,bIl Y ~, ..ta1


OIgu"'''m .- .......... ;JI. """
bol: lo ",*""ioIidad IotC"fl'"'" de la ......... F.... ~L

k""',l"'. 01_

c-....."",.-. . . . . "".-. .
Ob",li""

dc I.a Edad

"""'""" f*I1" dd _ " " ' ' ' ' . r - . _ ~ d< ..-.do """
l. -.xumr.. dc ""'... '.... ",pI..-oo1o ) I""""' ad' en clo",

c_.
.
.
.
-I""'f""l-""
1_""

(.""'.... ..Jw"''' , , _ ,

Jnoodo lo ......-.... _
Jrl t""uml~m"<1~
~/'''' r""l"
F_ , ,'-'01<K> p<JI2ria "'..., ~ ....,

~ n<YW "" ............ ",.

_...-dto M" <'1......-

en d"...

""'. ..... dc ' .... f...."' ....

F i~~ J8

.,-..... 'fU< ...

h ol"""" ile'muII C.. rlC ('ataJ , .

dct>cn I .......... ~Ici<o\ ",bckJ<looolo...... """,,

_<

.......,r"'..1n <k ~. A.., "'"

~ ....

un

n" .. )i" ", re ",)""-'",,. lu,',i,


.".....b, pnI,)

",
'u

_.'nr-

Cld J I/k

d ...... """,
, ,. R..

..
...
,,..

- Arpmc..... ..........._

,,,.,,,

.........<k__ """*'.........
_ S, <b<nhc: ,

.....

de ~ .......,..-. de

I_ , _ ~ ~
_

"Pf.,. en el~

..

...... ~.Ia>"',,,,,,,-,,',
1If...... _ ~
.... .. el kncno ..... . . . . - pnhl-::...... lo ",.,iano.-

_ ~ ~ dt

, ,

~ _ _o

a.uaInI-.a.-.. ~,-..

_ ~ ~ . ....."".,.jo , _

""" oc """","n. In ~..-

""

el "'_~ ca>lCI'. nn do la """

<O.

do ... Am"""... ho"" ~ 1-*'" r.

,. ...E,......_..."
_<""'.......__ ..1.-_
,................ ,"_
_
,,_..
._ . ''..__lo ." -..
'
,,,.Il_,_
~

__

,<-

lJ-("_. ~-. Ul9_

e-

...... " . . . . f _

__

C _ ~

. ''')'-*'_.. ~A T_

, C_

_... "'"'-

... _ _ l-._)!Mt>_

......... _ _ . _ " " '

. _'_.' ,..0111"'

a.l<lIiJa.f . ,

"1'" ".>1/,,,,,,..... Sal,


IV. _ r,pro)9/

, _ 1'"16-

-.,,"._ _

1amtIllC: ~ ptoltk-.

<:do .Ic\:nn ';'ond ~ .,.."'....

A,''''' ",,"acin P''''''''''''''' (~", <,+<1'<;'-1<1 de oI_~'", ,. I;",;,lf'kOOi<,

"'10m'.""" I""'f'<"o'" de f"""",. So " >la de 0( a . al 01_ do doo. t'l"'" de 1...-.. .... .....-da mm>n. Y'" k ...
mn la DlvncIl' de

""

n f",~ ~ n.o.-. 1lnIna, rato._la l<'OpIIC'ItI.


. . t.W ,,,,,,. ""~ k of1'eo:n~ 1""",. ,;...
_
Ioc:o.

_ _ ... <_

. GwooM...-

. pob---

"","'o eult.o.f

,:Qu le ~< ... ~ ,(I "~""_

.... la IIJtllk'

a~

la , ........

A'" lo ..... .. ~"'"

" F
dc ..... rtlo, con l. ,d.a de Tn" l. " ", COI " .... l. ' '''",, ,,.,,, al
pmN
de b. ~)",o,d ,., . ' .1 ""b,rmo de """ ..,.,!
la, ",,", a, .1. 1"..-1.., ",\1<\1..." '" hu. ,k, ." l. (,.."", fI

.Cu,"" ,"'"

,. . , ..

" " , ,_ . , , _ .

" Ita...."t...ron"lI"""" ,~""" .;'mrl" de la n~I Urak,. de ..........."!lm


Illr""''''

_ :ooi .i~u.
1,,,, ,,,,,,,,, poc unlt" d. I~ 'le< ucn"ia ."ablc'<;,da en
e'-c
:le "'l"'~ udejo.n bl.In<n al~un".. do k... P"'<"- ho"llI ~

......

d "'-

f,,_

O"j.1i ..
d'IC nl" ," " 1" . ' ;, u.."... "l'O'
t<onmic, .. y'ul'u,.b

L- ~dt taI,r"'....in p<JIlr'oa


- o..,",~ la. ,jpolo.,;.. de lcdIoo.

r;,..,1 P, WOU'

""''''l''"

1"""""'

k.. ten.; dio 11. rotaCooo c'-:J.."....


,_
.. p".dio ..,.,.... kr.c ~ ... pwOon "
.1 - p
.....,.,'-'s.
Ol.~, _
,
~"'I;po.,.... \"~ la I"""PU<.... ' poi.
"""'. dio _.r .". do pwttt-. y............ Io>! de <lb""""OOO
dio 1........,

'''!'''''''''''l

,m

pwdo

la
dc

"'IlU" "''''''- '00",'1

tU<'fl" ..\

l'igot> ~()

I""",,~A

l"u ,~ " B

Fo6muC

l'iTERV ENlOO ~
F,STRECIIO ~:L
\lAVO K AUIO 1)1:
HAn lls

CIl: IS'r1'i,\ GAIlC1A


RODERO l.lUESTI/.~
f OTOS t.N COLOR

ESPA~OIES OBSr,R

"

El Ser> "'" d. V i~ll ...


,,,
...,
A~ ' ... '.ro
~SV

".","ro

"

J""'"

b " ~ "'m~_4t1

...

"",,1><> do G,""'I....

~u<

,...."J'O'UbO 11Il.I;jo do
"'.... do h>ehi, <k U"
rooc:l<ojo:
,l. 110 "".
l<,m,ml<l 001>q"" po .
drl. ,"per'" l<Jo 40,000
"10> ~ q". ,upero , "o
'<>:10 <Jo,.,. . 1m. ~Ol ,...
..",.n,OO h" .. , huc.
on h ,op;<. "'8"" in/or ,

">d.

10'1''''''''00
,,'
(", "",1lid
" SV.... "'!o

" " "'" d<p<n<I"".. d,


l ~.n"" T,iou" , ..
FJ 100- de 1, Jn>p ...
<"""le . ~ 1 . OOO mili....
I.... tas. Eu.-or-

,.0> ''''

!'re o<,

PARLA\110." "1"'ll:lf)S

\. ~ ~ /l "

VAR'! I.AS ELEC


eIO"'E5 Rl;SAS

$.'..!'.~'~'

I,"~,.fo

e"."o.
(~,I. Rod" m h. __
Mod,'"
gu'od"
<> ><'''d. _ f .,;p>fi.
1;" ' 1" y moJ... <"

"

'"

"

"'" ..-..... P'"" P''''''''

la " " . . 00ra "" colo<.


q"" ., el ' oh....... d.

.,,"," ,lo., d< rnl>o.i<>


pofrodo f~""."

hiol<iol. q"" pem..",,


cm oboon. h;,. el di.
10 do _ ' 0 .11 <; M u
..., N""'",,, l ,I<"'ntroI'0l ,,~ i . off""" 1.1
"n do 1.1 f,"OC""' "
'01,," de """"""

.,.

'" f.........

q...

porte

,k 1"

ml,,
pie, p""h l,,, do E>p<l\o,
R"co,ro ..1fIlI. "">do
197-' j' p.o<dt>
oh, .lid", G..". 1(0'
_
- qllt l. F'",iIo"'.
", ""., Ir". Y."1"..
<1> Todu lo ~ "" '-' ", ,
" ", 110'0 e l "'uooo .lo
l. m," ieo y do 1.1 peni .
..,,<;
0,
nodo. lo ne ('",J.~ de
"'II at j ,
>imb/ilu dol
,,,,,,, ho. pon>
m.n,I"" .Jo ,~ 01,
pio "peI"OII"o, Efl.'.'~,,,,,'n,,,

."m"

o,.

""VfO,,6tl
r

,-

".

"""'1".

..\;.1(:

,r:_.

Vo" ", p.el........';'"


.'I" i"'!" """"'I",on
C,",,, o",""""",,, .1<1
<kc'~ ,,1

I"'''ci n
del MUII" '""" de
"'" E".,io'e> . ru"".

rr.",

.',

'"

~-rr<v ""o lO" '01


Ru....
m<n", 1'"" .llcicmb .
",~li" 'l'fnl>o "",irole
mento
\1" . OC,
C<lO ~ '< "'
".

' -:

A'""'

l .

'<.1
'. "

O ". '

'

F.n l. ios<n""ilm
I'. drc ,hvi...,).

'lO

le.. DlVUS AUGL'STUS PATER (A"8U " O

r"""'e U

~A "gu, '" 'r<',/>i I~ Su",,,,,", d~ U" m" ndo <'amaJo ,/, <i'''D,.Ji~,
I.../. Gan "-' wHunI" d (k S"' ,ohJ<I"" (!OI' JI,S (~"'"o"n la <Id 1''''''
/.>la 1'0 '
JIj/,.,bu"'''' r~' Jo> "''''''Il!I' 1.__ 1- Su p>d" l u,' cu d " "Jn i".
" ....,bI..m<'nu . a i 'lid "";,,, ,,, (!lJdrrf SM S~,.",, 1/ J, dr /",.mdguu".
das y ,, lo., mm'tM rJ l {. ../ . lA m"", ,,, p'~/eda I~ ,gu.iJaJ <id p rr .
..,," a l". pe/,gro, o1,II""'''/<>, Lu. p.""m,'ia, la"'(I<"''' ''' f"''''''''a/xm
,fe /a "" " .., "" ,.".,,;,,, pa". d"eQtlfiabull d" f S"....," y .Ie 111.' mm,eI"
I ..}. Ef ,-,,,.,,'"'' ",,/iu:ard1a. ~TQ ,,/ g()bi~,.,,,,,u u/w ,'''o.
Autor. Tcj,,, 1:'0 120 d.C.). I! i' '''' iadoe rom.u,,>, A,,~/ ....

JI"

( 1)

.,\<,,,,,,,,: A....bl.. l<,,amclll< <le . ..0<,.,00""'("'" _ J o PO'

lo<

-,~"'" mOJ'"_ yo,,,''' " """'"in fl<:>IIIboO<lo\!"" 1.1> _ida<lo. n.o. 'o
"'""""" m'e,,,n . la, ley" . ~. pm- 1",
" ",hion I.II'0mi-

''''''it.... [);,;,,,

o..."""",.

,o.lt>,

. 1) COOI"io., 1C0.... ioo do


j"" hom...... 1,;"", do 1(001. ron r."''''n"
"",,"n".' , 10> de "" 0<1".1" p, rr ..,.""",- "",d,,, '"'portan<io o p, m r .1, l.
Opol,. lrnl..".1 en .,C.).

los oilen,,, de d ."t",,,,,iOtr I" >d'[.n "" los .i~ui" "t.,;


- C1."r,(~ (orr",-"""",,,,~ 1.... fLIC" te, ..,u""",,,a ndo In. ""<ll,.os p"r
"" que amh.. _1'''m' "3'. 1" P"""''JO nbjeru,,1 y 1> <cgundo " " "01:
....'1.2 pun"', ).
- Arg""",o """10""'"'" que l. iofo, m"",,," bo,io. <lo . m!>.u

h",n""' ~~,Jo "1'" p<~"l<O' Y~""" " ,~I""M"'" """ el


po.,.1n ........:..-.. ,. I.. . e...._ <lI: l<>o .--.bio< " tu.t.o ~ po""'.
_ 1':laI.u:.fW'''-'''ell'' -"," ~ <lI: 1&0.1""',," ,laef,
P' y el c:on..1I:I' d
del ~ eon la <t"OK~""" di: f'<'<I<'" e>'
p. :ou e-. d......... ~
_ .......-,.. "-"".. ........",.". ""'" d r-"""
.. 1t<JDII por lo
-.-cld
!oOd . IfJ~
_ E'<>ea. en ' u
, ......." .."'
~ue I"'oee""'" la H,,,,,,,," ,Jo
Roma ~ e"~~Ic...e teLa..~ ~ La- I"","<:lo (por e"""pId.. ......" . l. ~'~'><i''fTaI .. de T",IO """ "l',"ne"'~ el
,~I M'P''';>' do
una "1""'"",Jo eoofil<''''' y el ", 'n,e "", "'~'e 1. !"-'nhd. de 14 ' ~I1'kl l'"
1<\ " . do ,. In''''''':'''''':''. h.bJ. de 1.01"0. <Ic A"~ ,,,'o. d. 1,,, ' "n""''''...
<... 1lIOJIfd,...... d< '" 101"4 el po<Icr. 1<. Iu>... 10 1"''''''' 1'".

e.....-.......

de c........... "u.. Ik>bII y ....... .


ft
"""'. CTlIre b
oc
di: k>
~~ . . . . . y
pruo....... .. - '--' y
.-ah<bd ~ A __
io; I " ' ' P - _ eJ"t""" di:....olooo
U ft muy " ........ M>. ki ".'k''''' af'I" pea nloO
de ,- " , ""no
<lo ~
qu< 10.,-.. , . ...... .. _ " " " ' _ <lo e"'
dio de: 11'1400' la J;clund.-. kepoi bl",' f_.paiI<>l~ l. <.ucn . C"il l' el
f-t""'l"'''"'''''' Cum>lc . """"'" po,...-er. "" .......u,"',.. '1'" he'....... mcn-elOO.do ' ~' la,~" ..k:
capil..I," l""0"poolt hJ\:l<' e}<''''''''~' el '''',....
mlen '" de 111"111" e n el.", Y.1m"n.' 'i""'JO, .lis!",,,,,, ,k: un'" obje1"
.."" d,d;k'lIe"," I'T.." ......
u"'" e<..
,1< .... al.... "'" d .""
OlfOIlpO do ","C IClO de
picio. poolria c
~. en ~

obI.,..,...

.>l.

""U<Ju"..

"i,,,

l jemplo de ........ io de ~ .... I. -i.. d. Hi~ c nfo.i.


ea el procedimi.,,'o .U~ y proc_
y
. C......,dod .... friC .....
C_

.,,-.

. ~,

C'(IIICCI"IUI . FJ

_e.... cl..I

,. "...........
"

\ 1,\Tl Il I.\ L lI l.l. \ 11 " ' 0

*'_

,,_

JI'<"C'd< ........., teRe> _

_ - . d< '"
iIln
....odIo r............ Qr>oete

....... dI:...- hecJo:><.


bn: ......... ..

rdel Er.._

po"

- . , la eallUl de:l .-..


dt F"'-!" F..-.., .....

re- '<>tIre "'" C<IMo;,


1ua...;. ... 1-. 11 IC'<'"'K""'''. y

hm,,,, lo q.c J'I>

" ' " Ic-

>-

al """'" la, I"'I'l""'" . \ . B ~ (" u _ " ,l"n


lo, f ... nle, <~'n n'...tu OIeneioo. I.JI POn!u...-",
m:i, , 1.. en l. pn:~un'~ l; ""' ,k"l in.l<b I l. """pte"';o" de 1., l'lm" ""
y l., .. u.... ,n;. """ l. "''''''1''-'11'' <le "'" ...... IC<'mien'os, hj.1e e n el
n~n>en' ""
de,,,_t,,,. cid.-.
de Lo. C1le~""", . Ello Ie..t..
_ ob ......
ti< l. ",ten
_ ded",", ,oda ....,......
L. pun'"a,in m

q".".. .. k'"" ~ ,*""",

pIII''''''

,un_

En '" ~ E. ....... oIe \ti ~ d<t>n dtwn>lllr ........

I-N" " t _ fro>_ _ . , . _ " , ~ _,......_


FJ 1.. de
cmbootyu. l

1 de I'H I , . I""'-tan.ada .. Jl:c..... ica etI bpoAo. Sin


d< 1'l 30 ....... lnIm .. lOda Ew"J'I..,- e""",.oI.
menl. en h.llo r A.........'o - por el ou[R' dtl _imico.o fOiC'lla. Elo
1 <j 3 ~ ... COIUoIlIlytl el pol1i"" f . l... g. E ~. 11dendo., ",.. Joo
An,,,,,io I'runo de Ih .....,.. Di, oo pani<\o. de """''1';' , ...."1. fue tIIuy
m..."."."" tu>l. el "" "11,,1,, de l. gucml clV, 11 19.1 ~ I. Oc _p,oI!o c~;

"pc<.I"""lorn..." 1""""er""", en ell'" 'l i,k' '"Tic.. del n!"tllen f,. n.

Y"OO fue "na f""U 1"''l''''"lCnle


1. ....1 " .." "" ,.." .......- ""ilo.-o ... ""'dil1lMJo> I la doctadu... del ro ""nI
y del qhciro.
~u " ",,,, ~,>' ,.1'00" q. F.lan~
bp;o/lnb 1 1M fW'''''' """",....no Mo.la 1'l'l6~ Y .,.. ...... o ,,""" dt
ddla leda
~<OI pnderdel .Jh<:" '
......... ()o;'I<!< <n'<>roen. 'In ..........rgo.

Fr."""

"""

, .0" " : ...

f......._

,u",.". kt .. ~'" Iu,

"I \ 'FI ..: 111 ..." (. f,. . . . dt la F.du<acon SeoooodarIlON'lalOrII l

FUD-nA

/-<ff< ""-"'-'

,Fo""dI do:"" "'1_ ..... F"'-I"'" e'""'''o.,.. .... hi...-nador..- .

Ioa,,"

tu . ""'" """

.......
. ,.. _
.._.

. IoH_ . '_

c..

1Io.~;

~ .. "" . -' , _

.IlkI

....,...dlO'."
1... . bnIoo .
"
..
"l'. _ * Ih
~*

..

~.Io

~'

E><_ y t....

..._.......... ,_ .

*.__

"l.- ~

__

.. -

I _' _ _ ~ "- t _ , C_ _

-~_

...._

_" ""'''''''''';'' "'....,


"
,""lo.lo

""'O_<f.........
,_ "'r-'_ _oInIl<o,...

.._ .*C _A y _ . ., .A. .

1
- .. _
_ _ 1- . ....... ._

~b_

C_

Iempo>r...... ~ pml"b.d.. en f.-pal\a


19 72. ~
Dc><k' ' " c~'clcr ""1"'''."... l. ""m ~"'''''j"" dd n... "",.h.,,", con
el -1.,11" '.,,, el corpor.lI""".' '" ,'",ooci(i cM'""""""1e c"" .1 non,b",
d1 -'. ' _. La "''''''''00 .je", illa "'''" el fa:iYrlo """'" ~ .. I"'
.
TI'P"J"I~"'''
fn:m_ con gr"....
poIili<oo y"' ....,
"' .
...1.. loo.
Su r<l<17a pm.-tdtJr<k1 _
Y b i1""""n<1.od de'"
cla>e<.
<....~ lo coonl_.. in " . poo llj' a de:'" f_.
1M d< lo _ _ como _ ....... 0 <h:tnnI. lo . "''' ~ de .... _ b

1"'''''''_

"''''''OI proletaria [ ...1Lo tlII _


... en dt<anoIl.. 1m _ . . . .

d< ~

r.c..... n

dt la ~ ocadm
fw fW'I.

A IFJI,;Q IS

cb _ " _

~..-

F..... PCnIo> IQ'"

""*'.......

.) poblo.;.-lo m 19'ofl,1
.F>lar>g< ~_I"~' , - , 1.., ... s-........ c . ~~_
yo .....1.. "" buril <lel f"!ClSn~> en f--ll""",, r.:ro w"I""''' liegO .... In:o p"~'
"'" .. ",f..."," U'oInl'II ",,,,,hl'uft>dr p.>J1 '~,"- Iln p.rtido dr ',Ill! m,lIl""
""'4"" -

10., "'J"d' do lo,...... g , 'il."'"' <oc> Ilq .......


. . . - ........- "Iotbol
_ duda.
.. poo.wtT.....n 'i mello...tu '-""" ~ ~ La~
. . "'" 1a000T f210ft1<i11"'" el _ . laca- """"" y lo ~_ n.lJA
(3 . p . c;l Ik .. c-. ....... <qaho....-~._

- ......... . . - .
c;l 2 l"" 100 ... "'"

.....

_.--"'_..

11> Lato""....: ~ oc.okl'"I'I". '1'''' "~"'!I<' . 'l .mo "" 11,1'....

...

a) O " ' ' ' ' ' _ . , . . N........ <101 '1"_"" "oJ":.. ~",, ""'PI ..." ..
_~_

}l CEDA e '.,..:_bl ' .... ~ a


_ _ .. IYll

,n,,

..........

F\.i E.' TEC


' " el <1" ,, 0 An C e1~ } do ,,,",w <le l <,l.' ,' .\
El f .."",,,,,,,, no ... UN cactO::. _lo ......,,1<:;-... E. un . ideo l. uoidad-,

................. !uy

al,., _

f""".

loo ,.nodoo ,

"","",01",. prtManmlC. I.......de

de d..1ft, Y
~d f _
>te- ... c " . alro

"",,",mu. "

.,"dad h..",""", 11.

1.1l:n ... t:.otam,_ , no


,r.locl........ fuc:nc 0'
.1 p"nOO m" "u""'''''''"'''lUC: n.. ", .. oer onU mrmou dd.. knet .......
pre ro zn. ' ''0'1''... n . ,'",. di ~a u" ." frag;,m" c,uip,d<:>-: lrll,..b .1
prit>cipio dtl ...-den ,"""In o todos, el re..""n,c..lU ~i ", "1 ""'o"l<:.
dl'l ..... el F..... .. olrpAo

........ 1'lIr....

F1.iENTE O

(".ido de la ,""""me"", <le loo< An,...", 1'\1"", ... R........ "" el


.... I _ " " " do hlonc t.p.t\<.I.. :IoI.d" J. N do lX'ubrcde 19n 1

lI,e.. e' 1'" si. la d,.IC '~' """'" pnmc'

,~'Iru .....mo <te rom un","

c"In , ""ro no I\oy m. d ,.16..1'" .dmi.. ble 'l O, l. d,.I<::IICa de "'" po""~

do la<

No_""

JelXInl""""_

..

.,0_" C..- lO oftftd< l. jo,,;';. o lo v.""

F1.F_'ITE E
(f-. .... oda........ ..-to de ~ A _ ", PtotDo de R..en al JC"IChI
F.anc;"", mnco _24 de """"""'.... de 1... 34- .)

""'''''''''ido
.'.od.,Ia ..

dt<::""" h""'_

11" . ' _.. m"o""lO : ,.,.:,.,.... dc '.noc'....... 'do<!

_.e-.
-._...

_ue '" dc.."", p.JlUl<O ""' ..110..... <10 ,,_"'u,

,... ,~

'.' .IoPr-.v.m~ CI"I'.'I ~""""_

....~-

(1oural<l. de una can. de 1"",," AnI""'" Pnm.. .le ki~" ,....hcado

" - al ......_ " ' " ' 01"..... """"'dopwI


al hbtta!-."", " ... f;OnD...,....",

_ i"'
" taIo,de"
ido&. pn:Il_.leC
El F_ ~
pdo. fa
GctIcnIodad <
-.<100 k>o. """"""'" de defemoo y le ha de,..Jo mono
...... f'-lO poo_ .... .le - - . s.,.. ...-...... "'"
en"" ti ~'''i.l,.tII<l Yl. Gcoetolodad. .....i pon. "" C."'I"'o." re.nh",idn
"" lcnJ,f. que od uc~ ...... del podor: I<J loc"" ~., 1.. I Si se 1'_1..... la
RepN,," 'ndtrend,c." d. Col<lluh, '''' e. nado in"""mil, ,ino al
"""'...... .,..., lo
Ilcpolbhca ...
IQ .1,,,,,,, poIt1'I<io
De.~ : . de
CDO -'pcndo~ A
'"J"">CIQrio . . .
l':..... c......-~ ~qooc .IQ&IOdo_I. _
CK. ( 11. lO Ilaboo dco:l&-ado 1t1lh:. F--,p.i'a Icn<bio f",ntc. 'lo no. C"'lo110....., . ""'" .. _~hpllV....... POCtnC'" nll"',en..
fJ oIuo

(XIOO-

"

.'1

... - - . . . . . _
.

A.:"ENTE f

(1" ''''0.1. do un ...1" 0 - . , F.Ian~ c"o" po;>< "" ~;"",;.,w, '''''_

","por.""" )'....blicad.. en 19l1t1.)

IC... el walbdo do lo JlI""' e;" 1I "'" ldcreofobn,rn. no r-ocion


pe-mbor qooc ~ ........... de -.do ....lcble _ dqendm<itt _

cW_ S. f'I"JIOOt."" r"'liliao de~dcl -.ltodode

pnn. Si

~
0
"""
el
./ftC" 0. f't>t e"", y
lo """'lO ,..,
1. lr1I
yec10r.. pol' .. o de f'o" nge hoy q... ;'''rp''.'o . r "1" de c"" dOlO
""""",01, no. p lf ' on,o. Jc><lc el I"'"id<>. ,,,,,, ... sdc 1". ....,",. Jo ded .
, io 1"" ,"wm;l,,,,, a .... que MIlo M la ICpnda miud <k la , ........ pudo
attcder Fal. nge . Tan p""ullar ..' .... in de ..hord,_'.. "" ..o:ulpo
"'Iiolo=o. ...... .... ..... 1oio:Q._........... IIfll......
h1Jl . . , - . . . , . .

""" &-Jo... "'''''e"

el

~ 11). ('ual <l '''.' I..n, ., ,,," I'Tm.n.. Yeu


'0" ""eund .
n",? R. """, lu
1""""'.' III , E;l;Orio, d<
"'" n """ .,.
ru,me< p,,,u.,, .. r n <>l.
n," r..blc-l
1.. _u .........,

'''''1''''''' ..

It.""",.....

RaMna lU"' '1'"'' '1''' i pun,....


~ . A n-.'~"''y Iit .... _ ; " , _ . . - ti k ...... .
rija la, <IIU_ <Ir! ""P IX F.lal~ F...pa'"ouI.a y ... ft1lC..... puI"ico

\O""".....,
( '1 1'-'.M llro. 1: C AU n C , ('lU '
\ MaIO'noII rano d prof.--Mol
ot>,ouv) dlrictoco
_ _-.n.. pl
w,.~ ...... de
,..,..., .....sar.., """" r.nas de Hiolon C............- de
E",p.Oa " -..J,,., _ 11 p...
.. dH In<ft ..>'el de .....-_

I'R"- ,,,,,,_ ........ ,....... "

&pIJe. c_ ",. pnfIIa',,--/IJ lfW C. d ,..._ , Id,.--.


.... ~nl<>'" J. I.'* , _ Jc '" tlh:aJa. 19M. JC.f .... ~ _
oM Jw-

'" (; P""""

:-;,,",,, 1, O bocn
r..... a1
<lnCfCrislic.p"'p'" del f_i........
prro no *"'e. pl
.,..... o
d<nbf""' .. pu'.......;<IQ ,
.j~un. cau 1"'.0 no .. he " r he. rb. con . 0.
1'"1. _ : 1 O 2

"""'11'"'" .10' "" '~ ,

..,... <..-_ ., 10 " ..- ..... '~<I ...

I,1nll" <lo' V.k _III"",."'] po< """" """00"" do lo Lo_iOo C_

oo. .... d...... 1.",lId. ""...,'

lo JII'"fI'O ' " iL

'r!"""

, '] 1<~ .."' n ...I<... ' C","'I" do . ,......... <Id


~~
Lo 1..,.10<;" 1" i'"l1<>" . ,,, . .. 1'...1<.' ." ,.. fJ<f'~ fr....." '.,...

l'

,.

....,.... -

c..,..J., ~

'rIJ" """,n"<ldo las """,,. rl>fllr..a dr la _ ....m


md.' """,'Ir'" .l. d "II",1'''IU<' ,......Jo" "', .i~~'r"'r' p'<..~"""
I E<'l,,o"'.., tu. I''' 'P.'' I"Wn' '1"': '" el la..::""" y l., ,.,,",,1<
MI ."..,"" l. Luropo'" _
de l. (10M'"

."'.n.. "'_ "" ......,.

"'''PI.'

1""'1 ''''

"",.. , J' F.'f" "', _ con .... 1''''1


'''' p&obo ........ , ....,.".,-.
IL<:AYun. ...u.. <lel ou~ del ["""i'mo: j I"'nlOi-.
N;v. l ): bph... d ..."",,,, con ' u' propia, r,llah.., n.., cle"", n"",
e~'"'-. ... i"iI:.... o '.llUIl<:"lcl
4 pun'",
" ..<1 4 [op h <I........ n , on . u. proria , poi"""'" 1
~.icn'"
e""OCI<"""" dd ,. """",,,: "~' ""'n .uW"lario. i<J.xdogia ~ combon.
" 1'""1\"
"..-;"". h" .. , ole i"'IU. n.ta.: y l. , "~ II.mu
uu.." ai." ...
y _ ,. en r.. G1ropa do ''''"" rn.: i.j,.
''''''gu,,&d <le l d_, mt<l,.; km,. de la. d _ n"'i
11 """~ \I'
ei61, 00.....
, I'W"'"

(."'.""':

""1"'."."... . ..

onn,,,,.

' (1

,, ~ pul"""

2. " la\'" di< 1... f""'!e< C. ti y l' .,he. loo . .. Id........... Ido!<>kf:..
.... di< Fabnp EspaAolL ' Qv.~""""'''' eooc-m'fOO?V <u.I<'.....
dotlocb .... ""~; K ~
.,. ()vt . _ " " IX la _ _ (; le I'aft'<"" ....... <1< .... ~.''''''''

(_..... y 1o-> lit ... ripnal ""h...-? . PI.. 'I'It;unto" '"


_? J..,.;(
~ .. ~

,,,,,,,,,,10<>-

""- "'""""

.n'""",,1n. .'pl'dndoLo. '''''''P'''lndo.~ u.lcnd.." o.lIin


di<
pn.-.... _
loo _
do
e........._ .... 1:. , . ..-..100 .. lo P ....._ _ del ......,. ... wd
de <uK'R<:ioo
1'._

doIL

d,_ ,........

H.-..

...all'" .......... ".ml' C, f) ~ 1::


", .....h"''''''I-''(' D.F .,... ... ' ' .. ...... t<kttIt......
~--. E.,...".. ...o-illt. rr..... .......-f<!'f r . ookJ "'J_

PrtI....... ~lol...... I>'11


0'1). .("II4InJ.'--'I_
_

....1t=--'.,.__

" ..el 1. lden"f.n UII"" do. pun'.,. al arar .d..,voo a la id.,,,k>jlia.


tnemip (J n.. to<Jo. dt
"'" d" hl.,,~: 1.. 2 punl<Jl.
:'>Ji.el 2: () 1>":11 i"toU'
CllO"O run"," .1112f. n birn "'lan,
u UII numa'....~ limlladod< pun,oun "" .... ...... ~ colotrtfll< :
3 ,,'" P"""'"
]';'m3:Po....<
_
.s.-w.c~J'DI< .......
f_~, MftIO't . .
~dr'" """"'..-..: ~
06 ......_

,re."

.......

1"'''10.
]\0;, . .12; bpl",o<,.;" .101 1':'"1''' <k 1.. idenli{I<:_~""" "'pi",. por
'loo! .... hotta< C,I>. 10) (J ....
f'J'I""'""" ~_
E.pl.... ,...,w ... f-.A.D~ F .... ____.: 1 . - .

h."."".

_'R

l""""dMla1"",
F'p1"'ar do ........ ..,..1",",,, .l._do 1_ 1"'''''....... '-'"

Pwr<."",,,,,, ...

....

, <t><Mn _

:\ivd 1: ldcnl,r",acin d< 1-. t...nc, D. E 1 (j " ' - . rutn ... 1""
.........., 1 poonlO.
Id<ntif",.. to d. 1.. IU'''I., A. D) f ......... hotn~ ...... un.I;"'..: I

......... >: 8 1""*'"

)liiv.1 4: &.1 dt Ib).. .......,de


h.i..
~
<_It1h.. ,,~ pn"."pale<.
F
) <'1"" "" inlrml..:",....
Iao ;n'''n n.oc~'' .. ' do "" 11.. .. '~ ron "(J"""";u~" "o",pl.:,." <Id tipo:
.",1_ion,l,,,,,,, " 'f'",\ol .le FII""!,,, la 11 11 oporotroc . 111",,.1;. "", }'
al ooo:ill....." (,,"" """..,k._doc1,,,,
,..........1). ,wJi... por 'Jual
1M..._ ..... d,fer<ncw... dtn<m dcl E _ a e - l""""".1 yta.
UooI) lailoflooNaa "" 1M ~; .. ",....,....-:" ~

,..

~~

"'1".... de la. r~ ~ ~ 1CC1II>.Ia"... orJic.n,1o """,""""n..01 coro<epo dt (,,,h,lkhod

f'rt-Juot.... hte

D (II~

la IUcnto f) (11):

.hUi
ti.J.li<Utftl<
/Nbk,,,.,..14

1>oo_ ....

w J....,~ n .".''''.

R_.IY.,...-

i'U'>"

:\,vd 1- ........ '

QtI,<t,vo .lH<."",

1.....,..........
pntIOIIiadr " 1'" plif""' ...
cono.><imiomu> 1""10
lomas " alad<
futnloo

$O

el """,woclH

d< Il illna

(:unl....I''' n.. <lt E. p"" ,

''''''l''l' nO 1\lI..,l ac ~"," eun 1, I"<i""" '""". una coro.


.1 n .1 pum....
1'1 ...13. ""para 100 dtl
f.... lO'<) Iq,o "n. <-,'I""ion ""'.

olgun.. r""n....

'1XnI<:

..n,,,,,"

_ ..,......><ln

dt
,
_ _ por ."...,pio.:
k>s
lnnnn
n."'-;"'" ,ir... """
fun<i<\n
mn pueda 'e n<rl.1>oy ....'" t h"",hadu ulTen.l.l :I' do! 1m cqu,JIO> d. fli.h<~ l'; I I""'t" ,
]\0;, ...11, S..I
'za 1m demtnl'" "',1, ......... ~ f.",,,,:I' y
'pl ","",ion 1M> ~
d<l llJ'O:'" "ata <k un "",o <k o:Jn,no
.
n6n ....... el ~ t _ _ ,,").1 F.' - nui ..........:1 .. 3
....
:'>Ji"" l : Adcnoi<dt .... 1
_I .. vd",*,""". - . la . . . .
ca ...
oMpo. t'pk-olo Ia......,.,..,to dt lo FaarlF _

".1a

.A loo ,~_ la

""""''''YO k..

aHIOO'''''"

"'_ _ 0 _ _ ........... 1'""

..,.... 1'""1 d""" jlfoao; 1 o 2 ~


k,. ".me la h3hl lidod .....0.- o ....""' ...

1"""."", ~""""'al:

f'n, gun............ Ia
G
QW "1._,,,.,. tk 14 J_ G .. _
... p"'r"" Jr .m ""-" /<J
n_ ..tIt..... '/~"
J_,ftt" '" , .....1<' .1 purooos.
1'i.... II : Ponetol. al..-<l.. _ _
otIfn , faoa_) .......)'.

_ _ '''''''''

... ...,... ......~'v,,11: bprew

_ ..,..,."1:
Ol>Jdivo .lid

ld<n"r" .. tt"'''I'' I''" nari.n

pomooI_

....

d""'" de ,""......

r,,,,,,,,,I.

.. ~"",).ar<>ft:od.a:5 06 .........

"' .. el 4 "
_ ' . <lt

Ior. tr..-- <id ....,1


<lt 1ao f....-..

IlO&l" .-_

innoc!lIU ....

1.".........

Ob)."vo d>olo.h.,..
ApI,car k.. ''nnCep\O'< d. "" U'kl ~ ,,,",,,,,,... ,,,,ia a pan" de ' ""n'..
I'rnn.lr1a; 1 ICI:undoui.,. 1
,,,
,lo W'IIoria C"'''''"'l'or''''' <k
E.pw 1r.aladoa .. la """''''''ICl<\n dd .....-e.- ..ivol do f1>nC... irl .
Aplica- ~.. do -'in,.)' de .mlC.i propuon _ , . . . . "',.
1
loo_do I l..wimo Ca..,...... de
~ r...b
la prop-........ do! !mOer .... d de.....".,.....
Con""',. do
'e__ plor:.acilO h,,,nc pwtl. de
1
rn....'.. )
ool>n: .... """" do H' \IIIr'. Contftn.

1<"""

-...y-

"'

lI<a de

1:.1'.". en la P~macion ""1 le""''''' n,.d ,., "''''''''''''''''

,=

~,~nI& ~ ~

la< h....
A. ""."13'" "-" ~ ." <k ",-u"''f"iMlnflrn " Wr: tI _ , ~."",,'" h,
e_ ,, ....., .... .h f<lloJn.'P' t !lp<lliala .' Jr !1Mft<;....w p<>I.." JO f"JI'W'
"",, 1, Ile>pw nar U'. "1'" citJ..I/IlN .. ~ ~_ CWU.. pno q....
....,., I"X"' .. ","'
b..f
~ : I a 6 ...........,
N.""l ~ . O
uiou .... f
"', pano ick.." Ii<:a. al. _ .-.-,
Iao<-nb. o boino
~ _ .., t\ltD>S'D~' .....,
na " ' _
prio:li<:_ t<rl ...,..... .. i ~ a bs "
: 7 a U ...........
"i,d ' Lu],,,, la f ......... de
a
pa
'1 ..
......., ............ ~ ) la.. oompIna cmo_ n:ICfr:ftI:
a-o;, ....
... ptr"<_ : 14-21 po-.
..."",1",
~ plazo y a cono pl&IO(~"'''

t'"'"

1'InNu.,......

ria>lr_. "

riaJ-\...., .. _cmo

~.

.,..... '1........
t-. __
,. do: lo

y .............. . . ) C'lnrd"'" 1.0 ~ ...

'r

~,..

). u" . doce

, olu ". : n-}()~"

_1-11 1.1.. tut

' '''N"'''''w

(Ankul,,'" f'<n... Y.11f,; I'.bo."" pub Ji,.d<> en [" \


e.pMot.la ti 1~ dt 1-ebM- ,It l'l)')
.Cal. lul\:o '" """,d,, U... fal.. J1J1. Y ha 11t~ ..lu,.. . "'.. pan" a ,.,.
..U
P""p'" eU ... ..,. E.<I. r.l
uLa
, ido ,,1.."'
h.m<> " .

...un'>lll r ] El , ...lan,Wl>O. al ","",..o

'.. yO<"lOfIa. '"

S"""""'"

<:<>00... e
"""'." ""'1 ..... 10 """ "'" Iln !I"mpo> pudo
, ...
a<p<ra;"",
adono , "" .... d lO dt lo 1"""",1 dtcado:n<: ; lo '-1'" lu' O
......"" dr
alod.t~,~ <in dbda. pero llorIM. inFro- ,lo....,.
..,.; ...... ""). ".. __ n.....- ...........~foo,. . . rn1ec.
(iIiro. lMeR
"uItado>o J _Io:noo<. 1Odo ci)o ha _
'S -inoou_~
) ...,(
,It _ _ I_ 1 yp.ot>lO .....
110 """"-.. CIO d _ _
~ _ _ J dr ...........iIpQ. .....
Jo. ............. __ incparahio: . por ......too ole ~ e<bo

Goortrol,_
, <id ""' ..... ~ ..,
(o<a,;i<'on. lo -.ce... , 110 _
,_

n ~ .... 110 re<b_ _ Oi


i<'on ....

110 ...... ( . ?. . ~.E..p.'iaddJDrl.'_

Otro eie""Plo
p." ~h."

d .-1_iOn con onfo

' ''J'I'I'l<' ~

n .

p'o<rd;,,_'" '1"" "" "" "'P"'",,,,,,,,udo> doI...... ti


~,In.......'" del'....... 19'13-1W-I end 1. El . Sol:>nquk CU'OnI a

luacin ron "'f

lom

"'YO rnodt k>

'''-'P'''''In''.

n,

1'1 <,

~F.. ~

ioee la . 1........ de C ~ ....... Fen-. Valk i

n"

~,~C
J"O'.I'"tn. """-' Valb rnp:oo .... f.-.--.~
.1, , Qu poprl "'... pone do' la burJ:...... ~........."d ,_,,,-

-'

FlII'l\Tf: A

FUL'1Ic a

( lbje'''''' di,t<" ico "Ii.., 1

C""'CIlI"' , i....ntif,d,,Jo,r> ) " "" l' o'l1t" k' ll" 1, ,, <.,~". ,Id

O" jo'i. o <!,dcl""-' I

rt~ "'on rta,,~"i'la

C"",,,..1" . IMn,ificanJul,,, }' ",,,,parn<l<.I,,. In, "...,.." del


n' g;llIc n fta nq u, ta.

.a,''''''''""",.~ ,~. do ~I IHU.(I,


" "... Iw;"". 11.""" ... falo .", .,,,,,0<>1.
. .....0... l ,"h . t""'
lt l . '.. ..... .. ,1~"""..... ~ eW>t. ....... <lo

I~'-' .I "" ,

H"lNl ~"~ .1. (<01 "


(J.

1_. rAY'r.. ~

,J"-_ ,....-... J.-.,""'....


. _

&l6.l. I_

E1 _*
_
_
_ .. _

*~

' ''''''' 1, , _,_, R .~... enIO"

F- . . I I..... "'.M ... .,,_. -W.M.~"~. '\orpI 1'I. 111'lI .A .) " ) MI


" <>l. ")1"' ...... " .... '... , 11.........

Ql'l:R .

_*.._
_
. . - ._ _ .... _

* _ .Io!ot '_*I
' __
. . -. _

~l._

..._.ol_._"
_ _ _ _ . S _ ....

ll _ ........ _ _ ...-...- _ "

T" , _I C_ _ , _ _ " _ f 1 ~

r.-,. __....". lo '

. . GCSE " , _

A_

1
.

""""

~ ""

,.., .... 1"-0."

'--

- - - - . -. , _
_

(Illjc'i . o did a<:lim (,

r "",.ma, un

'""O <k la l"-.::a ",..ion...><I" .u t<l<"",,,,,,,,,... .....

''''1/<'' fuoo.men '.le. <!tI f' ;OIqUI"""

la< ",,"'" l"""I" i' lo'


(F ... aid<> <lel hhro dt J. S"I~ T un .EI rt~'m"" 1',,1""' 0 ~,I 'I

.... , - ... - -. .

lAn. I ~ _ _

. .,. . . '(_"..

_Ho~

.'

1oIl

1""1"""") do:l t"""lu"mo. m~ ........onu:. lo ...,"'_ .

110

- - " ' ...

~ ....

ll . ,"-"-. ~ . _

La k y ole 17 . ",liD' dt 1':W2 m: 1.. c"""' ~ . ,JItlnomm10 dr ~lf1' "" la lM>Oo k~ ..l....... "'" ,
"....."" . .....In o'n .
buioio al it",.1 f-...oo 1_1. La mi.i<:\n dr Iat.
na rw", ..lmnlC'
.lcllbc,.,. y ... ~ . ., "panc- <k 'f"". c<JmO )a ""'- du.'hrI. lo "'''''.....

C""".

1.",I~liu ' " 1''''''.

"""tI""''''' OInbuid.l al ...le dd E~. l. "<" I'<" i.

i60I ml""a de 1.1 ",,"va


1I....
la

."",ublo. )' la "'11""""""''''0'." de '''' l.u . "" )' <k.

,"'i........ " "',,i""''''''.... WI fIl"'" ...olaI",,",edel'""olienl. d.l """


<k, e)u,,,o_1-.1
1'<.. . Mn ,.... la ....... dc \a" C....." .... """'........ ''''<'aI''''''. por d

"Ie <1<1 J:::


<1< Iao.C_

,"". 71. 1ao. ~ """ ob'JIUda-' p".1 ~


.,..,.., . . . .1.....
8 ). el ordtmdel rba.... ji

.,-do '. ..' '

""mo 'M.

1""'''' ,...........ok.:uttdo .on.1 ,.

,'"' )' Io ~
,. t '_ 1M.

eotona lo "-'ia d """'_ _ ti< acwrdo ~

"

-=-"

u _
~T"'.. de las Cor1n ... co..,.:
~ do .....
Wo<U ~ )'
pro)........ 'I"" k~
,iduo par d ..
, A"
lO. J'<">""" ah
pOO'" k " ... poi <kcrno-k) COI <_ ,..... o
por
"..,..""o.o'An, U~ F...... -. Ia . . ._
la> .. ~.
qocd" .-...al " .. <Id E.&aio. d aoaI podia _
_
;.
de_
,,~
lo k). " C_
IW" ... _
lIdIo
1

"

..

1'alOOel'"

6<."_

t A n. 1(> ~ 1 1 ~

l . , CIIil ,.. d poptIdo .. C

II ~

2 .Soa e
J , 1>Irin

,."',<1

C.-.

6<

<lioonInIt el f ........ ,"""'~


1 J",, 'ocall """",>la.
rIl"'... ~ Ilat...... l. rt<IOlC ....

t UL'ITEC
Objet ivo d,d ...

,,>

I<I<-ou' ,. " ,....te , i" ..:a. eroomic:a' y I"' lIl;C pani' <1< ''''''',''
p<im..ia, y "",,,,,da.....

H IFNn u
Olo",li, 'od,da.;' i"" IlluL 1

p-,.,~","a"

,",.lt"

1, [),.',,:r,h< en 1"-"'.' I"..a. d runlCnido de am!>a>


2. ( )",Ie" . );" " fo"".,. fia> por ordo" de ","gunl.,! YJ",nH'''i<>.
3. h pli<:.l. "
.,;.... l.a. iml"<"'"

C""..",.... 1<kn"rl<~llOOloo )' cOI1lp'",i ""'-,oo. 1,,, 1'11-'11'"<!tI


liS'''''''' fr.. ~ ui"a

1... M"'3.r~ de 1. 1. 1lo JlI'.'I<'~n !Wkm""",,"'''.. al s.. r _

'or.

In do k.,,. (.,.1 , ro . - '


1, La m<>dc>l"
<'1 ....01 """"" ....if""""; m""'. 1...,.. ~.,..,...
do. laI<M twllr ..IIOOillo. n
CfI el f"Xh<' ) laWo 1IoI~
2. 1'0 leo. ,.",..1.'. pr>erid~ "'
ja la li<..",;, ""I<"i".. e*,
3. So oc"'" al " "" , " ...,.... 'lf ,
<.. " <..n'''I' de '"'""""
C-OlIlCL Y..,"'1. N en >Ublrco DI en Cl'nado
"""In u11<1<.. "" , ....
.;,10 Y .,.
It- ....,
de !'... .a>n
...... de E
.......
~ , :1.1 _
lapocno ... _ pmlunu. N.-..tIOCOofC-:l.

Ilol._

,.ptmdcr...."'.......

"'-

a:-e-o.....

Cric

.1.. ""I;r

'<k> .n"o~ ""__ .

...,w.r.. .............. OIC.'

paIah"

. .--+.,__
ok.--."'....
_d<I
.
ul _ ,.",_ ...,. , "......

"'~--F'" .,,~ j =l
"" 1

._-.r"'..,
_"'_0<

do _ _,
I-._f
_d

.. _ d I

....-._"""'

~.

__

..._ ...r-. Ea. _-.oooodno __ ""


~

_ . - ......... _

1I ' , .

01.-..

_...

..

_ . de
I_MiI> .......101< ca """JlIO"
_1Ii .... h de 1
pr-..y "",~..I '_0 ....... <.....
de u.,dt. """ "!,,,f -.:. ti K"" f~"'" n;....11dcoIpco.. poi
lf>._ocu. .... ial y <lfl.....
s.. ....... Io~ ''''''0 f~ <I<l<un>o:nlalol 1'"" l.................
Cada t - - ..-1< ohoon; ... """ o""" ub;c1r'OI do la 110""'" d>d<1'
.. 1.1 )
el "",.I,,,,,aminllO do . . poet"""""
Ik """, ,,~ .. l.nb;ojo de cad a h
,~ de c~"",pk

I'J propUlO de

'"

I..........

lo

1, t:a.f_ ,
", ..t pope! de lo _ p di lo .. ",otdallne, u
2oncdrio> de _,... a . <i dc .. kq>utll....
J. ..C.-..,.,.noc _ 1dcnlrodt lo . . . . . . r
~

,..)._I"""..,''''f,
''''"' )...-..
_""
<1<_

. . . .. ,

<OmO._""

ji<bJ

El ni..1 1 (rre,un .. numo Il~. ,k ", l'''' U" :'i_Id"" m"y .. mpl.
~ .... ",;1,.) ., I,.k "1. I"m........ q.... id<nliri~u. d nn.....: 0 ..'10 ""nI"'. FJ
>csunoJo " i_<I ( p.. guma lllm. 2) rid<.1 .I umnado qu.. m. ",I I'''< \ti <.p"<id"" de , .. m.nl'''" ""In .1 lema pm>lIC"": 0.7' pu.. l0.
F,ul"",n,.. , . 1
, ni. e1 (p<c, un.. numo J dc ..,lo fu<"t.l pidc'.1
. 1....." ".10 "n
""""""~\n y "' .. .. Iac in que .. y. n" . HA del ",ma
0C0l..w 1""" .1 doauner>ro krl"do.. l. ~'J'IC"'-' <1< .. lao..", ..n,,,, lo
t.......,.. Yl. ~ ..MiI> drloq
1.lumoo o al
y..... y ...
tu<.. ~'" .. n I<>mll de rc<Ia<ciorin -=ta: 1.2-' pumo...
e-, J"'k ,...........-c. de c< " "" do ".Iuaciola ........, .... en
d_ """ ,, 'plo,Wu l >rOC1ICodo \00 oc<"""'. q
) que ouItr~
~
flJCfllC:

"""'U

, . . . " " _ . - _ . . . . . . . . . . . . . . . . .!

lo

k ...........

""" d<

"""""" 'fU"'" ""' __, ......... pn..........


Y han u"lo""",, "'""' " P-eialmo
loo. .. u.id_, d< ..-l; ;':
m;u, .... d Kl............
Fn ",.. Iloo ~ un """"" mk>do par;> ~em<'"" ,le ma"""" ..~.
p lon .. 1., .n"'
d<l ""01"",, .<10 Y ... prop;"
ida<! d.<t:i<1ica
'I! ",..
rnodclo rl< ~, .I ",,1il "En .... """,.. hallu,~
m<><1iri,'.d.,
n... con nue.", wm,k ,ao.,,-, .. ,nir ",.li..,.
Del "",.. lIado , ..el. "'. r"' ,1olotcntt l'. PO" ' "l'''''''''''.
.Ii .... AA
"","-.I.m.,n"" o "'m;" ... ocu"" ,,,,", q... """'I'n " " ' uu" lIIla .. It.."",

rnwnI

10. 1m ~ ..,"""'"

"""'I,

d,,.. 11

..

1'"''''.I

,,,ti'"

=-..

,Ir""i, ,

p'<: Ii<a do"" nl<


S o ...."... I"""'nd" k) <:on
.,....,pl,.. B"" " 1<><1", l. , l""',b,lki&'
do. de ",tl.. ln, de , -"" ,..". ;", do . ..I In. Lo eI..ao.j"" ' u" ~" Ia'"
pro.... .,h""""I.1 """"'0 I0<-Io 'je'cicio de
Iu.. in_ <1<1"'",1< .ieml"',
..... IHm. ' n".... oa. dcllipo dc .....'1<...1.. ,lidctlCO 'l"" d proJ''''''''~l It .~
...yo .." l. p.-u i<a del la. pan.. de "''' ''P''i<>nc. "",-oIs"".'."
Ioqw
lo H,
) .. "" lOma de P'''''''''''''' lo que .. "'.
f _ a lo
del
por .jemplo. "" 1m """'>do dodk.;-

.,lO\,

ron.;"''''''

aomU'." ,,,.

abord.... d..._
... IJ~'" d .... ""," I",odode ..
dc " ' _ rapodoo un """"""""""" llo catd.o dol lmpcno R

no. O la ~ aocIooolnaI "'~ po.- .;-.pIoJ


do la "'........
~.... de ~ .... plan de trabajo .. pon.. d< f
P""' ~pond<.... po..,
) lo "'~ de ... inf........ f...... " aluc:kSn _ i..
... ....f
pm<c'd'-.l CSrio F'f'"MI"'" __ "" .. ~.. dol
co
<n

infonn< ( oln_oll. Eft .0100_ qut""" mf"lo;t;of ~I---'

ee-uoe ......., ~ .. ,..-.ur, 1""" ~~, ......~ '.QW

el",_ _ y.

PO ' ti .... lo:..- ........ti......._

.c_-''

rut" de "'" h0l"ioc>i.~ ~CM rO\Ogllfll.. no.. ".".,. I...-Iodo y ... pi...
de ' '''bojo .... hcn'1oo u....ak>
""11" M qw /..,,,,,. ""-
''''~IfU>Jo ' ''1''''''~' 11 41. pUl""''''' ,,,,,.;,,/,. ' i A 'luot """"ll1nu loe,
"..,. lleodo~ . Coo rocodoan """ cn.. l hop<i,",;.<Ie ,,,,nola" Lo pl'<gu",.
~ .. <.."in lO "OfTC'I""'"ri . C" " d "',.." pouo;ct!''''''..... 'l"" he.."", IX>........od<> ........

capilo'"

5 . Re ,",,,"",

uP'oOO la ..laaa ~ kII ,..,.,...

.tomicnlOl) l. cnJ....it\oI.l<nundn panodo> pnr 1.1 ui>WnoU de .jm:


c..... <-<pech, dt callf....->>< dt <No.... A pe<arde ~Iln. lO""
o-.lo 'lI'" l.o., "V1d~. do> .v .l ~ ..in. 'Ill" 1,. do ' 1""",1, " J", ''' ',,,,.
U ' ou"'l '" .\CH' e" lo, " '" lil'''' dc ",""'re'. P,... 1" '. n'o, l. ~'al d oo
de
de k ", p...",j omoe..lOO t<IOI.... ,,'- pnr ~imlde . ...... en ""

.,.mm-

....-.... 0 _ .

rin ... "".... . . ~l ".

Au

.....,;m caM ............- ...

Xlt

opn:ndol.,. <1"'0

oc ....bIo
ea .. - .

,.....
,;.
Se_upIo

,_o

""",fIlUl I..wcm>ur_cah'~, _~ . ~

'0..... loo -.quiN"" b4_ k I<..t. .."viciad k ~ .. aIuc_ ......... :


..... L>c;m 1 """ o mJi. oote'iv,," l!o(C'l""" r<Nodno a crilC'i<'oo clarot
<le <alifoc ;'" ~ l. ,in,,1I1ad ,le , a 0<',",," 01" eA.. Ian . 1.' ..ti 'i,l.

,le. h.bol

a1._

dc .pre",li '''jc

En l1l'ra' Iut..... "" proo:edido e'JlKifi<:.,. t<IOI


~,. mPIOO
UWK'._ u.u... np!<.at~ en la s...~. ot>hpmn.o. gunoo
"-"' de la
~
Hi
cm btf...... ~l .... ptr'"
ccdiroenlal_ ....... deb<~
_dem.~.11 .....
r........ I*
lfe1oadrrdr
1

"01-:'"

......

_U..

,....1....- P'" ...p;trMo . . l'f"'C"'lrm

.... "udca. .. Io,ando II .. . F".... ,I;~

""1

loo. ~_ ~ "'-':P""'.~ la>


uhre el <1 ,,,, ide.l'

<'nr......

medida del I.:, dd :>.." ,.. ,,10a l. p">g,arnac";" de looohl""


d,da<'
liu en a" t<nliOO ~ '''ro. ptrO .in .. l.bIee~T ,o n _ , bu_lI '-O<
""",wd" cnl...
Jrfci_ ~ ......, .1
!'maI""" \<. he""",
.III~"'" ~i<mpl"" <k ac:'i"ldocleo <k
"aIua<'o:lnt<lOl tnf
proo~ .... a>pte:OO'- 1 ' , .. ~,...,.
...... ~ _
Ouo-~_ _ de ...
-P*ol"-f.... p'"
l....,de ...... ~c-'-'~hr
l ...... lfcirt .
JItf<.. dot- c
q
ln de fl,"""a Coou. ml"''
de E.tpa/\fl_
n-Il<lo n"e"" " ,""O: ioo,

1fIafT'''''''''
>mpK""

t,

PROCEDIM IENTO S

. EAtslt".

"..

J~ ~..,. ,.mr~du.,~_ ~>pr.ifirN J~

~.

""Il'. al "wlq-~"

roda _'~"a"

. . 1 J
n "_u loJ .--..,.,... _

r_J~~_If>tI:J..~"t

r_.. . . . . ,

,~___
Ic:u "'~Mc
b .~
"""" pt"t' oJi" , 'rs ~n
..,clll<k . I _1 "'""-.- ..... ........,
.."...---,,-, ."..,...,..xr
a 1""'" M laJ (,...~, <
""b/""" ....,. "'-

<i<Iff

Hcrno< ~2do ea n\< _

S. lA HISTORIA Y SUS

M<'~_ _ ,.,.~

,. ",,. "'''"''''''

J. ,. 1'07.0. Y. POSl'1lJO '

En Jo q.w u ,q,u~ al r" "'" ",' ''to p'ouJu n',,.., "/u~""


JIJ''-'pI,,,,,, ~J , IJW;,.'_. lo" "!ip/OJ
.u,,, d,.W'JpI,,,,,.alli """"d _ /NIo ....,. .... ,
dJIJa
,14 ~~ ,__" p"otl" ..
...I~" ....
"-do. _
_
- . . la ..-..- .

_,oJoI<J, ,.

<u>o.

, '

"''--""

w .. ~d".ofo_Jp......... Jft
.
"'- ",-\10"' ''0-

Introduccin
l)c 'put, ~ habe, 1""1'''Il<1o 1.. flCiJa.. ~ ordenado "u ...l, .. 1'''',"''''"'
""",e .. l~ cap;'alo. .......,... ~n ' " te<la.:c
eon e .. " " ""1"" 0. T..m.
'*'m If<m.. de "",,~, que ..... e.. ''''''J
ligero deroro::itno ~ ;f1el""Oalg<i1_
F.n priDef "'car...
srai~ e ........... de SCc_

~ ...

.. "

...."

<bc~ t.l

'.a.

Ceo-

""'.;", e" la
......"""" "*'f<I<lolot"""" ~ Jcoa'<Iimencalea <k nllC>lra drociplin. dc1.
<umo _

la....... C<lIn<> Ial... prof~ mM ..... _

1aI...... ""

0UIm'''''' ocdno

dt an",nc ~ 'JDOf"""i ,,<!<tm,n - . .f-moa J. I 1'oLu. .... " ""


II.1ho'" " pon ,,,,.,, epi".mol~;< .. 'loe '" poe<la.. l,...I....i, en Jid..-'i .
e.... ~'P<e;flC"" Por lo lan'G
p",dllcc una
"'nn:ncia. por lo
dc im pc "~ ..,,, '1"" J"f<do ""'
1
1Im.-;.. ienlo.
en ...
......... el """ ....... _
&:
~ lDIf)' ..,.,.
.

"ie".

- ","tM_ , ...... ,___


' *'
~. ''''1. polf: '12
! ... . _
.... ~--.. , _
... po.... ,
'. ' 1*" '-l J.l

_ ~Y

"''''N,_..,/<
,," ,. 111<, n.~"""''' la' " ' ..',n, w...oi.., ia ';<0'"/''' " "
/I.. "~.,,. " , .. 2. 1_ , P'f,~,

119

"

~
1 1 i ! OI ~ \ ! l lj i .1tt'lil'J~lt~!iil
,llt.JI'll,rl1j!!!i !11Jf l1 illI'!--~'

f'

I!tllil
til ;Iiitll
! t ; l :ee
' " 1... 't
'...!!.-.,
,,~ l, I "';'i"'li 1 1' ;- " t Hiit 'I h~ ifHii ~H ~l
."
'l'
,.,,!\'
' !l!j ,1 ~"1 ,1!{'! ' ;' h!. 1'H![t~11 t~!
'1 n II ' ,t 1 i ' , ~. t ' L 1.,,'

~ =

"<2'

il- _

~ < ~

;':! i" il"lt

<1

t ~!~

\' ll~' if il

Ir
!l!!'!'l
' !," . ~1i 11
tti:
~ t U ct:t J

PJi H" P . 'l


il;ilff !i,lil'!li!
111It*~, I ,>~,.o~,~
!qlpl
'~l!inf'nn;~H~
. ~l hlE~
1>;"

t
!'1

f!!rr
'~: '~ !I I ~; rf
' ~': f ~ l " i
~
I ' lhl li' ~I , ! ll

nii{:'il ~i{~ii lII!:


2

..
.l , ' 1 }"!
'"
'!
..lIt::.;;:,
~
~
.
.
;til"
~_
~t. !r.t'~
I

8'

1l;;,lf~:~ eo..~

l] ~ ~ ' i W i 1; ~ p : ~ j 4

l. .JhHlnnIL.f,',
I!HtlJh:UHi:l i,
a

~Jgtl l l!' ~ ~'!;['c'1


l'lf fi Jft!lfl!I!?1 ';
' ~ " .~ I- ! Hi!.H !'~, H
~, JfJIII'/li'l'll ~!~!.:III~'f ~ "l'II!~!: 1
! . l!'~il~"' =
~ : t!J'IJI~J[!~iti; ""lrl"4'
;fl'J~'ill,J~l
ll'l!~
~!
~.
r'j!
-.1,.',
.
.
I~ !,!l:!tli/t ! .'1"
... . .
=1 . -r. '0,
i o:11 . , ' . ~ ~ 7 ir ~ 1f
JI 1!fljl!ll!t!llr 1,~~Jr!lt.'f l!rli'llill
:~s . ~

.
~

II'~

III

a.~l:.

a~ c

~ Jl:l l !l~ ~~!~' !;

_ _

,,:1'~
-r;"-C3~

.....

!.J'fl'lt~l"
",'~!.-,I~.
~:,:~- t!! -JI r l ,
t ~e ~3;c

ii illl f!tJlil!ilft Hrjrm l~i lfwwn


f 1!IIi jl !lft ll ~ tilr'ihlrfi i.~t!,n~
' _
r fJ ir':f'111t !! ._'1' ."",
rOl j!
P"F.
I ,,'l fi!
. " f(tl
.. l ' f!.ll
-

' Ja l '

rj-It:

1 .. HHI

. ~""H r ,rr
~li'BIOIi"Ii"Ol

;5 ~~" ~l ~

ti~

l ,,~, ~

'il'''"''

;-~ . Ol; ~~iS.7

~ t~ :rtr-~i]

'l""> ~oo ms fue"a, "" lI".,.,. ro, C"n<"" amcnlC e'" La liuJ..,,,, cita
p" r "el prim< u u" ", t>r,, ,
<D~iDm~ dr/ Ah/m'
~""'e pam,l<Jrill

/J, =/ a .. OOJ ~'p'ru/x) "

,.~so h ..r ~I pJm" J la

dr ~a.J(J "lO " ~,,~",I(J (JpJ..uJi~INk> .',

Jun' " al " ~n , fi"a<lo de J"~l. cabe aadi ' ~"". en I~, i "<;< ri p";no~'

"'" ... h~u.'. Cn l. p.I.1n en plur. 1. ht,lo r~,' . '" .~"""'a de' ign., l. n.
l,;n a 1"" le, hmoo i<l1 <XIllllre'. a 1", le'l'~''''. P<'... m..... l.
Je l.
I"'lab.-. prov...... do "", ",da. e. deci ~y~,. . yo ' . 101 " ..1<>1" ,.)"', , j
~m Juez. era p"'~ue . nabia "i'lo~ y. 1"" 1" I;>n,,,, ",abi . l.l< ah que en

,.i,

el gne go d,""" la I"lat>r hi" ori""''' . <ll"',f;ca,a j"o,. de entrada.


p.. r~ u c e,a , q uel que . .. bi.~ y <ct>l1oci la ley; porq" o . r" un ,",'>no:'
duo o'l"' " o, y. ftnalrn<n'~. "''' . aber "ro
" ;00;1. tlcoc de ~ .
Trai\<> QTI", pnwinicmlo de h,,'or u,g;",. hi,,,,n a p.lobr. 4ue adqUI'
ri progro"yam enl" on l. ",ugII' GTe<ia "':> nivele... diSlin,,,, de . ignifi.
"ad ... !in primer 1"8ar, ,; .. debiaju.g.. e,. lL.. ce'atl" l~pa" y.,. y.
O" <1>I,,,,,,,,,,"ci . ~",be' .) proceder a una ndag. ci n. una ,n"",u~a
cill, JuzgO' hoy' "" lon,;. " habe,
noproduci,k, ,, ~Vl"''''''' un 1'"udo . partir de prueba' Y leshmon i", pa:1l ""'lc"O<ia: dc
ron el
..-n,i<)<> d< la ju ' he ,a , Y jUlga, <' inll" ,,, bk ,in auibi, un y" lor y U"
"""ido C,,""'''' 'O los """" huma"",. IIi"oria. puel. f"" e..'i inmc,ioatl.men"'. 1"" fICCC. idad de julf'"" W," uplo.-ac in , Id paoaOO. Ca,i , in ..,.
lucin do """unmdod, el po", del 'ioempn Ik " , a de'ign.. lambotn ~(IrI el
1.ll~'" de hi"oria el <on,,,,imicn'" o =ul1aJo <le 13 b(''Gt.m. o mda~.
cill. Y final"",n"'. y denl'" del cOllleXl" i>eltni<". con l. I"'I. hr. hi'
"",a. '"' Ilcgt . "gnir"M I. mb;';u 13 rel..;,;" octbol" o"" ita de kJ que
.. h.b. inJogodo "invc<tigado, En '' '''' ''n..... i. """ l<>do lo ., 'ten'... el
.~.-oo . his'o<iot . o,pre'>.el ~uefCr n d~"" .. e" '~r."~ do algo . ~ el
. '''l<'lfiq,af'' . "" u1l<l ",r, en buena lgica. el quo ~>CTTt>ia o n:1. ,. ba ~I
"" " Itodo de la ,nn",,' iga<in,
Rngomn< ~tIC se oos di"" d"" cslll d'gre""n do ulla peq""a parctlo
del nKilllionlo y ~;gII,fte",lu ~l l m nltgK" de la disc iplina. I\ " l<nem<"
en abs<>l ulo pre!<nUn al,""'" tk v" , ti, cult."",n,e e,," lin", ,Ic<IKaJ <> .
la d~ti<a ni tk "",Ii'"" un nhau; ltv" r<>md<T de "" " '" <1""""'" lo
11Ifgo dd hem l" '. Si "',. hemos pcrm i ' ~\n e' la bn: v~ lia:""ia ~n ' u on
g"n y v"""", a <k<li(O, le c".lro ..lpi<",I"," ' '''''''!ltic. ' I"""'riorc,. n el
liem po e.l""'l"" "", parece po"",ul ..me n' o . J idk 'ico ....llar en el
o,i~en del y,,,,.hlo y <n ' u <>" luo;<I.. U1U1 ~ra" de n,i Jlld hum.... y. 01
mi.,mo ' io,npo, U" <>nkrI ~cnri,'" del ~proceder . dol ml<~lo. ~ue n<>'l
pan:cc: I""enddmeme "mbli\O" y e>ela~
1, Pn:g ulll"" e en el "",,,,,"'o
2. Indaglr en o l l' ''~

.>ab,....

.i"".

'.!>e.

3, 1""'"'......

o"~;:\r y
a p""ir de f....n'.' y te" 'mon"", d,,,,,,,,,,",
4 Comunicar lo y;"" ~ "" "", lCiaIJo" " alntluy"od"lc "'.... ido y vl1kJr

,."""rOO

la Hi"" ri. pIIe.. OOC" ,""m. m. n,. ,~I"",oouda ron la. Idoa. de la
cm"""" <le: un juicio. o"" la .;l\or ,n y con un senud<> """"1 de la e~ uidlld, Cuando, E. P. Th""" p""'
el "Si" ... ""S dice,!"" l. H'''''rL' no
dol>e lamentar... dd p"" " k>,, "" I<lc:nlir"'al'" <:<>11 " ,1""" defendido. por
",,"lIT, del poud<>. y. 4"e ,le .. 'a 'lLUICra e>lc
><4uierc ><-"O'ido
para U"" 'l.... .. ydi<hos "al,,'e, c,,,,,muyon lo ~"< ".,om'" de e>tendct
... n"" W" l"'O""'le. "" se 310ja J<:m..,i.d" . a pe<a' Jc 1'" centena,"' de
aho. lf.' "ocurrido>. dd ;m""I ,,, hum" ", que h,l(I nOr l. ,Ii,e irl, n. ' ,
Que la Hi>loria, pue. TI<> .. a ..oojet i'o, -1(, eu.1 00 'l"iora deoi' 4"" ... 0
,,",illana- y jUl~ "" d ""'-.k. e.... mt. een'a J o 'u nrigen v;.~u 4ue de
1" , I"";'i.i"., "'1 .,i~ l " X'X}' n Ta m ~ i" " en eSle n. ,,, m...n,,, de l.
1li' IO, i. "'" 1"'1'<' idom if ic. r .I ~ u ",,, de las .fi" ,,"f " '''o, leorLCllS de
p.,,-. Vilar cn"""". ",.. ojemph defi,,,, q"" n"",,,o d'<;< iplin. "" l. n,
e. que d< ,, ~ u . <:<In so nnmhn: ,an,,, l. n,",eria tkl crn"IOC'mielll" ""mo el
ron""im,~u, o m ismo' . fu doo:ir: 1"
se ud."
y e.tt\k;!u
.... del JI""-"'l<' .. trav, de . u. f""n'es- y el ,"'u;'oM!o y/o c:ornun;c,,'i6n
de 1"""e ~ Tl<!a~a.
,,,,'" en .. ~tmdo l u~.r, y 4ui,j, lo m... in' I~'rta n! .> e,,,..i.ta en el ho
ch" de que la Hi..<>t. de,de . u " oc;m,e"''', procede p" me m por una
presu nta " un. ou" ", ida<! . ilUoJ a en el 1"""0 que ;ml" ,rla "
ser juzga,l. on d p"''''''l<' a cOlllilllla,'i{'" indago ron Wl ",o'loon proP'o
tru l'o rio lo' indicio, 4"" 1<: """"",, del p.",,.., y .... evoc. y recunslruye J'4fac<"" unLCa, fi".I............ "" 'o",l1aoo" baju la (,,,,,,. de un ,.la
lO ear..... ''''.du "''' un. volor""in e'pl",o",, y . un ",,,,.L En ,lcfiu," ,
va, f'<"lo n..""" en ' u , tri~o n, "" I'l"'<"" qu< la 11 " 1,,,-i. ---jXIr kJ me",'" la
Hi. ,,,,, . , uptt.,..."",nle '; " 1par. la e "~i\anla Prima,ia j ' Secundariapttcdo de'lig." el oo"''' de ' " e"noc im'e" t<T de la m m p", n, i"'" del pre""'e. Y C (>I1 <11<, no
da:ir ~ U. . . tr.,e de red""i, l una ' <><:e<in do lloC",,,cd " ,,cn ln. <"YO n, t:~,j ,u' " m, ,,,,, pn:tg'o.ivo y fd i.
.. da "" ~n"o""" di" . An'e< hlen, aque llo q ue e..u<lialTlOO' (.unque ..
site ... l. Pn:h,,,,,, i. ,, en el Anll8"" E!,plo Oon lo cultu,. lU1a:a) debe
t""e , un' "'l"'ocu.ill q ue nynde . ""mprcnd<. y . ..h a< n.....lro ""Y
(se., l. I.....h. p,:r"......"' e 1"" la SllJlC" '-i' ''''''ia. l. i,np" rt. neia de lo fIde
cu""i6n "ll1 ""' ~ ' , el ""1"" de una ;nsl,,"ci6n. la 'ok..",,;o (k m '.... d<
la eml"" ia de " " O, c,,,,,,,"",,,,,,,,,,. ,, un i.in .... ~tcli ..o "',,"' i. l. do la

""'.e1,,

'1""

-;>.,"''''''''

nece,".

q"""'''''''

E.

o. n~)M'''il~''

<Jp, , ,,.. p. 71

7 ~ , VU.AR 1' ''lIO! 1",, "" ' '''""' .......Io0/o.", 01.1 .<41,,,, .....,."". baoc<_
(';'"" . p, 11,

P I' "1" 1"

IIlor"
I" ' ,. nnnuun
"'

'~~ f c " 1" '1 . 1 ' h


1
11
'-tlll

81" '1 ", . ,


t 1 ! ! I ! tr ~ O I"~ll.
1,11
.
','
i
1 '1 ._, Ht~'t tf.H !: l 'n 'h!pl
1,lj!iljfl '" ,qt,il"~'" ,il dl~l.1 {
,!I'"'H
1 !t!,l(r f!~III HI~!lf ,.PH
~;:lOt~ it-1.~ J i ~_~ !;;' jo 19
.~lrhl'1 Ili f~
~tf!H
' PI ' -'1 ' ~] ~~I[~~.'! Ijt~6 ., .~
~
~'"
~Il u ~1 ~ g
O""'"
I
"1
1
~ . ] !t 1~f .
t!jd h ~'1 ...
~ ~ &. - ~;. ; t" ..
HH!'lHi~
H Wt<l <~ ,nli 'pl .,hPr!'1 (Hn t t;h H! 1:
E~
....l;"

~1" \'

~:...~ .

H
F~

1"

1-

r. . . ",., .. ~..

l : - ... "" .liI: .

J!~ ~ a

a.

lf

J:
10

"' "'8il. '!'- "'~"

..

"

1"

,,! "J , 1 .!t'";o -,


e
1' ; ~ '~jl r" . . ' 3'- ~ -i . l t. ..
L
~
'i
"1!;~
Hi11 .!, Ji~ ":.., !'~H.
~f'
;1.~

.! - =- .....
_ _ n " li fi

11l!l ff!U !

11

,(> ;

L'
~

!~! ~~ !JrH~

,"

'/.

:o""'l'"
, d ' , ,
~,!Il';..~

1;: Fjl f, h

ao e

~ 3!~'~~J? ~.ff~
.. !. -." I" . !-

[~t~Jl~j~

flitlf"'
1; ftf ~ffil!~!!ifi~i~
f.,. ..~li!I'
t
1
P
!'" tI' k 1; ~,~~. -il' ni
I ~

'~11!1
". 1,11-'
~ . ~" , HIn, U" 1, !
-I Jl
"!o dn !i''; lr!'
l ! ~h!

""
i 1&! l' a

l ... --.

1"'

~
P l l!.. l H
h

se
.. ~ ~~

l'

ee

Hh~Hm
~ ~_lC " 1'"
in'"
~~
.. t1 f1 s
o e e I! ' '
!'

11 -: ..

__

~~l!

Il'i ."

:'

,~, a a !ll' -f r~~!l.j


j"!''''If .. lliji'!!.
i~i- ~ ~! ; ;o._tt,! l~~ g

1i<l' ?
I~~i
~ f" .. C'p
q
~lf~ft~~ii~il~~~l
_
.
1f~~~I~~~ ,l._
I, r .
!~Il
'!11'11"
e r s ' ' r,!';!o!!. -!.... .
<j1t .mQ'i
~ ::;. ~ ~ ~ a~ ~ 1 J ' o- ~ 1 " ~ ~ ~ i OH ~!ih
:d f
lll.ii
1 1. l rI; 1 I~!~ .1It"~~
llj I J i l l '1
I
'
t
1'11." r; !..", -~. l"f,!",
'd ..g!i~Sl':
?,>=
~I';
= ~I "_~ 1
!: " "
It
...
...
~lJ
~ l'
n~l ' 1~~ .
II
~~' 1""1
~ .. J5,,,,I ~~: 1" ;0:1
.
2 "11
,?",.
~.I f i
!"
g;,;l!lr
gl1 ."~ l ." ~ I 1
~:-~ l'.l!tf;,
p'!m J ;. ~ ~I';~; 1 2 lll' ~ f ~! W
", ,,In ... dfH~'" ,. ! .Ji'
!

_ ~ I'; e

il' t

~i1--1l'

;ll

Ii

~:;

!L

i!::j c"

."

!:1-

t~-!,

'. ..
.. i{' ~

l:'"

. t"

. ~

"

~'
. ,"
_
e""
c~~"
.aj'!-"-~
-~
."
~- ...
,,,-- ~!~~~i~
rt~
(~
fi
~ ~-~I~~I~~.~
l !I~t~~R~

" .l. ~- 3 t
~s,~~~
~ 3 ~ ;:~' D'~ 'i!!l.t
~ a ~ . -~.~~'l'~
i i ~ ~ 3~~
r
~

1
'
3
~
~
0
2
~
S
~~
~
i
~
l
~ ,~~ ~ :"",;3]
a j:;l
r~~ r!.?
~ g,:::aof~1!
F ;.;
i
~
'" & -; ~ r~' ~ "8 g i' ~, ;.
~
~,!
~
~
es
a~ s~
~~,;~ rs e , ~._. ::r - 1~~~."~ '
!l";~" - "-":t..~
1 g"3 ~ "" ~ ;;;-1!. ~~, ;-;., '" ~ ::".r. & ~ 3 ;;- ~ ~ :l g ~ ~ ~ ~! 2. ~ ~.:; ~ ~
i .. ~ ~ ~
1':. ~
ti g ~ g ;: r; ~ ~ a: ~ a: .. I t
] ~ ~ e. ~ ~ ~ lli ' ~
:

,o

']g

;:.,1, 'J,

n'Ji

n_

~.. ~ el~i
!
i
~
i!
F~
ti!
,t!i
~.i
~t~
i
~
~
l

l!i
~
i
[!i
~;
~
11
~-".~
~:;
~rl!.S,~~"~
,
.
e e ... na~,, ~' ~8-~ - ..
;.2;; , 3 ;; "'3~~" : ~Q"
t'

i'i"

:;> .

II

; ;;

.. "'

2.

.. "'''

'

'<

-]-!!..

,,';;

...

~~ ;;, <> g ~ '"::> "e, %_ _ ii1_


~... ~ ~::."
~ !! ."" 3.~ ~ ::l lO .. ; i~ :i " ;;>r ..<1 "-~ ~ S
e:~ ~", .1:., :'~.~!!.
~=' -":"-
",~1i-!o
."Z.9~'~
- :l:!S-'
~ _
,.; c.. -'- "" <: t
".
,e ,",. .. _ ". .. lo
"_.
~ 'S=' ''z'"O"~?":>.&.'"'::
3 ,.. ~ =
Q .. c!'
,
"
,
~."_"'_fO
,,"
~
;
!o,;,...-~:it.!
~ ::; '" n
. . '< _....
~ n ~ c.. c..
,,~::1
; c.. :. ~ .. ".~'"
~ c..
r ; ~ ~ 'e ~ e. g ~ tt ~ i! ~ ~ ~. ~ ~ a ~ B: 9 ~ } ~ ~ _. sr ~ s %' ~ ~~ ';.: ~
~_ _i:~:>e3~. ..,,,
s ~ ~. l=!:! ' I!~~,,!,,'<
J.r..- " . ~ 8
~ '" t;.':>.It::.:.,.. 3'.::':>t.=' S 2."'
e-;: !;. l'
~ '" ''!OCI':
c~~,.,,,
oi ~s~]~ 3 ~!l~~Ill"~ 9~;R- r'E ~ ~ ~&.gl:li!f!:~ t F.Q
?: "' :;'~;f~
-::"- e~t-;1 r"c ["iSr.'
,,~~=E" ..R' ~~
~~ ~~>;~Sil1~~Sg,.,
"~;<l"<l~"
:

.<~,,
~""~~
it~~._~-~~~ )l; R, ~~~~f~. ~! ~ ~!~I~iSO!~ ~ ~'
=- _ a
i< '"

".!
; ";! :: "

i";>;.,; ..
,, '

...

Q.

';"

"

;;

v~~ e'~=- a2" :-e


:;1.'",

-;; .. "

"

1;"

j;

~, ~ ; ~
~e~ ~e=.";"a e=.

1;' '"

"ii,,~,;
!i"lr ..

.~~~
!\1 ' ~~: il':l'-!:!;;'
~:""~
2:~8:"'~1.~
g
g:'il;o'3-
3
~
S~~
~ t ;r :1 ... ~. ~ ; ~ e S ~ :.... z: ~ e, 2. ' ~ ~ , i ~ ~. ~ 'S- [ ~; ;'"-2~
~. ~
)l!t"-:

~ g ~ ~ ,:1'~~
~ ~ o~ :";..c&
"'" ~'!2 ~'8 ;,..~~ 3 ~ 3~"~;ii;~~
~::~ e-1 ~6":;;"~ '~~o ~~ ~: ;
! : l i"'g;-~~
~ ~ t 3 ~. I
~i
~~~
1i-_~c.."e~~
~ ;'" ~ ~ i l19
5 1t ; i! . ~ -~ :
;..'" i~ "~ ,c' ~."c..
,? ~ ~.!l:
3 ".;~=-_--a
_;> ~O::l~-:;
~ ::l'"'~"'- ' !o~ ~
5' a a

Ji
..

.!..

11 ;

g'"

....

"<

; e

r.

O>

't-

::1

"

'

,<

, ..

~::>,

" . ,>\ !i-- ;

Z~f ' 1' ,,~3


.'''
~ '''~ ~
-, ~
- "
~

;J"

""'
-f .
~ " ' ''",-

- ,,;; r..c
=:
I
~ .:"""
"~;'r.
:;;'-"'~"
"'''''''''''''o~~
"
f
"
",,-"'
;
~
f~~'
~
=:
~
3
g=
3~
::"'~,:",,~~
l ll" &i
H :~~:;h~ ::.~ g i!'g l "~' ~.""
o 3 ~: 2 ~ "";'; .. ~
' k ' ~ "' ~ l "'" 1~ ~
~~ ~ e s.~ ~~.~ 'Ji~.

~. .!!; '" S "~ ;; =-~ 5': :: ~;:"C


..
~ ~ ~~
!' ti,,-~~,:!
;t iF; ~! r~g,~"~
~. ~ f~ i~l~f~~. ~ ~~ia~t~8~R~~iil1;'
if~ '" . =: ~ ;;" O( :> -~~" ~ ~ i ~ ~ ! ~ ;:

l:' l ~'n n'u:

~ i'

!;;;-~ ''''~t;::ltji~

:!

;. :I: ;

",,~~,,::,.~

" - 3 "'i'

It

i."C

'"

C>

e ;<

l'i"
l'i

-"'f r.l

Co- !,

_..,. F,"!2.

c..

..

::" 'T<.

"'- ';;:

"3lC"1:;
'- 5"1r2
t""o.",,,,
g
~
~
a
~:
~
g
~
s
:
?
".
;
g;:<:
~.
~
~
;
~'!
t
~
~
~ i' ; -[
,- '"( '; ~ _ ~ r =. t ~e-~ :,
- 0- " ! .~1!ij~- ~ ~3!! <>-~1':i' ~' 1!" " ii" ~ 2 o:.~ s~ ~~ ~; .. ~ ~. 2 ;" g',~
~ F. ;;,5 _~ ~'" , J!lQ;7;O;:P
~ :r 2 ;", ;;:~ ~_~:;:- ".. ~ l!:" f_ s" .~. ~_._
~ , i:
~hdi. H~~ f~ , " i!'~
""~'-1
'f~
Ir

'-"

_'l.~

-~ Cl _,

~_~

..

i
~~~g ~g~~!~~~~~ 2~~ ;~!;~];~~~
n

"'~"

"l'

I''~~

:;

. ,.;" ~ ~ >r" ,.,'~ ~'1;:l ::.


HPnhpl !l o,
;:; :- ;t ,,il ~."'~;;. , ;: ~ -, I:l' ;)< ~~"'c..,~:; ~
~. ~. ~ '< !2.~ 3 ~ ~;; ~,,~.~ 3 :S ~,
C
!l g;
-=- ,," 5';
- e!, o
c"" ,, " "~ ""'!'
.. ' < - i l "

".

lilHmqn
p
~ t HH~t P

-,
...
..
"1'11
".
""
":t~-q q!~ft ~~
-- , ~ ( . ~

~ ~

..

[3 ::- :i ;

"_. _

lHt i ~ 3Ii ~i

11

; ' f

! "' ~ ~ ~ i g ; I~ '<~ 1 ~ ~ ~ " ~ a5 !;. a ~~;: ~ c..


n

3; -':3 Clf i; lii! ;- '<" ;. J2!l ?" ':l ~~ :l_ ~ ~c"'


ff;;
S.!l..
1l."
~:;"'~
'~ q~~l ~ ': ; ~ l ! l~ol i;
; "" ~ ~'ic";; E. !"~!!
T5 s
:;:o 'l;~. " ~Ii" ~.- 1!i~",_,,,
~ ~ j ~lF3;!:>~
"'""'!-'z "'~ "' ' '~ .."" " ~'<
' , ."~."
i~~ ~nHn!~ ~.~ .Jl""~3"
.. ;;"
" ..
~ ~~ . ,,~
~ ,-.... ,.
, .o t o ~
~ a, -~ ~Q. ~.S1;o' ~z .;~;;le.~
; . ; ~;. ~ ~~. g ~ a ~ ~.g!!
'
.. "",, __.
"3,<-;
o

?.."
!"
~ ~ f l 7.
-=
"~-,,
_.
~~;.;
%.1':
'< !..g-o .... ~
7,
.. ~~ a::> ~n,.~CO.3t
.i!
.",~',<
"'c ~~ ~ ~;~:l,7; ~

.., -jI"

_",&!! _ il
""R--.!:.~
;~,,!"

';;

~
!l.8.~!.
.
<> ;, ,, ~,, ~ -;;-"ll ? ,, =' ; !l ::! ~
~ ~ 5~
"3 T~. _
~.
[ :>:--8. 8:} ....~-o
~[~ ~:<
; ~ l ~l~ e:.~ - ;;:9
g '1"~ ~ 5~?!;.~
;:
~;.
~.~.:;r:
t~ f!- '; :J ; -~ ~ ;-: ~~ ..c:1 c..T!l
~. g !5 a t :t '" 3 i ~ ~ ~ _.:: fr-i"
Q.

H lil""'!l ~t3;'"
.
_

~ "
~,
"~
o ~_.~ ~, _, "' t
.,.

Co-".
~"i ~ fn~
,.. , ...~

Q. '"

"c:: ~, ; ;.
E:- ~ ~?f
- " -'_.1'",
0<" -~"2'
_ '"
~~.
~~ ~ i
~O '<~,,""'23.Jl
7 ~ ~oz ~ _ _,
::tai:: i<2

p''''.'p'O P"OvDlve, a ",fIt .."".. wl>rc ' u ,n,' "" " OII. Y '1""" ('lO<
""'l"' n..... ,mpootonci. la <"".,ene,. de .", ""...-.:.1, .
"'''''''''' y el "'pl.n.... m'emo do ." mIodo""

~'" voIven""

.Iid""""""

3 . Virtudes educativas de la Historia


S,n n'n~"'III" do: .........oo:ar y coo la 1tIkn<:. d< ah,...,,, l. _tr. """,
d<nci de
dn<:;phn. .. podn_ """",.... lIahW "'" 1. H" h,""
""' la lwfllola
Y ~ afInRM<loo que e... .... pmtt< ,,,..
pKKlfId,l'Ik y
e> """ _
........ '''".. po-. "'~ al
P.
VaIefy (vt
- . . I )~ la l'ftI"N ,,",,'" pu<d< adoo<. IW"
- ....

""10.

_af'_ n"""._ ..-.. '


...

~.

"

...,_

cIol. hi-..lor" .,...._ _ lo> lIc


con..d act.. _ _ , e""""lIfaaon ... 11
~

e.... , :: : . ~
11_
Y el "....t.""C<oo.......... o-....... o'*'" el $adOde_

........ o Id -dod "'" la .... yoria "'" nIa pe.


"'I""UUI dcpt. . .
"" ....... al,
do ... *lCi..imIo........,.., Ddoo ... de _ . ~

mi' _ "
d,,,,,piIM en .......... de huoniloW e 'r' H' de ..........
"",,'iv "''''''' "1"" _ _ e inlCn"- tboia" a _
........
II<D'I de ....,... "'...dad ..... """ '" """lo .... f<:JJd<'l'." ptnaI<.. no loo pIa-

-*.iII.....

u.. vez .1";"""0r,_

.contJn_..... "'

e_, qw 1, H,"'",. n o...,.a< ocrmu, u.,I

,.,. , . .vi<1o <nldIMza,

"""IV<"

Pn_.. , Se<tInd;o<,. y .. pueda> tducor......p.... ,....,h.


rla 4"" ..........11 de lo , impie def.........""''''". de los p" "e'~'"

...,"" que ,ml*''''' ''' docenc ..


De momeOID. """ compL>c-e ,.m"" en ' ugen . q ue la m.."", l li, ' ,," .
<J'IC . ..."" '" " j ",, '1u"...."" ,.,... lI,u,. <.Ic
penpec"v" ",i, i I.,
'1"" "" ,Iu,""o"o 1", prole"""" pool.",.., de lii 'h"" . p.'" n"
imj,;!. ",.. mas
lanlo ' u e".. n. n.. como 'u . p",n ,l"'l
huy
",,,,'hu '1'" de r, Oc 'Mn'~OI". C"",,""" '1"" l. H"\",,. eO l. e""...I.
<le """ l""1" ;. ~o (" roda"'."'o .Id cs pacio.' delll\"' ''~' ....I>o lado ..'u .1 y uo. clCftlI oJcnoodad o ....liev. sociol<ml""al de lo que oo.c..... n\OIl
1',,, lo ""'..... par. ba<l 'o'~' do "ue<lr. . .lum.... y .I"m ..... , M P
P3lma"o' cuenta _ d'VCI1Ida ....:<1<xl(~. """ '"'" I'""'tt e"J"X..I'II<"Il'.
il. " ral' v, de ..... lIl,lidad de lo 1liM<>ria Y'1'" no mi....... la _ari6t,
de R;>IIItli< a.ul" ,
En
i en ""n do Pan. R<JaIL di<ho ;oul'" flllC """,,-ro de
va... '"
p..-.p .. DInOClad.o de .......... <1':....... qur .. d,n......
~ ,,,,,,, .. haboian .,..., ......,..... de _
el ,,,,,,
Iouelp de ....... ~ l'n<>to de Paro.. Aporte la ... """". i.,......,..

'"DIl

.,

'1".

r.:,."

"""""'>d._

"".

del es.pac'" q'"' . ...." ... t>an (,:nor-. boon _i h.hf. o de ~olrar en II.~~
....1 EMe . " ,....
p." [), Itam... . . el . .n d lrayeclo Plli..
1
mMul~"'
obonlula ... ..:I1<ia de .......do R,i" i",,, de .'elll've.
fnco. It
de pa... forlOWnlCnlC """ di.. ClI Romo. ~ le 1""JU1Il1<Oll
PaI..... w ""'" dcI>oan ...... Q" e, an. p:r ~ .,u.uo< S... PI.-dro <Id

II.,,,,..'
1>,..

1>."

V..,e-.. P"C"'" """ "'.. e.."'hc",. ~ '1""-;'" .....1""" ron",mplar el


CI'I el "cm
po. f"Ic>'" """ no _
la _
min,m. ~ r...... ia ~ -.brio IIIotri.......... bu >l........ """ . . el Col,
""toial .-no
Id<. "'"
b Ieaa _ mo,.;hoo <:*01
tlo
~...., "" "",olasj,
..
de.... do.de n
",-, cr1I.Qudla
e;i.~ I'ed, A~~ 1
_ fiI....i'lO<L "' - . . _
DO
lIold.t el.ma- R
-auo H
el,.
b '-lo F
o" _n. " "'''' "'" ~ ... las
e M'
<te
Roono." ~de.......,-.'-....-.""iC<e
,~
., al fMl'I'<'CI' ..,... ,*"" de .. H
Pm> ~
ho1Ioadoo paro
v....... e,lIdad. no ".,.....
d, .....,in """
1- . ) ...1 desp., DO l"Jd'an ~'ta MI
i..". dc _ ..... fa:t.da
<Jo .. "',flCio
dc .. 1oO>Ioria ...1...... poRIlIt .. ~
... ~ _ con loo """OOC"bk.
,,_ eoolal<.a\n. T<>do el _
"p" ,, """""do poi los f' - . ....do ~j't'r: _.w. """
f....... ..,. ""'.........1Coh ..... loo "lit..... Inv"'- Robto Iloud r et
m;. mo "-apnltn. s.. ""ec/,<""" del mgndo CQ """"........ 110"". tln
",hcv. n, le t . ..."" de
f'fobable .... n'" idcn" r".na n l.
",. hd.d ,,,.,,.1 y n la o"",,. C'' '' U tl. ... ;n,e",,;o.,.oI.. ) uni.....
f'g""O ....bi."
C""" n<" ' """'amen... que , .. . 010<1.1<1
l".. bo put
de v..t. ' O"., 1""""',...... ' Id. "'lellDr. ><1 de",Kl.J burn
el munJ.. no ""jo c ",< ''''. pan 1",,,"'Iid:>d de se, "'."; ""'1
poi pan.
del puJer "nn co" ""
de ,.:,,""'""'" pl.n... . , jn roake ""',,,''o.
,in una< mimm...,,,,,,," ,'. '''''. ' d ~b.n.6n .1< lo per'ibdo .~ el
oIo.........-.:cdc l. ...."IIInI
enlomo. No ..,abo" ~,,,",, ,, .d,,,, ni
,;,;" de lo. 11",.....,. 00' 1"" l. n:c'~n ~ h' <I..,oSrafi. fr""","" . 10' luga", .1< l. _mor, (una ,,'.' uo publo . un edificio .. ",Mil.", . el
nombre de " o. <'''k_J ,
C.....""I... ~ nunt... re.olidad. inrluso f',.... ... ~pl.vel "'.
...Itado de 1;0 lli ' ""ia ). p. h. WlK>. <oooc ,mic,,'o . ~ _ " , .. ilila
loo....... ..~ de un enl<'ftdim"'-lIIIimo. ~ en ~
de .. _
.. de" 1I," on. .......... '......JlIOun'....r<lw.. p""'aot.;. ... pnmora "''<Ione, . pues. .. , _
_
de las ~

e"I,,,,,,,. CUe8uel ..... """......, d,flCllltadc> ~......to:-

"*"'_

.,...p;""" la"""

.mbIctoYo_

_.'iII..

"""'pr."';.....,

.""",.J" ","......
",Ir""',,

'aR

~. ~

loo """,os
. Ia

cIeI
) ... dfvcna..
'
_
1
ont. _ _ "'a;;vdo....
-...... _ -1"""f1lnda de la
alea """-

"'" cono<ft' . . "".......

las. las"""

La H'......

Y' el, " ~ .."", P""""' , a_ _. Ioqooo ..., "" ~..J , r", .... MI ........"
_ _ _ Lo$.humomdodt '

..... ~ por'" obp<> .... e<OlIdoo>. lo - . . . r-d< ayoodu .--..


~tll"c.lI",".""""'''''''''''<I.,. .-.~l ..
....... r'~ __ dl! lo _ ..1, ... ol< IocieMlha>PD"'''o ~ ....
~ ~ -JI'" ... no el
el< .. pI'<Oh1lO """" _ _

__

<OIW<_

qooe dl! _ pt<XC"lOPI:to. 8<lmd6. el N_do .. H.""". puedo 1."",- <lO el aI.......Jo
... I<Taipoo C1l, u ,,.1""" <k1de .... e-pa;.." b m,II>In .......... -.pi...
de ... ~ un ' <IrIJ _ i<-.al . ' ~" .....,..~iM .,. 11od...,..,._ .
',m,:o"" "",",o,,,, de ,. H,..,.... _It .".... e'" "",do j' al:'undan.......
M' 1""'1 .. .ln<ooji. ",._Ahl ""..... " na do la>
del ' ''''''llU , .....
3"" "0 JU icio d. Vol"'y_ E< 1- " " " ' 1"" ",,,,,h,,,, "u ".I ,k' hi'(Ufi .ro1... <k ~ <I ~ lo e"
I."h", lOdo .rI .U pr,m.".
I """<1'" "
u". , j,j,.... de Jo prop;o l~. ,-" llur. l -ej " di' ....'"
" tol_ n n""",.
no!, "' '''''' lo 111<';0. drl .......... polo"""" l. &Il""~" Y el ~u
.. coIco:ti"",.,
IIpnoos ........ lo om. ._ de "'1"="''''0. la
de\COnf...,,a:m1< \o " . .,..... .. la I"", r",ooci<\n'" l. ~ r &01
fl _
cieno ........ P""'- ' ~ ..... " .........
<al COI el
11_
di jeft'lltuda. ,,' ..0110<'0 ~ di: ..

e-"

ic.,

""ror'

"",a]

.""II..

incw-'"

....,.."._. ""ro
"

-.

..... _ y

1'. . 00:

~y.porlo_.....

pnr _""'

_..,uriL.....

, """"'" """ ,......... . - -

.&_...

d< ............"'-10 -.dad ,..~~ ~ y -

.. r - . '

~ .P ~ . _

..,..~..",,,.....__ ... I._n."'-d""",""


11
Io>U" " " " _ . _ " '

. . . IoH,- .o: "'

" " _'a.

.. ..,...,...

..-_"""'.
_ h

..... ..

"VI'..f.. .....,...._ _ .. _ , . .'",..'.... ~

16 1 1"""....' <lo l........... "''' H~"'....... 1<... "'1"" ...... bo~ ..


_ . 1.Eo 1"",., lO,"" , _ '" _
.. ,,,k.,,,,, "'cObol>. y
El """'" ""..1
1_ _ .. _ , .. ~ t"........ _
....
...-_.......... ,
Iwpo._ ",_ooIoJ.O"l"_4.. 1 ..
_.~., 1

"""'''''1''''

-.._0<0

no,.
. ............' 1 1
_._13 __1

-.-

-_
. .. __ ....- " "' .. _top, ..
1
1

_
_
_
_
_
.
_.. _-...._ _--_.__.. _ ..,.,.- _y .

- y.... . . ..............
._.---_.1_".(_._" 11 . ,..
. - ......
_

.. " _

_"'_.___

......

_ _. I-J-U<ao_l

_ _ 1 11
_ _ _ ...

...

....
.... 1

. . . . . . . _ _ ...

..

~---

401

N F. _ ' ..... _
_
Io_
k
(--> U

Dor_

"'1 ..."" .C_ _ l'

01"......... __ -'-.,. 11.n

__

'10">""- ('''''' vw.-

,,, ... . ~'''''''l''''''''' or:ullo por "I<JC'<O;m.r.. ~.,tod,.",,,,, 1... m'.... ) ...
..... pooNl<O c_
ulc... ~ u-ili,,,,,....... l conl.-.l,,:c~
""" ... ..,.........., del ,,>11,..., ..-O(-=-. ~ ,..." do lo que- .. "'"
... ""f'do ,. '"' < (N
w. ti tCf <1< loo - . . - - .._ ~ I ..
"""'"""..... lo -.pi
Il"*" c _1
__ n:1.. i~,.....,
""Ji
EAoc:Mf ~
y por .,.,., "'" to
_ _ . . - . -... . . .

) ........._.a....-) ....4'fO'..Ja,.. f _ ) .... _ _ puedo


...... <1< 1101"""..-0 <doo:on~.'" 11I
(no Io...., ~, .o c~
.....-nariamt'Jl1......
""""""" n, do-o;.....-~ . &noon.
cn l.. _
k", ori~, ",".,. el <1<
10 ""'<lriro q... ..... ton<lutido.
...... om.. <le '''''''lid'''......."'1 con "'. ronflitl,," "'" .".." y .."'r-

'"

CIfI<>O'"

""", ...... ~......,. y "" '"~..,..,",..., de><k 1""'l"" 1I~" h"l,-",iog ,1it...
<1"11" '" "', "" ",Itu ~"'en.k:., ..n. <le la. '1n...h........ " " ' Iiv. , de 11
Ht<!o,,, n l. """" l . !:nI"""" q.. e Jo "'~m",io ."I~.:l , ", ",,;hi<l. ~
(Ofn:~"I. 1"'" <:->do V""""in tl n'" ,o" 1m w hit.. IOI ""01" O.""n""
"""'" de k" "",d,," do """"""it if~ Y,...1.. ..... cn'ocamenIe de"'" el
de "\I' de " ",....,..,po:oo;. loo h.. "",odo.",,' de .. ~ no'"
ta=I q ""
c.- '" luro::ionIIl<IId cdut
...
lo H
~ lUlo- E
"""" ~ ...................
..
" _.dtll"nl .~
~~
_ .
...
<1< f--...... i........ _-..J_~
u udo ..

""'*'

__..

en"""'" _
_ ~ _

ltpcf

.......KIId _

o ~C.._6oc[_t-.aIo..-",,"""'"

c .... _~1 dctot ....- uno de loo ....,..".... .se 1ot1L"".

/\oau.se " H , .-u~ , ....,...te: .C""", "'/11'_ . loo H , _ ........ vio>


pr... l.tl.aJ< pura ~
.-,.Ia w ..1....,,) .'I'"rfi<'..-.... /tu
rtr-"i'" .n " .... Jr 1>"
n __i
ia ....""""'/ tlll...... a .r.r",
Jr ,p ". ,.,,,,,,, ",In."",. W 1"'>'1><"""" J, " "''''' ' .1.. 1I"." a

'''''-'''Ir"'

,.. y,., "",, /" ""' I'I"ein " ",...;"," ,..," ,"nl;' "";,' """ "."'/. l . .1
VII I.,J,,-.J..., ""/",1
,, lien, ,,,,,,.,,,,, ""'-'f'I'" .."''''"" -",,,.,,. 111.... '",,<1.

" In,.., _ """'/1.1"". Fa " '" R' " n _.w"-;" ndmJ..", ,",,',n d,,,,,,,
ck ,y'",,,,'.a..k. -n.-k. "" "".. ,..,. . 1 1tn-Ito Jt "'" ..""" ,>hl,u.
JI1" ".1/..,....
nudo< .kfrr...,IIDdn.<. SUfO _ _ ..JIun.. .. " ''''''
ntl""" Y 1a__~ . - - , , ,
cu1'llnIlYM InJ
"...., 'a-

1"'''_ ''"..>t. "".a.. ... ...c-u--ttr~ .f .lt_

. . .... '1_..

_a

JJ/__ w .........

uoI~ . _,..,

.-4;~_.

flrrM r"'J..~".'f"Y_ .-.rl .... , l_drAofo"",*-"Jr . .

~,...""'p"""

..;

.. .-"""t<<d.P'-_"JI<>

_ loo - . - ...,(V " " " " _ ' . _ , . ..... _ ;fJi"'_.... __


<Ir' " _
/iutJOld." .
C .lo - " " " ,1<1 h l
F_ _ .. """",bit. ,.,.
d.. l
_ itnt c......" . .~. ",on t"
0 ~,"""Ie .
o .. ,..... k ario"
. i<m p.. q" e ... oj.. ""n I1 .n..",. ok no ""''''nn.am

k........ Ydo<hone"'~ t 'eoo.""" "'" do<hone.. "tad ... U,,"",. "1<',,.


<~ ..-iak..".

w. f

"Ne:." h'''''"''P'oti... ~uc r--.Nn ..... ""U' .....

........ 1mpatk <> e..:nto< tri....,.;.,) ~ mopl"


.,. ........ do \00
0 - 0;0000:
Ea dor. ,,,
dol
$udoodo" H.-.... f~
loo
y
..
-.dad ~~.-Inpar _
, . . po
qK k<'J*'<. u lo

la-

~ lf"'I<'t> o e_I"""';_ do

'''.''ti

. . . . . . __ _,.w._....
lea

Iad .....

.... _....,.... ~
la_JW
- . la tIO)- no JW"U ~ drN _ .-lydo

j' __

~ador.

... , rv-:.-

~,_r-*,

lea<l<
C". . _

~w

).~_".....-.- _

po,~I_

......

en DuolIO ,..".
........ . . . . . . f.,...n1 .. _0d0d. .. II
~ ..... It .....
ffluo>anoI ~ ............ ro-. mh. La
~.
I bw
al 11""'"..... en 1. eocutla .....
la. het-m< <OmUn<'O
do: k .. padoo. do do""",,,dad <uh"nll 4'" e ni....,." d """"'" , .
MI eje'......... do 11 e,nl""'. poI. n.:,.. el
1"" , Ia. l
ton <1 tin,oo !in,,'. do 1... do""J ".. hu"''''''''. Lo 11'''''''. ""nn,
,. rf IIv"'ll('n'. comf""ndt , <n . 1f""""'''. la ..i...."' ia do'
:i.
t~ ..

11,_
""""1"""- ""

de",,,.

'''''t.
<',,,,,,,",

""""""

""'1"""

"It", '....

d""". hlc ,""' ...;mkn'" .1...,,",," "" .It" .." ,It un. d,,,,,,pl.. o <<lO u....
",oh"j" I''''I''U, """'"I>II)'c 1 tm,., , 1n t<", k'>!"," . lo "'~"mcn'",,'In, \o
bo,'''' t'l<'<\. ""
, dad ,on,:"" a au,~ ""ol""" i";"""1, <1 <umcn do:
.."lo... , " tu. ,,'"
PU"'''' etl1'''r" loe proc.di
m ..","").)' 1'. .....
'''l......,')'
li'af
I'Lw d< .>lud ,,,,", 1""1"'" I'f"'b'.""" -.1 .. o " do lo ~ qu< I.a
11,,,,,,,,,,, putd< dolar ~ loo al""""," ~ o laI .1......... do: ... .....,., ... f"""" ,
"",1 ...... In pe""". - - . ""''''... de ..,ualubd ) oc~
__ in
wh,.,-n loU '''''''P'' "he< .. -.....dol<> <k
I!. 01_
do _ .
too:f
.1 """""
~
S,,, ........."
nplOla " la dl<< llQ la I~ ... in'" l. H........
ce-. 1"""" <k """"""""""""",,, C'CpOIu", dol iDdividllO < IR""""""'"
do..s..:-. .Id "'f'i1nu') <k I.a _
...... do
" fll'in dol ...
.............,. ~ ...... m.."""n. 1'''''' m.<1"
ffluo>M'." do .. 11 ," '
de .... )'<1' coJlolt, aUn. L. H,.....,.
r-do
ayudar. loo ,.....
1""".1 mundo <CI ~'" v......, en el
........., do:
"Mbadulto
N..... n
1_
y .Jun,,,. d "",,-.m. n...
"'Ul" ..... Ied.od
<""'rlo).. cul'
" "'''''' caJoo d,. ...... d",c rc;o ~ """",", ico r """,.Imrn

U""

.m";"'" i." ."'"


,,,01,,,,,, ....
."""'l...

'-"'fIl

01""........1

.-:,""-",,,

tIIn"'.... "'..'

."'''.1.......'
1"" . " )

'i'....

11..c
...." f
, L ~ "I' .. ,
,11. "'''MM' ll'X " _" fl, _ _ "'.......-~ 0"""

1" 'A(,U,''''1.1_ .

lo ......,.. _

".~"

' M. ~. 'W)
~

11"

Il.w<_.. p. ""

,o "'A' ,m" ""'r< ""'C"10. ~u en',,",,' c...",hiante r pue,lo I I.~ ., ",


......";u.odot. En ",te "'10f00. con f,c"''''''''' .. """"""It... ...... di . ....,.

rnm ... ~. procc.kn...." de ponKloo po>fi''''''' y 010 rul"" de ""'''N''' y .


flIC"I"'I . y ...... mu) ,,,nuoOOo po< loo! n,od.... ,,", romu"ic... ln .."' .....
) po..- lea pul>I;,;idad.."""-'."'=........., <I<ocOD<...... le. loo olumrJ<t> y 1 .
- - . . puedcII ....... al~_ f..;ll<blto<. de do:.;od,f",.on O ....
....- .......... ~ _ ; . , ... do H i1rona ~ . ) polin,a
.... ~ 0III0r'>lK d ll'iO J el ....... diol p<>dct- pol" ..... loe d ..._
",
pbro .... loo -....... ......-..polillf;(lf) . """"' _
......,..)
<lo
100.- ~ .... loe dccto:I <10 k>........ . Ea <>p'C.... 1cI
do pn:>o
......, o.-.>X< . . . . . . qw....,~ 01 '--.po>
do:
ida ~ ..
IosVlpli<ac~""lo ..",0lIl. ~ 1"""
In.)

,.,f""-

""'n.

_t"'-..o.,

_
1M
., d<t><1i.,E>_IaMl"'...."'" d e , ~ ' ~llf'Il
.......,.,
an<ia Ioc proccdo"-"'I . S,,, ~irn .."'''' ...- . . ....
... I f _ )' .,. aln....... puaInl ....... ... <1 """"'" dl:1' ' 'N I'' ~
la

<"

. idlI , i""-ilno Yde UI ocio"'........-o <OIlfu.. ) .........me" .. incom


f"" ndodo. """'-.. =r.oI<gioo """'C<li............
e",",,, una "'.....'.."" '.
de lo "..,.."obd .le c. idctlC,,,,, rU
"'Ie'
criucoe..., l. ,,,r,,,,,,.
d,ln . u"" l"" Idc"',iII
, .mlol"") oon,,,,,,,dodM. un
"i<> <le Lao. e. phc,,",ione< <r""n'... .,,"""'_ _1"' .... <1 ""00 .le .. ""'...
obd. u"" cieno ",,,,1 de (111,,",". la 1lIIo,luW de f",",nl
~ pl"," .. w
prc. " ao h,..rio::.. poo,m <kl
y. ro_"I<. "" "'uIo .... la
",.. 'l:iI Y del 1 1'" en
ni
dl:
pwdt ..,.
.... liul ( .... i.... v
1*'"
".... do
criI
"" .. -...Lod
Ypodor op<r..-'" mon<n
(JI d"""'" qw loo _ar v...~ l '
piJI ~ . lan1J'OC'> f'Uk ...... la PJ>i'NI: f,.,.in .... la .....t~do lo H
p>ra """'"'"') aqwIlM ..... _ ... .,..,.,. _ _
_
do
-><......., do la .II........ - t o
.. qw _ .II.~ Y tnelri .........
F
110
f"'-""'" \o
de"
H_
_
pn
hC<:ho qw
patOU'. pn
..."...ud: ................ ~...
m la a'M'I""
iw diM>a Y.. k
_ de h ; - ' _ _
,,_..J
I""<kr'" publKO'O Ypnv..te..- Pocqu<. _01,......
lue""'lD<CI1< L,hmo J....... ~ \ 1.
L... COOl""i<J,;" h,.. <i<'<><
una ,ml"on;m,,,o .".,....'.1 . ...

,.les
""nt "'"

d. 1".

.''''0 oo.",.

prc.,,,..

,"",......

"<el,'.

eel.,....

'"*"' y---.........-.."',._
e..........
por"""'"

./0 v...., ~"," ., lO' ' - _ (."'..... . ",~.", .. '" lo 11.""" .,' "
!><f"""''''''" Jo f d""...... , ,.",,,,", ,1< '0. 1.."" O.l<, " ,. ,.... ' H,",n ,
- 'J' "',.;" "'.".1,,, " ...,'" ".'' ' ', ' M ~ llfxlK <. p. ,. y ",
l ' ~,,, l. ,,,,,6n ....1h,, '''''..... r,,'" r. rt. . r 1 "".~'"

...

~., .

I"~" . " ......., .,

oIr"" ..."", ",'''...'"'~ J, ""'''0'''' ,h-!. , _ ' . " ' ..",.,, "" ...,,,, , . _ '" ..
"'."1'''''''' ,.,"" ,.._...... 1"""'" .' H'." ,_,,,"",.' ,...",. ' >p. ,U .. P- ""

Pa" ,~,"'pr<>I... r .'1"" ."...",'" do "~. m.n 1,,,,,. ~ ca" It~li


ca. en el n.O"...,."" 11<
k" <"l""=' Y r"'ha. y.1e ,Io: .~>nar lo'"
b "" ~, o.Id I""",nle "al'i',," h<Jic......... 01 .........I~
p"ncldi
roo do l. """""IL!'un b;"n, do....lc ctI.i>ks que dob,an "". rnl<'.w.loo ...
el..." do ( ,,11<'''' ~i'lOn<"a ron", .... """
el prn6do<o t... \ "~._,I,,,
' Fot.. 441IY.1a (0.. do ....... dol prnodcnIe A,afIa "'"" ...._ . 0....
el hl<tOt'1adur 1<_ 11.,,11.0 Yel ..... fe<" .... J. "ntnell ..-..... ~i.
,",o do la dur. "'''';'''K:o"olon: 1.0 Lq ole ",......1,_' 1o"'..,.. K: ....,
CaIaJ..... y. '<lianu ..h ... do ~l do fe_di: IY'U, 1"" ........ l""el_1e
"""'" &..x.. do r....". y Gt_ 8n'uoi'tlI. f'I"'l''I'O de un bbro dol pmle'
.... C1lano<cbo "..- ." ",,,
""gbJ
1
klwno de
19'>4 ,. mel ""'" "-'
_ pan<
i~.1a """''Ia~') 1.0 -.".
... ,.,...J
_Nn
inima "'kta>,;i.1
""'
)
ol liocmpo 1li>It'w.'O,
f'l>'O
, .. uona. oto.. ,
" " - - .... La d"i.....", ~ . , _j.
do
100....., putdc Iltp
~ .... do .....
,aoJo. aa,..., """'" eJC"l"'"
""'.K dol m
;.'''''' ("''''''''10 do
r..-bdo pti... ,pouoo.l< r..<IoX
do lo>
intcpa-

,\tdo:....-

".Ila

aa."

""""'be.....

M,,,.......

llOl,_"""

mente _~" ..u:


d4....., e.",."I" Jo- .' ,~"", " .11"",.~t. Jr '" R."rJf"."
tu, U" ..u.j~" .." ..'''m"u. tir .'''tO- f:' 1" ...
'1"",6If u...d<t
ptH LL M- w "w. """"'o. J. IUIk.. ,,,'J1,. "" dl~' ,,,., lIIu/,,. " /.. 11
~,
.11"0,;,/r>ru olu/"ro; _Lu ....
J.. /" .nu';"",,,
JI' ,,, H" ". j" .."/,, ,,,u.l,, 1", 1I.tu<b'" sr' "" ""Ii.~r" "'" '''''''/, , J"
""'''' "" ". <r",,.,.I,,,,,o 1'''' 1" pJ"hJa Jr ""_"'d ,.1>1...., ,'" ".'{"".
~
~e"CT"''''''JI' .') ",oe
.,,,,~J <ir
OIM
,Ir 1" r".'I'>1m"" d. /" /"-!!(Ni". ./ ,d. <i'" b""/" "" ,,,/,,1
fi~"m .."tr ,' _/iN 'O/cM" 'I"C rindr "U "'rr'~>ri", pi"d, ' " ide" " ,I,,,I.",

4,,,.../

i,,,,,,

... S"N"''''''''

'.IIC'"

,l. ",,,,-,,,,,,,,,... /"" ""."''-'

,r'"",u,

,,,,1.,.,, /"'''',

C,wm", ~LI'" "" ht.n ",""':""' '; 0'


-"" PUe' .,...."' ','''' q.... ~u,-d. ,ube;""'"!""",,, """''' ,.~, ~"" lO Hi.

.".;a." la eJ u'"',;i<\" " , i" 'a" . y Sc.'UlKla,ia 'iene ." 1"n,(,n' enr" y, 1'' ''
1" "'n, o , ,\rd ,ClO',""" ."..,~ .nla " " e'''' . I>oolu'" hill l "i .." " . A""

pod,~ ...." ~~ad" mo '~"" .."'o< (romo ... ""I'aeld .d "".~..d",. do


01.... d i>.cil' h" ",..-i.I<:,. 'u (Xm>o::tI>ilwd. I~, ~ ron ;o<; , ,,,,... u,r""'

_in pctdrr .... irpi~ de ... i<knliJad "I"""""*'~":" "" ""'1'1""d)' n. ,,


blilidad de (aotIf'O' '! ohl'"1"" de ...
qW1 "'" """'~. ",:.""b" ,."
d """"""" u. et(c.l. prn;> "ree""", que ,.,.,."..- .uf........ "'" lo "I'UnL1I-

ud,,,

do lwuo _'~

lH'-JACOTT ,

<'.... M.-n-:JlU C""'. ,

...... _ _ .... -..

"

'

.H_."-

* _-.bS '

1'...... .. l..." lo
"'" M'

"""m.',

""r>I ' ~ ~' d<

1.....',.... _

'" , ..",_

"",O ".... ,. ~. II ..., ''''","'~o.J<>o .lt 1.0. .\""''''' [,..... "'" ,

.... , ' ''''''' l. ,lO" ,..

(1." 11_

. ,_

Ikl<I ..,1 f'I'


' .." '

'"f"I't".. '''''P'o'lod<. d< "" c. " "'<1'~ 1' '''' ' 01 ,.. "l ,"".l"

.. "".to,de" ","'.lrKlo "'" ,"lO "" .,. ",._""~,"". 1""",,,...

f'n .. ~ ", II"',.-i. 1. " . ,,,,,,,. huy ,~""'ycn<!<' "n ",n' " lo. y 1'\1<:'1., re

,"11 ""'10"""" ""1 1'<'" l. ro"':li".... ad , "Poro".. """~a bk", lit,,, d

d( hu y 8'''''' "'" 1"ud,,,. d~ 11, "oli " la <'<luu"i"


' ,<", uj. y k<undan." S,'" .u hd~"'e"""''' c<rlirUOll) potr" ....d".
"'lOO'>1"d ... "" 1,.. pi"""" <k """01 u cllrr~'-III. ,le: 1. Ll )(;S E en """
ro...1 de ... Io~

.Iu",,,.',,

4 . Teoria Y pf'dica

_.

........ ~I I"''f'OIIO <Ir.... . . . - . 1"1-" \00 ~ de la - . . ,..


lo

. V" : l

do la 1l ,,1<~ '. ,Ill ) ""'''' ..., .1'''''0 )'O ... l. ,mroJuc,'ric' <lo: ,.....,""")0
Tarnpo' ...
dt
un "" e"'a"" complct<l do re<u""" d~"....
"de
1,,, c n' ~
III .. k,:e"", de e<>n1t"Io. h.,,,I.;",,.
~"""ra .. ..ocil'" ," "'
ho ",is preci.. Y ",uoJc,,,... pl.n...,...'i mi
~. , ,,ak.. """' 10< poet:d,,,,...,,,,, de .. H,,,, .,. J ,torno ...
puedM. .'101 "'''ft. p"'''''''. . . . . 000 Md<.a<in del "" ........Jo p;oro
....,. de lICWfdo COII tllIItIuok.> d..J.<.1 ......... ti n<al ... ~
h....... .
4.0 """"J'O<. o
pd<t>c. do<:<:nIc.
Pnu
p""'
__
~ pt<::>p<.>
,""'" do..,...so .
_ ~aIidOd <fK y. "" ..... ~ hoce '
' loo aoI~ drl opat"
<1". do
ao _ P u < J __ ~ d e r.. do"r'<>
11,... . . , . . _ .. _ ~10_" PtdI,........

'*"

"'l.

pl.","",

a ,.

po'.

,_H1_

_odo ... ~p<>l.icoolyen ..--...lIIIlU


_ _ O'J

"""'"
_

~J

_~ .IlO,.....,_
""odo tI_
..
dt"'opI
,
'""kodoo
~ ...joo. E
H,_
, -.
bita
do: ..: p".. I
lo PKhi
Ju.u - " .11M Y
....._ n IIIIICtIlo " ' " c"",f'ka. Ea
,
, ~ topklO <lit ,
1n
/en'", 1~71 y 19761
p"'. pedir
~.'oodi""... <le Pr
Y
SccIll1llor.. qw ~
Y .......-.- un 0:1.."
,.
..... ~la"><>n
'nh
_
y ...-".
"". pon.. d<
u n"" eomo di.'C
,...... muy .......
l-OdornrMr . PlIM M ,,,... rnpeao: los " " .. P"''''- ~ 'm~ncjo.
,~" rdoo;;. .' ........ rmprurodn. d< Ioc<:ho. 1 ~""" 1""" H,,,,,,...
... l.4 1/,."";,, "p",..au
"I~" ti'lo/_,,/t ''', ,_~."h1, "t
la. ,J",kJ ..,.., ,....,.._' . ~."'r,"""M "'-nt..,(" " .~,"i,'o., .k "0. " .
rs. ",.,.,,.Jr. '1_ ... "",,,,.IId,,,, ~ . /0 _n",.1a ,l. /". "n,,,,

e><:""""
.........-dt......,
,.mw,

,/ro,,, " ......

l ' '0 _ _ ol.oJof , ''''_ _


"'m' ~

"'_ _

1" "1'' '''"'' "" "

u_ " ,.

, 1>0 ,., ," ' ,........ ... .-.jo" """ ~ft


_
""1".... _ _ .... ' ..... ,." "
.. _
<I _ _ "'~..., ~

_._.. .

... e-_

,.II' .......

_ _ t..- ~ _

n_o "' 1. , Jo " .-e.o- ....._ "" 1... ...,..


<duc", ojn

~,

" "2 ,. " """""

.v

_ '

.....- . _ _

_ _ '"
..........._
''' ~

_.- ..-_...

~~ """"-' '''' '' _''''

"' , v ..--... _
_ _ ..... _

, lo< "".

'" " .....

..!. .. ,...., ''"'" .... C


. . . - _ . o I _ "'"~

"'" _ _ " _ " ' . _ _ d'lO ... .... '

~ " " "' '' ''

r-o

,om.," ~ .. ojn ~",.., , _

0_

.. _

.. """

' ..

...
_ "-.,
, "' _....e--...
. " _ . - I_
,'>< k _
....
~

Io<.-t '.'I-"

.. p " '

.. .....
..._,... ...-..
"-\tST1IO,I." _
,_
.. ,._...,
,._
..... _, _ ' .. /2"' ,_..-..... ,'_ _
~ , a---."'c_

6.1--<01. US,lO.. ,. .l
;a p

.'.11

'''''.<t<k""i<J ~h ""ida . ",..-orl",_

J. /JI:p , d, '-1'. J,""" " II '}/<N"" n

,>idaJ<, Jrl "",d,,,.,,.

'''o"""" ,da. ," , ., ... ,,,.

pre"';.""" " _
. ",,, Jr 1"" 1.. J,/""wtkT _ f><'tl~ ",.,"" _
1"'<1.

",., . " .. 1" .. Ju .,...


,..-..1>1........ , a,_h". ,Mal, .." ... J . ....: n.oJ,. "I"" ~. "I,v.""
tWN.. -' ~ E>I<J" ul "'--'

, " ,."'.,,,..

da,.."

_SI"'"",.

"''->w.. J< ;oo.


~.. ' - " ' prn:'hfdo

....Id.... y ... l.,

........, . . -.do>

<nt..... ... """

lodad

A..

'-

"".n

d<1 . "'.

"*.. _""'.

Iv
\.oJou.... .... ," ...

,,,.,,,<'<101"" <k " ' _ . d .

-.-""",

~ ~ .....,

,....._

01_ aouili,;'
__

~ _ ~

,.'. ' _dd

,. flI'1.....

~_

<lit .. H..........

.,.."..,.. ~ pk
"'".cadoo.
......,a: .....,. <fK
.. co_lbo&
lo <!ctIodIo , -.... p ,, ~ 11 .,
=Liad ...
...-f'k,. _
la lIoWJiu.. ni . . o6lo
adeion ... _
dll"'
de lnd
100 ,nlen.
<"-' odoocaI
do Lo l hu "n

"'*"...

..... ' ,c_,.

u,.e
"'' 'tia'''
- _ .... .,.,..

- un
p"'......... "'" ~"" y wa d
(o ..._ do _.obIn
" '''''''''') tedu<_.I""JI'II"~I. ~
el
"""" I ..ok_ .
<10, ... por f........ """
'"" ~ ~
,_
<le a<lcc"""
,Ir .. ~I.a .1. , 'cori.o.
llljlf'I'fI<I".I
..
"
d,~ ..' "'. O "",,, ,.
<Ir """","100
""""-"<:i<I pctm. _
n.n" . ' 1<. N.l/QOI muy IcJO'l de 'ocon' r~' vi.., de ,,~,",ioon , 1_1
..~Ir, y

On o
tn-

pne''''....,
1',,,1>""'' ' de " ",,,or. d, sc' pli

I<c".')

C'Il b",,~
""'.n
l""CtN.., e. mufl .,. <Ir",,,, do 1.. ' "..l< , llc .nu....
"'" P,;m. n . la ( '"~'"fi. ) l. H" " ..,. h.", ~<ICda<~'

." l. "uev, .<1"


, " b>" n.. ,J;" . n un
<I......
"'''><'imirm" .1./ _,/o" "",iu l. "".
''' ' ,, ' ,. ",.1'",-,,1. <",,,,d<) lu,}' 1" .t' ''ca . lo, pm y","'!'" <"m'ul , ,at

.f"

"""'.d. e
~,.do' y l. " I"aci n do , .' , ".11..)0, "" .. 1", ho.,,~,~ " ,,"",.
eom " C
""""''''''''''.f"""",,,,"'"lmcn~. <Ir la d;r~: " I!...t cI< .1'f<IUl'LlJ<

pan i, , " l. ".hdod d"


dr l el"""""""'''' <Ir 1. d'>c'ph,,",~. En
l. 5.."","" . 0010""
H ",,,, ~ " 11.."" ....... pl;,... "..n . p<""
.un dmItu do ,n",
" ",bol. {"i..,..",. Sltcidla . (;""""'fI" 1/' Jl(H-kl .
k> q... .........., " .. lCn&nc'. ..... cieN .... ,d,od p"'o .sor.......,... En

_.ro........
_
-_.,-_
_.........
,
.......
, ,. .,". _'--0.0,..,...-...
-----_
.... - ....
l ' . ..... .. _

. ... _ ~

...._...-~ _ *

_ _

...

. -_ . - . . - ...._

\I .CAIt . f Tfll(l. 1l P"'" o . ..

~ ""'_'_. n

~..SOO

U-,.

_~

_."f,,-.

$"

~ .

'* .. C _

Ill~una comunod.d .u.,;n"I'ILU, " .00 la do C" alu" l'. ~l ~o""",",~ ,n l.


ESO " "'1'1.""'0'" (..... ill. S(l"'il"'.' ~ La II"lo1ria. ..,,,",, ,j,,,,,phn.<

e,

""R <o, idad prvp'. l' e1 a"'CR'" ,jifere"d . cla. '1{' .r'''''~ h. "a ~ I
B><h,II~ ", uoq ... no c"...' U "0 "m~ n dOCU nl"''' '' "no i.L. p..ee"
oomo .. huh, n 'nllu'Jo en lo, di.<lim,,-, ",lmini. l,ac i,,,,e. 1", ,,\okl"'
'roo.. ,k E." Pcd Y 11.0)" Hall"",. "S1l qU""'" la J li,t,,,i,, n" '" pocim['>Tti,. h".I. k" deci-i, .,,, ti<: ed"d.
d< ""10.',><10 cn
y "'-"'m.!. , l., hora , 1~C1"'"' dcd i<:....... a la d, ,,,ipho. Ji,mi <luy"n '".p,,';'e> d. l. p..",n, .~al que >e 01,"" en el "",,, 1 ~. d~ IIU P y COl!
p<" f." tunu, la "0I1c~ pci<l del cmric ulu'" 4u~ pmpon~ l. LOGS E
ra'. el Estade>, yen eoo "",ue"" i. t.mt>;n 1"'" 1.. eo<nuni<Ltl<, aul1\<>n,.... es <le ea rauer . bie rto. y 1"" rt"l'e<:tOlo ' urn cula....... de lo> '~n1t'"
podrin ~.uuct u ""e, " a, '" OpIO ~n l ha"", o ",n"xio... s d~ . u
I'roy"" Cunie ul." 1"" ncl" o' ,I,,<,p"n .'c'. 1='0 lo quc se ..tien:.1
a'co oleJ Con""imiemo <1<1 Medio <le Prim ia. """sir. opcitin eO ~>lo.
m,,"""tos oon;isli, n ."",.turada en "n id;""" de I'mgrarnac;(n '1....
"O lo '1'" '" refine," ~, "",al y <" lIural. fuer. n bJ,ieam~nt~ de
Geov~fi. ~ Hi" ' 1I1lL ~l)o sd< d prim., <Uf'" oc la etapa <I~ Primaria' 5,-

l '00"""''' ''''

I I Ea..< oo,.

.. or....-. .. _ ..""" pi

ron"

d< ,. ITl<'oJu! ",..

"", in"">n_.
del ............. ..,..t"... y"''' _0<loI.,.;.
I' '''i '"''''
oc lo
... R..-
,.. """" ._. """" ""'" """', ..""" <;'"''"''
~,, ""

r.,..- n, <n
.,.10 '" r<fl<
mol. ,pI~.""" <lo "'
,""'''". <I 1""!l'
"""""'"'" .. ~ ~ ,oI'i<''' '~ OIusr..,,,.I<.. ",, _

" " ." n.oloA ""'..-_


' '''' "" ~on"o "' ,., "' ,~

&.e_.

JOj""",.. ' .

no <n 10 U

Pmu<
V. Jooolo oc """,,..

,, "... , <.. <"".

"

I""'i"""""'"

n ... ...... doI

"'''.''' 0,

In...... . . . - . , ," ..
lo ,.........., '*'<.

....... "" .~... ,'><,~ . "'J'm"d., ,U<""'" _ _


I<nol<o .. ..""_ , f .~ , ~ , .. ' ''''''". ~'''_

<'l._

do, ...

""" lo>
.. .,.., .reno- _ ,..,.., '""'" . ' ~' o pro""," c~n'i,,, I ,, _
"'_ _
for
lo 11.. ,.,. ; 1""" "" P''''" ''''''"''' '
,
, ".1 '" 1 m_
"""'" lo _
" " ,.. o , ..1' '' ''''"'00 >o'oo ''' ~''- ' ~ too
1n. ...._ <lo

,. ,<ooo<<pC"' .

_ " _ d o <ril... ,.............


~ ~_ r, "'''ES1ROo . t ",~,. """'<fI< ;M, J<I ""........, <1< lo H'--... ~ ,
Op , "
'_ Ikun<r d<f..fI4<
111_1I0oI' do b , di'p1,
'1""''' J< lo
...... ,
tll
ONJOT . o,. <;,. r, "'"l. ~ Kl'''':JAM. ' 1'-"' ;' & '" "" _
_
qoo
"'"
"
"'''''r''"''' p.... t. <R _
..,...,.,.f.o.....no g do "''''1'''''"1."1 Sq;" h, , r..",,,, "" '1"""''''jo, 1""4"" !"""""'" ... - . ~"""'"OfIJ"""l
",.. 1M """,ople. " po;o< ...
"",,,'0 <l<
l .......... ,
_
... "" '''''' ,,,' ' '''''' "'"'' <le 1"""'0
..." ,,',...."""""' . P. \I~_~FJA\ot . L..
)OC.." .
l . .. ,..d.l., e.
C..ori<J y,,-''''_ ~" . """
010 lo "",,,,oc;',s"""''''. p_ l. ~ " . , _
lO ~"""', OA o"",,", "" ...""'
lo Comono4od 0_ _
<R , . ,
..
. ......in Po,.... "
-00
e-oim","'"
y C.I'"'.... ~,, _ _ . pr<t<_ ca ""'
'" ....
pI<rl><n '" hobl.w. ...
11 1""'"

...... _y ... 'm...,' """''''"'''''"'..,

"""ora

.r. "' '1',-..

,,"u','." '" <1",,01 c"".._ _

""".10 ...""'.,"""'

0/(,,,,'''' """""'"

e_

p".....-""""",,- .-./'

_dio,,",

r,-..,,,,,,,"'_u

h.y...,,,,,,,,,,, .1 A.,,, ("""" m""""....

Soc'"

G."."!;. ,,

"" 1""''''''

"'J.., ...

M, oLin; ,1<"", ~ I l""K' e" "" del ""nlula, io ,, "".a I"",;t>l<. Si HO m"
falla" lo, ,1"1'" ,f.o 1", 1l11,,0,,", """'" ro 1", I"'i'<", M lo Lin;6" Lun>p<a. 4
..cep.:i"o J,' l'" n u ~. 1 y " ' pa" ' . t<:Jd<", 1", e ur1i~u l ~ '1'" .,.II<n.1 .,~.
OO"to do ."a ,db n ,on ,lo Geognlfia ~ Iti <lona_y ~' '>lC O ya m""'iol., <un i''' !.' , Je Ji, ha, d i,ciplin. , pl.ntu'loo pa '" . 1'",ooi ' .J~
1,,, 5 .~ o.. "J>tJ, i,Tambin "'lu f d,krente<?"
AIIaIl."",,, . "t~ , <1< cOK....tar el mNoJ <l MI h"I<"".dor/a. ....ro pro.
blcma d ~ l. <n",n..n'a de la Hmo.io: '" .","'~'a . l"ctKa . ~n ~1 ....1a o
f,... ,a <k d i. Y'" "",ococ,a g,'oc ral" la p,"iv i,f,l<l 00.1 alom,,,,,I,, 'IJ"~ las
m""""",joo,,, o/....",d po.- e! p",lc",,''''~''
'....... , lo> d,,,,il'lin,,, <k la ~n"""a'''.
u" i"" it. " . Ll n h , iml""liJ . , <1< modo ",i, ,,,,be,,,,,.1. pro... nt"o 00 'u t, ., . ",i lt" didOcli, o U".
100l' m ,e ilt d" lcona y d ~ prc,i ca , I.a , ~ .., I,,<in de prohlc", o, en
Malen';li, ,, . la .,....,.;o..ola<in e o el lah<"". io de F, ica y (j " imic. ,
e""g id. de planl" pa.a ~ 1 . 1>oaraf un borhari n en C ~ n d ", C'I.wra le",
loo J " " li,i < mo,f"...n' ''''tic,,", (1 l., ( oo0l""'i<:;ooe_' de ",,",. en u<l ~" a,
otc" roo ejemplos ci.to, ,k d,eto. ~' ;'It<1ld. _" o"","m 1""''''"<''. de un.
m.ne.a CO":l<lulal. pndria,,,,"
4u~ llamllmos 'p",<..,hmoco.
t"'. e"" la ,e r ti~"te prk <'. de l., d"e'l'lio ~ n la ~ R "' ~ ""za_ ..Ha
".-Cillo. "n e",I",~o, ..Igun.l '''" ",ta prf1ica. po.- lo mCDC>< """" ~o .
"la <1< ~lI a . ~n la
de la Hj'tor ? Mud lO "OO 1em<m "' ~'" n,, _
loe!uoo ~o "'" c."", ~n '1'" ." ",~I i '_an . te'" 1"" ~'f'llC;lIdao ..n"'. >mm.
'"""'.~ ,~""" O <1< f"o...", grfica< y/" c' I~J" ie ",. do ",din.".. n...
""""-,,, Iim"d' a
u"a ..."ificacl.. J pl ic ~ l i y a oc la' ~.plic""ir, >
hi<ltk"" ccmo.1.l ni,"" ,ml'"rti<!a, en d "o. Ello ..o. ' ~" .b,,,luto
<le ~" .. ~ .. ~ .. ' o~ ni en n..."", b.>chi llc r.t" ni . o l. C;o[T~"O u.. i"",
,,,..,,. '" "'''' h. r'~pa,ado Outlc. 1"". ~,, < "'e",,,le r, ~ c," I ..
~ "e l." c' lu<Ii,,,, unive...,..,i"" de Hi" "" . por lo ~"l<'rai, ",,"n IHn poco
p",fO'ona l'uJ"""" ni l"'-l'"'.R p.o,a ,." hi"'''',od",/o (no ... en"'.... " i
,. ov..lllu l. p,aclico o d "f'elo de: b"k"iar) m '" 01 "'. tamroco 1""0' ,...'"m . Igu,," por. la ",lid. m"YOfitari~ 4u~ ~ " h. "a h.'y. lo ~ n"' Oa n ' ..
uau,e,,,,. ,Ic una .. i ~ n" t "'. M did"". ic. ~. pec i fi< . en Jo> 1'1."", J e
,," ud,o uni,ers it. rio. de 1., fa<ul,~Ic, ,le Hi...ooia -<01. ("'< ... nc. '''el"", dt,p'~ciada; en .Iguru,", dcl"'tta""'"l'''_ ~, a f<><b. luce< e'i""""
e u l . , ~. T.mp""0 '" e" ~e en 1", pnL<ba< de ..,"-"", .. l. doccncia u,ngn
'iJl" de -.bo, l"""ed ime" ,;,1 pue"" ~'''' 01 eje.... i" 1I.rnad<, .I',""'i co.
f'OC" " nao.1.l1ieoc ~u< v<t h. , ta h" y " lO ,,1 ,"';,odo dol bi>to,atIu, Se.

.Ie""

ti"

",lo,,,,,,,,,,, . .

<ti"""''''.

.je"....,

, ".i,""

JI

"t-._.p" _'"
oFffll'lo>. ... .." ... ~" "" .. " 1" ,, <l< L. l,\~DI <1 9!OIc S......
"'pn-. ."., .. J<" ...",. .J<.... "'"
Bo',,,,",_0 .1 mot<'

.(~'ofoo

f ; ", ",~.

IO<-'<obr d< .U DD <109 1'. ~ ~... ., w. ~ , ''''''''''', 1"1"'" ' ' p", 1.-.. m" pe-

_ _ ",";,"" ..

"""""" c ....--...~., _ I""~"'


J,loro dol , 1.." ,,, "" K....,. h.n
"'"''''''' (J., G,,",, l<'<lo ' - ......... G...l 11......'.,.;
t " ~ 1.<001'"'"

"".mm.

I1k''''''

'I"'.....'''.... l. l lo...,... ) ... m,o";"

P"" d
4"" luen:. e'la",," e" ,..,,,,1,,,,,,,,,, do .. r."M' '1'''' l. reah<1.,<11".1.;1"" hd ,1,10 .,101 l'. 1"" ~dt>k"IC"'e ..... 1"....... ""'l'"''!>'' ' ,""';" . ...",101<> 00), r\ o I.~. p,.... " ..l. <1< . d l""" '1'1<' 1.0
<1.,:,," .
le "" !'r ,m. " . y Se, "",ld"o. "n 1.. '1"'" K ..h... . loo l"""odll""'''1<''

'-,Q"'''ltOle l. ".luml"," ,lt l "'KM...

....1h,...,,,,......./. 'h~. ~ .~) .


,\ ""n;, <1< 'odo 1" 4ue 11"" al\l<), ," 'h,, en

1""""""
..., u"

e.~ capiluk, l "'~"n he


e l mal'" ''''''''1',,,. 1 1 1Fi_ ~ ~ ) . el ml<>Jo 1110 h on..J<>ol~ "''''' pon. q"" . .....,"" 1) 1" . "," ... :.IIM.. ,1<
>lICin , ...
1"""..1..... ~~ '" ..-.bol'.1 1'"" <1 " . I"n" <1< >l<It- ma< 4"" '" pro.

,""" "",,,...<1,

. ""'" .en",,,, J1Ii<;t1c ,ltl "" h...,o,. <1<1 h" ,,,,,~, I


, IC""-tcnlC. VU,.... oc
l'l"~" ,l'''''r!'''' fd 1.0 'lW lo< ""01'\1.,. '"llOUf,lartOl <le '''1I<ol""" I", ...c,hm,cll""
" " ' oria<!of/a. . ""'''
."""l'" pnnpol de ................ , '1""",111,0'" hoy.n .l>.",ado' ",,,,lo c' ''. ,
"' ~"" ..-.al
lo
;I...i. ' ,>0 '" ikbo: pon..-...I.:.
con",!U;' J'<"<jIa.'/Io""
C'. A o"e .. ~""'.,~" .. puc.k ..,...
poI1der 'l"" 1""'1"'''1> lo. M
,,&'I
""'1 ....1l<>'<I __
"""icooI ni l. Mu, ." . ~ ,
1""'''''''<1 '" l. f.duca.-1fI
Fi, ,,,o ~., depon"l'" do: el,,," . Jo>
." . ,,,,. Ie> pn:lCn.
<1.....
po<...moJ.. boo....~ 1M lo ~ ,...."'" ""',. . pc-.
....iiooI.. .......,11,' . Y ~ de dio 11 _
de
r"oalidool ""

"'le.1<

c.

..

"

,le,

o" e,,>t1\Ml. "" ""i,o..

T...._ " " " _

"''''1m '"T."
e.........,

"-...e.u,,

..... ~

4"" d,,_

.1<.... ,

,_",-Ik'"
"'-<ltlr~

od_, ).

C_ _ ,...

JI

_
_._-,......
_
..
__
......
_ __ _4<1_.d.,. * __........_ ...__

........
._. ...
._....___--,--.
..
_-,
IJ f,'

...

1 '

""_. __ d..."...

, ._

__

__

.. " ....... ' ')0_ _ ,...

u lll-llY ' ... ~>,. , _ ~

, _

, __

. . . ... ' "

.. i

.,. _ . _

_ _ ...,

1._

11 ._

*' li<or_._

~ ~ .p''''' l . .. _
_ _ 10<
,, _"'

""_ _ 01_* _ _ .. _ _
_

4<. . . . . . . . ._ .

.......

_.__... _ _.... -...-- . .-

-~._

....

d. '

...,-.,

- . ...

....

..

-.

:. "",-,

n '
"'-"'--'"
l s-. , ,,,__

_ _ 1'

a.msro
_ .. d"....,...,A
-...
',-,-d,...~

S r - .......d

~_

,~;

........

k'.;:. be- <l: ..tcnmIIO.

de

I j ~

0 -< _

0 ... _ _ _ _

cin terica e iden riflKirI

_ .... P",,-cd>m_ .. H

O'.......l ,~

s. Lo$ p<"O(edimientcK en Hi$toria: fvndc"nenra,

m..-.-,_

a.-. .......

<1IO'l'nIl_"

""'" odmI.r",~. y ...a.ac.:


.... .rt- O""",'''

"
,,-,

1.\..-

dkb<1 lC~ .I~ ....


al ~>nn a.:<'fTa-

opaod'''"

IJ, 1

lIont<"'...

"'"*"'-...-"*_ n',

.
, - ...

T...

n,... ,~ ..!.',

_.,....
-..
-"-I --,...
-----..
.... - - .
---- F--...............
...
_--.
,-....
-----_... .......
--- ..........
..1
"'",~.ol~

del f'I"l""dc' p!;llCO de _ _


.........'" _ .. 1"" "..... ~ ....... I!> ""...Iodad
l.
por. .........l'" .......0 ' er",v PM" 01
Yd n~""'inIo d<
... cdf'OC_
Mb.."",a'I S, k, <locho ""'" ..- es ( " " " ...,,Ira -...a. lo 11
_ la .... k '. ..... k... ... '
k.. poocedimentalo no <i<t'C
t6k> ~_" .. tnlI'>Cft~ lo . n...
dtn
<1<
>111 p<OIloatcpo., ' ....... _
........n 1-. " " S_
d<:l
pba de fo, l . cao lo "",","'_ do< .... ~.
......, """ .. ""1
_ pouIIk-. _ laa)or: lo.. ~ 11
..... drbc'
proccd<:.- . MI " . . - . . : _

,-_.

'"

l OS l'RIJl TIJt'UEmO:<' "-" 111.toRl ~ 1.,Qof h.c. unJ.

T. . -...

l-

I'U;

...

=~~ ,..,.. '

......

,....*-,-
"""" 1 _'

6 ",,",",",

f ..... <IIl

..... _ d ~

o.-.

'*""'"
-"'loop

(- ,

~,

......

."'fa

..,.,.

1C

.. ... lo<

. . . . . _ _ 0.

~_.-

.lo__

. 0. ..................
I_""b.~, .

. o. fIO'a'>OI'[le

c.ooosoI_ 'c_
''''''''-).

",,,"~ I~

rhn'u. lo

~"allo

n.n or'~"a'i.",~",~. "rmul.. h,po'ol.,,,

raro =""'1<"" 1"'pcclOll dol f'a""In~""


hi>l "" ~"a.

, ,'

d<o." i,,'~""

""n"r",.. } """"'..... d"~",,,, ' P''' dt

,....na,

EL AI'It.Io'll'I.AlI 1)1' I.A 1llSTORlA 'cn rclac..." ' ..,.........o..1l

IC. CONOCIlolllo.,(rll ,IIST(IR ICO I

'. . n'~ 1"',....

. - } _undonao dt _ralo... eo<nla. oral. " ....... o'q~t<". ) m,o_


ocnal 1'. .. P"~ "" hedloo } ~ '110< ""'..:nm do l
. . """ ~ pi.......... m ni............. 1M ..... en. luVb> h"'u,,ad,,",".,
drlIrrI ...... ) onJen.. h.. h<d>no) con<eJ*'O no d linnpu h,",...."tJ . a.
poc1Oqw da ~_ ~'I""-"'ol do tllllUralero a .. oficio...-\ portLf
la "..k>; no;. y abolodad do
""'umun
k>o/Ir. h~v. OC"
obllpdu>. _
,
iIul;
d f, "
r-l<' qw ...

n,,,,,-

dialt.....- ~ CIO""" d punlo do ., )


_ ) .....
1nCIC..-s _
.... C
_
) dt Ia.;po.-.qw n l M p " ' ' ' ' ' - (.....

c.-

u~. clJ\a h.'"'>r>Idorfa apb:a Y


.,.. ............n l pol i.",,". -ul. "'........
ca, , .. Il.ral .
~lca. _ l y ~ .. ...,...... .. ld.I qw lo
""""""'..- la , . - . . , do 'ocabl""" (~
d, ...
~.pl-. F
""' _) al '"""""' ........ , ~ ._ k. ho.
....... ,~~ Ildoaduo ""
do . . e'pI~iol cicnln, lo
c.al ..... do
(oim,I"w.:.) d>~"'l.do po .... _,., ,,...Idad<>. Y ~~l Y do c.u.. lod;o,Joc. Ci,,"""'.......... _
..loo O M
<Jb1I indoIc \. Con
~jcn;oe>n di""plinar. losAao ~.~
....
...........al<lc. ) ..pl",. el ~, e" un ~Jef<'ino boo ... J _
....
'. de curi<"odad pnr b ""V..... .Jc 1"" fm..." '....... _ Ieo I"'..-..Ido
.n'plt.. ), """"......." C<lOl ello 1.. ,10, lDlll "'''' I''e,,,..'' dd prcomoc. ""
"f'~d.1 P""I"" al,.. del
In rrw<"P-O , '10'''''>'' '1"" 1"" n,
tien te< "'11011'" '1"". OC"Jlin .u juiCIO. ,,<>en ,n '" ."-lu. lidtkl "" ""lIf,
<:aJan e n un
n' .... >f'O'lIi.o"
POO,lI,
""Id"", l. "",,,.. len del """"",m~'''''' h " tOfICO ."
tro " '01100 'fUp''', , . Ix;r: 1) el " 1'" de
~'1l" ) """"'1'1'" '1""
'"""'JoI' 2) l. d'm< "'iI\o, puta! en l. q "" ",, " '1<l; .\) l. ide. ,Ic 1"'"" "'" e.....
<le la " u. I " ..... 1" , ,"""n=im,...,,,,,, y ~ I 1.., "'1'10"""'0"0' '1"" de d".. "'" proro.t,<i<~,. lbS ~I_
l1e-odt un tIIrIIO.Jc 'No dodrh), lo< da"". rr..'ho... y
'1""
el h '...,,....,.....,. .~.I""lr- d."f1car1os en
''''1''''' 1, ;1>.
ro-m,h'."". 2) OOOl'
r _
""nlif""",. 3) """01<--> ) ....1"
}.
finalmente. 4 , 1
Y"'
~_ Dd """",jar ""01 dM'" Y <
q:o101 ha ido " .... ..,...". In
do:
"90'> un .'ncahul...., ""'PC"'T.." ....
..-inef prnp;o '1"" ,,~ para "ir",a- la " ....."'..........;. 1... y que

J*iU M........ pra.

"

r...... los hodIoo "" . _

,<:1.,_

"""""de ..

<:1 .........,

e""

_te

I>",. ".vt't

"ce""'.

"m

" - _ .. _ ...... _
.....l l_.
._

,.

...__

""4'

"""'tu

".dl"'''

E.P nlOloll"'l )'_""" '"


.-.. __
,....., 1'.-

"

e-~p"

le...."........1
!-I<-_,,-...
I
,
,
,
,
.... ".,.... 100 .... - ......
.,

,
....._

..,_.<l_

.......,
..
--,
...
---,- ...-,
...- , ,-- , ..-_ .....
.
..-_
...
,
.. - ..-""......, ,
~

--~-..ac_*
""'I""'Lao. . . .

""'~pr' -

0'

~.

-~-

F_"

.. 11--.,
.. .....tI
_ c

e-,

bploclwla
....f.... _

-.'""'_.

*-

-.

, J '
/~ ..

, - . . . -..!

(bUf,corl...

~qoola"'"

--~

,
,M ...... """ ....... -~~""

.. .-.IU

~.

..tI _

.'

..

....... y """'l"'bIo

di: ....<r>a>
0-

,,,,,,cIoxVv<
.n
..... '''''''''"'1 ~ . '"I....... ,,. ~ noo.-. I'Il.EVlA I
<ti .n p><'C'"

....'............-100

......,,''''.. ''''; ... 1.<0>-....""",

de tirmpo

. l.

...._

_1~

.. _ , .

....,.,..~'.a,.'"

cotoI,.. ,~ """""

... lo U.......

"" e""'''''....

. p'~lsk,''-J

--..-.-.e............

. . . ."f'ItnlIW---_.,- -.,
......
.....

l .......'.......

"1' -'1I'
,J'I

i~ 3-~::.e ~ ="

1
e-

=
~

; ,' ,l
l O!1
"v
l j l
'" !
'1"
~h ~! [-~~
;o.!t <!
~t

~ ~ "1
~8' "
!!:'
rn
"'<
P~1::; ,.*
S o.j'

,,'3

" ~' -i "-~lt ft,


"-1-''':

~1 ~ ~ H

,1' 1

""
' ~ "' f "

"~,~." ,,,
:l' ",
o

,.

' ' ' '

<I~
_

..

~. .H l
.,.,
o",s~~ ,~- _v,_
I
-~.

"' ~ ~f.::;_

-~'lI -. F "

Hh - d

e av c t i

'1 '

1;
;" ;; t
q
i e

;;'
~

t.,

OI'~ ~~J
f.
n
'"
~

ll Ii

l- ~~

IH I
,IJ ;,
-.
:t ff]
o e,

~ ~

~i~~

;::o~e ;

,,~

-,. ,'
e :: ~
" ", -a

"' - "

~ ~ ;: ;

.~ ~ ... ;

~~i
a
~.

rl

c e a c

"'

_ "'''"'''''''

a e e~ . .~ ';'~ '<~ ~~
2.~ . ~ 1! i ~ ; :

c.. ~~

""c..

[]''<::I~'' .

" ;;, ; ~-a ~!:.1;~ - ~,'

;' ~ ":;O:: 2 o lrol!: o ..

n. o, .. [

S it

!i

;:; ~

- e? !l' ;: :r O' '' g !)~ ~ >; .


~ ;...., :

8:...
.'" ~;oi"~
' :Os s~ ~_ _~ji "3 "!!.. ~ ~ -~ ~-~ ;~- _~!t S
_ _ "
ii- ~ , ~ ' ~ ~; .. ",-, ff ~ ; -e." =- ~ 1>~'2~. g._" !, o,':
/f " .'l' - ~ ~
~ J - .. " _ . ~ '" i ~ " 0
... . g' " "
~ ~ ~ ;. sf. ~ ~ ~ -~ E;; ~ ~ 2. ~ e, ~~ ~~. ~ ; '" ~
~

-~

~J' '' '' ' ~~ ; ;'

,,

"

"

. ~

,,_

~ ?-S2;~ g.a:::~ ~ -o!>~~P ~: ;"i ~

!1.

-"
,W ~~'~_~
5- ~ ; :iy"~~~C;f . -.~ "g.9it 9" 'B~ ~~- -~ ;:i "~ ~g
~ ~~_ S ';,g
~ 7~
~
-' o
,, _,"
=' ;; Q ; ;" S ~ = ~8;' " . a. ;;;~
=~~",- 3 '~t..
ir ~";;:
!'
ili''tc'~ i'1 .t.; g :" ~,,,;,o
, P.:3'''~ .g ~:
l( ~"!i~g!l~;r~ "
7:O; ~
." ., ; ..~;O;.c,,
"o,;g~
:i~~" --~ ~r~ ;- ~~ .~_,", .. t:
SI-,-:-.-" . ....~~,, "-"=>'
J";;~"' _
~
~
,...
"
"""'<:
""",,,
:2.
:::.'
o~,,O;
~~1i"'
e
a
s
se
s
- "
,,-a~~ 2
~ ._ ~~.i ~ 3g~-ftl".- ,- ~_=:~ ~.'!F'~
-~
" " 1/
~ aa
~.
... ~ ~- ,,~ " .. -. it "
~
_ . ~. "

; ~&

~ ~

il"

i~~ -~r g-;-;.g. ,"- 1 ~Q~ ~ 21l';~~ _~. ~ ~ '?


t;:; ~ "'" ~ . <::. i'" ~ O " ;: " . " ~ ; " E -:; ;; '< '< !ir '" :;:

Ji

l!~'~
' ~~ ;;", !
t~l
..
".~.~
~ - ~ '" sr" e '< ~ ~ ~ -: :; :1: ~ :!o~~""
' 0 s es s r z ,
y

" .

~~: ~

-s.o

" 1f'"

.c. .' ..,,


':' O,

e -;;3

s- in"

O" a. :: ~

o,

..

;. '" ~ ~. ~

' <: '"

; e, 5' ~

&
<:

E:

~" ~ ;-"i!;", ~ ~ .:i~ ;=t'>;_

g. ~ .. ~ ~ ~'. ~ ; ~- ~

1
" ;:;

s .~ "~ ;'~
1i
_ "3" ' "
; 7 ; ~S ' ~
'"
,'0
~'
~~ . "'
~ ..
_ o "
.

.'..

,~~~ ~

"
;:;

r~~; ~ 2'~t: '1 ~fr~-'~'~~


s$a,~'
e
;"~ ~I':;;'~ "
.. .
;l ~];;~ ;3 '- ~ :~ _ K;;-~

o ~ ~

[:: e ~ E'~_ s; ~ ~Ol ~ ~ ~


Q
~I;~":l~
;; O

~,,~ ~:'~a ,,--=-!,;,,; ' li~;"

g2 ~~~; ] ~

e= e~ e3;''"E
ea

"," ~;

c.. .3 g,6l
3 C z~ ! .
~
2~ ~ 3~ i"'''"
" 3
~ 3-'"

~aZ ;:;~;~ " g

;-l ;- ~'

~ ." _~

2" ;
8 "'i
...
C 3'
~ _

.cll' ~3

Y_~
, ''' '' -'_7
o-

0"8
i:~
"' ~ ;'
~~
-i'I

. ,,
;

~ "' o !!: ~~=c ~ =.

,~v
', .

-~-

E! 'a ; ", ~ ~

~ i:, -ii,
)<_
~

"'_,,

' 0"

"i'l'"
;e~ a
&' t!e. R-~ 2s-O" r
~ ~~
~"', i~ F.-~"' 3~~ .lilr;
E ... . ~
"i' "
" !: : !i'~O~ ~ if 'ji~ 'i? ~- :~
~.1l:::a ~]
~ ~ 1~

~~

"

g u ~!!.,. n <-

"~. f~ ""~ 5<.'"


~
0;" ~ ~ i!- . ~,; 3 3'';; ir ~,g - 5" t ~ ;S ' ;;' O" ~ s
"'~n:.;.e
. a~' e~ aO:' e~ l ~~ ~~';:',,~~ 7. ",;!
ii~O',,";
:s; l w
e ... "~! 3r.~'
~=
,;._il
~~

::
~
:!~
e~~
~ '~
8 ",,, ~ i'5" ~ it ~ ;:" ~ s: 3 .. " 8.~ "'''''l:o.- ~'' ~ l :; "-~,~~
f'

;-

'7

,. ... ".
1 Zf 2
oC,

~~ ! -!d o I",o '.~ uu


~ ! J ~l
~ ~~ ~! ~{~ l'
~ 1 ~ : 5'~
f". et si!~
~ ~1!1~1~
~
s;
~.
~.
~.!l!O"2.
~
it.'
~)!:
~ ,, "" ~
,~s" ;; ~ ~~ ~ ..
:~ ~~~ ~~ ~~g~t; ~,!~
?I
~i~
[
~i_t;;-g~
;l
f
~.~f~,
~~~~i
i
Pi ~ ~~0"il", ~ ~~~~ ~ tl;.~ ~ ~I!.~~ 5~5. ~ ~~
:

] -:<

"' "

"S'

"

"

o -,

'7.

..

..

[~, ~ ~ ~ ~ 1~ ~ ~ ~ ~ ~: r. ~ ~ 3 ~ } ~.] ~~, ~ ! ~ ~ ! fr 2 i

~a
~:t ~~ i_a 2~ ~o: tlr
~ Ig I~
~ ~; $~ t~i,.c
,~ l~~,~~3=
~ ~~if ~ ~g j3~f li~~J
~~Cf~~
S
~
E
~
~~[
!
~" "' ~ 8 ~ lj i.. ~ :t g ".c
~ ~ ~ ~ ~::L .3 '" ~ <: -: a ~ g
~

1""
~ =...~_'<
~ '"" ! ~."
" >::~ "~ ~ JI: '" ~
".-.
~~
. "~~ " "" ~3 ...::t .! "~ w ~ K
~<lo.
<'<lo.3'
:!:
'
"
]~!!
i7~~
"'
~
3
~::t'i=.
.
o3Jlr~
"
J<;~~~g;>
~
~
~. 3 2. "" . '" ~ ~ ~ ~
~ ~,,!l. ~""
~ ~

... ;
~~;a 3
"'..

. .!!

,,;;;;:'!:5 ~ ; 2. g ~

1 .,..,
;

... E:

.,.'.."s,' ~!~I ~:
ql.
'f l '
~~-

c.. ..

~ ;::.-

r eg",;,
ss

P '!

-_,
ss
r
1 ~ ~~ J!3 a E t~ ~'~l; ~ t ~~-~, 1 5 a l...,~ 1 ~ a ~ ~ . J
..

:1:""

'!

. _ .

~~
~_ fl~_ti
~i~iF:-::Oi."
,~.~".",
3~ i5
':- '-' j~a:!~ii~
"C ""'i ~9 i~ll~
~'~"'-': i~;'~;;:
"' ...

_ _

~ ~ ,,
i r

"; ,1

~ .
" ..

:i'1

o(

;' :::

. _ ~,

- ~

~ r ;: e ~ ! r; 3 3 " ;
~:( ~ii B~
~~
~
~
,
;
t~~
y
t
a;'Jf
~:~~~
~:'~ 1
~ ~ O" _ ,~g ~ ~ !!. "" t g ji ::: ... :::-, ~ g ~ ; ! ~ . ~;: R-fr!i~
- ';,." "".:: '"
;;;

~~ ~ .

'"

:r "

)ti

'g.~.~~;
: ' ~~ ~ g;;,;'S- ~~-s:a~
li' ~ ~.~ ., 5' f!--~~ 'lf!- r ~~ ~ ~ f ~
z g- ~~ , _ ". -!I.::t"'
~ ~~ a
;;:"
~ .. " ",. , ; ..., ';\ ~.Y--"~
~ ;;
"
",, n'
. ft-~~"'~~""
<lo.

..

..

... " ",


~ K~0'
3

j"1 = H ~ "?

;.,

'

>l e
__
"t:o..~~,..o
r"",

'"

:t' o ~

>1 '"

~ii it gr:rjf,", 1! ;:Z" ~3

~ -: ~ ~r ~ ~!!,
f\ ~~~~~,.'it.,,
g 3,~'
i!r~ .~'l =."
<~;t~3"
o, ",," g;g6E.
, ~~~
. _ ,=
~
- ~
~ ~4
;,I)''f

Ji ""Ndod in"''l''''' . ';' . ' ' ;nu '.mbien. ~ al ml""" .icmpo, .n C OI\ ocr.~
",a ' ic
1 alle<".rIo a l d<o<llu< pro.<d.rno<n1". , ~", ,,,I,,, ,1<1

,ne'oo., .1<1 ~ "'Ul' uod<. Ch. 4 7). E..", !"""N,m n''''' " "' ' B""n
"","rui"", c _ ..p n(oaI
,... d . Iumn:ollo, d<
"11
r",aC<' I n'"
1""I"""'......Ja> 1'"'" prnf
o",..,
nn'" do
~lI.,~
'U"~,,_. T.-boal ...
<In.... 1 """ , ~ . .. ~I Ie, ..lit
la emdIonLa .... P"'"'d " ' - - 1M ~ d< ~,. do c.-"!*'O de pn""'" ","",
. . .lIXill o
"..do< ho ..... & . ...... d " , ""J'C'Cifocode la ll .........
coo
""" te aplicM Nl~ do..... - . al' ...... no n'''

"""'aI "'1_

.1

. l.lumno ( _ cn<olo. aoeooi.a. .. 1,,",,".


'
1. E.LIo _ IIeY... . .- . . lo ' Y
" " " ' _ poi" _ . "
"..
,x dIdIoI ...-. do
lM"'-no - . . . . d <
H_
'F" 4 7~
_

~_ _

poi"

,...;.................... _
A .. .-n-

.. .. ~ ~

~........a..-

4ll . C... 110

.y

~ ....,

de hi'Io _
......... --._IUn<a.

la

_ ...

' d d< lh own.mdo._"'oca.-

y da la - * u do ..

_ 1 pItI lt de

.... _

.,.,

de

. . - IF<IJ-

"'!IO<Jn&doo<. P''''''Naa "'"

.-'..-:..... dol ml:<odo ..

"" "" I""""dimienlo> pod ,iI!<""' .""", " " " I,ado

-mM".,.

del
debe akat1LO , el a'.mnade> lull,prMew '''' ualoa)"
"" labl"",Jao, en l. r.".. ~. E...,. "",,,lla<l<Oo deberi... .... IOl<Ofladoo . n
,..,1<0<".." . .... """""Ido <........"11 Y' . Il'l"""l c'r..:<:r,,,., Para ..ic ..
... ""I<i <lo, p<wJria """ d< 'n~ "".I'I<"i........ g.,......". ""J<l,,.. ,.....
ale.. " '" ~nr.'i. proced ,01C"f1'''' fin do e<uNe, I palllt de c1k" ", -

,
,

F_

I,Io""r"x .\n . U"" Y' l'f<"""'O de '''''''''''' h,>I<\t,,'" l'f1m,,, ,,. ~ ""'un
dat_ ann.... "M,.,... Inron....." ,.., ....... . nI< , ., ,,"'u .. h. h.. t<\ncl .

""1,,,.. :i6n ,lo ' '''''1''';'' l,mp"..l f de ,; ........ h,,, olI-,,,. (, ....' ,I~" .
_ 1'.... ,<1.0<1. " ".....in Y,"mo ) en '" .....-ro <Ir lo. ''''''C/IC''''''' " .
latI..._ ro lo "",,. 1"""'-

C.

a.

.. . "'.... lario ..pi1i." d< lo 11_

Idt..,r.."'.... pou<no , pI><"" ..... de

u.... I.o ....,..Io ..... ~ _

..... llIc.. ..... .

,_

..

.. in .

,"" loo ..

..d<I "" ......

' ...... ' . - . . ... . 1"""u d< _

_.
.-

.m_

_ _

" pi'

""_J ___ ..... _ d < .... . . pII

..._, ... pIo<_ ....

c. . ... ) _

d<-...
1.""1 NO

FEL C(J~OI1\IIES1U HI~--n )RlCO I

i.....

,_~li_,...

-_
..... .
$
_
.

..-'... r-'..._.! ._--, . .,..-- - - -..-.-- :::-- - .- ,..-,-- - , .....


- I~ ' '- -. ="- .,--.._-.e.
-_. . _
. .... _.
_
"
_
...
,.... . -.
_
_.,
...---_
!
;
_
.
...
.
.
.
.
- -...._...
._
...
.......
..._
.....
_
...
..
__
.-_--.,_
..-.
,._.-

1..... _ .

O~_

.,

. ~

....l
_M'
,

c_

1 ( _ _; "

' 11 '1

(.
. .' . . .
_

._

'

, ,O

c_

.,
.'
le

-~

.,.. '
'

;':-"

'_ 0
ooti'
I

, -~ _ .

""''''-'''' ' .->lo ,_.


... do """.... ...... Y
,._
....." ..,..",

-;;,y
.... ,

-. . .....,ro, .;.." .....


....... ,.-. ,-,........
, - -':
0-

,_.101 _ _

.. .. H ..._

, .-.,...
,.......!
",._
,- '" too.'''f'Io:a._

... . 0>0< .. _ .....

1. . . - - - . .

...,...

.-

- l

1 ........

'

~_

""

,-.

01.. cr i'erio< <1< nalu..:''''' ncluso oo.ie'iv,,, Jidao.:",.... ,oo ~I ~".j" Y


'il"-' I"'"io"" ,e de la_ p""oiMad., rle apr endi/ aj<: de 1,...Iumoo, oc
",, ,ra oul. <o"""',a...... alu",,,,,, y la, alll n",. , d. t><: ao ' ..., npaces
d< ,koo"" 1" , ''''J.''H'' rel:>rion.1dl",.n la n~ Ll'" ~'J~:
IOn o< le " ,hm" "1"'1'10<10 i>emos ......",.1" ha' l. "' I"i le>< fundameo'",
epi".n,ulgi"'" dc 1" , proced'm,.nl'" ." I h." ,-,,, o y he"'os e""""ad,,
c....l.. dobc,i'" e>la, pre":" ' ,,,,. a " ...... 1(1
e" cl c" " ,<"ido do 10>
""rrkul. de l
<lo uni"c,,-" a, ia y c""1 poda se, . tli!,"'''lLC' .
melll. d .ounci.do '.ne nlaJ", Jo "", "ojou,,,,,, !'e,o", ,*" io ~",. c"n
ello no '" suficieo.e I"'r> p rocede r . 'u l,ad",:ei"o eo a<'vid ,,,te, ,k

par"'..-,

"""'a";,,,

,
,

~ =ttdot .

n '. . . . . .

Y.. loc<i<"'" <0""" "\"".0 ",Ie .. n'<... . u <~" , .. -

I~ Y",pl... I~ dt u,," '''''''' ,. <1" . Yco),,,",,,,. """" de fu

p",,,.n y ""'_,~,
ldentlf;,-" y "pli",""

o 'lll ~ i" , .

,,,,,,li,<Kh

<0<1"" Y <~n". " , ' r" i,,. 'Unlln"idJde, y


d,le,""'...... un
" "'>Ur. 1oc le"" .... _

I~,

j'

.,

In,," "

nos . i""",,""
j

E\>Ikar ",,,",<c,," i,n'o> y "",bino de-olo: lo pe,,!,,"" i'" o pon'o


oc .",. oc l. g" "" ,k l p."'OO
U. . ) 1'"....."" un. " "pilo d'v<",da<l de le'!'m(Io"" O["",,'e, In,"}

.,

nc.a' de COl;,.....' pr"''',,, )'/u ","uU<l""" de "PO.....,;,,,, <""Jf" "',,.

"'_1. ",,.hen, ere

ca.... oc _

" f ' '' ''''' o"m,do de le'"'' do 101"''''


0101.

"

,'o >lO

p.,a ."'_ de .1I...."Io"""" io" . i ~ " i (i< ..jva

"

Pm i,",,'I""'''''' y " 1... ,1;0 di"ingu icn" mi'" .....ho. ''P'".......


j ' j""io ru._"ud<>. y poJr<c,""" de ""'"Jf..,,,, ,," "l ... ~""".l
l., de(i, i'.c"," de .... ""'''''(>1\''''' 'O""'" " 1" qu< '''''''...........
""" '" con'" I la< inron".... "",., y <101"",,"<1<> lo< p"<Jui<"'- )
l. , V"d.li<l..k.

, "

P;Il. ,.."prob.r di.-,,,,,, "PO< ,1< '."'u""'.... h.<lfL"" y l l'~"


I '''''''1",,,,,,,,, , b",,,, d.., "" ... ,,,,,,,,,,,..,,...

('o,......,"'... """liodo<

<""",.,.....

del coooo in"""", hi,u,,",.'" de fomt. ad uod.:l.

H,-. .,...

11 Un
'lK ~""'. ~ , """'" <neo""..,., '"
1'' '
- ' J ",.J ''''''....,)'. _, " _ " " ~_ <1< f: ~"" ", .oo j e....... de ~.
,c
~, , ~, o bi<" '" II,.--.,,,w-o. ~ .. "'''"'''''''"' , 1 9l' ~ t , " 1 (ol.,lll
-', ""," Bu,", . Lo""," H _ ' "
p. )~'., En , 1pri",,,"'_
<1<

s.u.._
""""""'"' ' ....." "'' '"nmetU< .......... lo -..-..-. de l. 111",";. ""' ""'",,""_....
'6,"",'" <ti , 1"J-'" _1uIU.,", L..
d"""
" pr r""'" """",""w,
J. """ '" "'-"'I<" lo " " " ,,, ,.... Q>l .. ,ll , lot
80"" , ;,""" , pI...."''''"
de _ - . d."". d d '~I""1'''"...oo """" "'1lJ.,prornII"'.......,
J8~..to.l""'L1 ...., n J', W1LLY""UR'''' o, ,d.. ~ ,.

1._

<l<!

"p",ndi'''F. . .."'., Je Ikga, ,1 aul. es ...... c"'no proc eder . un a <Ioble


"".roci"o l" "ounc,",I e" ,'" pilUI,,, .'"eriore>: Jc uo" p. "c ba,. ~ ue
dt<gl.",.,. """'" I"~,m..n'''., cn 1"" 0"' '''' y eo "'lluoJo luga, ...., d<:oc
p"""e<kr a ,e'"'''''I<' '' _p"colg icamenlc' el ::Todo do ClHnpkjid",1 de
' us po<lbl... 00-"'1""" on fun, i" d. la "d.d "" 1,. . alumno< y dc la"
. Iumo
IM,ieamell1e""
Fn la ",~""da pa'" do c"a ,>brn. pu... v_m'" o
cada """ Jo In, p<oce<Iimi..-du>, En p<im,, 11I ~ '" hablare""" lid '..'a
mi. "I Ct Jo I~, (""n' o" "peCIO runll~""'"1. 1 .Id trah;}jD del h..,"';ad",
Por ... ,,,,po nallt i. d i, i<l; rL"IIIO< ... l"d,o 00 ...." "~p tu lc,,: " "0 de<:I....".
do a 1.. f...nl<' r ri"m i~, )' 01" , ~ la" __uOO.ria'. A co [][inuac ,on 'm'.
rem"" de "'TI) aspocl0 ' u," """'tIl0 c'l"'f,co del procedo, del tli, ""'''
,k". <k paI' ,mp", n,-i ,1<"'"1 " '. " l. """"'lfOCin delliemNJ 011 g"",""
...1Ydol 'iempo hi,.'"c" en p""",,I.r. En "le aporn..lc, """".... ,,"" ".
"",Il;n "",meme el al"e",hlOjc <le l. , .ont"'uidad.... y comhoo" y l1e l., .imili' udcs l difcrcco:ia.. A <""" ou""i,, ""hl"",,,,,,,,. m"
,,,KI.o"'o'.
de la empal ia....... la """'orin ,. ulilin,.-i" de l v.. cahul~"o Pifl.,.. <le
l. I l i' totia ). f""lmcnt<:: ,lo: la, ~'plic"" Ct[>e' fd"";,,,,.. l~< <00 la, f",
mas <le <omuni,ocin ..... Iu. ",... I,.m".

Ir.""

6 . Uno malriz pgrg empeza r

S ie m ~ he,1IO> , id" panidan..... y wa e.la r;~",>fia , ubyaceole en .>le


.n...yo. dt pa'l" do lo ~uc el p",IonK1o en g~ ....,"l hac. y co ooce , i\
fin do ~"" "-.In lo . med icho nu ~",'<lc en pura twria. ,n'ilan"" al pr"lo.
...,.,jo ...... Hi, um a o in'. o'" , ...
"'Ore rual~u",,,, de In< "In~ ' ~u .
imp.l'I. d< la Jis<:ipli". Y"".h!",,,,, q" . "'" su "ivel.l.o ma,,,/,1e pl." i..
fi~,,.:i'11 rep..",.. m..to en la n~",. ~(),
Se ",na de cnl",,~, en ,,>la ","t'i, k" llH"" '<!i mirn' ''' 'don1l1i:adu> eo
columna. i\
c<le ca plul" en la, ,a,m.. <o"~'ponJ ien k. d" la
c<ln,iouaoit,. oom:lall"amc:n<e, lo< <ooc~ pl'" e' l"'dric'" ~"" enlran en
la unid,,!, el " " "" ' O <le ''''jo'i.", gtll<,ale. "" ... ro". n, ;. (",1 y como he
moo pr"p u"" ,' " n 1, ign," 491. el "".Uc"', ""nee f" L1 .1 >li"gun la apan
d n lli"a )' n"'l",tnlli~iC3 """'"',.... o..r 'I"""\o"',. de los 'Mleria
Ie< d,daclio:oo '1"" '" han d< ",1= ;",,", Yb ,e<:u""" ~uc ,. pa""" I.,o
la" en ...." vidade . de oprendi"J< . F,~.lmeme .
CIl",n hiple<"
de InoNj" con<rt13. ;.o f'<ld. ' iLuat el nlime.a o"",",Iopond;" Il le . 1"bj<:l i
\'0 " ubjo'i"", didic1iro< CCtJlcrelu' lel ...."'Ia,j", <1< 3preodizaje minj",,,
p"" 'i...." NJ'uda pmf.....- Ou'l''' Jo 1"" lc",,,,,, ,-"" ... ~onI<"" de " .
baj" C<J<lCrel"l. Pn """l>Ic"", ",< . 1pmfo,orado pod r "lct>or <:<\mo re.,
lil a 1" da",. q"~ """""'''''''' h",'n.ic<.>< introduco y q,l e""l<."g"''' ~''lni.
fi.,", propios do l. 1
.yud"" a e"m ' mi, ioolu, ,, lIICCtf",ieo'cn...nl. , No .. lra La " .., t<;'e ".bajo prupllCsl" de alg<> Ild inu '''<''. "no Ile UJI

11.,,.,.

1"''''''"

,."'bi'..

ti",,,",

ej."";':;" f'<'1""I\Ol "C<Ile<; ,,~

!I

PUJIl" '"

'-;>1&'" k"l'f1'C"'l' n'.........


1."4

,4q.

.1 1
<

'" ~ .l!

,.
," "',

<
~

< .

<
<
<

e
~ ~ 1"

~J

e~

",t: ..,

<

,
<

<

.H

~,

I!

<

l'robooN<_." pbM<"'" loo Lema-.<.i y

"""'" ~ _. mlf'tl........... dIo.lor do .. 1"......... ,,,,,,,,.

oon n......... i .''lP.i'''eIIC~It


.,,~ "rIlf'lmwnIo C<b>Ladu Y ....... pmnoo pon.
""

l'l._..,.e ol (IIrnlIH}
""'

corpIlI """.

I'h.1<>Y" .......... "'~< Lo> ~ <ut ~ ~"""""


....,.b el cut.....1<> ... 1puctlh"" y. ........" dol dod.:"', .~ h.o ( anUo<> " ..........

."

..... olJo 4'" Y' ... tuee. qu. P,,.,1r '"*'''''

,.mboooen ol q...lIM.........1 pro''''''''ado D ""':11M II:n.,."",.. F.n 1", fiuro. ' 1 YS2 pn'_'1IOO .\00 Ir"""". ok .<le ,"po,s.: " "'a d...ml""" ) oJo ,.................... r. prf,;,;U ""'Ir el

7. Re 5umen
Ion....'" <,,/,11"10 1' ....1dt la"...,..... JW1e _

,r.

hemoo ~ ........
CM"," """'l'm'Cft'''
l. H,......... pan .. okf IWIododd-'tal Y como,..,:" e
""""'. p.n .. '" loo plarw_lenCIaOdt
la ~l cor.n" i".), de la did:IIC'" I'v.o 0110 hcmoo anpl'ladoCOll
_~:ocic\ndo lo """,,ole... de,
de la
...... part><IIdD do: W rf'rr>o!oCi. p p Y do _ d ,,,onl" &q><"-"
lo lorJO dell-.p>. _""""luid<> qut la <he,pl,
ponmlI bo)'
...... uce...mcnlC """""'" y '1'" ""1>< """_ ""
lq .
E_ kapr _
""",,,",, ."ud.. t<loot..."... que" poor.In>"" ,
.....
'IU . . . . .,
eIl el..-Jo""",1Io.
A. _
iD .. W >OIIIIct
al""".. do< loo. ~.. _
cW la
die la Hi
lmDfcW loo ~booo do ......... odoo do
boil
r _ _ wc 1 .. die
hN..... lIno<.duciph

COftO<""""""

""".pI........

....-"'01<'>, ....

=_

......... -'" PO' _ . 1'fICl1Qo " loo.


o:IodA<_ do .. _
, ej _
lI A
co _.r.ior>c clloodouok c
iwa dEatnlde
_ .... _
'''' a loo pooyec... <_ -..n -...... b. '
""11'
cmoo .....- la
dldkfoca en
Iikl_ . . .
F I
pMordd - " d e ' ~ _ Y de lo _ ....... dtl
.......
_ h ico.ocll&,.."...... ....,r..-.. o<h.. ~"'...propooII de lo HioIona (- . 4doa _
nltaIr
copi..... f""'PIa>de la do... " I ! Yc-..:o ..".........
1
Mtocf ~. a '....10
do...-...b
~ __
ci'lu.....
Pan
oc "'. . . . . . cJftC..-. de ",Rc~1OI al prut~ a
r.. de
_ _ .. Jrin..-a _ _ .... la ",obioblc f_1OI iD

_.a

.......- _ _... 1""""""

'_ COI .... _ _ )' L. .......

" '_ _ d<.. pricl..-a Ift'f......

_ O'_
O, __
,"r.. SJ .. _ .. _
jt>.e..--.-... _
....-T_"-,e-S-.
-". .... .-... IkIl . .. " .. .

11 - - - .
ll , i fll i! '11 .; jI UU
_ h: { ~

e,
7

J
!
<
<

JJ! ~! ~ ..:

, ,

<

<

""~
=
<
<

,-e

. 1
I!tu dI
IltU]
I

i !~

..

~; ~ ~ J ~ :w : l ~

~iH! !'J
.1.
:o! j 11Ij'1"'
JI t U
J' t l!'
,< 111 -:..1
.n!
T

JI

I
~l
Jil11 11 ;1
H
'!f1". ..JItm'lli
0",.1 I .l! 1
..tL "-1
.
l'
l ' ... .ji'l

..

~ f

11m)
jI'"

.ljl'
I!! Ji
~

nlUl
-.-

.l.n
.1
Ji !!Hl lJ,jj!lnJ
,, rJ l!l 1" lf
'Iii
n
1:.

dI

ji
~ s =.~!'

~ : r;.

~ hil

Mh

-.
,f,

<

'",1

~:. ~

l. .iJ,

t.

mI
<1

i 'I
.f

J.t

..

P"
."

111

SEGUNDA PARTE

. - . -.

JIl I

_..

I
Jj

INTRODUCCiN

b 'ml"~',.,,,,I;I>I, '1/1:,., ,. Ji""'~"r _>Jd", <.1,


Inl'.....''';,''''
q".. ,I..""q"<n ,1.. /", , i'",,,-;...
" '" ,,. .."_,..>1.",;,, J "",.r/IJi:"jto 0</",11", r""'~nttJ
"',. "",.,",""''''. "I"do""<1",, "'''' 111 1",,,.-,<1i,,,,,,,',,/.

""1.1,.,,,'"

f:" ,,"" ..........mM . PAA"m_"I,

ni> ' _""'"

Ennc

v.n.

A ",,1<> ./10 1.... </1 <1M" <1'" ~"" '".....nt' .1' IJdn
Ml-ho. <1'" la_. pnJuilimirn-

"""-'1""' "
g/"b,,/J.. 1
". l"aJ"'"

,rahuj<l<kJ

"" rll111",,.,,, ..", ,a'; '""""""i<>$ ) /" ",,,,,mci<l

.n.". "<f'"'"
X."c'
F.

.SU.",
Hem3nd<"

l.< .......'tol<k" ,J..b<,i<...... <1"" <lUlo,." 1... pmf.~, p"'a la ."",i\anza


<le la lh.,o,ia ....., d..".""'" y. 01""11" ~..".,. ,''''''' ell.,. """ """,n
c~,hn .."r "~n;{IC""'''''~"in l. , . ,reun" ..,."'. d <kunullo '''1'''''''''
drl .I"m......,. "" Ido.. f""v"" el . n. ) ,"",,,,,aomo ron qu. ;e Impon.
l. "",,:oplo"'. la l';;;n,ca <le l.
<lll' lu,orla adecuad. ., .
I lablar <lo lodo rilo y de ... , l'O"!>k- pn>gr""',",~""" c>.ccd: con mocoo
1... ~c.... ion" "" ~". I"'imt prunn"",;Q a \o'i plU'Xdimi<"n'o>~"
Il,-emia
"""ltnido.
.." "h'lOnc~ . 1,,,
'lu~ ,jenrn a ~nnc;n"ac'"'' en la <rgund.
pa"~ ,le c'l~ e Ol ' .~o putdcn ad<u,nr ",nud" ,,,lo en el ca'" de qut el
prufe_",lo. enl .. O"... ,Ir< i''''ne, im['"n.nlc", .,uma un m,,,d,, <le..." .
n,,,,,.<lo do- in,p-,nor l. <\'''''1'10 .... E, ,,, mCloOO tu <le lene, pre<rnlc lo "t>d,,,, lit una pm:1""'OC;'in <lo ",,,,,er,,do farlll3l y ~onoep<u.l C<'I<ICfr'a. l.
""<['l.,,,,,,, "'""..,u,..n'< de una "~,,,. <lrl .1',...
YIUI
C'''' l. ~p"lcn"'l~ia <le l. 110..""" t,. . ",..,i,. obj<."". """,,,d,,. naiundc ..
del """",;",,('<110 y ("",r,d..:ll. lO< en el ",a'N de ..,a <b;;"I\ -opcin
pul "U UJf><>do d,d"",,,o en fUllCin de l eoria del """,n<li"", y' de la
rp'".,,,,l<Jgia ,le r. H",,'". - "'....... el profr""'a<in puede in""",,,. ,; ..,

'."'uac;"".

"'.n<>

,,,,,1.,.

,.,.bo",..

<1",,,

I E. \''''US 0"' 1' 1..., """-ni"" .,,,,


" ~~... I<'f:/Iu........
1 F X H"N' ~"lI-""

' la.

~,....,' '''"

"'''''pmm.''''

..........., """_

(l''''''. f:.". ,.,. 1/", .",,,,"........". "-Iono. ' iro.l' III

l~:

1'1"'" ~ . Ip"'" d.; b . 1""""'-"" q ue """"",,,1anM><o "" ~"


1'""'''''''' Clpitulo<.
Codo. ~aPitUIn do ~ -a:patl<' "''f'''II'k a "'1>Io<u< do .... ...,.
le

<D/Jmic"'......

<:>InI<,__ lo .er-a- dol

...... ~_,rN;... _ k w l

d<

lNl de la poi

po

,..,. do _

libro

__

,.. rd'k
pI
Iknoc

'~
etI .....

.,....._ ....,... """oo.O'I .."'


_
pw
dm "'"""fIUn<kt e l
Ig
"' to<Ili ..
m<ndos lo P'U1;"."",., 1 'It puNm ""*'- 0CJU0l d CIClo> do! <fIOt ..

....,.)01._

'l'"''''''''''''' '''
"*, ,,,......... ,, .,........

"""'o.1d:'

cJ'1'lploo>d<
accio.
)
<le
oponoJi,,,JC pott''Q'. Qutdt <1.110 ~oc no prn.-nolc
'
tJ . .....
,jo<> '011
UIla' I~ ... ~, ..' ''1"'''''':'"' que. ni t3'lO dt
"" UII'' '. loe ptl<'\brl "'""Ii,. & l>An, ) . ",ni" "",, P", . "" " <l ha .Ir n .
I... ~'" ' lile .... rI<I>. h<ol"" JI<O>lUlo' "'" . 1'0 '00 '.0' Y l"" ;hili<iaOC' J itl ..,lO _
ole "l'f.nd".C ~'''1C11141 en H,""ri. qu,,~. ~o!\OCida, ~ PO"'"

n"'''..

<.'

cad>.. ~ 'l "" n.. han h"lbdo fl.p1O COI ....., 11"",,
Ed lo .. uo: al.nc lo ... 01...."'.. ~ do ....... ra. 1Jm\'1I''',. ... """
" ' _ ' " soemprc
pn..... codo do E.due.:in Pnman. y
,-.ndodr b Sl>I'Id.n. otoi,pwna ..... hutIien. """1M>I>o<'n
liII<n "kmM> cl """"" ...... d n......lcf_ 1'<"'- ~ pe.- !lo) . an
... ....-.
~__ <Ir poderlo U:r .."-Iu< .. ,
""

"""" .1

''''

dio pr.o.

d ..

ado;'

s....o.. pcJk<:.....-e con><ionMa. <k ...... """'"


Wl\aIaOO"""" ,..__ ...amn.lo>obn: .. JoJacl"'

artn'"11,-...
.. ..

loa

la

'.."",n de .... u la .""'-.a ha p"nhdo .~ """.""


n...' h>o
""" ""WI """ ~"'''mo>
lIDneo;eur""",,,I1Ie por Il<~lr" iolod p" ' .

....-...,

""".1- . ''1''.' "'" ~"" do: los 01""""," miLo<loo.. _"""ei..""" ~ P"'11"'''''''';''''''' ~.e e "''''" hoy en """'-Iro po". P'"'I'" C"'.""" 4"" lo ~",.
....... c"" '"",,''\" I'"~d. ' CT ,,"1 ... d,,,,,r-a, ,..." d,loa'
y puede ..... oprtco;hO<J<, ,'"

~''';n'o'

did.lc",,,

ou....,.. iun<>

" laI fono ""'" 11Il'ol1>d...." . "'''' cn . 11\00 de que .." bo. """"'1"1.,

h.""""P"f"..... "''lIOil1n po",,,n do"""...., c;""" <11"-...... COII


... "" ) P*"'.Ie dla> ' 1onmr.... pru'di"....w....

L.~ ........

""_*1.
.....
_._J
.
.._
_
_
_.
.
.
.
_
_."_.
<
1'
__,. . _._.__. ...__
' .".N
_ _-.-..,
_.._....._-"-J.

........... _ .... _

" " ' - _F_U

..... _

._

.., . -..

-".
_
101

~,.

._

..

~ -"" _

" \COI'<IOT ""',

Rlr RGU, hE, "- " -_ _ '' _

.... . . .'...

e" el hK"" n... l uLlI>Ic de '1"" lo H""..,. c,,<Al

U "el>< pur obje.u k..

l>:hM. ,.,.. p '.... pllodcJo r-..- 1"-"""""" ... In el po.ado; y


do, ho ....... /Iuo ) d>.:ha> """""'"" .. """''''''"'' O
0Ii. fa
.
d<> I~~ . ubc
11
_._
el ....
do , .......... I<'-I'_ _ e 1lMk
Ilepdo ha
_
'M
)
..... . - putdtlI habl.- del paYdn. y
._
OC
............. En ...-en "',_. la H
lC:IIC _
reballll._ ......
-........cnci ''''''p<> (MI<ft'OfI.,
1
'~'-_"'l)lo c""'"
p " ..... lo <n>noIor.'. lO' "" la 1I................. ,..te pmc..... do
"'f"CIIL Ea cuno l
d,mc-nunn _ , .Ie 1111'-..."""".
'" 10m.......... la e,wn " .. irI d. fOf11l. "'bla.h O _
loo do",
..,.re. drl poydo' re,u II,,"". b l. ",,,,,"nIeK,,", de""
'1Clllpro nal.a<l
''''''r ,e'.dos. 1mome n", .n d '1"".pottCC mi.
'1""
h " " " i .~ s
, ;nc,d,' " en , ., ' olo,x,on..,
AJ~", ,", ' :e' ,u'ilC" n""
f....."'" () "',\1nl"""" ~". ' ;= l1li ddi .,b

.--,1<11

,todo>.

d"'."'."l.

1
"""",,,re 1,., ''''' fJH'''''''

'ch,,,,,.

.0

como> pul"

.j<mr'" l., IU."'"

ill".

e........ n~ ...
1U"","'""'1a do;............ oon ~ 1<... 0 1t a 1 ....
........... "'" del U.....,., <le b ...... """"_ . . . . - la Goena Cl.. ' ....
el ",b en'" de S~:"" . \lod . O............. 1M _I<fpft"taeimd"""
,,...,....1. . . . ) """ Ik..... a ~ ellrioll _ do: \01; 1n~ 1l"""

...-...-. coof~aon ... e


&...,_,...de .....
)a _ _ qooe ... ~)c1de
__
de
la doclf'linL l .. -..c,....,...de
i,.:'e~
p:odria
el
dcbaIc sobre el _ .... ) la .alor iOn do: la .Cnll<po,
o... ..
m..,,_ de ,,""""'. Final_. "'....,......... 1<
"""_
", ,,,,,n' ;,',,, IInpurtuM
.k la ti,<lOI1o . """, ,'",>li'uKio "'" 01 to;cho
dc ... 1..;00 0' .1 ~>
el ~. ca do""". do pl.101'" cllmo . 1"".
o;odr> '" ,."",1.",. , u~f.I~"'" o . 'pl"' i',,"""".o " u"'''_ ;IC'.al,doJ o
('(\mo l. ' .Iul"j",1 p"')'e<"la prc~"n'''' . ,nr.,.... h""i. el 1"'".010 1"'' "
JIl",rle.' 'H~,,".,l", .1 1".."'n'~ l.lc:>d<.1"rhOIl,,,,~, <ir una ,.,h><l
el
red do: . 0""1e,.' y , ....,,,.... r--do "",.I..,."bfc ,Ir
... ''''''lI>(ionrs. la d, ,,,,... odod "",i.1. l. cnnd.C1O frmrn...., lo, ...,....
cw.. la ..,.,..imio do lo< lo<pru )1.0 I'p""".. <ir bs ~. CII; ~ e....
""O~
la ~.-.w ~ m<JR <11 f-x.. ... loo ~
'JO" pro."",,"
_ ~ l el

h.".

"01....... .....

...

""

""".".'

Do......,""" ' E"O<" eQlOOC\ol.-.., apurw- apro>. ........ ( _ .


1"'....... ) """"
P" . . _ l""""def_, . . - _ a
la 4*:". de.-,.,.... ;
C<D""""- C... la ......,f"'..

nln do door.,iorw::. t;tJnIl.IIOOOdod<o y


\'<_

t.,.a 11 .....'f.. 1OOOI do e-.

.lnll . ''''~ ' H ..,... " " - - ' ''-_

...... ,, :.,

o,.ol--"', "'-

....."n'udM y <I,r "",...n 01 m.1fCo ,lo ..no .' pl,,''''''''' ~. l. "l'.


""",icac,"" de ,.,.1 " .. -;;"" ,. 1"';"" d... I."v,.,,,d y ti< d,'''''''' "'.
du,~ y hll!<. <lIu " ....".
dd ""'1<n,d" do l ""'~.,,,.. ,Ir l.
11.."",... pod.", ,n.I'. de "...e. pu. Lo "'....,"'. "'1 1"".........1<> On 01

>;I''''

..l .

Do ~_

0:,_

......... q.. "

I0Io>

etI.odo fWO)

ac""", que no"""""''' qou:

f'I"CC'J"

<1<..."",_...:,--..?

~"'_""" .. puedMl <n",1Wl "


'n
) ....... dt .... """'10<10 <:(JIIOC1 .

, 0. F.. " l _ do las1...-s.""""-,"",*,, Lo .._ " ' .


-...<k _ _.. ) do ""po ~ _ ilL La f
t-..u
,
de lo ...... r..-. m.<1.a. ... bo<a.
*.,.... ,-...;, d 1ltIIlido<k .. dlnitifl. .Id;,;,
..
. . - ."'

..-"'1

padno""'

_rlf...............
...)..,-.
-..n

,.,...... ~
fU' .. ~
l._..-..a

._d..

UblM

11

,_1,_.-.

<po< . " '

F.n
'ti.

d<d
-1'fI'<"'d'
--'yl<"lII ' . . y rilo
<l .. _ipO
i.
tal . Se
poobkau.
~.
"-*II:
.,.. .. ..-.....a.;.de E--V. . ) F X, lk, 11"""
"""
..............,
"'"ullldo .... ~ d,lic,I<IICOIJI'. o
y
,
~de lo pnx<:do-..J ...
Y ~
hOeto ... qur ..
.'...... de. lo Iin<-o f ab>In<1.. Iu<.. lo ph<''''''' ~ '''''''~ ... .
E.".......,.. poon. q.. - " n I ~ bItsqoo<da ~ ....... e- . IdapI.
.1n y~"'" de o,""""", "'. de INlod.:!) ~ .1_brM.
1" . il" ..... I"<"dcn. modo de f"",">pKoio. l. "',ulMb """O do ..",

.u

"'.'u_

""-"

ae.'''''''''''''
con_

"no.....

11,,,,,,,,,.

_nI<" """".,,,nd'"'

"',,")0.

l'<Jr "I" mo. ""..,",amos .m,llar ""'" ""'"

""""1"0:1. <DmO pn>f....",-e.

oc 11,,".... )' tln ,k "",,<a' 1,," 'J<f'IpIoo q... 1"0\""""''''."" ,"""llaJo


<' f,e,.-i.lm<:nlC 'i~n 'fic'uvo el ...10 oc f- V.I1. " ... n" n"" """'n""
"... ndo..... ' COI,,nullcin:
w __ . , EJ ~I "ahajo prouJi-'llol1 ~~ " ~JCoI<trlWJ, 1h(1~ "II';" " " ""

""U1.". ~" ' f


",,,,.<'tI,...,,,,,,,, ....

~~ J~'IC'" J~IC"r " .~r "",ulftli~"s. hi,"(II'i<sJ(II'~'.

s," U ~6 ~w ""...,..,"'~ u lC"fi~,,'i ... <k k..


~ 1tJo
~I ../~"",,, ....~,.," " ",wl~. ~ri<Jr~, <k ~_'...or,~" ,,, <k , .."..rJad

..

oh "kIT ..,~ , . - . ,
A.......... pare... :",

'~_!

odji<o . la ~ . ....._

.....

ot""........

e>U> ""'~ . . ~ oi ...,'

u. .. nu..... do ..... . - y ..... .....,., ..,.,.,.,... "''''''''''''" ....


elanllad . _do

r. I..' ....... ~de los jO""

" <i< la 1"k'''. <,~ .....~, '" , n1f<TlIlUI , la d,fl<ukad "'1.."""" do loo pn>'
ced,m .. n,<>s <i<l h " ~ "' .~>r rom<I"pcn" Lf<:>rm ular n",n'... u,"
fllC~l<. "'" '.f"lIIf'lo
"""0 mw~' difi,.-l 1'"'' '' "'" !lO "pe"'" y n
.,pc<.l, pat. lo. 'lo
Y al.m....... b <
lImu Qbl'~"'>f'"
. RCllliut pc.ucr>< lt .hsjO'> .Ie: lIl<1:Ig""ioa eIlll
"",.No ... <:<la-

1 de .. <" ..""',

U. ~'J"I~ .............. pa-t<'U'. <, llOmbiotto """ >l, Qo..=. ...... ........
de ha... p."","""," . i ~ '" do ' - - 'W>f"""'pete ...,,, do UfI . .".,.... 'k ti...... co,,,,' n llr ' _""_"') .. __
<On
~ 1""""_ _ illoo, ~ al al.
do.Ift"1> y
l'fO""'O" "
"""")Ia al rrI<KJIlu......so 1"" <l " P"'O y
la_
yo.- pan<
'C<. ~
p _ .. - . d o poo
.
le. "" .. ti.....

Ic,,"'"

E,"",, ~_
,ado! . ~

;odd "
.......

...1d<_.,

~~~ l"""" ""'"


el oalI .......... la

" .. a. all'''' l. ~'pInioool

1:.. \ '.lh. de w,.. ~


h~ O
......"., ~_ _
,l~_ de _ Ik...",a. de" "',
q.. Iol
lIII !><Tto>lano , JWp' O<'f ~ y
_
'JU"'JOO-. ~_
,;m..",_ . J"'Oli'~"'" < in<1~llIIdsl. en 1nfMIn>'" ..,,_ y ti<
.V<X
_ ...-.-1"....... <:on""",..... 1, bao< fW" que . ... d ..... adIIl
wi........ en u ..,. "" m<'rodoJo, ....,.fl<Ol , . . . . _ el' Inda.
' o.
d,f.. ulr.>d parad,~ ",. Por lo Illf1lo. """"".. y ....,.... ' ......-ed'm .
,... en 1I,.."".. . n l
",nonu "~""'''''''' "" I""""pnnc .' """"',ro
1eIldor. la ..1'".''''''' di lod.. lo ,,'mrklodad<-<.I ~ 11..:", dol 11,,,,,,
m d o< '" l...e,:.,...I.' .le . "" ,.- '" k"'" k" ......lIm . cont'<pl<lO < '''I<'lf''rla'
.iI>Oe> ".,.jt,l ~ "
Y ,...", h,~n ,.. " ,"...n" " ~n.1 <kbo, <k "'I"'U' qUl.' _la f'l'4cIiu den
" 0<1.& oc l Uf'lCl'I<lll'}I' y , ,,.. tlu,,,. p"K'<d",,.n!al .. <lel>< dUf ~n.1 """
!n l u oc "n. """'''''''1(\" h,..,'lr'.... I"" gr"",' ,,,,, .,,,, <'-''''1"".",1. l' ""
mi1.-..1"
1" " '" ~ ,, ,,, I(l, p",eoJ ", e",,,, r ".<1< 11 '" , " Ilu' . ' u W'.
in. lllnn. ",,,,, . Il . "",n'" p" ..l,,,, ,, ,,,,. y <r,,',,",e,

1'"'.

oal".

6. USO Y PROCESO DE FUENTES


PARA OBTENER IN~ORMACl6N DE
NATURALEZA HISTORICA. LAS
FUE NTES PRIMARIAS (1)

e "M"" la /~ ... a l' rl r~ ''''m"<i,, m,,,",, ln ~ ica


<Ir",-, mnlCr;v.' c" .." larn J (:I",,,,'a /0 t.I,~;cv <id a/", n
no> m;rn,ru.' ,/('."" ""l/a rsre ,,,,~'r'" <ir ",n."",,''''';''
son larra. <"",'~rrrlrlr.' (/ 1" <1,[''''''''0 ad nar'" J
tom l,>;n <QrIln ,nvlioa'-nn d, /",1 1>r')('N ,m icn' m drl
C"'Tc" lam NI ." Napu, " 1'1<1,,,

"!I,,,,,,,,,,,.

,>

En", \ 'al[, '

lnlroduuion: a s pectos com un es


I~ "

"'"'c>

tc, (jmon;o,
del 1',...-]0 , ,,n' l" uyen la m 'ia prima dd
~i"oriador', Par""t """"_ q"". <km,o de ' HI Cnlt >l" de i"fOfTRll<in
r;onuela eo UII pcrj,~1o <lete"" in"'", la <I1'[ "'''''i&1 oc l. , f"""Ie' Y" <1;,
m""i", para [a ol>le'''';ll oc ;nformacin histric. " p.r. ' " >.rirtC....."
e'l p"""' ''le ,omo .olll. "id .. en la en..- ' lll-" <k l. ,1j ",;!,li" ".
Ordin.,;,, ,nen' ''. "".. nlt.' p",(e"''''') pmf. """ .. oc Histori. u' iliTOn
fue,,' c, . p'i" cipal"'nll< d""""", ,,,o, ""ri",,. e""", lt<"nica apli"ul1" "
Se tr"", do que el .I" "",. do ' '''''''nlt la f"" "le " """ tormo ... comp"'
b.r 1"" ""'rlo, efccl uad"" en <:1..'-". ", . dt ",,,nera libre o med,.n ""
<""'O"".,;", F.t e t;l'" de Irlbaj<> con """ " ~4n .. fuente.' e""rila'" c<>""""10. Pero no ...1
l'"ibk Al~", ... I"'''c.;o", mi , " l1\ell" " bahi
lual.., '''''''' el ll. modo ~co"'on .., io do " " 0. 'l0i"; .' " .,:ere. mi , " k,
4"< hem", 11.",:>du un. ~ co"'!"",i ,' i "m> (que 10;,.1< a l. 'rl i o .o j ~n dt
d"' ill,"' '6onl<" ' .' E..... lipo d. " >lIII,,,,;,;,,n.., " e....n proNbk m<nl< '"1
n,<"';, e'alu ;"" ,, }' "" conSli.u~" c" ri(( ,,"'<nt< h.M..1>do u'" ""lir. -

""i""

I~. V"U.S , 01' "" .. p 1.19,


! f ...--.. ea
,, ~'"
i""" ",. la> ~ <1>tl _
..... ,~'" _ _ 0"""-_'" y,.".n,"" Lo ..,...
" "" 4'" " ",,<010_"' '1'" _ r<"o,,,, 1o
i<.
s"r.." <1"p<m. ""'""" . ..... '-'-"" 0 </,/W"" ... ,,~,M '" H;__ .. "" dil
..... , ,,' ..,""'" !" " i'" Jo ol - . _
y
<1,,, """'" " r ",m i"', - . . . '" lo _ abo><. y. '" , mp~'" _
lo .~""y<''''

""'''h....",,",.. .-Jo.......-. ,.."'...

"",_ ..'

e_, ." ....


l.", """""",,_..,....-,.
"_*'"' .,.".,,''''....,... ,n....- -. ..

""'*,..

11,,,..,. _, .Ia 'i""'i" ,.aJ/ .. _


' - '''"'"-' 0;'-..-/.' ,,"'wk' y "' ~ rI ,_,,,,, d. J""' ''' S G"SI'ARJlI
-1.<0 _ < l o """l.,1
'" e, ''ml;' .l ''' \-'(I 1<...... ,,'91\3, S"~",,' p".....~ .. < _
,""". T""'''' I""""".~. 1ll_1 "

16:

("'" do; ..... r"""lo: ~n'" >anO ~ .... 'n(onu<

.., .c

Loo

b,,~ ..._

'

doc............ . - . .. de ....,...
\iIo'o_ oc mo..,..
_ _ bo
hna JWa .orir... IIopIt>U.. pKO ..'P'*k"" I'K g -,
PO'" _
.....noo. ....,. _
nf_i1 *1,...."" !>..
~dcl~ de .............-..le- .. eou'_ liIou
4mdo_~""","de~d... de .. r-. "l& e_
de H...........

IOn II"""t~1. y ,..... 1"""", ~ ,""I<Ultt I'-TlI<, (fH


~
lo J'rUTl"'"
"""....."1" "" <l<too,ia e."'oc ~" ir en el olurn&ado lo
n ti do.;""",
J. I~ p",,-,'. po."" <1<1 h_, "'mo. '- .hf,c.<\n """'" ,dIon"' ....' '"'" de
I'''n'''''' o d.,.. r,,,,,,,..,,, . Jo fin de "",le, ...!iJ.m .... .a,.."" .. de >.u>..... J e ,,,,,tU,,. ..Ie.:u...!.' ""..J dad. pu,,,,-,, <le i"lert, ,1");I,,,co q"" el
. lumnMo>
"opll do ..l<ntofic", ""'" un. f.MIl''' o!<-II .. 1"'_;" (>
""",-..,
1<>
ion< " ... n Talo ,......
e...... <I<I&._:
,.... __ "'1 1/1 ~"'" P",,,
e-u
pnmcn
....."""''''1'I:olri
PM C<QO f _ po ,,_"' ...... _ _ dd ,...

1""'_

....-xL......,,.,.
..... ""'''''mom: "

p<.-. - . '

__

.,

.......

,__

"" f""",*, ~ """"" topo


an:f..... de l. ~I" <"ludiad&.
el 1<1.,,, jc un,",,'n"'''',,' d'....." de k.. ""''''''-_- ,le 1.. ' ''''Al' ' 1"1 .
"., de "'~uuoo "1'''. "u."" r<>iti~ "" un rel "''''!<:mpo.' <k 1 .
1-''''''' enO oul'"'' ~ul"" "" lo> ba ..."'" d" , ....,..
~
" .u

,j,,,

po""

OO' . 1"" b m:o""lruido


d. 01"" , .,.Iin"",ios, C'...."".. ~" n l.
en",A.n" "~h~.'OO" o U dlSlme i.", 1' ,Ie", ..".".."",,,. ,""1 . "
J'l'..... oc :1Ju. l> m'."""'"...... 1". .. al,
CC ..... pocdt .. ""lllrk ....

l '... :-.""'" ."rnw. e

,.,.""""*u.
1

.. el

.--b
"f.

""~

"""' .. _ d e .............. Lo.~.


Iobn>'" ...... l'Iln ~ h....,...... _ .
f~ - . . . Poo"'u_ _ """'_
_

lo"""........ _

1& f ......,,.,.,-.... ............... el

p _
,.", r ~

,-"",'1" ~o

1>< 1

10, _;,10,

_'01 ~o

nte" "",:"14' ,k,_. Ie, Y ,,,,,,,,,riole. ~I..


""lucolglca. E. ~,',detl .. ~ .... 0111" 01' r le> p"'he,pon dt mh do un

e"""" rnu>dM 1'1"" <1< (

"'J'l'~to. A.i. 1"" ~,.",plo. uo mora h";,"" .. un> 1"'01< ,"",un,!.>.i.


~ ... p""'''p'' ...1 1~ll-" ''''''IC'''o
",al . l. ~" !lo
m.'....' . el

".1.>.

y..

n_..,,,.....

"'1..". '" lul'l<~'" ...,1 ,..bajo 1"'''''' 11;11 do: imp."'''., ,...I~:I ~n "" pn>d ... eiG. lo ,"....... "'.1 ~ de dI>I:-.- ~ ...

. -.. . .---_ .......... _---....


J _"", _ _ "

. . . . _ _ .. _ , ..

"., r-- lo 1"


........ la ok"',r
' _iG. do: l>

<le"'-........... o uo, Urll fucnlc . '''If'tIrt.I, "'--be _


<l< '" """".;0 ' I"'m"," " ... urdIn:ol ) . o ctlIIo lo Q"" ~
5))

,,'"

,Fi,

'i>oioJ"

F.r "

......

-.-ulcl(-""

.'

1 " J y l'R(J("[S() Ol

Iol<o" r",..iod<

ft'l~'IU

( .....

.. ... _ _

l .l_'f~ _ ,,"I. _ ;pnun> " _

, MI"...........""''' ", ,,",,,;~,w'" ",,1 " ' I<'~ " ,lo lo ,",,'o",.",,,,,,,," do l
....f , .." .,

."'N "',

1 h .i r. , .~-.. <Jo< lo ''!'' olnfi.> "" .. r....... l l"'<riIb. ........ . .... le<. ...."..
,.,., .. ~"'. ' ' 1
. ...............1oIiO ..
<>RI u _ nu ... lo _
"'." ...""" .... lo
d ... Il....""" _
..

c..,

p_.
_f_

.... _ ) oc,..tr

. . .. P* .~ ...
,.,.,

,. ~,...pn.

A .,n de

od

priguoll_J'U'>lI< _

r...,hlll' ci 'D/'Iop""

~LI"'ir;.'''''n

pr"'~_IIk>.

focKlllo

le-

...,

....

1"''1''-'''''' un. I""iblr

de l., flJ<I\ICO . t",. hUHk, lund" nl. t1 I. lrn<tJle <11 elil i" J"
lo 4"' pn. dr " , ""h ",", ..j,,~l c <n I~, d .... , d< HI. tor" d< UlIO <" "' _

fwI.. , 1N i ~ 'lot<_ IF j\. :1-1 1.

"" ""undo lu' . ;oO . . . . . . . "'n~ ' ..,n e..... debe pnocede la
,......b<..... n~..' " ~ . la _
.... de
I::n l. m<JKI.II
.lo Ir> rn-il>le. _
P"'JI.WlI" <Ii<ttto "'" _ _ por pnr drI ............
do> (,;,0< ...... _ ,._ _ f _ .. ~
1<>," J ... de<Ioo<or?r.
f.- .. -..po<k qw, 11 po
..... . -icla< 1"" ,.., . . pn:>I...,.
raJo ,.._de .....c-......" llII roo reouItI fllr'ld.>mMl.ol ell'l"''''
inr,.......in que bu..,
"" l> r"""'e
la que......... p
pn>1"""'_ mi< .,,' do
le P""fU"'"
I ~ .. _ l
el<:
1&. "''1'1''-.....- !lo_(>III' dt lo <l><.il...nnn. PO"'"" 4.... " "" lo "","ut._
e><in de p"'~u,,'., y "''''',,:1,;''.10 ''''p....r d ood< drtoo,;' m", l>o,.:., la
~ ..e",j. <le 1.. "',i,m ~"" hu)'. 4"" ",. h,."
~: 'I' ' SI. m" ... ,",.i",,,,. ""f'<'nJc.k:1 "ro do l. " ...,.,)'. lo q....

.C_

"""'"'a

..
.
_
,,_.
.
_._.uo_.
.
__.
.
.
_..
- ,.. __._.. . . *- :
_ _ _ _ ........ _

.. _001 _ . _ ._----~
...
1 '
_

_ V._.__Mr '''"''''' ...._


(___
"- _....... .-..-..-... '"

"

,,.

' ..."""'"

",,,

_ _.
-........... "

.'

\ lAn.IlIALH y~ ) " IlQl'EOLOC.ICAS


U......,I".. (do lo ~ ob ....... " M""'liori<>. v ........ o..-m....
<01;".", ), " _ l......... Ydolcmi.- .. ~ s-r .......".,..., _.
...... J

..... , - "
R_
"'_

.... ......
(

,pc,..-...

) , ( " _ "' " 1............ <...

), F",.ILlIfOS. , - . as--. ,"" po,....... ..


n ),OIros
. Numbml do ..... ".

' ........ 11_"'.. . e__ c_ o...


lo Te

f !'oC.1UTAS

.... 1.

_.
. . 1 ._

_ ....... <~_~cIoc....-.
Une...-_
..... Corta. o.ar- _ _ Libn>o . . . . . . . Lb<>o ....
_ _ - . a..,..-, - . " ' - E t " ",,-. GoIIoc. .
,""

'

"ISU.\LO

- . ..n-. ......,.... (..Ir " ... "'.1. ~.,na"


,. _.rw.,r-

""""

F....._
.....
,
. . . . . . . 1.....1

.," . . . . .

o.-

,-

Ol-.....=-;:,;:r:e.........
~
............p,
. . ._ea-o..

....' e.. _IIaIIM , A'<i,...- e........... oi CIl .... Ir


"'
h<~..
ca _ , tOCal' In "'" ...
J'Il ' dctenn,,,", la <:<ir
oI ""><1....
<le ...... roo:-. ""~) '""nula"""'" "" I'po '" I'"'son,a. (;.qllt

lo,.

"'""'
~ . S . ~n ..._
....._
.Ipn ,ipo de ",neJ" ~c l.cond",,". "'
de l. """'lIlidod .. ", lo """lliu ".. <le o""
<'p.><. 10 <le ... . ><>I\I( n\ I"><kmoo f.Jll1'>""~" ",ro; a.pe<'''. del ......
""'''''- "'mi"" 4U' l. foenl< inlrfICi0n4l" ", m. 11<' I'" ",""ia <:<>monic .
A... "''' . ,.,.,pl". l. I" . gonl' .:,onlo ~ll"'r
dI ""'" JU. '1""
'" di~.n mi,., "' " ... . 1"",' en >arios ffJgmcn.' " de
"'."'10
Ie<.
a \" I..SO del ".10 XV"" en F'''Kia, poc.Jc ,M """" l
"lo
c,t'>n de l" ir"'.. ", lig~"., Al PO'"""'. ~n dicl""\1 " "'.' ,.,~_. de
ha",
"emen"
~
d i""""'4' ''' ,k
lamcnl'" .
"" "'""" la 11...",1", ,,,,, F
Y ... "'" f""I,dlJ " I<>trv
~" ...
de<:....,,,,ICIW' de la <{I'OC""'''' n:llJK>Y 1 1" 1.'1!0 dic
k, XVIII, pt".
_ _ ...- la d I '''''''''''' """"'_ .. 1... Ilt' o <lel 10... J. losar"""
... ~""'''' 1'.1. JI'
_ , Este ""1' ,..., al !-.Jo de _
f"""d<
yoolar a earloc
ol""Mio de W """'......... la'l. durxr6n
no pnttj'loble...-Io""""-lo. de la
dic """ "odlo. ""' ~
b k" k . ""
~<'__
a.-..., dnm................
"'n " I ~ .. doJl'"

<le."...

""",.do.

,,_

foe"'.'.

-.

lo .., ltp>OO _ _ '" Rcvol

n.ce-a-

el""

F_ _
_ t-1IIy ""' pn:>O<i<r. _ _
de roabolidad, ~H"'" """ -"" ..... pode" .... <tfti ....... d_! ~QIi

o,,", tu.""" _~"amoo ~'a vo.ificar lo qw l. I'" m<f' nos n""', r....
11') En e"e pun.o. 1.-1<> L ....di 0C<JI'I",,a "
nloll <nI", r..... te> inlO'"
"Of'Iilk> ~ ..., inlOn.:;oool<. '. La. pn
i~n 1;0" <k" ,n.adH . po"",_
.uar " a """un"," " na _
lu. 1"" eJOmplo
''''''I.aft. do'! i.
nada al " ,",c:fdo t. mM r bk <JI "'luel lo 4...:
p.nonoloo con,o'''c_
(_""'nlO de b c
,...
'" II< _abIooo
oq.:JIoo "e"'I'O'-,....
<lof . en 'o ca
.,. _ fooop. n. ofoc _ .) ..... en lo ...... r_ _
menll: , _i<abIe _ _ de ....-. _ l a do """f1oclOll on
<le Ia.<
-.
~ L.ao r...-. tIO ....... ioo. . . ocriIn aqKllaI
.,
tu
ti
de ~ahur.c. la P<-'b.h.Jad de . . -
...... al,.,
enlomo" la I I 1_. F..n Ir .... ido. . _
....n.1o
,..u GMc" IIIan<o. b oIljoeIoo m . r ..... .m. ~ dc .... r.....
JidId' Scl'" d padodc fe L"I'1o" " ' _ ,...-. "' .. 1
tra'" en..." 1...... " -.:e'-;. p.ra eft.. toopocn.. de ,,,,,oo.'" .._

.==.,

"'III"....

cin ~ la kIp-' ~
A pon .. dc..,.,.. un punlOI 'lnc..

'c

l~

finCOOl
4
ell

jll'tv_" ed._ ...-J""


t,
. 1*"'10 _
n

1""',
) fi.t>t.hda,l)) dc!al
f.-ifl dc J ..ud. de ..... _ _

...
de loo

obJe".... d,dk'>('<)I qw oc p I
po
.n.hm def.......... ... _ ~
de
lo
_
La, 'IJOnl" l"""dca oc. o' ih, adl
rIN.., "'
..-hu
1"",Mododc>
JIC. tIIoUmCn'oo de lo dd6tb<. de un .......... ldo """""'"
lu.&l b,<lnt;
Induccin 1""', .... . la ..,Oc, in de ""
OC ' .
pl.",,-. """'" "JO"''''''' de .plicod n " OOI<"... r ........... la ",r"nn.
'in del ,,,m. oo",rp"...1 "'''''ru..n'" ""1'10 <k k> que OC i"I"" ". u
rd.' . ) ,'un '" I""I'U"" de comen..";" ! I"bol al ', nah , U" ~,jOOo'.
S<n"". <I<l 1"""CCf de 4'" la
de accioroc> de un. 1&"1. rn p .
"""1. "cl'o< en..non<:, ""h,. .... por 1"'"" ...1aloll''' ' '''' de la m......
'l'" homo. do,..""" " " <1 cap"o lo ' oi't"Cro de la p"m . .. I" ~ ' Co n el h,

temo_

"".ic

"""1'.\',....""....-....110 s,,,,,,,. M,'_

' L lA~ l>I


bfi. p "
6 ". U" RdA UU Nal "
. ~ 'w..J.l:U~"- . b T

a.M<,;... d<l ItI..... { '


, 1. w

--_ _,,_

....... _"."' E.l):'i.v..' ~"


"'''"." .. _
l ~

,, _

(1 ......

v _

.OM'"

....-........ _

.."... Jo _ _

E I _ p. 16-77

..._..........

_ . ...

ri

::'10 , ,
=-.;..';"'".u' U_'L_.
__
'::...
~

C" l \'''~I.

'_.N
_....-

,. ... _ ......1, h.

... .
'

7<1T_

..

1_....
_,...

_4IrI_
...-__').
,'

__

La ' _ . -" "'.Jll YdGal'l'OIJ-1&


,_C_N.no_
..... _ . _
_s-_ . -

\l ~

~)
..... r I I"""lo

_ "-'"~~
. ...
Lae - - . ..,.,lo
dr

no quo:r<rno' mJ'
'" d<b.o ",.ltI
tao.1. un.< "" 1

' ~,... ,._ ' C' ~""

'"

u"l~ """ f"" "t~. f" " CJIOmrh


..mlICll " '" luda 1>. .,''''''".:,. ""
"""', n J' ' ....IU ante una '"CiliO I"""lt >n ...I.Nc ).

'"'c._.. F,_.

ron","'''''' ..l CM .R .'u",", did.irloro u "Ii,,,b ~ p.:o la ooform.>< , ,,01


ar"yo " ~"aJlO ,,,.,......-.... ."""'<>.illtlffil.L ,", <j ....... do 1.. ...,...
n<"< _
. ... r....n'" ",...,.,. ni ,,,",,,,,r,,. la lWuralt'la do' 1_ .m001l0ll.
........ 1'II"'dt 01_".
oncdl<",al
cl '1"< ~ pod.o" ..............

_10',,,,,

"",""". """ J'" ...... 1' _ .. 'l"'" d_'" ,"r""".

_. ""

C
~puIillca. """
.... - - . J o p<O" cl

)'..

~ica "'...~ u .aL I ~

p.n .-..pI'" lo

...... ..,,.....,

1nl<lmU<1n " , - - " ,

',.na.
Pt>r

"'f'OIOO. dl.Mlo~cl ... y " ......_

cn"""'<""' futrooc.--.......
El "".iC".1o....._

... _ .

d<diocu. 1M , _ ~. ,

el .. ~._. ' -

'uentes

_,lt ~mrk_
la .....-.
lo H,,,,,,,,, .. 1OIlnc
'u 'fU' Ift'drono""'" la. fIIo<noc>" "_t,,, n

........ . Iu

cunea. """

~4'"

'oc.

""ndt>noda\ , '''..

<:<Jl,Ji,,,,,,.

"
..-...

"1>1,,............

""".u

fII"""

,,,

. , . _ 1"'" L . ... ,lTE, ... , . . . _ .I.i _ _ """'''''''


. ,."
_",.,.... _ _ ~ ti ..... "_, ...- _ .

-_4h_."".
. . , . ,.",..-._._
- . -._...---__._,_ _.. .

._*' .
......... _.---........
.. ' ,--1 ' _
_

.... _ ' ~ ... - . ... 1'"'"'""". 1'00

""I_.,,~,

..... o,.~ .....

_ ..

_ .~"

_ , . . . . . . ., ......_ _ . . . . . . - .

"::-;::::~'~.""'_ .. _ _,
~_.,.-,
----

ti

n" ["_ .... f-'-"~"~~,, ..

..-..
1 1

-."'-

"['1",.".. pnlJll' y la. d..'n .... " ....ro.- ,


>be La /t,_do

~,~

J. l i"I"

duc.........,............_

oolft......
'*""- lo',.,

lo 1...,1... F*'.....

f'n",ario<. p.r

.....

__1

.'~""'.""",",,,,'~i"'~Ic

Ir
Ropk " 1.."",

~.,
,
"'_IOD-

poc, ' . y el ..."""",


) ""'..",do do<

ra,"""_"i_, -.lah~

f.-....,. "" "".'",.. a p.t>tdo: 1"CI'f'W'l<"'~._0

.... ' " _

- , .. _ * ,

fucnoe> .... pr.o ...... foc. cIoso _ _........... _

In .......... "'''''h,'''<inco,

, . {"_"""'.do:

c .. klO)

d< ....._

_"a... ""

la

2. C..I<w~ .. tlr

6 C_

...
.. , que 1.. de ,,_k.
"'"
pmlo>on_ .. el ",,;1,, Surn- y ESO. A 1"_ do:
rr-J.o<In. 1 r_ ....
dl:-t....--i....... .
~n
Ilct 1Ciclo Supe " " . lo s...llIld a.r ,a
c"" P'"
...
fll ' , - " F...
h" .
. ha f,.m INlad., P" "l"" ."'~"Hl.,.,n.
romo .. b .., ~ .I..x. ""WfllCmtn"" "" IC>lImon", '''''1,,['(,01* pu, "'.
ron.HUl! l. h,",..... lIfffl,n,. d.
""" I"fC'I no pri "lc~ ,.od< ,. do: 1. _...
,1.>iJ , .ul"" l. H'J.o
fl<1t lo """"" ho,,~ el ,~k> n tlt', P' nl." l. d,f"' uluod....u " C."OL p,ua ... u,", cu .1 . ,,1.. 1""', a ef~,""'. ,h
d..."' p....... " ...,. ' "' " luiJoo por "''' 1 ''''''"'' .. r"al.....c,,"'r. ~ ,magc'
""" >l>rt ,ud<> "" 'I '. fl<'a. ,
Iuo cicb ,noc'a! , ....... do ..

.....,-

r.. i(,
m.c: """"" LI<t ...........

"" ) ...."", .... qtIt'

pnonlI

en'.... ,,"'1< "''''' ha. l.v. ..gu_rn """'ca, "o,no

dncnp,.......

1. Algunol t(ni<0 5 (<N'Te5pondientel 0 1UIO de


fuentel primaria5
IJ n-a'....-.-

1'<>oJtfam< .. ,~'<'''' ,

......."'.. del """,ed'm"'~I" "".~. r ' onow ... I"""le, "",. '~n,:. in_
""n.non h,," " oc1 FJ.t>rn< 1fI do:
alll'*"":fI1" ron lo I<>< al i'",, ~ .. de donomc-".

' - el
ti!;

,.....x. _

do: lo da>< a

Icance dtl

b4>.....>in afio ~"

M_"'"

portu
et>Il

do: ~ 00-

rn""","" _ ""'......

pou'w "" <d,f"'.... h"'''n"",.

g 0Iwr0-

9."

"IV"',,,

h_

(e"'"I...... , pon"".,. ,"'" Lo


ldoJ do ohtcn c ' inh" :a;'"
10 C" nlr.". ti. ''''''' l , .. uo~ , do<UJnc n'.Ic. """" "" "'''m"
d< imp:nc .

hecllo hi".",,~.

- -y"""".o

. . . . ,;" . ,. , '" , ", _..".'"".. . , _w.o. _o ._


hIooI

In

"

N. . .. ........ , ..... """ ' "

<O,'''''..., "",. " "'''''' '" l'n

~'"

. . - " " ' ' ' - "...., _ . , _


ESO
"'~

oh". """."..""_.
..---......""""",
_. _ _
'..,._ ...

"'"'<Id"""""'_
---" _-.--...
'"""*'....-.-.
'" R "",~_~
po" - - ... _

qoc '" .. "'" do

" "" .. _

,_ ~"' J<

~'''---'-'''''''-lo
..........

.. _

..
..t_'' __

~~"'''''"''0'_. . . . 100

,. 1, ...... _

,'-,-

....-.

.. ,

'40( '_ _

'_')< +..._ ...........


.........
. . . ,100 '. _
La_"_i<a
..
d _ . . .""*". ..
".................
1 "'I.i_........
._

Joo_... ~""
. ,,' -

.._ ,..__..
_ . ...__
.-...-,_.-...-. . _01,......_ . . _*<...._
-...
_
_.....,..L.o_...
lo_, " _._ ,.
- "" .. . . .. ,._._._ ,.
......
,...
I.i"

~I

__
_-_-_._
-.
""- "' _ "' _ "'- " d . ~

.. _

'

'

"

, ,,
Ir'
. h n.
(U.
,,ol '1'r11"1111
.p
tf f
i mn i. ~rH!~H il !.;H!' ~ .
il
fi
'
1
'
'",.,
is!f ~'l'" l lmhr ~i h ; ~n l \~t ! H... "'1
'~ !111Pi't><q S ~ ' P H i
l(
f. r= ... ~g'a~g'
i 1j?~1 l~!~ a. ~ ftti~f!! ~
~t' 'e
~ d in
U." , lh: '! ~! ,',1>
q;

'_r g.._

"jI-'

O?",

" a
=:.~

s .s
Il~

1
.. -

h~

.:11

II

l! ! fp

~ Ht
,~.

t,.

Ir'!

~'

i'

ll. - f

.,'~h~
. 1'ij-~

tl',t.~"3if

fli.hH 1

' ~"~
1 " 8'' .., l uu
n ~ ' :1:: ~if
di!
~1!I;e, ~.,.I~!Hl!i
~
' -1, .' \!o iI 'PI"l1
1
,, '
~ r e P a
; lit

11 11. ...

i1!-

'i'

3:1

~~

"'-

, "
. "
'o

Il ~

~i

~ ~
.,
.

'J
3

.~:,h,
'lh.l
, ' , ' -.,..

g i~~~}_
t

~~
"~
C"<:l.
.

;~!~'

e ,e. .

.. ,

~'

~.;

..,
!

; .~
'- 5'

o~' .

.. ,

~i.r-

,1,

m
., I
o

; .] ft

'lj

jU
'W"l'T"
~."o
., f'W'W"
!. ~ tI'1'(1..,1,<
..

'1

kf

'f:i !ti l:tt


tI . i
,1 (lit!
~

~ ft

.r.~.

-il o~

~~, .

f, 1~

rnIJ"w
H"t{lWHtI
rW
r"
.{
~.t .. f ~fIJ:tldHH!~! ~
!ii'jfti Jrl.11 .ilJ~ I1 ;il!: '!fl ,
-

'H'!

1lril',
fh,l f.~IH~l., {f. ,Ii! .. fI.hl
dl'~f

tl - I ' i - I

~,

'Ia q
,
"

raT""" una me,i'''- ",an< m ,le ' ",haj'" la toma ,1<: amMac;" nc, y ~ l proce ",
rk la l1lorm a,:;(m c,m, i"". l g " am c " I ~ . en jo, reg j'T1'" "rale> y 0 11 h"
d il>ujo'- Lo, f"""te, priHari" d. ca nicter te, ,,,,,1 cOl" 'i' ,, ir"". , in d u,la,

b~u'"

CidoMl
S\><n<i. <loe _H,n." ..... u"' o m.. f"",,,.. 1'''....,.;.,

U"" ~,"<pci6n .

3, Ciclo inicial (11 ): Ej emplificacin de una tecnica.


Utiliz:acin de documentos histrico~ primarios
para informarse seb-e un determinodo o~pecto
histrico (fotogrof clS, objetos, textos, ek, ) medionte la formulocin de preguntas y el reg istro
d e respuestns
Anl" la in,po, jbHidad do d .,m ~ l b , eje 01I'I", de todas '" tcnic.. enu_
'll<"'(Io\, generol.. pa r. (',wl. uno de 1,,, (id o, . prop" od rc m " , "'l ul (",;
COO10 en lo, "1'",,,,1,, , y e.pi"'lo, PO'leri",e, ) l. ~U<"<l<:i. do o,:elo".,
,, "'re un. f<M,,~,"fi. u , ~ ,,>(~)j<1 "'.t"ri .l (tcn j" .\). Lo, tcn;cll<.<kn_
" " do la p..og ra mad61l . ".,., m",
debe".n "" c"",o\ad .. dc<.<t. el
Ciclo ,nict" l >n ,m orde o ",nc illo P"'" """'t. nle y PITci"' : p",,,cro el
>rore, ml. ,k ,p"'" el . lumo"lo en ~ ,upo c'~'Ju"f."'~"I~ con ~I >rofc><>,ud" . y t' n.l mo" l" 1,>, . lumn,,," y al " ", ,,,, etl gll'p"'. indi,'id.... tmenfe.
e<h rl ~ue '" ,,.
~ ,k"",, de k-..
p" t<'c. "."otl<lCi,lo ~""
atl{lS. 1<)'( n~n' ~ n; ~ .. y. '"'' ,al''''''. cn ~,-,;""L "" de",..ibi, la'
p,mcipaln ,ar....t",f, tiea> Jo una f",-n'. concreta del I'. ,,'ld<> ,(OlOgraf;_
"'o obj': I'>'. " ,ljfj" io, ...) ~ Jl"~don .m,"r .,Igun.. hiple,i, acc,c. de 'u
" "" , LiI ..."e'lCi" de
podr; , "', lo lo h lo,a .'i.
A pe.., de <"e ",,~.Ia""'" un ""I.:n dc~c..".,n..J". Lo impnwi,acio de
1" . p<"I,'"'''''' ~ 1""("-""1" ..., f UH'W' l. h"" i",ag",... i<\n de loo; ni""" y m n", <w. <Io:bc h"'....., T ''''roro~' """"""''''''C,"""" UIllI e ''''''",'a .....".;n
p<lrl q"~ .ay." porel <;JIT\<n qU<' .u~"n .. ". H .~ Q"" ,,- ..... p"""\le q"" 1...,
l""r".. "a' e ,bin m fU"",H'", ,1.: la ~t<a".odJ<l de la, nJae>lra. }' mae.""" )'
,k l.
<k: a~',,"'" a 'o orodo ~ 'lO .1 n:W-... Po< <UP''''''' q ue l., "",i
vid......,.' do al'",,,diUljt COO<f<"O' p~n , uge, i' . odemj" de la secuenc,a
do JedOlt'" pr"f",,,,.1. "na, ~"",,Ia<:;"nc, ".n"'P"""" ."",porak , . <lo:
''<lh''''uld:Hb ~ <'. 011""". de <'/IU",hdaJ " do c<"nu"ka<:in de l. inl"""...
<',bn "hlcn"la, I"H" Io.." u..."""" "bJ~t"" m. <lII1i~"",' ... rel...",,""'. por
' '''",>l<>. "''' ",I.to. hi"' brk.,. de pen:<:c<.jto< l.""""", '",,''' ,mge""s de
.e<,liftc;"'" emb!ema'i<'O'< (" 0,,,110> o """"'.....n"" I. El ~j<ni<io de hll,ulac i,., do preluMa, ......... ohJOl'"en olgu.,,'" e"", ,, '" purde ",ki.u .....In .
td",,"," .:.1u.I(, 0110)' <1"" "'01.. . , ru ~j<,,~'k' 011. Iat. de (""".-<",,1." . L'...

'1".

.n e""

.i.,.

.,,,K,,,,.

",,'n

de

""",:co

11 ~..., lo ;, ... "'" loo " ' _'" _


11n<_

'JI>

"H

.$hoh olt loo .., ...... N"" .. F.-... 'O


. p. JO.

"'" C"_ CoIo..p.

).

C,,_ f""'" Ga<;, p,....,

P.,,"

l'rqu"""

I,\<o'il;';,.;;oo
! . [)<=ripci<\fl <loe la. pone. I";...,i....-

Qut<><>'o'
2. i.Colmo ' O "",,"

""l ').
J . finalidad o 1 ...,ionaI .. od, ,, <. un

001""' \
4. 1"/om"",iI\n Que """ l'f<II1""<.......
"">,,,,-"0 <loel 1' ..00,
.l. Ro:'stro<!< la inf<>nno<;o<\<I m.>pJ<'
',"0...,,1:1 (cmo '" u<1b1. <n QIH' mo-

n"""'-" y en Qut ."lb.,n", y I""';bl<


.""", Ia< ~ <ro <><r'" f",,",e, 1
('Si un, fOIO!,,,r;,. ...... ~ ..

w"

l. I" .. qut "",,'" s< u.u l><>y


>liR" Q ut lo h. ....."u'oo.
4. ,Cmo lo pod<rno>I """".,
S. .).1br; d ,...."", Qu,tn .... b.o ~
>mo ", ... b.o el obpo' 1'o4t;..
<!tximl< qut
.uo ll<ly <" l. lo'o:rafi. oi< """ ",,11< Y q"" "" .Jo.-.po

n,,"

""'id<>'

",,""I<,o<{ relxion<. ...._p"><JI.

te y on orden <loe 1,ufO oc p<im<'


.. lo Reee..n.m<n'e a..) y dedet:ha. ;, _
'l""nJa,

pi"", "1"",,, pJooo (. in _

v 4'"' d a1"mnado '" (amiliari1.a <:un ell., '" ""'" un obj<'o en <1<"0'
so o mi"".., ooj<'" a l tiempos
Po,- otra .... nc. '" debe ad",nir qU<' cad. O"" de 1, . ,-,e ion.;" de U""
IIXo i"" puede """"ilu;r un rt:C<m;<> dio:l3c"oo .i.,lablo q... '" pued" LU"
eretar en ac'i" idad<:, de al""ndi"'.ic J'iIf" la cn""",,,,a de hecl>o. Ycoo<'eptoo;. Ao;i. po.- ejempk>. '" puede P"'" un. diapo>i"va o un munl con
una image n de un mOOUmen'o eml>km''ico de l. loc.lidad" de la comun,<Ud .u'""", . )' p<oce<Irr. a<.',ivid.dL" a"I",I... en 1.. que se prc.
8UnL1 a Jo,. a lum""" por ejemplo_ quo es lo que '" l"C Y.i alguien"" "'.
lado all. A t~no< de 1..
puedo ""na.- un ~"queo relalo
adocuado a l. e.laJ de loo alumnos par:> p<op<>:iooar ..n. i,,(om,...;,'"

31

P'"''''''''

""1'''''''''' '"

nueva.
A 10',,10 de eemplo. ""genm"" d um nte el po-''''' "UN' ,1<1 eido lo re"ladn de dc'en nin. do" ao:tividade, de ap,.ndizaj< ;oI)(-c d tema L.
aboela. roo ~.'>l3 fmabd ad '" puede f'--di, a 1""nioo>l niao f<>d;, "n. <e_
ne de .ugc"'..... ia., .-.obre "",.. riab que <"SI;in o <u .I.:.ne<:. O en SO """".
poe&,n u"",", m.f~rialr. rumpiem."fario, de l. bibh, ...... <lel .ula. 0' _
1'10. te ~I'im" ~ue ..
difTdl an"" l. ac,uali<lad (Fig . 57) ,
h,"-, ocfividad ,ugend",,_ que p..... don .,plo'arse en ml tiples <li.
;:C"'O"'" (tie mpo: eau .. h<lad. ,.Iaf""_ me<lm I,ico, ~C1"ra ye"" lto.J. pueden tamb ,n
p'.....ueilo< trabaJO' de in<Ja~aci<'>n per""" l

be,,,,,,,

"""'v",

-Y--,
---..... l.

"""",or,,, do .. n""' .....~ "" 1>.

1, . Qu;l"" "",,' .. ..IIU...............

7""y"_I'

............1.0.

2,(.............. "" ..... ~ 1 ..

2 "o.otoon >611' ~Qu _


~~
. Out ,.....
de lo I
rlo
... _ ....T
_
..... _,,...de .. - . . - .

*l_ ..

_
y
_
~
_

... 1 1 _ ' _ .."_.11 ......

in""_

l t
_ - - . ,......

.'

~ ~.....

'1

...,.........jop<Io>

..

c-.. ..._

~ f ..
de Ioon-

1> ......

, bo<io.

_.,

"".r

,,,

pM'"'' d. fue"'''' prom.ro ~n , ,,. """v ;<!ab do "I""ndil-ljo de H..


,,,,,a ,.n~"n aun lO' . ..<1.r ",","'0 ) ' " m....v... den,,,, del campo de lo
"""""lO bln no ""'''' ~"q... .. puc,u" mtrud ",,, br r"""le'< de
.....,......." l<' .. , un 1.0 d,hmic. '1
,..... OJ"OC'w>ll ... 1.o I'""l'lamac'n del ..... y .n .l popel '1
"""~ rel<-v_ PO" lo dt.....

l'_la.

,.n.""OIJaIl_XC'I<'D<O

":O.ain , do "'p<><'. lo_la.

7. ~.. "'1o_1o.1 .,....


<-0<1<
8 Po< 1.....'.h.., .... ... ,. .. , ,
.!t I
01>001 ,1<1 "';
.
1". ...

"_lo,

""mpo; "' ''

3. .0.1'1

__"'_'l"" "'~

.o.",,,,-Ia _ _
... ,...,.. Q.t In.&' . _
...... ..,...
~ lliIoI,. ...
~

b.ApI... fII . . . . . .~ . . . .. . .

-"

r,

7, i.QooO,....... oh
110 1.0....-

' ."'rI"'......... ""

..... "',

<_

~. lafi

)'" <I<htrian haber

._,,_,,_.1
:
__._a_.,-.
n

..-~...

_ _

b, .. no:.

........
_l ---.......
'.."
."",,,,

- a . - _ _ ...Ioa.por.-."-'
_ 0004

l q

....- .. _

._...-..

_ .

-._0&.0

...... do ..... """

..

i<>. ".....

__

b .

.........- .,...,,,,, di 11 . . . "... ;" 1oI...lodo<l pan" .,. 1",.,.,.11.

... r,1mo 0"'-'

- (''''"'"''"' .. >mpaIOl

.. ....-

de ",,""

<10<""""".. _

1" ",,

1"'" """ 11 ""al lpcn/>d""". .. loroO, ..o...',.... .lu<u

-.loo
- 1I.

>II"I<OO. CO<:. ~

r"'..,

- 00

"' _ oI.....
.....

~ ..

p<qudou

ole

r..- ....

401 _ 1...-.

s...n "",, _ r_

"_~ ""

- b pl.. ,... .

....... ' ofldo. 01_

od,r..",O loo

"""'ndo..........

ves- dodlopu<U _ _...... .,... d _

l'

. .. ( -_ _ S-- I ' _

_......,rl<Ol' b. ..... ,

4 . Ciclo medio U): Posibles m ef'cn u obtativo s d.

~. _ ,

otl f """,,

2 del Ci<1c>

"''''"
"4~1<O" .."" m.",," _~I.m.ll,,,,, do lo
p"'p' ...,.._

[arc:ter procedimental
-... "

P'

. . . .. 1*. ....

n."'"

1letlC

poMo del CicIo....,.,., . . . . "" ~

por el ..-.... .....ti...., del _

l ..... ' _ , .

ICII<-r

C'. d o ....,.,., ......... ola-- dr

~ el

.. . . . .

L ... ) prnttW>

11 """Pafio

mc-raoaa.

,..n..... eIO n . iclc> mtdlO "'opoc1O ........ ,

l f" .. 1:

... 1_

K" .. el ram iliar om... los a buo", de 1""


,1<1 aul . En ... <_o duo
ranl' .1 oe~unJ.. <ur"" '" 1"~lr" ampl iar un O>q""' ''K """,ojal'l<'. pero en
01 ",.roo M l. k. :.Ii,lad ". La fi ...hdll<l pro,,",pol. .... lo q ~ >oc ... r......
k .. pn~:"d'm'.nlu>
Il" luri o. con.." . e n " do'sw l.",k.... el "Ium nodo
una C<><\("itl",,,, de la r nl<' y de nimo <la p.><de 1"' 'I'',r,.-.. 'OWIIO' ,nI",
n\llOion.... ol'ft a.fIO'<"O' I"""",k" dd po""",,.

Ell C'l ("do moedoo

""' ..'u
'10' .,...

..., ...

...'_*10_'

t:arit1<"f pru.-alnncnl.ol que...

f"""<"" '" ...-. P -

oo.

l<:a <lb",l " "

kn P"'ll....... . . pod, ian

..no voI. C'f " ttnpe_

_ .... ,... . ... ..

-....-...s. ' ' - ' ...

p~n

M""

..,...-

hll

"
~

-' ........ .._.......

,I"..

dco<np...-.l 00/0".4_'"
........."-""""'...._ .. r..._ ... fIOf
- r.. 1 ,' I ~ "' F . " ....,IIp _ _

. . . - .. re<'"""

<ka:_'

'

.,.,

5. Ciclo m edio (11): Ejemplificacin de unCl tcnico.


Utiliulcin de diversas fu entes co ntrg d id o n ol e n
relCK in o un hecho historico a fin de emiti r hip .
tesl y e n tr e sa ca r C1lgunCls co nclusiones
f'rt,puolllr>:tno< la ''''''I'Mlcocln "" b lknoca 11 ..,........ 01 ClCln.... dIOY ob...."" do d""nuIJ
k~<>'I<l.l." hi
en ~. """ '" ",r~
h
h..",..
F.I .,,"'''''' <1.:
po>dlU "'" d de la
~Q
lO.. ",lo< "1'" <k cjc:... ,,..,., .. P"'''''pooc' 1"'" ~ do la ..,..,
)
~"" In Mn ,ntrodo.o:ido '" " .... <Ir d < o ; : _ 'fR
...

u".

co.

.-<io,,,,,

n,.....

-.1_
_

"

"'

.... lrj....... )

CGftO... wloa_

1 "

haMa <k

l"''''''

(onu

l1li p""'....,.. " "

r-da .....

.Ill.... 1........_

pulen "" ki<b. f'<l" ..... 1"",,,,,, ..; _

". ":';<''''0:'''_ """ '" ,..,ni... " ...... "" i1um

ac

1 M'

--_

A roM_K. ~ c l qt'II\J'Iodel _ O " ~~


ot. a<nnl del ..,. de lo C _ ....., . . . J _ 1..,1
_jo lmxOco ",ko..u pon.lo.....-.-,.

lo ... ~ lo e_

C..,....-

0600.k,"~r-

1 ...;..t....

l._,r",_do"~""'"

l .OW,,

'"

~'bfK~"'''

h.""..... _"lO""' .......


4001-."

l. I...." ..

. I _ "f,
do ud.> t

,o. de l 1.,.".... .

~"

P'"

,,"'odoft<,.. (

' .1 C

m .., .. t . formo di d,l>uJOI

,...........

4.2 u."'''l'''.......,
.1. 1<1"" 111;"" '"" ... lo
l<y...1.o

......
."'--...
1>

'''1

'''''.1<' q... el

..

1. 1,s M"",,""" do lo f _ .......

,.
3

..

.Utqllf~_Io>o"._.)

4.,.0. ...

_-"~1"."'1',\.

..l<ol. , . ~...
qo<' d,,,,"I'"".Ut qllf
,,1<><
....... ? ",Q"< ,t<nq.... pode",," <re
""'u>'Qu.'
qu< no pn<I<m'"

,."""",,'

,."'"''''tI
""'1<"',......
"'

,. t e ...1 <It la<


~.

ky .....

6 . 1\00'
7, .. C I Io>o ...

,_c...... r_

hi>orio.. .Ie ... _ ' _ '


.....

1 __
(')la,.-.._:'~=~~

. . ...-............ ~

'...""'''''''?

..

.lo,,",

..........

loo
drl

... do la ""'""" dcl ~ ,


T~"o

I
.(' IId" .1 ' ..

J,,,,,,, 1 "'''Ji,'.1"'oh" , q",,'"

ti,,,,,,,ff .,,, d /""'.


i"...., J,', 'd q'" J"w,," "" ",,1<, /o../Ii" /O<'('a<k, ","" /r<,. P""." " K"ul"

1',,,,.,,,'/"

JU"'1H/i6 J. /.... " , t i " , , / ,m '"g,/ ,~" " MI ~""/ ,


,1, ,1 "' 1.,1",,
"" ,I",/>Ir,., "" 1"""""'" ,/, i"~'cr '" U"" d. /'" "/,mll",I./",,,,,I," y
_\$ /".oH /O", '10'. "KU" ,1,,',,,,, I",M" """'ti id" ,,1 ~ n," "o'1, J."," J"K"
1.. ,1/" /''''''''''' """ 1',..1,<1' " ",, ".!tIllo ,1, 1'1 "1,, "",, ,1,' I," """ 1"'-1
,~/"".,
Iw'" Ir<t ~" 11>"11/'" '" mi'" b" , ,.""/", 1., ,
1"" I,f"
'fl""""".",J"." ,,,. _<>J<. Flpl,,"IIo, J. 1.. ;"'1"",.. J" 1"., '''K.t.. rrS<1
""" ....., ....... qHf./
1" 1",I>fA'.
"K'''''''''' ,,/ "'Ji',...,,

'o,

q...

v,//,',' \'

d.

1", """1,,,

".1

""'., ro"" "".. ", P''''''''. """"""' 1/'" rl ,,/_


~"'" ,,,.y. "mm
".,40<1<' i"" ",11" "'o/.. d. ,,~,I,. Q'" Ioal>,,,,, v.l"d" 1"" ~I ,,,M,,

In,,"'..... /'"

titWo . di ""'''''''
e}ir<lI" /"""''',

'<Va.::;;:,.,"':"'~:.':

~ .. <1< "+1 ' .... p<n<oIo>a.


ciI . . "'...,.. _ ' _ .

or,. do! _do ... ea .. Pctnf'Oolp_ _

_ _ la f,~"", drl fKO(N- do: Io~ Y


" . _, ....... '1"" '" _ _ dI:~. hijo!."
...,
Drp .......,. diu. Pwnk "" oilrl ........ ('(O<'.tualj.
___ pon_ ..- ....- f<JIotnfo de ~_. <> do: "'bu;o.. de rer.,....de la ,. - don<It aetooal_ _ ..... mfnTadDcl~."""
l ... I'C' N.hudo,.... _ _ COI <"ttnll '" reponnI loo lu,"" loo
............ Y ........... ) d ........., O la ~ leo leer> ron lkIfao.. ~I re~

..

ti ~"o 2', Ho~' oI,..q


<ko' ~QW' ,.b1 qut

.........-

_ _ lft" _ _ .-._do

ICC'' dt .. ~I<b ~ qIOt' e<:IO... lo n-aba ..,oo'"' TaIIIbio!n

dtbo"-"

PI,. ..
1 1drno'1
~,'

QU...... loo

....'-._._1

........ dio.. ~.-.. do!

___

p<m _

lu ...... I'f<'l.".,..",. ~ prnupI'" """I>Cn 4"" loo .Iun"""'_ p'. l. ,...


faotnaIoln mo,...... )-...... C"l""'t' dr In>tf ......... Ir..."".... do
""".
cia """"aI mi.."na< l.b ~.. de ..... rri"'"'"'" cv..oor...,
ep'C&
do ..... 1""""...............""". ...... <P"'" d< los TOJIUfto"'
cp>ea do;

u....--."et~

1_.: .. . . . - _

Ion <:a>ol> .""11.....,.

muy brt

T"102

.FI '~. J

.. :.. , o"
e

" ."

P'''' '" r..""

"",,,,-<da ,',_, ..""',," p" .....," '"

, _ ni I 0/'~1<J ,f'<'T'f6..Jnfr 1 ", ",..Josr 1""

'"'..... ,.. .: ,od<>. /.... ",,"11,,' 1 11.., ,1,' ..,,.,,


, .." ..... ti "1 J..._

,0..1,11/,,_ " 1'''t

Fu....

'"'' rlif~"n!o 'Iu~ ",..., f""Jio lro,,,,,,,, , 1',>d,,,


...., /)'" <{Ui!

d '~J I~nit!

m., ,fe '~''~"'t! ""'J>.

1,,, mM,,.,,, /" ."","'''.''

/.'"". di" , dr>pm',

P~dJ(J lo !I,,'~ h,,,,,, /" ud" d ,1, Vu/"ncit!, e""", /" l!eR'; o I 'al~,,"'-"
"'00 w n uJ", ,,,!in o 'i"',I~ AIIf se um/n" -' n>m u/w;. r "",,,Id,, /"
huI><> ~h o ",,'o u"o ~'"'' ol~~,io 01" l'''' ,,1 h,,~ .. fin '1'" V ,o,,' 1" haMo
",,,e, ,/ido . Uumb u "u" hij o... " sus
r le, !>end,,,,, V" ,,,,""- , C"N
lu , ",,,''o., "",y,,,,,,,du., <oh' e ,/p,cho. d')1! lu ora n " .. '1u. /\''''' ,11''''
Sr~u, le.''''''''''' P"IIIH".-i e" lu rCl" , [J" p ub de /tu/J('rI" dlclw '"
,,1.......,li de.IU '""I'O .v ~
,11 {'",,,too. ,1 Ji" ..." de jul,,, J,I QI\tJ
1271i. Su W"'I'" Ji"~ 'raslod",/o ,,1m""a"'"" " d, Pool" , que , "'a rn ~I
","'m<ir al" ",,,, y'" ,"
h/,m"',. '"

""'0\

f""

Am~

'"''''1''

lec'""", I"' odo'n dar luga, o "" ,10" 10 on el q "C '" ...n la'

aL"'io"''' y p '''g"~' a' l""J"I", !a'

en 1> r,gura.w, 1;>., c ual.. p,,,,.kn ""T"

pk>lo''" >egn rl "'''ICllal dKlil:' ico ~ i 'l"",ible o tlo", d" dit>ujol;. t<"<u
...." ',,. itkn'ifieaci(,n de lnLllig.." .,. 01",

6 . Ciclo $upe rio r (1): Posibles metas u o b je tivos de


(orader proc:edim eotol
En ~ I C id " 'ul'"'ior. 01alu",m"k), " '" '1"" no podem". "I'im..' que C'k
en cam ,nn <k real" ., ",,"'"""""" form.le rn.....n . ",nentar on " " coe,,,, ~ ra<lo do <omplcji,I,,1,,1" . baJo COlI 1"' I'uen'",. la. '''''1"' u o hie'; "".
~.., p" Jri:on a1caIllar><
o>lc cic lo pod,i"n " "](,, ... l. fig",. 60
Pu,.n'o el Ci( I" , ,,poricrr y. ~ n lo '1"" co" cicn.. l., fuellles I"i""
no< , pa recc tk '<~"" que lo, alu''''..... poedon 1I0~"'. "",.,, una C<locie"cia f,,,,,,, "'. 1" ",ricdad de fne,,"" hi"'"l'1co, ~l"" i oTl a<J" , ,.,,,, d" " n,..
pot:..... A ., fa ed ad. la d"""""f>n con"'i<" ", en ,,,, f""nI p,m,a"., l'
<. perro< I.. ""n'" fK"ohl. l pu",kll m. ml'. " .,lo ;'inir. .
<a,i,",no",e ron c.""
polalmt, Se~n par= , . 1f' tI;llde este d
el" k,. ah'm"",, ) 1., .Inm na. poedctI '<... COp",' . "" "' ""'~ori .. d. ~
ah. ", ,,,t,,,,ne,a. clar.. a par1 i, de ",l." .. que f'Il,ct<i"" de .m!loo< ,po,
de f......'<,. So~ oi n algQ"'" a""lt<" ', d al""," , dd Cic lo ' "p" '><
"n d "I"NC" .... l~II ''' c i a l ln c l u '''' de dO '.el", . ...;0' <~ l. i" foml"";""
1""'I""" ionaoJ,o por las rO
len,., ~", ri"" . Entro 1", 10 Y k>'I 12 . """ c-or,", pondo y. plcll.l""" " 'C l. ltrl",ciueci" a la I<," uro de t'Jic "" ", ,,,,il l., ,
como fuente, a""qQe. l.. bi ' u alm<'"I~.... U.'e de r"e n,., de (asa,:' CT so
euM.,io.

,n

,,,,,u,I<I,,,,,., y.

""'''li''

C".

I ~ El '' '"' '''''''''''

"".0Iu
'.'rI'''''' <1<
''''! ... "' ,-"J"

po< J.,.. ~M"IJtC~. I;I ..

t_.

....,..-, <1< k)"""'" ,.......... ""'1',,,,,lo


,~' I R,,1_ 1

,-

l ... d. h~' '' ' .. p'm <

." n'i"

"

Y"x ,,11111""'"
t", )
de

~'W

rll<'01C' pO,

el
111 l' a......
" Q ' "1"'''''"

01>)<,...." . ,\' ,~IJ

p"}",,,,,,,,. .\',,~/'

- c."rlear d,l"m<o' lo!"",


,1, (lICIIt<' """'.. Ie. l''' ' -

'""
",,,.,.,

Form" IO!

a>p""',,,, ""1

>r<g",,'"

,,~

"" " ~o. p<'....... .

"' .....,panOO'
",o" . d.., "<I]f"o, . nas ~ .. ' "" m "'''i_,,,,,, do
eto.1 nl'h, aJ\dQ "'- d io, . l"'fl" de C"I\""'"
'w er ;"fOl11lo
,'o, "i" "rico. br< lf" ~'I"''''''' ok la ~,d.l 1"""" (lf(ielU<bo..
"" el 1"'' '1 '' "'" ~.n ni", - """II''' le"", ...... ,110. ti<
~ 'a<;(oo
>om l.
In" n",' """' ~

"

,.,.,,

'....,.,.,m".

L"""'~"lI" '"

J i",", ,'1<.1

i,le"tLf"'..,."
,.11"" L"'". .ro, """1""
, ~ ""II",
sobr.

- Io!<'""fic.. ol~""Q'

'"

",., ,, ,~ J o! P"'_ Q "'f'<C,... h,, ", ico, prc...."'e.....

'."1 " rb "",.


""
- A".h... l"'u~ .."h... g"'_
1"""1'

''P'"''''

,-

,uol
~ " furm"'."',,,
1prd.,."'o.......'o <'JI 'm~' L."
,~

1<>;,1.. Y""""aJc<,~
- Dct...,,, d11m """ c""'"",,-

"" ~"",i,,,, I""', <1<1 w 1, ... de ("'''l'"fI., .cr' a<


- l" te~,., on l. nm . d n ""
. Iglim 1>1><0 o pn.....jO d, 1.
Iot-"M""'"
k ..." t1<Xo, el .. k..- do .... hi\to, ia """ ~ ..... la nfocma.
.... ~,..,,,. I ", film...... dol eK>n lO mi"" " ada 1"" >1<1"", n
1"-_ ,,,,,,,, h"'llLo' ,le <1<>. ~ ,P<"ti< """'e<
c........ao::;';" hi't "a,
- Sol<cc~"\,,, 'ipo, <lo 1..." ....
I.>educ.. "funn.,onc,
~ pud'i' " ~ ,-"11"
", ncill", o pan" d< Lo " "".
m
p.",,,1n ,!<,
"""it"" """~
n, ..~o.,,"" h,"";'-k>(por
l "",.1,
';'''' 1'10. P'" """ ''''''''ii ' '
- lolemi!>,,, 4""
e,JI 'Ob", la ~I","'" d<
"
IX"'
",'
.....",,,, h"'rk" !"'dOlO" _
""". ,Iod,
"
"~,
"'" ""le. f<l'> u", ti""a , ...
,le"'.,!"',........
"""" de in.O<l......., '''o ~ r......... ,,"''''' C<W,..,
I<r< algn _
,le lo h" ... f"'~g"l w ) pi''',,, am,!"""
N 1oe.1 o '"., ..... 1
fo<"''''' "">di<l....... C""'" 1,,,
cC""" "los "'.'''''''' I",m q.io.,.<" ' CI,jn..w"... 0"1<.),

""'pa.

0;>;1, ....
'IC. , de ",,,,
p<"" . h,,'" . "rao,

'"-

t_.

mf,,,,,,,,.,,,,,""

-.h.",,,,,,,,",,

7. Cido superior II): Eiemp lificadn de una tcnlca. Cootras te de uentes orales paro verifkar dos
o mas entre vi stas sobre uo mismo beche hist rico
Ej<omplir",,,,..,,,,,, 1""" el ele l" , ul""or de: rmn. ," l. tcnica de la obIcn cill de 111100" "'-'100a pwt" de lnenle> primi\l'iao. ,... b th'Tl",a 6). e""", ya
.., ha p..M,' """"" lar anICTI'. ............ <1U"" ti< rucn<es omlt.,., :Mr>;bIc c i...
eh..., """,""le q ... '" realooc de;de el prim:r ",,"" de la ot.po ,le Prunaria )
jlIJMe proIoogiIN: 1t.l".1 d "I,"", CU\<oO ....' I\""hi llm>l". At.~uah"""",. " '"',
lilU)'<' """ de lo>""'''P'''' ,le la hi<l<lriop "j,. ). a:km' de bt ""'nlCO """", ir;

ca do oh.<""in d< ",f""n;o;io <n <1 ~ <>1",...10 bo "nk.'>&k"'. lo d .


"r..-in y el wli.... ,1< Jo, doono <"-'Ido!.. A !W''' do 11. ti....""" ",ob
... ~ ~h,.~.......,....<1< 'IIdojanMft> 01.,.., bo~
~. pru"Od< 0b0 """ do f","*" ~ ", ..Una> fU<do 11<,. _ 'mp<ot..o<. L-. f...-. orok
f... ~ ......,. o n". _
y
el ."0110<""....... poo lo ~ia
i
dtl . . iJ<."'<hf ~ _ ."
<ied>d. y _ b ""P"W
,'
el C'-

_""do

_ _..... ~

....1<>

b,

~ ~_ft"

ooJ<...,.~ _ _

ca,"",

y<1

'

00_

-........

.'e<p:'<"

uOt-

+r .... ~f ....... y

' Ia~.e.-,,,,,,.,,,,",d<Io"""

~_

1...
"Ia~~~.~"'_f_""'*,"
pcnd<. ............... <lo
_.,.., "'" .,..,...,..... y dc'f _ _"

""' ....._....-.,... 1'1

00'

........ inf,

.....",

..,.,....,

<...... ,....

_
_l<U.fno.
_do ~ _
_ ptJIillQ,~ " " " ' _
,
.
<o<.(J pu<d< "*""f_
. 1o&( .
bdc'f p""
n.1"""" ......_
<iI: H
ft> d C'i<IP "","""". _ " " ' Iccho COIO<"'IO """" ....,. ........ ",,,,..1 ~ el".....'" di< ......... di<

"'*""

""""_,,

H,,,,,,,,.".F........ ttntm!: qur .. lIbi<um ..... "'*'"'" ..... "'" """~""'"

"""los ~
nlp>'" Iolo>p;>lo "' ..,.... lo """"'olopo. etC, In ioQD<.
>elO<leJI . "'
de ""',.... ""'.........>r>I........,~

do ""WK>' _ . 1
mm,.. lo ..... rund n

.. aoi...

p1<fl<R

2 U - - . . 4 o I o _.....

lT;

""-''-'_;

............. <1 ....... _


J . La_popooloo _ _

,La ... _ , .. _
....

. , . - . . . ) ""'" .''''..

"""'. _ _

,
,

_<lo
_ ,

_. e

... _J
".

_t:_,=

.....Io
........... : '

-a.--~

_~~~":'_._.

__
l

~~

... ' ...

'1,4010,,, h

~_""","""'.:It
~

_r-.._....

......-.,...-.pn<.. F
I

In~of

- :... <

1M . . - , _ ' ,

" " _ . _ ...........

I
~_

lo

<1< ... ...-,....-...,__


,,...,...

.. 1..0.-0 _ _ - S

_e_"".

..... -...._,

~_<I<Io.-.u'

,1

.... -...

'.'''1_'''' .",., ........ ,beq.


.)

.. ,.

"""' ....

' 1l._<Io_~_,.. ,

I __

Or....... ~

..._ ",__

, 0If_ .....

- ,,,,,,,,,,,,,_.,-,~,,,,,,,",,,",,,,--)

u '" ................-0 ,_.""...._

..... no:el ""~ ... 1 .. _ l o


'.""
"''''''--'001 .."
lo! ('OlOMU, ROVIR'" .L.o I
.
...tu-_,
1........._ "" ~ ' A.~.. Jt" .... ".".",", M. 71'
'6 _ _
"'" '_''''' 1..."...," '" dI, ~ . f.
011 ~ V" ..... 01110
lo
U
""'" ::u "o'..."""' _' ''''''''''' _
....... d
,,' ..
n,
W<'I"""f'
_lo..,,,,,,,,, .... "- '''", ,' ~ ". ,~'

'_"l"O'

_.do.! "..

""'"'_1""'"

'" ''

w<odD

....-'"

Mo"",....

.>:

, . ", -....

,",,, ,o.""'" ,

de

,,,loo,......, ' ""'' '" h."... ~..... '"

,'u.'

__ ....... """. F""X""" " !. ",'",'" lo


""" "1'
l. piro , J< ."",,"'"' 1-',,,,,< ""'", <lo loo .......
<lo--,"
~ """ _ _ ,IoJ..... ,,_

'.'

_*.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
,
.
"
"
"
_.
_.1

_'~.,,0I

.._ ... _ _
... pon 01 _ _ ,. '"" _ _ ......,
. - . . 'l"f ,,,,,.....,,. de
l ' Lo _ ...
~_

_ ....

. _.._

__'

,,0..,.. 0, ,1

I_.r<>

_.I'4._C_
-____."'
..__..
'. .-"''''' , _lt<II,..........
;.

"'_._"'_.,_,
_
.....
-""_.. ._...... _.- -_.
"'111.., U " ...... I~ . ...~T ,''''1, ., ,

0I

qw,,-.',._
_Ioo~

_JI"

_..-,

; __

..... _ - - - _ . - . . .

__.--....

1 . _ '11

'.Q _

<1

.. -

_," _ _ *'_ V_ _ T SIl

fO!'> ,(o L !>o\VII,J<.

_' ...... _ . e - I

1._ . . . _ , , -... , , _ , . . _

10 "",..-4001_ lo _ _

)'

_ 1:"", Y

",.."",IIft<;

: _ _ ....

rs.u"'j<l......u : 01'.........,....,.. _~ Il< ~ ......

puru""

,h J<boit , """'01." ,.. t>.>"" ..nboklno .. lo "'"P. or


p.I " . I"",t" k""" 1,.....*0. '""" '" .. "IooI"'k '
"

Or'

"M"'" ""'"1<1, 1....... . "" ..1,

""n. 1"", '",(


1"'1"1. "' ''''' ....
p><n
i<'. )..., .... un.
1"",:1. ""',u.... "1'1"'" "" '''''''''00.., .u,dod<:, "''''''h'''' .".. hnn,
d. re. l LlJ ;<. 'a L"" " ..... , ."' ~.

1'' '''''' <OO' f" 'K"n.. mii, .... y 11.>.... d:u<1

. ""'"1..... ",,,',dod<.. "'1'lI"..... l"' '',iuo-. <.._

.... ,.1

- 0<1<',"'

locrno.._
1;" . obj<oo<. I"'..luo.
...l1li. . p"p"" '"'
(s".-..)

'Uf........""" "'.... ,_ _ lo
,.........,. ......_
, '" t<l,1I
.... Io~ """"'

""'KIn'
1.0 _

-..,

lo .....

.. 1.0

,~

Como "....r ,010<4 _ .... 1. h, ura M . el e po di 'n""".." _


b.lipoioJi. ,", 'n i,
"""" que .. puedo..... ob' , ~n lo que *.,.,..,.,
b. H,
un.I
y _ _ IOn ",""'in 11o<""fU'U" _ lmI,
~
di b. 110""'11 Y........""11 UI 10 , Ida k>al .. . """""" U.......
b. rnodnIotil <hdO<~1Q"1 ptof~L .... CNI'P'" di ~ .. IIdIO . >hn:
Ios _

.. pued< ~ . " " ' -..... d "."....".0 <1< .......... 10 ""'.

",nI<,,;,,-. ~ 1"' ~ I " ... 1,,, ~U< <\o'''.<amos ~ la f. , ~ ,. ('2,


F'rop<>oK'n" .. . ""'''.''u.."in una >CC1Ie1>C,a ,)o a<o:k'... . " " " la le.:n;'" do ' u " m..lllo d ~ f"~ ",,,,,
k-. ~ .. l........ ~ I"'" ..d.. para los

. 1.......... do C,d "

"'p<" ">r Y"

h.c:I" " Y co,,,, ..nf(J


11 ,........

"~

i(> ' r~

,.",b,t "

pIIe<1Ml """""""....."

la Idoa tk """",......,...

_.
-1_.
-

un ",-

ca ",h...

~n

la

........ ' UI

LO. HISTORIA LOCAl

Gi.""'Ioo, , _ . .

l'po<a."'_..... _*

Do..
_. l'8 7~ ''I"'JI
Do.. .,., ",
1tJTttI " .. ~J.- .",.
. Do"'. . .. . .. ~ R~... ' I' ''I-:o<I'
- Do...... . . . l.J.omIr.. ~n~I':o<II.
- Do ...... . . . ._ d t l ...... r.-o \I'>9- 7"
- Do .. .,..... . . . - ' > .. _ e - l rl9'7':.
.. .. loo _ _ "" ..... q,o.:... d _......

..... ......

r " .~ .,

.-",0<1 ..,.. ~l _

_ ("....1> "" ,.,


" od.l

Y lo ' ..... r,""'

.....

.oo <i< l. , 1....... 01<

1. ,, "~I ,, ",

_ l.nodol"... , ""' ,k"n'<> mo, t..."""" qur '" h... , .. ..... " .. ~ur"l. n
- 1....
hum"",", .. ni.'......

f"O"Vh""."...."'"

"a""'"

Lo> . 1
d<l'o<n" P">"" >I"' do U".
Y..... ...-.cw<I. i"T" .
q... ... tkW
ca .1aoc ....... "" ~"'pU'" Lo . 1,.i<lad ~ de<>ol- du o
...., Yadanr ClOr>liul>n. b de ,""'~ q... La .."'........ '" 1<'910<<: ~. 1""
puoo de 1fC. O caln) . ~ <fW ....,... una edad "'......~ _
fa
I.ul""", .. "'..... ea-. ..... 010,... en el '""P' e<ll'B los ~ . ...........
....... 10.0 d..d,kllc.......... _
Ni". a...",. cnt~ "'
mol'.", pooqut "
,.......
,
d."P'''' "" _
I-eo> J*'I pt>kT
1m ~ )
aieonao
Ir .......... _ ~"'cnI.-da. _ 11
~ OC ~~' ''a I p<noorw> enoJe Ins 70 Y lo< !lO _
do ' - La ot_
~ * ax __ pndna ..,.. ..
fipn 63

* ..

_.r_

....... ,_._-'
--,---....---- ,-.. -""......-_
-----'..
-,_..
-.
....
_.--"-._-.-"'-,m

. ....

""
""
"

... .. f_ ... "' _


=,..... _-

,So_w
-. .............. ,..

,,;......

....

~Dr<4,_*_

... . ,-,,_
. . .. _
.....
.....
"
.
_"10,..,_
.
,.
_
..
__
........
_
:
.
_
-'_b_
"
U

~- *-~

Oo._ _ p ....

:c

- L ,..,,,on ,,, 1", on,'<un",n"'" ".... ...."" l. ,,<lo ""....m. ) ' " onlp",'l<>

"" lo

_ _......

___......._
O'_.........
_ I '.........
_c_
_ ..._

,
.-

I ~.!
.-...
-... - - lIO C_
" , - , - ,

-la, ..
-la,.-...
-El_'
_ La ...1,_
", ...... _ ... , .... h..u , lnI. .. _ .. <
""" ........ _
..._ . . _
llono-.
..., ",.""... _ _....
,
....
""'''"'''~
(;JI"" "'pt~." .. <le lo , .... ""'.......
r. ~

TtO< I(: ~ ~"'

,_ o

( . _ . . . . . . . . . ,....... _

, ..............

. _'."'_ _ *"1'"

-,.....--_-.....
.............--,

l.: u..t . . . . _

: .3
H

"
"
J:

...........

... _,

Oi.. '" ..,, , _

..,.<Id . .,...OooIn

, Co"",,,,-

"

......_ a . -

~~.

To;o.' .I< <'",, " ..


010 .. _" .r.....
""'".d<
.... ,
,....
....~'_
'm,ht ~ .._ _
r"""",

....

'''*''_

* ,_

,.....

<Jo lo , .... , ,,,,,,,,..-...... _

........
,
(
._._
......
.
_.d< _ ,oO.. .. . ..
_

,,,,......,, .. ~ . ........ J<

.."....". """".,,'.
, QIt ""'1 .
1 ' _..1
~h.., ....... . .,"""""
~_
1..... .. lo " iIo. ld'" '"J'''''''' 41... , _",",,", tlt ""'k......... _ )

- - -__............
_
.
.
1
_.,
.
,-......
..............
._Q>t.-_._---11.,_ _

.. _

...."'..-.....

.. ..",.... 'CJ< .. e-_.................'

.-.'"'""_
..
.- .....
"" .......... _

,
l V. _ _

.... ...-~._... ""lo

...
,_ O
*_

H .. _ ... ~._.aIIII

3&

,,

, D<",t _

.. 0 1 0 _
.... ___ - .

_d_~

""_'

A lo l>rJ<
nc. ~ ~."'~.IiInp.I .. _ oe.... 10<00,..
do-t ~ o unpI
y
_ . , ..............
'1OInoId>rni
,'. ""'~""'.-.roI<
ti e """,inloo de ' ,oe.
""

10> ~ d<

_ ~.d1~

",i,

rauc-.:odD<. " - " "

.=..

1<'1'01"""" IFI (4) . :

1_

,-

_~

...-inl_ l reJ''''. '-'

~'_ emp<

."nlit.....,. _

,oN,.... uno. . l ..-Jo

fU.

o .~ ,f>Ur~'" o'f'"'-I

>el ... ....,

~ ...... <l

""

'.--.-n.......'

Pn,p-""'. .

.....

en
~ J

lo '-"'del ..,.-Jo> ' IUto ~


""",.. cMtC
, d<:-f>o lIMC1anC !" ... 1>. .... ,i".la:;..;" _ ,lb do loot'*' .....
~""
por '"
"un,I.."",..,m ., ......

"""'

'...11.".PO"'" ""

.,,"'.

,."I<le, "..

.... d pn" """ '''1"101'',

9 . Se<undorio obligotorio, Primer ciclo (11): Ejem


plificocin de uno t&c:nico. Anlisis de imr:igero.s
ort$tico;u (e scultu.-- y piroh,orcs) con la rCla lid o d
d. obt
infoo-mocOn
L,... ,~ .pw.1a x ....- . . _'l!orooa" Ib........ _ _

..... -

h muy fU"1>Ie que .. d Cftl"" , ......, ... " " " - ' - ' .,...., coa loo
mI"'~~ "" ,.....tIuc.
de..::.d:nu
""",,1C)o
- . .... lo
cll""f.......... dcbn;o 'n.......n" pan
loo
ol""""," """_
inf...",..;,,-, "'V"~

"'PO'"''''''''' )

CIl'"

.,lOda

_ p.-i ~ tIqiab,..

t.- .......F IN: npoo;

cIe onrea ,,'''''' _ . . "'.........


"" ........ fll.. Jo ""1"'"_ .. 10<:01 u de " " ' _ ......... <omo 1'" f'C""
"'. <Ir la 1'..., ..... ,...,p--npocoalrn* otIurdantn. I lo l-so' de la
dld&:l",a<ic _
. E..,....,...l ",..trI
H,.."". J em." 'u).... _
."1<1<"('1 ~, ,"<b Illl"l""'" 1I Ln pn"'" I.a. l......,."'.....
lit l. P.du",'n o '1"0. ,l p.lIte . ,. " h"hl"" ("ud;'",onl. ln","'C ,1<
dodt-> , ... ;adar 1 m~,,\ .. dd n....-.l<> .nl ', ,,,, _l""c . I', n'.' . '
.....ob.conl
.., ........ oedoIod<>- <>nI.....-.....~ d,.;,;,k" de

.". .. <lI>' ,"&,,"

8. Secundgrio obliflatorig, Primer ciclo (1): Posi.


bles metas u objetiVO. d . (onilcter procedimental
La el f't,,,,,,,,,,lode l. Se..

...... ,. """'" pam do loo al


.......- - ......... y. p""ID _

... clduat\r."

1..... lo _

..,a (....""

obl;p..
loo l~ ) k-. I~
"" """'". d<to<tioB)....
l.o in>.n<cioo dd>:rio.,onootr. ...
,,-inw: 010,.
.' PwOlnl

Io.,.)"""' _

tk"

r.,.,.

"'''!l'-

'lipIl'" "'"

,..... l.o -... ~ ..' .... _


...
en", , ipe> de "',.." O de "", .. y en l. <'t>I>lJn",.,'>n
Ill("n"..,f1
I'"'te'< ~ ... "" de "'" J"I'1Of1Iann.
Lo. P''''!IIe> ""I'IIVOS J me'.. de , 1<",. l',oecelit"Of"IOI ~'a l.
Secundana "N,~.,on. p'tc\riu , " " 100de l.
(, ~ .

,., u., ..

I._.. "'_..

o,M;l " ~

p . ...

.t:

... _ _ ..... _

_ I H._.pa . _
p

,11

"t.<t""

. - . , l/W 1/, _ ", ......... L.


.... '1"' ' '
_
. _
_

0_

-.-- ,

_.""'"""~
" ........_

'

. " ' ' '_

lo d

. ' ' '- ' - ' _

,._._..
f<oL ' '''''

...

-..-i _ ,

. ' S,

m_.. .. d

~_

"' _ _ .. ,..,.., ""'_

... ,.". _

11' "'1ll"'U-l> , ~'" '" ,-;,

l.o.

...(o a.a 1W1" de i....,.,"' ,ti,,,..,,... Il.....ta laJl~n f""......


..""""lIfoca ~ .."'n... " l .
fl ompIeo _ t""
de ... .......... -..ar..... -'" .... bo>o .
,'..'><n'~ ,fu." .,, . u ,, "' ,. " ,. de ~ .. ~ ,,1lCdHlO Y<l'" nun
". "",a ".,.' fu,,,'. <lo: Inl(>1""". ,- " ,,, LOte,.1 " 110m,,, dd ,1< ,,,,,, ,11 ..
de U" km. c""""p'rul drwnn,n.rk/ U ."ulli" de 1....1.....,., ",-.n<>!l.
( real
k """"'''' 1Il\oo, '" ..... d,l'" ~ _ al """...denlr
al
III=1""" h""""..,.r. """'. un" eleloo <arhf'O!'dc e_",d,,, clel
pa>ado ~I l1IlaOdl> de .... ""-'IOIaIoclado-o ~ de \o m..,I...no. pwa 1<> , ...1 la

......

J. L1'M",
, 1>o....,.;I"'
h 'rn
"
,imod.ol
~
7, T""""""'"'.......-.

... c...,, _
.....

"~ y

,..an

_ J ,.., olo.<k

P..- "'p.o"". r>o nl. "


i
~"" l.o '''''''''a di: l. f~"..
Of.l """"" "" n1""~l ,.... :r,vo , pu<1It U'l." ".~
~) la'l" de!
""""') Y dc~ ..,.... en fu",~", do 1.. J'O'Of"ma''Ion dd "do
",,ulo . J< oJ.mp l". p<ox>'''".... unallCt.. 1"'" La '.'<'''(1<><;'''''' ,le
lo

PI-._

A lo Iorp> dd
<>< 10 de
puedo- .-.-.po_ friat,.. do

"_"".1<" -,.
) . - ."'

"'

.., .

~ .. " _

~, ..u""
, "'" _

te " ' -

"

\l ~'", ....

' " <lo.,,!,,,'"

1"' ' ' -

F, , 1)5,
\ ,., .1. r....nl.. prlm",'i,.

1'" ".., ,'icl" d< ESU, 11 1~ ." ...,

"m,'~i"', .~,

O~I'""'QJ,

U.... ~ PO>''
<Ic In..........,.

- Inl<""",,,,< d. ""..,_
m,na.\n """""""" hi._
klh..... 1'>'1" "" ... l~_
...1...... ,,~ "" "'"

N,,/ 7

O,."""

_0_.
.
--1
-......................
. . _.. . _~~

- A..I......

I h..-.. . . . H......._

,- ..... -...........
_-. _ ~

_ A... h,.. la

fr. d,~

""-onna

''1''''.

-~

RoJ'''''' iof"""",,,,,,
- . l...... ,K.<", d. VO'
...., ..... "P"t'.,. q....
put<l,n ,n'"""", ..........

..,

.... ..,t>r< l. h'>lona 4.

- e_"I"

r"~"", J<
,n h',moco," , ,,,,,, oJ i, .
1",.., 1""f'<"" 1l oc! ""Jio d. U" m i, ,,," >1 _

~"
- C<>m)" "' ]; o, i h~"d
d ilo.." ..,

["""te,
h i><clt" " " ,. , I"" imo" io, >al ' o n.o "' '' " '~' ,

"'00 """''''',

- Eooa , . ~ .-.

p<lflic. . .

too-

""'It ISo! oIIoI,,,,

......,.-..w".f,_
-~- Fijw <_ ,...,.... "'" o

. ,_
..-

_.~_.l<o

_.~

"'....In:... ""' ........ ,


<kI "" _ _lO

.1 ,..........

......y-'> .. ~l""'.....
- A.IfI,

"'~

.oad> .", mis <OtIlplte,... . . ~p.1"" .. Iac~ lo'" Lo

.-od.a .... uJ,.... 1 4' ....."...


..<al.. '10': '1. """"",,l. m.....

wm).

) """'-0 ,

c....,,,,.,,,,,,,,

do. y dr""""""",. dol ............... polilla>..


En el MI'" l.> ,~ pooode ""'""" ......,.... corno >i f..."..
'"'UO.
", ",,"lO
""""'~ V""" ~ ba.,., do "'",.......
h....
do ~ ~ 1"""'
de "prncnIO< de ~'o .....t>rr la ~ el",,
...-. """"" ,.,. IdO
y "l . . - . a::tI.idod d..tin",~ la ~
oc Ir:'k .. al lado cI< ;
"""'" f"",,!<:S que '" putdal -=laciono< 1 "'" ~ "-"':0Ila< oolft '" conI<1IiJo.
Dt ...... la< _"",." .. de """on.. I""'~ rn.......n.... la do la l.
tura 66.
1.a-1 .~ ....k"'r>cI..Ja. _
1.... 'fUC se a plICK la scc"""" .. de
""~~""'-". ...tedo;ba. JI'l""I<'n
hac ,~ diwnM h<rttznmes. El hon

"'pIotal1<'

4..11.

r il- 1>6,

- A". " .., 1<> ''''_ '.'111"""'"

TT:C'<I(:A ,-..-..... ti< infe<mac"," . pan i, oc l....... rionoJrir.:...

q"" "'. ...... <k 4" ...",. "'.....


ra ..,t>"n m.."", ht< hn hr
lt " o

,,,1,,, <lo "" .,.


lool<lgr.li.. ) tih,... <lo " 1<,,,,,"
~"'~,","":' el

ti... ,' ",,, fuc'"," d.


cin hi. "'" ",,

"f"'n'"

_ ld<nM ... , ">Cc" "> >u hJ" "

" 0' M , u." 'm " ,""

~u .

<lo

ocl<n" i "",lo. """'-"'.,..1"."

""n,. """"'il""

-1"'011""'" 1,,<
..... oc p.nto.., . fl" ':< _
""1 p.oY<!<>
pon;' ojo l. '1'1"''''''''''
.lo: inf<lnnadoll 1;I';d._

n.. d,,,,,,,,

) ,..""..........."'"

po... _
1.. d,
rrn::n"" """"'. . "'........... ,

<1<1

~DUrI _

_ _ ..... 1.1.011>.

"'

. nJI.... "" M.....,.

R~.hn'

1<"> obi<Wo

.....b.... QfI< ""'"'............

--~

Iftl,...",.
ciol "''''''..,.

lal<I

,.v"oft

interpreror " r1 lo< ""d ,~," do do ' CO r" mlen IOC(1,l<opt llaL L. , r 'nt" ' ~ ,
m""ie,'ole. "'f"',. I""n!c 1,,, ~~'."'a'. '''''''''' ,," 011 1""'0 In'' ,",,,,,,11..,
ya q"'-' lU" K:"'O' LUI. ",'1' 1. ,1 ", "'",:iehte oc d,d",,' ; ,mo ~. 1"" lo 1.,'1(1, "",.
le" "''' n"" (",;k, ,j". <k<,h licM. lJoutante lo t poti mod""" 'a. I~ ''''''t<n
"",le ,,",.oc, lutl' l.> ilO~i q.e lro"'m,l~ m~, .. a." ,' " rel"~""''''''ionc.
d,n~Lda.'. l.a, dll~' (1Illu",I~ .. da,'"", '1"" hay' '1'" <Io<'umoal.. p.o'~ P<'"
do, JecoJlfio.rl ). ""'"...., un mi",m" ti< mform.cirin pcn'h"hl<
P<<de f,l\ak. Jol "'pl
lo l"'l'" del "l>.. d d,bujo
t."I~'~ 01'" de la. flOC'nl<:> de "dorm..",n..oorc numlal,~

- Alul".. ,

><O"

'.''I:"riA'

"""""'"

u ....

<""'_
.rtIan ...
do

''''''. d;'f'I<I'~'i<I
q""""",--. <14

~.,

- Ro.>l"... jo..."", """'~ la

M>d.tdycl ......

... ""Ir1<."

r...

oklo.'_

bao,...,., ...r.

rnt<, Ir, ''''''_ _ l . . . .

ta. 'l"" ,.,

"".J"""

I <l<"' ~ ", ,,, ,,,,,

d, I.<hl...,1o

.,~;,,; _

or' ( "'~ " , . , .. ~ " I ,",,, ...' ''....I.

"l.",,,,,
"'1"""'1<" ",. "",,-

2. O<><,irc ill cle 1" '1"" '"


.1. l dcm iflC:lClfI

I ",t u , . ~ ",
""1io i
><"

'""o
m"""..

f~

,y,,, q" / ~

., pu' <lo " r"ir (. i J.


i" I",\. ,, 1,~"\,, . roIlth,,

too " >I"ri n de' o,",,,,,,. "" 1,,,, , "" 1)l "I<n,. ,'<Io> . 10,," " "0
4"" .. <'......,",. n .""ootuh, In;'
~ , .l mmI~ l. ',",,~<rI
~ hoc "'-"i<\nd<Io~'"'
oM'
~uro. de mtr","~""
""''''"
nao .... <Ic,"" r
l"'mw.. o ..
""odH.. (
01 pan .onl"", l.....

2. ,.("(",\0 t<.,

' . i.A ~ul .. 1',,,01< "r,,,,>

,n

"".1

~'IIII<111"tI<

....... """",. ..

... """"..,...,.1..,...., 1<"",,1<. \"1-

........ 0--.....'1 1 . . . . . .

_ok ..,>I",........"'

6. _ I I I

~ioI_

~K_

...

4 00J00c po<do cnoonl. . ,ni""",,


,In p.mI
mi. hipl<-->",, ~

.",'fi,.,

1ft la """""".

5 i.Qu do< 1., 6rmi_ r


""".. ,,"" _ ",,100"""'<

""",,' ;c...r,""".uo
6 .C_~,
Ir ,...;r",ad<>'

" paodo
1.. ,... .

...".,.......

o ...... ,..,lo

,m"e ' emp<,,,1 Ipri"n <lo la epoc. u ""k " "" " ", ,k d,,,i,,[", In"i ~ .
""'1. i>orilO"'< 0'1'",,;.1 (i .... (jI" /".w,.~" \l ' " "",'ul<> el mil"'" UNir." '"
/0., [mQx,nr, ""'''11'' '" f"'r<onalidaJ ,.... ,<li ,,'" 'l. "n 110""""" """.1
I,q< ,.,," .J".,~ 1"" ; m< ~""" .,. la '_I""il' ;'~ j ,,,, /(,/ rrx""'''''' m /".,
ImJ~~n~. ' 1 y un h", imOll e> ~e''''I'''''od, .. ',: la ina f))w, i,J" "I"~m.N
pu,,/. ,."-u~ n"mim !i"''km~ n" d MJil/a ,,~'ie,/(/rI '.,,,,,II,"', d ""
,.~""". " fY/1~jd

wIa"""" ,," 1,,,'110 "i.\loilr,~.

1"""'" "" ".

para ob!en<1' ,nhll'11'"" H\n. A,L po< ."mplo, 01 ~". I h i < <1<:1 "mh"I""",
<le 1", coloro.en la pon lU'" egi p" i. (el a,ul .igni flcob. l. p,l. bra )' lo
yerd"d; . 1 ,~nk, 13 'e~ ml"" ci<i11 ' .1 .mmllo . u "'''~.. eml>lem. de la
i,u"nrt.1i.!od, ele.) '" !Jc'-1ti" r or; ~n l o "Jc [ el ~' ''' In l'' d~ ,,, ' I m;i ~ .
n ~ ", ,,,, focnte<, f.JJ ni n ~ ' " ,'. "" '"Iuf p"" ...
,,~,. .".1;-. , I " ,~ , y
"""toro, o ,i son c" I,..... p"",," y por q u, n; '1 .... ~I~~'" c' I<" i"", pro J ...... n ~n ~I " peCIM,,,.
Como "''Yi,L,do' oc "I""ndi, ,,.io I"'ra "p li.'ar " tcnic o d.. (,.h"j"
podrian_ oh".,", _, i el
de ' ruhoJO fael " ,,1y "MICL'jIlUld e' l. Edad
Media
la i"'ogo n M "n . nimal f>nl3'lico en un ""I' " d do un
d ou" ", . JOnl" > l. ""~",n ,kl ciom' ", " del ..... "'. " Orto par. ~.,.. ,,,.a
<le COn(c,h " SU J""l ~ a""'" qoc k, r "' '''''l ' ''~''' una ,i",na ",p,.",c nlOd"
en un <al' Lld nomnico. Am ~ .01 " ; ", "~"' n . l ", al"mm.. po_lli"n <\0""'011.. "" P""" 1 4dd ,",,<ma dt '1C't ;one, p<op<'e'lo. A
Y
", ro ' ~ .A L >C k, I"~lra
p"'>i. "' r Ji' '' CLn d< lo ~ uc c< un
pro!'o,..,,,,,,,, el , i gu i e ' lI ~ I ~' l<> "' '''''' fueolo p<inlon o:
. /.iJ ."m, "i,'c el, el "'''', eama ""n/l'a 1" 1'" "" ''"''' -" lI~rd .. "",
hu~ n li~m(lQ. P"',' 'al~ .' U n 4Iura/<~.s. ""\( ",nw J, O1UJN
.-in""", . pi" J~ ""'n.. " ""1,, d c pr. , C""_ 'ININ~ .J; vel'llr'.l~ . "a"',, ro
" " "1,,, , . .-/"''', "/u ",c d murin~m q"~ "",...~" par 1" nw r, ,';,;,1" .,,,
n" "c -" se J,,~'m' ,,/ m"'"", R.",,,J,,,I/,,.- ;"" e. /" sj.~nJfi<,,,,i ,, . /JI<
.,ir~"a" , ,," 1"" "'''".,,,., del m~,,,J,, : Id m", ""'pr~~nI" r.'''' mundo ; /"
"",.~. 1"" Rrmu q"~ ha)' en N; ~/ "/'II<J c., el mm,,,,,..,. ,. la "",',. ~I<'"","
ro qU,.kM aa\'''-~",., S"I><J (j"~ m"clt.,, w'('" la l '/q"~:<I.' de/ mu nJ"
ha'-~n /",'''1' ,,1 u/m" " a l 'u~",."." <1('-<1, , " 1" M 1'C-' al ,"""",m: ha"~n '1'" el ,,/"'" >C ,,cm'" ." puudo .. uJe",J" /"" ~:<''' . " Tq""..a ,
d~ ~," mu_ p''''''''c n W"'''/~'I'roJiRjn., h"',,n.' ""'/un. "~"rr,,n
d,' 10.1' pie. -' "hafI<J~ /"" , -"lo r'p'-e'~~"'"",. "'/ a 1".1' .<ir~n" -', ,11ramhr~ rim "/,/,,. '" ''1'",..-;';" ,'"~I" Y !JI'"'''' ,1' <IIO."", "/,,,ihe. , .""'. /" 1"
~ng,,';a. /.., ," -"01<1 r' ,k lal '''It~r<II", '1'" "anla c"",-,da ha, It,"pe." "d:

'M'..

""''-O

.be"i,,,;,,.

<''''''"_'i<'".

,,,,,, ,,,

,,,'mr>"'''.
C""
"""iN',
,,,,,,,,In ~/ h,~n h'-r ,1" "'-4""'''' ...,,,, J.,wrrda po, /lio . ; ... ~. "n Mm

",,,,,,rn"'_.' /" n4"r',' 11m d..5<111<-<1 (juc "" ,' i.~ 'fi,'" /0 r;'JN~'u ~" ~.lI"

"id".'"
Plli;" ,.. do n.au" (, iglu X<1 I

." ,Ite'" ~ue en e<lo ca> l. , i"' '';en.. "O <00 "OO,(."'ph"l. , d, ,, k d
po."l1() de " ;,, . ,le l. Hi.,.".i. dd Arle pue" o '1"" no ><' " ", Ii, a" ni 1" ,
cie"", nlo> fo" "" lo' (lhhoJ". I..... Itenie. ",,,,l . ma[Ofi.les. w "' p<";'
ci';n. col",. ,,) ti; 01o.uk, ni 1", "'I'"tl ,'"
En ca"" <lo . n, h
UU'" 1,,, ckm.nrn, (ollnok .. '" '
"ul'lo" "' [I 'o oc k, ~'"' "" pn""..

.""'1'"'-

~"" ,,,", 1" riqlle=" de ~."e ",,,", Ir!, " U,,, ,,/~ "'m"",/~ ,,' h"mh" rico
..m'",' ,." /" Wrrn ,"n'a . LI '''''M' " "Ir",-"" /",r e/k -' ... ,~;I'iJ" en/l'?
/~, '</"rI",
""~"
I/"m " ,' e /","~m" .u n fr,,,,

Un. n " ~" L< la rlltn'o p",.:<<!o . " .... ncar l. hiple<" y '~g"
no. l. B,I""" "(K' ..blc'JI i,la. ~"e, n.",,,, io ,,"' ~,b.,,,''''') 1" . tell(\e1
I~o' . " l. "''"gen ~. el , 1" hKlo lo ~ ue un . ,Iul\" ", ,,,,n o .n H"l,,,io
~d,.y,1 o g" ""ral~, "'P'" oc ",ah,,, ,- 1J~" a " 'TI ~ "C '" ,ml""'ga lo
.... n'''~nl''a de- la " til;,.",-."" d< l., flltnl~' p<im,,,,", "'''t~, I""'C dol mt
t' K ~,.Ic1 hi"OI'i""'"
Lo ,.:,'ocn,;a lc'<nk.. 'lu, henl'" P"'f" ''''''' ~n l. lig u," 14 ><' p""*
al'lica, o o !lo> ,1< 1,...." I< [io,e , o 1"'"<[;''''''' .'On n'"y", n m~ ro d<' 0(;.
ei"o", o 1lI,lot",,,,HIo lo> horiw lue' 1" " bIc. de Ic< [u[a e int<rprcl.'i","
<egn \<>< n ~,.. " "" d,dc1,e,", ~ u~ ell''''(o'''''od" '" I""l"",g...
,.,. " """ l. ",h ,l Y r "'f'lI"", ,,,n d< 1", '1" "' 00<. LA Iecl"," d. ,m~g"""
puc-.Je Ikg.' a ,'," ,"i' " i[ el h,I" e.ond""' ,,, del mtodo 1"''' ~ I ~.l"dio do
~"' o...i,;< , O/" o, " '., "'lui. lilUIo de- CJoml'lo Y.k hom<uaj<. la
e-.pltoo,da Unidad ~, E~ ' I'I " <a ["'~" <101 0 "'1" l )16" .

1""""

"1'

10 . Secundario oblilatoria , Segunda cido (1):


Posibles metal u obletivos de carder procedi
mento l

FJ " hmmado ,1<1 S~~ u"""'cido d< la 5 "",I;,,i. obhgalorial 14.1 (, .,,10')
[;t" '" ",I. uv.me n'. , pido 1.. coml""~""ia. lor_
,,,.le>.1',,, eJI.. '" , ocie" dt"' m~u" (re, n" 'c le> de oNe,""" ,n de 'C,uloa-

pu ede """ .. 10<10' Oun

l ' 1 " A L~XEOl E Y ~ ~ ~I'" 1'" '' '' ~"""'''' -.lo,,,", ""~'"' ' " ue l. p. ".'
f.~' 1,1'10 o" ro<
"" ,,_.... ",''''' ;0 oc '
1"""'"'' ''''''.,., " ".1i<..... ""
lo> ",>1 ;"." n " ,
_~, _~"', ~
. . , ..,'" " ' " '" ""''''
J< """ndi ,oj< (lo " " " " _ do lo>
, p,e",,""" " 1""'1<>.
...... <10 lo , ~ , ,,<I, ~ _ ' ~"'
~

""m.'",,,,"'

........"""", '" '" "rn<1I-

U GRU'O IJ " , O,. ni U._ ~ EJ

... l. -.,o "~"",,, de

""'l"'''''

!>."..

1""'''''' Y"U",.
.....-...
,......,."",

"""" "" . b ... . -

,po> .
'4'10-0
_

n "o. YI, .."

' " ...".,.,

,""".
,ni..

",..,oln <lo la>


'; ", I,~ ~' "
"~' ~' ~' 00- '''''<''''''''~ l
,.
<lo
--.o", (lo .., """ ........... )
_
I""f""" " "" ~" . (lo ......",.
. ...."" 1"" <1 .,_ _ lo , lo '" f f' J"'" ,....., "" ..""
~ "l" "*......
d.." SO~, .. "" w-.. ... lo>"""""",...,,, "" """'" _
' ,,, , .... """~"""

1" '"''''''

""1'" l"""'.'''' ~oco

dos pu>iblc> "'l:u" ~ .. obI< " .." que .., J'f<1'OI'i" 01 p""'''.~,~I" m ..1.

."'''l M,.67,

d""","",,
'1""''''

,,~ .. d~ioc,. - . f"~ lo ~""r.oI . l "'urnn."', I"'<"k


.... 1............. ~lcunl<'> o in.Ic.;aUc, " ""-.pn..,,o <k h. '1'" ""
~- T..,",oft pu<dc
~__ <k ~-r-w- d' ''....,.. "1""1 <le Idc..
... , .... ~"""'..,.. do;
rontnd..... ino>o. y
p<C!>eft"'. " 'l.
_ ' " upaI
if
~,..iocJo.. ~ ., f ~ ~...
d"'...... drlCnnlftOda>
~aI~ ...

f......,..

1
.
_
(;., _._- -- _.. _.
,

_'Oc

1 .. .. ' _ , .

rirJa ... . ..u

, ' ....

._........
--- ...........
..._.
--.
__
.
.
.
'--1
_
_
..
..
... .....
-,_
.
.- ....--. .........
,_O T

,-,

Nood 10

__1
_ ,...
.
O

. -...,.

<...-..... ,-

~ ,.... .

.... _
~_
0iI~

b ..) .. - ' - 1 0-

..... r:ooSo ..... _

"-

piel"' """"" _
...
h, ........... ~ _ . .

- n."II".."'"

1""''- " ...b1"",,1... ,1'1.

"",", "1'"" .k
"", m.....,,r... ,1.-1 p ",~,

...

... ...,,,

Il1o, ""h.. ..rf'k,..

""

Iot. ........ ,.... ~ ,. _..

h"~"''''.

(1" ..... ,. 1, I'~""" ""'.

.,
..
.
.".

A", I"., t"'"'~

" "gl . , . ig" 'c""" 1"

lO ll"u"",,', _ 1'''''' <00"'. ''"'",,


l1< U I""(o,
" ''''''" '"''0 '"
1'''u.1
''''''' ,

m'lI<'. ,_"._
do"",,,.
_ .

..-_
.

"" "", <""'.',"m.

, ......

~-

h1.. ",~., "" ......... ",.

'<ma" 1". .... . ".._

..

h.,.....",,,

1''''....,..
"'"",.
'"0lil1''''''''
, _ )/0 """" ,"""
- ..
,odo "PI> de r...... oc, 4<

~-~

MM"'

_ _ _ N _o

_ l a <OiIIf loo _ _ ...

........ ,.........>IIIn;..

_"1iIl".. *_.._

""'JI el d,_) ..... de_.

,"",. _ _" .... de

-~~

" ."',,,.,''''

- b ...... .lo F "

"""

- S" ... Ino ""'00 "'''<na1.. ~,.. 1'. .. ",(1" ...... Wt


<" <11""",. 1" o ,.,.,...... >d<>
h, " rln .'o , ~'''' p doro .0
,~ ,

11",.."" .....

,""1"'"'>..

cM" l,n "" .. ~-""" ,.r...

'".. ~... _ " " htch" hll _

'.lo "io_

1<11",,,. '."..

IOIhJ<:'l' '''' ,.... p.orf.o ,'odo


de """,", " 0 ,,"C_ ....
.....f""""" ......,
...... 1".. ,. . ......... ofaol

_.. . . _0._

<1<1

""".-.4'0< _

li_

11. Secundaria obligatoria, Segundo ciclo (11):


Ejemplificacin de una te cn ico . Utili~Clcin d e documentol hi ltrko l primarios te:duale s pcIra informClrle l o b re un determinCldo especte hi strteo
V,,""'" .,..,nphl"... un "'p"'W 1""'-'t"<!,m." 1d.: l. ~kn"d.. ,," <>hlop" ......... 1.. Ikn, dr oho..... ,n ..... mfom , " PO"" d< fue""" "'~lUako pnm...... l.
, """ romo f"""
"'....,.. ~ pueden "1,10
~
... _cdo <un Im:
.,...."., .jc~""" 1""1"""" IU...,t.. O
..
,............ r.. de
inl""-'
punlWlI o ."",>f'l,flCal "" hho O
... .......... Y ~
,Od<'aIC """
~ 'OfhI"~" h.. "'._ ....., r
ftIiN ......... aso.x .... Wc de ....-_""' .....
~ -..."._M~ .c-.do ....""""'-'oI la 1>:ni.:. dr <lb........ de ..._
pool" <k """""" "' " ... ~. "'" ~._ ... r,.
.-._~

Y ~dn>
...... ,..,. ,
>a.dr""""""_jores lnclw<>.-:dIc...,.,d
...
<pe .. 1'
111--." al,.....
""""'~ ollImcf la II......
ptn_I"""OC-

e.,

del ~~ de I"
ion""""'- De 1Ddu .....
_
<pe Ia..,or
del " _ _
JI"'<"-" de
_ .........,
c_ odo, oobct.....,......, la ..f
iol ptn" ......
. . . tnl
de
_
~ ..p1icado I""n
" .. y aplicado
de
" " " _ . loo.. """"""'" 1"Iria ~ el >Ic la
(iIl
"
c <qOl1ll' <k lIab.lJ" """'" un ,. .to P't'''''i''''''' "
1.. " '<k_'
m
,IIa, ""'" la """""'In de ,nfOl"llla<i6n en f""""",
' <le" ....
lunlc.. h,.,I" . "" ,oc,,<n
A. i. roo ~,.. mpl o. "
m;"" ,o de U". lue,,'" debe ... '1'''',.. ... el pnm."
<le l. "oec u...b " ..
ohh~ Y.l"othlrn',",d. <'1' el lllmo ocl Ci<;~ , ..... pe"''' ,l., Pr,n,.".

r,'

"'1t""''''''''''"'_

pu. dom,na, 1""


1. Lc:c' u,,"
2_ WC" hf

,.,
r.ld ",... hulariu dc<;c,>nocldo

l . Bu"'lucda
if nifo;:Odr>_
, _Sul... ~ado <lo la< '" pri""ipalM_
1_ h plic.....m de 10<
~ y
.. ... """""""'. ............ " .d
.
EMe <1<1

-..t=ncio .. f,...........

de """'" pu'lnllOO".n .. .to pr...- c<>noo fI


.1r_riI;lo.., la

.....
-... 'IWI".
do
k-. _
. ..."'_le>-

.... _ _,ndo. '>;ole

. ..-,

Ir.,..-

="'"

"1:"'''''''' pa_'

0In>

..,......... b ...

'I'IC ya ' - " _

CMO.cl
...
JftiCi'a1

D'.. ' . ,..,.._ _ . .

""'' '"....

...,.~..,~I_ r_oodolal".

.......acw. 1lnom'J<o. r>o 6rlI< >n Uftada 111 pie'" la ldD

I~ "

..-Iblc>. y. qMC

p"

.
.........,.nI>lo,..
........
JM>..x.....
,...~_

la a1o:1ooics~~
intI'o.M:lCIOdoclcrn Ir '
~ de lo
"jo
dc<dc.1 _ _ C..-Io <oopcnut'"_ ~ia do<: la

~"

4cI-"""

...-iol.....-._

"

f1 "", 68

l ... d.'....,.,. prim,,_ '."nal"". 2' <...~. d :S(J:

l ~"' 1 "

" "' ....

""""Iud,in J. 1"'~">IId.'
1. l'" rodo>i,,' "" " , ka d< l.
;90< C>~ ,.~ ~ "" , ,, . " " o '''N'
r"<o'<. "PO d." "". <'-",,<,," 1 or < ' ""''''~'
S' '''<'"'' 'IOI ol< l. id, ,,,,I,,,,,,,<III
1. C""",,,,..,o d"",,'" 01< 1 '"", oc

'om., " ,"do, dos'of",""k' hcd .o


do "P"'''''' ,"," ocoodo . 1. ""ob1J I"Tio
""",,,r""'<D
d< c ",
J, " ''''''''06n. en SIl "
de 1< CO'OOC''''''''''''' su< .. PO""" 1"''' C>l.
blcoer 1.. ,'...... de . lgo,"', .Le- ....
'<m.. i"'''''1''1o> K1en'ifi, .. I",. ~
boco 1""""1..,;',,, <k: b,f'I<''' pI" "i'
bi<,
1", mi"""" <_ <1< ' '''-

,.,0

' <0'10<'

0 1'' '0''0,
Melle> "",
el ~ ,.oo de r. .
hJoiJ &1 "" ", _,Ii('", ;60 ,lo ,.... .
" odl<ci on.. (<11 <"'" oJo m;, d< ""
"'''0) de "",-i' ..... oomo oJo Jo 'l<'
=o.tooJ do "".' lo"""", para ....1>10~.

"*""

<e, 1" S

~" .o "

.1. ;.P<.. ~u< ... 1"0<1"" 01" ) " I,ocde"


prod"'i,,. "" bc<;!x>I;. "",,", " ' ("tIl u
",1"""",, " r<f,'tm<""""'"

~ "",,," <" . .... doll,"ihk

"otOO...

del "" ,,, . , ood o<KO'Wl"'TI''-''', ".,,,.

",,,J,,.,

,oh

"'"'1"')

f.o",,,,,,,,,,

de:
h;'l" riros a p.t1 it <Id ~o"'eoodo oJd Lo:xlo. el e" ""'~' " "" n_
. ,tI", de <n'lp..l ia . oc .au....li<too.l. <, .
In" 'I""'''' en que C' " 'M,ca oo. ' un .'<:<I/""n"',i<>.... 1. " 0. ' i.."
el in"ru"""'I<> q.... el " I" " ""kk, 1"'
' l"'-''',le, l"ra i, ,'I>",ni<o<1o ' ''1'';noma",<me iufo",,,,,,..'>,, oc "aturale, hi" ri ea "n' o UI\lI foe"", en <. S<)
de que ia m<' CJdo l,'tli' d' <!OCl ica ' " ' ,",pl;qll< ull ,uc.'II<alario e\plk ' I" "
u," lonnul..
de I"quu';>\ J'f0";' "
I\,. "'" eje mplo. "" I" odt ia pl"P'J"'" a 1,,, ~Iumoo, lo, "o, ,e " "" ..guie,,' ......... la "V' <;!1do 1<1 p:tIin",la lb.!, ., " I"X L:.; prime' ... " lead"
de puohl, " ~""" y lo ;m<'f"""ICin de dich", in' '''"'''''' 4"" h""" el
ParIr\' Mar;,,,. m,llIi\o... ""'p u" So.: <l. por "'put Sl" 4'''' b alu "" ~ ,, ,.,.
UirI "",,,d,","", di<h....." '.. ff1 el ", ,,,,,, ,le la program"" 'i>n rr"P"""la,

,,,,

,1/""

F.. ",~ 2

V.", ~mnJe o~o"l" d~ d;,.."o. "",wn..Ji' ''''' , i>d' hura"'lC'e ['<"


'u", ",m/"" 1"./ .. J"'",,,,am n 1"" Ji.u." ', pa"" 1 <k A:.!p'' 'ia f..-/. N.,
loa, J Ulia ." ",, q Uf wJu,
/Ir"",.,. .

hui""""

",,,,da,,,,,

j'

,.~",. entl,m
;),'1 d~

<l' I~., f.".<p<I"'13 "~O <'1 " " " ~rt9.


,'N>e",h". -' .' qn "''''' . <,f ,h' . I.l dr

",-1

e."".' '''''1M.... .' "',," m'''ju~''. ~n di,,,,,,,,

kl'''''t,;,;" }' " d,m."",mn 1''''' la, P' ," ',,..-'a.' d, 1

f''''

,,,110/,,,, 'lid te

1",1"" '" R"""" ", 1'''' d,,-, ~ak"". La una


la gran 1"..
"1 g' an culor Jr' 1",
nla" a'lu.I/<I' K<''''e. e n m" llrpln'tll'M

.f'"''

"""po>:

qu,. ,le""'" d, ,el' /... " I" en";""a/" "..,. I"' gm ,n la n>mida y en 1"
/>rlIiJa. u m~dr-" l"VfJ d e~'rem" frlr> J. ",?"d l" " ,.,~""" "ire . M
'Jf'wl. 'Jnl~.' ~"~ " ..,bi~..." la rrlig,1m ("T;"'M ,>1"" ~II"

)'
,,.""".,'"

,'u., ap" " '" ''0" 1" ley Je~" ""'''", ,,,,,,,,.Ia ~ ,mt ~o ,~ m n n""," " "u "''''''aha. 1I11~1:<;i><'.\"e " , ...." Itt """ I1<1,,d ,le 1" ""'" Iqk~ ~'<l la U NunJa cau.' " J. 1"" la "'''-''O' I"' J" ,,,:<J<la ca" " "" " )' .."" hrl"dm. y f alta
d. "",,'Ira.' "','"'' "",,,,,,.,,,. ,,1 ,u.l'teno d, lu ,id". /,,,, d"otd, 1" nece"i
dad rk ,u'''''lar>'~ ,.,.",ha " m""",cruh/ e"Jamb,.e,, de h,,,,,I,,,. " 1""
lar'" ,hM$CI<' ",'i.",,, ,n
" ''''I,I"Ja. , ",,. "/"",,1,,,,".....

"'1m.

la"" d< M." i,I," (l n61 (>~~ )

n M

,,-oa" " "" J"'-keroo. ,1 ,/la

,,m', /"" "",Ir"

.,'"N" ...

dott"""'. ,.,~..... ~ <1< r...o,I,d.'Id

~. F
d< 1> ",r""",,, ,Un obl<n,_ S "C"", """.......S''''' ,..,,'" b
do "'";0.1><" . 1
en el Iu~ .. . ;'>f<..," '"' ~;" """'nido?

~""n'" 1
d ." uf"",,-,.

o"'uhrc , 'JI'" "a """"". ,n ~I ana ""'m,> dd w ""'"lado J, Ih~jod(J " ,1


le" e'" J ,' T' ''''MIO, hij" rk "'""di" {.../
Lo. bolrham , que """iun "''''''''aJo ,n la. E'I"'("" . la.' tk>.... lao."
1.",1",. "'''t',.,m"., Po, '" p""e./~ 1"' ,'1r Irace e"'~~u' oC' m, ,,,,. N/'"
J" .,' f...' .- f(IJ "",uJad",.~, ,k ,mpw."" , '01""" /,,. ,oId"",,.' " ,,~,,"m
la.' ,i~u~:", )' 10>"/,men,,,.' ,;( <HM1idm '" 1", <illd"d,,; ",,,, "" ha",_
/H-, 1"" ','l~""""" "'" ,;Ni~" , i" I~"- ~lIa d ~ ..' " Ir.",,,,,,,, rk,vm ca,
n~ hm,,,,,,.,. J h" ." " I"J
mlll" n " ,,,. hijoJ Y """' <n"," ~u"p<",
1"''''' aI'''''''IIun. ,1, ~I/M , Lu. i,''''.' ",nr",un1>01."" " /'" Iro",hru ...aJ
ji"" ,~., / ".). Or: ~," "
u"'-";"1Il ~" rO<l<'~I
p/a.
""': el 'i~rro. ,1 hum/""" la 1""" , /'" Jiem,.' (""'I'I~,,-,, la.' 1"'''1..'....<>nn ~"' " O d ,So-IIor {XV I>rx'~ ,k "'. Pm"a.
, L<>s /~ i, /",11'''''. ,~" ~d,,,-, 1"'" ,,, m,,,,,i"'~' d iu dd S~~ ", <1 h~(w lu
pa:. " "1'''''''' a ., ueJ'ln lu. "~ i"",, ,l. 1", pr",,' i~""' I""" ~"alA,
c~,,'~ '"
lo, .' un'o.' "'''P'm la ( ;" Ilria: WJ <li<m"", , 1" u..i'anio ..
la Cm 'U,~'/VIU'. y 1,,, l,lt,la IM . fo [W",-" . 1m hi"",,,,,,, ~'" Joh,.,-,.." .
ron" 1", plal/<J. ,,, 1", <'i",f"Je, y , ,,,,JlI,,.\' w ""'m" , ,, a la ""m",,.,ln
rk 1"" Me ha,,,,,,,, ,,,, " ,n"' ~m"''';''", b 1.... P""'illfllu ,.~
C ",n im n <Ir llll)l\ (1l'S I."" il" a fin a les dol , iglo v)

~ 1 1.i .. al, "'7S" T." ". ,."",,_


r,;,k ,p 129
1< 1... L" , C '11 ~ J "" ~ ' d " , ) U 97") , ,_

<Ir it''''''

""~ , ,. I,;~ h~

" -"' 1

;" . 1.0 Z..,

.. 4<E_

II ' M '..... C.....,.,"

12 . R. 5umen
Hcmoo " .... ~, e n e_ . . .

,.Io ..na prime,. propur<I' ... >pn"n,.><;,Ofl al

u>o de 1...-. p" m. " .. PO" ""'..,... inf' ''''''''M'' lo blll" ole l. en",,
....nuob!is-F.n ......... ...,. ...... IuIMalo <kl concqJt<><k r"",*,. de'" a:c_
.... de ew.focao_ y dio 1MW, .....,... cu..e ca loo.,,""""', dio ... .....,.
_
~ 1_
lo
ifocaoirl de .. ' ........ lo fonnulal:o(rQ de
.....,..... YrI ""'1
f.abllda:l
" , _ Kia be-. '._lIdo .... I"~ ' " - ... pu<d<ooI
f"".h.. lo
N<eKlol ....
~ l '., Y prnc...... de 1..-.. pri .
....... , . . . . . - . . . ..moc1fll "" IIneorito
Se . iS"" 1*1. dio..,.;...........i(_ _ _ . . .1.... de'" pooi.
... ...".... _ - . . ,,""," poocddo ~"" c.oda eoclo de 10_
- . . obl
mtI'r ka 6 y'" U....... <WJ-II0d0.. n 10.".kt.
b codo '" le
nplocIUdo _ okni<:a """""'". ,I> de e""""'"
""" _ pre, n'. de _
dio xc
:
..."..... ... '
1 .
comblundo fue-.
,. y
_e f....-.
...
r - oc. . . . . .""'" y _ fucnlEll ~ _
T"'" .,.
,"""",11ft ,
de,...... "P"",
<:ono' ''''YftI P"'J"I""" 'f!'C ..,
i,d
"" rDttod<Io ) p<up1lJJ1 ""fUIf ..... ) pr<1eMrn
"""""i,u ,"o "" un """'"" oomplo ....
.. ,In lo proct... podrj u l_
"" n'"Ift ..", el ....
que Imgo bM:n "'rcn-- ""'0'
de 011.., .. ho Jo ..... " <011"...
<lO ordc1I. " nle, bien
'"
_ Y '" ,o" ,n'o prokwoNl rl q... h. de COIIJUt... li lo """ " ",n.. nle 1
. .."" r.h: """'11" I" ' 'J'UC'"'' "" ' " pr"'~",' ) en",

"'01 __

,...,..,.Jo

,';";0.

,,,;.:.

7. USO Y PROCESO DE FUENTES


PARA OBTENER INFORMACION DE

NATURALlZA HISTORICA. LAS


FUENTES SECUNDARIAS (11)

.n........... _ .....
Ik ....""'" _ _

'e~"e J.," _ _ ~""

hd/lr pe
'" _ ._ _ .......... h .e

,,-.... _

. _

_w.. . . . . . . . _,..u(e....
1.
. - -

_ .-In _ _

.....

..,. ...

____ ' ../ W,f"'lW'._

I ,1,....,..JJl~

.e_MIot ... _

01_ , ....._

jw
. _

._

.. IM?'''' " It/feftI. _

,... C.._"G.-lt ""-- s........ _~ rl


nn C..-h.. ... e'--" ... _ ,oNe.

Introduccin
~o poRa!' lLabe. OO,,,,-,,-*, dr<das ..,"., el I>o.-ha de """' lo
ynrio
1.. pcr-.. oprrndrn"", H,,,,,,",, ~mm"' . porur
11..
m"""'. f"""lf:' --'olIO', "" 'c~ por fuenle......-, .
aq.....
11<>< ~~ "'"'" ...r,........... de C<llll<'flldo h<suinco que "'" t",,,, de
...
"'"' r1. t>or'o.' K"'" n:oJl7a<b. por o"" pc<><>r>;a. Podr "" deci, """ lo
r"""le pnm..1O te """ oporu:c ,ko<nU<b. 'i" fih
""""
) que ~"""',.
lUl'<' el ,IklK 'O o ~ " o dd I"'''' ,eo . " . do p
por lo .... '10'. 1>1 ~
co nlO lIo llq""" b """"ro" ..no pinlU" de UIlO!um lul r"_lel. l
'e.", ,l. Ufl le..wrncn'n " ..,h",',l ...1\;1 ~"""c' .., ril, PO' un " ..I<"'I'""":l .
n<n. Ll '" P" lO de <c mic . g" og. , 1.... dl"K" ,Ir Col';n . rto.' . La ruenl"
""" unda" . no. l k~ .. 1"" el c<"'tmrio. nlCdlld'-"'ll. 1"" u,,, o Valla PO"
""'"' """ ol.I><".n UI\;I.,.""""io'on" Una rrroo:l>lnIl.ihn de l ,,".ndo poo.
,...de kM. ........"'... ,<1. "de 011'00
A, . por cJ"'l'lf'lo. lo o' pbeoc lOl1
"",gi.l t'id de .n """~",, "prole...... a l c"'-'e .. un. fueot\' _ \IR<lM ,Ir
info",,",, 1Il 1>..1...."'. T.mhlfn lo n d .. "", de rel'''
<le
Hu.t on. , ..n' prl;e,,1o que I"""knlto ......,. rlr"""""" un .m
~ .>I.
neo
un dibuJO O<.ftc el ,,"ud<>. """ par..... un m. "" h,<JOn:O.

"" "0,.

"Ion.

C<WII:"''''.

... ........ ......t"ico, ....


S. el ~i,..,. de lo lI itwn... pue>. ~ ",""u ~""'nl.'
1I .ncltl .... y ""....... de f _ _.......,.... P"'= pl.-wbk"", k>o
a1umr- ) tM oI_
de lo . ft c '
.. ohI.i"
11.......

195

) , en ",,,,,,,,,,,,,"Cia. """'Ij'")',n ""r~ el I"","..d" ","eri .te P"'~"'


"'"';<'. en'C1\anto ) e-.I,,::i"",
1", iSl "'''''' en el l>c<;h" ,k quo e"e hil<o no P' <1 'ci<' '"", I"If 1" me _
no> en ' " """"ci,, I>ii>,ca. un munual de ,,,,,,'ooologio did.k'i,u de la
Hi..",n. Y'
no
ud...u", P'" ' p""oed;mlUllrr 11"lorjo" el "' .
'00" "
de '" m"m' eu...' ...." .... b lc cn",,..... ""o d rr;gido " 1pro
fe",,"'" de Hi" ,,,i" de 1", elOp" S 00 uui'c,,l.'; .. 1'""" plan'o .. )o '1 '"
pod". " " un cOl"c n,.I" """.:m". conleuido lle ".,.O"ler p",,:,,~lirncn"',
qu o tarde O 10mpr~'~J .) ,n l. med,d> q... de,,, ", j,,e" 1", "b1""v," "i
dJi< ' ic", en ""
eJ . )u", ,,"d,, d<''''''' P"""" eomo re,ull """ <k un
'I"",dil.aje .'(>oO;heo. Por lo lan,,' , '"'..., "'-'>1.... "401' "" C~J1IO un profM<J1 Op",fc","', puede u"Ji,.' on r h,.e d libm de lc,",, " d n,"pa hi>ltico, ,ino do Ju 4LJC d alumnado der.. . " Det ba"",. ""'e un Irh<o ,1< le>k> o ...'" un mapa IIj, ';nco .,..... nhtcn,,, y
,,,Io,.,n,,,,'oo dc la " '"
lucale". Jlfopt. do nue' ''a d,,,,,plrn lL
O,pnll-""'''''''
ca p,tulo 00"'0 <1 ""lcri",. Fn pnm", lugo, onu
""'''"e,,'''' la< 1&"",., <lLJC , " " ue'uo ("'re'. 1'",'Jcn constru i, Jo"",~.
"' ~,,' de l proced rrn", nrr, " "-' " y pmc. '" dt f"'nI'" r.<c urKJaria", o e,,,,,,nwocin . <Ir"clu" re' '''''' por cid,,,, 1
", !",,'I>"'< ooje""'" o eril,n,,, ge.
"".ole, <k c" . 1u. oin ) "JnnphHea,o",,,, un. u'en ' <. do u,,,, " ," neru
q"". en prin.:il'in, ' " '' 1"""' .....,u""a. l. cdud dd ~,d" """, ido, la
~"n"".... do 1" tt<Jlca --<,'" ma)'''' n"mew de "~d"""" " con WI ~rad<J
do ""f>lI<"" do ""'Y '" coltll'lcj.... lUl o an'"
fue"lO " f""",c> ma. "',.
pi",.' <lo inlofTn""in" refer, J a un <:o,",,-n,do 1""", .1 " OO"""pl"al
ab"'''''I(>-I'''t"dccon""u" lo ,e cLJCoc i. de _I'ltc" 'i' . pa' a 01''''' d"".

'1 "" "n,..

"n

",;m,,,,,

e."''''.

"1'.''''"'

.<t.

U".

,Ni.

1. Algunas ttnkas tarre spandie ntes a l uso de


fuentes secu nd a rias
La,

1&:"",.,

q"" ,. "U'''IN piei... , ,,,,Ion <CT m , froe... m", en la o,,' cnan"" "l>h l ..,m . "'<I"'C" n ,, ) Irn,."mo,dO de 1.., fuc n'o, "",und:lria< sorian, en' ro ",ra>, 1.... '~. icnl<"
l . I.e c tu" y
1" ",,:fl lr> de ,m:ofl OJ, bu./,,, en ",1""Kor>
rel.<lo. nra k .' de oon ..."d<> lIi, "',,;co " , ;,""""" .... e l pasad",
2, l<ct ura y "'gi>l m ""'''1'' de la lrlfvm ,,,,,,,in Popof<,on;\da en 1'"
lrh,... do 1' ''0 <k 11"\,,na
3. EsI.bloclltll~ll'" do rd"";""",, enrre 1. " 0' )' d'bul'-'" de H .'t"" o,
4. Co n, ,,I,. le<'rura y re~ i " '" "",,,,,, <I.J enlelltOO de l;hn... de Hi,_
loria, Eocid",>lra' ) otro< ma" n. los.
~ . l.c<:IU," y ",~i"n' o,.:r n<> Mpm1" d~ Lo 'nfnrm:l(";(>(l do grafica- y

retti"'" "..

<.... Ii<t ic,,' .


~ J","", ' a y regi"", e"'n'" de l. 'nfoll"",ic, pn"'>T"~lfl ",b P<>' ma
1"'" ~i"";n ",,,.

" LCC' UT. y "'~, ...," ~""'[Lt() ~ p" lt " de la ob<e".e i,,,, ,,.. Ilna:e"'"
(videos. di. I"" 'l<' M". ecr J.
3. Toma <le " I'u ,"e, y
1"""";''' P,'''lT de ' ''l,,",,,,,,i<l o or.1
\l Ru'queda d" i n f" rm~ < , n ~ I" " 'cri n, n:~i " m e>cn U> puni .. de

""'JI'"''

,i,,,-,,,., j "f,"' n ~ , i co '.

:"" 1<"1.<, la, loi-cn""" ""u'",ia<l.<, ><>n v~ lr d . , pa ra C'lal'lU"" cid" <>


" iveL A,o.l"" .jemplo. 01,", ,,en'.,;,, de h''' ~e ' g" '''-'a, mu) ...",,11..,
nO "lOlo , cc I"",Me ""...a t , .el,'und" fu,," <Id C "'1o ",,,d\O. El """"""
, io d< "' ''-P"' Il " ' ", ,co-. p' ."'p"n< 1" a,u n" " ," P"" ',o de llnp",."C,as
o,)' l. vba:u.;'<in "",roe'a <k JIU"" " ,k rrl...~"C' a ge"~ "firo>
fu"'--"'-rncn,.Ie,." d planj,kno Yen lo. mapa, do.: n,,,,,1 au,<""' IO. c <la
al Yc ' ''''' '''lI1al, Por e>l"
b ."Ji,.c ,"" de l. <.rl.>:r~fi. bi>!l;"ie.
de ma".,. m~,,, meo", " lemat"" "" '" . ... 1. """"<Cl" ha". ~I finol
<101 C,d" 'UPCrMlf c 'ocl",~ ha<'. el ",~und" Col'''' do! pnmer ciclo d<
.~ ecu"d"rj a obligal"". l.. 1"0'0 de apu""' .
puede "emr ~("'.
rada PO" na me,.,,,,,, eF'c 'c1'" ,k comp'e''' ~'",
no re,,, II .
blc P'''I''!<IC rla h.,la Lo. 1~ o 13
,le eJ "d. y lWn .... "" ''', ''pre e'"

"""'l,','f..

""lfl,

"'''<1'' '
.".1.

.i\<"

coi-cn"'. '" )JUcok g~" el"l "aJ en ,""'"

"""""J".

lo" c. <o-" ,

2. Cido inial (1): Posibl e s m elas u objetivos d e


car cte r peeee dime n tel,

<1""

En e oo",. de lo
50 !>a ,,, ,,,,,,, ' u dur.nle .l~<in ' iempo. l. ll i;",ilI y d
",1.<'0 "" ","in ",KJo" . "'r>i. lmeule ~n 1.. (lfime.... ol. pa, de la etuC
~ "" U , E< m;\<: , in el ........ ,.,,~ lo ,l. la i m " ~ i " ,,,' i , ir1 no !>ay Hiqo, i" l""i .
ble' Indu", "", ,llte' " " " " ~ ~firma' 4". LO '.... de lo, pn>b!cm.. ~uo '"
pl.n'~M act".l"", n'e, nue"ro pa,,,....,,, en 1" .Iidoclka de la 1l""If'a. e,
l. Il<ce<rdaod ,k "~\I\ ,"g (l ir a l ~ n lil''' <le c,,,,,,,i';n de lo 'lu~ " 1'"'1""" o
Ja iofonn", ;';.. "d alumno<lo. E. I""' ibk que la Hi""ri. no put<la ..., inld;gihle O"I""ndida '-'gnir""' iv. ,,,en,.. " Uuu. "",,v,a ",.,,,,lldaciil por
mc"~\() ' n,n." vo> qoe p' ~cocL<' n l. ,mal'-macin de 1'" " lU"cio"e, .
C""",<Io..m" , qo . ~n I'0no . U'~' <le 1,, , fr.c. "", de l '''''''' 1" " la 11 " 1,,,; "
Cd los adok <ccn'c, ac'u,,'" _,oo,foten" i. o .un d,,#u'''' I"rfeH"n le"'''
....
,in rk ma"' .. ~ " prOOiomo..... h. ",,,,,,,'i<\,, "" l hrnin.-.., in
de 1, .-I''''l'lino ~'' 1" cd,,!o< "'"" jve n", f' <l u,e" ,"", al",.e a T""l'''''.'

",.ble

v,."." NOGt Dl Ol " "u,.......

....

~"I........,.,, ( ,,,..1' 'I" , ,,,,,,~ r


1.1 , "
11" ",,, ,k ""'"",, "" """"" ,k hu. " d, " ' _ ,
U,,""'"1 0 _ .
J...... _ p",,, (l . ' " ,RY ."" <lo ,", "",.'"
l.,
" '"'1'" ,~.,"
_ . - . . """do> .,,"' ~,
__'\O - ' ' "' ,,, '''' ''y" ", "''''..... k" ' -11".' <1<
i'do'" ". - . - ., ,, 1",
, - . , , , ,,," , o' " ,

2.

~"" ."." i ~"'. p


...... ", 11 " IJ

" ,.,

I ,1

.""'."........ "'<1'"
'"1'" _
... "",,,,,,,,i,,

>/.".....,,_ ....-1""1"" ,....,...-10 ,-,,,,,,,,, .,1""" .. ". C;

h.",.",. lo t_ 14""". """".,." "',""-" "

'"

HY""'11

.,' lId",. 'omh":n . 111' (, " " e" d <:ido ;ni,;,1 y d" 11\,,,1,,, do
"'O".'"
"" .IIW".? ) . 11 l proS"""'.> dlf",,,II.rk, rk l.

<oJ< '"

.""",
,..j.,
de

~~OC.,,"'"

,, ' . a.:lOI'''~'' ~l

p''''.~''''''l. de l.
ell> ",.,u;\e ~ ... <ap;." lo. ....

paoodo. GI..... ndo.1

u""imoe "",.Ia de Gnt-n S....,(,. CUY"


..... "I'W lo H..""" c .."",;" l .."001'" ,le lo. 'lJ'CrrH""" I".male, h.
de "tIir JIf<'l'I' ...... ). _
JIfA' La. h"",..,." ........-......, de l .
~ pr<:'\~. l
of
aoin
1,m............mple mlu.. "'"
... u .,...
' o loboada pao- las
lIO<'i<
a< y
- . tmpi.,." ..... ' "_ _
A_ - ' r ' el
- . de lo H _ "" oc... rr- WIJAK'"'Io. la 1'"""dad <1<
' ''"P del COC........ ..... ~
de"""""'"

,-..n,"'

refIe."""",

ra_.
.
.
- 1"'

'*_~ '

) e<InOC_ '

nr_'

. . . . . . . ~ny.. _

Ie~ ....

.,

die .. H

, ...

o..w...N.""'

"'"

~~~~_~

__ _
.. __
,
.
' ... _
- - - ......
1><..

u _
_.
.. _
_ . ...
_ ,

f)ob,.. . . . . . e--!I<..-.lala

= .....

50

,...

'"' _ _'''-'-''''''"''''--11
,,_
.._
_ 0.__"'-"..._.
__._ .......
: .... ,-" . - . ........ ..,....._*__ ....-.

_*._Ia_ _."_"__
_ ""'_.-- l.

.r-~_,

~
:_
:::.
::
H'

<

11

. _.

,._-

1_ _ 01_

. . . . - . . . . ...... "--E(>i,.. ' I W '~ Lo

__ "' ,_

'"lo""""
...-. -' h~

." _ v,,

~ . I a

>",......__

~._

' '''' '-' _ . ",.-_ o. , ...


. lo" ,...._

. ..., _ , .. _ ,

'ta . _

,,_

"".00', '" loo< _ ,."


' _~
.........._ . _ , . _

_ _ ""_d<ln'''''r''~

.,,"" "ol<."""" " .... ,,'_ _ . y


"".~. _ Oo, .. ,...~"'"". - .'0<
q.. el

*_.. _ __

,_
.
~ .. _ ' " ' .. _ .
__
_
__ -'
_ . . . 11_ _

__ . . - , _.. '-1
1 al .. ... .. .. _

"""".. _ ~._ . po-ol


I" ""'Cf "'_
. -" . _

_'0.<1<>'" l. ,'q . ." . .. .. J< 1", ...." _

".. "" P'''

" ,,.1... . , p. ' 77 YIllI


bn " ,ornro "" ,... ' '' " . ~ "'~""' _

.....
'~

'*_" ,_,MI,.-

__... _. _- . .. ...._ _ 01

,,,I(,.-..,.._

....

.1<1.. J!lcuIT , M CAll.RtIUlO Il?'1.


10"*4'" ""
..
1.... ~""',.. .., . ,
, _ . r __.. "., ~
_ ~_ YoI l

n
_
"....... , ,. .,
...... ""_ "'_ . _
2, 0.".."

' ''' '''. lo

..
,...... ..
_'"
-...

""'" 4rI ' _ ' " _ ....... Io .. - . . ,,,.


JucuhhI< I /. 1',. _
_,,_ _
_

_ 1 0 " - ' ' - - ' ' '

.,.,

,-

-. --_
_

"",,_

1 , ,

,_'lo
_--

_ _ , . . ._ _ dI

.. , ,,

.. . . . - ..;:,

l<k

p.." ,,' _

*.._

,__

..--."' ..-

__ .-.-_"',.... ..
_ . . . _ _ ,..
_ ...

...

10, _ _

(Garg()n. y IM,,,I,, . Tan ", ... l" l. ",I,",~'", do l" .p"mn". eUf' .,,'
mi'", lel <>r,gen m il"''' ,le k" I'InItO",. el rapl" de ~'""P&, l..... h..,"'... ,

el ja,dm ~. l., He' re "'...., . e'., 11"'....00 po< l. ""'PO Ih ...,.u, ~'fod.

,.,"'''1_ '' ..........

(,por <oc "'i .'} h.". "idoo do rel" ,,,


f... o
pel"""' F ' do l. 1h..."',. ,le l. H""",mdod le.k"""",,,. G""",Io. "".1,
1........ iu.,.oo corno p"",m en el e, p" "Io............"'"
"',,,, , ",iIa'
de C.'I" ime..1cmp''':'''' '" Ir. ...JO e"" ~ ~ l
iuo. pon de
fuenl.. pflm.._ d. , "
pr<\>rrrlO. ...1 ~
idn ,s"....,........
do la dld;oo.~ ... de "'.... nl""'" eon.i.... en '",",,'''' """"""'., de ..-,o

,'n''''''''

P'''';t del elllomo .......-J,.." <101 .Ium......" No . _ . nc:, "'" ""~ I'f'I'C'J"" P
.,,,, "" p.rdetnoJdo;' d< ~ 1OmJ'<''D

pue*>.
~ lt

, ahnlll' '''''' _i.a.,e e l


...
, ,,_
I'oovIoIono ,de r,,1o '''''' 10'
,
coonpIt~, ,
100 _Iw
. - .. <'fft
pn nc:apao
wa~r.c:. lo 1_
' .,...,... loo 1""'0:100 opnd
h
........ , e1.-' ... dd
h.... eoo d<w:Il lIupmmo;
...
..... , ...... ... ~
r",ad<> "1lIII) _Para ... -.du.
.'rer-'"- "' - )
f..-aena "'lI"""io "",apeeoder.
","," .,"".." ""- oobre IOdo
~
1ao<rr .............. I""'P""
.... pl'~""""C. '"""......adod
- - y"....
" ...
.,.....o.p1a ..
~,
1""
,..
......._ 0bK, .c. ...... "" cono '" """ ... p<:<Ifto oupona
n"
loo r
a.o;ir, ,..&M. 100
Mb<l.wme.." ........""'" in............
hw)
"''''''
to< ............... (1""" Y l<'Inp<nl
Se la"OlO. p""bloM..'
riel m
fondo, Lo

,.")""'
ka> ..... llMJad que 1
<'< .
cia ) el,...,.. _ _,
oigo. . - Ifm.... po,..... )
F.II
.....dod. ti ",,''''''''' Y. 1cun
1<.1<, ~
r!Mk>I de mMlml .,.e \o< h<cho. po.oOOrn e"l~atX . Y
.........,ido.... "",..""'... mu"", m'" ~<b","""" <u; k.......,,\l....im;."
.... del cm""", real. " " ",u....., no:lIOJ h""l'i'.lioril>, ..."" leje> Y""" l,n,i
le . ;n'WCI_. 1'<.. . "" . ,""in.,ure ",.-a,. lo., ""na";,*, tal ,,,m,, l di...
lrutan 1M ",,... Y"'.... l....p ni' ..1CWl ... ""'" de OJ'U""". "".. "."d. ,Ina
mil;" . pI...........,..uo <"" m l>a. I"",bilrdade>. " ... '1". la. ",~,.". ~
deocnl...., ~ ~".I ......1 e""" n'U UIUI 001. p<>Iih,Ir<bd, pueden
""""',"''' .. """'"" "nnrJahle JWil """..no. ... La 1II'Iorua' _

. - . . . - p.r

"a.""

en

"'''''''- 1''"' ''

- ....)

lo,...,

,,,,,p,, )

P<'<'-

H '.... .. ....... ""....


~ III,~I E.-.... - -

4
"-'.100
_ - 'I""I ,

-.
. _.-_*"_1_---.------...
_ _._d._ 1 .... _, 1

._

'- "

__

-, ...

_---~

..

"'_""" .......-

11S. f......... _

. Ia _ _

... _ r _ _
~_.--_

.....

.i.

>\01< ."" . ~f"n,k:, ",I .~ .. .... ""-'Ur..Jc... , lo I",~" <Id <id " l "",
on! " . "le", " lf.<;,) Y4"" <WI>l;lu~'. n "Cr1<IoI, '....,,1
" und:",., <t< l.
H' ''''''' k.. , lum"", ~ . 1",,,...., di< Ciclo ,
~"'"
PU<~"" ol"<n
do , a
1>tT " ..:",. 01, 0 P"" "","nel " fOl1l ioin.. "' " .... ) 1;&, ..
f"C'JWllaO. lo< ""FII""" ....., "' .... ",.., ~
C>O< .1(10 po./li...

ro.".. (fJ,

..". .... ,....""....... ,... lo

~,,,

- .,

--'.......
~,

~-

MIO _ _ ..1",

"'_"'0

ots "'... 'O,"" I

. F ..._ ....

~ _

- _..... . . ~ .~.-t:

~l.o<1_

-~

...-

..k_ _, .1

--..,
--.'
J._.. . ...
...... _-.,...
........... _..."'"
""ol,.....n

f.a<oo<M -....,.....

_.~

~ '-

-~
UIMft">-_

,...

~ fet

_~O_

.. do-

_O~O . .

h..C...........

"'0_ ) COR-

.. " ......aob .... cJw.a~

R......, ~,
- . . - . <It""""'" ,,",,"_
Jo.. ,... '" plK........ "

I'"" '~"'"

,
lo
.
<1
"",,_
,Ooat
_ _ . 1ll'I<oir _ _

_o

-'
d'' ',... ....
~

i-("(_o"_~

- Ol<ro..

...."".""""-

1.....""' ....1 p......, .,.fo


ri<lo< , ........,,_ " '<-

l."", "" 1,, . """" " .....


ptt, """"IlIC. <It .-n l"",_

do 1" q... v,

1'1''''''h.

..., .I~.n,.. '"1'''''


- l.k.. ",I i<", <."',,,,, ~

L" " , " '. _

- O.hUj" .""",,"' ",f<n .

<1.,. uno n"'.".,,, .... _


h,,,,,,,,"O.

.,.11. ,d.'id;, .1 pa__

--

""",.""Hl.ol<s . .. d,1.. )0'1

do lM''' IO' q'"

._-,.._..,-...---_..
_ . - . _ .. _ _ .. .. 1><

.....

- . - " ... <I,b."", ro

n .. _
n aob,

leo .......

<.ohM:oon

.",,"10..
.,

~-,....,_

""-_o.,,, 1

"

...

__

. . - _ _ 1 .... _
to H _ . . _
....
...... _ _ ..
_ , . ,.... . _ _ to_ ..
_ _ to_ _
.. _ _

"i,,,"

.~"_~

_'~_
Il .'

--.d_l"_

1 _ .. _ ....._ ...-...__..,_ _

__. _0.' _ ......._


...... 1. . ' - , , - .. _

""'.1''''',1(,., ,m

, - _ ..., , - , _ -

d< .. "......... . d

....""". 1..

...... _ . "IorJO d<1 a60 . . ...... do un ,;., 0 ...... ' ""-'" do 1o<
1'I'1""""' ~' l Pa
"or). de 1'1'1""""" ~ l:"liculi""")... el _ , . .
R....... podra .. ~ la "'"""'"
de ",, ~ ,. .._ _ ...-......-_

".opo

3. Ciclo in(tal lll ): fjemplific:adn d . una tee:nica.


Lertura y registro de imgenes O dibujos Mt reJo
dn a relotos del polOdo

t,, ""''' 'J' I -

v_
. <J"'IIl'h foru _ It<-.... por' el..., do f..-. --.as ..
d Ocl<l ....""I : k<1uf1ly ..., l>ln> ggl o ew;'l. . .

......ion.m.o. ......... d<c

"...,....,. ..... ,"".-.'1'" """......

,Lk> ............ o

.. _ _ pa ~

do- . p c.-o ormod" "" loo _

I ~

.1-........

_
" ' - poro . 4lol
.
loo d>bv.,.,. ", f.., _ o ...1-,,,,,,, b ~ ...""boodo- ...
<1...., d< _
... .. .......
di< ~.a-. .
licaoncnlo:. k. ~0I\00. )
f'!'<d<" ir ,on""'~ d
di<
w
cur>dar.... bti.adu 1;0 ..... I"~ 1 d,fICullad q
~ 1Ytoj,
.
......'" tn .1 , ul.o po<:<!< con...""
1h<clw do q ood"I""" _
ok
, ufici<n'... m
f'I.I1IloJoo
nii><... ~, n,n." Fn k'd<> ...... 00 im
porta'i.
lL "" d''',"'H ~ q
"""
ac.l>a<k, el ",l.,,, -<J'" d<b<
.., dm"l...-". I>." """, . n poi " d< opu<.'OS yl<'l<r u" <'M...- I"",\I\ ,,,....
~ ......

".0<1 "''''In>.'' '-"

n_

Q""

u"

'1'"

da- ... dl'lrihuyc" ,~""'~" alumnoo >:>r 11"'1"'>. E" " '"" l l"~,, ,.... It~ .

..eno,"",,, 1" . ...IM"" .n 1",,,,;00 do: 1.. ,m., .".. ti< 'IL" '" ,ti'lOIl~a_
U In... qu< 1". n l~"')' ",,1 okl><h'on ir opn:nolic",k, I""lr i., " M" ' !'
"'I"" "'"t.>da n .a r'...... 7(1
R~.uLL . d,ti,,'II""l"" "" "4'" ",,"vid.".. de . p..nd,,"' .un,'", '"
<1" d..I'OO'" de 1.0 pu<;b;I .u.I
do: ,>1'. .,;" . Iolo dibojoo """",."""".
De 1O<bo
noodo 1.0 "np... .'''' & q"" lM' dd'I<..' d1ri< d pat. 1.-

. n . 1""'1" '"'''' ,k

,<l''''''''

'''''"i,''

m....'n... ~

".. ~lado. m"""" ...1 "" orl'"'''' '''' ........ l.

d""''''''io ~ " 1'<"'10 duranl< l .."..... <le: k. ~rn


,,~ o

1oo~,1oo 7

_._~...

ill _muy Ilu,""""'" y <"n

poca le". "f'<." ln..n'. <n d ..5" ' ,"U""" ,too l ric io-- po<!li. Lnlt ..,
..... ' ''''' .. opn:rd" .}" ,lo 1. \to,.IOn<:"!U<ll. Lo"" 11m... J"'drian ...... r lJInIO.obr. pande.
,"'1 ....." ""'. ~ am l>irnln. " r.. run",
"" ......ioon d< ,oJ,o,k ...."' ''n..1<o cauo di< ca.iI....... "",""ano, ""
por .,.....oIo.la

l _ _. ............ C ;':"' i . irial


'

1.. l: " " , ,It I,brm <un n....a<Ion

... di< llpo

pul"., ...._

dr. ""'.....

.............. ...._ ....... -

HOUol. 1 1 11 C;l-.J; rtlll11

P l'

""""""'" "'p"'" 0d00... ,.,..,...., . Ia-

0 _ ..

'CO. . .

,o. ( 1 _ F 1/_ .' __ ..-.

f woat.:'l , l

u.- _ _

nc~

u_

~ll'

f ~. l l

ro
Ck ~ ,. - R

_""10 .... . ", .,".. ".10 dlb"p> . . -................. na""".,,, ..... 1,..

,."..

<k . ,U........." ....m

Jd,"" f..

1'.. ""
o<,...

-- ,

"

~""

.1M <. lo,q... loo)


q........h..."

i."

-- _al
,_o
-,""- '" -, "
R.."", ,,,, "'..

2. llI.~*,dot In< ....... 4'01' ...


~,

S"_.

do l.

<-""

. ~""ICOIO dot 011" " "l" do

e_ el ..... l ___ "'......


~

. f'ooItt>lo

, .,

<.,,1"'___ ca ;

,....-,

R .....u. _ ~

"C". ..'"

...r.....

por...,....,
.. ,

.1 dlllup'

''''''''I' too ~ I
p"."PI"''''

'"==

........, "'100 """MM...,

a.

,~

_ ...... """"" do.,.,..,


-.n..p, .....jes.c....

...d~ '.->pore"""'"

.....- - . . '

. CMJ ~.

"""'_"- __

'" ....-"'r"'. _

'~ '. ' .M _ "

... I . . . . ~_ _ _ _

...
....

t"......

_",."'.-- ,,.-~

----....,'
.-<"- ' - "'" ~_.~t,....,_

d.-

comc,r_,. _ f_ '" . .,

<.,....rl .. ,

,.- _, _ "'.f' _(. _ ~

l A

""'''''''ni....

""_
... ~

I.IeNm~k>._""'"

objerivo~

O'''

<_ ..._ .....

_ ...... _ _ lo> .....,....

~1 . Poo """.

a.
el C.;;jo ........ ohmo .....
"""bol
~_Iao' - ~. Lo 1
"' ... ,,_
pKdc
Lo 11'10rin """" "' . ... 1 dllJuJO ~ ..........""",
qwro He
In
pw>IU ~ . PO ""
"'1 bMo<-. <k anno
h..1n<O.
Ell a. r...... ~
0lIl>pi
<k
...f
po. h
dC"ld . . . .
las . 1
, loo ""'" _ " ,..-. . - al
pasadIO _ " o
ocio .... de .......... pIftU. lo _ ....
aeu.o I 1 . ,,<{. I""" .,....po. .. 1""
_
pw" ol'~tIt-

H.,.....__

'n

. , . - ... el."l.......- .. ...,.,..o r- .. bpo h _

...po;IOOdo_~ ....

.\ ,,~ )

1_ 1,"""... lO .'" en .... _ _ h,,,"...,,, ""....

"""

, ....10......... 1"""<...1 PO' .",r"" ,"" fr."", """,."


U.. 1 """0'
_t...- _
n'"""""""",, ~J.o .....
_ _ dohoJ"" ) ' .. de 1", hblol. do: "'10
_ C_~ 1,1>0... de d""I~..,,,,,,, .,,'6<"'0 Y1,_ dot
"."' ... _ ........ h,,,,,,,,,,,"
_ l>oI>oI~ oolerIaol.am<......." ..... ",1."0"" .. _
~<k ~ ' .. o rel... I.,. ......... - ".........
........... F'<,i<>do h,.._
h,.. _ .... pon .... _ _ . . . .
rrnt'......, ..... ,11oo ""
o~ _
.. _ _ do 110""",.

_''''''''.1..

.......... ""-iIo ,,; en ~I .. .

4. Ciclo medioJ1 l: Po~ibles meto~


roriK~r proc:e imentol

'1

J.,,,,

-=oIIn' TOl'om,. bom lo ...........


rl&lau ole

1./ ", .. ,,,

_1_
,
...r_._. ...*-......_*.
.
.
.
_c.
".'.__...._r___"
......
.

1'\:Ir ........... 10_ ....... 101

.~

."

1""'<lU

110<"1<'
....don ..
""'.".. in_
o
,~
hi,lfi<.o.

,()lo! ... ..ml> . . . 1.... <"'"" ...


' ' ' ' ' ' ' ' ' - "'" el
l.
_ " ' .Quf...,.;6t>pot>1 l"
Io....- ..... I.........')

__ ~~..to"c-.llllodhl'*n<.JIo

COIII a. coouol

,- ,

J. ;,C"",,, ..7 h J'l" . Io qu< .......

1.1_ ..

.1...,do::f~~

<A

".0C<dJ,,,,,,,,,,

S. Ciclo ml'dio (U): EjemplifKacin de _


t<nico
Establecimiento de rekKiones e n"'- telltos y fotografia s
Ej pbr" _ _ ... t . . _ ..... _ l " " " _ I
, ...., d'
~

ciclo: el ........,
_ .. Idac~ ....'" "'
1 d1boop< o
fooocn1ia< . H
p , I 11 ".,1....
cr"..,,...
J'OIb
"" 1Ikni< ~ boll."" c
_
do: "'
C..,._ _ dol " k,Jooqw ""~a _ido> _ _ PftO'
........,... """........... <Ioci>o la ~ <k la H
.ac

na......., _

le"'.

... .~~_~.....ia ax.-. podria _ la


Eou l6cnoca IC p.dri.1aphur........,...-. ICC_

a. r,

72

'" .. OC........
ci<Ioo..,~q... ~ _ .. el _do .. 010 SI CO"",, lo u"I, ..
........ S~ 1""" t,iemrlo.... 4' """" de C,,1o nedoo de,,;,.. un.r ....idaool
dJdktic la tpxa t M - . .......... 1'1-*. el """""'..ajo de la ,.,..

n-

rlv. 1.".,- "m,,,,,,,.. """_". ","'" ",ud,o ,,~""_ /i"" J~ . ..., ""jid ,,, "Id. ,l

".,.,'" ,,,, I~r""", ,{m M " ~<1ijjd;), 'I"~ Ji""""..,~ J~ """'. poi/>/I'
." "'t " I,,,,,~,..A,,", /M ""joJ P"'" I...u' '''1"1>,, 1... I'....,"
''''''''''''J, """ '/I""'P" '" ~,,"'",.. II.. , "" "",,, "'~"'n4'$<'.

P;f''''
,o>. LtJ
''"'/0.1....

(";, ... ~ . l . a .....


!i.......... .......... ...,. " ." "" , ' ... ""ran..." di""J' "

1.1w>.I

- ~_

,-

le,""

.....

""'~

.... ,_ 1...
,. _.r...._ ... lo ..... en
pi'<>-

~ ~'"''''''4o

---

,E...,........ d< ..

1... ",I'K""

p J a n _ ......... 100.< lo ,...,.

....e...'num"".............)
.q" d..e.1 "''''qu<'''
::>- Cl"o"')F"'
3.Qoo< di . I , , - "",...,' . r d

"

"..-,n:,'
'

4 ,""...,. ... ,

Re..- . . . . .~. <ado.....10_ ....... _

7.-".

1'",--,

l. \ ~o ... """''''_ ~ ... '. c......

:!. 00._ 401 .."" <lO pornf<>L


J _ _. . . b .... .k<adopoio

. _l_o.. .

. . .."...

... od.o;... a.-

~,

..
... "..".,...,..... __......_..

_...,. .. 10-.-1.2 . .....


7_, Pwqoot!

,E>,,+

"p".

E.. ~ I . .. . - . . .~ ...
,~"t.,l ol'"'""""-ld< ...... _
nn .............

1 1t<1........ d""'.... IdadcoJcam_ " <1"'/=tIC,n.

".,,10''''''' ,

S.Qel ........ "-l_ .. _ ....


l<qa:of..'
6. . b qoot pKnIo .. _ _ ....

-..,

L . ......... _~o."""'

-'

1- . Qoo! dd........... . . . . . . . _

...... "roc' ~ ..., ....,.."". lo ....


h.a~

.. ............ ~ .( ' _ .. _
.... _

~Ilo)la<_......s.b

..-0._.

'''''..,...-.... 1<> ......... ~ <ti 1..........


"",' . 1'tI< """ <e
d< .... .
D<TlI d..
~
out, ..... Ondo .... mt>,,11

un..._

,u...-,

n,, 1"''''' M Ir~. "".~~'... l d Kueduc'" ok S'~<J\'i . l., ,.,m de


C.w... di: M,."I>u, ~ JO' mu~11.u lOfIIlUtaO de loll" ). R. , . h . '.1I10m"_
......" .nll"""' ,nd,M. ..... ~ I hl>ro no idml,fM.lIt . f'II' ok f,,.,, nin, . n.
......... im.l".n.. lo""" e,., Lo, ,..... im.l~ ... pooJ,,. P""P""" un ,.,,'"

<"""'~,

"'M
"""'"

-e_,.

11

1oJ" IlllIU ..........._


' ' ' ' _ , Ik........-i"""'.
li .... 4< Iou MOl, . . . . . . . - . jw rl "tllll Cl>"1~. e .."
r<tloU
/0, ,J'M_ p.J>/i,,,, J"f'<'kiak
riJo. 1:01>.1,. '*"16. <......."'"
qw .....,I'
k el "t_.
- . 4< h .10-..-.... E.#n.ott-,
1m

""",Iu,

_"n.

Jou-t.,......" ""

f_.__

IoO.1<>' .... ~

6. CIClo superior (Ir. PD$ibles metas u ob j,'i",os ele


coniK" r procedimental
F... dC"~",,,, " .... d '

, _~Ia.I..,ljM
lo'1<i

....,,_ _ w f

~.I'\:lcln-

.........

eo-. oo;lo .. ' _ _" " _


...oo
h . p.' ~ ""
_
~ w.liIMo """'" la '-;iJo...,;m del libro do ... oo _
t ....... ,.,.
do ;"f<:lflNciol 1*1" do J ...
,...... .......... r-tlcktltria o
de 1Oo:Ml .
,a.'fII" " ......-.JIU-ji' o (CIMOIodx" _ . ~ _""""""" dcl>en -.-...,
1Odav........10 dl:l .. ,..., do lo amcI'I:IO """"" punIO de apoyo 001000.
I.at<o olIi<'i.... di: ean.: .... pro<-ed,mcn'ai ooto", la ."li'..., "" l
1......... ~ . - - e-o. ei<:1o podri." ,," loo "'Iaci<-...lo. "" l.

..............,.

*' .....

f,,.... 7J.

"'1'"

Fn .......... "" 1'' '''''"0< '1'" en el ,lImlO..... "" d. l.


de P"m.,
k,. . lu"",,,. ) l., . 'om.... pu\<'l'.., e.I'""~' de " .." . 1 c" " ''1:'><I~ un.
il,bliul' ) VI,,"" n ) . C<Jml"'llina< 'a loc' u", d< h.. 1i1'o<", ,lo: l"'l" ) k...
h1>",. ,."..lt i,o . F.n K~ncT .I , ro",k " M" ca p",","' lambi"" . "'~ "" Ja in.
,,,,,,,, i<ln ...", .hk! . ,le l"n,," n, olo' dela lladA' ",-,11ft Ji " " .. f"~''' '$ p;u-

Ii,

oc ''''''.. de ".1"'1" ~,,,"d .. '.

7 . Ciclo superio r (LJ): Ejemplificacin de uno tecni


ca, l ectura y regi stro e lCn to d e lo informocin
proporcionada en ro~ libros d e te xto de Histario

ob,e!'''' """'"

J'1I ndn eoR <lrMCI.,...

_0....,..,.._.. "

s..>bn: ~"'" 100'1<>'. ",",",,1"'""_ . ><Itft las f.oIocnI"


~1wI 1&
.plui<lol fk ... Ik""'.".. .... ~ y pr< 1 .. 0.
f
ilar
... ... ",al,nodo ..",.Idadn el""" lo blp>dI: _
el
.
\.> 'fII" <i al
.... he - = o t o lo qu< _
. . .'" pon -.... .,.

""

Y. n,", 11I:'111" ",ferlll" on'.rionJ>ml~ al lloo<'bn ok """


dl:1 Ci< '" ' uve"o<. 'pc'<"I_n~ ~ <i u ,,, ,,,,, e
dl:l <1< 10. pudr.
""""""ir .,, ""....I ull drl , lumnado un dnm
"" .. .-.era ............
) pn:lC'ftM la nr"",..,;,;,.."""", de ~ h"" "" 100'1<> di< lit..""", 4Iklllca nIim .1 ). AI.
ello>- E- V aIb, ,,",,
<1 "'..

"*'"

'1N!O" _

,..,..,JSo.

"*.. ....
' ,-.I_l-Dftl.... ,..

1'", ,lo r........ >I'W...., i.... I~ ... .~ ~ p<T _ 1. 11 . ......

1;... ~ ph".. ..... Jo


'
<bor...

,.... ........ ,"f",

-.:_ k,.......,.,

.........
_
.......
--_
_""'_. 1_..... -----...
... _ .._
--- . ,- ~

l.= biopofM do

- C_

lw

_ . - . .

pe"""",.. -........ 1_
...._
l.
...

,...
....,.. . ' 1".

~-... ,

_ "_ _1<10-

.,.,.

*. .

I'0'Io-. <l<J.

-C_.-.....,...... , ",Iat.. _

ca

......... lo""""'"
""

..... 1_ . - .
opofl... - .

,1
: ._'"
_
....*
. - ~
.....
... _
11 ..
""'.,... ................_ 10 "
......... , _1>6ruIoPo. _
..-..-~

,.

_T_

-.0<;0/01

......s;"",,, ..

- 1Iool:o<1..... _ ......

_1 1_

",ot
_ _
P*f"'-~"''''
loo

....... ......

e_ ... ...._

""u..

<l."",

do'" ..-_.. ..

iN. ...

m.loioool od u",""
lo ....... por'
.r"""""in kiollJncl

. .1>

t: 1

- l "J'l ocar ... _


'"
""'1""",.. o
por n<TlI<> b ""'CSiII
......" .. <fe un (,I_
de
l,,[O k,.."",
eH n <1 qut lo ....oca
ei ~" OC 11.1) " d<<am>lu..kt COII " - Ul'IJ.... _ . de I
.... o _ _. ;nlo<

do

Io _

"1""'"

""'..., po-

..-oJoccK>r>OI

lll" fl<or <un "8 u"4~


4,1<""l. '!ipoo oto r
.
.. ~ un l 'nf
io .
h""<-.. ~",,",,, "l""'<fI
Formul.. o con.._ P'"
,on
toI
do H".-",;.
(
1
"..00..<"
d<><lo_ , ",""Sa...
,
..... do _
_
, ,.,. O (,1m
....

_,eo. " ..". _.

oII he.. 1\.o4.

,Qu>hI.~

"""""'doo

.....

..... _ r d e . . _ _ .~ ... I

'

"......

H,......

lilIro de
. -..y<!. a
~

dol

.... 1 hdo. por """"P"-' a ~ odt _deb~poo<e<t


'e

~ ,._ ~

. .... Ikmc.I .. pR>a<a.. -..ut>


,....... ..... 1*'0 de la. w.ok_.. } \00 prof..-a. _ pi
_ ioonIo de
....... _ . ~ _ " """"'l f"',blOda yro- '
_ . I f..

_.......

....

P<.- _ l o ......,.. <ed<. "ua_ ..... vaIdn. l. penl .~ ,f


oquf COI ti ~ de l Cido - " " " _ _ do oa;ionco pm'a d
dI
:ta;c <It' la doct>d,fltoc"", C<IfR<tI de la ,"fo>rmaciII del libro de o
por lIRId-Jto de la.~ w;O '
A fW''' de: 1... ", . ,.,.... """'"" do! progra mo de H,...... de ... ' U"'"
de ...1<. ",.ul""'" ( ............". n ca", de vII_la oplic:octM de: ~ ...
'cn'c . 4.... 1.... al""'..... prond i..... . ;denuncIO II " I'f'ln. l. <1< I lsu"'" p.lfTar"" de l hl>r.. <le ,.. ( ~I pfTal " OC curre. ", >r><Ic, 11 habitual
"'.,,'~ ron In '1'" no",o"",. "",datl de lcel",.). So IrO'orl.. . impk""''''''.
de que . u l. Io.:!u'.) e,,,,,pn.'fI>.in de loo. u. p. l.hro. ol l lumllO<io

'o

lit , u"~"'''''' si un ""'" ' ' e numera' iv" , ""....<><ial . <le ,~>m"" .

,ad .Jnk o,," ..' . M ompl"",i"'" de un , ,,",,<,,o. <k nt"""...... ,,In/"''''lod"'" <le un I"'*'kmo " de cauoavel',,, IHg. U I,
Ordi....,"""''''''
'In ~m""'go. que loo "",mi"" no ...,,,,,, .

,,, ,M.

pnn<lcn""" ..... hpolotia pur.. J. unidad de ,",utI- La moyor pono dc


la- ...,...,.. COIIi_
..... ,k: u.... unido.d _ _ no ....len <:cdc, ........

. . . __,.. . ,__". . ,_... .-1",. V41.U(I""

) - ,

1 l '

..,.- "'gUn "

po.- ........

_"'_0_ _
YI"WI.C_ _.

.... . . ;

,ivo 1' '''' " <101onnd".,. do 1.. t<:mc," <lo ' ",I>oJ<' ,nlCl'uol ",.h,,
da. 1 m;'V".1< k.. , ~ Yde 1.. ... " ..... u.. ~lio:Idln~" la. au1.. on """ ..neo ~,~ l los o du'an'. 1. ,r.- de Mori>' , !'<"""M o"",,,..
U'~' do k.. """""O ""'" 1". p",rc><J<C' ~"-'" ti oul. de Ih 1ol<ltio
C<M>.... . . el Meho do . upuocr quoo ~ I a1umll..l" )'0 ... 1>< _~ "ood
JW'1f dol l,lwo'" ... ..' () quoo... IOdo....... el "P"'fl'Jot'
p.r .
"
1'fOP10,Jc 10~""" de un!". ~ l u } .1 ".11.._
_
cada OCI
NaI".IIOCAatu<lt'..
de. :o .l&r" or;; l<l de la
e1<TI.. co ' -a de _loo ptOfaora
) do lOdoo la __ Y dio<;JpI
Y eso<>. cn<r<: _
~
~
...,.. adooc:.. . ,..,... .. es O-Ul<UlftalOt lo _
H ,""';'"
qw i<c11t '_<It'
ode
I.ICfan<>. _
>oo
_ _ o ponod
Apo<:n<W :o . . . , . _
r... la ...... dd

.. '
_
I

lit.......

-c

LM".

_ ..._ ,.... .-,_....

"".1I""-I.' !:t.
~,~,_.,

,r06

lo. . .
- . _ _ ... \1.1. SUAFI'" " ",. C_
.. ' - "
.,. H -41-. , _
f. . VIDAL.-AaAlI<:" , a C\U. a UT
. . " ..'
, .'
1 ,01

be

'"-", _

........ l lJ , .. ' - .

\; ",Jod de k<'w.

U d " ro. U """"


S, m , n";. <l<...~""nn . n' , l. inr", ,,,,,d ,"

J; NU \1[K~ TlVA

I'".v >$
(C........... <loo o;". l. ,<;0I0' ..." .
I""'w.-nt< ......p"'." J"" l. id<nt, r",.
, ;6" Jo lo. ""_ de 1<:,' ".... Ode lo'

Unjd.J "" '''''''''' SE.C\J [ M ' AL


11", ]",1dc leau" '-l)\lP" IlACI'l..c oxre c

rr

UniJod de Jo,""" ,lo AMI'UAClN 0 10 UN CONCU'fO


l 'n_

"""1..",, do Ioctw.. )

do 10:<.." . de J::I\ l"C1AONIl ESOLIJCI()'1 1)[ l 'N f'R08LE M\

(: ndooJ de 1ix1.... .... CAt SASlEfEC"T01;

d. d<" o tres, Por ..lo puc., k <er ,""resan," que el "'ltnpo de 1', ,, k ,,,"'"
ml. ele d
~"o ~" ~ive'oos "1'0' de !<,"'" .rev", r.t<fl~"o
. 1<orllen iJt) ""oce p' u. 1del le"'. 4"c se 1m pr"'<"Ipi" de <1>" " V'"
. 101'"" .... el .pre t><li,aj< , Cada le " o <k:beria "" lr:lIado
ooid:ld
de Itu ra di"'n'. subrc l. ,."" el profe.. >ra<k' pm f'O"df. paro tnolja rlo
('uatro p"'l!unla. d,. . ' al y enmo ~ ~m .,. "'1'"".,n' o<ln ,n lo 'o<"ti<: de ""_
, iooes de l. r'Jo" 75.
A medida qw: >e . . . vanz.ndo ~of.n'e .1 ,"no oc v. pmp"nielldo al
al" ",....... 411<' '"Y' pnK' icondo dicha tcnico . panll de lo c"-Tito .n .l
libro Jo ,."" hasta oon"'~" q ue coo
olum... de rrolle 'u
1''''1''0 ."lema oc lo<tuf' y <b:::od,I>cocioo, A n"o"m plIr<r. lo importonle e. quc 01 a1umnO<!o U\l~ " on >anl , ",:aNr. procediemk. uNl Wl J....
id" eI .."o. d e >cue, d" ' 0 " la; 0..(10 preJ"n .., el .-'e del 0"'lucm oo
;,Que li,X>de "'I<> "'?"C ul e, la '1100 prin,;ipal do cad. "" iJad Jo Io.c~" .
? "Cu"le. ' '' 0 ,..., dolalle, "" c" nda ri,,, eobe,cn"', 0<'111 l. ide, Vfi",.
paI' "C mo 'ep fc""~'O por "" ri(O la
p-rind plll y .... Je He,?
El punt " 4u~ p", ."hl c me n l ~ prtti<c una mayor ."'nein de 1" io, "uc,in "" . l. lO'p ue,( 10 cuaru . prcf"n'., r:, por e,lu por lo q uc
,",o"..jamo> e<:n1rar on ella l. m.~", pone de la, ""tiv idades de
b"""nd<> la. dive= . ma"e,a, do ~PfC"""' '' l. inf",mac,fI c......
da l ,ohtenid , le"!",,m . mal'" cona,p'''']. ~t<;.l. En el Ci> ",pe..'" C>
-,,,,,,,, j. h l, q"o .., Ulih" n repre"IU" i",""' "i<...l..: por "F " ,plo . p..-a
la e"m p;.r"" ,n ... podria propone r u,," 11. ",a: P"'" la ,no""-" ",,i6n, un
' rbol \ ido. rn",,p.l " tfOOC'" d..~ .1 1f, "",,,,,dari,"<" lO ma,.) <"le.
. af' l. Secunda ri. ,>hligMori. loo""",... i."u,",de ... prc.... n'J.Cill debe rl_
." pm g,.. , ~ amcntc pasar . ' "~IIl" 10" < " ' .<10' (c".dm, de du bio
~ nU "J ". ""'lucma. "U"'tic..... mapa, cOOO::plllOl... ~ ( C ,} 4 0C ... (Uf. ...
pond.lt. n" " hM. nlO , a 1... 'i, ooli,." io"o, f,ie.. do l. m'p"c,," de
Pll m. , i . T a m. in h. y q "C poncr ale ne'i" o , lo> ' il""" de 1"1" 4"e "
o fm:cn a l. le"'"nI. ~,n 01Ciclo ",pen.>r. eo p",><:irio, .... nd,~ le" den _

'""'"o"n"

ron.,"""

1""',.' )

"

1.. ,,"" dct "' .'lO. """"""'" OC 1.,


poi,. ", ' IUO "" .. _ ...... < .....,].
r,e"", 1m "'1ti r<' el< u" w\..o<I " u"i,,",
de<de~"" '" Irot,

l . l'mp....... do '""'0 pat. l . "O ,do<!


d< I<e'n,. ''''" lJ.coo.. ~ o" ,, " " ~ U'

...."''''';,IrI,
lok""fj,,,in y ..,,;]... e....... ,1< l.
Idt. "' ''", poi oc 1, unHl.1d
J.!><1rin <le .... d". II< , o ", 100-mocio...,.......", impon, ote, c"""
fOOt.. roo ,. n.I<o pnn<il"l.
4, cpro...,,,,,,,," '" de mOJl<fil 0'8,n ;zoJ. ~ J"'''lL'''''Jo 1M >d, <lo ,.

"",dad <lo ....." "

''''1'''''_

""p"-

/,,,,",,,,,,
,Cu. " J" >< doo>"u. I.'"i<o.., i.
,m',,:""n '< ""P"'" p<u l. i""""fi
' z ;(rn de ,. ",,,d.d ,\< 10<.1.'. O do
lo. u,,"___ < \<'''''''. 1
U. ;.0< <jU "PO <lo "'''o .. " ,,,1 ,.E..

m"'......'''' ,,,:<,,,,,,><,.\. ",,,,p,,,""

"0100"""'<. de ... plio<fon d< "n


''''''O PIO, d< """""'z",", o ,.",1,,
<;00 do U" p<<'b1<:...... dt: ,d><i1l
< - 'd ",'",,'( ' 1
l. ;.0<: ~ ut " ." el ""o ." <u""".
P""' ?

,C"'I .. 1o od<;o p..n'''1'''1

.,
CO""'"''''' """

; , .(' u ~l " "'" 1m <I<1.U.. mM

1"""
"'"
rnn<'fIOI"

jn> _

~,

' .COmo .. I'""\< ' "n,f"rmar lo


i<lc. prifl< ipal Y... ,leu l h ""olido
, io, on r.,.,... de . """,ma ,

.,1.....

"'1""

;'bul. m. pa <o"" ~po.u.', <1<, .


ol,><> ~ o ,0" 0 de """ ... ".'o?
I ') ~~ o. ..... c"";o ... />' ,uN> el..,
r..... ,'"" ,. palal'" '00'''''''01'"0.
_ n . iol., ctc., . ioo "rre>U1o

"le.

el,,,,.

....,ril. ik'l lI brl> de " .""

coo .,,' prupo:.. 1"'1.b<.. ,

""'O.

Cia . "" tix" <le ""o


qu, . pe len " 'O ""n<~'" m;ent ,..", 4ue o
pani r de l. E.SO y. en "'p""i.]. cn e l Seg" ndo ciclo '''' (,,,,,, P'ICdeO
Ct,mpon" .... do ",a<lera m b>u"" . De ,0<1 .. m"n""'. in.inum....
que . cn lo p.ac tic. duran,e t . da ou"", a poni' Je 6', en ca..., do quc '"
CrIC "" " "'" acefl...I, ,1 meca,,;>ln o. " ojol'< ilO ol . J" umot!o e n 'I""nder y
."'om.li,o, en t. med.t. rle lo posible ti ." ,~ma de cualro ,,",'i,me . cI. _., que ilem, ' "lI'rilkI.
Como e n " '"' ",I. Jo:. " ""1>0.10 con [,b", do '0'10...,..,. los noticias
dc q ue d i.po", ",," . e, hablluol en F...,..II, (tanto rom" en el ""10 de
"'"o"" " didJi<~i""" pa",
Eumpa). oltt.....,. quo h ",ili, ..." '" Jc
" lnle""...' ....Jt, o,t. t",,"ica de beria '0<"< f"""",n.:<tI.l.l'or e>le """h ," .
"'" e~t,,><l,rc""" m . , n <"<te "V"rtado. '" ronll1'u... i611 propone", ,,,, Jt .

d,," "'''

1~1'''!

It

tit

"~ '~"

l ' l< ' " ~ ~1 i


~ "
il,~i~~
~~a ~ 1l ~!'l ll~' !. l 1 1 ,
t l '
rt i ~ . !"'it~"fd
_ !f .. ~~ 1 !
. ! ~t

1"WW"
i [lit ~V '>> "p" !.
,111.; jll tth 11 1,11
l.. Hi!'W"
~<r
igl~
fU!
1'!
~i
rJ1... J ti' ~ ~ i1: " 11 1
-u
Ililii!1
.'ll! t ! ~ 11
i
l
J~"rl I:i ~~E~ ijo~
JI\""111'
!...'
1:11
t
~i!;"~
.=
_!
l
Q

0 0

lI"

-;

'! ii i" ~'

~~_

.:z '~

Il'!l ~P'
. lo

If

i.

HlHl!!
11"1lt

HHh~1
'
. " , ~ ~. ~
" " ~if ll'''

.! ~ :; . :l "
;e

.,

!!. ". "

....

rJW

"
r"
i
- ~t
;"'l
.
~ ~ l. 11
'

~ '~ "1 r

>
z

e" '",h~
-l
~ :l 5!:
g~~;i
?'
i" " '" ~ lf

>

"

:;

>

"

>;.

"

:: ~
~

!i~flll~f ~ i ( ~
~plt
~}h ~ ft; [~
~ ~t~- !~
,~~.. ;~"3
\ 1'
"l
iE"
1~t1a:li,;'
'Ir-too
.
l a
\.

'1

:: ~ ~ ! 1 i ~ = rt ~l

- ~ ~

~ !l' ~ e. ll: "

~!!.~li= i

s s e /i l
"<!.~
-~-~ ';..
' ' "

"
" "' 1
"-"",,
~~~:;ll"

s s a" ec_ se
";r " .... 5 ;

;;;"~~ ..

'~,
-.
ii"
... ". ...
..

:c ,... ":; !!.

ll
!,
~l <l

~ "tt d
~i ~a un
~ ~M 6
~~ rt ! ~ t ~ l i ~

'PH

t
-

q
., Pi

1 r

'if

rt;.l ,

la~ ii~~ri
it~i~~l
~
I~ ' ... !:::

~ . ~~

.iiO

1' : 1; ~

;-~~~

l.~

.
1 ~. fF~ i "3 t;C ~ i. ~ !
[lI:t"l'k
UHiH
r
p !:
'1'

'

" '"

1#
= ~.
!l " . ~' il > -::
~

I'H h. ,

! '

rr,_llj '''~

~,

1i"r" '' ..
1, P
ilil
ri!ii
li
H
.
P
rJ
1 '

'1

t{a'in '!
J, ]?1,"
1
.
f !nr. :hi
B
~,rh <
r'"
, ~ I 1' ,= d

"t
O

"t il qtH,1 ,rHte

Ejem p lo d . unidod de lec lu. o SECUENCIAl

Te" " 2

. 1 ON.' M Jul ,,, , rI Ni/" .mpi.:<J a 'u, n ill"" Ja la. n.n... <".
" ,-"i,,,d.~ a "mh<.' I"d"" ,/t Su C"''''. Vu',,"" ,1 " ",j o . 1" 'i m 'a , 1t~1t\t_
J< )'fr<li/i,<ldu "111 la. "M" a, dfl n, >t ,..Na","" k "","el'" ~ u, ,...ul_
'a /<i l 'mha" , la, L " """'jos 01, 1('a"'I'" tmpir =<J~ ';m" IId"." ", <''' ''' <'(111
la labr-r", '" )' /" J ,."'"'., .Ir &" "" ",,,,,s , EJ . 1""""""'" . " '1.... ., pla11"lO
1";8'" " ,. ""I,')' " Iros ce_l... V .... ;'n "<",Ii,,,,/,.. hu
lo,
"am!",,,,,,, NI! de <lI"g"raF" 1m ,"It""" ",d a el .., gat1;" '1'" PT,,:i>ll1l
P"r 1"
I..m ik , upen ,," "","a"'''''''II".1 hU""1""'-;''''''''''' lIw M
1",- ,,,,,,, l. , ) b Id ,aquuu. /) ,.,-anrc la
<'1" la pcl<Y
J de '" "~
-,'h< , ,,,1
,, la 1amllia ., ,lir'8' " 11,,,:"mp"" I"'''I/a .~.(a. C",,,,do "a ,r
<N'af!<1 , lo, mml"" '''''' ltall de 1I. .'ar 1" ' mnN a " rra, I,,~ar d,,,,d _"
rJ lo In'l/a J J. alli . 1.~ra"" Jr Ir"""p"rlurd t1l 1-'''''''''''
.f:~

''''''P'J.

fa"'' .

1'''''''''''.' 1.

_/l,..

I' a'" O
- Ledura .Id ""1"
~ Explieacin 1""
<1<1 rwk "",.J " """'" 1",
PO' la, ellO'
le. '" tr." ,1<> u" teUa '""u"""'. I".
~ Su l',")'", k> de la, .>ala bo., '1"" no ,. e" """"O y bti"lue<\a de ' " " gmfocada

""!te

1'"..., 2
Ao' . ' rIt l""ln '1.... p<>r di... mi,m "" '<I<nlif,'1....n lio ,""a prin c 'pa l a
Lu ,"",u",I,,,i,,, "" pocd<n p'<>pUl"" .,'l wiM d~, ,"""" la. " guionl"<:
A. LJi~"j. "n. , " lI-Lel" en 1.. '1"< IT prc nle' 1..... d"linl< lTa~ajo,
dd eam"" "n d ' " lIt UO log,!,'" en". julio d< U" " ,\n )' el ""-', de j" li" del

.o 'igui.'lle.
!l. Ordena eru.." I"'!"., "'"" te 1., <iguiemeo -'; Iivirlod.- del "amp"';'
"'" mil ... I>bfar...ga......mt>rar. )' ",!,hu b' ....~m<n l< en ' ILIt ,;"" , i<l
cada u',,.

r.", J
- E:, " u' . d< l. ide. " rita> pn"",pal<>"
- E",n lul';, d<o ]"" "","11." """,>da",,, """erenl.' " ., la irlta a .de...
prhlCipa k:"
- 0"1,,,,.,,,'., 1"" "'Ce"';" de l. , idea, p,;n pa b lacli" id",1"... n
ei.1 "" e. tr "p" "" unK!lld de k..-l u," )
- .....;.r. en co,mi" )' ,I"",,,m

,arut."

r a", .(

1'. ..., I

19ual qU<' .... lnl<r'or ul\;d",1. .. !rOl. de que 1", . lum,I<), al"""oon
p"sa, de' 1.1 e:"lum Ign til'" Jo: C' '1""m .
- Re " ,lu,i c\n "" un <">,!u<m.,
Ca mplcl. el ~ 'G L ..m. d<' '' rigu' . 77,

_ Ihi"'lucd:o de " u 'ilulu pa ra " " " .. >la.


C". stiooMioJ "" I""l:umas 1'l0""-' <Ic ~I"' ~O a la OO"l...<1a ,l<' un lilUk> :
A. ( Qu OC'''Te du,an'" el vo""a. tI el A"uguo f.$ipla ?

Eje mplo de u n ida d d e I.. etu.... CONF RONTACION / CON


TRASTE

11 Qu< ,<1<:."" en "'''''''~


C. ~Qu """,iao lo, ca,,,,,,,i "'" du raote l. pri",avera"
I). ;.Qu "'u lilll ban 1", c.nlp"'i""" oc'l"'>d. l. ' ''~ a;

T."a 3

n CM im,,>,." ... (>r~IU-.fi <k la "'''~''' jnnna.~ laJ prin",,,,-,'"" ,Iba


~iot...., Iti "';, 'cm E~ ~(~'/lf<1'. wm{>~n r!<",Ji~1W E~Ij1W.1rotNn'u, Je lar

I:'J<lUIa'Mid
II 'i<

""'.''':''_ '= 01< . . ~~ ~ ""."" ,(.,. . _. in/I;I;'J.,M "",,"I""' UfO'

1""''' "'"-'JO. ""'I"""JM tu. _ ""'" y, en ~,,_ d p""<-_ .. ' " " " . .....
.... ,. la> di """" ~ 01< lo >mp-""OII i"" ""'''''''''' """'"" . . '" "'"'
I " ..... " ,, '" ...... po< .._ . 01< _ , , . , , .. ,." .', ,i",,_ ..

P'

", _ .- _ .' <oo , ~ """'dd

II F
,,," ,,,,

.,.,mr""

,., ....""'.".0. bo

.....

1"1'"- '1""" l. _

01<_ Eo ..... idad .. 1<Uo. _ _....


lo

4n<np';'" 01<1

"'J" """ .........

""". lo-.
no

.-t""".

ho<.," Jo .. "" "''' _01.....'"

, _

,"'"
'l"" no '" ~ ""'"

,,.,""

I"""'w "' ~ ... ~..,. . lo. 11 >....,..., 1.. 1 ile lo _


y. ""1100
ko . ... "
1" ' ile lo """"..... ~ .1.. -"'" J, 1""," ro- ...._ ....... "". I"I"H . ""

,''''''''''' ''';'''.<10" _10.0 """"."" 1"" '_ ---.'.......""".....


M r , SER"n~l , '/y "'., p. 51,
'",. d<cir"'''' q'" l. ", ,,,,,,, do It<Un>CO" H ~l ", i, " ' "" "" ,.. m" -.."" ,
""'..."" )~"'" t .... "'" '" .~_.-.. ,"""" ' " el'''"n
,..
4t _

"'"

..,- _'l'I"<l<t, p<>r '1'mplo ,'" - . . . m"''''''''~, '

Ir )

r'" ""',. er" Jiripd<1 P''' d ",Mi..- J~~i"J, n &rr ir. f"'T ~Ifiml

""1M'" ;,,,,,,,,1<,,. 8 ,,o ... dir~r;c~"""

,.,-, ,,ron .,,,, ursaln eumnr-i.,l..

" " 1Y.~w. .... ""')' k a rl<l.'. Fn '~">$ lu.Jff-'. c""'" <n M~.")p<"ami<l. <h<N~"
Imp'.lIlffh lm ,k '" I
" tJ"~"'" el ~ ,,'u.'o en

/o,,,.,,,,

In,,""" ,..,.
pmtJIr&J /u en',",., Jr ""

" >J1<I'1' '' II",larr. y "" 1"" I"'rlr<k 10""0""'" f.-_


J<' ",,,,'aJe,,. ""'Y ''''I''''-' U'''' q"~ M"",""n Jr mIl("MO.l d qu",,,,,,,

r.,'"

I'a", O
_ Leetllfa doll""".
_ h r he:ac ioo JI<'" parte del p",fe""""o ><>bte )a , "","",s p<>r la.<. cuaIr< se
M un l~"a comp.,"" "" '"
- Sd~,'";'''' de la, lIIlilt>r.. '1u~ "o'" entOond... y l>oi~ tJol. '" ' igni

Ir.,.

,."'"

l.k.. ..:wnd..,.,

Idt pr'IM"POk.

EI~tlo".",<

r-'

"'1=<>

oc L. "" ;u",,,'"

Mc>dc ' uJio


{n n no )

Inundacin
do 1a> tl<JT

A. <.O,o" "' el ,I",-;,n tl"1 """"'tetO c" "-$'1'10"


A ".Qu,.n c" ",er,iaba en MC "" I"~ ' m .. ?
C. ,.Qu ,,~ ",f,c" pooJc, polttii'
D, ... Qtlln "'ptc'" "'"b 1pode, 1",1;,,"u en EI'pto? .Qu in "'P"'"
.cm. el l"><lc t l"l ili"" '''l' en F.'I'"~' lo .nl. co",""iJa,1 "utr'""",," o en
cl mu"i<;ipio?)
F_ .:Lo- c<)",e r"i. m.. "o,,~, ~fUl'0 "'",i ;ll <Ir hoy '" oser""jan lO' al..
qoc ..,"" ' 1, en <1 C<)In' rc;<l ,l. t~ P \" o a 1"que OCU!T' en cl dc Me>o>olami.'

rn.",, :
~

Anle' do I"'d" '1'" >O< el)", " '; ' 100' i , knt f~l "e " l. Jde. 1"ltJc ;p.1 o
1", """..tan,..... puetl.n 1" """'10' "",;,';dade, ,""",o 1" M&" i.nt.s :
i.Qoo ",, 111"''''' <1..1""0 1. par",..
importan t., pa' a dc"",-,,, la
J,I"",,..i. ent", d " ......."'io eO Egipto y eo Me, opotami"')

nn,,,,

Empi<l'n lo:.
Ir. boj<; del

r-r-

Lob,m"" y ,_

campe

EJ

l'." , ,1
_

~ -"'",,, . o

rl.. lo

,<loo." ido-n, J'Tineip"l. oc<tacaooo la, que se CO", PO

no "" e' ~ ""'1Ia> di,lIn .... .


- be"" Ufa de: 1"" Jo. al'"' ""uoda,;,,, <olle,.nte, coo la idea o idea,
L

r--:

EJ
EJ

pr,tI<ip.II....
_ f'uo.u en comn y di'lC",iOl,
1'"-,,, -4
I$" al que en la anlCnOl 1miJ3d. '" 'ra'a de <oc 1", alumnos y . Ium
.....pr..ndan a pas,.. de: la =ri'UJ. a olgl1l1po de ""'"<10'

- Rew lucin de 1m esquema..


C" mpk1ll el e"l""ma de la (,gu,," 10 indicando la d,feJcncio e" e l o-

n",,,,io <","' Eg ipto }'

~I'"""",,amia:

- h plicllCin <le:1

cu"cn~~)

<icllC"O pm I'''te del " Iumn"

alu", n,

ron ."" propi... palatn..

I' '*'ll I

..... ""0
Cuc'<l"..an u <le: ""';""',' """ ',a,,'" 'roY0 al"

_ .>/< ,,_.

..1, t. " '''lOcin "'"..

_ R"l....b de:: un '.ulo 1'' ''

b""I=h de un t",lo;

_ ...

1 . , .. . """"" "" W--'P'" ~.".'~'" ~ ,." -.JmoN. ~""" /1,

"1"'''''''''''''''''' ""',"'*"".f.o .....


~
ri~. . ..... '"H" /1" ,..,"', .. ,.,..._ lo<""i"'"',. M l . SEMA~ l"l , o,. ",. ,. ~l) ...
f.o! el """ qu< ~ <11el CK-Io So.o _
.......... _,.,."......- r._.
=

.. '" .......,..,." .. , - . . .. _

""",. """""",.., "le ...'" .... pooo>otlO . . - ,jo


",t.<00 , ..,," wI por ... . ,;",

"o.",,,, o"'
' " Lm"'" ... ""'""" O'.

"",,_

Cuno

~. '1"",...- ,""",,'"

1'0 "";01 ... "

; ...... ~ ...

m ~l PARAC 1 0~

- S.I,,"" <k- la' r.I.,. 'l~' no se ,,",.,\dcn , ~""lol" do .u ,,~.


nif"'.....
- E.pl",.in dol _ _ d.1..., '" 1 do lo ,Io>otta< ~ .. po< J"'"< 01<.

nFl

01........... ;:00 lO<> pmrw.~

O)\1F.RClO

..!.

,~,

,
I

loe!-

"''''''' ~

. """"'""" dt .. lit..... """'


e........,...
__ v;.."'''0.
""

\lF.5OK1TA \11"

lo

a'>O)'"

_ ''''

" .... .... ....... ;... l"'-luf,'


B ~QW ..".>d,od do "..~ .. ,,,,IIlD .,.. d oIlodooI"'

c.. f.ll l"',_ilel""""'" ~ .... jW1n


,~ ,

"""'<10

pedo. 4- por . 1Ioo _ _ ........r....... lo

pn ao: "

............

}Io "' ~ .. ,...n~acavida&s_

-.Qu< WM>;' "'P',", cl .udafpn ll ~ "'f'O"'~


- "Qui Inh>..... h>bian do rc.ltnr "'" .... I'C"""" .... 01 ......."" _ .
...I ....)U ~ ~ !

Ejemplo... \ItIitkId .. Iedura AMPUACJON DI: UN CONCEPTO


TUIO

,..ro .fr."'"" ,.....

_ti ~, '..-N'.... ..".,x.


lo ,....,.,..";,,, Iw ,....
",i/i",J"o" f (i>I<> J",~Ol' 3500 ,m"S, ( "",<l,' " ' " I,,,-,/M<,, ti ",("" '*'S.
iN./ MI. " de,,~ ,,18N"" de '1lJ ca""/" " '''''' . ,',..";. iN"N"" al"'',"'"
pul<> ""'" lO" "" " "'1'<'10. E/ ,..... /ruc. ""''''''' ti, I0I>o 'l"'. ' /0 ..", ""''''.
r<l."...J<N ol...."'.

l"',

Jt('<i'''' '''''>t,,,,,",,,,,,, """,...1" .

Jt. ~ ,."

"1/,,,"

,,110,
J, /<>,' drl"
c,m <>/i ' a .1 "~"a " 1m "" l .1,. "'.<1'' '1", "" ",,1.
'lll' irri~"" 111 " crro ....., """ "",Ia ,Ji,j,m " .1,1 rl", J"" """" 1,,, ' ''',,.
.... '/J~ .. "'" '" abajo " ' ''''.''' Ik'"IN""" de la ('""',,w.

I'a" ."
- ....,.... <1t1lc:~'"
- E.p
_ por P"* dd prot"...ldo <1t 1... . - . ..... lo. c.......
" In", de ""'lOCIII do ....... q4<>

.. 1nIla'"

._ . '
-_
_
I . . . _._.10_._,
..., _
l...Qooo*.
-.-.
.....,,_ __._
-_--...
__._,
_ _-_
.. . . . .

ll . /A.. _ . _ _ ....._ ...

_~ . 1<1

'

... _ _ ,...-.,..

&~_.

..

_1' 6II, e - ...... _ _ .. ~ ...

...

PiOV> .\
- 8<. n " , . do l. ,<11:. pr.... ;.,-1 o'pl;.,... ....l <'ODttpfoq>e .., ""'pi .
~ E...,;,... . "'" ...... 11ts _~ """,m!CS""" 1. Idt. o ,....
pnn.;'J"I1n ><JI" ordr. de .~ ....
- ",,"lO Cfl .'''''a" y di",,,...sn
Pa"'~
l~".l q'-" ~n lo o" lc:no. OJl;d~. '" ""'a k 4"" 1... ola..-.- a pm o.Loon
o pa"" <lo 1, c"'"TllUf o olg. " " p;:> <k ~"I"""'.
~ Re, ,,h d ,, <k uo o",!", m.
R I". 01 ~"l ,"na do lo fls a,. 7'l. 4"" <n">I(ia"""JO 1> "Ita 1""""" .
",,1. y Cn ..... ""~ 0flCI, ,,,f<'l",,,,",. 1....ideas ",.:undlonas

fjemplo ' " unidod de I..d " .... de fNUNQACION y tESO

WC10N DE UN PROllUMA

T..",~

""'PI"'-

h ~/"'" IW7. ti M" _ M ' iI:


-...No ... tI_
cjalll' -' Ia...--i<r <k " " "" ~I' "'f'C1o Jcos,.-.nd<>. Por_ ti a....
f91J .

.. .lo

," ""'4 .~ ,_'" _

;1<.,.....,..

~",'t<h6,.

<DtI

<gJ,,~ .....

<..tI ,.

" _ . - -....ri>r>r... .

w /U---.. /o, ........,1II'Jtwr .......," . . "'

.......... ,..... ~ Ilt..,.... ~""'-'IIct"'_~

..

Ie~

M _

.1

~!

f'

......,

"

79

'" -

---

"mpl...:in

""..........
,

.-.----

....

,...-

,",.~

,-~

"f"'"'"" lo." ~ .......

An""'" ptd.p..- ..Iof ...........d....


'P_
" - . , , . . . . . <ipHertt<o:
-l.<>o
~ Ia ....... ~,-..:~....,.. """
< .....iolU'
~

- . --" .....

1-

_.PoI,.. "'
~

_ C_ o

1&,,,"',,,_,-,,,

rrllc,... ...

pbno ~"'8!
lo ......
pL1oa..1a ,. . . . ~

tu udo ,,1fJIada D "" ~ . PoI 'fIIi'


_ ..b 'fII'!
d ,
_
~~,..'

w .......

'-

"""">l<."""'

~-

'-,

moJo"""._.

_J.

_ F....",..".
idoRO rc-'po..... lnnnuIanon plib>a ..... 1"".... ' _ _ ..n
ool....1Iin
_ EsOll"'"
dol.ollcs l"U<lda<ios coht ,...... """ la (.., .. ,....

'*'

.sr

~ la ."ploon

_ f'ur<I .

al

"""'..
, do~

1'....... ~

1'. ", 11
_ u:clu'u ,lcl lOllO,

- h plic",,;(X' 1'' '' po""dol prof~ de l IV''''''' 1"" l., ~LIC ""
In '. dr un l.' to tk . n""';...,<III y ",,,,locin <lo prt,hlom., ' ,
_ Sclt<'CioIn <le 1" I'ul..tn> "" """"",idas y bU"!"",,," di: '" "~"'f"'."to

1."'_ ....

_''oo',,""

_ . . - _ _...

...-_- __

'

10 .._

t ....

" " ' _ ... 1 0 _ .. , . . _ .. ,.,."...

..._

.. _ _

_._1o..

... _ _ , _, _ _ . _

_ ..........'ll,..wl<ww.,._ _ _ _

_"
, ...._<l,.._,........_..
...
_ _ ,_ __.=
__..._
_. 0 ,,~

"

" rc<IOI"",n es ~un o poclno tu . . .

,- ,

.:(JW ~ HJ _ f'OJr/iJ .""....,. '" ,....--../01 ","-"o6io <Ir lo>s ...._ ..


/01 _
. P" h N.._ ",. lO p"Na .>.pIin.. . ... I l - J ' " pN /01 fr<.
, ............. """', leo. """JI""'" ,
,..."""'...... , ....
'""I""'ll>a~ ""
~ ""'NI.'". Yjt,. I4.",....." .. "",,kR, la ..Jillft .. NJltrr_ua.,.

"'- T. SEllAf!'"

..

_
........ _
__
__

.<:<".

e .La npi"'

d-

c-....-.JIIII .........

1'..'" I

_ U"luod. "" u" ,;!olu p.u a <>le


C""'l101""lOdo pr'~U,~;M ", , . <k "1"')'" a la bU!<
un Ii'ulo:
A ~Coo:II .. 01 p,,>NrnlO que >IaI~oa el ""o! .En qut <:on 1e?
8 ~QUE .'1'1",
11I .. of~1

.~"'

1'"'*"'''_
t, __b _ " '1" , ' , ,......_=
1

o,. ",_. eo-.w

lO

.--. _ _ p
_Ioo
1. ' t I
_
..

"'_._T....
... _

" ' _ . " ' ~

.. _ .

l~" .1 ~,., ." l. ", ,!ellO< "" .ud.... 1rata de que loo al"",..". "1""1\<bQ,
.<qUrn1'. b ea><> ,le h. h<"", ..
h."",,; l...... "~~,I"B. """""'..... '" IIepr I ......
1"><1,;, on. h
. .. l. ,""..: ull ,le 1',,>.1" ;00 Jo c"'l...,
p'" 1""" del "' "mll. Jo . ])e
...la f"",,"
"'l ui el ptoc<"" de
I....i<In """,,"n,
_ R...,I"" i" de un ."'I", mo,
Rliu "" 0"'1"""'" bhr. del,..,,,
pua> Ilt l., o",,,,,,,a lg'" "1'" de

le""'"

,,,ldo

."....n...,,"

Ejempl o de uniocl el. lectura eM= CAUSAS/EfECTOS


T" '<'I 6
.Lm 0('1'<'_. '" pum.n
p" iMp<"',,,,,:i<J ................. In,,
,.... Po< .sto <di~ 1' ,....- ,
_'1"'111"'..... *'oIt ..
<-.6.sp<'<W/_""Jo <U'4
~J.,....,.,., r- _
6w _ " ,_,... Ia., <Ir """;:.._J.:u " . _." dNo<k .. "".
............h>i ..}.....- ",'''_~a/os ~ -"-" .~_
_-*"'"' ,jg,.w ,.""..... ........ dtjo4<>o
fi .10"'"'1"""
_ _ .-..... ....,...... .10"'"
.. . ,..
"'d_<III,;.

,..,

,_ o
_ Le.;".u lid "'",u.

110M" PlU 'IC1PM..

_ -ploca;iII """ """" okI pn>f<:>ondc>. lB ~. pe.- lB <uak1;


......... _ ....."'de . . . . , ckao.. '
- 'i<~de iMpolabr-. dieKoDo.o_ ~... l .. do ... <i:;nif.o_

......1>k>o ......ndadn

~ ~... <OI~...,

QW ..pur",",

"_~._a

, 1*_

""

I';no 1
- u .. "l...... <lo: .... ,i IOlol*' 01W ,. .,"

,- ,

"nI" de pedir qllC .... " omn," y Ul UlO...... I"'f .11,,, mi,m..... ""' "lL_

,. ;.",".,
.w- .....
.C,.

h 4L1<" l. K1<. r<roc ipnl.

pll<'d< n propone.

",,,.,11<1<, ,.""". l. ,

,j-

- . C"'I Ia """""'''''....,. de l. poca ,ml"' ''. ,. , ia


lo <1" "'.......
ida .n la T""" T~ cn:o. ..... ..,."......,
~
n la ..lII do .... loo
o."aI., ,
.......' di:
pa?
"""""
lo poca ....,.,....ao .... loo ""'"
- ~_
~ clalioan. la
o. _,.,.. alA. do lo , 1iIlt'O'-.....

_1""""''''_

.,,1"_

_ p i lo , da do-""-

,- ,
- F "'

. "',

) "'>n_

.. " d " ,,,,,. Las eno .., y

11em;>. n."",

", >n~",, ' . .

..

e n ",.

_ F:""ri'",. de 1m <k ::e. ""' oMar;", '0.........10' "" " l. , "'"U"" )

",O! 1", ere,.,...

la

~& '"
-Resolu<
R.... el

., t._

l."""."

"._n.,...,

nu
.. hvn

_ _"'_."'""." __

~ . -.... ~ra"'.

~""'_",-"-JIT"""

JD4tI,.....,I~pr_._q nHIfIW ... ' _ . _ 6


lin.s...k,.
...-..-;.,
1_/'..... _.-IaTio ,
.
..., f.o v".,OJ/, "'" ci~. _ .__ WOL"""'~ J, _ _ 1ft> r..",OJ/.

.. _ ..........""'

.,.... ......... tr3I. do qoot' .... al ......... _ _ _


w->.""'&~
~

,.""/",/"",,, w ",m-,,' r"rri"" J. /a.' "",' ''' ,~ ",,,I,,,,,,, ''''~jn 1m _ ...


",,1<'.< ,Ir ,/M ... dup,,,," r" F:~ip'" .. "ti l" J "IJ, 1" _ dn a, I,,"m rll
-"'.." p""'", ,a 101"1'" oh pl<d>a .. d. -.Jera "' ''' q....1/ud,iII"
11
...u, ,1 """..il>l .-.l, ""/,,.,,Ja. E. ,'01<"""""""0 <"" ,., ~ P"c"
j'<.oc
p..< la ,.,,,"4oo MIU "',.,. p",
lo,,"""" c.....
t,.."....
ti othfic ~'" fw ti f"'/<>clo. u.. 'W''''

u"',

.JI" .....

,-.a, }'

'* obt'."" fI'ONI ....,."..14 ..... '" ",rf

r.,....80.

_ ...

'. J...wr .. """,htlI ,,/ ""'1'1" " /"'14cit> ,d. ~,' .~." "..N"'I> ." .1

'1"' '",,,,,,,,,,,,,, ,/ _...-...Iv A ,.. I>1"Mdtx proIif..",,,,, ''" <aJo ' " ,,,,

,,,"'i.

- P",,"'. en co..,,'" y J, ..:u ,i<\n,

,- ,

.,. . . tl l l )ell/l_~.C .... 14~4tI ....... ,., ...,..


lO
prcl .... e....,.... _'"" ...-.
~f'<'C" "'_ _ ci...wJ .. c...l

, ... 111 drl _ _


i.Ad
_ _"'" M ,.,lIMe . _

--" .

, P"""'''''''''' . 'pl",,,,,,,,

1",,,",,,, ...".,ad. "

1""".... ca

f 'm pl i>C CKin d e ..n le,,1o e n el que hay me., d .. una u ni


....d ... l"'lura i,..,........o<in/ compgracin).
Tm7

...

lit .. ;

__
./d,

. ~ .'

. . . - .. r " " " ; _ """ . . 14 ............. M

.-rtn.. " _ _.. _,,....-...

,.. 11'_... '-=

.... . . - _ "__ , , , _ " ' _

,.. ...........,... _'U," lo_ _ ...,

_ . . - . _ _,._

_ . _ ... _

_" ." " AH NI ' o, <<1..

A,.

P.,

" ;no '


- l.eauno del
-Idoftl" 'o....""

,.-,....._

"'~-".,.....,.JiaJy

........

.. _"".

'w .........

p.lotn. qoot' .o .. m.iendoa. Bohqutd;I do ...

" p uf"""'", e l d"",-.... Oo.. """"ao "n comO" do pvpo." "'" l


.yl>llo. 1wof.... " .. ~"

JI!!. !ll' n ~
r'1 1i!
i "'1
f~9 Hl
"
ll
tli-'S3"Il'''''
1P' rol
.. ~~
n111 "'J='~l.il
l5'

il

~;

,,

.,

; ~ ,

'''1'' ;? ~~k' l
n '

.,,,]o ..,
~

; ;
-~ ~

1t 5 li " . c "
,,-ri ~

iI!f'
",IJI!

"~-aa_~.
"i~ "

;If ~ !:i ...

ti

e ;:a

"~

~ '

il

~ i : i ~ ~
~h !:
l . . -.

!e l

1!II

.!f
-;~;~i~

~~. ~ll

"

"'1I
"

I.
I

..

I ... _ ..

~,

"

~ .~!

1
l' I1t
1 i
'l.

1;'

1,,.r;,.
<1
rt

..

l '

1'Q~<

.,

-Jo:!

~- ~

Ir

''. h
-. t,
~

'2

l'

e,

-.
~ ~

.., ,~
~ ~
s J

ti'

a 1

,
~

>

~ Le ..

e >

!i =

fif:~;l ee
n
ri1 , l~"
lf
1

.'

>

t1 .:>~" ~l
.l\'-~t,~ 11

!.. lit- I"

1;'

e-

1- : :' _

I-:

;rll'ia.

' t

..."

z
~ ~ :_
-{)J'

"

! ~I!I '

"in
!. l uHH
1l!1
I

! !.

-
1....,rf

".. ",'. l'


"- ....
'-"-r'
,
"('1
""i
"J
~l~l ! '1
..

H
,
1 ' .ti
t

~l~f~ii

1,

~ ~

'p

;-t~' ~~~

1"

.-

f.

1-

~o
'" ,_
lO.:

n-

I1 I!
I,

'1
I

B. Secu nd a rio obli~to.t ia, Primer ,cid o (I}:


.
Posible, m etas ... objetivol de (a rade r p roc edl
mental
0"10"" ti

.',,",'h"

f'r._' ci<lo do x........a 01>111"''''''' el al............. ~.

CIIhen&.onc , ... al pn!<'POO 1.....,.. _8Mlw1ll> "" ro:-I'> ..,,-..,"".

.... _1"""1-

Ello'" ,..ar",. , b_"I-n

_riotn . . - - _
~ _
.. ob;rt1..... do: c
cirlo s....-.. oN~ ~

al , ......

... 1.1

~ _. ~oo1a.

110 .....,_Il1o>
a1 pon el Pn-.

oud

enlh:_

r,,..,.. n .

los ......- .

Ha... d " no! lid ""'-' nolo do: lo '>a;....s..a oN'pI<nl. ....... ..,.

., .. rrnrnL,..,.., .... aop.u do C11JXf .. fur

r:- --..n. el
m

f.

f~ Ot

,ndtx:"d..._

" . _c.,J,addc "...,...~_ T

,,,,, ,,, ' ,

I>oell ~

ma, 'f"'''''''' do m.ont,. ~ "" ... o.Ii,'io,. pro' '''m~o'' lo " "" ""i,1 do:
la<
..xuod&r""- (",-.mol<nic.o do:
'01""'''''00'''''0''''.
do f...
~.....t.._d< 1lOI ""~" .n~ dobo ..
la
1'""_ .-".II"~ el ~Je .._ _ do lo """" do..-.

""f"'I<T" de ....

"M."",
'U,"" .

o"'.

POC'' ' _

9 . *undario ablf90toria, Prime<" dclo (11):


f jemplificoc iOn de una tcnico . Trotamiento de lo
infonnacirl CI porttr de lo. fu.nl g rfico.
E,....p.I"'_ ~. ~ ... adolo ~, ... _ . . - d o lo .........
ri<ln ,-t" ... lo> furtllC> :rU"''' O r - qooc ti a1_..._
..
~..., 1 ....... ~
~
(f;"'oca> ~,..., Ift'.., para <",*,coidn ti " 1'0 "" ""'"
~
""' . . ....c Pwo.
,,"',........ ~.ap_ la< fonnao do "pe .." .

.,-r"ao.fW'.''''''''''''.-ioo...

'''In

IaCn

*""., no

~.~

3Jl"'O"I'fll.jo. put"5'"

.., 1.. peIl

10.- .. Jia.

'1

pte<, .... l'UlI n:.l"

>1. l.OJ'C.a.

doma.Wo.io ,;,.",po al c<lO


infonnIK::o. .. u~

i"~,, ~

En..",b " . ", ... 11...""ho m' 'nI. .....

el "I".no.!"./C do l. le"u'.... ~dfi<-., ''''010f...-",. do: in/"n".


cioln En el <"I'i'uk . ~ , do 10 pr1111<" p.u1< ~. 1><""" of,,"ci<lo. prop, i

",,,le

_.

Oh,.",,,, _ N(,.11

O!><'l''''' ' .~,,~ I ~

~."W

_l'''l"... ... -,Jo.....


...C
1_''', ""'"""..,
"". .." .."..
'"''''o 1.- _ ,. , ... . .,
_ ..Inl<"'_ e "
11, .

~<.

...... 01>0<71<1

h,>ltIC"-

_.-"-..,..
_............_

loo p<tI<>l." <lo

'. "'-.0.- ....


~-

_ , h u ..,...

10 "" l 1"'." 01<1 . un "",, ~I >I cm. .... . ''' '00"> " 'He 1" i nf,,",,"< ioo

- In"',!W'... ) en '" <,,,'.


<l ...".. di"o' ",
It.lfoc.. ~ <uoJt""
lO<' "

q...

,"'" <lo
<-'''''i.

,"'...,.....f",

"'ID "'......" ...

_ C-.-

r..-. dio ..

1....-... _ ' ' ' '...


.~.I~"'.k
_ ....., ""P""'O_
.

_ f .

_..

.-

.
....... 'OO." ...- , - _ .11..-..
pIo<a . . . . . ~

4-. .............

.. n<..... _ ""
_
,
_

olt "'.......

..

. 11
" . . ..

r.-. * ' Ipl ~-..,

M,ulo-<od
"""" 1'<"" ~;nnplt> . C...
/n .._ " " . -. -Ji<>
"', ,' ..O~r.. '~ .... .... ""',
'sJ..J">d<>J a1~,"", _ ......
'''_ o_

...

J..rfIC/H;",'IM ' . U,,"" qW


p_ku .I",i.' " ,"' '' </. Id'

I.. ~. ""1''''.''''''

..."'" Jt<u;",,'

<te ..11O y.i f i<" ~ ,

" '""pa"""'" do

Aqu' '''',""eo.""", "o. PI"""" var"" '" "'.. ><'II<"iU"


1.... I"'~"I\'."
1io '" OWllm<t l. cuI" ''''nc .. ~. ..... i. p
...1Ctna de ....."""', q.... propond, ............. l. ln:..., . d< "",1",
el "l""''''''J ro,...,. 8-1

1'0"'''''''''''

lo

el
".

u.. "'..,......... ""'" ouq .,-r",. du_.1 " ' - (iI;lod< 10 .........

lo

oloon. oblipo<>n.o <l<1>en l<T .....,d.. A';. r'" cJCfl'l'lo. -* pMJC.I ...
~"""""~"".lo"""""""",.bi<nu<luf-..">c '
e-la ".. lad.I..po a.x) pri ....... __ <1<1 ..... el "
-Ip """'..
~""Io> ..3
d< - . ... ;.;".
1. ' I
IE
Vi45no~~d_
. ...
rmI
M ~............ " ~ ... ~_., .., .

loro!_,.

- __--_ . __...... _... __ ..


.....-

...

_ .. .....,.......*1" ,

2tI ~'"

...""'.,

..1_ '_ '''.1,'"lO'''_ "",._

........ '"" loo. . . . . . . " ' - Suno )


Ikk..wk_

r"

'.._ .. ,

k. '" ,"" " . la

(,90<." Lo //'<1'''''' ; ro, ("

_ J-*I_ "'''''.,~

<mio

''''' .. .., ,,~ ... r_.~

ulo. """

..,
peor. ",....,..._......,....
b ". P '17 'M "_~oI

' ' ' - 1.-,-....

MARTI' l 1 Rl '11.

k_M! . /l, ....

"' ~

"""roo ~.,." ",,

" 1-1"'11010_........

loo

,,,,-.l.,,,.

,e \-l ~ Q\'tl,~ ~"RE L'


,,,.. oh, 1."04><. \I..nl

io""' v"-""

ID


~"l

t Jl!~i ~tf[ ~~_ .~~ '. r~t'llr' """el" r


tri!::~:; ?-,; ".t5 ~i
H
f l ~~ ,,:I.;, ~~l;: s,:, ~~1' ~o

11r
rfW
f
jit H-Bflll. I!I~
'1t ..
I

iIHpmnn
,
~d. !t- ~ ~ ,, : l :
,,-

.,

..

~~A~

oo ii'

,J -~

1t~~~-':.!.~:;S;f"
il l i! A ~ i ~ ~ ~ l < ]

lfl~ ~ 5 t-i ~ L, ~~ ;:
!;I~d!' i o
ii~~~L;.f~~q.:; ~

S .. ~'J;-~.I!i!:!:~; i::'

tri'
,
r~;:;l ~ elt~
It"'l!'..
"
f ~S:~"-"'"
A~~~t,.
<

'

.,

"'A

i-

a" ...

, I

1n
.~

lf
,~~-s,I .. " d

, n p , ~ I - " t' i~
'It'"'
"'t'"
" ~.
l,.., 3 "'3"'" i. . ,"" "~
:Itt-

lr

,,- - ::..
.; ~ C'1

~.

~ ~~~tl~tii ::~- t

t~

!,.ll!::;ts"1"'~ i:

'I.S~i~1:li~
tll i
. ~ ~ ~
l ~ ~ '''' '' ''

; +

I j~lc~!h"l~l~ tt if r '.l"' ' . "'

r
Ir

.J

.~>o;~ ,,".
;o! ... ~, t ~

..

"b

r_lll-'-"
* l
l''2~1:
jl .
H""
"~"~l i" ~ 8
:t~ ~.' ti ~~~1
.
Jl ' , - , ' , "
~~}~~~f ~ ~iJ 1
l'l'r,
u~J d
r

f t (' h .:
~

" ~ ~ ~.t

~. ~~-~~)~ ~ ~ t

:t}~~~r~ l ~

e
~ e,~'
~ l ..

o .

..

o,,~t;1l!1~
1

""

,.

'L-l_..L~
G

:
~

.'
.

'<., 1

,
f

",

et

L
f

Jl

<"
.,- ~.
t'~'" ~

J~

. -----~ ;

. I-'ff

a! li ~ tt i
jl~~~~~~~ ~ t S t ~

I ..... _. !..

ro

I'~) '
"j '-

1)

'jI1
,

!.!
,,!
~{ E

n
r''i1r HH
1'1
rJ l' i

1"

< -s~_

imu
~~
.1.',
t ,, : t!H
l."
,,':'lrl

n 1 r ir

'j '

1 ~ ~ ! t!~i
~"
!1~ i'.~"
~~
'!'.~~
!.<:::"; :;.~

IJ

1.

:~~:'i:='~
" . " r!'

(1.........

,1

-~--=:,,--.J

A''''' re.J'<'Otlan , "",,,,,,.,i

E. lila. ~lI< l',ot>.<l>k "" l. mayori.


Jo.:I .I~ ,
ed:o.iC'> . ..Ia "" ~"'~...." t, ", u'. '. . . .
" " 1<fI\O> . .... ,
~ lo>,""'k',." ron 1' - ' 11'" ~ )' "'''' ,
_
l..d_Io, . FI , ,_.,.,. lo !"r... k. """"'" 1"'.......... "''''''' 1II''''''do:
<urJn".'"
1rmk><ndo " """'" tndocodnJ de lo que ..., I""'dr p.o1"'""'" __ ....-.,""' .. ....u. ...... ~rat"'" pa'a" ' p1o:", Lo

. n,..

_.
--_- -__.,--_. _._--._
--.....
-----..
,-_..r
o
e
_.
-_.-,
-.... ....
........ - - . ...
_.,. . . --..... -- .... - _.
f'" , , _ .

,... ),....,...,

.. ~ ~

F"'- '.'''. _ .......,,....-.


,
1M .....>011,..,...,...,... - . de lo ..r:un-.:on
u<.

~.

' .,..,..... ~ ..... r<",bte-o .....

nc.....,... lo op:
.. .. toy
COf'III' , o dt

<..... de ,

~ . ""JUidu

dI:"-

t - - . 1'fU'.-'

roeur.o ll6

.....,,_,

-~

..........., Jo.: m......... aloxu.Iob 1 1..-:. ,

m.

' ..o coo reb-

_ah'"

b.~ f""'

U. oodof...-.... .. "".,

"""''''') ""1 _,

........,,..... que
'lo ......... SepnlJ<'c"'

con<>< .......... ,....

olg~... comp:10""'" c. ."C,;if ",.. hocflI

cono oc:

lIe

lo

.......,.,....

no Lo

It,.....

"

--1..

~
" """.

1<0_'" H,__

Ir"''' -

..... 1_

...,..'01

* ..

..... . -.,"-.
_ _ .... <lOIf--

........ . k )

nMlo> <110

.,toro. d<

.. . '0. ........... 0

fll'Q' <1< "1"> ~" .

"""'o. do n.,,,..,.
.. oc U),., ".
el . ", di< , ,,..''o.
~

",,' ,!,I<f<"'~' '''_

1<'p..I"......... de

.<l.

"'_1.

,.

11;';';'

~.

11. Sec u nd o rio obligotor io, Segund o ciclo (IIJ.


Ejem plificCl cin d e uno tc:n ica: I.cl le d u ro e inte rpre ta d on d e l m o pCl hi .tOrico
,'id" I'l<:ni... <1<1''',."... <k """"" , "" ..
IH, Y.''''''''10' "'' mora h"(",,,,,. t..o.. ""'l"" hi"d"",. "''''''' '".nl
"","ndono, .. ",,!<en ""I"ar "'" 1""""0 ,-omt> d .Ikm"......, ..,.,... .. 001",...iml.n'" " , n,! ...."" de u ~'" F~r'l ....... ronrr<IO.
por
cjrmpk" " """"_ ho<fIlo lo,mo , ~"'acln .,.,."...,-",. <k ........
......"*-1_1.................. Io~
luo
hobo:>
""Ido y
.......... dd t " lo 1I>l1D o lo
u"tar_ '" """"'" ut,h,
....,.. ,... "'_
....._ h<d>oo tu.. oincvooo wnc~"" rol'<) de C<IiOlU"
_

... , "

1"""

"""'I'dl<.'~" ....o

...""" oda. _

.
('---'c ..
......,....
.-. ,,,,,; 1

,-. ,

k,. 1' ''''''k"'.""""" )

_11....
0 ..
_ _o

.. ""'.<110'"....

... O" ...'" .. "<""f'I"'''''"",,-"'' Y .~ Tamhetl .. _ le


,1. """
b>oI.n"... .... .~ ...... OI'.. ,ltp;i
~Ii" y .~_ hM b,I>I"'1'.f. pon ",.Im., ~ IrW"", di: ondop<iOO
"""'1......... -..qu< '"""...~. lci$ior;Mn<."01e. "" .... "po d< ''''b"..............
do, ........-"",...10'" lU.o'''","'"in d.....-l,v. 1""
dd rn~.'''''''k,

-.nu .. _

1....' " .

, _ - . ... n-

rnum,'.........,. "na compkp.bddr _ _ </"'>1 ...


I""r-'U' poupia ""n" -"' ) ..""' JIpntt""

.... probl<nwo

- " '""eoI'

+r

"'

"_dt...............1~"' .-.Jo '"

~"'oI

.....

(", -",-

,~-

' ........ 1 .. ,, __
1.. ) "'1" " -

Ioc ......or._

k"'"'. """''''l''. l'n''''

~ cn lo

_ . <lrI, 1I

)IOLoI

__

cun..,.,.. o lo - . . , """"",de lo .. . . -... ....

, _ ~ pldI iM M:I
A"'" 1'1
, _

\'''# Il'

_MOCO>.

---...,
~dl<>.

( _.~ --

.... ' - ...

10. Sec:urutenio g Il l' otot io, Segundo ddo (1):


Posible. metal u objefivot; de c:.. cter procedime. oto!

F.a"""".,..,. <lO "'_'1-. I"'- ,~" "'r

,\ i .v l 'f

...
""

,.. ...."'.r... _
. ....,.,.-.--. ..,.
""""""" h_.
---poJ' - -.
-

.>,.- ..

.wr.-..... !Iqundo:> nclo .

~I . rl ~

...,.""''m'....."
~ "",,,,",'-

ron"" .."".... <le ..oc......... "",. la

oc

1<."" ....... ma'" h"I......~~ "....

1<"",. ~ I '"'''"...,,'_ en lo ti,,,,,,, 87'

:1 T
.

'_...
...'w..-or __

, _ '" ... __ ...

..- .... _ 1'" ., .


, . ., , _ _

_.._...

*.-

:,

I II'R' . .._
..
M """' too I_h.~
I . . ~"_.--.

.F_._ 1__
_,

:"G_ _ l_C"OItI~ ~l lllo', """""


EJ

_._
_

,-#"--...-,.

_ ........ * _ * _ ~_ H

.._ _
, _d _
'_*'
__
.. ..
_ .. _,_,,+

'

, _

_~

s...... "";. d.

, SO. 2n C k l~ 1~_ 1 6
a,',."'" par . lo 1:1... ..... map'"

~ ,; , ....",,,,

[lo.,..~'1'" "'" dr 1""'P",


1,l. Uh" o< 'oo del m,!," <ti , 1 "<m><> y "" <1 p.lO;" ~,'t>!',M ico
1.2. n"",,,p""'" ....1"m' qu,
<1 "' "1"
2-A....h..., dol rt>ap<I.

''''la

2.1 1""'J'f<'''itI d< 1m , iml>ol<x "'I", -e nl>do> en "" "" 1"'


2.2. I<kn,r",,,,,ifl ,Ir I"'i.., Y ""',....

1(" ''' I''''''' io Y"............io de (\" , m. l"" ""'000,,, ",ce,;, o, crQOO1~~ ;,.
""'tll<.
JI. l)e",,,P' "In <Ir "" ,.mblO' p~ .l",ldo,
J 2. l<kntlfi,",'i{., <Ir 1.. c<"" '1'" 1m h, " I"",.....", "
J.l. b'.lbl,,"";<" ' " <1< 1.. l"'>Ibk ,
~

"" oombi....,
V, 1><;"', .1e 1;, """p.,,,,,,n"'~"

'''"'''''''''i'' q<J< pUCdC1l prov",,"

m.p" ,

4.1. Ll<"" I,,; (m ,lo 1", . 1.-.,..""" d, "" "" "U'(\'" y <Ir <.mb,o . ". 1","""
on 1m1t'UIp"'.
~,l. E><.hlo"im",,,'" '" 1" c,, "~< qu, n." "",, ;, .. k, lo, e.mb~"
4,) , R,I" ..... <Ir l .. """ ole- "'1,,:" .101\<> que p<J<d<" ' me ' ,," e.m_

bi<>< ,

JI!

4 .4.
~

e,,,",,,,",,,,, dr l. ,"o",,''',, ""o llall'C ro 01 ,ll"mo ,n.p' ",,""'I"ri<<>

A"ue .-icl<, <1< """"1"",","".

- bo o'" '''''p' . ot b l0. o p'~con t. r eder . " ,n Ru... B,elo"u,ia,


Ucran ia y tI"o< n.1",""'" y o"a<lm. D.,~e c",indo. t><>< .jcm plo. Ucra.
nia y Ru.i.
lo rman un , 010
Te ' ..en. el no mh"e <Jo L: R S S~
_ En d c. "I'" ,kl
"I'",e",,, 00. 0>\""'-" P"4u,'1,,, , Che'l " i> y
F.,l",',~" ,", i.l>c.<Jo "\10 ,><10 o>"" "'p",",k,,?
- T"I Y como p"odo< ,~t on t. t. v"," ('flOm/frh<rm do 1994 J1...,.
do E. toven i.. h;,y una "".. d< P" G""~"' na,,,o,'e, 4"" pr<~ 'g""l7an un.
~U"TU ",,,d. "S. no, u p'r1i' <Jo e..
U'<!Ol' .,10; """ n ,,'l'" de mane

n"

"'''1'"

"I.,h'

'nJ"
,In"" "' ''
D"",, ,"""m,

ra , i , ihlo ~
(Se o/r'ce un nU(H' ,lo F.m ''f!<l
/WI'!.j
- i,Q.." ,1<1 .. e""ia, ~.y enl'" c , le maro y el .nlc nor~ 1&....til'l<a 1..,
l 00a' y pai"", .kel ",k"
el
de un pai' '1"" .. hay. di_idi _
,lo y t~ ... quo "" ho>" "l\iJ<>,
_ Do q..f I ~ "' . 1m'. el ""'1'" mb"", eco..... ",ICt". """ni<" " bili
,kpt>rlIV<"'"
eo>. ",bi", ,le fwn",,,", ,
_ i.Q"'; li,..I<, pt~"lri o' a elida u,,,, J,e 1.... n...p.. ~ A ~, .. ......., q....
""" debw... lo> (Onlb;o( ot>ot.... adoo1

""n.,.

Como . n ."',..mrlo q.... prt'pt.....m'"

' "'''P'''

prop'.""""

nocin '" . ""Ii;-"" k" <.inl~"I"" de

lo ",.no nI';' .. nt.bk, all"teC<. I"u ,,,,",,,,,,, """"'" "",ullado>

""p.

h,,,,;'-,,,,,, .,,,,,,,< en propon,,. ' u


en la ullli.a;;;<\o' d, ~.kt"a dd
.-;on I <C n'n: do> mapa' bi" '\ric", "
<nln: ,,1"'" y uno de
l. oct""lidod). 1'<" ~ lIu . ' ;<"'m: que .u p<><,l:>\e
",~ntM l.abajllr el
COntr le. ",,,,,,,.a
do oon....." e n <1 alu",,,arIo 1. idea ""
p""....., y de . a.... lodod ",ullipl<.
Subte
mapa hl'<!'\nc" del<rm,Jl.Mk el ''''I...ma de ...",iones prof,n ,le qu. ~ . oo"'lido d """",diT"'''' ruede
conducido en
. ada ~I"" ...I" n,..;l,"",~ d,,,,, ..,,,, r~~u"'" , A<I. 1>'>1 ' J""'PIo. en el lTaNio oiUOoJo. lo< p'ul "'. del WFP oM"""h., mp..''''' "t=;ondo .1
alumnado e l mapa "" 11 do Europ . p.". "".. troll a. <1 P"""" pun10
pi.." " 1.8. ';~uionlc' p",un'...,
l . Il ripti<>n d ol map. (..Ik, el m.pa de r..,,,,,,, ""tuah ,
_"s.: 1 <lo una
hl>","oo <> g"'ll';;I",,," .,1'0< ~ ....~
_ ;( }uf ron""'"'< "',. n:prr.. n,aM' 0 1)" qlO .. gl" ? ;,De 4u,; .,-",
en """'not,,?
_ En ..l. m.pa. AI.m.n'a '" Utl ."Iu " l'do, o\.o ba .idu ' i<mp..'
0. 1","m ,le Be,l;". ?
!:.leIdo etcin<I<t' " T~ . ....... l. ..

"""'I"'

ba,"",,,, ",.al

ptIC""

"ti

.,:r

m.""

p"',......

"" 1~41. J,e anab ur l. , ilu. -

cin ..,tWlI en el .'"",,;0


en ,d", itln """ ao\", muy te<i.m.... J,
e<mlinu",,'/> dd O"'l",mo de l.aboJo ~ .inl" ol.. c",ndo un mapa <1<
Eoropo ""'On<>< . 1989 . A p"nlt do ..1!le ,"" ahl=n 1.. """"",,""'. . Y
'le InKOO"""
"'~I_1o el ""'1'. h,"'''''co . Du.a",. la rompo

__ 1..... m,'II>O<o- y .. ide...


etC.. ol"",i<nd" "'<~
in(",","" ku..., tUtuole ompl<ln.nl.." .... El ennju"'" do :" ,one" r,n..
IiT....n
~.", .nn
lo en .1
",'poel" <1<1 ",apa de Eu,opa
duu ".. l. s.,~ und. G
' lundi. l. l. f'ri"'~'a Gue"a \t und iaL ele .
Las ron'inuidado. y ..rnbioo, lttrilori,Ie, osi como 01 .n';l"i, .10 al8una.
<lo >liS ca"",", cond uyen el e>l"d,,, J,e l. unitl..1,..I.n: la Io.tu imor
><obCin de l ";Slro <lo conOS la h"""ic ,
IH~...,I.

'if>can ""iso' y [""'........ ,;, 'em. de

OS"

~i.t"".

'"'''1'''

12 . Re su m en
"-"e eapilu'" <i<:di<'.oo. l. <>b<enoin ~ pm<:eJl" ...... la inl"""","<\II' 1""
' ir de 1.. fuente. ,"",ullo<ia""" . .. h. pl. nlc...., eo" un, . "'\IC' U'" ,, ""' .
j.nk . l. del'''I io!: jnlroducn MOI",al ,,,l.,,, el e""'"p''' d. fU" nl"
,"",uJltl ..;" " eo",ideTac in <Ic . 18un.-.. o. peCl'" en. ,. 1e> y , """" ,,ei "
<lo los oojc';"" I""ihb al .lea",.. a lo la']:o ,le ta O"""~"'""' obli~"To
,ia pm dd... , En "aUa eido se ha cjolllplfic.d" un. l~e" i"a y. de ,,,,I ,n.
rio. >< h. ocoonp;\jado el eje mp lo eoo ;o:;tiviu.uo' de ;,p,end i' . jo,
En el (' ido inicial"" h. propu",'" lo 1eclUfa ,le , huj", rcl.d,,,,""',,
"on las fucllle' m . Ie, . En el Cido med i.. se han '''''''To,lo 1" pt'l-ilitlo

.<,"'-,

do:> de "" ""'c~n~ de


~. lo "'I....~:., " n' r<' f'~''I!M lO' )' "'''~
do ht>ru. 1.", d Cir io <"per~ .. '" ... \kl.lJTt,lIw.1 ",'"," di; lo .......ooJ,r..-.
cin dt La kclurI <101 111"" de "'''''
F,,,. ln.. nl<:. en d mlllW dt l. St..vndoon" ,obIl~"'''''' .'''
.,empll flC~' d Pn""" c ,clo """ l. in.1U" <le !,... "'.. Yd St .,ndu ,,<~,
u.... pmI'UO:'" ok ,,,,em. dt """"""'" "",. l. 1, .... Y "_ 'IIIIU"oo "'l
mapa. hi>lriro.

""

,.....

8. APLlCAC ION DE CATEGORIAS


TEM PORA LES y DE TIEMPO
HISTORICO

. -tu.....,... /a """.,.... ..." de /...\ fr",.....,,'" I.m""",,

l pal.:"" in/w-T'." "",."," ",...,;.", la ('<'"",,,,1.


' ...plica "" <"In."", n".ap".,, ah"'<I(;'<I. "". "JI"
..,.,.....,,....... " W-U1t,,,, ik _ ....'" ~''''I''',I. .
( j.

J. \\I h " ......,

" '0 11<1. IN~J"'" q.... ~,..""n "".''"'' U' rn ./


~.

Introd lKdn: el tiem po hi5trico

_re

....

1I:."..... ... 1pO<'O


~
"'~
",.Iiad
wnfo<:>da oda e - y ..............>deo
_ !al } como"',,
_
\1. """"""" \t. c~ . r Polo.
a 1 _ =wr..a. 1" 0:0)
.... las "';0"., 1<
, Fu <Ilr. 1*'<. el po........... . -...
le di:: 'f"< ........ ale- ftt
_ . .IJ..eI~....-........
b ) <lo cil;;1o,Ea.t A
~ _ _ tp<>.:
1........",... _1Y
esto_la, n.,e
"
di::
.

.dA... ..

,...,,,,,,"

iikIOua:"" &1,_...
0011 . A.t.".. _
b .'!iIU _
_ __
<k 100 .....,. Y ...

e .... b ...
~

..-pote ...

10

al_ _ . . - . ~ .... ... .

.. ....

I.,.

k'*'<ocao. y. _

de- c_

.. _..w..

<5< qK __ pcnuol:I_ _
-.u
.- y
C5lUdialoo ...... O'l ........ _
" ,. tl._
<5<b _ _
di "
d<upc_ w
lo.. 1 al "","o
u ' nif
, lpooni< """ b..J.l..o<'" _>cap _
P"Jl'iflCO";
>e
ico __ w
bL'cho..
'
"" ~X'"
~ o "" oo:M b """" , ) _ c _ _ ~ I'Ur ...... ,...._..,.
"""""' ''"'" .....drl",,,,,,,," X ~ _w.
di _la P""CRman<ln ~.u di loo. uponoo. procedo.-Ial di Lo ""... ~
""" ~

Cf4_'" ... _

<01'."_'"

Hi.
'(L ~J...IFf
"'lrTlto""
" ..1I.n_*l_
U_ V _
ro'"
_
1

n.

;:.~.:":'::':.::

""''''K).
>l ("AA.rn.o, I 1I'OZO"_ .1...
b M c AL. m . o .....
. ... ,
'_"p

\1_

,,_io

I .-~ l..o _

IlfI

. '" "