EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

POPULAR VASCO-EUSKAL TALDE POPULARRA TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN CARLOS Mª DE URQUIJO VALDIVIELSO JAUNAK GALDERA EGIN ZUEN, DONOSTIAN 2011ko URRIAREN 17an EGINIKO "BAKE KONFERENTZIA" DELAKOAREN ANTOLATZAILEEI EUSKO JAURLARITZAK 2010ean ETA 2011n EMANDAKO DIRULAGUNTZEI BURUZ, IDATZIZ ERANTZUN ZEDIN. HONA HEMEN, BADA, ERANTZUNA.

CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR D. CARLOS Mª DE URQUIJO VALDIVIELSO, PARLAMENTARIO DEL GRUPO POPULAR VASCO, RELATIVA A LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO EN 2010 Y 2011 A LAS ORGANIZACIONES DE LA AUTODENOMINADA “CONFERENCIA DE PAZ” CELEBRADA EN SAN SEBASTIÁN EL 17 DE OCTUBRE.

(09/10/05/03/4872-26034)

(09/10/05/03/4872-26034)

Eskatutako informazioa erantsi da.

Se adjunta la información solicitada.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko azaroaren 15a Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2011

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua Consejero de Economía y Hacienda Carlos Aguirre Arana

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

POPULAR VASCO-EUSKAL TALDE POPULARRA TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN CARLOS Mª DE URQUIJO VALDIVIELSO JAUNAK GALDERA EGIN ZUEN, DONOSTIAN 2011ko URRIAREN 17an EGINIKO "BAKE KONFERENTZIA" DELAKOAREN ANTOLATZAILEEI EUSKO JAURLARITZAK 2010ean ETA 2011n EMANDAKO DIRULAGUNTZEI BURUZ, IDATZIZ ERANTZUN ZEDIN. HONA HEMEN, BADA, ERANTZUNA.

CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR D. CARLOS Mª DE URQUIJO VALDIVIELSO, PARLAMENTARIO DEL GRUPO POPULAR VASCO, RELATIVA A LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO EN 2010 Y 2011 A LAS ORGANIZACIONES DE LA AUTODENOMINADA “CONFERENCIA DE PAZ” CELEBRADA EN SAN SEBASTIÁN EL 17 DE OCTUBRE.

(09/10/05/03/4872-26034)

(09/10/05/03/4872-26034)

Aurrekontu Kontabilitatearen Sistemak emandako informazioaren arabera, jarraian adierazitakoak dira 2010eko urtarrilaren 1etik gaur arte Administrazio Orokorrak eta erakunde autonomoek Lokarri herritar-elkarteari egindako ordainketak, IV. eta VII. kapituluei egotzita. Hona hemen:

De acuerdo con la información facilitada por el Sistema de Contabilidad Presupuestaria, los pagos realizados a la Asociación Ciudadana Lokarri por la Administración General y Organismos Autónomos, imputados a los capítulos IV y VII, desde el 1 de enero de 2010 hasta hoy, son los siguientes: (eurotan) (en euros)

Saila / Departamento

Ordainketadata / Azalpena / Concepto Fecha de pago
2010/04/13 Erakundeetarako eta gizartemugimenduetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas Org. Y Mov. Sociales act. Paz y DD.HH. Erakundeetarako eta gizartemugimenduetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas Org. Y Mov. Sociales act. Paz y DD.HH. Erakundeetarako eta gizartemugimenduetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas Org. Y Mov. Sociales act. Paz y DD.HH. Balioak eta bakearen Kultura 2009

Zenbatekoa / Importe

Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admón. Pública Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admón. Pública Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admón. Pública Kultura Cultura

750,00

13/04/2010 2010/04/13

500,00

13/04/2010 2010/04/13

500,00

13/04/2010 2010/07/08 08/07/1010

3.617,17

Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admón. Pública Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admón. Pública Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admón. Pública Justizia eta Herri Administrazioa Justicia y Admón. Pública

2010/11/03 03/11/2010 2010/11/03 03/11/2010 2011/04/27 27/04/2011 2011/04/27 27/04/2011

Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH. Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH. Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH. Erakundeetarako laguntzak, bakearen eta giza eskubideen jardueretarako Ayudas organiz. para actividades Paz y DD.HH.

1.957,50

1.305,00

652,50

435,00

Vitoria-Gasteiz, 2011ko azaroaren 15a Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2011

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua Consejero de Economía y Hacienda Carlos Aguirre Arana