Está en la página 1de 4

SAMPROTAVIMO TEMOS, LITERATRA ARGUMENTAVIMUI, CITATOS Samprotavimas gyvenimo prasms temomis 1. Ar visi darbai yra vienodai garbingi? K. Donelaitis.

Metai. Ssaja su socialiniu kultriniu kontekstu: lietuvinink padtis XVIII a. Maojoje Lietuvoje. Vielybieji brai dirba garbingai, nenaudliai tingi. Vaigantas Pragiedruliai. Napalys nenorjo mokytis, gro sodi, nes norjo dirbti prie ems. V.Mykolaitis- Putinas Altori ely. Kunigo darbas garbingas, bet jis neteikia diaugsmo, jei trksta paaukimo. Romantin literatra. Romantin asmenyb. V.Krv Skirgaila. Kelerio pasiaukojimas dl meils. Dainavos alies sen moni padavimai (Milinkapis, Piln auka). J.Bilinas Laims iburys J.Bilinas. Lidna pasaka, A.Vaiiulaitis. Valentina I.einiusKuprelis B.Vilimait Mano draugo dukryt, Draugysts anatomija, altoji ugnis

2. Ar mano gyvenime yra vietos ygdarbiui?

3. Mylimas mogus laimingas mogus?

4. Ar i ties svarbi tik i akimirka?

J.Bilinas. Kliudiau J.Savickis. Vagis, Ad Astra J.Aputis. veikti save, vieianios vilko akys Dobil. B.Vilimait Mano draugo dukryt, Draugysts anatomija, altoji ugnis 5. Charakteris lemia mogaus likim? V.ekspyras Hamletas. Hamleto abejons lm ne tik jo paties t, bet ir Ofelijos... V.Mykolaitis- Putinas Altori ely A.kma Balta drobul 6. Samprotavimas apie moni santykius

7. monij daug lengviau mylti nei vien A.Vaiiulaitis. Valentina


konkret mog

B.Vilimait Mano draugo dukryt, Draugysts anatomija, altoji ugnis V.Juknait Stiklo alis 8. Ar i ties neturime teiss naudotis laime, jei Romantik, neoromantik kryba, Maironio, jos nekuriame? S. Nries poezija, J.Degutyts poezija A.Vaiiulaitis. Valentina N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm ( Sonios pasaulira) 9. Tv ir vaik konfliktas aminas kart J.Bilinas. Ubagas konfliktas? R.Granauskas. Gyvenimas po klevu, Duonos valgytojai ir kt. novels B.Vilimait altoji ugnis 10. Samprotavimas pop-temomis 11. Populiarumas. Tai smlkios lovs monetos? J.Ivanauskait. Pragaro sodai, Placebas ( bet kurie pasirinkti bestseleriai: D.Brown. Da Vinio kodas; Briditos Douns dienoratis ar kt.) S.Kingo kryba J.Ivanauskait. Placebas, Drugeli tvirtov A.Liobyt. Sunki mama B.Vilimait. Dzk mergait S.Parulskio, D.Kajoko eseistika Gyvenimas nra lengvas, taiau jis mums duoda men, tikjim ir meil. [A.Kamiu] Labai lengva eiti priek: nereikia galvoti, nes eini su minia: su

12. Mada tai dirbtinai sukelta epidemija 13. Kiek svarbus iuolaikiniam jaunimui vaizdis? 14. Ar popkultra yra menas?

15. Masin kultra kaimynas, draugas, prieas?

televizija, su technologija, kompiuteriais, Amerika... Eini priek, ne su galva, bet tik kad kiti jau eina priek. Aklai, kaip visos avys eina, taip ir a einu... [J. Mekas "Laikai i niekur"] J.Ivanauskait. Placebas J.Ivanauskait. Placebas N.Dostojevskis Nusikaltimas ir bausm V.Mykolaitis- Putinas Altori ely Dauguma moni bankrutuoja, per daug investav gyvenimo proz. Bankrutuoti dl poezijos garbinga. [O.Vaildas]

16. Koks menas yra vertingas menas?

N.Dostojevskis Nusikaltimas ir bausm V.Mykolaitis- Putinas Altori ely ( aptarti, kodl ie romanai, parayti prie 100, 80 m. tebra skaitomi, yra aktuals ir iandien) Reikt pasirinkti labiausiai suprantamus krinius , kalbti, kad tikras menas yra tas, kuris suprantamas visiems ( S.Nries, J.Degutyts, J.Marcinkeviiaus poezija...) 17. Samprotavimas apie literatr

18. Ar literatra moko gyvenimo?

K. Donelaitis. Metai. Vielybieji brai dirba garbingai, nenaudliai tingi. Moko laikytis krikionikosios morals, tautini paproi. V.Mykolaitis- Putinas Altori ely. Moko apsisprsti, svarstyti apie paaukim... N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm Sudeginti visas knygas, nes jos nieko nepadjo pasauliui madaug taip kalbjo B. Sruoga, grs i tuthofo koncentracijos stovyklos, savojo Diev miko. [V.Kukulas] 19. Kas yra talentas? V.Mykolaitis- Putinas Altori ely A.kma Balta drobul B.Sruoga Diev mikas 20. Ar galiau knyg pavadinti savo draugu ir V.Mykolaitis- Putinas Altori ely. Moko apsisprsti, patarju? svarstyti apie paaukim... N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm Bet kuri labiausiai patikusi programin knyga: 21. Gyvenimas trumpas neverta jo vaistyti V.Mykolaitis- Putinas Altori ely, bevertms knygoms A.kma Balta drobul N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm 22. Samprotavimas apie kalb 23. Kalba mogaus sielos atspindys 24. Ar i ties odis svarbiausias dalykas mogaus gyvenime? 25. Moksi gerai savo kalb moksi ir svetim 26. Kas savo kalbos nebrangina, tas ir kitos neimoks. K.DonelaitisMetai Vaigantas Pragiedruliai J. Marcinkeviius. Mavydas K.DonelaitisMetai B.Sruoga Diev mikas J. Marcinkeviius. Mavydas Liet. patarl: odis virbliu iskrenda, jauiu sugrta M.Dauka. Postil. Prakalba malonj skaitytoj M.Dauka. Postil. Prakalba malonj skaitytoj: Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturt i trij sav ir tarsi gimt dalyk: tv ems, paproi ir kalbos? J. Degutyts, Just. Marcinkeviiaus eilraiai Vaigantas Pragiedruliai M.Dauka. Postil. Prakalba malonj skaitytoj

27. Kodl svarbu isaugoti gimtj kalb pasaulio kalb kontekste? 29. Ar a galiu didiuotis savo protviais?

28. Samprotavimas apie tvyn Maironis Jaunoji Lietuva, Milin kapai,Oi neverk, matule ir kt. eil. V.Krv. Dainavos alies sen moni padavimai:

30. Kodl gimtasis kratas ne visada mylimas?

Milinkapis ir kt. J. Marcinkeviius. Mavydas K.DonelaitisMetai J. Marcinkeviius. Mavydas J.Ivanauskait. Miegani drugeli tvirtov

31. Turtume atsikratyti Piln geno.

V.Krv. Dainavos alies sen moni padavimai V.Mykolaitis- Putinas Altori ely ( L.Vasaris kentjo, kol nesiryo pasiprieinti tv valiai, k nors keisti savo gyvenime...) B.Sruoga Diev mikas 32. Ar lietuvi tautai skirta inykti? M.Dauka. Postil. Prakalba malonj skaitytoj: Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturt i trij sav ir tarsi gimt dalyk: tv ems, paproi ir kalbos? Vaigantas Pragiedruliai R.Granauskas Trys gaidio plunksnos, Gyvenimas po klevu, Duonos valgytojai V.Juknait ermenys Samprotavimas jaunimui aktualiomis temomis 33. Kas svarbiau mokantis darbtumas ar gabumai? 34. Ar i ties visi mons lygs? J.Get. Faustas J.Aputis. veikti save J. Marcinkeviius. Mavydas J.Get. Faustas B.Sruoga Diev mikas 35. Ar verta iekoti gyvenimo prasms? V.Mykolaitis- Putinas Altori ely J.Aputis. veikti save B.Vilimait. Dzk mergait, Sparnai 36. Ar i ties nelaim padeda mogui painti A.kma Balta drobul save? N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm B.Sruoga Diev mikas Samprotavimas apie moralines vertybes. iuolaikins visuomens vertybs 37. Gyventi dl kit ar gyventi sau? A.Vaiiulaitis. Valentina J. Marcinkeviius. Mavydas J.Aputis. veikti save Bendravimas tai ne tik vienintelis mogaus gyvenimo tikslas, bet ir paties gyvenimo esm. [D. A. Pirsas] J.Get. Faustas( Fausto ir Margaritos istorija) R.Granauskas. Gyvenimas po klevu, Duonos valgytojai S.altenis.Aminai aliuojantis klevas J.Aputis. veikti save B.Vilimait. Dzk mergait Prastai iauklto mogaus drsa virsta iurktumu, mokytumas pedantikumu, smojingumas - juokdaryste, paprastumas nekultringumu, geranorikumas meilikavimu. [D. Lokas] N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm R.Granauskas. Gyvenimas po klevu, Duonos valgytojai J.Aputis. vis po Marazyno uolu V.Juknait.Stiklo alis B.Vilimait. altoji ugnis, Namai, Peilis ir pirtins, Draugysts anatomija Ne nelygyb gniudo, o priklausomyb. [Volteras] Nnai mons ino vis daikt kainas, bet neino n vieno daikto verts. [O.Vaildas] Melas plonasienis daiktas; gerai siirjus, jis persivieia. [Seneka] J.Savickis. Kova S.altenis.Aminai aliuojantis klevas B.Vilimait. altoji ugnis

38. Girtas mogus ne mogus. 39. Ar skm sugadina mones?

40. Kokiomis dvasinmis ligomis serga visuomen?

41. Smurtas prie vaikus. Ar manoma tai sustabdyti?

42. Ms teiss ir pareigos visuomenei 43. iuolaikinje visuomenje kiekvienas turi kovoti u save

44. Ar moni dvasingum itiko kriz? 45. Ar sin galima nupirkti?

J.Savickis. Vagis J. Marcinkeviius. Mavydas J.Aputis. veikti save, B.Vilimait. Dzk mergait N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm B.Sruoga Diev mikas B.Vilimait. Draugysts anatomija V.Juknait. Stiklo alis J.Aputis. Dobil, vieianios vilko akys, Kiekvienas gyvenimas tai pastangos ir kova u teis bti paiu savimi. [Ch.Ortega I Gasetas] Bendravimas tai ne tik vienintelis mogaus gyvenimo tikslas, bet ir paties gyvenimo esm. [D. A. Pirsas] R.Granauskas. Gyvenimas po klevu, Duonos valgytojai S.altenis.Aminai aliuojantis klevas N.DostojevskisNusikaltimas ir bausm J.Bilinas. Vagis J. Marcinkeviius. Mavydas S.altenis.Aminai aliuojantis klevas Tolerancija A.Kamiu. Maras, Svetimas B.Sruoga. Diev mikas D.Grinkeviit Lietuviai prie Laptev jros ir kt. tremtini atsiminimai A gerbiu kiekvien sitikinim, ir vis pirma tuos, kurie nesiderina su mano. [S. Dali] Svarbiausioji skms formul inios, kaip elgtis su monmis. [T. Ruzveltas] J.Bilinas. Nemunu J.Savickis. Vagis; I. einius. Kuprelis S.Kingas. Ker Bendravimas tai ne tik vienintelis mogaus gyvenimo tikslas, bet ir paties gyvenimo esm. [D. A. Pirsas] B.Sruoga. Diev mikas J.Marcinkeviiaus, J.Degutyts ir kt. poezija

46. Kodl pasauliui reikia imokti pakantumo?

47. Ar mokame bti tolerantiki kitokiems nei mes?

48. emje turi utekti vietos visiems ( em moni planeta)

Samprotavimas apie gamt 49. Gamta ms namai, todl turime j saugoti A.BaranauskasAnyki ilelis, K.Donelaitis Metai 50. mogaus santykis su gamta dramatikai R.Granauskas. Gyvenimas po klevu pakito V.Mykolaitis- Putinas Altori ely 51. Tik gamtoje mogus gali bti pats savimi V.Mykolaiio Putino poezija 52. Ar mogus tikrai visatos valdovas? A.Vaiiulaiio novels