Está en la página 1de 8

MUNDO

SOCIO – LABORAL

Secretariado Social Diocesano - Justicia y Paz. c/ Narrika 1, 3º. 20003 Donostia. Teléfono: 943431811

627627185 e-mail: sozialidazk1@euskalnet.net

2011ko Urriaren 16tik – 2011ko Azaroaren 15era

2011ko Urriaren 16tik – 2011ko Azaroaren 15era GUTUN IREKIA ESPAINIAKO GOBERNUKO PRESIDENTE BERRIARI

GUTUN IREKIA ESPAINIAKO GOBERNUKO PRESIDENTE BERRIARI

Presidente jauna:

Lehenik eta behin, nire zorionik beroenak, ez hainbeste zeureganatuko duzun karguagatik, baizik eta bizi dugun egoera zail honi erantzun beharko dion Gobernua- ren lehendakari izatea onartzeagatik, eginbide korapilatsua izango baituzu aurrez aurre. Arazo asko daude lehenbailehen erabakiak hartzea eskatzen dutenak, eta ez nuke nahi zure denbora baliotsua garrantzi eskaseko gaietan alferrik galtzerik; aldiz, iruditzen zait arazo erabakigarriak direla hizpidera ekarri nahi ditudan hauek, horregatik animatu naiz gutun hau idaztera, ez direlako paper artean ahaztuta utzi daitezkeen gaiak. Hauteskunde kanpainan eta telebistaz eskaini den bi hautagai nagusien arteko eztabaidan, krisi ekonomikoaren errealitatea mahai gainean egon zen eta biak mintzatu ziren hura konpontzeko beharrezkoak ikusten dituzten neurriez. Oso azalekoak eta ikusleei begira egindako adierazpenak iruditu zitzaizkidan, nork bere boto-emaileak pozik uzteko asmotan eginak. Hala ere, langabeziaz eta lanik gabe geratutakoak –edo oraindik lehenengo enplegua lortu ez dutenak– artatzeko neurriez ez zuten ia ezer esan: bazirudien ahalik eta isilen pasatzea eta konpromiso zehatzik ez hartzea komeni zitzaiela. Eta horixe da, hain zuzen, azaldu nahi nizun gaia, lana izatea –kasu gehienetan, besteren konturako enpleguetan– elementu giltzarria baita pertsonak bere duintasuna aitortua ikus dezan. Eta horrekin batera, gizartearentzat beharrezkoak diren ondasunak eta zerbitzuak lortzen dira. Ongi dakizun bezala, egoera ekonomiko orokorra oso badaezpadakoa da eta zu- zeneko eragina du enpleguan; hala, 5 milioi pertsonatik gora daude langabezian eta ho- rietako % 18 familiaren mantenurako erreferentziazko kideak dira; bestalde, familia guztien % 4tan, familiako kide guztiak daude lanik gabe… Presidente jauna, esango al didazu nola egingo diozun aurre errealitate gogor eta mingarri horri? (ez teorian, baizik eta pertsona horiei aurpegira begiratuz) Zer neurri zaude hartzeko prest errealitate hori alda dadin? Ez dut uste ezer ez egitea, dena merkatuen esku uztea jarrera egokia denik:

hortxe daukagu azken urteotako esperientzia. Aspalditxotik hona, prekarietatea errealitate ukaezina da enpleguaren munduan, eta ez bakarrik soldata apaleko langileen artean, gero eta langile gehiagotara ari da za- baltzen, eskulanaren kostua jaistea ezinbestekoa ikusten baitute lehiakortasuna segurta-

1

tzeko. Beraz, gero eta behartsu gehiago daude, lanean ari direnak. Aberatsek erabaki- tzen dute, merkatuei men eginez, langileei gutxiago ordaintzea eta eurek, ideia distira- garri hori izateagatik, askoz irabazi handiagoak eskuratzen dituzte, eta merezimendu osoz, beren iritzian. Esandako horren sintoma bistakoena honako hau da: soldatek errenta globalean izan duten gainbeherako bilakaera. Horregatik, langile behartsuen kopuruak izandako gorakada soldatapeko langileen baldintzak ahuldu izanaren seinale garbia da. Europar Batasuna, joan zen mendeko hirurogeita hamarreko erdialdetik hasita, “atzerapenaren negoziazioan” kokatua dago, eta langile egonkorren egoera ezegonkor- tzen ahalegindu da: lehen aipatutako ahultze prozesuaren beste sintoma bat. Gainera, mantso baina etenik gabe, dualizazio prozesu bat ari da gertatzen gizar- tean. Langabezia eta enplegu prekarietatea gizarte ahalmen apaleneko langile taldeetan kontzentratzen da, lanaren kostuaren lehiakortasunak eragin handiena duen langileen- gan, hain zuzen. Horren adibidea da, nazioarteko lehiakortasunaren aitzakian, gero eta gehiago murrizten ari direla negoziatzeko nahikoa indar ez duten langileen soldatak, pobreziaren ateetan kokatzerainoko zifretara heldu arte. Horregatik, gaur esan daiteke, badirela langileak, enplegua izan arren, behartsu gisa konta daitezkeenak, pertsona ho- rien sarrerak estatuko batez besteko diru-sarreraren % 60ren azpitik baitaude. Eta ez dago krisi ekonomikoan babestu beharrik horrelako jokaerak azaltzeko edo justifikatzeko. Egungo krisi honen aurretik ere, urtean % 1 hazten ari zen langile behartsuen zenbatekoa. Estatu osoan, 2007an, % 11raino heltzen zen kopurua. Baina ez da Espainian soilik gertatzen: OCDEk emandako datuen arabera, 1998tik 2008ra bitartean, soldata apaleko langileen ehunekoa modu esanguratsuan hazi da Europar Batasuneko herrialde guztietan. Zer egin egoera honen aurrean? Erabaki politikoak hartu behar dira, eta ez ze- nuke ahaztu behar gobernuan dagoenaren politika, beti, ahalik eta guztion on handiena lortzera bideratu behar litzatekeela. Egia da, aintzat hartu beharko dituzu Europar Ba- tasuneko kide izatearen presio eta baldintza guztiak, batez ere, neoliberaltasuna nagusi den fase honetan, hortik eratortzen baitira lan baldintzen babes maila guztietan atzera- pena dakarten politikak, ez bakarrik errentagarritasuna ziurtatzeko, baizik eta, kapitala inbertitu dutenentzat, onura hobeak izan daitezen. Hori balitz bezala ekonomiaren az- ken xedea! Baina har ezazu kontuan, baita ere, nola ari diren zabaltzen protesta sozia- lak Europako hainbat gunetan: horietako batzuetan, zalantzan jartzen eta eztabaida- tzen hasita baitaude, bai sistema ekonomikoa bera, eta bai sistema horri eusten tema- tzen direnak. Hauteskunde kanpainako arrazoibideak zehaztasun gabeak izan dira, edo, beste- la, argi eta garbi beteak ez izateko helburuak jartzen zituztenak. Horrela lortuko den bakarra frustrazioa areagotzea izango da, eta egun batean politikarien hitzetan fidatu zirenek haiekiko konfiantza erabat galtzea. Gobernari ona izan nahi baduzu, utzidazu, arren, iradokizun bat egiten: jar zaitez, ahal bezain zintzoen, azkenekoen alde, anima itzazu zure gobernuko kide izango direnak egoera okerrenean dauden herritarren eska- ri zehatzak bere egiten, eta ez daitezela kezkatu hainbeste denetik daukatenen interesak aldezten.

2

Guztion Ona zerbitzatzeko eginkizunean saia zaitezela desiratzen dizut, bihotz- bihotzez; gure laguntza eta sostengua izango dituzu, bide horretan. Adeitasunez.

16 de Octubre 2011 – 15 de Noviembre 2011

16 de Octubre 2011 – 15 de Noviembre 2011

16 de Octubre 2011 – 15 de Noviembre 2011

CARTA ABIERTA AL NUEVO PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Señor Presidente:

En primer lugar, mi sincera feli- citación, no tanto por el cargo que asume, sino por haber aceptado esta complicada tarea de presidir un Go- bierno que debe enfrentarse a una si- tuación tan compleja como la actual. Son muchos los asuntos que exigen una pronta toma de decisiones y no quisiera que perdiera algo de su pre- cioso tiempo en asuntos intranscen- dentes, por lo que si me animo a escri- birle es porque considero que la cues- tión es crucial y no debe quedarse traspapelada. Durante la campaña electoral e incluso en el debate televisivo a dos, la realidad de la crisis económica estuvo muy presente y ambos hablaron de las nuevas medidas que creían necesario adoptar para solucionarla. Me parecie- ron muy vagas y de cara a la galería, para contentar a sus previsibles votan- tes. Sin embargo, de la lacra del de- sempleo y de la atención a los desem- pleados o a quienes aún no han logra- do su primer empleo no se dijo casi nada, como si fuera mejor pasar de manera sigilosa y no comprometerse a nada concreto. Y ésta es la cuestión que deseo exponerle, pues el disponer de un tra-

3

bajo, en la mayoría de los casos en forma de empleo por cuenta ajena, es un elemento clave para que la persona se sienta reconocida en su dignidad y, al mismo tiempo, la sociedad se bene- ficia de disponer de unos bienes o ser- vicios necesarios. Como bien sabe, la situación económica general es bastante preca- ria y tiene efectos directos sobre el empleo, de manera que pasan de 5 mi- llones las personas que no encuentran un empleo, de las cuales un 18% son los miembros referenciales para el sus- tento económico de la familia; que el 4% del total de hogares tiene a todos sus miembros en paro… Señor presi- dente, ¿me puede decir cómo asumir esta dura y sangrante realidad, no en teoría sino contemplando sus rostros concretos? ¿Qué medidas está dis- puesto a tomar para que vaya desapa- reciendo? No creo que la pasividad, el dejar hacer al mercado, sea la actitud adecuada, porque ahí tenemos la experiencia de lo sucedido en los últi- mos años. Desde hace tiempo, la precarie- dad laboral se ha instalado en el mun- do del empleo, y no afecta sólo al tra- bajador de bajos salarios sino cada vez a más asalariados porque la reducción del coste global de la mano de obra se

ve pieza clave para asegurar la compe- titividad. De manera que cada vez hay más pobres a pesar de disponer de un empleo, porque hay ricos que deciden, en aras al sometimiento a los merca- dos, las bajas retribuciones de los de- más y ellos, por esa brillante idea, se consideran merecedores de una alta gratificación extraordinaria. El sínto- ma más evidente es cómo ha evolu- cionado a la baja la participación de los salarios en la renta global. De ahí que el número de trabajadores pobres sea efecto y síntoma del debilitamien- to de la condición real del trabajador asalariado. La actualmente llamada Unión Europea, desde mitad de la década de los setenta del pasado siglo, se ha ins- talado en la era de “negociación del retroceso”, desestabilizando la situa- ción de los trabajadores estables, co- mo un síntoma más de este debilita- miento. Además, se está dando un lento pero progresivo proceso de dualiza- ción social. El desempleo y la precari- zación laboral se concentran en aque- llos grupos de trabajadores con menor poder social y más sometidos a la competitividad del coste del trabajo. Un ejemplo evidente de ello es que, bajo la coartada de la competencia in- ternacional, se están reduciendo los salarios de quienes carecen de fuerza negociadora hasta cifras que difícil- mente permiten escapar de la pobreza. Y por ello, podemos decir que existen personas que, a pesar de disponer de un empleo, son pobres, pues sus in- gresos disponibles están por debajo del 60% del ingreso nacional medio equivalente.

Y no hay que escudarse en la crisis para explicar o justiciar esto. Ya en años anteriores al actual momento de crisis se estaba aumentando en un 1% anual los trabajadores pobres. Pa- ra el conjunto del Estado, en 2007, el porcentaje era del 11%. El fenómeno no es únicamente de aquí, pues, según datos de la OCDE, entre 1998 y 2008, el porcentaje de trabajadores con suel- dos bajos ha crecido significativamen- te en todos los países miembros. ¿Y qué hacer ante ello? Es cues- tión de decisión política y no se olvide que la buena política del gobernante siempre debe encaminarse a lograr el mayor bien común. Ciertamente, será necesario que tenga presentes las pre- siones y condicionantes de pertenecer a la Unión Europea, sobre todo en la actual etapa de predominio neoliberal, con sus consiguientes políticas de re- troceso a todos los niveles en la pro- tección de las condiciones de trabajo, no sólo para asegurar la recuperación de la rentabilidad, sino también con vistas a mejores expectativas de bene- ficios a los inversores de capital. ¡Co- mo si ésa fuera la finalidad última de la economía! Pero tenga en cuenta có- mo están creciendo las protestas so- ciales en diversos lugares de Europa y en algunos de ellos ya se pone en cuestión al sistema económico, así co- mo a quienes se empeñan en mante- nerlo.

Los discursos de la campaña electoral fueron indeterminados o ase- gurando objetivos que claramente es- tán dichos para no ser cumplidos. Con ello, lo único que se consigue es aumentar la frustración y que crezca el rechazo de lo político en aquellas per-

4

sonas que habían puesto su confianza en su palabra. Si de verdad quiere ser buen gobernante, permítame sugerirle que se ponga, al menos con un sin- cero deseo, junto a los últimos, anime a su equipo de gobierno a compartir las aspiraciones concretas de quienes

están peor y no se preocupen tanto de satisfacer todos los intereses de quie- nes lo tienen todo. Con el sincero deseo de que realice su misión de servidor del Bien Común y, para ello, puede contar con nuestro apoyo. Atentamente.

ANEXO DE NOTICIAS

1. Datos e Informes

* Mientras Portugal se dispone a trabajar media hora más al día, España añade otra fiesta nacional al ca-

lendario de 2012, aunque los puentes cada vez están más cuestionados. En diciembre toca “acueducto”. Con cada puente, la economía española sufre un mazazo: pierde 4.200 millones de euros. La CEOE quie- re poner coto a estas pequeñas vacaciones, pero enfrente tiene a los hosteleros para quien los puentes son una importante fuente de ingresos y quiere mantenerlos. Estados Unidos y Reino Unido trasladan sus fies- tas a lunes y viernes, los días “menos productivos”. (DV 18, 73-75)

* El mercado laboral de la CAV sufrió el pasado verano las consecuencias de una economía renqueante,

que no solo ha desacelerado su crecimiento sino que amenaza con volver a la recesión en los próximos meses, según los vaticinios más pesimistas. Las políticas seguidas han traído como consecuencia la des- trucción de 4.600 empleos durante el segundo trimestre, según la PRA, del EUSTAT. Es el peor verano en esta faceta desde 1993. La cifra de desempleados asciende a 111.400 (10,6% de tasa de paro), de una población activa de 938.600 personas (21.400 menos), la cifra más baja desde que empezó la crisis. El pa- ro disminuye en 3.500 personas porque disminuye la población activa (-8.100), especialmente mujeres. La bajada del paro propició, por otra parte, una cierta mejora de la situación de los hogares y, aunque cre- ció en cien el número de familias que tienen todos sus miembros en paro -35.900-, también subió en 4.600 las que tienen todos sus integrantes con trabajo, que suman 485.300. (DV 21, 68)

* La CAV se ha situado en el mes de octubre como la comunidad autónoma con la pensión media más al-

ta del Estado, con 1.000, 53 € mensuales frente a la media estatal de 808,82 €, según datos hechos públi-

cos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La comunidad que cierra la tabla por debajo es Galicia, con 671,51 euros. (EP 26, 26)

* La crisis no ha sido igual para todos. La federación de banca de CC OO ha hecho un estudio sobre la

evolución de los salarios de las cúpulas de las quince principales entidades financieras del país y las ha

comparado con los beneficios de esos mismos bancos y cajas durante el periodo 2004-2010. Los datos no han hecho sino constatar una sospecha generalizada, pues la retribución media creció un 48% frente a un incremento de las ganancias de solo el 27%. Si se toman únicamente los datos de las nueve grandes cajas, la diferencia es aún mayor, ya que los emolumentos globales de los consejeros y la alta dirección se dis- paró un 47% mientras los beneficios se desplomaban un 7%. (DV 26, 41)

* Casi uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar se enfrenta a una situación anómala: o está para-

do (prácticamente cinco millones de personas) o tiene un empleo precario (cerca de cuatro millones de personas con contrato temporal). Aliviar estas cifras será el mayor reto que asuma el próximo inquilino de La Moncloa. Las tasas de desempleo (21% de la población activa) y de temporalidad (25% de los asala- riados) constituyen las cartas de presentación de un mercado propenso a los excesos –el que más puestos crea en épocas de prosperidad y el que más destruye durante las crisis- y que ninguna reforma laboral ha conseguido corregir. (EP 27, 16)

5

* Un total de 1,5 millones de familias españolas tienen a todos sus miembros en el paro. Es más, hay un

millón de personas que recibieron ayudas de primera necesidad por parte de Cáritas el año pasado. Sobre todo, alimentos y asistencia sanitaria. En poco menos de un año, esa cifra se incrementó un 15%. Lo que más sorprende es que 7 de cada 10 personas que acuden a recibir este tipo de ayuda proceden de los servi- cios sociales públicos. Los gobiernos autónomos y los ayuntamientos ya no tienen recursos para prestar ayudas. Lo sorprendente es que ya hay más de 550.000 familias que ya no tienen ningún recurso para salir adelante. Y las cosas no parecen mejorar: “hoy hay ajustes, pero en enero habrá recortes”, lo que obligará a la población más joven y, sin duda, una de las manos de obra más cualificadas, a emigrar a otro país. (EMPV 29, 41. Marisa Recuero, “¿Por qué no ‘estalla’ la calle?)

* La realidad, al final, ha convertido al pasado verano en el peor tercer trimestre de la crisis. Se han des- truido 146.800 empleos. La población activa ha caído en 2.100 personas. Resultado: 144.700 parados más en tres meses y la cifra total de 4.978.300 (tasa de paro del 21,52%). Y la estadística aún guarda más leña desagradable para la lucha por los votos. El desempleo desestacionalizado –limpio de los efectos del ca- lendario- sube a 5.098.000 parados, según datos del Ministerio de Economía. Las menos afectadas por el desempleo Navarra (11,7%), CAV (12,2%) y Cantabria (14%). (EP 29, 26-27)

* Desde antes incluso que estallara la crisis, la edad media de la mano de obra manifiesta una clarísima y

continuada tendencia al alza. En la CAV ha pasado de 39 a 42 años en los ocho últimos ejercicios. En el conjunto del Estado de 38 a 41 años. Es consecuencia lógica del envejecimiento de la población, del fre- nazo económico que asfixia a los jóvenes y mantiene en la incertidumbre a las personas próximas a la ju- bilación. Por primera vez en la historia, en la CAV las personas mayores de 60 años afiliadas a la Segu- ridad Social son más que las que aún no han cumplido los 25. En toda España aún no se ha producido ese

vuelco, pero pronto sucederá lo mismo. (DV 30, 46-47)

* La OIT calcula que harán falta cinco años, hasta 2016, para recuperar los niveles de empleo previos al

estallido financiero (crear 80 millones de empleos), en un informe previo a la cumbre del G-20, en el que critica con dureza la política seguida por la mayoría de países para salir de la crisis. Advierte que está cre-

ciendo el descontento social, más de un 40%. (EP 1, 23)

* Gipuzkoa es prácticamente una isla en el negro panorama del mercado laboral, ya que en octubre des-

cendió el paro (-19 personas), lo que deja la cifra total en 40.224. En Bizkaia aumentó en 666 y 48 en Araba. Pero en la CAV se sigue creando empleo, pues la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en

4.914 personas, de ellas 1.193 en Gipuzkoa. (DV 4, 52)

* El aumento vertiginoso del desempleo en España, el desplome del consumo y las negativas expectativas

económicas para 2012 van a provocar un recrudecimiento de la guerra de precios en los comercios. Las grandes superficies están resignadas a reforzar sus políticas de promociones y ofertas para intentar impul- sar sus ventas y no perder clientes. (EMPV 7, 41)

2. Unión Europea (UE)

* Casi uno de cada tres parados de la zona euro es español y, dentro de nuestras fronteras, la mitad de los menores de 25 años está desempleado, según EUROSTAT. Sitúa la tasa de paro del conjunto de la UE en el 9,9% y en el 10,6% para los países miembros del euro. Para España la tasa de desempleo es el 22,6% y la media europea de paro para el colectivo menor de 25 años es de 21,4%. En total la UE contaba a fines de septiembre con 23,2 millones de parados. Austria es el que menos desempleados tiene (4,1%) y le si- guen Holanda (4,5%) y Luxemburgo (4,8%). Alemania tiene un desempleo de 5,9% y Reino Unido de 8,1%. (EMPV 1, 31)

* La esperanza de recuperación económica en la UE de hace seis meses se ha desvanecido. El estanca-

miento se acentuará en el cuarto trimestre de este año (la economía de la zona euro se contraerá) y en la primera mitad de 2012, lo que supondrá “la paralización del crecimiento del empleo”. Y para España se auguran dos años más. (EP 11, 1-3.24-26)

6

3. España. Gobierno, Patronal, Sindicatos

* Patronal y sindicatos llevan años entendiéndose y desentendiéndose. Ahora vienen de una ruptura dolo-

rosa de la Negociación Colectiva (NC) antes de verano y toca recomponer. Desde mediados de agosto han mantenido varias reuniones. Lo llevan muy en secreto y si se les pregunta dan largas cambiadas. Las cita- das reuniones han tratado sobre todo de la NC, con el fin de acelerarla y desbloquear los convenios, ade- más de analizar la incorporación del sistema de mediación y arbitraje y compartir diagnósticos sobre la economía, así como la necesidad de cambiar el modelo productivo. La patronal ha encargado un estudio con sus propuestas, que sirva de guía para lo que hay que hacer, pero lo que se ha filtrado presenta varios puntos conflictivos. (EP 16, negocios 10)

* La crisis sigue haciendo mella en la negociación colectiva: la enrarece, la contamina. Hasta el pasado

septiembre apenas contaban con convenio en vigor 5,1 millones de asalariados. Lo cual supone que, al menos otros 5,5 millones de trabajadores –probablemente más- amparados por pactos entre sindicatos y empresarios todavía no han renovado los acuerdos. Apenas se han rubricado 2.145 convenios, menos de la mitad de los casi 6.000 que se acuerdan anualmente. Pero gran parte de este colectivo procede de los retrasos desde 2008. (EP 17, 20)

* El momento no puede ser menos oportuno. Con las remuneraciones y pensiones millonarias de los eje-

cutivos de Cajas saliendo en los periódicos, la patronal de Cajas de Ahorro (ACARL) ha perdido fuerza moral para imponer un ajuste de cinturón, tratando de imponer un convenio de solo dos años (frente a los cuatro anteriormente propuestos) y con subida salarial cero. Hasta ahora la propuesta reconocía los incre- mentos por trienios y por categorías, que son automáticos, pero en el último documento se han eliminado. (EP 18, 19)

* A solo un mes de las elecciones, la entrada en tromba de la patronal CEOE en el debate político ha re-

volucionado la precampaña electoral hasta que llegó el anuncio del cese definitivo del terrorismo de ETA. Aunque no han hecho ninguna propuesta concreta respecto a la modificación del despido, su principal ob- jetivo es muy polémico y ellos mismos asumen que podrá acarrear una o varias huelgas generales. Se trata de modificar la negociación colectiva, quitar todo el poder a los convenios sectoriales, lo que acabaría con la fuerza de los sindicatos y daría mucho más poder a los empresarios para bajar sueldos o cambiar las condiciones laborales. El PP no se ha pronunciado, aunque Rajoy siempre insiste en que hará una pro- funda reforma de la negociación colectiva. (EP 21, 37)

* Los primeros trabajadores autónomos que hace un año decidieron acogerse a la ley 32/2010, que esta-

bleció un sistema específico de protección por cese de actividad para los emprendedores, podrán empezar a cobrar el paro en noviembre. El llamado ‘paro’ de los autónomos consiste en un sistema contributivo en el que el trabajador por cuenta propia cotiza voluntariamente a efectos de prestaciones por desempleo el 2,2% de su base de cotización. Por regla general, hay que cotizar un año para tener derecho a dos meses de prestación. La cuantía de la paga será del 70% del promedio de las bases de cotización del trabajador autónomo en los doce meses anteriores a la solicitud, y se podrá cobrar durante un periodo máximo de un año. (DV 29, 43)

* El empleo sumergido se resiste a salir a la luz. El plan extraordinario del Gobierno para aflorar el traba- jo que escapa al control de la Seguridad Social apenas ha logrado sacar a la luz unos 3.000 empleos. Este plan es uno de los compromisos asumidos por exigencias de Bruselas sobre cuentas públicas y mercado laboral. (EP 4, 34)

* Se ha producido un parón en la negociación colectiva, porque las empresas se muestra reticentes a sellar convenios mientras no tengan claro el marco legal. El número de convenios aprobados hasta noviembre cae un 34% desde 2009. La mayoría espera un nueva reforma laboral tras las elecciones, y no quieren que existan en los convenios cláusulas antidespidos o en pro del empleo fijo. (EP 6, negocios 33)

* Los empresarios tienen muy claro que si el partido político que tome las riendas del Gobierno a partir de las elecciones generales del 20-N no acaba con la rigidez del mercado laboral, España seguirá sumida en la crisis que atraviesa desde hace cuatro años. Los presidentes de las principales empresas coinciden en

7

que la situación de estancamiento se debe a las “rigideces” que sufre la economía, que impiden que ésta vuelva a la senda del crecimiento sólido y estable. (EMPV 6, mercados 8-10)

4. Hego Euskal Herria (CAV y CFN)

* El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, elevará un 20% la partida destinada a ayudar a la contratación y

pasará así de los 42 millones presupuestados en un inicio a 50,5, con el objetivo de readecuarse a la gran

demanda que tiene. De hecho, se han presentado hasta el momento más de 500 proyectos. La línea de ayuda está dirigida a ayuntamientos, entidades dependientes de ellos, entidades sin ánimo de lucro, em- presas de inserción y empresas ordinarias. Va dirigido tanto a los parados que no perciben prestación con- tributiva por el desempleo, como a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, así como a los jó- venes. (DV 25, 45)

* El presidente de CONFEBASK asegura que “urge” buscar soluciones y “virar el rumbo” porque la tasa

de paro vasca supera ya la media de la UE y advierte de que, en la actual coyuntura, hay que hacer “sacri- ficios colectivos” y los políticos deberán hacer “esfuerzos añadidos de responsabilidad y rigor”. El res- ponsable de la patronal vasca alertó de que el escenario socioeconómico es “ciertamente muy preocu- pante” y reconoció que “resulta difícil aventurar nada”. (NG 12, 33)

5. Experiencias prácticas

* Ingenieros, médicos, auditores y abogados especializados están vacunados contra el paro. Son los perfi-

les más demandados por las grandes empresas para acceder a puestos de trabajo de difícil cobertura (ges- tores de grandes cuentas, ingenieros expertos en protocolos de telecomunicaciones, analistas financieros, expertos en aduanas e impuestos especiales). En la mayoría de los casos el problema radica en la forma- ción y, sobre todo, en la experiencia de los candidatos. (EMPV 23, empleo 17-18)

* Lanbide confía en que más de 10.000 vascos encontrarán un empleo antes de seis meses después de me-

jorar su formación. Las oficinas de Lanbide tienen ahora mismo 142.000 parados en el conjunto de la CAV, de los que 40.000 pertenecen a Gipuzkoa. La tendencia que se augura para los próximos meses no invita precisamente al optimismo, pero sus estadísticas indican que seis de cada diez parados que partici- pan en sus cursos de formación logran trabajo. (DV 14, 1 y 34-35)

6. Cesto de noticias

* “La crisis laboral está a un paso de convertirse en una crisis social. Con casi cinco millones de parados

y 1,4 millones de hogares con todas las personas desempleadas se hacen imprescindibles reformas profun- das. No bastará con simples recortes de impuestos. El estado de shock requiere un tratamiento de shock; y no puede ser otro que políticas masivas de estímulo del consumo y la inversión. Por otra parte, la sol- vencia de la deuda exige políticas de restricción fiscal. Pero, como mencionó el candidato socialista, esta situación no se supera solo con ajustes. El Estado debe obtener recursos para incentivar la economía in- cluso en una fase de recorte del gasto. Esta es la tarea, nada fácil, que aguarda al próximo Gobierno”. (EP 29, 34 ed. Tratamiento de choque)

* “… mientras no haya un crecimiento económico sostenido no se volverá a crear empleo en España. Y

para que esto suceda es necesario recuperar la confianza y el crédito. Por tanto, el primer paso que debería dar el nuevo Gobierno es cerrar ya la crisis financiera que afecta a bancos y cajas de ahorro en España. Además, el nuevo Gobierno debería convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para ini- ciar las negociaciones para un “pacto por el empleo”. Allí se deberían plantear las reformas laboral y de la negociación colectiva; la compaginación de los ajustes fiscales necesarios para cumplir con la estabilidad presupuestaria, con las políticas de estímulo al empleo; y las reformas estructurales que se han quedado a medias, entre otros temas. La situación no es sostenible y corremos el riesgo cierto de que la crisis social que se ha generado por el paro degenere en algo peor. No podemos seguir perdiendo el tiempo”. (EP 6, negocios 28, Javier Ayuso, El paro ya es una crisis social)

8