Está en la página 1de 92

1.

EI ambiente de la Revolucion
Industrial

A partir dd siglo

xviu

13. ,R,volttdin,

.Lrullls-trialcambia '~

ctn:so de les ~_cQia][)od:mimro5 elmIngiaillemt "f ,poS"tie-j',iQrmcntc, '~:11 el resto ddmWldo. ...J En d segundo v,olumen., Iat Rcvolu,don Indll5uial tt!:vo POI' marCO 10$ P-.1S(I,jcs fw!ndOlmeJi~,al:(',s de la, h~smd<ll del homeee: hi, revoludon agyk:ol.a d~l :pcolftim y la revo'Juci6'1l 'llr1bana de ];JL Ed:id de] Brcace, Apalitir ,deoora sed. ,nool:sar,io .lulaliza:r las c,O,llseciIJ.enociil.:squ( '(U'I;'\O some elamibi(~n[~ ,r;ot'asm.rido. H ag®mos una breve d,¢Kf.ipd6n, de los,pdo!r;,i'!p'air,s fiKE,rn:~q~'Mn...;mo-.difkadol ill c~Wlibdo eJ:I,tl'le' duCl.ad r temtorio'

2) .13} QU1Jlf'fJ/O .de Io-sbi~mJ) tit I'r/f' S!!1'ui.l'iO! produddos pOt la a_g-r.icuh:ltfa. la ind.u,S,tll"-la: y l~ .a:aillid-aa.es IlCrcLilIfiaispot ,eJeae delprog,rc:so tC'CIlO,16gko y drl diesarm]lo c:conomico .. 121 alllmcnto de 12 [Joblac:i6n y d,e La p[mfuCC'.i61l s.c 1ll1'~ pllra fOlr:l1utt' un d'~cu1Q ascl:nd.e:m:~~ ~QiS. _b.ihit_"I'll~, ucl'sc :ll!lImc_coso~.~'lilrieU'1l servicios abl,Ji(ld,HltrS que p~'r~.itan WI 1li!um.mm :p~s;t;:erior de be pablaci6n; los bienes "i senricios disponihles eo camidad-y cal idad sU'l?«io'[ haeen ;u.uncnt-.;rr c:t :Ill::"il de vida de Iss elases soc:iaitS, 'i ]plf\m:l)ocen la -dcmanclia. de otrm;, bienesn:ubll!btwdaLfi,~~,

mas

y variados,
3)1 La, ~diuribndri'N de btIJ;iJ411te$ lobJ~ el l~mt(lri(JGO!m'€i' WDSCCIlCnEla del aamenen demogdJkQ y de. las traruf:Om:J!a~ion'c~ prodm:::dvlts" Los agrjG!:doo~(S que uahajaban pot ('~ni;a pro,piA. S~ oo:m,;'lerkn en asalari;a.clos '0, i:m::1'II.lSO, C;Il obxt["QS d,~ la ,indusEiia, jI se tr~dadan alli donde se dispollie de {neaR motriz pllr,il,los ·estab~eciimir[it05 indl.!St'tiaJ.cs. C~!:i.e,dr, junto a: los amos . 'Yle ~~. y. rodS 't<l[~e -a; p<ll'tiJr de'I_1:[JL~ntQ d e -I :maqu'm'a d. ill -. - t, vapor-« j,UlU!O alos yacim1c:ntos, dt: carbon. Las, indwt:ria-s uc:tf.-l den a coneennarse alrcd1cdo.1"de [as dudades: die' e~namao-era las d~ldadC',s ,cce-cc-.n ccm mayo:r rapid,ez, que e], rCi'i~ clcl. pAis, porqlllC participan tmto dd alillueD:m natJUral de 13.pcb!a~i6n como del fl~o nt~gfa!)odo del Cll:ll'lrpo. _ Ma.nclesu::r. q].Llt:'f:iill el anD 1760 tem~ 12 OOg -babltante.s. ,a, "ml:di.ado&-dd s,iglo XiX pasa atener 400 000. Londre.s,. qlllle ya, iii. Hllilailes-d.e1 sl~a, XVUI tenia un m.illon de h"bitlmtfs. en 1851 aka rna 'los dipS. millOlii!~ y memo. ell dcdit. sliI:pern cata1~l:litr ,q,tr-a dud,<1:d d""illm1!U'ldio, taIlEO <lndg~.o' 'oo~o modernc,
_j ~j •

l~ iiI

n,ttm,ml,'Q

d~l~}o.w-ndii,!~debid~la dismi,n~d~ndcl\ a

coefocH:D:te: de rno(l'tal:u1ad 'que, porvez pnmer1\" se akJil d,el de: l Ila,todidad {Cl'I Irng[a,t'crra"d, roefidcl:1.!c de n.at,alidad pcrman,ei;:~~ easi OOllstwJt:C alrededor del, 37%o~ d cow-dentc: de Jllortil:idia,d d_ism.~nuyc: del 3,5%0 -2 :m'edia,doi del sigh') XVlU- ;d .20%i!i ~ mc-di:a.doo d,el XIX). POI" esto erece el nilmcl'O de hahitalltle5 (en ingl,al3~l'.rat de 7

m:illon,es en L7 6'0 <I L4- m:ill,Ol'lr(s IOJ! 1:83.0); awncm:ala dl!lradon med'ia. del!<! vid~ [de .3 5 ,a:IDJO$._ a:pooll:imacia;m,jf.Wit. a 5.0 0 ind~o m~l; se m,odificii! la estrucmra de lapohl:adotl alsussentar el
_, namere dei.l0VCfiCS . (:'
_l~I_'duool· ti ,3. ].a.

d' ; .,' de ,il: mOl1tiY:!: 'a,_' '~"!dd . 15Ui:InUCIiZlll .. I io{b.'tit Pere, sulm: ~Gdo; Sit: I;~pe el equi:ibrio ~ecw:ar entre: grm:r::adom:s" por d quc' ,cadit ling de ellas o'l!ili!:p3b~e] pl!l!estO de las p,r,ccedcotes 'j tel?fn1l. sumlsmo domino. Ahora cads genel"a(;Ion se len~(lell,t[fl oon una SU~LW.ClCn nueva ''I d.e b reso J,ver nucae
•~ ." jJ,

vos pa:ob](;Ina~.

.F~g~ "cmJ.:b pip dr:od bdio)., Pl:lmu:ro~r: 2 sobri: d esmede G:in~¥. U!:nsIimido par 'DWmo!s TeJfiwd' ea l,8'26; ,~ahado ,lIfe b ~.,

,mo

-;l) tJ d~:m;IJrJ

,ric ~_~jc,oo.isirWo:as ~~~~[J!~d,os m


,., r---......... __ -__

tir

Jf<!

credioJ de ~:~~drfn:

JiM; dlmop5sns

M&<idos por
J

T2!I.ord.
~

c~cioo,fl a .mrarp~ .;;d ,"[='C:Q.O'~ ~, 00il1:()1 • _]. . ~;:l . • -. •. S'~onol;&.,qllJ)epI.llOlU!t' sC'!'·sasnmeoe 5U.a:S'r~l;'ilJile: ·

1m

anirnkl
.

priO,Vl~,~.

p~

mm .• ~I

es

1 .MaC2da.rn; ~ c;a;nales ~\r~, .ib~C'£, ~dGS en.laglarerr.ll Ole D~ de 1161);]os fen:o~.rile5. mrr~-dos en 1 82J . tiiciam~m::e djrun .• l1!I;€po.r Iagh:oecra y ~;:-:rolios ~os d:em.3.s p<l1-("5; 1m_ba:rcos_p~ T~aFw~.9~J;;en d mi..~o~mCi&1 ~nau: (w;:i\rmes. de :54JSlina:i1r -; Ie!' b~oos: -d~1,;ida. - - -.~-.~ w:;ed- 00 pn_rnitl::lllm.! mo~ sin pa:E=,g(ia: maas ]2'5 ~clas. induso,~. mas ..esms 'll'0b:rcs.~,d.cn ~asla. at:~ diDoo:e sea preciso; 10s md:i.•:dl!!os 1:' mdas ]~S di!!.~ soc:iZiRes PIJ:.ed= d~ lM;g05 Vla}cs, !lim hdbiitlll' ea, IJ!iEI 1¥,-.or j u:ah<ii:j,aI en O1!'Q,,~rnsbJlindose &rn:ia 0 sema.»almrntJe. .
,__.

osilile: oo~erar iUlI3I so12!E:,l:'diilicaMe como an bim indqltD~ :tClll:Li:. oem. ses r;~lJis,l"tiOOo.:oIllimi 00 tti:TI~~ de k !O~ao:a.. la dcm3:[1I:lla~ ]~ ard~ • .rOOL;].1;. filL. 6) Las ~mru:~l"I:ia~ rld~.ru;amierwo.oojjtioo,.es de,cir 12. h

~--------____.

=~~a~s_P~G
nanzas,

YdJo.mi'CjD~

7k 1~ fo~tr.attui(J~;
'iju.e
L

l.i'"~-;t:lJ. £~~1

{]I

I·,d;"'.:;i:iw~~-Wi>_.hs .],iiicc·OO!llI!s!:dl:i!"i1R ()l[Iimo 1!i1![F!:I.1ili'\1'~ p-ei,3iillltiguo r2gimoCn..;: aI mismo Dtmf'O" b nr§l!tl,l);a a a::-~Ptar ~ inwmodi.dadcs ~l amhicfJli)~om.o o iiil~bles: y b.,U!Rfi~ ilti!

eiiC.-.}

j , La

1:a"iJtttJ d

/:;1ldttw

6/;£"/11 de

:I:S:Q!S,

~~f<lrn1l3cioli~

qUi!! se desilnnl!ar;. en 1100ms.ikarum (m d aroo d:~ b. f:~G~e ~ cia d.e llllla vida) ClO:mJuccRa ua I!lI.U~~"O lequilibrio 'I:s~bte. :s1!ED qlI!l!l: hacea prev,eJ('Dt!'d!S ~ro:l1lll1~.dOOles lada. ,.-e<t; m.is jH:G-

roo

lU[td:i!s:f r£pld.'ISo. NmgITrl Fohkma se

te;od\,~D~. ddiniriv.a..mMtIe·., rungLl '11. 6mrnil:cioll~~"':: sa' 'f'm1ida POIll.."l cicm:po in&te.r.m:aGo, Sgo.o Wll'Catman: poT 1m. p~, '3:~, haJ que a:p~n~ec it caJLruhr. Un. ~d:ificiOf-ra [!D~[!ril>t ser ·oonsid,e.rado OO'Jirul I!03 modm-

t::fJ'm.gi.r' Ji1J.(x'flMl's. .~J El!1i!.tk.n,i_e ~~ p~ p1Ti.~iiJmik Los «onOm!st:2s ~~. a_1.i.-lli!i'3r1a..accioo,. ~(2. C[[ ~5 diSMWS £,,fiOO!JtS de la ".jJ2 ~s.~J. iuduw, f'jl,- ei1 mL~~. Acl.ml Smith aro[!~"lil:j'l 2.1~ gJ)h(mw-s~e vendaa les ~ (Ie prop:ie&d pliihlin ~ J!a~[ 51]5 I!!~.idas.Esm:s' ronse;l~ roo. 2JC.O;gid~ de burna g~ pm las d2SCS dom.immu:s ~e ti.mCIi. mtms en ~a' vaieL. ~m. en.el' ~p(ll .i:m:I:EQbi!EaDO,. 12 ~ffi!!1]! de .la j!lJlm2ciN.<!L prwilicla. es deeiz, csciilTl 1m. CDTI.i!i:ciWlI!S
~ .. '"' :II.

aemos

..JL_

w: '''''''i0-iOt-:ll'

""".".J

..1:" _.l' a ~CSC!rni.cr!J

Jt. _ m"~...IOCI

. .,~~ Sw=

SW>

OOlilSC!.[]!!l=.C

as,

Pere alguuas de.svrocitaJi; d!co;[po tlllioo! (]a co:rtges.riOOl dd. :1i:!J.i,_-

..

d2 'ml:8~,9.

~';;

!E'ilg. "Uo
I

-e:

~':IF '~dm.' .s C'"K!ISlO ue.u:w - .


->

C: __ .~"

"'::~3,_·

'K

11_.

U~OIllD
I.

~.

IE

ill_

I~'-

Ii p~a
--

rur~dl ~n're
~'!iIJ

HI1CViOS

ooo..:.ta::.

-~

ti~

:~cio:nts

dKtadi>i'r

(l0f

:xrx:Iri5 c!ldti:inSi deb d~ indiliStriaI ~ ,dcmasiado ntulimOOsqs,_¢ .mmtnos. pB'i. '¥ p,tredm so; ,elfimnad&s «mIpltta!m~~ l!.n.m: h, Rabdad Ji d . .ideal ~ .dif~ '!i~ .~f:fli:a. insalli1abJc:. nivi~ por taD00, DJ]~al ~usici:6a en elos pmt~ , 1l§ i:!I~mcmQS m "~.e • capnmo:
:b.prim~iI-

mi'rad dd.

.' I

9l1l0;. UfM.•

Ilos. de PD.

Jail mDi~'4t1iii..144'1)}Jdt :l'UtJ {;am

/')

....

"G ... )-0

~B~

JO..

U'Da lI:a.IlII:' _ ~'IiI'~

s:~).

6~Wo

ae G~

.:ml 1iltt:"1ilD

L_---",_
~r

_''IL __ :Wonc D£. T'~-,-~'~ ,DlD!& 1:812.


_I~
.I.Aj~

JI'Tlo..)I;IIR.

\'~1'

!Ii.,. ~,B~'
jE::'

,~1U11U

'11FT'

Iy,. ~,

__:_,il~-'I

'·'1_=~'"o.c")] - ,...1i_

i1DUU5IDaJ!.

m~

I~

;;!_.f[._.._ (,r--~'I __ rt.. II-,.'I,. uqJ'- ,'-AJQI£ ~~.,Jr.

'L-'

~
115.'WI1~, 3'Q,1iI
~""""

".. .'.,_1;)s, .~st-'11..· ,\~"


.~ -.' . '.

,'-

.. " ,
I

"J

rn

lig. 21_ 00.


lIIioT.

gpIp0
'"

'1m .L"G~arn~

gil! . -

,dc vm~d,* ob~egs I(t.) DiilIil~,~o:rEl!f


WI~lllil_g jpPi ~
~:iJ;u,;"I. ..

,cmrm5lW _1lli"'~1lr.i1i

,..,.

......'j",..;t]

~_ ,1.14.51.

z.. m a~k,"w-/~ ~ ,'eo


~'

)"'"\.
~Old~

.bJJ~riJ

.2\1

...

!ii'

~:

t ~~ ~ "ii,

.:f

Ir

l;!;lll2ldi!ii'd de, ~!l!Pwjfria h~iJlg,~.~

lig. .tj~ lf~


-p~ern ~"
~r

'C>!ln ~pe)~ .a1nE!fi~


I,",o:~~~d~
1~~SIlP~

cO~~

·m_

l'~.aol

~Dd~. ..~~o,·

~F
1i::B

Glli£~

e.""iJ

una.

~i;:i1tHliI. stfbti' el ~rne~ IP~ UIi1~ dil~

o
i

L ciM.tb.d- ~en~'~

J 1'00 jpcim~ -m.e~~ ·.,d'o..oms:S~G.®:rialles.~ ]1 L!vs ,dl!f~hllJil,,"1ii!! lfir:~ U1fJiJll~,~~,.ie:Ill las iih~ ~l p1fl!~:taSm~cl.GtiL';2OJ.mil ~~rn~ !~pcji?m;d:;~,. kjos-de la.
i;JJt~W5

] !..a '~1id@J;: d. am:'lb~:eEI~ de'~ ~~,


pam
m.~~,

-£1qm~~as~~'r
ii;p..~[

I:IiIlJJmtRmJJ5

';:OIl 1m '~.

)~~.J~¥;;;a;t~1;e

.Q'bio."'f(!I;, :~

rq.. ~

m
~~

~s ~fu~ast

d.e~·~es:sq",man.fu.,"~

1.."ilJ

~.1i.~~
~.

l~~.E[~~f

1Ic:g;i..OOkm~i
.3.

..lP~'~WlJo"es ~ p~~i.as(;j[ur; Si~ .GmI1~,a_~


!!a. va..
~ _

~ Ull:'!;1€$ ·die cs.~e~.o5 pillS3&os 'a1bt~


.~:~!!".3I•. = '<IiwbI:L:~

*'~':J'.ab·qH£
@!

~~i~~

!!Io'·~ll!~umps.~,u0S1 ~r1I.a.S,.~

'pw'l~

mmid ~I:'~e:.,
W!J,lil!~'~

~I.~~!ID

.
~_~-

rn.pid~;d!ebs.iia\l~~i 6p~ ii!li!!~ ea h lot. ~~WI :~ti!I ~oo 'pj'i~~drnl'C ~~B: s;~

rn.itil: rn.~ ·ik Q~~J~t: tr~~ de clic~ ,a mcO..1lla...rn.'i!~tlO, pm lor.~ ,e~ li~tml: p~g1l~; ~~ ~-~~ rOOrrI;5. Y b; wlp!l1!iD ~~~-dl!~ etlb'fk1mJ ~~~'til:t "" .ros.2:I!l.yos .-'. _ .. ~ ii._ 'lo ,iC',",~._;".__ ;[J:r 1!Ii",,",,~_d: "L_~1I iIi,--,,-- :!l _ _ l1f=po~.uE!).~""C'~ " .h U.~Jjtlrn . .1!!Iiil' Sl1UJi!:I".W::~;cIW:!J ,it ~tn\O' M ]I:IS Y1~. ",,~~:p~~~:n:il!lie~~. i~.@_~, m_; ~

~et.

i'~ ~: .i1 .ilii!~];Ut>o

~~

d.~{j·jr:1~t!ll!:'lii'o DFga'P1isFm~)!,f la.-fmmariOD,~~ d~!I: id:!::.csior~cG, dre. IlUetro' cm~ 1ii':00000mJiliSo;.12l~

9E!Mideo~ene
_ _

-W!I!a
_

eJi~"'Y:<1!,
T

·foEJmicllia. ,~ k ·E",h.d.
_ -

d.

--

::;rg&s&~~oo.
~.
j

Mem

I)

en

.~i

oomiae 100 ~u.m.mil:Qs;~cr:kc1~,


.~:ll-~~~q~wmo~

Q~

OMtro'

Jfu ,qi~ P'ao nQPi:!.c:~, ~ 'Ial,~LQm~!I."~dr;n.-mu.e:Iilo ~


e.,.. " _ _ ~IL ~

'~.sae

~ot!a~8!'~ p.~
':lJ;::~ en 3iru!11~llim~
SOlii.

~~...qaljlv~"Mi;e\eD!

m:a,.o!r~Es cd,es;

~~parr.3L_mIJI~I!I.«
~

~I ~£:_~ ,Ci. .~

~~fl:"."Mlm. __ -_

,~d!!!~~

F~~~.'f

.(lst;;lsp:ar::i~~~~n~
~Ol' ~]~~I
_ri •. _~

,Lidio ~ ::::'":'£_,d~

,aUo q;nr;1! his· ~.-.,"S:. ~


:S~.

~'ilbandi.~ ~cen en Ia p"(')cif.triac; ~.

p~~~=d
IS;~

d ~J

csta!h]c~

ironl"l~~m

·ti~

~~~!!r~'LI~~~7'ED_
.~
~~cim;

d!1i60£!5 mO:l!ltmtmrar;~·-, e.hi cihd!1lid-hism~ oobles~ a;lmlelU~fo.~ ~. ;: ~l~amlDl!!in.pm'~, d~ kts.nu\taci£me~ .~'CS. ~ I5C" l!ilji!lI!= ~1iIlI1iI~~ .~ .qis.-\'la!J!e:s,: ~~ ,ftv-im.&s b;I~-pa)lii~ vcrdesoompE.tt!.d;!oo5i m. dL
'e.

_:d,,~." .·~~.lmI.ma"\·.jmrli,d\e"ms~t(~~ms~~.ns~~ ser .-:'~"""'_ ..... ~a.d~~ mID~i!l!!5 OO~~.es,:_~~~ Y naV",~~~ Los e.~s ,ci!!es ~ ~f:Omlil.dOll:es .JilllLl.eD.iMI, " s!e ~_,.:.;..........'
....,_",~~.

·,~~moaD~~l~JK&nle£~'1r.m;a~~~

~~--........
~

'W,an hkia.

dd. (;mrnQ
1i0~a._'<'.,la!S

XIX V~mos]!a

pribl!?calilf.apl3!E ]E!l,gds ~ksm.:'J~-es.:.ipn;

El

dMtpdw ][~ci!j\:_-

(l;n b ciw.a'd"mja)! bs,~


iCa!l.e
~

~",
d. ~~ -i3:e. 1M;

rnsas sblcias;; ...if'J~ ~Iada!s'': i


es

]alTie~~

... ]!'.I=~~I: ~~;o


1CWIJ~ ~~~~

.;3b:wl~

t~~

pK'""m.cfus~
2\

'~1B

h3~

~as ~ B!'.a."l.l'!~ elm d~~i2l' :mi;mu!~ a\ '1m ~,d~ CI!ja st!.~gm,~cl mm~~ .m~, (Djj,. sai~ ~.~

~rl hall:iiGtl!ltm..sC:bm~iiidit .~~ 00J'!s~"Ui~ a~=ooIa'l>.


~~

[_,:],;: &:vtsU~ ~

m-ru

~~~'S.y~]O!lJ~~~~.~biM.atll,d~~'~ks ~tca'ril'IiJ!05 d~'las ~aI!!~m!JI~~[!a cl"A ,~'t:~ !las ~.m 'mGlLvaJl.§'laloip~'~stwit. dcs.rnho. ia~;um .~~ ]leD!: dc!l.rhmDd~ .~.p~ ~y.mi!Ilil'CPfitSC[!Jci.'!:'ili,~~roo~ti~~ !ha!am;i~,
c:!\m 1;Il!,1!B~. iIiI'I~K~O£I
• G" __ ...,., j""
I~ ,,,., 11..,_

~1l~':iDDf!~!JlcmIr: m. ~c,.--

~rn.csmr.
.

F~

'5J1!.

,~Pa.ik~
I~

[lJO

es

p~~
.. ~- -

h.du..
._:c_=·~·.l.L 'yJ'3
'jj~

lil.iJ!.lll~~~l,¥,.a'p':!if:!.~
;!I

I'

"'I<..

_ .• '

"" .. ~

~.

TL

.!2l=~.]ilL2I.'"

IDiJJQ<

...I
pl.

'l.E>!au'O" CS,f~liUUl~l:':

3=_~__~~tL_·

'Ji'I~ ~.

Ji'

'E~~

n0-

;;.

La. mill:a. 5m: iI~~iiLc:: ~q__~ e!l. pIDm:mli2til~.:p~.d!lr¥:r~el~{!!~ 1Il!]2~'Dra at; 'l'~ce' '" '~ •. i:l~ 13111~ -.rmdiima: se !:~~ 'm::s 'bI1~,. '~~)lC~.1a!1llI.ta1il' m.~ se ~~CIi~eili~l!l!rn\! pmIO ~ 00.

.m>ej,ru .g:ue 1..1 kmisma ~~dl~_C!E1l cd: ,rnID1![l!l; La:s :put;d~ 'Son. die' b~, reB l~de·~dm. Ia i:;nmi~ es 1dte'J~~en .ltigjlL_de"~ja. el .mohlll'i~e'rlb£; OO1riGi~sGjm,~Cl!Lne primr~ IllVoOOY ~~Pbo h ~~.~& m~b! 1~~ciG ~ed,c;dm • :::JIt~" _,'1:~ =_ .. it ._~1~ JII ,d.cm~. :ws ur~~t:!tiIill!GlO& ~. ~6'UQa!l'lC[]§ IODEI. i;'l:!;;J.lU,51FGL"f

.m:m;a

.:I: '~I_~~' ..,,1. .'. {bt:: ~. ·ro~ruU:~l[)a b! N~mo ." _1 "" .:II·... 'et ,C<@,adtn 1[E1i: Y ~a

w:; ,~
' •.~,:'I!_._~ iJI~

;:i\..

.'

.!lI.

·.LO! ~rntlJi1l-,

en,

:s--tmisni<t 'pubdc ~ .m~

~,;,o..

GIl'S,

~,gp:1!~!

,.

~e;r-

;al·~

,~a:r:F,2Ca~~

JIi_

~I~

,!,

.31-

m~fmK~fiesf~;i,

~ii!!S~

d.lIzIr~"ae"
:SIi. niwrn.
"lltl';..,-

pcaooJ!);r5J

I:(l'_ Ed~

y~ .I:i~!ffj

,r/s' 1.:; !i~'

I~

ru ~~~

134,j.)

• ., __1_-= :Sin III~JJI~n~:

~..ros. d. j]1i~rd!e

ro-!S~w.~
~
~e&

~~ ~
'I:I!J];

La pmm<l!m ~'1m pe~ ,de cit:t~i' JilL ft.llmado lOOmO m~~i:S; ,[li~~011\ ~tm ~~orlo '!!!:M en 61~ lI!I:Eli .~Ddm~ Ii:!:e imI~~ti'!,i'$mtti:Jl:rnd[~~; dc ]~,,~~ ~00e!1i. ~ ~&i.oo •.~dp-

ac

" I~!ljl':=~~pe
=~c~

b .~~dih-:l,",
-. mtre

d~lharn!Oa1.me!

~. 'OllpEoNim!tlJ.cIDn

1._

~
c"

!!!!QiI!I.j.",~ ~as'C!!l!

mtci.6Jm. dc.las d~oo~'J


~~

~!

~,~ ~'!S

H~ta

WI. !iilert:olpl!ll!l!'ID •.

D6an~a::ss-e~d-m

IC~ p~IGilJ·
-.l

O1It-j~~, I~;;,c:t~~

~~"JI!lLolha

:SWJ0l?-iQe.y~

·m:as.loo,t>ro,r:esba!rriasl~g~·'at !~Ib,lgarl~mJs de.>(dW'fu1~: iI: h&. de:1as lE!~lEtcias j tk Jbs hm~~ 1:e:l_nS deJos
!~~-

de:las: acfi~i~ ~. .il.lo .Ia!l(g€tde &S, ~'It~m doo.cas ,J!.c~lliir:r~ las 1b~~ y 'PQ~ ]00 .mismns ~lcioS cimIlJ~'PfiJ~~ .v.ag~ Jt,:s ~es. j~~ ~ :mmi:os.A&ed.

~1Il.'1'Ont.

~~gi'~

te~~I3i-eliimi-

~a\il'0 :.~'

"mldi~

~. ~~cs. ..[as. :~ca!5! ~Lm rnl.d~ ~~.!!:"mjDiln los ql:lXS~


5Je

, E~:ek

m.emb

00JlI ..

d del~''fi!!lji;w<'1!i'"

a~ ~

his

aiSai~ 00lI1 SW>

hum~J
qut:

lJ ,:if.,\:earBa

tt~

iI~"bc;.

dl: ~~cc;-g.

]as lbmnes ferifirioos ,de

.JIl~~~: I."a! .ip~"1C mHrnI;@: sc_Hrr,::nd,,~ EiW,di it!:! b: ~ ~fiI(dga. St;!bu Ill: ~eiIt¢ ,de: ~ W:'!~ ~Qsa. ~ e!!. 1M:: 'yo St. Gro:rgc~;s: Itwa:.
~. IDi!I:!t

{[!la, o>!:si'¥l~ o

M~~'l1:~its
,~CIiI!

d~ ~.
~iI!I:~

H
~~

~ ~e riud¥il S~Hn_oml:~.m = da, _p~q~gu~.iI-!:: ,,~:;:s,. Irnm()<~I,eii?1~ d:p..liIdJe 'no ~~ru~~i!U~:.b:ml:ma.;; lls
mmffi~ma&s.

~.

.~ de

:b~ y.~~ las diilJIc~:lillO' ~p'litim=.t.';Im.sm: ;piD=.ill.~uri'D"'~N~ ~. ~ ~Os 'm~Cil)U-d(i['l re;;I. peq~ 0, ~!!!i!l1!m~ ~ lliibUitrad. ir.~i:1IlJ, di,c'!6s ~m5:>!(!IS ~ d rpm'S~,C!!I
I~

1m p~llfl ~o, .~&s. ~9.~

~~.!Qd:as-,~'

.~tW:s" ~~,
-~.
m!DIJIIl3I~[,

se'~
JI'jI~-

~~
~. ,2,

.'

ilIilliiF~

~.~.

]llt~DJt~

." . . .

~ft ruoo '. 1c 00

'.• '

~~:P~ ~i Hmlil!l~m. ~

d OO~OI.
ClI!I.):ll ,~am:1i!EII~a:

de~

lcilll~d.fu..~~~

de.h.s, ~as lC~ m .~~3:"~'&ruClS~' ~[l!,~bltta,..p ,~a ~D!a, sido ,oo.ms:rui. 's~ ki!~' m. ~u ~s: d~ lalCCSC5p:lciG5qg~ ~y ~ e'II!as ~.m~ ~5 ,Ilomh~ E:!:l!]as, pwpC>~ ~gp!U dr:!. ~b~ii!:!~~1E
I,l!lill.-~~~.Bmt~,~e'~~.~~
.:l~;J!i"'j
..... ;0: ....

Q'Ib
j' :~ ~
>f'~

'.de:fuln
~n_~

:;-";.,...,

~~,,,; ,.-.;,1

- ',,"

.-

_.~

fiO

.'

en ~~

r.¢.s",,~

ea W ~)'om

..

'" .

~.~

..l' __

.:11__

\1I(e~~-

::L ..

mmli! ias!':

,~.

,~

:si'smmlatdic rol!§.~ -ll'I:Ilcilad~


<eJ!l,~iot

se ~~108Pilp plmll hi ~a.a:


alKDii:

~ ~ ~'C!" ~ b _dda ~=.allll~


mf«lCm
~J:l~

b~ta!D[c
'~.
~E!_"-<!:

m_ fflmpac;!qiOIEL

,coo 1ls ~cinm:s


rcmn:;:;i], .~ ~

yoo .~~~ Imtp~ilo Ib~ d.C' 'rnnr


J.g.~Q~.~

r1.rnwcarllos

oe ~CIi., _1 m.los 'iiJiuc dCim!MrnD ~ ,aibi~ qu:c ~ g.~ oon Ias eall!:& Si d_ si5ee~ de o:msr:onooiO:D1!ID planibcad2:·r-a af«nbiii b siilad de b bhi.cm;licg aI. ~ ~;l ~~tihm~
de ~~
.CE U:I: .'-.. ,o:ms~

.mal ;'lifmlilada: (;qmo hs casas coostnU~ en ~!!na;y dF-saijc .imaim se eaeaeatra ~~' ,~ d miism0r- esradn Sl.l~ro'I ~t'~e~ dl~~ de :h ~[I!tmmcs. LID5 rc;~wesi p>:efi'em!!.'5a ~ de(10~C:ciOOt ~ Ia ~Ilnm!:a dd ~paciQ-,- ptJrq!lleles da.h' ~ad ,ile ~~ nma .lOs (l(~ ~ar p2gadoo -m~diiiln«:' l.pJaJ~-mk a ,;aitQ5; :CIl! ]~S ~W ,QiJ:lli. P-mo:1 l:U~a .~.
EstQs.oomI:ii:l!aO!es'

esta.~.
.JI .J1. ifi)y.Ci;lIIIDiS

dl:"~aar
es

.a;

__ .1I ~ KJIIlIi!l.JVl:i[

los '~ell!
, :mas

p:mos-~mre
n~:ii1..
"

proXimidad de. lii (;¢S~


cial~"1-b
~es ~.
i~ml~

pane P"'w;"~lm~

... ~

bE ~~.

._li

DIll,

~e

~i£-

,~

hs ~ de las casas CIOIlSiii~ ,en1:Gld'i~ las -iimms ~~5'pam c1 aitt~~do,&


tn

a\solmo;;

~e!il-

105

[api~~

"1 cmIlO u)j:i5ecu.eIl!~ ~ diD ~_ci&djj}Sc ~bi!ati:1~-.

~~~poco I) m:da m'~Cfa!:i:'a~rn d.~'w:;m dc :~ iiJqaiiI~ ,m ~J:FOIl h del 'ter~, 'Fe..,:[GlIIISa ih: 1as aisiS rOODlUd~~, ~:m. ~'C~ ~~~mt!r
lDS

Mfldg,_!lf!$: d~ -.

PI~~~:esc_imcil5;

~(~

~ hal ~~dO;.
I!mI ~[]mM:I. tii.

Les '~i:ZlP-l'am (Ik~


~'~35

v.rrias i~es ~~ E~ p:mmJa &dEda 10$ ~ die ~ !!!IlIa l'ucm; ~or


1m

at. t!liSmo

sblio

rdJ~'~«m ~~ no se o:m.'>mt)-m, Y-l' Ide (I fOr '~cs~jl!lm!.:ll5 dc'liOlS~o~


~~e,.

Vamos h rdlesctipai6n ~
~iC~,d~:.

s;c 1Eace:

un, ~~

dot~sas,

DC!Illp:O; 1m solior .~
'S!: ,~~

~-la
'~1le~

s~

... .c:~cs:a~

aseces,

.m!IiOii 0
'Ollm_.

.~

~1iIiI!X ~

ha3!' '~.

-fmi~dua c-;ill~6D.

en 2m'OOs c.-m-mI,OS

d a1Il!¥aim:crim. ian-ido y ,aJ! q,m(,IJj[)i3_d~' w ~M;OCbo


. qlle-d!m.3lfu,~

rnl p~ pmo"YPOl:-:Fqs ~ se ,Mm. Dcm,2s dd mlm) di[ parin dt:: ~QSlalS~fS

de ~ J

rqt-r.e:OIi:!lCB._k, 51i!~

JOE:

~C!rimI:cs

paso 0

p~Zo

m~ ~
00lJi k

Los "~#5' q= ,AD ...,_U',can,~ ~ mfcrim- ]OS mi8 (ll~ilii:dos.-c.om~h


teI,";c.mi.~,dcmt',ll·,.

'pored

pos<:e:no.'

1:a~Jie!ro.v

i~~dW.

-l~t:::5;-~m~~-!~'R]hs'E~-vmis;~~L_ dis~ci5i1 de hs ,Cillb; es ¥wxima~m:tc~a;

~ 1IDI.]]py.o ~ profuli:do•. :rod-ca.r& .. 3: los 'Olam:l W~ dr iilw iffiriC2S, de-afuns 001!bs..~ -de ~s'g,_~ mMi~ h. d~o s:c 'm~~ 1lD-r;is d_~mt'Os J.c:iJ}~ ~am~mc:d\Js; F p.~ .~-sI!l~dadl::·paiUll::s-~1!S ~Iml@s WI total iclC- .watt»:Diril fED~. ~ ~.~. ~ Loo t:OiEt1fP:sOfll -wq:os" ,S1/U:i05,J ddn~_ pc~'. hs'~ S€.m. ~ br0sa5J CiI. ~si!l[ pa-riD).~ Y siD :ak:;mliariUado; r~[Giijo are ~ ~.cadDs T~' .~:panr.s :5~:~~ tm3.canridadcmDli~ d~mmtmdici ....... apGWci~ yd~; d batmMm ~ ,appt¥li PGd~ ~ciiOOCi ;y Qi~dal Y1o!llI:iadaJ,XIl:- h~o ,1iI.>t- ~id_lJlICC= dl
I~~

.~ de dUmme.a;s,CefihriGI. UnlP.D;.~d:e:mllii~y~lm;;a. ~ p~ 1\i~ pol:- hs. ~;,!a.l!l su:cirn; OOm<i' los ~ qUi! Ii;~ ]@s mGiltO~ de Ol:nizas y t:~1 los ~_

~.

~~~~~~~.

IftI_. [(~

m~~

1~f1'e

~ 281J2;g.~cs '~'iF ~

ICU

de IUs IlUQijW~, d :1lL:~D' ,dJ: &~

de

J430~ta:

lig;.. ~Q. Uoa


i![1,!Ie

(!;..

:omwriiGfadde xmc~,

y"~dOnn~

~mpLii..._ ,eI!iidmme ,dc Owen lillie i·SI1.


Ha4

18,~o.. t6]c;a::::;c di~dc '~ At;ia ~ d hop3, y en hs. ~~ t:imiadm "SC d:.csanOl]:al 12: epiaemia ,gWiigmda a los ~. ~ Ol ]0 mC!JOSi, Ias dJiciencias hijj~eas, es ,~c~, 3 mftmi1mie. :at pciD.cipiO ,dc.b~w:ad de- mici.ui-

~~,ru;

En iErru,i:ci.,,-. ~tt JaIli!Q.llarqah de j;WiQ los. ,es,md.k!s solm: b. villa de 100 ODraos. ~~ bEdim pOI" ;gupos de k
- ~~ ~ .. =",,1!" ~~!i:l:5 .

yca.bJiliiOOS;

".1~..

'

:.morncsp~~e.IA

.....£•. _

_11;

".:II

,_

rev:w.'Uo.-nll;

_~_

"r

de 1:848, k SC:§lDd~ B..epUh1i£aaprnd:m.

lJla J'.[tidama.d6 iilWri~tie ,.. dden:dida pb;;rin.lit&nnCI!a7 m b.. ,r~ca dUiJ:"i'm!l<gJa .pcim!.~ mi~l de ~'a. En lQ;gk~" un ~ 1(1:1: l1mci:o~y @ho.mesrOO:'" -~ ~li3Ics pwma.ne Wl.'J. sti'Jk: .(k: mu~ whEe las wadi"'ril:nIl.:.ll!S ,a,Ilt·~ ,~ ..bis iciuita_tle5>~ti~, ,m 1M2 1,8M if 184.j "! u~ ~~ m.d blu:,o Gimdo amrcrillHD.~i. Los p®res ,f;jemplooM~tcS a las ...o1aLOa'S, Y' hmtrias Gh~ sen 'ooDll!:5&l5: pMb opioioo. pib-liCa F Rao::i~ y ,soocita.
ml!a

rsse,
I

12 IeJ sar.wla1'ia de

Estas. lins l~ ~"f .las ~~adl<ls'31 ooililiiinuaclOO Cclil. I~ (US6 l) Y m .~ d,m'~s p~ ~~ro!>se m:i~iz;n-*1iI ~_ h. .~ .mind ,o,d ~t\::l1 KIt. pa_g ~J:m~ 1~ "ci~djmf.1001111. ck. ~ ~ rei ~ ~p£dl!Q~
I1

.~.en

mrtt!I1lji'~'I51!lL:

rnsian§ ~

(liel;ni~~.:m~ aims;::dle dIis, ~ ~I:' SEa -vm::a~ la ~.sa.~-

Ea Ja iI~ F~
~CS~

lea..et v~o

dc' 18 iI. 5m.

-ailda:JJi!£J;;,

.!:!:aOm ?as
~

184'1.

l\evofuaoffil!i.'iiaSi.,pO]~"tibsJ~~

,~..mliJ:y

",-;a.._

... ~
_

v_'-'''\

-.....::

';_'--.'

iiii!!
.

''''1c;., 4..
~ ,~.Q.

'iIOl .._,

-..

...

'1!Ii.

ric

.!l mismo
nUCDJtiQ!.

JIma fiWica.: ~:Cicil!!lttmrnli:c


-.......i"5".

ne:mpu. 'at ~riOt! s,.,...m",]'1-ti.a:lLtjl'm"l' de. ,;:qw~ La Sl[II::icda:d. I.d!lrionailwoduce m Id &aal!;s;m~ mut:: 01.1(!Iaa ;;;.~o: Iii. nu.el!ila: ociodla.cl,~ebe 'fmdncir ~~citls iin;.@s 1!lUellalS, de' .miildid:l;1;, ~d3l!i. m-li~~ canl:: nna ciU.dlt!di p«J.llefuis pa:..al ~pod.aoEgf'liIiiiz'~'''Si'"
p;rna ~C.flL '~J .1I!ll!ID5afici~re.
gra11;1~£s
[!Ccib'1ElJia

de·

mIinrria,. pi:m, In ruficie:mmJmtl:

ooa vida! emn6:mica'."l

aikw-,i1, oom~

tatrranlle ooondn. escueh'.; bililill'~eQ, !f~ dt' uuni6n ~. a;,ilUl.:_ IDS); cspaoo%Ye"l.'illlS ~. :~W$',. omrP05ld1e depo~ AI. 1Q~gp didi.' pmm.e"1:llD" '~Ij;!I""" ]!llS prome,s ·~bs, casas y un ~ fl~' ca)[e::;.; ~ a1J~,fus csta:M~JtOS m.d~es..l05 -a!!Im.attneS, la I!a~.h c:eATe~, 1fI. moIm"O~" ~tadri:o.14$ ma;'ilis el 1,_ Lc _1 1:._"1...-,' • :--.I' ~ 1: .-- ~ . y ws~pmwCllOO nlii3a:es. Ii",..,r u~Ja W-rnIlWil!a!l!cS. m .~ p-or....... Ia 1ln~. oo..'ie..dad .IDS- :m:E'~ ~[ .!i!lIJ {~~ 30').
l\"j"~

ESlle pro~ao ·file p~d.o. mue ] Sl7 y ]$.2.0 ill&~bi~no cm~~es y .2 las ~.rid~des !~ sm. ~_ exitp_
OWCEII pNv6 .ale llevmo a Ia prau:kae-Jlfil: OJ.~ ~ia en Am,t:rica: il;DEIirIfI.E6 'CmJi 182) Dill k!IW~, I:!I!il iDd.mna !il.~ U':~lll:::9a.. ~ d~![l'lft!!dJlD~ddD ,[fig. l][]~ pem €I,e~6 'iI~a a, mi

F~N:e6.w Ja! 'eliisteJtL~" d~~mw


despllfS ..

_ft~~

.~

ai~

»:

,I

..

II
_

I 0
._

I 11 . 11-1
!
1

Figr. 3-1~. bnta. F cs.qlJem~~~ dd, F:alam~:o d.c: Fomlm. o~clla: ,de fuJ, d~[l[ E :~ 41;. en n-e:gro -Ibs .. S I~S: :t1iJl~ oohE:el,e:w.,.

III

;11

J
1

'nib U,. S.Co:iOIilJ !~Elmllitica .P~l!:o:io ,. ..li'~~

cl~

z, !1ffi~po:sil')l;)S Je ~~ i- ~~~ms 1ci'i1=(!~. 4_ caJf~ sml~~,';ld!ll .'L 'R"las; .~ !',ruruoo

6,

m~a
ri~~!;

enaIss

'l;(iW1j~S

de ll'!l$
V~

i. ~~n~ haii:lt

hit~:os. S_P~~ml!_

~nm

p3.t;l;j::s. d~

~.iI'rioo meIii,e'fiI!S~ La
qu.elPdj~lQ500~

!"'d[rasad~ 1~G:tlas _m~qru: .~h :~~: p~tl1. ~ If~_ ..::l'~ ~ ,_"l,... ~ '. "o:~O!l 1:_ u~as i~.l. .3>' ~!W,ea ~'): i§~mIS '!.ilruI!5ll:a !Cl:'K eom1lm~ w~ ~q~ ~~~cl.Ql~ ~,LI;I!S 1;;1)_~ ~ ii1]r;;l<jan ·m 1m- a~, !iI:iam~lSdl~ kp;l2n~ Slepd:!. j itt'rnMili.; .~'~':SC: CQn~!:tII:I'.~ en d Imn;:~oy los ~:;:e:; ~lilLbuiill'diiJ.1a ~fil!¥" :3il;n[). ~:e mo'tLdlJl ~w;;10I queti.el!lie ,~e oo..mcdlt!o m~ Wil - d l:~iClml!~I.'!:ut~O :1= • . _".:!!_. '. 1f_ - p~ _ ~. m~r~ p~~,~~I;'m:];<t~
J;_ _ _.-_ '~'" __

r~b. ~ci., ~~esOJ:jb,

1iiv,a51

,d,;::]]!,;::-v-atl!""

:.aI

c!oo· .d~I;I!S

,.OEl!C1!I)::!I!i.i2"

i:'I!IJrnmci2._:. ~

,M: ;a.'l!i.US; «l.ilI1l?iliellWi~Q§ C1'lfi:'C; ~8,50y 18)0'. ~iO!id.Mtc:. ,~tc ~ S~~ IwpociGl. md~, ,de tG~ B,amllst<;!. G~ IOO~r:PIll:lL ,sus
~~Jl!,
"CIl
r •

iI'j" . •

"''''''"iSi:W

d,...,., ~I~_,

. .!!.._ J 'eD Dli:!.IllG'loa

'L _

,~

•• "

J~

=-

,ESlt"l11S m~dns ~ ~~f'tilI'


.glll2d

"~]~~]b

,m b ~prl.0l!I.m: ,rm~d dd s~Q> ,b!is,~iJlLq0I]es~cas Ci!I. ~ .~da

~[,e!O:S

~o mill}'mM~ro insp~@ em. d: .Fa!fuJ~o ,de. ]f()ufitf~,lbrn;a,oo,F~Ii~~ .(ell que ,mail Jilimijta, ~efO': 'Wla 1Wi,l,!limdi 1mitamiliz).@..:.odi6cin:p:rmalfil, oornJl?rien~ tF~ bllo~
Ug

&el£~~O-~~~~~l'031~~~"bk$ f":IlII,ef~~ (JieS;P.h~. elI.:a;,em'l:d" debltltem~ama;'lJil,ai<bmga~

,:J!!CS

~a>~s;

d~ ~~

".'~.,

~d~l6~E!t "'. ~ri~ (!j~ ,- 'cs ml:C'J!lime5", ~ ~oos "";las ,d, leano, 1a h\l,i\u',drefiac, 100 limo'§: Futilicm Y' 1:00 lib~ se ~O'.iJ1.I:~.alrli;;g ttI:if[ci.05 ;m~ :}t it:!, m[lj~J ~cdlaJoo a!dado par:: a. ~l!!! ~.c:EI,d;o, pm Ia ~~ddi Ide .: (~. ,$oJ~i i. A p~.m de: 0~ '~"(!'mI _.J.£:' • _1~' _:1;: __ 't.~._ .1l_._ •. IIQlOJ~.i_]' =lnCID' ~~ o::.l """"~~!O. ' ·pasau..:iU a', SU <!!.~a;a~_~ .il, ClIl poi:; 1lWa. coop~~ dt:'
I~,,"~

10;; ~os; .

casm iI!,~o:;"I~,OlSp~i(liliidO!;J'mW1£urs~~m

moooo. colecti,ra;

e iDit'eIlI:tm~lm:..&Jo:rmai~i!:;\1iClloo~ &13

~I

'I!:l{ttsJ.'lO';;!]]]_crn::e

pro~tSl:21!iillf~ oo!Il.ruci\O~~ macrqr12Mc:s id1~b.. jci~;~ ~~IiJ!~t: J~a\t:an .. ~ vez.~~. deffi~tt esm.cll'~rulmfiXil!K!litm:l~ ~ a:~ Y'" Jlao ~mari6nr<ll.oonM:.5DW w:d,¥_l;(il~"d~'M1jt
1S .fiijEr_q.

.~li·~-r

It! Jj~~~!a ~7tJiz

"'i~iw!ffrmff~

. 1tt:JJqae~eu;il:it:;'li,1a.~. ;Iilrmaii.'lon :~,it!:ca;

y .. ", c;n ..' ~

d. sj~ma
avqlli"i:~

ck iittr~ses ~rn~,
.~_ad.()Sc-_b.
m!iJu:jl~

--.l;!o.mJ:lc.~~

Es (~ ,~ q~ ."Mt.w:~p~ i~",~¢<di\!i! ~~Y'a r&-'Ia


CIl

'qiiC"

S~

irn~

cl 'p'~,:ri"rnJ!) '~a

,.
Y~~===I''''
'

:,

'.

I.
I

Ei&
IGIlD!.(il

314. e
,~

..~
.

Fa.iamilttiOI

_~Qn.

,dH

Iltisba;me",

FfOOim~,amm-

~.

'.

:~
,,1~

WI
~

:k==:;;;;::;;;:;::::!1.'_

.. .' ..

~&IJ~ nnmmcs £. ml!l:llda p~ciP,a1


A~\O
~,~~

..'17

'1 '

3". ~'!f

'r-

z l~mru:ic6.

~~rn'.i.QS

.Eg. ~5.~~. 00 resm~~ i:~


J
.madid)m~~;,

dd~kliiD
:; 1"

I~

·Gmst
r:~Jm£i~
~;

1m.

OOi"m.:a.: 1 FaJ~;eri[l;.

:4t

~!oililJ!S

il3cflj[![1@ _'jsd~o.

~~.

,: 1~J)s ~i~"1 Gll:n:Jlm; ~ p~!1Jpe-

(i1all!D~'
.-

o
I

1.

0;;(1

,
~
LI

/~~i g
!.:


~ ~ 1·
d
;!!;

!f~ f li
.ift

.t

,!!I!

.~"r---L,:~ . ~!11 "~


"r-",

iii

,Ii

I~

~ ... ~

r
!:'--o

.-

h i' 8

~. ..;
_I

!t5

'I~

n
~~

" r:
......-::: H
.,-1-

..
!j ~

~ ~
It

~l

l' A

;!i 4,

:i
1>

.E.:n b ~""!2riQiJJ;

"~. ~i=u:~ "B.p,a!i!iDi~

q~iOas.,
b~D'

e. mccmari.o.

j[).~8!S;

..m;.

.~.
po ~

3i8ltilS:,'tcH k ~_de<l.l
IIttlI!!Ili)rd

.>1" dm'im~;

l:t:~ro~~~h~.Wlil~d~~es de '"'_erni:k;.;~~, l~p~~de ~ vi~l:ea~ :m, 1el1.11lI~'DCS d~ 'll:CSape~ .Ill,," lJO'l"ll= J~ ~a!C~M; o-s, il.isrnli!JQoiIJ ]iEi~t d~ J~ "'i;j;,rirn.~a5 ~1i:. g.LI.~~c:l~

ad. E~ml\l4

hido). R!lrm:I;ay~

ddl~·

~~ 40 ..~,

dd ;piUrl!:munm: raJ1,.iaw ~ .~

~"!U"~,

~1h

Eo li1:.pt:mta~ :8,
;!;,

es(zal~;

C,

~~as;
SI:M~"_

D~ 'Mimdas~E~H
C"""",

.. ~i~'-

ciolli"/Z de_ ~

mrrail:a: :b J
~

a. iI~was~

b.1:i1!l!:i1~~&

ft~

fu~~[lts

>m.
.ll

r-a-$~
~

,;

C;-~Jii'
~·Ii·

D
-

"

",.
I

<OI;)~~

Bi~,dJet~

Jd: .Fam~o .M:ifattI _


«OIl 1tiJJUO tm:!t:!d,~n:!I.,
~G1Il5,

C ,oo~flJnm ~t:ibr

D 00lmc:iDS .1I001CS ,ioOO ![IlgilnS. 1! ~~

rnsram:a:mc:. rnfi,,5a:ias de- jl1eg.o." c;mdiiilliSy hho~os.JI 'E ~~ p,Db~L7fl!5)"" Fmn:ua '(llIbi~ F I~i:to i:!'C g;s;s .

2 L a '.' d d . .. . ' Ellla,··


_
,

"I'

"I

--

'.

-:.

.'

'J' Ii ....•. _ POS!.·. let al


"('-1

·'b

~ VwM'''ttirin ii~I84&~e
d·e,12l'srmetdlat-q_n:e~

fr.a~.o~.

ad .'., -q~ ~'1fan. m_~,m:M~~


lCSl -mae las
D..b
_j.,,__

C£WO]OO

m~ J1:oc1~O hww.<! .regW~e£~~.s;_de:

~~{!IIos.mo~imi~ms

,l~1'Od:1;l', pw;l~~ han


J!,a. pri:m:~ mi:tlidL aix ~,el(amen~.
'e!!~; Iicfcrn;!:;!!S ~

m:rtllie.das~elI'dt:;J! h. oo:d~ q1lJe; ~e .ftil!l~1l ,bs,

V' ~~'- ,~.",,,:_4'~,,,,,~,., "';'~~r","" '~~ ~.~~~~ ~8~l~'

m~es
'-~'k
~c

al ~i~

consmD~
om.--'" ;i'I-'1U,,.
...,,. • ..JI ....lJf_UDJ]_~·a, ,

(11.•. -_".'\1 E:.. '",,~;.. ~.;.l"'~ Ji E:~6Q:!3!!, .~

AL~ifo_JI,~ 1JrtaliJ~,,C~~,eI]! d'd


w;.a5' c.1e
1~~ ~,]

'l:8,f~8\)md~
_Ill' -

II ,nmttdL ~

._

~:_

ell

~a. S!l~1

_LI

13!!~ '. '..~!llJ

'0

~ :soci~~

. E::~Tlh"l!..

M-' OO@si;a:.e~dloil'Q6 d podU}l'i~';lOIre!>


~~(6D1.q,m: iklm&. ~:

[917~
n J£~r

ieS
-

Lo~ '~l[!ttmd,~C!IiI! m:mqElis~ qtl,~oa_ ,d.c:a&o;m, de-~~o~_i:S-,[I_c l'ee-glJ' el CID!l1:.iWrn. rodl~ JOt;
lIli~.L-OO.,

la ~si:t que 'Oar.o!Le:m.m)<1 Ia 'jpnrumli ~


IL·
_j

rur.a ~m.e.
.IL__

I '~I,

oonilJli2ri:D.\, .~s ua~~

,~·saili!IDl;rcn

_'~I·_.

:v'mO(;~dW,
CD.J:'~

..

Ji

eo ~

1__

htcb~

(ie-

dl!citos~", D5s~aleli-- ~~ndO:illal1la.teS:il;. NIli~. ~ h1!l.¢,mtB-~ iiC~ .••. ESQ® en ],OSm;ecanmoo ~~es J mcilirnn 100 m~I!J!'5'mc!;~~~. en h.. ·pmn.u:a:mitJd ~d ~(!por:«f~~
mado:res:"l;;sn~ laslt,rnndbnllliil.OOl!!l.lC:S

Brnsm'ant.

18~-il\os'l1~m.cs,
m

de Napoldill.lilJI
,rons~o:ms

&

i.U.emcaru<t"

],OS j:ill.~5:'

mgJ~ClS ,m[l-

1!It6pi:~)
rrnl.fii!i:SCJI,

'Cl;!!I;!!t@

~MQS

,de:00JI[~1 d~

:de ci:tl~
":II__ ~_

Lahj'F~ ,ritil'OntJStJ mJd'We J,e ~ m~ a :'1~i m. ~ gllJle'lmiin~ i1.eles ~ms il!1I:r]n{s ~~sario5ijrlropi~s;-se' OO~~mtlle' m~'~! Iss (H1!I~diociooes ~liucie!js ~ Ja'presmw
~'P:> gp~ :1.= ~ . EI:J~"'I"1:i£U. qnll':'
·II~~~.;J'~_

,~~l
'111'.,..

.fJte.iiid
ii;ilelis
l

se W'nOt:li!ie..a. ~

'.

S\C E{n'Ell~J1
_21 ll~~

•.

~IQ p~~IiC:
I!!il~
•. ~. ~ .

"'I

_~_"'-t_

:f'....~~ ,
~.lJ,,=li·~·

OQiIiElpn:m, - ~~ ""'i:' .1!I!I!l!rt2;1iiLi!.,

1) L~ ~ci6n

~C':

los t:err~~~dos
Q

.]) LM ]i<1r:2S dJt dem<<U'ucion c:EIrre reI es~cio~iib1.m J!_t1 .. £iv,ado b~!:a. de &m~d2!S-' 'be~ iof'1Il2:r ddisdiod~ ll!..~m'lh.n lr,ro:milem.os 10, qtilC': se dije m cl primcJrvolMme1l capf,tlJ!o

]"" aclminisrr:acioo c"t:roe UlJ!2!.mfiUi:':IT.ria: mw~ meW4!rDft:c las !lJ;d~dL-qlre I~ l;!i5medi~~E:~ 1m ~cics en fW1ci6n de las :~~d:ifllas d~ _00 e5!ll<ll~ p,ublic'Os 1-:l:ijan b£ii:bcion easre ]1iJS ed1~oli oontiigll05. 1~~05' se "benw.cian dd~~ del "!;;run1 i'!t"Qd.uridQ.;rO_I: d d~am:do de' fa C1JUokd "fflt_(J. S!Jbr~ (La r~JI~rri!;io~o~ pOlE"~~ 'que l2.. a.dmm:isuxi6!J': n£1 pl300e ~COl" p~ d diDc:ro mvemdIJIttl ]a' oollSl.-nlncioa til!. l~ ~~]acs,~p hItem '1" dd~e crl".iS~(:;r:.rrlos,81astoo de fondo! p_~ali.do. Clem Ja cml se ~ - ~n1!:l!!ltemem:e ----~-- dffic:i1:.
~I]

g@~lq;o....dcJo.s._PiW''pJtt~ Jpri;,radcs

dep~dt: de p6bliros). SaMe ,~

8,)_

Los roIDci

is'

aka oo;st.-uirC':

OJ! k.! linea de 1,ad!.ada. Efe:cITi:2Iumre. ell d. !!!iI!:dM de lias dlJ'(fud~ d.olld;p;d.o~o.1as nmoolii:es co:mrn:::i,a.Ies, b. ,dtisP:(JI;siciCin maswf'rimt'~ es .Ia, d~k aJ 'h-~~lo. C21!l!iI. de uMIc() y msm'bwd1J:r ~,<= .itUiid,as s!1rua,ms a la: .J'JO]il'a de la ~ To-c!!as ~ cl,:..u.as. ~cin~ll"rivicndas .. ofki~~ rt~r.l . Gl~'Emtta:mos,eil ~--~ ~ ~ las. ~~.~ :al~-l :51:ven oo~~ a .a~mr ~: 'f~~ ~dQpan, .d co-manoo J rdtF"~co "! WfN..l:!.S11lS nnOOlrVeID.:!:n':itS:- .. ~~~ f~ de mi:' Y a~ luz, nildns;

jf,j,~

:c~,:

42t=~J_.D0li rdiLojoo de Le lIa caH~d!M.:r brtS tipos dc,ciudai rorg3!l!lIiUd.as sep. ,d pcim::ipfaIlk la cille<orrediot'! p~ Nne:va Yod::y BI!lCiIW~ ADa.\,

.__ .. - .. L_ -.~ .... ..-. __ ~

--

_--.,.,,~~

......... :a=II,;_._
___..,....".,

-_. _

-.......

-.__.",.,------

--

...._-

...,..........-:-.-;;..~""=.:..""

__

Pig. ,46.

La.~a. CoibuSie!t'.

fonna.'_ POl" ,dlNa:sas casas; diilbo..jo ,d_t: Le

- ~a~ ,i\eS:['miD We<! dC' m~~a. &tar disposicicOd!!. la rnta:~fi\7ie.oicl].tl::s;cit2doo. ~~'.:l1a:oe .:fumiEmr Ia W:t:rns~ dad. dJ~ ,- e:arlio vaLg;~ W:Ug...:__m£.!jjr~m -ta~"!.w_:rmr~ en

_!.tclomina. kr,t:S,1de.q_cia.. ~JL~es.[CS;:d,~<!ll;S, CIIll ~ect!Ol, ~~t'~~ puedms~ '~]OEados. €Ie ,dim:; :tnmcralS tlooi16mi'Ol~ m.tiiie: ~<L,.~ eqWl';aI';-.i\l:S;~ ~e h,{~ ~~ad;a&p:3![a: ills ri,",.ic[l~ e~as (I~ chaJeQ ·dc:srio.ad~.~ks \dases ~aI:,om;~.das) :1. de ta iErEmsi&m p.a;ra hs vi1i jtnda.s.:Dlas rorIg_~c:as (~ilici~ co~ m1!l.clias p~a: nhr -_ ,did. de: .k caU1:: c!fS!<j_lU~ all s elases m&s mode:;;as)_
q1IJC

.·mi~-

lR1.Id~=
I

II!~B!"

Fi~. 59j;611(m Ia p~,~ de at lado I" Pbruas de "w:'ri.cniks 'cobiiler.a: deNlJe~'OlY'~ m>(]~md!asi plJt,:bs sacesivss wd~, dela seglmclla miCl::!d ,dd :siiglo K_tt - (HR.,
do.rmd:oDO:;~

p. saIa ,dc:' ,~). f'bnw d:c ,~as en ~m~l'esas mnfoi'm:C ~ oOO!~ nanaas de 1:8,1].

K-D.

QXiIlO!;'OIl'mcdm;

B
MURUJIii

h1.,gm

POSIiFE:liI:Ulf! AI 1850

::J
I

.~

,
..

~rDi:rlr>

~
nes ~

621&3 (anlba). wiwi~cio,.


~_ '11_ ,$,

,auoi<ru a "-L~ES
r

~1;

J!;

"i!'::_

-~

~~,

UIWIi

""&'"

_";',."lJ."

XIX; Sli::'Cnooes de

'Ima

ealle Ia!e PU

ydillmjo, de:h ~V"3:ci6n

::pa;ra Ius

alrunsrlles en &tt Sneeet ea LWlIdt,C;. {Ul4j~

Fig. ,64 (~:Ia.Wjm~a).


A B
Ii pnmer Olipi!i:'fL'I'O'
Il!P

La, clroWci61E1 did. ,r.,Wlff'-c!oftJ liilodemo.

.mwrniiB,OO CD ] 591'i~ I~ d. ~o dd ;[!!g"~.; .2, r~~c. w;lIeir·oo;;cd dd si,glo rvU! Jm~do CD Ia ·Som-ersa: H,o!ill;::de l..cmik:es; 1. griro del agw.:; 2... ~b~s;a:dim)= 3~ .d~;ilgic. 4. ~O[l; ). b~ dcmirnlO!!. C aparam dt: Cill2illfll!ing;,a~ 1"',}; 1~ #0 dil . .a:gua-;, 2. vilv;.b: ;. sin"tm. D :"pillj~ .e, deB~~ C:~ 11 S; I~grilo i:M~"; :2. I"('~ -~ ~ saUD. ~. vdh1h.; 4. pa!<l!.I'!C:;-l de m3!1lJJo~ E: ~t'ltta:[fi usa "0 rn 17'90:L bmaa; 2~~ d.~ ~a3l '0. F a~mm' mn sifoo mroq:.o:ra 0 ,dd s~,g1oXIX.

Fig, 6,j. Eill bG~


lrutlQ

Sliih~l':n'iirooo de LoEl.dres (de U'Ri~'m61iJ'fIs~

de 1,8:61).

h:mhes ,mnc [848 l' ],86JL

F;& 6Ci SNdoots de Ics diques &lT~Go:mmUd!os

i~1

4) La ~~Clfi2C!r&,~::.-.:'d:a~dr_~_@ -fu_g;;:!!a. ~~r .~'('~ i!J ol?tiga. a !(Owe~.!E~W!J! cimrq.:_m1i:mao de -al~en_ aOlll.d1ti""1lI!os ~~carias.E_ara.bsdasesm~~l:m:sLn~d~ ",-lIla~ IOOm_paaa yr no' ci]ej~ 1~"'t: Far.a~ecl.md!05d.-tm2ilii~alaiCI' ~p.ar:.amero5 (,t~l~rn!!rn~;q.d~li:ri.:!les, ~,C'm~. C"ItL.__)l.T~E; '~5K!5dcm=rm -n;t:OI:S~ci(lS'~.ll!, dfu.acio:~em:ro· de lEt cioo<ld, pero furom~;tiNcs 'a:;m.it ~n'O' d~-iwha:5~ ar se ~da;[I. .;1 ~ ~Ioe[,;t~~ C'll~mrl£a. d srJiu.r!;ir;. ~e es ~ m~ de dlld~& 'J dle QmpID Y'ij)M ~ 1i72! al:::~ndo eada Ve1; !m'85 ;1!.m;edii1ih ,,!~e h Oc~ad crece,
,~~;s

~w~~_J._

5) j\lplJl;; .[tl:; lOii> ~ .~ ~IDLe5 de '~'"ci1.Lti!hd ~;rE]rb~. 4 ~~d;rn5ida.d .~ dl '~~!:m.J~.J;tt:a: ~~. Vil;~m:S ~1l6~~§e ",en. a.ilkELI72~ mJC:'ili:ZR~_~~os. ooE'~l:!iv;!ls: l~~~~~f~Utw jqu;e ofDeoe!1li3!E8rnJ!li~ ~hldd ~G .~ d5;;1. in:~ces~hle) V Tas 'lfCtMS ~~&."?'£D' oc~&s: oo~
'p},cmpEOlt;;;l

o pnr
es\:(1$

.~~!]~

pcl'bliico (roi:li:lfillesl:atS~OE MoqulCS 2!.l]wd ~ h ~Ik i":;t~s m~ re~il.id<21ili), F:e:oo ·e!1 Ci!Blqm!:,!:(25Q

n:mmli]Js. ~. Mu;lliIficil;:[l~es; vi~~ c()Lm.riJBfi~ cmF~DF2J!l.d'QG.

k.. ~2!'gesci6:l!._! h crisj~de

~.

.~

sz:. $lmJjJ~fi'P-C 2 ]<;; ~daJ atiI~g~1~ Ias ~1?ii!E5 ~~ 'C'O\l!iIO ealles ~" '.,' .. _'., ~, ,'" ... ~~ -.~.-:-T' __ ~ .. - __ _Llr!l::Iitdo~d~ b~Ciisosm~e(lUJl.> cm= U!JlS!i), pi6htiJ::'QY USO pB!1i.fi'l.de,&d. SlI.!do J~.fiW 'm~a.de: :mlidB. ams:ttm!! .~O!s c:~doo

6), La 'dudad ~~~

ci"npc.._:a. destniida:~ i!wtL~~ta

rom!) amS'l:rroccio~ m_~camhmhles. lioo]! "ll"ec~tmQci~(~~dlfj!

Slfmp.:e e:;llEtlLlmip',JI::~: 51:':![c§jp<etan 1:OS,~~ffl:'~~ p •m~ ,'--_-. ~ ~,... '--~ .:!J!~~ L<!!SC<illes y Ias plazas mas ~ct=st:!CO!s'P()i[(3jIIlil: ,ik ,ffiIltM !O!bjo:m d\~if~cl.e. en. gran Pm'tIe. b c-ili:i&d. ~0.;1: h :lil!t:li~ oi.urud_.J.~ cml'icios_~,~~oo-~e::;~,,~b~s, C'il:Jt. ~-E;. ~oo i!frooel~.!.~_ ws "iillC $,l<~iill!;teul k.i§...!.es~~t' se-,-~2:!l! ,m ks ;!ll~as C(;)1B5itnlLCOOfllG J7 SJC m.an;"ien~ eo l.e. dut~d moo.orrn2! ,clYmiO·'iIn'l.Jm;~Sro .2fm~~r ciQmoloo wa.dros "l1~e£'tJ.W:a~ qtre
~on
-'"

dO~as_;o ~4~~~~

pa=.

~&.a~:(OC~;am~!i~ m :~~1 P\:m esta


,

es deciE'~P.~lt;::

5ll.

dfi!Ilf1-

$-

,!!e (lOOSel"'."aIl.

fiE.

~,l<~~DS

m=~5'~

L<!,pres~:li. de"los ;m.OlMlm'cUOS mri!~5 y la ~cion d;~ [as> ICO:Ds~oones .mod~nafuS'wfi. ptt~ 'l:o.m'l?f=...._~ dd. wd!Olos ,des~hoos: d.e Ia ·ciua;;:;dL LaJ")!:~Pa~e1 rutihic!llitt: tIJciru~~ <'lJl'2:~J;: ~rediod:lte;Bm: esee b exprntlru:ta d~1cl)

F«~(~'l b:~t'l'i{] i.iihmo J;gl ~!i1'll'i;l if1otJ.~-.,i,," ~Uu


m2n~

fm bi§f,."'i!i~'; {&~ U!!II

HQ~1i ,dle:190'.

,WI'

,,",,

II

,I

,R
~ ! ;: ~
Iii
'

~I

:~: q
III

..
'=
"'!!

III Til

"

.
iI ii

.Q
...:;:: 'Q
~,

~ ('~(Jpf.t:~Aid

:Fig., 68. Unpnibllo, olmrno ()OJ1S'tt:W:dul por ~~, ~: ,aDd! ~iil Dw:ellin§> 'Co'D em S~·, shury Park:. LWliJkes.,

~g. ,69'•Unaesadla eJ.\emenw ,~tb. at n5dl ,de la ,ciI!k.wn


lDtio inrefiQ~' ,de Iim,manna![ HoqiJi

,~~ 1'90:5.

5(1

I~

~g~ 7'L V'~ ,del pudJlo de Moo. (efQ de .MiLm" pll&liOlda .LaE _,siila5 j'OjmlaI6.1 I. c~ JardiH. l'9:m.

J:dt~~_JZlJi1il\f.icn~.:~ 1m:3l_:q.J1~q]mmC_~D~!, diJt;: ~ ~!!I. cro~~d=&s_~:m._!I~ WI ¥_o;llib,[Io

las 1~:l.";J:S,
£'j

d¢ oru:..s.taJ L _I..~ ":"1"" """::! _:1 ·•· _ _:lL~ ~..' '"l' OOmlO .IDIDl.;lllliOO ~~.I]Cl'l].o en. n ~~;t f~'W'IillIfIieEl.. ~p~~ i 1;1(1)~,~in 'r:e:'!ji7,,(!cl~ y MOll~ ~~' PfiSOIla5 especi~<I'~ (~-riS~ cri!:ic:~ ~e a.~I:)" se di£'JXibu.)1"mpar ci:iait!~ 10$ m<';,l:ili~~~t:5- de a..rt:o:;: ~ los Q~..::~citJn~1O!S] fI>eSm~ eD.lo~~ •.se ~~m .a~o~~to (gal.cr:~ "j ml!lSWS;)~ Ere~va;meJl'tje. ~~ J"G'Ji

~oc:

arlJr(}~ Z:!1m~{}S;
l~

d ~Btil'

-~d~ de Ia. "rida roci.clital]~.

~4'~~~r-1Il~'1~J r.mli&.·i!.~~ ~~~ru Q teqmii~Yp1!lll:dC Icx~w~"'Se en eHoo. clIe ruintBO"•. i~n~. l que se b.porrd!Ido'.C!!I d. '~o.e.mru:i:Oc

l~E!l~~/~

7) LJJIo$i ,~~~ii~,
''Fl.

rJi~OS

p:illm dfuaciDll~fll![€)

-d~
,S,

la ,ci!.]~.d. .J~ ·tmftit1!r ,va lof:J,~l Wmt~ll2ciD[li de


~el!!les "ro~.()d:S
ffii!I

bmo~m ;-~p;[1?p~Ma aehm. ,~~

- ~b~d(l

~___....-.

illl".eri:o:cidlild. lOin®! ser pil!cj;1 lle'O".il1:ibs.2: c;,ibo,!]a Mhllida:d. ,ale· ~.ci:~~~bJ~ Esr rM1I esse ~ e se IOOJl5~a v sea:a::nma.laJ. d£fcrc!!!il6Ja_,ci6@ (]IR. ~~~ ~~~-~~~~~ ~~ "ifum.(;Q:S'lOl' ~...l<lS .~~ 'oom~ e.11.!_1 ~igl~ n'TIL_Lf~ tf-mi(~s~i:'B 1:$oLl'l.dim :mc:rl; .... t:~ {])I.!];ocirn..g;rn;;."{ls, de.illifipos Oll<ll':l'lidospitdhlrm?ls Emn~.esJ blm. cmru..."I1SC!:il:l;!I'$L pn-o :rl~1 l~~ ld~ _de ,oon)m:noo'(~~ ej~lo., d ~.o:rJ...:tiI d:~.laiS O::S."[>L~as "i de las: irur.a:l;;ici(m.~5" leu'O!i!!lO b dls..nhuriQEi!. 10\: .ks· !ll_nci'O.Ilc;;;, ~ ]01i d~da,d Y tell d ~'tlo.rie)j_ Los ~rilm~sd$rn.·€Im~ ~~.
~.'~

h '!las loomp~e;rr~es.

;t;I!'''''

dic~~e I~.eti. a:md3!t;D!~;;;.o~ ""1' n.o il!~"J[,OI ~oo"li"~ .nit',oesida,a~ ,~\O.ri~0i5" L~ "cleoci5,m ,de: Ies ·t«iiIil"bOiil, V1el1e dadla Fill roOO'Ol"DS o~~d:~J~[i;I:"""..ci:.«i!~l,cs- L~ c't~cicin de los. ~'5~$ es lib•.:: ~ los; ;!l[[Oot'B!:EElOl.t!OI3;, lI!l!.~guaaJe:sy ·m..l.~!IJI.Ga. .~\':1rmi· " d 1!;anibl;:;.i~escilos <Qbmaoo deIes m~!1l!t:m y leI:t: l~ o6~ ~tiij~ ~~ f1,!l~~ co:m.Q ~. de taIltasrulii:'li]L'U.i~aS quepuedm. ~st:E. apr.c,,,~~ Oif'ro\"\?<'id~po. :wo~wos~~ 'o,menos QOO1Imoentl:s. lqt!.e !!!1]]11:E! Sil;!J:!.d~~~'j' q;!l'I!!",d'cscll; Ul;,gp. pu~ !
dm~q:ihn~~-e
Es~s~cifiiOl

pili

W' ~ela'O

ee

:!I

L
.t;Q,

·CllIJ!1.:i.6:!.:l sm. u1Srn.'t'EI:


& ~"

.::1'

AI

••

S'U esm!l~~.

i!?'Q~J:::

5tt

ca:m-.

oo~tlli!l.1!l~<;t'.
,eilltte,2s.~

«rerni.Cmy_

~timsID

"-EalI~J3L~ d.etruuMroi'dYe: lao mJ~~d1l!d. V Eor ::@i1'iO d~dJ.f~. {lli;;-~!I~)P~ Iiile ,ooi,e~~si-ie .las ~.~ .t.I!ro: de u:t;e» :roh~.m ()O!EI!!~ ~~)[opciol!l~s~.ffi'~dilO· d~ uaa masa de o~jettJsm:..~gp~!jG:mu:s "~. y ¥.!las md~ cmcid<i.1ll ~&.. lOla .mayor. Efcaii!.~am:lctEli:e" la faniliJilii!:b([ ~C<!,. '~c'Oa'¥;~croilieseco~:m:i.c~ !f 1<1 fmrn::3, :eX,'l:eIfi'il .~ .~D OOcr!!.tmTI:cs~.~'Y~&;!: : b". oonto'd;fu,d]o ,eI pmdllQTJO romo mao i:oao ~~rol

!~

dd_ de h u:Ii~

r"~~'~

fi'O

Eig.72 I~~ b rl~.l&e .at].bdo~ &~m~ E.~a ~.:i]ie~ £Undid!~ .=iliudla 'per: lki. OOtlIIP"'",,,,, C~~I(JU!)I!;.h!!C, y jp~t:SCD~ t;ld~ ~.b ~S[ci~~~~. de: L<t~ e:t: 1,851..

.~ "7'3. ratc1i.er de .~a1ii;g;noH~•. E:m!.~ic; ,Sdtn1!Dlrtl:r, R=.'tlI~.• .~Ja, ..~~, B~e-. MOOlI.ct:; .s~tados" Mantt "1.&uuC,., Fmtma I~C: IiWl2.ri1:l:&.ntin:-bwuo_

FI,g~ ..JEl ~T 11 JdldPalkEk~ de C~ Joseph P'oi:x:u:mpM;il bE:tp~cioi!l U~

iGOmIDl~d!o

pot
,@l;~

,die lA;I.. ~

~Bjl.

"', Z''''' ,L
. '

..

, _-. .,.,.

,.'ione
ill

'"

t~en'<ida

la-so

fud~;£as

!iiaC;;'r£o"s

-0

Z'3"

Zl Z2 Z3

. ~,olil-m~

',_~'_'r

bijn:i~ Cliei.i... irn'~,"'s 'IEIli-Cal7;i;lS 1r

J "YmffilS"trat;wo

.:I"

\~'D!EmJ.eoo!J~

",

ii!.!.~y .. rosas,

~1'

"I

~~C~·5n Ot'i1itUl
tm~<!'&:.. jl;oasa, C1iC~_) d'"i ::'0 (m!ll!liripio. P"'tf~~, ere•.. ) ja.:wm:~5 piiili,llCO;;:,dcl. ~tQ c-:moo co~ci2I, ~tm

zr

Z,4·

ba,"riG~ t1!~, "i;;i~ll.dd5 .milH:-i.i~:'$ zonas i.."td~!e:; .1;0[1[1 & iodnm:ias Itfici ~

ZJO 'b:!lErio~c~ros

H U

~ttd.es fllJ!5p~.
tmtnTSmd

'm.

E.g." 8 [en :b. P.,:ri!ili' ,[I",; illllido~l. EsqIJ!es;aa.. ideal de dDiW.t de ~tadade w:~(), &:~ces, de lli92.8..

HI: i'~9. •B.oo


19'3 "1. ~~n:~

die

~fes;

de ~:rl!lD. ~.

d.r]~,tt~dm.

de
ta;~

'W9 '~']:;mIO'Ilit:p.IlDal!lrlrltOm

h, flg.iS4 ,ad

,~'viOmumen~~

Enl '~;t;1SmmbirEI:arillmcs. !oJ .i~!tem-4,de la ~rJt.:iub:;'Ii imn:obiliaia ~o:;b, ..iros y eomraries .a! 105 m!!:~ ,Iillcl cap~t2l pif'Q&.c~ ~i";CF-l~r.da:F:tJ:,"};mt.~ tk~j'fli&~l~.J.a.. Orn:iil de']~ tl:ti!,d.3,dcs (,,J ~ olicim.e 1k mym __::_rotabifidad ge illI!s :~ell:efiOO l!!<-b3.Il!~ res Uecir. ]2 WS rica 'f:lll jl:ifa:cnrns (111[1 e01lI!lrO :mis deaso Y una pt:~£ri2 ~ desf:t;bladd.di ..idli:& en: ~rotiI'cs;dc G!cia~ ili:'fo1erSOl) iltlJl!i!I.I!!I.~~~e m.et1~z; ""! OOSWS:l. El mecasiismo 'll!I'b;m~ csza:ra sicrnp:rrc '~Jiil~~ri.01llla:~ p3~-e' fill eq~~eIDlm,mlb.E!!it-o, --Jt'2]ks. ms~~c:s d.e ~ios~ sie... p..:e~imtt, entan,. ____.,.-.-~ ... C'~.__ ,,;: _

'S~~ra

les mirimos

mCOOVlcmm~es

nj..adns ~.r hs; G~!J!;""n~"s- Pero estes t&.rioos; y ~,cO"'--&m.iICGSSl: compmsan 111lecliaiW!

ro

h, explotaci6n

,di.,t: les

ttEI;e.!lOS

'p~~d]os

alcanaa

(I,

ii1duSG

l~eciSiv,a:e'!;Igdirnltit:rn.e.n~e. ks ,ili!ir.Jiaclcs; de h"l~dla =~a ,graRnn de f~ ffil1du-"t:ILI'<le oohn:: IdE,da~ , ses _, d,&Ja'5 y t~ ,a,w/ad_F!'lI1:Or.:,re,m~' ililr. ,gfpri._yt2!atIJ_§.¥ni',. ~ 1" -'-J.,;L or. G -r.:4.~;;I1J:!!!._fj!t't, rmq;nn.tJ.' !~di'imm.~' uf..'Jii'$._kwr.€i :l.1.!?!)',:fi.-mgI_ .en"l.'iene:3. !OO~, blllJL"'lJ,Uesi;i: conceder p:riwiCgl-Q5 a un ~~[Q. ~!."'asab IdI.o Fm::;. ootlflii'enJr en i2Jflrn.:ui.ti,o d sigmrntt mcc:mi'lllo: ~e:&JI. dlimdo SI.!'&~n~t:r~S~ la ~piedadh'iImghillari:a ddi!:mle Ie5 inseKS~: 5?l'eEakLdi:_Ia. ~ clOiiliii3t~. - - -

ml!!ai;~~;;IlJF'Ytwa

mas

'Rig.

S(II (m, lao .p£gma ~ ~.lladioif1\k!l.rn ao£wor- il, "],@!ltJ<mj05i Idl': Ha!mssma'!!I!!L

,dle, F~

CD.

~'~lj 3,.

Bgs. ,8Il~tl.Ul]~ .
ll'~Ii]ci~i!lJ

~otfi

lIle' 18:48;

en..llI! lcille Samt.,A:!lLnotrac:, dm~~ Iss q3!iiles oo]!J!liII)lll!i3id~pm ~mo~iS

I~

~:das

~ i~de

18,~1..

:UJ70_

~ciffr1:

E~:c:mm tk· Pam

4~e_i?J:.

.:dl'[];l"~

d ~ej:mtp~()rn~smpl'l:rtm~t': /.::;!~T~ i S:~tmMi Imp-,j!!:r:i{l, des~e18iL~t:iI.

..

,iJ:,l las r~ru.~~ allti-S tJ:;2Z;Idas ii''"'hhin"liia ]1cireri(3~~


;5C!J~.[,l:"!I. .~.ll!L~:lP[)E~

Umt ~eriede rn,ctm~ci25f2iitt"a!.bil~. -los mO:I ~Xil:leoilid.oE ROOtt-cs demr!arlo:: N~m~. HI,. :12. ~p",cicl,",~ ~ell!!..~fe:~ d H~~,!!, d attiC! ,ru.":lilcl de 100 tt,rncD$. b ..I:~~i3.ac d~du; l~csmgie.Ii-ot;gpesisJ<l)S~Jru ~t:!e. ~~l!I. g d!; l :~tW 'if:b: sa.mi!4l~

te5ll~

~i<ll de 1:$,5i~~j[('fit
][~tre
!l:[I. '~.

de n:!:'mo ~Ea;ru:e O!:!~ de ,es~Ema:, <t~Q,P.arisP'Oiit;e' M. ~d~cia l:1I.rnLO d.~ La g;eswllpoohbaal

,modo

lal~

OO!rop~

m~ro

oolhc:--

nos d~ 1 ~=prmdia 384 1ill5mJ!mlS de calJe:; ~ ~. :a~ 9:) M16!l1l>t~ I:!!c: ·~~.I!ln:r:","f!$ 'qUI!: rnmaJlJL C!;!F."mm ~o:idrn, k.tra:ETh8. ~~t:"'''4~d\t:SEipgJDe£CT I~Okil6w.~~ ~.£_raI!!c>i3i@E- E~.~ia::;~ moctf:'rn.a -s= mmprerule'IDs:

rss-

-erum,mmres ISfi~

Ei

E6'J:ii'\0;

',.;

~iiJ iJI1j''Yil~$H"

1!fm_" £Ji/I!irr J~i~ err 2'lJO .ft<;Jlr~ ...

clli!1 ~Jli'_

m'JS"'.J!l",i;!l'i tllfhidh 8£;::;oJns

f1gs. 83/8.' i[Gil lai. :,.a:p ,ae .am1a:do). ~ dem.olicio.lle3 de HO!tlSll~. CEll .P~,; iI.I:EJ. ~OOGiO de: D'aumai'e.: piilil:icadc m ~~'4;.lim c-Mi~tm2. de~Ha~a.an oomo' ~~I!;. t'lI .L· ",. ..,. ~ L_ U.OI[,!!!I': r-2E!;ta de JioI ;aJif~;!I,h,~~.l!:<! .~1~ .~_ 1~ .. "jL ::II L ..... p~ co!!]: B.~IilWGl£!lOn III: .!IaS. n~~ Im~ kfudb12i&t. yllii!:!!!os trn~ ,~p]a.dos ,c-omJoI"'" qe~ Fty de· 18 'jOL. b.
.ID:~ ;]I.

d) Ia n~ra~~a
t.; res 'W:"-,;tos,

pios.

pm,.,~riCiOS qucJ:ao
P3~m.P'_tf!::

dd ""

. ;"';! -. s!t:"~!ill:n1;~'eS:l:p~Q1,
~,

:;~!tinisff"a!:i~~

d~ Ia
y
'uoo

Qudi<]d]:

2norionadn~
~!a

aitic:ndc die esta forma (,IS7 iO ,Ilect&eas, I;1lmtabL..~,flJtYl!.

st

,at ,tt.:' P~aL:a ,cim:lad 5~ las fi:m:ifi~.clOJl!CS ,exeeriQ'''l5 ,dn-;id!e en J 0 bam~ -{!gn;wd'imi:!E

.d 5,~U~ ,C'

~:tmll-~ mllWiQ:-,

·,t0i10t:CiOS..

lim:~~iIl
~,lJiWmtos
~

b,<,!R'Ca."l:IJI!>. ~

~allC5 'n

a:.lcama mt:aOi'r-a., (ilc fraru:os i;l'l!C_ Qht~m..mcdiarnt:t'


~~ilO'.s
OJ; ~-'!~ '~-

£'J:'n) en

d:_ lka.

-~I:]

.lOCI000

m:m

~LJ'J~Q'£!n

't..t

'. ~

de .

crci!l[,.Th
r .ian. '~

000 dembita;:ID5tl:Sl-

h !::m~

:5&, 8i.E~£~.
Paris: ,~
IY-.,[_ori~ 'C!!!lc

~. los' ~~Jcstl'a~g.s,
~i::S,
1:!Il~.

:!1!C'l§'IOI !UsIlU£iVaJ';1

d.e: fuliSSm!3Dl!l ,cruza&is las 1!l~6 (~-

'I:I!I.

~ p~dlas lm;:dm ~es P~~CO$; d ..Eolli d.e B~ogoc (~I,lien:3di,), -, e'llBoi:s de V~!;1.!I~ "J doal'.

! /"
Egr 8191•iLa .i!lil!l~ti;[. dl.v:isiim. de: Fans CBL 20 i;inlmJifi~~; E1~grO. tel <'iO:~o Umite m!.mlcipal dell si;g~o,.~XVHL,
Ci!JI.

,I':

J!.i,.Et'I:~!::.,
i:;1~IJ,~

~~
ifi!~~1

1~~Jl-_·--"

-""&_62_'
... ..u-~~ ,j,..:t;"'~._

.- ~

,~,,;~~!.:~,
~I.~.~

1Ui.r.~ dQ.F't

1!II..r~,"'r~
s:oii-;...-r

C·.... ~...l"~

_-",:,..;o;~~

~:~~

iI... ...,..__~ 1lAc~",!!!

~orc..n_~~~ tli~""!ii.~~

I:·~"',~

..,-~
,~
~

.. ~iFT~_a

,E

1M

~ """ ~ :~.
=~ . ~.

:'Ii!-

~ .M.

~.

~ 93 (en Ia f!a.~ si~mte'). r~ol de: ~ .2l. ]: 50 ODO. IClie[~HO del IR'i<ti~o ~l'afioo ~.ar~

F~

S~ci611, Umi'tt:s2iI

'94. VIDa a&'i!i<!. Parrts. !;iIb:limida ron .•!!II:U:O'H die ilia ~_ ile 1889; 'Ci[ d ~. ~, los Campos E1i'iic~s: y ell .Lol1l~

ae

E._~ce~

in~ •.]dlwlidad- se ~I:remm:hm. Iffii!!!l]!~ 'WI] los OtJ!iM; J25 de_~ casas .JI~Eil ~ set" ~ 'tt"~c;ndQ' ~n&iro)' Los ~!1{]1S dem::.1il:OS ad '.', i ' aienm mhano pa!5a:rna lID ~tt u ,~;m;o, -ir2!ro:l~S'.bani(ioo, JqID~okocl.es- y SoL! ~\"ez.Ill:is ~.,'$$ :_:d f2ro de ]1l<e:lltmltS'J ve.' .c os, IIfI'lC ,GllWra QLml1mmn('"m;e. ~ocma, Ia Clu&d. ea un espeCtacIDo' pc.rrnatIDell emC:ll1e mutib_c. .Es el <tmblMU: ~ dt5Clib~OilI ]IDs,~mil'lm n.."gHItaI ~Ha:l!;be.:t., .Zo:!2- y' reprodnl~ron Kos..pir.lo;:u imtnsil111it~ laJ., hloa1eit Pis~~gs, 'Yl 99 ~111 YIl2); I::S d aspeao de laJ.

iFig.. 95. O~~,


dosl 'c:!ttOlVe"Z

achrcll: d~t:F~ .

1m. JL8891;;;Im.d][

los '~s E~:, wa ,21&00 de 'IriWll!f:~.

desdc h

.PLna

OOI!!l!tilflml.

~~

deb.

COEIOO!l'-

mr,.r6~1i mod.r<:rmt. La q!!tC:, en mecto de <niII:O!lJe:!i de s~l$ .rEm.~ ,ttlL naD~.13,~rn:ili&~ se simte: $!:ilo, -=5", d'octi:;';anlCE!J.iEc., ll!!!!. m~im.o tllm:F~DI:!ll;tt qu.e ~Emr!"C ,ct!!J!.~1$ die: rr:ciJI.e;:, d~ amb.!CBjJ~ p~Jco.;; !tn, WS ~l!Jieplledm des::ru:!~.:S'~' infmiidad de' experies.ll~ cia!> j~",,!:dga]_eg. Lruam~i:m~ ~p:leJ'c!s i ,hr ..¥-'Ui~oF· ~,,;a =!q!1Jd·iDllt!1i.f:EJ!OO ~pdos~:t m~~~tt.,"l!lkmrd:~ b. ,citld~d;~"ll'1!l~ ~2:. se !-1i'}E,::rll'jiWl.t:i!...~~:r'~~.Q k>;s ca!~.l.ail:.rn;all,",,ri~ esmruas, 10 masaigIados: poslhle:" en IDSqru: smo~oo..~oo, entw.. u .pot .~t' d~ ~ia, ron.mayuda: de i!MII dcmceTIl!.lD q.~t:LC:ii.;ruJiilIiC los

t"C..,;;Jh~ (~. Qi;lIDD a!J::!Jiit2!. ~.~mr de 12: f:pOCG:J;, induso Ios o;~::It:og~o~ y bs tt.[\~~;ryj¥ ,t>~eui]loo ;'l:~q~e>iel!~lC'":.:a y cIi.~c1&1!I _dirnuoc_ ~ ,iPe.ql1_mo~ a:mbieWllfe:s ;c~~OS-iit~.U"'<IJS~ ~n.es:~C-' '[1ile'OO ~de:nm :ni~~ ~~.citQ.!!I.prupQrlcillil.m. to:El. IdS rummsiQIreS de b ciudad rd!l]ill:~l"o tUElo,dlc: fuJ. 0F,;J:, de _Pm", .100 2l~ OPI[Il!b';'" s, C!J! ·~ro h. Llil.datd,me dos miIones de haki~~~ c;Jo,miP~ 100"" .Ia ;;:. ci~~ . J.o:I3~C,:ESl rolia.k ~ohl2:ri5n 1P(]:ctill'rnt.~ en el i~ .£t~D~Dl!!I!lslo» ... POll'OWJi .1a,do a;p:meCM b i[facer~J h! uli"~OI.pilli!ica:o OOB-

~z:

~& 96. UtI!! Q"iPi.wedWcio~El~ se, oo~d)oim~. ~po:s deIhllS~ (de UIilla, m:gba die l,8JT8);: hs dos ~p:!l'.;mmmur:st:mQ 1:;!! p~m la:ija. ~ a, '~M~.,y UiIil1l: ~ .I~ p1autas mpmares. ICJIlIJ!!! mes ap~)tl1llSib~eses..,

~ra

.s

,',esm:1IJ1n saJOiJ
OO~a];orib

W ~iJ01

~6BJ

Gg.!!o'II'; • L!.

seOG:Oll,

de

.U!

od_j{ici,O,
Ias
I~I]

l'ari&B"iEI\ l£<!j ],8J

3,. que m~ om:lJi~oom:s ~. W$W.~:;1


d;isM~ jp.!i;mltalS.! ikli.fahltrnia'
.~ I~

.b!s

'ooM ~~
.~~.
,-;]~, ~,

bpl~.

m-im~~i~,.
>eD __

q:;~~
~-, L~.

hi1ia~k Mas de .:oilllUfiljeJ!l ea dl b£amiliO!.b!U.~ .


q,uese

ld!i~.1.pilll:~

.: ap~.oo! u ~
en ·fui

C>;~
II~.S .1l'D

'~"""".' .. ~..,-,.lI .3"k,5~' JI,..

pl?l1Flb· : ·.!.,I
~,aJ

~mo-b~~
p~t<'!i (_01 ,de

dli~,
~~iy

& h,~)~
~O~

I!las:~, d. gato

Fos, PJ·~ vi~os 1m.las ~~

dim- rccibe b mta

les

,en ~.t:el~O'.

iii'

II

.'

I!.

lI!!!.

J
\~

.
III

........
\"i

..

~, ' !!tIi- ~~
,

..'. __ ,.

Fig.. 918:•. Plmta. de .b ~ QI:. Pm's:,. ~OJiCCitad2LPJtt ICJJ;ul~ IGmntt J ~dla mR 1861 J U;,1":~&cab. 1.:11@00.

Gg. 99. Visiadie: b. ~v..CiIliilih d~.h IOpca. :d.fe.nde la bcm:d!i1 deli ~""tto. Pw~ ,dlE: ~lo .P~b C 1898.

118. lOll'. Sea:ion, ,deb Opaa JI~. gDhadiJ' '~iJic.wo ,CIt U178.
I~~

-F'

..

CD!

iFig. 1 en ~m papa de <II lad'OI).PlaoJa 11. p'ms.

de ]21pilaz.a

(;1:: rEtoil!e

Fig. J.rl,},o. La. ~. ~ foto~ 1hco ad. Tnl.tt&'~

;a:nruna

Jem.JOL. b

sid!). tomadas ,diesdr b. ,cima ddt

Eig~ .. Upruioilli lO!8,


(.[8;64).

,d.c bSruriE:C

"Hl(li
.!:-_--!..-I

~
~_....io..l_~-!j

3C!iJm

Figs. il!09{llO. D'OSp:!IFgnes;piEbJlioos;p;msi~reJ!lizados pm" ,cl SepClb, Imperio; 1!as iBu!i!!cs1Cb_~(JA[y elIlpU'lflC MontsoUl'iS.

H,g. It m . .tit ,ba!~wh Jt. ,1M c.a~iu.fJ(J: ;p:~ J\.ioaCil: (18 73.).
1

,die 'Oht1ii:d;~

Hg. 112. ufitifUior. d~S~

(1817).

.U:;'-':T<!!I,

.. .,

pE.1lI1!Eli. de am:d!~'~iDJ!l1:it .

y.~ .;amb.l~ de: P,ar;i'5:

p6tlJlikoo rubia.lOS:

Fig. I r J. Li:terim ,Glc'w, Cen)tl'iilIes~ rWf~,Ls; .~ ]Jruurd tml8j1:t

Ib!ll.es; Vi'Qm

F~g. 14\. J~~Oi 1 i!:m!i~.~a.II ,de

]?w~:e lSB.
~!IlieD!l;[JJ

dC'.:b t~cio1!l

Eg. I IJ (en. .Ila. p~3J l:i:ltmar del. J~d!!;


IC3!iEjp'OS

tl.e allado)..

.EIlrseoo..

cn!~

fig, m 16:. La ,rIDo:i!Th!ciiin. ~·llii. one·lfu:::lu~lcil" ~.de 19M.

.SC{~

.. uaa

fOfG-·

Fig..ill20 (aba§o;~ .Recinto de :b. Expo!riciO:n Um~:d dnmrr"!lado plIlr b. ~i;: Effi:cl..

d.: ill 8,89

I~~l;!es ,&I fW'JediO

F~~, tZl .. Elreo.Wi:iI de V1cna m ..:Ia ~p.damt:a.d. dd.~ die ~g.,

':nx,

PMe.m~

dOl: ~cilldd.

2. WIIsideo:::l!;. :E-iigl.o UK.

<iliCl~,

~S,

Q~a:>

d1.U~",,@es, de

]iii,$«gu:;!'

(losCIl::rfl~

iJ!ljJ!!!ir"~

F~~CCCi!!!t

.ma;r~d.m

omp~

~Ii

Nm~

Qwd. '~E

~h

;:~~Omi:31[tOI

dl~.~

ran

O@1WJ!t~ .:~. OOh~eJJL..~·t:GmDp:ar;slljT .I:;['iieja. q;~aL dlc[a~ en ~-r~ ImJI.itjdlda. b..fisc-~omh d.~ cii:uiad. m.cd~.: b 'Il1ea:mc,s -Vi~ ~. 1.11~.J2:~) d(jnQIt d. e.;pa;cio ;tdlhrree!!l!Ctteb, ci!::trud 1iIi!:~~ "l{ fa pcffi"~a.NU'I~emp'e:d.I a w;Q~:eJ. 'ptaw.: die" 1.8 n; Fl~'Hu.d4' (fig. 12 j), q1;!e~,eOOH'Wliit;ru; eala !J~";a; "~P'ital d.c r... .~. 18164;H~J'.sda11~ (ftg.. l.116) qrn: SI: a:mp~[& .m~!-:3!IlliJ!:" ] eB l!1l1.p-.,o,~m .ct~ :U:l59. m~ _'l. • 1__ '.1~ .J_~ ~ '.~ f~ r<Q.! o. c;oH~!O ias I~!9~~~~ '".iI_g&. '1'')'''''l~' "l') . ,,,",' -.' .",':;; .~e~· ~ Ra~ slg;ncrU:JO dgEdame..me fu:aue'W<I( r~.s' u.~!aJJiscia
,g'~l\F~i

d.~t:ruidm:,<m~UJ:e' SO:1!l. oLlIEliPh~o"e~ett:J:fOge!l!effi) ~ dtdlas ,ci~:u:l;<;ci!'~ pohees y. !!l'l.~J@mIa5 ~p::rore~da:ni ClliJl itITiltaym dari.~ :;DI1L ,daiClJd. ~~ de los .Ol~~~.~ iw_po;mliJlos de EmO'pa. E~ m:oo.clO ,~-ope,",pl!!teid:eimpo.w;w~. hadat. d!~ s~gIo., .indlIiOO ~ bel' ii::ld.'4.J~ a~.eii(mw£ (:figs_ B $-H ~)',. d{Ji!1l:dit d. m:o£Ld!oITa&cio~. l:~o;ah~CJOO tdcscri.o ~. d. tmum,,..~lillll!m] :{'m:JJ.cio~6· dIlim~ rodo d si~o :rut SI!':jpoolj'eaa (lm:mr d tabli::rro mE~~ uaa ttd. d,e ~iO!!IJI.de~s a~es ru •. i."Ee.T.m' p:<rii:'~es'lPa:1b1!iros y.!fiOOn~.:lkls ;:mihIIMlle$c eenerales <como grnad;:;s oo:m:pos-'ici'Oaes aFq~e.cID.mc~ Ul!I.i~w,- l'Iiwl s!;:'CW~II!:!l d..ollcacM!iI~'IC modi6iC2cion.cs ~e:;): ll:2.ci:_g]dia e;sIJrn.mIl1r2tt2d!i:oOJ::EI. SI: m1i!~r2 ~dI:is~rn:.. dt:: camllli.3:L

,~,CS

G.g,. ilL2 ~ (eM


1i~v,enl~

de :!!II. ~do).. Elpl'O}locw de: ~; parn. Vim:a: ,~. neg:oo .. bsn~, ~es.sea3:bJdas OOilil. trnl~., las
.~2.p~ii3

.fig, 1l.24.'i:!l.llt;l! ..mea ,[fjdl.

()C]tt(]),

las ~.

i82:~·lS1dd. ~

wn~Dl

Jl¢ Vi~~lJI'Y

~[JJInft,onlaJ!'_ con

_-

----.;.,._-=-_
..;:;
_"'" /

-=-/

.?

Egi 126. Proyeao


18,j'9.

pu:aB~

de JIllddCIDSQ C~

E&

~,

da par 1q5, ttanceses d~qtt

11i8:(ahe:io~ Plano de, n&a. api;;al. ~d. -Senegal pbnif!ca~ cl!. ~d,o .Jl!1!pm;o,.

, ,~,-,-,.i\nt~§IID~imr:al

I~

_118"6<2

[""7;8

...... _-------~~ ... -,__..


..
T _______

~~
_-_....__

------.

..........__--.iii:......-

,. ............... "'-'''~
.. ~.:&;....a;...

'li!iIioooil:
.....

~-__ ___,~
;ooi;~

..
~~oi_"'l"'~::&...iiiiI.~

I-"""'!!_~'~~

~=..~,::-:JII!'""...L~

impc:cio kands ,enhaJodri,cinibd lm.:. r,~a> dmmt.c: d Segundo Imp<!'00., ,CD. d! miismo sino de 11m: pueblo in.~~ dd. qnc no ql!l!I:d2~ mIll ~ &; h pam:: ~'Or . ,d~o de h ciud::ild t:n 18,'18 • . , b. :~ttIib. a d.e~e dd c'hlOIJl ur.h~ !On 1891.
lila; ·ta:lubiEfi
e5tal
mil;

Figs. 129fIl3

{It S~ug6~. ,capita:illdd.

2. La

! __ .J !:rNaa',,'

-d'

,o;....,I':I.--r L-'{_~'

o
"

500~

.o~'

:f:...--f..... L:1:, ~,

Fig, B),. PbOlJoregubd'!Y ,de 1000,cagp"PliOr}'l":!~


b.aQI Yr BeJ:I!:aeEt
eft

'porBwn-

19]2,.

.18'92. ... a fie.Ies d<I ~

liig. 13:1_ EaO:.a._ Pad:Woy, ......


:KJx, '" ,~

"'P_ d.1'iIa.iclG._ Di6ojo de


"" m.s-I