Está en la página 1de 1

"

MONITOR POLSKI
DZIENNIK POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Warszawa, dnia 8 kwietnia 1975 r.
Nr 11
T R E S CI
Pozo:
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
60 - z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie ipwestycyjnych w 1975 r. 121
RADY MINISTROW
61 - nr 53 z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie premiowania pracownikw za I gospo-
darcze wykorzystanie paliw I energii 122

Z A R Z D Z E N I A:
62 - Ministra Finansw z dnia 19 marca 1975 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za dla
finansw PRL" oraz zasad jej nadawania I 125
63 - Ministra Finansw z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie udzieiania kredytu na
zakup 126
64 - Ministra I Drzewnego, z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwaty
przyrody, - 127
60
UCHWAtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
.
z dnia 26 marca 1975 r.
w sprawie Inwestycyjnych w 1915 r.
Sejm Polski ej Rzeczypospolitej Ludowej, po
chan iu In/orrnacji o zadaniach inwestycyjnych w
1975 r., dla konsekwentnie prowa-
. dzonej' w polityki koj ar zenia . syste-
matycz ne j poprawy wa runkw ludzi pracy z
i gospodarki narodowej.
Sejm uznaje za decyzje o
inwestycy jnych ponad zadania planu
niego w dziedzinach, w ktrych dotkliwe z pO- ,
przedniego okresu zaspokajanie potrzeb s po-
i rozwj gospodarki. Dotyczy t o na-
na transportu, na rozwo) rolnictwa
i gospodarki oraz mi eszkanIO-
wego,
ukierunkowaniu i rea-
lizacji ambitnego programu inwestycyj nego w la tach
1971-1974 i zmodernizowano wiele dzi edZin
gospodarki. zaopatrzenie w su-
rowce, i i asort yme nt
oraz towarw
na rynku oferta eksportowa
naszego Przekroczone zadan! a planowe
w budownictwie na ' potrzeby or az w dzie dZinie
rozbudowy mieszkaniowego. pows taly korzyst-
niej sze techni cznie i technologicznie wzrostu

na uwadze znaczenie gospodarcze
terminowej realizacji programu inwes tycyjne-
go w 1975 r. dla ponadplanowego wykonania
cego planu oraz stworzenia dobrej podsta
wy dalszego rozwoju w lat ach
1976-1980, Sejm apeluje do bu-
dowlanych i do kadr
nicznych, do kierownictw jednostek gospodarczych oraz
organw administracji o
na rzecz przedterminowej reali zacji inwestycyjnych,
o oraz o zapewnienie wys okie go
poziomu organizacji budw i dyscypliny pracy.
Sejm jak najszybszego
nia planowanych mocy produkcy jnych w nowych i mo-
dernizowanych obiektach.
Sejm Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca
do wszystkich ludzi pracy i o po-
dejmowa nie - w z XXX
nad fa szyzme m i VII Zjazdem PZPR - w jak najszerszym
zakresie czynw ktre nie do-
da tkowych budowlanych i inwesty-
cyj nego, nasze miasta i wsie a
obywa telJ - leps zym i zasobn ie jszym.
Sejmu: S. Gucwa

Intereses relacionados