Está en la página 1de 24

,

Nom i cog noms Curs Escola Data

UNITATS DIDAcTIQUES DE LLENGUA


SUPORT LINGuistIC
PROGRAMA D'EDUCACIO

A ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA


DE LES COMARQUES GIRONINES

COMPENSATORIA

UNITAT6

COM ETS?

..

~:

ULL
NAS

CABELLS ORELLA

MA

,.

BRAe
OIT

PEUS

.·O~:
UIl'taUJYtQ.,

'1'Yl.O... _ _ _ _ _ _ _ _ _
CQA'lW..,

~
~
~.

1'l'UI.II'1J.l~

UJna,

~ ~

~ ~

------------_-----

~ ~

~ wU

PROGRAMA

O'EOUCACl6

COMPENSATORIA

- GIRONA

UNITAT6

r------- ---------------- ----r------ -}ff------- - .>:---; ; : ( : · . ., ~------------------------~-----------------------~, ·, .. · ..


4

~.,

-_.

"

· r----- ---- --- - ---------r----- ------T~--------; rr-____.,/ : · . .-------------------------~------------.---------~ . · '~' • I~r


I I

:
I
I I

<."

:. ,

.......

....

.......

:~ ....iI ....

...

..;. __

.....

I ...,J

i----- -----------------

'-T----~- -----1
,

j~'

~---------------~------~----------------------~

~------------------------:-------1- ~----------: : i I))C).: .:L__------ -:L___ : _ i


~ ~:

~ulta.~
~~krwrrv

?
? .. .? ~

~~~?
~~
~~krwrrv.? ~~krwrrv
~1naA1h-~

? ?
?

~~temMn,

PROGRAMA D'EDUCACI6coMPENSATORIA

- GIRONA

UN ITAT 6

OBAC
,~

REOELSL
~

ASN )
~

MNSA
~'

'-... _./

__::: '"--....

J z..
DTIS
·u-

· ·
.
'

:: ..
"

UEPS

LLUS
~: .......... ~

~iL -, .
e::: ...'
~:

..- ..

'._

~.

· -.... . ·.
'
·

",.-

_'.

1.

3.
5.

~
~

2. 4. 6.

'll'UJ.A1.h..

~ ~

PROGRAMA D'EDUCACIO

COMPENSATORIA-

GIRONA.

UN ITAT 6

+~:

- 't:iI= - 't:iI=

u-n,

=r"

.0
_
~

f:®>
~

?y"

BRAe -

cos -

ORELLA - ULL - DIT - PEU - CABELLS -

MA -

CAP - CAMA - BOCA - NAS - DITS - DENTS

PROGRAMA D'EDUCACIO

COMPENSATCRIA

- GIRONA

UNITAT6

• 1)~

o_,.

co.J,o., ~:

1. 1lrrw_, 4.~~
2

2. ~ 5.~~

•~
~.

k~

d'~

G~

el ~

0d-

NUMERO

COLOR

~I

Em.._
l.. ~

du:..

cr...l.a},)LIY

··J.Vvrn..Jl
ro..J--€_}I..cc.i.. ..

~_.i~L
~

if~ TYlvvt.
~';>..

de..

12 ~
~
~.

fl
~~

d'(9-I.,.
tVJ...

:YlA'}<> jAiJd.'\_.!J..P_}V:) ...

Cf)jJL,t,c;_/ cvn .. , (__


1I..J..U.)Jv

~1..4~ ~
'r1..O.h---~

..

;:_';_VLO-'Y"cF

'YeO-c.
"JPj.,d

3 3
~

W.,.

cbJ_;lJ

!f~
P.Ju:.vru:..
,.: .. o../I..(')J(r

~
fJ.a_,
'W----~
l..

de

r
~

'0-LUi
(}i;.;,. ,.;.»j,

~
de..
~

""~

.r~ L.G..l.J....

8~

cbty
'\3.u..vv

~~

..

.,.-y'~

,)-~

~ili.e. WA

·W...a.. n~ ~

:1_

(,1

--......:::./

cb~
~
'l"\..0U..-

.(Ju::u..t...

GL.~
PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - GIRONA

'...<JJL0ff+:l ..
Me.au ..
>~

tA.~

UNITAT6

ASPECTE

rlstc
VELL I VELLA

JOVE

ALT I ALTA

BAIX/BAIXA

GRAS/GRASSA

PRIM I PRIMA

ICABELLSI
LLARGS

ARRISSATS

~'f!!
~

CURTS

LLiSOS RAPATS ROSSOS

~ t'ROIGS It
IULLSI

ONDULATS

NEGRES

('i

CASTANYS

GRISOS

'GROSSOS

/ GRANS

PETITS

BLAUS

MARRONS

VERDS PROGRAMAD'EDUCACIO COMPENSATORIA - GtRONA

NEG RES

UN ITAT 6

PRIM - BAIXA· - ALT - GRAS - JOVE - VELL

1. ~

1-

1W-i, ~

-~ 4. (]
5. 6.
• .~

2.

3,· ~~::

(J...,,,,,,,} ... ~

-~

""",,d .... dauna.,

~ --------------------------------€h-

---------------..........,_ ...,...-

(],.,,,,,d "-"'"~;v
(],.,,,,,d
...........-~..:#"'1J

~
~ ~

e&

-..-......-

............. -----

~:

CABELLS

- ULL - NAS - ORELLA - BOCA

PROGRAMA O'EDUCACIO COMPENSATDRIA

- GIRONA

UNITAT6

•~
~:

~~

~-~

ei~

~e1h-

··1.~! ~ek-~~i,~. E1h. 1nR.UJ.>. u1L... ~ ~ ~·~~~i,b~~. 2. ~!


'tt(lh. ~

i, J,. 'Ytah-

~.

a.
3.~!
~.

El 'l1U'.UJ -rrw1t ~. eih. ~ nuJt ~ i, k ~


m.eu.h~ ~ ~

nuJt ~.

i, ~.

~
'I'YleUJ 'Yl..Oh-

~
~ ~

~
i.,

nuJt ~ b~ ~

i, ~

ulk. nuJt

tl

~ nuJt ~.

_ c::.J-J. c.
_ ~

- Eh- F ~ ~ ?----------------~ ~ ~

? _

+r: __

-u~~
~
OJ.

~
?

o- ~

o.

. ---------------

PROGRAMA O'EDUCACI6

COMPENSATORIA

- GIRONA

,,'--------'----------UNITAT6

--------

---

------ --,-----

----

------ ---- ----- -------

~~

rp",., ,,; ",,'

~~

c:u.. ~ ~

~~eh-~~

~.

~ t.ku,_

es- du.v

3<l/lf1.,_

de ~

'lWtcl.

U~~~i-de,~

~~.~~_tl~~ ~·Fti-k~~kU

u el

'YtQh-

Ft. h

Fk·a.~~~~·

~~~k~
~.

~.a.~~~

+ Pvn..ta,:

- de,~~b~~~el~ ck.,~~b~~~k~ - ~~'tWulb~~~eih.~ - de,.~~b~~~k.·~


BRAe;
MAQUINETA

QUATRE

GERMA
COSINA

MARE

DEU

DOTZE

PAPERERA

ULLS

PARE

LL:APIS

CABELLS

CARPETA

DITS

QUINZE

PROGRAMA D'EDUCACI6

COMPENSATORIA - GIRONA

UNITAT6

~i..~SIONO:

1. U el ~ ~ 2. U el =r- Fat
3.~.~~~~.

SI NO SI NO SINO

4.

u.~

u1h ~

SI NO SINO·

5. ~~~~~

~~de1~~~.

€it ti ~ ~.~

i.. ~

u_.

eLr~~.

PROGRAMA O'EDUCACI6 COMPENSATORIA - GIRONA

10

UNlTAT6

+~:

- ~~~~~?

NOM

CABELLS

ULLS

+ 0A..a, ~

clo4 ~

de b t.au.h ~
te, ~ .~
v eJh_ ~

~ I ~.

-------._----------------------------------------:---

PROGRAMA O'EOUCACIOCOMPENSATORIA - GIRONA

11

){==~-~~~~-~~~-~.~~_____.__..~~~--.---,--.--"-"'-.-.-~

~ "~~' __ ~

L'_'_'_'~~~"~"""'~'~'_.'~'

"

~~~~~~~~"~

UNITAT6

~-~""~-~-~-~-

kca.. -

II'1..Qh.

€m,.
~

PelLe

L-

te,

el4_

k~tk,~

0_ ole4-

..pehteh..
~ UA1.t ~

~. u
L. ~
~

i.

b
_

_
_

LVI't(L

L.

Utft..

wna..

---,__

~_

lS0~~~~~~~~._._~._.

I--+--.f-...f--,,--+--+--+-+--+--+--t--+--i 1.40 1--+--+--+-+-+--+--+--+--+--t---t--1 1~5~+--+-+-+-+-+-+--+--+--t--t--i 1.30 I--+---+-+--+-+-+-+-+-+--+--+--;


1.45 1.25 1.20 1.15 1.10 1.5

I--.J--+-+-+--+--+--t--f--f--t-t---t 1--+--+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--1

I--+--+--+-+-+-+-+--+--I---+--+--i
1--+--+-+-+--+-+-+--+--+--+--+---1

I--+-+--+--+--+-+--+-+--+--+--+--I
GIRONA

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA-

12

UNITAT6

uek-·~
~i.,~.

_.

c:u,
_
_ _

ek- ~
..., ~ [b uel-nah-

PROGRAMA O'EDUCACIO

COMPENSATORIA

- GIRONA

13

--------------~-------~~--~

UNITAT6

~.~ ~
-. ~

€h- ~ ~
~

ali
L, ~.

G ~_

U~.
_

L, ~

G ~.
~ ~

c:u ~ ~
_
L, ~ .:

i4, ~
~
Jh_ ~

te,

b~

~.
eh~

- ... Em, 1)aMU:L


~Geb-~~G~_

olt

c:ti ~
c:ull.h-

.~
~

L,

-~
L,~.

30JTI'L, ~ all

L, ~.

u~~

L,

-~
~~-

PeJte,

€h- ~

i. ~_

c:u ~ ~

~;

L,

Jh_

.~el~:
-

UJI'1.a.-

u-nzi-

~ _

I.J./Y1...d...
U/J1...O...

~.
~

a1t.a._, ~L, ~ -

_
_

Jh_ ~

- eb- ~

COMPENSATORIA - GIRONA .

~------14

PROGRAM A D'EDUCACIO

UNITAT6

~-~-~-~-~-~-~-

-~

-~

-~

-~

- uft - g:-~

c.aA'WJti

~~ c.a.ch o/Wf'.

p~

i- ~

UA'\.d-

mkh-

r-e"-'

• lfui €b-cF
-~

?
~i~~.
~ ~ ~.

- ~ Ra.Jel ~

~€b-a1t,

ali i- tk,

- LGvvme€b-~,~~U~~~ - L~€b-a1ta...~i-U~~~.
- ~~U~~~l,e&a1t.

-L

€b-k

'1'Ytkh- ~,

U~ ~

i. ~.

PROGRAMA

D'EDUCACI6

COMPENSATORIA

- GIRONA

15

UNITAT6

front pit panxa brae dit peu euixa eama genol! me lie I turmell

CSUA
()lA {€~

.a

t!e-SQt)aJA

cSPATuA

COJ..t5

• t,A. tM _-..::::~~ .00

01,. -~iJjl}

~~_1

PROGRAMA

O'EOUCACIO

COMPENSATORIA

-GIRONA

16

UNITAT 6

DESCRIPCIONS

ASPECTES GENERALS: ASPECTE FisIC:

AL T, BAIX, PRIM, GRAS, FORT

+ CABELlS: LLARGS, CURTS, NEGRES, ROSSOS, AGRISSATS, LUSOS,


ONDULATS, RAPATS_

+ CARA: AMPLA, RODONA. ALLARGADA, PRIMA, TRISTA, RIALLERA + ULLS: GROSSOS, PETITS, BLAUS, NEGRES, MARRONS, VERDS
• CELLES : GRUIXUDES, PRIMES, JUNTES, SEPARADES, ESPESSES, ARQUEJADES.

NAS": LLARG, PETIT, XATC, CORBAT

BOCA: GROSSA, PETITA

+ ORELLES: PETITES, GROSSES, PUNXEGUDES

CAMeTER ALEGRE TRIST I TRISTA SERIOS I SERIOSA AGRESSIU I AGRESSIVA OIVERTITI DIVERTIDA PORUC I PORUGA TIMIDfTiMIDA EGOISTA

GENEROSI GENEROSA TRANQUIL I TRANQUIL· LA AFECTIU I AFECTIVA

PROGRAMA O'EDUCACI6 COMPENSATORIA - GIRONA

17

UN ITAT 6

___________

L.

£.a., ~

caJu::l.,

€!.I-

i.

U eih. u.&. de- ~

.. __
l.

l.

.nuJt

_ _

~~ t1 ~el
~ ~

b te
ti ~
.~ ?&n, eh.

.nuJt
l.

k~

.nuJt

--_

.nuJt
,

C..{,

c;-o

.~

.•.•

~'

.L-

----

PROGRAMA

O'EOUCACI6

COMPENSATORIA

-GIRONA

18

----

--------~~.~--------

UN ITAT 6

.O~~~
~~~~~ SI~NO

-ub~~ -ub~~ - c:u el

SI NO 81 NO
'l'\.ah-

rM

SI NO SI NO

-p~~

-c:u,b~~ - c:u, el 'l'\.ah- P<Ytta. ~

-u~~~

SI NO SI NO
~

SI NO SI NO

~-~.-~-~.~-

~-~-~

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

- GIRONA

19

UNITAT6

RECORDA

ULL NAS

<:r..
i"~'

/",'_

{>;<./\(_

'-. _/"'

,f

CABELLS ORELLA

MA
\.

BRAe;;:

DIT

CAMA " PEUS

DESCRIPCIONS

ASPECTES

GENERALS:

Al T.

BAIX.

PRIM.

GRAS.

FORT

ASPECTE

FislC

CABElLS:

LLARGS.

CURTS,

NEGRES.

ROSSOS.

AGRISSATS,

lLiSOS.

ONDULATS,

RAPATS.

CARA

AMPLA,

ROOONA,

ALLARGAOA.

PRIMA,

TRISTA,

R!ALLERA.

• uu,s
• CElLES

GROSSOS.

PETITS,

BLAUS,

NEGRES,

MARRONS.

VERDS

GRUIXUDES. AROUEJADES.

PRIMES.

JUNTES.

SEPARAOES.

ESPESSES.

§.Q£e,: GROSSA,

PETITA

ORElLES:

PETITES,

GROSSES.

PUNXEGUDES

CARP.CTER

ALEGRE GENEROS/GENEROSA TRANQUil AFECTIU


I

TRIST I TRISTA

SERIOS AGRESSIU

I SERJOSA I AGRESSIVA TIMIDfTiMIDA EGOISTA

I TRANQUllLA AFECTIVA

OIVERTIT PORUC

I DIVERT1DA

I PORVGA

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

- GIRONA

20

UNITAT6

RECORDA

ASPECTE

FislC

JOVE

VElliVElLA

ALT/ALTA

BAIXI

SAIXA

GRAS

I GRASS"

PRIM/PRIMA

-~
\.}

CURTS

('\'
'(i;'

UISOS RAPATS ROSSOS

'<~

~iULLSI

..
j

CASTANYS

GRISaS

I
I
I

~~
.

<3h

..

<3ROSSOS

GRANS

i)::-

PETITS

SLAUS

~.
<-?:>

MARRDNS

VERDS

NEGRES

PROGRAMA

D'EDUCACIO COMPENSATORIA

- GIRONA

21

I I
,m

UNITAT6

PROJECTE Bu.sco,
CTn.J. J fJ;

I
®

I
_

"

'i

I I


UIl'1LL

~+
P ......}~~
U

.. '"'P;....,

.L'"",P",," ~
UJrtQ..-

~.
JJ
n

""-' ............

II.....,....,

Vlptil,"1. I~~~

~~~I......_...._...
e&

,.jPbr1l1N1rik_.

I I I

~ ~

b ~:

rl..... '-'~~ fnJ...t,. cr .


-ce, -------~

.
OJ,

~+
.P~.J.~r!

p~...., a.e. r
a.e. -------------I

"
l;

eh-

alii U~ ~ i., ek. ~

Eh- ~,

-----------------------

_ _

PROGRAMA

O'EDUCACI6

COMPENSATDRIA

- GIRONA

22

UNITAT6

PROJECTE

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

- GIRONA

23

Calificar