Está en la página 1de 24

I

I
I
I
®

,
Nom i cog noms Escola Data Curs

UNITATS DIDAcTIQUES DE LLENGUA


SUPORT LINGuiSTIC A ALUMNES DOINCORPORACIO TARDANA
PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA DE LES COMARQUES GIRONINES

,
Nom i cognoms Curs EscoJa Data

UNITATS DIDAcTIQUES DE LLENGUA


SUPORT
PROGRAMA

LINGuiSTIC

A ALUMNES D'INCORPORACIO
DE
LES

TAR DANA
GJRONINES

D"EDUCACIO

COMP:ENSATORIA

COMARQUES

UNITAT 5

AMB QUI VIUS ?

I
MIQUEL DOLORS

JOSEP

MARTA

PEP

.ANNA

.~:
- E1 ~
~

PARE

MARE

FILL

FILLA

AVI

AVIA

~~
~
eh-

_
~------------------

- U p11
~~

dw.,
~

- £'~

~------------------_ diu.,

dw.,

- LF~

eh-

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA-GIRONA

"1

UNITAT 5

.~:
~ €!a-

f~7
'fLO-

1h, ~
~ €!a-

€!a-

t'cJJl.!I.t,

e1~.

PROGRAMA

D'EDUCACI6

COMPENSATORIA

- GIRONA

UNITAT 5

! €mv di.G PEf-' !

~~k~~

~
~
b_ ~
........

~k ~
----------

~
b ~

~ d~
diu.
..........

----------

~~h~
~
6'

-----------

r1,-"11l o"t ~
~~~V

e1

6'

--------------

~
~
b

~k ~
d.lu........

.,

-----------

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - GIRONA

UNITAT 5

- 1)~ '1)~ -1)Ltuvce

1. ~ t~

0-

t'~

d,'vrv ~

7~
_

_
_

- :O~
-' 1)~ - 1)~

2. Eh. t'~ 0- k -maJte, d'em, ~ ? 3. ~'e1 ~ 0- el ~ cL'urv ~ 7 4. Eh. & m.a./Le, 0- k ~ d,'etrV ~
5. ~ el ~ 6. ~ el ~
00-

_ _
_

k~ J~

cL'~
d,'e;rv ~

c:coo.. 7
?

PROGRAMA O'EDUCACIO COMPENSATORIA - GIRONA

UNITAT 5

+O~G~:
-

SAM

A~ICIA

"

®
IRENE

{j)
f

QUIM:

LLuISA

MARIA

DANT

CARLES

- £a_ dwn..a. cL'vn,


c__...{h..

3Cf./m.,
9 .
l

€h-

k
eh-a..t.Lte--r\_,

_
I.
~_ _ _

6" D

ifvv..... a,

YJ P ~

I'

e..--n,

..:Ja.;rn..

D ',/'l 0.... . {.. \.....IlA.l.C.t

- £o_ ~ - £o_ ~
-

€h-

h~
\.._..Q)(,.

cL/

M1_,

l- de,

k _~

i., e-n.
e;n.,

1)Cl.I11.G ~

de,

k
.

_ _
_

I' ol..Q.,

'Yl,.. 1lJ...llU.a., l

rb'

+~

diu.- ?
€h,

-L ~
~
I' l,/'l D,.

h~
,

m.aA£,. .

LA..-U...o..cL- eh--

0 w... ~

Q./1..9.ta.,.

__

.:_

-~

-~
~

k~ 3cvm._, ~ ei
CJ'r.etne
€h'YYt£U.,

~.--_-------------------C!M-i.,. _

- £a, ~
1)~

€h€h-

.fa, ~
~.

~.

_
_

- £0., ~

ei 'l'neU.~h

'l"M/lS-Q..,

b.

_
5

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA ~GIRONA

UNITAT 5

PROGRAMA D'EDUCACIO

COMPENSATORfA

- GIRONA

UNITAT 5

- ~~~k~~~~? J6-n, Pli·


'YYW.Ite, ~

.
~
e-n. ~
i-

-~

~b

ia._ ~

~-----~----~-------------~--------~-

PROGRAMA D'EOUCAcr6 COMPENSATORIA - GIRONA

UN ITAT 5

cr e.G- Pl."''''''' .J

lA-I../d-Ud"::

PROGRAMA

D'EOUCACIO

COMPENSATORIA

~GIRONA

--~------.-.~-

..-.- ..... ~~~-~-~----.~

..-.~-<.'..

____

.~

~~

~~

~~~~,~~c.c

UNITAT 5

+ ~cadcL~~k~~:

CL)

k. ~
u-n, ~

~
l- ~ ~.

h
~
i,

1'Yu:l.lLe-

l-

ei ~,
l-

()A1.,

~,

UAtQ,

~)a
G)
d,)
~~.

b,

fa, ~
~,

UJt1.a,

t/~

'l'YUlJte,

t/~.
i.,

el ~,
-maJl-e" ~

~,
~i-

ak~~

J~
w.;J,

a h~

t/~,

maJLe,

i- ~

~.

1.

3.

2.

4.

PROGRAMA

O'EOUCACIQ

COMPENSATORIA

- GJRONA

UI'III Inl

...,J

cost - PARE - GERMA


ONClES - MARE

~el~de-k~o

L~

10- ~

e;n_

a k~
'rrl£U,

PCUVo 3&:.. el ok 'm2L, a., k


~
ek. ~
~ ~

de. k ~,
0

---i.
~o

i.

el

'I1'lJW_,

e1

PROGRAMA

O'EDUCACfO

COMPENSATOR

fA - GIRONA

10

_~_~--_o_oo.ooooo

UNITAT 5

• :J~/t

~~:

2. 3.
4.
5.

que- ~th. vn, 1. ~

~.

g-~

eh-k ~

r~ ~
~.[_

~rF: e1 -m.eu. Pft·


ca.cLa.

_ _
_

6.

PROGRAMA

D'EDUCAcro

COMPENSATORIA

- GIRONA

11

UNITAT 5

AVI

=~

AVIA

MARE

PARE

• g:-fh-~~~~
£a_ ~

t'evuw_,

d.,'vn,

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - GIRONA

12

UNITAT 5

~£,~~:

.~

eh-

diu_,

el

teu., ~

- ~~
~ ~

~ k ~,~
o-

7
-----------------------

~?

-~

~~

o- ~

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSAT6RIA - GIRONA

13

UN ITAT 5

·1'- __

M_A_S_C_O_TE_S_--a

l
_

•~

~ ~~ 7

• ~~~
•~

------------------------------------------------

.U~:

HAMSTER

CONILL

GAT

CANARI

TORTUGA

PEIX SERP
PROGRAMA O'EDUCACIQ COMPENSATOR1A - GIRONA

14

~k:"~~~?"

.~.£
UNITAT 5

e1 cyue- ~

k·~

i- en,

Q,

L:t,'

~
~

~
i.

~,
u-ri. ~_

F.£.G4.,

u-n,o.

UAl-

~,

u-n,

co.nilt, ~

i-

~Fd'~·

• llia.~kbk:
SI
0

NO? ~irMERO
;.

ru

I~l
"

Gf:J
..
,.
~... .l

[6[J [38J

I~I I~I

[Z] D
D

st e

NO?~

NUMERO

0 D D D
D D 0

D
D

,0 D D D

0 0
D

0
D

0
D

0
D D

0
D D
- GIRONA

D
D

D
15

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

,1

UNITAT 5

ESTOIG TAU LA PARE CAD IRA GOS

VERD HAMSTER GERMANA

COSINA LLAPIS TIA

TISORES

cost
BLANC

PARE
VERMELL

LLiBRE
GAT

PAPERERA
ONClE

+~:

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - GIRONA

16

UN ITAT 5·

-----~---~~-------~----~-----~~------~~~~~--

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORfA - GIRONA

17

UNITAT 5

........

--

TU

AMIC

AMIC

@ ,

~ ~

.~~
~

~ ~
c.aAl.O.Jti_

_..

# fj
~

rc

t.i.a~

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - GIRONA

18

UNITAT 5

• O~
"~ ....7"
~

el ~

't9-CV

e-n,

k ~:

..........

MOHAMED

~i}) ":
\

81
~

-"li"

NO
~

Jr:l

NO
~

crt
ca..~
~

NO

D
~ ~

SI

SI SI SI

tieL
~
.~

aw_~b~~:
~tewna.,~

1. E-n,

Sf NO
no-

2. E-n,
3.~

~
(l~

tc
wna.,

u-n- ~
~

Sf NO Sf NO Sf
NO

te,
te,

4. E-n,

UfltO..,

tw.,
ca..-naJt.l,

5.~ 6. ~
f. ~

~
~te,UJn.~

no- U.

I.JAV

Sf NO
Sf

NO
NO

~ ~

u.u.;n.~ teu.;n.~

Sf Sf

8. .~

NO
19

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - GIRONA

UNITAT 5

RECORDA

FAMILIA

PARE

MARE

FILL

FILLA

AVI

AVIA

MASCOTES

HA1V1STER

CONILL

GAT

CAl"lARi

TORTUGA

PEIX

SERP

• PROGRAMA D'EDUCACIOCOMPENSATORIA ~GJRONA

20

1
j
1
1

UNITAT 5

PROJECTE

I
_
,

• B~~&b~~~WYUJ.,~. • ~.ewb~ol&~ckk~~.

• g-~k~:
~oP~: ~

th-

k~

£a_ ~
e&chu.,

eh- ~

ei plLe

PROGRAMA D'EDUCAcrOCOMPENSATORIA

- GIRONA

21

,'

..

.~-'.,

-----_.---------'_

...

....•. ,.,

,."'"

.....

,~~~""",",,,,,"'"''''

1
J

UNIIAlo

PROJECTE

.......

-- ..

.....

1 .'.....

r-------- - -------1
_ ........._---------------- ............. _- ....... , ·
f

, ..

_--_ .........----- ...-.__---' ,

·, ·
1

~
1

~
)

.,.

.jj
:
..

I
'
...... + ... _ .... r _'~+

i '
...

...

i
!i
________ 1

!
...............

.. _----. ........ -------------

-,

f------------------l
~ :

i
,

I
.

, · · · · · ···

I"'---- .......... ----------

..-~

..---

....

---._---

....._- -._-_.--

-,

l
l

. ..,,. . ...

I
'

: : i
!

~ i ~----------- ... ..----:-----------------j -..........._

r------------------l
!

I
-

... ----.-.-~----------

....... ----------------- ...

-------------------------------_

....

PROGRAMA

O'EOUCACIO

COMPENSATORIA

- GIRONA

22