Está en la página 1de 22

,

Nom i cognoms Curs Escola Data

UNITATS DIDAcTIQUES DE LLENGUA


SUPORT LINGuiSTIC A ALUMNESD'INCORPORACIO
PROGRAMA D'EDUCACI() COMPENSATORIA Oil LES

TARDANA
GIRONINES

COMARQUES

UNITAT3

COM ES LA TEVA CLASSE?

.O~~~. • Pvrtla- b. ~
~~
CGJm.,

eh- ~

• C:o_t~~~~k~
~ tau1a_,

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT 3

CLASSE

estoig

'\
'KD

\~

iLl I I
I

I
f

'/

? - I, ........ -'I

2
i-~_

~D

;
i
I

(~= __ =====4='

pissarra

======~-/2,j

",.:-:'.:":-~"~.~;:>"~'~'=.":,".'~ ':~.-:./:::' -~...

esborrador

Radiocassar
~ : :U

ilIlmIiIDlllllIill

VIdeo

Capsa

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT 3

COM ES LA TEVA CLASSE?

·

• ~~~?
~~~

• ~~~~?
~, aiJ;;e,6._ ~
u-n,

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GtRONA

UNITAT3

QUE HI HAA LA TAULA ?

1. U/t1.a. c.o.k 2. 3. UA1J k.l 4. wnh- ~ 5.UAUL~


U/(U ~

6.

U/T\.eh-

t.
8. 9. 10.

UJYlQ.. ~
UJYt, ~

UJYt, UJYt,~

qmkb~k~7
taukk b a k tauk k b aktaukkb(3) aktauk~b·(4) a k tauk k b a k tauk k b a k tauk k b a k tauk k b a k tauk k b a k tauk k b
PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA -

ak

(1)

(2)

(S) (6) (1) (8) (9)


(10)
GIRONA

. . . . . . . .
.
4

UNITAT3

~fg
.....••.•

tau.k

~~

UAO/
.........

~~

UAO/
~
.........

.........

UAWJ~ ......... ~

UffL...

......... ~

"
...... . ~-

wrt£U~

,,~
\..N'"I

~ ~

......... ~

........

~tfI
......... ~
.........

u-ri.
..••.......

~l

..........

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

I
r
I

UNITAT 3

~~

U/rt..CJ....~

.~ ~ ~ . ..

••••••I

••••

~ .,_ ••

U.In,.,.

PP,.,v.;,..?

·vVJ../ILV.,;-.

. .•••.

U.In,.,.

7 ......
J

/~~~?,
PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA GIRONA

~ . . .. . ..

UNITAT 3

QUE TENS?

UJrl,

wn.a..,

-~~?
-~
-------------------

-~~?
-~
~---------------GIRONA

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSAT6RIA

UNITAT3

I.J.II'l,

Eh-

........... ~ ............... ~ ,

f?I
..........
-

U,.II"t.Q"

I·;i
.... j

,-

.. - ..

fJJ -v
~~

I
~

e,
~

...............

$;1i?4

""'i

-'--~

......... ~,_

..

"""_\::j'r ••••••••••••• _

-~
~

~>

,!Ti?:lTh

/\ \/
~

e.
~

- ..- - - . - - - - . ~. -

S c=:Y

•••

••

•••••••••

<) ,
-~~
.:_r

-.a?~

c....r: LA,
I

e.

...............

f)

tJ

0000011100000000 0 to" 0 -0..------:---1

c)C 0 .0
(I- (']

,-

.... """~;;:;.::: ........... r--::..... _"'_',


ill

:; ... --::::-~':; %
"

"

...

~ ..

00

aocoooCJ a~QOo

oc ec
OOoOjlC

oooooO..:lOUO.,
D 00 CI'" D

Ooo'¢ooooo-oooo

0."'06

00

000000000'-' 00

000

PROGRAMA

D'EDUCACJO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT3

PROGRAMA

O'EDUCACI6

COMPENSATOR1A

GIRONA

UNITAT3

a a a
a

fu b

..

.. _ .
.

a
a

.
..
10

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

UNITAT3

2.

3. __

4.

5.

6.

8.

9.

10. ------

11. ------

12. -_----

13.

14.

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

11

UNITAT3

QUANTS .--- HI HA?

• ~~kb?
• dfib ~~

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA

GIRONA

12

UNITAT3

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATOR1A

GIRONA

13

UNITAT 3

EM DEIXES

SISPLAU?

.o~:
- ~~k
- u,k _ ,~?

-~
• Ww.,~~~l,~'t~F~

~~

.... ?

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

14

UNITAT 3

ENCREUATS DE PARAULES

3~ 2.-.

~-r~--~~--~~~

4-+

u.:....-.t.

l"l.-\:)_

Lt-

Z. =Lj

~j
4

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

15

UNITAT3

EMBOLIC DE LLETRES

A L L \ B R ET . BCD E FGH I 0 ~ X- V U T S R L A B C- D E T V
I

AJ

f(

PNL
Q0M XCL sA L

FG LL A P 1

G 6- H F E V

A I K c c ~ f<- a J D R F K A 8- B A Q P I \:: E LNM A LETA HFG

R H I E D U s N K c. 8

T M- L

.
\

D.

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

16

UNITAT3

OUIN OIBUIX S'HI AMAGA ?

• 11

1.'___

.~/"2.
~-""'-5

2..

PROGRAMAD'EDUCACIO COMPENSATORIA

GIRONA

17

UNITAT 3

CADA LLETRA AL SEU LLOC

I 2 3 4 5 6

A B C

D
E

F
G H

7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17

I
I K L

IL
M N

<.0

0
P

18
19 20 21

Q R S T U
V

22 23 24
25 26

X
Y Z

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

'

18

UNITAT3

RECORDA

estoig

i
1

1}.u."",,::;

~,!. ~O

rJ..!.. L,

.......... -t

? _ /,

I
f

-i-2L,

~~~I

pissarra

llibreta

Radiocasset
IJIffiIlOOilIIlllllll! ~

::0
Capsa

Video
PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA GIRONA

19

UNITAT 3

[-

PROJECTE ~-]

• E_;~ • 1)~/'t
• ~

LUrG

~jzdc de

k c1w~~e-

LUrG

Fil

61,

al ~

PROGRAMA

D'EDUCACI6cOMPENSATORIA

GIRONA

20

UNITAT 3
.~---~--

~~~.---

-~

- .. -.---.--------~-.-

- --

-----

-..-.

PROJECTE

PROGRAMA

D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

21

Calificar