Está en la página 1de 20

Nom i cognoms

Curs

Escola

Data

UNITATSDIDAcTIQUES
PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA DE

DE LLENGUA
LI!S COMARQUES GIRONINES

SUPORT LINGuiSTIC A ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

UNITAT2

[ ••. QUINA ESCOLA A

VAS 1. •..

PROGRAMA D' EDUCACIO COMPENSATORIA

GIRONA

.. 1

UNITAT2

+ ..

Q~,~·~·~.~

...

O~O~ OO··,O~O.~
, ..

al.~~.
O~
,

.....•.......

'.,

·OaWao/~O·~.·.·,u··.~.·

cLf~

S
_.,:.

E
- ....

__
LA

........

'6. 7.C

__ S_ E

. 8. M __ 9. T

eGA

10. A,-"- 0 __ V 11. LA


PROGRAMA 0' EDUCACIO COMPENSATORIA ~ GIRONA

s
2

... UNITAT2

..

ck·k·~

...

,'".','_

,._ -':': --=-,'

-.

-l4~d/~eMCG···.·.·

--,-,----~-,..,.,.-

"_,

",

'

".

-'

-,

"':

.'

-,

~:. -

,"..

-.'

'

. _'-. .

.-

. .'

....

..

'-

"

",

..

- •• 'J(±

b ~ ..• J,,_ ... t§~

ili.&·~

~?_~

PROGRAMA

O' EDUCACJO

COMPENSATORtA

GIRONA

PROGRAMA D'EDUCACIO

COMPENSATORIA

GIRONA

It

~ .. o-.

-I~

1-1

11..0-

. . .

..

'

. .. . el~?·~,M-J;'~ ~
..

PROGRAMA0' EDUCACI9 COMPENSATORIA -GIRONA

PROGRAMAO' EOUCAC16 COMPENSATORIA -GIRONA

UNITAT2·

··O-n- ~1/~?

~.

ill ·~·ckkT~~

."

....

PROGRAMA 0' EDUCACIO COMPENSATORIA-

GIRONA.

1.':1 0"1"

.?2 .

PROGRAMA

D'EOUCACIOCOMPENSATOR:IA

GIRONA

UN ITAT 2

PROGRAMA 0' EDUCACIOCOMPENSATORIA .


-,"

,.

GIRONA

DE
~

LA

SETMANA ... dilluns .dirnarts

.~

dimecrss

Ai,
~~
~.

",.,1..

·dijoUs .divendres

.·.···bIUMEN~E.·.·.···.·····........•.. ~ ·.•.•..•.••.

DISSABTE

.•...•.•.•. ..... ···•···· ·...•...i•· ••diUmenge····. ·· . ·

..

dissabte

PROGRAMA D' EDUCACIO COMPENSATORIA-

GIRONA

10

".

".

o-- - 0_8

PROGRAMA 0' EDUCACIO COMPENSATORIA-

11

PROGR;\MA D' EDUCACI6

COMPENSATORIA

GIRONA

...

...

...
"

.:'

...
-

..

_.
.

-,.-_,

--:-

-····~~el·.~.?

____ ~c---'---

_.~(tl~ui~JeL~~,.?

.··-k~J
- ~h-di1u_~~

.• ~
eldr~? __ ~

PROGRAMAO'EOUCACIO

COMPENSATORIA

G1RONA

13

UNITAJ2.

-ia·.·•• ~

.. .•.. ·.·.~ ·.e!d-.·.·.:·~ ••

••...···~ ··

...··~·

...~

•.....?.•.......

PROGRAMA 0' EDUCACIOCOMPENSATORIA

-GIRONA

PROGRAMA O' EDUCACIO COMPENSATORIA

GIRONA

ASSIGNA TURES

Elmeiljador

··et~·

PROGRAMA 0' EDUCACIO COMPENSATORIA

GIRONA

-----:-c~~c___-~.--~-~---.------

.. --.-.-.---.--".----. -----

... ,..

--_._-------- ..

.RECORDA

)
~ .' ,'."
\ ~"'. \.

. HORES

~.' ;' "'.'::,',


/

:()
/....
"

..
- _", "

,'_,-"
".

.,
+

,"

..

7'

::r

...

..·I;~I~I·· I".'.·~j)'...' . ~~ .........•.. .. !~'l~;" ;


. \" '
~:

v
0/1. V

. \. w-

. .. . •

.~,

.' , .....

.• ff).•... v.»
'Let 'lruit

Lescinc

dil1uns DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DiSSABTE DlUMENGE ..


.:~

~ ~ ~
~. ..

dimarts dimecres dij9us divendres .. dissabte diumenge

PROGRAMA D'EDI,JCACIOCOMPENSATORIA

GIRONA

..

···PROJECTE·

PROGRAMA 0' EOUCACIO COMPENSATORIA

GIRONA

PROJECTE

... ]

PROGRAMA 0' EDUCACIOCOMPENSATORIA

GIRONA