Ο ΞΑΝΘΙΑΣ

Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo

Ο ΞΑΝΘΙΑΣ
1. Antes de escuchar los audios:

Di tres adjetivos que definan a Diceópolis y otros tres que lo hagan con Jantias.

Di tres verbos que relacionarías con las faenas del campo.

Ordena a tu compañero tres acciones

2. Escucha cada audio y responde a las siguientes preguntas:

Audio 2.1
1. Ποῖ βαδίζει ὁ Δικαιόπολις;
2. Τί αἴρει ὁ δοῦλος;
Audio 2.2
3. Τίς κατατρίβει τὸν δοῦλον;
4. Τί ἐστίν ἐν τῷ ἀγρῷ;
Audio 2.3
5. Διὰ τί στενάζει ὁ Δικαιόπολις;
Audio 2.4
6. Τί λαμβάνει ὁ δεσπότης;
7. Τί λαμβάνει ὁ δοῦλος;
Audio 2.5
8. Ποῦ καθεύδει ὁ Ξανθίας;

Ο ΞΑΝΘΙΑΣ
Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo

3. Después de escuchar los audios, completa con la palabra adecuada. No te
olvides de utilizar el caso o la forma verbal correcta:
βλέπω δέμδρομ ἥλιος μέμω μεσημβρία οὐδὲ ῥάβδος σκιά τύπτω
1. Μετὰ δὲ __________ ὁ Δικαιόπολις λέγει· «ἐγὼ μὲν πρὸς τὸν οἶκον
βαδίζω.»
2. Ὁ δὲ Ξανθίας ἐν τῷ ἀγρῷ __________ καὶ λίθους αἴρει.
3. Ὁ δὲ __________ φλέγει καὶ κατατρίβει τὸν δοῦλον.
4. Ἐν δὲ τῷ ἀγρῷ __________ μακρόν ἐστιν.
5. Τὸ δὲ δὲνδρον __________ παρέχει.
6. Ὁ οὖν δοῦλος πρὸς τὸ μακρὸν δένδρον __________.
7. Ὁ οὖν Δικαιόπολις __________ λαμβάνει.
8. Πρὸς τὸν δοῦλον σπεύδει καὶ αὐτὸν __________.
9. Ὁ δὲ δοῦλος οὐκ ἀκολουθεῖ αὐτόν, __________ ἐκβαίνει ἐκ τοῦ ἀγροῦ.

Ο ΞΑΝΘΙΑΣ
Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo

4. Ejercicio de vocabulario
Ordena

ἐλαύμει

εις τὸμ οἷκομ

βλέπει

ἡ ῥάβδος

τὸ δέμδρομ καὶ ἠ σκιά

Ο ΞΑΝΘΙΑΣ
Ángel Luis Gallego Real
IES Vegas Bajas de Montijo

Transcripción
2.1 Μετὰ δὲ μεσημβρίαν ὁ Δικαιόπολις λέγει «ἐγὼ μὲν πρὸς τὸν οἴκον
βαδίζω˙ μάλα γὰρ κάμνω. σὺ, ὦ Ξανθία, ἐν τῷ ἀγρῷ μένε καὶ τοὺς λίθους
αἴρε.» ὁ μὲν οὖν Δικαιόπολις πρὸς τὸν οἶκον βαδίζει καὶ καθεύδει. ὁ δὲ
Ξανθίας μένει ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ λίθους αἶρει.
2.2 Ὁ δὲ ἥλιος φλέγει καὶ κατατρίβει τὸν δοῦλον. ἐν δὲ τῷ ἀγρῷ δένδρον
μακρόν ἐστιν. Τὸ δὲ δἐνδρον σκιὰν παρέχει. ὁ οὖν δοῦλος πρὸς τὸ μακρὸν
δένδρον βλέπει. ἔπειτα βραδέως πρὸς τὸ δένδρον βαδίζει. ὁ γὰρ Δικαιόπολις
οὐ πάρεστιν. ὁ οὖν Ξανθίας ὑπὸ τῷ δένδρῳ καθίζει. οὐ πονεῖ ὁ δοῦλος, ἀλλὰ
καθεύδει ὑπὸ τῷ δένδρῳ.
2.3 ὁ δὲ Δικαιόπολις ἐκ τοῦ οἴκου ἐκβαίνει καὶ τοὺς βοὺς ἐλαύνει πρὸς τὸν
ἀγρόν. Ἐν δὲ τῷ ἀγρῷ τὸν δοῦλον ὑπὸ τῷ δένδρῳ βλέπει. λέγει οὖν˙«ὦ
κατάρατε δοῦλε, διὰ τί ἤδη ὑπὸ τῷ δένδρῳ καθεύδεις;» ὁ δὲ Ξανθίας
καθεύδει καὶ οὐκ ἐπαίρει ἑαυτόν˙ ὁ Δικαιόπολις οὖν στενάζει καὶ λέγει˙ «ὦ
Ζεῦ, διὰ τί οὕτως ἀργός ἐστιν ὁ δοῦλος; ἐγὼ μὲν πονῶ πολὺν χρόνον καὶ
μάλα κάμνω, ὁ δὲ δοῦλος καθεύδει καὶ οὐ συλλαμβάνει.»
2.4 Ὁ οὖν Δικαιόπολις ῥάβδον λαμβάνει, καὶ πρὸς τὸν δοῦλον σπεύδει καὶ
αὐτὸν τύπτει. «Αἰαῖ» λέγει ὁ δοῦλος, καὶ ἐπαίρει ἑαυτόν. «ὦ ἀργὲ ἄνθρωπε,»
λέγει ὁ Δικαιόπολις, «μὴ κάθευδε, ἀλλὰ πόνει καὶ βοηθεῖ. λάμβανε τὸ
σπέρμα, καὶ δεῦρο ἀκολούθει. μακρὸς γάρ ἐστιν ὁ πόνος, ἐγὼ δὲ ἤδη
κάμνω.»
Ὁ δὲ δοῦλος λέγει˙ «μὴ χαλεπὸς ἴσθι, ὦ δέσποτα, ἰδού, τὸ σπέρμα
λαμβάνω.»
2.5 Ὁ μὲν οὖν Δικαιόπολις πολὺν χρόνον ὑπὸ τῷ ἡλίῳ πονεῖ ἐν τῷ ἀγρῷ˙ὁ δὲ
δοῦλος τὸ σπέρμα λαμβάνει καὶ ἀκολουθεῖ. τέλος δὲ, ὁ ἥλιος καταδύνει˙ ὁ
δὲ Δικαιόπολις ἐκ τοῦ ἀγροῦ πρὸς τὸν οἶκον τοὺς βοῦς ἐλαύνει. ἔπειτα εἰς
τὸν οἶκον εἰσβαίνει. ἐν δὲ τῷ οἴκῳ καθίζει καὶ πολὺν χρόνον ἡσυχάζει, μάλα
γὰρ κάμνει, ἔπειτα καθεύδει. ὁ δὲ δοῦλος οὐκ ἀκολουθεῖ αὐτόν, οὐδὲ
ἐκβαίνει ἐκ τοῦ ἀγροῦ, ἀλλὰ ὑπὸ τῷ μακρῷ δένδρῳ καθίζει καὶ καθεύδει.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful