PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

DILLUNS
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBJECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACIÓ ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00 ALTERNATIU

RELIGIÓ / ENSENYAMENT necessaris per a la convivència en responsable i solidària que
grup i en societat, valors de respecte a un mateix i cap als altres, a través de les diferents necess itats que sorgeixen en el grup i de diferents programes escolars. - Utilitzar instruments i estrategies personals d’aproximació I estimació de càlcul mental. - Comprendre el sistema de numeració decimal i el significat de les operacions. Reconèixer i valorar diferents funcions dels nombres: quantitat, ordre. - Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin tant l’activitat individual com la collaboració activa i la responsabilitat en l’aprenentatge cooperatiu. - Proposar, resoldre i plantejar problemes matemàtics utilitzant els afavoreixi un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència.

- Treballar a nivell de grup, valors - Desenvolupar una actitud

-

Social I ciutadana Autonomia I iniciativa personal Lingüística

DE 10:00 A 11:00

JOCS MATEMÀTICS/ TIC.
Els fillets i filletes resolen problemes de caire matematic que sorgeixen de la pròpia organització de l’aula o dels diferents projectes d’aula. Després de la resolució els fillets exposen la seva estrategia a la resta del grup.

- Realitzar mentalment - Competència matemàtica càlculs de suma i resta - Autonomia I iniciativa sense dur-ne. personal. - Comparar quantitats - Aprendre aprendre. petites. - Realitzar, en situacions quotidianes, càlculs numèrics bàsics amb les operacions de suma, resta i multiplicació, utilitzant procediments diversos i estratègies personals. - Resoldre problemes senzills relacionats amb objectes, fets i situacions de la vida quotidiana, seleccionant les operacions

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
procediments adequats de càlcul, mesura, estimació i comprovació de resultats, valorant la perseverança i les diferents estratègies en la recerca del resultat i emprant de manera lògica i creativa la comunicació oral i escrita. - Reconèixer situacions del medi habitual per a la comprensió o tractament de les quals es requereixin operacions elementals de càlcul, formular-les mitjançant formes senzilles d’expressió matemàtica o resoldre-les utilitzant els algoritmes i procediments corresponents, valorar el sentit de les estimacions o dels resultats obtinguts i explicar oralment i per escrit els processos seguits. - Posar en pràctica hàbits i estratègies que permetin tant l’activitat individual com la col·laboració activa i la responsabilitat en l’aprenentatge cooperatiu.
DE 10:00 A 11:00

de suma i resta i utilitzant els algoritmes bàsics corresponents o altres procediments de resolució. - Explicar el procés seguit per resoldre un problema

TICS (aula d’ordinadors: activitats de maneig de l’ordinador, recerca d’informació, procesador de

- Emprar, de manera autònoma, els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i la comunicació com

- Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir

- Tractament de la informació I competencia digita
- Autonomia i iniciativa

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
text,) a instruments de treball i aprenentatge per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents personal informació i com instrument per aprendre i compartir coneixements, valorant-ne la contribució a la millora de les condicions de vida de les persones.

- Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, respectant les creacions pròpies - Iniciar-se en l’ús de i les dels altres, desenvolupant programes informàtics de capacitats de diàleg i sabent processament de textos.. rebre i expressar crítiques i opinions constructives.
DE 11:00 A 11:30

CARRECS Els fillets I filletes cada dia realitzen de forma cooperativa diferents tasques relacionades amb l’organització i el bon funcionament de l’aula

- Participar activament en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials que condueixin a l’adopció d’un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. - Posar en pràctica hàbits i estratègies de feina que permetin tant l'activitat individual com l’aprenentatge cooperatiu, col·laborant activament i amb responsabilitat en el treball en grup. - Utilitzar la llengua per relacionarse i per expressar-se de manera

- Expressar-se de manera oral, amb pronunciació correcta i ús d’un vocabulari adequat, a través de textos que presentin fets, vivències, idees, sentiments i opinions de forma organitzada. - Iniciar-se en l’ús de programes informàtics de processament de textos. - Posar en pràctica hàbits i estratègies de feina que permetin tant l’activitat individual com l’aprenentatge cooperatiu,

- Matemàtica - Lingüística - Autonomia I Iniciativa Personal. - Coneixement i la interacció amb el món físic.

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
adequada en l’activitat social i cultural, per participar en diferents situacions de comunicació aplicant les regles bàsiques de comunicació. - Expressar-se oralment i per escrit amb correcció per satisfer necessitats de comunicació en diferents situacions i contextos, desenvolupant la creativitat, la sensibilitat i l’estètica en l’ús personal del llenguatge. - Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, valorant-les críticament i adoptant un comportament en la vida quotidiana de defensa i recuperació de l'equilibri ecològic (hàbits d’estalvi energètic i reducció del consum, de reciclatge i de reutilització), així com de conservació del patrimoni natural i cultural de la nostra comunitat . - Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir informació i com instrument per aprendre i compartir coneixements, valorantne la contribució a la millora de les col-laborant activament i amb responsabilitat en el treball en grup. - Redactar i reescriure diferents textos relacionats amb l’experiència infantil, propis de les relacions interpersonals dins l’aula (notes, avisos,…) i participar en les activitats d’intercanvi escrit d’informació que es donin dins l’àmbit escolar. - Localitzar informacions concretes i realitzar petites inferències directes en la lectura de frases o textos molt senzills

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
condicions de vida de les persones. - Utilitzar tècniques de recollida de dades per obtenir informació sobre fenòmens i situacions del seu entorn, representant-les de forma gràfica i interpretar-les.
DE 11:00 A 11:30

LECTURA INDIVIDUAL

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informació, considerant-la com un mitjà d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradició literària per desenvolupar hàbits de lectura. PATI

- Comprendre el sentit - Lingüística global dels textos orals d’ús habitual, identificant-hi la informació més rellevant.

DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

RACONS COMPARTITS

- Possibilitar les relacions entre fillets/etes de diferents grups i edats - Conèixer a diferents mestres del centre i relacionar-se - Experimentar amb diferents materials proposats

-Interactuar de forma autònoma amb els difernts materials i propostes del racó. -Interactuar de forma positiva amb els altres fillets i adults. .Experimentar amb els materials de forma creativa.

- Cultural I artistica -Coneixement I interacció amb el món físic -Comunicacio lingüística - Matemàtica -Autonomia i iniciativa persona

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
DE 13:00 A 14:00

CONTAM CONTES…
Castella/català

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'enriquiment personal i apropar-se a les obres de la tradició literària per desenvolupar hàbits de lectura. - Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informació, considerant-la com un mitjà d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradició literària per desenvolupar hàbits de lectura.

- Comprendre el sentit - Lingüística global dels textos orals, - Cultural I artística identificant la informació més rellevant.

DIMARTS
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBJECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACIÓ ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
DE 9:00 A 10:00 CÀRREC/LECTURA

(Veure Dilluns de 11 a 11'30 h)
DE 10:00 A 11:00

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir d’un tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conèixer els coneixements previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. És fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjançant llibres, documents, ...)

- Crear interessos col·lectius. - Plantejar problemes o preguntes que s’han d’investigar. - Expressar i acceptar les diferents hipòtesis sobre els diferents temes. - Aprendre a planificar processos d’investigació. - Aprendre a trobar informacions amb diferents recursos de la vida real. - nterpretar i entendre les informacions que ens entren a l’aula (tipologies textuals, imatges, xerrades...). - Aprendre a treballar de forma individual i en petit grup.

- Relacionar-se -Aprendre a aprendre positivament amb els altres respectant la –Lingüística diversitat (opinions i interessos dels altres). –Matemàtica - Mostrar iniciativa i confiança en les pròpies –Social i ciutadana possibilitats. - Aprendre a superar les –Cultural i artística dificultat que es troben. –Autonomia i iniciativa - Adquirir autonomia en personal les noves activitats d’aprenentatge que –Tractament de la informació i competència digital. sorgeixen. - Utilitzar la llengua oral adequant-la a les situacions comunicatives concretes. Representar i plasmar de diferents formes el que van descobrint (dibuix, –Comprendre missatges orals diversos. escriptura, construcció...). - Adquirir una actitud d’escolta atenta i respectuosa. CEIP MARGALIDA FLORIT

CURS 2011-2012

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons - Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura. - Manifestar interès i curiositat pels textos escrits de l’aula i de l’entorn. - Representar els coneixements adquirits de diferents formes (mitjans, materials i tècniques diferents). - Demostrar interès i curiositat per l’observació, l’exploració i el reconeixement de l’entorn. - Reconèixer elements i característiques de l’entorn. –Utilitzar habilitats logicomatemàtiques per investigar i comprendre algunes situacions de la realitat quotidiana. CURS 2011-2012 CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

DE 11:00 A 11:30

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir d’un tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conèixer els coneixements previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. És fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjançant llibres, documents, ...)

DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00 DE 13:00 A 14:00

PATI ANGLÈS TUTORIA

- Participar activament en activitats de grup, desenvolupant

- Autonomia i iniciativa personal

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons habilitas socials que c ondueixin a l’adopció d’un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. - Pendre consciencia de la pertinença a grups socials i culturals amb característiques pròpies, valorant l’enriquiment que puposa tenir uns valors compartits i la necessitat de respecte pels drets humans. - Social i ciudadana - Aprendre a aprendre

DIMECRES
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBBECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACIÓ ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00 CÀRREC/LECTURA

(Veure Dilluns de 11 a 11'30 h)
DE 10:00 A 11:00

-

-

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir d’un tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conèixer els coneixements

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. És fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjançant llibres, documents, ...)
DE 11:00 A 11:30

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir d’un tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conèixer els coneixements previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. És fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjançant llibres, documents, ...) PATI De 12 a 13'30 h RACONS COMPARTITS

DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

DE 13:00 A 14:00

De 13'30 a 14 h. JOCS LLENGUA/REVISIÓ TEXTOS

- Participació en situacions d'aprenentatge compartit, per recollir I intercanviar informació, opinions, plajnificar accions conjuntes, resoldre conflictes o arribar a acors, amb una actitud de cooperació I respecte per les aportacions I opinions d eles altres persones.

- Comprendre el ssentit global dels textos orals d'ús habitual, identicanthi la informació més rellevant.

- Lingüística - Cultural I artística

- Relacionar, posant exemples concrets, la indomraicó continguda en textos escrits pròxims a - Memoraització, escolta I l'experiència infantil amb recitació de textos I jocs les pròpis vivències I lingüístics sezills o de tradició oral idees, I mostrar procedents de la lilteratura comprensió a travvés de popular. la lectura en veu alta.. - Participació en jocs lilngüístics per milorar la lectura comprensiva. - Recreació I reescriptura de textos narratius I de caràcter poètic utilitzant models amb imaginació I creativitat. - Redactar I reescriure diferents textos relacionats amb l'experiència infantils segons models clars, utilitzant tècniques de producció de textos respectant les normes gramatical I ortogafiques bàsiques I els aspectes formals (traç, ordre, CEIP MARGALIDA FLORIT

CURS 2011-2012

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons presentació etc.)

DIJOUS
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBBECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACIÓ ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00

De 9 a 9'30 h.
CÀRREC (Veure Dilluns de 11 a 11'30 h)

De 9 a 9'30 h. LECTURA EN PARELLA

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informació, considerant-la com un mitjà d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradició literària per desenvolupar hàbits de lectura. - Participar activament en activitats de grup,

- Comprendre el sentit global dels textos orals d’ús habitual, identificant-hi la informació més rellevant. - Llegir textos diversos en veu alta i en silenci per aprendre o com a

- Lingüística - Social I ciutadana - Autonomia I iniciativa personal

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
desenvolupant habilitats socials que condueixin a l’adopció d’un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.
DE 10:00 A 11:00

font de plaer, mostrant iniciativa i interès per la lectura i per l’elecció dels textos

De 9'30 a 11'30 h RACONS D'AULA SISTEMATITZACIÓ DE CONTINGUTS
De manera rotatoria es realitzaran diferents treballs referits a càlcul, projecte, ortografía, problema, lectura i comprensió, plàstica... Els fillets de manera autònoma s’aniran organitzant per fer les feines.

DE 11:00 A 11:30 DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

ANGLÈS

P A T I

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons MÚSICA

DE 13:00 A 14:00

PRESENTACIÓ D’UNA NOTICIA Castellà/català

- Emprar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i la Cada setmana un fillet o filleta comunicació, per obtenir, de la classe tria , prepara a casa interpretar i valorar informacions I exposa a la resta del grup una de diversos tipus i com a notícia que considera important i instrument de treball i relacionada amb els diferents aprenentatge.
projectes d’aula.

- Expressar-se oralment i per escrit amb correcció i coherència per satisfer necessitats de comunicació en diferents situacions i contextos, desenvolupant la creativitat, la sensibilitat i l’estètica en l’ús personal del llenguatge. - Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la llengua de manera adequada en l'activitat social i cultural, aplicant les regles bàsiques de la comunicació i adoptant una actitud respectuosa i de cooperació, per prendre CURS 2011-2012

- Expressar-se oralment, mitjançant textos que presentin coneixements, idees, fets, vivències, sentiments, opinions, etc., amb una estructura coherent i utilitzant un vocabulari, pronunciació, entonació i ritme adequats.

- Tratament de la informació - Coneixement del mon físic. - Com. Lingüística - Aprendre a aprendre - Autonomia i iniciativa personal

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons consciència dels propis sentiments i idees i per controlar la pròpia conducta.

DIVENDRES
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBBECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACIÓ ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00

De 9 a 10'30 EDUCACIÓ FÍSICA

DE 10:00 A 11:00

De 9 a 10'30 EDUCACIÓ FÍSICA

DE 11:00 A 11:30

De 10'30 a 11'30 h.
PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir d’un tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conèixer els coneixements previs, i veure els dubtes,

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons
preguntes a resoldre, etc. És fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjançant llibres, documents, ...)
DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

P A T I
De 12 a 12'30 h. AMIC LECTOR
(lectura compartida amb els fillets de 2nA) - Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprenent diferents tipus de textos adaptats a l'edat i utilitzant la lectura com a mitjà per ampliar el vocabulari i fixar l'ortografia. - Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informació, considerant-la com un mitjà d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradició literària per desenvolupar hàbits de lectura. -Llegir textos diversos en veu alta i en silenci per aprendre o com a font de plaer, mostrant iniciativa i interès per la lectura i per l’elecció dels textos.

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'enriquiment personal i apropar-se a les obres de la tradició literària per desenvolupar hàbits de lectura.

DE 13:00 A 14:00

RACONS D'AULA SISTEMATITZACIÓ DE CONTINGUTS

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACIÓ D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful