Está en la página 1de 18

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

DILLUNS
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBJECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACI ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETNCIES BSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00 ALTERNATIU

RELIGI / ENSENYAMENT necessaris per a la convivncia en responsable i solidria que


grup i en societat, valors de respecte a un mateix i cap als altres, a travs de les diferents necess itats que sorgeixen en el grup i de diferents programes escolars. - Utilitzar instruments i estrategies personals daproximaci I estimaci de clcul mental. - Comprendre el sistema de numeraci decimal i el significat de les operacions. Reconixer i valorar diferents funcions dels nombres: quantitat, ordre. - Posar en prctica hbits i estratgies que permetin tant lactivitat individual com la collaboraci activa i la responsabilitat en laprenentatge cooperatiu. - Proposar, resoldre i plantejar problemes matemtics utilitzant els afavoreixi un clima propici per a la llibertat personal, laprenentatge i la convivncia.

- Treballar a nivell de grup, valors - Desenvolupar una actitud

Social I ciutadana Autonomia I iniciativa personal Lingstica

DE 10:00 A 11:00

JOCS MATEMTICS/ TIC.


Els fillets i filletes resolen problemes de caire matematic que sorgeixen de la prpia organitzaci de laula o dels diferents projectes daula. Desprs de la resoluci els fillets exposen la seva estrategia a la resta del grup.

- Realitzar mentalment - Competncia matemtica clculs de suma i resta - Autonomia I iniciativa sense dur-ne. personal. - Comparar quantitats - Aprendre aprendre. petites. - Realitzar, en situacions quotidianes, clculs numrics bsics amb les operacions de suma, resta i multiplicaci, utilitzant procediments diversos i estratgies personals. - Resoldre problemes senzills relacionats amb objectes, fets i situacions de la vida quotidiana, seleccionant les operacions

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


procediments adequats de clcul, mesura, estimaci i comprovaci de resultats, valorant la perseverana i les diferents estratgies en la recerca del resultat i emprant de manera lgica i creativa la comunicaci oral i escrita. - Reconixer situacions del medi habitual per a la comprensi o tractament de les quals es requereixin operacions elementals de clcul, formular-les mitjanant formes senzilles dexpressi matemtica o resoldre-les utilitzant els algoritmes i procediments corresponents, valorar el sentit de les estimacions o dels resultats obtinguts i explicar oralment i per escrit els processos seguits. - Posar en prctica hbits i estratgies que permetin tant lactivitat individual com la collaboraci activa i la responsabilitat en laprenentatge cooperatiu.
DE 10:00 A 11:00

de suma i resta i utilitzant els algoritmes bsics corresponents o altres procediments de resoluci. - Explicar el procs seguit per resoldre un problema

TICS (aula dordinadors: activitats de maneig de lordinador, recerca dinformaci, procesador de

- Emprar, de manera autnoma, els mitjans de comunicaci social i les tecnologies de la informaci i la comunicaci com

- Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informaci i la comunicaci per obtenir

- Tractament de la informaci I competencia digita


- Autonomia i iniciativa

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


text,) a instruments de treball i aprenentatge per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents personal informaci i com instrument per aprendre i compartir coneixements, valorant-ne la contribuci a la millora de les condicions de vida de les persones.

- Desenvolupar una relaci dautoconfiana amb la producci artstica personal, respectant les creacions prpies - Iniciar-se en ls de i les dels altres, desenvolupant programes informtics de capacitats de dileg i sabent processament de textos.. rebre i expressar crtiques i opinions constructives.
DE 11:00 A 11:30

CARRECS Els fillets I filletes cada dia realitzen de forma cooperativa diferents tasques relacionades amb lorganitzaci i el bon funcionament de laula

- Participar activament en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials que condueixin a ladopci dun comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bsics del funcionament democrtic. - Posar en prctica hbits i estratgies de feina que permetin tant l'activitat individual com laprenentatge cooperatiu, collaborant activament i amb responsabilitat en el treball en grup. - Utilitzar la llengua per relacionarse i per expressar-se de manera

- Expressar-se de manera oral, amb pronunciaci correcta i s dun vocabulari adequat, a travs de textos que presentin fets, vivncies, idees, sentiments i opinions de forma organitzada. - Iniciar-se en ls de programes informtics de processament de textos. - Posar en prctica hbits i estratgies de feina que permetin tant lactivitat individual com laprenentatge cooperatiu,

- Matemtica - Lingstica - Autonomia I Iniciativa Personal. - Coneixement i la interacci amb el mn fsic.

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


adequada en lactivitat social i cultural, per participar en diferents situacions de comunicaci aplicant les regles bsiques de comunicaci. - Expressar-se oralment i per escrit amb correcci per satisfer necessitats de comunicaci en diferents situacions i contextos, desenvolupant la creativitat, la sensibilitat i lesttica en ls personal del llenguatge. - Analitzar algunes manifestacions de la intervenci humana en el medi, valorant-les crticament i adoptant un comportament en la vida quotidiana de defensa i recuperaci de l'equilibri ecolgic (hbits destalvi energtic i reducci del consum, de reciclatge i de reutilitzaci), aix com de conservaci del patrimoni natural i cultural de la nostra comunitat . - Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informaci i la comunicaci per obtenir informaci i com instrument per aprendre i compartir coneixements, valorantne la contribuci a la millora de les col-laborant activament i amb responsabilitat en el treball en grup. - Redactar i reescriure diferents textos relacionats amb lexperincia infantil, propis de les relacions interpersonals dins laula (notes, avisos,) i participar en les activitats dintercanvi escrit dinformaci que es donin dins lmbit escolar. - Localitzar informacions concretes i realitzar petites inferncies directes en la lectura de frases o textos molt senzills

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


condicions de vida de les persones. - Utilitzar tcniques de recollida de dades per obtenir informaci sobre fenmens i situacions del seu entorn, representant-les de forma grfica i interpretar-les.
DE 11:00 A 11:30

LECTURA INDIVIDUAL

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informaci, considerant-la com un mitj d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradici literria per desenvolupar hbits de lectura. PATI

- Comprendre el sentit - Lingstica global dels textos orals ds habitual, identificant-hi la informaci ms rellevant.

DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

RACONS COMPARTITS

- Possibilitar les relacions entre fillets/etes de diferents grups i edats - Conixer a diferents mestres del centre i relacionar-se - Experimentar amb diferents materials proposats

-Interactuar de forma autnoma amb els difernts materials i propostes del rac. -Interactuar de forma positiva amb els altres fillets i adults. .Experimentar amb els materials de forma creativa.

- Cultural I artistica -Coneixement I interacci amb el mn fsic -Comunicacio lingstica - Matemtica -Autonomia i iniciativa persona

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


DE 13:00 A 14:00

CONTAM CONTES
Castella/catal

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'enriquiment personal i apropar-se a les obres de la tradici literria per desenvolupar hbits de lectura. - Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informaci, considerant-la com un mitj d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradici literria per desenvolupar hbits de lectura.

- Comprendre el sentit - Lingstica global dels textos orals, - Cultural I artstica identificant la informaci ms rellevant.

DIMARTS
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBJECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACI ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETNCIES BSIQUES QUE ES TREBALLEN

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


DE 9:00 A 10:00 CRREC/LECTURA

(Veure Dilluns de 11 a 11'30 h)


DE 10:00 A 11:00

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir dun tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conixer els coneixements previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. s fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjanant llibres, documents, ...)

- Crear interessos collectius. - Plantejar problemes o preguntes que shan dinvestigar. - Expressar i acceptar les diferents hiptesis sobre els diferents temes. - Aprendre a planificar processos dinvestigaci. - Aprendre a trobar informacions amb diferents recursos de la vida real. - nterpretar i entendre les informacions que ens entren a laula (tipologies textuals, imatges, xerrades...). - Aprendre a treballar de forma individual i en petit grup.

- Relacionar-se -Aprendre a aprendre positivament amb els altres respectant la Lingstica diversitat (opinions i interessos dels altres). Matemtica - Mostrar iniciativa i confiana en les prpies Social i ciutadana possibilitats. - Aprendre a superar les Cultural i artstica dificultat que es troben. Autonomia i iniciativa - Adquirir autonomia en personal les noves activitats daprenentatge que Tractament de la informaci i competncia digital. sorgeixen. - Utilitzar la llengua oral adequant-la a les situacions comunicatives concretes. Representar i plasmar de diferents formes el que van descobrint (dibuix, Comprendre missatges orals diversos. escriptura, construcci...). - Adquirir una actitud descolta atenta i respectuosa. CEIP MARGALIDA FLORIT

CURS 2011-2012

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons - Iniciar-se en els usos socials de la lectura i lescriptura. - Manifestar inters i curiositat pels textos escrits de laula i de lentorn. - Representar els coneixements adquirits de diferents formes (mitjans, materials i tcniques diferents). - Demostrar inters i curiositat per lobservaci, lexploraci i el reconeixement de lentorn. - Reconixer elements i caracterstiques de lentorn. Utilitzar habilitats logicomatemtiques per investigar i comprendre algunes situacions de la realitat quotidiana. CURS 2011-2012 CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

DE 11:00 A 11:30

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir dun tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conixer els coneixements previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. s fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjanant llibres, documents, ...)

DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00 DE 13:00 A 14:00

PATI ANGLS TUTORIA

- Participar activament en activitats de grup, desenvolupant

- Autonomia i iniciativa personal

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons habilitas socials que c ondueixin a ladopci dun comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bsics del funcionament democrtic. - Pendre consciencia de la pertinena a grups socials i culturals amb caracterstiques prpies, valorant lenriquiment que puposa tenir uns valors compartits i la necessitat de respecte pels drets humans. - Social i ciudadana - Aprendre a aprendre

DIMECRES
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBBECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACI ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETNCIES BSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00 CRREC/LECTURA

(Veure Dilluns de 11 a 11'30 h)


DE 10:00 A 11:00

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir dun tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conixer els coneixements

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. s fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjanant llibres, documents, ...)
DE 11:00 A 11:30

PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir dun tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conixer els coneixements previs, i veure els dubtes, preguntes a resoldre, etc. s fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjanant llibres, documents, ...) PATI De 12 a 13'30 h RACONS COMPARTITS

DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

DE 13:00 A 14:00

De 13'30 a 14 h. JOCS LLENGUA/REVISI TEXTOS

- Participaci en situacions d'aprenentatge compartit, per recollir I intercanviar informaci, opinions, plajnificar accions conjuntes, resoldre conflictes o arribar a acors, amb una actitud de cooperaci I respecte per les aportacions I opinions d eles altres persones.

- Comprendre el ssentit global dels textos orals d's habitual, identicanthi la informaci ms rellevant.

- Lingstica - Cultural I artstica

- Relacionar, posant exemples concrets, la indomraic continguda en textos escrits prxims a - Memoraitzaci, escolta I l'experincia infantil amb recitaci de textos I jocs les prpis vivncies I lingstics sezills o de tradici oral idees, I mostrar procedents de la lilteratura comprensi a travvs de popular. la lectura en veu alta.. - Participaci en jocs lilngstics per milorar la lectura comprensiva. - Recreaci I reescriptura de textos narratius I de carcter potic utilitzant models amb imaginaci I creativitat. - Redactar I reescriure diferents textos relacionats amb l'experincia infantils segons models clars, utilitzant tcniques de producci de textos respectant les normes gramatical I ortogafiques bsiques I els aspectes formals (tra, ordre, CEIP MARGALIDA FLORIT

CURS 2011-2012

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons presentaci etc.)

DIJOUS
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBBECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACI ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETNCIES BSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00

De 9 a 9'30 h.
CRREC (Veure Dilluns de 11 a 11'30 h)

De 9 a 9'30 h. LECTURA EN PARELLA

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informaci, considerant-la com un mitj d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradici literria per desenvolupar hbits de lectura. - Participar activament en activitats de grup,

- Comprendre el sentit global dels textos orals ds habitual, identificant-hi la informaci ms rellevant. - Llegir textos diversos en veu alta i en silenci per aprendre o com a

- Lingstica - Social I ciutadana - Autonomia I iniciativa personal

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


desenvolupant habilitats socials que condueixin a ladopci dun comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bsics del funcionament democrtic.
DE 10:00 A 11:00

font de plaer, mostrant iniciativa i inters per la lectura i per lelecci dels textos

De 9'30 a 11'30 h RACONS D'AULA SISTEMATITZACI DE CONTINGUTS


De manera rotatoria es realitzaran diferents treballs referits a clcul, projecte, ortografa, problema, lectura i comprensi, plstica... Els fillets de manera autnoma saniran organitzant per fer les feines.

DE 11:00 A 11:30 DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

ANGLS

P A T I

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons MSICA

DE 13:00 A 14:00

PRESENTACI DUNA NOTICIA Castell/catal

- Emprar els mitjans de comunicaci social i les tecnologies de la informaci i la Cada setmana un fillet o filleta comunicaci, per obtenir, de la classe tria , prepara a casa interpretar i valorar informacions I exposa a la resta del grup una de diversos tipus i com a notcia que considera important i instrument de treball i relacionada amb els diferents aprenentatge.
projectes daula.

- Expressar-se oralment i per escrit amb correcci i coherncia per satisfer necessitats de comunicaci en diferents situacions i contextos, desenvolupant la creativitat, la sensibilitat i lesttica en ls personal del llenguatge. - Participar en diverses situacions de comunicaci i utilitzar la llengua de manera adequada en l'activitat social i cultural, aplicant les regles bsiques de la comunicaci i adoptant una actitud respectuosa i de cooperaci, per prendre CURS 2011-2012

- Expressar-se oralment, mitjanant textos que presentin coneixements, idees, fets, vivncies, sentiments, opinions, etc., amb una estructura coherent i utilitzant un vocabulari, pronunciaci, entonaci i ritme adequats.

- Tratament de la informaci - Coneixement del mon fsic. - Com. Lingstica - Aprendre a aprendre - Autonomia i iniciativa personal

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons conscincia dels propis sentiments i idees i per controlar la prpia conducta.

DIVENDRES
ACTIVITATS/CONTINGUTS OBBECTIUS ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) CRITERIS D'AVALUACI ( CONSULTA CURRICULUM OFICIAL) COMPETNCIES BSIQUES QUE ES TREBALLEN

DE 9:00 A 10:00

De 9 a 10'30 EDUCACI FSICA

DE 10:00 A 11:00

De 9 a 10'30 EDUCACI FSICA

DE 11:00 A 11:30

De 10'30 a 11'30 h.
PROJECTE D'AULA/PSICOMOTRICITAT (desdoblament) A partir dun tema motivador pels infants es van realitzant converses per tal de conixer els coneixements previs, i veure els dubtes,

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons


preguntes a resoldre, etc. s fonamental per resoldre els dubtes sorgits que els fillets reflexionin entre ells sobre les explicacions i estudis realitzats (mitjanant llibres, documents, ...)
DE 11:30 A 12:00 DE 12:00 A 13:00

P A T I
De 12 a 12'30 h. AMIC LECTOR
(lectura compartida amb els fillets de 2nA) - Llegir amb fludesa i entonaci adequades, comprenent diferents tipus de textos adaptats a l'edat i utilitzant la lectura com a mitj per ampliar el vocabulari i fixar l'ortografia. - Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informaci, considerant-la com un mitj d'aprenentatge i d'enriquiment personal i apropant-se a obres rellevants de la tradici literria per desenvolupar hbits de lectura. -Llegir textos diversos en veu alta i en silenci per aprendre o com a font de plaer, mostrant iniciativa i inters per la lectura i per lelecci dels textos.

- Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'enriquiment personal i apropar-se a les obres de la tradici literria per desenvolupar hbits de lectura.

DE 13:00 A 14:00

RACONS D'AULA SISTEMATITZACI DE CONTINGUTS

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

PROGRAMACI D'AULA GRUP: Primer A TUTORA: Angels Pons

CURS 2011-2012

CEIP MARGALIDA FLORIT

También podría gustarte