Está en la página 1de 115

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

N TT NGHIP I HC

NGHIN CU MNG NGN CA VNPT V CC DCH V TRONG NGN


Gio vin hng dn : TS L Hu Lp Sinh vin thc hin : Trn Ngc Duy Lp : D2001VT

H Ni 10 - 2005

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG KHOA VIN THNG 1 -------***-------

N TT NGHIP I HC
ti:

NGHIN CU MNG NGN CA VNPT V CC DCH V TRONG NGN


Gio vin hng dn : TS L Hu Lp Sinh vin thc hin : Trn Ngc Duy Lp : D2001VT

H Ni 10 - 2005

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

KHOA VIN THNG 1


-------***-------

c Lp - T Do - Hnh Phc -------***-------

N TT NGHIP I HC
H v tn: Trn Ngoc Duy Lp : D2001VT Kho : 2001 2006 Ngnh hc: in T - Vin Thng Tn ti: NGHIN CU MNG NGN CA VNPT V CC DCH V TRN NGN Ni dung n: Gii thiu chung v mng vin thng Cu trc mng NGN Dch v trong NGN. Mng NGN thc t ca VNPT Dch v trn NGN ca VNPT Ngy giao n:....... Ngy np n: ... Ngy . Thng Nm . Gio vin hng dn

TS. L Hu Lp

NHN XT CA GIO VIN HNG DN


im: ........ (bng ch ..)

Ngy . Thng . Nm

NHN XT CA GIO VIN PHN BIN


im: ........ (bng ch ..)

Ngy . Thng . Nm

MC LC
THUT NG VIT TT..............................................................................................i LI NI U...............................................................................................................1 CHNG 1: TNG QUAN V MNG VIN THNG.............................................3 Mng vin thng hin ti...............................................................................................3 Khi nim v mng vin thng......................................................................................3 c im mng vin thng hin nay..............................................................................5 Mng vin thng Vit Nam............................................................................................6 1.1.1.1H thng chuyn mch........................................................................................6 1.1.1.2H thng truyn dn............................................................................................6 1.1.1.3H thng bo hiu...............................................................................................7 1.1.1.4H thng truy nhp.............................................................................................7 1.1.1.5H thng qun l.................................................................................................7 1.1.1.6H thng ng b................................................................................................7 Nhng hn ch ca mng vin thng hin ti................................................................8 Mng NGN....................................................................................................................8 nh ngha.....................................................................................................................8 c im NGN..............................................................................................................9 Cc yu t thc y tin ti NGN................................................................................10 1.1.1.7Ci thin chi ph u t.....................................................................................10 1.1.1.8Xu th i mi vin thng................................................................................10 1.1.1.9Cc doanh thu mi............................................................................................11 Yu cu pht trin NGN..........................................................................................11 CHNG 2: CU TRC MNG NGN.....................................................................13 M hnh NGN ca cc t chc trn th gii................................................................13 M hnh ca ITU.........................................................................................................13 Mt s hng nghin cu ca IETF............................................................................14 M hnh ca MSF........................................................................................................14 M hnh ca TINA.......................................................................................................15 M hnh ca ETSI........................................................................................................16 Cu trc NGN..............................................................................................................18 Cu trc chc nng......................................................................................................18 Cc thnh phn ca NGN............................................................................................21 2.2.1.1Cu trc vt l ca NGN...................................................................................22 2.2.1.2Cc thnh phn ca NGN..................................................................................22 Cc giao thc trong NGN............................................................................................26 2.2.1.3H323 v SIP......................................................................................................26 2.2.1.4BICC, SIP-T v SIP-I.......................................................................................28 2.2.1.5MGCP, H248/MEGACO..................................................................................30 2.2.1.6SIGTRAN.........................................................................................................31 2.2.1.7APIs v INAP...................................................................................................32 2.2.1.8RTP v RCTP...................................................................................................32 Cc cng ngh nn tng cho NGN...............................................................................33

2.2.1.9IP.......................................................................................................................33 2.2.1.10ATM...............................................................................................................33 2.2.1.11IP Over ATM..................................................................................................34 2.2.1.12MPLS..............................................................................................................34 Gii php NGN ca cc hng.......................................................................................34 M hnh NGN ca Alcatel...........................................................................................34 M hnh NGN ca Ericsson.........................................................................................36 Gii php kt hp mng ATM/IP vi mng hin tai ca Nortel...................................38 M hnh NGN ca Siemens........................................................................................39 Xu hng pht trin NGN ca Lucent.........................................................................40 Xu hng pht trin NGN ca NEC............................................................................41 CHNG 3: DCH V TRONG NGN......................................................................42 Gii thiu chung v dch v.........................................................................................42 Nhu cu NGN ca cc nh cung cp dch v...............................................................44 Yu cu ca khch hng..............................................................................................45 Dch v NGN...............................................................................................................46 Xu hng cc dch v trong tng lai..........................................................................46 Cc c trng dch v NGN.........................................................................................47 Cc dch v chnh trong NGN.....................................................................................49 3.4.3.1Dch v thoi (Voice telephony).......................................................................50 3.4.3.5Tnh ton mng cng cng (PNC Public Network Computing)........................51 3.4.3.6Bn tin hp nht (Unified Messaging)..............................................................51 3.4.3.7Mi gii thng tin (Information Brokering)......................................................52 3.4.3.8Thng mi in t (E-Commerce)..................................................................52 3.4.3.9Dch v chuyn cuc gi (Call Center Service)................................................52 3.4.3.10Tr chi tng tc trn mng (Interactive gaming).........................................52 3.4.3.11Thc t o phn tn (Distributed Virtual Reality)...........................................52 3.4.3.12Qun l ti gia (Home Manager).....................................................................53 Kin trc dch v NGN................................................................................................53 Kin trc phn lp.......................................................................................................56 Giao din cc dch v m API.....................................................................................57 Mng thng minh phn tn..........................................................................................58 Cc vn v dch v..................................................................................................59 Bo mt........................................................................................................................59 Cht lng dch v QoS...............................................................................................62 CHNG 4: NGN CA VNPT..................................................................................69 Nguyn tc t chc thc hin trin khai NGN.............................................................69 Yu cu chung.............................................................................................................69 Mc tiu xy dng.......................................................................................................69 Quy trnh chuyn i...................................................................................................70 Hng pht trin NGN vi cc nh cung cp dch v mng khc nhau.......................70 Nh cung cp dch v c nh ESP (Established Service provider).............................71 4.2.1.1i vi cu trc mng.......................................................................................71 4.2.1.2i vi mng truy nhp....................................................................................72 4.2.1.3Yu cu vi mng.............................................................................................72

Nh cung cp dch v mng mi ISP/ASP (Internet Service provider/ Application Service provider).........................................................................................................72 Gii php xut cho pht trin NGN ca VNPT.......................................................73 Gii php xy dng NGN trn c s mng hin ti.....................................................73 4.3.1.1Ni dung ca gii php.....................................................................................73 4.3.1.2u im............................................................................................................74 4.3.1.3Nhc im......................................................................................................74 Gii php xy dng NGN hon ton mi.....................................................................74 4.3.2.1Ni dung gii php............................................................................................74 4.3.2.2u im............................................................................................................75 4.3.2.3Nhc im......................................................................................................75 Nguyn tc t chc NGN ca VNPT...........................................................................75 Phn vng lu lng....................................................................................................75 T chc lp ng dng v dch v................................................................................75 T chc lp iu khin................................................................................................76 T chc lp truyn ti..................................................................................................77 T chc lp truy nhp..................................................................................................79 L trnh chuyn i......................................................................................................79 Mng NGN thc t ang trin khai ca VNPT............................................................81 CHNG 5: CC DCH V TRN NGN CA VNPT............................................86 Gii thiu ....................................................................................................................86 Dch v cho ngi s dng..........................................................................................86 Dch v 1719...............................................................................................................86 Dch v bo cuc gi t Internet CWI.........................................................................87 Dch v thoi qua trang Web WDP..............................................................................89 Dch v cho doanh nghip...........................................................................................90 Dch v 1800 v 1900..................................................................................................90 5.3.1.1Dch v 1800.....................................................................................................95 5.3.1.2Dch v 1900.....................................................................................................97 Dch v mng ring o VPN......................................................................................101 Dch v thoi min ph t trang Web FCB................................................................102 Dch v cuc gi thng mi min ph CFCS...........................................................103 KT LUN...............................................................................................................104 TI LIU THAM KHO..........................................................................................105

n tt nghip i hc

THUT NG VIT TT
Vit tt
ADSL

Ting Anh

Ting Vit
ng thu bao s khng i xng Ch truyn ti khng ng b Router chuyn mch nhn ATM Giao thc cng bin Cuc gi th trong gi cao im Giao thc iu khin cuc gi c lp ti tin a truy cp phn chia theo m Cng bc da trn LDP H thng bo hiu s s 1 Vin tiu chun Chu u Nhm chuyn tip tng ng Chuyn tip khung ng thu bao tc cao Vin cc nh k thut in v in t T chc quc t cho k thut internet Giao thc internet Mng s lin kt a dch v Nh cung cp dch v internet Phn ngi s dng ISDN Hip hi vin thng quc t Hip hi vin thng quc t

ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE ATM ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE ATM-LSR ATM-LABEL SWITCH ROUTER BGP BORDER GATEWAY PROTOCOL BHCA BUSY HOUR CALL ATTEMPT BICC BEARER INDEPENDENT CALL CONTROL PROTOCOL CDMA CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS CR-LDP CONSTRAIN-BASED LDP DSS1 DIGITAL SIGNALLING SYSTEM No1 ETSI EROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD INSTITUTE FEC FORWARDING EQUIVALENCE CLASSES FR FRAME RELAY HDSL HIGH BIT RATE SUBSCRIBER LINE IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS IETF INTERNET ENGINEERING TASK FORCE IP INTERNET PROTOCOL ISDN INTEGRATED SERVICE DIGITAL NETWORK ISP INTERNET SERVICE PROVIDER ISUP ISDN USER PART ITU INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION ITU-T INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNIONTELECOMMUNICATION LC-ATM LABEL CONTROLLED ATM LDP LEC LFIB LIB LSP LSR MEGACO

Giao din ATM iu khin nh nhn LABEL DISTRIBUTION PROTOCOL Giao thc phn phi nhn LOCAL EXCHANGE CARRIER Cng ty chuyn mch ni ht LABEL FORWARDING INFORMATION C s thng tin chuyn tip nhn BASE LABEL INFORMATION BASE C s thng tin nhn LABEL SWITCHING PATH ng chuyn mch nhn LABEL SWITCH ROUTER B nh tuyn chuyn mch nhn MEDIA GATEWAY CONTROL Giao thc iu khin cng thit b i

n tt nghip i hc

MG MGC MGCP MPLS MSF NGN N-ISDN OSFP OSI PDU POST PPP PSTN RADIUS RAS RESV RIP RSVP SDH SIP SIGTRAN SS7 STM SVC TCP TMN UDP VC VCI VPI VPN WDM WDMA

MEDIA GATEWAY MEDIA GATEWAY CONTROLLER MEDIA GATEWAY CONTROL PROTOCOL MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING MULTISERVICE SWITCH FORUM

Cng chuyn i phng tin Thit b iu khin MG Giao thc iu khin cng thit b Chuyn mch nhn a giao thc

Din n chuyn mch nhn a dch v NEXT GENERATION NETWORK Mng th h sau NARROW BAND-ISDN Mng ISDN bng hp OPEN SHORTEST PATH FIRST Giao thc nh tuyn m ng ngn nht u tin OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION M hnh lin kt h thng m PROTOCOL DATA UNIT Khi d liu giao thc PLAIN OLD TELEPHONE SERVICE Dch v in thoi n gin POINT TO POINT PROTOCOL Giao thc im - im PUBLIC SWITCH TELEPHONE Mng in thoi chuyn mch cng NETWORK cng REMOTE AUTHENTICATION DIAL IN Dch v xc thc user quay s t xa USER SERVICE REMOTE ACCESS SERVER My ch truy nhp t xa RESERVATION Dnh trc ROUTING INFORMATION PROTOCOL Giao thc thng tin nh tuyn RESOURCE RESERVATION Giao thc ginh trc ti nguyn PROTOCOL (h tr QoS) SYNCHRONOUS DIGITAL Phn cp s ng b HIERARCHY SESSION INITIAL PROTOCOL Giao thc khi to phin SIGNALLING TRANSPORT Truyn ti bo hiu SIGNALLING SYSTEM No7 H thng bo hiu s 7 SYNCHRONOUS TRANSFER MODE Ch truyn ti ng b SWITCHED VIRTUAL CIRCUIT Knh o c chuyn mch TRANSPORT CONTROL PROTOCOL Giao thc iu khin truyn ti TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT NET WORK USER DATA PROTOCOL VIRTUAL CIRCUIT VIRTUAL CIRCUIT IDENTIFIER VIRTUAL PATH IDENTIFIER VIRTUAL PRIVATE NETWORK WAVE DIVISION MULTIPLEXING Mng qun l vin thng Giao thc d liu ngi s dng

Knh o Trng nhn dng knh o Trng nhn dng ng Mng ring o Ghp knh phn chia theo bc sng WAVE DIVISION MULTIPLE ACCESS a truy cp phn chia theo bc sng

ii

n tt nghip i hc

LI NI U
Cng vi s pht trin ca kinh t t nc, cc ngnh hot ng trong lnh vc dch v cng khng ngng ln mnh v Bu Chnh Vin Thng l mt trong nhng ngnh . Tng kt trong thi gian va qua cho thy Bu Chnh Vin Thng gp phn quan trng vo s vn mnh i ln ca nn kinh t t nc trong thi k i mi. Trong ng gp khng th khng k ti vai tr quan trng ca b phn vin thng. Khng ngng ln mnh cng thi gian, ngnh vin thng Vit Nam v ang cung cp ngy cng nhiu loi hnh dch v vin thng ti ngi dn vi c cht lng v s lng khng ngng c ci thin. Ngi dn Vit Nam gi y c hng nhiu loi hnh dch v vin thng tng ng nh ti cc nc pht trin trn th gii. Trong pht trin , p ng ngy cng tt hn nhu cu thng tin ca x hi trong thi i bng n thng tin, khi m mt lot cc h tng vin thng c t ra khng ph hp hay qu ti, VNPT xy dng n trin khai xy dng mng th h mi NGN ti Vit Nam. NGN l mng th h sau khng phi l mng hon ton mi, n c pht trin t tt c cc mng c ln. NGN c kh nng lm nn tng cho vic trin khai nhiu loi hnh dch v mi trong tng lai mt cc nhanh chng, khng phn bit ranh gii cc nh cung cp dch v (dch v c lp vi h tng mng) nh cc c im: bng thng ln, tng thch a nh cung cp thit b, tng thch vi cc mng c ng hnh vi xy dng mng NGN, mt lot cc dch v vi cc kin trc khc nhau cng dn c trin khai nhm cung cp nhiu dch v tin ch cho ngi dng. Vi s ham mun nm bt cng ngh v NGN ti quyt nh la chn ti n tt nghip l Nghin cu mng NGN ca VNPT v cc dch v trn NGN. n c trnh by trong 5 chng vi ni dung c th: Chng 1: Tng quan v mng vin thng: gii thiu s lc v mng vin thng ni chung v mng vin thng Vit Nam hin ti, cc u nhc im ca mng vin thng hin ti. ng thi trnh by xu hng i mi v yu cu pht trin NGN.

Chng 2: Cu trc NGN: trnh by cc m hnh NGN ca cc t chc trn th gii, cc gii php ca cc hng ln v cc vn cn quan tm khi trin khai NGN.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 1

n tt nghip i hc

Chng 3: Dch v trong NGN: trnh by v nhu cu dch v ca khch hng v cc nh cung cp dch v, cc m hnh dch v trong NGN v cc dch v c bn trong NGN.

Chng4: NGN ca VNPT: trnh by v t chc thc hin xy dng v trin khai NGN ti Vit Nam, cu hnh c th trin khai ti nay cng nh nhng d nh pht trin NGN trong tng lai ca Vit Nam.

Chng 5: Dch v trn NGN ca VNPT: trnh by v cc dch v m VNPT ang thai thc trn nn NGN.

Do gii hn trong mt n tt nghip i hc nn ti khng c nhiu c hi tip xc thc t cng nh cn thiu kinh nghim khi bc vo nghin cu mt vn cng ngh mi, nn khng th trnh khi nhiu thiu st. Ti rt mong nhn c nhiu s gp t cc thy c v cc bn cng nh t nhng ngi nghin cu v NGN. Mi gp xin gi v Trn Ngc Duy theo hm th: ngocduy01e@yahoo.com hoc duy.t@vitec.com.vn. Xin chn thnh cm n! Sinh vin Trn Ngc Duy

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 2

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

CHNG 1: TNG QUAN V MNG VIN THNG Mng vin thng hin ti
Khi nim v mng vin thng Mng vin thng l phng tin truyn a thng tin t u pht ti u thu. Mng c nhim v cung cp cc dch v cho khch hng. Mng vin thng bao gm cc thnh phn chnh: thit b chuyn mch, thit b truyn dn, mi trng truyn dn v thit b u cui.

Hnh 1: Cc thnh phn chnh ca mng vin thng

Thit b chuyn mch gm c tng i ni ht v tng i qu giang. Cc thu bao c ni vo tng i ni ht v tng i ni ht c ni vo tng i qu giang. Nh cc thit b chuyn mch m ng truyn dn c dng chung v mng c th c s dng mt cch kinh t.

Thit b truyn dn dng ni thit b u cui vi tng i hay gia cc tng i thc hin vic truyn a tn hiu thng tin. Thit b truyn dn chia lm hai loi: thit b truyn dn pha thu bao v thit b truyn dn gia cc tng i. Thit b truyn dn thu bao thng l cp kim loi tuy nhin trong mt s trng hp c th l cp quang hoc v tuyn. Thit b truyn dn gia cc tng i thng l cp quang i khi dng cp ng trc, cp xon i hay viba
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 3

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

Mi trng truyn dn bao gm truyn dn v tuyn v truyn dn hu tuyn. Truyn dn hu tuyn bao gm dng cc cp kim loi, cp quang truyn tn hiu. Truyn dn v tuyn bao gm viba v v tinh. Thit b u cui cho mng truyn thng gm my in thoi, my Fax, my tnh, tng i PABX. Mt cch khc c th nh ngha mng vin thng l mt h thng gm cc nt chuyn mch c ni vi nhau bng cc ng truyn dn. Nt c phn thnh nhiu cp v kt hp vi cc ng truyn dn to thnh cc cp mng khc nhau.

Hnh 2: Cu hnh mng c bn Mng vin thng hin nay c cu trc khc nhau nh: mng li, mng sao, mng tng hp, mng vng hay mng thang. Cc loi mng ny u c nhc im v u im ring ph hp vi tng vng a l v lu lng. V c bn mng vin thng c chia thnh nm cp nhng trong tng trng hp ring c th ch l bn cp, xu th hin nay cng l gim s cp qun l thun tin v hiu qu hn.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 4

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

c im mng vin thng hin nay Cc mng vin thng hin ti c c im chung l tn ti mt cch ring l, ng vi mi loi dch v thng tin li c t nht mt loi mng vin thng ring bit phc v dch v . Hin ti c mt s mng truyn thng ang c khai thc nh: mng Telex, mng in thoi cng cng POTS (plane old telephone service), mng truyn hnh, mng truyn s liu, trong phm vi c quan t chc hay vn phng th c mng cc b LAN Mi mng c thit k cho cc dch v ring bit v khng th s dng cho cc mc ch khc. Mt s mng in hnh ang khai thc :

PSTN (Publish Switching Telephone Network) l mng chuyn mch thoi cng cng. PSTN phc v thoi bao gm cc tng i tng ng vi tng cp. Hin mng ny ang c nng cp cc tng i trung tm cng nh pha u cui khch hng c th khai thc thm mt s dch v gi tr gia tng trn mng ny. y l mt mng rt phc tp, rt c v rt rng nhng ng vai tr rt ln trong vin thng.

ISDN (Intergrated Service Digital Network) l mng s tch hp dch v. ISDN cung cp nhiu loi ng dng thoi v phi thoi trong cng mt mng. N c nhiu cu hnh khc nhau tu thuc vo hin trng mng vin thng tng ni. ISDN cung cp nhiu kiu kt ni vi cc tc p ng khc nhau do vy c th trin khai thm mt s dch v mi so vi PSTN tuy nhin mng ny cng khng kh nng thch ng vi s pht trin ca cc loi hnh dch v ngy nay. Mng di ng GSM (Glabol System For Mobile Telecom) l mng cung cp dch v thoi nh PSTN nhng thng qua ng truy nhp v tuyn. Mng ny chuyn mch da trn cng ngh ghp knh theo thi gian v cng ngh ghp knh phn chia theo tn s. Hin nay cc nh cung cp dch v thu c li nhun phn ln t cc dch v nh Leased Line, Frame relay, ATM v cc dch v kt ni c bn. Tuy nhin trong tng lai s khc, li nhun t cc dch v trn s gim v i hi cc nh cung cp dch v phi tm ra cc dch v mi khai thc v m bo li nhun. Trn con ng th vic khai thc cc dch v da trn IP l mt hng i ng n v chng t r s ph hp qua mt s dch v mi c khai thc nh dch v mng ring o VPN
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 5

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

Mng vin thng Vit Nam Nc ta hin nay ngoi mng chuyn mch cng cng cn c cc mng ca mt s dch v khc. Ring mng Telex l khng kt ni vo mng thoi ca VNPT, cc mng khc u kt ni vo mng thoi ca VNPT thng qua cc ng trung k cc b tp chung cc knh thu bao thng thng Xt v kha cnh h thng, mng vin thng Vit Nam gm: mng chuyn mch, mng truyn dn, mng truy nhp v cc mng chc nng 1.1.1.1 H thng chuyn mch Vi cu trc mng hin nay th mng chuyn mch ca VNPT chia lm 4 cp da trn cc tng i chuyn tip quc t, chuyn tip quc gia, ni tnh v ni ht. Cc tng i chuyn tip quc t c t ti ba trung tm l H Ni, Tp HCM v Nng, cc tnh thnh khc nhau c cc cu trc mng khc nhau vi nhiu tng i Host. Cc tng i hin c ph bin trn mng vin thng Vit Nam l: cc tng i VKX lin doanh gia Vit Nam v Hn Quc, A1000E ca Alcatel, NEAX61 ca NEC, AXE10 ca Ericsson, EWSD ca Siemens. Cc cng ngh chuyn mch ang s dng l chuyn mch knh cho mng PSTN, X.25 cho mng Frame relay v ATM cho truyn s liu. Nhn chung mng chuyn mch hin nay cn nhiu cp v vic iu khin b phn tn trong mng (iu khin nm ti cc tng i). 1.1.1.2 H thng truyn dn Mng truyn dn ca Vit Nam hin nay s dng c v tuyn v hu tuyn. V v tuyn c cc h thng viba s dng cng ngh PDH bn cnh cn c cc ng truyn qua v tinh i quc t. Trong truyn dn hu tuyn th ph bin l cp quang tuy vy vn c nhng on dng cc loi cp khc. V truyn dn quang th Vit Nam ang khai thc cc thit b ca nhiu hng khc nhau cho tng h thng. Cc h thng truyn dn quang ch yu s dng cng ngh SDH vi cc cp ghp cc nhau nh STM-4, STM-16 hay STM 64 cho cc tuyn lin tnh cn trong tnh c th l STM-1 hay STM-4 ty vo nhu cu dung lng thc t v tng lai. Va qua VNPT a vo khai thc h thng truyn dn Backbone Bc Nam 20Gbit/s da trn cng ngh ghp knh phn chia theo bc sng DWDM s dung thit b ca Nortel

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 6

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

1.1.1.3 H thng bo hiu Hin ti mng vin thng Vit Nam s dng c hai loi bo hiu l R2 v SS7. Mng bo hiu SS7 v ang thay th dn bo hiu R2 trong tng cng on bo hiu, tuy vy vi mng thoi th bo hiu R2MFC vn c s dng ph bin. H thng SS7 c trin khai vi mt cp STP (im chuyn giao bo hiu) ti ba trung tm H Ni,Tp HCM v Nng.

Hnh 3: H thng bo hiu Vit nam 1.1.1.4 H thng truy nhp Hin ti trn mng c nhiu loi truy nhp khc nhau tu thuc vo tng loi mng vi tng loi dch v. Trong di ng, truyn hnh ta c truy nhp v tuyn vi nhiu cng ngh khc nhau nh MMDS, LMDS, GPRS, CDMA, FDAMGn y cn c thm truy nhp WLAN cng c trin khai ti mt s a im. V truy nhp hu tuyn ta c truy nhp bng thoi truyn thng, ADSL, truy nhp qua ng cp truyn hnh, qua ng in lc v cng ngh mong i s l truy nhp quang ti tng h gia nh 1.1.1.5 H thng qun l Vit Nam ang trong qu trnh xy dng mng qun l tp trung NMS. Cn hin ti th mi h thng mng ring c qun l bi cc phng thc qun l khc nhau. 1.1.1.6 H thng ng b Mng ng b Vit Nam hot ng theo nguyn tc ch t c d phng, bao gm 4 cp v hai loi giao din chuyn giao tn hiu ng b ch yu l 2MHz v 2Mb/s. Mng c phn chia lm 3 vng c lp, mi vng c hai ng h mu, mt ng h chnh (Ceecium) v mt ng h d phng (GSP). Cc ng h c t ti trung tm ca 3 vng v c iu khin theo nguyn
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 7

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

tc ch t. Cc tng i quc t v tng i Toll trong mi vng c iu khin bi ng h ch theo phng thc ch t. Cc tng i Tandem v Host ti cc tnh hot ng bm theo cc tng i Toll v cc tng i RSS ng b theo tng i Host m n u ti, tt c u theo phng thc ch t. Nhng hn ch ca mng vin thng hin ti Nh thy trn hin nay c rt nhiu mng khc nhau song song cng tn ti, mi loi yu cu thit k bo dng vn hnh khc nhau do vy c nhiu nhc im :
Ch cung cp cc dch v c lp tng ng vi tng mng.

Thiu mm do. Km hiu qu trong bo dng, vn hnh cng nh s dng ti nguyn. Di gc khc ta thy cc mng vin thng trc kia c thit k ch yu cho dch v thoi nn c nhiu iu khng cn ph hp cho ngy nay nh: Kin trc tng i c quyn lm cho cc nh khai thc gn nh ph thuc hon ton vo nh cung cp tng i. Lm gim tnh cnh tranh v m rng mng
Cc tng i chuyn mch knh ht nng lc v tr nn lc hu

i vi nh cu ca khch hng. S bng n thng tin vi yu cu dch v c nhiu c im thay i lm cho h thng c khng th p ng ni nh v tc d liu, thi gian tham gia vo mng Trc yu cu mi v hn ch ca mng c cc nh khai thc dch v vin thng thy rng cn c mt h tng mng mi p ng c tt c cc dch v thun tin v tit kim cho vic khai thc bo dng qun l.

Mng NGN
nh ngha Mng vin thng th h mi c nhiu cch gi khc nhau nh Mng a dch v, Mng hi t, Mng phn phi hay mng nhiu lp. Cho ti nay cc t chc v cc nh cung cp thit b vin thng trn th gii rt quan tm n NGN

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 8

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

nhng vn cha c mt nh ngha r rng. Do vy ta ch c th tm nh ngha NGN nh sau: NGN l mng c h tng thng tin duy nht da trn cng ngh chuyn mch gi, trin khai cc dch v mt cch a dng v nhanh chng, l s hi t gia thoi v d liu, gia c nh v di ng. c im NGN NGN c 4 c im chnh: Nn tng l h thng m.

NGN l do mng dch v thc y nhng cc dch v trn NGN phi c lp vi mng li. NGN l mng chuyn mch gi da trn mt giao thc thng nht. L mng c dung lng ngy cng tng, c tnh thch ng ngy cng tng v c dung lng p ng nhu cu. Trong NGN giao thc IP thc t tr thnh giao thc ng dng vn nng c p dng lm c s cho mng a dch v. Hin ti mc d vn cn gp nhiu kh khn so vi mng chuyn mch knh v kh nng h tr lu lng thoi v cung cp cht lng dch v m bo cho s liu, nhng vi tc thay i nhanh chng nhiu cng ngh mi ang c p dng s sm khc phc iu ny trong tng lai gn.

Hnh 4 : Topo mng th h sau


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 9

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

Cc yu t thc y tin ti NGN 1.1.1.7 Ci thin chi ph u t Cng ngh chuyn mch knh truyn thng chm thay i so vi s thay i nhanh chng ca cng ngh my tnh. Cc chuyn mch knh chim phn ln trn mng PSTN nhng khng thc s ti u cho truyn s liu. Trong khi nhu cu trao i thng tin gia mng PSTN v mng Internet ngy cng tng, do xut hin nhu cu xy dng h thng chuyn mch tng lai da trn cng ngh hon ton gi cho c thoi v d liu. Cc giao din m ti mi lp cho php la chn linh hot nh cung cp thit b. Truyn ti da trn gi cho php phn b bng tn hiu qu v linh hot. Nh gip nh khai thc qun l d dng, nng cp mt cch hiu qu phn mm ti cc nt iu khin, d dng trin khai dch v mi m khng cn thay i mng qua gip gim chi ph vn hnh khai thc mng. 1.1.1.8 Xu th i mi vin thng Trong vng hi nhp kinh t th gii xu th hi nhp cng din ra mnh m trong vin thng. Cnh tranh ngy cng khc lit khi th gii buc cc chnh ph phi m ca th trng vin thng. thch ng vi xu th , p ng c kh nng cung cp loi hnh dch v cho nhiu dng khch hng th yu cu h thng mng phi c m cao c th kt ni nhiu nh cung cp dch v vi nhau. Vi yu cu ny cc mng c khng th thc hin c trong khi NGN thch ng rt tt vi i hi ny nh mt cu trc m hp l.

Hnh 5: M hnh kt ni trong NGN


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 10

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

1.1.1.9 Cc doanh thu mi D bo hin nay cho thy doanh thu t thoi gn nh t mc bo ho v khng th tng thm c na. Trong khi doanh thu t cc dch v gi tr gia tng ngy cng tng, xu hng s vt doanh thu t thoi trong tng gn. Trc vin cnh nhiu nh cung cp, khai thc vin thng khng th b qua c hi tng doanh thu ny. Do vy vic pht trin mt mng mi p ng tt c cc dch v gia tng hin c cng nh nhng nhu cu dch v mi trong tng lai l khng th khng lm. Tt c cc iu trn cho thy s pht trin mng vin thng ln NGN l mt iu thit yu v cn thit cho cuc sng cng nh s tn ti ca cc nh khai thc cung cp dch v vin thng. Yu cu pht trin NGN Trc ht cc nh khai thc dch v vin thng phi xem xt mng TDM m h tn rt nhiu chi ph u t quyt nh xy dng mt NGN xp chng hay thm ch thay th cc tng i truyn thng bng nhng chuyn mch cng ngh mi sau ny. Cc nh khai thc cn tm ra phng php cung cp cc dch v mi cho khch hng ca h trong thi k qu trc khi cc mng ca h chuyn sang NGN mt cch y . Vn ln nht cn nhc ti l phi h tr dch v thoi qua IP v hng lot cc dch v gi tr tng khc trong khi c ch best effort: phn phi cc gi tin khng cn p ng na. Mt thch thc cn bn na l m rng mng IP theo nhiu hng, nhiu kh nng cung cp dch v trong khi vn gi c u th ca mng IP. Mt kha cnh khc l quy m mng phi ln cung cp cho khch hng nhm chng li hin tng tc nghn c chai trong lu lng ca mng li. Vic tng s lng cc giao din m cng lm tng nguy c mt an ninh mng. Do m bo an ton thng tin mng chng li s xm nhp tri php t bn ngoi tr thnh vn sng cn ca cc nh khai thc mng. Vn cng khng km phn quan trng l cc gii php qun l thch hp cho NGN trong mi trng a nh khai thc, a dch v. Mc d cn mt nhiu thi gian v cng sc trc khi h thng qun l mng c trin khai nhng mc tiu ny vn c gi tr v s mang li nhiu li ch nh gim chi ph khai thc, dch v a dng.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 11

n tt nghip i hc

Chng1: Tng quan v mng vin thng

Mt vn quang trng na khi trin khai NGN l cc cng ngh p dng trn mng li phi sn sng : V cng ngh truyn dn: phi pht trin cc cng ngh truyn dn quang SDH, WDM hay DWDM vi kh nng hot ng mm do linh hot, thun tin cho khai thc v iu hnh qun l.

V cng ngh truy nhp: phi a dng ho cc dng truy nhp c v tuyn v hu tuyn. Tch cc pht trin v hon thin em vo ng dng rng ri cc cng ngh truy nhp tin tin nh truy nhp quang, truy nhp WLAN, truy nhp bng rng, c bit l trin khai rng truy nhp ADSL v h thng di ng 3G.

V cng ngh chuyn mch: Mc d c nhiu tranh lun v vic la chn cng ngh no cho NGN trong cc cng ngh IP, ATM, ATM/IP hay MPLS, song c th ni chuyn mch gi s l s la chn trong NGN. Gn y vi s hon thin v nghin cu cng ngh MPLS s ha hn l cng ngh chuyn mch ch o trong NGN. Bn cnh mt cng ngh khc l chuyn mch quang cng ang c nghin cu, hy vng s sm c ng dng trong thc t.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 12

Cc chc nng ng dg

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

CHNG 2: CU TRC MNG NGN M hnh NGN ca cc t chc trn th gii


Trn th gii c nhiu t chc khc nhau v vin thng, mi t chc li a ra cc b tiu chun ring cho mnh, do vy khi pht trin NGN cng c nhiu tng khc nhau c a ra bi nhiu t chc khc nhau. M hnh ca ITU Cu trc mng th h sau NGN nm trong m hnh cu trc thng tin ton cu GII (Global information infrastructure) do ITU a ra. M hnh ny gm 3 lp chc nng sau: - Cc chc nng ng dng. - Cc chc nng trung gian bao gm: Chc nng iu khin dch v Chc nng qun l

- Cc chc nng c s bao gm: Cc chc nng mng (gm chc nng truyn ti v chc nng iu khin) Cc chc nng lu tr v x l Cc chc nng giao tip ngi my
C trc u

Truy thng n v ni mng thng tin

Cungc chv pd x l v l u tr thng tin ph tn n

Giao di n ch ng tr nhng dng Giao di n ch ng tr c nh s

Cc chc nng ng dng

Cc chc nng trung gian

Cc chc nng cs Cc chc nng giao ti p ng im y Cc chc nng x l v l u tr Chc nng u khi i n Chc nng truy ti n

Cungc p d chv truy nthng chung


Chc nng u khi i n Chc nng truy ti n

H 6: Cc chc nng GII v m quan hcachng. nh i


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 13

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Mt s hng nghin cu ca IETF Theo IETF cu trc ca h tng mng thng tin ton cu s dng giao thc c s IP cn c mng truyn ti ton cu s dng giao thc IP vi bt c cng ngh lp no. Ngha l IP cn c kh nng truyn ti vi cc truy nhp v ng trc c giao thc kt ni khc nhau. - i vi mng truy nhp trung gian, IETF c IP trn mng truyn ti cp v IP vi mi trng khng gian. - i vi mng ng trc, IETF c hai giao thc chnh l IP trn ATM vi mng quang phn cp s ng b SONET/SDH v IP vi giao thc im ni im PPP vi SONET/SDH M hnh IP over ATM xem IP nh mt lp trn lp ATM v nh ngha cc mng con IP trn nn mng ATM. Phng thc tip cn ny cho php IP v ATM hot ng vi nhau m khng cn thay i giao thc. Tuy nhin phng thc ny khng tn dng ht kh nng ca ATM v khng thch hp vi mng nhiu router v khng t hiu qu cao. IETF cng l t chc a ra nhiu tiu chun v MPLS. MPLS l kt qu pht trin IP Switching s dng c ch hon i nhn nh ATM truyn gi tin m khng cn thay i cc giao thc nh tuyn ca IP. M hnh ca MSF MSF (din n v chuyn mch a dch v) a ra m hnh cu trc mng chuyn mch a dch v bao gm cc lp: - Lp thch ng - Lp chuyn mch - Lp iu khin - Lp ng dng Lp qun l c bit lin quan n 3 lp: thch ng, chuyn mch v iu khin. V cu trc chuyn mch a dch v c mt s lu : - Lp qun l l mt lp c bit xuyn sut cc lp thch ng chuyn mch v iu khin. - Cn phn bit chc nng qun l vi chc nng iu khin
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 14

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

- Lp iu khin c nhim v kt ni cung cp cc dch v thng sut t u cui ti u cui vi bt c loi giao thc v bo hiu no.
L p ngdng

Cc giao thc, giaodi API bohi n, u/IN tiu chu n

L p ukhi i n

B ukhi i n IP/MPLS

B ukhi i n
Voice/SS7

B ukhi i n
ATM/SVC

...
L pqunl L pqunl

L p chuy n m ch L pth ch ng
TCP/IP

Multiservice

Chuy mch lai gh n p

Video

Voice

TDM

FR

ATM

...

Cc giao thc, giao di n m rng

Cc giao di logic vvt l tiu chu n n

H 7: Cu trc mng chuy mch d v nh n a ch

M hnh ca TINA TINA (Telecommunication information network architecture consortium hip hi nghin cu cu trc mng vin thng) c m hnh mng bao gm cc lp mng nh sau: - Lp truy nhp - Lp truyn dn v chuyn mch (truyn ti) - Lp iu khin v qun l Cc kt qu nghin cu ca TINA tp trung vo lp iu khin v qun l.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 15

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Cct nh h ph nki n trc d chv TINA


kTN

CORBA SS7

gaterway

IOP

SCP (Legacy)

chuy n m ch

SSP Mng chuy t n i chuy nmch


POTS ISDN (Le cy) ga Truynhp Bngrng

Truynhp di ng

INAP : Giaothc ng dng m ng thngm inh. SS# 7: Hthng bohi s7 u

IOP : Giaothc k h p ORB t SSP : i mchuy d n chv

H 8: M h k ni v i cc mng nh nh t angtn ti (theo TINA)


M hnh ca ETSI ETSI vn ang tip tc tho lun v m hnh cu trc mng th h sau NGN. Vi mc tiu cung cp tt c cc dch v vin thng truyn thng v cc dch v vin thng mi bao gm: PSTN/ISDN, X25, FR, ATM, IP, GSM, GPRS, IMT2000 ETSI phn chia nghin cu cu trc mng theo cc lnh vc - Lp truyn ti trn c s cng ngh quang - Cng ngh gi trn c s mng li dung lng cao trn nn IP/ATM
-

iu khin trn nn IP

- Dch v v ng dng trn nn IP - Qun l trn c s IT v IP Theo phn lp ca ETSI th NGN c 5 lp chc nng. Cc ng dng i vi khch hng t nh khai thc mng thng qua cc giao din dch v. Cc giao din dch v c phn thnh 4 loi: giao din dch v thoi, giao din dch v s liu, giao din dch v tnh cc v giao din dch v ch dn.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 16

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Ccnhkhai thcm ng v ccngdng v i khchh i ng


Giaodi n d v thoi ch Giaodi n d v ch s li u Giaodi n d v t ch nh c c Giaodi n d v ch ch n d

Chc nng mng thng m cb inh n Chc nng mng cb n Chc nng chuy t m n i ng

H 9 : Cu trc chc nngmng NGN theoETSI nh

Cu trc NGN theo ETSI bao gm 4 lp: - Lp kt ni - Lp iu khin v ng dng truyn thng - Lp cc ng dng v ni dung - Lp qun l
Cc ng dng d chv

Se rs rve Di ng Cc d v ch n thoi i i thoi n di ng


B u i khi n

Q u n l

i khi u n truy n thng

i thoi n

B tin n

v nh PMS/SMR

Dli u di ng

VoIP

K ni t

Cc mng IP/ d v a ch khc Cc mng n thoi i khc

Truy nh p

Li/ Chuy n ti
Truy nh p Truy nh p

Di ng

C nh

Bng rng

H 10: Cu trc mng NGN theo ETSI nh


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 17

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Trong m hnh ny th lp kt ni bao gm c truy nhp v li cng vi cc cng trung gian, ngha l lp kt ni theo cu trc ny bao gm ton b cc thnh phn vt l (cc thit b trn mng). Lp qun l l mt lp c bit khc vi lp iu khin. Theo th hin n c tnh nng xuyn sut nhm qun l 3 lp cn li. Hin ti m hnh ny vn ang c cc nhm ca ETSI tip tc tho lun

Cu trc NGN
Cu trc chc nng Nhn chung NGN vn l mt xu hng mi m do vy cha c mt khuyn ngh chnh thc no c cng b r rng lm tiu chun v cu trc NGN, song da vo m hnh m mt s t chc v cc hng xy dng ta c th tm hiu cu trc NGN chc nng nh sau: - Lp kt ni (truy nhp v truyn dn/ phn li) - Lp trung gian hay lp truyn thng (Media) - Lp iu khin - Lp qun l Trong cc lp trn, lp iu khin hin nay rt phc tp vi nhiu loi giao thc, kh nng tng thch gia cc thit b ca cc hng l vn ang c cc nh khai thc quan tm. M hnh phn lp chc nng ca NGN

Hnh 11-a: Cu trc mng th h sau (gc mng) Xt t gc kinh doanh v cung cp dch v th m hnh cu trc NGN c thm lp ng dng dch v. Trong mi trng pht trin cnh tranh th s c rt nhiu thnh phn tham gia kinh doanh trong lp ng dng dch v.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 18

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Hnh 11-b: Cu trc mng th h sau (gc dch v)

Hnh 12: Cu trc chc nng ca NGN Lp truyn dn v truy nhp o


-

Phn truyn dn Ti lp vt l truyn dn quang vi cng ngh ghp knh theo bc sng DWDM s c s dng. - Cng ngh ATM hay IP c th c s dng truyn dn trn mng li m bo QoS.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 19

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

- Cc router c s dng bin mng li khi lu lng ln v ngc li khi lu lng nh Switch router c th m nhn lun chc nng nhng router ny. - Lp truyn dn c kh nng h tr cc mc QoS khc nhau cho cng mt dch v v cho cc dch v khc nhau. Lp ng dng s a ra cc yu cu v nng lc truyn ti v n s thc hin yu cu . o Phn truy nhp - Vi truy nhp hu tuyn: c cp ng v xDSL ang c s dng. Tuy vy trong tng lai truyn dn quang DWDM, PON s dn chim u th, th trng ca xDSL v modem s dn thu nh li. Vi truy nhp v tuyn ta c h thng thng tin di ng GSM hoc CDMA, truy nhp v tuyn c nh, v tinh. Trong tng li cc h thng truy nhp khng dy s pht trin rt nhanh nh truy nhp hng ngoi, bluetooth, hay WLAN.
-

- Lp truy nhp cung cp cc kt ni gia thu bao u cui v mng ng trc qua cng giao tip thch hp. NGN cng cung cp hu ht cc truy nhp chun cng nh khng chun ca cc thit b u cui nh: truy nhp a dch v, in thoi IP, my tnh PC, tng i ni b PBX Lp truyn thng Gm cc thit b l cc cng phng tin nh: o Cng truy nhp: AG kt ni gia mng li v mng truy nhp, RG kt ni mng li v mng thu bao nh. o Cng giao tip: TG kt ni mng li vi mng PSTN/ISDN, WG kt ni mng li vi mng di ng. Lp ny chu trch nhim chuyn i cc loi mi trng (FR, PSTN, LAN, v tuyn) sang mi trng truyn dn gi c p dng trn mng li v ngc li.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 20

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Lp iu khin Lp iu khin bao gm cc h thng iu khin m thnh phn chnh l Softswitch cn gi l MGC hay Call agent, c kt ni vi cc thnh phn khc nhau nh: SGW MS FS AS kt ni cuc gi hay qun l a ch IP. Lp iu khin c nhim v kt ni cung cp cc dch v truyn thng sut t u cui n u cui vi bt k loi giao thc v bo hiu no. Cc chc nng qun l v chm sc khch hng cng c tch hp trong lp iu khin. Nh c giao din m nn c s tch bit gia dch v v truyn dn, iu ny cho php cc dch v mi c a vo nhanh chng v d dng. Lp ng dng Lp ny gm cc nt thc thi dch v ( thc cht l cc server dch v) cung cp cc ng dng cho khch hng thng qua lp truyn ti. Lp ng dng cung cp cc dch v c bng thng khc nhau v nhiu mc . Mt s dch v s thc hin lm ch vic iu khin logic ca chng v truy nhp trc tip ti lp ng dng, cn mt s dch v khc s thc hin iu khin t lp iu khin. Lp ng dng kt ni vi lp iu khin thng qua giao din m API. Nh m cc nh cung cp dch v c th pht trin cc ng dng v trin khai nhanh chng trn dch v mng. Lp qun l Lp qun l l mt lp c bit xuyn sut cc lp t kt ni cho n lp ng dng. Ti lp qun l ngi ta c th khai thc hoc xy dng mng gim st vin thng TMN nh mt mng ring theo di v iu phi cc thnh phn mng vin thng ang hot ng. Cc thnh phn ca NGN NGN l mng th h k tip khng phi l mng hon ton mi do vy khi xy dng NGN ta cn ch vn kt ni NGN vi mng hin hnh v tn dng cc thit b vin thng hin c trn mng nhm t c hiu qu khai thc ti a.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 21

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

2.2.1.1 Cu trc vt l ca NGN

Hnh 13: Cu trc vt l ca NGN

2.2.1.2 Cc thnh phn ca NGN Trong NGN c rt nhiu thnh phn song y ch trnh by nhng thnh phn th hin r nt s tin tin ca NGN so vi mng vin thng truyn thng c th l: - Media Gateway (MG) - Media Gateway Controller (MGC) - Signalling Gateway (SG) - Media Server (MS)
-

Application Server (Feature Server)

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 22

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Hnh 14: Cc thnh phn ca NGN Media Gateway MG

Hnh 15: Cu trc Media Gateway Media Gateway cung cp phng tin truyn ti thng tin thoi, d liu, fax v video gia mng gi IP v mng PSTN. Trong mng PSTN, d liu thoi c mang trn knh DSo. truyn d liu ny vo mng gi mu thoi

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 23

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

cn c nn li v ng gi. c bit y ngi ta s dng mt b x l tn hiu s DSP. Media Gateway Controller MGC

Hnh 16: Cu trc Softswitch MGC l n v chnh ca Softswitch. N a ra cc quy lut x l cuc gi, cn MG v SG s thc hin cc quy lut . N iu khin SG thit lp v kt thc cuc gi. Ngoi ra n cn giao tip vi h thng OS v BSS MGC chnh l cu ni gia cc mng c c tnh khc nhau, nh PSTN, SS7, mng IP. N chu trch nhim qun l lu lng thoi v d liu qua cc mng khc nhau. N cng c gi l Call Server do chc nng iu khin cc bn tin. Mt MGC kt hp vi MG, SG to thnh mt cu hnh ti thiu cho Softswitch. Signalling Gateway SG Signalling Gateway to ra chic cu ni gia mng bo hiu SS7 vi mng IP di s iu khin ca Media Gateway Controller (MGC).

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 24

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

SG lm cho Softswitch ging nh mt nt SS7 trong mng bo hiu SS7. Nhim v ca SG l x l thng tin bo hiu. Media Server Media Server l thnh phn la chn ca Softswitch, c s dng x l cc thng tin c bit. Mt Media Server phi h tr phn cng DSP vi hiu sut cao nht. Application Server /Feature Server

Hnh 17: Cu trc Server ng dng Server c tnh l mt server mc ng dng cha mt lot dch v ca doanh nghip. Chnh v vy n cn c gi l Server ng dng thng mi. V hu ht cc server ny t qun l cc dch v v truyn thng qua mng IP nn chng khng rng buc nhiu vi Softswitch v vic phn chia hay nhm cc thnh phn ng dng. Cc dch v cng thm c th trc thuc Call Agent hoc cng c th thc hin mt cch c lp. Nhng ng dng ny giao tip vi Call Agent thng qua cc giao thc nh SIP, H323 Chng thng c lp vi phn cng nhng li yu cu truy nhp c s d liu c trng.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 25

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Feature Server xc nh tnh hp l v h tr cc thng s dch v thng thng cho h thng a chuyn mch.

Cc giao thc trong NGN 2.2.1.3 H323 v SIP H323 Vo nm 1996 ITU-T a ra khuyn ngh H323. Chun h323 m t vic iu khin cc phin a phng tin lin quan n in thoi trong kt ni imim gia cc im cui thng minh. N cung cp nn tng cho vic truyn thng thoi, video v d liu qua cc mng da trn IP, bao gm c Internet H323 c vai tr nh mt giao thc che, n thc cht l mt chng giao thc bao gm nhiu giao thc bo hiu khc nh: - RAS dung cho qun l ng nhp v trng thi - H225 cho bo hiu cuc gi v gi ho cc dng media cho cc h thng truyn thng a phng tin da trn cng ngh gi. - H245 cho iu khin truyn thng gia cc h thng in thoi trc quan v cc thit b u cui.
-

Mt s tiu chun cho m ho, gii m ting ni nh G711, G728

- Mt s tiu chun cho m ho, gii m hnh nh nhu H261, H263


Audio Video qun l v iu khin kt cui Data

G.711 G.722 H.261 G.723.1 H.263 G.728 G.729.A RTP

RTCP

H.225.0 Knh RAS

H.225.0 Knh bo hiu cuc gi

H.245 Knh iu khin

T.124

X.224 Class 0 Giao thc truyn tin cy (TCP)

T.125

Giao thc truyn khng tin cy (UDP)

Lp mng (IP) lp truyn dn (IEEE 802.3) Lp vt l (IEEE 802.3)

T.123

Hnh 18: M hnh H323 tng quan vi m hnh OSI


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 26

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

H323 cung cp kh nng truyn dn audio, video, thng tin iu khin. D liu bao gm hnh nh, fax, d liu my tnh v cc loi d liu khc. N c th cung cp rt nhiu loi hnh dch v v dng trong nhiu lnh vc khc nhau. Cu trc H323 c th dc s dng trong mng LAN hoc mng gi din rng, bt k mt mng gi khng tin cy (khng m bo cht lng dch v), hoc c tr cao u c th c dng cho H323. SIP Vo nm 1999, IETF a ra tiu chun bo hiu ring cho mnh gi l Session Initiation Protocol (SIP). SIP l giao thc bo hiu tng ng dng cho vic khi to, thay i v kt thc cc phin media, bao gm cc cuc gi thoi Internet v hi ngh a phng tin. Cng ging nh H323 n da trn cu trc phn tn. SIP da trn tng v cu trc ca SMTP v HTTP. N hot ng theo c ch client server, cc yu cu c bn gi (client) a ra v bn b gi (server) tr li. V c bn SIP l mt giao thc hng vn bn v gn gng nh HTTP nhng khng phi l s m rng ca HTTP.
Pht hin v thitlp hingh iukhin Audio/ Video d liu / ng dng Chia s

SDP SAP SIP HTTP UDP SMTP TCP RTSP TCP UDP RSVP UDP

SDP : phin

Giao thc m t

iu khin phn b

RTP v RTCP UDP

Reliable Multicast

SIP : Giao thc khi to phin SAP : Giao thc thng bo phin RTSP : Giao thc dng thi gian thc RTP : Giao thc truyndn thi gian thc RTCP

IP v IP Multicast Integrated v Differentiated Services Forwarding

Hnh 19: V tr SIP trong chng giao thc SIP thc hin mt s nhim v trong sut mt phin ca hai pha (gi v b gi): - nh v server: xc nh h thng u cui cho truyn thng thoi - Cc kh nng ca User: xc nh cc phng tin v cc tham s ca phng tin s c dng - Thit lp cuc gi: rung chung, thit lp cc tham s cuc gi cho c hai pha gi v b gi - Kim sot cuc gi: chuyn v kt thc cuc gi
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 27

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Ta c th so snh H323 v SIP: H323: L chun ca ITU m t mt b giao thc Ton din nhng li phc tp c trin khai nhiu hn SIP SIP: L chun ca IETF c pht trin cho in thoi IP, khng khi xng t PSTN V c bn th SIP cng ging H323 l cc giao thc khc nhau truyn cc thng tin ging nhau 2.2.1.4 BICC, SIP-T v SIP-I BICC BICC do ITU-T pht trin t nm 1999. Mc ch ca n l xc nh mt giao thc cho truyn thng gia cc server hay MGC, c lp vi cc loi ti tin. Do vy n cho php cc nh vn hnh mng chuyn c cc dch v thoi t mng TDM sang mng gi. Vi mong mun thch ng 100% vi mng hin ti v lm vic trn bt c mi trng no khc truyn thoi vi cht lng chp nhn c. Ta c th tm tt v BICC nh sau: - BICC l mt giao thc chn mui - BICC CS1 xut hin 6/2000 h tr VoATM (Voice over ATM) n BICC CS2 xut hin 7/2001 h tr c VoATM v VoIP - Tng thch y vi giao thc SS7/ISUP. H tr y cc dch v ISUP do vy c th s dng li mng SS7 ang tn ti - D dng c mang qua IP nh s dng SIGTRAN hay circuit emulation
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 28

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

- c la chn bi 3GPP (cho h thng ng dng di ng) - Thch ng tt vi cc h thng bo hiu khc nh SIP v H323 Minh ho hot ng ca BICC

BICC
ng hm PDU Cc thc th to v nhn
TD M

MGC Tunnel (*)

MGC

H24 8

H24 8

MG

IP Network
IP Port , IP @

MG

(*)cc bn tin BICC c truyn trong tham s APP

SIP-T L s m rng ca SIP h tr cc dch v thoi thng thng. C th coi nh sau: SIP-T=Tp con ca SIP+SIP m rng tng tc trong sut vi mng PSTN. C th hn th SIP-T gm c SIP thng thng trong mng IP v qu trnh ng gi ISUP chuyn thng tin bo hiu t mng TDM sang truyn trn mng gi s dng giao thc SIP. Minh ho hot ng ca SIP-T
ISUP phin bn x SS7 PSTN TGW IP TGW SIP Server SIP = SIP-T ISUP SIP phin bn x Server SS7 PSTN

SIP-I SIP-I l tiu chun c pht trin bi ITU-T da trn SIP ca IETF. N khng cung cp mt cch chi tit, nhng li to ra c hi tt hn lin kt hon ho gia cc gii php ca cc nh cung cp khc nhau. Mt bn nhp c a ra trong khuyn ngh Q912.5 ca ITU-T v c thng qua vo 12/3/2004.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 29

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

2.2.1.5 MGCP, H248/MEGACO MGCP MGCP l mt giao thc dng iu khin cc Gateway thoi nh phn t iu khin cuc gi bn ngoi c gi l b iu khin Media hay Call agent. - MGCP do IETF pht trin v c s dng rng ri cho cc gii php cp - M hnh kt ni da trn cc im cui v cc kt ni - L giao thc kiu master slaver, khc vi SIP v H323 (l giao thc peer - to peer). Phi hp hot ng tt vi SIP v H323 - c s dng gia Call Agent v Media server H248/MEGACO Bn cnh MGCP do IETF pht trin th ITU-T cng pht trin giao thc MDCP (media device control protocol). Sau hai t chc ny tho thun v i n thng nht mt giao thc gi l MEGACO hay H248 (theo cch gi ca ITU-T).
( Simple Gateway Control Protocol ) ( IP Device Control Protocol )

SGCP
( Sept. 1998 )

IPDC
( Media Device Control Protocol )

( Media Gateway Control Protocol )

MGCP

MDCP

( March 1999 )

H.248 / MEGACO
Hnh 20: M hnh pht trin MEGACO/H248 - M hnh kt ni da trn cc termination v context
-

Cc gi c nh ngha trong cc ph lc ring (cc RFC ring)

- Cc lp ng dng ln hn cho hi ngh a bn v cc cuc gi a phng tin


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 30

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

- Hiu qu hn v m hn cho cc tin trnh trong tng lai m khng b ph v 2.2.1.6 SIGTRAN SIGTRAN l mt nhm lm vic ca IETF nghin cu vic truyn ti bo hiu PSTN (bo hiu SS7 da trn chuyn mch gi) qua mng IP. Nhm ny thc hin cng vic: cung cp tng tc gia hai mng PSTN v mng IP, cho php truyn bo hiu PSTN trong mng IP, in hnh l VoIP. Cng vic chnh ca nhm l nghin cu truyn bo hiu gia cc Gateway (SG v MGC) nhm cung cp kh nng cho MGC nh v ti nguyn trn mng.
Cc giao thc IET i chiuvingn xp SS7 F
T CAP / MAP ISUP / SCCP
SUA

Ngn xp SS7
Data

Q.931
IUA

User
MT P-3 MT P-2

MT -3 P
M2PA M2UA

M3UA

SCT P
IP

MT P-1

Hnh 21: M hnh Sigtran Kin trc Sigtran gm 3 thnh phn chnh: - Tng IP chun - Tng vn chuyn: vi giao thc truyn ti bo hiu SCTP truyn bo hiu tin cy - Tng thch ng: h tr cc hm nguyn thu xc nh yu cu bi mt giao thc ng dng bo hiu ring. Mt s giao thc thch ng c nh ngha: M2UA, M3UA, M2PA, SUA. M2UA: kt ni ti cc thit b c m khng cn yu cu s SP mi
M2PA v M3UA: kt ni gia cc im bo hiu cho php IP

SUA: cho php kt ni vi cc im bo hiu cho php IP vi cc ng dng TCAP IUA: truyn bo hiu thu bao ti Softswitch
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 31

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

2.2.1.7 APIs v INAP INAP l giao thc ng dng mng thng minh. N h tr cc dch v mng thng minh trn nn NGN. N c dng cho truyn bo hiu dch v IN gia Call server v Feature server. API l giao din chng trnh ng dng. Thng qua giao din ny nh cung cp dch v c th tng tc vi Feature server kin to nn dch v mi mt cch linh hot trn nn mng hin c m khng cn thay i thit b mng. C giao din ny gip cho qu trnh trin khai cc dch v cng n gin v nhanh chng hn.
Toolkits
Internal Application Server External Application Server Self Activation Self Management User- Service Interaction HTML, WAP, XML

Parlay, J ain ,OSA, S IP , XML Corba, SNMP , F TP Product Creation Service Management Network Management

Service Creation Open Services Platform

H323, S IP , Radius, Diameter, ... H323, S IP, Radius, ... IS UP, INAP, CAMEL, MAP, IS41 Access Access Server Server

MultiMediaMultiMedia Softswitch Softswitch Softswitch Softswitch


EMX

S12/E10/ Megahub

AXE -10

DX 200

EWS D

DMS

5ESS

System X

Hnh 22: M hnh kin to dch v 2.2.1.8 RTP v RCTP RTP RTP l giao thc truyn ti thi gian thc h tr vic truyn thng tin Media trong h thng H323. C th l RTP h tr thc hin trao i bn tin hai chiu t u n cui theo thi gian trn mng Unicast hay Muticast. Cc dch v truyn ti v ng m gi bao gm: nhn din ti, sp xp ng th t gi tin, chun ho thi gian tn hiu i hi thi gian thc da vo tem thi gian v cc t gim st. RTP da vo nhiu c ch khc bit v cc lp thp hn m bo truyn ng thi hn, chim gi ti nguyn, m bo tin cy v QoS. RTCP

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 32

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

RTCP l giao thc iu khin truyn thi gian thc, lm c s iu khin ti cc thnh phn ca tp, s dng c ch phn phi ging vi gi d liu. Cc giao thc lp di phi cung cp vic phi hp gi d liu v iu khin. RTCP gim st vic gi d liu cng nh diu khin v nhn dng dch v. RTP lun s dng cng UDP chn, cn RTCP s dng cng UDP l ngay trn cng cho RTP ca n. Cc cng ngh nn tng cho NGN Ngy nay do yu cu ngy cng tng v s lng v cht lng dch v thc y s pht trin nhanh chng ca th trng cng ngh in t - tin hc vin thng. Nhng xu hng pht trin cng ngh v ang tip cn nhau, an xen ln nhau nhm cho php mng li tho mn tt hn cc nhu cu ca khch hng trong tng lai. Theo ITU c hai xu hng t chc mng chnh: - Hot ng kt ni nh hng (CO) - Hot ng khng kt ni (CL) Tuy vy hai phng thc pht trin ny ang dn tip cn v hi t dn n s ra i ca ca cng ngh ATM/IP. S pht trin mnh m ca cc dch v v cc cng ngh mi tc ng trc tip n s pht trin cu trc mng. 2.2.1.9 IP IP l giao thc chuyn tip gi tin. Vic chuyn tip gi tin c thc hin theo c ch phi kt ni. IP nh ngha c cu nh s, c cu chuyn tin, c cu nh tuyn v cc chc nng iu khin mc thp (ICMP). Gi tin IP gm a ch ca bn nhn, a ch l s duy nht trong ton mng v mang y thng tin cn cho vic chuyn gi ti ch. IP l giao thc chuyn mch c tin cy v kh nng m rng cao. Tuy nhin vic iu khin lu lng rt kh thc hin do phng thc nh tuyn theo tng chng. Mt khc IP cng khng h tr cht lng dch v. 2.2.1.10 ATM Cng ngh ATM da trn c s ca phng php chuyn mch gi. Thng tin c nhm vo cc gi tin c di c nh ngn; trong v tr gi khng ph thuc vo ng h ng b v da trn nhu cu bt k ca knh cho trc. Cc chuyn mch ATM cho php hot ng vi nhiu tc v dch v khc nhau. ATM c hai c im quan trng:
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 33

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

- ATM s dng cc gi c kch thc nh v c nh gi l cc t bo ATM. Cc t bo nh vi tc truyn cao s lm cho tr truyn lan v bin ng tr gim nh i vi cc dch v thi gian thc, cng to iu kin cho vic hp knh tc cao d dng hn. - ATM c kh nng nhm mt s knh o thnh mt ng o nhm gip cho cng vic nh tuyn c d dng Qu trnh chuyn giao cc t bo qua tng i ATM cng ging nh chuyn giao gi qua router. Tuy nhin ATM c th chuyn mch nhanh hn v nhn gn trn cell c kch thc c nh v nh hn IP, kch thc bng nh tuyn nh hn nhiu so vi ca IP router. Vic ny thc hin trn cc thit b phn cng chuyn dng nn dung lng tng i ATM thng ln hn dung lng IP router truyn thng. 2.2.1.11 IP Over ATM IP over ATM l mt k thut xp chng, n xp IP ln ATM; giao thc ca hai tng hon ton c lp vi nhau, gia chng phi nh mt loi giao thc na ni thng nh NHRP, ARP. iu hin nay khng c s dng rng ri trong thc t. 2.2.1.12 MPLS MPLS l k thut chuyn mch a giao thc nhn. Phng php ny dung hp mt cch hu hiu nng lc iu khin lu lng ca thit b chuyn mch vi tnh linh hot ca b nh tuyn. MPLS l cng ngh chuyn mch IP c nhiu trin vng. Vi tnh cht c cu nh tuyn ca mnh, MPLS c kh nng nng cao cht lng dch v ca mng IP truyn thng. Bn cnh thng lng ca mng s c ci thin mt cch r rt. Tuy nhin tin cy l mt vn thc tin c th khin vic trin khai MPLS trn mng b chm li.

Gii php NGN ca cc hng


M hnh NGN ca Alcatel Alcatel a ra m hnh mng th h sau vi cc lp: Lp truy nhp v truyn ti Lp trung gian Lp iu khin
Trang 34

Trn Ngc Duy D2001VT

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Lp dch v mng
L pd chv mng L p ukhi i n L ptrunggian L ptruy nhpvtruy ti n Cc d chv mng clp

D v/bohi ch u mng c Thi b mng t c

Khchh ng Truy nhpt xa

Ng i s dng

H 23: S mng t lai (M h caAlcatel) nh ng nh

Alcatel gii thiu cc chuyn mch a dch v, a phng tin 1000MME10 v Alcatel 1000 Softswitch cho gii php xy dng NGN. Trong h sn phm 1000MME10 l cc h thng c s xy dng mng vin thng th h mi t mng hin c. Nng lc x l ca h thng rt ln so vi cc h thng E10 trc y, ln ti 8 triu BHCA, tc chuyn mch ATM c th t ti 80Gb/s. c im ln nht ca h thng ny l lun chuyn mt s chc nng lin quan n iu khin cuc gi nh chng trnh kt ni ATM bn c nh, chng trnh x l s liu cho vic lp k hoch nh s, nh tuyn, im iu khin dch v ni hat, qun l kt ni bng thng ln my ch (Server) chy trn UNIX. H thng ny c th lm cc chc nng sau: - Gateway trung k: h tr kt ni gia mng thoi dng TDM v mng chuyn mch gi. H thng ny gm Gateway cho thoi qua ATM v thoi qua IP. - Gateway truy nhp: h thng ny thc hin kt ni n thu bao, tp trung cc lu lng POST, ISDN, ADSL, ATM, IP v chuyn n mng chuyn mch gi. H thng cng cung cp cc chc nng xc nhn, cho php kt ni, thng k v cc kt cui bng hp, bng rng. - Tng i chuyn mch gi: c chc nng hn hp chuyn mch/ nh tuyn t ti phn li hay bin ca mng chuyn mch gi. Thit b ny chuyn ti thng tin gia Gateway trung k v Gateway truy nhp.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 35

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

M hnh NGN ca Ericsson


My ch ngdng IP

Q
U n l

Co m Server H.323

HLR

SCP

ng dng

My Ch PLMN

My ch PSTN/ ISDN

i khi u n

MGW

Mng ng trc k ni t
MGW MGW MGW MGW

Cc m ng d v / a ch IP khc

M ng truy nhp v tuy n

M ng truy nhp h u tuy n

PBX/LAN intranet

Cc m ng n tho i i khc

H 24: Cu trc mng thhti nh ptheocaEricsson

Ericsson gii thiu m hnh mng th h mi c tn l ENGINE. ENGINE to ra mt mng li cung cp nhiu dch v trn mt c s h tng mng duy nht. N bao gm ton b cc sn phm mng a dch v ca Erisson v y l mt tp hp cc gii php v sn phm. Cu trc ENGINE hng ti cc ng dng, cu trc ny sa trn cc lin h Client/Server v Gateway/Server. Cc ng dng gm cc phn client trn my u cui v cc server trong mng giao tip vi nhau qua cc giao din m v hng ti mng c lp vi dch v. Cng nh cc hng khc mng ENGINE c phn thnh 3 lp, s dng cng ngh chuyn mch gi l: -Lp dch v/iu khin -Lp kt ni x l thng tin ngi s dng, chuyn mch v nh tuyn lu lng hay lp vn chuyn -Lp truy nhp Lp dch v/iu khin bao gm cc server c chc nng iu khin cc cuc gi PSTN/ISDN v s liu, cung cp cc dch v mng thng minh IN, Mutimedia thi gian thc trn c s x l AXE ca Ericsson.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 36

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Lp kt ni x l cc thng tin ngi s dng, chuyn mch v nh tuyn lu lng hay cn gi l lp vn chuyn vi phn li chuyn mch chnh l ATM AXD 301 c dung lng t 10 n 160 Gb/s v kh nng m rng trong tng lai ln n 2500Gb/s. ng thi h thng chuyn mch ATM AXD 301 c th s dng nh mt giao din gia mng li v cc mng truy nhp khc: mng c nh, v tuyn c nh v mng di ng. Lp truy nhp m bo kh nng truy nhp ca thu bao t cc mng c nh, v tuyn c nh, di ng v cc mng truy nhp khc. Ericsson gii thiu sn phm ENGINE Access Ramp gm cc dng sn phm p ng yu cu ca gii php mng cn trin khai (truy nhp bng hp, a truy nhp, truy nhp ADSL, phn tch DSSL, chuyn mch ghp, chuyn mch n, tch hp ATM). i vi cu hnh truy nhp bng hp vic chuyn mch s do chuyn mch ni ht (local) thc hin. cung cp cc dch v ATM ENGINE Access Ramp s phi hp vi mng ATM cng cng. Gii php mng mi ENGINE ca Ericsson c 3 gii php ng dng: mng trung k, mng chuyn mch, mng tch hp.
-

Mng trung k: y l bc u tin tin ti mng a dch v, chuyn mch ATM lp ghp ti tng i Toll ca mng PSTN s cho php lu lng thoi c vn chuyn nh lu lng t trn mng ng trc. Lu lu lng thoi vn c iu khin chuyn mch trc khi a ti chuyn mch ATM.

- Mng chuyn mch: s dng thay th mng ng trc hon ton bng chuyn mch gi cho cc ng dng IP v ATM. Thc hin iu khin cuc gi lu lng thoi s do server lp iu khin thc hin v qu trnh chuyn mch s do chuyn mch ATM (MG thc hin - lp kt ni x l) - Mng tch hp: l gii php cung cp y cc tnh nng ca mng th h sau. Vic iu khin cuc gi s c tp chung bi mt Teleephony server lp iu khin thc hin, cc h thng chuyn mch ATM s thay th cc chuyn mch ni ht v nt truy nhp cung cp cc dch v bng rng cho thu bao. y l cu trc cn ang c gi l a dch v u cui ti u cui (end to end multi service network).

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 37

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Gii php kt hp mng ATM/IP vi mng hin tai ca Nortel


Server

Packet Voice Gateway

ATM Network
Thoi trn ATM/IP

Packet Voice Gateway

E1, DS3
TDM

E1, DS3
TDM


Chuy ch nm TDM

CM

T DM

Mng bohi u No7

CM

T DM

Chuy nmch TDM

PSTN
Mng bngh TDM p

Hnh 25: M hnh ca Nortel Nortel a ra m hnh kt hp ATM/IP vi mng hin ti nh trn v a ra cc sn phm phc v cho m hnh ny l OP Tera Packet v Passport 15000. H sn phm OP Tera Packet cho lp iu khin, OP Tera Packet Core cho lp vn chuyn xng sng (backbone) v Passport cho h thng chuyn mch v truy nhp a dch v. Mc tiu ca Nortel l hon thin mng li m bo hp nht cc mng thoi v s liu c th cung cp cc dch v IP, ATM bng cch a ra khi li IP/MPLS bao gm li IP router v chuyn mch MPLS c dung lng 19.2Tb/s c giao din quang 2,5Gb/s (c kh nng m rng ti 10Gb/s). H thng chuyn mch Passport trn c s lai ghp ATM v IP/MPLS c kh nng cung cp a dch v cho thu bao vi dung lng 40Gb/s v c kh nng m rng ti Tb/s. H sn phm Passport c gii thiu gm Passport 7000, 15000, 15000VSS v 15000BSN c s dng nh phn li ca mng chuyn mch hoc nh MG ca lp kt ni trong NGN. H thng Passport 15000 c xy dng trn cc chun PNNI, IISP v DPRS, tch hp IP trn ATM cng nh MPLS vi ATM c th cung cp cc dch v mt cch ton din. c bit vi kh nng MPLS phi hp nh tuyn, u cho cc lu lng data cho dch v FR, IP v ATM m bo QoS, ngoi ra cn c kh nng hp nht iu khin phc v cho ng dng Packet/Optical.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 38

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

M hnh NGN ca Siemens


Khai bovqu l n d chv Qu l n k ni t Qu l n mng

L p u i khi n

PSTN/ ISDN

Mng truy nh ad p chv


POTS,ISDN

C ngni

L p truy nhp

IP,ATM,FR... CABLE

V tuy n

DN

Truy nquang nd

L p chuy n t i

Cc mng hi nc

tuy chuy nh n/ nmch

tuy chuy nh n/ nmch

H 26: Cu trc mng thhsau(m h caSie ns) nh nh me


Gii php NGN ca Siemens da trn cu trc phn tn, xo i khong cch gia mng PSTN v mng s liu. Cc h thng a ra vn da trn cu trc pht trin ca h thng chuyn mch m ni ting ca Siemens l EWSD. Siemens gii thiu gii php c tn l SURPASS.

Phn chnh ca SURPASS l h thng hiQ, y c th coi l h thng ch tp chung cho lp iu khin ca mng vi chc nng nh mt h thng ca ng mnh iu khin cc tnh nng thoi, kt hp kh nng bo hiu mnh kt ni vi nhiu mng khc nhau. Trn h thng ny c khi chuyn di bo hiu bo hiu s 7 ca mng PSTN/ISDN sang giao thc iu khin ca ng trung gian MGCP. Tu theo chc n ng v dung lng SURPASS hiQ c chia thnh cc loi SURPASS hiQ 10, 20, 9100, 9200, 9400.

SURPASS hiG l h cc h thng ca ng trung gian (MG) t mng dch v cp di ln SURPASS hiQ, h thng nm bin mng ng trc, chu s qun l ca SURPASS hiQ. H ny c chc nng: - Ca ng qun l truy nhp t xa (RAS): chuyn i s liu t modem hay ISDN thnh s liu IP v ngc li.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 39

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

- Ca ng cho VoIP: nhn lu lng thoi PSTN, nn, to gi, chuyn ln mng IP v ngc li - Ca ng cho VoATM: nhn lu lng thoi PSTN, nn, to gi, chuyn thnh cc t bo ATM, chuyn ln mng ATM v ngc li. SURPASS hiA l h thng truy nhp a dch v nm lp truy nhp ca NGN, phc v cho truy nhp thoi, xDSL v cc dch v s liu trn mt nn duy nht. cung cp cc gii php truy nhp SURPASS hiA c th kt hp vi tng i EWSD hin c qua giao din V5.2 cng nh cng vi SURPASS hiQ to nn mng th h mi. SURPASS hiA chia thnh nhiu loi tu theo cc giao din h tr (h tr xDSL, truy nhp bng rng, lease line kt ni Internet trc tip. Kt hp chc nng ca ng trung gian tch hp, gm c VoIP, VoATM) thnh cc loi SURPASS hiA 7100, 7300, 7500. qun l tt c h thng ca SURPASS, Siemens a ra NetManager. H thng qun l ny s dng giao thc SNMP v chy trn nn JAVA/CORBA, c giao din HTTP c th qun ly qua trang web. Xu hng pht trin NGN ca Lucent Lucent c bit nhn mng cu trc NGN vi hai lp: - Lp li ATM/IP v truyn dn quang (p dng cng ngh quang tin tin nh WDM, DWDM) - Lp phn phi dch v. H a ra mt s thit b:
-

MSC 25000 Multiservice Packet Core Switch: kh nng x l 750 triu gi tin, bng thng giao din quang 155Mb/s n 10Gb/s. Thit b ny cung cp d phng 320 Gb/s, lu lng 2 chiu tng ng vi 15 triu knh kt ni o trn h thng v 50 nghn cuc gi c th thit lp trong mt giy.

- Metro MSX (Metro Multiservice Transmission) vi dng sn phm MetroMSX4500, MetroMSX2500, MetroMSX2000. MetroMSX l sn phm hp nht cc lp thit b vi gii php ti u tch hp. - Ngoi ra cn c cc sn phm B-STDX 8000/9000 v CBX 500 h tr cc dch v ca c FR v ATM.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 40

n tt nghip i hc

Chng 2: Cu trc mng NGN

Xu hng pht trin NGN ca NEC


Mng u khi d v i n ch
My chmng

Mng truy nhp Mng ng trc

W-CDMA
S i cp Truy n t quang i DWDM Nt Giga b t
CA TV

Corporate Network LAN v tuy n Truy nhp ATM


LAN

FTTx

Cpng md i bi n

ONU Mng gia nh IEEE1394

H 27: M h cu NEC vmng vi thng t lai nh nh n ng


NEC a ra m hnh mng tng lai v sn phm mi thuc h tng i NEAX - 61. y l h thng chuyn mch hn hp STM/ATM/IP, l kt qu ca chng trnh c tn Progessiveunity vi mc ch tin n NGN. H thng mi ny nhn mnh n kh nng pht trin hi ho gia mng khch hng hin ti v cung cp dch v IP m bo QoS mt cch kinh t. H sn phm c a ra gii thiu gm 3 loi h thng:
-

IP Gateway (PSTN/IP) cung cp cc giao din PSTN/IP v quay trn s truy nhp Internet. Loi ny c s dng trong trng hp c hai mng ng trc ring cho PSTN v Internet.

- Media gateway ngoi kh nng cung cp cc giao din PSTN/Ip v quay s trn gi truy nhp internet cn c cc giao din truy nhp s liu tc cao XDSL. Loi ny s dng kt ni vi mng truyn dn SDH tch bit vi mng IP v mng ng trc ATM - Access gateway a nng hn hai loi trn, ngoi cc giao din cho thu bao nh Media gateway cn c cc giao din WLL, IP/ATM cho PBX. Loi ny c s dng trong trng hp mng ng trc c gi ho trn c s IP/ATM
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 41

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

CHNG 3: DCH V TRONG NGN Gii thiu chung v dch v


S cnh tranh gay gt trong lnh vc mng thng tin cng nh mng vin thng ang din ra trong nhng nm gn y. Khi s cnh tranh gia tng, iu c bit quan trng i vi cc cng ty l xc nh v tr thch hp mang li thun li cho bn thn mnh, v chun b cho mi trng truyn thng mi ang ni ln. Trong mi trng ny, s ha nhp, lin kt v cnh tranh ca cc thnh vin mi tham gia vo th trng phi hot ng tch cc tm ra phng thc mi, nhm gi v thu ht hu ht cc khch hng c tim nng. Cc nh cung cp dch v hin nay ang c gng tm ra li i ring cho mnh to ra s khc bit vi cc nh cung cp khc, chng hn nh tm kim phng thc mi ng nhn v ng gi dch v, thc hin gim cc chi ph hot ng, Mng th h mi NGN l bc k tip ca th gii vin thng, c th c hiu l mng da trn cng ngh chuyn mch gi, kh nng iu khin thng minh dch v hoc cuc gi. Kh nng iu khin thng minh ny thng h tr cho tt c cc loi dch v trn mng truyn thng, t dch v thoi c bn (Basic Voice Telephony Services) cho n cc dch v d liu, hnh nh, a phng tin, bng rng tin tin (Advanced Broadband), v cc ng dng qun l (Management Application).

Hnh 28: Mng a dch v (gc dch v)


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 42

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Nh cp cc phn trc, NGN l s tp trung ca ba loi mng chnh: mng thoai PSTN, mng di ng v mng chuyn mch gi (mng Internet). Cu trc ny phn phi ton b cc phng thc truy nhp, hu ht cc cng ngh v ng dng mi. T to ra nhiu dch v mi.

Hnh 29: Cu trc NGN dng modun C ba loi dch v ch yu trong NGN: dch v thi gian thc v thi gian khng thc, dch v ni dung, dch v qun l. Cc dch v ny gip cho cc nh khai thc c s iu khin, bo mt v tin cy tt hn ng thi gim chi ph vn hnh. Nh , cc nh cung cp dch v c th nhanh chng c ngun thu mi. Xy dng trn cc thnh phn m v c module ha, trn cc giao thc chun v cc giao din m, NGN tr thnh mt phng tin thc hin mc ch l cho php kt ni gia con ngi v my mc bt c khong cch no.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 43

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Ni cch khc, NGN c kh nng cung cp cc yu cu c bit ca tt c khch hng cng ty, vn phng xa, vn phng nh, nh ring, N hp nht thoi hu tuyn v v tuyn, d liu, video, bng cch s dng chung mt lp truyn ti gi. Cc lp dch v ca NGN linh hot, chi ph hiu qu v c kh nng m rng hn i vi cc dch v trc y.

Nhu cu NGN ca cc nh cung cp dch v


Mng Internet ang x l kh tt tt c cc dch v chng ta yu cu. Gii php ca mng Internet n gin l s dng cc thit b u cui thu bao CPE (Customer Premise Equipment) tin tin nh PC, smart phone, set-top-box, Dch v c thc hin ti cc h thng u cui. Cc x nghip, cc cng ty phn mm v mt s trng i hc, trung hc s pht trin cc ng dng v ti chng t mng Internet n cc thit b CPE. Cc yu cu i vi mng truyn ti cng cng l tnh tin cy v bng thng truyn dn cao. Nh vy ti sao cc nh cung cp dch v li quan tm n dch v NGN? Ti sao h khng theo phng thc kinh doanh c? Sau y l mt s l do tiu biu: Nh cung cp c th tn ti vi phng thc c (nu h may mn), tuy nhin chc chn h s khng thnh cng. Cc nh cung cp ang bt buc cnh tranh v gi m bo thu nhp. Trong lc , cc i th cnh tranh a ra cc dch v hp dn c cc khch hng bo b nht. Do nu nh cung cp dch v mun thnh cng trong thi i mi, h buc phi thm gi tr vo cc dch v truyn thng ca mnh. NGN h tr cc dch v mi tin tin nn cho php h gi c cc khch hng quan trng v m rng th trng trong nhiu khu vc mi. Mng li hin nay khng th cung cp tt c cc yu cu ca khch hng. Mt iu khng th nghi ng l cc dch v ca mt vi khch hng ang chuyn dn ra bin mng. Nh cung cp mng cng cng khng th chng li khuynh hng ny. Tuy nhin h khng chp nhn tht bi. Kinh doanh cc dch v thng tin mi tr thnh mt ngnh cng nghip c th thu v hng t la. Cui cng c mt thc t l mt s ngi mun s dng cc dch v mi trn nn CPE, trong khi s khc li thch dch v trn nn mng. Cc dch v trn nn mng c nhiu u im. Vi mt s nh cc dch v n gin khng yu cu lm vic gia khch hng vi nhau, cc dch v trn nn CPE c th hiu qu. Tuy nhin, khi s lng khch hng lm vic vi nhau tng, cc dch v trn nn mng t ra c nhiu li th hn. V d, cc ng dng
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 44

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

trn nn mng linh hot hn v c kh nng m rng hn so vi cc dch v trn nn CPE. Vi cc ng dng trn nn CPE, thit b CPE cn phi tinh vi, phc tp hn (v do , t tin hn) m bo cc yu cu v cc ng dng tin tin hn. Gii php trn nn mng cho php chia s ti nguyn v d dng m rng p ng cc yu cu . Th hai, dch v trn nn CPE kh khn trong vic cung cp cc dch v i vi thu bao di ng. Nu khch hng mun truy nhp vo cc dch v ca h ti nhng a im khc nhau, h cn phi mang thit b CPE theo hay ti phn mm t v tr mi, lng ph thi gian v ti nguyn mng. Vi cc dch v trn nn mng, khch hng c th truy nhp vo cc dch v ca h bt k t v tr no. Cui cng, cc vn khch hng quan tm nh tnh cc, qun l cu hnh, d phng v cc dng qun l khc c x l d dng hn i vi cc dch v trn nn mng. NGN s cho php cc nh khai thc cung cp vi chi ph hiu qu ca cc dch v mi phc tp hn bng cch xy dng mt li lin h vi cc dch v truyn ti truyn thng. Thm vo , vic hp nht cc ng dng NGN lm gim chi ph bng cch loi b cc nhc im ca cc dch v ring l hin nay. NGN cn gim thi gian thng mi ha v xoay vng vn nhanh hn khi cung cp cc dch v mi. V sau cng, NGN m rng cc dch v tin tin, tng kh nng cnh tranh v m rng kh nng thm nhp th trng ca h.

Yu cu ca khch hng
Cng ty ln Dch v VPN cho kt ni ni b, v dch v truyn dn (chng hn nh leased line) kt ni vi bn ngoi. C nhu cu qun l dch v v mng. Dung lng bng thng ln, phn phi bng thng linh hot. Yu cu QoS l bt buc, c s d phng. Cng ty trung bnh Dch v VPN cho kt ni ni b v cc dch v vn phng kt ni vi bn ngoi nh: thoi, Internet, fax, Dung lng bng thng trung bnh. QoS: quan trng

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 45

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Cng ty nh, vn phng t ti nh Dch v kt ni t xa, dch v vn phng nh thoi, fax, d liu, Internet,.. Dung lng bng thng trung bnh. QoS: t quan trng. Thu bao ti nh Dch v kt ni t xa v cc dch v ti nh nh thoi, Internet, di ng, gii tr, iu khin cc thit b trong nh, Dung lng bng thng nh. QoS: t quan trong.

Dch v NGN
Xu hng cc dch v trong tng lai xc nh c cc dch v trong mng th h sau cng nh chin lc u t ca cc cng ty, xu hng pht trin cc dch v trong tng lai l vn rt cn xem xt. Trc ht chng ta cn quan tm n xu hng ca dch v thoi. y l dch v ph bin, lu i v thu nhiu li nhun nht t nhng ngy u cho n nay. Do , dch v thoi truyn thng s tip tc tn ti trong thi gian di. Sau , mt phn dch v truyn thng ny chuyn sang thng tin di ng v thoi qua IP. i vi dch v truyn thng a phng tin, hin nay H.323 l mi trng cho gii php thoi qua giao thc IP v cc dch v a phng tin tng i n gin. Tuy nhin, sau SIP s thay th cho H.232 do SIP c nhiu u im hn v thch hp vi cc dch v truyn thng a phng tin phc tp. Trong tng lai, tnh cc dch v theo ni dung v cht lng, khng theo thi gian s chim u th. Nhiu dch v v truy nhp ng dng thng qua cc nh cung cp dch v v truy nhp ng dng s pht trin mnh. Cc dch v leased line, ATM, Frame Relay hin nay s tip tc tn ti thm mt thi gian na do cc t chc kinh doanh khng mun thay i thit b ch v thay i
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 46

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

dch v kt ni. Dch v IP-VPN s tr thnh mt la chn hp dn. Cui cng, phng thc truy nhp mng, ra lnh, nhn thng tin, bng li ni (voice portal) s l mt chn la trong tng lai. Hin nay, k thut chuyn i t li ni sang file vn bn v ngc li ang pht trin mnh. Cc c trng dch v NGN Mc d tht kh d on ht cc ng dng trong tng lai, nhng chng ta c th ch ra cc c trng v cc kh nng quan trng ca dch v trong mi trng NGN bng cch xem xt cc xu hng cng nghip lin quan n dch v hin nay. Mt iu chc chn l chng ta ang dch chuyn t mng chuyn mch knh, trn nn TDM sang mng da trn chuyn mch gi, da trn truyn ti t bo hay khung. Tuy nhin cc thay i ny l trong mng truyn ti v y chng ta ch xem xt mc dch v. Cc nh cung cp dch v mng truyn thng cung cp cc dch v vi khuynh hng thoi bng hp, bng mt kt ni n im-im trong mi cuc gi trn mt th trng rng ln gia cc thu bao u cui, vi cc kh nng s dng cc dch v gi tr gia tng khc nhau. D sao, cc dch v ny lm thay i nhanh chng n nn kinh t th gii v thng tin cng c xem nh mt ngun ti nguyn c s. Trong khi cc dch v hin ti vn c cc nh cung cp gi li, th khch hng li s hng n cc dch v a phng tin bng rng v cc dch v mang nhiu thng tin. Khch hng c th tng tc vi nhau thng qua mng nh cc thit b CPE tinh vi v c th chn trn phm vi rng cht lng dch v (QoS) v di tn. Trong tng lai, mng thng minh s khng ch to ra cc tuyn kt ni bng cch da trn c s d liu n gin m cn c th mang nhiu thng tin rng hn nh: qun l session a phng tin, cc kt ni a cng ngh, iu khin/qun l thng minh, bo mt cao, cc dch v ch dn trc tuyn, cc phn t gim st, S pht trin ca cc dch v truyn thng hin nay s hng ti vic cc nh cung cp dch v phi c s mm do, linh hot phc v c c th trng ln v nh. Cc quyt nh v vic cung cp dch v ca h c th gp nhiu vn phi gii quyt nh gi c, vic ng gi, tip th cng nh s tin ch ca dch v thc t khi cung cp. Khi c nhiu phng tin truyn tin, nh cung cp dch v, nh cung cp thit b v cc doanh nghip thng mi lin
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 47

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

quan n vic cung cp dch v, lin mng v cc h thng thng mi s tr nn cng quan trng. Mc tiu chnh ca dch v NGN l cho php khch hng c th ly thng tin h mun bt k dng no, trong bt k iu kin no, ti mi ni v dung lng ty . Da trn cc khuynh hng c cp trn, sau y l mt s c tnh dch v quan trng trong mi trng NGN: Lin lc thng tin rng khp, thi gian thc, a phng tin, m bo tin cy, thn thin trong vic lin kt cc thu bao, truy nhp tc cao v truyn ti thng tin vi bt k phng tin no, vo mi lc, ti mi ni, Nhiu thc th v cc phn t mng thng minh c phn b trn ton mng. N bao gm cc ng dng cho php truy nhp v iu khin cc dch v mng. N cng c th thc hin cc chc nng c th thay th cho nh cung cp dch v hoc mng. Ta c th xem n nh mt tc t qun l c th thc hin gim st ti nguyn mng, tp hp cc s liu, D dng s dng. Khch hng khng b nh hng t cc qu trnh tp trung, x l v truyn dn thng tin phc tp ca h thng. N cho php khch hng truy xut v s dng cc dch v mng mt cch n gin hn, bao gm cc giao din ngi dng cho php tng tc t nhin gia khch hng v mng. Khch hng c cung cp cc thng tin hng dn, cc ty chn, cc tng tc qun l xuyn sut cc dch v. Ngoi ra n cn cung cp cc menu khc nhau cho nhng ngi cha c kinh nghim ngc li vi nhng ngi c kinh nghim, v cung cp mt mi trng thng nht cho cc dng thng tin. NGN cho php khch hng qun l h s cc nhn, t d phng cc dch v mng, gim st thng tin tnh cc, c nhn ha giao din ngi dng, to ra v d phng cc ng dng mi Vi vic qun l thng tin thng minh, NGN gip ngi dng qun l s qu ti ca thng tin bng cch cung cp cho h kh nng tm, sp xp v lc cc bn tin hoc d liu, qun l chng cho mi phng tin.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 48

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Cc dch v chnh trong NGN Trong thi gian hon thnh ti liu ny, NGN vn ang trn ng trin khai. Do vy, chng ta s gp rt nhiu kh khn trong vic xc nh ht tt c cc loi hnh dch v m NGN c kh nng cung cp trong thi gian ti. Rt nhiu dch v, mt s sn sng, mt s khc ch mc khi nim trong giai on u ca qu trnh trin khai NGN. Trong khi mt s dch v c th c cung cp t mt bng sn c, mt s khc c cung cp t kh nng bo hiu, qun l v iu khin ca NGN. Mc d cc dch v mi l ng lc chnh to ra NGN, nhng li nhun ca NGN trong giai on u vn do cc dch v truyn thng mang li. Do , cc dch v truyn thng c trang tri cho mng, trong khi cc dch v mi phc v cho s pht trin sau ny. Hu ht cc dch v truyn thng l cc dch v da trn c s truy nhp/ truyn dn/ nh tuyn/ chuyn mch, da trn c s kh nng kt ni/ ti nguyn v iu khin phin, v cc dch v gi tr gia tng khc. NGN c kh nng cung cp phm vi rng cc loi hnh dch v, bao gm:
Cc dch v ti nguyn chuyn dng nh: cung cp v qun l cc

b chuyn m, cc cu ni hi ngh a phng tin a im, cc th vin nhn dng ting ni, Cc dch v lu tr v x l nh: cung cp v qun l cc n v lu tr thng tin v thng bo, file servers, terminal servers, nn tng h iu hnh (OS platforms), Cc dch v trung gian nh: mi gii, bo mt, bn quyn, Cc dch v ng dng c th nh: cc ng dng thng mi, cc ng dng thng mi in t, Cc dch v cung cp ni dung m n c th cung cp hoc mi gii ni dung thng tin nh: o to, cc dch v xc tin thng tin,.. Cc dch v interworking dng tng tc vi cc dch v khc, cc ng dng khc, cc mng khc, cc giao thc hoc cc nh dng khc nh chuyn i EDI (Electronic Data Interchange). Cc dch v qun l, bo dng, vn hnh v qun l cc dch v v mng truyn thng.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 49

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Sau y l mt s dch v m chng ta tin rng n s chim v tr quan trng trong mi trng NGN, bao gm mt phm vi rng cc dch v t thoi thng thng n cc dch v tch hp phc tp nh Thc t o phn tn (Distributed Virtual Reality) nhm nhn mnh rng kin trc dch v th h sau s cung cp rt nhiu loi hnh dch v khc nhau.

Hnh 30: Mt s dch v NGN in hnh 3.4.3.1 Dch v thoi (Voice telephony) NGN vn cung cp cc dch v thoi khc nhau ang tn ti nh ch cuc gi, chuyn cuc gi, gi ba bn, cc thuc tnh AIN khc nhau, Centrex, Class, Tuy nhin cn lu l NGN khng c gng lp li cc dch v thoi truyn thng hin ang cung cp; dch v th vn m bo nhng cng ngh th thay i. 3.4.3.2 Dch v d liu (Data Serrvice) Cho php thit lp kt ni thi gian thc gia cc u cui, cng vi cc c t gi tr gia tng nh bng thng theo yu cu, tnh tin cy v phc hi nhanh kt ni, cc kt ni chuyn mch o (SVC- Switched Virtual Connection), v qun l di tn, iu khin cuc gi, Tm li cc dch v d liu c kh nng thit lp kt ni theo bng thng v cht lng dch v QoS theo yu cu. 3.4.3.3 Dch v a phng tin (Multimedia Service) Cho php nhiu ngi tham gia tng tc vi nhau qua thoi, video, d liu. Cc dch v ny cho php khch hng va ni chuyn, va hin th thng tin. Ngoi ra, cc my tnh cn c th cng tc vi nhau.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 50

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

3.4.3.4 Dch v mng ring o (VPN) Thoi qua mng ring o ci thin kh nng mng, cho php cc t chc phn tn v mt a l, m rng hn v c th phi hp cc mng ring ang tn ti vi cc phn t ca mng PSTN. D liu VPN cung cp thm kh nng bo mt v cc thuc tnh khc mng ca mng cho php khch hng chia s mng Internet nh mt mng ring o, hay ni cch khc, s dng a ch IP chia s nh mt VPN.

Hnh 31: Dch v VPN 3.4.3.5 Tnh ton mng cng cng (PNC Public Network Computing) Cung cp cc dch v tnh ton da trn c s mng cng cng cho thng mi v cc khch hng. V d nh cung cp mng cng cng c th cung cp kh nng lu tr v x l ring ( chng hn nh lm ch mt trang web, lu tr/ bo v/ d phng cc file s liu hay chy mt ng dng tnh ton). Nh mt s la chn, cc nh cung cp dch v mng cng cng c th chung cp cc dch v thng mi c th (nh hoch nh ti nguyn cng ty (ERPEnterprise Resource Planning), d bo thi gian, ha n chng thc,) vi tt c hoc mt phn cc lu tr v x l xy ra trn mng. Nh cung cp dch v c th tnh cc theo gi, ngy, tun, hay theo ph bn quyn i vi dch v. 3.4.3.6 Bn tin hp nht (Unified Messaging) H tr cung cp cc dch v voice mail, email, fax mail, pages qua cc giao din chung. Thng qua cc giao din ny, ngi s dng s truy nhp (cng
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 51

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

nh c thng bo) tt c cc loi tin nhn trn, khng ph thuc vo hnh thc truy nhp (hu tuyn hay v tuyn, my tnh, thit b d liu v tuyn). c bit k thut chuyn i li ni sang file vn bn v ngc li c thc hin server ng dng cn phi c s dng dch v ny. 3.4.3.7 Mi gii thng tin (Information Brokering) Bao gm qung co, tm kim v cung cp thng tin n khch hng tng ng vi nh cung cp. V d nh khch hng c th nhn thng tin trn c s cc tiu chun c th hay trn cc c s tham chiu c nhn, 3.4.3.8 Thng mi in t (E-Commerce) Cho php khch hng mua hng ha, dch v c x l bng in t trn mng; c th bao gm c vic x l tin trnh, kim tra thng tin thanh ton tin, cung cp kh nng bo mt, Ngn hng ti nh v i ch ti nh nm trong danh mc cc dch v ny; bao gm c cc ng dng thng mi, v d nh qun l dy chuyn cung cp v cc ng dng qun l tri thc. Dch v thng mi in t cn c m rng sang lnh vc di ng. chnh l dch v thng mi in t di ng (mcommerce Mobile Commerce). C nhiu khi nim khc nhau v m-commerce, nhng ta c th hiu y l dch v cho php ngi s dng tham gia vo th trng thng mi in t (mua v bn) qua cc thit b di ng cm tay. 3.4.3.9 Dch v chuyn cuc gi (Call Center Service) Mt thu bao c th chuyn mt cuc gi thng thng n trung tm phn phi cuc gi bng cch kch chut trn mt trang web. Cuc gi c th xc nh ng n mt agent thch hp, m n c th nm bt c u thm ch c nh (nh trung tm cuc gi o Vitual Call Center). Cc cuc gi thoi cng nh cc tin nhn e-mail c th c xp hng ging nhau n cc agent. Cc agent c cc truy nhp in t n cc khch hng, danh mc, ngun cung cp v thng tin yu cu, c th c truyn qua li gia khch hng v agent. 3.4.3.10 Tr chi tng tc trn mng (Interactive gaming) Cung cp cho khch hng mt phng thc gp nhau trc tuyn v to ra cc tr chi tng tc (chng hn nh video games) 3.4.3.11 Thc t o phn tn (Distributed Virtual Reality) Tham chiu n s thay i c to ra c tnh cht k thut ca cc s kin, con ngi, a im, kinh nghim, ca th gii thc, nhng ngi
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 52

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

tham d v cc nh cung cp kinh nghim o l phn tn v a l. Dch v ny yu cu s phi hp rt phc tp ca cc ti nguyn khc nhau. 3.4.3.12 Qun l ti gia (Home Manager) Vi s ra i ca cc thit b mng thng minh, cc dch v ny c th gim st v iu khin cc h thng bo v ti nh, cc h thng ang hot ng, cc h thng gii tr, v cc cng c khc ti nh. Gi s nh chng ta ang xem ti vi v c chung ca, khng vn g c, ta ch vic s dng iu khin ti vi t xa xem c trn mn hnh ai ang ng trc ca nh mnh. Hoc chng hn nh chng ta c th quan st c ngi nh ca mnh trong khi ang i xa, hoc quan st c ngi trng tr ang chm sc em b nh th no khi ta ang lm vic ti c quan. Ngoi cc dch v nu trn cn c rt nhiu dch v khc c th trin khai trong mi trng NGN nh: cc dch v ng dng trong y hc, chnh ph in t, nghin cu o to t xa, nhn tin a phng tin, Nh vy cc dch v th h sau l rt a dng v phong ph, vic xy dng, pht trin v trin khai chng l m v linh hot. Chnh v vy n thun tin cho cc nh cung cp dch v v ng dng trin khai dch v n cho khch hng trong mi trng NGN.

Kin trc dch v NGN


S hiu bit cu trc dch v mng th h mi s gip lm sng t cc yu cu i vi mi pht hnh v cng ngh NGN.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 53

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Hnh 32: Cu trc mng a dch v (t gc mng)

Hnh 33: Cu trc chc nng lp ng dng Xt trn lp ng dng dch v, c hai thnh phn chc nng c thm vo cu trc mng th h sau: chc nng server ng dng v chc nng media server.

Chc nng ca Server ng dng

Cung cp mt Platform phn phi dch v i vi cc dch v tin


Trang 54

Trn Ngc Duy D2001VT

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

tin SIP l giao thc c s dng gia cc b iu khin cuc gi (MGC) v cc server ng dng. C th cung cp cc giao din m APIs cho vic to v trin khai cc dch v (nh giao din JAIN, Parlay,CLP,)

Hnh 34: Cc API t bn cnh cc server ng dng

L nn tng cho vic thc thi v qun l cc dch v.

Trin khai cc dch v nhanh chng v nng cp cc dch v hin c.


Chc nng ca Media Server

Cung cp ti nguyn phng tin c trng nh IVR, hi tho, fax,

Cc ti nguyn ny thng l thu m thanh, pht hin nhn phm, hi tho, chuyn vn bn thnh thoi, facsimile, nhn dng ting ni,.. Giao tip vi server ng dng bng giao thc MGCP v/hoc SIP Kt cui mt dng RTP, ng vai tr nh mt u cui media.

Cu trc chc nng ny c th c t theo nhiu kiu cu trc vt l khc nhau, nh cc hnh sau:

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 55

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Hnh 35: M hnh cu trc vt l 1

Hnh 36: M hnh cu trc vt l 2 Phn ny miu t ba c trng quan trng nht ca mi trng iu khin th h mi: Kin trc phn lp Khi nim cu trc phn lp l khi nim trung tm ca mi trng NGN. NGN chia iu khin dch v/ session t cc phng thc truyn ti c s. iu ny cho php cc nh cung cp la chn (cho tng trng hp c th) cc
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 56

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

phng thc truyn ti thng tin khng ph thuc vo phn mm iu khin. Nh m t trong hnh sau, iu khin NGN c th c phn tch thnh iu khin c tnh (feature), iu khin dch v/ phin, iu khin kt ni. S phn tch gia truy nhp, dch v v iu khin phin trong lp dch v cho php mi phin c x l c lp vi cc phin khc. Do , nhiu phin dch v c th c bt u t mt phin truy nhp. Tng t, cc phin lin lc c th c x l ring l vi phin dch v ni chung m chng l b phn (bng cch cho php cho php iu khin cuc gi v kt ni mt cch ring l). iu quan trng nht l cc s phn tch ny cho php cc dch v c pht trin c lp vi truyn dn v kt ni. Do vy, cc nh pht trin dch v c th khng cn hiu ht cc dch v h ang pht trin.

Hnh 37: Cu trc iu khin phn lp Giao din cc dch v m API Hnh trn cng ch ra mt s c tnh quan trng ca kin trc dch v th h sau, nh tnh tin cy ca n trn cc giao din v cu trc m. c bit, mi trng pht trin m da trn giao din lp trnh ng dng (API) s cho php cc nh cung cp dch v, cc nh pht trin ng dng v cc khch hng tim nng to v gii thiu cc ng dng mt cch nhanh chng. N cng m ra nhiu c hi to ra v phn phi cc dch v cho nhiu khch hng hn. Nh vy, kh nng cung cp cc dch v mi v sng to s ch b gii hn bi chnh
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 57

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

s sng to ca chng ta m thi.

Hnh 38: Kin trc phn lp/ Giao din dch v m Mng thng minh phn tn Trong mi trng cc dch v NGN, phm vi th trng ca cc dch v c th s dng c m rng mt cch ln mnh gm cc loi hnh dch v khc nhau v mng lin kt thng minh. Mi trng x l phn tn NGN (DPE Distributed Processing Environment) s gii phng tnh thng minh t cc phn t vt l trn mng. Do vy, tnh thng minh ca mng c th c phn tn n cc v tr thch hp trong mng hoc nu c th, n CPE. V d, kh nng thng minh ca mng c th nm cc server cho mt dch v no , trn cc server nay thc hin cc chc nng c th ( v d nh cc im iu khin dch v SCP, cc node dch v trong mt mi trng AIN), hoc trn cc thit b u cui gn khch hng. Cc kh nng thc hin s khng b rng buc trong cc thnh phn vt l ca mng.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 58

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Hnh 39: NGN vi cc nt truy nhp phn tn

Cc vn v dch v
Bo mt C nhiu thnh phn yu cu v bo mt mc cao trong mng NGN: Khch hng/ thu bao cn phi c tnh ring t trong mng v cc dch v c cung cp, bao gm c vic tnh cc. Thm vo , h yu cu dch v phi c tnh sn sng cao, cnh tranh lnh mnh v bo m s ring t ca h. Cc nh vn hnh mng, cc nh cung cp dch v, cc nh cung cp truy nhp u cn phi bo mt bo v hot ng, vn hnh v kinh doanh ca h, ng thi c th gip h phc v tt khch hng cng nh cng ng. Cc quc gia khc nhau yu cu v i hi tnh bo mt bng cch a ra cc hng dn v to ra cc b lut m bo tnh sn sng ca dch v, cnh tranh lnh mnh v tnh ring t. S gia tng ri ro do s thay i trong ton b cc quy nh v cc mi trng k thut cng nhn mnh s cn thit ngy cng gia tng v tnh bo mt trong mng th h mi NGN. Cc vn cn bo mt
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 59

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Cc vn ny c thc hin trong mi dng cu hnh NGN, bao gm cc dng truyn dn khc nhau v x l cc nguy c sau y: T chi dch v: Nguy c ny tn cng vo cc thnh phn mng truyn dn bng cch lin tc a dn dp d liu lm cho cc khch hng NGN khc khng th s dng ti nguyn mng. Nghe trm: Nguy c ny nh hng n tnh ring t ca mt cuc ni chuyn bng cch chn ng dy gia ngi gi v ngi nhn. Gi dng: Th phm s dng mt mt n to ra mt c tnh gi. V d anh ta c th thu c mt c tnh gi bng cch theo di mt m v ID ca khch hng, bng cch thao tc khi to tin nhn hay thao tc a ch vo/ra ca mng. Truy nhp tri php: Truy nhp vo cc thc th mng phi c hn ch v ph hp vi chnh sch bo mt. Nu k tn cng truy nhp tri php vo cc thc th mng th cc dng tn cng khc nh t chi dch v, nghe trm hay gi dng cng c th xy ra. Truy nh6p tri php cng l kt qu ca cc nguy c k trn. Sa i thng tin: Trong trng hp ny, d liu b ph hng hay lm cho khng th s dng c do thao tc ca hacker. Mt hu qu ca hnh ng ny l nhng khch hng hp php khng truy xut vo ti nguyn mng c. Trn nguyn tc khng th ngn cn khch hng thao tc trn d liu hay ph hy mt c s d liu trong phm vi truy nhp cho php ca h.
T chi khch hng: Mt hay nhiu khch hng trong mng c th

b t chi tham gia vo mt phn hay ton b mng vi cc khch hng/ dch v/server khc. Phng php tn cng c th l tc ng ln ng truyn, truy nhp d liu hay sa i d liu. Trn quan im ca nh vn hnh mng hay nh cung cp dch v, dng tn cng ny gy hu qu l mt nim tin, mt khch hng dn ti mt doanh thu. Cc gii php tm thi Cc bin php i ph c th chia thnh hai loi sau: phng chng v d tm. Sau y l cc bin php tiu biu:
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 60

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Nhn thc Ch k s iu khin truy nhp Mng ring o Pht hin xm nhp

Ghi nht k v kim ton

M ha Trong mi trng hp cn lu rng cc h thng vn hnh trong cc thnh phn NGN cn phi bo v cu hnh nh mt bin php i ph c bn:

Tt c cc thnh phn khng quan trng (chng hn nh cc cng TCP/UDP) phi tnh trng th ng. Cc c tnh truy nhp t xa cho truy nhp trong v truy nhp ngoi cng phi th ng. Nu cc c tnh ny c ng nhp, tt c cc hot ng cn c kim tra. Bng iu khin server iu khin tt c cc c tnh vn hnh ca h thng cn c bo v. Tt c cc h thng vn hnh c mt vi c tnh c bit bo v bng iu khin ny. H thng hon chnh c th ng nhp v kim tra. Cc log file cn phi c gim st thng xuyn.

Thm vo , cn phi nhn mnh rng mng t n phi c cch bo v cu hnh. V d nh nh vn hnh phi thc hin cc cng vic sau:

Thay i password l. Lm cho cc port khng dng phi khng hot ng c. Duy tr mt nht k password. S dng s nhn thc cc thc th. Bo v iu khin cu hnh.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 61

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Hnh 40: Bin php chng li cc nguy c Cht lng dch v QoS Cht lng dch v QoS chnh l yu t thc y MPLS. So snh vi cc yu t khc, nh qun l lu lng v h tr VPN th QoS khng phi l l do quan trng nht trin khai MPLS. Nh chng ta s thy di y, hu ht cc cng vic c thc hin trong MPLS QoS tp trung vo vic h tr cc c tnh ca IP QoS trong mng. Ni cch khc, mc tiu l thit lp im tng ng gia cc c tnh QoS ca IP v MPLS, ch khng phi l lm cho MPLS QoS c cht lng cao hn IP QoS. Mt l do khng nh MPLS khng ging nh IP l MPLS khng phi l giao thc xuyn sut. MPLS khng vn hnh trong cc my ch, v trong tng lai nhiu mng IP khng s dng nhng MPLS vn tn ti. QoS mt khc l c tnh thng trc ca lin lc gia cc LSR cng cp. V d nu mt knh kt ni trong tuyn xuyn sut c tr cao, tn tht ln, bng thng thp s gii hn QoS c th cung cp dc theo tuyn . Mt cch nhn nhn khc v vn ny l MPLS khng thay i v cn bn m hnh dch v IP. Cc nh cung cp dch v khng bn dch v MPLS, h cung cp cc dch v IP (hay Frame Relay v cc dch v khc), v do , nu h a ra QoS th h phi da trn IP QoS (Frame Relay QoS,) ch khng phi l MPLS QoS. iu ny khng c ngha l MPLS khng c vai tr trong IP QoS. Th nht, MPLS c th gip nh cung cp a ra cc dch v IP QoS hiu qu hn. Th hai, hin ang xut hin mt s kh nng QoS mi h tr qua mng s dng MPLS, tuy khng thc s xuyn sut nhng c th chng t l rt hu ch, mt s chng c th bo m bng thng ca LSP.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 62

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Do c mi quan h gn gi gia IP QoS v MPLS QoS, phn ny s c xy dng xung quanh cc thnh phn chnh ca IP QoS. IP cung cp hay m hnh QoS: dch v tch hp IntServ (s dng ch ng b vi RSVP) v dng c Diffserv.

Hnh 41: Cc k thut QoS trong mng IP Dch v c gng ti a (Best Effort) y l dch v ph bin trn mng Internet hay mng IP ni chung. Cc gi thng tin c truyn i theo nguyn tc n trc c phc v trc m khng quan tm n c tnh lu lng ca dch v l g. iu ny dn n rt kh h tr cc dch v i hi tr thp nh cc dch v thi gian thc hay video. Cho n thi im ny, a phn cc dch v c cung cp bi mng Internet vn s dng nguyn tc Best Effort ny. Dch v tch hp (IntServ) ng trc nhu cu ngy cng tng trong vic cung cp dch v thi gian thc (thoi, video) v bng thng cao (a phng tin), dch v tch hp IntServ ra i. y l s pht trin ca mng IP nhm ng thi cung cp dch v truyn thng Best Effort v cc dch v thi gian thc. Sau y l nhng ng lc thc y s ra i ca m hnh ny: Dch v c gng ti a khng cn p ng na: ngy cng c nhiu ng dng khc nhau, cc yu cu khc nhau v c tnh lu lng c trin khai, ng thi ngi s dng cng yu cu cht lng dch
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 63

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

v ngy cng cao hn. Cc ng dng a phng tin ngy cng xut hin nhiu: mng IP phi c kh nng h tr khng ch n dch v m cn h tr a dch v ca nhiu loi lu lng khc nhau t thoi, s liu n video.

Ti u ha hiu sut s dng mng v ti nguyn mng: m bo hiu qu s dng v u t. Ti nguyn mng s c d tr cho lu lng c u tin cao hn, phn cn li s dnh cho s liu best effort.

Cung cp dch v tt nht: m hnh IntServ cho php nh cung cp mng tung ra nhng dch v tt nht, khc bit vi cc i th cnh tranh khc.

Hnh 42: M hnh dch v IntServ Mt s thnh phn chnh tham gia trong m hnh nh: Giao thc thit lp setup: cho php cc my ch v cc router d tr ng ti nguyn mng x l cc yu cu ca cc lung lu lng ring. RSVP, Q.2391 l mt trong nhng giao thc .

c tnh lung: xc nh cht lng dch v QoS s cung cp cho cc lung xc nh. Lung y c nh ngha nh mt lung cc gi t ngun n ch c cng yu cu v QoS. V nguyn tc c th c tnh lung nh bng tn ti thiu m mng bt buc phi cung cp m bo QoS cho cc lung yu cu.

iu khin lu lng: trong cc thit b thit b mng (my


Trang 64

Trn Ngc Duy D2001VT

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

ch, router, chuyn mch) c thnh phn iu khin v qun l ti nguyn mng cn thit h tr QoS theo yu cu. Cc thnh phn iu khin lu lng ny c th c khai bo bi giao thc bo hiu RSVP hay nhn cng. Thnh phn iu khin lu lng bao gm: iu khin chp nhn: xc nh cc thit b mng c kh nng h tr QoS theo yu cu hay khng. Thit b phn loi (Classifier): nhn dng v chn la lp dch v trn ni dung ca mt s trng nht nh trong mo u gi.

Thit b phn phi (Scheduler): cung cp cc mc cht lng dch v QoS qua knh ra ca thit b mng.

Cc mc cht lng dch v cung cp bi IntServ gm: Dch v m bo GS: bng tn dnh ring, tr c gii hn v khng b tht thot gi tin trong hng. Cc ng dng cung cp thuc loi ny c th k n: hi ngh truyn hnh cht lng cao, thanh ton ti chnh thi gian thc, Dch v kim sot ti: khng m bo v bng tn hay tr, nhng khc vi best effort im khng gim cht lng mt cch ng k khi ti mng tng ln. Dch v ny ph hp cho cc ng dng khng nhy cm lm vi tr hay mt gi nh truyn hnh multicast audio/video cht lng trung bnh. Dch v best effort Dch v Diffserv Vic a ra m hnh IntServ c v nh gii quyt c nhiu vn lin quan n QoS trong mng IP. Tuy nhin trong thc t m hnh ny khng m bo c QoS xuyn sut (end to end). c nhiu c gng nhm thay i iu ny nhm t mt mc QoS cao hn cho mng IP, v mt trong nhng c gng l s ra i ca DiffServ. Diffserv s dng vic nh du gi v xp hng theo loi h tr dch v u tin qua mng IP. Hin ti IETF c mt nhm lm vic DiffServ a ra cc tiu chun RFC v DiffServ. Nguyn tc c bn ca Diffserv nh sau:
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 65

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

nh ngha mt s lng nh cc lp dch v hay mc u tin. Mt lp dch v c th lin quan n c tnh lu lng (bng tn minmax, kch c burst, thi gian ko di burst) Phn loi v nh du cc gi ring bit ti bin ca mng vo cc lp dch v.

Cc thit b chuyn mch, router trong mng li s phc v cc gi theo ni dung ca cc bit c nh du trong mo u ca gi.

Vi nguyn tc ny, Diffserv c nhiu li th hn so vi IntServ: Khng yu cu bo hiu cho tng lung

Dch v u tin c th p dng cho mt s lung ring bit cng mt lp dch v. iu ny cho php nh cung cp dch v d dng phn phi mt s mc dch v khc nhau cho cc khch hng c nhu cu. Khng yu cu thay i ti cc my ch hay cc ng dng h tr dch v u tin. y l nhim v ca thit b bin. H tr rt tt dch v VPN.

Tuy nhin c th nhn thy DiffServ cn vt qua mt s vn nh: Khng c kh nng cung cp bng tn v tr m bo nh GS ca IntServ hay ATM. Thit b bin vn yu cu b Classifier cht lng cao cho tng gi ging nh trong m hnh IntServ. Vn qun l trng thi Classifier ca mt s lng ln cc thit b bin l mt vn khng nh cn quan tm. Chnh sch khuyn khch khch hng trn c s gi cc cho dch v cung cp cng nh hng n gi tr ca DiffServ.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 66

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

Router li

Hnh 43: M hnh DiffServ ti bin v li mng M hnh bao gm cc thnh phn: DS-byte: byte xc nh DiffServ l thnh phn TOS ca Ipv4 v trng loi lu lng IPv6. Cc bit trong byte ny thng bo gi tin c mong i nhn c thuc loi dch v no. Cc thit b bin (router bin) nm ti li vo hay li ra ca mng cung cp Diffserv Cc thit b trong mng DiffServ. Qun l cng bc: cc cng c v nh qun tr mng gim st v o kim m bo SLA gia mng v ngi dng. Cht lng dch v MPLS Tng t nh DiffServ, MPLS cng h tr cht lng dch v trn c s phn loi cc lung lu lng theo cc tiu ch nh tr, bng tn, u tin ti bin ca mng, lung lu lng ca ngi dng c nhn dng (bng vic phn tch mt s trng trong mo u ca gi) v chuyn cc lung lu lng trong cc LSP ring vi thuc tnh COS hay QoS ca n. MPLS c th h tr cc dch v khng nh trc qua LSP bng vic s dng mt trong cc k thut sau: B ch nh COS c th c truyn trong nhn gn lin vi tng gi. Bn cnh vic chuyn mch nhn ti tng nt LSR, mi gi c th c chuyn sang ke6nhra da vo thuc tnh COS. Mo u m (Shim header) ca MPLS c cha trng COS. Trong trng hp nhn khng cha ch th COS hin ti th gi tr COS c th lin quan ngm nh vi mt LSP c th. iu i hi LDP
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 67

n tt nghip i hc

Chng 3:Dch v trong NGN

hay RSVP gn gi tr COS khng danh nh cho LSP cc gi c x l tng xng. Cht lng dch v QoS c th c cung cp bi mt LSP c thit lp trn c s bo hiu ATM (trong trng hp MPLS l mng ATM-LSR).

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 68

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

CHNG 4: NGN CA VNPT Nguyn tc t chc thc hin trin khai NGN
Yu cu chung Qu trnh chuyn i t mng hin ti sang NGN cn m bo cc yu cu sau :
-

Trnh lm nh hng n cc chc nng cng nh vic cung cp dch v ca mng hin ti. Tin ti cung cp dch v thoi v s liu trn cng mt h tng thng tin duy nht. ng thi phi h tr cc thit b khch hng ang s dng.

- Mng phi c cu trc n gin, gim thiu s cp chuyn mch v chuyn tip truyn dn nhm nng cao hiu qu s dng cht lng mng li v gim chi ph khai thc bo dng. Cu trc t chc mng khng ph thuc vo nh gii hnh chnh. Cu trc chuyn mch phi m bo an ton, da trn chuyn mch gi. - H thng qun l mng, dch v phi c tnh tp chung cao. - Vic chuyn i phi thc hin theo tng bc v theo nhu cu ca th trng. - Hn ch u t cc k thut phi NGN cng lc vi vic trin khai v hon thin cc cng ngh mi. - Phi bo ton vn u t ca VNPT.
-

Xc nh cc giai on cn thit chuyn sang NGN. C cc sch lc thch hp cho tng giai on chuyn hng vic trin khai NGN c n nh v an ton.

Mc tiu xy dng
-

Dch v phi a dng, c gi thnh thp. Thi gian a dch v mi ra th trng c rt ngn. Gim chi ph khai thc mng v dch v. Nng cao hiu qu u t. To ra nhng ngun thu mi, khng ph thuc vo ngun thu t cc dch v truyn thng.
Trang 69

Trn Ngc Duy D2001VT

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

Quy trnh chuyn i


-

u tin gii quyt phn ti lu lng Internet cho tng i chuyn mch ni ht. m bo cung cp dch v truy nhp bng rng ti cc thnh ph ln trc. To c s h tng thng tin bng rng pht trin cc dch v a phng tin, phc v chng trnh chnh ph in t,..ca quc gia. u tin thc hin trn mng lin tnh trc nhm p ng nhu cu v thoi v tng hiu qu s dng cc tuyn truyn dn ng trc. Mng ni tnh thc hin c trng im ti cc thnh ph c nhu cu truyn s liu, truy nhp Internet bng rng. Lp t cc thit b chuyn mch th h mi, cc my ch phc v cc dch v a phng tin cht lng cao.

Hng pht trin NGN vi cc nh cung cp dch v mng khc nhau


C hai hng xy dng NGN : xy dng mng hon ton mi hay xy dng trn c s mng hin c. Tu vo hin trng ca mng hin ti v quan im ca nh khai thc m gii php no thch hp s c ng dng.

Hnh 44-a: Xu hng pht trin mng v dch v da trn mng hin ti
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 70

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

Hnh 44-b: Xu hng pht trin mng v dch v theo quan im xy dng mt mng hon ton mi Vit Nam vic xy dng NGN c nhn di hai gc ca hai nh khai thc dch v khc nhau: cc nh cung cp dch v truyn thng (cn gi l nh cung cp dch v c nh ESP Established Service Provider) v nh cung cp dch v mi (cn gi l nh cung cp dch v Internet ISP Internet Service Provider hoc nh cung cp dch v ng dng ASP Application Service Provider). Nh cung cp dch v c nh ESP (Established Service provider) 4.2.1.1 i vi cu trc mng - Gim s lng cc phn t mng xp chng, ti u ha mng PSTN - T chc li mng c nng lc x l dch v bn rng
-

Tng bc trin khai cc chuyn mch th h mi. Khi u bng vic trin khai VoATM, VoIP mc qu giang x l lu lng Internet, kt ni lu lng mng di ng, v cc lu lng khng th d bo trc (s liu). Xy dng mt mng ng trc duy nht. Trin khai cc cng tch hp VoATM-GW VoIP-GW cc giao thc chuyn mch mm
Trang 71

Trn Ngc Duy D2001VT

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

(MEGACO MGCCP SIP SIGTRAN BICC), nh hng chuyn mch qu giang sang NGN. ng thi lp t cc cng iu khin phng tin MGC, thc hin chuyn i NGN cp qu giang. 4.2.1.2 i vi mng truy nhp
-

u tin l bt u trin khai mt s dch v a phng tin: Dch v truy nhp bng rng ADSL, ng thi a vo s dng chuyn mch mm v khi tp chung thu bao th h mi c h tr bng rng. Tip theo s trin khai tip cc ng dng a phng tin cho ADSL UMTS v in thoi IP. Khi gi thnh ca chuyn mch s dng trong NGN thp hn so vi chuyn mch knh, QoS trong NGN c chun ho ta s trin khai thm cc ng dy in thoi hay kt ni khch hng t b tp chung thu bao truyn thng n mng truy nhp NGN. ng thi ta s lp t chuyn mch mm cho tng i ni ht v lp t cc Access Gateway ni mng hin ti vi mng li chuyn mch gi NGN.

4.2.1.3 Yu cu vi mng Phi p ng v tin cy v kh nng m rng. Cc dch v mng phi c ti u ho trong vic s dng cc ngun ti nguyn mng. Nh cung cp dch v mng mi ISP/ASP (Internet Service provider/ Application Service provider) Do cc nh khai thc ny c sn h tng chuyn mch gi nn h rt thun li trong vic xy dng NGN. Khi tin hnh xy dng mng th h sau h c th lp t cc cng iu khin phng tin MGC, cc server truy nhp mng NAS (Network Acess Server), v cc server truy nhp bng rng BRAS (Broadband Remote Acess Server), ng thi s dng cc giao thc bo hiu SIP H323 SIGTRAN vo VoIP v cc giao thc mi b sung cho mng. V cu trc mng th phi gim cp chuyn mch c bit l cc tng i ni ht, chuyn cc loi thu bao sang thu bao NGN. Nh vy ta thy cc ESP c xu hniy dng NGN trn c s mng hin ti v cc ISP/ASP theo quan im ngc li.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 72

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

Gii php xut cho pht trin NGN ca VNPT


Gii php xy dng NGN trn c s mng hin ti 4.3.1.1 Ni dung ca gii php C s h tng ca mng hin ti c t chc li v pht trin dn ln. Nng cp cc thit b chuyn mch hin c (cng ngh TDM) h tr cc dch v mi cht lng cao nh video, s liu. C th b sung c hn ch mt s tng i a dch v (chuyn mch mm) ti mt s nt mng chnh, c bit l trung tm iu khin v ng dng ca cc vng lu lng. Trong gii php ny c hai phng n nh sau: Phng n 1: Phng n p dng cho nh khai thc mng c yu cu hin i ho v m rng mng trong thi gian ngn. Phng n ny gm 4 bc:
Bc 1: i vi mng thoi TDM th trin khai mng truyn dn

SDH, chuyn mch ATM , b sung cc thit b Telephony server qun l thoi. i vi mng s liu th gi nguyn k thut IP/MPLS hoc ATM/FR v trang b thm cc cng Gateway, thc hin kt ni gia mng thoi v mng s liu cc nt bin mng.
Bc 2: Tip tc pht trin k thut SDH, ATM cho mng thoi.

Vi mng s liu th pht trin thnh mng a dch v IP/MPLS v tng cng kh nng ca cc cng giao tip cc nt bin mng (chng c nhim v kt ni gia mng a dch v vi mng thoi). trang b thm IP telephony server cho qun l mng a dch v.
Bc 3: Xy dng ch mt mng thng nht cho thoi v d liu

nhng lc ny cha phi l mng tch hp a dch v hon ton. mng PSTN s dng TDM s khng cn tn ti ring bit. Tip tc tch hp v pht trin a dch v IP/MPLS.
Bc 4: Hnh thnh mng tch hp a dch v hon ton. Lc ny

ch cn mng a dch v IP/MPLS tn ti v pht trin. Telephony server v IP telephony server s qun l mng a dch v. Phng n 2: Phng n p dng cho nh khai thc mng c yu cu hin i ho v m rng mng trong thi gian di. Phng n ny cng bao gm 4 bc:
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 73

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

Bc 1: Khng pht trin thm mng thoi TDM t y v sau.

Vi mng s liu th gi nguyn mng chuyn mch gi IP/MPLS hoc ATM/FR v trang b thm cc Gateway.
Bc 2, 3, 4 ging vi phng n 1.

4.3.1.2 u im
-

Gi thnh u t ban u thp. C kh nng cung cp dch v mi, dch v truy nhp bng rng. Bo v ti a vn u t trn mng hin ti.

4.3.1.3 Nhc im
-

Vic nng cp cc chuyn mch hin c t TDM sang IP/ATM ch l bc m m khng thay i c v c bn cng ngh chuyn mch phc v cho dch v mi. iu ny c ngha l khng gii quyt c vn c bn l kh nng to dch mi cng nh nguyn tc t chc mng th h sau. Chi ph u t ban u thp nhng chi ph vn hnh v khai thc s cao hn so vi mng hin ti do khng c c s qun l thng nht trong ton mng. Kh nng cnh tranh km khi xut hin cc nh khi thc th h mi v h c c s h tng NGN hon ton mi.

Gii php xy dng NGN hon ton mi 4.3.2.1 Ni dung gii php Gii php ny ch trng gi nguyn mng hin ti v khng u t tip tc pht trin. Tp chung nhn lc vo vic trin khai cc tng i a dch v th h sau. NGN c xy dng trc ht c kh nng cung cp cc nhu cu v dch v ca mng hin ti quen thuc vi khch hng. Sau trin khia mt s dch v mi. K tip trin khai nhiu dch v mi trn nn NGN nhng phi cn bng gia cung v cu. Cc nt chuyn mch ca hai mng ny s lin h vi nhau rt t (ch yu phc v cho cc dch v thoi IP) thng qua cc cng giao tip MG.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 74

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

4.3.2.2 u im - Thay i hon ton cu trc mng, tng kh nng cnh tranh.
-

Hon ton sn sng cung cp dch v mi, truy nhp bng rng. Thi gian trin khai nhanh chng. tng thch cao. Qun l thng nht, tp chung.

4.3.2.3 Nhc im
-

Gi thnh u t ban u cao. Ri ro do d bo nhu cu tng vt ngng dn n hiu qu u t thp, thi gian hon vn lu. Tng chi ph do phi tng cng lc lng lao ng k thut mi.

Nguyn tc t chc NGN ca VNPT


Phn vng lu lng Cu trc mng th h sau c xy dng da trn phn b thu bao theo vng a l khng t chc theo a bn hnh chnh m phn theo vng lu lng.Trong mi vng lu lng c nhiu khu vc v trong mt khu vc c nhiu tnh thnh. S lng cc tnh trong mi khu vc tu thuc vo lu lng ca tnh . Cn c vo phn b thu bao, NGN ca VNPT c phn thnh 5 vng lu lng nh sau:
-

Vng 1: Cc tnh pha Bc tr H Ni. Vng 2: H Ni Vng 3: Cc tnh min Trung v Ty Nguyn. Vng 4: Tp H Ch Minh Vng 5: Cc tnh pha Nam tr Tp HCM

T chc lp ng dng v dch v Lp ng dng v dch v c t chc thnh mt cp cho ton mng nhm m bo vic cung cp dch v n tn nh thu bao nhanh chng, ng b v vic cung cp cc dch v mi cho khch hng cng d dng hn. S lng nt ng dng/ dch v ph thuc vo lu lng dch v cng nh s lng v loi hnh dch v trn mng.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 75

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

Nt ng dng/ dch v c kt ni mc Gigabit Ethernet 1+1 vi nt iu khin v c hai loi ny u c t ti cc trung tm NGN H Ni v Tp HCM. T chc lp iu khin Lp iu khin c t chc thnh mt cp cho ton mng, thay v 4 cp nh hin nay, c phn b theo vng lu lng. iu ny gip cho ta gim n mc ti thiu cc cp mng, tn dng nng lc x l cuc gi ca thit b iu khin th h mi v gim chi ph u t trn mng. S lng nt iu khin ph thuc vo lu lng pht sinh ca tng vng lu lng v c t chc thnh hai cp (2 mt phng A v B) nhm m bo tnh an ton ca mng. Mi mt nt iu khin c kt ni vi mt cp nt chuyn mch ATM+IP ng trc. Trong giai on u, mi vng c trang b t nht l hai nt iu khin.

Hnh 45: T chc lp iu khin

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 76

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

T chc lp truyn ti Lp truyn ti c chc nng truyn ti lu lng c hai dng ATM v IP. Trong chin lc pht trin NGN ca VNPT lp ny c t chc thnh 2 cp: cp ng trc (quc gia) v cp vng.

Hnh 46:T chc lp truy nhp

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 77

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

Cp ng trc (cp quc gia)

Cp ny c t chc thnh hai mt phng ) m bo an ton ca mng) v n c nhim v chuyn mch cuc gi gia cc vng lu lng. Cc thnh phn chnh ca cp ny l cc nt chuyn mch ng trc ATM+IP v cc tuyn truyn dn. Cc tuyn ny kt ni cho gia cc nt ng trc v kh nng nh nht ca chng l 2.5Gb/s. S lng v quy m nt chuyn mch ng trc ph thuc vo lu lng pht sinh trn ng trc. Trong giai on u cc nt chuyn mch ng trc c trang b vi kh nng chuyn mch ATM < 20Gb/s v kh nng nh tuyn ti a l 300 triu gi/giy. Cc nt ny c t ti cc trung tm truyn dn lin tnh VTN.

Cp vng

Cc thnh phn cp vng l cc nt chuyn mch ni vng ATM+IP v cc b tp trung ni vng. nhim v ca chng l m bo cho vic chuyn mch cuc gi trong vng v sang vng khc. Cc nt chuyn mch ni vng c kt ni mc ti thiu l 155 Mb/s. Chng c t ti v tr cc tng i ch host hin nay v c kt ni trc tip vi nhau theo dng vng ring. Chng c ni n cc nt chuyn mch ng trc c hai mt phng bng cc tuyn truyn dn ni vng (155Mb/s). Mt iu cn lu l cc nt chuyn mch ni vng phi tch hp tnh nng my ch truy nhp bng rng t xa BRAS nhm thc hin chc nng im truy nhp IP POP bng rng cc thu bao xDSL. S lng v quy m cc nt chuyn mch ca mt vng trong giai on u ph thuc vo nhu cu dch v ti vng . Trong giai on ban u cc nt c kh nng chuyn mch ti a 2.5Gb/s v kh nng nh tuyn ln hn 500 ngn gi/giy. Cc b tp trung ATM+IP cng c kt ni vi cc nt chuyn mch ni vng bng cc tuyn truyn dn ti thiu 155 Mb/s. Ngoi ra cc b tp trung ny c kt ni ti cc b truy nhp lp truy nhp bng cc tuyn n*E1. nhim v ca cc b tp trung ny l tp hp cc lung E1 thnh lung ATM v chng c t ti cc im truyn dn ni tnh hin nay. S lng cc b tp chung ph thuc vo s nt truy nhp v s thu bao mi nt truy nhp.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 78

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

T chc lp truy nhp Lp truy nhp gm cc nt truy nhp hu tuyn v v tuyn c t chc khng ph thuc theo a gii hnh chnh. Cc nt truy nhp ca cc vng lu lng s c ni ti cc nt chuyn mch ng trc ca vng lu lng tng ng (thng qua nt chuyn mch ni vng) m khng kt ni ti cc nt chuyn mch ng trc ca vng khc. Nt truy nhp kt ni ti nt chuyn mch ni vng bng cc knh c tc ph thuc vo s lng thu bao ti nt truy nhp (n*E1). Cc thit b truy nhp th h mi phi c kh nng cung cp cng dch v POST, ATM. IP, FR, VPN, xDSL, VoIP, VoATM L trnh chuyn i Tng cng ty bu chnh vin thng Vit Nam hin nay c l trnh chuyn i t mng hin ti sang NGN cho giai on 2001 2010. L trnh ny gm 3 giai on nh sau:

Hnh 47:L trnh chuyn i


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 79

n tt nghip i hc Giai on 2001 2003

Chng 4: NGN ca VNPT

Trong giai on ny ta trin khai lp t cc nt iu khin, nt dch v v mt phn mng ng trc. u tin trang b 2 nt iu khin v 2 nt dch v ti min Bc (H Ni) v ti min nam (TpHCM). Nng lc x l ca mi nt phi trn 4 triu BHCA tng ng 240 ngn knh trung k hay trn 400 ngn thu bao. i vi chuyn mch ng trc th lp 3 nt (nt i ti mi im do c 2 mt phng) ln lt ti min Bc (H Ni) min trung ( Nng) v min Nam (HCM). Trang b cc cng trung k Trunk Gateway v nt chuyn mch ni vng cho 11 tnh thnh ph c lu lng thng tin ln, ng thi thc hin kt ni gia chuyn mch truyn thng ti nhng ni ny. 11 tnh thnh ph ny gm: H Ni, HCM, Nng, hi Phng, Qung Ninh, Hu, Khnh Ho, B Ra Vng tu, ng Nai, Bnh Dng, Cn Th. Lp t cc nt truy nhp NGN (gii php tm thi l nt truy nhp xDSL) nhm cung cp dch v truy nhp Internet tc cao ti cc tng i Host trung tm ca cc tnh k trn. Nh vy giai on ny s c mng chuyn mch lin vng v ni vng ti 5 vng lu lng. Mt phn lu lng thoi ca mng PTSN s c chuyn sang mng ng trc ca NGN.
Giai on 2004 2005

y l giai on hon chnh mng cp ng trc. Trc tin s u tin trin khai dch v truy nhp bng rng xDSL ti tt c cc tnh thnh ph trong c nc v lp t cc b tp trung chuyn mch gi thc hin chc nng BRAS. Tng s lng cc b tp trung bng rng, cc thit b truy nhp NGN. Tng s nt iu khin v s nt chuyn mch nhm m rng vng phc v ca NGN. Hon thin t chc 2 mt phng chuyn mch cp ng trc v chuyn mch cp vng. i vi chuyn mch cp ng trc th lp
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 80

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

thm 2 tng i chuyn mch li ti H Ni v Tp HCM. Ti Nng lp thm mt trung tm iu khin chuyn mch mm.
Giai on 2006 2010

Trong giai on ny s hon thin lp iu khin. Cc nt chuyn mch cp ng trc, cc nt iu khin c b sung thm to thnh hai mt phng chuyn mch A v B y . Lc ny nhim v ca lp ny l chuyn ti lu lng cho 5 vng lu lng. n lc ny lu lng ca PSTN mt phn c chuyn qua mng truyn thng v phn ln c chuyn qua NGN.

Mng NGN thc t ang trin khai ca VNPT


Nh trnh by trn qu trnh xy dng NGN ca VNPT s tri qua 3 giai on (giai on 2001-2003, giai on 2004-2005, giai on 2006-2010). Hin nay hon thnh xy dng giai on 1 v ang tin hnh giai on 2. trong khun kh mt n ti nghip ti khng th c nhng s liu cp nht mi nht v tnh hnh trin khai NGN hin ti c th n u, v y l cng vic khng d thng k nh gi ch sau cc bo co tng kt vo cui qu hay nm hoc kt thc giai on mi c thng tin c th. Nn ti ch trnh by thc t trin khai pha 1 v mt s thng tin cp nht v trin khai pha 2. Gii php xy dng NGN c VNPT la chn l gii php SURPASS ca Siemens. Vi la chn ny NGN ca VNPT s s dng cu trc v thit b do Siemens cung cp vi h thng thit b c th l hiQ, hiA,hiGTheo cu trc NGN ca VNPT s c t chc theo 3 lp : lp truyn ti, lp truy nhp, lp iu khin. C th mi lp c cu trc sau khi hon thnh pha 1 nh sau: Lp truyn ti Lp truyn ti s dng cc b nh tuyn chuyn mch v truyn dn quang. Hin trong pha 1 trin khai:
-

3 b core Router Switch M160 ca JUNIPER vi thng lng chuyn mch l 160 Gb/s c t ti H Ni, Tp HCM v Nng.
Trang 81

Trn Ngc Duy D2001VT

n tt nghip i hc -

Chng 4: NGN ca VNPT

11 b Router bin l cc thit b ERX 1400 t ti 11 tnh thnh ph c xc nh l nhng vng c lng cao v c trin khai NGN trc tin. l cc a phng: H Ni, Hi Phng, Qung Ninh, Hu, Nng, Khnh Ho, Bnh Dng, ng Nai, Tp HCM, B Ra Vng Tu v Cn Th. Bng thng kt ni gia cc b Core Router Switch lc u l cc ng quang STM1 - 155 Mb/s. Nhng sau mt thi gian vi s nng cp ca mng truyn dn ng trc th bng thng c nhanh chng tng ln l STM 16 2.5 Gb/s v nh hng tng lai s l 20Gb/s s dng cng ngh truyn dn quang DWDM (ghp knh phn chia theo bc sng cht).
HCMC VOICE CENTER
hiR200

HP Openview * NetM hiQ4000 hiQ9200

HANOI VOICE CENTER

NetM Boot/remote

hiR200 hiQ9200 Multilayer Sw itch

M160 hiQ20/30
6xE1
Multilayer Switch ERX

M160

hiQ20/30

STM-16

ERX

6xE1

3xE1

Eth
M G Hai Phong

ERX

E1

Mng VTN
E1

ERX

Eth
M G Vung Tau

3xE1

STM-16
2xE1 Eth
MG Quang Ninh ERX

STM-16
E1
ERX

E1

Eth
MG Can tho

2xE1

2xE1

Eth
M G Hue

ERX

E1

ERX M160

E1 3xE1

ERX

Eth

3xE1
MG Dong nai

Eth. Eth
ERX

E1

2xE1

E1
Multilayer Sw itch

MG Danang
* Management Terminal for XP and CRX

M G Khanh hoa

Hnh 48: S trin khai NGN ca VNPT (Phase 1)


HP Openview *
EWSD V15S hiQ9200 STM-1 POS/Short haul To other M160

NetM

hiQ20 hiQ30
hiQ4000 Front End Server

E1

hiR200 hiG V2P

GE Long haul STM-1 POS/Short haul FE


ERX

P ISU
FE
6xE1

Multilaye Switch r ER16 Ente ys ras

PSTN

hiG 1000 V3T

FE

Hnh 49: Cu hnh chi tit NGN ti VTN1 H Ni


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 82

n tt nghip i hc
NetM
hiQ9200 STM-1 POS/Short haul

Chng 4: NGN ca VNPT

hiQ20 hiQ30
GE Long haul

P ISU

Multilaye Sw r itch ER16 Ente ys ras


6xE1

STM-1 POS/Short haul FE


ERX

PSTN

hiG 1000 V3T

Hnh 50: Cu hnh chi tit NGN ti STM-1 haul HCM VTN2 Tp POS/Short
To other M160

STM-1 POS/Short haul

PSTN

6xE1

hiG 1000 V3T

Multilayer Switch ER16 Enterasys

FE

ERX

Hnh 51: Cu hnh chi tit NGN ti VTN3 Nng Lp truy nhp
B t thnh nh
VTN Edge Router v ng
B-RA S

DSLA M Netw ork

P STN

MG

Hnh 52: Cu hnh lp truy nhp ti mi tnh thnh

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 83

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

Ti cc tnh thnh x lp t cc MG l cc cng phng tin v cc BRAS, DSLAM. Cc MG s cho php mng NGN kt ni vi mng PSTN truyn thng, cn BRS v DSLAM s dng cho kt ni xDSL Lp iu khin Hin ti xy dng hai trung tm iu khin vi hai Softswitch mt ti H Ni mt ti TpHCM. Hai Softswitch ny hot ng ng thi nhng phn ln lu lng do Softswitch H Ni x l. Vic s dng cc Softswirch v giao din m cho php trin khai nhiu loi hnh dch v khc nhau nh: truy nhp ADSL bng rng, VPN MPLS cho cc cng ty v nhiu loi hnh dch v gia tng khc. Hot ng ca mng NGN ca VNPT NGN ca VNPT c ba trung tm tng ng vi vi cc vng lu lng v a l. Cc trung tm ny c trang b cc li chuyn mch tc s dng cng ngh gi c th l M160 ca JUNIPER. Bn cnh cc Core Router Switch li l cc Router bin c u vo cc b Router Switch li t cc tnh thnh l thit b ERX1400. Cc ERX ny mt u c ni ti cc MG l cc cng phng tin ni ti mng PSTN truyn thng. Cc MG hin ang s dng thc t l hiG 1000. N c iu khin trc tip bi Softswitch thng qua giao thc iu khin cng MGCP. Ngoi ra cn c mt s thit b truy nhp dng thay cho tng i hin ti cc vng dn c l cc cng truy nhp, cng c iu khin trc tip bi Softswitch thng qua giao thc SIP hoc H323 trong mng NGN. Hai trung tm H Ni v Tp HCM c xy dng ln hn nng, y cn c cc thit b iu khin m tiu biu l Softswitch hiQ 9200. Softswitch ny s qun l v iu khin tt c cc thc th trong mng NGN. Nu l cc phn t hot ng vi giao thc IP: thit b cng, cc Server hay cc thu bao IP u c th c iu khin trc tip bi Sofftswitch thng qua SIP v H323. Ti hai trung tm ny cng c cc hiQ20 hiQ30 dng cho x l lu lng quc t v lm c s d liu.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 84

n tt nghip i hc

Chng 4: NGN ca VNPT

H thng qun l c t chc gm mt server client network management v cc client management terminal ti cc trung tm thoi cc vng khc nhau.
HANOI VOICE CENTERServer-Client configuration
Da Nang
Future

HCMC VOICE CENTER


Cit rix Server

Da Nang
STP

Remote View for HCMC

Server-Client Setup
hiQ4000 hiQ9200 hiR200

Multi-Layer Switch

6xE1
ERX

Offered Applications From cre ntral databased

Offered Applications
NetM anager 4N based Spot LT PDC Cit rix Server OPTIONAL - ADC or ADC with ECB
STP

Multi-Layer Switch
XP140

XP1 MG Hai 44 MG Phong Quang Ninh

Note Server-Client trong m Voice Center i manages all deploye SEs. d NetM Boot is used for recovery purposes. Authorized terminal(s) can be extended to the other voicecenter(s) for application sharing a nd monitoring. Communication, Application servers

Hnh 53: H thng qun l v gim st Ti H Ni c mt trung tm kin to dch v chnh l hiQ 4000. Thng qua Server ny n ng vai tr nh mt OSP (Open Service Platform) ta c th trin khai nhiu dch vu khc nhau trn cng mt h tng mng . Tip tc pha 2 ca d n trin khai NGN s thc hin:
-

Kt ni tt c cc tnh thnh vo mng NGN Nng cp mng ng trc, mng bin ln tc STM-16 v STM-4 M rng trin khai mng truy nhp xDSL ton quc Trin khai cc dch v bng rng mi nh: VDSL, WLAN, 802.11 Trin khai th nghim tng i host NGN ni ht cung cp truy nhp a dch v, dn thay th tng i host hin ti.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 85

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

CHNG 5: CC DCH V TRN NGN CA VNPT Gii thiu


Trong thi im hin ti do nhu cu dch v ti Vit Nam cha cao i vi nhiu loi hnh dch v v cng do mt phn mng NGN ang trong qu trnh xy dng nn cha th cung cp ton b cc dch v trn NGN c. V vy hin ti VNPT ch trin khai mt s dch v chnh trn NGN s c trnh by di. Trong tng lai cc loi hnh dch v mi s dn c trin khai phc v nhiu dng khch hng khc nhau.

Dch v cho ngi s dng


Dch v in thoi th tr trc1719 (Calling Card 1719) Dch v bo cuc gi t Internet (Call Waiting Internet - CWI) Dch v thoi qua trang Web (Webdial Page WDP)

Dch v 1719 Gii thiu dch v L dch v cho php ngi s dng th 1719 vi cc mnh gi khc nhau (t 30 n 500 nghn VN) c thi hn 2 nm, gi t bt k my in thoi c nh no v la chn cuc gi tit kim hoc cuc gi cht lng thc hin gi lin tnh, quc t v sang mng di ng. Cc ph s c tr trc tip vo s tin c trn th tr trc 1719.
Bm phm (1) chn ting Vit Press (2) for English

1719...

Mng in
Ti khon tr trc

thoi trong nc v quc t

Hnh 54: M hnh dch v 1719 Li ch ca dch v


Khng phi ng k dch v Tit kim chi ph. Linh hot, c th gi mi lc mi ni.
Trang 86

Trn Ngc Duy D2001VT

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

Ch ng qun l c mc tin gi.

i tng v phm vi cung cp


Mng in thoi c nh PSTN. Mng thoi v tuyn ni th, mng di ng ni tnh v mng khc. Dch v in thoi th tr trc c cung cp trn phm vi mi tnh/ thnh ph.

Mua th tr trc u ? D dng mua c ti cc i l Bu in, cc Bu cc hoc ti cc im du lch. Cch s dng

Sau khi co lp ph trn mt th bit m s Pin code, bm s dch v 1719, la chn ngn ng bng cch bm s 1 s dng ting Vit, bm s 2 s dng ting Anh, bm s 3 np tin vo ti khon ca thu bao c nh , nhp m s Pin code v kt thc bng du #, nu ti khon cn tin, h thng thng bo s tin cn li trn th v hng dn khch hng la chn dch v. la chn dch v cht lng cao, khch hng bm s my in thoi cn gi v kt thc bng du #. la chn dch v tit kim, khch hng bm du * trc s my in thoi cn gi v kt thuc bng du #.

Ngi s dng c th ng k kch hot dch v cho thu bao my in thoi c nh v mua th 1719 np tin trc tip vo ti khon ca s my c nh. Khi thc hin cuc gi ngi s dng khng phi nhp m Pin code, cc cuc gi c tr trc tip vo ti khon ca s my in thoi c nh. 1719 - tin dng linh hot gi thp Dch v bo cuc gi t Internet CWI Tht khng yn tm cht no khi ang truy cp Internet qua ng in thoi c nh m lun lo s b l cc cuc gi n quan trng, nay vi gii php dch v CWI, khch hng s khng bao gi lo b gin on thng tin.
CWI l g ?

L dch v cho php nhn cuc gi n trong khi ang truy nhp Internet
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 87

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

thng qua ng dy in thoi.

Hnh 55: Giao din thng bo khi c cuc gi dn Li ch ca dch v: Cung cp ng kt ni o th 2 cho ngi s dng. Khng l cc cuc gi n khi ang truy cp Internet. Khai thc ti a hiu qu ca ng dy in thoi.

S dng CWI nh th no? s dng dch v ny, my tnh ca ngi s dng phi c ci t phn mm chuyn dng v ng k s dng dch v. Ngi s dng s c cp account (user name v password). Khi ang truy cp Internet m c cuc gi n, trn mn hnh my tnh s hin th cuc gi n v ngi s dng c th c cc la chn sau:

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 88

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

Hnh 56: Giao din la chn cuc gi trong danh b - Tr li bng my tnh. - Tr li bng in thoi. - Chuyn sang my in thoi khc. - T chi cuc gi. CWI- Khng b l cuc gi Dch v thoi qua trang Web WDP Vi s bng n ca mc tin dng t Internet, iu mong mun ca nhiu ngi, nhiu doanh nghip l c th va truy cp Internet va d dng kt ni cuc gi. iu mong c gi y khch hng c th thc hin c thng qua dch v WDP. WDP l g ? L dch v cho php ngi s dng thc hin cuc gi t mt trang Web trn Internet ti mt thu bao PSTN. Cuc gi c th l kt ni gia my tnh vi in thoi hoc in thoi vi in thoi. WDP c li ch g ? - Cuc gi c th thc hin trc tip t Internet. - Cung cp thm dch v cho ngi s dng v d nh s in thoi c nhn. - D dng s dng vi giao din ho. S dng WDP nh th no ? - s dng dch v, ngi s dng cn c mt my tnh kt ni Internet v ng k s dng dch v WDP. - Ngi s dng s c cp username v password truy cp vo Webdial Page qua mng Internet. - La chn kt ni cuc gi theo hai phng thc: my tnh vi in thoi v in thoi vi in thoai. - C th kt ni ngay cuc gi hoc c hn gi. WDP- va lt trn Net va thc hin cuc gi

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 89

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

Dch v cho doanh nghip


Dch v min cc ngi gi 1800 (Free phone 1800)

Dch v thng tin, gii tr, thng mi 1900 (Premium Service 1900)

Dch v mng ring o (Virtual Private Network - VPN) Dch v thoi min ph t trang WEB (Free Call Button - FCB)

Dch v cuc gi thng mi min ph (Comercial Free Call Service - CFCS) Dch v 1800 v 1900 Chuyn cuc gi t s 1800 hoc s 1900 n s ch tng ng trong mi trng hp - Khi ngi s dng quay s dch v 1800 hoc 1900 (1800/1900 + SN) th s dch v 1800 hoc 1900 s c chuyn i thnh mt s ch tng ng vi dch v v cuc gi s c thit lp n s ch . - S dch v (Service number SN) c kim tra ti c s d liu ca h thng (hiQ9200), da trn c s d liu khch hng ti h thng, s dch v s c chuyn i thnh s thu bao ch (destination directory number - DDN). Mi s dch v (SN) c th chuyn i thnh ti a 10 s ch (DDN). Chuyn cuc gi t s dch v 1800 hoc 1900 (1800/1900 + SN) n s ch tng ng theo cc yu t la chn Vic chuyn i s dch v (SN) sang s ch (DDN) c th thay i tu theo mt s yu t c th la chn nh sau: -Gc (im xut pht) cuc gi (Origin of A); -Ngy ca tun; -Gi trong ngy. Chn theo gc cuc gi: Gc ca cuc gi l mt tiu ch thc hin cuc gi trong dch v dch v 1800 hoc 1900. im xut pht ca cuc gi s quyt nh cuc gi c nh tuyn th no.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 90

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

V d: Cng ty A c th cung cp dch v 1800 1XXX hoc 1900 1XXX cho khch hng ca mnh ti nhiu vng vi mt s (DDN) duy nht hoc c th cung cp dch v cho khch hng trong nhiu vng vi nhiu s (DDN).

Chn theo thi gian (ngy trong tun v/hoc gi trong ngy)

ch ca cuc gi s c xc nh ty thuc vo ngy trong tun v/ hoc thi gian trong ngy m cuc gi thc hin. C th nh ngha cc khong thi gian khc nhau trong cuc gi s c nh tuyn n cc ch khc nhau. Cc khong thi gian c th nh ngha di dng: gi ... pht, sng/chiu/ti hay ngy trong tun. V d: Cuc gi n s c kt ni ti vn phng trong thi gian lm vic: t th hai n th by trong khong thi gian t 7 gi n 18 gi. Vo ngy ch nht hoc ngoi thi gian lm vic cuc gi s c kt ni ti cc bn thng bo. Cc yu t trn c th c la chn ring bit hoc hn hp tu theo nhu cu ca khch hng. Ngi gi quay s truy nhp (1800) hoc (1900) + s dch v (Service Number - SN) Da vo s truy nhp cuc gi c nh tuyn ti hiQ9200. Dch v Freephone c kch hot ti hiQ9200. S dch v SN s c kim tra ti c s d liu ca hiQ9200. Da trn c s d liu ca hiQ9200, s dch v s c chuyn i thnh s thu bao ch (destination directory number - DDN). Mi s dch v SDN c th chuyn i thnh ti a 10 s DDN. Vic la chn s ch DDN c th da trn 3 yu t: - im xut pht ca cuc gi (origin of A). - Ngy ca tun. - Gi trong ngy. C th nh ngha ti a 10 im xut pht cuc gi. i vi mi im gc (hay nhm cc im gc), ca mt s dch v, ti a c th c 3 s ch m trong mt s ch c kch hot ph thuc vo ngy v

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 91

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

thi gian trong tun. Trong mi s ch ph thuc thi gian, c th nh ngha 4 im chuyn i thi gian trong mt ngy. Sau khi s ch c xc nh, cuc gi s c thit lp thng qua mng VoIP. Cuc gi c gim st bi hiQ9200. Sau khi cuc gi kt thc, bn tin cc s c ghi cho s ch (B).

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 92

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

Khch hng

Trc tip TEL 12 h

Trc tuyn Web


http://Onsale.com.vn http://www.vtn.com.vn

Email VTN:
Onlinesale @vtn.com.v

VTN

BT

BT

http://203.162.88.112
m phn

VTN

Khch hng

12 h

K Hp ng i sot 1800,1 900 n chia 1900

Kch hot Dch v

VMS /GPC thu cc


1800, 1900

i sot

VTN tnh cc 1800

i sot

BT tnh cc 1900

Tr cc 1800 ,1900

VTN thu cc 1800

1800 n chia 1900

BT thu cc 1900

Hnh 58: S tnh cc 1800/1900


Trn Ngc Duy D2001VT Trang 94

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

5.3.1.1 Dch v 1800 Chm sc khch hng l yu t thit yu to uy tn kinh doanh trn thng trng v l mi quan tm hng u ca mi doanh nghip trong mi trng cnh tranh ngy cng khc lit. Dch v 1800 ca VNPT l con ng hiu qu nht khch hng gii thiu, qung b dch v sn phm v h tr sau bn hng. Dch v 1800 l g ? Dch v 1800 cho php ngi gi thc hin cuc gi min ph ti nhiu ch khc nhau thng qua ch mt s in thoi duy nht trn ton quc. Cc ph ca cuc gi s c tnh cho thu bao ng k dch v 1800. Li ch ca dch v i vi ngi s dng dch v: - Khng phi tr tin cc cho cuc gi. - C th gi ti bt k ni no m ch cn nh mt s. i vi thu bao ng k dch v: - Khuyn khch khch hng gi ti trung tm gii thiu v h tr sn phm. - D dng qung b vi mt s in thoi duy nht trn ton quc.
- Thu bao c th t chc nhiu ch n khc nhau linh hot theo thi

gian (nh ngy trong tun, gi trong ngy) hoc theo v tr xut pht ca cuc gi n. - Khng cn thay i cc s in thoi ang c S dng dch v 1800 nh th no ? Ngi s dng quay s 1800xxxxxx. Sau khi s ch c xc nh, cuc gi c thit lp ti cc s ch theo yu cu ca thu bao dch v. Khi cuc gi kt thc, bn tin cc s c ghi cho s ch. 1800- Gn gi khch hng hn bao gi ht.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 95

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

5.3.1.2 Dch v 1900 Trong x hi bng n thng tin nh thi i hin nay, tri thc chnh l cha kho i n thnh cng. Do vy, trc nhu cu tip cn dch v t vn cc lnh vc i sng x hi ca ng o cc tng lp nhn dn, l doanh nghip cung cp loi hnh dch v ny bn ang tm kim phng thc ti u c th tip cn khch hng mt cch hiu qu nht. Vi nhiu li ch ca dch v 1900, c th gip bn thc hin iu ny trong tm tay. Dch v 1900 l g ? L loi hnh dch v cho php thc hin cuc gi ti nhiu ch khc nhau thng qua mt s truy nhp thng nht trn ton mng. Dch v c bit ny rt thch hp cho cc Cng ty, cc t chc t vn hoc cc chng trnh gii tr trong ngi s dng gi ti cc s dch v ny phi tr thm ph dch v. V d dch v 19001570, ngi s dng c th gi hoc nhn tin n s 19001570 tham gia chng trnh.. Li ch ca dch v: i vi ngi s dng: duy nht C th gi ti bt k ni no m ch cn nh mt s

Chi ph cho cuc gi t vn hoc gii tr thp nh p dng cng ngh mi. i vi doanh nghip thu bao dch v: ton quc D dng qung b vi mt s dch v duy nht trn

L loi hnh kinh doanh mi thng qua mng Vin thng vi cc loi hnh dch v nh: t vn hoc gii tr S dng dch v nh th no ? Ngi s dng sau khi quay m dch v s c nghe mt thng bo la chn menu. Tu theo la chn, ngi s dng s c kt ni ti mt s ch tng ng.
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 97

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

T vn- gii tr thng mi cng 1900.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 98

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

Dch v mng ring o VPN Rt nhiu ngi ngh rng c th kt ni cc mng my tnh ca doanh nghip ti cc im c nh khc nhau ch c gii php duy nht l s dng dch v knh thu ring th nay ngi s dng c thm s la chn mi l dch v VPN Dch v mng ring o VPN) l g ? L dch v cung cp kt ni mng ring cho khch hng trn nn mng IP/MPLS. Dch v VPN cho php trin khai cc kt ni nhanh chng, n gin, thun tin vi chi ph thp.

VP N
Hnh 61: M hnh mng ring o Li ch ca dch v: - Linh hot, n nh theo yu cu ring bit. - Khai thc hiu qu mm do. Ngi s dng va thc hin kt ni mng ring o va c th truy cp Internet (nu c nhu cu s dng).
-

Cung cp cho ngi s dng cc knh thu ring c bo mt theo tiu chun quc t.

Thit lp mng VPN nh th no ? thit lp mng VPN, ngi s dng ch cn ng k cc a im v tc cng cn kt ni theo nhu cu, sau h thng mng NGN s thc hin kt ni cc im qua cc knh ring o. VPN- gii php kt ni thng tin mi, chi ph thp cho doanh nghip

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 101

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

Dch v thoi min ph t trang Web FCB Dch v Free Call Button - FCB l g ? L dch v cho php ngi s dng Internet thc hin cc cuc gi khng mt tin n cc trung tm h tr bn hng ca doanh nghip ngay trn website v pha doanh nghip s tr tin cho cuc gi.

Hnh 62: Giao din trang Web cuc gi min ph Li ch ca dch v: i vi ngi s dng dch v: Cuc gi c th c thc hin t Internet. - C th lin h trc tip vi nh cung cp. - S dng dch v n gin. i vi doanh nghip l thu bao dch v: Khuyn khch khch hng gi in tm hiu v sn phm c qung co trn Internet. S dng dch v nh th no ? Khch hng truy cp vo website ca doanh nghip v nhn chut vo phm FreeCall trn website. Cuc gi c th c thc hin gia my in thoi vi in thoi hoc my tnh vi in thoi. Ngi s dng c th thc hin cuc gi ngay hoc hn gi. FCB- Nhn nt giao dch min ph
Trn Ngc Duy D2001VT Trang 102

n tt nghip i hc

Chng 5:Cc dch v trn NGN ca VNPT

Dch v cuc gi thng mi min ph CFCS

Dch v CFCS l g ?

L dch v m ngi s dng c th gi n mt s dch v c bit v s nghe mt on qung co tng ng. Sau khi nghe ht on qung co, ngi gi s c hng dn thc hin mt cuc gi khng mt tin. Cuc gi ny c th b gii hn v thi gian hoc khng tu theo nh cung cp dch v (l cng ty qung co).

S dch v

Ngi gi

Hnh 63: M hnh cuc gi thng mi min ph Li ch ca dch v : - L hnh thc qung co hiu qu cho cc doanh nghip. - Ngi s dng c php m thoi min ph - Kt hp li ch ca doanh nghip v ngi tiu dng. Dch v CFCS thch hp vi cc doanh nghip hot ng trong lnh vc qung co, cc doanh nghip cn qung b sn phm n tn ngi tiu dng. CFCS- bt ng, th v cng ng dy qung co

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 103

n tt nghip i hc

KT LUN
Tri qua 3 thng lm n tt nghip vi ni dung la chn nh trn ti c tham gia lp hc v NGN ca trung tm o to bu chnh vin thng 1, c tham quan v lm quen vi hai h thng NGN ca hai hng ln l Alcatel v Siemens. Qua ti thu c mt s kt qu nh sau: Nm bt c m hnh NGN ca cc hng cng nh vic p dng m hnh vo Vit Nam, c bit ti nm bt c tnh hnh trin khai c th NGN ti Vit Nam bao gm c cu trc mng v cc h thng thit b trn mng li, tm hiu d nh pht trin NGN Vit Nam trong tng lai. Bn cnh nghin cu cu trc NGN, ti cng tm hiu cc vn v trin khai dch v trn NGN, nm bt cc xu th pht trin dch v trong tng lai cng nh tnh hnh trin khai cc dch v trn NGN ti Vit Nam. Tuy vy do khng c thng xuyn lm vic trc tip trong cc h thng NGN nn cc thng tin ca ti v tnh hnh trin khai NGN ti Vit Nam cn cha c cp nht kp thi. Cc cu hnh trin khai dch v trn NGN l cc thng tin mt ca cc nh cung cp dch v cng nh cc nh cho thu h tng vin thng tho thun vi nhau. Do vy ti cha th nm bt chi tit cc thng tin ny. Ti hy vng sau ny nu c th c lm vic trong cc n v hot ng qun l vn hnh h thng NGN th c th tip tc pht trin ti su hn trong tng li. Trong qu trnh lm n ti nhn c nhiu s gip ca cc thy c trong hc vin ni chung cng nh cc thy c trong b mn mng khoa vin thng 1 ni ring. Ti xin chn thnh cm n ton th cc thy c trong khoa vin thng 1, trong trung tm o to bu chnh vin thng 1. c bit ti xin gi li cm n su sc ti thy TS L Hu Lp gio vin trc tip hng dn ti thc hin hon thnh n ny!

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 104

n tt nghip i hc

TI LIU THAM KHO


1. Mng vin thng th h sau. TS Nguyn Qu Minh Hin, vin khoa hc

k thut bu in
2. Cornelis Hoogendoom, Next Generation Networks and VoIP, 2002 3. Ms. Aurelie Dame, Mr. Jan H. Guettler, Dr. Ken Leeson, Mr. Mortel

Schultz, Mr. Torben B Jensen. Devoteam Siticom & Cullen International, Regulatory implication of the introduction of nextgeneration network and other new developments in electronic communications, 2003.
4. Multiservice Switch Forum. A Multiservice Networking Architecture for

the21st Century, 2002


5. Neill Wilkinson. Next Generation Services - Technologies and Strategies,

John Wiley & Sons Ltd, 2002.


6. Sameer Padhye. Next Generation Network "Complementing The Internet

For Converged Service", Cisco System, 2003 7. Siemens AG, SN2050EU01SN_0012, 2003 8. Siemens AG, SN2060EU02SN_0003, 2003 9. The ITU's Role in the Standardization of the GII, IEEE Communication Magazine, 1998 10.Uyless Black. MPLS & Label switching network, Prentice Hall, 2002
11. http://www.siemens.com/surpass 12. http://www.vnpt.com.vn 13. http://www.vtn.com.vn 14. Cc ti liu ca vin khoa hc k thut bu in nh cc ti nghin

ca khoa hc, ti liu trong cc lp hc ca ban cng ngh mi.


15. Cc ti liu o to cn b ngn hn ca trung tm o to bu chnh vin

thng 1.

Trn Ngc Duy D2001VT

Trang 105