Está en la página 1de 11

Cc m hnh trin khai mng GMPLS cho mng vin thng Vit Nam

9:36, 01/10/2007

TS. Nguyn c Thy I. Gii thiu Hin trng mng vin thng ca cc nh khai thc trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring l s trn ln gia cc mng hin ang hot ng trn c s cc cng ngh khc nhau ti cc phn lp mng, do vic xy dng c s h tng mng tng lai cn phi tnh n vic tn dng c s h tng mng c. Xt v kha cnh ny, cng ngh GMPLS c th tha mn c nhng yu cu t ra ni trn. GMPLS cho php ngi s dng c th t mnh kin to cc dch v mt cch linh hot, theo yu cu v khng hn ch v kh nng nh i vi mng hin ti. 2. Cc m hnh trin khai mng GMPLS trong mng vin thng Vit Nam 2.1. M hnh t chc mng GMPLS ng trc C ba phng n t chc mng ng trc: m hnh chng ln (Overlay Model) v m hnh ngang hng (Peer Model) v m hnh lai ghp (Augmented Model). Phng n trin khai mng GMPLS ng trc theo m hnh chng ln (Overlay Model)

Hnh 1: T chc mng GMPLS ng trc theo m hnh chng ln Cu trc t-p mng vn da trn c s mng ng trc hin ti (Hnh 1). Mng bao gm 3 nt trc chnh l nt H Ni, Nng v TP. H Ch Minh. Ti mi nt t mt thit b chuyn mch quang OXC c chc nng GMPLS. Cc nt OXC ny u cho nhau thng qua h thng truyn dn quang DWDM thc hin chuyn mch bc sng mang cc tn hiu vi tc c th t ti tc ca STM 16/64 hoc 10Gbit Ethernet.

Ti cc nt mng trc ny cn t cc b nh tuyn Router ng trc (Backbone Router) kt ni vi cc chuyn mch OXC nt tng ng. Giao din kt ni iu khin bo hiu gia Router trc v OXC l giao din UNI, giao din iu khin bo hiu gia cc OXC l l giao din I-NNI. Thit b Router trc s dng kt ni cc mng ngang cp hoc kt ni vi mng cung cp cc loi hnh dch v/cng ngh khc nhau, chng hn nh kt ni vi cc mng PSTN, xDSL, PLMN, MAN khu vc vi s a dng v cng ngh nh TDM, ATM, Ethernet, MPLS. u im ca phng n trin khai mng ng trc theo m hnh chng ln: - Ph hp vi vic kt ni mng ca nhiu nh khai thc mng khc nhau, thc hin h thng iu khin bo hiu v qun l ring theo tng nh khai thc. - Ph hp cho thc hin kt ni mng nh tuyn Router vi mng truyn ti quang c h thng nh tuyn, iu khin bo hiu ring r. - Cho php trin khai m rng qun l mng truyn ti quang m khng nh hng ti mng nh tuyn Router hin c. Nhc im ca phng n trin khai mng ng trc theo m hnh chng ln: - Thng tin iu khin/bo hiu v nh tuyn b che du ranh gii gia cc phm vi phn lp mng, do hn ch hiu qu s dng ti nguyn chung ca mng. - C ch thc hin qun l v iu khin cc s c h hng mng c th rt phc tp - Khng ph hp vi mng c cu trc kt ni Mesh y (mng cu trc kt ni O (N2)) Phng n trin khai mng GMPLS ng trc theo m hnh ngang hng (Peer Model) V c bn cu trc kt ni ca m hnh mng ngang hng tng t nh m hnh mng chng ln. Ch c mt khc bit l cc Router trc kt ni vi cc OXC theo c ch ngang hng (hnh 2), ngha l cc OXC coi Router trc c chc nng hot ng ging nh OXC v ngc li. Trong trng hp ny, mt iu khin v qun l gia OXC v Router trc l thng nht. Cc Router trc hiu r cu trc t-p v c kh nng s dng ti nguyn ca mng truyn ti quang v ngc li. thc hin iu ny, giao din kt ni iu khin bo hiu gia cc Router trc v cc OXC l giao din I-NNI nh giao din kt ni gia cc OXC vi nhau. Cc giao thc nh tuyn c thc hin xuyn sut qua cc OXC v Router trc. iu ny khc vi m hnh chng ln, giao thc nh tuyn GMPLS ch thc hin trong min truyn ti quang (gia cc OXC vi nhau).

Hnh 2: T chc mng GMPLS ng trc theo m hnh ngang hng u im ca phng n: - Ti u ha vic chn la cc tuyn kt ni qua cc Router v cc OXC, khng pht sinh hin tng chng ln v cu trc t-p gia mng truyn ti quang v mng nh tuyn Router. - Cho php s dng ti nguyn mng mt cch hiu qu trong mi trng khng ng nht cc thit b mng truyn ti quang v thit b nh tuyn Router. - S dng mt mt iu khin v qun l thng nht cho cc phn t mng khc nhau trong phn lp truyn ti quang v nh tuyn Router. - D dng hn trong vic pht hin v iu khin cc s c trn mng hn hp IP v quang. Nhc im ca phng n: - Khng h tr trong mi trng mng bao gm nhiu nh khai thc mng khc nhau do bn thn cc nh khai thc mng khng mun cc nh khai thc mng khc bit thng tin v mng ni b ca mnh. Phng n trin khai mng GMPLS ng trc theo m hnh lai ghp (Augmented Model) Phng n trin khai mng ng trc theo m hnh lai ghp (Hnh 3) l s kt hp gia phng n trin khai theo m hnh chng ln v m hnh ngang hng. Theo phng n ny phm vi mng theo cng ngh IP/MPLS v mng OXC c mt thit b nh tuyn c th kt ni vi mng truyn ti quang theo m hnh ngang hng ng thi l phn t ng vai tr nh tuyn trong mng IP/MPLS c gi l thit b nh tuyn ranh gii (Border Router). Thit b ny thc hin chc nng nh tuyn trong mng truyn ti quang va nh tuyn trong mng IP/MPLS. Mt phng qun l v iu khin gia mng IP/MPLS v mng truyn ti quang OXC l tch bit ring r, khng c s trao i thng tin nh tuyn, bo hiu v iu khin gia hai mt iu khin qun l ni trn.

Hnh 3: T chc mng GMPLS ng trc theo m hnh lai ghp u im ca phng n: - Tn dng c u im mng ngang hng xt v kha cnh qun l iu khin mng theo phm vi mng. - C ch qun l v iu khin li mng n gin - To thun li trong vic m rng mng quang t mng hin ti sang xy dng mt phng iu khin qun l thng nht. Nhc im ca phng n: - Vn tn ti hai mt phng iu khin qun l: quang v mng nh tuyn IP/MPLS - Phng n ny khng ph hp vi mng c cu trc t-p tng ng gia mng truyn ti quang v mng nh tuyn Router IP/MPLS. 2.2. M hnh t chc mng GMPLS trong mng Metro Cu trc phn lp mng Metro t chc thnh hai phn lp mng: Phn lp mng li (Metro Core) v phn lp mng truy nhp (Access Metro). Trong mi mt phn lp mng c cc thnh phn mng ch yu l cc phn t thuc mng nh tuyn/chuyn mch (Router/Switch) v cc phn t thuc mng truyn ti quang (TDM/OXC). Lp truyn ti mng truy nhp ch yu s dng cc phn t truyn ti da trn cng ngh TDM (cc thit b SDH-NG hoc cc thit b MSTP) v mt s hnh thc truy nhp khc. Lp mng truyn ti mng li c th s dng cc thit b OXC nu nh kch thc mng ln hoc s dng hn hp cc thit b TDM v OXC hay ch dng cc thit b TDM vi mng kch c trung bnh hoc nh. Tng t nh i vi mng ng trc, vic trin khai GMPLS trong mng Metro cng c th theo ba phng n t chc mng khc nhau: m hnh chng ln, m hnh ngang hng v m hnh lai ghp. 2.2.1. Phng n trin khai mng GMPLS Metro theo m hnh chng ln (Overlay Model) Mng Metro t chc theo m hnh chng ln v cu trc phn lp mng vn gm 2 lp mng: Lp mng li v lp mng truy nhp nh hnh 4. Mng truyn ti quang ca phn lp mng li Metro v mng truy nhp Metro bao gm cc phn t SDH-NG/MSTP hoc cc phn t OXC kt ni vi nhau thng qua cc giao din I-NNI. Ranh gii gia hai lp

mng ny c kt ni vi nhau thng qua cc giao din E-NNI. V nh vy, mt phng iu khin qun l ca mng truyn ti quang v cc Router bin l mt mt phng thng nht theo cng ngh GMPLS. Cc giao din vt l kt ni thuc mng truyn ti c th l cc giao din STM-n, FE (100 Mbit/s), GE (1/10 Gbit/s) hoc cng c th l cc giao din vi tc lung VC-n n l hay chui lin kt lung (VC Concatenation) cung cp cc knh truyn ti vi nhiu tc khc nhau.

Hnh 4: T chc mng GMPLS Metro theo m hnh chng ln u im: - To iu kin thun li cho vic kt ni cc phn t mng hoc mng cung cp cc loi hnh dch v khc nhau c cc h thng iu khin v qun l bng h thng c sn. - Ph hp cho thc hin kt ni mng nh tuyn Router vi mng truyn ti quang c h thng nh tuyn, iu khin bo hiu ring r. - Cho php trin khai m rng qun l mng truyn ti quang m khng nh hng ti mng nh tuyn Router hin c. Nhc im: - Hn ch hiu qu s dng ti nguyn chung ca mng do thng tin v nh tuyn v tnh trng ti nguyn ch c ngha trong phm vi mng GMPLS, c th l lp nh tuyn Router ch thc hin yu cu kt ni dch v vi lp truyn ti quang qua cc giao thc bo hiu m khng c quyn nhn v x l thng tin v ti nguyn trn mng. - C ch thc hin qun l v iu khin cc s c h hng mng c th rt phc tp - Khng ph hp vi mng c cu trc kt ni Mesh y - Khng thc hin chc nng thng nht iu khin, qun l (GMPLS) trn phm vi ton mng. Phng n trin khai mng GMPLS Metro theo m hnh ngang hng (Peer Model) V c bn cu trc kt ni ca m hnh mng ngang hng trong mng GMPLS Metro tng t nh m hnh mng ngang hng p dng cho ng trc nh hnh 5. Phng n trin khai mng ngang hng cho mng GMPLS Metro cho php to mt phng iu khin qun l thng nht theo b giao thc GMPLS ca IETF v m hnh kin trc mng ASON/ G.8080 do ITU-T xut.

u im: Ti u ha vic chn la cc tuyn kt ni qua cc Router v cc SDHNG/MSTP/OXC, khng pht sinh hin tng chng ln v cu trc t-p gia mng truyn ti quang v mng nh tuyn Router. Cho php s dng ti nguyn mng mt cch hiu qu trong mi trng khng ng nht cc thit b mng truyn ti quang v thit b nh tuyn Router. S dng mt mt iu khin v qun l thng nht cho cc phn t mng khc nhau trong phn lp truyn ti quang v nh tuyn Router. D dng hn trong vic pht hin v iu khin cc s c trn mng hn hp IP v quang. Linh hot hn, mm do hn v nhanh chng hn trong vic tip cn vi khch hng cung cp v kin to dch v.

Hnh 5: T chc mng GMPLS Metro theo m hnh ngang hng Nhc im: - Khng h tr trong mi trng mng bao gm nhiu nh khai thc mng khc nhau do bn thn cc nh khai thc mng khng mun cc nh khai thc mng khc bit thng tin v mng ni b ca mnh. Phng n trin khai mng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp (Augmented Model) Trin khai mng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp cng tng t nh trin khai mng GMPLS ng trc theo m hnh lai ghp. im khc bit y l phm vi mng GMPLS bao gm cc phn t mng truyn ti quang ca c hai phn lp mng truy nhp v mng li Metro ti cc Router bin ng vai tr cng lin kt vi mng nh tuyn IP/MPLS (Hnh 6). Cc Router bin thc hin hai chc nng: i vi phm vi mng GMPLS n hot ng nh mt phn t mng GMPLS kt ni vi cc phn t mng GMPLS khc thng qua giao din NNI (I-NNI hoc E-NNI) thc hin cc chc nng qun l, iu khin v nh tuyn trong mng GMPLS. i vi phm vi mng IP/MPLS n thc hin chc nng qun l, iu khin v nh tuyn thng qua cc giao thc p dng cho mng IP/MPLS. Mt phng qun l v iu khin gia mng IP/MPLS v mng GMPLS l tch bit ring r, khng c s trao i thng tin nh tuyn, bo hiu v iu khin gia hai mt iu khin qun l ni trn.

Hnh 6: T chc mng GMPLS Metro theo m hnh lai ghp u im: - Tn dng c u im mng ngang hng xt v kha cnh qun l iu khin mng theo phm vi mng. - C ch qun l v iu khin li mng n gin v c phn bit r ti ranh gii gia mng IP/MPLS v mng quang - To thun li trong vic m rng mng quang t mng hin ti sang to mt phng iu khin qun l thng nht. - Vn tn ti hai mt phng iu khin qun l: Quang v mng nh tuyn IP/MPLS - Phng n ny khng ph hp vi mng c cu trc t-p tng ng gia mng truyn ti quang v mng nh tuyn Router IP/MPLS. 2.3. M hnh t chc mng GMPLS tng th Xt v mt thc t, trin khai mng GMPLS s thc hin trn c s cc thnh phn chnh cu thnh ca mng l thnh phn mng GMPLS ng trc v thnh phn mng Metro hay c th gi l mng vng. Cc phng n trin khai cc thnh phn mng ni trn c trnh by mc trc. Vn trin khai mng GMPLS tng th thc cht s l vn xy dng phng n kt ni v l trnh trin khai cc thnh phn mng nh th no. 2.3.1. Phng n trin khai mng vi mng trc l GMPLS

Hnh 7: Phng n trin khai mng vi mng trc l GMPLS

Phng n ny c thc hin vi vic trin khai cng ngh GMPLS trn ton b phm vi ng trc vi vic trang b cc thit b OXC cho 3 nt ng trc ti H Ni, Nng v TP. H Ch Minh. Trong tng lai gn mng ng trc c th pht trin thm cc nt mng trc mi hnh thnh cu trc t-p dng Mesh song song vi vic pht trin mi hoc nng cp cc h thng truyn dn WDM nhm p ng yu cu kt ni mng ng trc. H thng ny c trin khai vi y chc nng iu khin, qun l, nh tuyn ca mng GMPLS to thnh mt mt phng iu khin qun l thng nht ton mng theo cng ngh GMPLS. Trong khi cc mng vng 1, vng 2 v vng 3 cha trin khai mng hon chnh theo cng ngh MPLS. Gii php kt ni mng vng vi mng ng trc trong kch bn ny l mng GMPLS ng trc s ch thc hin chc nng cung cp kt ni vt l cho cc thit b Router vng, ng thi thc hin cc chc nng bo v v phc hi cc kt ni mt cch ti u theo cu trc t-p c th ca mng ng trc. Ngoi ra, mng ng trc cn thc hin cung cp dch v cung ng bc sng (theo phng thc kt ni cng hoc kt ni mm) khi c nhu cu t khch hng, mng cung cp dch v hoc nh khai thc khc. Vic cung cp cc dch v kt ni ni trn c th hon ton t ng hoc thit lp t h thng qun l ng trc tp trung (OAM). C ch nh tuyn ca mng PSC c thc hin qua chc nng nh tuyn ca cc Router vng v Router trc (thc hin cc giao thc nh tuyn IP hoc IP/MPLS). Nh vy vic kt ni gia mng vng v mng ng trc ch n thun l kt ni v mt truyn ti vt l, khng p dng cc giao thc nh tuyn, bo hiu, qun l v iu khin gia mng vng v mng truyn ti trc. u im: - Phng n ny ph hp vi hin trng v l trnh pht trin mng theo kch bn chng ln (hay phng thc Top-Down). - Phng thc kt ni gia cc mng vng v mng ng trc n gin, khng i hi cc giao thc bo hiu nh tuyn gia phm vi mng ng trc v mng vng, ph hp vi vic kt ni mng hin ti vi mng ng trc da trn c s cng ngh mi. Nhc im: - Cha thc hin mt phng qun l iu khin mng thng nht. - Mng ng trc cha thc hin h tr, phi hp cung cp dch v GMPLS cho mng cc vng. - Ti nguyn mng gia cc thnh phn mng b phn tch, s dng ti nguyn mng truyn ti quang ng trc theo c ch cung cp cc kt ni c nh gia cc b nh tuyn vng theo c ch cung ng kt ni nhn cng Kh nng p dng: Phng n trin khai ny ph hp cho giai on u pht trin mng theo cng ngh GMPLS, trong khi mng cc vng vn c gi nguyn hoc pht trin theo l trnh c qui hoch theo tng giai on (hng ti IP/MPLS giai on hin ti) Phng n trin khai mng vi mng trc l GMPLS mng vng l mng IP/MPLS Trong phng n ny, chc nng GMPLS c thc hin trn phm vi ton b mng ng trc (hnh 8). Cc mng vng 1, vng 2 v vng 3 trin khai hon chnh theo

cng ngh IP/MPLS. Nh vy, xt v kin trc mng c th ni cc mng vng c xem nh l cc m my IP/MPLS. Gii php kt ni mng vng trong trng hp ny l: cc b nh tuyn ng trc ti vng 1, vng 2 v vng 3 thc hin chc nng GMPLS client (ngha l thc hin c chc nng UNI) kt ni vi mng ng trc. Chc nng ny c th thc hin bng nng cp phn mm ti cc b nh tuyn vng hoc l b sung ti mi vng mt b nh tuyn c thm chc nng GMPLS. Gii php ny cho php phm vi mng GMPLS m rng ti cc b nh tuyn vng thc hin chc nng qun l, iu khin v cung cp cc dch v mng GMPLS. u im: - Ph hp trong trng hp mng cc vng c trin khai theo cng ngh MPLS. - Mng ng trc thc hin c chc nng h tr truyn ti cc ng dng MPLS. - Ti nguyn mng truyn ti ng trc c s dng mm do v linh hot hn. Nhc im: - Cha thc hin mt phng qun l iu khin mng thng nht. - Hn ch trong vic cung cp cc dch v tc cao trong mng ni vng v trong ton mng (dch v cung cp mc bc sng). Kh nng p dng: Trong trng hp mng cc vng c xy dng hon ton da trn c s cng ngh MPLS th gii php trin khai mng MPLS qua mng GMPLS ng trc nh phng n a ra s c coi l gii php ph hp.

Hnh 8. Phng n trin khai mng vi mng trc l GMPLS mng vng l mng IP/MPLS Phng n trin khai GMPLS hon ton Phng n trin khai mng GMPLS hon ton c thc hin khi ton b cc mng vng c trin khai hon ton trn c s cng ngh GMPLS (Hnh 9). Cc mng GMPLS

vng 1, vng 2 v vng 3 c trin khai theo mt trong cc phng n nh m t cc mc trn. Phng thc kt ni gia mng GMPLS ng trc v mng GMPLS cc vng c thc hin thng qua cc giao din truyn ti, giao thc iu khin, bo hiu v qun l y theo chun G.ASON/ GMPLS. C th l giao din kt ni s dng gia mng ng trc v mng cc vng s l giao din E-NNI/GMPLS. Nh vy, mt phng iu khin bo hiu v qun l trn phm vi ton mng. ng thi, cc ng dng v dch v mng MPLS/GMPLS c cung cp trn ton b mng.

Hnh 9: Phng n trin khai GMPLS hon ton u im: - Ph hp trong trng hp mng cc vng c trin khai theo cng ngh GMPLS. - Mng ng trc thc hin c chc nng h tr truyn ti ton b cc ng dng dich v IP-MPLS/GMPLS. - Ti nguyn mng c qun l, s dng hiu qu, mm do v linh hot trn phm vi ton mng. - Chc nng qun l iu khin mng c thc hin thng qua mt phng qun l iu khin mng thng nht trn ton mng. - Cung cp mi loi hnh dch v trn ton mng (k c dch v cung ng bc sng). Nhc im: - Gi thnh xy dng mng rt t. Kh nng p dng: L phng n xy dng mng ph hp vi kin trc mng theo m hnh chun GMPLS/G.ASON khuyn ngh cho mng tng lai. 3. Kt lun Trin khai mng GMPLS trn phm vi mng ton quc (bao gm c mng ng trc v mng cc vng) ti thi im khi u l mt phng n khng c tnh kh thi v hin trng ca cng ngh, nhu cu thc t, gi thnh xy dng mng, cng nh kh nng phi

hp vi mng hin c. Do vy cn phi vch ra mt l trnh hp l cho tin trnh xy dng mng hng ti GMPLS c xut. Ti liu tham kho [1]. ti m s: 031-2005-TCT-RDS-VT-09: Gii php cng ngh pht trin mng vin thng NGN ca VNPT giai on 2006-2010 [2]. ti m s 52-04-KHKT-RD: Nghin cu cc tiu chun ca cc t chc tiu chun trn th gii v mng quang th h sau v xut nh hng pht trin mng quang trong tng lai ca Vit Nam.

Calificar