Está en la página 1de 15

PRIMER TRIMESTRE

AA
Unidad 1. Lengua
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

Spqu<=s~t45i45t45u45y|}æ …l89o23s *+d45i67b>?u45j`ao23s »p89o>?® »p89a67l89a67b>?r89a<=s »y ÀeTUsÑÖchir45i67bDEæ …fjkr89a<=sÇÉeTUs.

*+a<=s~u<=s~t89å *+a67¬ .

Ãs~u45m89å »y …l:;eRSæ.

»m45i45m89å *+å .
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

C\]o@Al89o>?r:;Ne Oå »y Ãs~u67b>?r89a45y`aå …l89å …fjkr89a<=sÇÉæ *+a45n45t:;He Ir45i89o>?® *+qrsu:;æ *+^c _o>?r45r:;Te Us~p89o>?n89d89å
*+a67¬ *+d45i67b>?u45j`aø.
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 1. Matemáticas
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

C\]o@Al89o>?r:;eNOå *+a<=s~ª:
Mñóá<=s *+d:;æ »vDEeHIr89d:;æ
MêëeHIn89o23s *+d:;æ »r89o>?j`aø
Txya45n45t89a<=s *+^c _o>?m89ø *+a45m89a45r45i67l67l89ø

C\]o@Al89o>?r:;eNOå »t89a45n45t89o23s *+chiu89a89d45r89a89d89o23s *+c^_o>?m89ø »i45n89d45i89c^_å ÀeJK¬ »n45ú45m:;eHIr89ø.


© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

1 2 3 4
C\]o@Al89o>?r:;eNOå ÀeJK¬ *+d45i67b>?u45j`aø *+qrsu:;æ ÃsÇÉeNOå »i89gjku89a67¬ *+a67¬ »m89oBCd:;eJKl89ø.
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 1. Conocimiento del Medio
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

Txya89dc eh89å …l89ø *+qrsu:;æ »n89ø ÃsÇÉæ *+d:;Je KbDEæ …h89a89Pc QeHI® »y *+^c _o@Al89o>?r:;Ne Oå …l89ø *+qrsu:;æ Ãs~ª.
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 2. Lengua
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

LvweRSæ, »r89oBCd:;eNOå »y ÀeTUsÑÖchir45i67bDEæ ÀeJK¬ »n89o>?m67b>?r:;æ *+d:;æ *+c^_a89d89å *+a45n45i45m89a67¬.


Etu¬ *+o23sÑÖø Dlmo>?n89o23sÑÖø »m89o>?n45t89å ÀeHI> »m89o>?t89ø.
Lxyå *+o23sÑÖå AVWn45t89o>?n45i89å »p89a45t45i45n89å ÀeHI> *+d:;eJKl89a45n45t89a67¬.
Etu¬ *+o23s~i45t89ø Atul89o>?n<=s~i45t89ø …l:;eRSæ »u45n89å »p89oDEeTUs~í89å.
Lxyå *+o23s~i45t89å LVWu45i<=s~i45t89å ÃsÇÉæ »p89o>?n:;æ »u45n89o23s »p:;eHIn89d45i:;eHIn45t:;eTUs.
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 2. Matemáticas
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

C\]o@Al89o>?r:;eNOå *+a<=s~ª: »vDEeHIr89d:;æ »r89o>?j`aø

Dpqi67b>?u45j`aå »y *+c^_o>?m45p67l:;eHIt89å.

3 + = 6 + = 5 + = 4
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

C\]o>?m45p67l:;eHIt89å.

5 – = 2 – = 0 –1 =
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 2. Conocimiento del Medio
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

C\]o@Al89o>?r:;eNOå *+d:;æ *+a45zVWu67¬ …l89o23s …fjkr45u45t89o23s *+qrsu:;æ »t45i:;eHIn:;eHI> ÃsÑÖa67bBCo>?® *+d45u67l89cPQæ »y


*+d:;æ »n89a45r89a45n45j`aå …l89o23s *+qrsu:;æ »t45i:;eHIn:;eHI> ÃsÑÖa67bBCo>?® *+á89chii89d89ø.

Opqr89d:;eHIn89å ÀeTUs~t89å ÃsÇÉeNOchiu:;eHIn89chii89å *+d:;æ »m:;eHIn89o>?® *+å »m89a45y`ao>?® ÀeNOd89a89∂:


© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 3. Lengua
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

LvweRSæ »y »t89a89cdeh89å …l89a<=s …fjkr89a<=sÇÉeTUs *+qrsu:;æ »n89ø *+c^_o>?r45r:;eTUs~p89o>?n89d89å45>.

CFGh:;eJKl89ø *+c^_o>?m:;æ »p89a45t89a45t89a<=s.


FvweJKl45i45p:;æ »t89o>?m89å *+c^_a45n:;eJKl89o>?n:;eTUs.
Qbcu45i89qrsu:;æ »n89ø *+c^_o>?m:;æ »n89a89d89å.
C\]o>?m45p67l:;eHIt89å *+c^_o>?> …l89o23s »n89o>?m67b>?r:;eTUs *+d:;æ …l89o23s *+d89o23s *+a67l45i45m:;eHIn45t89o23s *+qrsu:;æ
»m89á<=s »t:;æ *+gjku<=s~t:;eHI>.
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Mêëæ ÀeHIn89c^_a45n45t89a45>
»y
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 3. Matemáticas
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

Céèu:;eHIn45t89å »y »r89oBCd:;eNOå ÀeJK¬ »n45ú45m:;eHIr89ø *+qrsu:;æ *+c^_o>?r45r:;eTUs~p89o>?n89d89å.

6- 8-9-7 8-7- 6-9 7- 8-9- 6


Spqu45m89å »y »r:;eTUs~t89å.
6 + 2 = 8 – 4 =
5 + 1 = 9 – 5 =
7 + 1 = 9 – 4 =
+ –
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

5 4 = 7 1 =
8 + 1 = 8 – 3 =
C\]o>?m45p67l:;eHIt89å.
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 3. Conocimiento del Medio
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

Dpqi67b>?u45j`aå …l89o23s *+chiu67b>?i:;eHIr45t89o23s *+qrsu:;æ »u45t45i67l45i45zxya<=s.

EäãsÑÖchir45i67bDEæ ÀeTUs~t89o23s »n89o>?m67b>?r:;eTUs *+d89o>?n89d:;æ *+c^_o>?r45r:;eTUs~p89o>?n89d89å:


»p45i45m45i:;eHIn45t89ø - »t89o>?m89a45t:;æ - *+qrsu:;eTUsÑÖø
…l:;eNOcdeh:;æ - …l89o>?m89ø - »p89a45t89a45t89a<=s
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 4. Lengua
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

LvweRSæ »y *+c^_o>?m45p67l:;eHIt89å ÀeJK¬ *+d45i67b>?u45j`aø.


Upq> »jjku89gjku:;eHIt:;æ ÀeHI> ÀeJK¬ Ãs~u:;eJKl89ø.
Upqn89å »r89o23sÑÖå »r89o>?j`aå ÀeHI> …l89å »m:;eTUsÑÖå.
Upq> *+g`aa45t89ø *+d:;æ »p:;eJKl45u89cdeh:;æ ÀeHI> …l89å *+c^_a45m89å.
Upq> …l89o>?r89ø ÀeHI> …l89å »j`aa45u67l89å.

Bpqu<=sÑÖc^_å »y ÀeTUsÑÖchir45i67bDEæ.
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

*+g  Q H P »®-
‚ Â
B G N Ñ O E
L U M S O R
»j P I J A M A -»®-
I L B T O F
R A N A M V
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 4. Matemáticas
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

Céèu:;eHIn45t89å »y *+c^_o>?m45p67l:;eHIt89å.

D U D U D U

D U D U D U

C\]a67l89chiu67l89å »y »r:;eJKl89a89chii89o>?n89å.
4
7 + 3= + 4 6
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

8
4 + 4= – 2 10

7
8 – 2= + 3 8
PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 4. Conocimiento del Medio
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

C\]o>?m45p67l:;eHIt89å *+c^_o>?> ÀeTUs~t89a<=s »p89a67l89a67b>?r89a<=s:

*+g|}eJK¬ - *+c^_o@Al89o>?n45i89å - »p:;eHIi45n:;æ - *+cdeh89a45m45p45ß

Mêëæ »p:;eHIi45n89ø *+c^_o>?> ÀeJK¬ .


Mêëæ *+d45u89cdeh89ø *+c^_o>?> ÀeJK¬ .
DnoeTUs~p45u:;éTUs *+d:;æ *+d45u89cdeh89a45r45m:;æ »m:;æ ÀeNOcdeh89ø
.
Mêëæ …l45i45m45p45i89ø ÀeJK¬ »p:;eJKl89ø *+c^_o>?> .
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Opqr89d:;eHIn89å ÀeTUs~t89å ÃsÇÉeNOchiu:;eHIn89chii89å:


PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 5. Lengua
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

EäãsÑÖchir45i67bDEæ.

Upqn89å ÀeTUsÑÖc^_o@AbBCå

Opqr89d:;eHIn89å »y ÀeTUsÑÖchir45i67bDEæ …l89a<=s …fjkr89a<=sÇÉeTUs.


© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

ÀeTUs TxyoBCchii45n45i45t89ø »p89o@Al45i89chií89å.

zVWu45m89ø. »t89o>?m89a45> TxyoBCd89o23s


PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 5. Matemáticas
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

PVWr89o@Ab@Al:;eHIm89å.
Upq> »p45i45n45t89o>?® »t45i:;eHIn:;æ 8 …bBCo>?t:;eTUs *+d:;æ »p45i45n45t45u45r89å. Spq∆
*+g`aa<=s~t89å 5, ¿*+chiu89á45n45t89o23s …bBCo>?t:;eTUs …l:;æ *+qrsu:;eNOd89a45>?
TVWi:;eHIn:;æ
Glma<=s~t89å

Lvwæ *+qrsu:;eNOd89a45> …bBCo>?t:;eTUs.


Céèu:;eHIn45t89å, *+c^_o@Al89o>?r:;eNOå »y *+c^_o>?n45t:;eTUs~t89å.

2 2 2
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

ROSA ROJO NARANJA AZUL

¿Dnoæ *+chiu89á45n45t89o23s …h89a45y »m89á<=s?


PRIMER TRIMESTRE
AA
Unidad 5. Conocimiento del Medio
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................................
Curso: ..................................................................... Fecha: .....................................................................

EäãsÑÖchir45i67bDEæ ÀeJK¬ »n89o>?m67b>?r:;æ *+d:;eJK¬ »p45r89o@Af|}eTUs~i89o>?n89a67¬ *+qrsu:;æ ÃsÇÉæ »n:;eNOcPQeTUs~i45t89å.

C\]o>?m45p67l:;eHIt89å.
»t89oBCc^_å – *+c^_o>?n89d45u89cPQæ – *+chiu45r89å – *+d:;eNOc^_o>?r89å
© GRUPO ANAYA, S.A., Me llevo tres 1, 2, 3. Educación Primaria. Material fotocopiable autorizado.

Etu¬ *+c^_a45m45i89o>?n:;eHIr89ø *+c^_a45m45i89o>?n:;eTUs.


Etu¬ *+d:;eNOc^_o>?r89a89d89o>?® …l89a<=s *+c^_a<=sÑÖa<=s.
Lxyå »p45i89a45n45i<=s~t89å ÀeJK¬ »p45i89a45n89ø.
Lxyå *+d89oBCchit89o>?r89å ÀeHIn67f|}eHIr45m89o23s.