Está en la página 1de 94

.

i,

I.

@201'.l cS>201'.l
SHINTO'.

SI-IINTO GUION Y D/BUJO': VOL..

SEBASTIAN

RIERA

1 (DE 2)

COL.ECCION MANGA OCCIDENTAL. EDIIC.IO'NES BABYL.ON CAI...L.E MART{NEZ VAL.L.S.I 5' '1"810 ONTINYENT (VAL.ENCIA-ESPAf\JAJ E-MAIL.:PUBL.ICACIONES@EDICIONESBABYL.ON.ES HTTP://WWW.ED/CIO.NESBABYL.ON.ES/ ESTE L./BRO EL.ECTRONICO' ES UNA MUESTRA GRATUITA L.A OBRA OR.IGINAL.. PROI1IBIDA SU VENTA 0 AL.QUIL.ER. rO'DOS L.OS DERECHOS RESERVADO'S. DE

NO EsrA PERMfr.IDA L.A REPRODUCCI6N TOTAL. 0 PARC.IAL. DE CUAL.QUIER PARTE DE L.A OBRA.I NI SU TRANSMISION DE NINGUNA FORMA 0 MEDIO'.I YA SEA EL.ECTr<6N1CO.l MECANICO.l FO'TOCOPIA U O'TRO MEDIO.l S.IN EL. PERMISO DE I...OS rlrUI...ARES DE L.O'S PERECHO'S.

....
,-

.1' ••

.,

.,.
~ ..

..

. . ~;J;~'I;,~

-.::.

....r

. .~.
~

~!i , ,I ..

.I~
!IlJ
•• III

L ....

.
'.

Oil

.,
,

'!!!'

.....
s:

...

/;BAJA LA, VOZ.,

M'~A ~~

~!.'-, 'l"If~ Ir-V~l V:I~

..

'l4""'II"~ ~~~

ElES
e&::'ANDA'"

LOSA.u

Ut"iM D....... ..' Ii!i!ji~·~t IriI!I..I ~.

1!(,,;J(!Ws.

~..;""NI J~

~JA

\1"",1'

d-~

..&.

J,~.----~

..

.' .'.
, ('

~-':Ai

JtEVANTATEl

u.s~-:
J ~" "

iI!:~'''F ~ .III'" ~
·NOO··

"

I""""-I~w
,

,",....

~I'~

aA,.I!:!! ,1.1 I

""'1

'A'

,.'.

,1#,U"";~E(fiU _~,' ,f~":;;~~.

.'

6tGU!
ttl.l:iU~ !I~J~, ~¥.~I·C;r.~

eLMUY ..

,u

Sil' u..eIAS , HORAS

VAYAM~E''"

DURMtENOO ~L 1~RON..;,;,
~~~~ ~~~

7~,__,"1

IVIA_? ""t"rl!!l PERO Sf iNO ,ME HA


t •

'rtENi.F'O Ii ,roRMJ'~' NAl'A.- ....

~
-'r ...

", d

~O t.
• (J

~
'

.
'

~fN\A", 're HAS PASADO ~SPERTANDO CHICOSI

IEYI'

A E'~.t!'I j~JJ,~lI.' .~W_~~

~~ilJ

IR5TAts , tJrl ,~E'",,,


~!' . ,".

rrUES

IHAZ

"'-_........",_...""""""_",,,.,F-~::-~~ :-----_..........~~~~~ =

,ALGO'! j,NOS E'Nf~ ASIA A AAANSALVA!


,jUSA

,raDCREsl

rus

'~ ,:,., " INOS ~


....... .

/,.,..

UM~~,JJ,~"A, II ~.iI
...

~ ~

A HUNDlR

~...,~ T~'

I
! -_,'

""'"'-~'A .i!f!f j'lf"~'


~I,

I~"" .·~·II
: .... ':.

Iff 141iP,V\.I
-.

riir ,~

0-.11

et. H1ELO'
A~:M ~.iU,.~"'I"'AJI!!JJA
~~~I~,~

SI'
Wfwf

~TAQUC
,I " t!'~:r JJ:'ilA.""'4l!'

~iNST2UO'O
;~.A ,....." rI'i.~ ,1III!l~3 ~t;;1 ~

es.e
".' ... .
"

~~~¥.-~

A TIERRA

Sf !OLV.&'~ De'
N'OS·.. ·omos··
.

P121E.,,,,.

'~.
".'

, ..

..

;
'

_".. . ~,

a.AP:O",.,~

"

,~
~l

~~
'~,

·1t=~·A 1:l~l
,"

' . ,':: ._' ,<; SeA<:C~ .:'.


. ']'

~.A

~W'~

lVJ;;

Ale' I.,JUiSV:.f8i

I~Wm;;"U'1I!

II
II

',Ull.J"l'e~'
1

rr!NGO ,rJl/E
A.!'

~~w-"'~ "r-~iW

L'A
,..

1I.m 11.""-...'....I!!'J,..II .
If ~1

0 NOs.

.,.

-~

.,

iI1'torA" Nl
.1"\11' ~~
A,;Ii ~"',f~.i"'Ii t'-.-t:~~_ r li.l 'on'fVjP'"j" ~! iWlt Viii

Il.MJW~

Ii!!!!U'

~JI, F'·· .~P*.M

~-,

~
'",M ,Ai """oiI i!:e'A;:ii"i, II'~:~, ,fnIl!V~;"'I'
iO

,.I"W,~

~W:C;~

Jill ~""

.U L..,. I"V~

M' ,n..~,A"
~~iI!fii

,UN ARlO DeSP! euto'N'Cf'iS Y saLO' esPeR'O


I .. '," ", '. '. '.'iI'li

YA UA PASADO

,~'Ilr= ~E;~f~-'lI' r.;; li"'II \Mlwt; ~,"ii

'NC' w

ANTeS POSJBLE:~.

"'",",

Mti;~,~~nv

tli!!' MI~

Mr'.'JI~:V~J
!1l'\_;;~11

A AiA,~~"'~

iCrl:llt:';.;!"t!C}.,,JI

t:J.c'",. ~i7C" eJ. A


~rr\!

fL, TJ!k\PO P&D.fD£?


eN eST! VlAJf..

Y TODD ,PORQUE
,cSO OCU~Rl,d..
u.

'.

E')(~STE:UNA t.e)!ENDlA I QUf: ~ r;E'LOS Y~I'I' VleJOS ieIM~rA~ GlUE HABrrAN IOCUL~as, eNTrE LA IN,re,LA ~ ,I iIi!, iUI.I"!INT.,,-I(1IA.S:. V~ ~~ l¥"-Il [~. - ·.IIiI"
I ,.;\IIi

Y ME' ICREeto UN IMANUS~n~o... , EL. CUAL. ,CONTENiA, lA aAV'E F~ ~OL.Ver LA VJOA ,A, laS MUSlTOS~ , ...
l

tNVOCAR A, UN 5HUR:A,.r.
:m~l.l~'oi!i~Ji.,M~~ ~\~,j'Plrf~~I~
L~.~

r;w~ U'N'

leI..,

E5F'fR!tnJ

..

~,~'mll""N ~~ru.J

ENFUreECfOO I' J~UtENES,


l""""AlIi".?A.., ~

~_r-~

V.'1i;

1~'"'B'~ V'I

~_"l

AI,~ !1I"'It:~~~
V~~1i

J -~

,.

't

..
,p~ NEt:ESn~O ENCON1T(AF( SSA ~ ESPADA ..
u .~-

~,

..
~!I,.!I

CHJOOS JoiEMOS LLeGA." ··00:· A':'· f..A AJ.De"A, liS BASAL:T...


.
..'

..

-,'

",

-Ill

,"

.'

.~-

:R"-" p····-····'R···-·"-'M,-·c·
I
I·"'· ",.11 .. I " I'

", -....

·C·,·····-:A·'·,P-"'~T··,'-·U· .
-,' .. ".:' .

,".

"UJ"
_

··1.

-_

./';;f ,".

..

-N···
..

.
--.

'S·'······,U.:.
• •. .

," .• -

··:·,S,·····,··-'C····-A···-DE' .•. ~ -,

.._

..

_."

,"

t._."

.'.

A•. .

.
'.

C·"
•.

-'S·········-'P.··'-'A···-~-~- K',·····,·U··'S······'··-'A····-··'·N·,··-A-G·,···'···~·,-' .., ·.'


-,
" "

..

_."..

..

..-

. -. ~ _.

. .'

'. .

"

•. ,

•.

•.

• .'

_ .• I

.' _. I -, ~ -

'.'

['

.'.

'.

'.

l.

..

'.

."

•.

I.

.".

-. . -. ~ _. _ • '. .., -

..

....

'

..

'.

..:

'.

..'

._ _,

.....

..

~rr 'k._.~

'Y,' ... / ~
~

1
,

/I .
;T-

SUPONE QUE
."JIA!J.;!!' ~ ViIV~ ~I"

t::!'~'"Fo!""fIl ~tVI"IIi'.'~

;i4!E

,CRIATU2A5
~\I"F~.";I It;AII ~1Ii'''1Ii
f"ijL~~ I~

Q~

/taut"

,II"FE I m;;

'i../Uc ,~ ;i!!!IJI)'~,~,,~ E~""~ I~W~~ ~~ V:


G',~
W;

,;:~

$.EGtSO QUE. "'Ji""II ,ANDA Gr...' I~"V LeJOS..,.. ,


,f'

"~'C'~'

"';I!!"~~L.O ~~1 L ,AI 1000 VteJO QUE eel' ,LE


~-~

~J

1 ......

~J

.,ii,

-.-- -,-m- . . !7aAN ... ,'


~~~'~.

,.,.

"'.t.rt"A

~~

OOIUS M~ ViEJO

AMrGO QUE V~"'E EN a FArlO P'UmiA AYUDiAFlOS .. lUVA TOOA

t.A V"fOA'
••

'":.

" AQU'··

J'


.1

" .tli

- 'JA, QUe.'
,
,

In9'~ ·!j!·lw.~

TANtO 'fNlUS~_9-

Mar

V.~···A
'_ .

/PU!S
",,'1:

...

ValE:!

;0"

Po.Sl,,,!

"

' .'\, 1

" ,~~,1~' ,,~.


,"

.~

,-'"

"
Co ..

ffo' ,

""

IMtRA

,(2J1fN

Y'tENE ,A

'~tle NUevO!' Y EST.A vez


~r..Ilr-lr·-".I'6MI~1Ii
.A ~.;II.illi'!l'.M £"ii!AlA.i"'II

l~

'T,I 11i'~,~~ I'., .A.Ur~1"'II Y DIME.,.

PArA
1'-':1\

..

"' L
,
~ (1

lA QUS se'
peflESTA ~TA VrSlTAr

!Ii

,••

,1"

..............,1

,.;;;

'"

..;

..

Ii

..

,.

'1n..,
''''''': .

jFUc5,

'TAPATE'
'\/

11!\t1I •.

...

,'

-' 't'f" "T'.!!! _",' ~-,( lL~j'j 11f¥~:NCA 'UMM _ " .


L!A£Ii:iIl:l~~ .~i!li"iII~ ~~r' ~_~'-I~t;p\'l'-N

ni!lii ~

ANDA QUE a, QUE' V:A l'e' SAB!O,NC'O Y


•. :', '. • I • • • .1

,5U E'NP9!NdZA mSPRCOaP.AClON

I'~I
-li""iiEli
~~.;I!'

,;;o"!II,J.i'.A!I"'ii~~~"~Io,L ~iI'f~ W11j.J~IV!II1.

'~'iII

T"I!""V"II '·~~I."~

m~~ lrr'~
j!

liEN -.
!!i;.o\ofl""
~Ii.J!

" i: t!:I"'lJ~,A GlI~ ... ~nli.o;l',l"\i~ ~

IW1I

1;11.

N'~,Di"7'
I

r,MIl'lioin'"

flN.,

Dj'ji!liilLji""ll ~i;o!Icp:u"'~,t

,;II.'EIi.I,~~ I"'Ii

iCjK" W~r!l;~

:;11~n~~.li!!;

J,j,'V,11 J1""iIIo ~Ud<ji~ ~!IW~~~VOl


I~, ~~'\II~:

.'-l"'IilMYZitl." ~~~It;~\1!!i

. , ,_

djj
~
!I __

..... ~

.fl.

.~.~ S.ue·.. \U~~ ~~t: . r,.rilill~

T,IEMPOS.,....~O,PO f5.,TASA IIJ2NO ,DE ,BON~TAS MO,ZA5,,, PERDu, ,LAS A~ H'i"!I'Y' ~",I vi,., I~ NIf1AIIi:!! ~ ,: 1i.I',' i(i;I'" " iiiI.! Sf' ,I'ESArROUAN IMAS; ~NrO~ ;~ LI'T'I!llIiJ,j.;ii"'\I' ~E M-f.S' ~) 111'·""1 iWf'W,4i; ':'.' _II'"

DiM l'E GLDrJA


~.Jl!"VA

~/.~r~J lit..

[1f·~V~·~.,~

m.A,III!!.A AI""I

'

,,,&(iUN..'fAr
A, ·O'!l"'fl!·.;'I,
""

QUe

r-·r.:;~·-.',-

"~O"-

.'

~j

"

l'

JPO,DRiA lf~
,POll PAv0r8
At.. GRANOI-'

srou,.,

jOHI ,POR.AHt
V,ENE~UleNJ.

a, ' !r • ';;".

If'APAI 'YA
!STOYDE

1../

VUE:LTA!

,irA. VEOI
QUE eSTAs S,JEN
A", ",~!DJ,t~"'AJ"'II A·~¥r"~'iI!

/HAY',QUe' \ItE~ COMo HAS CREC1DO!


I

JND2/Ji.,u,rl' "/"~.,

I'~!:

;;.;!!"'fjnl~

d!iJ."!lIC'PE~~ , ~lI.Il. ", ,~Ii

-!!II

II"

~,

J!!,!!>,; ... ..,.-.'1

. \..

....

'

. ..... . ..

~'fAS A T~PO!<'
TrA~'"

uN:m ,I;~ WI·',: rlm..M~~

"

~HA sro

'"

VtAJAfl eN Wl~~~'~ T".' IIIl.I.ej":l~i"'IIl


,;,~'

-.:

. ._.
,

'!'

"'IN" ~II' JUi!:N"' ~I.I, 1'.11 ,~ ,lVrsrere, GUe


,¥II:O

BAH, NO ME, IHA


il""l\JIi""" ~.

n'

~~;lit~ 01"'11 ~ I~

NOS vAMOS,
VA."l

A INADAI'

'"~

l.AJ1 ~..~ ~'r!!!' ~


~il J!.I".'; ~ !J11E;1-.~Iw.l

SUernc~,
j""Jt.!llllfl~Jt!! '-'n 11~[Ii.I~1i

,p~ PIOS~ ae ,C1L.OR' HACE eN

WGAr ..

ESTE

jjTE 0''',-0·······,( v ......


~~AA':

"~.r"!Ii 1~""fr:;V

....,M J~ JW(~1iP.

~JEtMOS In_ .

LLSGAL'-O! ESE TAL tENrA~' ,1?Eae' ,L'E 'V'VR'

Ai-""'fll ~(r ~,.

,Il
"f

.~

.,~
,.

.1

.
~

ii!'!' ~_ .. a;!

t:S':

ill HZ II, Ji"~.' Y~"'N~

'·.i i

~~

I'

'1'(0'" Il·

1~1Ii:!''''K.

,ii!'L I fl.A,IIi:!A
~"IIIII~'-il'illlI!

~l'"

. II':'!I~ j"~

,~IC.INI'~

~;;'!I\.....,.t"V'ii

VleNf A
'T'~~AiIl~ W'-fVI~N"-N~

LA S~ES,TAr

, ,,~
\

.
'

r,

'1,

,~ r

"

. ,
j •

,:. " "~I

I
,I

J
'

/
~'

Isr OOE,
ESTOY!

Di

,
I
,~

I-

!S'rA EN
CASA':
,"

jst G1jE
I·"':",.1' .~

{yes

'TAN

MONO!

IraN" POR'
1il!!:',A'Lll"II~' F"'rr~rI'iII

'TAFATE UN FOCO'ANTES , t.'e' ooE SE' NOS, NtUE.


' ,
,

'~"

','

v.~-~,.-~.~
~iIi!!' ,"A.l~~Ii.~

~
~'

YN'O

-~I f:il'I"IIAl,tU,~ . .., r--VVMl.~ ..

PReQINTMIo

~aE

\/IEN,IDa ,A ~'UNTAR!Tc SOSE CIElTA,


H~OS
!E;~llf'

t:~~mA'"A
~~~'iII

, S! ~P'fErlE
At. SEtJOR MA~ 1l"' 'I DE lli:AZA
'r! , " iO"

""

"BU',','~~f,:'~ A "'Oliii! S'iI" A

NE'AM",,~

LA ESPADA,

KUSANAG,'/

I'I!N'~,U'ABLA"" I "~' .. .. ", ,"-_,

I~wc;;:'.
,I!'

,;",,1 ;~

,~

'rt"'!~".~ ,1ft!: '1f~!Ii.I!'" \tIiW,1j;

ut=

SEllA
"

lOS

~ Es(l.

OLvr~rs,

\
~,

"

.'JU ,tA'J('ri1 Y '''\iitIii.;IM~ i¥~Il'I~

U,~'''''ii!

f"I~.I4""l,;,'!~
~~~1Ii

UNOS

..._, ~
~

<.
~

~.~~A,"'~~, LA I 1i!1I~~¥\VU .
F9fESTA t!N PAZ! JPO,Cif(~S
a;;Ar-·~I~n.U~·~ .u, L.LJ?' l'.~~~
~'Vii'Sl1

J-eucNO,

fflAta. 't"'I~.

;tI"\llJjI I~n/

''''0' .,,1., 0'm01


if

.C!'~~ ~.v,

AI:~! ...,. .'

!NTENU~ .. PrOR tE'LLO, IE'L


flE1 lYE DESPJDtO. ,t'EStl!' eNTOI\It::ES, NO SE ME:
u

OONTeN!I:IME

NOPWE

f~CSl COga 'tMlt'lA~

~~re

~ ji'

• ,r ~ ~I,

I . ,r - ..' . ~"..__..,._
I

rtl'f/~~~

,==~~~~~
,

~_-

...

,~'

ENTONCES, SABfMOS, QUE rLA 1t::~rJI,"'"I"'iIA ~ ~~r-I"_V'" !Ii\l!;~ ENCUENmA EN lEt. CASfl,u.,a.1 ,pe' ,'UAN~,u

YO
l'~11

.j, L",;o

es'" UN lADa1N DE. PCCA" i¥DNTA 'yo QUE TlfENE


~~'
'.

Sf AL-GOI
Wi-tC;;1 I: .:

_'.

--.-

'lNT.AS DE
INDfGeNTE.

.r

. ....
~.Il""II,l! J~ ,I .I"iI ,: v¥lE"RTO ~ AN
j

..

,.

POR' OJ...TIAr\A vezl.' /OJ...V,ID;AOS ,PE ,eLLA! :' .... EST:~


-,';.'
'•. .:. - __ ."•. . " I

l~

Ij

,,,a~!A.N·

::

iI"\I"Ii

vw II!"~:

:1l"'IiI:

rW~~1

r II, I

'7!SORO IORIENTAL MUY'VALfOSO ..

Y NOI ESTA' lEN

a CASTfL.LO"
srNO

eN lEt. 'TeNLD ,De' &UANDAtA.

-'~..ro

...

i.iSA'_~D
\.
'~

RAPlDOllt
,i~
CAsal

TODGS FUE-DA. ,·"""~,I

N,r~TA

G.U~

ss.,

';;;1"

JALGO AA4t.or
,-. r" - .", SNTfJENI'O'
"

Ir.lcf"'li " rW-v. ~ ......


,

P .4.J'ARO

IS~ ,eSe'

"'il:lIlll

A~J.'

ss

;~,tif:AA~ ~'Ji!!Z ,,;,;J. 1Iii!I','r AI: ~kiI~

I ....

'

~.

.
'

APA~C!

FAJAJ'RACO
.t."'I~M~ VWNl"i.p'\:r;;

ES!

!S'rA ,NJtiA es TO,I'O


Irr-~IV

....

ICON CUCRNOS!, ALGOI/MWI!

"""""""""1 IrU1r~"IIi•
Jl,;i ~itI!1!..

- ",: PEClHO Y
:'

" 'Ii

,_"

ZA

,;;'-"'\II,if~~

IE;;

JJlA A PASAR
~:V
A,I .J"'i"'I1 AlA "U ~'

tlEP&es'

t,-MMLrv.;:

~~

IJ:eSO
E;.-~
~i

"'I111'1Ii~"ill

,I,n,,~

,"uSAF'O
.e1l""ll"J!"W""'I1 ~1i.I

y".

VII.t'!'~~t"'!IU
[~~'lIiili

S'

1':/1

e"

'G"'u' 'N' "00-' ' ". CA' .'. 'p,·,,·,;~,-u·'

. ....

,/'

I,

'La" . .....,

.....

. ".'.

.......••.. ~

,---=-----~-----

PRIMER CONTRATIEMPO

Y,

....---c

.iNa as CONPttt6.!
"oiI!!£,-,,' t"'A."AI~ 1riiii!~W~IV!Jc.lJ'\JI
I~

~.c;
V

t!,1!!' A, .• ,U;J' U

,~~~

~t~

J "~J

~-

rt4P1.t'O A PESA~
VI;.; ~,

'~

,II!,~ f.!!;tiJ.litl.1 ,M
~'ij!

T~.!

,
.. ~
.
.
'~.'

..

, ,,~

". . t ,,-rurN..:

iJAUA VA!l

....

~.

HASLEM05 OE NE&OCI05

1'1 A&ofORA!.,
TO y YO!

~.

.~ ....

'-'0- S,leIVTO."
1

MEQU~

''VV' r: ~I;!!'(.J
.

lilA

PARAuZ4DA.'H
'~

LAs. ~NA$ y
LOIS SA'Pas"
.' _. .' '. ,: . '!iii

'''1~l!!'A-.AI.n, 'li..VI",'

-:k, '\.
" )~~ ~ .:
• • ~: >'

"

"

'Q'
'

e'

..

, ,.~,a~_''''-~I

INeceS-lTO
f'!f!It:S" ',f;.,\o;I ~ VJ'iio .~1"'\ r r\N"'" J"'W .1ff.'
.,A Ji,,~ ~.~

.iUA$Uf Jl;lli\J ,\~, .•nln'-~~

J!."

II"'\I~

,.,.~;

"~_:..;;~lJ
'!' . .

'

iii

.,.,~.'

,.

p.
~Q

,r;!!

/» ...,;11

{'

fS esor
, '

'~ lGU c
i

~ ...
'

QUe'PMArl

- :i~:I"i J,'IjI;~'

'!!,

gij

'1/

...

..

...~ '_

~~~ -.~~

,.-'':'

.,

",j>

.!'

,. ;iJ '"

" ~

,.:.P

J7?

.IS

,AlMIGCtu S,lN iRDA lNTIMIDAS, NWS AH0Je4., I'~ESOJNO 'TE SS'RVJ~ ..

'"

~)"
~
\

"

o.

HA ASSOlBII'O ~ (p LA eJe~'i~ ~tCA,De ... " ,E5E: ,ArA,QUE .. Y HA MUTADO .~.-t!J'~. iEN ALGO ,MUCHa
Ar\(s

•.

~sa~.

~,

1J' .~ rtF

.~

....

o
o

o
.

.1#(E~irA~1 Yr' I'1ir.v•. '''lfG;, ,1'APAi!:lHI",A, , ,. 1ir. ,~ "SA


',;t,~

"'vce~

~,I..,

!wN FrO'CQ '

,'!8-1l1i

.,

AYESO
r'~
:DI"IIl:!!'
QUE1:'
r

" ',' , .-: -!!II

:"I'I.i.a~1 /,Jt!! ~.O: Vil,lifl~ :~

AGUe
.

... ~

.7

IOTJtA

FA~ ~A

NOGANO

vez.....
..

4~

Uf,I

"-'t'
...

,ME ,SUPE~~.u

ssros CRfos

E~O FUE MSTANTE 1JVf'RES!ClNANlC ,

;·!'U.J!ll/~.i~ _ ~""v·"..... N" JI"\ ,lIi!ri!:' ",-, ~ \~,I ~~A,,(!. V~~llW.~

,A~.,~O,,, r~lBLE~~
ALUC,rNANTE,",.~ .... e.tA-B'·LA BLlt' .'

Sf." Sf! YAH

MENOS IML. ... Y. .AI-Ia~ QUE 'YA PASO!, VOCVAfMOS A La QUE NOS,
.1'jj~A

fi~f'r

v~

~!~ ...,.,

Asl Taros

LOS t',(AS,.,,,,,

es La

",

1",-"

,1'E~~E'u~

GUE S1J'aEN

' sueRTe'
I ," I ) • '. '.:

" QUE'

'.
'.:'

IF.

LO ,"..,J"""'I~"I"'E: "n~l.~~-I~
LEJOS,t:e' ,Mf CASA iDE:
., ."'~tiliA
'~~~~-I"l

,IU.I"iI

U"IIiIV-

l,l.l'\lIi!t"Ii~ r.~.~

.I[~~
,liIs.t.:{A A:l"'iiU
WI

I"~~flllli

Nf
~1

!l;;{I',,;. VPi.~'

rce roro ~L
J""Ii~
~ll!; •

~,V.~

MUNDCl

'YA OS, l'IJE QUE YO IN,a


m~'~ r-wt;vv

IENTfAr

AHl AUNGUE
QUrSi}\ ..

,A~S

... ~

jjCHUAA11

E~O FUE MSTANTE 1JVf'RES!ClNANlC ,

;·!'U.J!ll/~.i~ _ ~""v·"..... N" JI"\ ,lIi!ri!:' ",-, ~ \~,I ~~A,,(!. V~~llW.~

,A~.,~O,,, r~lBLE~~
ALUC,rNANTE,",.~ .... e.tA-B'·LA BLlt' .'

Sf." Sf! YAH

MENOS IML. ... Y. .AI-Ia~ QUE 'YA PASO!, VOCVAfMOS A La QUE NOS,
.1'jj~A

fi~f'r

v~

~!~ ...,.,

Asl Taros

LOS t',(AS,.,,,,,

es La

",

1",-"

,1'E~~E'u~

GUE S1J'aEN

' sueRTe'
I ," I ) • '. '.:

" QUE'

'.
'.:'

IF.

LO ,"..,J"""'I~"I"'E: "n~l.~~-I~
LEJOS,t:e' ,Mf CASA iDE:
., ."'~tiliA
'~~~~-I"l

,IU.I"iI

U"IIiIV-

l,l.l'\lIi!t"Ii~ r.~.~

.I[~~
,liIs.t.:{A A:l"'iiU
WI

I"~~flllli

Nf
~1

!l;;{I',,;. VPi.~'

rce roro ~L
J""Ii~
~ll!; •

~,V.~

MUNDCl

'YA OS, l'IJE QUE YO IN,a


m~'~ r-wt;vv

IENTfAr

AHl AUNGUE
QUrSi}\ ..

,A~S

... ~

jjCHUAA11

,QUE
~

F'iES HAS,ro(
• ~l

FEN.ii! A:~
~~~

,AIii".:.l"iiDi.J,t~A

QUE teN1~O

~UC&'A E'NmAr At. TEMP-La s,rN SER'


:e~.I'l'li"'fd.IA"""!I.'O··.. ~~,V,I"Vt.. , "': .
1Ii.1i

,NE'CCSI TA.MOS rroPA

ADEA\AS ...

y ['mv~Sf,ONES ..

Y PArA lAS
~~.I'S· H4SLA r'~~' -.:
,--' •.••. 1.1- ~

~V'S,aNES,

1 : .. ~
.'

CON NOZOMI.,

,F'UEILD ..

!NEL

[La HA

lvaD.14W

VISTO."

.' r~,

\~!
.~

~I

..

.... j}f

QUE.. [' .1
,

~.~~~

.uA'iIf!" ~

CONSI'~·"'·s"'···
1
1

sir fJ\
'

i"".
.:,.1:
.'. ~'

; I

oIiO,·_

fNTIENDO ...

NO

NO SE' to\TA

DE Pot::el.,u
NO PUEOO
it:'I

S'~I

Fe'2NUT~RQUE:' f#!UKE 6e
UJ!l~ItIJ.I"Ii"j~ I~~"",,,"""'''II·'''''~
i~

.It

"
,.,riJI

~'

( S,' CONSf,GUS

ESA E$PAI'A"
il!!'.tl!

~ [Ir'--~[
",

I'~f,r!!!! J"!IU,~ glP!l:; !I.Mi - ~


,:. LOS !.'OS~
':
.,'.

~05

.. ''''_

'':_"

-.""

".'-'

.....

JNtJI La ,FERM,fTfRE, clfSUkE!

.AlI f~

~¥.~j'.'

ItIA.iI!!

A
--.. ."
'

fNrSVDER. rn,
'ft' ....",~JIf'!Il u!~•.t! "II!"':A '--Vl.-~tfi.lIV

SASeS' LQ'
-.
"

rA~RSPf~~"

...

.. ~
\"_

• i'

.. ,'" I
..,r

es'rE SARa·
.

"'

..

,"

,FARA R!'CArGA~

RELAJANTE NOS BZA GENIAL


tAtS P~LAS~

YA ,La ,eRe'tl. SE f!S'TA eN LA GLOR#A~

U II, .t! ~J!"\;.'"II, II Jt.. I IFPrtl ~IVi'-l

LARGo YPURO
,PASAC'O MUC'HAS ,COSAs . eS·'TE

.,.,r'l!

Vl4JE, Y HAN
.. .
.

"

. HASHtMA

)!

APOYAC'O ,MUCHa

ME UABtrs,
OSESrA~

nJ

(A·"'~.'iIlil!
n'Al

UASTA NiORA.,

e (!0JAlMENTE
AGR'Ac;e:IDCt
u

""

..~

...

lYA SASES
QUE NO' IES,TAMOS
AQU{~re

OSUGACfONI'

........,1 j""''''.1 I'VI,.·, V•.

~~-

. -1&:'- ~ ~'~

~~ _~--t::::zcs

..

,;t.

/'

f
1. .....,
'\
\

NOS TeNfMOS tl""~, . ~~ WI"'-I~


I- ~,
I J

POi" S'UERTE:' II
• \"
.

-:.

,'J

'-.,'

"

LOS···· OTl-ros;······"·
'. ,"] " •...
o.

A·"

.,'

',,'

.'

tf.I"." ~ "" .- "', .. S:~" 1!NS!.OS


i!f!~; !~~

EN CJ~iO
• ::. I _

,MOOD"
_

~'~1JE~AlIlJ~ I'§.~VIVJf"V,~

II!;

' AI M,f
'!'

"

••

.~'

',:'.

lADQ'.'
,

"

,"]
"I~

.-',

A'TUE'NOOI FAi!A UN iEX&UAR!?IA

,CL/i',I'OSO

,APOS,T.G!fA, A QUE NO E'2AS UN SIAIIPlE


""

~au!r;

.
. I

".~"
!"

N~'....' 'L.'y.' ,COlfRtSJTe'u",


,"

.. ~~
.
••

..
:

,1

.:

".

.'

_.

".

L'

1i:"'I"'It"I'S:' if, ,I"'!I~ N\OV'MAteNfOS ' DE SSUte NO"es A·LGO' -, "00> E' PLlEI'A HA~
~.-~
I . . •

fUlSTf CAPAZ' ,PC SEG.UIR!'

.. _...

",

",

~.

it:

.:

..

'

"

'

. -,

,"

l'

",

-....

J"

.,." j'iU ~~ "I~ ~WM~'IIlE;~J

r E;rirr._~Vrv".111Ii

~~'oi""\iI,U,

VAyA.... , !ST.4S
..
:

EN TiCDQ
.
.. .....• -:

"
'Iii

')t'ASt ,NO fUVtSre QUE''N\OS' '1iRAR.:


I:
I'

:,"

','

"

•••••. :

.•..

~rceA M{
".;"!I,M "J '''F'''
1

V'A'~~""~
[~

.~

I. ,V"fj ,~~ l"i~ WV,· .

QUE

ClNICO QUE
V(..,~'_lll ,,., ~Vi"ilhli

A,I ~I"!II

8 51 u.e~-,"0:'::-.' ~ .....
. . '[ -.

,AI

~t.llll!iii!!''''''''' UflJ' li."'''i'''f''~WII\l(

LA

eS'~A.,.,.

: !'.!~" ',' QUE


_"' ':

' ,j':.. I

...

. '_
"

..

J"II, 1J'!J1e '~ rV ~a;;; r t;

' -HA~ .
,

..

'-.':

NAl'A ,WAm"u
~.f.III'.~E;;

.IUI,A "7.. ,£:iIl',A,IIl!""", U


~iIi

..
,

..

,,-.

. - _,

~!O ....,M,~' a;;, V,lSlC CUANDO SE'EN~TO Ii! A IPP ~.FJlt!&J"'III VII~I'.
1.;1', ,.' ~'"
~I

iNO E'S
J""V~ ..
l~A,"'A

,I

'N-OS, HA S,ENTAOO DC
"

~rAV~LJ.A!

'\

r'" ;'

. ...
'==

».

..

1F:~ce~
.
,-

':

.'

.,

...

'-

.I"fIn N=.' '1;"Il;;I5!,

feNEMOS

VISffA!

,PUSA!S,

,M,'ItAR.~
=~"'''r-'~'1I'''\f'''I1 ~n'!!I Il~V

I/)(jil)'f"!Il\'!' I~VC

,I

I£;

QUCDA eN

HASiAS MeTJro?

FAMltJA,.

AP'UESTO A QUE H:AS. ~lfIl"V\J' ,=-~ "'I"'V"I ....


'Eli! .~#"",".JlF"'!I:iI""i gjW'~~I.~ I ..i!i ~

SJSLIOTSCA DE
ILA ALDEAm

."'~. 1
t,

.. '

: _:

J'

ILa ,QUE'
Lu~''''·1

~~"'iI

y lS' ,P.fce QUE S[~, SIN SABEIl. De

GUSS!
"nl:Ii.tlt .,.I,j,
~, ~i

If ";mlirl

o
" ,

.
,

JY QUS GUfERES
POTt ,MUOIO ,QUE
QUE L.E OtGA,

YO tE GLiSTE,

0EtM4.".
. ',.1:',
" :.', I -

~\\..Ic.I! "S"CADo" . ,.
, ':.
I ."

~';i"""~

"fS,TlNTrOS .. NO FUNCIONArllA.,

VtStTAMOs, SE
v~
Hi,1
.

lEN a ,L1LrTJMO PLlEBLO QUE

,CHICOS DfSTtNTOS
r vc; UI-W: ~"
,', "

A~. . ~ 10
....

·... ."~ Y SOUJ,


.
1

~A1"'J""i

V.lirl,

~,~ ~W!~VI'

.1'1.

.LIM'. J"'i!:! V~~

A".

'I'

UN ,F'~ De' H024s"

SOLJA r:Ec.fle u~y ......v ~wc; rP1;:,' ~W~~~ escuo"Arl A LA ICAEZ4, P90
J."'V ~'te'

M"H~

'~~:T'.ti!iJ ~'IP.UM_'" Irv-rI.

PI,l8LAf ..

.I':Ii4""'fIS',~""Ail J1 AfIlWI~I.i'

P'ASCt M!

EN PIN••,.. VOYA
~-~~
. ',' ,,'

:.

.....
:',: •

.
r

ILA MONA.

..

..

'I'

QUIZAS eL. aLnJMO~u,

ill

......

r.o!l

jB..""iiI!l! J,-,~c;;.,lf'!it.~ IVIJ~, ......

'~B~ '.'

~~

.J,d.., :~ ...r:

A,(A';'SA'

...
Sf~PIE'
J"!I4' j ",t!!,1!!'

~)WI~
,I

lWt"V

I~ ~/":I!' ~"r~l .'jL,~.I"'ii ,~

f'S,TOS.,

,,'a;;:

,0.)£,

JDOM?e'
..
, , ~' ....,

STAN LGtS
.'
["

amos &'OS
...

NrfiATOS1

eSTAIt4"N CANSJOOS. ....


erEO GU!'

'TWIE'I'ON

NOCHE
i~.""

~~'-.,.' ~

,.s,,_

",--_...
-~

i:'.,:l"iiE' M~:U~l ,,' ~e;Ll' '"NT.Jt.e' A aLA.. . , .


.•
'.

'..

I "

,I

"

.,

•.

•.

-i,

-'"

sUPel
,MONO

je;'fA'

~.

AHaRA!

rrl~'
I.

M!TOO'" LA ,CAEZA EN UNA


r

S'
." ".

.'

. ~1:' .

...

•.

i"
..•.

.. " . " :'., , . " .:. ',.~ .r;


",

, .. '

;;"'!II#"'!IU~

~~c;,.

OYE... J:I eso ctI!' OO~TAN

~'

UNA

N\OVIOITA fS
~",;'!',I£!!' V~~I~
r-"ill~IVII'

,NOCH!

mAfl,("!l1

mOV',I'JTAr

TWe'QUe' ~~AIaE '--[Ii.#l~ L".. e'L.


tli

Ft!u:i! CO,N
N.·

fifrl"lliliij;~'~ !""""4tJ
lI""~if1I'Ii,,'l i"!I' lli.ii'

.1'nl::t:iJ Ai.t! 'r"'IIi::

I~ZOM~' v. ~N,(I,j· .!IIiij;·.I'I'!I,


~~

Il1o 1~"Ai ~~~

.U""S",

ASI QUE ESO DE QUE re tH~·Ct!RA,UN ,FAVORu,",

.""'1UJ Uil

M~' ~i!l!J'!I!"AfA .:I~lli···


~.~

PEDf QUe
~,
l~ ~

S/. LE

1I"!!I,1!!1 _~ ..

r.

lYQUe

ESTUP'u;:eaes,J.
YA VA SfENDO HOA).\
[~J

/BAS'TA I:'E

~ eAUJ~..
llfi .1

Et.. VIEJOf NO PUeDe' eNmArl AL. TEMPLO '.\Ii!T~ AS··' ve~'. ,IVV' ,. ".

PASA CON

..

."

'YA NOS LAS


APA~OS
','

': .·' AUNGfU:-.c· tLN"P~

EN11MI.

~I-"

'1 ,/~wc. BON~rAS .. A.t"'V jl..ra=:N· : . ~I;;II.J' II ." 1'""1


.~'j~'

ueN' J,rr1Lm.~1 Y 1J;1 '. IIiPJNI ~

JOW}, VAYA~J

iPENsS QUE
eRAlS
SOLPADOS

DEL CASnlJ..O

GUANDALAI

,M.!'

s~Far E!O

iESCONDt~ BUENO...

CLAro [QUe NO" NirNGUNO


~~

,PeRC

ESrA

VCiO

V~;~I"iL! :lI..iI'riiiII'!/o.;I·'!I~

TENE ESA APAR.ENClA

f"lifi'l ~ V-l~Wl

~LP:~
~-m:;~
U.A:Ilit~'
-ii's

FOR

'..,.

"

'ii"!Ij;li"'II~i"'V"II

~VI1~li.ItIi

PREGUNTE' POR laut.,


i~' ~.
~.~~

NO AI£

DES.'" .'

"DC'." , .
.'

MUYP'EQtJ~ fCNc;O' UNA,


,~B,rt..',L'A1t?,~ ..

POS~!L.EQUE
Lj'eP',,;A.S','
~.
,'"

ltdMo
'AfE"
..

' es,
...

"-.:_

'r.~"',"'

DE lOS

GU4~IAS
e:.t!'~·i!!',I~,1 ~~,. . ~1F'E;~~iiiiJ!p!

~ ~~~~~

-:.---~

III,..

,_

',NTsa!'SA~

HAS',LroAD~

l
\

"
Co

I
.

""-. -~
.
~,

.
~
....

:~ ...
0;;

\, ~
~\.,. I~ .•,~',
..

...••. <,

~~

\l.

_#.

Ii -, .

.. ~~\£
~~~.~

..'t'~\"
......
~~.~~

~.'

~r

~ ~,;,~,~

~"',~

r tl..l''' -FMY.·~: ~ - ._ ..

~~

~,AiII J.:1"'Ii£liILI.A .~'~

u-~v
..
, I'

"""I ,m~.~~D'A ~~ ~
[~~~ I

~~ ~

M
_

"""u'~1"'I1 ~ .V· II I V'IIj.J r"I~


. "._

iI"''Iil.t!~ M,;DN' <', VI~W~'r-:':'


. .

ENT:Ie" : ~.'- ,',:":

I,l!~)~.i!!!, .. U~ I ~~~~~~~

~.,
__ .,. ~~r."II

.. -". ~~
--

............
I~

~eriA,15
FIf.1-~'~~1

,
"

U!,;iII; ~f!J

,I i'"Ii
~.

Mt6MO 6'
I~!lt!:~"'~

.~

~~:~

~.~

~~

I ~ ~~AfiI!'
I~~I

A1&QN P,fA, AL.


'~J,.Ii'£IiJ' .r!! y: ~J1f'lir" ~~

""
.
-',
•...-.'.

es' e
.

''''iI!'''f:' ~ JIl"I."IA ~'~' ,I [nv/l'l~

W~l

,I!:'~

COMO BLLOS,

SIN PUDA ... ~

';'
,[~

(
(

J( ..
,

~[

\~~l) JJ'r't)
':~

.... ~}Uf.····
- (J.' ~

f,\
I
i\

/U ~,..,
"I.

I" /1:.,'

:_T

'::

.1

I
\:~\ l . ,/.

(:


'"

6
M.

_;
",;. .

I
11 .

~
f"'U:f VW,~l £:' 1~\Jhr:"r .. [ II
'~'.
:_" t.,

~./ti
~

~.,...
'"...

'T.eo:c::. ''''''0' v-w nl!:''-u,' ,.


"

:C~I.ES~_,)J\,-,_\:\' \
,I" ~~.~·'il~"'~.
A,A.. jr,tA

".

..... ~,

..... :. _

_'.

......... ~

..

_,

'fJ .
{

''''~ J1Vjl,"""li, BUel"~'",t.;.r1l~!!

~os
.-, .
",:
.

..

:."',

..-.

NUES·11lO [CAN\U.JC,,"

SEGUUl

yo.'r~f.~

I.pOlU '5'11 '"1' I, ..

TENGO
[GlUe

VQL;va:

A [O\SA~

..~ .~,,~ 11. .I~,··~

E'1Ii:!!
~,E;.,

M ,1f

JJ.I"'ii,u'Bf!!N!z.1 '"~f''' .
,L

~CNCANrAI'A iPE

CONCiCE.R06!

Jj~'n..l~,
.

·~A,"r~~
ki Ii:

WI[JI~. V:c·,.illiO· ~: I
[~tti

GALA':'· I···NO~ ... e

A rJI' - -.... "A C-U-;"", r-'o'-r, '-'", ·,,'':~U'- --L-' 0/- ._.-'-. I RE'" -e'" -N-···c-u- e" -TR'-' '0"-""
'po v . i, .-,;
. : ," } '! ,", ", ': •.... _. . .'...:",

"';11

..' . > .' . >.

"',..~.

~.:. ",..'

-N--·· . >.. "'..


,

..

,",.

.:

.' ..' ".."," ... "

'-'N-·-·· -e-- -s'-IP··'-'ER-··· -. A:--··-DO·-····-··-~. . .. ".. .' -'.> < - .".. ..' . > . " ... ,. .... ' ". .~ .' '.' _.,
", ....•. , _.,.' 1",_ ":' ~......
i. . •...•. : ",.. ." ...•.• : :: .

...

~.

....a:~

NO N\E .. La',It?11~··' .S.~.III


1
'_1
• .!'~

'VAS A
Ul,~ce.." ~' FV\!.. ,
J
'

.'

"

,OS'"
,,-.'

.. '-.

UN TralCO
!1""'IiI:' ,U,A.f.:.: ~1iOO

l~~rA ..

,ALGa

ASr..

~\\."'. \ . ." \ ~.,


..... .
.!;,

$,' ,ALGUNO
"" lidt!: ..,~
~~I ~ ~

se

,. .A.

,~

.... ...

PLAT~" NO P'IENSO VOLJISZ


A~~~ ~'~~riii'
Ai
ti'-Jl""ir:ili ,~_ ." (IF W1"\J ~

\
VAYA.u ,MENUDA .AL:f14RA ESrO.u
TIEN!:

.~

~
~.~

~h ....
'~~~

\~
-_

.. .,..,
""

tENTArO~,
i"""A
~~'~~

,u'O'
.. -.

.ujj~ ~~

,~fJ'£A,~

~~~~

.r

.A

".~iiil!!' Jfii.~
li.iIi!i:!'.;i'"'IIAlo!Ii mf:ib;"'II~""'" M~~lr'l~~

APanJRA ,r;.eL TEafOf'

.- ~.~j

_",;;

..

Ifrt·~fiSI~.IIi'i'li

.u A '-I'J,I.
I~

,Hl.JJ,I WI[~

iI. J\ 'IA . -. I~S~,N,QUE

I!SPECtE cPE

UNFALSO TEa.tO AF--if ,ABAJO~


..:!!.ii"'\I' -C"I ~1.1"'iI~ ~V·IP'·-· ~ II.D.' : .~"VI~

,~A

ACOMa PUN'CtONA '

a ~CANlSA'a
'.

'.'

••

_'.,' r·· '.. ......


'. .." .

'

..-

,QU!'.iU:PSi.E '¥\iit~y-~
•• 1

.i":.U'A~II'.A,~~Ll"""~N··

~"'-II"'~:t;I.

:SU EXI5,TeNC~A.

F/~
• ~~j

ce' PJECRA

l'FIfJ,TE, . ~~ '.

''!Ii''·.A ....I;o;:e'A.l_I~

""JUt1a,,~::

J.TAMBfEN SE !bfA, 1""'iIC!' ... ~A.i":.irA .. 'i!f!ti:':I' ,~, ;!VlJil!'"!i,tI!l\', 0 GttJe.=

..
• 11

,
'.,

'-..,
o
-. .. ,' •

.'

....

:::- .......: s
:'

~ ...

'.

'

"

- ...

P~ceUN

MECAN,fSMOI
ANl'ES~
,~I

rE;1P

1jlfJA :I!"W!' :i!!JAfllt ur-'V Vtl:; r\V~j

FOr

Dlle.{A QUE La ,LOS, H.ECHtCE~OS,


~ ~"""~IJj;Me,',1it ~~['f1~

CON6TK'~N

EN

eL. PASALiO.

. ·o'u"
,

'

'.

HAAY ,ALGUtE,N!

ii!oA'

1:J
r.OI1 • ':'~

.'~""'I"""
~=ryI"

,/

,r ,/ '

I'

=:
.(..' /"
'

,.~'. _

. .

"

//

...

.....___ ...............
...

!~I.1

)~

" '"

f.l

..r

~ .. J.I"JllCl"J'''~'~II.~; 5U"llll'-'....~I" .111!'iio;iI!'!I~


t

ire
',-_

', EN LOS
• •• L

'.:

":.:'

~fM,rTE5!

HI6(A COLAOO UNA PATfAtiA


_.'.' CONW' 'ta' EXGUArlt'lA ..
,'

NO Ne-JTfA.,.., PUfS IESTABA ,'-'lI'"'II"Jll;~ "';I~ ~-YE!:I'IIIII~·t.~ R! QUE NOS

Asl

QUE

..

,t-JO IE'S, ~fNDASLf


.I., ~,I'I
[~[o',

QUe Tf ACCIe)QUES
~ l.

~ I' ~
~~

AL"I"",", '¥"~VW' ii!!.e': ,I'. W U;i\,". JI"'II"'II ~.

A'L'

"M!: '.im.!i ;("!II ~'r'I-If ~Wlil


~

!~I~II; &IN ~&~

V,iIi .., I"., ~

1li:l!,I.i·B~S', '•. ;', 1lOO'

La GUE 1E ESFs.'A" ....

r:
~

.I

,..-

l/

,/

~~.
'I

l~
~ --

II~-Ir

i':'
!!!l·_-'
.._I;

..... /
'.

~' '~'
-

~ ........ ~1l"" ,.e"'_"+-="~~


~~.

",""""""",,=~,I= _:

,!'A N~A '/:. ,I'iii:!! _:"~~l

,AUN ASl,
.i!j;

"~_~_"J

~AIi,J~~~,1 U,tJiIi !Li.,v.l-~~~~'l'" .i!j;""".i!j; m;!t ;f'j!Ii'V"'Iil ~ ~li.fl"

TO,!?Q cSfO~
.:

YAUNQUE
'VI"Ii .I.iIi! ;~"'A /~' '¥~5.~1I
iI~~

HE USAOO A
I

M.w,~
,~~I

dltfI~~ Jt"IIlIf:!
t:;,£!!"F'.rIi

tUii"lt"II....,.i~I~.t!!
U"llil~,~""ilyl~

1IOi01"ltll1Iiii!~11i.o;i'.f

·V·] l~ ~.I.M~S· ,·fIl;t~I'!iolIliO·'.

~NAS.

INCLUSOI A M~EMBfOS ,&'e' M' PlWPJA FAiMILUt

ItU' f~O,SA, SW
Jf:!!!
~i.il

~A'IrlA~.;i;~~~iv~~.,.,
ii!J.1 I~

j!f:"II'~

,A 1OD.~S
!

.. OS ~CXA LA PtRA
.
I '

r- :- .:

cC!.a. ~1i!."£I[1 ~' WiP.N~IJ'~.1!1Ii

....
...
'",

,
'0.

',.~.'
~.

""-(.'-

.'.

f" ~

.,
i,

iiCALLATE' LA
~j.
S"

~.

...
\~

'''U- ~f ,~. [.0':~"" A •• I A ,

JNADA II'!". La QUE' se ,HAl H!OO AQUrVA

A SALJrl A, LA. ,I uZ··' IM~lflet6

~;·~ra~

SEFU.Lr Af'Os!

"
I~I~
.~ ~J

"I~(ij ()}

....

,',

"

J'J'SA,Yu< "I~'.. '


!II !II .
I ...
'~ ,'_

·~N··A,iC"A II ~

'!!11,

'r(l)'

..

,~ _.. ....
"

..'_

",

",

f1\

r-

Y~

,)'

:IO.r.P.:

_/
. .

Sf~ .....
E'~O ~eEO.. 1r;....p;,,1:;1 _

,A .~

\
..

-"

JQU-,'E"
c

f!fZll'!.
~

,r!Z~O'.rt
IC;~.~

.. ..,;\

'1 ~~.

'r

FERO~"" Srf

SOLo
ES,

UN CRio:.u

. ...,,-= •.
'~

-O'·:-··TEG-::··:::~-"~f PRJ.·IVV·iI!
... .

,'···

"'N'O-'~ H,IA,.e
•.•. · ~I. ~.,
! ',' .

o o
. . .

J~Mf~;";

..'

es

If·,··.'··

',.

_ .'

It; .;.

~illLo>""II' •. rr..1~ INIi.I

No te quedes con la intriga y descubre como termina esta obra


I http://twitter.com/ed_babylon I

http://wiki.edicionesbabylon.es

http://www.facebook.com/EdicionesBabylon

http://blog.edicionesba

bylon.es/

http://ediciones-babylon

.devianta rt.com/

http://www.anobii.com/ed

ba byl on/books

www.edi.cionesbabyon.es

También podría gustarte