ICENDCI IDE E"S'rulllllANTlES

UNJVllISiT-AIJDS

DE ENFl:I,,~liA

II~

!_I ..... "IIIIPrI

-

...

__

-

!"f~f.tl:· AIUO,L£ v I\CC~rs V iE~
JJjl~;!JW)

m: ~-[!l)(r

A DU:~.A S!K.
DI ,'W,B'i'iI'N i(lQ1!::aJ@o¥
n~nil1ll~~n1ll

!l!NGl~lPr

{;,lO V,C, "'$X£RS:HIB.$;.
""'I' ...ofi;..,."'!I'

""''''I''''' .

..

Ii m---rii

,i! -ijjVilliFi,i iij"~ar lIi!iill

-I~

l:t~

11!I:!i. Ii

i l'f.tI.r

IIIiNIIi!l! l«I"IIHf~.i~

JI
~~I.Q ~I
.,~ ~,!I!

~ itn!:(I'!~ "

~:o;-~'Ii..i ~

'g;",'".

1'"!li:}P, ~

~'!II'';'

~

loI-il

--

Tipos
Do's
10
.,

de JUltrg.f! nos

InreMIt) m~n~mo.enn~ dosis

mas ant Ilglenos ~nactlva dos se p~eden ad nlli rl i s trar s! mu Itan ea mente. o , con cua ~~ui er iin tervalo emltre dosls

AnUgenos i narnvad os 'Y \Miv'O:£

se p ued en ad rlrlJiin lstrar

s'i m u Ita n ea.lrJI1rent~ o (fin cua.~q r .i111 tervalo ~mlln~ dIO~i~* ute

.

r ma.S ,a11l.~g~os vivos. pa ren ~J~JaJ[1 es
[lOs 0
.
"-~

..

y

-

se pueden ,admil ni strar 5 i m uIt.tlne,a meme Q separados . 'all manes 4· semanas
'

..._--

~

,YEgC

~_n

C. .11 ~:ll''II'IL'-LA-i
~Il, . '.,I·
.' _ ~',

DE

'YACUNAR

fihil~,~:,di ,iitJ'i

I '":$T:ffl~,.;L -

_

,~:"'M.~nlUiM

_I'. ~~.
_..
&

7 9~.

'~~Cll-~,a ,r:i't,'r ~~

tJl.. ~;~~

P.nUIiI~~~

J]ge~',i19j~m(;I,,~, :s:jo 'f
s;
'

·d'Ji
..

tt~I~,1:JI.I]8 g:~.~;;'e;.it,~ ,q,u-:: p.~'e!!l"e,r~:5apara :~.5' VJf.UJ~~1i :e~eJ:t~i.',e.gl~. ~~.~,., N:eun :V,~CI!U1=:U:l'O
l ... -.~_.. _. I,;'" [I.. '~:-. -,~111'
j

,flemp!'1e
i!U:='
-,

v:;il~~~'i1
_-

e .~~,~,4a,tl,':C:~_l:9 ;
.R_QQ,::~ ~~~,
:";'.1 II!!I"'~

,lot,o,m~

dliS;t-~~,o.;rdi! ,. ,JQ~' e_J,dli~~li'iD'J~ ~utP die B(rh1m I'ra ~e-d'iid11; _
,I" ." --:-' .•.• _. •

~ ,n 0
i'.

.~~
_f

es~o,'1. ·i&e'D~;p '1~
,_,~",,,!,,,,,,,

:es O:b."Us?ldo~ :dm[~ h&':)'~3 de . J uif!'ZIes t CUII'BS:,. pU'S:: . .ev j;C~t...\!I":i" B:)ie~(t 1:. .ria d~ijl~;~n'~~~a ;.: ,ei~€I~' 4'e:~~~n, I~a.Ri\!tJ1;mj)~~_ ~..q. ciQID~ :;i gj1i;!!. reI p.Q.I ~b le ~8 til1l;iTh, 'D:~~ n~:nJsn: :.$=1 ~"Q~a!fitil! 1&1 r~ ,
p;'~e"!;
I HI·
!

;_na __'PQiliJ~t::li.fI,o, ~1Ji aQ_~~~iDdii!l ~
I _.~ I I .11 _~I~1l

.':l~-;:.*~~tqJ,~ .lis. ll",~Cll~aJc-j~ig! , d: [~l~il~~,~,' .P.i9fJ,5'fi~o,r'e,& ~J: p;!WCSlIV' bl_ 7.e
~,
!~ili:
_j1jj. .. .. ,. ~,'!I-=-

d~' tod~;

,·ori
tl?""

_Il __

E'-"y~-

-

Ii'~

'iI~n\l.,~

~

I

tn~dlol ,~' a,tltXjlio:l opiorlll.Ulrl'O'Si q~in ~,l. .o;u.1!:1If(ifQ nac;U, ~D _!1L1l~~ v~ ~~~~~Ub}f~etra -~:!"JII~r~~diJ,,~~ 'U' t~d h~ilC'~~ d.d (:.ib:ll :i!~ liar.Q, ~',~r; ~p'. [I' ~ '~·~-1I
r ~
"!"'!I ~ ~': ;. ,I' .' 'I' I I

".

'Il

... !..

.

__

.'~ 0I';_i'!

~

-

.11;

i

1'l'~~"'II_'1

~

'In~~"

".~

_

'''"j

~r
"!I II ill'"
I,. . • [.;'..

,1"1

I

,*~
~ II

"II!!

...

1 ~~

r.

~
'~:.:

:5JJ:i
:, -.!

d~Qd;os .eR R,'tlJ:!I,n.tc $,e.i ~,i}t;~,b~e, '~;n~g;::n i ci ~~U" ~ d~!ii ~l
_ • • _'

~I..- .. .

f~Q~~I!,nld;Cil,C) lOrf p
"':'

q.;!l;e' pOI";

mla 1,1ll c

~;I"

~

11':-' .i-.. :0 ~G'nll#ita n'CJa dt1.'i!:.",i,lsarC:::it'\l, IE'~'P!!C;I!!~:I ~-blll'riil! ~.41,

'todC!
. .• ...:

€~

[p!leb~Q1i.e 'i~pO,oo.e'lld~
'I"l ~ ._. • •

.,

~

.;;

.~

.

..'

....

':.iii'.1ii

-,

;,;.'

1111

:l!:J~e:',i1CI!O
-" ..

a,' ~Q'

.',',...

.!...

j

-_~

..;;

~

r.

-- ------~ -~ ....._.......

lntram US(IU~ar (1M) S u be u tan e a. (SC} In trad erm lc a (10)

--

ColoOl..ti.ltn. de
aceesos IV

.TJ"8S P8$ 0-/ PI"nces a lId ell to' 1IFI"'e" "1I6~·t"ras " ,;;:.1: m ':10
11.. " • !I..II,IIO...:!!!, U.:l" ,..)

I\4~,ni UI ea I1i do p

Reeneapnehand Cheque ton
9:gtljaS' "1 Q Uj,o'
Otl."OS
"

:£ nl.

0

o

V;Oi

aguj a:s : 6' (j/~

I

aguj: 3JS en 'lUI padeute: 2li" '0/'0

'4°/ii

Mane] 0 de'
equtpos
'5'%.
DeSC"91'te

lle~~:il; ando ~f.ral'ea~ d e

Umpiul1

Iuadecuadn
]0 @ib

10 %C.

Du_f.'ate el d escar te de
•.•. '1 •••

Trans perte
de1l

punsantes
13 Clio

d~rn i"ta'd:olt
4°/Q

DBlE:TOIS ICORT,ANTES, 'Y' PIU N,Z,A,N'T'E:S

Al'to riesgo, pa,ra -I' tlra b_aJa.. d-ores d-e ,,8 sa 1- dl as i. ,-- ","' ", .- . .,~." ", - ';' <.~"" ._ -I' u,_ - ..--- --- . .iiid- d- d Ie pro_ I' por SUI C'81Ipa'CII_ 8: _.~ ------d-,UC,lr accldentes personales Y ,8
!. : I"
,",. 'I -.,,'1:. ..~. ,'",': ~' .. •

1- ,- . .

'.'

."

.',

'..

'.'

,

t..

.,

.

.,'.'

I Iii_

I

terceros

.!

No' cause dafro al paclente

.' No, cause dafio al trahalador de salud
.' No cause dafio a la comunidad

3:)'1
]3iA.~reroC:iff l~~
• •• • ~: 10

q9~ril'ut!~
~iLUUlf!..[JVJo?~

..:t,~~

......",.

LAVAD'O DIE MANOS,
-

-

-

-

--

6JEL ~IL'CO,IOLICO
~

;SOLU1CJ:ONES . A' B'O" 0"5" AS(
.: . ", .. .!~ .r ~
", ", .... ~. '",

," ~",

'i

lnsulina adrnlnlstrada a 7 ~ nil· Ilugar de vacuna OPT con! 21 "_II_',c
l.~ ~_

ICENDCI IDE E"S'rulllllANTlES

UNJVllISiT-AIJDS

DE ENFl:I,,~liA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful