Está en la página 1de 2

ref:BancMundial40anysdespres/JVC/25-12-2010

Banc Mundial, 40 anys desprs (English version bottom) Tag: World Bank, TGV, Catalonia, European economy, Rail gauge, Spain, USA, France, RENFE, SNCF, Euro Disney, La Vanguardia (LV). En els anys 60, el BM volia convertir el port de Barcelona en el port de containers de SudAmerica, collocant un tercer rail a la lnia ferroviria Barcelona-La Jonquera. Manava Franco, la persona que va dir als catalans sels afoga amb leconomia, i el director general de RENFE, Leopoldo Calvo Sotelo, va complir aquells designis, ordenant canviar les vies de fusta per les de formig, i aix es va evitar la connexi amb ample de via europeu. Era la seva responsabilitat fer el tercer rail, i per molt que el defensi Lpez Burniol (LV 20-112010, p.32), Calvo Sotelo em recorda el llibre que ha escrit Marina (La inteligencia fracasada) sobre la gent capacitada que sadhereix a lodi i a la destrucci. No s lnic que veu i no mira, Juliana (LV 25-12-2010) tamb la pfia en aquest sentit lloant els beneficis que venen de Frana. Del pas ve cal recordar la destrucci de la llengua Catalana i la seva cultura en la Catalunya Nord digual manera que van fer amb el Provenal, la filloxera, les penries dels refugiats del 39 al acabar la Guerra Civil, el sobre cost de la MAT, i la negaci del Catal a lEurocmara. Pars i Madrid sempre estan dacord en destruir Catalunya, noms cal repassar la historia. s grcies a lAmrica del Nord que hem tingut a Catalunya la modernitzaci elctrica, la primera representaci diplomtica dels EE.UU. a Espanya, el voler el BM fer aquesta lnia frria ara part de leix del Mediterrani, i que EuroDisney volgus installar-se a Catalunya (ho va impedir el govern de Felipe Gonzalez). A cap catal no ha destranyar doncs el silenci institucional per problemes dagenda.en lobertura parcial daquesta lnia frria cap a Frana (Figueres-Perpiny) si ho comparem amb el show muntat a Valencia per lAVE que va fins a Madrid. Aquesta crisi s un benefici segons David Young assessor de Cameron, i de fet ho s en aquest sentit. Lactual crisi econmica ha fet possible el que va evitar Calvo Sotelo. El tnel de Figueres per on han de passar els TGVs es va entregar el 19 de febrer de 2009. El Ministerio de Fomento no t el deures fets a dia davui, i per lendarreriment ha de pagar compensacions superiors a 50 milions duros i prorrogar la concessi ms de 15 anys. A laltre estat jacob li passa el mateix, per no han de fer obra perqu el seu ampla de via de lnia convencional s europeu, per la SNCF tamb ha de pagar pel tnel, i aquesta s laltra ra destrenar la lnia el 19 de desembre de 2010. La soluci ha estat trencar el sant grial de lAVE (Ancho de Via Espaol), collocant en la lnia convencional el tercer rail, que s el que el BM volia fer fa 40 anys. Amb aquesta decisi shan assolit dos objectius: el primer, comenar a fer rentable aquesta obra amb 1 any i 10 mesos de retard, i el segon, millorar la competitivitat del port de Barcelona. World Bank, 40 years later In the 60s, the World Bank wanted to convert the port of Barcelona in the containers port from South America, placing a third rail to the railway line Barcelona-La Junquera. Governed Franco, the person who said "drowned the Catalans with the economy" and the CEO of RENFE, Leopoldo Calvo Sotelo, fulfilled this desires, ordering change the wood railroad ties to concrete, and so was the way to avoid the connection with the European rail gauge. It was his responsibility to do the third rail, and even though that Lopez Burniol (LV 20-112010, p.32) defends this man, Calvo Sotelo reminds me the book wrote by Marina (La inteligencia fracasada) about people with intellectual capacity that adheres to the hatred and destruction. It is not the only who see and not look, Juliana (LV 25-12-2010) blunder in this respect lauding the benefits that come from France. From our neighboring country we must

ref:BancMundial40anysdespres/JVC/25-12-2010

remember the destruction of the Catalan language and its culture in Northern Catalonia as they did with the Provenzal language, the phylloxera, the hardship of refugees of 39 at the end of the Civil War, the extra cost of the MAT, and the denial of Catalan language in the European Parliament. Paris and Madrid always agree to destroy Catalonia; we must to review the history. It is thanks to the North America that Catalonia have had the electricity in the 1900, the first U.S. diplomatic representation in Spain, the attempt to have an European rail gauge now as part of the Mediterranean axis, and Euro Disney wanted to settle in Catalonia (it were prevented by the government of Felipe Gonzalez). It doesn't surprise to any Catalan the Institutional silence "for scheduling problems." in the partial opening of the railway line towards France (Perpignan-Figueres) when we compared with the show set up in Valencia for the AVE to go to Madrid. This crisis is a profit according to David Young, adviser of PM Cameron, and indeed it is this. The current economic crisis has made possible what Calvo Sotelo avoided. The Figueres's tunnel, where the TGVs must pass, was delivered on 19 February 2009. The Spanish Ministry of Fomento does not have the homework done today the TGV rail road is under construction until well after the 2015, and the delay obliges to pay a compensation in excess of 50 million and extend the lease more than 15 years. The same situation happens to the Jacobin state (France), and they have international gauge in their conventional lines, but they have to pay for the tunnel, this is the reason why the SNCF start to operate the line on 19 of December of 2010. The solution has been to break the holy grail of the AVE (Ancho de Via Espaol), placing the third rail to the actual rail line to have the international gauge, which is what the World Bank wanted to do 40 years ago. With this decision have been achieved two objectives: first, to begin to be profitable this line 1 year and 10 months late, and second, to improve the competitiveness of the harbor of Barcelona.