Está en la página 1de 16

Vicens Vives

~I""II

Educacion Primaria
D. MORENO ROIG
Coorcmeocn; M. C. RODRfGUEZ JORDANA

lengua Castellana

Ilustrado par: GI6ria Fort.

E~ Ie H oro Cl'o-f (•• rn " rc~.s.o pn pcl l.!"CO 16,HicQ ruciclu b toe ~. em' r j n ras exent U s d eo elemcn H)~pc sados sol ubl ... e-n ~sconmm inn n loC:\ tl'je'mo, ,:'\rHinwni.o ... LrSc1nir:Q. Daria. LadmiQ, ,C .... umo~ l'-'rcn.... urto y :;'rt"rrl-o), que cumplen con In l)irccli.Vtl Europeu 8813i8lUE. $.C~lll1 ln nurma U~_vi5udn ENn L Ilwi.trndon de lu cublertru lUlrrn

Primera cdlclen S 'l:unda .Illmpr..,s16n, 2008 D"p6.it~ Legal: 3. ~2_1GS·200S ISBN: 978-·S ....316·76I)G·3 •• - de Orden V. V., AOH

n, MORENO Sobre Jrt parru literuria. OM.· C. RODRfcUlOZ Sobre La porte lirer.!U'fa.. o VlCI'.NS VIVI;$ PRThtARJA, S.A. Sobre I. presenre cdldcln semin e! art, 8 del Real Decrero Lcgislarlvo
(I

1f1996.

Db",

I1fU'Cijida por el RDL 111996, de 12 de ubril, per 01 que se "v,,,eba ~l Texro Rcfundldo de In [.uy de Propledad y par In LEY 23;2006, de 7 de [utin. l.QS infractcrcs de ID~ derechos reconocldosa tavor d.coldtl.ll':;Lf0 buneficinries del 0 pcdrsln ser dernaudndos Je acuerdo con Ins nrrfcutos 138 a 1.. 1 de dieha t.c~' Y rodran ser snncionados COil tu.s penns senulud.a.s en 100 artfrurcs 2:70, 2i 1 ). 212 d~l C6digo Penal, Prohiblda hi reproduccidn 1011\1 (I pur ial I)Or cuulquicr medic, incluidcs I~ ~i"Utm3$ l:'.leclninirQ$ de UI11111CII..'l,'J3je, de reproducrien, :lsi COmo el ~.nn-"lUjcmo inforrn8rlt;;Q. Reservnde .1 t.o\lcr dellSdiuu el dcr .. hu du pre:!HOimu plYbHco, ~!tj;uiler q cunlqule r- orra rOn-fin do cusien de uso doe este ~ ujumplnr.
ItUl.:lcclual

lMPRESO EN llSPANA PRINTED IN SPAIN ~:diw(i31 VlC"ENS VI\'ES. Avdu, de SaITia, 130_ 1::·03017 Burcclonn. lmpreso pur GrMi~,,' rNSTAJl, S.A

(y(7

mdiruma
f/

G+ J

E n, ~ ~

cu.a.dvvn.cr ~

1f'

hln,w., ~.

TamJ,wn,~~
~~~.

>\.lIIl.O"

J~,I

.. ,,
I
I' ~

..
I

~ ,,~

,"_,, , "

..

'"

.., .. ..
f,

, ",
I'

.. .. _'"
I

• ,,,..

f, , ..
........ ~

t, , ..

.,._

I ,,...

..

, ,,
I

,"

..

i, , ..

.. ' ..

i,

I ,, ..

.. , .. ..

..
I

4""". "' ' .. _ •.•.. __ ._,~

~,

. "

•.

~ .. -.-. '-.'~:
,
,

cr

..··..1·1_·· c··:..·· ..··· _


.=0
I~ "

~--.,~!;~:--------------------

'"

.. ~

"I

,- ... ",

"

....

,-~

3
---;""""'!--"7';-j--"':T-=_ ': t· '~~~.
I •• :.. :

--...-,-- ,,';:
.1"" '--I~I

'':-i~:

(:

::

...:. :
I

~'

--~J~

I ••
H

.t; 1•••••

to,

1..,-'

....

.....

......

..

;f;m. F'mm~mm1fL
~ ~.:.~ -----rr. ~

··xc:==·~

....m .
•• h ••

•••

..... _ ..... .~~

···.~~m

" f:

.. ... (:

=rru:t=~

...............

TIlt
....~., .
TJ1J.)'- JUA~ 'YY1f-lr----

=m_===-_._ _ ~= =.
.......... . ... ··~-m:t=mrr
~ .
.. ....... I. ,., II •

=:=:=:=:=---:-=~=

_.
=='

===~~~---==
... j ., •

,
I

._.
..

...

.... ....
1 I

...'

,"
..

, ,
I

'" , ..

,~ ..

...

, , .. t
II.

,.. , ..
'\

...

...

}' ,,

\1 , '

.. , , ", ,
I

..

",
/ I,

,.. ....
'

'I...

,
II

• ,

.. ,"
'\

I'

"

..

II.

/ ...

.. .. .... ,II. , ,.. , ,, .. , ,, ' .... , .., , " , , , , , " , , , , , , , ,,,, ,


'

..~'
I

I I

....
,

.... <.'

_"

II

......

L-----=:=±.=.-__t:- ===...~.~ _ . ..==.= _ .. ~ =


!'"
H.,
. '.... , ...••.•... u

!"UH.
'_..;..

..,

,.,....

'

....... • __

.....f....... .r:.... ";:'"..·.,.:f=.=~j~,:.;:_.=~~...!rC:. ..'':r...... ..:..._._.:_,·


--..............I..·.

~"''"

-;:.---

'::

., .....

~~ ..

---I

.-:---1 .
,

2..
. .........
,

'.~~~
,. 'y1I"

:,,1

....

.. ...... . _ ..
.n.,. .

..

..

.
..................................

.................
~ ·,,·· .. ·Ei. ","

...........

u···.•. u ...•

..·....0·······..·....·..

c:

.........---. ........• U··

Pi!~ " '- .~~mm=i> ..m~::Pi In ·--fK········


"

m..'

Pi.'.' ~.. '.'.'.

'.]i; -.-.~; ~

...- ......

..

. -.... .......
,

..

,....... .

..

-----

............ ..........-----

....................... =------==
• ••• ~.n •••••.

... " '5'

",____,_"

»v:

...... >.:-;" .....

...... , :':.' "."

~.' ...

. "-

~.._t'... _ ,... , .. _ 'w;· .,.~


-_ .... -i'~..,
I

.......... ,~,

,..
.._",~ ... .... ~ ..

a;.--

.. *"~
.. ",I~_~

'---:-.,..... ~

__

'J'-t
~.

,no..

• .•.. ~

'5=

======.==-:== =..
.•.• u .

";i--klMLrT-~ ....
-

....... ~==--k'?J>!~~
'

. ... -

".10

.t •

.............

.... .....

'

.r ' ....

Jf>,

_
I I

, , ...... ,,' ,
,... , I l

-,
I

,-

'.... ,.. .. .., .., ...

_-'-

,1

: ,.' ,

Ir .. ~

,.,

...~ """."
:.

...... ~ ..... ";


: I

i""-l,..f~
1

}- ,--}..~
L

..

':

~ ;..

:E

.. _ _ _, _ ,

-6--' .
'.
__ --. •••• • ••••••• , •• ,:.,

~.
I

,._~

I',•

~. I

.... ~_' -_4

,
" I 4_ .. ·:. __ I .·.., ...
,

..,.,,;-.

~I....

l~,-

••

, •• ~,~

'~""

I~"<'

=f:_-

- - , ..

.... "·'''·H.··
• ,

•• I'

'........
,I

,.__ _.......;.__~---=._.__ :~~


I

t..':,~.__
"I

• I'.

., .",
I I

,. "
I
.. , ,I

• .~.
• : "

,_ ' .._,
,"
I

,.,

..

~~L--I__.'.._t_
,I

.""'----,.--!~~ ..

----,-.

,.

-IC~

__

oJ

.. .. .. .. , " ,
I

.. .. ....

.. ..

.,

I"

.... ,'" ....


..,
"'_,

.. ..

.."• ,,

I

- .. ..

",..

, ,

.. ....

, - .. .. .. .. ,. .. ~ .. .. , .. • .. ,. ..--- .. .. _ .. .. ,, .. ,.. .. .... .. ..-- .. .. .. .. , .. , , , , .. .. - , , , , .. , ... , •.. , , -_ .. .. .. ,. .. I

.. .. , ,, .. .. .. .... • ,"
I-

.. ,

,
...

.. , , ,..

,""

..

.. ... ..
I

,.

...

t I

.. .. ... __

,...--

,,

R~~~
_T __--:-

=I:__

-'L-

__

+
,

't
,, -', -'-

,
'--

-~~---~--~~.
~[ ",

,... .... .... ·J--"1---J---+----:l--jI--+--"

"

t'

"I

.~

....

~I

" =r=-------------~:~~~_-~~_- ___

··t-----

._ .• ',1

: .....

.. - ...

-.

,~ .

~I--~-r

'~~.--~',~.

__

--I ~~'

~-,

'--1---',

.. ",

~--,,"

..---

t--

"'ct'---..... .....--.-,-~"-". : ~·---r.~ "": , , , : -__ . :..'__ ',-,,-,~ If'

• --0'_ ~''--_'-'-'-' -'

_~.

'I

~'c....::,,--='_,_'--"-__

'!

' !-.~

--U --

'f) ,

--------

"

,.... .. ... ,J!'


"

t·~~~~ · :'( '.


,.'

I,

If

....

, I'\

,s

,,_ ......
"---'

.._

,
4

..

, " \. , " ',---,.


, f

""

.---,..
#

.• .
\

,..

""

.. - .......

' ,,

...... , - .... ,

--,

.. .... - .. ..
• ,, ,.
'I I,

J !"'"

'-_,..

~ , ,, ,,

, .. .... _ .. , ..~._-- .. "


~L

• " ,
\

--

...

.. ... -_ ..

.... _ ....

"l1li .......

"' .. ~'"
' ...... __ #

,':

4IJ--,

,,
" ... _---

.:

, ,

_-.,
,

,I

, ,
"

.. -

-.-.

R~'I[~
. ;; :: -- i---~_-:-; -~ - ~--~_-...-; :_: --L--'- __
0' •

..

.;:

'.

::::--.~V.--~V~·TY~:.·~Y~T.-4·
"
I 'j '"

t"

FLU "'fU&

"'&"

Feu;

-0-( _.C_._,__
-

------,---;.--..:'

~•

...... c.'_._....!.-c...

: _

E_
---

R~
"

.... , .. ~!. --"' _.. 'o. ' """ .. .... .."'.. ....... - .. .. .. ""' .. ----...-""" ~ .. .. .. .. .. .. , ,.. .... ,.... , .... ,
•,
I

.. .. .. :
'\

,'" ~ .. ..

,#

.. .. ..

I \.

,..... ..
I

•1

.. .. ..

;I

.....
'\

...

,~ ..
"
I I


I

".... .. ,

"..

"..

.. ,

fI''''''- ..

,
I

"

1 I

if~~

<'"
\. ~-'

...

'"

'\

,
I

;I

,
I

I I I I '\

,
I
J

'
\

"

'

'\

I 1

I'

.....

_ .. " ..,

.. ..

,
I

'

.. ... , .., , ....


",,,

t \

".........

,
I

"

",.

....'..'

,
I

_ ..... ....
\

.. ,

.. .. .. "'
...

..

--

'\

.. ....
...

• .. ... _, ... .. ..

.. ..

·· .:,:. ..... ..:


,-~

·~e~·
1-'"

----

!E
. ~.. '
.'
I .. I'

-.,

••••••••••

••

&

-.,

•••

~HP~

••

'E';______._

_.m"

_
•~ I'

~ •••

# •••

'-

•••

----~~~.,

_._.,__

I .. I'

" "---,,
I ~..

_._-.I".

..
;

............. , ~ . . .. . .,

.. ..
1.# ...

~_-L~

___

..

.. Ui3J& [t ~ ¥

_.

,.. ,
I I #"

,
I
I

, ,
I

•,
I

..

'\

~
I

,
t

,
I
I

"' ..
I

,'\
I I I I

,
I

,.. .. ..
'I

I I #

..

,•..

1#

,I

...

,f
;
OJ .....

.. ...

.. ,. "...
'\

II

,
I

,
... , ..
J'
I

..... ,,'

",

II

...

'=S0'

··· .. ·····1 ···


~_
I ~

---i~,:·---~ t.·:'__ .. . £
.... -,,,
••

··I

~·H. ,.. ~

~ , .;:.... i_..:_' __

i .. ~.;

·~lo- .. ·,:,

t.-...

~;:~
I

;,

~_, __

... :I-_;,£--I
I

••••

\'_';'

.,,'&;/ ,...,.,.,., , ·. , "", ' .


{.. r~~ r.,.~ ~ .
.~ , •• ~' .. ,J;, ~",,,,~~,
I ' I • I

,,·······"1·.···· . ..···,,·
~ •

·
_ _

,._ ~

1.........

~~
.'

'

r:~~~
I.

It

It

Ii'

..... I~

{,,~

..·'8·..·.... ·........ ·.... ·..........··........ ·..

=_&_.,

--.-

.._

_ _'_ - _ _ .

••• :

•• ,

••••••••

______

~_

,f

-:

__

~~

__

_._

·Ji'~'

:-.t, i---\ ~\' \~'_____j'


"',,' I •• '') ,

.I.~i---I"
••••• , '-'

•••••

\'

-~--

----~.---.. -- .. <---,,---.~
,,. I" I ~ I

'-.'

"'.'

~,:,

t,.

.;.

: ..~

---"---

: "':.,

~~----------------------

I ',.
I ,

'

"

••

,. ,'-, ,..... """'" , " ~" •••• "


I"
,. I. ( 1 I"

,.

I,
•, ,. ,

1'1,

I'.,
, ... ..

. , . , .,\Q_~-~
~~

,.-,

# «r

I"

'"
I

.'

(
I

'-".' --.......c
((

)' ,

" '1

I
'. ,. " '" ,

'"

,
'" , I

/:

'. ....
' '

l#

....

I....

.. ,.

'
,

t' ..

,I

"

',,-,'

"'.

,.

..

I,.." I~,
,

'1'

I"
"

.. .. I

I"
I

..

'"

,.
I

,
I

,
I

c; '1 ,. I

I '"
,

'" ' 1

...
I

• '" '"

'" ... ...


_

$)
,

"

"i

I',
.,

'...

• 'I

'~ ..... ~

/.

,,_,

....

±f_..__: --;---': ,,'


.< •.•.. , ...

R~~~

,..

...~

f
1

,.

'

'I"'~"

'I,

~-r.
I

':

~'.

Pi.

tt
II ....

v-

..'£ffl:..,..... .. fi..... ..f1iL 'f10 f ·flcr

~E_'_·_.i..~'.__ ~,-_---_._ __ .

~ ~ ... -:-., .. ..
--,~",~-~~.J..'

:__

.
~- __

'--

....

--._ ••••

•.. "-.-,,.-

,, "

,F·_

.. ~~.. '

~.

Ea:=·· .......•.

£~·.·*·E =XcrE.3~, .. ~

10

3 .... - - - .
- - _I

I-

•f

-.
I

1-

-.

I' ....

-.

I I

1-

• - - - _I

I.

~~

.~ :
-L

..

"t ~~

...

-,

.'

I"··

...........: ... ..... ~


~L',

'

~~ '

",

. ~~ ~
',

._, -::.:...
__ ~.~
...... • I

..... ~ ", .... ~.~.


I # I I I J ~

'"1-,
I '\ :'~

.... ,

~',

~'

.. -

······.'110,

..

r~r.. ""

~.

I"I ..... -~ .....

' ......

)'.,

4•

"

"

"

once.

11

'1

R~
",'
.. I I '

, , ,.. • ,,

,
I

.. I
I I I ..

.. •
,I

s.'

.. ,
I I

,t'

.. ,'. ....I'· ,.., • , ," ,,,'. ..,.. • .. ..


,I

••
'\

.. • ,
I I • I

,1

..'
I

,t

I' I

I I I

.. ,.. .. ,

.. .. ,
~ ...
I

. ., ,.. .. • ,. , '. , •• '14 ,I
, I I I, I

,r'

~"
I

D
~ ~

...

..
...

r"...... .. ..
"
2

,,..- .. ..., • , ,,

"

..

I '\

.. ,
"..

\.

.. ..
.- l1li.-.,

.....

..

_,

.. .. ,..,

..

....
.. ...

.. - ..
"_""

"

I
'\

'" ,

,..

...-

__

... ......

_.

..

, .. .._ .. ..
I

",

: 1.
, • I_I

(1. :'). : L
... Ai
~I , 1 ••••••••••• ~ .. ~I

1.

:~~~
f4
••• _ •• 1_ ,

t ."

!..,t •••

,';--,!.. J•...

ror ••• ~.

~ ~f~_ ~ 'F
•••••• r" •• :.,; .. ,: •• :~ _ ';."_':'_':~~'" '"

~ ~~ ~ ~~ -~ ..
"'.,

.,> '::'_':~' _ :~..;,".:.._:~ . .. .


.. ..(. .. .. I.

_ ___;,_"-- ....... ~

.(---11:"---:-': --l~i-*!~~)'~~--;.. 'i


I ... ,~~ I

........",:.,
• A
I;

'11'

'"

.....

, ••• j"t •••••••••

I" ):

.",
I

12 doce,

.. - .. .. .... ..
;>

,
I
\.

,I" ..

, ..
A

- .. .. ..',~ ..,...,, .. .. ,..,c.... .. .. , , .. , , ..


,. ..
\. \.

"

, ..
t

\.

..

,
\.

f I \.

I I

\.

J
\.

~ -'

..
'

• .. ,. •

.. ,
;>

.. ..

, ,

,
I

.... .. .. ~ ....... ,.. ,


,\ \.

..... ..• ""

• ,

)
/

.'...... ,.'
,,', ,
\.

.... " ..

.. ",'" ... ... .. ..,,. .. ,, , , .. , ..


\.

..

"-'

, ,
I

;> ..

\.

, .. ,. ..... ,. .. - .. • , .. .. .... , ," .... , ~


t \.
\.

.. - - - .... .... ..

, ..
I

\.

"

\.

.. ..

" ...

',
I~

....
"';""
I

••• : •••• .i ,_ .• '".'

.,~."..
,~I

I., L-_~ __ ~L-_~

~-I~ __ +:~t,~,~~~
__
-J __ ~

,'10.

__ ~:~'~~~: ~i~\,~~~·~.~.
,i i __ .' ~~ ..' I ~~
~I

".

• ','

",

I'"

....

~ ' ••
I'

............,
',"
I

••••

'
" I

0 ••

':

......
I

t'
:

Ii ,I ,L-~,

'r'~ \!
b..-.

Ir:e;

ILL

lLU

'rtrr

'T12/

TID'

"1"

'r,.'

,.

,.,

1",

.,

~."".-,,.'

,.

"

vr :

u.'

" .....""

,.

__ ~~

~--~~----~-+----~1---~--~--~-1----~~.~--~-:~
~_~ ~ ~L__ ~~ ~
~L_ __

,'~:."----.
I I

",

..I';'
JI I

"... I.
j I

r~-t.~---, ,.H •.. '

'"
I I

. •.,.,._:----;~{~-·---I I I

"..

'"'I

... ..oC. •

,..........

,~

~,

~....

,......,

,F ~,.- f. .E, r.=.... ... r.?- f. ... f .....


.titece.
13

,.,

...... ,
t. 1

~ .. ,.~ ,
\

)
,.

• ,

• ,
..

,.

"'-

..,
J I I

..

,.~
I

...... ,
I

,, ,.....

.
I

.. ..

,.
I

"

...

, ,
r
# I

t.

,.
I

,
, II

,. ....... ,
I I I

.. ~ ..

, ,

,
...

,. ~ ..

"_"

,
",_

.. ,

, ,
I

....7 \

>.

\\.~

"

..-..
" ,j--..!.-

., ~\

:ri

:x:cr

-=~tJ~==~~~==~~~~~ __~.~,.~~~ , __~.,." ~ ..


.•••• , •••• ~'r

."

,,~

-..
"

",""41'

,', '
~t ,,,

..

,.,

..

AOO

14 ~