HTML Bible

Home
King James
Bible
Frames

Bible 
Concordance
King James Bible
With Strong's Bible  
Concordance

Easton's
Dictionary
Naves's Bible
Index
Torrey's Bible
Index
Download
Software
Purchase CD
ROM

King James Bible Concordance Index

Hebrew
Concordance

1 ('ab) to 10 ('abaddoh)
11 ('abaddown) to 20 ('abattiyach)
21 ('Abiy) to 30 ('Abiyhuw')
31 ('Abiyhuwd) to 40
('Abiymelek)
41 ('Abiynadab) to 50
('Abiyshuwae)
51 ('Abiyshuwr) to 60 ('ebel)
61 ('abal) to 70 ('oben)
71 ('Abanah) to 80 ('abaq)
81 ('abaqah) to 90 ('Agag)
91 ('Agagiy) to 100 ('agmown)
101 ('aggan) to 110 ('Adb'el)
111 ('Adad) to 120 ('adam)
121 ('Adam) to 130 ('Edomiy)
131 ('Adummiym) to 140
('Adoniyqam)
141 ('Adoniyram) to 150

Greek Concordance
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚ
ΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥ
ΦΧΨΩ
1 (a) to 10 (Abioud)
11 (Abraam) to 20 (agalliasis)
21 (agalliao) to 30 (aggeion)
31 (aggelia) to 40 (hagios)
41 (hagiotes) to 50 (agnoeo)
51 (agnoema) to 60 (agoraios)
61 (agra) to 70 (agrupnia)
71 (ago) to 80 (adephos)
81 (adelphotes) to 90
(adiaphthoria)
91 (adikeo) to 100 (hadrotes)
101 (adunateo) to 110 (athanasia)
111 (athemitos) to 120 (athumeo)
121 (athoos) to 130
(haimatekchusia)
131 (haimorrheo) to 140
(hairetizo)

1

('adarkon)
151 ('Adoram) to 160 ('ahabah)
161 ('Ohad) to 170 ('Oholah)
171 ('Oholiy'ab) to 180 ('uwbal)
181 ('uwd) to 190 ('owyah)
191 ('eviyl) to 200 ('ivveleth)
201 ('Owmar) to 210 ('Uwphaz)
211 ('Owphiyr) to 220 ('averah)
221 ('Uwriy) to 230 ('azad)
231 ('ezowb) to 240 ('azen)
241 ('ozen) to 250 ('Ezrachiy)
251 ('ach) to 260 ('achuw)
261 ('Echuwd) to 270 ('achaz)
271 ('Achaz) to 280 ('achiydah)
281 ('Achiyah) to 290
('Achiyma`ats)
291 ('Achyan) to 300
('Achiyshachar)
301 ('Achiyshar) to 310 ('achar)
311 ('achar) to 320 ('achariyth)
321 ('ochoran) to 330 ('etuwn)
331 ('atam) to 340 ('ayab)
341 ('oyeb) to 350 ('Iykabowd)
351 ('eykoh) to 360 ('eyaluwth)
361 ('eylam) to 370 ('aiyn)
371 ('iyn) to 380 ('iyshown)
391 ('akzab) to 400 ('okel)
401 ('Ukal) to 410 ('el)
411 ('el) to 420 ('Elda`ah)
421 ('alah) to 430 ('elohiym)
431 ('aluw) to 440 ('Elowniy)
441 ('alluwph) to 450 ('Elyada`)
451 ('alyah) to 460 ('Elyacaph)
461 ('Eliy`ezer) to 470 ('Eliyqa')
471 ('Elyaqiym') to 480 ('allay)
481 ('alam) to 490 ('almanah)
491 ('almanuwth) to 500 ('El`ale')
501 ('El`asah) to 510 ('alquwm)
511 ('Elqanah) to 520 ('ammah)
521 ('ammah) to 530 ('emuwnah)
531 ('Amowts) to 540 ('aman)

141 (hairetikos) to 150 (aischros)
151 (aischrotes) to 160
(aiphnidios)
161 (aichmalosia) to 170
(akaireomai)
171 (akairos) to 180
(akatapaustos)
181 (akatastasia) to 190
(akoloutheo)
191 (akouo) to 200 (akris)
201 (akroaterion) to 210 (akon)
211 (alabastron) to 220 (alektor)
221 (Alexandreus) to 230
(alethos)
231 (halieus) to 240 (allelon)
241 (allogenes) to 250 (aloe)
261 (amathes) to 270 (amao)
271 (amethustos) to 280 (ametros)
281 (amen) to 290 (ampelon)
291 (Amplias) to 300 (Amon)
301 (Amos) to 310 (anaboao)
311 (anabole) to 320 (angnosis)
321 (anago) to 330 (anathallo)
331 (anathema) to 340
(anakainizo)
341 (anakainoo) to 350 (anakrino)
351 (anakrisis) to 360 (analuo)
361 (anamartetos) to 370
(anaxios)
371 (anaxios) to 380 (anaptusso)
381 (anapto) to 390 (anastrepho)
391 (anastrophe) to 400
(anaphoneo)
401 (anachusis) to 410
(anegkletos)
411 (anekdiegetos) to 420
(anexikakos)
421 (anexichniastos) to 430
(anechomai)
431 (anepsios) to 440 (anthrax)
441 (anthropareskos) to 450

2

541 ('aman) to 550 ('Amnown)
551 ('omnam) to 560 ('amar)
561 ('emer) to 570 ('emesh)
571 ('emeth) to 580 ('anuw)
581 ('innuwn) to 590 ('oniy)
591 ('oniyah) to 600 ('anaph)
601 ('anaphah) to 610 ('acuwk)
611 ('acown) to 620 ('Ocnappar)
621 ('Acnath) to 630 ('Acpatha')
631 ('acar) to 640 ('aphad)
641 ('Ephod) to 650 ('aphiyq)
651 ('aphel) to 660 ('eph`eh)
661 ('aphaph) to 670 ('Apharcay)
671 ('Apharckay) to 680 ('atsal)
681 ('etsel) to 690 ('ara')
691 ('er'el) to 700 ('Arubbowth)
701 ('Arbiy) to 710 ('argvan)
711 ('argvan) to 720 ('Arowd)
721 ('Arvadiy) to 730 ('erez)
731 ('arzah) to 740 ('Ari'el)
741 ('ari'eyl) to 750 ('arek)
751 ('Erek) to 760 ('Aram Tsobah)
761 ('Arammiy) to 770 ('Arnan)
771 ('Ornan) to 780 ('Ararat)
781 ('aras) to 790 ('Eshban)
791 ('Ashbea`) to 800 ('eshshah)
801 ('ishshah) to 810 ('eshek)
811 ('eshkowl) to 820 ('ashman)
821 ('ashmurah) to 830 ('ashpoth)
831 ('Ashqlown) to 840 ('Asar'el)
841 ('Asar'elah) to 850 ('Eshtown)
851 ('Eshtmoa`) to 860 ('athown)
861 ('attuwn) to 870 ('athar)
871 ('Athariym) to 880 (B'erah)
881 (B'erowth) to 890 (bo'shah)
891 (b'ushiym) to 900 (bogdowth)
901 (bagowd) to 910 (badad)
911 (Bdad) to 920 (Bidqar)
921 (bdar) to 930 (bhemowth)
931 (bohen) to 940 (Buwziy)
941 (Buwziy) to 950 (buwqah)

(anistemi)
451 (Anna) to 460 (anomos)
461 (anorthoo) to 470
(antapokrinomai)
471 (antepo) to 480 (antikeimai)
481 (antikru) to 490 (Antiocheia)
491 (Antiocheus) to 500
(antichristos)
501 (antleo) to 510 (anoterikos)
511 (anoteros) to 520 (apago)
521 (apaideutos) to 530 (hapax)
531 (aparabatos) to 540 (apator)
541 (apaugasma) to 550
(apeipomen)
551 (apeirastos) to 560 (apelpizo)
561 (apenanti) to 570 (apaistia)
571 (apistos) to 580 (apobole)
581 (apogenomenos) to 590
(apodemos)
591 (apodidomi) to 600
(apokathistemi)
601 (apokalupto) to 610
(apokrima)
611 (apokrinomai) to 620
(apoleipo)
621 (apoleicho) to 630 (apoluo)
631 (apomassomai) to 640
(aporia)
641 (aporrhipto) to 650
(apostereo)
651 (apostole) to 660 (apotinasso)
661 (apotino) to 670
(apophortizomai)
671 (apochresis) to 680
(haptomai)
681 (hapto) to 690 (Araps)
691 (argeo) to 700 (aresko)
701 (arestos) to 710 (aristeros)
711 (Aristoboulos) to 720
(arneomai)
721 (arnion) to 730 (arrhen)

3

951 (bowker) to 960 (bazoh)
961 (bizzah) to 970 (bachuwr)
971 (bachiyn) to 980 (Bachuriym)
981 (bata') to 990 (beten)
991 (Beten) to 1000 (beytsah)
1001 (biyra') to 1010 (Beyth
Ba`al M`own)
1011 (Beyth Bir`iy) to 1020
(Beyth haYshiymowth)
1021 (Beyth hakKerem) to 1030
(Beyth hashShimshiy)
1031 (Beyth Choglah) to 1040
(Beyth `Eden)
1041 (Beyth `Azmaveth) to 1050
(Beyth Rchowb)
1051 (Beyth Rapha') to 1060
(bkowr)
1061 (bikkuwr) to 1070 (beker)
1071 (Beker) to 1080 (bla')
1081 (Bal'adan) to 1090 (Bilhah)
1091 (ballahah) to 1100 (bliya`al)
1101 (balal) to 1110 (balaq)
1111 (Balaq) to 1120 (Bamowth)
1121 (ben) to 1130 (BenHadad)
1131 (Binnuwy) to 1140 (binyah)
1141 (Bnayah) to 1150 (Bin`a')
1151 (Ben`Ammiy) to 1160
(B`owr)
1161 (bi`uwthiym) to 1170 (Ba`al
Briyth)
1171 (Ba`al Gad) to 1180
(Ba`aliy)
1191 (Ba`alath) to 1200 (b`erah)
1201 (Ba`sha') to 1210 (batsiyr)
1211 (btsel) to 1220 (betser)
1221 (Betser) to 1230
(Baqbaqqar)
1231 (Buqqiy) to 1240 (bqar)
1241 (baqar) to 1250 (bar)
1251 (bar) to 1260 (Bered)
1261 (barod) to 1270 (barzel)

731 (arrhetos) to 740 (artos)
741 (artuo) to 750 (archipoimen)
751 (Archippos) to 760 (Asa)
761 (asaleutos) to 770 (astheneo)
771 (asthenema) to 780 (asmenos)
781 (asophos) to 790 (astateo)
791 (asteios) to 800 (asumphonos)
801 (asunetos) to 810 (asotia)
811 (asotos) to 820 (atimos)
821 (atimoo) to 830 (authairetos)
831 (authenteo) to 840 (austeros)
841 (autarkeia) to 850
(auchmeros)
851 (aphaireo) to 860 (haphe)
861 (aphthrsia) to 870 (aphobos)
871 (aphomoioo) to 880
(aphonos)
881 (Achaz) to 890 (achrestos)
891 (achri) to 900 (bathuno)
901 (bathus) to 910 (Baptistes)
911 (bapto) to 920 (Barionas)
921 (Barnabas) to 930 (basanistes)
931 (basanos) to 940 (baskaino)
941 (bastazo) to 950 (bebaioo)
951 (bebaiosis) to 960 (Beroia)
961 (Beroiaios) to 970 (bia)
971 (biazo) to 980 (bioo)
981 (biosis) to 990 (blemma)
991 (blepo) to 1000 (bole)
1001 (bolizo) to 1010 (bouleutes)
1011 (bouleuo) to 1020
(braduploeo)
1021 (bradus) to 1030 (brugmos)
1031 (brucho) to 1040 (bussos)
1041 (bomos) to 1050 (Gaios)
1051 (gala) to 1060 (gameo)
1071 (gelos) to 1080 (gennao)
1081 (gennema) to 1090 (georgeo)
1091 (georgion) to 1100 (glossa)
1101 (glossokomon) to 1110
(gnostos)

4

1271 (Barzillay) to 1280
(briyach)
1281 (bariyach) to 1290 (berek)
1291 (berek) to 1300 (baraq)
1301 (Baraq) to 1310 (bashal)
1311 (bashel) to 1320 (basar)
1321 (bsar) to 1330 (bthuwlah)
1331 (bthuwliym) to 1340
(BathShuwa`)
1341 (ge') to 1350 (ga'al)
1351 (ga'al) to 1360 (gebe)
1361 (gabahh) to 1370 (gbuwrah)
1371 (gibbeach) to 1380 (Gbal)
1381 (Gbal) to 1390 (Gib`ah)
1391 (Gib`own) to 1400 (gbar)
1401 (gibbar) to 1410 (Gad)
1411 (gdabar) to 1420 (gduwlah)
1421 (gidduwph) to 1430
(gadiysh)
1431 (gadal) to 1440 (Gid`om)
1441 (Gid`oniy) to 1450
(Gderowth)
1451 (Gderiy) to 1460 (gev)
1461 (guwb) to 1470 (Gowzan)
1471 (gowy) to 1480 (guwphah)
1481 (guwr) to 1490 (gizbar)
1491 (gazah) to 1500 (gzelah)
1501 (gazam) to 1510 (gzerah)
1511 (Gizriy) to 1520 (Giyach)
1521 (Giychown) to 1530 (gal)
1531 (gol) to 1540 (galah)
1541 (glah) to 1550 (galiyl)
1551 (Galiyl) to 1560 (glal)
1561 (gelel) to 1570 (galash)
1571 (gam) to 1580 (gamal)
1581 (gamal) to 1590 (gannab)
1591 (gnebah) to 1600 (ga`ah)
1601 (Go`ah) to 1610 (gaph)
1611 (gaph) to 1620 (gargar)
1621 (gargrowth) to 1630
(Griziym)

1111 (gogguzo) to 1120
(gonupeteo)
1121 (gramma) to 1130
(gumneteuo)
1131 (gumnos) to 1140
(daimonion)
1141 (daimoniodes) to 1150
(damazo)
1151 (damalis) to 1160 (dapane)
1161 (de) to 1170 (deina)
1171 (deinos) to 1180
(dekatessares)
1181 (dekate) to 1190 (Derbaios)
1191 (Derbe) to 1200
(desmophulax)
1201 (desmoterion) to 1210 (deo)
1211 (de) to 1220 (denarion)
1221 (depote) to 1230
(diaginomai)
1231 (diaginosko) to 1240
(diadochos)
1241 (diazonnumi) to 1250
(diakosioi)
1251 (diakouomai) to 1260
(dialogizomai)
1261 (dialogismos) to 1270
(dianoema)
1271 (dianoia) to 1280 (diaporeo)
1281 (diapragmateuomai) to 1290
(diaspora)
1291 (diastellomai) to 1300
(diateleo)
1301 (diatereo) to 1310
(diaphemizo)
1311 (diaphtheiro) to 1320
(didaskalos)
1321 (didasko) to 1330
(dierchomai)
1331 (dierotao) to 1340
(diischurizomai)
1341 (dikaiokrisia) to 1350

5

1631 (garzen) to 1640 (garaph)
1641 (garar) to 1650 (Gshuwr)
1651 (Gshuwriy) to 1660 (gath)
1661 (Gath) to 1670 (d'abah)
1671 (d'abown) to 1680 (dabab)
1681 (dibbah) to 1690 (dbelah)
1691 (Diblayim) to 1700 (dibrah)
1701 (dibrah) to 1710 (dagah)
1711 (dagah) to 1720 (Ddaniym)
1721 (Dodaniym) to 1730 (dowd)
1731 (duwd) to 1740 (duwach)
1741 (dvay) to 1750 (duwts)
1751 (duwq) to 1760 (dachah)
1761 (dachavah) to 1770 (diyg)
1771 (dayag) to 1780 (diyn)
1781 (dayan) to 1790 (dak)
1791 (dek) to 1800 (dal)
1801 (dalag) to 1810 (Dil`an)
1811 (dalaph) to 1820 (damah)
1821 (dmah) to 1830 (dama`)
1831 (dema`) to 1840 (Daniye'l)
1841 (Daniye'l) to 1850
(Dophqah)
1851 (daq) to 1860 (dra'own)
1861 (dorbown) to 1870 (derek)
1871 (darkmown) to 1880
(deshen)
1881 (dath) to 1890 (habhab)
1891 (habal) to 1900 (haguwth)
1901 (hagiyg) to 1910
(Hadadrimmown)
1911 (hadah) to 1920 (Hadaph)
1921 (hadar) to 1930 (how)
1931 (huw') to 1940 (Howdiyah)
1941 (Howdiyah) to 1950
(Howmam)
1951 (huwn) to 1960 (huydah)
1961 (hayah) to 1970 (hakar)
1971 (hakkarah) to 1980 (halak)
1981 (halak) to 1990 (Ham)
1991 (hem) to 2000 (hamam)

(diktuon)
1351 (dilogos) to 1360 (dioti)
1361 (Diotrephes) to 1370
(dichostasia)
1371 (dichotomeo) to 1380
(dokeo)
1381 (dokimazo) to 1390 (doma)
1391 (doxa) to 1400 (doulon)
1401 (doulos) to 1410 (dunamai)
1411 (dunamis) to 1420
(dusenteria)
1421 (dusermeneutos) to 1430
(doma)
1431 (dorea) to 1440
(hebdomekonta)
1441 (hebdomekontakis) to 1450
(egguos)
1451 (eggus) to 1460 (egkatoikeo)
1461 (egkentrizo) to 1470
(ekgrupto)
1471 (egkuos) to 1480 (ethizo)
1481 (ethnarches) to 1490 (ei de
me(ge))
1491 (eidos) to 1500 (eike)
1501 (eikosi) to 1510 (eimi)
1511 (einai) to 1520 (heis*)
1521 (eisago) to 1530 (eispedao)
1531 (eisporeuomai) to 1540
(hekaton)
1541 (hekatontaetes) to 1550
(ekdapanao)
1551 (ekdechomai) to 1560
(ekdotos)
1561 (ekdoche) to 1570 (ekthetos)
1571 (ekkathairo) to 1580
(ekkomizo)
1581 (ekkopto) to 1590 (ekluo)
1591 (ekmasso) to 1600
(ekpetannumi)
1601 (ekpipto) to 1610 (ekrizoo)
1611 (ekstasis) to 1620

6

2001 (Haman) to 2010
(hanachah)
2011 (Hinnom) to 2020
(hatstsalah)
2021 (hotsen) to 2030 (hareh)
2031 (harhor) to 2040 (harac)
2041 (herec) to 2050 (hathath')
2051 (Vdan) to 2060 (Vashtiy)
2061 (z'eb) to 2070 (zbuwb)
2071 (Zabuwd) to 2080 (Zbiydah)
2081 (Zbiyna') to 2090 (zoh)
2091 (zahab) to 2100 (zuwb)
2101 (zowb) to 2110 (zuwn)
2111 (zuwa`) to 2120 (Zocheleth)
2121 (zeydown) to 2130
(Ziyphiy)
2131 (ziyqah) to 2140 (Zakkay)
2141 (zakak) to 2150 (zalzal)
2151 (zalal) to 2160 (Zmiyrah)
2161 (zamam) to 2170 (zmar)
2171 (zammar) to 2180 (zanab)
2181 (zanah) to 2190 (Za`avan)
2191 (ze`eyr) to 2200 (z`iq)
2201 (za`aq) to 2210 (zaqaph)
2211 (zqaph) to 2220 (zrowa`)
2221 (zeruwa`) to 2230 (zerem)
2231 (zirmah) to 2240 (Zattuw')
2241 (Zetham) to 2250
(chabbuwrah)
2251 (chabat) to 2260 (chibbel)
2261 (chabatstseleth) to 2270
(chaber)
2271 (chabbar) to 2280 (chabash)
2281 (chabeth) to 2290 (chagowr)
2291 (Chaggiy) to 2300 (chadad)
2301 (Chadad) to 2310 (chadel)
2311 (Chadlay) to 2320 (chodesh)
2321 (Chodesh) to 2330 (chuwd)
2331 (chavah) to 2340 (Chivviy)
2341 (Chaviylah) to 2350
(Chuwphamiy)

(ektithemi)
1621 (ektinasso) to 1630
(ekphobos)
1631 (ekphuo) to 1640 (elasson)
1641 (elattoneo) to 1650
(elegchos)
1651 (elegcho) to 1660 (eleusis)
1661 (elephantinos) to 1670
(helkuo)
1671 (Hellas) to 1680 (elpis)
1681 (Elumas) to 1690
(embrimaomai)
1691 (eme) to 1700 (emou)
1701 (empaigmos) to 1710
(emporeuomai)
1711 (emporia) to 1720
(emphusao)
1721 (emphutos) to 1730
(endeigma)
1731 (endeiknumi) to 1740
(edoxazo)
1741 (endoxos) to 1750 (eneileo)
1751 (eneimi) to 1760
(enthumeomai)
1761 (enthumesis) to 1770
(enneuo)
1771 (ennoia) to 1780
(entaphiasmos)
1781 (entellomai) to 1790
(entromos)
1791 (entrope) to 1800 (Enos)
1801 (enotizomai) to 1810
(exaiphnes)
1811 (exakoloutheo) to 1820
(exaporeomai)
1821 (exapostello) to 1830
(exereunao)
1831 (exerchomai) to 1840
(exischuo)
1841 (exodos) to 1850
(exousiazo)

7

2351 (chuwts) to 2360 (Chuwray)
2361 (Chuwram) to 2370 (chaza')
2371 (Chaza'el) to 2380
(chazuwth)
2381 (Chaziy'el) to 2390 (chazeq)
2391 (chezeq) to 2400 (chatta')
2401 (chata'ah) to 2410
(Chatiyta')
2411 (Chattiyl) to 2420 (chiydah)
2421 (chayah) to 2430 (cheylah)
2431 (Cheylam) to 2440 (chiysh)
2441 (chek) to 2450 (chakam)
2451 (chokmah) to 2460 (Cheleb)
2461 (chalab) to 2470 (chalah)
2471 (challah) to 2480 (chalat)
2481 (chaliy) to 2490 (chalal)
2491 (chalal) to 2500 (cheleph)
2501 (Cheleph) to 2510 (Chalaq)
2511 (challaq) to 2520 (Chelqath)
2521 (Chelqath hatsTsuriym) to
2530 (chamad)
2531 (chemed) to 2540
(Chammown)
2541 (chamowts) to 2550
(chamal)
2551 (chemlah) to 2560 (chamar)
2561 (chemer) to 2570 (chomesh)
2571 (chamush) to 2580 (chen)
2581 (Chen) to 2590 (chanat)
2591 (chinta') to 2600 (chinnam)
2601 (Chanam'el) to 2610
(chaneph)
2611 (chaneph) to 2620 (chacah)
2621 (Chocah) to 2630 (chacan)
2631 (chacan) to 2640 (chocer)
2641 (Chacrah) to 2650
(Chuppiym)
2651 (chophen) to 2660
(Chepher)
2661 (chaphor) to 2670
(chophshiy)

1851 (exoche) to 1860 (epaggelia)
1861 (epaggello) to 1870
(epaischunomai)
1871 (epaiteo) to 1880
(epanerchomai)
1891 (Epaphroditos) to 1900
(epekeina)
1901 (epekteinomai) to 1910
(epibaino)
1911 (epiballo) to 1920
(epiginomai)
1921 (epiginosko) to 1930
(epidiorthoo)
1931 (epiduo) to 1940
(epikathizo)
1941 (epikaleomai) to 1950
(epilanthanomai)
1951 (epilegomai) to 1960
(epimelos)
1961 (epimeno) to 1970
(epipnigo)
1971 (epipotheo) to 1980
(episkeptomai)
1981 (episkenoo) to 1990
(epistemon)
1991 (episterizo) to 2000
(episphales)
2001 (episucho) to 2010
(epitrepo)
2011 (epitrope) to 2020
(epiphosko)
2021 (epicheireo) to 2030
(epoptes)
2031 (epos) to 2040 (ergates)
2041 (ergon) to 2050 (eremosis)
2051 (erizo) to 2060 (Hermes)
2061 (Hermogenes) to 2070
(esmen)
2071 (esomai) to 2080 (eso)
2081 (esothen) to 2090
(hetoimazo)

8

2671 (chets) to 2680 (Chatsiy
hamMnachti)
2681 (chatsiyr) to 2690 (chatsar)
2691 (chatser) to 2700
(Chatsarmaveth)
2701 (Chatsar Cuwcah) to 2710
(chaqaq)
2711 (cheqeq) to 2720 (chareb)
2721 (choreb) to 2730 (chared)
2731 (charadah) to 2740
(charown)
2741 (Charuwphiy) to 2750
(choriy)
2751 (choriy) to 2760 (charak)
2761 (charak) to 2770 (chermesh)
2771 (Charan) to 2780 (Chareph)
2781 (cherpah) to 2790 (charash)
2791 (cheresh) to 2800
(Charosheth)
2801 (charath) to 2810
(chishshabown)
2811 (Chashabyah) to 2820
(chasak)
2821 (chashak) to 2830
(chashmal)
2831 (chashman) to 2840
(chishshur)
2841 (chashrah) to 2850 (Chittiy)
2851 (chittiyth) to 2860 (chathan)
2861 (chathunnah) to 2870
(tab'el)
2871 (tabuwl) to 2880 (Tibchath)
2881 (tabal) to 2890 (thowr)
2891 (taher) to 2900 (Towbiyah)
2901 (tavah) to 2910 (tuwchah)
2911 (tchown) to 2920 (tal)
2921 (tala') to 2930 (tame')
2931 (tame') to 2940 (ta`am)
2941 (ta`am) to 2950 (taphal)
2951 (tiphcar) to 2960 (torach)
2961 (tariy) to 2970 (Ya'azanyah)

2091 (hetoimasia) to 2100
(euaresteo)
2101 (euarestos) to 2110
(euergetes)
2111 (euthetos) to 2120 (eukairia)
2121 (eukairos) to 2130
(eumetadotos)
2131 (Eunike) to 2140 (eupoiia)
2141 (euporeo) to 2150 (eusebeia)
2151 (eusebeo) to 2160
(eutrapelia)
2161 (Eutuchos) to 2170
(eucharistos)
2171 (euche) to 2180 (Ephesios)
2181 (Ephesos) to 2190 (echthros)
2191 (echidna) to 2200 (zestos)
2201 (zeugos) to 2210 (zemioo)
2211 (Zenas) to 2220 (zumoo)
2221 (zogreo) to 2230
(hegemoneuo)
2231 (hegemonia) to 2240 (heko)
2241 (eli) to 2250 (hemera)
2251 (hemeteros) to 2260 (eper)
2261 (epios) to 2270 (hesuchazo)
2271 (hesuchia) to 2280
(Thaddaios)
2281 (thalassa) to 2290 (thapto)
2291 (Thara) to 2300 (theaomai)
2301 (theatrizo) to 2310
(themelios)
2311 (themelioo) to 2320 (theotes)
2321 (Theophilos) to 2330
(theros)
2331 (Thessalonikeus) to 2340
(thereuo)
2341 (theriomacheo) to 2350
(thorubeo)
2351 (thorubos) to 2360 (throeo)
2361 (thrombos) to 2370
(thumiao)
2371 (thumomacheo) to 2380

9

2971 (Ya'iyr) to 2980 (yabab)
2981 (ybuwl) to 2990 (yabbel)
2991 (Yibl`am) to 3000
(Yberekyahuw)
3001 (yabesh) to 3010 (yageb)
3011 (Yogbhah) to 3020 (Yogliy)
3021 (yaga`) to 3030 (Yidalah)
3031 (Yidbash) to 3040
(Ydiydah)
3041 (Ydiydyah) to 3050 (Yahh)
3051 (yahab) to 3060 (Yhow'ash)
3061 (Yhuwd) to 3070 (Yhovah
yireh)
3071 (Yhovah nicciy) to 3080
(Yhowyariyb)
3081 (Yhuwkal) to 3090
(Yhowshab`ath)
3091 (Yhowshuwa`) to 3100
(Yow'el)
3101 (Yow'ash) to 3110
(Yowchanan)
3111 (Yowyada`) to 3120 (Yavan)
3121 (yaven) to 3130 (Yowceph)
3131 (Yowciphyah) to 3140
(Yowray)
3141 (Yowram) to 3150
(Yizziyah)
3151 (Yaziyz) to 3160
(Ychubbah)
3161 (yachad) to 3170
(Yachzerah)
3171 (Ychiy'el) to 3180
(yachmuwr)
3181 (Yachmay) to 3190 (yatab)
3191 (ytab) to 3200 (Yakiyniy)
3201 (yakol) to 3210 (Yalown)
3211 (yaliyd) to 3220 (yam)
3221 (yam) to 3230 (Yamlek)
3231 (yaman) to 3240 (yanach)
3241 (Yaniym) to 3250 (yiccowr)
3251 (yacak) to 3260 (Y`diy)

(thuo)
2381 (Thomas) to 2390 (iaomai)
2391 (Iared) to 2400 (idou)
2401 (Idoumaia) to 2410
(Hiericho)
2411 (hieron) to 2420 (hierosune)
2421 (Iessai) to 2430 (Ikonion)
2431 (hilaros) to 2440 (himation)
2441 (himatismos) to 2450
(Ioudaizo)
2451 (Ioudaikos) to 2460
(hippeus)
2461 (hippikon) to 2470 (isos)
2471 (isotes) to 2480 (ischuo)
2481 (isos) to 2490 (Ioannas)
2491 (Ioannes) to 2500 (Ioses)
2501 (Ioseph) to 2510 (kathapto)
2511 (katharizo) to 2520
(katheko)
2521 (kathemai) to 2530 (kathoti)
2531 (kathos) to 2540 (kairos)
2541 (Kaisar) to 2550
(kakoetheia)
2551 (kakologeo) to 2560 (kakos)
2561 (kakosis) to 2570 (kalos)
2571 (kaluma) to 2580 (Kana)
2581 (Kananites) to 2590 (karpos)
2591 (Karpos) to 2600 (katabasis)
2601 (katabibazo) to 2610
(katagonizomai)
2611 (katadeo) to 2620
(katakauchaomai)
2621 (katakeimai) to 2630
(katakremnizo)
2631 (katakrima) to 2640
(kataleimma)
2641 (kataleipo) to 2650
(katameno)
2651 (katamonas) to 2660
(katanusso)
2661 (kataxioo) to 2670

10

3261 (ya`ah) to 3270 (Ya`azeyr)
3271 (ya`at) to 3280 (ya`alah)
3281 (Ya`lam) to 3290 (Ya`aqob)
3291 (Ya`aqobah) to 3300
(Ya`asiy'el)
3301 (Yiphdyah) to 3310
(Yaphlet)
3311 (Yaphletiy) to 3320 (yatsab)
3321 (ytseb) to 3330 (yatstsiyb)
3331 (yatsa`) to 3340 (Yitsriy)
3341 (yatsath) to 3350 (yqowd)
3351 (yquwm) to 3360
(Yqam`am)
3361 (Yoqm`am) to 3370
(Yoqshan)
3371 (Yoqth'el) to 3380
(Yrubbesheth)
3381 (yarad) to 3390
(Yruwshalem)
3391 (yerach) to 3400 (Yriy'el)
3401 (yariyb) to 3410 (yarka')
3411 (yrekah) to 3420 (yeraqown)
3421 (Yorq`am) to 3430
(Yishbow bNob)
3431 (Yishbach) to 3440
(Yishviy)
3441 (Yishviy) to 3450
(Ysiyma'el)
3451 (yshiymah) to 3460
(Yishma`yah)
3461 (Yishmray) to 3470
(Ysha`yah)
3471 (yashpheh) to 3480
(Ysar'elah)
3481 (Yisr'eliy) to 3490
(yathowm)
3491 (yathuwr) to 3500 (Yether)
3501 (Yithra') to 3510 (ka'ab)
3511 (k'eb) to 3520 (kbuwddah)
3521 (Kabuwl) to 3530 (kibrah)
3531 (kbarah) to 3540

(katapontizo)
2671 (katara) to 2680
(kataskeuazo)
2681 (kataskenoo) to 2690
(katastrepho)
2691 (katastreniao) to 2700
(katatoxeuo)
2701 (katatrecho) to 2710
(katachraomai)
2711 (katapsucho) to 2720
(kateuthuno)
2721 (katephistemi) to 2730
(katoikeo)
2731 (katoikesis) to 2740 (kausis)
2741 (kausoo) to 2750 (keiria)
2751 (keiro) to 2760 (kenturion)
2761 (kenos) to 2770 (kerdaino)
2771 (kerdos) to 2780 (kepouros)
2781 (kerion) to 2790
(kitharoidos)
2791 (Kilikia) to 2800 (klasis)
2801 (klasma) to 2810 (Kleopas)
2811 (kleos) to 2820 (kleroo)
2821 (klesis) to 2830 (kludon)
2831 (kludonizomai) to 2840
(koinoo)
2841 (koinoneo) to 2850
(kolakeia)
2851 (kolasis) to 2860 (kolumbao)
2861 (kolumbethra) to 2870
(kopetos)
2871 (kope) to 2880 (korennumi)
2881 (Korinthios) to 2890
(Kouartos)
2891 (koumi) to 2900 (krataios)
2901 (krataioo) to 2910
(kremannumi)
2911 (kremnos) to 2920 (krisis)
2921 (Krispos) to 2930
(krustallos)
2931 (kruphe) to 2940 (kubeia)

11

(Kdorla`omer)
3541 (koh) to 3550 (khunnah)
3551 (kav) to 3560 (Kuwn)
3561 (kavvan) to 3570 (Kuwshiy)
3581 (koach) to 3590 (kiydowd)
3591 (kiydown) to 3600 (kiyr)
3601 (kiyshowr) to 3610
(kil'ayim)
3611 (keleb) to 3620 (Kluwb)
3621 (Kluwbay) to 3630
(Kilyown)
3631 (killayown) to 3640
(klimmuwth)
3641 (Kalneh) to 3650 (kimriyr)
3651 (ken) to 3660 (knema')
3661 (kanan) to 3670 (kanaph)
3671 (kanaph) to 3680 (kacah)
3681 (kacuwy) to 3690 (kiclah)
3691 (Kiclev) to 3700 (kacaph)
3701 (keceph) to 3710 (keph)
3711 (kaphah) to 3720 (kaphan)
3721 (kaphaph) to 3730 (kaphtor)
3731 (Kaphtor) to 3740 (kerah)
3741 (karah) to 3750 (karkom)
3751 (Karkmiysh) to 3760
(Karmel)
3761 (Karmliy) to 3770 (kres)
3771 (Karshna') to 3780 (kasah)
3781 (kashshiyl) to 3790 (kthab)
3791 (kathab) to 3800 (kethem)
3801 (kthoneth) to 3810 (Lo'
Dbar)
3811 (la'ah) to 3820 (leb)
3821 (leb) to 3830 (lbuwsh)
3831 (lbuwsh) to 3840 (libnah)
3841 (Libnah) to 3850 (Lod)
3851 (lahab) to 3860 (lahen)
3861 (lawhen) to 3870 (Luwz)
3871 (luwach) to 3880 (livyah)
3881 (Leviyiy) to 3890 (lvath)
3891 (lzuwth) to 3900 (lchem)

2941 (kubernesis) to 2950
(kumbalon)
2951 (kuminon) to 2960
(kuriakos)
2961 (kurieuo) to 2970 (komos)
2971 (konops) to 2980 (laleo)
2981 (lalia) to 2990 (lanthano)
2991 (laxeutos) to 3000 (latreuo)
3001 (lachanon) to 3010
(leitourgikos)
3011 (leitourgos) to 3020
(Leuitikos)
3021 (leukaino) to 3030 (libanos)
3031 (libanotos) to 3040 (limen)
3041 (limne) to 3050 (logikos)
3051 (logion) to 3060 (loidoros)
3061 (loimos) to 3070 (Ludia)
3071 (Lukaonia) to 3080 (lusis)
3081 (lusitelei) to 3090 (Lois)
3091 (Lot) to 3100 (matheteuo)
3101 (mathetes) to 3110
(Makedon)
3111 (makellon) to 3120
(malakos)
3121 (Maleleel) to 3130 (mania)
3131 (manna) to 3140 (martureo)
3141 (marturia) to 3150
(mataiologia)
3151 (mataiologos) to 3160
(Mattatha)
3161 (Mattathias) to 3170
(megaluno)
3171 (megalos) to 3180
(methodeia)
3181 (methorios) to 3190
(Meleas)
3191 (meletao) to 3200
(membrana)
3201 (memphomai) to 3210 (Not
Used)
3211 (Not Used) to 3220 (Not

12

3901 (lachem) to 3910 (lot)
3911 (lta'ah) to 3920 (lakad)
3921 (leked) to 3930 (loa`)
3931 (la`ab) to 3940 (lappiyd)
3941 (Lappiydowth) to 3950
(laqat)
3951 (leqet) to 3960 (lashan)
3961 (lishshan) to 3970 (ma'avay)
3971 (m'uwm) to 3980
(ma'akoleth)
3981 (ma'amats) to 3990
(ma'aphel)
3991 (ma'phelyah) to 4000
(mabown)
4001 (mbuwcah) to 4010
(mabliygiyth)
4011 (mibneh) to 4020
(migbalah)
4021 (migba`ah) to 4030
(migdanah)
4031 (Magowg) to 4040 (mgillah)
4041 (mgammah) to 4050
(mgerah)
4051 (Migrown) to 4060
(middah)
4061 (middah) to 4070 (mdowr)
4071 (mduwrah) to 4080
(Midyan)
4081 (Middiyn) to 4090 (mdan)
4091 (Mdan) to 4100 (mah)
4101 (mah) to 4110 (mahalal)
4111 (Mahalal'el) to 4120
(mherah)
4121 (Maharay) to 4130
(mowda`ath)
4131 (mowt) to 4140 (Mowliyd)
4141 (muwcab) to 4150
(mow`ed)
4151 (mow`ad) to 4160 (muwts)
4161 (mowtsa') to 4170
(mowqesh)

Used)
3221 (Not Used) to 3230 (Not
Used)
3231 (Not Used) to 3240 (Not
Used)
3241 (Not Used) to 3250 (Not
Used)
3251 (Not Used) to 3260 (Not
Used)
3261 (Not Used) to 3270 (Not
Used)
3271 (Not Used) to 3280 (Not
Used)
3281 (Not Used) to 3290 (Not
Used)
3291 (Not Used) to 3300 (Not
Used)
3301 (Not Used) to 3310 (meris)
3311 (merismos) to 3320
(mesotoichon)
3321 (mesouranema) to 3330
(metadidomi)
3331 (metathesis) to 3340
(metanoeo)
3341 (metanoia) to 3350
(metoikesia)
3351 (metoikizo) to 3360 (mechri)
3361 (me) to 3370 (Medos)
3371 (meketi) to 3380 (mepo)
3381 (mepos) to 3390
(metropolis)
3391 (mia) to 3400 (milion)
3401 (mimeomai) to 3410
(misthoma)
3411 (misthotos) to 3420 (mneme)
3421 (mnemoneuo) to 3430
(moicheia)
3431 (moicheuo) to 3440 (monon)
3441 (monos) to 3450 (mou)
3451 (mousikos) to 3460 (Mura)
3461 (murias) to 3470 (momos)

13

4171 (muwr) to 4180 (mowrash)
4181 (mowrashah) to 4190
(mowsha`ah)
4191 (muwth) to 4200 (mezev)
4201 (mzuwzah) to 4210
(mizmowr)
4211 (mazmerah) to 4220
(meach)
4221 (moach) to 4230
(mchuwgah)
4231 (machowz) to 4240
(Mchiyda')
4241 (michyah) to 4250
(Machliy)
4251 (machluy) to 4260
(machama'ah)
4261 (machmad) to 4270
(machcowr)
4271 (Machceyah) to 4280
(machara'ah)
4281 (machareshah) to 4290
(machtereth)
4291 (mta') to 4300 (mtiyl)
4301 (matmown) to 4310 (miy)
4311 (Meydba') to 4320
(Miykayah)
4321 (Miykayhuw) to 4330
(miyts)
4331 (Meysha') to 4340 (meythar)
4341 (mak'ob) to 4350
(mkownah)
4351 (mkuwrah) to 4360 (miklul)
4361 (makkoleth) to 4370
(miknac)
4371 (mekec) to 4380 (mkerah)
4381 (Mikriy) to 4390 (male')
4391 (mla') to 4400 (mal'akuwth)
4401 (Mal`akiy) to 4410
(mluwkah)
4411 (malown) to 4420 (mlechah)
4421 (milchamah) to 4430

3471 (moraino) to 3480
(Nazoraios)
3481 (Nathan) to 3490 (naukleros)
3491 (naus) to 3500 (nekrosis)
3501 (neos) to 3510 (nephros)
3511 (neokoros) to 3520 (nesos)
3521 (nesteia) to 3530
(Nikodemos)
3531 (Nikolaites) to 3540 (noema)
3541 (nothos) to 3550
(nomothetes)
3551 (nomos) to 3560 (noutheteo)
3561 (noumenia) to 3570 (nuni)
3571 (nux) to 3580 (xenodocheo)
3581 (xenos) to 3590 (ogdoos)
3591 (ogkos) to 3600 (odunao)
3601 (odune) to 3610 (oiketes)
3611 (oikeo) to 3620 (oikodomia)
3621 (oikonomeo) to 3630
(oinopotes)
3631 (oinos) to 3640 (oligopistos)
3641 (oligos) to 3650 (holos)
3661 (homothumadon) to 3670
(homologeo)
3671 (homologia) to 3680
(oneidismos)
3681 (oneidos) to 3690 (oxos)
3691 (oxus) to 3700 (optanomai)
3701 (optasia) to 3710 (orgizo)
3711 (orgilos) to 3720 (orthrinos)
3721 (orthrios) to 3730 (horme)
3731 (hormema) to 3740 (hosakis)
3741 (hosios) to 3750 (osphresis)
3751 (osphus) to 3760 (oudamos)
3761 (oude) to 3770 (ouranios)
3771 (ouranothen) to 3780 (ouchi)
3781 (opheiletes) to 3790 (ophrus)
3791 (ochleo) to 3800 (opsonion)
3811 (paideuo) to 3820 (palaios)
3821 (palaiotes) to 3830
(pandocheus)

14

(melek)
4431 (mlak) to 4440 (Malkiy'eliy)
4441 (Malkiyah) to 4450
(Milalay)
4451 (malmad) to 4460
(mammgurah)
4461 (memad) to 4470 (memer)
4471 (Mamre') to 4480 (min)
4481 (min) to 4490 (manah)
4491 (minhag) to 4500 (manowr)
4501 (mnowrah) to 4510
(minyan)
4511 (Minniyth) to 4520
(Mnashshiy)
4521 (mnath) to 4530 (miccah)
4531 (maccah) to 4540
(mcukkah)
4541 (maccekah) to 4550
(macca`)
4551 (macca`) to 4560 (macar)
4561 (mocar) to 4570 (ma`gal)
4571 (ma`ad) to 4580 (ma`owg)
4581 (ma`owz) to 4590
(Ma`azyah)
4591 (ma`at) to 4600 (ma`ak)
4601 (Ma`akah) to 4610 (Ma`aleh
`Aqrabbiym)
4611 (ma`alal) to 4620
(ma`atsebah)
4621 (ma`atsad) to 4630
(ma`arah)
4631 (m`arah) to 4640 (Ma`say)
4641 (Ma`aseyah) to 4650
(mephiyts)
4651 (mappal) to 4660 (mappats)
4661 (mappets) to 4670 (miphtan)
4671 (mots) to 4680 (matsah)
4681 (Motsah) to 4690 (matsuwq)
4691 (mtsuwqah) to 4700
(mtseleth)
4701 (mitsnepheth) to 4710

3831 (paneguris) to 3840
(pantothen)
3841 (pantokrator) to 3850
(parabole)
3851 (parabouleuomai) to 3860
(paradidomi)
3861 (paradoxos) to 3870
(parakaleo)
3871 (parakalupto) to 3880
(paralambano)
3881 (paralegomai) to 3890
(paramuthion)
3891 (paranomeo) to 3900
(paraptoma)
3901 (pararrhueo) to 3910
(parautika)
3911 (paraphero) to 3920
(pareisaktos)
3921 (pareisduno) to 3930
(parecho)
3931 (paregoria) to 3940
(paroikia)
3941 (paroikos) to 3950
(parorgismos)
3951 (parotruno) to 3960
(patasso)
3961 (pateo) to 3970
(patroparadotos)
3971 (patroios) to 3980
(peitharcheo)
3981 (peithos) to 3990 (pelekizo)
3991 (pemptos) to 4000
(pentakischilioi)
4001 (pentakosioi) to 4010
(Pergamos)
4011 (Perge) to 4020
(periergazomai)
4021 (periergos) to 4030
(perikephalaia)
4031 (perikrates) to 4040
(perioikos)

15

(mitspun)
4711 (matsats) to 4720 (miqdash)
4721 (maqhel) to 4730
(miqtereth)
4731 (maqqel) to 4740
(maqtsowa`)
4741 (maqtsu`ah) to 4750
(miqshah)
4751 (mar) to 4760 (mur'ah)
4761 (mar'ashah) to 4770
(marbeq)
4771 (margowa`) to 4780
(marduwth)
4781 (Mrodak) to 4790
(mrowach)
4791 (marowm) to 4800
(merchab)
4801 (merchaq) to 4810 (Mriy
Ba`al)
4811 (Mrayah) to 4820 (mirmah)
4821 (Mirmah) to 4830 (mir`iyth)
4831 (Mar`alah) to 4840
(merqach)
4841 (merqachah) to 4850
(Mrathayim)
4851 (Mash) to 4860
(mashsha'own)
4861 (Mish'al) to 4870 (mishgeh)
4871 (mashah) to 4880
(mashowt)
4881 (msuwkah) to 4890
(mischaq)
4891 (mishchar) to 4900
(mashak)
4901 (meshek) to 4910 (mashal)
4911 (mashal) to 4920
(Mshelemyah)
4921 (Mshillemiyth) to 4930
(masmrah)
4931 (mishmereth) to 4940
(mishpachah)

4041 (periousios) to 4050
(perisseia)
4051 (perisseuma) to 4060
(peritithemi)
4061 (peritome) to 4070 (perusi)
4071 (peteinon) to 4080 (pelikos)
4081 (pelos) to 4090 (pikros)
4091 (Pilatos) to 4100 (pisteuo)
4101 (pistikos) to 4110 (plasma)
4111 (plasso) to 4120 (pleko)
4121 (pleonazo) to 4130 (pletho)
4131 (plektes) to 4140 (plesmone)
4141 (plesso) to 4150 (pluno)
4151 (pneuma) to 4160 (poieo)
4161 (poiema) to 4170 (polemeo)
4171 (polemos) to 4180
(polulogia)
4181 (polumeros) to 4190
(poneros)
4191 (poneroteros) to 4200
(porismos)
4201 (Porkios) to 4210
(porphurous)
4211 (porphuropolis) to 4220
(poteron)
4221 (poterion) to 4230
(pragmateia)
4231 (pragmateuomai) to 4240
(prautes)
4241 (prepo) to 4250 (prin)
4251 (Priska) to 4260 (probaino)
4261 (proballo) to 4270
(prographo)
4271 (prodelos) to 4280 (proereo)
4281 (proerchomai) to 4290
(prothumos)
4291 (proistemi) to 4300
(prokuroo)
4301 (prolambano) to 4310
(propascho)
4311 (propempo) to 4320

16

4941 (mishpat) to 4950 (mishqa`)
4951 (misrah) to 4960 (mishteh)
4961 (mishteh) to 4970 (mathay)
4971 (mathkoneth) to 4980
(Mattanah)
4981 (Mithniy) to 4990
(Mithrdath)
4991 (mattath) to 5000 (na'veh)
5001 (na'am) to 5010 (na'ar)
5011 (Nob) to 5020
(Nbuwkadnetstsar)
5021 (Nbuwshazban) to 5030
(nabiy')
5031 (nbiy'ah) to 5040 (nabluwth)
5041 (Nballat) to 5050 (nagahh)
5051 (nogahh) to 5060 (naga`)
5061 (nega`) to 5070 (Nadab)
5071 (ndabah) to 5080 (nadach)
5081 (nadiyb) to 5090 (nahag)
5091 (nahah) to 5100 (nhamah)
5101 (nahaq) to 5110 (nuwd)
5111 (nuwd) to 5120 (nuwt)
5121 (Naviyth) to 5130 (nuwph)
5131 (nowph) to 5140 (nazal)
5141 (nexem) to 5150 (nichuwm)
5151 (Nachuwm) to 5160
(Nachaliy'el)
5161 (Nechelamiy) to 5170
(nachar)
5171 (Nacharay) to 5180
(Nchushtan)
5181 (nachath) to 5190 (natal)
5191 (ntal) to 5200 (Ntophathiy)
5201 (natar) to 5210 (Niynveh)
5211 (niyc) to 5220 (neked)
5221 (nakah) to 5230 (nakal)
5231 (nekel) to 5240 (nmibzeh)
5241 (Nmuw'el) to 5250
(Nimshiy)
5251 (nec) to 5260 (ncak)
5261 (ncak) to 5270 (No`ah)

(prosanabaino)
4321 (prosanalisko) to 4330
(proseao)
4331 (proseggizo) to 4340
(proskairos)
4341 (proskaleomai) to 4350
(proskopto)
4351 (proskulio) to 4360
(prosochthizo)
4361 (prospeinos) to 4370
(prostrecho)
4371 (prosphagion) to 4380
(prosopolepteo)
4381 (prosopoleptes) to 4390
(protrecho)
4391 (prouparcho) to 4400
(procheirizomai)
4401 (procheirotoneo) to 4410
(protokathedria)
4411 (protoklisia) to 4420 (pterux)
4421 (ptenon) to 4430 (ptoma)
4431 (ptosis) to 4440 (pulon)
4441 (punthanomai) to 4450
(purrhos)
4451 (purosis) to 4460 (Rhaab)
4461 (rhabbi) to 4470 (rhakos)
4471 (Rhama) to 4480 (rheda)
4481 (Rhemphan) to 4490 (rhetos)
4491 (rhiza) to 4500 (rhoizedon)
4501 (rhomphaia) to 4510
(rhupoo)
4511 (rhusis) to 4520
(sabbatismos)
4521 (sabbaton) to 4530 (Saleim)
4531 (saleuo) to 4540 (Samareia)
4541 (Samareites) to 4550
(sapros)
4551 (Sappheire) to 4560
(sarkinos)
4561 (sarx) to 4570 (sbennumi)
4571 (se) to 4580 (Sekoundos)

17

5271 (na`uwr) to 5280 (Na`amiy)
5281 (No`omiy) to 5290 (no`ar)
5291 (na`arah) to 5300
(Nphuwshciym)
5301 (naphach) to 5310 (naphats)
5311 (nephets) to 5320
(Naphtuchiym)
5321 (Naphtaliy) to 5330 (ntsach)
5331 (netsach) to 5340 (natsats)
5341 (natsar) to 5350 (niqqud)
5351 (nquddah) to 5360 (nqamah)
5361 (naqa`) to 5370 (Nergal)
5371 (Nergal Shar'etser) to 5380
(nashab)
5381 (nasag) to 5390 (nshiyqah)
5391 (nashak) to 5400 (nasaq)
5401 (nashaq) to 5410 (nathiyb)
5411 (Nathiyn) to 5420 (nathac)
5421 (natha`) to 5430 (c'own)
5431 (ca'an) to 5440 (cabak)
5441 (cobek) to 5450 (cbalah)
5451 (cibboleth) to 5460 (cgan)
5461 (cagan) to 5470 (cohar)
5471 (Cow') to 5480 (cuwk)
5481 (cuwmpownyah) to 5490
(cowph)
5491 (cowph) to 5500 (cachah)
5501 (cchiy) to 5510 (Ciyvan)
5511 (Ciychown) to 5520 (cok)
5521 (cukkah) to 5530 (cakal)
5531 (cikluwth) to 5540 (Celed)
5541 (calah) to 5550 (collah)
5551 (cullam) to 5560 (coleth)
5561 (cam) to 5570 (Cna'ah)
5571 (Canballat) to 5580 (cac)
5581 (Cicmay) to 5590 (ca`ar)
5591 (ca`ar) to 5600 (cphiynah)
5601 (cappiyr) to 5610 (cphar)
5611 (Cphar) to 5620 (car)
5621 (carab) to 5630 (ciyron)
5631 (cariyc) to 5640 (catham)

4581 (Seleukeia) to 4590 (Sem)
4591 (semaino) to 4600 (siagon)
4601 (sigao) to 4610 (Silouanos)
4611 (Siloam) to 4620
(sitometron)
4621 (sitos) to 4630 (Skeuas)
4631 (skeue) to 4640 (skirtao)
4641 (sklerokardia) to 4650
(skorpizo)
4651 (skorpios) to 4660 (skullo)
4661 (skulon) to 4670 (Sodoma)
4671 (soi) to 4680 (sophos)
4681 (Spania) to 4690 (sperma)
4691 (spermologos) to 4700
(spodos)
4701 (spora) to 4710 (spoude)
4711 (spuris) to 4720 (Stachus)
4721 (stege) to 4730 (stenochoria)
4731 (stereos) to 4740 (sterigmos)
4741 (sterizo) to 4750 (stoma)
4751 (stomachos) to 4760
(stratopedon)
4761 (strebloo) to 4770 (Stoikos)
4771 (su) to 4780 (sugkalupto)
4781 (sugkampto) to 4790
(sugkoinoneo)
4791 (sugkoinonos) to 4800
(suzao)
4801 (suzeugnumi) to 4810
(sukon)
4811 (sukophanteo) to 4820
(sumballo)
4821 (sumbasileuo) to 4830
(summetochos)
4831 (summimetes) to 4840
(sumpareimi)
4841 (sumpascho) to 4850
(sumpresbuteros)
4851 (sumphero) to 4860
(sumpsephizo)
4861 (sumpsuchos) to 4870

18

5641 (cathar) to 5650 (`ebed)
5651 (`Ebed) to 5660 (`Abdiy)
5661 (`Abdiy'el) to 5670 (`abat)
5671 (`abtiyt) to 5680 (`Ibriy)
5681 (`Ibriy) to 5690 (`egeb)
5691 (`agabah) to 5700 (`Eglown)
5701 (`agam) to 5710 (`adah)
5711 (`Adah) to 5720 (`Adiyn)
5721 (`Adiyna') to 5730 (`eden)
5731 (`Eden) to 5740 (`Eder)
5741 (`Adriy'el) to 5750 (`owd)
5751 (`owd) to 5760 (`aviyl)
5761 (`Avviym) to 5770 (`avan)
5771 (`avon) to 5780 (`Uwts)
5781 (`uwq) to 5790 (`uwth)
5791 (`avath) to 5800 (`azab)
5801 (`izzabown) to 5810 (`azaz)
5811 (`Azaz) to 5820
(`Azmaveth)
5821 (`Azzan) to 5830 (`Ezra')
5831 (`Ezra') to 5840
(`Azriyqam)
5841 (`Azzathiy) to 5850
(`atarah)
5851 (`Atarah) to 5860 (`iyt)
5861 (`ayit) to 5870 (`ayin)
5871 (`Ayin) to 5880 (`Eyn
Mishpat)
5881 (`Eynan) to 5890 (`eyphah)
5891 (`Eyphah) to 5900 (`Iyruw)
5901 (`Iyriy) to 5910 (`Akkow)
5911 (`Alowr) to 5920 (`al)
5921 (`al) to 5930 (`olah)
5931 (`illah) to 5940 (`eliy)
5941 (`Eliy) to 5950 (`aliyliyah)
5951 (`aliytsuwth) to 5960
(`Almown)
5961 (`Alamowth) to 5970
(`alats)
5971 (`am) to 5980 (`ummah)
5981 (`Ummah) to 5990

(sunakoloutheo)
4871 (sunalizo) to 4880
(sunapothnesko)
4881 (sunapollumi) to 4890
(sundrome)
4891 (sunegeiro) to 4900
(sunelauno)
4901 (sunepimartureo) to 4910
(suneuocheo)
4911 (sunephistemi) to 4920
(suniemi)
4921 (sunistao) to 4930
(sunteleia)
4931 (sunteleo) to 4940
(suntugchano)
4941 (Suntuche) to 4950 (surtis)
4951 (suro) to 4960 (sustoicheo)
4961 (sustratiotes) to 4970
(sphodra)
4971 (sphodros) to 4980
(scholazo)
4981 (schole) to 4990 (soter)
4991 (soteria) to 5000 (Tabitha)
5001 (tagma) to 5010 (taxis)
5011 (tapeinos) to 5020 (tartaroo)
5021 (tasso) to 5030 (tacheos)
5031 (tachinos) to 5040 (teknion)
5041 (teknogoneo) to 5050
(teleiosis)
5051 (teleiotes) to 5060 (Tertios)
5061 (Tertullos) to 5070
(tetrakischilioi)
5071 (tetrakosioi) to 5080 (teko)
5081 (telaugos) to 5090 (Timaios)
5091 (timao) to 5100 (tis)
5101 (tis) to 5110 (tokos)
5111 (tolmao) to 5120 (tou)
5121 (tounantion) to 5130
(touton)
5131 (tragos) to 5140 (treis)
5141 (tremo) to 5150 (trimenon)

19

(`Ammiyzabad)
5991 (`Ammiychuwr) to 6000
(`Amal)
6001 (`amel) to 6010 (`emeq)
6011 (`omeq) to 6020
(`Amramiy)
6021 (`Amasa') to 6030 (`anah)
6031 (`anah) to 6040 (`oniy)
6041 (`aniy) to 6050 (`anan)
6051 (`anan) to 6060 (`anaq)
6061 (`Anaq) to 6070
(`Anthothiyah)
6071 (`aciyc) to 6080 (`aphar)
6081 (`Epher) to 6090 (`otseb)
6091 (`atsab) to 6100 (`Etsyown)
6101 (`atsal) to 6110 (`atstsumah)
6111 (`Atsmown) to 6120 (`aqeb)
6121 (`aqob) to 6130 (`Aqan)
6131 (`aqar) to 6140 (`aqash)
6141 (`iqqesh) to 6150 (`arab)
6151 (`arab) to 6160 (`arabah)
6161 (`arubbah) to 6170
(`aruwgah)
6171 (`arowd) to 6180 (`Eriy)
6181 (`eryah) to 6190 (`orlah)
6191 (`aram) to 6200 (`Aro`eriy)
6201 (`araph) to 6210 (`eres)
6211 (`ash) to 6220 (`Ashvath)
6221 (`Asiy'el,) to 6230 (`eseq)
6231 (`ashaq) to 6240 (`asar)
6241 (`issarown) to 6250
(`eshtonah)
6251 (`ashtrah) to 6260 (`attuwd)
6261 (`ittiy) to 6270 (`Athlay)
6271 (`Athalyah) to 6280 (`athar)
6281 (`Ether) to 6290 (Pa'ran)
6291 (pag) to 6300 (Pdah'el)
6301 (Pdahtsuwr) to 6310 (peh)
6311 (poh) to 6320 (puwk)
6321 (powl) to 6330 (puwqah)
6331 (puwr) to 6340 (pazar)

5151 (tris) to 5160 (trophe)
5161 (Trophimos) to 5170
(Truphaina)
5171 (truphao) to 5180 (tupto)
5181 (Turannos) to 5190
(Tuchikos)
5191 (huakinthinos) to 5200
(hugros)
5201 (hudria) to 5210 (humeis)
5211 (Humenaios) to 5220
(hupandros)
5221 (hupantao) to 5230
(huperakmos)
5231 (huperano) to 5240
(huperekchuno)
5241 (huperentugchano) to 5250
(huperpleonazo)
5251 (huperupsoo) to 5260
(hupoballo)
5261 (hupogrammos) to 5270
(hupokato)
5271 (hupokrinomai) to 5280
(hupomnesis)
5281 (hupomone) to 5290
(hupostrepho)
5291 (hupostronnumi) to 5300
(hus)
5301 (hussopos) to 5310
(hupsistos)
5311 (hupsos) to 5320 (phaneros)
5321 (phanerosis) to 5330
(Pharisaios)
5331 (pharmakeia) to 5340
(pheidomenos)
5341 (phelones) to 5350
(phtheggomai)
5351 (phtheiro) to 5360
(philadelphia)
5361 (philadelphos) to 5370
(philema)
5371 (Philemon) to 5380

20

6341 (pach) to 6350
(pachazuwth)
6351 (pachach) to 6360 (pattiysh)
6361 (pattiysh) to 6370
(piylegesh)
6371 (piymah) to 6380 (Pokereth
Tsbayiym)
6381 (pala') to 6390 (plaggah)
6391 (pluggah) to 6400 (pelach)
6401 (Pilcha') to 6410 (Platyah)
6411 (Playah) to 6420 (Palal)
6421 (Plalyah) to 6430 (Plishtiy)
6431 (Peleth) to 6440 (paniym)
6441 (pniymah) to 6450 (Pac
Dammiym)
6451 (piccah) to 6460
(pcanteriyn)
6461 (pacac) to 6470 (pa`am)
6471 (pa`am) to 6480 (patsam)
6481 (patsa`) to 6490 (piqquwd)
6491 (paqach) to 6500 (para')
6501 (pere') to 6510 (parah)
6511 (Parah) to 6520 (prazown)
6521 (praziy) to 6530 (priyts)
6531 (perek) to 6540 (Parac)
6541 (parcah) to 6550 (par`osh)
6551 (Par`osh) to 6560 (Perets
`Uzza')
6561 (paraq) to 6570 (Peresh)
6571 (parash) to 6580 (pash)
6581 (pasah) to 6590 (pshar)
6591 (pshar) to 6600 (pithgam)
6601 (pathah) to 6610
(pithchown)
6611 (Pthachyah) to 6620
(pethen)
6621 (petha`) to 6630 (Tsa'anan)
6631 (tse'etsa') to 6640 (tsbuw)
6641 (tsabuwa`) to 6650
(Tsbo`iym)
6651 (tsabar) to 6660 (tsdiyah)

(philoneikos)
5381 (philonexia) to 5390
(philophronos)
5391 (philophron) to 5400
(phobetron)
5401 (phobos) to 5410 (Phoron)
5411 (phoros) to 5420 (phrasso)
5421 (phrear) to 5430
(phronimos)
5441 (phulax) to 5450 (phusiosis)
5451 (phuteia) to 5460
(photeinos)
5461 (photizo) to 5470 (chalkeos)
5471 (chalkeus) to 5480
(charagma)
5481 (charakter) to 5490 (chasma)
5491 (cheilos) to 5500
(cheirotoneo)
5501 (cheiron) to 5510 (chion)
5511 (chlamus) to 5520 (cholao)
5521 (chole) to 5530 (chraomai)
5531 (chrao) to 5540 (chresis)
5541 (chresteuomai) to 5550
(chronos)
5551 (chronotribeo) to 5560
(cholos)
5561 (chora) to 5570
(pseudapostolos)
5571 (pseudes) to 5580
(pseudochristos)
5581 (pseudonumos) to 5590
(psuche)
5591 (psuchikos) to 5600 (o)
5601 (Obed) to 5610 (hora)
5611 (horaios) to 5620 (hoste)
5621 (otion) to 5624 (ophelimos)

21

6661 (Tsiddiym) to 6670 (tsahal)
6671 (tsahar) to 6680 (tsavah)
6681 (tsavach) to 6690
(Tsowphach)
6691 (Tsowphar) to 6700
(Tsuwriy'el)
6701 (Tsuwriyshadday) to 6710
(tsachtsachah)
6711 (tsachaq) to 6720 (tseydah)
6721 (Tsiydown) to 6730
(Tsiy`or)
6731 (tsiyts) to 6740 (tsalah)
6741 (Tsillah) to 6750 (tsalal)
6751 (tsalal) to 6760 (tsala`)
6761 (tsela`) to 6770 (tsame')
6771 (tsame') to 6780 (tsemach)
6781 (tsamiyd) to 6790 (Tsin)
6791 (tsen) to 6800 (tsana`)
6801 (tsanaph) to 6810 (tsa`iyr)
6811 (Tsa`iyr) to 6820 (Tso`ar)
6821 (tsaphad) to 6830
(tsphowniy)
6831 (Tsphowniy) to 6840
(tsaphiyn)
6841 (tsphiyr) to 6850 (tsaphaph)
6851 (tsaphtsaphah) to 6860
(Tsiqlag)
6861 (tsiqlon) to 6870
(Tsruwyah)
6871 (Tsruw`ah) to 6880 (tsir`ah)
6881 (Tsor`ah) to 6890 (Tsereth
hashShachar)
6891 (Tsarthan) to 6900
(qbuwrah)
6901 (qabal) to 6910 (qbutsah)
6911 (Qibtsayim) to 6920
(qaddachath)
6921 (qadiym) to 6930
(qadmown)
6931 (qadmowniy) to 6940
(qadruwth)

22

6941 (qdoranniyth) to 6950
(qahal)
6951 (qahal) to 6960 (qavah)
6961 (qaveh) to 6970 (Qowa`)
6971 (qowph) to 6980 (quwr)
6981 (Qowre') to 6990 (qatat)
6991 (qatal) to 7000 (qatar)
7001 (qtar) to 7010 (qyam)
7011 (qayam) to 7020 (qiytsown)
7021 (qiyqayown) to 7030
(qiytharoc)
7031 (qal) to 7040 (Qallay)
7041 (Qelayah) to 7050 (qela`)
7051 (qalla`) to 7060 (qamal)
7061 (qamats) to 7070 (qaneh)
7071 (Qanah) to 7080 (qacam)
7081 (qecem) to 7090 (qippowd)
7091 (qippowz) to 7100 (qetsach)
7101 (qatsiyn) to 7110 (qetseph)
7111 (qtsaphah) to 7120 (qor)
7121 (qara') to 7130 (qereb)
7131 (qareb) to 7140 (qerach)
7141 (Qorach) to 7150 (qriy'ah)
7151 (qiryah) to 7160 (qaran)
7161 (qeren) to 7170 (qrats)
7171 (qerets) to 7180 (qishshu')
7181 (qashab) to 7190 (qshiy)
7191 (Qishyown) to 7200 (ra'ah)
7201 (ra'ah) to 7210 (ro'iy)
7211 (R'ayah) to 7220 (Ro'sh)
7221 (ri'shah) to 7230 (rob)
7231 (rabab) to 7240 (ribbow)
7241 (rabiyb) to 7250 (raba`)
7251 (raba`) to 7260 (rabrab)
7261 (rabrban) to 7270 (ragal)
7271 (rgal) to 7280 (raga`)
7281 (rega`) to 7290 (radam)
7291 (radaph) to 7300 (ruwd)
7301 (ravah) to 7310 (rvayah)
7311 (ruwm) to 7320
(Rowmamtiy `Ezer)

23

7321 (ruwa`) to 7330 (razeh)
7331 (Rzown) to 7340 (Rchob)
7341 (rochab) to 7350 (rachowq)
7351 (rchiyt) to 7360 (racham)
7361 (rachamah) to 7370
(rachash)
7371 (rachath) to 7380 (Riybay)
7381 (reyach) to 7390 (rak)
7391 (rok) to 7400 (rakiyl)
7401 (rakak) to 7410 (Ram)
7411 (ramah) to 7420 (romach)
7421 (rammiy) to 7430 (ramas)
7431 (remes) to 7440 (rinnah)
7441 (Rinnah) to 7450 (racac)
7451 (ra`) to 7460 (ra`ad)
7461 (ra`ad) to 7470 (ruwth)
7471 (r`iy) to 7480 (R`elayah)
7481 (ra`am) to 7490 (r`a`)
7491 (ra`aph) to 7500 (riph'uwth)
7501 (Rpha'el) to 7510
(riphyown)
7511 (raphac) to 7520 (ratsad)
7521 (ratsah) to 7530 (Retseph)
7531 (ritspah) to 7540 (raqad)
7541 (raqqah) to 7550 (raqiyq)
7551 (raqam) to 7560 (rsham)
7561 (rasha`) to 7570 (rathach)
7571 (rethach) to 7580 (sha'ag)
7581 (shagah) to 7590 (sha't)
7591 (sh'iyah) to 7600 (sha'anan)
7601 (sha'ac) to 7610 (Sh'ar
Yashuwb)
7611 (sh'eriyth) to 7620
(shabuwa`)
7621 (shbuw`ah) to 7630
(Shobay)
7631 (sbiyb) to 7640 (shebel)
7641 (shibbol) to 7650 (shaba`)
7651 (sheba`) to 7660 (shabats)
7661 (shabats) to 7670
(shibrown)

24

7671 (Shbariym) to 7680 (sga')
7681 (Shage') to 7690 (saggiy')
7691 (shgiy'ah) to 7700 (shed)
7701 (shod) to 7710 (shadaph)
7711 (shdephah) to 7720
(saharon)
7721 (sow') to 7730 (sowbek)
7731 (Showbak) to 7740
(Shaveh)
7741 (Shaveh Qiryathayim) to
7750 (suwt)
7751 (shuwt) to 7760 (suwm)
7761 (suwm) to 7770 (Shuwa`)
7771 (showa`) to 7780
(Showphak)
7781 (Shuwphamiy) to 7790
(shuwr)
7791 (shuwr) to 7800 (Shuwshan)
7801 (Shuwshankiy) to 7810
(shachad)
7811 (sachah) to 7820 (shachat)
7821 (shchiytah) to 7830
(shachats)
7831 (Shachatsowm) to 7840
(shcharchoreth)
7841 (Shcharyah) to 7850 (shotet)
7851 (Shittiym) to 7860 (shoter)
7861 (Shitray) to 7870 (shiybah)
7871 (shiybah) to 7880 (siyach)
7881 (siychah) to 7890 (shayin)
7891 (shiyr) to 7900 (sok)
7901 (shakab) to 7910 (shikkowr)
7911 (shakach) to 7920 (skal)
7921 (shakol) to 7930 (Shikmiy)
7931 (shakan) to 7940 (Sakar)
7941 (shekar) to 7950 (sheleg)
7951 (shalah) to 7960 (shaluw)
7961 (shalev) to 7970
(shlowshiym)
7971 (shalach) to 7980 (shalat)
7981 (shlet) to 7990 (shalliyt)

25

7991 (shaliysh) to 8000 (shlam)
8001 (shlam) to 8010 (Shlomoh)
8011 (shillumah) to 8020
(Shalman)
8021 (shalmon) to 8030
(Shilshah)
8031 (Shalishah) to 8040
(smo'wl)
8041 (sama'l) to 8050 (Shmuw'el)
8051 (Shammuwa`) to 8060
(Shammay)
8061 (Shmiyda`) to 8070
(Shmiyramowth)
8071 (simlah) to 8080 (shaman)
8081 (shemen) to 8090 (Shma`)
8091 (Shama`) to 8100
(Shim`ath)
8101 (Shim`athiy) to 8110
(Shimrown)
8111 (Shomrown) to 8120
(shmash)
8121 (shemesh) to 8130 (sane')
8131 (sne') to 8140 (shnah)
8141 (shaneh) to 8150 (shanan)
8151 (shanac) to 8160 (sha`ah)
8161 (sha`atah) to 8170
(Sha`alboniy)
8171 (Sha`aliym) to 8180 (sha`ar)
8181 (se`ar) to 8190 (Sha`ashgaz)
8191 (sha`shua`) to 8200 (shphat)
8201 (shephet) to 8210 (shaphak)
8211 (shephek) to 8220
(shiphluwth)
8221 (Shpham) to 8230
(Shiph`iy)
8231 (shaphar) to 8240
(shaphath)
8241 (shetseph) to 8250
(shiqquwy)
8251 (shiqquwts) to 8260
(sheqeph)

26

8261 (shaquph) to 8270 (shor)
8271 (shre') to 8280 (sarah)
8281 (sharah) to 8290
(Sharowniy)
8291 (saruwq) to 8300 (sariyd)
8301 (Sariyd) to 8310 (Sarckiym)
8311 (sara`) to 8320 (saruq)
8321 (soreq) to 8330 (shoresh)
8331 (sharshah) to 8340
(Sheshbatstsar)
8341 (shashah) to 8350 (shashar)
8351 (sheth) to 8360 (shthiyah)
8361 (shittiyn) to 8370 (Shthar
Bowznay)
8371 (shathath) to 8380 (ta'owm)
8381 (ta'alah) to 8390 (Ta'area`)
8391 (t'ashshuwr) to 8400
(tballul)
8401 (teben) to 8410 (tidhar)
8411 (tdiyra') to 8420 (tav)
8421 (tuwb) to 8430 (Towach)
8431 (towcheleth) to 8440
(Towla`iy)
8441 (tow`ebah) to 8450 (towr)
8451 (towrah) to 8460 (tchowth)
8461 (Tachkmoniy) to 8470
(Tachaniy)
8471 (Tachpanchec) to 8480
(Tachath)
8481 (tachtown) to 8490
(tiymarah)
8491 (Tiytsiy) to 8500 (tukkiy)
8501 (takak) to 8510 (tel)
8511 (tala') to 8520 (Telach)
8521 (Tel Charsha') to 8530
(talpiyah)
8531 (tlath) to 8540 (tmahh)
8541 (timmahown) to 8550
(Tummiym)
8551 (tamak) to 8560 (tomer)
8561 (timmor) to 8570 (tnuwbah)

27

8571 (tnuwk) to 8580
(tanshemeth)
8581 (ta`ab) to 8590 (Ta`anak)
8591 (ta`a`) to 8600 (tphowtsah)
8601 (tuphiyn) to 8610 (taphas)
8611 (topheth) to 8620 (Tqowa`)
8621 (Tqow`iy) to 8630 (taqaph)
8631 (tqeph) to 8640 (Tirhaqah)
8641 (truwmah) to 8650 (toren)
8651 (tra`) to 8660 (Tirshatha')
8661 (Tartan) to 8670 (tshuwrah)
8671 (tshiy`iy) to 8674 (Tattnay)

Easton's Bible Dictionary
A
N

B
O

C
P

D
Q

E
R

F
S

G
T

H
U

I
V

J
W

K
X

L
Y

M
Z

L
Y

M
Z

L
Y

M
Z

Nave's Bible Dictionary
A
N

B
O

C
P

D
Q

E
R

F
S

G
T

H
U

I
V

J
W

K
X

Torrey's Bible Dictionary
A
N

B
O

C
P

D
Q

E
R

F
S

G
T

H
U

I
V

J
W

K
X

King James Bible Index

28

Book

Chapters

Genesis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Exodus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40

Leviticus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

Numbers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Deuteronomy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Joshua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

Judges

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21

Ruth

1234

1st Samuel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2nd Samuel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

1st Kings

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22

2nd Kings

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

1st Chronicles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29
2nd
Chronicles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ezra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Esther

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29

Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42

Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
147 148 149 150

Proverbs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ecclesiastes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Song of
Solomon

12345678

Isaiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Jeremiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Lamentations

12345

Ezekiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Daniel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Joel

123

Amos

123456789

Obadiah

1

Jonah

1234
30

Micah

1234567

Nahum

123

Habakkuk

123

Zephaniah

123

Haggai

12

Zechariah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Malachi

1234

Matthew

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

Mark

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Luke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

John

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21

Acts

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

Romans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1st
Corinthians

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2nd
Corinthians

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galatians

123456

Ephesians

123456

Philippians

1234

Colossians

1234

1st
Thessalonians

12345

2nd
Thessalonians

123

1st Timothy

123456

2nd Timothy

1234

Titus

123
31

Philemon

1

Hebrews

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

James

12345

1st Peter

12345

2nd Peter

123

1st John

12345

2nd John

1

3rd John

1

Jude

1

Revelation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22

Strong's Dictionary to the King James
Bible

Hebrew Dictionary

1 ('ab) to 100 ('agmown)
101 ('aggan) to 200 ('ivveleth)
201 ('Owmar) to 300
('Achiyshachar)
301 ('Achiyshar) to 400 ('okel)
401 ('Ukal) to 500 ('El`ale')
501 ('El`asah) to 600 ('anaph)
601 ('anaphah) to 700
('Arubbowth)
701 ('Arbiy) to 800 ('eshshah)
801 ('ishshah) to 900 (bogdowth)
901 (bagowd) to 1000 (beytsah)

Greek Dictionary
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚ
ΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥ
ΦΧΨΩ
1 (a) to 100 (hadrotes)
101 (adunateo) to 200 (akris)
201 (akroaterion) to 300 (Amon)
301 (Amos) to 400 (anaphoneo)
401 (anachusis) to 500
(antichristos)
501 (antleo) to 600
(apokathistemi)
601 (apokalupto) to 700 (aresko)
701 (arestos) to 800 (asumphonos)

32

1001 (biyra') to 1100 (bliya`al)
1101 (balal) to 1200 (b`erah)
1201 (Ba`sha') to 1300 (baraq)
1301 (Baraq) to 1400 (gbar)
1401 (gibbar) to 1500 (gzelah)
1501 (gazam) to 1600 (ga`ah)
1601 (Go`ah) to 1700 (dibrah)
1701 (dibrah) to 1800 (dal)
1801 (dalag) to 1900 (haguwth)
1901 (hagiyg) to 2000 (hamam)
2001 (Haman) to 2100 (zuwb)
2101 (zowb) to 2200 (z`iq)
2201 (za`aq) to 2300 (chadad)
2301 (Chadad) to 2400 (chatta')
2401 (chata'ah) to 2500 (cheleph)
2501 (Cheleph) to 2600
(chinnam)
2601 (Chanam'el) to 2700
(Chatsarmaveth)
2701 (Chatsar Cuwcah) to 2800
(Charosheth)
2801 (charath) to 2900
(Towbiyah)
2901 (tavah) to 3000
(Yberekyahuw)
3001 (yabesh) to 3100 (Yow'el)
3101 (Yow'ash) to 3200
(Yakiyniy)
3201 (yakol) to 3300 (Ya`asiy'el)
3301 (Yiphdyah) to 3400 (Yriy'el)
3401 (yariyb) to 3500 (Yether)
3501 (Yithra') to 3600 (kiyr)
3601 (kiyshowr) to 3700 (kacaph)
3701 (keceph) to 3800 (kethem)
3801 (kthoneth) to 3900 (lchem)
3901 (lachem) to 4000 (mabown)
4001 (mbuwcah) to 4100 (mah)
4101 (mah) to 4200 (mezev)
4201 (mzuwzah) to 4300 (mtiyl)
4301 (matmown) to 4400

801 (asunetos) to 900 (bathuno)
901 (bathus) to 1000 (bole)
1001 (bolizo) to 1100 (glossa)
1101 (glossokomon) to 1200
(desmophulax)
1201 (desmoterion) to 1300
(diateleo)
1301 (diatereo) to 1400 (doulon)
1401 (doulos) to 1500 (eike)
1501 (eikosi) to 1600
(ekpetannumi)
1601 (ekpipto) to 1700 (emou)
1701 (empaigmos) to 1800 (Enos)
1801 (enotizomai) to 1900
(epekeina)
1901 (epekteinomai) to 2000
(episphales)
2001 (episucho) to 2100
(euaresteo)
2101 (euarestos) to 2200 (zestos)
2201 (zeugos) to 2300 (theaomai)
2301 (theatrizo) to 2400 (idou)
2401 (Idoumaia) to 2500 (Ioses)
2501 (Ioseph) to 2600 (katabasis)
2601 (katabibazo) to 2700
(katatoxeuo)
2701 (katatrecho) to 2800 (klasis)
2801 (klasma) to 2900 (krataios)
2901 (krataioo) to 3000 (latreuo)
3001 (lachanon) to 3100
(matheteuo)
3101 (mathetes) to 3200
(membrana)
3201 (memphomai) to 3300 (Not
Used)
3301 (Not Used) to 3400 (milion)
3401 (mimeomai) to 3500
(nekrosis)
3501 (neos) to 3600 (odunao)
3601 (odune) to 3700 (optanomai)

33

(mal'akuwth)
4401 (Mal`akiy) to 4500
(manowr)
4501 (mnowrah) to 4600 (ma`ak)
4601 (Ma`akah) to 4700
(mtseleth)
4701 (mitsnepheth) to 4800
(merchab)
4801 (merchaq) to 4900 (mashak)
4901 (meshek) to 5000 (na'veh)
5001 (na'am) to 5100 (nhamah)
5101 (nahaq) to 5200
(Ntophathiy)
5201 (natar) to 5300
(Nphuwshciym)
5301 (naphach) to 5400 (nasaq)
5401 (nashaq) to 5500 (cachah)
5501 (cchiy) to 5600 (cphiynah)
5601 (cappiyr) to 5700 (`Eglown)
5701 (`agam) to 5800 (`azab)
5801 (`izzabown) to 5900
(`Iyruw)
5901 (`Iyriy) to 6000 (`Amal)
6001 (`amel) to 6100 (`Etsyown)
6101 (`atsal) to 6200 (`Aro`eriy)
6201 (`araph) to 6300 (Pdah'el)
6301 (Pdahtsuwr) to 6400
(pelach)
6401 (Pilcha') to 6500 (para')
6501 (pere') to 6600 (pithgam)
6601 (pathah) to 6700
(Tsuwriy'el)
6701 (Tsuwriyshadday) to 6800
(tsana`)
6801 (tsanaph) to 6900 (qbuwrah)

3701 (optasia) to 3800 (opsonion)
3801 (ho on) to 3900 (paraptoma)
3901 (pararrhueo) to 4000
(pentakischilioi)
4001 (pentakosioi) to 4100
(pisteuo)
4101 (pistikos) to 4200 (porismos)
4201 (Porkios) to 4300 (prokuroo)
4301 (prolambano) to 4400
(procheirizomai)
4401 (procheirotoneo) to 4500
(rhoizedon)
4501 (rhomphaia) to 4600
(siagon)
4601 (sigao) to 4700 (spodos)
4701 (spora) to 4800 (suzao)
4801 (suzeugnumi) to 4900
(sunelauno)
4901 (sunepimartureo) to 5000
(Tabitha)
5001 (tagma) to 5100 (tis)
5101 (tis) to 5200 (hugros)
5201 (hudria) to 5300 (hus)
5301 (hussopos) to 5400
(phobetron)
5401 (phobos) to 5500
(cheirotoneo)
5501 (cheiron) to 5600 (o)
5601 (Obed) to 5624 ()

6901 (qabal) to 7000 (qatar)
7001 (qtar) to 7100 (qetsach)
7101 (qatsiyn) to 7200 (ra'ah)
7201 (ra'ah) to 7300 (ruwd)

34

7301 (ravah) to 7400 (rakiyl)
7401 (rakak) to 7500 (riph'uwth)
7501 (Rpha'el) to 7600 (sha'anan)
7601 (sha'ac) to 7700 (shed)
7701 (shod) to 7800 (Shuwshan)
7801 (Shuwshankiy) to 7900
(sok)
7901 (shakab) to 8000 (shlam)
8001 (shlam) to 8100 (Shim`ath)
8101 (Shim`athiy) to 8200
(shphat)
8201 (shephet) to 8300 (sariyd)
8301 (Sariyd) to 8400 (tballul)
8401 (teben) to 8500 (tukkiy)
8501 (takak) to 8600 (tphowtsah)
8601 (tuphiyn) to 8674 ()

How To Download This Software
How To Purchase This Software On CD ROM

Speed Bible

Bible Concordance Software by

35

Speed Bible Concordance Software © 2000-2004 by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites:
The Speaking Bible
Speed Bible
Speed Bible Search
Speed Bible On CD
Speed Bible Online
Speed Bible Commentary
Speed Bible Concordance
Speed Bible Verse
Speed Bible Dictionary

Speed Bible Pictures

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful