Está en la página 1de 132

OIKEIWN DIALOGWN BIBLION ELLHNISTI KAI RWMAISTI FAMILIARIUM COLLOQUIORUM LIBELLUS GRAECE ET LATINE AUCTUS ET RECOGNITUS.

ACCESSIT ET UTILIS DIALOGUS DE RATIONE STUDIORUM RECTE INSTITUENDA. ITEM ORATIO DE RATIONE DISCENDAE AC DOCENDAE Linguae Latinae et Graecae

Autore Johanne Posselio
[Diana anglice vertit, electronice transcripsit, pauca emendavit]

LONDINI TYPIS E. COTES, PRO SOCIETATE BIBLIOPOLARUM, 1656.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj

2

)Iwa/nnhj o( Posse/lioj
TOIS ANDRASI FILOmou/soij kai\ spoudai/oij, toi=j meta\ th=j eu)sebou=j paidei/aj tou\j neani/skouj ta\ (Rwmaϊka\ kai\ (Ellhnika\

gra/mmata dida/skousin, eu) pra/ttein.

)Orqw=j kai\ nounexo/ntwj u(po/ tinoj tw=n sofw=n ei)rhtai, /

(Oj mh\ (Rwmaϊkoi=j Ellhnika\ gra/mmat ) e)micen / ( / ou) du/natai logikou= tou)noma a)ndro\j e)/xein. /

(Omologei=tai me\n ga\r u(po\ pa/ntwn pepaideume/nwn kai\ eu)fronou/ntwn a)ndrw=n tou\j (Rwmaϊkou\j logogra/fouj kai\ poihta\j pa=san th\n e(autw=n paidei/an kai\ sofi/an, kai\ th\n e)n toi=j lo/goij deino/thta, para\ tw=n (Ellh/nwn ei)lhfe/nai, kai\ plei=sta ou)k a)llaij plh\n / (Ellhnikai=j, e)kfwnei=sqai du/nasqai, ma=llon de\ to\n lo/gon (Rwmaϊko\n ou)k o)rqw=j gnwsqh=nai, ou)de\ grafh=nai, ou)d ) e(rmhneusqh=nai, a)/neu th=j (Ellhnikh=j glw/tthj oi(o/n t ) e)sti/n. = plei=sta toigarou=n w)felou=ntai pa/ntej o(soi e)n tai=j e(autw=n peri\ ta\ / gra/mmata spoudai=j, ta\ (Rwmaϊka\ toi=j Ellhnikoi=j suna/ptousi, ( o(pwj e)n a)mfote/roij o(moi/wj i)sxu/ontej tugxa/nwsin. )Egw\ dh\ i(/na / kata\ e)mautou= me/roj e)n t%= ta\j a)mfote/raj glw/ttaj o)rqw=j kai\

oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/

3

r(adi/wj maqei=n, toi=j filomaqe/si tw=n neani/skwn bohqh/sw, tou/touj tou\j dialo/gouj e)ce/dwka, au)tou\j t$= e)kei/nwn yux$= kai\ xrh/sei sunarmw/saj. Tou/touj ei) spoudai/wj a)nagnw/sontai kai a(ma /

xrh/sontai pro\j to\n bi/on, ai)sqh/sontai tou/tou tou= po/nou plei=ston o)nhso/menoi. e/)rrwsqe kai\ met ) e)mou= th\n peri\ ta\j te/xnaj kai\

glw/ttaj spoudh\n ei)j to\ to\n Qeo\n, to\n pa/ntwn tw=n a)gaqw=n tw=n e)n t%= bi/% ai)/tion, doca/zein, kai th\n a)lhqinh\n peri\ Au)tou= kai\ tou= ui(ou= Au)tou= a)gaphtou= Ihsou= Xristou=, tou= Kuri/ou h(mw=n, didaxh\n ) mhku/nein, katati/qesqe, memnhme/noi to\ tou= Danih=loj, Oi( suni/entej e)kla/myousi w(j h( lampro/thj tou= sterew/matoj, kai\ u(po\ tw=n dikai/wn tw=n pollw=n w(j oi( a)ste/rej, ei)j to\n ai)wna kai\ e)ti. = / e)k th=j Rodopo/lewj, e)tei a)po\ th=j Qeogeni/aj a f p h. [1588] ( /

Salve et tu. fellow student. fellow students Hello. Hello. Greetings. / / Salvum te advenisse gaudeo. condiscipuli. Salve. Hello to you too! Hello to you too! Hello. my good man. reverend instructor. my noble Lord. sw=oj o(ti e)ph=lqej. vir ornatissime xai=re Ku/rie eu)doco/tate. Salve similiter. Salve plurimum. xai/rete summaqhtai/. A hearty hello. xai=re plei=ston. brother. xai=re summaqhta/. Domine clarissime. Hello. . I'm delighted that you have arrived safely. Salve. Doctor observande. condiscipule. Salve. Salve. h(domai. xai=re a)ner perifane/state. xai=re o(moi/wj. / Salve. frater. dida/skale ai)de/sime. a/)delfe. )Apo/krisij Responsio REPLY xai=re kai\ su/.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 4 PARADEI/GMATA w(j xrh\ a)spa/zesqai kai\ eu) e)peu/xesqai SALUTANDI ET BENE PRECANDI FORMULAE HOW TO GREET PEOPLE AND WISH THEM WELL xai=re.

e)peu/xomai/ soi u(pnon h(su/xion. I pray you.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 5 h(dei=a e)moi/ e)stin h( parousi/a [h( a)fici/j] sou. eu)xomai/ soi nu/kta eu)tuxh=. / Precor tibi felicem noctem. eu)dai/mona/ soi poih=sai th\n h(me/ran tau/thn. Precor Deum ut tibi hanc diem felicem reddat. xa/rin soi e)xw. w)= Pau=le fi/ltate. I pray you. / Idem et tibi precor. de/omai tou= qeou=. And the same to you. / Same to you. I'm delighted that you're here (that you've arrived). good night. / Precor tibi placidam quietem. )Apo/krisij Responsio REPLY tau=ta kai/ soi eu)xomai. Thank you. peaceful sleep. / Habeo tibi gratiam. Iucundus est mihi tuus adventus [reditus]. I pray to God that he make your day a good one. )Apo/krisij Responsio REPLY toiou=ton kai/ soi eu)xomai. . dear Paul.

eu)tuxe/wj] / Et tu bene [optime. Deus fortunet lavationem tuam. Grata mihi est precatio tua. )Apo/krisij. Your prayer gives me pleasure. Habeo tibi gratiam. Prosit tibi balneum. May God make your bath a good one. Vale feliciter! kai\ su\ e)rrwso eu)= {ka/llista.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 6 Talem et tibi precor. feliciter] vale! e)/rrwsqe. Paule carissime. Enjoy your bath. lusitelei/tw soi to\ balanei=on. friends! . Valete! Thank you. Responsio REPLY e)/xw soi xa/rin. eu)tuxe\j poiei/tw o( Qeo\j to\ loutro/n sou. e)/rrwso eu)daimo/nwj. Goodbye! Goodbye to you too! Goodbye. h(dei=a moi/ e)stin h( eu)xh/ sou.

Praeceptor. Hello. Teacher! Dida/skaloj Praeceptor Teacher xai=re kai\ su\ fi/le pai= [maqhta/. Peter]. Salve. quintā. My master asks that you have lunch [dinner] with him. sumbiw=nai au)t%= e)n t%= a)rist%= [dei/pn%]. my boy [ my student. e(kt$]. at 10:00 [11:00. Hello to you too.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 7 PARADEIGMATA (WS XRH e)pi\ dai=ta kalei=n INVITANDI AD CONVIVIUM FORMULAE HOW TO INVITE SOMEONE TO A MEAL xai=re Dida/skale. Pe/tre]. mi puer [discipule. . pe/mpt$. My father asks that you lunch [dine] with him t$= w(r# deka/t$ [e(ndeka/t$. / / horā decimā. Ku/rio/j mou ai)tei= para/ sou. Paida/rion Puer Boy path/r mou dei=tai/ sou met ) au)tou= a)rista=n [deipnei=n] Meus pater rogat te ut apud se prandeas [cenes]. Petre]. 5:00. Salve et tu. sextā. undecimā. 6:00].

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 8 Dominus meus petit a te. Hello. Domine. Path/r Pater Father ba/dize kale/sai [prosa/gein] tou\j keklhme/nouj. xai=re ku/rie [kaqhghta/] filanqrwpo/tate. Master. pa/ter. paida/rion fi/lon. I'm going. Hello to you too. Vado. ut sis suus conviva in prandio [cenā]. Curabitur. Go call the guests Paida/rion Puer Boy badi/zw. e)ktele/sw ta\ prostetagme/na. Abi advocatum [adductum] convivas. boy. Fiet. Okay. Sis salvus Domine [Praeceptor] humanissime. Pater poreu/omai. Dad. ku/rie. most gentle Master [Teacher] . Abeo. )Apo/krisij Responsio Xai=re kai\ su\. dear I'm on my way. I'll carry out your orders.

omnes convivae iam adsunt. The guests are at the door. Welcome the guests. Imminet [instat] hora quinta [sexta. et nisi te exspectarent. 10:00.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 9 Salvus sis tu quoque mi puer. Prandendi [cenandi] tempus adest. ea. Adsunt invitati pro foribus. o(tan e)qe/l$. unum te exspectant. 11:00]. . Lunchtime [Dinnertime] is here. Show the guests in. undecima. you're the only one they're waiting for. e(ndeka/th]. Dida/skale lampro/tate. / u(pode/xou tou\j sundei/pnouj. ei)sage tou\j keklhme/nouj. / mo/non se a)name/nontej. all the guests are present already. kai\ e)a\n mh/ se prosdokw=si. Dia\ tou=to de/ontai/ se e)pi\ to\ a)/riston [dei=pnon] e)lqei=n. e)pi\ to\ a)/riston / [dei=pnon] e)lqe/tw. nu=n a)\n a)ne/keinto. ubi volet. deka/th. Ideo te rogant ut ad prandium [cenam] accedas. / / So they beg that you come to lunch [dinner]. it's almost 5:00 [6:00. Most excellent Teacher. pa/reisin oi( keklhme/noi e)pi\ th\n qu/ran. iam accumberent. My father [master] waits upon your grace. Eximie Domine Doctor. May your Grace be so kind as to come whenever [your Grace is] ready to luncheon [dinner] Pater meus [Herus] exspectat humanitatem tuam. e)pi/keitai [e)pikre/matai] w(ra pem/pth [e(kth. Paida/rion Puer Boy Path/r [Kuri/oj] mou perime/nei th\n filanqrwpi/an sou ! au)th\. pa/ntej oi( keklhme/noi h)dh pa/reisi. and if they weren't waiting for you. decima. they'd be at dinner now. o( tou= a)rista=n [deipnei=n] xro/noj pa/resti. ad prandium [cenam] veniat.

. paida/rion. You favor us in not disdaining to be our guest. a)ciw/saj h(me/teroj ei)nai sumpo/thj. (Uio/j Filius Son xai=re dida/skale ai)de/sime. Set the table. quod non dedignaris noster esse conviva. Adorna [sterne] mensam. Excipito convivas. Prepare lunch [dinner]. parati/qei koxlia/ria a)rgura= [culika/]. Gratam rem nobis facis. Set out the silver [wooden] spoons. puer. kexarisme/nwj h(mi=n poiei=j. paraskeu/aze [strw=son] th\n tra/pezan. boy. Set out the bread. Path/r Pater Father e(toi/mason to\ a)/riston [dei=pnon]. Appone panem. parati/qei a)/rton. = Hello. honored Teacher. Salve Praeceptor observande. Para prandium [cenam].(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 10 Duc intro convivas.

You wash first. Adfer aquam ad lavandas manus. Adfer panarium [mappam. ni/pte ta\j xei=raj. ni/yomen o(mou=. Arrange the chairs and set cushions on them. Lava manus. Circum in medium mensae ponito. ti/qei kata\ th\n ta/cin ta\j e(/draj. fe/re u(dwr pro\j to\ ni/ptein / ta\j xei=raj.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 11 fe/re ka/rdopon [o)qo/nhn. Wash your hands. Bring water so that we can wash our hands. Lavemus una. Colloca ex ordine sellas. Bring the bread-basket [cloth. Set the platter in the middle of the table. kai\ proskefa/laia e)piti/qei. e)/kloue th\n ku/lika [to\ a)rgureo\n poth/rion]. Elue calicem [argenteum poculum]. Wash out the goblet [silver cup]. cups]. . pocula]. ni/pte su pro/teron. Lava tu prior. to\n ku/klon e)n me/s% th=j trape/zhj ti/qei. et pulvinaria superpone. poth/ria]. Let's wash together.

late]. katakli/nesqe.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 12 e)pi/doj moi xeiro/maktron [a(lodo/xon]. Prandium [cena. Sedete. convivium] corrumpitur tua absentia [mora. accumbite igitur. sumpo/sion] diafqei/retai dia\ th\n sh\n a)pousi/an [a)nabolimh\n. ti/ e(sth/kate. Porrige mihi mantile [salinum]. Lunch [dinner. bradu/thta. so sit down. Lie back. pou= keleu/eij me kaqe/zesqai. = Cibus appositus est. e)/kmasse ta\j xei=raj. Ubi iubes me sedere? The food is served up. Quid statis? kaqe/zesqe. Where do you want me to sit? .] Hand me the napkin [salt cellar]. to\ siti/on parete/qh. to\ a)/riston [dei=pnon. kaqe/zesqe ou)n. Absterge manus. the party] is being spoiled because you are absent [delayed. tarditate]. Why are you all still standing? Take your seats. Accumbite. Wipe your hands.

O Lord etc. The guests have taken their places Child. kai\ ou)de\n a)po/blhton. consecra mensam. Oculi omnium in te sperant Domine etc. Paida/rion. h(\n newsti\ e)k th=j dhmhgori/aj e)maqej. Paida/rion Puer Child oi( o)fqalmoi\ pa/ntwn ei)j se\ ble/pousi Ku/rie. for . In primo loco accumbe [discumbe]. a(gia/zetai ga\r dia\ lo/gou Qeou=. Accubuerunt convivae. Puer. The eyes of all look to thee in hope. "All creation is good. kai\ e)nteu/cewj. eu)lo/ghson th\n tra/pezan. Add the memorable saying you recently learned from the sermon. and nothing is to be rejected which is taken with grace. bless the table. Take the first place. a)ne/peson oi( keklhme/noi. prosti/qei kai\ gnw/mhn a)ciomnhmo/neuton. Adde etiam sententiam memorabilem. kai\ ta\ loipa/. quam nuper ex contione sacra didicisti.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 13 e)n prw/t% t%= to/p% katakli/nou [a)na/pese]. meta\ eu)xaristi/aj lambano/menon. pa=n kti/sma kalo\n.

kef. Give me some of the . Adfer epulas [cibum. Amen. kre/a / o)pta/. Da mihi poculum vitreum. May Christ bless this drink [this wine] for you all. eu)logei/tw u(mi=n tou=to to\ po/ton [tou=ton to\n oi)non] o( Xri/stoj. panem. boiled meats. o)coj. et nihil reiciendum. e(fqa/. to\n turo\n." Quicquid creavit Deus. Bring the dishes [food. caseum. bread. i)xqui/aj]. e)/stw u(mi=n swth/rioj ou(toj o( zu/qoj.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 14 [a / Timo/q. roast meats. si cum gratiarum actione sumatur. carnes assas. ge/noito tou=to. cheese. do/j moi to\ u(alou=n e)/kpwma [poth/rion]. care puer. Amen.] fe/re siti/a [trofh\n. cultellum]. bonum est. vinegar. pisces]. May this beer bring you good health. carnes elixas. do/j moi/ ti tou= a)le/ktoroj )Amh/n. Give me the glass [cup]. = Sit vobis saluti haec cerevisia. e)pi/doj moi ta\ a)rgura= e)kpw/mata [to\n ka/nqaron. Porrige mihi argentea pocula [cantharum. Hand me the silver cups [tankard. Sanctificatur enim per verbum Dei et precationem. knife]. Id faxit Deus. fishes]. to\n a)/rton. fi/le pai=. = Sospitet vobis hunc potum [hoc vinum] Christus. So be it. d /] through God's word and through prayer it is sanctified. 4. acetum. dear child. [I. to\ maxairi/dion]. Tim.

tou= a)rtou]. No thanks. bread]. fish]? Vis aliquid de carne [ansere. . Do you want some of the meat [goose. bou/lomai. / Infunde cerevisiam [aquam mulsam. ou) qe/leij pi/nein. pane]. Non volo [nolo]. Serve some beer [mead. I'm really thirsty. Thanks for reminding me. wine] so that we may drink. / Da mihi aliquid de gallo [ piscibus. I don't want any. Volo. vinum] ut bibamus. Non vis bibere? dia\ ti/ ou pi/neij. i)xqu/oj]. pisce]? nai/. ou) bou/lomai.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 15 capon [fish. Cur non bibis? Don't you want to drink? Yes. Etiam. bou/lei ti tou= kre/wj [xhno/j. Why aren't you drinking? kalw=j me u(pe/mnhsaj. e)/gxei zu/qon [meli/kraton. [tw=n i)xqu/wn. oi)non] = i(na pi/nwmen. I'd like some. pa/nu ga\r diyw=.

i(kanw=j e)pion. I'll leave enough for you. propi/nw soi. Propino tibi. Non sitio. Plus tibi relinquam quam bibiturus sum. Satis tibi relinquam. o( Qeo\j eu)logei/tw. Libenter a te accipio. I'll leave you more than I’m going to drink. / Satis bibi. . omnino enim sitio. i(kano/n soi lei/yw. Deus benedicat. I've had enough to drink. I'm not thirsty.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 16 Recte me mones. plei=o/n soi lei/yw h)\ me/llw pi/nein. mh\ o(lon e)/kpine. ou) diyw=. Don't drink it all up. h(de/wj para/ sou lamba/nw. May God give His blessing! I accept it from you gladly. / Ne totum ebibas. Here's to you.

et appone cetera fercula. aquae mulsae] reliquum est. = / Nihil cerevisiae [vini. h)\ pi/qi h)\ a)/piqi. You don't eat very much. Take away this platter and serve the other dishes. Drink! You know the saying of the ancient Greeks. a)po/temne/ moi/ ti tou= boukolikou= kre/wj tou= kapn%= sklhrwqe/ntoj. = Tu perpauci cibi es. "Either drink or go away!" Bibe! Non ignoras veterum Graecorum legem. mead] zu/qon [oi)non. Abscinde mihi aliquid de carne bovina fumo indurata. kai\ parati/qei e)de/smata a)/lla. ou)k ei)mi\ a)dhfa/goj. I'm full. u(dro/meli] ou)k e)/ti e)xomen. aut abi!" . Non sum edax. "aut bibe. Tolle hanc patinam. / Explevi [sedavi] famem. a)neplh/swsa [e)/pausa] th\n o)recin. I'm not a big eater. Cut me some of the smoked beef.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 17 We're out of beer [wine. pi=ne ! ou)k a)gnoei=j to\ tw=n palaiw=n (Ellh/nwn. ai)=re to\n pi/naka tou=ton. su\ me\n o)ligo/sitoj [o)ligo/trofoj] ei).

"Cavete vobis ne quando graventur corda vestra crapula et ebrietate. et cave ne aduratur. tou= de/ontoj malakw/tera]. Ova sunt mollia [sunt cruda. a)=ron ta\ e)de/smata [to\n a)/rton. grill this fish and be careful that it doesn't burn! Be careful to cook the eggs so that they're softer [harder]. Tolle cibum [panem. pare/xete u(ma=j faidrou/j [perixarei=j]. The eggs are soft [raw. butyrum. mh/pote barunqw=si u(mw=n ai( kardi/ai e)n krapa/l$ kai\ me/q$. to\ bou/turon. caseum]. Cura ut ova coquantur molliuscula [dutiuscula]. Torre.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 18 a)lla\ be/ltio/n e)sti to\ tou= Xristou= ! Prose/xete e(autoi=j. butter. But what Christ said is better: "Take care that your hearts never be weighed down with a hangover and drunkenness. Take away the food [butter. cheese]. fro/ntize o(pwj ta\ w)a\ e(/phte / makalw/tera [sklhro/tera]. hunc piscem in cratula. Muta orbes. o)pthson w)= paida/rion to\n i)xqu\n / tou=ton e)n e)sxari/% kai\ fu/latte mh\ katakai/htai. ta\ w)a/ e)sti malaka/ [w)ma/. iusto molliora sunt]. puer. Be of good cheer! Boy. . Change the plates. Praebete vos laetos [hilares]. too soft]." Sed melior est Christi lex. bread. to\n turo/n]. a)/llatte sfai/raj.

Your luncheon has been really excellent. pears. pro/mutte to\n lu/xnon. kera/sia. nuces avellanas. hazelnuts. roasted pears]. Prandium tuum supra modum splendidum fuit. Be careful that you don't put out the lamp. uvas passas. iugulandes. raisins. grapes. almonds. e)gw\ t$= u(mete/r# filanqrwpi/# pepisteukw\j e)pi\ a)/riston [dei=pnon] eu)tele\j u(ma=j e)ka/lesa. uvas. cerasa. stafula/j. cherries. Set down the basin with the handtowel. parati/qei mh=la [kokku/mhla. How kind it was of you to allow me to invite you to this simple luncheon [dinner]. Serve the apples [plums.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 19 parati/qei leka/nhn su\n t%= xeiromaktr%=. Adfer bellaria. ad prandium frugale [cenam frugalem] vos invitavi. leptoka/rua. bring the dessert. amygdalas. puer. Emunge candelam. a))/pia o)pta/]. Appone poma [pruna. a)/pia. to\ a)/risto/n sou u(perballo/ntwj lampro\n ge/gone. . Cave ne lychnum extinguas. paida/rion. fu/latte sbennu/nai to\n lu/xnon. a)mugda/laj. walnuts. Trim the lamp. pyra tosta]. pyra. Boy. ka/rua. Appone pelvim cum mantili. Ego vestra comitate fretus. stafi/daj. e)/negke tragh/mata.

ste//rgein. o(ti a)pologi/an poiei=j. Habeo tibi gratiam quod ad hanc cenam longe suavissimam me vocasti.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 20 to\ dei=pno/n sou ou)k eu)tele\j a)lla\ polutele/j e)sti. Thank you so much for inviting me to this very lovely dinner. it was rich. Your dinner was hardly simple. Cena tua non frugalis. quaeso ut cenulam nostram licet tenuem aequi bonique consulatis. ou)de/n e)stin ai)tion tou= eu)xaristei=n. Cena tua magnificentior fuit quam aequum est. Amici carissimi. I beg you to look kindly upon this little dinner. sed sumptuosa est. oi)kei=oi fi/ltatoi. however simple it be. Dearest friends. cur accusandus sis. tou=to / mo/non kathgorhte/on e)sti/. e)/xw soi xa/rin o(ti e)pi\ tou=to / to\ dei=pnon to\ polu\ h(/disto/n me e)ka/lesaj. Your dinner has been too splendid. . kai/per eu)tele\j. / Non est quod gratias agas. The only thing I have to criticize is the fact that you feel you need to apologize! Quod excusas. to\ dei=pno/n sou megaloprepe/steron tou= de/ontoj ge/gone. id unum habes. de/omai u(mw=n tou=to to\ deipni/dion. There is no reason for you to thank me.

Est enim mihi aliquid efficiendum. PARADEIGMATA WS XRH ai)th=sai/ ti para\ didaska/lou PETENDI QUIPPIAM A PRAECEPTORE FORMULAE HOW TO ASK FOR SOMETHING FROM A TEACHER. It is I who thank you for deigning to come to this humble dinner of mine. in order to do laundry. Precor ut facias mihi facultatem manendi domi. / / Reverend teacher. Please allow me to do so. de/omai/ sou sugxwrh=sai/ moi th=j sxolh=j a)pei=nai t$= w(r# prw/t$. quod ad hanc tenuem cenam venire non dedignatus es. Ai)de/sime paidagwge\. for I have something I must do. quaeso ut liceat mihi schola abesse hora prima. I must go with my parents to the country. please allow me to be absent from class at 1:00. tou= lou/ein e(neka. o(ti ei)j tou=to to\ lepto\n dei=pnon / e)lqei=n h(ci/wsaj. lavandi causa. oro. tou=to/ sou sugxwrh/santoj gi/nesqai a)ciw=. ut tua pace fiat. I request that you grant me permission to stay home. dou=nai/ moi e)cousi/an oi)koi me/nein. Observande praeceptor. )Aciw= se. id. dei= ga/r me e)pitele/sai / ti. Est mihi abeundum rus cum parentibus meis. Ego agnosco me tibi gratiam debere.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 21 e)gw\ o(mologw= soi xa/rin o)fei/lein. )Anagkai/wj e)xw sun toi=j tokeu=sin / ei)j a)gro\n badi/zein. .

tertia] .(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 22 Do/j moi e)cousi/an e)celqei=n e)/cw. Dolent mihi dentes. some bread]. causa levandi alvi [solvendi ventrem. 3:00]. panem]. )Alge/w th\n kefalh/n [tou\j o)do/ntaj. My master [father] bade me return home at 10:00 [1:00. Do/j moi e)cousi/an ei)j oi)kon a)nadramei=n = pro\j to\ komi/zein bibli/on ti. de/omai ou)n sou dou=nai/ = moi e)cousi/an pro\j tou=ton e)cie/nai. tou=to i(na moi e)c$= / poiei=n a)ciw=. tri/t$]. a)rton]. / Let me leave the school in order to buy some paper [a pen. oro.] My head [teeth. reddendae urinae]. stomach] hurts. Quaeso itaque ut liceat mihi tua pace ad hunc exire. Please let me go back home in order to fetch a book. Concedas mihi potestatem exeundi. id ut mihi liceat facere. Dolet mihi caput. Quispiam me prae foribus conventum expetit. Pro\ th=j qu/raj tij sta\j e)piqumei= me proserei=n. e(/neka tou= a)popath=sai [ou)rh=sai]. Dominus [Pater] meus iussit me domum redire decima [prima. There's someone at the door who wants to speak with me. . th\n gaste/ra. Grant me permission to go outside: I have to relieve myself [pee]. Ku/rio/j [Path/r] mou e)ke/leuse/ me oi)kade e)panelqei=n t$= w(r# t$= deka/t$ / / [prw/t$. Please give me permission to to go out to him. Liceat mihi currere domum afferendi libelli cuiuspiam gratia. Please let me leave. Liceat mihi ludo litterario [schola] exire ad emendum papyrum [pennam. Dolet mihi ventriculus. )Ece/stw moi tou= didaskalei/ou [th=j sxolh=j] e)celqei=n pro\j to\ a)gora/zein pa/puron [ptero/n.

Dearest Teacher. / Nasus stillat sanguinem. quem nondum recepi. teach “Ioannes me verberavit. ut mihi liceat domum ire." Clarissime Praeceptor. "Johnny hit me. So please tell the other students that. o(\ ou)/pw a)ne/labon. Amantissime Praeceptor. Fi/ltate dida/skale." . heri libellum quendam amisi. / Dearest teacher. ut admoneas condiscipulos.” me how to say in Greek. Fi/ltate kaqhghta\. ei) ti/j pote / au)to\ eu(r$. if someone should find it. so please. )Endoco/tate kaqhghta\. nouqetei=n tou\j summaqhta/j. Kakw=j e)xw. mihi restituat. Dia\ tou=to de/omai/ sou. di/daco/n me o(\n tro/pon le/cw (Ellhnisti/.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 23 (H r(i\j sta/zei ai(ma. Most noble Teacher. I feel sick. Ioannes asks that you excuse his absence. Johannes petit sibi absenti veniam dari. "Johannes me verberavit. he give it back to me. ut si quis forte eum invenerit. moi a)pod%=. Rogo igitur te. Clarissime Praeceptor. / Male habeo. xqe\j bibli/on ti a)pw/lesa. o(pwj. I've got a bloody nose. yesterday I lost a book that I haven't recovered yet. ideo quaeso. doce me quibus verbis dicam Graece. Iwa/nnhj ai)tei= ) e(aut%= a)po/nti suggnw/mhn e)/xein. let me go home. tou/tou e(neka de/omai / / e)cei=nai/ moi oi)kade a)pelqei=n.

. Teacher. ")Iwa/nnhj e)/tupte/ me. Dida/skaloj Praeceptor Teacher Pou== e)/xeij to\n a)rxe/tupon.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 24 Dida/skaloj Praeceptor Teacher Kata\ tou=ton to\n tro/pon le/ceij. ou(\j t%= gra/fein a)\n mimw=mai Please." Sic dices. write me the Greek letters that I'm supposed to copy out. Eum per incuriam amisi. )Iwa/nnhj e)/tupte/ me. quas scribendo imiter. quem ante paucos dies tibi praescripsi? Paida/rion Puer Boy Tou=ton dia\ a)melei/aj a)pw/lesa. " )Iwa/nnhj e)/tupte/ me. gra/fein moi tou\j tw=n stoixei/wn Ellhnikw=n ( xarakth=raj. Where do you keep the template that I wrote out for you a few days ago? Ubi habes archetypum. I was careless and lost it." Paida/rion Puer Boy De/omai/ sou dida/skale. You'll say. o(\n pro\ o)li/gwn h(merw=n soi kate/graya. Oro te Praeceptor ut mihi describas figuras elementorum Graecorum.

ut praepares mihi pennam hanc. Dida/skaloj Praeceptor Teacher )Idou\. Here. Johannes eum mihi discerpsit. . fix this pen for me. Cave ne et hunc perdas. Attempera ad manum tuam. habes iam alium. e)xeij nu=n a)/llon. proparaskeua/zein moi to\ ptero\n tou=to. now you have another. Qualem pennam cupis? Prosa/rmoze t$= xeiri/ sou. teacher.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 25 )Iwa/nnhj au)to/n moi diespa/race. Be careful not to lose this one too. fro/ntize / o(pwj mh\ kai\ tou=ton a)pole/s$j. Paida/rion Puer Boy De/omai/ sou dida/skale. Suit it to your hand. En. Dida/skaloj Praeceptor Teacher Poi=on ptero\n qe/leij. Quaeso. / Johnny ripped it up. What kind of pen do you want it to be? Please. Praeceptor.

Teach me how to read this. Quomodo haec legam? Pro/staco/n moi o(son xrh/ me / e)kmanqa/nein e)n t$= w(/r# tau/t$. I don't have an inkwell [pen knife. pen]. I don't have any ink. Ou)k e)/sti moi melandoxei=on [maxairi/dion. Ou)k e)/xw me/lan grafiko/n. Doce me haec legere. Ti/na tro/pon tau=ta a)nagnw/somai. xrh/mata. . ptero\n grafiko/n. Non habeo atramentum. / Duc mihi lineas. money.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 26 Paida/rion Puer Boy Di/daco/n me tau=ta a)naginw/skein. How am I supposed to read this? Tell me how much I have to learn at this time. Praescribe mihi quantum ediscam hac hora.] Draw the lines for me. )Age moi gramma/j.

Our clock was wrong. Serius surrexi praeter voluntatem. hunc ut afferrem. / Nostris serius me somno excitaverunt.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 27 PARADEIGMATA WS XRH para\ didaska/l% peri\ tou= a)pei=nai poiei=sqai ta\j a)pologi/aj FORMULAE EXCUSANDI APUD PRAECEPTOREM ABSENTIAE HOW TO ASK A TEACHER TO EXCUSE AN ABSENCE Dia\ ti/ ou(tw brade/wj h(/keij. to\ w(rologei=on h(mw=n dih/marte. By accident I left my book at home. Our family woke me up too late. dia\ a)melei/aj kate/lipon bi/blon oi)koi. Serius expergefactus/a sum propter convivium [cenam] in mediam noctem prolatam. e)k th=j o(dou= oi)/kade a)ne/dramon. I woke up later than I planned to. So I had to run back home to get it. ex itinere domum recurri. Why have you come so late? I woke up too late because of the party [dinner] that went on until midnight. / Cur tam sero venis? oi( h(me/teroi bradu/teron me h)geiron. Per negligentiam reliqueram librum domi. / e(/neka tou= komi/zein tau/thn. Horologium nostrum aberravit. Bradu/teron a)ne/sthn para\ gnw/mhn. Bradu/teron e)cupni/sqhn dia\ to\ sumpo/sion [dei=pnon] ei)j me/sthn nu/kta a)nabeblhme/non. .

path\r. quominus hodie interfueris lectioni? What kept you from attending the lecture today? . Miserat me quopiam herus [hera. father.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 28 e)boh/qhsa toi=j e)n t%= oi)k% e)n t%= / a)poqei=nai ta\ cu/la. a)pe/steile/ me poi= despo/thj [de/spoina. pater. 6:00] for the lecture [sermon]? Cur non interfuisti hora prima [quarta. mater]. Quid te impedivit. e(kt$] t$= a)nagnw/sei [t$= / i(er#= dhmagori/#]. sexta] lectioni [contioni]? Ti/ e)kw/luse/ se sh/meron ou) parage/nesqai t$= a)nagnw/sei. h)/negka oi)non [zu/qon] t%= patri/ = [t%= Kuri/%]. I helped my family stack firewood. Why haven't you come to school for so long a time? Cur [quam ob causam] tanto tempore non venisti in scholam [ludum litterarium]? dia\ ti/ ou) parege/nou t$= w(r# t$= prw/t$ / [teta/rt$. Attuli vinum [cerevisiam] patri [hero]. Adiuvi familiam in seponendis lignis. I brought wine [beer] to my father [my master]. Why didn't you come to school at 1:00 [4:00. ti/noj e(/neka [dia\ ti/] tosou=ton xro/non ou)k h)=lqej ei)j th\n sxolh\n [to\ didaskalei=on]. mother] sent me off somewhere. My master [mistress. mh/thr].

rainstorm]. Lavimus domi nostrae. e)sfa/camen xoi/rouj [bou=j. Laboravi febri. )Elou/omen e)n t$= oi)ki/# t$= h(mete/r#. e)pu/retton. ou)x u(ph=rxo/n moi skeleai/ [u(podh/mata]. Aegrotavi. imbrem]. pro/bata]. Parentes noluerunt me frequentare scholam propter intensum frigus [vehementem aestum. We butchered swine [cattle. pluviam.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 29 Maqhth/j Discipulus Pupil kakw=j [a)rrw/stwj] ei)xon. We were doing laundry at our house. to\n u(eto\n. I had a fever. oves]. Doluit mihi caput [venter]. to\n o)mbron]. I was sick. Oi( gonei=j ou)k h)qelo/n me ei)sie/nai / ei)j sxoli/an dia\ to\ u(perba/llon yu/xoj [to\ perisso\n qa/lpoj. sheep]. h)/lghsa th\n kefalh/n [gaste/ra]. I didn't have stockings [shoes]. rain. My head [stomach] hurt. Non erant mihi tibialia [calcei]. Mactavimus porcos [boves. = Male habui. . / My parents didn't want me to attend school because of the great cold [excessive heat.

Go see why Pete isn't in school today. Praeceptor. / Eas visum quid agat Petrus quod nunc non sit in schola. Vado. Praeceptor. Teacher. I'm on my way. Dida/skale. Rogo te. Salve Petre. Teacher. Xai=re Pe/tre. De/omai/ sou. Poreu/omai. / o(ti e)n t%= nun a)/pesti tou= didaskalei/ou. Xai=re kai\ su\ summaqhta/. posthac enim ero diligens et assiduus/a in schola. Pete! Hi there. ut mihi veniam des. Salve et tu condiscipule. At our house there was a wedding that my parents wanted me to attend. Meta\ tau=ta ga\r spoudai=o/ a / kai\ sunexh\j e)/somai e)n t$= sxol$=.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 30 Ga/moj e)ge/neto e)n t$= oi)ki/# h(mw=n. Okay. Hi. %(= oi( gonei=j h)qelo/n me / paragi/nesqai. After this I'll be industrious and constant in school. suggnw/mhn moi e)xein. Please. classmate! . Faciam. Maqhth/j Discipulus Pupil Poih/sw dida/skale. Dida/skaloj Praeceptor Teacher )Iqi bley/omenoj / h ti/ pra/ttei Pe/troj. quibus parentes me voluerunt interesse. Nuptiae celebratae sunt domi nostrae. pardon me.

o(sa prose/tacaj. So please make an apology for my absence. Ideo oro ut me absentem excuses. u(pe\r mou a)po/ntoj a)pologei=sqai. ill]. statim revertar ad vos in scholam. / Vides me occupatum esse [male habere. quod mandasti. since you're not at the lectures. Maqhth/j Discipulus Pupil Die/praca. Ubi melius habere coepero. aegrotare]. You see that I'm busy [not feeling well. . / Curavi. Praeceptor iussit interrogare quid agas quod lectionibus non intersis. The teacher told me to ask what you are up to. Pe/troj Petrus Pete (Or#=j me a)sxolou/menon [kakw=j e)xonta. Dia\ tou=to de/omai/ sou. I did what you told me to.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 31 )Iwa/nnhj Iohannes Sean (O dida/skaloj e)ke/leusen e)rwth=sai. Teacher. dida/skale. (Otan be/ltion e)xein a)rcomai. nosou=nta]. When I begin to feel better I'll return to you at school. taxe/wj / / / a)nastre/yw pro\j u(ma\j ei)j th\n sxolh/n. Praeceptor. ti/ pra/tteij tai=j a)nagnw/sesin ou) paragino/menoj.

ideo rogant te ut punias [virgis caedas] ipsum cum in scholam fuerit revorsus. He's been lying in bed for three whole days. Parentes Johannis dicunt ei nihil fuisse negotii. e)pistola\j gegrafe/nai. / kakw=j e)sxhke/nai. litteras scripsisse]. male habuisse. Pete's folks say he's left town.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 32 Pe/troj le/gei a)sxolei=sqai [kakw=j e)xein. . au)t%= ou)demi/an u)pa/rcai pragmatei/an. Sean's parents say that he didn't have any excuse. so they ask you please to punish [cane] him when he returns to school. o(/tan ei)j th\n sxolh\n e)pane/lq$. Oi( gonei=j Pe/trou le/gousin au)to\n a)podhmh=sai. Parentes Petri dicunt ipsum peregre profectum esse. dia\ tou=to de/ontai/ sou kola/zein [r(abdi/zein] au)to\n. has been writing letters]. Decumbit in lecto iam tres dies totos. Pete says he's busy [is sick. Petrus dicit se occupatum esse [male habere. Kei=tai e)n t$= kli/n$ trei=j h(me/raj sunexw=j. Oi( gonei=j )Iwa/nnou fasi/n. has been sick.

Est mihi molestus. / Iohannes obiecit mihi pedem ut caderem. Trudit me. Qli/bei me. Dear teacher. . Sean stuck out his foot to trip me. )Iwa/nnhj prose/bale/ moi po/da. Sean's teasing me. He won't leave me alone. )Iwa/nnhj pare/xei moi pra=gma. He's crowding me. )Wqei= me. Premit me. Sean is bothering me. Carissime Praeceptor. Non sinit me. He's annoying me. He's shoving me. )Iw/a/nnhj katagel#= mou [me]. Johannes exhibit mihi negotium. Ou)k e)#= me. i(na pi/ptw. Iohannes illudit mihi [me]. )Enoxlei= me.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 33 PARADEIGMATA WS XRH kathgorh=sai maqhtou= para\ didaska/l% FORMULAE DEFERENDI DISCIPULUM AD PRAECEPTOREM HOW TO TATTLE ON A STUDENT TO THE TEACHER Fi/ltate dida/skale.

Occupat locum meum. Calaphum mihi impegit. Percussit me baculo [atramentario. Conjecit in me librum [lapidem. )Enoxlei= me gra/fonta [e)kmanqa/nonta. He's interrupting me when I'm trying to write [memorize. fist]. / kola/f%]. He's in my place. He slapped me. a)naginw/skonta th\n a)na/gnwsin]. read my lesson]. )Ekba/llei me e)k to/pou mou. snow] at me. . Sean won't let me get past. Interturbat me scribentem [ediscentem. )Iwa/nnhj ou)k e)#= me diabai/nein. Iohannes convellit mihi capillos. xi/ona]. He threw a book [a stone. )Etuye/ me bakthri/% [melandoxei/%.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 34 )Iwa/nnhj kni/zei ta\j trixa/j mou. He hit me with his stick [inkwell. pugno]. relegentem lectionem]. Johannes non sinit me transire. Sean's pulling my hair. nivem]. He's pushing me out of my place. )Ece/balen ei)j e)me\ bibli/on [li/qon. Kate/xei to\n to/pon mou. Extrudit me e meo loco. )Ekola/fese/ me.

)Ati/mwj me w)no/mase. He called me names. / Discerpsit [adussit] librum meum. . )Etrauma/tise/ me ci/fei. He spat on my cloak [clothes. He cursed me. jacket]. Comminatus est mihi graviter. )Hpei/lhse/ moi deinw=j. He's teasing me. Kat$rh/sato/ me. i(ma/tio/n mou]. Maledixit mihi. Vulneravit me gladio [cultello]. Commaculavit libellum [pileum. pileolum] meum. [maxai/r#. )Aselgw=j me loidorei=. He threatened me in a scary way. = Conspuit pallium [vestimentum. Imprecatus est mihi. vestem] meum. )Ece/bale/ me li/q%. )Ene/ptusen ei)j xlai=na/n mou [ei(ma/ mou. beanie] all dirty. )Espa/race [e)kause]th\n bi/blon. Appellavit me ignominioso nomine. He got my book [hat. Petulanter me calumniatur. Petiit me lapide. He ripped [burnt] my book.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 35 He hit me with a stone. )Erru/paine to\ bibli/on mou [to\n pi=lo/n mou.] He wounded me with a sword [dagger]. to\ pili/dio/n mou].

. He refuses to pay me back. He owes me money. That's not how it is. Petrus odit me [mihi male vult].(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 36 )Ofei/lei moi xrh/mata [dhna/rion]. contionatore] non aperuit caput. e)kklhsiastou=] ou)k a)ne/%ce th\n kefa/lhn. Pe/troj misei= me [dusmenw=j e)xei / pro/j me]. Debet mihi pecuniam [denarium]. pastor] walked by. that's why he's making this up against me. dia\ tou=to tau=ta pla/ttei kata/ mou. Sean's lying. / Non ita se res habet. ideo haec comminiscitur in me. )Apologi/a Excusatio How to Respond to an Accusation Ou)x ou(twj e)/xei to\ pra=gma. Ou) bou/letai/ moi a)poti/ein [a)podou=nai. Pete hates me. He didn't mind his parents. Johannes mentitur. Ou) pare/sxen e(auto\n eu)peiqh= toi=j goneu=si. He didn't take off his hat when the rector [senator. e)kti/ein]. Non vult mihi persolvere [reddere. Transeunte consule [senatore. solvere]. Non praebuit se obedientem parentibus. )Iwa/nnhj yeu/detai. Diabai/nontoj u(pa/tou [bouleutou=.

/ Paenitet me facti.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 37 I didn't hurt him. I'm sorry for what I did to Pete. I didn't mean to do it. Non laesi eum. sed ille in me deliquit. I won't do such a thing again. Non ego in illum. Ou)x u(ph=rce/ moi sxolh\ tou= gra/fein [manqa/nein] tau=ta. I didn't lay a finger on him. Ou)de\n toiou=to meta\ tau=ta poih/somai. . Non attigi ipsum digito. Ou)k e(kw\n e)/praca. he offended me! I'm sorry for what I did. Metame/lei moi tou= e)rgou. Non volens feci Dia\ a)gnoi/aj e)poi/hsa. Ou)k e)/blaya au)to/n. It was a mistake. I didn't offend him. Per imprudentiam feci. Metame/lei moi w(n ei)j Pe/tron = e)ch/marton. I didn't have a chance to write [to study] this. Ou)k e)gw\ ei)j au)to\n. Non fuit mihi otium scribendi [discendi] haec. a)lla\ au)to\j ei)j e)me\ e)ch/marte. Nihil tale deinceps faciam. Paenitet me illorum quae in Petrum deliqui. Ou)k h(ya/mhn au)tou= daktu/l%.

u(per%/% (a)nwge/%. e)stin e)n t%= mousei/% [tamei/%. staqm%=. / u(pokau/st%. I promise to do better. I couldn't attend because I was busy. stabulo. superiori aedium parte vel cenaculo. toilet. attic. aestuario. bath. Promitto [polliceor] meliora. tabulato seu contignatione aedium. Domi non est. Pou= e)sti path/r [mh/thr. Egressus est extra fores [urbe. )Eceporeu/eto th=j qu/raj [th=j po/lewj. teacher]? Ubi est pater [mater. (Upisxnou=mai [e)pagge/llomai] belti/ona. Where's your father [mother. kh/p%. horto. chapel. garden. Est in musaeo [penu vel promptuario. He's stepped out [left the city. I don't know. sunroom. He's in the den [pantry. = Nescio. ex aedibus]. na%= i(er%=]. balanei/%. cellario. . a)fedrw=ni. praeceptor]? Ou)k oi)da [a)gnow=].(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 38 Dia\ th\n a)sxoli/an ou)k e)duna/mhn parei=nai. kitchen. cellar. u(po/gei%. bedroom. koitw=ni. th=j oi)ki/aj]. balneo. culina. Oi)koi ou)k e)/sti. sanidw/mati). mageirei/%. / He's not home. stable. latrina. left the house]. cubiculo. templo. Propter occupationes non potui adesse. dida/skaloj]. Non scio.

)Exw soi/ ti ei)pei=n. Come here. )Asxolou=mai ga\r peri\ r(hta\ pra/gmata. Nam sum certis negotiis occupatus. . )Estin o(/ se ai)th/sw. / Est quod te rogem. Wait a minute. Peter. I have something to tell you. dia\ tou=to nu=n e)n t%= didaskalei/% ei)nai = ou) du/namai. Petre. Rogo te ut me excuses apud praeceptorem absentiae. / Resiste [Mane] paulisper. Accede [Veni] huc.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 39 PARADEIGMATA WS XRH toi=j summaqhtai=j prosomi/lei=n AGENDI CUM CONDISCIPULIS FORMULAE HOW TO INTERACT WITH FELLOW STUDENTS Prose/rxou [pro/selqe deu=ro] w)= Pe/tre. )Estin o(\ para/ sou ai)th/sw. / Habeo quod tibi dicam. (Istaso [me/ne] o)li/gon xro/non. and that's why I can't make it to class today. I have a request to make of you. Please let the teacher know about my absence. I have something to ask you. I'm really busy with something. / Est quod a te petam. quo fit ut nunc in schola esse non possim. De/omai/ sou sunhgorei=n moi para\ t%= didaska/l% peri\ tou= a)pei=nai.

Interpretare mihi haec. meta\ tau=ta e)nalla/c sou a)kou/sw. Expediam sed ea conditione. / How much do we have to recite from memory at 1:00 [2:00]? Translate this for me. )/Akouso/n mou a)po\ sto/matoj a)naginw/skontoj. postea vicissim te audiam. after that I'll listen to you. I'll do so. but on the understanding that you'll do the same for me if I ever need it. . You're making a mistake in the recitation. Po/son xrh\ h(ma=j a)po\ sto/matoj ei)pei=n t$= w(r# t$= prw/t$ [deute/r#]. o(pwj kai\ su\ to\ au)to\ / poih/s$j. Male legis. a)lla\ peri\ tau/taij tai=j o(mologi/aij. (Ermh/neue/ moi tau=ta. ut et tu idem facias si forte mihi opus erit. Aberras pronuntiando. o(sa ei)de/nai / o)fei/lomen. ei) pote/ moi deh/sei. )Epitele/sw me\n. Libenter faciam. Diamarta/neij tou= a)naginw/skein. You're reciting badly. Kakw=j a)naginw/skeij. Audi me memoriter pronuntiantem quae scire debemus. We have to recite these things.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 40 )Asme/nwj poih/sw. Haec nobis memoriter recitanda sunt. Listen to me reciting from from memory what we have to know. Quantum est nobis pronuntiandum memoriter hora prima [secunda]? Tau=ta h(ma=j a)po\ mnh/mhj ei)pei=n dei=. I'll be happy to do so.

metus officit memoriae. o( fo/boj bla/ptei th\n mnh/mhn. Tosou=ton e/(kastoj e)pi/statai. Le/ge brade/wj. Dic sensim. Qa/rsei. non in ore. Tantum quisque scit quantum memoria tenet. T$= mnh/m$ kai\ mh\ tai=j bi/bloij pisteu/ein dei=. The words must arise in the chest and not in the mouth. Trust in your memory and not your books. h)\ taxu/thti a(marta/nein e)n t%= lalei=n. Be/ltio/n e)sti bradu/thti. Close your book. Don't recite quickly.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 41 Speak slowly. Be brave. non libris. kai\ ou)k / e)n t%= sto/mati genhqh=nai dei=. Each person knows only as much as he can remember. Ne praecipites verba. Ptu/con th\n bi/blon [to\ bibli/on]. It's better to err in slowness than in rapidity when speaking. nasci debent. o(son / mnhmoneu/ei. Sis praesenti animo. Claude librum [libellum]. Ta\ r(hmata e)n t%= sth/qei. Satius est tarditate quam celeritate peccare in loquendo. Verba in pectore. Fidendum est memoriae. . Mh\ a)na/gnwqi propetw=j. Fear gets in the way of memory.

[Pau/ou gelw=n. )Emou= e)stin.] Cuius est liber? Meus est. but I don't have any paper [a pen. Lh=ge lalw=n.] Give me back my book.] Praeceptor advenit [adest]. Placet quidem.] o( dida/skaloj prose/rxetai [pa/resti. [Petri est. Whose book is this? It's mine. Do/j moi o)li/gon ti th=j papu/rou [tou= me/lanoj grafikou=].] )Apo/doj moi/ pote th\n bi/blon mou. eo satis usus es. Ti/noj e)sti\n h( bi/bloj. a(/lij au)t$= xrhsa/menoj. me/lanoj grafikou=]. Unde faciam initium? )Ecarxe o(pou u(/stata e)/lhcaj. [Desiste ridere. Desine fabulari. Da mihi paululum e tua charta [atramento]. sed deest mihi charta [penna.] The teacher is coming [is here]. you've used it enough.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 42 Po/qen poih/somai th\n a)rxh/n. a)ll )a)porei= papu/rou [pte/rou. )Are/skei sunagwni/zesqai/ moi e)n t%= gra/fein gra/mmata. Redde mihi tandem librum meum. ink]. [Stop laughing.] Give me a little bit of your paper [ink]. Would you like to have a letter-writing contest with me? I'd like to. / / Incipe ubi proxime desisti. . [It's Pedro's. atramentum]. Stop talking. [ )/Esti Pe/trou. Where shall I start? Begin where you last stopped. Placetne mecum certare pingendis litteris? )Are/skei me\n.

. Ou)x ou(tw toi=j didaska/loij. Grammatica est. Fac mihi copiam tui libelli parumper inspiciendi. [tou= soloikismou=. Noto te vernaculi sermonis [soloecismi. Deus tamen adest. It's God Himself.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 43 Ti/na bi/blon e)xeij. qui omnia scit et intuetur. Si/ga kai\ ta\ prostetagme/na pra/tte. Shmeiw= se th=j e)pixwri/aj le/cewj. Even though the teacher is gone. Licet praeceptor absit. tou= barbarismou=. not your teachers. Kai/per o( dida/skaloj a)/pestin. barbarism]. / Quem librum habes? Grammatikh/ e)sti. mh\ peiqarxw=n. barbarismi].] I'm writing you up for using the vernacular [a solecism. He knows and is watching everything. Be quiet and do what you've been told. Non tam praeceptoribus quam ipsum Deum offendis si non obtemperas. o(mwj o( Qeo\j pa/restin. w(j au)t%= / t%= Qe%= proskrou/eij. o( pa/nta / ei)dw\j kai\ ei)sorw=n. Tace et quae tibi mandata sunt fac. God is here. whom you offend when you are disobedient. Please let me look at your book for a minute. What book do you have? It's a grammar. . Sugxa/rhso/n moi o)li/gon th\n bi/blon sou ei)sora=n.

Xrw= lo/g% (Rwmaik%= [ (Ellhnik%=]. / Accende mihi hanc candelam. Use Latin [Greek]. Light this candle for me. (Apte moi tou=ton to\n lu/xnon. )Apo/mutte to\n lu/xnon. Utere sermone Latino [Graeco]. )Agnoei=j to\n (Rwmaiko\n [ (Ellhniko\n] lo/gon t%= Rwmaisti\ [ (Ellhnisti\] ( lalei=n kthqh=nai. It's pointless to learn a lot of things if we don't use them in speaking and writing for our daily needs. Bring a lamp.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 44 La/lhson (Rwmaisti/ [ (Ellhnisti/]. Speak Latin [Greek]. Kaqa/rize to\n lu/xnon. Don't you know that you acquire the Latin [Greek] language by speaking Latin [Greek]? An ignoras Latinum [Graecum] sermonem Latine [Graece] loquendo comparari? Ma/thn manqa/nomen polla\. / Adfer candelabrum [laternam]. e)a\n mh\ ta\ au)ta\ t%= gra/fein kai t%= lalei=n xrw/meqa pro\j to\n bi/on. Frustra discimus multa. nisi eadem scribendo et loquendo ad usum transferimus. )Enegke luxnei=on [luxnou=xon]. . Emunge [Purga] candelam. Trim the candle. Loquere Latine [Graece]. Trim the candle. Emunge [Purga] candelam.

ALLOS DIALOGOS ALIUS DIALOGUS ANOTHER ONE Ti/j ko/ptei th\n qu/ran. Plei/ouj sxi/dakaj [Plei/w cu/la] parati/qei. [t$= e(sti/a. Plus assularum [plus lignorum] apporte. oven]. Fqe/ggou to\ o)noma/ / Who's knocking at the door? It's I! Who's "I"? State your name. sou. Ego sum. Sunti/qei [Diw/qei] tou\j dalou\j e)n t%= bau/n%. Suskeu/aze pu=r e)n t$= qerma/str#. t%= kami/n%]. )Onoma/ soi ti/ e)sti. / Quod est tibi nomen? What's your name? . Compone [Protrude] titiones in fornace. Quis pulsat ostium? )Egw/ ei)mi. Quis ego? Ede nomen tuum. camino]. Strue ignem in fornace [foco. Ti/j o( e)gw/.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 45 Make a fire in the heater [hearth. Add more kindling. Stir the embers in the heater.

sed seria ago. / Aperi ianuam. Ei)sde/xou me. Are you serious or are you joking? I'm not joking around. Extra iocum dico. Quidam prae foribus stans te conventum expetit. Spoud$= tou=to le/geij. Non iocor. The door's open.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 46 )Esti moi o)noma / / )Iwa/nnhj. Ou) pai/zw. I'm not kidding. Intromitte me. Serione an ioco istud dicis. )Ezh/thse/ se/ tij. Let me in. Open the door. Ti\j pro\ qurw=n e(stw/j se proserei=n e)piqumei=. h)\ pai/zeij. Xwri\j paidia=j fhmi/. Est mihi nomen Johannes. (H qu/ra a)ne%gme/nh e)sti/. )Anoige th\n qu/ran. I'm being serious. . Somebody was looking for you. Ianua aperta est. My name is Juan. a)lla\ spouda/zw. There's someone at the door who wants to talk to you. Quaesivit te quispiam.

Caesus sum. even when they deserve a beating. Quid controversiae est inter vos? What are y'all quarreling about? . What did you do that was naughty? Nothing! That's what all the pupils say. etiam cum merito vapularunt. [Ti/ dakru/eij. Peri\ ti/noj u(mi=n h( e)/rij e)sti/. / Dedi poenas Praeceptori. I was punished by the teacher. Ti/ deino\n e)poi/hsaj.] Why are you crying? Quam ob causam [Cur] fles? Ti/ kako\n e)/paqej.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 47 Ti/noj e(/neka dakru/eij. )Edwka timwri/an t%= didaska/l%. quid mali feceras? Ou)de/n. / What happened? I was beaten. kai\ mh\n o(te dikai/wj tu/ptontai. Quid mali tibi accidit? )Etu/fqhn. Nihil! Koinh\ au)th/ e)sti pa/ntwn tw=n paidari/wn a)po/krisij. Haec communis est omnium puerorum responsio.

istud mihi omnino exciderat! ou)k e)pi\ nou=n h)=lqe/ moi th=j oi)ki/aj e)kbai/nonti. Whose job is it this time to take care of the candle? Who's supposed to buy wood this time? Whose job is it to sweep [tidy up] the study? . Quem oportet nunc emere ligna? Ti/noj e)sti\ sai/rein [kaqari/zein] to\ mousei=on. / Certo afferam hodie [cras]. Do you have the notebook I lent you? Affersne libellum. Cuius est nunc ministrare candelam? Ti/na xrh\ h)/dh a)gora/zein cu/la. / Let's tell the teaching assistant about this quarrel. pa/ntwn e)kei/nou e)laqo/mhn. Ou) komi/zeij to\ bibli/on o(/ soi e)xrhsa. Cuius est verrere [purgare] musaeum? I didn't remember it when I left home.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 48 )Anagge/llwmen tou=to to\ a)mfisbh/thma t%= u(podidaska/l%. Omigosh. Referamus de hac controversia ad hypodidascalum. I totally forgot it! Vah. )Alhqw=j komi/sw sh/meron [au)rion]. Ti/noj e)sti\ nu=n xorhgei=n h(mi=n lu/xnon. Non venit mihi in mentem cum domo exirem. quem tibi commodato dederam? Feu=. I really will bring it today [tomorrow].

h)\ ei)wqaj. ou)k e)/sti moi sa/rwqron. ALLOS ALIUS ANOTHER ONE Ti/ skuqrwpo/teroj ei). Desunt mihi scopae. Light the lamp.] Strw=son th\n kli/nhn. Put the books back where they belong. Ta\j bi/blouj au)=qij ei)j to/pon e(autw=n ti/qei. )Aporw= sarw/qrou. (Apte lu/xnon. / Accende lychnum. Make the bed. Iwa/nnou] e)stin. / Salvane res est? Why are you grumpier than usual? Is everything okay? .] Sterne lectum [lectulum]. I haven't got a broom. ) It's my job [yours. Johannis] est. Libros in suum locum repone.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 49 )Emo/n [so/n. [Egeo scopis. = / Quid tristior es solito? Ou)xi\ pa/nta kalw=j e)xei. [to\ le/xoj. John's] Meum [tuum.

12:00. teta/rthn. I lost my notebook. 1:00. Pierre threatened to beat me up. 5:00]. Pe/troj h)pei/lhse/ moi plhga/j. Ei)j po/shn w(ran e)keleu/qhmen / e)panelqei=n ei)j th\n sxolh/n. Perdidi libellum meum. 2:00. deka/thn. tri/thn. Data est nobis ludendi venia. We were given permission to play. pe/mpthn]. . At 6:00 [7:00. / Graviter cecidi. Deinw=j e)peson. / Quia facta est nobis abeundi domum copia. deute/ran.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 50 )Apo/lwla to\ bibli/on mou. o)gdo/hn. prw/thn. We were told to return to school at what time? Ad quotam horam sumus iussi redire in scholam? Ei)j w(ran e(/kthn [e(bdo/mhn. 8:00. Why are you so happy? Because we were dismissed and sent home. Quid tam laetus es? (Oti e)do/qh h(mi=n tou= badi/zein / oi)kade e)cousi/a. 10:00. 4:00. 9:00. 3:00. 11:00. dwdeka/thn. )Edo/qh h(mi=n tou= pai/zein e)cousi/a. / e)nna/thn. I fell and hurt myself. e(ndeka/thn. Dia\ ti/ tosou=ton xai/reij. Petrus minatus est mihi verbera.

pens. pennas. Po/sou h)go/rasaj [e)pri/w] tau/thn th\n bi/blon. octavam. )Eceporeu/eto tou= didaskalei/ou tou= ou)rei=n e(/neka. undecimam. ad requisita naturae]. Egressus est e ludo litterario. a)rton / pu/rinon]. quintam]. quartam. panem triticeum]. Exivit foras [schola. Ubi est Iohannes? )Ech=lqe e)cw [th=j sxolh=j. Pou= e)stin (Iwa/nnhj. to the latrine]. duodecimam.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 51 Ad horam sextam [septimam. pro\j / to\ a)popatei=n]. ptera/. tertiam. Quanti mercatus es [emisti] hunc libellum? How much did you pay for this book? . Quo nunc vadis? Poreu/omai oi)kade. nonam. wheat bread]. Where are you going now? I'm going home. Abeo emptum papyrum [atramentum. I'm going to buy some paper [ink. Poi= nu=n badi/zeij. / Eo domum. secundam. Where's Jean? He went outside [from the school. He left class to pee. primam. Ei)=mi a)gora/swn pa/puron [me/lan grafiko/n. reddendae urinae causa. decimam.

)Oli/gou [pollou=] h)go/rasaj. w(ste sw=on e)moi\ / a)podw/seij. / Lend me a pen [a needle with thread. I'll lend it to you. librum]. Commoda pennam [acum cum filo. but on the condition that you give it back in its proper condition and in a timely fashion. / o(te xrhste/on e)sti/n. TOU XRHSAI PARADEIGMATA COMMODANDI FORMULAE LENDING THINGS Xrh=so/n moi ptero\n grafiko\n [r(afi/da su\n nh/mati. kai\ e)n kair%=. a)ll ) e)pi\ tau/taij tai=j o(mologi/aij. . I can't do without it right now. Carere nunc non possum. )Aporei=n h)/dh ou) du/namai. Nemo divendit [vendit] alio pretio. It's the same price everywhere. i(na / mh\ au)to\j [au)th\] xrei/an e)xw. Ipse [Ipsa] eo nun utor. the book]. Xrh/sw. I myself am using it right now. You got it for a good [high] price. five drachmas].(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 52 )Hgo/rasa triw=n dhnari/wn [tessa/rwn xrusw=n. I got it from the bookseller for three denarii [four gold coins. pe/nte draxmw=n] para\ bibliopw/lou. Ou)dei\j pipra/skei [pwlei=] a)llhj / timh=j. so that I myself won't be in need of it when I have to use it. th\n bi/blon]. Au)to\j [au)th\] nu=n e)kei/n$ xrw=mai.

Non possum in praesentia ei commodare. Ou) du/namai e)n t%= paro/nti au)t%= xrh=sai. I can't lend it to him right now. a)ll )eu)labou= mh\ r(upai/nhj [katarupai/n$j]. ut salvum mihi restituas. Praeceptor meus rogat ut mittas utendum in breve tempus Testamentum Graecum. I borrowed money to buy some clothes. En habes. Cogor a Praeceptore pecuniam mutuari. ne ipse [ipsa] egeam cum mihi utendum erit. My teacher asks that you send him the Greek New Testament text to use for a little while . et mature. sed vide ne comacules [labeculas aspergas]. Mutuatus [Mutuata] sum pecuniam ad emendas vestes. )Idou\ e)/xeij. PARADEIGMATA tou= danei/zein FORMULAE MUTUANDI HOW TO BORROW SOMETHING )Anagka/zomai para\ didaska/lou xrh/mata danei/zesqai. . but be careful not to get it dirty. )Edaneisa/mhn xrh/mata ei)j to\ a)gora/zein i(ma/tia. (O dida/skaloj o( e)mo\j dei=tai/ sou pe/mpein au)t%= xrh=sqai e)p ) o)li/gon xro/non th\n diaqh/khn th\n (Ellhnikh/n. I have to borrow money from the teacher.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 53 Commodabo sed ea lege. Here is it.

2:00. . Prima. Ai)tei par ) a)llou tino\j. xa/rthn papu/rou]. Teta/rth. Deute/ra. Pete ab alio quodam. Tertia. Oro te ut mihi mutuo des denarium [candelam.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 54 De/omai/ sou danei/zein [xrh=sai/] moi dhna/rion [lu/xnon. 4:00. mihi ipsi enim vix sufficit. Please loan me a denarius [lamp. Tri/th. Quarta. / Quota est hora? Prw/th. sheet of paper]. ALLOS ALIUS ANOTHER ONE Po/sh e)sti\n h( w(ra. Ask somebody else. 3:00. chartam papyri]. Secunda. What time is it? It's 1:00. 'cause I barely have enough for myself. e)moi\ au)t%= / / [au)t$=] ga\r mo/gij a)po/xrh.

)Epikre/matai h( w(ra h( deka/th. You screwed up the count. versus meos].] Effluxit [Praeteriit] hora septima [octava]. Move clepsammon. It's almost 10:00. Quinta. Correct my letter [composition. Aberras numerando. verses]. The clock is wrong. The hourglass has run out. / Imminet hora decima. Emenda epistolam meam [scriptum meum.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 55 5:00. tou\j sti/xouj] mou. Turn the hourglass over. I didn't count the chiming of the hours Non numeravi horas. To\ w(rologei=on diamarta/nei. Pe/mpth. )Epano/rqou th\n e)pistolh/n [th\n grafh\n. [o)gdo/h. To\ kle/yammon i(statai. )Ecerru/hsen [parh=lqen] h( w(ra / h( e(bdo/mh. / Clepsammon subsistit. Ki/nei to\ kle/yammon. . Diamarta/neij tou= a)riqmei=n. Ou)k h)ri/qmhsa ta\j w(raj. Horologium aberrat. / It's past 7:00 [8:00].

Ou)k e)/cesti pai/zein a)/neu e)cousi/aj. It's a beautiful day. Caelum invitat ad ludendum. Non licet ludere absque venia. The weather invites one to play. . Exeamus lusum [ad ludendum]. qui ludendi veniam nobis impetret. / Nunc aer serenus est.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 56 De/omai/ sou a)naginw/skein th\n grafh\n th\n e)mh\n. o( ou)rano\j parakalei= pro\j to\ pai/zein. We have to send somebody to get permission for us to play. et. tollas. ai)/rein. )Ece/lqwmen pai/zein. Mittendus est quispiam. kai\ e)a\n sfa/lma ti eu(r$j. / Please read my composition and correct any error you find. PARADEIGMATA TOU AITHSAI TON DIDASKALON ROGANDI PRAECEPTOREM FORMULAE HOW TO ASK THE TEACHER FOR A FAVOR Eu)di/a h)dh e)sti/. Let's go out and play. Rogo te ut relegas scriptum meum. We can't play without permission. Xrh\ pe/mpein tina\ o(\j th=j tou= pai/zein e)cousi/aj h(mi=n tugxa/noi. si quid errati deprehenderis.

Poreue/sqw o(j bou/letai. e)gw\ / bou/lomai ma=llon a)porh=sai h)\ ai)th=sai. Poreu/ou w)= Fi/ltate. ego carere malo quam rogare. ab omnibus nobis magnam initurus gratiam. we'll all be really really grateful to you. . Eat Paulus. Pierre. Well. nam bene linguax est et audax. Quandoquidem tantopere id contenditis. There's nobody more capable of taking on this mission than Pierre. I'll do what you want.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 57 Poreue/sqw o( Pau=loj. )Iqi Pe/tre ai)th=sai h(mi=n tou= pai/zein / e)cousi/an. polulo/goj ga/r e)sti kai\ tolmhro/j. Come on. pollh=j xa/ritoj para\ pa/ntwn h(mw=n teuco/menoj. I quaeso. buddy. since you're so insistent. Ou)dei\j pro\j tau/thn th\n presbei/an i(kanw/tero/j e)sti tou= Pe/trou. I Petre oratum nobis ludendi veniam. Nemo ad hanc legationem magis idoneus quam Petrus. Let Pablo go: he can talk and he's real brave. I'd rather do without than ask. obsequar precibus vestris. Eat qui volet. )Epei\ tosou=ton ai)tei=te. xari/somai tai=j deh/sesi tai=j u(mete/raij. go ask permission for us to play. Let anybody who wants to go.

a)lla\ a)gelhdo\n e)n to/p% tetagme/n%.] Salve Domine [Praeceptor]. And they must return home on time. sed gregatim in loco ad id destinato. Xai=re kai\ su\ Pe/tre. et mature se domum recipiant. Discipuli tui orant tuam humanitatem ludendi veniam. Petre. oi( maqhtai/ sou ai)tou=si filanqrwpi/an sou tou= pai/zein e)cousi/an. Hello. Ludant. Salve et tu. [dida/skale. but it didn't come . Your students beg you in your kindness for permission to play. They must return to town at 5:00. e)tu/gxanon e)cousi/aj. kai/per dusxerw=j.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 58 Xai=re ku/rie. Dida/skaloj Praeceptor Teacher Paize/twsan. Paida/rion Puer Boy Eu)frainw/meqa. Pierre. a)lla\ e)n t%= metacu\ Hurray for us! I got us permission. They can go ahead and play. )Amfi\ w(ran pe/mpthn e)panelqe/twsan / ei)j po/lin. Hi Teacher. kai\ e)n kair%= oi)kade / a)nelqe/twsan. but they must stay in a group and in the proper place.

Ex cubiculo nostro. From our bedroom. Po/te a)ne/sthj. / / Paulo ante horam sextam. impetravi veniam quamquam aegre. mh/ ti a(marta/nwmen. When did you get up? A little before 6:00. Sed interim cavendum est ne quid peccemus. . xro/n% fulakte/on e)sti\. Simus hilares. / / Where are you coming from so early? Unde venis tam mane? )Ek tou= koitw=noj h(mw=n. De lusus genere in campo consultabimus. Let's decide what the game will be when we're on the playing field.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 59 easy! But in the meantime we have to be careful not to do anything naughty. PARADEIGMATA TOU TOIS summaqhtai=j sullalei=n COLLOQUENDI CUM CONDISCIPULIS FORMULAE HOW TO TALK WITH THE OTHER STUDENTS Po/qen e)rx$ ou(tw prwi/. Peri\ tou= th=j paidia=j ge/nouj e)n t%= pedi/% bouleuso/meqa. Quando surrexisti? Mikro\n pro\ th=j w(raj th=j e(kthj.

/ As soon as I combed my hair. precatus sum. Flexis genibus et coniunctis manibus recitavi Decalogum. Adorasti Deum? Proshu/xou t%= Qe%=. Sister. Who woke you up? Father. Quomodo precatus es? Ka/myaj ta\ go/nata kai\ sunqei\j ta\j xei=raj. Adelfo/j. Cum primum pexui crines. Mother. proshuxo/mhn. Pater.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 60 Ti/j e)ch/geire/ se. )Adelfh/. faciem ac os lavi. How did you say your prayers? I knelt and placed my hands together. Egisti Deo gratias? Did you say your prayers? Did you give thanks to God? )Ote prw=ton e)kte/nisa ta\j trixa\j. kai\ th\n proseu/xhn th\n Kuriakh\n. et manus. Pw=j proshu/xou. Brother. Orationem Dominicam. Frater. diech=lqon to\n deka/logon. kai\ prose/qhka th\n proseu/xh\n th\n gnwri/mhn meta\ th=j eu)xaristi/aj. Proseku/nhsaj t%= Qe%=. et addidi notam precationem cum gratiarum actione. then recited the Ten Commandments. / kai\ e)niya/mhn ta\j xei=raj kai\ th\n o)yin kai\ to sto/ma. I said my prayers. . Mh/thr. Quis excitavit te? Path/r. Soror. the Apostles' Creed and the Lord's Prayer. washed my hands and face and mouth. Mater. and I added the prayer we use when we say Grace. kai\ su/mbolon a)postoliko\n. Symbolum Apostolicum.

oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 61 Poi/# diale/kt% ei)wqaj proseu/xesqai. care puer. )H ti kai\." Item." And he said. / Domum eo. Xwri\j e)mou= ou) du/nasqe poiei=n ou)de/n. "Sine me nihil potestis facere. Alias vernacula. my dear boy. Are you ready to show me how your studies are going? . sometimes Latin. Tu cura ut hanc officii tui partem numquam negligas. Ou)xi\ e(/toimoj ei)= lo/gon dou=nai th=j per\i ta\ gra/mmata spoudh=j sou. Eu)sebw=j a(ma kai\ kalw=j poiei=j. nonnumquam etiam Graeca. e)ni/ote t$= (Ellhnik$=." Pou= poreu/$. Qeou= dido/ntoj. "You must always pray and not grow weary of it. Fronti/sw me\n a)kribw=j. "Oportet semper orare. to/te kai\ t$= (Rwmaik$=. et non defatigari. / Qua lingua soles precari? To/te me\n t$= patrik$=. Be careful never to neglect this part of your duty. / w)= fi/le pai= ! Fro/ntiston o(pwj / tou=to tou= e)rgou sou me/roj ou) / pw/pote paralei/y$j. Which language do you use when you say your prayers? Sometimes I use the vernacular. sometimes Greek. / kai\ mh\ e)kkakei=n. alias Latina. That's a pious and beautiful thing you're doing. I'll be very careful. Quo vadis? Oi)kade poreu/omai. memnhme/noj tou= lo/gou tou= Xristou=." Dabo operam sedulo. God willing. Esne paratus ad reddendum rationem studiorum tuorum? Where are you going? I'm on my way home. Pie et recte facis. memor dicti Christi. Deo dante. Dei= pa/ntote proseu/xesqai. and shall keep in mind what Christ said: "You can do nothing without me.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj

62

(Etoimo/j ei)mi, w(j e)moi\ dokei=. / Paratus sum, ut mihi videor. do\j ou)=n lo/gon, kai\ qa/rsei. Redde igitur rationem, et sis praesenti animo. T$= w(/r# t$= e(kt$ [e(bdo/m$, o)gdo/$] / h)kou/samen Kike/rwnoj [Terenti/ou, )Isokra/touj]

I'm pretty sure I'm ready.

So show me what you've done, and pay attention.

We had a class on Cicero [Terence, Isocrates] at 6:00 [7:00, 8:00].

Hora sexta [septima, octava] audivimus Ciceronem [Terentium, Isocratem]. )Akhko/amen e)chghqh=nai/ ti e)n tai=j e)pistolai=j. Audivimus aliuid explicari in epistolis.

We had a class on Cicero's letters.

T$= w(/r# t$= e)na/t$ h)skh/samen th\n grafikh\n du/namin. Hora nona exercuimus stylum.

At 9:00 we had a writing class.

Dia\ mh/nmhj fe/reij th\n a)na/gnwsin; Tenes memoria praelectionem? Mikrou= dei=n. Oli/gou dei=n. Sxedo/n. ) Propemodum. Fere. Prope. )Ar ) ou)n e)qe/leij o(pwj a)nala/bwmen = / met ) a)llh/lwn; Visne repetamus una?

Do you have your passage memorized?

Almost. Practically. Just about.

Shall we practice reciting together?

oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/

63

Ma/lista e)qe/lw. Maxime velim. )Arxou ou)n. / = Poiou= th\n a)rxh/n.

You bet!

So start already. You begin.

Incipe igitur. Ordire tu.

Poih/somai a)sme/nwj, a)lla\ su\ pro/sexe to\n nou=n, i(/na e)panorqw/s$j, ei)/ ti a(marth/sw.

Okay, I'm going to start , and you pay attention so that you can correct me if I make a mistake.

Faciam libenter, sed tu attente ausculta ut corrigas, si quid peccavero.

h)/dh a(pac [di\j, tri\j, tetra/kij, penta/kij, / e(ca/kij, e(pta/kij, o)kta/kij, e)na/kij, deka/kij] h(/martej.

You've already erred once [twice, thrice, four times, five times, six times, seven times, eight times, nine times, ten times].

Iam semel [bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies] errasti.

)W ta/lan e)gw\, e)no/mizon kalw=j ei)de/nai. = me miserum, putabam me praeclare tenere.

Oh no! I thought I knew it well.

To\ au)to\ kai\ e)moi\ ei)wqe sumbai/nein, / o(te h( mnh/mh ou)x a(/lij e)sth/riktai. /

The same thing happens to me when I haven't got it firmly in my memory.

Idem et mihi solet accidere cum memoria non satis confirmata est. Maka/rioj, o(stij mnh/mhn a)gaqh\n e)/xei. / Felix qui memoria bona praeditus est.

The guy with the good memory is the lucky one.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj

64

Me/ga w(j a)lhqw=j eu)erge/thma. Magnum re vera beneficium. )All ) o( xro/noj die/rxetai, a)koue ou)n / = mou nu=n. Sed tempus abit; audi igitur et nunc me.

It's a great gift.

But we're losing time. Now you listen to me.

)Akou/w. Anago/reue. )

I'm listening. Recite.

Maqhth/j Discipulus Pupil

Ai)de/sime grammatodida/skale, a)na/gkh tij a)nagka/zei me e)piske/ptesqai th\n patri/da [tou\j gonei=j, tou\j suggenei=j] ! i(na moi sugxwr$=j de/omai/ sou. /

Esteemed teacher, I have to make a visit to my country [my parents, my relatives]; please give me permission to do so.

Observande Ludimagister, necessitas quaedam cogit me invisere patriam [parentes, cognatos]; quod ut mihi per te liceat, oro.

Dida/skale ai)de/sime, e)gw\ e)/th tina u(po\ t$= r(a/bd% sou e)n toi=j gra/mmasi diatri/yaj, filikw=j kai\ pistw=j u(po/ sou e)dida/xqhn. Nu=n kai\ toi=j goneu=si [toi=j fi/loij, toi=j e)pitro/poij] a)re/skei, e)me\ e)nteu=qen ei)j a)kadhmi/an tina\ a)pelqei=n o(pou plei/w manqa/nein, kai\ / u(steron t%= Qe%= e)n klh/sei tini\ kal$= xrhsimw/teron douleu/ein, kai\ / a)/lloij a)nqrw/poij lusitelei=n dunai/mhn. Dio\ pollh/n soi e)xw xa/rin, / / a)nti\ pollw=n ei)j me eu)ergesiw=n sou kai\ u(pisxnou=mai mh\ mo/non /

Now my parents [friends. th\n sh\n e)n = t%= manqa/nein ta\ gra/mmata. sed etiam apud omnes bonos grata mente et lingua praedicare velle. Quare tibi gratias ago maximas pro plurimis tuis in me beneficiis. and I have been kindly and faithfully instructed by you. Nunc vero parentibus [amicis. Praeceptor venerabilis. kai\ toi=j / blaberoi=j th=j neo/thtoj tro/poij. ego aliquot iam annis sub tua ferula bonis litteris operam navans. and I promise not only that I shall remember them always. et aliis hominibus prodesse possim. kai\ t%= dioikh=sai tou\j tro/pouj. Therefore I am very grateful to you for your many favors to me. w)= fi/ltate neani/ske. Ei)qe kai\ e)n tou/t% t%= diefqarme/n% ai)w=ni. h( dh/lwsij th=j swfrosu/nhj kai\ eu)xaristi/aj sou h(\n tou/t% t%= lo/g% sou e)pideiknu/eij. and be able to benefit other people. . et Deo postea in functione aliqua honesta utilius servire. plei/ouj toiou=toi ei)en. Grammatodida/skaloj Praeceptor Teacher Kexarisme/non moi/ e)sti. tutoribus] meis visum est ut hinc me ad Academiam aliquam conferam. Esteemed Teacher. but that I shall gratefully praise you in the presence of all good men. a)lla\ kai\ para\ pa=sin a)gaqoi=j a)ndra/si eu)xari/st% yux$= kai\ glw/ss$ e)gkwmia/sai me/llein. et polliceor me illa non solum perpetuo meminisse. I have been studying with you for a number of years now. diligenter et fideliter a te institutus sum.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 65 e)kei/nwn ei)j to\n a(/panta xro/non mnhmoneu/sein. guardians] have decided that I must leave this place for a university where I may learn more and later on may serve God more usefully in some vocation. ubi ampliorem ingenii cultum capere.

w(sper kalw=j h)rcw. Vade in pace . ut paulo post Ecclesiae et Republicae emolumento. toi=j kai\ goneu=sin h(donh\ kai\ paramuqi/a w)\n tugxa/n$j. / My dear young man. a source of pride for your fatherland and friends. nec te pravorum hominum quorum ubique magna copia est exemplis et sodalitio corrumpi sinas. i(na / / mikr% u(steron t$= me\n e)kklhsi/# w)fe/leia. Go in peace. the display of good sense and gratitude which you've made in this speech of yours is very gratifying to me. a)lla\ kai\ Qeo\n ai)tw=. ou(tw kai\ poiw=n / / / / diatele/s$j. t$= de\ / patri/di kai\ toi=j fi/loij do/ca. u(/stero/n se kubernh=sai kai\ eu)qu/nein. parentibus vero voluptati et solatio esse possis. i(na. sed etiam Deum oro ut deinceps te regat et gubernet ut sicut pulchre incepisti ita pergas. kai\ t$= politei/#. carissime adolescens. qui tuam diligentiam in discendis litteris et regendis moribus imitarentur. but I also pray to God that he guide you and direct you so that you may finish as well as you have begun. Ego vero non solum libenter tibi abeundi in patriam veniam do. so that in a little while you may be a benefit to the Church and State. patriae et amicis honori. (Upage ei)j ei)rh/nhn. quam hac tua oratione declaras. and that you not let yourself be corrupted by the examples of and association with vile people (who are numerous and ubiquitous). How I wish that in this corrupt age and among the vicious ways of youth there were more like you who could imitate your zeal in learning and in regulating your morals. Grata mihi est. Utinam vero hoc corrupto saeculo et his perditis iuventutis moribus plures tales essent. Egw\ de\ ou) mo/non a)sme/nwj soi tou= a)pelqei=n ) ei)j th\n patri/da e)cousi/an di/dwmi.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 66 spoudh\n mimou/menoi. Not only do I gladly give you permission to depart for your country. pollw=n me\n pantaxou= o)ntwn. significatio modestiae et gratitudinis tuae. ou)de seauto\n toi=j tw=n fau/lwn a)nqrw/pwn. paradei/gmasi kai\ o(mili/# diefqarh=nai e)a/s$j. and a delight and comfort to your parents.

Quid agis? (Hmai.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 67 ALLOS ALIUS ANOTHER ONE Ti/ pra/tteij. Non satis feliciter. / Pessime habent. )Iswj soi peri\ spoudai=a a)sxoloume/n% / e)ntugxa/nw. What are you up to? I'm just sitting here. (Orw=. Is everything okay? No. Nihil ago. / Video. Ou)de\n pra/ttw. Maybe I've met you at a time when you're busy with more important matters. Things are really bad. ka/kista e)xei. . I'm not doing anything. things aren't okay. )Alla\ pw=j e)xei ta\ pra/gmata/ sou. So I see. Fortassis te occupatum seriis negotiis interpello. Sed quomodo se habent res tuae? Ou)x a(/lij eu)daimo/nwj. = Sedeo.

y' all might have some personal matters to take care of. I'm actually free. Forgive me if I've caught you at a bad time. Su/ggnwqi ei) ou)k e)n kair%= soi e)ne/tuxon. Fortassis interturbo [impedio] tua negotia. Ma/llon kai\ to\n th=j sxolh=j ko/ron a)fairei=j. . Fortassis aliquid seriae rei inter vos agitur. / Adventus tuus est mihi vehementer gratus. I wouldn't want to be a nuisance. Immo taedium otii discutis. )Iswj e)mpodi/zw [tara/ttw] ta\ / pra/gmata/ sou. Not at all! I was horribly bored until you came along. et congerronem desiderabam. /Hdh ge\ e)/labe/ ) me th\j sxolh=j ko/roj. I hope I'm not disturbing you. kai\ sunomi/lou e)pequ/mhsa. I wanted somebody to talk to. cui ego nolim esse impedimento. No. Da veniam si te parum in tempore interpellarim. You've come at just the right time! I'm delighted that you've come! )Iswj spoudai=o/n ti meta\ a)llh/lwn / pra/ttete. But I was getting sick of doing nothing.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 68 Ma=llon kai\ sxola/zonti. )En au)t%= t%= kair%= prose/rx$. o(\ me\n e)gw\ ou) bouloi/mhn e)mpodi/zein. (H a)fici/j sou pa/nu moi h(dei=a/ e)sti. Immo in ipso tempore advenis. Iam enim me ceperat otii taedium. Immo maxime vacuum.

. )Alla\ ti/ tou=to/ e)sti/. nihil non honorificum. So what was it then? They say you've become a hunter. ou)de\n kalo\n peri/ mou ei)rhme/non ei)=nai. Sed quid est bonae rei? Fasi/ se kunhge/thn gegenhme/non. Unde coniicio nihil magnifice de me fuisse dictum. Kai\ h)dh e)nto\j diktu/wn mou e)stin / h( lei/a h(\n e)qh/reuon. nam mihi huc venienti magnopere tinniebat auris. And I've already caught in my nets the prey I was hunting! Not at all! It was all very nice. kai\ ga/r moi deu=ro badi/zonti u(perballo/ntwj h)xhse to\ ou)j. I imagine that means that nothing good has been said about me. Immo iam intra casses meos est praeda quam venebar. (Radi/wj pisteu/w. Po/teron. Sinistra. Facile credo. we were just talking about you! I can well believe it! While I was walking this way my ear was ringing noticeably. The left. Af ) ou(= ) stoxa/zomai.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 69 )Alla\ peri/ sou e)poiou/meqa tou\j lo/gouj. Aiunt te venatorem factum esse. Immo de te locuti sumus. Immo. Utra? Which ear? To\ a)ristero\n. Ma=llon. kai\ pa/nta ka/llista. / = Not at all! Why.

kai\ pro\j to\ oi)kourh=sai a)/rista pepaideume/nh. Quaenam? Xari/essa ko/rh. Tau/thj soi ei)ko/twj sugxai/romen! ou) mo/non ge\ kalh/ e)stin. but she's also well brought up and excellently trained in household management. Ideo oro vos ut tunc vestra praesentia nuptias cohonestetis. whom I am going to marry the day after tomorrow. . Quaenam est sponsa? Who's the bride? Dwroqe/a. Lepida puella. nam non solum pulchra est. et ad domi manendum ac curanda negotia domestica optime instituta. h( tou= h(mete/rou e)kklhsia/stou qugath/r. quam perindie ducturus sum. What prey?! A charming girl. So please adorn my wedding with your presence. Dorothea. sed etiam bene educata. Dio\ de/omai u(mw=n to/te t$= u(mete/r# parousi/# to\n ga/mon mou kosmh=sai. Ti/j de/ e)sti nu/mfh. Contionatoris nostri filia. Dorothy. congratulations! What a catch! She's not only pretty. h(\n metau/rion gamh/sw. Oh. De hac merito tibi gratulamur. the daughter of our pastor.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 70 Ti/j a)/ra. a)lla\ kai\ eu)= teqramme/nh.

Tu certe rem haud magni pretii huc attulisti. Myself. my father has spent a lot on me! . You certainly seem to have brought something that doesn't amount to much. Hey there! Somebody attend to the door! Hic opinor effringet fores. Well. ti/ komi/zeij fi/le Pe/tre. quid adfers. Atqui magno constiti patri meo. Su\ dh/pou pra=gma ou) pollou\ a)/cion deu=ro e)ko/misaj.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 71 Oi)kiako\j dialogismo/j DOMESTICA CONFABULATIO AN EXCHANGE BETWEEN FRIENDS [AN OLD JOKE] )W paida/rion. = This guy is going to break down the door. )W fi/le. He's probably someone who knows you. mi Petre? )Emauto/n. = Hey! Pierre! My friend! What's do you bring? O amice. Kai/toi polla\ a)nh/lwsen ei)j / me o( path/r mou. ou)dei\j e)mporeu/etai. Verisimile est familiarem aliquem esse. Me ipsum. = = ei)ko\j oi)kei=o/n tina ei)nai. = Heus puer! nemo huc prodit? Ou(toj oi)mai diarrh/cei th\n qu/ran.

Pierre. Non certo scio. )\H ma=llon. are you home? No. Impudens. oi)koi ei). I'll go look. i)qi su\ e)rwth/swn. )All ) ou)xi\ )Iwa/nnhj oi)koi e)sti/. )W Pe/tre. go ask if he's at home. Sed abeo visum. [e)qe/lei h)dh oi)koi ei)nai. a)lla\ ei)mi = = bleyo/menoj. kai\ su\ ou) pisteu/eij / Hey. ou)xi/ a)kou/w sou lalou=ntoj.] / / / = I don't know. ou) kata\ th\n a)ci/an. num es domi? Ou)k ei)mi/.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 72 Pisteu/w au)to\n plei/w ei)j se / dapanh=sai. non ego audio te loquentem? Ma=llon kai\ su\ a)naisxunto/teroj! newsti\ ge\ t$= s$= qerapai/n$ e)pi/steusa/ se oi)koi ou)k ei)=nai. )Anai/sxunte. / Is Juan home? Sed estne Johannes domi? Ou)k a)kribw=j oi)da. Rather than that. Vel abi tu potius interrogatum an domi sit [velit iam domi esse]. Non sum. Credo eum sumptus maiores in te fecisse quam pro dignitate. = / = Heus Petre. ei) / oi)koi e)sti. I'll bet he's spent more on you than you're worth. I'm not! What nerve! I can hear you talking! You're the one with the nerve! The other day I believed your housekeeper when she told me .

foris nihil mihi est negotii. I have stuff to do at home. . and now you don't even trust me when I say it! e)moi\ au)t%=. )Alla\ su/ moi dokei=j koxli/ou bi/on zh=n. o(mwj au(th\ h( au)ra/ me / / h(me/raj tina\j dhmosi/ou a)\n a)pei/rgoi. kai\ ei)/ ti a)n ei)h. Sed tu mihi videris cochleae vitam agere. / / Aequum dicis. Est quod agam domi. kai\ mhdamou= e(rpeij. et tu non credis mihi ipsi! Di/kaion le/geij. Dia\ ti/. Immo tu impudentior! Nuper enim ancillae tuae credidi. Quid ita? (Oti dia\ panto\j tou= xro/nou oi)koi / / kaqe/z$. Tit for tat. How so? 'Cause you just sit at home all the time and never go out anywhere. Nam par pari refers. / Quia perpetuo domi sedes. this weather we're having right now would keep me inside. e)cw th\j / / / oi)ki/aj ou)de/n moi/ e)sti pra=gma. i)son ga\r i)s% e)pife/reij. tamen haec aura me dies aliquot a publico cohibuisset. )Esti me\n o(\ pra/ttw oi)koi. You seem to live the life of a snail. and no business to do outdoors. nec usquam prorepis. But even if I did have. te non esse domi. You're right.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 73 you weren't home. et si quid esset.

h)\ t%= e)rwti. )Ame/tr% spoud$= e)kth/k$ seauto/n. et invitat ad deambulandum. and it invites one to take a walk. Ecquid voluptati fuit haec deambulatio? )Egw\ me\n kaq )uperbolh\n au)t%= h(/sqhn. kai\ parakalei= e)pi\ to\ peripatei=n. Well. Did you enjoy our walk? I enjoyed it very much indeed.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 74 )All ) e)n t%= paro/nti eu)dioj o( ou)rano/j / e)sti. I'd rather waste away from studying than from love. Nimium assides libris. ou)k a)nai/nomai. Ou)xi\ ou)n o( peri/pato/j soi h(du\j = e)ge/neto. \ Si prodeambulare lubet. But right now it's a beautiful day. ( Ego quidem vehementer ea delectatus sum. Immodico studio te emaceras. You're wasting away with so much study. )Eqe/lw spoud$ e)kth/kesqai ma=llon. / Malo studio marcescere quam amore. You pore over your books all the time. I won't refuse. if you want to go for a walk with me. )Adialei/ptwj parakaqi/zeij toi=j bibli/oij. non recuso. Ei) peripath=sai a)re/skei. . Sed nunc serenum est caelum.

That's right. Confabulor.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 75 ALLOS DIALOGOS ALIUS DIALOGUS ANOTHER DIALOGUE Eu)/xomai/ soi pollh\n eu)tuxi/an. What?! You're having a conversation all by yourself? Nai/. Quid? Confabulare solus? I wish you the very best. Ti/ pra/tteij. May you receive twice as much as you wish for me! What are you up to? I'm having a conversation. h(di/st% sunomi/l% sunomilw=n tugxa/nw. Quo? With whom? . I happen to be having a conversation with the most pleasant of conversationalists. / Et ego tibi conduplicatum opto quicquid optas mihi. Ti/. Ti/ni. Opto tibi multam felicitatem. Certe cum lepidissimo congerrone confabulor. Kai\ e)gw/ soi diplou=n eu)xomai pa=n o(ti / / eu)x$ e)moi/. Quid agis? Sunomilw=. Sunomilei=j mo/noj.

a)lla\ me/tron e)pi\ pa=sin a)/riston. Ou)de\n h(du\ a)dia/leipton o)n. Ou)k e)/stin ou)dei\j tw=n gramma/twn ko/roj. With Saint Paul. Su\ me\n a)dialei/ptwj [Su\ me\n nu/ktaj kai\ h(me/raj] e)n toi=j gra/mmasi diatri/beij.] You do that a lot. sed modus in omnibus optimus. Tuo more facis. Istud quidem saepe facis. . Tu perpetuo [noctes et dies] litteris incumbis.] Cum Divo Paulo [Cicerone]. You always act like that. Nulla est litterarum satietas. But one can't get tired of studying! That's true.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 76 T%= a(gi/% Pau/l%. )Alla\ to\ poiki/lon h(du/. Verum est. Tou=to me\n polla/kij pra/tteij. [Kike/rwni. [With Cicero. Sed varietas grata est. You study all the time. )Alhqe\j me\n. but moderation is best in everything. / Nihil suave. quod perpetuum. Nothing is fun if you do it all the time. Kata\ to\ ei)wqo/j soi poiei=j. But variety is the spice of life.

PARADEIGMATA TOU PROSTATTEIN KAI UPISXNEISQAI MANDANDI AC POLLICENDI FORMULAE HOW TO GIVE ORDERS AND MAKE PROMISES De/omai/ sou. Au)tai\ ai( bi/bloi ai( koniort%= kekalumme/nai marturou=si th\n e)mh\n e)n gra/mmasi diatribh/n. These dust-covered books bear witness to my studies. Ipsi libri pulvere obducti testantur meam in studiis diligentiam [de mea in studiis diligentia]. ut haec res tibi cordi sit. )Aciw= se w(j du/namai ma/lista tou/tou tou= pra/gmatoj fronti/zein. ut hoc negotium tibi curae sit. Rides me. . Quaeso. ut soles. [peri\ ta\ gra/mmata spoudh/n. tou=to to\ pra=gma/ soi me/lein. I sincerely request that you see to this matter. w(j ei)/wqaj.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 77 Katagel#=j mou. Serio [Ex animo] loquor. Please see that this is taken care of. Meta\ spoudh=j [Spoud$=] lalw=. Etiam atque etiam rogo.] You're always making fun of me. I'm being serious.

et quidem propediem. kai\ me\n w(j o(ti ta/xista. To\ e)kba\n ou) du/namai katerga/zesqai. tou=to e)pitele/seij pistw=j kai\ e)pimelw=j. T%= lo/g% ou)de\n e)pisxnou=mai. )Egw/ soi tou=to e)cerga/somai. but I do promise that I'll not fail you in loyalty nor in zeal. tou=to u(pisxnou=mai: e)moi\ ou)de\ pi/stin ou)de\ spoudh\n u(polei/yein. hoc efficias fideliter et diligenter. a)lla\ t%= e)rg% diapra/comai pa=n o(/ ti e)sti\ / fi/lou gnhsi/ou. I can't make any promises. illud polliceor. Eventum praestare non possum. I'll take care of this for you as quickly as possible. but I'll do everything a true and totally loyal friend can. I can't control the outcome. et ex animo bene volentis. kai\ panti\ qum%= eu)no/ou. mihi nec fidem nec studium defuturum.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 78 Ei) e)me\ a)gap#=j. Oratione nihil polliceor. . Si me amas. If you have any concern for me at all you'll see that this matter is taken care of faithfully and carefully. / Ego tibi hoc effectum reddam. sed re praestabo quicquid est amici sinceri.

o(ti polu\n h)/dh xro/non / e)f ) h(ma=j ou)k h)=lqej. I couldn't find the opportunity. I DIDN'T HAVE PERMISSION. Why haven't you visited us for such a long time? What has kept you from coming to see us for so long a time? Quid accidit. I didn't have any free time. . Propter quam causam tam diu nos non invisis? Ti/ sune/bh. Non licuit per occupationes. quo minus iam diu ad nos veneris? What's kept you away for so long? Ou)k e)ch=n. Quid obstitit. Ou)k e)ch=n dia\ a)sxoli/aj. NON LICUIT. Non fuit mihi otium.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 79 Dia\ ti/ ou)k e)piske/pt$. quod tam longo tempore ad nos non accesseris? ti/ diekw/luse/ se suxno\n h)/dh xro/non prosi/enai pro\j h(ma=j. CUR NON VISIS? WHY DON'T YOU COME FOR A VISIT? Dia\ ti/na ai)ti/an tosou=ton xro/non h(ma=j ou)k e)piske/pt$. Ou)x u(ph=rce/ moi sxolh/.

si quod neglectum est. Your excuse is more acceptable than I would like. Negotia quibus implicatus eram non patiebantur ut te salutarem. ai)j e)mpeple/gmenoj = h)=n. Ai( a)sxoli/ai. I accept your excuse. The business in which I was involved didn't let me visit you. kai\ ga\r h( no/soj ai)ti/a / e)ge/neto. e)pi\ tau/t$ t$= o)mologi/# a)pode/xomai th\n a)pologi/an sou. / I wanted to. but on the condition that you don't use it frequently. siquidem morbus fuit in causa. e)a\n to\ paraleleime/non puknai=j o(mili/aij a)naplhrw/s$j. ou)k ei)asan a)spa/zesqai/ se. I'll accept your apology on the condition that you make up for the time we've been apart by frequent visits.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 80 )Eqe/lhsa me\n. Volui equidem. seeing as how it was your illness that kept you away. sed non data est mihi facultas. Accipio tuam excusationem. sed hac lege. but I didn't have permission. Excusatio tua iustior est quam vellem. a)lla\ tau/t$ t$= o(mologi/#. Hac lege accipio excusationem tuam. i(na mh\ / pleona/kij au)t$= xrh/s$. ne saepius utaris. crebris alloquiis compenses. a)lla\ ou)k e)do/qh moi e)cousi/a. h( a)polog/ia sou= dikaiote/ra e)sti\n h)\ bouloi/mhn a)n. De/xomai me\n th\n a)pologi/an sou. .

Xa/rij GRATIA THANKS Xa/rin soi kai\ e)/xw. let alone be able to pay you back. quoad vivam. maximam. Pro isto tuo beneficio pares agere gratias vix possum. / Plus impetravi quam ausus fuissem optare. plei/onoj e)tu/gxanon h\) a)n e)to/lmhsa eu)xesqai. It all went better than expected. me/xri a)\n zw=. u(pe\r tau/thj th=j eu)ergesi/aj sou= i)shn e)/xein xa/rin mo/gij du/namai. I'm eternally grateful to you. / a)podou=nai ou)damw=j. The whole affair turned out the way I wanted. I got more than I had dared to pray for. Gratiam tibi et habeo et habiturus sum.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 81 To\ sumbebhko/j SUCCESSUS IT WORKED! To\ pra=gma a)pe/bh be/ltion th=j do/chj. Res successit opinione melius. Res omnis cecidit ex sententia. megi/sthn. . I can hardly hope to match the magnitude of this favor you've granted me with the gratitude it deserves. referre nequaquam. pa=n to\ pra=gma e)kbe/bhke kata\ th\n eu)xh/n.

non dat beneficium sed foenerat. ou)k eu)ergetei=. He who helps his friend helps himself. sibi est beneficus. / a)gapw= se kai\ xa/rin e)/xw. this is the best by far. (Eauto\n eu)ergetei= o( fi/lon eu)ergetw=n. = Of all the many kindnesses you've done me. . h)\ e)gw/ soi u(pe\r / tinw=n eu)ergesiw=n o)fei/lw xa/rin e)/xein. Qui bene meretur de amico. He who helps a friend isn't helping but rather making a loan on interest. a)lla\ danei/zei. Our friendship is too great for either one of us to feel that s/he owes the other a favor in return. amo te et habeo gratiam. h)\ i(na su\ e)moi/. quam ut vel tu mihi. Quod meum negotium tibi cordi est. Thank you for taking care of this matter for me. Pasw=n tw=n eu)ergesiw=n. a(\j me\n polla\j su\ eu)erge/thsa/j me. Maior est nostra necessitudo.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 82 (Oti to\ e)mo\n pra=gma/ soi me/lei. Ex omnibus beneficiis quae tu plurima in me contulisti. vel ego tibi pro ullo beneficio debeam gratias agere. (O fi/lon eu)poiw=n. Qui amico benefacit. hoc est longe gratissimum a)po/krisij RESPONSIO HOW TO SAY 'YOU'RE WELCOME!' Mei/zwn e)sti\n h( fili/a h(mw=n. au(th / h(di/sth tugxa/nei ou)sa.

affinem. / Prandebis [Cenabis] hodie domi? dei= me penqer%= [penqer#=. generum. u(pa/t%] sunarista=n.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 83 If you truly find my help beneficial. fac utare saepius. consulem] cenare. De/dia mh\ ou) du/namai. / xrw= pleona/kij. ALLOS ALIUS ANOTHER ONE )Aristh/seij [Deipnh/seij] sh/meron oi)koi. de/omai/ sou au)rion met ) e)mou= / a)rista=n [deipnei=n]. marriage relation. Are you lunching [dining] at home today? I have to have lunch with my father-in-law [mother-in-law. . gambr%=. Si ex animo probas officium in te meum. Please have lunch [dinner] with me tomorrow. son -in-law. Oportet me apud socerum [socrum. boss]. I'm afraid I can't. Well then I'm inviting you to lunch [dinner] tomorrow. ei)j to\n au)rion ou)n se e)pi\ / = a)/riston [dei=pnon] kalw=. In crastinum igitur te ad prandium [cenam] voco. please take advantage of it more often. khdest$=. Timeo ne non possim. Ei) met ) a)lhqei/aj a)pode/x$ th\n ei)j se u(pa/rxousan eu)ergesi/an mou. Oro te ut cras mecum prandeas [cenes].

/ Tunc quidem mihi domi manendum est. I'm expecting some guests myself at that time. Cras mihi exire non licebit. a)lla\ de/dia. Propter quam causam? ti/ kwlu/ei se e)lqei=n. ti/noj e(/neka. mh\ ou)k oi(o/j t )ei)mi/. ei) e/)cestai. au)/rio/n moi e)celqei=n ou)k e/)cestai.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 84 w(j ou) du/namai de/doika. I'll come if I can. I'm afraid I can't. dia\ ti/. Ipse tunc compransores [concenatores] aliquot exspecto. Quid obstat quominus possis venire? To/te me\n e)moi\ oi)koi menete/on e)sti/. = Sed metuo ne non queam. . Why? For what reason? Why? What keeps you from coming? I have to stay home at that time. Ut possim metuo. au)to\j me\n to/te sunari/stouj [sundei/pnouj] tina\j a)name/nw. Quare? Cur? dia\ ti/na ai)ti/an. e)leu/somai. I'm afraid I can't. I won't be able to go out tomorrow. Veniam si quidem licebit.

oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/

85

ou) du/namai u(pisxnei=sqai. Non possum polliceri.

I can't promise.

ou)x oi(o/j t )ei)mi\ e)pagge/llein. = Nequeo promittere. e)leu/somai, o(tan e(kate/r% h(mw=n / do/c$ ma/lista ei)nai a)rmosto/n. =

I can't promise.

I'll come when it seems most convenient for both of us.

Veniam ubi utrique nostrum videbitur esse commodissimum. )Alla\ e)gw/ se kate/xw, a)llose / i)swj poreuso/menon. / Sed ego te detineo alio fortassis iturum. ma=llon kai\ e)gw/ se, oi)mai. = Immo ego te, opinor. a)lla\ au)rion dia\ makrote/rwn / o(milh/somen. Sed cras latius confabulabimur. au)/rion plei/w fluarh/somen. Crastino die plura nugabimur. e)n t%= metacu\ xro/n% e)/rrwso. Interim cura ut valeas

Perhaps I'm keeping you from some other appointment?

Oh no, rather I'm detaining you, I think.

We'll talk at greater leisure tomorrow.

We'll chat more tomorrow.

Goodbye for now.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj

86

e)n t%= metacu\ fro/ntize, o(/pwj u(giai/n$j. Interim cura ut valeas.

Goodbye for now.

PARADEIGMATA TOU SUGXAI/REIN TOU EPANADOU ENEKA FORMULAE GRATULANDI DE REDITU HOW TO WELCOME SOMEONE BACK HOME Matqai=oj kai\ Louka=j MATTHAEUS ET LUCAS MATT AND LUKE

M. sugxai/rw soi ei)j patri/da a)nastre/yanti [tou= e)pano/dou ei)j patri/da]. Gratulor tibi in patriam reverso [de reditu in patriam].

I'm so happy you've come back home.

L. kai\ e)gw/ soi zw=nti, w)= Matqai=e. Et ego tibi superstiti, Matthaee. M. a)ne/streyai h(mi=n pio/teroj kai\ makro/teroj h)\ e)tu/gxanej w)n. / a)ph=lqej a)pw/gwn. [a)ge/neion.] e)panh=lqej pwgwni/aj. [makropw/gwn. eu)ge/neioj.]

I'm glad to see you, Matt!

You're bigger and taller than you were. You didn't have whiskers when you left, and you've come back with a beard!

Rediisti nobis obesior et procerior solito. Abiisti sine barba [imberbis]; rediisti barbatus [prolixam barbam habens, pulchra barba praeditus].

oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/

87

L. bouloi/mhn a)\n ma=llon e)panelqei=n sofw/teroj kai\ e)llogimw/teroj. At quidem mallem redire prudentior et doctior. M. sugxai/romen kai/ soi kai\ h(mi=n au)toi=j, o(ti sw=oj kai\ eu)rwstoj h(mi=n a)pedo/qhj. / /

I which I had returned wiser and smarter!

We're glad for you and all of us that you returned to us healthy and strong.

Gratulamur et tibi et nobis quod vivus et valens nobis restitutus sis. L. o(ti se u(giai/nonta eu)ron, xai/rw / = u(perballo/ntwj.

I'm so glad that I found you in good health.

Ego vicissim laetor quod incolumis vos incolumes offenderim [quod te salvum repererim, vehementer gaudeo]. M. ti/ shmai/nei e)kei/nh h( w)xro/thj, ti/ i)sxro/thj; ti/ ai( e)n t%= metw/p% r(uti/dej;

Why are you so pale, so thin? Why do you frown?

Quid sibi vult ille pallor? quid macies? quid in fronte rugae?

L. poi/h h( tu/xh, toiau/th e)sti kai\ h( tou= sw/matoj sxe/sij. Qualis fortuna, talis est et corporis habitus.

My health reflects my fortune.

M. a)ra ge kakw=j pra/tteij; = a)=ra ge soi a)hde/j ti sune/bh;

What's the matter? Did something bad happen?

Numquid male tecum agitur? Numquid tibi aliquid acerbi accidit?

Doleo vicem tuam. pa/nta ta\ xrh/mata e)naua/ghsa. sunalgw= soi. M. I'm so sorry! a)lla\ ti/ tou=to to\ kako/n e)sti. lupou=mai dia\ th\n sumfora/n sou. quin diligenter oraveris? Oh my dear friend! Where? In the Baltic Sea. M. Although Lady Luck never looked kindly upon me. she never opposed me so much as she did now. e)k Kimbri/aj ei)j Germani/an pleu/swn. So what happened? I've lost everything in a shipwreck. . kai/per ou)de/na xro/non h( tuxh\ filikw=j ei)=xe pro\j e)me/. ou)k a)/dhlon ou)n. Sed quid istud mali est? L. Non dubium agitur est. Dolet mihi calamitas tua. o(mwj ou)de/pote/ moi ma=llon h)\ / nu=n h)nantiou=to. Etsi nullo fere tempore fortuna mihi favit.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 88 L. o(ti a)dialei/ptwj = / proseu/xou. pou=. on my way from Denmark to Germany. M. Universae pecuniae naufragium feci. e)n t$= qala/tt$ t$= Baltik$=. Ubinam carissime? L. In mari Baltico ex Dania in Germaniam navigaturus. I'm sure that you prayed constantly. w)= fi/ltate. tamen numquam mihi magis quam nunc adversata est.

Pulchre tu quidem philosopharis. nobody who has them can lose them or find them burdensome. Bene habet quod ipse nobis vivus enatasti. Numquam diligentius. o(r#=j ou)n th\n paidei/an kai\ = th\n a)reth\n a)sfale/staton plou=n ou)san. Fateor. kai\ ga\r t%= e)rg% / pei=ran e)/labon. o(mologei=j toigarou=n a)lhqe\j ei)=nai to\ lego/menon! o( mh\ ei)dw\j proseu/xesqai. Vides igitur doctrinam et virtutem tutissimas divitias esse. M. to\n mhde\ a)fairhqh=nai = duna/menon. a)ll ) e)n t%= metacu\ e)gw\ lupou=mai. 'He who doesn't know how to pray should learn to sail'? Fateris igitur verum esse quod dicitur: Qui nescit orare. o(mologw=. o(/ti au)to\j h(mi=n / zwo\j e)cekolu/mbhsaj.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 89 L. h)\ th\n zwh\n nauagh=sai. Melius est pecuniae quam vitae iacturam facere. nam re ipsa expertus sum. It's a good thing that you got out alive. I agree. kalw=j su\ me\n filosofei=j. M. It's better to jettison your property than your life. mhde\ baru/nonta to\n basta/zonta. Be/ltio/n e)sti ta\ xrh/mata. discat navigare? L. More heartily than I had every prayed before. Just see how education and virtue are the surest course to take. So will you agree that the old saying is true. interim tamen ego ringor. maqe/tw plei=n. ou)de/pote spoudaio/teron. M. I lived it. quae nec eripi possunt nec gravant circumferentem. kalw=j e)xei. . All very well for you to talk so philosophically. but I still am distressed.

Say hello to my parents for me. father-in-law. Greet your councilman [pastor. Nicolae? i)qu\j th=j patri/daj. poi= badi/zeij Niko/leoj. khdesth\n] par ) e)mou=. Non imponam tibi magnum onus. It's not anything heavy. Saluta parentes meos. Resiste paulisper. marriage relation] for me. Saluta consulem [pastorem. vel meis verbis. e)stin o(/ soi / e)pita/ttw. a)spa/zou to\n u(paton [poime/na. affinem] meo nomine. Wait a minute. Quo vadis. I'm going on foot. Nick? Straight back home. Where are you going. est quod tibi mandem. Sed pediti non convenit sarcina. . Recta in patriam.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 90 )Aspa/zesqai di ) e)te/rou. I want you to take something for me. ou)k e)piqh/sw soi me/ga ba/roj. sth=qi pro\j o)li/gon. / penqero\n. SALUTARE PER ALIUM SENDING ONE'S REGARDS BY A THIRD PARTY a)spa/zou tou\j gonei=j mou. socrum. and don't want to carry baggage. a)lla\ pez%= ou)x a(rmo/ttei forti/on.

What is it? Convey my greetings to all my professors and friends at Rostock University. o(/ ti su\ eu)x$. Quid autem rei est? i(na pa/ntaj tou\j didaska/louj. Si nihil aliud sarcinae imponis praeter salutationes. ne gratis istud facias. I know that I am completely fortified May God grant your prayer. / kai\ tou\j oi)kei/ouj mou. tou\j e)n t$= Akadhmi/# (Rostoxik$=. ei) mhde\n a)llo forti/on e)piti/q$j / plh\n a)spasmou\j. If the only baggage you're giving me is greetings. facile perferam. / kata\ pa/ntwn kindu/nwn e)carkou/ntwj teteixisme/noj ei)mi\. Si enim Christum itineris comitem habuero. to pay you back for taking this on. ) par ) e)mou= filikw=j a)spa/s$. eu)xomai/ soi Xristo\n th=j o(dou= / sou= sunako/louqon ei)=nai. ut Christus tibi comes itineris sit. I'll carry that easily enough. contra omnia pericula me satis munitum esse scio. I pray that Christ may attend you upon your way. + With Christ as my companion.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 91 ti/ de\ tou=to/ e)sti. e)gw\ de\. i(/na mh\ a)misqe\ tou=to poi$=j. precor. . Xristo\n ga\r e)xwn sunodi/thn. Ut omnes praeceptores et familiares meos in Academia Rostochiana amanter salutes. r(#di/wj diakomi/sw. / Quod precaris. oi)da. faxit Deus. ge/noito. Ego autem.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 92 PARADEIGMATA TOU ERWTHSAI PERI THS UGIEIAS FORMULAE INTERROGANDI DE VALETUDINE HOW TO INQUIRE ABOUT SOMEONE'S HEALTH Gew/rgioj Georgius George G. but I'm sick at heart . a)ra/ ge nomi/zeij me ei)nai = i)atro/n. ou)k e)rwtw= ei) u(giai/neij. a)ll ) / h( yuxh\ kakw=j dia/keitai Corpus quidem belle habet. sed quomodo tibi placeas? L. Contemplare vultum. Valesne? L. / a)lla\ pw=j seaut%= a)re/skeij. sed animo male est. kai\ ga\r to\ pro/swpon au)to\ marturei= se kalw=j e)xein to\ sw=ma. Quin magis lotium iubes? An me putas medicum? Non rogo an valeas. G. to\ sw=ma me\n eu)= e)xei. Louka=j Lucas Luke Are you okay? Look at my face! Why don't you ask me to look at your urine? Do you think I’m a doctor? I'm not asking if you're ill. diati/ ou) ma=llon to\ ou)ron = keleu/eij. I can see by your face that you aren't. nam facies ipsa loquitur te belle valere. I'm feeling fine. I'm asking you if you're okay. Ou)xi\ u(giai/neij. ei)so/ra to\ pro/swpon.

A person who's ill in that part isn't healthy. / / Your mother will easily cure this disease. w(j ta\ peri\ qnhtw=n e)sti. L. Up and down. Sic habent res meae. My body is healthy. to\ me\n / / sw=ma u(giai/nei. h( kai\ ph/ra a)sqenei=. Ka/llista. / me/xri tou= nu=n sumbai/nei moi u(giai/nein. r(adi/wj tau/thn th\n no/son i)a/setai h( mhth/r. as is the way with mortals. ou(twj e)xei ta\ e)ma/. G. thank God. At non valet qui ista parte laborat. e)gw\ Qeou= dido/ntoj dia\ panto\j a)ei\ tou= xro/nou e)rrwme/noj e)/tuxon w)n. Very healthy. Poiki/lwj. How have you been up to now? Facile isti morbo medebitur mater. gratia Deo. Ou) me\n u(giai/nei o( tou=to to\ me/roj nosw=n. Ego Dei beneficio perpetuo bellissime valui. corpus valet sed aegrotat crumena. ou)xi\ a)ei\ ei)=xej kalw=j. Have you always been healthy? Fuistine semper prospera valetudine? L. That's how I am. Hactenus bona valetudine fui. I've enjoyed good health through God's good graces. Prosperrima. my wallet is ill. . Ut valuisti huc usque? L.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 93 G. G. do/ca t%= Qe%=. Varie uti sunt res mortalium. pw=j e)sxhkaj e(wj a)/rti. Up until now I've been healthy.

Glory be to God. do/tw Qeo\j tou= ei)=nai sunexe\j kai\ i)dion. / Vellem quidem. Gratiam habeo Deo. plh\n o(ti th=j o(mili/aj / th=j u(mete/raj ou)k a)ciw= a)polau/ein. All ) ou)de\n e)n t%= metacu\ xro/n% soi sune/bh a)bou/lhton. xa/rin e)xw t%= Qe%=. nothing. Nihil nisi quod vestra consuetudine frui non licuit. )Arrw/stwj e)/xein. Laetus istud audio. h(do/menoj tou=to punqa/nomai. But nothing unwished for has happened to you up to now? Faxit Deus ut istud sit perpetuum ac proprium. I give thanks to God. Sed nihil interim tibi molestiae fuit? L. / sugxai/rw soi. Gratia Deo. = Are you feeling okay? Rectene vales? L. Gratias ago Deo quantas possum maximas. Euxaristw= t%= / Qe%= w(j du/namai ma/lista. Ou)de\n. I thank God as much as I can. I wish I were! . MALE VALERE FEELING ILL G.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 94 G. May God grant that you continue to be so. do/ca t%= Qe%=. mw=n e)rrwme/noj ei). I'm glad to hear of it. gratulor tibi. bouloi/mhn a)n. except that I haven't been able to enjoy your company. No.

= Ut solent quibus cum medicis res est. dia/keimai kata\ to\ dokou=n t%= Qe%=. Non admodum bene valeo corpore ut soleo. a)hde/j ti le/geij! I'd like my health to be different than it is right now. ou)k eu)= dia/keimai to\ sw=ma w(j ei)/wqa. Utcumque valeo. o(pwsou=n e)/xw to\ sw=ma. ou)k e)rrwme/noj ei)mi kata\ pa/nta. e)te/rwj h)\ bouloi/mhn a)\n. Non valeo per omnia. rem mihi peracerbam narras. Take it like a man! . Secus quam vellem valeo.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 95 I'm not at all well. w(j eiw/qasin / oi(j pro\j tou\j i)atrou\j pra=gma/ e)stin. Valeo ut Deo visum est. I'm about as well as people are who are under a doctor's care. I'm as well as God wants me to be. So so. G. ou(tw dia/keimai to\ sw=ma. mh\ ge/noito. Bono sis animo oportet. I'm not as well as I usually am. xrh/ se a)ndrwdw=j diakei=sqai. Virum te praestes oportet. that's awful! Avertat Deus. You have to be brave. pre/pei se\ qarsei=n. Oh no.

What have you got? ti/j no/soj kate/labe/ se. Quid habes morbi? poi/an no/son a)sqenei=j. You're right. . Quo morbo teneris? A strong mind at a bad time is a great help. Multum iuvat animus in re mala bonus. ou)k oi)da. Quo morbo laboras? L. Forti infractoque animo contra morbum esto. Nescio. G. Face that illness with courage! polu\ bohqei= e)n t%= dustuxi/# yuxh\ a)gaqh/. et ideo laboro periculosius. kai\ dia\ tou=to nosw= = e)pisfale/steron. What disease afflicted you? From what disease are you suffering? With what disease are you struggling? I don't know: that's what makes my condition more dangerous. Quis te morbus tenet? poi%= nosh/mati perie/pesej.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 96 megaloyu/xwj se kata\ th=j no/sou e)/xein dei=. ti/ni no/s% e)lh/fqhj. a)lhqeu/eij. Verum dicis.

Alius negat. e)n de\ t%= / me talai/pwron ei)nai o)monoou=sin. e)c ou(= ponhrw=j e)xeij. o)rqw=j le/geij. Primus ad sanitatem gradus est novisse morbum. me miserum esse. ti/ a)pokri/nontai. In hoc consentiunt omnes. o( de\ le/gei o(ti / bouleu/esqai dei=n oi)etai. Multos equidem. another says he thinks he does have to get a second opinion. Nullumne consuluisti medicum? L. How long have you been ill? Eight days. o( me\n a)rnei=tai. Didn't you consult a doctor? I talked to a lot of 'em. po/soj xro/noj e)stin. ou)deni\ sunebou/leusaj i)atr%=. Octo dies. o)ktw\ h(me/raj. What do they say? One says he doesn't.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 97 You're right. G. . But they all agree that I'm in a bad way. alius deliberandum censet. Recte dicis. = Knowing what you've got is the first step toward regaining your health. Quid respondent? L. prw=ton me\n ga\r pro\j th\n u(giei/an e)sti\ to\ th\n no/son gnw=nai. polloi=j me/n. Quampridem habet te hic morbus? L. G.

o(lon h)/dh e)toj a)rrwstw=. is it? They say it isn't.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj 98 mikrou= dei=n o(loj h)/dh mh/n e)stin. Almost an entire month now. mw=n dusenteri/a. G. trei=j [te/ttaraj. I've been ill nine months. / Num est hydrops? L. de/katon mh=na tou=ton ka/mnw. five] whole months. quinque] integros menses male habeo. a)rnou=ntai. I've been ill a whole year already. Decimum iam mensem laboro. peirate/on oi)mai e)gw\ th\n no/son = ou) ge/nesqai oi)kei/an. I've been ill for three [four. / Ferme integer iam mensis est. Negant. mw=n u(drwy e)sti/. It's not dysentery? Num dysenteria? . G. It isn't dropsy. I think you've got to try to prevent the disease from becoming chronic. Tres [quattuor. Adnitendum censeo ne morbus fiat familiaris. / / Integrum iam annum aegroto. pe/nte] mh=naj o(louj / a)rrwstw=.

L. Opinor novam esse febris speciem. / = The old ones were enough! At plus satis erat veterum. What about fever? Num febris? L. G. h)\ tritai=oj. ut nunc novi subinde morbi exoriuntur antehac incogniti. G. ou(twj a)re/skei t%= Qe%= ta\ ne/a / a(marth/mata ne/oij nosh/masi kola/zonti. Nowadays we have many new diseases that before were unknown. G. Ita est visum Deo nova peccata novis morbis punienti. w(j e)n t%= nuni\ pollai\ ne/ai gi/gnontai no/soi. . h)\ a)mfhmerino\j. or does it come every other day? every third day? every fourth day? Qualisnam est febris? Continuane. I think. Credo esse. / Some new kind of fever. L. an quotidiana. an tertiana. an quartana? L. What kind of fever is it? Is it continuous. I think that's it. mw=n pureto/j. a)ll ) a(lij h)n tw=n palai/wn. It pleases God thus to punish new sins with new diseases. ou)k oi)mai. pro/teron a)gnwsti/. = Non arbitror. po/teron sunexh\j. poi=o/j e)sti pureto/j. pisteu/w ei)=nai. h)\ tetartai=oj.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 99 I don't think so. nomi/zw ne/on ei)=nai tou\ puretou= ei)=doj.

saepius quam Euripus. ma=llon kai\ kaq ) e(ka/sthn h(me/ran pleona/kij. At non soles usque adeo esse superstitiosus. Quoto die narras? immo quotidie. G. Non erat religio. O malum abominandum! Unde contraxisti morbum? At what interval does the pain recur. a)lla\ a)pori/a. . e)k limou=. a)ll ) ou)k ei)wqaj tosou=to ei)nai / = deisidai/mwn. I wasn't being pious. w)= tou= kakou= bdeluktou=. po/st$ h(me/r# a)natre/xei to\ a)/lghma. po/st$ h(me/r# le/geij. At what interval does the pain recur? Quoto die recurrit dolor? L. Ex inedia. That's awful! Where did you catch this disease? po/qen nomi/zeij tou=to to\ kako\n ei)=nai. po/qen e)pespa/zw to\ no/shma. more often than the Euripus. ut te ieiunio maceres. you ask? Daily. sed inopia. What do you think is the source of this malaise? Unde suspicaris hoc esse collectum mali? L.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj100 G. G. But you aren't the superstitious type. From not eating. I didn't have any money. L. h)\ Eu)/ripoj. ou)k h)=n eu)se/beia. w(ste nhstei/# seauto\n / a)potru/xein. to wear yourself out with fasting.

oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/

101

ou) ga\r e)do/qh trofh/. Non enim dabatur cibus. e)k yu/xouj ge/nesqai oi)omai. = E frigore natum arbitror. e)k mh/lwn w)mw=n th\n tou= oi)sofa/gou w)mo/thta u(pa/rxein h(gou=mai. E crudis malis contracta est stomachi cruditas. G. fula/ttou mh\ e)c a)me/trou kai\ a)kai/rou peri\ ta\ gra/mmata spoudh=j tou=to to\ kako\n e)pispa/s$j [e)k po/tou a)me/trou, e)k me/qhj]. a)lla\ dia\ ti/ ou) parakalei=j i)atro/n tina;

I wasn't given any food to eat.

I think I caught a chill.

I think I got heartburn from green apples.

Be careful that you not get this illness from too much studying [drink, inebriation]. But why don't you call a doctor?

Vide ne ex immodico aut intempestivo studio [ potatione largiore, ebrietate] conciliaris tibi hoc mali. Sed cur non accersis medicum? L. de/dia mh\ qa=tton th\n no/son au)ca/n$ h)\ qerapeu/s$.

I'm afraid he'll make my disease worse before he makes it better.

Timeo ne citius morbum augeat quam curet.

fobou=mai mh\ a)nti\ farma/kou tokico\n did%=.

I'm afraid he'll give me poison instead of medicine.

Metuo ne pro remedio venenum det.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj102

G. dei= gou=n e(le/sqai tina\ %(= a)dew=j pisteu/oij a)n. / Diligendus est igitur cui tuto fidas.

You have to select somebody you can trust completely.

L. ei) xrh\ qanei=n, bou/lomai me\n ma=llon a(pac teleuta=n, h)\ tosou/toij / farma/koij e)ktruxwqei/j.

If I have to die, I'd rather do it once than be wasted by so many drugs.

Si moriendum est, malo semel mori quam tot pharmacis excarnificatus.

G. fro/ntison ou)n, o)/pwj au)to\j seaut%= = i)atro\j tugxa/n$j w)/n. ei) a)ndri\ i)atr%= a)pistei=j, eu)xomai/ soi to\n Qeo\n e)n / i)atrou= me/rei ei)nai. ei)sin oi(\ e)ndusa/menoi = / e)sqh=ta monaxou= a)nerrw/sqhsan.

Figure out a way to be your own physician. If you don't trust a human, then I pray that God may be your doctor. Some people have regained their health when they've put on the clothing of a monk.

Fac igitur ut ipse tibi sis medicus. Si diffidis homini medico, precor ut sit tibi medici vice Deus. Sunt qui induti veste monachi convaluerunt. L. to\ au)to\ i)swj sumbe/bhken a)\n, ei) / leonth=n e)ndedume/noi a)\n h)=en. a)lla\ tau=ta t%= a)pistou=nti ou)de\n sumfe/rei.

I'll bet the same thing would have happened if they'd put on a lion's skin. Such stunts don't help the person who doesn't believe in them.

Idem fortasse evenisset, si leonis pelle tecti fuissent. Verum ista diffidenti nihil conducunt.

oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/

103

G. pi/steuson ou)n i(na a)nabiw/s$j. = / a)/lloi tine\j a)phlla/xqhsan th=j no/sou, poihsa/menoi/ tini tw=n a(gi/wn u(posxe/seij.

Then believe, that you may regain your health. Others have recovered by making promises to some saint or other.

Fide igitur, ut reviviscas. Alii morbo levati sunt, nuncupatis alicui divorum votis. L. a)lla\ ou)de/n e)sti/ moi pro\j tou\j a(gi/ouj sumbo/laion. At ego cum divis non paciscor. G. toigarou=n su\ to\n Xristo\n, %(= me\n pisteu/eij, ai)tei th\n / th=j u(giei/aj xa/rin.

I don't have anything to do with the saints.

Well, but you believe in Christ. Pray that He may grant you the grace of good health.

Proinde tu a Christo , cui fidis, pete sanitatis beneficium. L. a)ll )( ou)k oi)da, ei) xa/rij e)sti\. =

I don't know if it's a question of grace.

At ego an beneficium sit nescio.

G. pw=j ou)xi\ xa/rij e)sti; th=j no/sou a)pallagh=nai; An non beneficium est, liberari morbo? L. e)ni/ote teleuta=n be/ltio/n e)sti. )Egw\ de\ tou= Xristou= mhde\n de/omai plh\n o(/ ti a)\n a)/riston $)=. \

How isn't it grace, to be freed from disease?

Sometimes it's better to die. I ask nothing from Christ but what is best.

Nonnumquam mori felicius est. Ego autem a Christo nihil peto, nisi quod optimum sit.

. without any condition. You are a pious and wise person. Luke. we always need to add the words. Sed vale mi Luca. Ou)xi\ e)ge/neto soi au(th h( o(doipori/a / eu)tuxh\j kai\ xrh/simoj. plh\n o(ti ou)dei\j / to/poj a)kindu/nwj e)/xei dia\ tou\j lhsta/j. semper addendum est. eu)sebw=j sume\n filosofei=j.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj104 G. a)lla\ e)/rrwso. Domine si tu vis." We have to ask God for eternal. George! ALLOS DIALOGOS ALIUS DIALOGUS ANOTHER ONE G. nisi quod nihil usquam tutum est a latronibus. Lord. a)ei\ prosqei=nai dei= to\ Ku/rie e)a\n qe/l$j. spiritual goods. Goodbye until tomorrow. e)ge/neto metri/wj. "If it please Thee. e)rrwso ei)j th\n au)rion kai\ / / w)= fi/ltate Gew/rgie. carissme Georgi. Cum enim petimus a Deo bona ad hanc vitam necessaria. pneumatika\ de\ kai\ ai)wnia a)gaqa\. / w)= fi/le Lou=ka. Was your trip fortunate and beneficial? It was all right. o(te me\n ga\r ai)tou=men / to\n qeo\n a)gaqa\ ta\ pro\j tou=ton to\n bi/on a)nagkai=a. Well. Pie tu quidem philosopharis. L. Fuitne tibi hoc iter faustum et commodum? L. Sic satis. Vale in crastinum et tu. Spiritualia autem et aeterna bona sine ulla conditione a Deo petenda sunt. except for the fact that no place was safe from bandits. Whenever we ask God for good things that are necessary for life. a)neu o(mologi/aj / / t%= Qe%= eu)xesqai pre/pei. goodbye.

/ Partly on foot. partly in a cart. ta\ kai\ i(pp%. How's business? Sed haec omittamus. a)lla\ tau=ta e)a/swmen. ta\ de\ nhi/. ) / How are things in Belgium? It's a tinderbox. pezo\j h(/keij. optime] G. stasiastakw=j. ka/llista [eu)tuxe/stata]. Magnae bellorum minae sunt. Great! . Partim pedestri itinere. h)\ i(ppeu/j. Enough of that! Mars doesn't concern us. partim equo. partly on a horse. partly in a boat. Sane turbulento. very good]. ta\ de\ sa\ pw=j e)xei. Tuae res quomodo habent? L. pollai\ me\n e)kei= pole/mwn a)peilai/ ei)si. eu)= [kalw=j. Quo in statu sunt res Belgicae? L. partim navigio. Are you doing okay? Nonne bene tecum agitur? L. ta\ kai\ a(ma/c$. G. Optime. Bene [pulchre. pw=j e)xei ta\ tw=n e)n Galli/# / Belgik$=. G. partim vehiculo. ta\ me\n pez$= porei/#. ou)xi\ kalw=j pra/tteij. Felicissime.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 105 Were you walking or riding on horseback? G. ka/llista]. ou)de\n ga\r h(mi=n kai\ t%= /Arei. Pedes advenis. There are many threats of wars. Nihil enim nobis cum Marte. an eques? L. Okay [good.

G. ta\ me\n e)ma\ xei=ron e)/xein ou) du/natai. Quite the opposite. ma=llon kai\ dustuxw=. ou)xi\ eu)tuxei=j. sed rei nihil. Venabar equidem. Non contigit praeda.I'm suffering some bad luck. ou)demi/a e)lpi\j loiph/ e)sti. e)qh/reuon me\n a)lla\ th=j )Arte/midoj o)rgizome/nhj. . I hunted for it. e)lpi\j me\n pollh\. $(= e)pebou/leusaj. quam venabaris? Did you bag the prey you were aiming at? L. quod captabas? ou)xi\ sune/bh h( lei/a. but Artemis was angry at me. Are you doing well? Nonne prospero fortunae statu uteris? L. just not any substance. ou)k e(a/lwkaj. Oh. My business couldn't be in worse shape. Immo maxime adverso. G. Res in peiori statu esse non potest. there's lots of hope. o(per e)qh/reuej. Is there no hope left? Nihil reliquum est spei? L. / Didn't you catch what you were hunting after? Non cepisti.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj106 G. Spei permultum. sed irata Diana. pra=gma de\ ou)de/n.

but nothing besides that. G. Ergo spe alendus est animus. Promisit quidem largiter. G. / Doesn't the director hold out any hope? Consul nihil ostendit spei? L. G. o(laj nau=j. a)lla\ tau/t$ ou) piai/netai h( koili/a. ( Sed hac non saginatur venter. 'cause you weren't carrying anything in your moneybelt! Ideo autem eras ad iter expeditior. u(pisxnei=tai me\n polla\ lo/g%. sed re praestat nihil. o(laj a)ma/caj. Didn't he send anything yet? Nihil adhuc misit? L. ou)de\n e)/ti e)pemyen. but he didn't send one penny. a)ll ) ou)k e)/pemyen o)bolo\n ou)de/na. Oh. totas naves. quod nihil esset oneris in zona. ou)de\n forti/on e)n t$= zwn$= e)/xwn. / Whole cartloads and shiploads full. o( u)patoj ou)demi/an e)lpi/da deiknu/ei. xrh\ ou)n th\n yuxh\n t$= e)lpi/di = tre/fein. dia\ tou=to de\ pro\j to\ o(doiporeu/ein e)tu/gxanej w)\n e)pithdeio/teroj. All talk and no action. But that's why you had a quicker trip of it. he promised lavishly. L. sed ne obulum quidem misit. e)/rg% kai\ ou)de\n poiei=.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 107 G. Tota plaustra. . a)lla\ / / pro\j tou/toij ou)de/n. Then your heart must feed on hope. u(pe/sxeto me\n dayilw=j. sed praeterea nihil. Promittit quidem multa verbis. You can't get fat on that.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj108 L. 'cause there are no more sure weapons against thieves. G. salutaturus uxorem et parentes iam diu non visos. Precor ut illic offendas omnia laeta. that's a fact! I was safer too. I haven't seen them for a long time now. oi( de\ a)/lloi ma=llon e)fobou=nto/ me. polu\n h)/dh xro/non ou)x o(rw/menoj. All the same. I'd rather have the extra burden AND the danger. / Me? Ha. G. Boy. poi= de\ nu=n badi/zeij. that's rich! What could you steal from a guy who has nothing? Everyone else was afraid of me! I could sing and starve for the whole trip. Where are you going now? Quo autem nunc abis? L. kai\ a)sfale/steroj. / I pray that you find all things in good shape there. ou)dena\ ga\r o(pla ma=llon e)leu/qera tw=n lhstw=n / e)stin. Mihine? Quaeso quid eripias nudo? Aliis citius periculum erat a me. mw=n e)mou=. Licuit mihi vacuo viatori per totum iter canere et esurire. Sed ego malim et onus et periculum. Recta domum. a)ll ) e)gw\ ma=llon a)\n bouloi/mhn kai\ to\ forti/on kai\ to\n ki/ndunon. ou)de/n sou a)fh/rhtai e)n t$= o(d%=. were you? Nihilne tibi ademptum est in via? L. e)ch=n e)moi\ gumn%= o(doipo/r% dia\ o(lhj ( / th=j o(dou= #)dein kai\ peina=n. atque etiam tutior. You weren't robbed during the trip. eu)xomai/ se pa/nta e)kei= eu(rei=n h(de/a. . o(mologw=. Nulla enim sunt arma certiora adversus latrones. a)spaso/menoj th\n gunai=ka. Straight home. ti/ a)fairh/seij a)nqrw/pou gumnou=. G. to greet my wife and parents. Fateor. eu)qu\ th=j oi)ki/aj. kai\ tou\j gonei=j.

ma\ to\n Qeo\n. kai\ ga\r h( a)le/ktori/j sou e)teke soi w)o\n kalo/n. si boni consuleris. L. Ou)de\n / kaino\n sumbe/bhken e)n t%= metacu\ e)n t$= oi)ki/# h(mw=n. tau/thn th\n kainh\n diaqh/khn e)n Leutiki/# newsti\ kompw=j tupwqei=san. Pro hoc nuntio do tibi munus. videlicet. Dispiciam unde possim hoc donum pensare. a)nti\ tau/thj th=j a)ggeli/aj di/dwmi/ soi dw=ron. e)/sti moi tou=to to\ dw=ron w(j o)ti h(diston. has it? utinam ita velit Deus. / No. Wonderful! In return for such news I'm giving you a gift. Nihil interim exstitit novi domi nostrae? G. e)carkou/ntwj a)ntapodedwke/nai no/mize. It's beautiful good news indeed! This is an absolutely delightful gift. May God so will it! Nothing new has happened at our house. evangelium. . nisi quod reperies auctam familiam. Pulchrum. ita me Deus amet. / / ske/yomai de\ o)pisqe/n soi/ pote xa/rin / a)ci/an a)podou=nai dunhqw=. ou)de\n plh\n o(ti eu(rh/seij to\n oi)kon / = e)pi/dosin ei)lhfo/ta. Your hen has laid you a lovely egg! Nihil. Consider it paid back appropriately if you value it.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 109 L. Novum Testamentum Lutetiae recens eleganter excusum. G. except that you'll find your family has a new addition. Abunde te pensasse. this New Testament just recently and elegantly printed in Paris. I'll make an effort in the future to be able to return this favor in a worthy way. ai)qe tou=to bou/loito Qeo/j. kalw=j le/geij. eu)agge/lion. Bene nuntias. L. puta. nam tua gallina peperit tibi pulchrum ovum. kalo\n. Est mihi hoc munus longe gratissimum. ei) a)gaph/seij.

The only news I bring is the stuff bandied about at the barbershops. o(sa mo/lij / mi/a nau=j a)goi. Ouxi\ kaina/ tina e)k th=j patri/doj komi/zeij. kaina\ me\n polla\. quantum vix una navis vehat. Quaenam nova nuncias? L. G. tosau=ta me\n yeu/dh fe/rw. L. ou)de\n e)/xw plh\n o(ti e)n toi=j / kourei/oij. Well. unload yourself as fast as you can. at nihil veri. . a)lhqe\j de\ ou)de/n. Nova permulta. Nihilne novarum rerum ex patria adfers? ou)de\n kaino\n para\ tw=n h(mete/rwn fe/reij. I'm bringing a whole shipload of lies with me. Exonera igitur te quamprimum. / Do you bring any news from home? Any news from home? What news do you report? There's a lot of news. kai\ a(ma/caij. a)poforti/zou ou)n w(j ta/xista. so that you don't sink under that great weight. on carts. but none of it's true. = i(na mh\ u(po\ thlikou/tou to\ me/geqoj / forti/ou a)pol$=. Tantum mendaciorum adfero. and on shipboard. kai\ nausi\ qrullei=tai. ne succumbas tanto oneri. Nihil novi a nostris portas? ti/na kaina\ a)gge/lleij.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj110 ALLOS ALIUS ANOTHER G.

Omnium rerum illic inopia est. Nonne satis erat malorum. but it isn't continuous. / plh\n tw=n sxetliwta/twn stratiwtw=n. if God had not seen things differently. pa/lin de\ parocu/netai.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 111 Nihil habeo praeter ea quae in tonstrinis. sometimes it withdraws. what about the plague? Is our country free of it? Not completely. = There was. sed perpetua non est: aliquando remittit sese. G. Erat quidem. what with war? L. There's a shortage of everything there. Non omnino. Annonae caritatem istic esse oportet. except for the most vicious soldiers. deinde recrudescit. a)na/gkh au)to/qi sitodei/an ei)nai. There must be a food shortage there. G. L. Quid. ou)x a(/lij h)n kakw=n. at other times it breaks out fiercely. h)n me\n. in vehiculis. ti/. e)ni/ote ga\r a)ni/hsi. ubi bellum grassatur? Wasn't there enough trouble. G. Well. et in navibus iactantur. ei) mh\ a)llwj a)\n e)do/kei = / t%= Qe%=. pa/ntwn e)kei= e)ndeia/ e)sti. praeterquam sceleratorum militum. a)lla\ sunexh\j ou)k / e)/stin. ou)xi\ h( patri\j h(mw=n tou= loimou= e)leuqe/ra e)sti. ou)xi\ o(lwj. . nisi aliter visum esset Deo. o(pou = / po/lemoj w)\n tugxa/nei. estne patria nostra immunis a pestilentia? L.

L. ALLOS DIALOGOS ALIUS DIALOGUS ANOTHER DIALOGUE G. a)lla\ ou) kaqe/cw se plei/ona xro/non. / e)kei= ou)de\ tw=n a(gi/wn i(erw=n. bellum vero magnum malum. Now some business is calling me elsewhere. whenever we Recte igitur et sapienter Xenophon inquit: Pax videtur hominibus esse magnum bonum. they spare neither the holy temples nor the Muses. ou)de\ tw=n Mousw=n fei/dontai. Ubi milites dominantur. Sed non te morabor diutius. cum erit utrique commodum. Nunc alio me vocant negotia quaedam. o(pote e)kate/r% e)stai e)pith/deion.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj112 G. Alias pluribus colloquemur. war a great evil. ibi nec sacris Templis. e)n e(te/roij kairoi=j dia\ pleio/nwn poihso/meqa th\n sunousi/an. Audio te patriam nuper revisisse. I hear that you've recently visited your country. / / Xenophon speaks correctly and wisely when he says. Where soldiers are in charge. po/lemoj me/ga kako\n. "People believe that peace is a great good. nec Musis ipsis parcunt. nu=n a)/llose/ me kalei= pra/gmata/ tina." But I won't delay you longer. o)rqw=j ou)n kai\ sofw=j o( le/gwn = Cenofw=n fhsi\ ! ei)rh/nh dokei= me/ga a)gaqo\n ei)=nai toi=j a)nqrw/poij. We'll talk further on other occasions. punqa/nomai/ se newsti\ th\n patri/da e)piske/yasqai. . o(pou oi( stratiw=tai kurieu/ousin.

/ h)\ )Epimeni/dhj o( tw=n u(pnwdw=n a)/rxwn. e)peskeya/mhn. fila/nqrwpoj tugxa/neij w)\n. but I wondered at the changes exactly as did Epimenides. e)/th de/ka mo/lij a)pegeno/mhn. L. how did you find everything there? Pie fecisti. Revisi. pa/nta metabeblhme/na.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 113 I did make a visit. a(/pantej ga\r sfo/dra ste/rgomen th\n xw/ran. So tell me. I'd scarcely been away for ten years. . qui ista cogitas. mo/gij teleutai=on a)negerqei/j. G. ou)k a)/llwj a(panta e)qau/masa. humanus es. pa/nta kaina/. e)do/koun ei)j a)llon e)lqei=n ko/smon. Diu enim parentes meos non videram. / You acted very responsibly in feeling this way. I couldn't bear the longing I felt for my country and loved ones any longer. polu\n ga\r xro/non tou\j gonei=j ou)x e(wra/kein. quae nos aluit et edidit. I'd felt like I'd entered a different universe. tau=ta e)nqumou/menoj. We all love the land that nourished us and gave us birth. / Videbar mihi in alium venire mundum. Everything's changed. pw=j e)kei= e(w/rakaj / pa/nta e)xonta. Ducimur enim omnes admirabili quodam amore eius regionis. Universa nova. quonam in loco illic offendisti omnia? L. I hadn't seen my parents for a long time. Sed dic quaeso. Non poteram diutius ferre patriae et amicorum desiderium. since you're an affectionate and warmhearted person. that supreme sleeper. ou)k e)dunh/qhn plei/ona xro/non fe/rein to\n th=j patri/doj kai\ tw=n fi/lwn po/qon. who barely managed finally to wake up . Mutata omnia. eu)sebw=j e)poi/hsaj. th\n h(ma=j qre/yasan kai\ fu/sasan. It's all changed. a)ll ) a)ge.

One day he set out alone on a walk outside the city wall. le/cw dh\ ! ei) sxolh/ soi/ e)stin a)kouein. I'll tell you.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj114 Vixdum decennium abfueram. fell asleep. muqologou=sin oi( i(storikoi\ peri\ )Epimeni/dou tino\j Krhte/wj. . non secus omnia mirabar. G. = What tale is this? Quaenam est ista fabula? L. Dicam equidem. kaqh/menoj ga\r r(#=on yeudologh/seij. ou)de\n e)moi\ h(/dion e)/stai. G. You're right to remind me. There's nothing I'd enjoy more. vix tandem expergefactus. e(dran ou)n su\n proskefalai/% / = moi ti/qesqai ke/leue. this way you can sit and tell your fibs more comfortably. o)rqw=j u(pe/mnhsaj. Nihil fuerit iucundius. quam Epimenides somniatorum princeps. / The historians tell of a man from Crete named Epimenides. L. o(\j mo/noj pro\j peri/paton e)cw tei/xouj / poreuo/menoj. e)peidh\ dia\ to\n u(eto\n sunexh= sph/laion e)mba\j e)ka/qeude. G. and ended up sleeping for 47 years. poi=oj ti/j ou(to/j e)sti mu=qoj. Sellam igitur cum pulvino mihi poni iube. L. Recte admones. si vacat audire. tessara/konta e(pta\ e)/th eu(dwn diete/lese. When he got caught in a steady rainstorm he went into a cave. nam sedens commodius mentieris. Have a chair with a cushion brought for me. If you have time to listen.

Epimeni/dhj ou)n a)negerqei\j. badi/zwn ou)n ei)j po/lin e)rwt#=. percontatur. ta\j u(laj. But you are telling your story very creatively. pa/nta kaina/. the customs had changed. Multi docti nunquam expergiscuntur a suis somnis. the rivers. breviter nihil non novum. e)/mmene ou)n = t%= yeu/dologei=n. polloi\ me\n tw=n e)llogi/mwn ou)pote a)nagei/rontai / e)k tw=n e)nupni/wn e(autou\j. manet illic aliquandiu. a)lla\ pra/tteij a)ci/wj a)ndro\j poihtou=. qui deambulandi gratia solus urbem egressus. ou)de\ u(po/ tinoj e)gnw/sqh. neque a quoquam agnitus est. Lots of clever people never wake up from their dreams. neque novit quenquam. in short. keep up your lying. flumina. o(r#= pa/nta metabeblhme/na. Accedit ad urbem. but he didn't know anybody and nobody knew him. The language had changed. Sed bene cum Epimenide actum est. mutatus sermo.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 115 Fabulantur Historici de Epimenide quodam Cretensi. Sed facis ut Poeta dignum est. he left the cave and looked around. / / tou\j potamou\j. arbores. e)k tou= ) = sphlai/ou poreuo/menoj. circumspicit. qui tandem ad se rediit. a)llo ga\r tw=n / a)nqrw/pwn peri/blhma. G. the banks. ou)de\ to\ au)to\ pro/swpon. diversi mores. periskopei=. agros. And it doesn't surprise me. it was all new. ou)de\ e)/gnw ou)de/na. Well. Epimenides fared pretty well in finally coming to himself. ripas. mutata videt omnia. diatri/bwn = au)to/qe xro/non tina\. / ) o( ta\ teleutai=a e(auto\n a)nalabw/n. ta\j o)xqaj. When Epimenides woke up. He saw that everything had changed: the forests. ou)de\ qauma/zw tou=to t%= Epimeni/d$ meta\ tosau=ta e)/th ) th=j patri/doj a)pogenome/n%. nec idem vultus. ta\ de/ndra. Alius hominum cultus. seeing as how Epimenides had been away from his country for so many years. the trees. Epimenides igitur somno solutus. the fields. Everyone looked different. . quadraginta septem perpetuos annos somnum continuarit. e spelunca prodit. a)ll ) eu)tuxw=j e)pracen o( Epimeni/dhj. Perge igitur mentiri. silvas. tou\j a)grou\j. L. He went into town and hanging out there for some time he asked questions. h( le/cij meteblh/qh. oi( tro/poi dia/foroi. w(j de\ sunto/mwj ei)pei=n. cum subita pluviae vi compellente in quandam speluncam ingressus obdormisset.

vivuntne? L. I should like to hear you briefly explain to me the method by which I may properly undertake my studies. au(th e)sti\ tou= a)nqrwpi/nou bi/ou / kwm%di/a. and they're getting on as well as folks can who are exhausted with age. morbo. mi carissime praeceptor. ti/na tro/pon xrh\ th\n peri\ ta\ gra/mmata spoudh\n eu)qu/nein. Such are mortal beings. et valent utcumque. Pupil: Please. biou=si me\n a)mfo/teroi. sunto/mwj para/ sou punqa/nesqai. That's the human comedy. breviter ex te audire. gh/r# kai\ no/s% kai\ sumforai=j tw=n pole/mwn e)kneneurisme/noi. What about your parents? Are they still alive? Quid uterque parens. Vivunt ambo. They're both living. ta\ qnhta\ toiau=ta. ou)de\n e)n tau)t%= me/nei. G. . w)= dida/skale fi/ltate. kai\ dia/keintai o)pwsou=n. nothing stays the same.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj116 G. Haec est humanae vitae comoedia. ou)xi\ biou=si. et tempus his rebus commodum. denique bellorum calamitate confecti. ti/ gonei=j sou=. and the ravages of war. ut in eodem nihil duret statu. e)a/n ge/ soi sxolh\ kai\ i(kano\j xro/noj ge/nhtai. dear teacher. si modo tibi est otium. Tales sunt res humanae. senio. Discipulus: Cupio. if you have the leisure and if this is the right time for such things. quae sit ratio studiorum recte instituenda. disease. PERI TOU THN EN THI FILOSOFIAI SPOUDH\N ORQWS DIATATTEIN DE RATIONE STUDIORUM RECTE INSTITUENDA HOW PROPERLY TO CARRY ON ONE'S STUDIES Maqhth/j: e)piqumw=.

quod me de his tantis rebus benevole erudire non gravaris. ut et ingenium tuum melius cognoscam.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 117 Dida/skaloj: Xro/non su\ me\n e)qh/reusaj. / a(/pantaj tou\j h(mete/rouj tou= maqei=n po/nouj suntei/nein dei=. quas scire cupis. I'd gladly attend to your generous and noble desire rather than to my own very pressing business. ma/lista e)pith/deion ! pro\j de\ tou=to to\n e)leu/qeron kai\ kalo\n po/qon sou tw=n e)mw=n megi/stwn a)sxoliw=n a)\n proeti/mwn a)sme/nwj. then. prw=ton me\n ou)n para/ sou puqe/sqai bou/lomai. a(plw=j e)rw/thson. quis nam praecipuus studiorum nostrorum finis sit. simpliciter interroga. Pupil: It is very generous and responsible of you. a(\ ei)de/nai e)qe/leij. ti/ to\ prw=ton th=j peri\ ta\ = gra/mmata ta\ h(me/tera spoudh=j te/loj e)sti\n ei)j o(. dio/per a)fe/menoj tou= proimia/zesqai. i(na kai\ th\n fu/sin sou a)kribe/steron gnw=. Deinde tuum illud liberale et honestum desiderium vel maximis occupationibus meis anteferrem libenter. r(#=on kai\ ta\ pro\j to\n skopo\n e)cairei=sqai/ e)sti. not to be hesitant to instruct me so kindly in so many matters. I should like to learn from you this: What is the primary end of our literary studies? What is that goal upon which we must focus our efforts to learn. tosau=ta pra/gmata me\ eu)menw=j paideu/ein ou)x o)knw=n. ad quem. et tibi meam erga te benevolentiam magis probem. w(/sper ei)j skopo\n. kai\ / e)gw/ soi th\n e)mh\n eu)noi/an th\n pro/j se ma=llon e)pidei/cw. Discipulus: Pie et honeste facis. adolescens captasti commodum. omnes nostri discendi labores referri debeant. Primum itaque ex te scire cupio. Quare omissa praefatione. me de singulis rebus. Du/o d ) e)sti\ tou= a)nqrw/pou kuriw/tata kai\ ma/lista prwteu/onta a)gaqa\. Besides. most revered teacher. gno/ntej ga\r to\n skopo\n pro\j o(\n ble/pomen. First. e)me\ peri\ e(ka/stwn. Teacher: You've caught me at just the right time. velut ad scopum. Maqhth/j: Eu)sebw=j kai\ kalw=j poiei=j w)= dida/skale e)ndoco/tate. So you may omit the formalities and ask me whatever you'd like to know. and I may show you my good will toward you. this way I may know more accurately your personality. taking aim as it were at a target? Dida/skaloj: Eu)sxhmo/nwj su\ me\n peri\ tou/tou tou= e)rwth/matoj th\n a)rxh\n poi$=. clarissime Praeceptor. Praeceptor: Tempus tu quidem. w)= neani/ske. oi(j pa/ntwn tw=n a)/llwn = . my boy.

et virtute excolamus: et Orationis pure ac perspicue res bonas explicantis. Discipulus: Exstantne hi duo studiorum nostrorum fines apud auctores brevioribus verbis descripti? Pupil: Are these goals of our studies described more succinctly in the works of the great authors? Dida/skaloj: Ma/lista. kai\ t$= a)ret$= e)kponh/swmen ! kai\ du/namin tou= lo/gou. Dirigenda igitur sunt Studia litterarum ad hosce duos fines proximos et immediatos. o(pwj dhlono/ti to\n nou=n t$= sofi/#. quibus reliquo animantium generi antecellit. homines non solum caeteris animalibus. There are. Praeceptor: Recte tu quidem ab hac quaestione ordiris. komyw=j kai\ fanerw=j pra/gmata a)gaqa\ e)chgoume/nou. / kai\ tw=n no/mwn gnw/sei. o( nou=j kai\ o( lo/goj. Teacher: It's right that you begin with this question. we'll also be able to select more easily the means that lead us directly to that goal. His studiose et recte excultis. kai\ e(rmhneu=sai tau=ta ! Loukiano\j de\ su/nesin kai\ du/namin e(rmhneutikh\n a)pokalei=. that is. and that we acquire for ourselves the use of speech that explains purely and clearly good things. facultatem nobis comparemus. h(mi=n au)toi=j paraskeua/swmen. eligere poterimus. Duae autem sunt propriae et praecipuae hominis dotes. When these two things are zealously and correctly cultivated. kai\ th=j fu/sewj. recta ad istam metam ducentia. Gnw=nai ta\ de/onta. by coming to understand God and nature and laws. For when the goal at which we aim is understood. Intellecto enim scopo et meta. h)\ t$= tou= Qeou=. ad quam tendimus. . oi( a)nqrwpoi ou) mo/non tw=n a)/llwn zw/wn. verum inter se aliis alii hominibus praestant. prosh/kei toigarou\n th\n peri\ ta\ gra/mmata spoudh\n ei)j du/o tau=ta e)ggu/tata kai\ a)lhqe/stata te/lh suntei/nein. Therefore literary studies are to be aimed at these two nearest and immediate goals: that we cultivate our Reason by means of wisdom. ut Rationem sapientia.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj118 zw/wn proe/xei. Ratio et Oratio. but some people truly surpass other people. and by virtue. Maqhth/j: Ou)xi\ tau=ta du/o ta\ te/lh para\ toi=j logogra/foij suntomw/teron w(risme/na a)nagnw/sketai. you know. two primary and proper goods by which the human being surpasses the other animals: Reason and Language. legum. people not only rise superior to the other animals. tou/twn a)kribw=j te kai\ o)rqw=j e)kponhqe/ntwn. toute/sti Sofi/an kai\ logio/thta. seu cognitione Dei. naturae. facilius etiam media. a)lla\ / a)llh/lwn diafe/rousi. Periklh=j me\n ga\r para\ Qoukudi/d$ sunto/mwj kai\ a)kribw=j prosagoreu/ei.

Praeceptor: Sapientiam. ei)j tou=to ga\r to\ e)/sxaton te/loj a(pantej a)nqrwpoi ta\j pra/ceij e(autw=n suntei/nein o)feilou=sin. id est. to\ t%= Qe% kexarisme/na le/gein du/nasqai. Pericles enim apud Thucydidem breviter et rotunde nominat. Teacher: As Holy Scripture says. Lucian gives the names "wisdom" and "eloquence" to understanding and the power to express oneself. Pericles in Thucydides' text briefly and accurately states. Maqhth/j: Ti/ de h( logio/thj e)sti/. et aliarum rerum bonarum. et ea posse eloqui: Lucianus autem appellat rerum cognitionem et facultatem diserte eas explicandi. wisdom is what we call the true knowledge of God and of other good things. while folly is not knowing God and not obeying Him. Discipulus: Quid autem vocas sapientiam? Pupil: What then do you call wisdom? Dida/skaloj: sofi/an me\n. Scire quae oportet scire. Teacher: Certainly. Discipulus: Quid autem est eloquentia? Pupil: So what is eloquence? Dida/skaloj: Th\n logio/thta Pla/twn pa/nu eusxhmo/nwj o(ri/zei. "Knowledge consists of knowing what one must and being able to enunciate this. / / o(pwj Qeo\j o( kti/sthj o)rqw=j u(f ( h(mw=n gignw/skhtai/ te kai\ / qerapeu/htai. coniunctam cum vera pietate erga Deum: Stultitiam vero. ut sacrae litterae loquuntur. Maqhth/j: ti/ de\ su\ sofi/an o)noma/zeij. o)noma/zomen th\n a)lhqinh\n tou= Qeou= kai\ tw=n a)/llwn xrhma/twn a)gaqw=n gnw=sin. et inobedientiam erga Deum./ ] Pa/nta ei)j do/can Qeou= . nominamus veram notititam Dei.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 119 Praeceptor: Maxime. memigme/nhn t$= peri\ to\n Qeo\n eu)sebei/# ! a)frosu/nh de\ to\ mh\ gnw=nai to\n Qeo\n. [a / pro\j tou\j Kori/nqouj l. Sapientiam et Eloquentiam. mhde\ pei/qesqai au)t%=. ignorationem Dei. w(j ta\ qei=a gra/mmata lalei=. mixed with piety toward God.

$(= tw=n pragma/twn peri\ tw=n h)qw=n. Teacher: Plato very elegantly defines eloquence as "being able to say things pleasing to God. kai\ ta\ maqh/mata sullamba/nomen. Therefore in all our studies and the actions of our entire life we should keep this very useful rule in view: Make God the beginning and the end of things. $(= th\n gnw=sin tw=n no/mwn. quae exempla legum suppeditant." It's to this ultimate goal that all men ought to direct their actions. e)stw toigarou=n te/loj tw=n po/nwn tw=n h(mete/rwn h( / sofh\ kai\ lo/gioj eu)se/beia. ex quibus doctrinis Sapientia illa et Eloquentia potissimum petenda sit? Pupil: Please tell me from what studies that wisdom and eloquence are most to be sought. mentem hominis instruunt Theologia et Philosophia. )Arxh\n a(pa/ntwn kai\ te/loj poi/ei Qeo/n.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj120 poiei=te. ut Deus conditor recte a nobis agnoscatur et colatur. Praeceptor: Sapientia seu recto iudicio de rebus cognitione dignissimis. Teacher: Through wisdom or correct thinking about things that most deserve to be learned. Dio/per e)n tai=j h(mete/raij peri\ ta\ gra/mmata spoudai=j. quae scientiam legum seu praeceptorum de moribus. Historias. Nam ad hunc ultimum finem omnes homines suas actiones referre debent. Praeceptor: Eloquentiam gravissime Plato definit. Discipulus: Dic quaeso. Sit igitur finis studiorum nostrorum. kai\ th\n tw=n fusikw=n gnw=sin. a)ei\ tou=ton to\n w)felimw/taton / kano/na pro o)fqalmw=n ti/qesqai dei=. et Mathemata complectimur. kai\ ta\j i(stori/aj ta\ paradei/gmata tw=n no/mwn parexou/saj. semper in conspectu esse haec utilissima Regula debet: Exordium rerum fac et finem Deum. Dida/skaloj: Th\n sofi/an h)\ to\ gnw=nai ta\ de/onta toi=j a)nqrw/poij e)cerga/zontai h( Qeologi/a kai\ h( Filosofi/a. Sapiens et eloquens pietas. et in totius vitae actionibus. Maqhth/j: De/omai/ sou/ moi le/gein e)k ti/nwn paideiw=n tauth\n th\n sofi/an kai\ th\n e)n toi=j lo/goij deino/tata ma/lista labei=n dei=. cognitionem naturalium rerum. Theology and Philosophy instruct man's mind: the one teaches a knowledge of . (1 Corinthians 10): Omnia ad gloriam Dei facite. Deo grata dicere posse. that we may properly recognize and worship God our Creator. kai\ e)n pa/saij o(lou tou= bi/ou pra/cesin. Therefore let the goal of our studies be wise and eloquent piety. Quapropter et in studiis nostris.

sacris et prophanis. and Hebrew. and mathematics. and the knowledge of physical phenomena. in addition to the study of the language arts. et ad nostram recte formandam. xrhstw=j gnw=nai dida/skousin ai( tou= le/gein te/xnai. both sacred and secular. Tou/twn me\n tw=n glwttw=n mnhmei/oij e)peidh\ ai( e(cai/retoi tw=n texnw=n. the other of matters concerning ethics. quid praecipue requiritur? What is expecially necessary in order that we can understand other people's speech and that we may develop our own appropriately? Dida/skaloj: to\n lo/gon to\n e)n toi=j tw=n sofw=n kai\ tw=n deinw=n le/gein gra/mmasin i(eroi=j kai\ a)nie/roij. $(= pro\j th\n tw=n paideiw=n e)pisth/mhn h( pro/sodoj a)noi/getai. Ad nostram vero orationem recte formandam. especially the grammars of Latin. cognitio earum velut ianua et clavis est. a suitable nature and the reading and imitation of eloquent writers along with constant practice in speaking and writing are absolutely essential. kai\ (Ellhnikh\.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 121 laws. Greek. xwri\j tw=n tou= le/gein texnw=n kai\ fu/sij e)pithdei/a. teach us how rightly to understand the writings. ma/lista de\ pasw=n h( Grammatikh\ h( (Rwmaikh\. Quarum linguarum monumentis cum praecipuae artes et historiae contineantur. Teacher: The language arts. When it comes to the acquisition of skill in our own writing. and we include as well histories that supply examples of the laws. = pro\j de\ to\ to\n h(me/teron lo/gon kalw=j morfou=n. natura idonea. kai\ tw=n suggrafe/wn e)llogi/mwn a)na/gnwsi/j te kai\ mi/mhsij. et scriptorum eloquentium lectio atque imitatio. kai\ pro\j to\ to\n h(me/teron o)rqw=j morfw=sai. Praeceptor: Orationem in sapientium et eloquentium auctorum scriptis. a knowledge of them is as it were the door and the key by which the path to the learning of the arts is laid open. Since valuable skills and data are contained in the texts written in these languages. of wise and eloquent authors. kai\ (Ebraikh/. kai\ tou= le/gein kai\ gra/fein a)skhsij / sunexh\j. . ti/ ma/lista a)nagkei=o/n e)sti. Maqhth/j: pro\j de\ to\ tw=n a)/llwn lo/gwn sunie/nai. praeter dicendi artes. recte intelligere docent Artes dicendi. h( au)tw=n gnw=sij w(sper qu/ra kai\ klei/j ti tugxa/nei / ou)sa. ma/lista a)nagkai=a e)sti. kai\ ai( i(stori/ai sullamba/nontai. et dicendi ac scribendi exercitatio assidua inprimis necessaria est. Discipulus: Ad orationem aliorum intelligendam. Grammaticae in primis linguae Latinae et Graecae et Ebraeae. qua ad doctrinarum scientiam aditus aperitur.

nobis opus est. kai\ to\n bi/on a)nqrw/pinon kubernou/saij kai\ diaswzou/saij. provided that a young person eager to learn meets with a trusty instructor – then one must proceed at once to the highest of the arts that comprise learning. para/ sou puqe/sqai e)piqumw=. / Praeceptor: Recte me mones. . those that contain the sources of wisdom and eloquence and that govern and preserve human life. Sed cognitis praeceptis ad recte de rebus iudicandum et dicendum necessariis. tai=j ta\j th=j sofi/aj kai\ th=j logio/thtoj phga\j sullabou/saij. But when the necessary lessons on how to assess and speak about things are learned – these can easily be grasped and learned within the space of one year. a)lla\ tou\j memaqhko/taj ta\ / paragge/lmata pro\j to\ kalw=j fronei=n kai\ le/gein a)nagkai=a o)nta (a(\ / me\n e)a/n ge dh\ filomaqei= neani/sk% pisto\n kaqhghth\n e)/xein sumbai/n$ e)nto\j e)/touj didaxqh=nai r(adi/wj oi(a/ te e)sti). quantum temporis artibus istis tribuendum sit? Pupil: But what we learn from the language arts isn't the end of our studies. Non enim tota aetas in dialecticae et rhetoricae instrumento comparando assumi debet. statim ad summas artium. sed instrumenta tantummodo. h(mi=n prosdei=. from them we acquire tools that we need for those supreme subjects. w)=n e)n tai=j megi/staij te/xnaij. quae si fidelis monstrator studioso adolescenti contingat. and to this must be appended the practicing of the lessons. katatri/bein. Teacher: You do well to remind me. quae rerum doctrinam continent. progrediendum. That's what I remember you saying once while teaching. a)ll ) o)rgana / mo/non. ex te scire cupio. quibus in summis illis artibus. intra unum annum percipi et cognosci facile possunt. Dida/skaloj: Kalw=j me u(pe/mnhsaj. So I want you to tell me how much time is required to learn those skills. ou) me\n ga\r pre/pei o(lon to\n bi/on e)n t%= paraskeua/zein to\ th=j dialektikh=j kai\ / r(htorikh=j o)rganon. Rather. ut te aliquando inter docendum disserere memini. et exercitatio praeceptorum adiungenda est. taxe/wj pro\j = to\ kra/tiston tw=n texnw=n tw=n th\n su/nesin e)xo/ntwn badi/zein. adolescens. w(sper se/ pote e)n t%= / dida/skein dialego/menon me/mnhmai. w)= neani/ske. kai\ th\n tw=n paraggelma/twn a)skhsin prostiqe/nai dei=. Discipulus: Cum autem dicendi artium praecepta non finis studiorum nostrorum sint. quae sapientiae et eloquentiae fontes continent et vitam humanam gubernant ac tuentur. One ought not to spend one's whole life in acquiring the ability to use dialectic and rhetoric. po/son xro/non peri\ tau/taj te/xnaj diatri/bein dei=.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj122 Maqhth/j: e)peidh/per de\ ta\ tw=n tou= le/gein texnw=n paragge/lmata ou) te/loj th=j h(mete/rhj peri\ gra/mmata spoudh=j e)stin. my boy.

that is certainly the case. seu gubernator exercitationis usu peritus et fidelis accedat. artes vitae necessariae discendae. if he has a wise teacher or trainer who is trusty and skilled in the practice of the art. quid porro agendum est? Pupil: So when the goal of one's studies has been determined – and you have said that that goal consists of wise and eloquent religiosity – what must be done next? Dida/skaloj: prw=ton me\n kata\ ta/cin no/mimon h(\n kaqhgh/thj pisto\j kai\ th\j e)mpeiri/aj tetuxhkw\j dei/cei. iudicas artifices qui faciat. et velut gradus scalarum ab inferioribus ad superiores transeundum est. dei= ta\j te/xnaj ta\j t%= bi/% xrhsi/mouj maqei=n. quem fidus et usu peritus praeceptor monstrabit. Maqhth/j: tou= th=j peri\ ta\ gra/mmata spoudh=j te/louj dhlwqe/ntoj. a)po\ tw=n ka/tw e)pi\ ta/j a)/nw metabai/nein. solum usum esse? Pupil: So then do you consider that in literary studies. praesertim si natura idonea. o(\ me\n th\n sofh\n kai\ e)llo/gimon eu)se/beian ei)=nai e)lecaj. si magister boni iudicii. ti/ pro\j / tou/toij poihte/on. Teacher: Yes. Praeceptor: Primum ordine certo. it is use alone that makes people skilled in them. kai\ th=j a)skh/sewj e)/mpeiroj paraggu/htai. . ita in studiis doctrinarum.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 123 Maqhth/j. Discipulus: Constituto igitur fine studiorum. as is the case in the technological arts. Praeceptor: Maxime. especially if one is naturally talented. / / ou(tw kai\ e)n tai=j peri\ ta\ gra/mmata spoudai=j. kai\ w(j dia\ kli/makoj. quem sapientem et eloquentem pietatem esse dixisti. Dida/skaloj: ma/lista. Discipulus: Ergo ut in ceteris artibus mechanicis. toigarou=n w(sper e)n tai=j a)llaij tw=n texnw=n mhxanikw=n. a)llwste e)a\n fu/sij ou)k a)/mousoj. kai\ / dida/skaloj xrh/simoj h)\ kubernh/thj pisto\j. nomi/zeij th\n xrh=sin / kai\ a)/skhsin texnikou\j e)cerga/zesqai.

as Xenophon so correctly stated. maqe/twsan. Nam impossibile est ut quis multa simul faciat et eadem recte. qui erudita methodo summam artis in locos certos distributam explicet cognoscant: nec alios interea eiusdem argumenti libellos in manus sumant. h(/n tina ou)n te/xnhn / = oi( neani/skoi kata\ to\ pro/stagma tou= paidagwgou= manqa/nein proairh/sontai. one must proceed through them from lower to higher. Et sapientissima lex est Platonis. unam tantummodo artem discere et profiteri iubet. ut verissime Xenophon dixit. kai\ a)llouj dida/skein keleu/wn. And that law of Plato was a very wise one that bid each citizen learn and profess one art and one art only. tauth\n a)p ) a)rxh=j e)c e(no\j bibli/ou mo/non. the arts necessary to life must be learned in a fixed order that the trusty and practiced teacher will show. each in its own place and in a convenient order and time? Dida/skaloj: Kalw=j su\ me\n fronei=j. kai\ au)ta\j ta\j te/xnaj die/neiman. mhde\ e)n t%= metacu\ xro/n% a)/lla th=j au)th=j u(poqe/sewj bibli/a ei)sora/twsan. a)du/naton ga\r kata\ Cenofw=nta polla\ texnw/menon a)/nqrwpon tau=ta kalw=j poiei=n. in order that youth be able to understand more easily and more correctly the single subjects set out as it were in classes. eam initio ex unico tantum libello. priusquam illum edidicerint. Pupil: So do you suppose that wise antiquity established grades in schools and marked out the arts themselves. ordine et tempore conveniente. Consequently. that's very well observed! It's quite impossible. i(na dhladh\ / e(ka/staj w(sper ei)j ta/ceij kosmi/ouj dihrhme/naj. Discipulus: Fortasse eo consilio sapiens antiquitas gradus in scholis instituit et artes ipsas distinxit. Maqhth/j: i)swj oi( pa/lai sofoi\ tou/tou e(neka tou\j ti/tlouj e)n tai=j / / Sxolai=j die/tacan. tou= meqodikw=j th\n th=j te/xnhj perioxh\n ei)j r(htou\j to/pouj merizome/nhn dhlou=ntoj. you know. facilius et rectius percipere iuvenilis aetas possit. e)fech=j kai\ / eu)kai/rwj manqa/nein r(#=on oi( new/teroi dunhqw=si. ut videlicet singulas velut in classes suo loco distributas. o(\j e(/kaston tw=n politw=n mi/an te/xnhn mo/non maqei=n. pri\n au)to\ ei)j a)kribh= mh/mhn tiqw=si. as though ascending a flight of stairs. Quare quamcumque artem adolescentes de consilio praeceptoris discere instituent. Praeceptor: Recte sentis. whatever art young people will undertake to learn in accordance with the teacher's plan should be learned by them at first out of one textbook . for anyone to do many things at the same time and do them properly.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj124 Teacher: First. kai\ sofo\j pa/nu o( tou= Pla/twnoj no/moj. quae unumquemque civem. Teacher: Oh.

dhlou=n o(ti ta\ gra/mmata lh/qhn kai\ r(#qumi/an ma=llon h)\ mnh/mhn kai\ / . in an orderly fashion. annotentur. h(j = ou)damw=j a)melhte/on. discendis asseruisti. Under these one must note down all those items that one finds excellent and worth remembering when one is reading the authors. para/ sou puqe/sqai e)piqumw=. illa mihi omnia probantur. Discipulus: Quae de summis artium ex unico tantum libello methodice conscripto. Maqhth/j: a)lla\ tau/t$ t$= paraine/sei sou peri\ tou= a)qroi=sai koinou\j to/pouj e)n bibli/% to\ tou= Pla/twnoj e)n Faidr% e)nantiou=sqai dokei=. pro\j ou(\j a(/panta.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 125 only. locos communes certo ordine distributos habere. ou)k ei)pei=n] me/ga sumfe/rei koinou\j to/pouj dia\ ta/cewj dianenemhme/nouj e)xein. Pupil: I very much like what you say about learning the main points of the arts from one single textbook only. nu=n de\ ti/ e)n tw=n eu)doki/mwn suggramma/twn a)nagnw/sei poihte/on e)sti\. ta\ e)n t$= / suggrafe/wn a)nagnw/sei t%= a)gaq%= u(pere/xonta kai\ a)ciomnhmo/neuta a)pant#=. et velut in classes certas digerantur. tau=ta pa/nta pa=si e)palhqeu/w. kai\ th=j oi)kei/aj e)panalh/yewj. Dida/skaloj: e)n t%= ta\ suggra/mmata xrhstw=j a)nagnw=nai [w(j peri\ th=j spoudai/aj a)kroa/sewj. Teacher: When it comes to reading the authors – and here I'm not going to speak about careful listening and then going over one's notes when alone. The students should not take up other textbooks on the same subject in the meantime. before they have committed that one to memory. a book that can explain in a learned way the entire art laid out in orderly increments. Now I want to hear from you more: please tell me what I should do especially in the reading of good authors. nihil dicam) utilissimum est. a practice which is in no way to be neglected – it is most useful to have commonplaces laid out in a predetermined order. ad quos omnia quae in lectione auctorum insignia et cognitione digna occurrunt. Maqhth/j: o(sa peri\ tou= ta\j tw=n texnw=n perioxa\j kai\ kefa/laia e)c / e(no\j mo/non bibli/ou pepaideume/nwj gegramme/nou maqei=n diele/xqhj. Nunc porro quid mihi in lectione bonorum auctorum praecipue agendum sit ex te audire cupio. kai\ w(sper ei)j r(hth\n ta/cin diane/mein. quae nullo modo negligenda est. these then should be arranged under fixed rubrics. / Praeceptor: In lectione auctorum (ut de diligenti auscultatione et privata repetitione. dei= parashmeiou=n.

/ me/ga o)felou=si kai\ w(j eu)porw/taton tamei=o/n e)stin. promptum habet. but in his mind. quod respondeam. pro/xeiron e)xein. Teacher: Well. plurimum prosunt. e)c ou(= perissw=j be/ltista pra/gmata kai\ gnw/maj kai\ o)moio/thtaj kai\ i(stori/aj kai\ ta\ a)/lla ta\ toiau=ta. Etsi illa quae quis meminisse et scire cupit.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj126 didaxh\n e)n tw=n maqo/ntwn yux$= pare/xei. ex quo copiam optimarum rerum. I remember too that you frequently add this remark to your speeches: "Let each person judge that he knows – really knows– what he holds securely in his memory and what he can have ready when circumstances demand. non chartis sed animo inscribere debet. Praeceptor: Vera quidem sunt. kai/per o)sa me\n e(kastoj memnh=sqai. sententiarum. e)xwn tugxa/nw. o(te peri/ tinoj lo/gouj poiei=sqai h)\ gra/fein dei=. et huius generis alia cum de re aliqua dicendum aut scribendum est. they are just like ." Dida/skaloj: tau=ta me\n. Tamen hi indices et thesauri locorum ad recordationem eorum. o)mwj ou(toi oi( mhnutai\ kai\ qhsauroi\ tw=n koinw=n / = to/pwn. he shouldn't write down on paper. / proxeiri/zesqai filomaqei=j tw=n neani/skwn dunh/sontai. historiarum. tosou=ton e(kastoj / / ei)de/nai oi)esqw ou)x o(/son e)n toj bibli/oij gegramme/non fula/ttei / a)ll ) o(sonper ei)j a)kribh= mnh/mhn e)qhke. not what he saves written down in books. Pupil: But what Plato said in the Phaedrus seems to contradict this advice of yours about gathering commonplaces together into a book. me/mnhmai kai/ se tau/thn th\n gnw/mhn polla/kij dia\ sto/matoj e)xonta. litteras et scripta oblivioni et desidiae magis occasionem. similitudinum. quae dicis: sed tamen habeo. All the same. you're quite right about this. quae antea legimus aut didicimus. pro\j to\ mnhmoneu/ein o(sa pro/teron a)ne/gnwmen h)\ e)ma/qomen. Plato says that writing and letters offer a greater opportunity for forgetfulness and laziness rather than function as a safeguard for memory and learning. depromere studiosi adolescentes possunt. non quantum in libris scriptum adservat. these lists and treasures of commonplaces really are very useful for recalling things that we read or learned before. / / / kai\ ei)de/nai e)qe/lei. et velut instructum penu sunt. Those things that a person wants really to know and to memorize. / Discipulus: Sed huic admonitioni de colligendis in certum librum locis communibus dictum Platonis in Phaedro refragari videtur. w(\j le/geij. a)ll ) o(mwj o(/ soi / / a)pokri/nomai. ou(twj e)/xei. sed quantum memoria fideliter tenet. quod monet. et ubi res ac usus postulat. ou)k ei)j ta\ xarti/a a)ll ) ei)j th\n yuxh\n e)ggrafh=nai dei=. quam memoriae et doctrinae praesidium adferre. Memini etiam te crebris usurpare sermonibus hanc sententiam: Tantum unusquisque se scire existimet. kai\ o)tan to\ pra=gma kai\ / / / xrh=sij a)paitei=. but I have an answer to make.

what should one know about the memory? Plutarch calls it the cupboard of erudition. quam eruditionis promptuarium Plutarchus nominat. comparisons. Maqhth/j: peri\ de\ th=j tou= mnhmoneu/ein te/xnhj. Dida/skaloj: )Aristoj fu/lac kai\ qhsauro\j th=j paidei/aj h( mnh/mh / e)stin. Maqhth/j: peri\ th=j mnh/mhj ou)n h(\n Plou/tarxoj th=j paidei/aj = tamei=on o)noma/zei. e)n de\ t%= e)pikosmh=sai tau/thn kai\ t%= sunexei= tou= e)kmaqei=n po/n% au)th\n sthri/cai. Discipulus: Quid igitur de memoria. quid dicis? Pupil: What can you tell me about the science of memory. sciendum est? Pupil: Well then. et postea alios nonnullos certa quaedam praecepta tradidisse audio.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 127 a well-stocked pantry from which studious young people can bring out an abundance of the best things. Every student will do best to allot every day a certain time to cultivating and developing the memory by the constant work of learning by heart. ti/ le/geij. ti/ ei)de/nai prosh/kei. de qua Simonidem Chium. e(ka/staj h(me/raj oi( peri\ filosofi/an o)ntej / r(hto\n xro/non diatri/bein o)feilou=sin. cui excolendae et assiduo ediscendi labore formandae. proverbs. peri\ h(=j Simoni/dhn ton Xio\n kai\ u(steron a)/llouj tina\j paragge/lmata paradedwke/nai / a)kou/w. Teacher: Memory is learning's special guardian and treasure-house. and other things like these when one has to speak or write about something. singulis diebus certum tempus tribuere singuli studiosi debebunt. Discipulus: De arte autem memoriae. about which I'm told that Simonides of Chios and after him quite a few others have handed down certain rules? . stories. Praeceptor: Praecipuus custos et thesaurus eruditionis est Memoria.

e)gw\ me\n o)sa tou= o)rqw=j manqa/nein kai\ eu)qu/nein th\n / peri\ ta\ gra/mmata spoudh\n a(/ma me\n para\ a)ndrw=n th\j paidei/aj a)lhqw=j tetuxhko/twn. kai\ to\n tou= polla\ e)kmanqa/nein po/non. pro\j tau/thn th\n grafikh\n a)/skhsin e)a\n ta\ w)felimw/tata tou= paraskeua/sai te\ kai\ sthri/cai th\n paidei/an o)rgana. e)n $(= ou)k e)pistolh\n. kai\ a)rgi/# h)\ sxol$= h)\ r(#qumi/# h)\ trufai=j au)th\n e)kneuri/swsin. kai\ t$= sw/matoj eu)eci/a kai\ to/p% a)yo/f%. o(stij a)lo/gwj kai\ a)ta/ktwj peri\ ta\ / gra/mmata spouda/zei. w(j th\n th=j h(me/raj a)pobolh\n penqwn=. kai\ kaq ) h(me/ran pa/saj e)n Sxol$= a)nagnw/seij a)kri/twj a)kroa=tai. e)a\n ga\r th=j mnh/mhj / a)melw=sin oi( maqo/ntej. e)/ti de\ ai( diale/ceij / / kai\ meletai\ sxolastikai\ prose/lqwsin. h( spoudai/a kai\ sunexh\j tou= gra/fein / a)/skhsij.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj128 Dida/skaloj: ei) kai\ o(mologei=tai th\n mnh//mhn bohqh=nai t$= diai/t#. kai\ pa/nta tw=n kaqhghtw=n r(hmata surra/ptei kai\ / r(aywdi/aj polla\j seli/daj a)nagignw/skei kai\ dia\ pollw=n suggrafe/wn plana=tai ! a)ll ) o(\j to\ prw=ton to\ te/loj kai\ to\n sko/pon ei)j o(\n peri\ ta\ gra/mmata spoudh\n suntei/nein dei=. kai\ xro/n% e)wqin%=. ei)=ta de\ ta\ pro\j to\ e)pitugxa/nein tou/tou tou= te/louj a)nagkai=a nounexo/ntwj proairei=tai. le/gein ei)wqe. kai\ a(ma xrh=sqai pro\j to\n bi/on. kai\ spoudh\n. h)\ lo/gou me/roj. kai\ sune/xeian. h(\n ma/lista th=j sune/sewj fu/laka ei)=nai e)/fhn. ou)k e)/stin o(pwj ou) (tou= / Qeou= to\n po/non h(mw=n eu)logou=ntoj) h( su/nesij kai\ h( tou= le/gein kai\ gra/fein du/namij. pro\j mi/mhsin kai\ i)de/an tw=n sofw=n kai\ fanerw=j kai e)pixari/twj lego/ntwn diapeponhme/nh. kai\ po/non u(pome/nei. h)\ w)da/j tinaj suntiqe/asi. to\ polla\ kaq ) h(me/ran e)kmaqei=n. polu\ prw=ton kai\ panta\ pa=sin a)nagkai=on th=j a)lhqinh=j paidei/aj o)rgano/n e)stin. = )Ek pa/ntwn de\ tw=n ei)rhme/nwn r(adi/wj katamaqei=n e)stin. w(sper ou)n o( Apellh=j. h)goun ai( e)panalh/yeij kai\ e)ceta/seij. meta\ de\ th\n th=j mnh/mhj e)rgasi/an. / = ) o(sa/kij ou)de\n th=j e(autou= te/xnhj e)ceirga/sato. kai\ tau=ta sunexw=j e)c a)rxh=j a)nalabei=n. a)ma de\ i)di/# e)mpeiri/# / . meta\ tau=ta de\ e)n t%= tau=ta paraskeua/zein kai\ fula/ttein e)nqu/mhsin. a)ll ) e)carkou/ntwj nu=n ei)rhtai / peri\ tou/twn. paradoqe/nta me/mnhmai. kai\ shmei/oij r(htoi=j ! o(mwj belti/sth kai\ a)kribesta/th th=j mnh/mhj te/xnh / e)sti/n. o(/ ti ou) filmaqh\j sxolastiko/j e)stin. dio/per e(\n tw=n prw/twn kai\ pa/nu a)nagkai/wn merw=n tou= peri\ ta\ gra/mmata spouda/zein ei)=nai no/mize th\n th=j mnh/mhj sunexh= kai\ suxnh\n a)/skhsin. h)\ ei)j ya/mmon spei/rwsin. sh/meron ou)demi/an gra/mmhn h)gagon! / / ou(twj oi( spoudai=oi tw=n neani/skwn ou)demi/an h(me/ran e)a/swsi / parelqei=n. ou)x h(=tton keno\j kai\ ma/taioj o( tou= maqei=n po/noj e)/stai h)\ e)a\n ei)j u(/dwr gra/fwsin. sunetw=j proor#=. kai\ mele/thn. h(\n e)n a)rx$= tou= lo/gou tou= h(mete/rou te/loj tw=n e)/rgwn h(mw=n ei)nai e)le/camen a)kolouqh/sei.

et otio. just like trying to write on water or planting seed in the sand. quam initio huius sermonis nostri finem studiorum nostrorum esse diximus. and allow it to be weakened by idleness. sloth or hobbies. non dubium est quin Deo fortunante labores nostros. and then to make use of them. et tempore matutino. and clear notes. curam. After the cultivation of the memory – which I have said is the most potent . desidia. then the labor they put into learning will be vain and wasted. recte iudicandi et dicendi ac scribendi facultas. et assiduo usu discendi cognita habui. ad imitationem ac formam eorum. facile vides. et bona valetudine. quae ut tibi magno usui sint. Still. quae dicta sunt. est stili exercitatio diligens et assidua.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 129 kai\ sunexei= tou= maqei=n xrh/sei gnwsqe/nta e)/sxhka. That's why you should establish as one of the special and most necessary parts of your studies the frequent and industrious exercising of the memory and the labor of learning many things by heart. quam dixi potissimum rerum cognitionis seu sapientiae custodem esse. velut deplorans iacturam diei. ea tibi libenter et fideliter impertivi. Sed de his quidem hactenus. constat. a quiet place. et mandata memoriae saepe repetere. Ego quae de ratione discendi et studiis recte instituendis partim a doctissimis viris tradita esse memini. vel quotidie magnum numerum paginarum perlegit. dicere solebat. item disputationes et declamationes scholasticae accesserint. Praeceptor: Etsi iuvari memoriam diaeta. tou/twn soi a)sme/nwj kai\ pistw=j mete/dwka. t%= de\ Qe%= eu)xomai. Si enim memoriam negligent discentes. in mediis illis parandis et tuendis praestat intentionem animi. deinde media. praecipuum et maxime necessarium verae et solidae eruditionis instrumentum. multa assidue ediscere. Ad hanc stili exercitationem si utilissima parandae et confirmandae doctrinae instrumenta. quod diligens scholasticus non sit. tau=ta/ se ta\ / me/gista w)felh=sai poiei=n. et notis certis. omnia dictata excipit. vigilantiam. in qua non vel epistolam vel orationis partem vel versus aliquot connectant. laziness. quare unum ex praecipuis et maxime necessariis studiorum partibus esse statuas. qui prudenter et perspicue et eleganter locuti sunt. Deum toto pectore precor. et loco silenti. recte eligit. et per multos ac varios autores grassatur. frequentem et assiduam memoriae exercitationem et multa ediscendi laborem. qui in studiis sine certa ratione et ordine vagatur. morning hours. secutura sit. Ut igitur Apelles. If some should neglect the memory when they are learning. qui omnes in schola lectiones quotidie sine iudicio audit. non minus inanis et supervacaneus discendi labor erit quam is in aqua interea scriberent aut arena semina mandarent. et rhapsodias prolixas coacervat. good health. tamen ars memoriae omnium optima et certissima est. ac ad usum transferre. quoties nullum suae artis opus fecisset. "Nullam hodie lineam duxi!" Ita studiosi adolescentes nullam diem elabi sinant. ad finem illum assequendum necessaria. Ex omnibus autem. partim propria experientia. Sed qui primum finem et metam ad quam dirigenda sint studia prudenter prospicit. assiduitatem et laborem. Teacher: Everybody knows that the memory is helped by diet. videlicet repetitiones et examina. torpore aut delitiis enervari sinent. the best and most reliable rule for cultivating one's memory is to be very steady about learning a lot of things by heart and going over often the materials that have been committed to memory. postea. Post culturam memoriae. directa.

or who reads through a huge number of pages every day and prowls around in many assorted authors. It's like the statement made by Apelles. w(ste e)lpi/sw / / e)kei=na mh\ mo/non e)moi\. kai\ peri\ tou= ta\ kefa/laia tw=n texnw=n e)c e(no\j bibli/ou. "I have drawn no line today!" It was as though he were lamenting the loss of the day. meqodikw=j gegramme/nou. a)podou=nai. Maqhth/j: o(sa su/. a)lla\ kai\ plei/stoij a)lloij oi(j tou/twn / = metadou=nai me/llw. vigilance. speak and write correctly. peri\ me\n tou= te/louj th=j / e)n toi=j gra/mmasi spoudh=j. w(n eu)pe/ponqa u(po/ sou. These points about the correct method of learning and undertaking one's studies I remember to have been in part handed down by very learned men. These I hand on to you gladly and confidently. in part I have acquired them by my own experience and constant use in teaching. e)pista/menoj de\ o(ti / didaska/loij toi=j th=j sofi/aj a)lhqinh=j koinwnh/sasi. who listens without attention to all the lectures he hears at school and piles up luxuriant rhapsodies. But enough of these matters. And I pray God with all my heart that they may be of great benefit to you. clearly. . soi / a)ci/an xa/rin. then there is no doubt but that (with God's help) we shall attain what we said at the beginning of our talk is the goal of our studies: the ability to exercise judgment. focussed upon the imitation and style of those who have spoken carefully. e)ti kai\ pro\j tou/toij peri\ / tw=n diale/cewn kai\ meletw=n sxolastikw=n. So let studious young people allow no day to slip away in which they have composed no letter or portion of a discourse or a few verses. kai\ peri\ tw=n e)panelh/yewn kai\ e)ceta/sewn. concern. constancy and effort. the industrious student is the one who keeps his eyes on the primary end and goal toward which studies are supposed to be directed. w(j du/namai ma/lista i(keteu/w. No. From all that's been said it's easy to see that the industrious student is not the one who wanders about in his studies without a definite plan and arrangement. )Amh/n. kai\ tou\j po/nouj = h(mw=n eu)qu/nein kai\ bohqei=n kai\ pa/ntaj h(ma=j dida/skein te kai\ t$= )Ekklhsi/# au)tou= kai\ h(mi=n au)toi=j swth/ria manqa/nwmen kai\ dida/skwmen. to\n Qeo\n to\n panto\j a)gaqou= kai\ paidei/aj swthri/ou ai)/tion o)nta. i)so/rropoj timh\ kai\ misqo\j ou)k a)\n ge/noito. kai\ peri\ tou= th\n mnh/mhn askh=sai.(Iwa/nnhj o( Posse/lioj130 guardian of the knowledge of things (that is. nounexo/ntwj kai\ eu)sxhmo/nwj diele/xqhj ! tau=ta ou(twj h(de/wj a)kh/koa. Afterwards. kai\ peri\ th=j a)skh/sewj grafikh=j. kai\ tou= koinou\j to/pouj sulle/gein. Whenever he had not completed any work of art. maqei=n. and then he correctly selects the means necessary to attain that end. wisdom) and the most necessary tool of true and sound learning – is the industrious and frequent practice of writing compositions. he displays in the acquisition and mantenance of these means a focus of mind. he was accustomed to state. ma/lista sunoi/sein. kai\ peri\ th=j tou= manqa/nein ta/cewj. If those most useful tools of preparing and strengthening what one has learned – by that I mean study sessions and quizzes – and in addition debates and speeches presented in the classroom be at one's disposal. w)= dida/skale kra/tiste. and tastefully.

study sessions. about the fixed order of learning. de repetitionibus et examinibus. about the gathering together of commonplaces. I pray God who is the source of every good and of lifepreserving doctrine that he may repay you in abundance for all your most generous favor done for me. honor and reward equal to their worth. prudenter et graviter disseruisti. qui veram sapientiam nobis impertiunt. and that he may guide and help our labors. de colligendis locis communibus. de ordine certo discendi. de excolenda memoria. et labores nostros gubernet et adiuvet. and may teach us all and rule us. Deum fontem omnis boni et doctrinae salutaris toto pectore oro ut tibi pro tuis in me amplissimis beneficiis cumulate gratiam rependat. praestantissime praeceptor. Pupil: O my most respected professor! I've heard with great pleasure all you've so wisely and honestly told me. about learning the main points of the arts from one textbook in a methodical fashion. so that we may learn and teach that which is pleasing to Christ and to His church. et nos omnes doceat et regat. TELOS TWN DIALOGWN FINIS COLLOQUIORUM END OF THE DIALOGUES . about the practice of composition. and that brings salvation to us. de summis artium ex uno aliquo libello methodice scripto discendis. parem honorem et pretium a nobis referri non posse. But since I know that we cannot return to our professors.oi)kei/wn dialo/gwn bibli/on e(llhnisti/ 131 Discipulus: Quae tu. item de disputationibus et declamationibus scholasticis. tests. de exercitatione stili. who impart to us true wisdom. about developing the memory. haec tanta cum voluptate audivi ut sperem illa non solum mihi sed et pluribus aliis cum quibus ipsa communicare decrevi utilissima fore. classroom debates and speeches. about the goal of our studies. praeceptoribus. Amen. I've enjoyed the things you've said so much that I hope they'll be very useful not only to myself but to many others with whom I've made up my mind to share them. de fine studiorum nostrorum. Cum autem sciam. ut Christo grata et Ecclesiae ipsius ac nobis salutaria discamus et doceamus.

(Iwa/nnhj o( Posse/lioj132 .

Intereses relacionados