Está en la página 1de 3

2.2.SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 2.2.1.

Khi nim SC-FDMA v c bn cng ging vi OFDMA l s dng cc tn s trc giao khc nhau pht i cc k hiu thng tin. Tuy nhin, cc k hiu ny c pht i ln lt ch khng phi song song. V th, cch sp xp ny lm gim ng k s thng ging ca ng bao tn hiu ca dng sng pht. V th, cc tn hiu SC-FDMA c PAPR thp hn so vi cc tn hiu OFDMA. 2.2.2.S h thng truyn dn SC-FDMA

Hnh 2.5 : H thng SC-FDMA a, My pht SC-FDMA My pht SC-FDMA bin i tn hiu nh phn thnh mt dy sng mang c iu ch. vy, n thc hin cc thao tc x l tn hiu nh hnh 2.5. X l tn hiu theo tng khi k hiu iu ch.Mi khi bao gm P k hiu trong mi k hiu c di Tsmod.Vy mt khi l khong thi gian Tsmod.P. Ti u vo ca my pht,b iu ch bng gc bin i u vo nh phn thnh mt chui nhiu mc cc s phc v nhm chng thnh cc khi k hiu {xp} (p=0,1,...P-1) trong P l s cc sng mang con m h thng OFDM dnh cho my u cui. Bc u tin trong qu trnh iu ch SC-FDMA l thc hin bin i Fourier ri rc (DFT-Discrete Fourier Transform) kch thc P thc hin ri rc ha chui bt u vo {xp} thnh chui Fourier ri rc {Xn}, trong n=0,1,...P-1 v P<N. Sau tp sng mang c iu ch kt hp vi N-P sng mang con rng (bin bng 0) c tp sng mang con c iu
1

ch min tn s {Xi}(i=0,1,...,N-1) a ln u vo b IFFT.Sau IFFT ta c tp cc sng mang con c iu ch {xi}trong min thi gian ti u ra ca b IFFT.Khi ny mi { xi } (i=0,1,...,N-1) s c gn cho mt tn s. Sau , khong bo v c chn vo gim nhiu xuyn k t ISI do truyn trn cc knh di ng v tuyn a ng.Sau b bin i ni tip thnh song song (S/P) ta c cc mu ca tn hiu OFDM x(m). Cui cng cc k hiu ri rc c chuyn i thnh tng t,c lc thng thp ri chuyn ln cao tn RF pht ln knh truyn dn. b, My thu SC-FDMA Nguyn l hot ng ca my thu SC-FDMA c cho phn di ca hnh 2.5.V c bn,my thu thc hin cc x l tn hiu ngc so vi my pht.Trc ht l chuyn i t tng t sang s v loi b phn CP.Sau , b FFT thc hin bin i tn hiu t min thi gian v min tn s. Tip theo, tn hiu qua b gii sp xp sng mang/cn bng loi b cc mu tn s khng lin quan n tn hiu thu.Cui cng, x l DFT ngc kch thc P thu c tn hiu ban u. 2.2.3.Cc phng php sp xp sng mang con trong SC-FDMA Ging nh OFDMA, thng lng SC-FDMA ph thuc vo cch sp t cc k hiu thng tin trn cc sng mang con.C 2 cch phn l cc sng mang con gia cc my u cui:L-FDMA v D-FDMA. a,L-FDMA(Localized SC-FDMA) Trong SC-FDMA ni vng, mi u cui s dng mt tp cc sng mang con lin k pht i k hiu ca mnh. V th, bng thng truyn dn LFDMA bng mt phn bng thng h thng.Trn hnh 2.6b, u cui 1 s dng cc sng mang con 0,1,2,3; u cui 2 s dng cc sng mang 4,5,6,7;u cui 3 s dng cc sng con 8,9,10,11. Hnh 2.7b cho thy vic thc hin sp xp cc sng mang con vo dy {Xi} (i=0,1,...,N-1)trong s SC-FDMA s dng LFDMA.

(a) Interleaved FDMA

(b) Localize FDMA

Hnh 2.6 : Cc phng php n nh sng mang con cho nhiu ngi s dng

(a)IFDMA

(b)LFDMA

Hnh 2.7 :S sp xp :a)IFDMA v b)LFDMA b,D-FDMA(Distributed SC-FDMA) Trong SC-FDMA phn b, cc sng mang dnh cho mt u cui c phn b trn ton b bng tn. Mt phng n ca SC-FDMA phn b l SC-FDMA an xen ( IFDMA : Interleave SC-FDMA), trong cc sng mang con c chim bi mt u cui cch u nhau v sng mang con gia chng rng dnh cho cc u cui khc. Trn hnh 2.6a,u cui 1 s dng cc sng mang con 0,3,6,9; u cui 2 s dng cc sng mang con 1,4,7,10;u cui 3 s dng cc sng mang con 2,5,8,11. Hnh 2.7a cho thy vic thc hin sp xp cc sng mang con vo dy {Xi} (i=0,1,...,N-1)trong s SC-FDMA s dng IFDMA.