Está en la página 1de 195

]8

I-Io/, 110 puedo tJo uedo. cOllcell+rC?rme. ICl li-rsuYJe~/-e:l--&m/'f/presell+e VI' 116.':.~ome... Lo.-!"C?ro_es_ fue

de t/0S+o

de

25/01
sobre

f.lC?ce semC?IIC?S1.ue li-rformes c:jo de tuedC? IC?ON/

NuevC?s IdeC?sl rec/ell+es

cOllcell+rC?rme.

MOhfClr" e/ lIuevo

IClborC?-fono 1I0S hC? IlevC?do pre:JulI+6.IIdome

meses.

Tel1Jo dudC?s. 5tjo mC?lIerC? t:...0mo +ermli-re de

s/ es IC?mee;or

C?fu,P
CC?rver sobre lC?s COIOIlI4.S me 110 _
...,. ~ .

t.t-lll.orme

./ hC?./1.t:jC?d~.hC?si4 "C?1.U1i pero com/eIlTo. (jPo,lIdre ell ordell cUC?~9~t'5-&2t(e:sp/r~!)


,,~7~

es m6.s

1.ue e/

m/s pellsC?mlell+os

Ehcowlre

es':f-e dlCtno 'eif iAII4. cunosC? +lelldC? de IC? :~'If~' y UIIC?buellC? +ClZC?de cC?fe) dU;C?II+e m/ 15.H-/mo ( ~ ~

v/~e desde IC?bC?se pni-rclpCl! Escnolr +odo es+o C?/,udC? POllerlo sobre pC?pel... sC?cC?r!ode mI' cC?bezC? .. Necesd"o UII IUjC?r dOli de escnl:>tr m/s proplos peW3C?mlell+os /' IC?s 1I0+C?Sde Ihves+tjC?cIOII

m6.s

. l'w!porlC?lI+es durC?lI+e es+e pro/'ec+o. Es C?(jo 1.ue he deseC?do/ 1.ue he +emldo ..:t-1.ue me hC? li-rsplrC?do. ReC?ch es IC?sumC? de +odC?s esC?s

cosC?s/ C?S.I1.ue m~ pC?rece IOj/co


C?1.U1 s+e dlC?no. e

empezC?r

~ ~~.~ ~:-'--'(p~; .
.... ... . y ~ -

~Es+o/, slelldo UII poco sell+I'w!ell+C?IP -'. -~. -. t::l 6.+/c? To+C?lm"'eft+e .

"

f:Y~~'
(~

irlHp

_!;\ \' ~ . ~..-:

, -" --

~~

//
$\/ e5
VIti

/ ,

atlOyak.

,A.C(VI\ It\ace.
VIti

fy\o

e.spaI1{OSo.

Ne.ce.Sdo V111 cor-fe. de. pe./o.

peSt:?r de +odos Wl/S s/s+eWlt:?S de reJ/s+ro 'I de t:?IWlt:?celtt:?Wl/elt+o dd'fos WlCfjort:?dos COlt de
A

1i,+eltjeltcI4 t:?ril'ftcI41, t:?preltdl ht:?ce Wlucho 1.ue :!!;!/tu/er puede COSt:?t:?IWlt:?celtt:?dt:? elec+roltlct:?Wlelt+e de It:?Wl/SWlt:?forWlt:? de recupert:?rse

No ct:?6e dudt:? de 1.ue t:?!.JUItOS l/eWl6ros W

eS+t:?o~t:?It/Z.t:?CIOIt dudt:?rlt:?1telt eWlplet:?r ItO cOIt+rt:?Wll los t:?!;onT~O: de li,'fruS/olt 1.ue '10 Wl/SWlt:?t:?'Iude t:? dt5eV'lt:?1fs/ ello fuert:? 6eltef'tc/oso cerct:?
+US
t:? +US

pt:?rt:?sus prop/os t:?WltjOSIpero

Ii,+ereses.

Telt

WlO-S cerct:? t:?UItt:?

erreWltjos ... ht:?re. descu6nr


s/ It:?hUWlt:?ltldt:?d puede

Y eso

Ahort:? de60 heWlpo Ii,clerio

St:?lvt:?rse de sl WlI5Wlt:? descu6nr 'I

t:?1Wl/SWlO

eI pt:?pel 1.ue deseWlpeVlt:?re elt su deshi,o.

Ii"
Los bt:?s-f;dores de mcrfnces op-f1cos t:?tAf/ jut:?rdt:?dos Vuelvo
t:?'

de d/c/embre

de 2510

Asl 1ue es-fo,/ sef/-ft:?dt:?ef/ 1'111' f/uevo It:?bort:?-fono.,.


de IA '/ 105 rou-fers
C~4S,

ef/ sus

-fef/er

dudt:?s . , Puede 1ue me


1'11/5

t:?,/ude

refleX,of/t:?r Todo

s06re

mo-flvt:?cIOf/eS litlclt:?les, t:?V10S1ut:?f/do COf/OCI c


(

empezo

ht:?ce -fres

t:?1t:?clt:?mt:?doDr. Ct:?rver (Qu/ef/ -fodt:?vlt:?ert:? It:? perlt:? del CMA) ef/ Uf/O de esos ef/cuen,-fros t:?ct:?dem,cos ef/ 105 1ue -fodo puedef/ eI mUf/do
t:?

es

ef/ct:?f/-ft:?dor e lit-fef/-ft:? /mpreSIOf/t:?r ftitt:?f/clt:?r sus pro,/ec-fos, de-fes-ft:?bt:? esos 105 durt:?f/-fe 1'11/e-ft:?pt:?COmO litocef/-fe de doc-fort:?do
t:?SI 1ue

1u/ef/es

If/cluso es-fudlt:?f/-fe t:?SUf/-fosi It:?

cut:?f/do 01 t:? Ct:?rver descno/r soclt:?leSI polt-f1cos de It:? f/O

"meco.f/lct:? mt:?-fnclt:?1 de vec-fores expt:?f/s/Of/


J

'/ ecof/omlcos

h umt:?f/t:?,. "

pude

evd-t:?r correj/rlo,

(Sus Idet:?s ert:?f/ ;Jef//t:?les/ pero del It:? t:?pllct:?clof/ t:?(Jon+mo es-ft:?bt:?

-fo-ft:?lmef/-fe t:?f/-flcut:?dt:?)

51 1.ue e5DoCe el co./culo orrec+or4,

de

Wl4

m4iy/z

rev'-54rrdo 105 p4ro.me+r05 I~J. 4provecho./1d05e de5de 5U

d1Ynerr510/141e5 e/1 m'- c4DeZ4 (el h4D14 U54do ;>ero /1ece5lr4D4


A

C4rver,

1.ue h4D14 e5+4do

del c'-rcfAlro de c0/1fererrc/~5 uDkc4CI0/1 Ih'-C'4.1,14 verd4d r4c14.

/10 Ie h'-zo much4

5lh emD4r:Jol e/ v'-ce4Im'-r4/1+e (c4plro./1, por 41.uel e/1+0/1ce5) 51 1.ue 5e fiJ'O 5'- hUD'-er4 54Dldo 1.ue C4rver 4p/~d4do de ef (C4rver 5e 5fA1cld4r14 hUD'-er4

d05 4V105 mo.5 +4rde, .1.fAlZo. me

5e CUlp4D4 de 14

ct?rrrlcerl4 1.ue el ml5mO prediJOi +od05 105 c'-err+lf!c05 deDerl4/1 4prerrder 4!.JO de e50J. Tre5 5em4/145
Y'Y/'-

de5pue5

de 41.ue114 f!e5+4, el e5+udlo 4cep+4dt? del por 14 4r+'-f!c/~1 de 145

501lclrud

de Dec4 p4r4 'h+eljerrc/~

corr+rol med/~/1+e

Y'Y/t?+nce5 /1-dIYne/1510/14Ie5 fue de U/1 mode/o 4+ur4Ime/1+e, ele,J,do por eljlero/1

N5C, .. C0/1dICIOrr4d4 41 eXlro e/1 145 prueD45 ell05. C4rver.

el de

111\~1.1

llil '"

(t'

'1""1

5ClblCl 1ue resuHCldoS repercu-f/erCl u-fd,ce cOIf-frol correjldCl 1 Wlodelo del elf ordelf su t

su

Wlodelo

err6lfeo

prodUC/rlCl 1ue es-fo

err6lfeos.

PClrCl evd-Clr elf

lfejCl-ft'v'ClWlelf-fe Wlodelo de

WlI' -feclflcClI COWlO

7 dlmelfSIOlfes -fClWlblelf

Clproveche COif I~ de

WI/ vClnC?lf-fe

dlmelfslOlfes. predecICl Ulf derruWlbe

CClrver

soclC?1 elf

IClS COIOIf/C?S ex-fenores 1ue se es-fClblec/erCl ClPOtCldo Ulf por

20 ClVlOSI Cl Wlelfos cOIf-frol

es-fnc-fo

jUberlfClWlor-fClI

UlfCl preselfclC? F;I vec-for WlCljlfli-ud fiecu-fe

WllkfClr

lilWledlC?-fCl t erCl correc-f0l

perWlCllfelf-fe. pero
If

reSUHClIl-fe

0 su

UlfClS 1:<;00 slmulClclOlfeSI F;1fe/ Wltf-ior de se rebe/ClrlCllfl t los

ClfferCllfdo

cCldCl

pClr()'Wleiro. ex-fenores

CClSOS1IClS COIOIf/C?S

10 hClrlClIf prolf-fo:Cl su cOlfverl/r WlClS/VCl.

COif -frCllfsporles d/SpOS'C/61f, esos vehlculos

superluWlllflCOS

CUALQU/F;12.COIOIf/C?POdlCl elf ClrWlClS de Wlllflmo de

des-frucc/61f

F;I dClVlO resuffClIf-fe jUerrCl t 5.000

erClIf 30 ClVlOSde Wluerlos. F;I Wlo.Xlmo O1YCl

Wldlolfes

erCl desWiesurCldo.

UlfCljUerrCl

lil-ferWililClble.

F;dCld MedIC? pClrCl ICl hUWlCllfldCld Lleve WlI$ resuHCldos ClI vlceClIWI/rClIf-fe.

Pero /~ UN5C XB-./0 s~bl~. l-I~bl~1l //ej~dO ~ UIl~ COllc/US/OIl s/W/d~r (~uIl1ue

fue jell/~/ ellTer~rse de 1ue Tres ~V;os de 'ilvesTtj~c/olles EIlTOIlCeSI ip~r~ 1ue h~cerW/e W//sW/os co../cu/os? Por /0 V/STOl /~ Office h~bl~ ech~do tAll/C~ forW/~ ~ e//os er~ de 1ue

h~bl~1l llecesd~do exh~usT/I/~S). repeT/r /os

of N~v~/ IIlTe//tjeIlCe W/e /~ de 1ue W/e ull/er~

e/ ?)O h~cl~ ~V;OSI 'I s~bl~ 1ue COllvellcerW/e

2Q. W//5W/~

/0 h/c/er~.

FUllc/01l0. Me UIlI ~ e//os.

iCuo..1lT~S v/d~s ~ Tod~

h~'I 1ue s~cr/flc~r

p~r~

s~/v~r

/~ hUW/~Il/d~d? deW/~s/~do ~Ho? so/uc/OIl.

iES UIl prec/o Puede

1ue 110 h~'I~ oTr~ vo/ver

Ell flill debo

~/ Tr~b~o.

/4S

W/f(j0r4S

de

I1tAeV4 :;el1er4C10I1

MeW/ona.!
ftAI1C,Ol1eS cOJl1dIV4S.

i /4

;' iMf(jor4

de

reSptAeS+4

StApr4rrel14/P

~5yadO=

Ii
AUIl1.ue es+ot ;Ie

de febrero

de

251J

Clcuerdo COil /Cl d/reccloll

lit/C/Cl/ del

prOjrClmCl OR.ION (litC/USO ell+ollces tCl Cldm/71ClIl 1.ue se lleceSdClnClIl ClIJO.mo.s Cfue fuerzClS -frCld/c/OIlCl/es pClrCl eI/mlitClr /os ,itc/p,ellfes bro+es de /lderClZjO dlSldell+e ell /ClS CO/OIlIClS eX+enores s/itcCluSClr UIlCl ellorme CClrIlICenCl)/

su me+OdO/OjICl erCl/ ell eI mtCior de


/os CClSOS/ ues+loIlClb/e. c (Novt::l-fos /lderCldoS por poco [LlLos cUCl/,f,CCldos). .. mlllfClres

CCllldldCl+OS de OR./ON erClIl cuerpos

VO/UIl+Clnos de dlversos

especlCl/es de /Cl UN5C: hombres t m~ieres c/ClrClmell+e cUClkftcCldos pClrCl CUCl/1.wer m/S/OIl mlkfClr. Pero erClIl demClslCldo mCltOres pClrCl /ClS m0~rClS jelle+lcClS propues+Cls. LClS seCUellCIClS jellehCClS litserlCldClS .produclClIl cCln1bloS submllllrnoS ell eI s~e+ol mlell+rClS 1.ue /os lit mUll os up res 0 res fCl//ClbClIl ell /Cl mCltorlCl de /os CClSOS. Es+o CClUSClbCl UIlCl fn:?jmell+Clc,OIl jelle+lcCl CClO+ICCl /.,-revers/b/e t dlversClS ellfermedCldes e dejellerCl+lvClS.
17' !erfeccIOIl,:mlell+o:

/os CCllldldt::l-fos de /Cl s'jwell+e

jellerClC/~1l debell +eller ellZlrnClS repClrCldorClS t ADN mO-s mCl/eClb/es t robus+os. TrClS /Cl pruebCl st::l-f,sfClc+onCl de /Cl L-ADN hidrox,:"'repo/,rnerClsCl, eI CCllldldt::l-fo IdeCl/ debenCl ellcOIl-frClrse Cl/ litlCIO de /Cl puberlCld

AIA;norfo de
/4 lith4/4CI0I1

de
4

02,.. Leer Fe/hit.

A,Uh7e;,-fo

de l-IlAeso
C0Yl1p4C+O

~q de;'Sldqd seq. Se ;,eceSI7-q h7q-feY"IQI qc-fIVo ;'0 6IOI0,ylco. d.PoltepOXI ceY"ci.h7/ ? CO I;,C0h7pq-fd)

MedlA/4
4Y114n//4

~
Y"

EI ~S+udt'o jei1e+t'co de los ccu,dlde?+os ORION ere? cOYYlple+e?YYlei1+e Ihe?decue?do. Perfecct'oi1e?YYlt'ei1+o: los cn+enos de - se/ecc/~i1 j~fte:/Ce? de. 2~ jei1ere?cIOi1 SOft e?s-troi1oYYllce?YYleft-te 'YYlpr06e?6Ies. ES+e?d1s+t'ce?YYlei1+e, e i1ecesde?ft YYlo.s de s YYltlloi1es de rejls,+ros de ADN.

de

3'1.000

Le? YYle?,/or 6e?se de de?+oS de ADN de Ie? e?c+ue?/,de?d es el projre?YYle? de ve?CUi1e?cIOi1 de Ie?s Coloi1l4.s ex+enores de Ie? CAA. Los coloi1oS +t'ei1dei1 e? ftO rejls,+re?r los fte?clmt'eft+05 '/ Ie?s YYluerles, e? i10 pC?je?r ImpUeS+os". pero e?proveche?ft el pr0..1re?YYle? de ve?CUi1e?cIOi1 escole?r jre?+w+e? 1uel de "forYYle? rU+lhe?n4., __\ '\ Q ce?+e?/~1e?re+e?zos de ADN de los ~ ., Ih,/ec-Fores deseche?dos. Le?s +e.CftICe?S de descoi1voluc,oi1 e?c+ue?les perYYlI+eJ1 recofts+l+wr rode? Ie? secuei1cl4. de pe?res de 6e?ses e? pe?rllr de es+e re+e?zol '/ '/0 pre+ei1dO rece?k6re?Y- YYlt's cn+ert'ps de se/eccloft pe?re? 6usce?r YYle?rce?dores 1ue e?ce/erei1 el proceso de ftl+re?do. de ORION YYlos+re?roi1 pos+re?f.AYYlo.+lco 0 he?cl4. los IhsuYjei1+es. e? eS+e? u!+lme? +re?S Ie?

illMuchos
desordei1

ce?ftdlde?+os de es+res repnm,de?s

s/mPe?+le?s A(JUftOS de

los perlei1ect'ei1+es ei1ce?rcele?dos.

ce?+ejorle? se

i1eje?roi1 e? pe?rllct'pe?r

YYltCiore?'/ fueroft

C$+e +ipo de $imp(:d'~$ $tAb'l~ce de foy-m~ /0$ clud~d~hO$

pY-ob~b/emeh+e ex+enoy-e$. De

/~+eh+e eh /~ m~'I0Y-'~ de COh

de /~$ C%hi~$

~(JtAh~ m~heY-~1 +odo$ hO$ Ideh+tfic~mo$ e$+o$ CO/OhO$ (dtAY-~h+e dec~d~$1 h~ bOmb~y-de~do COh PY-0P~~hd~ "hob/e$" ploheY-O$J.
C$ mo..$1 e$+~$ peY-$Oh~$ $Oh ~ /~$

eI CMA hO$ $oby-e /0$

1tAe

1"rr+eh+~mO$defehdeyjtAeY-Y-~ CIVt! ~ Pey-feccloh~mieh+O$:

de tAh~ l"rrcipieh+e

$e hece$d'~ +o+~1

tAh

~doc+n"rr~mieh+o

Pey-o NO eI /~v~do v~no$ de ml$ 1"rr+eltjehcI4.


C$+o

de cey-eby-o $tAjendo de /~ comtAhld~d

poyde

co/ej~$

y-e1tAiere peY-$tA~$IOh 'I ~ckm~+~clohl dtAY-~h+e +od~ /~ vld~ de /~ li"1l$IOh OR/ON de 2"de

tAh eh+y-eh~mieh+o /0$ c~hdld~+o$ jeheY-~cIOh. L.O$ ~eh+e$ eh+iehd~h

mo..$ efic~ce$

$ey-o..h /0$ 1tAe

$tA$ oy-dehe$

'I /~$ CtAmp/~h.

51' 1tAey-emo$ torj~y- tAh~ htAeV~ y-~z~ de $o/d~do$ OR/ON 'I +Y-~h$foy-m~y-/o$ eh ~Y-m~$ htAm~h~$1 debemo!!. m~h+ehey- tAh COh+Y-O/ ~b$()/tA+o $oby-e e/!o$.

1:>!2-eStAmeft: cnTer/os jeftei"/c4,

1.tAe,ilcltA'Ieft f/ex/b,lt'd4d /mprob4b/es 'I

tAft co"!jtAfti"o de m4rc4dores de 4doci"nil4m/efti"0

de ADN esi"4dlsi"/c4mefti"e 'I tAft4 dec4d4 efti"reft4m/efti"0. Ide4/es

Todo esi"o me //eV4 4

/4 s'jIAl'efti"e COftC/US/Oft:/os c4ftdld4i"os SOft ft/~OS.

M/ r4Z0ft4ml'efti"0 r4m/ftc4CIOftes medlo. l-/4'1 mucho sobre

es so/,do,

pero

h4'1 de por

e+tC4S 'I mor4/es

/0 1.ue ref/ex,Oft4r. .. peftS4r/o.

NeceSITo +t'empo p4r4

51A5-fdlA/r ORION de 2 jellen:tC10Il por t:djO mo.5 t:dra.c-flvo pa.ra. m/5 COleja.5 mtlda.re5. Le5 ellca.Il-fa.1l105
,," '" J

"

1l0mbre5

ell cla.ve.

~3

de. fe.bre.ro

de. 25//

Dlos

miO. U-IClI1 de.+OI1Cldo UI1 d/SpOSd",VO

l1uc/e.Clr e.11f./ClVe.I1! E/ ClI10.lt'S/SrCldIO/Oj/cO 1ue. ICl bombCl d/spe.rSClr Cl+m6sfe.rCl f./Cl hClbldo MOnro.l1 pre.//Y11lhClr Ihd/CCl pre.pClrCldCl pClrCl por /Cl

hClblCl sldo

mCl+e.ncde.s +6x/cos de. /Cl CO/0I114. mtl/OI1e.s de. mue.rlos. mlllol1e.s mo.s

vClnos

Cl

C0I1Se.CUe.I1CI4 de. ICl I/UVI4 rCldI4c+IVCl. Il1l1ume.rClble.s mCl/formClc,ol1e.S dUrClI1+e. je.l1e.rClCIOI1e.S. E/ jrupo L/berlCld 'j L/be.rClCIOIl hCl EndClI1US. se.mtfjt:?I1+e. cOl1jel1/fClS

re.c/ClmCldo ICl Clu+orlCl 'j e.Xtje. 1ue. e./ CMA

se. re.+lre. de./ se.c+or


~C6mo hClI1 come.+ldo

Y COI1+rCl Cl1ue.//OS 1ue. e.rCl111 SUpue.S+Clme.I1+e.1 sus Cl114doS. iEs+o.l1 LOCOS! f./Cl'j 1ue. de.+e.I1e.rlos. Te.~10 1ue. de.+e.I1e.r e.St!?

Cl+rocldCld?

~Ped/r SI.AI'J1Ih./s-fros? ~COIOf1/Cl I'J1Ih.erClh.swyef1-fe b~io cOf1-frol? l

cES problel'J1Cl

.t!l!E?

T30
cl efec-fo p/ezoelecrr/co/ '{ue

de jult'o

de

251J

descub/erfo

eil eI stjlo

XVIII, es Uil fel1omel1o


cC?mpo elecrr/co o deformC?c,ol1es. C?Iser

se dC? ell c/erfos


UilC? cC?v:JC? UI1 0
C?

mC?-fer/C?les '{ue producel1

some-fldos

esfuerzos
C?

TC?mb/eil se produce

IC?IhversC?: UI1C? cC?v:JC? UI1 cC?mpo elecrr/co 0 C?plt'cC?dos C? UI1 mC?-fencl! PZ CC?USC?11 ItjerC? UilC? deformC?c,ol1 prefereil-fe. MeilcI0l10 +ecl1olojlC? es-fo por'{ue COil mo.s de me eI1CC?il-fC? '{ue eil eI stjlo de UI1C? esrruc-furC?1
C?

10 IC?v:Jo de

Uil tie

700 C?V10S de

C?11-ftjiA-edC?d

puedC? soluclol1C?r AcC?bC?il de del iluevo ferroceilo) cs-fe mC?-fena.1 fue


C?

UI1 problemC?

XXVI.

11e..JC?r los resuffC?dos illobocel1o de

IC?spruebC?s (veC?se

ItTlO p0lt'menzC?do

desC?rrO/IC?do pC?rC? C?'IudC?r cC?I1+ldC?dde eilev:JIC? por '{ue l1C?d/e se de es-fe

descC?v:JC?r IC?eilorme Me pre..Juil-fo

es-fo.+/cC? '{ue deslt'espC?clo. Ie ocurrlo

C?CumUIC?ilIC?s ilC?ves ell el


C?

,hves-ftjC?r

el efec-fo

Ihverso

mC?-fen41 (sus cC?rC?c-fens-f'/cC?sde deformC?c,oil IhducldC? por de mC?jl1tTud mC?-fena.1 PZ) eI voff~ie supenores

SOil vC?nos ordeiles


C?

cuC?I'{lAIer orro

cQiAe paries de ese an+t'ciAadO d'-seV1o stjiAen slendo tJ:hles?

WfiJ?A

DE:

~~ ~ ~

Nada de
-hrabcdav-

an+es del
cafe.

5/ e5-fe WI~-fen~1 5e u-ftl/z~5e COWlOfUlld~ o COWlO-fr~ie de Wlu5culo ~rllftC/~1, ~uWlell-f~r efic~zWlell-fe Wlo.5. (50,/ re~c/~ d~r I~ fuerz~ Ilite~IWlell-fe de UI1 50ld~do pOdrl~ vece5 0 p4r~ 110 ~cop/~d~

.ORION-I! d/ez

~ II~WI~r/~ ll~rWl~dur~" e5-f~ -feclloloJI~J. UI1 -fr~'e ell-fero

~ WlIS cole.J~5 WltI/f~re5

/de~5 /Wlprudel1-fe5

'/ f~I1-f~5Io5~5 50bre Ac-fu~IWlell-fel f~bnc~r UI1 c05-fe proh/bd,vo. llprOducCIOIl"

-f/elle de

CI vlce~IWI/r~l1-fe Wle h~ ell I~ p~rle D~d~ I~ WI~IlITud

~5e.Jur~do 1.ue e50 5e -fr~-f~ro. del pro,/ec-fo. de WlI' 501tc1TUc!, -felljo

WlIS dud~5. de

C5-f0,/ cOllvel1cld~ de 1.ue h~,/ UI1~ forWl~ ~cop/~r llervlo505 del porl~dor de re~ccloll (re-fro~llmel1-f~cloll

e5-f~ Iluev~ -fecl1ol0.JI~ ~ 105 litduc-fore5 ~UWlel1-f~r de forWl~ dro.5-ftc~

P051+tV~) p~r~ I~ velocld~d

(ver 110-f~5de Joa'e-fJ. por re50lver el

De -fod~5. forWl~51 f~H~

-feWl~ de I~ el1e~~l~. Ull -fr~'e

del -f~WI~no de

Ull hUWI~l1o l1ece5IT~rl~ Ull pe1.ueno re~c-for Ilucle~r ech~r5e 0 de fU5101l p~r~ .Jel1er~r UI1 re~c-for I~ elle\Jl~ l1ece5~n~. Re5uH~ c~r.. cOY 1.tAlell 1.uerrl~

~51 ~ I~ e5p~/d~?

<t 8
\()

7
/-

'P

Q/. ~

<i

2
I

o
I 2 3

<i

5 ~ 7 8 <t 10 II

VOLTAJE: DE: FUNCIONAMIE:NTO

t,.,-ferescu.,-fes propt'edCldes de los YJ1Cl-fen'cdes hIICldOs/-f9~dos. LClS slfnulClct'ofJes deYJ1Ues-frClfJ ClUYJ1efJ-fos .jeoYJ1e-fncos Ilfn/h::fdoS efJ fuerzCl YJ10VllldCld
'j

De60 se.jwir

1j.1Ve~-fjClfJdOeI efec-fo

PZ es-fo..fJdClr efJ

es-fCl COfJfjurClC10fJ. iAprovechClr los IfnpClc-fOS C0YJ10 fuefJ-fe de efJe,,;:/,Cl o-fefJcI41? PClrece Ifnpr06Cl6le. p Pre.jufJ-fClr Cl DVo. ClCercCl de ICl li-tves-ftjClcIOfJ s06re efJer11Cl de VClCIO.

E"5C411eo (e5p4CIO -fempor41 denv4c,ol1 del -feorem4 de

0'7'73/2) del Pdo..Jor45

m.4p4

de

14

(5,&e-fo ~'72-b).

5e 4plt'c4 -fercer

eI

c4mpo.

L4 4plt'c4C10l1 de 50l1d45 cerebelo


UI14

de

c4mpo ell eI ofrece cel1-fr4le5 del -fercer4 p4r4

451Yne-fnc45

411-fenor

p0-fel1clCr. de 5ev,41 105 IUJ4re5 L45 50l1d45 per~ dU41e5 d411 m~jore5
UI14

mo..XIYn4 ell hipoc4mpo. re5ul-f4d051 4 -fr4ve5 de

5e re1uiere red

po-fel1c~Cr.r 14 5eV141,14 1ue 5e h4 prop4J4do


UI14

ell c45c4d4

ex-fel1did4.

J-Ilpoc4mpo: COftV,erle /OS reclAerdos 4 corlo p/4Z0 eft reclAerdos 4 /4"::10 p/4Z0, t es c/qve pqr4 -fr4z4r /4S redes eftjr4mo.-flc4s dls-fnolAld4S por -fodo eI cerebro. c.Como se 4/m4Ceft4 e/ m4p4 reSIAH4ft-fe? Debo '/tves-ftj4r.

ReSIAHqdo denv4do pqrq 4fto.//S/S


de /4 fA

/1
-'

\,-)90 J?-10de/o T)<-//7 COl1verl,do.

ES+o 1l0S permde f4bnc4r tAil cloll htAm41l0 comple+ol vlrltA4lmell+e 'ltd/S+/~wble del 4llfl+noll onj11t4! CcF4bnc4dO? cO 1l4cldo? 5/ SejwmOS es+e C4mllto. .. t coplC?mos 4 eS+4S perSOll4S1 4 es+os 1l/00s. .. 110 h4bro. VtAeH4 4+ro.sJ. Compltc4clOlleS: el CIOll4do ro.p,do de jr41ldeS volumelles de +Cfj~doprovoc4 errores ell los p4res de b4ses del ADN. L4S m4lform4c,olles cOlljelll+4s 4tAmell+41l tAil ~2%1 t los 4fec+4dos por eI Sllldrome de P4n'~.IItSOIl uH/ple tAil ~T'/D. m COil 14 dtApl,C4C,OIl del cerebro/ memonC?1 h4t tAit 82% de prob4btl,d4des de dlverS4S demellc,c?'sl . esC(wzofrell/C? t co.llceres cerebr41es 4Ull por Idell+lftc4r. AtAll1.tAetAIl4 peC(tAeVJ4fr4ccloll de clolles . deberl4 +eller tAIl4 eSper41lZ4 de Vld4 1l0rm41, 14 medIC? de Vld4 de StA fts,olojl4 es de 1~7
sem41l4S.

I-Ie ,ltform4do 41 vlce4Im/r41l+e de C(tAehemos IltlclC?do 14 stjtA/ell+e f4se del protec+o: ob+ellcloll de c4Ildld4+os. 0

1/"1
Por hi] -fel1Jo (A11 110mbre.

de i{Al1/o de
I

25/3l

Es-fo'j CClI1SCldCl de refer/rme -fodo e/ rCl-fo ~ ~ Cl/ llpro'jec-fo ORION de 2 jel1erClclOI1)/


/

el1 mls ,i]formes. Ademo.s,

110-fClS,doc{Amel1-fos

ohc'Cl/es

e/ vlceCl/m/rClI1-fe hCl ll/iTS/I1lACldo" de 110mbre podrlCl

1.{Ae {A11 cClmb/o de ORk:5N de

dls-fClI1CIClrI10S de /os frClcClSos prev/os CClrCl Cl /os b{ArOcrCl-fClS 1.{Ae cOI1-fro/ClI1 l1{Aes-fro pol1-ftcos 'j mlldClres

p res {Ap{A es-fo. De -fodos horronzCldo modos, s/empre me hCl Cl

/Cl referel1c,Cl

mlro/OjlCCl

Onol1, {A11 he.roe jr/ejo


d{ArClI1-fe {A11 -f/empo m{Ano Pedl de

1.{Ae f{Ae cejCldO 'j 1.{Ae, el1 ml' 0PIi]/0I1,

/Cl mCll1erCl mO-s -fOI1-fCl.

Cl D1:/0 'j Cl Jor:;e-f 1.{Ae me {A11 poco /Cl hls-fonCl

refrescClsel1 (Pre-fonClI10S, repreSel1-fClr

mtllrm'.... Desp{Ae.s de m{AchOs cCll1dldCl-fOS LCll1s1.{Ael1e-fes,Il1morlCl/es, SPARTAN pClrCl es-fe pro'jec-fo.

MIi]{A-femel1), he escoj,do

MIS rClZOl1es SOI1:

0L4

le'lel1d~ de 105 300 e5p~r+~1105 1.ue defel1d/e..rol1 Grecll:? el1 1~5 Term6ptl~5 e5 UI1~h/5+onl:? cOl1ocld~

'I

~prec'l:?d~ del1+ro eI proJr~m~

de I~ comul1ld~d
ORION de

mtll+~r (h~5+~ eI PUI1+o del

f~I1~+15mo rOmo.l1+/coJ. Ademo.5, fi"'~l1cll:?cI611 ~r~ p


300

20. Jel1er~Cl611 recd:uo 1",/cll:?lmel1+e

c~l1dld~-f05.

~at

(,01

al1+'jiAO _d'-cno: comlel1za


' If

l'La

sab'-diArla

el1 la

t.jt1oraI1Cla . ~11+0I1CeSI,:por dOl1de se emp,-eza a crear el JiAerrero deflfJt7-lvo'? Por la IfJocel1c1a..

"@ EI elrfrell4mler,-fO
es

1.lAe reCIDI41l los esp4rl41l0S clA41ldO los 1l/C1os ell los '/ -fem/dos de los cOllverll4 10 m/smo. P4.rCl

lejelld4nO.

EmpeZ4b4

-fe1l141l 7 4VlOS '/

jlAerreros ell-follces.

mo..s /mpl4C4bles Yo h4re

JPero

10 mo..s Ih-frtj41l-fe

ml flAeroll

14S cos-flAmbres esp4 rl41l4. de flAerZ4

elAjelles/C4s de 14 ClAHlAr4

EX4mlit4b41l 4 los bebes ell blASC4 '/ de Clp-f'TlAd f1S/C4i S/' c4recIClil

de el14S1 er41l des-frlAldos. (f./o,/ ell dl4 es-fo reSlAH4 IhhlAmClllo, 4lAIl1lAe me prejlAwt,o s/ los pro-focolos mellos de selecc/oll mellos 1.lAe he d/seV14do SOil crlAeles) de es-fnc-fos...

Dlcho es-fo, -fOd4V14 h4'/ lAIl4 p4rle 1.lAIere hOllr4r m~.ieres de -fodo, el S4cn"ftclo

ml 1.lAe
'/ desplAes

de los hombres de ORION h4 sldo

del prOjr4m4

ORION onj1it41;

14 litves-ftj4C10Il

Ihes-f/m4ble

ell 10 1.lAe 4 m/ -fr4b~io velli.,

respec-f4. 114m4re II

ASI 1.lAe, ell memonCi pro,/ec-fo SPARTAN-I!.

de los 1.lAe se h41l Ido

'/ de los 1.lAe lUll es-fo..l1por

1 2/

de \ifA/,'o de 25/71

COmO 110pfAedo eX4ml1l4r per$0I14/mewfe 4 +odO$ /0$ C4I1d/d4+0$ de ex+enore$ de/ej4dO ell to
V4nO$

/4$

CO/0I114$

ell fAil +tempo jr411 p4rle mlem6ro$

r4Z01146/el he

de e$+4 re$pol1$4611Id4d de m/ eC(fA/po mlel1+r4$ ~

proce$o

/0$ C4I1dld4+0$ del $ec+or

L4 ONI me h4 4$tj114dO fAI14/4l1z4der4 d/p/omo..+/C41 /4 l-/4111 jfAl1+0 COil fAI14IA ded/C4d41 Tor4111t 4 -!:!2!..'jovel1+el1lel1+e p4r4 C(fAe pt/oi"e /4 114vet 4c+ue COmO 4,Jrej4dO (0 $e41 m/
lt

l1lV)er4").

Cl TOt/el1Te

Keyes

pt:?rece

clAnOSo,

/I1Teltjel1Te t:?TnOlATOS.

y,
No

de

WlOWlel1TO, ct:?pt:?z de

Wlt:?I1Tel1er It:? boct:?

cerrt:?dt:?i lAl1t:? rt:?rt:? cOWlb/l1t:?c,ol1 de he dec/dldo

s/ recoWlel1dt:?r!o
seJlArt:? de

pt:?rt:? 1.lAe t:? WI/

set:? ret:?stjl1t:?dO de e1.lAIpo .. No de eSToy

forWlt:? perWlt:?l1el1Te

1.lAe d/spOI1Jt:? Wlort:?les de

It:? V/S/OI1 de

1t:?r:J0 t:?lct:?l1ce l1ecest:?nt? It:?s t:?Wlbtj~edt:?des

pt:?rt:? SlApert:?r

I1lAeSTrt:? 1'11151011. Nt:?TlArt:?IWleI1Te, 110 T/el1e ht:?ceWlos t:?1.lAi.


11/

Idet:? de

10 1.lAe

illlcrelble! TodoS los ct:?lldldt:?-fos ht:?1lsupert:?do los cnrer/os de seleccloll...

'1 n1lS expec-ft:?-flvt:?s:


comb/Ilt:?dt:?s

fuerzt:? '1 velo'c,dt:?d supenores/


-ft:?st:?s
Ell

COil Ullt:?Ih-feltjellclC? deslumbrt:?ll-fe

'1

UIlt:?S

de t:?bsorcloll C0.jlltTIVt:? /mpreslollt:?ll-fes.

o-frt:? epoct:? pOdrlt:?1l ht:?ber=:e cOllverlldo


Kht:?ll.

ell los Iluevos AI'fjt~.lldrol Cleopt:?-frt:?/Alllbt:?10 Gel1.jh,s

;UIlt:?Ilt;)t:? (IltAmerO 058) t:?dt:?p+o It:? red de tfdeltjellCt4. de StA esctAelt:? pt:?rt:? 1tAe espt4.se t:? los p rofes 0 res! ~I IltAmero
-</5 v'-c+on4.s /17

ellct:?dello brtA+t:?1del

tAllt:?sene
semt:?llt:?s

de ell htAbo It:? COltht:? Pero clt:?vlctAlt:?s

dtArt:?ll+e dos

tAllt:?verStOIl TermthO

re,/

de

COil tAil dtell+e tAllt:?docellt:? de ro+os


0'75

pt:?rl'-dO. brt:?zoSt

mO-s

de

'/ dedos

ell+re

StAS t:?dverSt:?nos.

AI IltAmero ellcoll+rt:?rlo. pero

IltAllct:?cOllseJtAlt:?mos It'mt+t:?dt:?t

A!JtAIlOS ht:?11stAJendo ell Ilmolls+rtAOS

tAllt:?ct:?pt:?ctdt:?d precoJlldtvt:?
t:?1l+es creerlt:?

ell eI t:?rmt:?no" 1tAe ell +t:?1d'-spt:?rt:?+e psetAdOctell+lf',cO.

\ /5

de sepT/emore

de 25/71

Al1exo: ;e/ e11.A1pode recupen:lclOI1 G4mm4 ,itform4 de 1ue 14 l1umero


087 e/udlo

14

C4pTur4 dur411Te sel$ hor4S! CS11.A1i1404 j corrl4 mo.s ro.p,do de 10 1ue 114d/e h4014 /m4Jlit4do. Afor+Ul14d4mel1Te, 14 11/~4 se eI1Trejo... pel1S4r 1ue Todo er4 UI1 juejo p4r4 celeor4r ;41

mUj e/400r4do

su cumple4nos!
recOrd4rl10S 14 114Tur41ez4

CSTO s/rve pOdrl4

p4r4

espec/cl! de los C411dld4TOS,j cOmO UI1error pOl1er ell pe/tjro TO do e/ prOjr4m4. 1ue Slmp4TtZ411 l1uesTro deS4cred/f4rl1os 51' los med/os prOjr4m4, ,itform4Ttilos

COil los litsu~el1TeS

descuoner411

10 uS4rl411 p4r4

411Te 14s pool4c,ol1es CUj4 slmp4TI4 litTel1T4mOS C0l1serv4r. f.iemos 4plt'c4do l1uevos proTocolos recuper4cl0I1. 5e 4c404r0l1 los errores. de

Fli,h:l

Tj'en~
r:>escCW:r:t 1-10 11dCl {mmelmCll1h 5hClW F~~K.ClWCl (V'"te;'ClescuelCl)

\!:~
hemos sep4r4do.

de sep-f/embre

de 25/7\

DesplAes de meses jlAh-fos, J4cob '/


Am/s-fos4meh-fe,

'/0

hOS

creo.

Es IAh pehs4dor

bnl14h-fe '/ IAh es-fr4-fej4 deceh-fe.

m'fjhtf,co; AI ser

-f4mble.h es IAh hombre

-fOd4S eS4S COS4S, creo


4

1IAe es-f4b4

empeZ4hdo

sospech4r cOhocer

1IAe hIAes-fr4S
4

eXClArSIOhesp4r4

C4hdld4-fOS er4h de c4mpo.

4!JO mo.s 1IAe s/mples


51A

obseYV4clohes 4cerl4d4.

1"rr-fwC/Ohes b4s-f4h-fe pro-fecc1oh,

P4r4

SIA

'/ 14 del prOjr4m4, soltc/fe 1IAe flAer4

re4s'Jh4dO.

LCl pnYnerCl

fClse del

Cldoc-fnhClmler,-fo 1.ue hClI1 sldo

es-fo. ell mClrchCl. Es-fClmos Ih-fel1-fCll1do explt'cClr Cl los cCll1dldCl-fOS por Clcep-fCldos. . Por 1.ue pClrCl eI des-flho

su

ml$lol1

es
ICl

crl-f/cCl

de -fOdCl ICl humCll1ldCld.

A!JUI10S tCl empleZClI1 Cl el1-fel1der mClJI1/fud Cl los me preJul1-f6 demo.s

de su -fClreCl. lUll 11/~0 de ~ ClVlOS S/' es-fClbClI1Cl1.ul llpClrCl SCllvClr de 1.ue

se

mCl-fClsel1 el1-fre

sl"!

L4 m4'jOn4

solo el,+t'ehdeh re+4Z0S ... de mehos


4

Y +odoS ech4h

sus p4dres.

EI ecrut'po de pst'colOjOS t'hf4h+tles de 14 ONI me 4Sejur4 crue, despues de ~ meses b~io 14 +u+e14 de Mehdez, h" st'crut'eY4 reCOrd4ro.h sus hombres f4m,f,l:?s. 'j mucho mehOs
4

suS

L4 ONI subes+t'm4 C4hdt'd4+0S. Que +'pt'CO.

burd4meh+e

los

ES+o'j +r4b~a.hdO COh COh los pro+ocolos

DVa

p4r4

COh+,;"u4r

de 4doc+n;"4mt'eh+o 'j

COh 14 eduC4~,6h, 'j COhSejWr uh4 obedt'el1c'l:? VO1,1 h+4nl:? Les eS+4mos cOh+4rles. pt'ckehdo +odo. Se mereceh 4

.+Od4 14 verd4d

crue hOS 4+reV4mos

,
I

'L(L.1'

t-/oy los bt:?rbero

CCUldtdt:?+oS se ht:?i1 corlt:?do


StA

eI pelo.

Lt:? i1~merO

087 Ie C(w+6 t:?1st:?r::Jewfo mt:?yor

mt:?C(w~tllt:?t:?i1+es de

C(tAe o+ros

t:?Sts,+ei1+es COi1sjtA/ert:?i1 redtAc/rlt:? y t:?fet+t:?rle It:? ct:?bezt:?

EI ~t:?r::Jei1+o mt:?yor diJO C(tAeht:?bit:? Vts,+o t:? .Jt:?+OS


t:?StNes+rt:?dos 0poi1er mei10S reSt~'+ei1c/t:?.. y d9~r mei10S mt:?rct:?S de zt:?rpt:?zos.

I2~
ACClbo de rec/b/r des-flho

de d/c/el'J1bre de 25/7 ( sobre el

Uil lo-fe de 'hforl'J1es

de (os suS-fITu-fOS.

l.Cl 10l1jev,dCld es l'J1ucho I'J1Cl'l0r de ICl observCldCl eil cOild/cloiles Clfec-fCldos por de IClb OY-Cl-fO los esfuerzos

no.

~PodrlClil verse de sus pCldres ICl sCllud?

pClrCl Ih-feil-fClr 1ue recupereil

t-Ie eilcClt'jCldO el Clsuil-fo Cl JACKf300T. No soporlo sufnm/eil-fo los 'hforl'J1es de los s~je-fos de-fClIICldos del

'I

de los pCldres

'I,

eil l'J1uchos CClSOS, e sus l'J1uerles d

'I su

descoilsuelO. Tel'J1lCl1ue. es-fo l'J1e ocurnerCl. eil ICl relClcloil pCldre-hj'o t-ICl'l Cl(JO 1'J1/

1ue deb,ldCl

rClzoilCll'J1leil-fo hClb/fuClIl'J1eil-fe o?;'e-flvo

'I

evocCl

el'J10Cloiles... l'J1ucho l'J1o..sde 10 esperCldo.

t5-fc)"11 5Ut:l'el1dO Vt?n05 p05/61e5 Ildere5 ewfre 105 Ct?l1dldt?+05(pero

de

t?tAl1110 heWl05

065ervt?do el dOWlI;'IO ClJre51vo t?lft? pred/cho por 105 lle5pec/t?k5+t?5)/ de It? ON/). Mel1dez 1 10 e5+t?Wl05 de t?cuerdo el1 1ue 105 pn;,cl'pt?le5 ct?l1dldt?+05 pt?rt? eI I,dert?zyo 5011 105 I1tAWler05 0511 0'721 10<; 1 1/7. Mel1dez t?pue5+t? por Kurl. Yo Wle I1I'eyo t? pt?rl/cl'pt?r el1 t?pueS+t?5 puentes dl;,ero cut?l1do ht?1 Wlucho Wlo.S el1jueyo u oYJullo.
1t?

1ue

AdeWlo.51 Ilder.

se

1Utel1 5ero. el

\ 27 de

sep-f/em6re

de

2520 ~

1-107'los CCUtdldC?-fos hC?11 sufndo 110 el1-fre los

14 pnmerC?

6'V'q; pero I-IC?sldo cuerpo l1umero

sus ft/C?s.
cwdC?dores. Uso

Ul10 de

demC?s/4.dC? fuerzC?,
/37 litv/r-fto

se exced/o
C?

7' uso

-fodo

su

pC?rC?litmOv//,"zC?r del

UI1C? cC?l1dldC?-fC? C? L IC?fl,ferzC? el1

IC?presC? 7' uso lits-fruc-for

7' corpulel1cl4. medulC?r cerv/cC?! el1-fre

su cOI1-frC?

pC?rC?IC?l1zC?rlo.Es-fo Ie prodtdo

UI1C? frC?c-furC?

IC? 5C4. 7' IC? ~C4. verle6rC?

\It.

C?

/37 1!0rC?l1do el1 eI ex-fer/or

de

los

6C?rrC?col1es. No 1wse

moles-fC?rlC?

Mel1dez de

'I '10 es+cunos


t:?/

de

t:?cuerdo: l1t:?dt:? 5e or:Jt:?l1tZt:?ro. /os

t:?cc/ol1es dtSc/pkl1t:?n4.s.

UI1 fUl1ert:?/

1.ue t:?StS+/ro.l1+odos

ct:?l1dtdt:?+oSt'I /ue,J0 se ret:?l1udt:?ro. el el1+rel1t:?mtel1+o. l-Ie ordel1t:?do del cOl1dtc/ol1es fuerzt:? t",+rll1seco, Mel1dez
t:?

Df:io.

1.ue el1ft:?+tce It:?hts+onti


t:?

el1+rel1t:?mtel1+o mtldt:?r; 1.ue, pt:?rt:?Stn,.,ult:?r de


t:?

combt:?+e,

mel1udo

se u+tltzt:?

le+t:?I;1.ue los t:?cctdel1+es SOI1 t.~11 nes,J0 veces t"'evt+t:?ble.

ht:? ht:?b/t:?do COI1 It:?I1t"ht:?Lo el1+tel1de.

5e recup ert:?ro..

~s UI1t:? buel1t:? sent:?!

l-It:?bro. mucht:?s muer+es

t:?11+esde 1.ue eI el1+rel1t:?mtel1+o +ermt"'e.

\ /5

de oc+ubre de

252/

tS+4lld4nZ4r Ilues+ros s/s+ew/4S oper4hvos dUr41l+e 14s s/e+e ';!+/w/4S dec4d4s IlOS h4 hecho ser vulller4bles frell+e 4 14 Ihsur:JeIlCIt:? CoW/o el cOdjO ub/cuo es ,dellhco 1 es+o.. presell+e ell +Od4S 14s 1l4ves 1 b4ses, +Od4S 14s Ih+eljeIlCIt:?selleW/j4s puedell es+udlt:?rlo 1, 4 peS4r de 14 es+nC+4 SejUnd4d, p/r4+e4rlo COilf4Clfld4d . 12.ec/ell+eW/ell+e, +erron5'+4 IhuhflZO Ull Ull des+ruc+or ell W//SIDIlde recolloc/W//ell+o, eI persefolle, 41l+es de 1ue pud/er4 d/sp4r4r. tl c4p/fo..ll del Persefolle decldlD 4b41ldoll4r 14 1l4ve 1 sObrec4r:J4r los re4c+ores 41l+es 1ue perW//f/r su c4p+ur4. llueS+ro sof+W4re 10 heW/os cOllverhdo ell 4fJO Ih';+iI. cololl/t:?sex+enores eW/p1e41lsof+w4re de. cosech4 proplt:?i Ilues+ro ex/fo 4 14 hor4 de pelle+r4"r ell sus pecul't:?res s/s+ew/4S es d/spm, ell eI W/tf:iorde los C4S0S.
L4S

iQue ,roIl14! AI perfecc/oll4r

tS hor4 de ser cre4+IVOS 1 de 4b41ldoll4r 70 4V)OSde pro..c+lc4S de prOjr4W/4clDIl dOjW/o..+IC4S.

Nues+n:lS recurso

fA de 3'" jel1er4C10l1 14 es+o..l1 ell I1llt.JtAll p4r4


4

fUI1C,0I14W/,el1+0.No he esc4+/W/4do deS4rrol14r ell 4!.J0nTW/os perW/IT411 pel1e+r4r S/S+e.w/4. UI1 efec+o 4prel1dldo 4+41.ues
4

rU+/114S104S4d4S ex/s+el1+es, 1.ue

de +r4ducc/ol1

eS+4 l1ueV4 sene de ,1I+eljel1c,Cls de CUALQUftR

ell el sof+w4re

SeCUl1d4nO fOrlwTO:
4

14s fA h411 de los de 14 UN5C.

W/u+4r 1 4 defel1der

los 50 eS+4olecldos

15
A e5h:~5 4Hur45

de jVflllO de 2522 [

re5uH4

eX-fr4no l~clu50 of/c/cd

p4r4

ml perol

h45-f4 h0'lt m/ p4pel

eh 14 ON! er4 eI de COh5ee;'er4i h4 5ene U de cOh-fr4-f05 hO documeh-f4d05 pero bleh pClJ4d05 1ue hO me h4h behe{icl4.do 14 1ue C4rezco de j45-f4r del -flempo e5e d/~ero. eI pue5-fo de mucho, 0 de 145j4h45

F/~4Imeh-fel me h4h ofrec,do cleh-fl{ic4 jefe

1 he 4cep-f4do. No

5e

mU1 bleh

por 1ue h4h elej,do h4cerlo 4hor41 14 1ue hUhC4 le5 h4bl4 mehcloh4do el -fem4. Puede 1lAe -fe11j4 4(:}0 1ue ver COh 14 cuno51d4d jeher41 de 14 cOmuhld4d cleh-fl{ic4 1de m/5 COlej45 (14 1ue Ilevo Uh4 deC4d4 5/~ dedlc4rle5 h/ Uh 5ejuhdO de m/ +tempo l/breJ. Qu/Zo. h414h empez4do 4 505pech4r 1ue m/ -fr4b~io -fempor411 hO o{icl4.1 COmo COh5tf;'er4 eh re411d4d hO e5 h1il.JUh4de e545 C0545.

i~s+o/, ftAr/oS4!
DtAr41l+e tAil tfjerc/c/o c4mp4mell-fo o+ro de ewrreIl4m/ell-fo, desV/4dos
4

m/s c4Ild/d4-fOS h41l sldo

tAil

de /4S ftAerZ4S especlt:r./esl 4/ /4do de Re4ch. d/ce 1tAe


StAS

Melldez )rtApOS

ftAell-fes h4b/41l de de /4 ONf


StAS

1i,-fereS4dos" dell-fro

1tAe rtA/er~1l observ4r/os prop'os iPor VOS.

ell 4CCIOll COil

1tAe? iP4n:l tAStArp4r mI pro/,ec-fo? e/ preStAptAes-fo? m/ preOCtAp4CIOll 4/

iP4r4

recorl4rllos

~e comell-f4do h4 d/cho

v/ce4/m/r41l-fe. l-I4 llej4dO 1tAe dyje de ser CtA4/cOIlf',rm4 l-Ie so/,c,r4do jeller4CIOIl, sof-fw4re

S4ber 1l4d4 /' me -f41l p4r41l0lC4 (;0

1tAe OCtArre 4(j0). 1tAe

se 4ce/e,e /4 prodtAcCIOIl
pOder deS4rro//4r mI /'

de /os es+r4-fos p4r4

m4-fnclt:r./es de fA de IltAeV4

de 1i,-frtAS/OIl/' cOIl-fr41i,-frtAs/oll, /' 4/'tAd4r


4

tA-f,,/z4r/o p4r4 p4r4 ctAbnrme

/os 5p4rl41l...

/4S esp4/d4S.

-I
VolVI
4

/7 de Mv,ew,bre de 252'1

1
14

ver

1?1/+el1/el1+e dur411+e Ul14 de C4kppus.


4

COilferel1CI4, ell 14 ul1lVers/d4d No se. S/' es por

14 +rel?1el1d4 preS/OIl

1.ue he eS+4do s0l?1e+ld4, por c4su41 COil UI1 espln+u ex+r4Vlo 0 por 0+r4 COS4.

el el1cuel1+ro

41?1jO ell UI1 IUj4r


I

/",.~~~

...

_~

t
1-10'/ he -fel-lldo de cOl1vel1cldo de ewfn~r

23 de

febrero

de 2525

1.

ICl I1JSOIJ+Cl porltAl1ldCld o COI1 Johl1.

hClblClr IClt'j0 '/ -fel1dldo

ts-fo..

1.tAe es-fClmos Cl PtAl1-fo de

el1 tAl1ClI1tAeVClClsel mo..s severCl1 del f el1-freI1Clm/el1-fo de los SpClrlClI1. CcComo 10 SClbe?) Me hCl d/cho e1.wpo 1.tAe 110 me preoctApel 1.tAe StA '/ el es-fo.l1 //s-fos pClrCl -fodo. de

UI1ClpClrle soporlClr UI1ClpClrle pos/b,l,dCld

ml 1.were COI1-fClrles, el1senClrles,


eXClc-fos 1.tAe -fel1dro..l1 1.tAe mf(jorCl. ICl

los pro-focolos

durClI1-fe ICl fClse de de

ml 1.were ofrecerles

de elej/r.

~5e l1ejClrlCl Cl!.JtAI1O?


tl1

reCllldCld, 110 hCl'/ elecclol1,

~110? Por el blel1 mtllol1es IClS COIOI1IClS COI1 es-fo. de CClrver

de de

ICl htAmCll1ldCld, 110. CCldCl dlCl, ICl l1JstAt'jeI1C1Cl mtAerles el1 defel1SCl de desde

CltAmel1-fCl.Se hClI1 prodtAcldo ex+enores

1.tAe empezClmos

Df:jo.

Clc-ftAClI/ZCl CfjeCtA-fCl modelo '/ eI

cCldCl semClI1Cl... Los restAHCldoS SOI1 cCldCl vez peores. I-ICl'/ 1.tAe f0'J~r Cl los SpClrlClI1.

<t de

f?1ClrZOde 2525

I-Ie d,v,d,do !Cl !/S+Cl f'hCl! de Wle:jorClS 0, dos cCl+e,J0rlClS:!ClS 1ue CCleil dodro del WlClr:Jeil del 12,5% de Wluerles 0 WlCl!forWlClc'Oiles/ '/ !ClS . 1ue +teileil Y'YlCl,/ores +ClSClS de fr.C;CClSO 0 efec+os secuildClnos de !Clr:JCl urClc,oil d que es+ud,4.r CldecuCldClWleil+e. at
( NOv-m

1ue hCl'/

Pro+oco!OS Clcep+Cldos:

1/3.

OSI{iCqCIOfl !'nedleude cqr6iAros cerc}.!'nlcos: Iq I;"serclofl de !'nq-fenCiles qvqllzqdos efl /q es-fr;iAc:iArq del eS1ue/e-fo hqce 1.iAe/os hiAesos seqll pr().C7tCq!'nefl-fe /v--ro!'np,hles. R./es,J0:frqcqsq ell eI 3,8% de /os CqSOspor pos/6/es !'niA-fqCIOlles0 qfec;qclOIl de /q ,;"-fC!:'!ndqd de /q !'nq-fnz/ !'nediA/q (se,Jl.A1l es-flAdloS efec-flAqdoS efl pnn,.,q-fes).

5. F,or4clOfl supercoflduc-for4

de

14s defld~d4s f1eurofl4Ies: WTeeior4 los refl90s Stjfl1f',c4-ftv4WTefl-fe. R.les,J0: el 12% cOfl-fr4e 14 eflferWTed4d de P4rk,'nSOfl t eI SlfldroWTe de Fle-fcher.

C4p4

ex+enor cen)..WTIC4 del hueso

esp0'Y0so OS/f',c4clofl cen)..WTlc4t coberlur4

Crecl'n1,el1'fo de +tfj/do mo.s del1so Tel1do11 es cOl1ec+ores mo.s flAer+es

COl1cluS/ol1: UI1 Il1d/ce de ft'"t::lct::lSO t::lcep-ft::lblel pet'"o t::l1t::lt'"mt::ll1-fe., , UI1t::l lft'"t::l 1ue -femo 1ue c puedt::l t::lUmel1-ft::lt'" ebldo t::l It::lS complt'ct::lclol1es d 1ulm/Ct::lSI pot'" 110 ht::lblt::lt'" del

es+.,-es

f/SloloJ/co

s/s-fem/co 1ue puede pt'"oduc/t'" Pt::lt'"OS Ct::lt'"dI4COSO t::ll1eunsmt::ls. AUl11ue los s(jwel1-fes pt'"o-focolos -flel1el1 UI1 Il1d/ce de 'ft'"t::lCt::lSO If,t::lc ep-ft::lb leI SOI1 pt'"ome-fedot'"es 71 medl411-fe fu-fut'"t::ls If,ves-ftjt::lclol1esl puedel1 set'" t'"edISeVlt::ldos ht::ls-ft::l t::llct::ll1zt::lt'" mo..Yjel1es t::lcep-ft::lbles. GMe-ft::lbOIt::lSt::l -fet'"m/ct::l t::ldt'"el1t::ll: t:iot'"t::l It::l m t'"espues-ft::l t::ldt'"el1t::l1~jo es-ft'"es ftsloloJ/co. b SIf, embt::lYjol el ct::l-ft::lIIZt::ldot'" se descompol1e el1 desechos t::lHt::lmel1-fe-fox/cos 1ue puedel1 cOl1verl/t'" es-fe r:t'"o-focolo el1 t::l!.Jo le-ft::l! !l1ves-ftjt::lclol1es fu-fut'"t::ls: ~Pos/ble If,h/bldot'" coeI1Zlmo..-f/co'? de

Secuel1C/~S Jel1e-flct::lS l1eut'"ol1t::lles clclos/f,-fe-fICt::ls: ht::l7 pt'"uebt::ls stjl1lfic~iolt::lS

t::lumel1-fos el1 It::l 1f,-fel~1eI1CI47 el1 mt::lt'"ct::ldot'"es cOJl1dioios. Lt::l e1evt::ldiS/mt::l-ft::lSt::l e t'"t::lSJOS d de pet'"sol1t::llldt::ld PSICO+tCOS 7 de +"-t::ls-fot'"110S t::l11-flsocI4Ies pt'"ohlbe t::lbsolu-ft::lmel1-fe el uso de es-fe pt'"o-focolo el1 Cut::lICf.wet'" t::ll1dld~o c SPARTAN-!!. !l1ves-f~1t::lclol1esfu-fut'"t::ls: it::l 1f,+"-oducclol1 pt::lu7~/f,t::l dut'"t::lI1-fe los pn'met'"os t::lVlOSde Vldt::l del s~ie-fo pued~ mdtjt::lt'" los efec-fos secul1dt::lnos'? (Se es-fo.l1 pt'"ept::lt'"t::ll1do dlsct'"e-ft::lmel1-fe es-fud~os t::l It::lYjo plt::lZOi vet'" 110-ft::lS de It::l OPERAC!ON ZARC!LLO).

illCompltfio

de copro+elfl45 5upn'me

leucoclhc45 145 hend45 145 ro+ur45 t

e htl454 +4POfl4 V45cu14re5_

mlcrof'-brlfllc4:

C451-Ifr5+4fl+r).fle4mefl+e

EI 33% de 105 s~je+05 5ufre f4+4Ies. Iflves+j4c1ofles

+rombos'-5 descoflocldo.

fu+ur45:

II1-ferw~/o de C04JUI4CI0I1

I~ 1Mlcrof~05
4umefl+4

v'-r4les efl 14 supemc'-e 14 fj~c'-6fl de 145 {lor4S

de 14S de selefllo

fleurOfl4S: su IfrtecclOfl

IOC41efl +Cfj~d05fleurofl41es

efl +res ordefles de m~fldud L4S 4pllc~clOfles sub5ju,-efl+es producefl rel4clofles de 5e'll41/rwdo 4cep+';.blesl por 10 1ue 14 mff-jo.r4 t 14 Ifr+t?Jr4CIOfl Cloerfle+IC45 reSu!+4fl pos/oles. Ifldlce de fr4c4So DE5CONOC/DQpero p4n).me+ros me

res'-s+o

m4fl'-pul4r pefld'-efl+e.

fleurofl41e5 S/fr mo.s es+udlos fu+ur4S:

de+4114d05. Iflves+j4c1ofleS M4V14fl4 empeZ4mos

COfl 14 f4se

de mtf)or4.

0~/o. eX'-5+'-eY4 Ufl dlos

41 1ue reZ4r.

l'
Fr~c~sos. p~r~ d~os, d~+os/ cOrrs/der~r cre~r protec+~r errores. /os fr~c~sos

de ~bnl

de 2525

COwlO c/err+'/'Jc~/ he s/do lArr~+errderrc/~ ~ p~rl/r es+rlAc+lAr~s ~ t ~prerrder

err+rerr~d~ de WllAchos

COwlO rrlAevos

/~YJo p/~zo

, ae

. wl/S

ve.cfore- $f
f~y'IlVlr

off).

Pero ~hor~1 c~d~ tlfr~c~so)/ COrr//ev~ urr~ Wl~/forWl~c/6rr err lArr ,.. rrIV'lO. 0 lArr~ Wluerle .. t:?j0rr/z~rr+e.
cL~ rreces/d~d

re.a /'IYI e-of yf).J f). Je-

e-I .

~corde

er~ COrr eI r/esj0?'"

Terr'~WlOS 1lAe ~c+lA~r COrr r~p,dez. ~/ /rr/c/O de /~ plAberl~d er~ e/ f~c+or de+orr~l1+e... ~so t /~ pres/orr de lArr~ ~Wlerr~Z~ /rrsuYJerr+e err ~lAWlerr+O. Debo sejwr ~de/~rr+e. ~rrcOrr+r~r SO/lAc/Orres.

~s+Ot sejlAr~ de 1lAe /os experlos err +r~lAWl~S de /~ ONI /e es+o.rr d/c/errdo ~/ vlce~/Wllr~rr+e 1lAe tlrrO des/s+d'. PlAederr Irse +odos ~/ /rr/'JerrrO.

l-Ie Ordel14do 4u-f0P5/~ t

1ue

NO 5e re4kce

I1I""'JUI14

(UI1IC4Wlel1-fee5c411e4d05 110 IltV451V05 5411Jre). L05 breve5 cerr4d05)


4

411o.k5/5 de

fUI1er41e5
4

(COil 105 4-f4ude5 5p4rl411 breve

4tud4b411 d/5p0l1er de

105

5upervlv/el1-fe5

UI1

4Is14Wl/el1+0 P5Icol0,J'co. de 105 fr4c4505 5e C0l15erv411 de 5er

L05 cuerp05

cn0,JeI1IC4Wlel1-fel pel1d/el1-fe5 e5-fud/~d05. forWl45 efec-f05 reVIVlr de

QUlZo. 4!JUI1 dl4 de5cubr4Wl05 Wl'f:;'or4r 0 de Iltverl/r 105

5ecul1d4n05

le-f4le5 t

POd4Wl05 e5 WlI

4 4!JU1105 0 4 -fod05

e//05. t54

e5per4l1Z4. R.evlvlr
4

105 C411dld4-f05 5erl4 110 5010 de5de

el10rWleWlel1-fe e/ pUI1-fo de 411-fe

COWlpl,c4do, t

V/S-f4 -fecl1ol0,J'co. ccoW/o

re5p0l1derl411

UI1 l1uevo W/ul1do ell e5el1c/~ 41 de5perl4r Wle5e5 0 IltCIU50 4n05 Wlo.5 -f4rde?

cCOWlO re4cCI0l14rl411 105 5p4rl411 5upervlv/el1-fe5 c4Wl4r4d45? h4t 411-fe 14 re5urreccI0l1 No puedo predec,rlo. de Pero 5U5

Ul14 C054 5e,Jur4: 14 ONI le5 el1C0I1-fr4rl4

UI1 U50.

los a.fec+t:~doSpor ma.lforma.c/ol1es dema.s/~dO jra.ves pa.ra. COI1+,hua.r l1 el e prOjra.ma. 5PARTAN-1!se les ha.11ofrecldo d,versos +ra.b~ios l\de Of/Clha." el1 Ia. ON/, 10 1ue les permift'ro. sa./,'r a.de/a.l1+e 0 0 0 del1+ro de UI1a. ela.+';va. 10rma.llda.d 0 0 0 r 1
A

~e a.stJl1a.dOa. D~o. el es+ud/o de +era.p/~s a.UI1el1 fa.se +eonca. 1ue pueda.11 recupera.r a. los fra.ca.sos "I cOl1verl/rlos el1 5pa.rla.11 comple+os. (Ya. ha."IUI1pro+ocolo 1ue pa.rece prome+edor: Ia. res+ruc+ura.clol1 osea. +0+a.1, COI1los liyerlos correspOl1d/el1+es, pa.ra. sus+ifu/r de forma. efec+,va. e/ s/s+ema. eS1ue/e+lco a.1comple+o; es+o podrla. ser espec/~/mel1+e u+tI pa.ra. Rel1e 0 pa.ra. ~
f</rkJ. ~

Dtfia.re 1ue se a.da.p+el1a. sus l1uevos +ra.b~ios Ul10Smeses a.11+esde sUjenrles a.!yUI10S de es+os procedlm/el1+os expenmel1+a.les. .. A esa.s a.!+ura.s, los ca.l1dlda.+osproba.blemel1+e es+a.ro.l1d/spues+os a. ,h+el1+a.rcua.11wer cosa. pa.ra. recupera.rse. Puede 1ue su ca.mlho sea. e/ mo.s a.rduo de +odos los 5pa.rla.111 pero 110puedo verlos sobrevlvlr a.1'h+eI1S0 a.doc+nha.mlel1+o "I a.1 el1+rel1a.mlel1+o pa.ra. +ermlha.r cOmO SImples espec+a.dores pa.S/VOS.

L
l-I~7'

27

de jUIl/o de

2525

UI1~p/~l1lftc~cI611 ell m~rch~ p~r~ e/ go% de /os fr~c~sos 1ue se some+ero.l1 ~ c/ruJt~1 -fer~p/~ 7' reh~btll+~cI611 expen'mel1+~/es. V~nos de es+os pro+oc%s podrt~11 l1ecesl+~r ~V)os p~r~ comp/e+~rse. L~s fA pred,cel1 UI1~ +~s~ de supervlvel1c/~ 110supenor ~/ 50%, pero sospecho 1ue /~ vo/ul1+~d de servlclo (de vo/ver ~ v,v/H de /os 5p~r+~11 h~ro. 1ue ese porcel1-f~ie sub~ COmO /~ espum~. 5/empre h~11super~do
/~s expec+~-flv~s.

21 y

\28 de jUI1t'o

de 2525

Oft'cJcdWlewfe, hOt es Wli' tAl-HWlOdlC1 ell el cClWlpClWlel1-fo J-ICI-fhcocK.L.ClSClu-fondCldes del WlCll1do de ICI flo-fCl Wle ofrect'erol1 ell ICI -forre pClrCl deSClrrollClr UI1 nilcol1 1ue 110

OltJ?1pt'c. Es UI1 el1-forl1o Wlut duro Wit' -frClb~'oi se,Juro

erCl 10 1ue pre-fel1dlC1I1.

L.CIbClse de CASTL.E ser6 hCls-fCll1uevo ClV150.

Wli' l1uevo hO,JClr. ..

E
sorpreild/dCl producc/Oil

de jUil/O

de 2525

t.lClce cUCl+ro n?eses 1.ue eilv/Cln?oS eI pro+o+/po Cl Arn?EspNClv pClrCl SU eVClluClc,oil. t.lo'j n?e 1.uede CUClildo ilOS Clv/$ClrOil de 1.ue ICl It'n?d-CldCl ClblCls/do h ClprobCldCl.

ES+ClbCl cOilveilc/dCl de 1.ue cUClI1.u/er dec/$/oil 1.uedClrlCl Cl+ClSCCldCl ICl burocrClc/"ct n?;/d-Clr eil durClil+e ClI n?eilOS +res 1.ue ilues+ro deCI$/oil bueilo. LCl respues+Cl ofic,"ctl
veillCl llClCOn?pClV1 CldCl"

n?eses n?o.s. Debo 1.ue hCl hecho +on?e UilCl ser ilCldCl

ClvenjuClr cl +rClves de n?/' fueil+e +Clil ltrOp1dCl)/_No puede

colec"hvo de n?lkfClres

de

forn?Cl ilO 1~+eilc/oilCldClpor pruebCls. (A(yUil operCldor pClrie de red

eI ,~forn?e

de UilClS

I~ep+o hClblCldffjCldO

de Uil cOdjO

de eilru+Cln?/eil+o eil eI de Arn?EspNClV).

n?Clt'Jeil de Uil Clrch/vo 'j es+o n?e pern?ITlo Cl+rClvesClr los coriClfue,Jos

CIClrCln?eil+e,eI Clrch,vo ilO eS+ClbCldeS+'~Cldo cl n?l, 'jcl 1.ue pClrece ev,deil+e pro-fo-f/po del -fr~je 1.ue Cl(yUilOS eI CldulCldores del ClHo n?Clildo Ie pus/eroil /~-feil-fClr desClcred,TClr des,JrClc/"ct,jilorClroil n?,$ -feorlClS. Por

cl Uil voluil-fClno pClrCl n?/' Cldverieilc,"ct de 1.ue los

c/rcudos 5p4r-f41l super/ores

re4CTtVOS h4bl41l SIC/O ~iuS-f4dos YY1t;iOr4dos COil reflt;ios 41 es-fo..lld4r fue


'I

p4r4 YY1u'l

fuerz4

hUYY1ClIl0.

CU41ldo el -fr~'e

ClCTtV4dol eI pnmer VOlull-f4no bucle de p4r4 fue del

eSp4SYY10YY1USCUI4r el d ClYY1plt'f/C4dOCl -fr4ves re-fro41Imell-f4cIOIl compellSClrlol ICl 4YY1pk'fUd pCll4br4S empezo j0YY14
11
'I

pOS/ftVCl. 51it 14 f'tSIOIOjICl ClUYY1ell-fo c4bro1l de

4decUCldCl 111' ell-freIl4YY1/ell-fo lleCeS4no eI ICl re-froClllmell-fClcIOIl 14 frecuellc,t:?

h4S-f4 1uel ell

de UIl -fes-ftj0l
4

(lei pobre

rebo-f4r

C0YY10 U1l4 pelo-f4

Ademo..s esplit41

de vClnos huesos

ro-foSI -fres

su YY1edul4
dls-flit-fos.

se fr4c-furo

por

s/ftos

TelllCl medlC/Cls de sejunC/4d por S/' IIej4b4


4 ocurnr

especlf/cClS
4S1
'I

4(;0

PlcN50

AVcRJGUAR 1tA1e1lfue -fodos los YY1oll/-fores.

el IhtA-f111ue 110 4CTtVO

Vetrf~j4S del modelo

5/erp1hSKJ cOn 14s

4.5elec-hvo, comp4-hble 4pl/c4c,ones

6.E:sc414. c. Templ4dO 4~-fom~Hco po-fenC/4 m().S 6'94.

14

'5/s-fem4 c4pl14r 51"erp'hsk/ mul-f/C4p41 'h-fenor; pos-fenor 41lhe4c,on de c4mpo t de L/N6-cmpx pol/menz4do.

~C4m6/4 14 d/menS/on espec-fr41 cOn 14 4pl/c4c,on de c4mpo t crt-hc4?


jpR.Of3AR.!

l'
de kfto
StA

de sep-f/embre

de 2525

Es-f0'l 4pltC411dO 14 I1tAeV4verStOI1 ell cns-f41 me-fo..ltco 111lA1do del I1tobocel1o p0lt'menz4dO. AI C0I1-fr4no 1tAe

e1lA1v4lel1-fe110 111lA1dOt es-fe m4-fenc?! 10 1tAe SOltACt0l14tAil jr411 ,!jtAs-f4r


4

es 4morfo,
mtllol1es deb'!j0 Ahor4 Sts-fem4

obs-fo..ctAlo de thjel1terl4:

medtd4

de pteZ4S POltjol141es dtS-fti1-f4S 10 ltverlemos" 14S ell tAil

de 14 SejtAI1d4 C4p4 de 4rm4dtAr4. s/mplemel1-fe c4ptl4r ell el 1tAe los c4mpos ptAed411 d/rtj/r

mtcroelec-fncos jeOme-frl4s

de cnS-f4ItZ4Ct0I1. e!.-M

EI m4-fenc?! PZ del fr4c-f4Imel1-fe porl4dor 14S l1orm4S mo..s 4mplto. p4r4

se '!jUS-f4
14 ftAerZ4 i41 d/4blo del

dtApltC4r

ell tAil 4b411tCOde mov/n1lel1-fos (PtAedo stAper4rlo, de SejtAnd4d 411TtCtA4d4S!

NtAI1C4prevterol1

es-f4 -fecI1010jl4). de f4bnC4Ct0l1

DeSVel1-f'!j4s: el proceso tA-ftltZ4 m4-fenCiles llstAperloxtcos)/

prectArsores ~

Cl4Stftc4dos

'I

extje

tAil el1-forl1o de cero.

jr4Ved4d

UIlldo5 ~ /~ llece5ld~d e5-f05 f~c-fore5 m~-fen4/e5 ce-fl--N.

de 5e.Jv,.r,d~d eX-frem~1 de prlAeb~5 de de ch/

me h~1l hecho e5c0.Jer D~m~5ClA5)1cerc~

/~5 lit5-f~/~clolle5 orb/f~/e5


(f/~m~d~5

Voy ~ relAb/c~r eI .JrlApo de m~-fen4/e5 No me ~c~b~ de cOllvellceri de5e~rl~ pr0.Jr~m~ poder -fr~5/~d~r5e pero -fodo5 /05 de-f~//e5". lAll~ p~rle

~//I.
de ml

~//I p~r~
/~ 5jW'eIl-fe

5lAperv/5~r f~5e p/ell~. del

de fA eXje

m/ ded/c~c,61l

[3 de h.ov/embre

de 2525l

No h4bl4 peores

/mCljIi,4do

4(yO 4s1 h./ eh. mls

pes4dtll4s. 1ue -feh.drI4mos cOmO Uh.4

l-!4b14 4sumldo Uh.4 c4rh.lcerl4 .seres m4S4cre

desveh.-f'V~ -fech.oloj/cCl, pero

h.Uh.C4/mCljIi,e eh. Uh.4 -f/eh.e 14s

es-f4.

cComo puedeh.

ll4V4h.Z4doS" P4rllc/p4r desmesur4d4 -f4mpoco

de es-fe c4lt'bre'?

(Auh.1ue 14 hUm4h.ld4d m4h.OS It'mpl4.sJ.

l-!4bI4b4h. h.ues-fro Id/om4. ASI 1ue h.OS cOh.oceh., c?lAh.1ue h.oso-fros s4bemos NADA sobre ellos. cQweh. s4be cuo..h.-fo+tempo Debemos forl41ez4s Ilev4h. es-fud/o..h.doh.os'? 1ue COh.Oceh. .Ues-fr4S h h.O

4cep-f4r

'j h.Ues-fr4S debtlld4des. de es-fr4-fejl4.. h.O me Sleh.-fo

l-!4'j 1ue c4mbl4.r Por pnmer4 SejUr4; R.e4ch.

vez eh. dec4d4S,

h./ s/1Wer4

41ul, eh. 14s eh.-fr4n4S de

1
ESTo.l1Todos vlce4lm/r4l1Te t

de l1ov/em6re

de 2525

4StAS+4dos. Los UI1ICOS1.tAe 110 de emoclol1es


SOil

mtAes+r411 I1Ih,JUI1I'r,dlc/o

eI

(l/os de s/empre".

CcPor 1.tAey cEs

1.tAe 4C4S0 10 esper46411?J. No ptAedo permd/r 1.tAe eSTOt De eSTe C40S StAr::Jliro.l10P0rTtAl1ld4des. 4c464r0l1 Solo h4t persol141es los coml+eSi CftAeStAper4r t 5e 1.tAe ve411 10 4Terronz4d4

se 4C466 el p4peleo.
tAI10SCtA411TOS o6sTo.ctAlos l1eceS4n4S 14 pele4. p4r4

de C4ro.c-fer. 14s medld4S

>'4 he Tom4do Como dIce

OCtAp4rme de ello. Mel1dez, emp/eZ4

1
SUS+411+'VO.

2<;

de febrero

de 252~

Covel1cud (cl!/4I1Z4):

Acuerdo /ej4/ form4/ el1+re jrupOSI 0 jur4mel1+0 el1+re UI1poder SObreI14+ur4/ seres VIVOS.

'I

ASI es COmO se h4cel1 114m4r /os 4kel1!JeI14S. f.lemOs descub/er+o V4n4S espec/es Ilckel1+e" ell su co/ec+'vo. EI1+Ol1ceSI llcoveir411+" se ~ ref/ere 4 UI1 4cuerdo de +'po /ej4/ el1+re sus espec/es 0 4 UI1 /4Z0 S4croS411+0 1.ue comp4rlel1 COI1UI1poder super/or 4/ 1.ue 4dor411? P4r4 el1+el1der mCJor su ps/co/Oj14poder 4provech4r/4 ell UI1momel1+o debemos el1C0l1rr4r /4 respues+4.

'I
d4do I

I
mOd,'ft1uemos
t:?

28

de t:?onl de 252~

r I I

EI v/cet:?lm/rt:?ll+e 1l0S ht:? ordellt:?do

1ue

iI
I I

TODO pt:?rt:?ellfrell+t:?rllos

It:?t:?mellt:?zt:? covellt:?l1+ t 1ue +odt:?s It:?s ell It:?es+rt:?+ejl4. de juerrt:? de t:?cuerdo (despues
mlt:?)

Ifrves+tjt:?c1olles se cOllcell+rell de -h'empos

No podrlt:? eS+t:?r mo.s de +odol It:?Idet:? fue

I
I

/-Ie prejull+t:?dO S/' It:?Ifrsw'JeIlCI4. t:?+nfrchert:?dt:? se ulllrlt:? t:? Ilues+rt:? Iluevt:? llp0ft+/Ct:?)/(el St:?rct:?SmO 110 fue Me he ewfert:?do em/St:?nos ocurndo de o/ell rec/o,do). de 1ue It:?secclOIl
2

II
!

ellVIO 10

COil +odt:? It:?Ifrformt:?clOIl soore

ell /-It:?rves+ pt:?rt:?t:?vI5t:?r los Ilderes t:?

It:?s COIOIlI4.Sex+enores. It:?stju/ell+e oferlt:?: It:?UN5C sus

Les h/c/mos cOIl+rt:?ellos

ceSt:?rlt:?Ifrmedl4.-ft:?mell+e It:?s hos+tlldt:?des S/' -frt:?0'V~ot:?1l t:?rt:?reforzt:?r p defellSt:?S plt:?lle+t:?n4.s t

POlllt:?1lf'tfr

t:?

+odos

I
I

I I I

J. . . de 4tA70004 d StAscePHbleSJ FlqtAr-4S . ex-fr-em4. J J. .' b410 pr-es/on StAJes7 IOn v


I J

I l
I

los

crf"cUltAes hC-lC14fttAes+rC-lS ftC-lves... 'jC-l 1tAe eso ser

pOdrlC-l

10 UftlCO 1tAe los SC-llvC-lrC-l de IC-l

C-l ftl1.tAtlC-lCIOft. ;Se echC-lroft espec/e de C-l relr! PeftSC-lroft 1tAe erC-l tAftC-l "" d/seVlC-ldo de IC-l

+re+C-l1 tAft fC-llso desC-ls+re

pC-lrC-l eftjC-lVJC-lrlos (dC-ldC-l IC-l reptA+C-lcIOft

ONI1 reStAHC-l rC-lzoftC-lble 1tAe 10 peftsC-lseftJ. Proft+o

se d/eroft

de

brtAces

COft IC-l reC-llt"dC-lc!, de 13lt"ss.

+rC-lS preseftcI4r SupllcC-ls 1tAe es+o clC-ls,flcC-ldo desde

IC-l des+rtAccloft desde de

desesperC-ldC-lS

13It"SSi Wle+r~je IC-l CC-lpC-lc/dC-ld

IC-l debII17C-ldC-l AccrC-l. SC-lblC-lft

eS+C-lbC-lC-l eOftes de IC-l UNSC.

des+rtAc+lvC-l

Se C-lcC-lbC-lroftIC-ls nSC-lSi IC-lWleft+C-lrse.. 'jl soltAcloftes. eel


llCoveftC-lft+"

'jC-l solo

1tAedC-l

C-lhorC-l, eftcoft+rC-lr

hC-l restAeHo

de cIvil?

tAft

pltAWlC-lZO fttAes+rC-l jtAerrC-l No es tAft restAHC-ldo hC-l'j 1tAe d,sfrtA+C-lr por pe1tAevlt:ls
""

1tAe 'jo de

hC-lbrlC-l pero

C-lcep+C-ldO VoltAft+C-ln4Wleft+el

IC-ls vlc+on4S

1tAe seC-lft.

J
II1+eltj01CIt? 4.rhf/clt?/ +ermlhOS
SOil

3 de

m4.'10 de

252~

ltks+4."

'I

(l+OI1+4.)/j 4.mbos Ih4.proplt?dos.

4.bsokt+4.mel1+e

Do.

es (l+0I1+4."1COil UI1

CI hum4.110 eCfut't/4.IeI1+e de 2'10 (del11ro de sus o.re4.S de cOl1oc/m/el1+oJ. Y es+o S/h +el1er eJ1 cuel1+4. /4. de:Jr4.d4.c10I1 1ue se produce ell /OS coef!c/el1+es Ih+elec+U4./es de /OS s/s+em4.S OYJo.l1lCOS(l1ues+r4.S mel1+es hUm4.I14.S1 +4.rde 0 +empr4.1101 se de+er/or4.11 COil /4. ed4.d; pero IhC/USO /4. IA mo.s It+0I1+4.)/1 110 es S/' deS4.c+lv4.d4.1 sjue 4.cumu/4.l1do COil

'I s/h+e+tZ4.l1do d~os prec15I0I1J.


(l/A /15+4.)/ resu!f4.

4.tAl1 mo.s
es+e

el1J4.noso. R.esu!f4. mo.s 4.decU4.do comp4.r4.r +/po de Ih+elec+os COil CIC/OS es+el4.res l.ue COil sus pr/mos /tfja.~.os OYJo.I1ICOS:. .el1c~el1del1l se bnll4.11 COil, 7r4.11 !umll1osld4.d

'I

/ueyo

muerel1

4.p/4.s+4.dOS

por

SLA prOpl4

,JrC?VedC?d

0 desC?pC?recel1 CC?O-ft'C4

r().pldC?mel1-fe Ambos pero -ft'pos lC?s fA

COil LAI1C? erLApct'ol1 de fA

C?CLAmLAIC?11 C0I10ct'mt'el1+01
C? pC?rlt'r (tlsC?Hos

It's-fC?s +C?mbt'el1 C?LAmel1+C?11 LA S 11e,JC?r C? cOl1clLAst'ol1es de dC?+oS Il-rcomple+os 10,Jt'cos"l COmO los

cC?pC?cldC?d de

IIC?mC? eI

Dr. Fores-fer):
creC?-ftvldC?d.

1I-r-fwcI0I1

CLAC?l1do LAI1C? fA

~5-fC?

ell wfjecel reC?lt'zC? mo.s 1I-r+ercol1ext'ol1es ell SLA

mC?-fnz

l1eLArOI1C?~C?LAmel1-fC?
SLAS

cC?pC?cldC?des

C0,JI1I+IVC?S,. SLA ftl-rC?!

prect'pdC?

LClS 1'rt-fercof/ex/of/eS COf/-fI'rtUClf/1 dClf/dO IUJClr Cl doS resu/-fCldos pos/bles: ICl ef/OrWle def/sldCld de IClS cOf/eX/of/es CClUSCl f/Cl CClSCCldCl U de -frClf/sferef/cl4. CUO-f/-f/CCl rrevers/ble / (Uf/ (lcorloc/rcu/fo" ef/ lel1Ju~.ie IIClf/O) 1ue -ferWlI'rtCl por de+ef/er +OdClS IClS f'uf/clof/esl 0 ICl IA -fOWlCl WledldCls correc-flvCls ex-freWlCls ekWlI'rtCl cOf/eXloJ,es Wledl4.f/-fe Uf/Cl sobrecClrCfCl de vo/-f~ie preVef/-flvCl. Es-fo u/-f/WlO suele deseWlbocClr ef/ mClf/If'es-fClcIOf/es de persof/CllldCld Clf/oWlClIClsl es-fCldo IIClWlCldo (ldescof/-froICldo".
'I

Muerle

por

1'rt+eltjef/cl4.

Los s/s+eWlCls ks-fos de ICl.jef/erClCIOf/ Clc-fuClI -f/ef/ef/ Uf/Cl esperClf/ZCl de VldCl,., ledl4. kbre de W descof/-frol de Clpef/ClS Uf/OS ClVlOS. f.ie d/senCldo Uf/ f/uevo es-frCl-fo WlCl-fnCI4.1 COf/ cOf/ec-fores op-f1cos de Clcceso ClleCl-fono 1uel ef/ +eorlClI pued~ ClWlpll~r es-fe -f/eWlpo de VldClj pero f/O se ef/ 1ue WledldCl.~ Uf/Cl WlCl-fnz cOf/ec-fCldCl ClleCl-fona..Wlef/-fe -fClWlb/ef/ puede (ClI Wlef/OS ef/ IClS SlmUIClCIOf/eS) po-fef/cl4.r los efec-fos de correlClclOf/1 COWlO co~ie-furClS cerlerClS. 5/que hClb/ef/do Ilml+ClCIOf/eS l'rtheref/-fes ef/ eI d/seno (COWlO iCl f/eCeSldCld de Uf/ pCl+rOf/ cerebrClI hUWlClf/OpClrCl (lseWlbrClr" ICl WlCl-fnz 1'rtlcl4.lJ. EI -f/eWlpo de l'rtICI4.CIOf/ es Uf/ desp erdlc 10, '14 Clue ICl IA superCl es-fos ef/IClCes f/eur-of/Clles rud/mef/-fClnos des ClrrollCl SU
'I

p.-op,O sis-feW/4 SfApenoy: +. . /a po/anzac/on n Inves 'Ja~ lode .U l.!3P0/oJ/cas de plAs s


J

"' en de las rranS7 e... c/ so/dones .

Como +od~51 chOP Eh CtA~/1.tA/erC~50, /~5 IA //5+~5 er~h hece5~n45 p~r~ 1.tAe /05 re:/tA+~5 5PARTANII ptAd/er~h ,'nf,Hr~r5e COh exdo eh /~5 rede5 de /~5 CO/OhI45 ex+enore5... y /~5 hece51+~m05 mo..5 1.tAe htAhC~ p~r~ /tAch~r cOh+r~ e/ Coveh~h+ E/ v/ce~/m/r~h+e pro+ocO/05. ~tA+onz6 /~ prtAe6~ de ml$

cE5+Oj ~p~re~hdo vld~ COh hO vld~P cE5+Oj jtA.J~hdO ~ 5er DI05... 0 m~dreP 1.lAIzo..he 51do C~tA+/I/~d~por ~wfropomorf,$mo 5eh+/meh+~1.

e/

J
f.le -fell/do tAil ex/fo

II de d/c/embre

de 252'7

Itmd"t:?do t:?/ tASt:?r/OS

pro-foco/OS tlejcdes de el1-frt:?dt:?(COllocICJOS COmO PIE) pt:?rt:? t:?cceder t:? tAl1t:? StAbrtA-f!ftt:?110 esel1c/~/ (s/ ese -fermlfto restA!-ft:? s/C(tA/ert:? t:?pkct:?b/e) de tAil s/s-femt:? covel1t:?l1-f(pt:?rt:? ob-fel1er mo.s ,ftformt:?c,ol1, COI1StA!-ft:?r eI -frt:?b~io del

Dr. f.lt:?rdt sobre

eI jtAt:?l1-fe

esctAdo de /os Jt:?ckt:?/). Por desjrt:?c/~, es-fe proced1m/el1-fo t:?celert:? e/ efec-fo de Ift-fercol1exlol1 -fermlftt:?/ de m/s IA. Jerrod cree -feller tAl1t:? SO/tACIOIl. COil It:? mo.X,mt:?

SOt escep-f/ct:? t ct:?tA-felt:? No podemos

procedo

desperd/c/~r

I1tAes-frt:?SIA ell

medlCJt:?s desespert:?dt:?S.

,
I
0 /

'~l-:

1
SClber dOllde es+o...

'7 de Clbnl de 2530

A veces, ICl ClUSO,CI4de dCl+OSes UIl dCl+O.

Melldez es+o.. IhCOmUIlICCldo.NCld'-epClrece

No suelo COIlf',4r ell IClIh+WCIOIl,pero es+o Clpes+Cl mo..s 1ue los puros Debo sejwr 5wee+ t~.),/;'4mdel jefe.

mOIlI+or'-zCllldo ICl Sd-UClCIOIl.

LCl seccloll

3 esTo. uSCllldo UIlCl fA propl4 ell TClreClS de VtjtlClllCI4 el IOTe de SUS recursos. eSTCl fA eSTClbClellTre

de IlUevClJellerClclOIl 7' de prOTecc/OIl ProbClblemellTe (lmlslolles

1.ue e/ v/ceCllm/t--"ClIlTe hClblCl _re1.lAIsCldo pClrCl secreTClS de mo..X/mCl /mporlClllcI4". UIlCl de eSTClS mlSlolles debe Cl ICl ONf de ml, 7'Cl 1.ue SUS se veil ClcT,vCldClS ml' formCl de de red, EVldellTemellTe, de proTeJer medldClS por mls

cOIlTn::lIhTruS/oll cOdtjos

TecleClr e Ihcluso PodrlCl IhTorfClr perderlCl

m,' hue/ICl VOCCl! echClr Ull V/STClZO. Pero me deTecTClrlClIl.


b

e/ T/empo,

AhorCl me p/CCl ICl CUrtOSldCld

II

VqnOS precursores de mee;'orqs SPARTAN/! hq/1 sldo e/1v/qdoS q los Iqborq-fonos de Iq secclo/1 1 Anel
3 de

Iq ONI e/1 A(yolt'sl Mend/q/1

~Es+o../1 replt'cq/1dO ml - pr0,Jr"qmq

SPARTAN-II SIIJ m/ +u+elq? ~Qtk. EST!\N I-IACIENDO cON MI TRAf3AJO? No e/1-fte/1de/1 Iqs /mplt'cqclo/1esI-Ie rqs+reqdo 11 1ue 10 sepq/ Los cq/1dldq+os prese/1+qrse pqrece +odos m/s (\cqbos sueHos"

/11'n,JU/10 sldo reu-ftlt'zqdo_ hq rehqb/!J:fqdoS volvero../1 q q/1+e U/1 comd-e; /10 +le/1e

de/1+ro de poco

1ue 10 1ue es+o.. ocurne/1do

/1qdq 1ue ver CO/1e//osMq/1lobrqr +q/1 lee/os de m/ qlcq/1ce (1 de Iq pro+eccIO/1 del v/ceqlm/rq/1+e) pqrq es peljroso

ml, Tel1,J0 e/1emjos

1ue d/sfru+qrlq/1

v/e/1dome qcuSqdq de esp,o/1~ie 0 de cuql1lA1er o+rq fjurq IlJve/1+qdq e/1 eI (\re,Jlqme/1+o mtldqr de emev::;e/1c/cl'l pqrq cubnr10 1ue hqcemos,

se,Juro 1ue esperq/1 1ue cese e/1 m/ empeno pqrq qSl pro+e,Jer ml - pqpel e/1 Iq ONl Me subes+/mq/1. No ple/1so des/s+/..-.

LCIS fA de 3(A. jei1erClcIOi1

cOrlCli1 ei1IC1Ces pClrCl evd-Clr

i1euroi1C1les de mCli1erCl prevewf!vCl

su fClse +erm/i1C1!
LCI ClcelerClCloi1 ei1 eI corle denvCl elecc/oi1es de ei1lC1ces ei1 mClICls ClI eI~1lr ICls fA

1ue ei1IC1CescorlClr;

es dec/t',

se obseSIOi1C1i1 de
+ClI mCli1erCl COi1 su supervlvei1c,i:? -ferm/i1C1i1 por CUCli1do eres +ei1er 1ue Clu+odes+rwrse. puro lit+elec+o/

c1ue

se s/ei1+e ClI

1ue des+rwr

10 1ue +e hCl IlevCldo +odCl

ICI VldCl creClr? PClrClpCllli:?r es+e comporlClm/ei1+o de corle des ei1-frei1Cldo/ he deS-ClrrollCldo Ui1C1 i1uevCl Clr1wrec+urCl +eoncCl COi1 +res fA d/spues+Cls ei1 pClrClieio. TodCls iCls dec/sloi1es deben).i1 +omqrse por mCl'jorICl. 51" Ui1C1 se Clbs+/ei1e/ eI empCl+e se ClI ClZClr. ] AlAh +eltJ0 1.lAepOherme al dla ~Oh los /l1formes de persol1al,dades al1/dadas el1 fA de l-Iarves+ prev/os al desas+re. resuelve

AUI11ue es+o puedt:? reduc/r

It:?velocldt:?d :;el1ert:?1,

COI1-Ao el1 1ue eI +no de IA descol1voluc/ol1e 1 d/vldt:? los t:?!Jon+mos pt:?rt:? compel1st:?r. Tt:?mb,el1 ht:?1 UI1I:? proDt:?btlldt:?d relt:?hvt:?mel1+e t:?/-ft:? de 1ue esos 'Vus+es pud/ert:?11 11~t:?r t:? t:?celert:?r It:? velocldt:?d de procest:?m/el1+o. Lt:?s dec/s/ol1es por cOl1sel1So se t:?plt"ct:?rlt:?11 es+nc+t:?mel1+e +t:?mb,el1 t:? It:?cret:?clol1 de el1lt:?ces, pt:?rt:? fOYJ4.r UI1t:? red l1eurol1t:?1 1;"lc1ClI supenor.
e! t:?umel1+o el1 It:?espert:?l1zt:? de

descol1oce, recret:?r

1t:? 1ue

vldt:? del +no It:?s s/mult:?clol1es 110 puedel1 I;" VIVO.


fA

se

It:?s 1;"+eltjeI1CIClSt:?rhf'tc'Clles

las o-fy-aS . v./-far- es-fo a r-adab1e. Debo oc -feYl1a a:J -fe WI r-ec/SaYl1e 11

NO es

-----J

c.C)ue o-fr4S -fr'-uflv/r4-fo

c4r4c-ferls-f/C4S de IA? -feonco.

pOdrl4f1

SUYJ/r de Ufl

[:s-fo es pur4""1efl-fe ""1lld-4res esfuerzo TellJo IA

Ac-fU41mefl-fe, los

u-fd/Z4f1 -fOd4S 14s IA l/s-f4s efl eI de :!uerr4.


4

""1/ d'-spOS1CtOfl... pero

solo

'Ires. 4

J.le -fo""14do 14 ""1edtd4 c4u-fel4r /os C4f1dtd4-fOS 41 hospd4/ pro-fec-for4 COfl ellos.

de -fr4s/4d4r 54f1derSOfl,

pnv4do

efl f3e-f4 J.ltdn;"VI. Me s'-efl-fo espeCt41""1efl-fe

c.P4r4f10t4? c.Pr4,j""14-f/s""1o?

r
poco s/ho.

25

de d/c/embre

de 253</

LCl creClCIOI1 de lidercol1eX/ol1es

110 es eI problemCli

10 1ue CClUSCl COIClPSO el de ICl fUl1c,ol1 de Ol1dCl es eI Clumel1+o ell ICl del1SldCld de los ell IClCes. I-ICl'j mu'j

cY S/' eI espClclo 110 fuerCl

UI1ClIt"m/fClcIOI1? Slit

IUJClr Cl dudClSI ICl cClI1+ldCld de cOl1eX/~l1es d/spol1loles crecerlCl de formCl jeOme+ncCl. I-Ie l{us+rCldo es+o pClrCl eI Dr. Fores+er
m().s

medl4.l1+e

UI1ClX 2D (COil </ el1lClces) 'j lu~o (cOil ~)/ e+c./ COil cCldCl vez

COil UI1 boce+o 3D h/perd/mel1s,0I1es.

DjO

1ue erCl

llUI1

+ClI1+0 fClI1+ClS'OSO".

~+ X+
'7

z.

D@

Lo 1.ue el bueh ires d/W/ehs/ohes

doc-foy-

hO sUpO

CC?p-fC?yes
C?

cruel C?uh1.ue hOsOfrOs -fefrC?d1mehs/ohC?1,

es-fC?W/os It'n1l7C?dos

eh huesfrO hC?t OfrO

espC?c/o-f/eW/po espC?c,o C?b/er-fo


C?

IC?

exploY-C?C10h: e/ desl/espC?clo. UhC?hC?ve desl/espC?c,C?1 debe dlmehSIOhes coW/ple-fo -feoY-lC? de de supenoy-es. sey- ehvueH-C? eh IC?s ese IC? poy-

Uh CC?W/po CUo.h-f/CO PC?Y-C? llcolC?y-sell ehfre PeY-01 fuey-C? de py-ed/cho CC?W/POIpOdY-lC? C?ccedey- C?I espC?clo-f/eW/po
II dlmehslohes

poy-

cuey-dC?s clo.s/cC? (C?!.JO1.ue dudol

OfrC? pC?rle). LC? expenmeh-fC?cIOh supey-dlmehslohC?1 peY-W/17C?soby-evlvlr by-u-fo. C?c-fuC?1oby-e s eh es-fe espC?clo s/ehdo C?!.Jo-feonco eh
J

cuC?l1.w'er C?suh-fo exo-f/co se:/wro.

hC?s-fC? 1.ue se IftVeh-fe UhC?-fecholo.:iC? 1.ue eh e/ desl/espC?c,o


p
Co 0$1 1

b lidad de
r-em o -fa'? .

cOtl$-fr-tACC10tl

LC?s C?pllcC?cIOhes py-o.C-fICC?s t~ IC?-fecholoJ"C? hecesC?nc?' pOdnC?h C?pC?y-ecer. IA eh e/ des//espC?clo,.. tllmdC?dC?s'? iVe/oc/dC?des supey-IuW/1hICC?s'? iQue i1h-fey-coheXIOhes hO podnC?h CC?sl -fC?y-dC?ydecC?dC?s 0 stjlos eh

de py-ocesC?W//eh-fo hC?cey-'?

if:s-fC?W/os py-epC?y-C?dos PC?Y-C?so'? e

Ccurqc-ferlSTtCqs del-

-MJOLNIR. Mk. IV

Cq:::~rOI

qm6Ieh-fql.\ "\

- VI$or de dq-fos. - cPqhel so/m--? R.eclclqdor de qlre - Escudo.

fT?
!
de

flex/611/dqd.

EI -forso J1rq-fono supenor se cOhec-fq cOh Iq qrmqdurq de Iq pqr-fe ,i,fenor del q6domeh vleh-fre. t del

QIAIZo.. hqtq 1.ue reevqluqr cuqhdo qpqreZCqh hUeVqs -fecholoJ1qs t It"mtTqCIOheSI ;espec/ctlmeh-fe s/ se resuelve pro61emq de Iq hO Ii,s-frumeh-fqlldqd del COVehqh-f!

eI

tl1 /C/ reul1lol1 de presupues+ol recorde C// vlceC//m'-rC/l1+e 1.ue /C/s meciorC/s COI1+Il-tuC/s SOI1 UI1C/pC/rle 11-t+Cf:jrC// del s/s+emC/ MJOL.NIR cOmO esfuerzo p'-ol1ero d'-r(jldo C/ /C/ rup+urC/ de bC/rrerC/s +ecl1%:tcC/s (UI1C/ftlosoAC/ el1 /C/ 1.ue 'jo crelC/ 1.ue es+().bC/mos de C/cuerdo) Me dj'erol1 1.ue 'jC/ 110 es pos'-b/e. C/horC/ l1ecesdC/11 UI1 s/s+emC/ de Jel1erc/clol1es 0lMC/rK") pC/rC/ 'j sent?r eI pro'jec+o

L.os mtl':fC/res

s/'mp/,ftcC/dO cC/+e<"j0nzC/r, pnonzC/r

co;:'odc:mel1fe el1 los pre;upues+os de cC/dC/ C/VlOf'tscC/! Acep+C/re es+C/ llsoltcdud" pC/rC/ C//tfj'clr C/ /os cOI1+C/b/es de ml 'j de mI' +rC/b~iol pero eS+~11 /oco~~ S/' plel1Sc/11 1.ue v~'j C/ esperC/r C/ UI1C/111110Vc/CI0I1 pC/rC/ 1.ue el1c~e el1 sus cC//el1dC/nos. Rec'-blro..l1 sus preclosc/s jel1erc/clol1es de C/rmC/durC/s sobre e/ pC/pel, ~ . .. . . pero mt5 5pmrfC/11 ob-tel1dr().11 10 mtfj0r 1.ue
/.

puedC/

dC/r/es.

Recol1ozco 1ue es+o'j +rC/b~'cll1dO COI1 ,'mped,'mel1+os S/s+emlcos1 'j es+C/ es m'modu/C/nzc/c,ol1 prell'mIl-tC/r de /C/s mtfj0rC/s MJOL.NIR (pos+enores C/ /C/Jel1erc/clol1 MC/rK II~ clC/roJ. ts+C/s el1+rC/dC/s puedel1 'jl probC/blemel1+el sero..l1 mod,ficC/dC/s 0 recol1fljurC/dC/s el1 fUl1c,ol1 del +Iempol del presupues+o 0 de cuC/l1.wer 0+rC/ It'mdC/c,ol1 1.ue sur:;'cl:

S/s+eJ?14 de supeyv/vel1c/4 Cl1eYJI4 de fus/ol1 respec+o 4 /4

es+o..l1d4r el1 e/ V4CIO.

es+o..l1d4r (J?1tJor4 crl+/c4

el1eYJI4 de fts/OI1J.

P41.ue+e sel1soni:l./ COI1r4d4r.

[M4rK V ]
Cs+r~o de s,mbtC:d,c4.

Tec110/0j14S de OCU!+4C/0I1P4S/V4; 4C+/V4 el1 CU411+0se4 pos/b/e. S/s+eJ?14 J?1ed/o4J?1b/el1+4/ e V4CIO+0+41. d CI1eYJI4 de fus/ol1 sobrec4YJ4)/ J?1tJor4d4 (COI1c4p4c,d4d de

1.ue perJ?1de ..

S/s+eJ?14 COI1J?14+eni:l./ PZ de 30< jel1er4C/0I1 (J?14tOr fuerz4 t J?1el10r h"eJ?1po de re4cc/0I1J. J?1tJor4dO t -

P41.ue+e sel1soni:l./ COI1r4d4r sejtAtm/"eI1+o COI1pOC4 /uz.

cqfe, !3eh/ese
Jlmes
/800 @

ver J. G.
LOllJdlAd

UN5C

de ene("J~a("k. V'1 .f:Sc~do a("a eJ de q~e C.posible ~("~ebas inicia~es NO Vta~ofofipOS los p eft'caces. f~e("an

0/.0<t.35

Giro I/bre p4n:t c4beZ41cuello.

M/c

rofo

110

UI11d4d

ex-ferl1o.

de cOl1-fro1 4mb/el1-f41.

4-IuecoSmo.S Jr411des p4r4 los br4Z0S

Ide4S: cCol14rl cuellol pro-fecclol1'? cTr~je COI14rl1eS p4r4 m4'jor comodld4d'?

[M4rk -

v/11

5'-s-fem4 de OCUff4CI0l14c-fIV4. TecI10lojl4 med'-04mb'-el1-f41de I1UeV4 jel1er4cI0I1. Pos'-bles -fec11010j14S COVeI1411-f: escudo de el1eYJI4, s,-s-fem4 de el1eYJI4 de pl4sm4 'h-fejr4dO, p41ue-fe de 4,/ud4 de jr4ved4d cerO '/ 4rm4mewfo jr4v/fol1lco (-fodo por de-fermlh4r). P41ue-fes med'-(>4mb'-el1-f4Iesmodul4res Ih+erc4mbl4bles el1 4CCI0I1.
C4p4S

de escudos 411-f'-pI4sm4 mtf:;'or4dos-

II1,/ec-for de b'-oespum4 (cu4l1do f';h41lcel1 los el1S4,/os C/II1ICOS COI1hum4110s). P41ue-fes sel1soni:l!es COI1r4d4r, -fermlco '/ de mov'-m'-el1-fo. 5'-s-fem4s COI1m4-fen41 PZ I1UeV4 jel1er4C10I1seju'-m,-el1-fo

ft4rk -

VII)

Tec11010.:i4 hlbnC!4 pI4sm4-fus/ol1 de I1UeV4 jel1er4c1ol1. - 5,-s-fem4s de IhSerCIOI1 4-fmosfenc4. C4p4cIC!4d de deS/hserclol1 des/;"esp4c,41. Pro-focolos de +r4l1sferel1Cl4 de IA 4C+IVOS_ Molde4do l'-md-4do del escudo de el1eYJI4 (soI4p4m,-el1-fos p4rcI41es, superf';c,-es 4erod,ho..m,c4s, e-fc.J. T4mb,-el1he el1-frej4dO 41 vlce4Im'-r411-fe (-fr4S su sollcd-ud) 14S N V4n4CI0l1es MJOLNII2.ex'-s-fel1-fes.

~ ZOha de /os hombros , ma'j0n ampka pro-fecc/Oh. . QIAIZo.na;la 1IAe rev/sar II /os so/apam/eh-fos a/ mOverse /Ibremeh-fe. Forma oryo.n/ca hO

hecesana.

"

/'
)J('

La pleza ehceva a/ ras en /a armadlAra de /a par-fe SlApenor del brazo.

!'1on-fev

SlApenor

La armadlAra del codo es-fo. ar-f/cIA/ada: /a par-fe SlApenor ;I /a ,trfer/or encev4h a/ es-f/rar eI brazo para /mped,r SIA h/perex-fehs/on a hO ser 1IAe se IA-fll/ce IAha flAerza slAf',c/"e.n-fe comO para des-frlAlr fa armadlAra.

P0l1er5e

el1 COI1-r4.c-ro COI1

Dr. 'Ylh-Flh-rO.
cC5 P051ble cDe54.rrOaO Ihve5-rtj4.C10I1 14. 114.l1ofr4.blc4.cl l1? e54. ~l1e4. de el1 TdlA5?

{2.4.t1J0 de 4.declA4.do de flAeJo


4.

mov1ml"eI1-r05 p4.r4. 4.rm4.5

comb4.-re

ClAerpo

pro-recc/OI1

ClAerpo: 1-4. prev1el1e. 14. de

Y/ipere!-reI1S/011 /4. mlAV1eC4..

1-4 clit+IAr-4 de Iro Itbr-e se C0l1eC+4 4 14 4r-m4dlAr-4 de 14 p4r-+e slApenordel +or-so.

1-4 pl411Ch4 del 4bdomel1 'hfenor15e cOl1ec+,u P4r-4 per-md/r,hcllh4r- 14 p4r-+e slApenordel +or-so. c01wl14 cO eC+4d4 4 14 4r-m4dlAr-4 de 14 4r-+en"tl femor-41.

1-4 flAI1d4 P4r-4 el 4r-m4 de s77IAnd4d 4dm/l-e C4S/' +Od4S 14s p,s,+014s de
UN5C.

14

LoS cO//4res

cOIt-rt'eltell

dos seccloltes p4r4 /4 4rm4dur4 del mus/o.

l2.odtl/er4S 4sejur4d4S /4dos.


4

/os

r
Suel4S de de jrosor.

VltOS S4COS pt'ezoelec-rncos reforz4dos 4SejUr41t eI -robll/o 'I /4 p4rfe ,i-tfenor

de

/4 pt'erlt4 p4r4 eV!+4r /eSloltes 4/ S4H4r jr4ltdes 4Hur4S.

Perlto de clerre de /4 coberTur4 de /4 .4rTICU/4CIOIt del pie.


/5

mm

NO (if) cOl1ex/ol1e$
f'$/Cq$f elec-frol1fCq$ efT-fre

7' rqdfCl.c+'ilq$
de llcol1-fro/"

/0$ W/ecql1t$W/O$

7' de

dt$pqro.

[ I-Ie v-eclbldo
tl1

22 de

110v/eWlbv-e de

2535

\.

los hcdlt:?ZjoS secv-e-fos

de l-IellchecK.

UI1 v-ec/el1-fe el1fv-el1-ft:?Wl/ell-fo ell eI V-t:?C/WlO de t:?s-fev-oldes de Il1dv-t:?/UI1 -ft:?1-fel1/el1-fe l-IellchecK UI1 t:?/jo de t:?V-Wlt:?S dlvev-sos '/ t:?rleft:?c-fos

ob-fuvo

Covel1t:?l1+ UI1 fv-t:?l1co-f/v-t:?dovde It:? UN5C t:?cerlo ell UI1 pv-o,/ec-fl! de plt:?SWlt:?1t:?l1zt:?do pov- eI Covel1t:?l1+ tse t:?forlul1t:?do d/spt:?v-o h/zo de-fol1t:?vIt:? WlUI1ICIOIl '/ desrru,/o -fodt:? It:? Wlt:?-fen4 0\jo..I1ICt:? ell UI1 v-t:?d/o de 10 Wlerros. l-Iel1check. ob-fuvo UI1 PelICt:?11 lIello de Wlt:?-fen41

t:?11-fesde 1.ue Ilejt:?sell los v-efuev-zos el1eWl~10s (Wluno pos-fenov-Wlel1-fe pov el1vel1el1t:?Wl/ewfo v-t:?dI4c-flvo). 5u t:?v-Wlt:?Wlell-fo es t:?soWlbv-oso. No ht:?'/ l""s-fv-uWlel1-ft:?lldt:?d N'''''JuIlO de los cOl1rroles o ..jt:?-ftllos de It:? ' supe.,-fic/e se cOl1ec-ft:? de fOV-Wlt:?v-ecol1oc/6Ie COil los Wlect:?I1I$WlOS1""-fev-l1os.

tS Wlo..SI 10 de llWlect:?I1I$WlOS1""-fev-l1os" es UI1t:?Wlev-t:?co"!je-fuv-t:?/ '/t:? 1.ue 10 tAl1lCO 1.ue heWlos el1col1-fv-t:?do del1-fv-o de It:?s t:?V-Wlt:?S SOil
cOWlpol1el1-fes 1.ue 111' S/1.u/ert:? ell-felldeWlos. ts-fos eleWlell-fos SOil Impel1errt:?bles t:? l1uesrros esco..l1ev-es 71 t:?1pel1errt:?v-los ASlct:?Wlell-fe, eI cOI1-fel1ldo se t:?u-fodesrru,/e (jell Wluchos ct:?Sos/ de fOV-Wlt:?vlo!eI1-ft:?!).

cComo

COrr5+ruterr /Cl5 e5pec/e5

del

CoverrClfd de err 5U

e5+05 d/5p05iftv05'?

cPor 1ue rrO hClt rCl5+r05 err+errCld05

/05 d/5eV105 de prOducclorr

Clrcfw+ec+urCl'? Lo /OJ/CO 5erlCl +errer pero rrO e5 Cl51. No hClt rr/' rCl5+ro.

Clcce50 Cl

e5-fCl 'l,fOrmClC,Orr, cOmO err rrue5+rCl5 mo.1Wl,Cl51

Mo.5 de5cOrrcerlClrr+e +od05 50m05

Clc.Arr /Cl rrCl+urCl/ezCl e5

m/5mCl de 5U5 herrClm/err+Cl5. Aurr1ue cOrr5c/err+e5 de 5U CClPClCldCld Cl rr/ve/ p/Clrre+Clno, JrClrr pClrle COrr urr prop051+O de5+ruc+lvCl

de 5U +ecrrO/OJIClClrmClmerr+15+/cClpClrece 5umClmerr+e pO/Clr/zCldCl, pero urr,forme. LCl5 ClrmCl5 CoverrClrr+ 50rr 5Cl/v~emerr+e Clrr/1w!CldorCl5 t Cl rrue5+r05 pClrece /jerClmerr+e 'l,fenOre5 de5Clrrol!CldCl e1wVCl/err+e5 bCl/15+tc05. CCl51' pClrCl o+ro prop051+O.

1ue 5U +ecrrO/OJIClfue

orjII,Cl/merr+e

DCfj'qrrdOCl urr /Cldo e5+Cl5 C05Cl5, /Cl cOrrc/u5/0rr Il,med/Cl+Cl e5 ObV/Clt podem05 de5Cl/err+CldorCl: rrO replt"cClr 5U +ecrr%J1Cl.

1
Leol1cw"d del Dr. Giliesp/el Foy-es-feYi IJ?1py-es/ol1c/l1-fe. /-Ie hecho obseyvC/y-e UI1 escudo UI1 juey-y-ey-o 1ue

10 de eneno de 253.. de pOSjy-C/dO es-fo.

UI1 es-fud/cude COl1stjwo

desc,fy-C/y-

10 -fy-C/slC/del1 C/ R.eC/ch. Lo

C/-fel1-fC/J?1el1-fe. de el1er:;,C/ fue de -f/po hC/IIC/do el1

k.tj~yC/y- (col1oc,do

colo1wc?!J?1el1-fe 'hC/PY-0p'4do; C/

C0J?10 JC/CKC/I, o-fy-o -feY-J?1lhO


J?11

J?1e pC/y-ecel1 p4jc~y-osJ. solo

fI hC/IIC/Zjo -fC/J?1POCOey-C/ l1C/dC/ stjl1l'ftcC/-ftvo...


1ue v/s-fo. sldo los es-fe d/spos/ftvo de escudo J?1o.s C/11-ftjUO 1ue cuC/11wer debldo o-fy-o 1ue

pC/y-eclc/ J?1ucho hub/eY-C/J?1os hC/ UI1C/ /so-fopos

De J?1oJ?1el1-f01 eI C/l1o.//S/S de py-obleJ?1o..-f,c01

C/ IC/ 11C/-fuy-C/lezC/de su edC/d PY-OI1-fo.

J?1C/-fen4Ies, pey-o

debeY-Ic/J?1os ob-fel1ey-

IdeC/ J?1ucho J?1o..s clC/y-C/ soby-e Lo J?1o.s /J?1porlC/l1-fe es 1ue

110 es -fo-fC/IJ?1el1-fe de sus el1-fY-esj'os

110 Ihs-fy-uJ?1el1-fC/I.. UI1c/ pC/rle /110 es-fC/bC/ seilC/dC/. /-IeJ?1os C/py-el1d,do IhlcI41es

J?1uchC/s cosC/s.

LC/s py-uebC/s de

c0I1"ftrJ?1C/111uel

COI1 UI1C/ fuel1-fe y-epllcc/y-

el1e\Jlc/ jtjC/l1-fescC/1 J?1C/I1-fel1ey- e1uenos p

podeJ?1os escudos

'I

supey-f,c,4Ies.

-\

/0 de ehe,-o de 253"

Le0l14rd Gtllesp/e, UI1es+udll:?l1+e de pOSjr4dO del Dr. Fores+e., cOl1sjwo desc,fr4r es+o. Impres/0I1411+e. I-Ie hecho 1.ue 10 +r4s/4del1 observ4re. 4+el1+4mel1+e.
4

l2.e4ch. Lo

UI1escudo de el1er:!14 fue h4114do el1 UI1 juerrero de +/po Kj~Y4r (col1oc,do col01.wl:?lmel1+ecOmO J4CK41, o+ro +e.rmliJo liJ4prOpll:?dO;4 ml me p4reCel1 p4J~rosJ. EI h4114ZjO +4mpoco er4 114d4 Sjl1l'ftC4+IVO...solo 1.ue es+e d/spos':f,vo de escudo p4recI4 mucho mo.s 411+juo 1.ue cU411.wer o+ro 1.ue hub,er4mOS v/s+o. De momel1+o, eI 41161/5/5 de /so+opos h4 sldo problemo.-hco, debldo 4 14 114+ur41eZ4de 105 m4+enl:?les, pero deberl4mos ob+el1er Ul14 Ide4 mucho mo.s cl4r4 sobre su ed4d prol1+o. Lo mo.s Imporl411+e es 1.ue 110 es +0+4Imel1+e 110 liJs+rumel1+41.. UI14p4rle de sus el1+resiJ'os /1107 eS+4b4 Sel14d4. I-Iemos 4prel1dldo mUCh4S COS4S. L4S prueb4S liJlcll:?lesC0I1f'trm4111.ue, COI1Ul14 fuel1+e de el1er:!14jj411+esc4, podemos repllc4r 'I m411+el1er pe1.uenos escudos superf'tc1l:?les.

Obvt'4W/efl+e, es+o eW/de IAfl esclAdo E~. EI eCjIAt'poeSC4fle4 W/t'fllAcloS4W/efl.fe los W/t'crode+41Ies. 5ejIAro 1.lAe h4bro.. 4!JlAfl4 sorpreS4.

~M4f1j4/C?)~i1e+e/FlAefl+e '!e 4/,"W/efl+4clofl (,i-nPOr+4fl+IS1w/4 dlAd4 sobre eS+4 COS4). cOW/o reclbe efla::;'4

Dt"re.CCIOh de.! CeV?1pO

P0-fe.hct"CldOr

ModulCldor

de. fre.cue.hct"Cl de.!

I\.J

G .I\.J

posproce.SCldor. :s dlftcll COhOce.r su f'ti-,. QUe.dCl pe.hdle.h-fe. e.! Clho..It'St'Sshlf-f-FFTX+ClI de.sde. ~ f3e.+Cl 3. FtI+ro de. Se.V1Clle.s(:?)

~ ~~ ~ ~ ~ Q.
()

Dt"Sposdivo

e.hSCl1?16/Cldo Ii-, sdu.

----..

51J, embcwJol hlAeS+rO prOdlAc/r eso Perol Debo ser por fC?vor.

lC?s mC?+emo.-hcC?s hO jlAeJC?h NI'nJlAhC? hC?Ve cW+IAC?1 lAede p Iffjos IC? ehet':/iC? hecesC?nt? sobre IAh esclAdo +odo

C?

hI' de

pC?rC? mC?h+eher

IC? cC?blJ,C?j I '

hO hC?blC?r de

el CC?SCO,

~pC?rC? MJOLNI/2.? hC?cerme COh es+e C?rlefC?c+o, PodrlC?

IC? oporllAh/dC?d

1IAe Ilevo

blASCC?hdo +C?h+O

+I'empo,

5\mbo1o eleva do bnJlal1fe el1c/ma de la parle cel1fr-al del e'fwpo,

\\25 k.41mlt4 '/ '/0 hemos POdrt4 ser 1A/14sene

de m4,/0 desclfr4do

de 2537 \ 10 1.lAe

de r4tCeS de 1A/1 e/1 SIA lls/sTem4 Ih4propli:ldoJ. p4rece

meT4lel1jlA'Ve del COVe/14/1-f... leme/1TOS 1.lAe C T4mb/e/1 se m4/1lfteST4/1 0per4TIVo" Cmple4r (oTro Term//10

eST4 IOj/C4 s/mbolt"c4

c0/1Tn::?rresT4r eI efecTo

de IhTerCO/1ex/o/1

4celen::?d4 de. /1lAeSTr4S IA AV4/1Z4mOS de form4 le/1T4, pero SejlAr4.

~~

"'IV ~

t:-. ~

L! [::1 <;1~ 11
"Imp .
~ c=:::::J
.-:::::::ll> 4J:::;::-

orla
J

fa '?

on01

-rae/on.

I'8
iLo Olcowfre.! Ahor4 de ml' NUeVO dla.no QwZo. meZC/4r el1c/A4derI14r/o

de m4rzo

de 25i'3

-fel1dre. 1./Ae -fr4I1scnb/r


4

-fOd4S /4S 110-f4S

e.s-fe", 'I vo/ver 4

p4peles -fodo

res/AHe -fer4pe./A-f!co,

1.wZo. 110, m/A'I ef,c4z de /4 red, lh,d/scre-f4s 1./Ae res/AHe es-fe

pt/2.0, por

C/A4derl10 p4r4 4/~j4d4S m/r4d4S

m411-fel1er m/s 110-f4S debo pro-feJer/o //ev4r/o de cOl1mtjo el1 COI1 mel10s 4V411Z4d4S

-fecl10/OJ1C 4mel1-fe ", No podre. s/empre p4S4ro. 'I, cOl1oc,el1dome,

seJ/Aro 1./Ae el1-ferr4do f34s-f4rl4

/4 m/-f4d
del

del -f/empo /4bor4-fono,

4(}tAl1 nh,col1
/mp/411-f4r pero, ver
4

/A114 pe1./AeV14-f/r4

de exp/os/Vo
4

114110Cel10 el1 eI clerre por

'I el1/4Z4r/o

m/ ADN de

m/Acho 1.iAe me J/As-fe /4 ,de4 prob4b/emel1-fe iAse 4(}0

4(}iA110 de m/s siAperv/sores

S/h, iAl1p4r mo.s S/A-f,1.

de de dos,

12/

de ",,,.--zo de

2~

M/ exper/meh-fo de corlew porc/Ohes de lAhCl IA de SlA es-frCl-fo mCl-fnc/C11 (lV/YO" 'I IlA~10 re/h-feyrcw los dCl-fOS 'I ICls cOheX/ohes nCl sClI/do cl ICl perfeCC,oh. Es-f0'l prOflAhdClmeh-fe No hlAbo h/hJUh llcorle" ClI/Y/C1dCl. kferClI; eh
SlA

IlAYClt,

se yehero

lAhCl COP/C1de ICl flAhC/Oh de OhdCl complAes-fCl med/C1h-fe lAhCl-fecholoYICl de cl ICl empleCldCl eh e/

escClheCldo helArohClI s/m/fClr sembrCldo /"n/c/C11 de ICl IA. Es-fe PCl-froh flAe -frClhsfendo

cl lAhCl mCl-fnz

V/Y:Jeh/ eh ICl 1.lAe se ob-flAv/eroh hlAeVOS dCl-fOS 'I se reCli/zClroh hlAeVClScOhex/ohes. Pero ICl CllA-feh-fJcCl"nhOVClCIOhes COmO l

se

rel"n-feyro pos-fenormeh-fe ICl porc/Oh de ICl IA sepClrCldCl COh e/ es-frCl-fo de ICl IA mCldre. Los repe-fldores op-f1cos mClh-f/eheh e/ vCllor de

ICls flAhC,ohes de ohdCl de ICl froh-ferCl cl cero deh-fro de ICl IA onjl"nClI, pero NO de formCl l"ndei'J"nldCl. RecOm/ehdo SlApenor cl 8 dIClS. corlCldClS de
SlA

lAhCl sepClrClclOh

hO

COhseClAeh-femeh-fe/ ICls porc/Ohes

lAhCl IA plAedeh Clprehder 'I evollAclohClr por ClAeh-fCl.Es-fos hlAeVOS cOhOc/m/eh-fos plAedeh reClbsorbldos proyehdorCl. pos-fenormeh-fe por

ser

ICl mCl-fnz

StjtAe s/el1do tAil proced'm/ewfo expenmel1+t:l!

ALTAMENTE

VOl t:l mt:lrct:lr/o COmO NO AUTOR.lZADO ht:ls+t:l CltAevt:l/ore cwdt:ldOst:lmel1+e /t:lS rt:lmlftct:lclol1es t:l 1t:lr,JOp/t:lzo.

V4n4S es-fr4-fe:j!4S CO;J-!r4IhSIAr:;eilCI4eil


CIA'jo deS4rroilo reclArsos 14 seCCIOil 3 h4bi4 j4S-f4dO 14 ilO h4il COilSejlAldo ile~-fr4It'z4r

4n1eil4Z4 Coveil4il+ SPARTAN-III MJOLNIRI GUNGNIRI CONSEQUENC~f3RAVADOI 4si C0n10 -feciloloji4S jeiler4cloil. )/ lAil4 n1o.s1 desclAb/er-f4 tlej41es de eil-fr4d4 p/r4-fe4r 14S redes h0'j: los pro-focolos de CIOil4CIOil 'j de IA de illAeV4 No-f4bles excepc/oiles:

(:lPIE") IAs4dos p4r4 de los IhslAr:;eil-fes del 4il-fenOrn1eil-fe.

h4il desclfr4do

lAil4 n1lhuSClA14 porc/oil

s/s-fen14 J4CK41 n1eilclOil4do

lEs-fo den1lAes-fr4 1IAe illh.JlAil4 pe1lAeV14 jeill411d4d 1IAed4 eil el olvldo! ded/1lAe -fodo
4
SIA

l-Ie hecho 1IAe Jerrod -f/en1po de c;jeclAcloil n1e-fodos p/r4-fe4r 4!.JO n1o.s.

Ihves-fj4r

o-fros

de 4proX/n14CIOili

11A1Zo. OilSj4il c

)/4 -fel1jo d4-fOS slAf/c/eil-fes

p4r4

c;jeclA-f4r

lAil4 S/mlA14CIOil de lAil s/s-fen14 de esclAdo de eiler:;i4 p4r4 MJOLNIR.

~ CClS/-cre! hClber perdido u.H/mos


CIS 1

es+o eh UhO de los hCldClCli respec+o


Sl

+rClsICldos de IClborCl+ono_ AUh1ue dec/r

+Clmpoco podrlCl

hub/erCl ocurndo. mo.s cwdCldo. Y escn6/re mo.s.

Tehdre Ocurreh dec/r.

+Clh+ls/mCls escuche.

COSCISIhCl'j +Clh+O1ue

Pero es+o'j Clcos+umbrCldCl CI 1ue

hCld/e me

II ==tp"
.

\ l f

EI Dr. CCl1rferfeld Todo empezo

me

h4 pedldo

4,/ud4.

de Ul14 form4

b4S+411+e 14s

Iftocel1+el CU411do Ie prejUI1+e por

hipo+esis del co../culo del +el1sor mu de su v.Himo 4rllculo ell I.c. Ph,/s. R.ev. uEI esp4clo kfer4lmel1+e 5-F"1 reSpOl1dlO C411+erfelcl, lles des/t'z411+e". COil su preclS/OI1
4

1.wrV.t'JIC41 proced,O de sus hipo+es/s... me descnb,o

expl,c4rme

14 v411dez

'/1 COil njor

Ift+elec+u41,

14s 6re4S

de 14 IftVes+j4cl0I1 de su el1+el1dimiel1+o. 14 imporl4l1c/~ r6p,d4S1 S4/-fOS m6s NeceSI=f4mOs

1.ue perm411eCel1 fuer4 Qwero 4,/ud4rlo. ApreclO sobre

de SUS +eorl4S desl,esp4c,o: preclsos podrl411 el1emjo dud4r

14s 4110m4114S del 1.ue 0+r4S sorpreS4S

114ves m6s

... ~Qw-e11 S4be

SUt'Jlr de su +r4b~io?

eS4S vel1+'V4.s p4r4

el1frel1+4rl1os 4 ul1

COil +ecI10Ioj'4 supenor (emplezo 4 de /4 supenond4d de su ,ft+eljel1c/~J.


,
/

Cuel1+4 COil C0I1+4C+OS 4pO'/OS del '/ Iftcluso podrl4 Ot'J411/Z4r UI1+r4s/4do.

m().s

4/-fO I1/vel ell 14s N4clol1es Ul1ld4S. Qwz6

~ Ct?s/ cre.! ht?ber perdIdo vH/mos +t?mpoco pOdrlt? dec/r t?SI hubleyt? ocurndo. Teftdre Ocurreft dec/r. mo.s cwdt?do. +t?ft+ls/mt?s

es+o eft uftO de los ftt?dt? t?1respec+o Sl

+rt?slt?dos de It?bort?+on'o. Auft1ue

Y escno/re

mo.s.

COSt?SIht?'j +t?ft+o 1ue

Pero es+o'j t?cos+umbrt?dt? t? 1ue

ftt?dle me escuche.

II ==q:.

I
EI Dr. c4l1-ferfe!d Todo empez6 h/po-fes/s v./+/mo del

3 de sep-f/embre

de 25<f7

me h4 ped/do

4'/tAd4.

de tAI14form4

b4s-f411-fe por 14s mtA de


StA

IhOCel1-fel CtA411doIe prejtAl1-fe 4rllctAlo

cO./ctAlo del -fel1sor el1 I.C. Ph,/s. R.ev.

IlEI esp4c/o kfer41mel1-fe 1Wrv.~/c41 de


StAS

5-P'1 respOl1dlO

C411-ferfelcl, lles 14 v41t'dez

deslt'z4I1-fe". COI1 StA prec/s/ol1 proced,O


4

expl,c4rme

h/po-fes/s...

'/1 COI1rtjor ftAer4 de

'h-felec-ftA41, el1-fel1d/m/el1-fo.

me descno,o

14s o.re4S de 14 Ihves-ftj4cI0l1


StA

1tAe perm411ecel1 Qwero de


StAS

4'/tAd4r10. Aprec/o -feorl4S sobre

14 /mporl4I1c/~

14s 4110m4ft4s de!

desl,esp4c,o: prec/sos... podrl411


eS4S

114VeSmo.s ro.p/d4S1 S4/+0S mo.s cQwel1 S4be 1tAe o-fr4S sorpreS4S de


StA

StA~/r

-fr4b~io?

Neces/f4mos
4

vel1-f'!J'clsp4r4

el1frel1-f4rl1os de

tAl1 4 'h-feltjel1c/~J. mo.s

el1emtjo dtAd4r

COI1-fecl1010jl4 stAper/or de 14 StApenOnd4d

(emplezo
StA

CtAel1-f4 COI1'C0I1-f4c-fOS'/ 4pO'/OS del 4Ho

I1lve! el1 14s N4clol1es Ul1ld4S. Qwzo. 0~4111z4r tAl1-fr4s/4do.

IhcltASO pOdrl4

PodrlCf venne llpl,WCf"j perdldCf S -fCf/1 f6cd Wlonr,

CfbsorbldCf pOl'

ICf II1Ves-f'jCfC/O/1

e/1 ICfs WlCf-feWl6-f/cCfS. 1.ue Wluchos de WI'pOdrlCf/1

olvldCfr

1ue depe/1de/1

~COWlO serlCf? ~COWlO podrlCf CfbCf/1do/1CfrCfhorCf cW?/1do WI/ Il1ves-f'jCfcIO/1

-fCf/1-fOSCCfWll110S de

eWlp/eZCf/1 Cf cO/1ve"jer? 1 v/ceCfIWl/rCf/1-fe 10 IICfWlCflldes-f1110". Yo 10 IICfWlo PW'JCf-fono. rel'jIC>SCfS CfrcCflcCfS?J. AI ftl1CfI, ICf CCf"jCf es WlICf. Y puede 10 tA/1ICO 1ue Wle 1uedCf... despues CfbCf/1do/1CfdoU/1CfVldCf 5PCfrlCf/1... Il1cluso ICfs 1ue
/10 rWlCf!..

0 dhCfrWlCf. (POI' 1ue

II1VOCOCO/1 -fCf/1-fCf CfCd,dC?d es-fCfs Wle-f6fon::ts f

1ue seCf de hCfber

ICf fCfWlI/;'Cf...los

ICfs e/1-ftdCfdes IfUWlll1CfdCfSCf

he IlejCfdO Cf e/1-fe/1der. SCfcn'f;cCfrlos dec/rle Cf -fodos. Cf

F'I1CfIWle/1-fe,debo NI' S/1.u/erCf puedo cCf/1-ferfe/d

eI por1.ue

Le e/1v,~re

U/1Cf/10-fCf.

~cuClCIOnpn'ncip;ClI de ICl F::o/?orclon de . dimensiones eniYCln-fes/sClllenres del espClclo de 5hClW~F~ikClWCl ProbClbtlldCld de nO ecr.wlt'bno 1P(~,

f)

0t 1P(~, f) ~ :L {Ic?(~~<t,') Ic?(~' ~ ~) 1P(~, f)}


c.f

1P(~/, f) -

0t

1P~ ~L1P

of Y(x,f) ~ ~i}(Y
ser ImClJI'nCln~

pero

1Pen eI espClclo F/5 puede

L es Clslme-fncCl, COn en-frCldClS nO reClles fuerCl de ICl d't;j0J'iClI 1P F 1,0 (;N~C~5AR/AM~NT~!) (lCIClo"
~2)

1T+

Ic? (~/~
~~)

It)...

Ic? (~3

1c?(~2 - ~/)

Ic?(~ ~
-7

~/)
IA

I
.=

R(~'
L-

~ eJA

curl

1P..,. (~) IllmlrCldos? pero

0< exp[~~}((~)]

+s.o. cCuo.les SOn

Ic? (~ ~ ~

I)

1P..,.(~ I)

Ic? (~/~

~ )1P..,.(~).:::: (!) i

VI- pClr

!3ucles Clc-fuClles :f

CllcClnzClALGUNA V~Z eI e1wlt'bno?

1
A 10 IC?v:Jo de f,HrC?do 5upOi1Jo
C?

<; de

sep-f/eW/bre

de

25<;7

los

C?V10S,UI1C?,deC? se hC?

W// subcol1sc/el1-fe. ,"r!-fnjC?l1-fe o-frC?,

1.ue es UI1C?pos/btl,dC?d de

1.ue he cOl1s,derC?do, -fodC? IC? V,dC?i ,J.cluso 'Ynpres/ol1C?b/e f3C?uW/. Pero los purC? t IC?s C?vel1-furC?s del

UI1C?forW/C? 0 d:

cUC?l1do erC? UI1C?I1'V'lC? W/e cOI1-fC?bC? -fodC?s Oz, de L. FrC?I1K

W/" pC?dre MC?jO de

C?horC?, he reul1,do cC?suC?I,dC?d.

he Se;;rejC?do el uH,Yno por

-fodos

coW/pol1el1-fes

d/spC?resi

C.Tei1Jo eI -feW/pIe

l1ecesC?no

pC?rC? hC?cer es-fo?

No es 1.ue creC? 10 W/o..s IC? suerle supers-f/c,ol1 0 ell


C?

W/II1'YnC?W/el1-fe ell 11'"ell 11'''JUI1C?

eI des-f,"r!o,

IC?s 1.ue W/uchos

se C?ferrC?l1.
IC?

AUI1 C?Sl, hC?t C?!.Jo ... LC? frC?jC?-fC? Tnpp'''J juerrC?, hC? IlejC?do superluw/II1'co hOt Ltjh-f, C?I d/1.ue cC?s-ftjC?dC?por seco. t 5u W/o-for pC?rC? el

es-fo.. prepC?rC?do

C?pC?jC?dOf,"r!C?~ IC? ex-frC?cc,ol1


C?

su el'Yn,"r!C?c,ol1
eI -f/eW/po.

IC?s 1~:/5. cC?vtlC?c,ol1es t de perder

f3C?s-fC? de Debo

C?c-fuC?r COil rC?p,dez.

r
I

5 de

sep-f/embre

de~ 2517 ]

lit '

Lt:? mt:?jorlt:? de m/s t:?mtjos de juvewfud Es-; es-fo..lt muerros.


b/e
t:?t

TodoS

/os dlt:?s rev/So

/t:?s /IS-ft:?Sde /t:?subred de It:?

(;, muerros

elt combt:?-fe de busct:?ltdo.

(c,l
fv\

UN5C, -femeroSt:? de

t:?dm':f/r 1.ue Ito~bres

t:?v es-foj

Los mtfjores

(tt:?mtjos" 1.ue me rodet:?lt.

1.ued~1t

cPt)SOIt /t:?s fA 1.ue me

del Pero se me ocurre 1.ue eI/t:?S -ft:?mb'-'It cc~ ,. ,. . es-f().1t -feCltlct:?melt-fe (tmuerrt:?S" ... Tt:?1 . ,. ". )0 qwz(). ... ct:?rdelt COlt m().S bnl/o j cOlt re7~ ~ t:?r~m().s vldt:? 1.ue cut:?/1.u/ert:?de ltoso-frOS'? t:?c-f.
------

'

2. COt
SOIt,

I-Ie (( deS/I<
SOltc

cerc pere. ~fltlcl;


1-/-7

'I
I

1o It:?YJo de

105 t:?) 05, UI1t:? V Idet:? 5e ht:?

ftl-frt:?do 5upOl1jo

t:? WI/ 5ubcoI15c/el1-fe. 1.ue e5 UI1t:? p05Ibtl,dt:?d 1~-fnjt:?l1-fe

1.ue he c0I15Idert:?do, de -fodt:? It:?Vldt:?i l~clu50 1t:?5t:?vel1-furt:?5del l3t:?uWl. Pero t:?h rt:?, he reul1ldo

UI1t:? forWlt:?

d:, 01

cut:?l1do ert:? UI1t:? I1/Vlt:? Wle cOI1-ft:?bt:? -fodt'

,n"pre5/011t:?ble 't Wli' pt:?dre MC?JOde

OZ, de

L. Frt:?l1/t.
J. ?--, nt:?

't he 5eqreqt:?do -fod. Yo v t:?1.UI. 105 COWlp0l1el1-fe5 d/5pt:?re5i el LAI-hn"o por _ purt:? ct:?5ut:?lldt:?d Vt:?CIO C Tel1jo el -feWiple l1ece5t:?no pt:?rt:?ht:?cer e5-f(~pe-f/r

No e5 1.ue cret:? 1o Wlo.5 WlII1In"t:?Wlel1-fe ll e It:?5uer-fe

ell el de5-ft~0,

Ill' ell I1lhyUI1t:? 5e t:?ferrt:?J1A,r

5uper5-f/cI0I1

t:? 1t:?51.ue Wluch05

AUI1 t:?511ht:?'t t:?!J0'" Lt:? frC?Jt:?-ft:? Tnpp'hy juerrt:?, Ljh1; Ct:?5-fjt:?dt:? por 5eco, /5el1c/t:?1 _

ht:? Ilejt:?do t:?1d/1.ue

5u WlO-fO

5uperluWlll11CO e5-fo. prept:?rt:?do pt:?rt:? eI

t:?pC?Jt:?dO ft~t:?~ It:?ex-frt:?cclol1 't 5U elln"/~t:?CI de h0't t:? 1t:?5/t;,:/5. fjlTt:?le5 13t:?5-ft:? de Debo ct:?vtlt:?cI0l1e5 de perder 't el -f/e

t:?c-fut:?rCOil rt:?p,dez.

de sephembre

de

25-7

L4 m41orl4 de m/s 4mtj0s es70.h mtAerlos.

de jtAvodtAd

TodoS /os dl4s revI50 /4S /1574s de mtAerlos eh comb47e de /4 stAb red de /4 UN5C1 7emeroS4 de 4dm/f/r 1tAe hombres eS701 btASC4hdo. Los meeiores (l4mtj0s" 1tAe me 1tAed4h SOh /4S fA 1tAe me rode4h. Pero se me OctArre 1tAe e//4S 74mbleh es70.h 7ech/c4meh7e llmtAerl4sl' ...

Q..1WZO' ... c4rdeh COh mo.s br///o 1 COh


m().s

Vld4 1tAe CtA4/1wer4 de hos07ros'?

t
l-IeJ?1os COl1sejUldo o redes l1eurol1Clles COI1 Ih-fel1SldCldes ordel1 (es dec/r,

2</ de

J?1ClrZOde 25</t:t

1
los

USClr l1ues-frohClrdwClre

'I

Cl(Jor/fJ?1os pClrCl eSCCll1eClrcerebros

hUJ?1ClI10S

'I, 1rClbClr seJ?1t1IClS IA de J?1ucho J?16s b~4.sl heJ?1os


eflJ?1erClS de b~'o Cl cor-fo pIClZO)

-frClI1SJ?1I+ldo es-fruc-furClS recuerdos el1-fre dos Ih-felec-fos

PClr-f/clpClI1-fes.

Es-fo NO es -felep Cl-flClI C0J?10 10 IIClJ?1Cl Dr. el Fores-fer. Produce ICl J?1/SJ?1Cl Improl1-fCl IClS Imo..jel1esl l1eurol1ClI 1.ue eI SOl1ldo, eI olor, e-fc'l pero

S/h eI es-flJ?1ulo sel1Sor/ClI, clClro. EI resuHCldo

es UI1ClcOl1eXlol1 l1eurol1ClI d/rec-fCl


de CClJ?1PO Debo IlevClrlClS Cl cClbo

el1-fre hUJ?1ClI10 IA (LClS pruebCls e es-f611 pel1d/el1-fes. el1SejUldClJ.

t:S-fCl es ICl J?1tfjorCl MClrk V deflhlhvCl


l1eCes/+ClJ?10S... / ';'I-ftmo M 5pClr-fClI1; UI1 rejCllo ef/cClces Cl'ludClrlos Ihcluso el1eJ?1tjo; 10 ';'I-ftmo rejCllo

1.ue

pClrCl los

Cfue los hClro.. sCllv~'eJ?1el1-fe 1.ue puedo ofrecerles pClrCl

cOl1frCl ICl -fecl1010jlCl del

Cl sobrevlv/r. 1.ue s/el1-fo 1.uel Cli COJ?1blhClr Cl ClJ?1bos'?

EI1-fol1ceSI ~por

5pClr-fClI1 e IA.. los p/erdo l~~uedCl ~Cl

o-frCl 0PCI0I1'?

V4n4CIOJt +ip/C4 del de

de

41c41lce de 14

((desellredo"

c4ble4do

YJ1~YJ10n4+opoIOj,C4 (+erYJ1lhO Ih4propl4dO) 4 1A1l4 je0YJ1e+ri4 fih4/.

CreC/Wll"e1l+0/ Mtjr4C10ll: COll+lhV.4 dlAr41l+e ~-'7 YJ1eses +r4S 14 f4se IhV4S/V4 p4rc,41 !3CI (dlAr4YJ14dre).

Abr4Z4der4

perYJ141lell+ei Ih+enor OCC/pI74/.

prO+lAber41lCl4

/
~

ACOp/4YJ11"e1l+0 LYJ1Cljlle+o-4/s/4~ D/CS I, 2, 3 Toler41lcI4

3 X IO"sT

Term/l1cdes de 4lAmel1-t-o.5e mlAes-t-r4114(;lAI10S 4lAmel1-t-os 4/e4-t-onos poS-t-oper4-t-tvos/ m/:.ftj4dOS pOl'" S0l1d4S m4jl1e-t-oeI1Cef4/0.jnf..f/c4S S0l1d4S .j1Al4d4S pOl'" Me/.

7'

21 de

W/"7'0

de

25'1'71

I-I0t he ,~fnity,Clo 14s letes cIviles, el rejl4melt+o mlkf4r de 14 UN5C t 14s ItOrm4S cololtl4.les soore morl411C14d de 14s N4cloltes UltlCl4S (ItO es 14 pn'mer4 vez, It/ mlAcho meltOs)i medlCl4S ex+rem4s, pero lteCeS4n4.s. L.os IllAeVOSc4ltdlCl4+oS C4reCeit de 4j,I,Cl4d AS/C4 e 1~+e/ec+lAt:l! AlAll 4sl, 14 let es +'V4.wfe: ItO se plAede lAS4r el cereoro de 1t/itJ.U.1l lAm41l0 VIVO cOmO semi/14 de lAIl4 h m4Tnz de fA (el esco.lter de persolt411C14d lAHrcrroflAltdO des+rlAte e/ SlAs+r4+0 0r:Jo.lt/co). No deoerl4 h4014r m41 de los mlAerlos. L.os 1.lAe h41t dOlt4do SlAS Or:J41t0S deSplAeS de mlAerlos... los clAerpOS de los v4/~elt+es, de los c,elt+l{icos plolleros. Todos heroes. Pero es +41t seltci/lo COmO es+o: m/s fA li"s+t:lsde 3'" jelter4c/OIt lteCesd41t m~or m4+en4.! L.4 sollAc,OIt, 4lAlt1.lAei/ej41 e l~mor41, er4 s/'mple t eVIClell+e.

'"'"' 1

,f. ,

..~ f

I-Ie uSCldo eI m/smo

e1.tAlpo CllmClcel1Cldo clol1es de los es-fCl

1.ue tA-ftl/ZClmos pClrCl creClr vez he mtfjorCldo Cl cOS-fCl del corporClles. CClS/' I1Cld/e 10 SClbe, es-fo. escol1dldo de mI. Ver crecer COPIC?Sde
""11

cCll1dldCl-fOS SpClr-fClI1. Silt embClr:Jo, res-fo de ICls fUl1c/ol1es

ICl !>5/010jlCl l1eUrOI1Cl~

los pocos

1.ue

Sl

es-fo.l1 ClI -fClI1-fO SOil de

COI1!>C?I1ZCl. e1.tAlpo I de -fodos, mel10s

pro-fej,do

m/smCl

es ...

per-ftArbCldor. MClI formCldClS

ell pOs/clOI1

fe-fCl! Clllv/C?r su

Me dClI1 muchCl pellCl. QtAlero StAfn YJ1lel1-fo. Todos debemos

hClcer SClcn"!tc/os ... ClhorCl.

espec,C?lmel1-fe

I
/-Ie ex-frClldo COI1 eXlro

2~ de julio

de 25i'? de

-fodos

los cerebros

sus CClrcClSClScorporClles

'/ los he COIOCCldo el1 ul1ldCldes cn0.jel1lcCls. 5010 fClHClI1 7 semClI1ClS pClrCl comple-fClr ml' -frCll1sferel1c,4. de persoI1ClI,dCld. No he decldldo ,/0. ~Como

s/ cOI1-fClrles

Cfue S0l11 0 fuerol11 -t-emCl ClSI? No despues de

se ClbordCl UI1
COn RCllph.

10 1.ue ocurno

~y COmO IClS IIClmClrICl? ~/-iermClI1Cls? ~/-liJ4S? ~5upere.j0s? Todos los pClro..me-fros


SOI1

correc-fos. de los

/-Ie lI,cll,erCldo -fo-fCllmel1-fe e/ res-fo sus-frCl-fos 0Yjo..l1lcos. MI' Clllv/o es pCllpClble.

jfJ)
I

1
ArcCldl4 No erCl ICl pnrnerCl

'1 de seprt'ewtDre

de, 25'1'1

hCl deSClpClrecldo. vez 1ue 10 Cli"ClcClDClI1.

EI COVOrClld ClpClreclo el1 2531, desrruto e/ cOwtplt;;'o de ICl re-h""enCl orD/fClI t los pn""clpClles l1v.cleos de F:0DIClCI0I1del plCll1erCl. EI Cllwtt'rCll1re cole t su florCl l""rervl""t'erol1 t ClcClDClrOI1 COI1e/ el1ewt'j0' rrCls ICl~ pnrnerClS Los colol1os huterol1 DcifClIICls.Pero durCll1re

los /8 ClVlOS sUDS~7w"el1reshClDIClI1eyresCldo t r recol1srrwdo e/ 7u,JClrpoco Cl poco. UI1Cl ez v 1ue e/ ~ovel1Cll1r Clrr~sCl UI1 wtul1do, es rClro 1ue Cl!.Jwel1VUe/VCl l el. Mut rClro. C ArcCldl4 se COI1Vlrl,o el1 UI1 slwtDolo de ICl rest"srel1cl4 de ICl hUwtCll1ldCld

Y eWfOhces, hClce UhClS semClhClS, eI CovehClh-f re,Jres6 pClrCl -ferm'-hClr


SU -frClb~io.

llArrClSCldo"... ES uhCl pClIClbrCl evocCldorCl, pero hO mu'j preC'-SCl. I-Ie v'-s-fo ,"rrformes pClrc'-cdes de coloh'-Cls de b'9'cls. ES-fCl

Clh'1.wICldClS,COh mlliohes

vez =fehjo UhCl,JrClbClc10h CClS/'comp!e-:Cl del Cl-fCl1ue, -fomCldCl desde Uh sCl-feltTe me-feoroI6,J'-co orblTClI (CldClp-fCldO eh eI v.H,Yno momeh-fo por Cl!JV.h c'-eh-flftco persplcClz), I-Ie v'-sdo -fodo 10 sucedldo: ICl Ile,JCldCl del

CovehClh-f por el deslt'espClclO, el bombClrdeo COh plClsmCl, ICl ,"rrmoIClc,oh ml"rruclOSCl de -fodos los pUh-foS vlTClles del pIClhe-fCl. UhCl flo-fCl ,JjClh-fescCl, Mucho mCl'jor de 10 1ue sueleh u-ftl'-zClr pClrCl des-frwr hues-frClS coloh'-Cls. I-ICl sldo hornble. TClh-fo poder..,

pClrCl CClUSClr-fClh-fClmuerle. 1ue Cl!JUhOS se relrlClh Clh-fe ICl IdeCl de ICl -femlble DrCl. I-IClIse'j Clc0h,J0'cldCl Clh-fe cUCll1wer -f'-po de des-fruccloh, pero es-fo hCl sldo hornble. QuerlCl verlo por1ue me pClrecICl hecesClno. No POdlCl dtfj'clr pClSClr ICl oporluh1dCld de Clprehder Cl!JO de ICl,JrClbClc10h. del Vl510hCldo hCl sldo

5e

u-fI,'-zCldo

CCldCl momeh-fo ,"rrsufnble.

5tjue

s/il resolverse des-fru'je


0

eI m/s-feno

de S/' eI de los

coveilcud mUildos

-fOd4 14 superftc/e

S/; s/mplemeil-fel des-frlAlr

US4 eS4S -fem/6/es

4rm4S p4r4 p4r4

cU411.u/er res/s-feilcl4 eI res-fo del pl4ile-f4

Stjil1ftc4-ftV4 'j reserv4 o-fr4S COS4S, ileces4n4 de eile~14 ilO h46rl4

L4 eile~14 c4il-fld4d -f/empol


il4ves

p4r4

des-frlAlr

Uil pl4ile-f4 eS4

COil '141 r4pldez

es", f3ueilol S/' -fuv/er4il


4 SU

d/spOSICIOil -fodo eI

64-f4114Sesp4CI41es eil-fre

Coveil4il-f 'j hum4il4s, AI lils-f4il-fe, 51il excepc10il, que eS4 m4S4cre p4r4
0

G4il4r14il,

Cil-foilceSI cpor c5upOill4 StjillftC4do

eil Arc4dl4?

uil44meil4z4

ellos? cTeill4 4!JUil

reltjloso

po/l-ftco? iloso-fros? 4il-fes de 1.ue COmO -ferm,ilo

cO er4 Uil meils~ie p4r4 CI s4-fekfe -fer/lrllil4seil, ese dl4 fue des-frlAldo

NUilC4 S46remos

eil Arc4dl4,

I
t-Ie p/rcrfe4dO o+ros litforYnes

t<I de sep-fteYn6re

de 25'f'1

14s p4rles s06re

rev/s4d4s Arc4dlC?

de

MlAes+r411clel1+os de +r4I1sp0rles 1lAe hlA1el1.

clvtles

CoYno S46eYnos por o+ros 4+41lAes del COVeI1411-1; SlAe/e11des+rwy- eS+4S 114ves 411+es de 1lAe C0l1Stj411 S41+4r 41 desltesp4clo. ES+4 vezl despl4z4rol1 pnitc/p4les
SlAS

los r410S de pl4sYn4 14s 114ves el1 el1

p4r4

lit+ercep+4r

+r41ec+onC?s de hwd4

1 fr6rl4S

or6d4.

\ 7 de

110v/embre de 25</'1 ]

L.o5 e5pec1mel1e5 l-/-2, 3 t p4r4

</ 5'juel1 ell


pl411e5

5u5pel15l011 cn0,JeI1IC4. Tell,J0 o-fro5

ello5, CU411do 14 -fecI1010,J14evoluclol1e. l1eurol141 del e5peclmel1 l-/-I h4 t

EI P4-frOIl 5ldo

-fr4l15fendo

41 e5-fr4-fo

m4-fnc/~1

4u-fel1-fI'ftc4do. 1-4 5ecuel1c/~ de li-ltCIO 5e h4 comple-f4do del1-fro de 105 Ilmde5 CUo..l1-fICO. Debo ocul-f4r de5col1oce l1orm41e5 de f/~o

"'11' II-r-fr4111wlld4d

EI14

1ue he COlOC4do UI1 cOd'jo 10 h4t4 41$14do t

v/r41 de -ferml1-r4CIOIl ell 5U l1v.cleo. (0 1iA1Zo.. 10 5ep4... 411UI4do, t meilCI0l14r h4t4 -fel1ldo eI -f4c-fO de 110

eI hecho ..

J.

l-/4

dlcho

5U.5

pnmer45

p414br45

(ell

1+411~110): (lCU4l1do eI jue,Jo t

-ferm11-r41eI ret

14 rel1-r4 5e ,JU4rd411 ell 14 "'11$"'14 C~4.".

L4S p4/4br4S

SOIt de

rY// rY/4dre;

rY/e /4S p4r+ld4 vez

diJ'o desptAes de IttAes-fr4 pnmer4 de CVedrez (,/4 pnmer4

'/ /4 v.Hlm4

1.tAe J4ItO!J.
Mor4/ld4c1. .. rY/0r+4/ld4c1... '/ rY/e-fo.for4. s-fo,/ eltc41t-f4d4 COlt COr+41t4. 1-/4 4StArY/ldo tA#!44p4neltC/~ htArY/41t4b4s-f41t-fe Se1tCd/4 -f41t -fe4-fr4/es . .J. rY/4r4vll/oS4 e

(rY/eltos rY/4/; rY/tACh4Sde /4S fA de /4 ONf 4dop-f41t tAltOSpersoltcves 5tA C4r4

se p4rece

4 /4 rY/14 ctA4ltdo

4C4b4b4 de //celtc/~rrY/e:

IhOCelt-fel COlt -f41t-f4S J41t4S

de 4preltder.

S C4S/' COry/OrY/1r-4rse elt tAlt espCfj'o. U#!4 p4r+e 0-fr4 p4r+e de e//4

se p4rece

MIr-4Itd4;

es -f0-f4/rY/elt-fe IhVelt-f4d4.
VOr4z.

5tA Ih-fe/ec-fo es s/mp/erY/elt-fe iQtAe eXd-o!

L~
l-/4ce 4V10S, 4 peS4r COl1sejlAl d,$lA4d'-r 14 UN5C,
4 4

de. 46.,..,1de. 2550 110

de ml$

esflAe.rzos,

M'-r411d4 de. 1.lAe se. lAI11er4 4


11'-

14 eSClAe.!4de. C4I1d,d4+0S lAI14 114Ve.e.11 ~

de 1.lAe,

f,114Imel1+e, SOlt'cl+4Se. ser deS+1114d4 4C+IVO. (AtAl11.lAe, or p e. 1+0 11ce.s, 1 reSp0l1dl4


11'4

41.lAe.!

,J

S'-1.lAIer4 ~~-1, "~) 4 m/S C4t'-I4S . I L.\ 0

111+e.I1+e r4Z0114r IOj'-C4, cl4ro, Sldo Il1mlAl1e

'I

lAS4r 14 e.!14 slempre.

pero

h4614
SlA

4 e.S4S COS4S. AI pnl1c'-p'-O, se lAI110


'-mpre.S'-0114r
4

41 ~jerct+o he.cho,

p4r4

p4drej

de

se. h4614 c4m6/C?do de l1om6re

lej4Ime.l1+e.

De6e.r14 h46e.r 111+e.11+4do l$lA4d'-rI4. d


5111e.m64r:J01 14 dCfje m4rch4rj CtA411+0S h'-Ios dl$Cre+4mel1+e. 4s'j114d4
4

mOvl lAI10S p4r4 1.lAe.flAer4 de 14

lAI14 de. 14s colol1lC?s mo.s 194.114S,el1

14 l-/tl6e.r-f, lAI14 411+'-ClA4d4114Ve c,el1+lf,c4 epOC4 de 14 e.XP4I1S/0I1 col0l11C?I(4hor4 p4r4 14 e.xplor4c,ol1 e.! llAj4r mo.s ser

4d4p+4d4

de 14r:J0 4IC4I1Ce.).Cre.t 1.lAe. sejlAro 41 1.lAe.lAl1 of,c,C?I de de.S+t114do.

serl4

14 UN5C pOdl4

LC?mel1+C?blemewfe, los Iltocel1+es 'I los supervlv/el1+es

el1 epocC?s cOl1vu/sC?s,


0,

se cOl1v/erlel1

m6.rl/res

el1 heroes...

d los
C?

l1eCIOS vC?kel1+es 1.ue desC?flC?11 C?I des+llto 'I sobrevlvel1'? comC?l1dC?l1+e. M/rC?l1dC?'I sus compC?neros es+rellC?rol1 corbe+C?s de IC? l-Idberl de +npulC?c,OI1 PC?rece 1.ue los C?sc/el1del1

cOI1+rC? UI1 des+ruc+or

covel1C?l1+ 1.ue es+C?bC?C?+C?cC?hdo +res C? IC? UN5C 1.uel /rol1/cC?mel1+el


C?

hC?blC?11 ?cudldo C

su IIC?mC?dC? de socorro.
SU

Obv/C?mel1+e, eI covel1C?l1+ hC?blC?jl10rC?dO l1C?vel 'IC? 1.ue 110 pel1e+rC?r debe pC?drel de los escudos el1emjos. Pero de

+el1lC? C?rmC?s 1.ue pud/erC?11


M/rC?l1dC?

hC?ber heredC?do dlo los IC? ordel1 mo+ores

eI he+erodoXo
es+rC?+eylco de de

(SlA/c,dC?,?) pel1sC?m/el1+o porclue crlhcC?mel1+e

su

sobrecC?~C?r jrC?vlrC?+ono de

su l1C?ve'I emp~io

eI des+ruc+or

el1emjo

C?Ipozo

6C?mmC? PC?vo Is-VII. 11 NI' S/1.u/erC? UI1C?l1C?ve covel1C?l1+ COil escudos de el1e~lC? puede,. sobrevlv/r C? UI1 bru+C?1 descel1so C?+mosfenco C? velocldC?d +ermlltC?1, . subs~1u/el1+e /mpC?c+o cOI1+rC? IC? superf'tc/e de los reC?c+ores 'II f'thC?Tmel1+el C? IC? explos/ol1 de fus/ol1 de IC? l-Idberl. M/rC?l1dC? fue +npulC?l1+es IlejC?r
C?

C?I

UI1C?de de

los de

dos

UI1ICOS

IC?l-Idberl

Cfue cOl1sju/e.rol1 fllA/dC?

IC?s c6.psulC?s

Lord

l-Iood ell per5011t:? It:?

cOl1decoro COil It:?''''5'.j11,4 de comt:?l1dt:?wfe, UI1t:? E5-frellt:? de Plt:?-ft:? el mt:?l1do de 5U '/ propl4 frClJt:?-ft:?: clt:?d It:?111Amber

Trt:?5 t:?Vl05de 5t1el1c/0, me I",vdo t:?It:?cerem0l114.

No

fw:

~Por1.ue 5U pt:?dre e5-ft:?rlt:? t:?//l?~Por1.ue e5-fo,/ me-fldt:? ht:?5-ft:? cuello .eI A"'t:?1de medl4 pro,/ec-f05? No ell It:?ft:?5e docel1t:? de

5e. por

1.ue. 110 fw:

No 1.u/ero dec/rlo.

C\.

~
l

N N
I:l'
)
'\J

C\.

,~
'\J

C\.

\0

'U .ll...

:i
1 ,I

'.0
;}

~ ~

(fJ
'\J

de j"/f!!O de 2550

EI profesor L~szlo 50YV~d h~ comerrz~do I~ explor~Ciorr ~nlueoI6.J'c~ de I~s rlAlh~S cerc~rr~S ~I pueblo de l1/seJr().d. COrrsu ~tud~ (t ~. ml' ~u+ond~d)/ I~ secclOrr 2 de I~ ON! h~ llftHr~do" 1ue es+e emp/~z~n'lIerr+O pOdrl~ COrr+errerurr me+eon"-fo ~rr+enor ~ I~ colorr/z~clorr de Jr~rr v~/or me+~/';~/co t ~s+rofls,cO. Ademo.s/ d~d~ I~ rr~+ur~/ez~ llescud~d~" del +errerrO t eI momerr+O especlftco del Imp~c+o/ 1~5 cOrrclus/orres del es+ud/o pOdrl~rr ser de Sum~ Impor-f~rrclC? ~Por 1ue rrO dec/r slmplemerr-fe 1ue eI IUJ~r es Urrver-federo de +OXlh~St r~dlC?c-ftvld~d del proceso de +err~form~c'Orr? N~dle se ~-fyeven~ ~ ~cerc~rse ~ I~ zorr~. Ademo.s/ los IUJ~reV1os ~cep+~rl~rr COrrmo.s f~c,l,d~d I~s sUJererrclC?s de +r~s/~do/ S/' IleJ~rr ~ resul+~r ~ rreces~nC?s Ct 10 sero.rr). 51' se propt:?J~rr cler-f~s merr-ftr~s/ I~ Jerr+e se -fYt:?J~ I~s mO-s serrcllI~s COrrm~tor f~ctl,d~d. (51h emb~~o/ es+o me ofrece 'hform~c'Orr ~dlc/orr~1 sobre I~ form~ de perrS~r de I~ secclOrr 2. ErreI fu+uro s~bre ~ 1ue ~+errerme).

f3
l-Io/, he? Ileje?do 1ue rejule? Es-fo

de ilov/ern6re de 2550 de Ie? UN5C

Uile? ftueve? ilorme?

Ie? cOilf/deilc,i:(lt'de?d

/' Ie? reserve?

de cUe?11wer pe?1ue-fe de meils~jerle?o

se Ufte

e?

Uile? 1e?\Je?Iis-fe? de Cljobli:(il-fes de sejunde?d 1ue

ftorme?s /' pro-focolos cOftvlerreft de sellos AMENAZA

ce?de?e?rchlvo eft Uft zoolOjlcO de ALTO 5ECI2.ETO, 5ECI2.ETO, f3AJO DE P12.15/0NINMEDIATA, e?V/Sos,

e?mefte?ze?s peje?-ftite?so /' Obv,i:(meft-fe, el vlcee?lm/re?ft-fe he? jilore?dO e?1respec-fo (e?(:j0 poco

-fode?s Ie?s prejUil-fe?s ce?re?c-ferls-ftco eft el). ~.Espor los o-fros recOj,eftdO Auft1ue ob-feft,do, V,Sejr6.d'? rumores de?-fos'?

~.o 1wz6.
sobre

por

e?(:jUftOde

los 1ue he es-fe?do

eft-fteftdo

Ie? fteceSlde?d de me?ft-fefter cUe?11wer de?-fo ocuHeft 1ue me

eft eI me?/,or de los secre-fos ftO me jus-fe? de?-fos releve?ft-fes.

5/

V/SejY""o..d es

10 1.lAe +odos

perrst:lmOS

1.lAe

pOdY""lt:l seY"" it S/ ht:l'j o+Y""OS IlAjt:lY""es t:lSI, c1.werr se ht:l pos/c/orrt:ldo lArrt:l v/s/Orr No de cOJYurr+o'? Pt:lY""t:lpodeY"" +erreY""

cY""eo 1.lAe 50Y""Vt:ld set:l +t:lrr Y""e+oY""cldo t:lSI.

COmO Pt:lY""t:l ht:lceY"" lArrt:lJUjt:ldt:l Err+orrces, c1.werr'?

S/ It:ljoveh wlIsmO me complt'ct:ldt:l cOhver-ftdo

Ahders serlt:l perol

-fodt:lVIt:l es-flAv/ert:l por de

t:lCfIA',t:lhort:l flAe mlA1

10

mo..s u-ftl. Slempre compt:lr-ftdo.

Slit llA.Jt:lr t:l dlAdt:lS, es-fo

se

h.

eh IAh lit-feres

120
E/ ~/W//n:l1de YS/ol1n5 JeroW/1 - h~ s~c~do l1ues+r~s li1s+~/~clol1es W/ed/c~s W/6s .Jr~l1des -/~ l1~ve UN5C f./opefu/de /~ orbd~ de Re~ch ~ COil UI1~ escoH~ W/1.l1lm~1 h~ s~H~do ~/ deslt'esp~c,oif./~c,l:l dOll de?

de febrero

de 255/

y, /0 1ue

es W/6s Imporl~l1+e, ipor 1ue? L~ f./opefu/ 5/eW/pre es+6 ell W/ov1m/el1+o, ~+el1d/el1do ~ /os hendos, ~tud~l1do ell ev~cu~clol1es clvtles t W/ovtI/z~l1do ~tud~ W/ed/c~ cU~l1do ~!JUI1~ el1ferW/ed~d ~so/~ /~s cO/OI1II:lS W/6s pobres_ Desde /~ esc~/~d~ ell /~ .Juerr~1 su escoH~ h~bl+u~/ SOil 5 des+ruc+ores t ~ corbe+~s (e5+~S uH'm~s W/odlf'tc~d~s p~r~ +r~l1sporl~r SUS propll:lS f/o+~s de veh1.cu/os de resc~+eJ de JeroW/1 - 110 h~ +el1ldo /~ u~e'!..cll:l frel1e+tc~ 1ue 110rW/~/W/el1+e ~cOW/P~VM ~ sus W/15lol1es de ~tud~- L~

Es+~ vez, /~ p~rl,d~

40peftAi ftAeil-fes)

solo

IleVClbCl tAil des-frtAc-for de ICl ONf. Cl peilSClr

COmO

es~o!+Cl, .. ClcompClV!Cldo por tAil Prowler

(sejLAil m/s

NormCllmeil-fe ICl re-f/rCldCl de Cllrededor v/s-fo de

ilO me pClro ReClchl pero

eil

ilClves mlkfClres 10 stjtA/eil-fe:

eil orbdCl

ml' II,-feres

se hCl

ClVIVCldopor

LCl 40peftAi plCl-fClformCl -feilemos. -

es eI mCf-ior hosp/'fClI

movtl

'I

de II,Ves+tjClcIOil" med/CCl '(tAe

CtAClildo k.Cllm11ClprC?:1tAil-fo Cl ICl fA de ilClVC?:1ClCIOil ICl 40peftAi de desi-ll,o, es-fCl se mos-fro SlleilCIOSCl. ClcercCl de StA ex-frClnClmeil-fe

EI mClill'fteS-fo '(tAim/cos

de ICl 40peftAi

cOil-fClbCl COil

vClnos ClnCldldos de LA!+/mCl horCl: prOdtAc-fos c1ClSI'ftcCld05 COmO cClilcer[yeilos, mtA-fo..jeilOS

'I

expen'meil-fCllesi

StAS

ilLAmerOS

de yejlAl'm/eil-fo

ClpClreciClil llClccldeil-fCllmeil-fe"

dClVlCldos eil ICl bClse de dClTOS de ICl red cQtAe expen'meil-fos IlevClildo re-f/rClr pnl,clpClI medIcos clClildes-fll,os es-fo..

Cl cClbo ICl secclOil ICl 40peftAi CtAClildo

3? cPor '(tAe ~e
Y, ~por
SOil

OCtA!+Cles-fo el vlceCllm/rClil-fe?
StAS

'(ue

COmO hospd-ClI de cClmpClVlCl servlclos -fClil

StAmClmeil-fe ileceSClnos? M/s prejtAil-fCls servldo Cl los de slempre ilO hClil

pClrCl ilCldCl. MClldl+o seCl es-fe ltAJClY:

~7

de fe6rero

de 2551

I
UI1

L~ J.!opeful h~ reJre5~do" Jerowll" e5-f~6~ -f~11C?Jr~d~6Ie 5/empre


/'

1 educ~do
~ 5u6/r

COmO

e IltCIU50 me Iltvd6
,-

~ ech~r

V/5-f~zo ~ 1~5 hueV~5 11t5-f~/~clohe5 de CIOh~CI6h


"

ropld~

de 0r:J~h05" ~ hue5-fr~ c0l1ver5~cl6111

D~hdo Uh 6ru5co J/ro me djO pOd'~ prop/~5


llSI"

(~I1-fe5 de 1.ue pUd/er~

preJuh-f~rle) eh 5U5

1.ue 5~6,~ 1.ue

10

e5-f~6~ IltdC?J~hdO,1 1.ue 110 ier~~'5/mo!)/-"

cOI1-f~rme 10 1.ue 5~6,~ -1.ue, p~/~6r~5,

djo

~!J0' me me-fero..l1 ell Ul10 de e505 de ~Ho 5ecre-fo

hueV05 p~1.ue-fe5 de 5eJund~d

1 me

~rchlv~r6h

eh f30CAZASIINcINtRAR""

T/el1e r~z6h"

/0

de mCl,/o de 255/

1.

SorvCld es+o. dO+Cldol obV/Clmell+el de Ull /Il+elec+o formldClble, pero Cl veces puede ser Ull comple+o tj.nbectl. Sospecho 1ue cree Cl

1ue es+Cl SI+UClCIOIl '/ el poder +eller ell


SUS

mClIlOS

se

Ie es+o.ll sub/elldo

ICl cClbezCl. l./evo Clprem/o.lldOlo eI emplClzClmlell+o SejUndCld pnitc/p/ol


llA

desde

1ue ellcoll+rClmos

pClrCl +rClsICldClr Cl ICl de CClSOClI

poblClCIOIl '/ eVI+Clr cUCll1wer problemCl 51' me hublerCl hecho

110 eS+ClrlClmos ell es+Cl SI+UClCIOIl. sup0ftj0'

10 hecho, pecho",

ts+o'/

Cl+ell+Cl Cl los hClbdClIl+es del pueblo de 1ue 110 desClpClrezcClIl 3 es+o. d/spues+Cl ClI empIClZClmlell+o. Cl NCldCl

pClrCl ClSejUrClrme +odo COil respec+o

Slit mo.s. LCl seccloll les es+o. proh/bldo. Como medldCl

de SejUndCleJ, he d/cho

ClI v/ceCllm/rClIl+e 1ue


SOil

es+Cls

persollCls prol0ftjCldCl 1ue

vClI/oSClSiSOil los tAlllCOS 1ue hClIl de formCl Qwzo. +eftjClmos

eS+Cldo expues+os ClI empIClZClmlell+o. es+udlC?rlos.

50rv~d se.juro.

~f'trl'Yl~

r.ue. e.I IUj~r

S'.jue. S/e.l1do

5010 e.I e.r.UtpO de. e.xc~v~CIOI1 (1

v.l1lc~I'Yle.l1'fe.~!JUI10S de. sus 1'Yl/e.1'Yl6ros), 0 1 1'Yl1S,1'Yl~ UI1~S cU~I1-f~S lte.I1-fld~de.s l1e.ce.s~n4s" 1 por 1'Yl1 p~rle. h~11 VIS,-fOlos ol:je-fos e.11 cue.shol1.

t:1 Ihs/s,-fe. e.11 prose.jUtr 1'Yl1111Yr,0 pe.rsol1~S de. dj'o r.ue.


ltl10

COli UI1 e.r.Utpo de. su C0I1f't4I1Z~. Y 1'Yle. o-fr~ e.S-f~cI611 de.

-fole.r~rl~

F~rr4ju-f". Yo ~Se.I1-f1 Slh l'Yl()..s. Cs-fo 110 1'Yle. jus-f~. ocurno -fr~s/~do 50rv~d ~/11-fe.11-f~6~ Ol1s~c~rl'Yle. S re.~/I'Yle.I1-fe. 0 r.ue. 1
/

~!J0? iO s~6e. 50rv~d

~//l .. ; e.I ~u-fel1-flco I'YlO-fIVOde.l


de. I~ e.s-f~cIOI1 de. F~rr4ju-f? pOdrl~ IIe.j~r ~ cOl1ve.rllrse. e.11UI1

r/e.SjO p~r~

I~ se.jund~d

y ).

'(

..
y

yA
A

[15 tlo'j sldo he. podldo

de. mC/.'jo de. 2552 C/.tAll1.tAe. hC/.

ve.hjC/.y-me. tAil poco,

C/.!.J0 C/.mC/.~o. CC/.StAC/.lldC/.d tAllOS CtAC/.ll-fos

kC/.lm'7C/. v/o p0ydoctAme.ll-fos PC/.Se.O" p0y-

e.1l e./ se.Y"Vldoy- f3e.-fC/.-5 de.l IC/. y-e.d de. IC/. bC/.se.. L.oS C/.y-ch/vos 5PARTAN-II e.X/s-fe.Il-fe.S

v/ce.C/.lm/Y-C/.Il-fe.m/e.Il-fy-C/.S e.s-fC/.bC/.ldC/.lldo tAil ( IDC/.Il de.Sde. -fY-C/.IlSfe.y-e.llc/~S de. oy-de.Ile.S de. Se.Y"VICIOde. soldC/.doS Se.cy-e.-fC/.S.;s-fo No PIe.IlS0 hC/.s-fC/. fy-0PC/.S 110 5PARTAN-II C/.1+C/.me.Il-fe.

IIe.vC/.C/.V)OS octAy-ne.lldo!

:::--pe.y-ml+/Y1.tAe.Stjc/' C/.SI. De.be.y-IC/.Il C/.I-fC/.Il-fo; 110 hC/.'j tAllOS C/.-f~ios hC/.be.y-me. mC/.Il-fe.llldo

dtAdC/. de. 1.tAe. e.s-fo.ll Stjwe.lldO C/.bStAy-doS. Te.hjO tAllC/.It"s-fC/.de. Ilomby-e.s, pC/..,--f/ctAIC/.y-me.Il-fe.obsce.llo

COil tAil homby-e. C/.I+o. los

e.1l 1o mo.s

No e.s-f0'j Se.jtAy-C/.de. 1.welle.S SOil -fodos

y-e.SpoIlSC/.ble.s, pe.y-o ptAe.de.1l e.s-fC/.y--fY-C/.Il1.w1os, p0Y-1.tAe. e.1l CtAC/.ll-fo me. pOhjC/. C/.I -fC/.Il-fo de. e.s-fos C/.StAll-foS COil 50Y"VC/.cI,py-e.-fe.lldO
C/.

volve.y-

e.IlV/~Y-

C/.

KC/.lm'74.
C/.

A!.Jwe.1l

vc/.

P~LC/.Y-p0y-

e.s-fo.

:::---

[/8
I-Ie 16do eI ,i-Jforme prep4r4d4S proloi1j4d4 Norm4lmei1+e depn'mei1+esl por 14s +IP'-C4S i10+4S de prei1S4 b4+4114 ei1 5tjm4

de jult'o de 2552

del v'-cec?!m'-rcude 'I +r4i1sp4rei1+es 14 OC+4i1us-IV

14 seCCIOi1 2 sobre

tji10rO eS+4S COS4S1'14 1ue SOi1 '-rreleV4i1+es 'I me d'-s+r4ei1.

Pero eS+4 vez er4i1 d'-S+Ii-J+4S... +41 'I cOmO eI v'-ce4Im'-r4i1+e deS+4CO h0'l ei1 i1ues+r4 breve ch4rl4 +r4S L4S fuerz4S Ui14 m4S4cre veces 14 reui110i1 h4b/fu41 de c4d4 m4n4i14. de 14 UN5C h4i1 COi1se.JlAldoeVI+4r

del Covei14i1i; i10 Ui141;S/i-JO dos ei1 ei,+e S/s+em4! 1-14CI4 mucho +,-empo 1ue Ui14 v'-c+onq declS/v4. cY dos desde Groombnd.Je, s4bemos 10 1ue eso COS+o.

i10 c0i1Se.Jul4mos ei1 2530. Y +odos


\It" eI i10mbre

veces'? Eso i10 h4bl4 ocurndo

de J4cob de form4

'I su i14Vel eI Ir01uoiSI deS+4c4d4. Me v,-

mei1cloi14doS

S4H4i1do h4S+4 eI fti-J41'II mei10S m4t, sobrev,v,o. Ei1 re411d4cJ, i10 solo t{sobrevIVIO".

f;'ecu-f6

UilCl ex-frClordtItClni:? mCliltobrCl de

ilClVejClCtOil eSrrCl-fej/CCl (Cluil1.ue de-fec-fo UilCl de ICls mCliltobrClS ClSts-ftdClSpor cole cOmO tltsp/rClCtOil) 1.ue tltcluso Cldmtr/r (lrozClr"
SU

ICljrClvedCld

de debo

De -fOdClS formClSt me pClreCtO 1.ue

Cl m'

UilCl ilClve eilemtjCl pClrCl comprome-fer de eiler::J'Cl 1 Iuejo provocClr UilCl

escudo

de-foilClCtOil ilucleClr rezCljCldCl es de UilCl +emendCld SlAtCtdCl1 UilCl CludClCti:? tItSUHClil-fe. 3 se hCl ceil-frCldo el ilombre eil es-fo

Veo 1.ue ICl secctOil 1 1Cl Ie hCl pues-fo Ke1es". 5tlt embClr::JOtmucho

de (lbucle de

mO-s preocupClil-fe
il/

erCl UilCl S/1.u/erCl

seCCtOil rev/sCldCl (CU1Cleilcnp-fClCtOil

KCllm'1Cl COilStjlAtO p/rCl-feClr) 1.ue ddClIIClbCl, por

10 1.ue

se,

UilCl mtStOil -ferres+re

del e1.lAtpo ClZU!

~Por 1.ue dedtCClr recursos los 5pClrlClil, pUil-fo de ser des-frlAtdo

-fClil VCl~oSOS COmO COil -fOdCl SejUndCld?

CUClildo eI plClile-fCl es-fClbClCl

LoS refuerzos despues de 1ue

del

covel1&urf

lIeJC?rol1 mut poco

su C?sC?Holit/cl41 fuerC?

rechC?zC?do. UI1 comporlC?wll'el1-fo des-frwrrecursos Pero oi"ros. 11 cuC?11w'er CC?SOI eblC?11de d 5jmC? Oc-fC?I1US. 10 1ue sC?bel1 los 0 C?bC?l1dol1C?r -110 el1 llseJul1dC?s 10 hC?11 hecho

usuC?1,dC?dC? .su eS-frC?-feJI4 COI1-flituc? de sue/e11 JC?s-fC?r 0p0rlul1ldC?des"-. C?11-fenormel1i"el

es-fo

~110? I-/C?rvesi; MendI411...

5e

1ue

hC? hC?bldo

1uerer

C?!.Jode

Veremos

de s/'empre.

20 de jul'-o

de

255~

Que

re:?ro. CI vlcee:?IW/lre:?l1+ee:?ce:?be:? de

he:?cer COW/O S/' I1UI1Ce:? W/e hub'-ere:? de:?do e:?cceso e:? esos e:?rch/I/os. 5upo'7Jo 1ue es+e Iltusue:?1 coW/p0r+e:?W/'-el1+o puede deberse
e:?

1ue

hub'-ere:? e:?!.Jwell escuche:?l1do

l1ues+re:?

cOllverSe:?cloll. l-Ie 110+e:?do1ue, +odo ,:AH'-w/e:?W/el1+e,e:?sel1Se:?cloll I secre+'-sW/o de he:? IIt+el1sl'ftce:?do. COil los W/'-SW/os

he:?b/fue:?1de pe:?re:?l1olC? de t eI W/ul1do se

ePor 1ue juejos'?

es+o.l1 sleW/pre Ye:?W/e es+ot

ce:?I1Se:?l1do.

ci vlcee:?IW/lre:?l1+eocuHe:? e:?!.Jo.eA!.Jo 1ue se


supol1e 1ue to ,ltforW/es'? deb~ he:?ber ~5+0 ell esos

eCI covel1e:?I1+'?eLos

5pe:?r+e:?I1'?

e5e W/e es+o. esce:?pe:?l1do e:?!.JoeVldel1+e'?

1
t-ie ree/b/do 50rv~d UI1 breve

2/ de juko

de 2552 ]

'j er'p-ftco

J?1eI1'3~ie de

~ -fr~ves

de su e~I1~/ -fhe-f~.

~~No puedo p~r~

~b~l1dol1~r eI eJ?1p/~Z~J?1/eJ1-fo NO eOl1f,o ell 1.ue -fel1jo ~1.u"

eOJ?1ul1lc~r/o ell persol1~.

eI el1/~ee de d~-fos

~~Es-fo es deJ?1~s/~do GRANDE. DeJ?1~SIl::ldo /J?1porl~l1-fe. ~~Lo el1vll::lre por eI repe-f/dor de

eOJ?1ul1lc~elol1esde IkseJro..d ~~5jue ~ /~ esper~ ...

NO es l1ues-fro pro-foe% h~b,+u~1,

de eOJ?1uJ1lc~eloJ1es ~!.J0

~s,

1.ue -f/el1e 1.ue ser ~ hor~s

seno.

y~ h~11p~s~do

'j -fod~v,~

110 he

reetC>ldo l1~d~ ~ -fr~ves

del repe-f,dor.

~Que h~ el1eol1-fr~do?
t-ie deeldldo p~r~ esper~r. No vO'j ~ ~del~I1-f~r

~eol1-fee/J?1/el1-fos.Puede 1.ue

s,

h~'j~ UI1~ r~ZOI1

J?1~I1-fel1eres-fo ell seere-fo.

123
co;rh:w-fo perdIdo COWlUI'!ICclCt'Ol'!eS IksejrO-d de No es UI'! error Ese repe-fldor

de jult'o

de 2552

COI'! el repe-fldor

de

de fUI'!Clol'!t:?Wlt'el'!-fo. -fel'!lt:? li1s-ft:?It:?do{AI'!p*r.ue-fe

de COWlUl'!lct:?clol'!esde I'!IVel 5 t:?1'!-fes del COI'!-ft:?c-fo COI'! eI covel'!t:?l'!+ tlt:?ce t:?V10S, cut:?l'!do los li1suYjel'!-fes reforzt:?Wlos EI repe-fldor

se li1ftHrt:?rol'!

el'! secre-fo

el'! R.et:?ch(t:?I'!-fesde It:? opert:?clOI'! LlMPIEZA), It:? red de COWlUl'!lct:?clol'!es.

es-ft:?6t:? dt'seV1t:?dopt:?rt:? sopor-ft:?r

st:?60-f~ies 1i1-ferI'!OS

ex-ferl'!os. ';/-ft'WlO Wlel'!s~ie de secre-ft'sWlo,

COI'!Sldert:?l'!do It:? uYjel'!cl4. del del creo Dr. 50rvt:?d,


SU

pe-ftclOI'!

1ue es-fo es t:?(;o WlO-S1ue UI'!t:?

cOIi1cldel'!cl4..

L4 I/S+4 de pos,cu!,d4des des4jr4d4bles:

es breve 1 +od4s

SOil

P Ul14 4~tACICr.lit+erl14
1.tAe?

1.lAIZo. de o+ro

protec+o

de 14 secclOI1 3 0 de !3e-f4 5. Perol ~p4n~

t>

UI14 4CCI0l1 de 14 litStA~eI1CICr.. o es p4r4 N -fomo.rselo


4

brom41

sobre

+odo

S/' es-fe

stlel1c/o stjl1/"hC4 eI IItIC/O de tAil 4+41.tAe m4tOr prec/S4mel1+e CtA411do110 l1ecesd-4mos d/s+r4cclol1es.

1:/

1 COVeI1411-f... ejtA/mos 5 fOl1do


StA

SIlt C0l10cer 4 de cole.,.?

+ec11 010j'4. ~Y s/ h411 cOl1sejlAldo eI pro+ocolo

deSel1cnp+4r

1 vlce4lm/r4l1+e perd,d4 p4r4 del

14

eS+4b4 41 +411+0 de 14 t h4 4stjl14dO persol141

repehdor 1.tAe+el1jo

1.tAe se octApe de 14 SI+tA4CI0I1. /-Ie m/embros mtAt V4/tOSOS Ie he c0l1+4do 4V/' m

mel1clol14do ml5

de m/ e1.lAIpo ell 14 Z0I14". t Ide4S sobre 14 pos/b/e m/ 1tA/ mI' preOCtAp4CI0l1 t CtA411doloc41/cel1
4

C4tAS4. comp4rle
4

me h4 prome+,do

12-r de jLA//o de

2552

Me h4 IIej4dO eI rUY110r de cr.ue Wl4 wIld4d 14S fuerz4S p4r4 espec/4les fue /hves+j4r!o,

de

eJwl~d4 41 repe+ldor ecr.u/po +4Y11b/eh


V4 4

cr.ue d/cho
4

h4 des4p4recldo. puede

Ap4reh+eY11eh+e,

ehVl~rse

Uh SejLAhdO ecr.u/po oper4clOh

V/sejro.cI, pero

h4d/e (h/

dec/rY11e cuo.l es. Los de+41les de eS+4 SOh excepc/oh41Y11eh+e esc4Sos 14 Uhld4d). Uhld4d se de+erY111i,4r 4 cr.ue r4Y114 de 14

s/cr.wer4 puedo UN5C per+ehece

Me he eh+er4do de cr.ue eS+4 sejuhd4 114Y114 llecr.wpo Noble".

Ih+eh+4re eh+er4rY11e de Y11o.sCOS4S 10 4h+es pos/ble. Mleh+r4S +4h+O, he rec/bldo 4+Y11osfenC4s es+os hechos li,forY114C10h 41S/4d4

de los de SleY11pre 4CerC4 de 4hoY114/14s

de f4110s eh los r4d4res

eh

los Y110hd"ores des//esp4cl~/es.

l-Ie C0Y11p4r4do CerC4 de

COh los rejls+r4dos

5jY114 OC+4hUS.NlltjUh4 cOli,cldehcl~. ALAh4SI, Uh4 sene ser cOli,cldehcl~. de cOli,cldehcl~S hO sueleh

1
Los dcdos del eS+ClbClI1 comprome-hdos. repe-hdor. /-Ie rec'-bldo

2~ de jult'o

de 2552

v.H'-mo mel1s"'!ie de SorvCld AI tjuClI 1ue eI

ICl cOl1f'-rmClC,OI1 de ICl muerle

de

Sor~Cld No puedo '-mCljlltClr por 10 1ue SClrCl es+o. PClSCll1do ell es-fos momel1-fos. Me hClI1 ped,do ello. Los cOl1oc'-m'-el1-fos Clr1ueolojicoS de SorvCld 1ue dtjCl Cl

su fClmtl,Ci (Silt declrselo)

10

1ue hCl ocurndo.

SOt ICl mel10s

cUClII"ftcCldClpClrCl .

erClI1 Iltes-f'-mClbles. Sus IIt-fwc'-ol1es erClI1 mut supenores Cl IClS mlCls (Silt olvldClr 1ue IClS sutClS c0I1-feI11ClI1 -fClI1-fClS especulClclol1es d'-spClrCl-fCldClS COmO mOmel1-fos Fue reclu-fCldo pruebCls de lucldez). Allders) -frClS ob-fel1er de jrClI1 ellos de seV'lClles fCllsClS -fodos

(como

superftc,Ciles

de es-fruc-f~rCls

escClICl ell mUl1dos d,senos

colol1lCiles t

ell eI des It'espClcIOj IltdlCCldores 110 I1Cl-furClles.

SII 1uerlCl pClrllClpClr. del ClSUI1-fO. cCuo.l erCl

Presel1-flCl ICl '-mporlCll1clCi

su pr'-merCl

preocUpClCIOI1?

Su fClmtl,Ci.

Su V.I1ICCl Ol1dlc,ol1 fue c Lo mo.s '-mporlClI1-fe de 1ue los respol1sClbles

1ue ICl -frCl5lCldClsel1 COil

e,

ClhorCl es eI descubnm'-el1+o Covel1ClI1-ffuerol1 del los repe-f,dor.

ZeCllo-f del

de ICl des-frucclol1

Que

es-feJ1 t:?1.U1es ct:?st' uJ1t:?dest!uS/oJ1 o-frt:? explt'ct:?cIOJ1 IOjt'ct:? ht:?blt:??

pt:?rt:? Wit.

cQue

AUJ1 t:?SII eI eJ1eWijo Se

eJ1 Ret:?ch. .. de sejundt:?d pt:?rt:?

ht:?J1t:?c-flvt:?do Wiedldt:?S J1ues-fros

preservt:?r

descubrt'W1leJ1-fos ';I-ft/-nos

t:?1.U1 dt:?-fos del !3ANDERA

11 10 1.ue es WiOS I/-nP0 rlt:?J1-fel liJ-fejrt:?r 1


t:?c-fut:?lt'zt:?rt:? corlt:?J1t:? COJ1 los eWiplt:?zt:?WileJ1-fo t:?J1-fes de ROJA Y por f'tiJ he COJ1ft'rWit:?do WiIS sospecht:?s sobre It:? opert:?cloJ1

el e1.wpo Noblel por liJcoWipreJ1slDle 1.ue set:? It:? J10-ftcI4. SOJ1 sPt:?rlt:?J1 11 COJ1 UJ1t:? excepcloJ11
-::

J10 SOJ1

WiIOS.

J0r:/e

es

tAI10 de e/los. pero

I-Ie Clccedldo

Cl

StA

h?)4 de servlclos/ +ellJo

es+o.. +ClI1 YI1Cll11ftAlCldCl Clc+tvldCldes

(YI1o..sde 10 hClbl+tAClIpClrCl tAil 5PClrlClI1)/ 1.tAe probleYl1ClS pClrCl ClclClrClr ell ArYl1EspNClV. +tAVO tAil FISIco Impol1el1+e/ ClUI1 YI1o..sell ICls dos
StAS

rec/el1+es J0r:/e pClrece ul+tmCls

s/eYl1pre

hClber crecldo

deCCldCls. De peCftAeV!o Ie el1cClI1+ClbCl de +odO; es+e erCl


StA

l2.eClchi desptAes Espero CltAl11.tAeeCl ell s

h~7Clr.

1.tAe es+e cOI1+el1+o de hClber VtA e1+0,


es+Cls

c/rCtAI1S+ClI1CIl:?S. QlAIzo..

pClrl,ctAIClrYl1el1+e dCldClS ICls c/rCtAI1S+ClI1CIl:?S .

'- ,

~:~~

\\
..

cO e5 1tAe e5-fO,/ de5p/~z~l1dOlpro,/ec-f~l1do m/5 5el1-fI'm/el1-f05 de Ilrejre50 ver ~ Jor.ye'? e5 eI re5-fo del e1tA/po 1tAe Jor.ye. ~/ hOj~r)/ ~/

ALAI1mo.5 lit-frtj~I1-fe

Nob/e. SOI1 mtAcho mo.5 jovel1e5 Por 5tA form~ 51do mtfior~d05. de mOver5e...

debel1 de h~ber

y h~11 hecho mod/ftc~cI0l1e5


prec/5~mel1-fe cSOI1-fod05 p~r~ ev/f~r

~ ml' ~rm~dtAr~. e5-fo.

tltce 1tAe MJOLNIR. ftAer~ modtA/~r

SPAR.TAN'i!! por 5tA f~H~ p~r~/elo de' elej~l1cl'c?l (JAVALlNA'?) 1tAe

01 cOmO 505pecho

c50l1 Ver510l1e5 5tAbe5-fo.l1d~r del SPAR.TAN-II? QfAlzo. de tAl1projr~m~ o de o-fro pro,/ec-fo 5e ~provech~ de -fr~b~io. C5 -fodo b~5-f~I1-fe perltArb~dor. ~dectA~d05... Slit eI de I1tAev~ jel1er~cl611

de m/5 -fre5 LAHI'm~5 dec~d~5

~doc-fnit~m/el1-fo c/el1-flftc~5 de5~5-fr050.

'/ /~5 me-fodo/Ojl~5 e5 po-fel1cl'c?/mel1-fe

C5-fo me vtAelve ~ record~r de5~p~recldo.

1tAe Mel1dez 5tjtAe

51' +tAv/erCl +/eJ?1pOI 1o 'flves+tjClrICl, operClclol1 Por f3ANDERA

pero

ICI

ROJA 1C1 es+o. CCl5!' CI pwr+O, 1tAe

tAl1C1 ez/ J?11' tAnOSldCld +el1dro. v c


r ,

esperm

5/ tAil pe1tAenO :JrtApo 'flftl+rCldo

del

Covel1C1I1+se hCl Ile:JClro.l1 COil pClrCl 1o peor

ell ReClch, probClbleJ?1el1+e

J?1o.s, Debo prepClrClrJ?1e GUANTE f3LANCO,

de CljOS+o de 25521

Corlt:?ilt:?'/ '/0 henJos d/scu+/do es+o eil profuildldt:?d '/ es+o.. de t:?cuerdo eil 1.ue es It:?UilICt:? sOIUCIOil l0,j/ct:? SPAR.TAN-II? '/ su e1.u/po ileceSI+t:?il sus COiloc/nJ/eil+os pt:?rt:?SU nJIS/Oill 1.ue creo 1ue sero.. ilues+rt:? uH/nJt:? oporluilldt:?d ret:?1 de eilcoil+rt:?r It:?fornJt:? de +ernJli,t:?r COil It:? ,juerrt:? Sero.. Uilt:?t:?,/udt:? li,es7t'rnt:?ble pt:?rt:?e//os eil su nJIS/Oil de t:?deil+rt:?rse eil +ern+ono Coveilt:?il+pt:?rt:?t:?ses+t:?rUil ,j0lpe dect:?pdt:?dor t:?su jert:?r1.u1t:? SIi, enJbm'jol corlt:?ilt:? +t:?nJb/eil es It:?IA nJ~jor prept:?rt:?dt:? de R.et:?chpt:?rt:?t:?ilt:?/t'zt:?r los slnJbolos '/ los S/s+enJt:?S opert:?7tVos del enJplt:?Zt:?nJ/eil+odel profesor Sorvt:?d Lt:?sOIUC/Oil St:?IOnJOilICt:? t:?It:?1.ue Ile,jt:?nJos de fornJt:? Ii,depeild/eil+e es dlvld/rlt:? Cop/ewe It:?nJt:?,/orlt:? de SUS ru7ti,t:?S de +rt:?ducc/Oil IEP t:?Uil nJodulo Ii,depeild/eil+e. M/eil+rt:?S+t:?il+OIt:?Corlt:?ilt:?persoil1ftct:?dt:? I COil7ti,ut:?ro.. Oil JOhil '/ su e1.u/po t:?zu! C AnJbt:?s 0pert:?c1oiles de ,juerrt:?
SOil

cn7tct:?S pt:?rt:?eI esfuerzo


::

51' LClszlo COl1sju/erCl UI1 ClVClI1Cel los dCl+OS CltudClrtClI1 Cli e1u/po Clzul ell +ern+ono el1eWljo, LCl porclol1 de ob+el1c,ol1 de dCl+OS eX+rCltdCl de COr+ClI1Cl pOdro. re/l1+e.jrClrse Wlo.S +Clrde pClrCl 1ue se ClC+uClI/ceClI1+es de 1ue eI e1u/po pClr+Cl, Pero 110 es+ot IClS WlISIOl1es ... COr+ClI1Cles
/11 flex,

Clzul

cOl1vel1cldCldel +odo, l-IClt +ClI1+ClS SCllt'r WlClI ell cUClI1u/erCl.de

COSClS 1ue puedel1

b lei ell c/er+Cl WlCll1erClIes


vCllt'el1+e1ue to,
Ne-Ce-SI

Wlo.S ded/cCldCl t

1'0

dO

Y-yY1'-Y-'

1
Modulo cop'Ctdo

5 de Cl.j0S+o de 2552 ]

correc+ClWlel1+e,

TodClS IClS pruebClS /l1d/CClI11ue IClS rU+lhClS sepClrCldClS fUI1C,OI1ClI1 el1+ro de los pClro.Wle+ros d
11

rWlClles,
iYa Ya caS! e-s-,O-, , doY-YWy-e/ IlAe-j .
, j. /

Es+o 110 debenCl IlevClrWle Wlucho +1'eWlpO... Espero,

0'

co~aM CtAan-rO F:Spero

debe:,o. pa.~'i'" 01

es-re

I,s-ra. AtA-rWnn a. hempO.

es-re

1tAe eI
preparadO

1
EI Jrupo de hC?h IleJC?do pUh-fO. reptAes-fo huevos
C?

12 de

4Jos-fo

de

2552

6C?-ft:dlC? l-ev/C?-fhC?h 'I eI Ir01uo~ ReC?ch pC?rC? efec-fuC?r de


C?

repC?rC?clohes /-Ie Ido

emer:;ehc1C? ver

'I

UhC? pues-fC? COh de p/ezC?s

C?

10 1.ue hC?h hecho Tehemos Io.ser mt(jorC?s

m/s uhldC?des

MJOl-NIR.

'I

pos/6/es

(C?uh1.ue hC?6ro.
C?

1.ue hC?cer tAh eSCo.her IrnplC?h-fes

117 pC?rC? los

Cloerhe-f/coSY.

J4cob h4 veIl/do

vermei
4 /4

4!.JO1.lAeesper4b4 t vez -femI4.

COmo esper4b4, se h4 COmp0r74dO cOmO lA~ c4b4//eroi ClA4/rlA/er o-fro c4pdo..~ me II-r-ferr~'l4do .p4r4 4venjlA4r 1.lAe h4cl4 4!.JlAIe~de /4 ONI cerC4 de SlA ~4ve. 1-/4Ido mlAcho mtfior de /0 1.lAeh4bl4 Im4:J'1-r4dO. 1-/4b/4mOs sobre M/r4~d4, sobre SlA (tblAc/ede f.<etes", sobre /os 5p4r74~ t sobre f3ANDEI2.A 12.0JAC/o poco 1.lAeplAedo reve/4r 4~-fes de -flempo). Nos desped,mos dese6~do~os /0 m'f;'or e~ ~lAes-fr4S respec-flv4s m/s/o~es. Le ofrecl m/ m4~O p4r4 /4 m'f)d/4. Como t4 he d/cho,.. lA~ 4lA-fe~-f/coc4b4//ero. ~
rlllli/

h4brl4

1.lAeme /4 es-frech4se. Me beso e~

.~.~

.'

. 5'J0 P.r'"eOCtApa

da por'" fa

diVISion! m '2)0 a

} ..
\.

LlAe,J0 eS+lAve COil Johl1. PClSClWlOS 1A110S WlI;"IA+OSell +t'erY-Cl1ell eI CClWlpClWlel1+of-ICl+hcock.. Le cOI1+e los procedt'Wllel1+os dj'e 1.lAe prol1+o Cl seJIAlr- (Ie ht'ce IAI1Cl MN R ro..pldCli ICl ZOI1Cl1.1AIr-U~/CCles Clcep+Clble)

1 Ie

+el1drlCl IAI1Cl1lAevClWI,51011. I Johl1 110.

MlAchClS COSClShClI1 CClWlb/~do,.. pero

No es eI WllAer+o vlvlel1+e ell eI 1.lAe WllAchos ve+erCll1os se cOl1vler+el1 pClrCl +rCl+Clr de repnmt'r eI +rClIAWiCl.Nt' hCl 1;"+enonzCldo +OdClS ICl
SIAS

l;"ceSClI1~e brlA+CllldCld 1.lAe deft;"e CClWlpClVlClS.

11WllAchos Clspec+os1 stjlAe slel1do eI I1/ho ,;.,fCl+tjClble e l;"vel1clole 1.lAe C0l10CI ell ndClI1IASII: vClI,el1+e, d,5plAes+o... pClrCl es+o. Volver (11 reClel1+eWlel1+el Cl Jo~e) hClblCll1do COil 5ClrCl 50rvCld sobre LClSZ/O Wle hClce dClrWle ClAel1+Cl e +odo d perdIdo, ,. 10 1.lAe he SClcn'f/clos. Cl verlo COil IAI1+ClIeI1+0 1;"I1Cl+O

1 del

WlO+IVO de esos

Johl1 pr~11A11+6 por Mel1dez 1 por +odos /OS deWlo.s Cl los 1.lAe cOl1sldero..bClWlos de ICl fClWl,I,~. Le diJ"e 10 poco perWl,50S 1IAe sei ClI d/~blo de se,JlAndCld los

1 los

pro+ocolos +ClI1+0S.

f-IClI1desClpClrecldo

Nos sel1+ClWlosjlAl1+os ell Sllel1clo...

IAI1 t7.+.

LClS s/mtl/fudes COil eI h'po-fehco COdtj0 de I1ClVejClC10l1 e ICls d -frClI1SWlI$/Ol1esel1eWltjClS 110 SOil cOl1clujel1-fes. Cc.Pos/6Iedescol1voluclol1 del PIE?)

~.IClj relClclOI1 .. I COil es-fos j11fos esh//zCldos Wlo..S l'es-fo..l1dClr"?

12<1
0, 41 YYle.hOS,de. Uh -frozo

de. Cljos-fo

de. 25521

Me. h4h e.hSe.V14do Uh hol0.j1'4YYl4 de. Uh lt0teie.-fo"i de. Uh 0l:c;e..-fo.

R.e.su!-f4 YYlu'j fl'uS-f1'4h-fe.. N/ S/1.U/e.1'4 .jI'UpO onje.h, YYle. h4h d/cho de. 1.ue 1'4YYl4 0

de. 14 ONI PI'OV/e.he., hi'

su IU.j41' de.
Uh

4(:/0 4bsolu-f4YYle.h-fe. he.ce.S4nO P41'4

4ho.//s/s COYYlple.-fo.

CtAnOSt::lmel1+e, el O?ie+o, IltcrtAS+t::ldo el1 tAl1 frt::ljmel1+o de de p/edrt::ll compt::lrle mtAcht::ls It::lSformt::ls de lef!tA~ie/ cOdtjO ICOI1ICO el1 eI emplt::lzt::lm/el1+o

1tAe desctAon"w!os
5WOR.D.
A

xeI10t::lr1tAeol0,J/co tAo/ct::ldo o~io It::lot::lse de

pt::lrl/r

de es+os

dcdos

t::ldlclol1t::lles(1tAe de de 1tAe

110 ptAde memonq), denvt::l de o de t::lUI1 mOs

cop/t::lr 1 +tAve 1tAe reprodtAc/r he Ile,Jt::ldOt::lIt::lh/po+es/s

eI lef!tA~ie/codtjo

11

por

+t::l11+0, o?J'e+ol eI del Covel1t::ll1+

los predecesores

tAl1t::l ctAHtArt::lci//el1',Jel1t::l descol1ocldt::l, t::l11+tjtAt::l. emot::lr:Jol desclfrt::lr Silt del o?J'e+o es t::l(jo 1tAe se me eI momel1+o. Pt::lrt::l ret::llt"zt::lr

el mel1s~'e esct::lpt::lpor

tAl1t::l110.lt"s/s O-s def'tltl+lvo m o?J'e+o el1 Sl 1 +odos relevt::ll1+es. 5010 he compt::lrlldo cole,Jt::ls secre+os de 1tAe Ile,Jt::lr't::l t::loldos

se l1eceSI+t::leI

los dt::l+oS e+lol0,Jlcos

es+o COI1 m/s It::lON! por1tAe de ACKersol1


StA

St::lOlt::l e Ul10 1tA

ll/itformt::lrlt::l" de 1tAe +/el1e tAl1t::lrleft::lc+o t::l1/el1',Jel1t::l t::ltA+el1+lco el1 l1ec dt::lric/ C(tA
", II.e

pod,
1'1
~

r...
(11r

-JE- ~
1.11 ". /

IA
~

/1('/1

1
Me he reuilldo heWlos pod,do

27 de ~os-fo

de 2552

COil -fodos eilcoil-fr4r

los 5p4rl4il eil Re4ch p4r4

1ue

eX4W1lit4r los de-f41les prel/J'11Iit4res de f3ANDCRA ROJA. Uil4 WlIS/Oil de c4p-fur4 CcSf.AlCld4?J. COWlOs/ hub/er4 t lldec4p,+4C10il"

pos/b,l,d4d

de ele.jl'r. . de -fod4s 14S

De -fod4s forWlt:?.S, despues


cOilse.jf.Aldo IIeV4r WleiloS Uil4 p4Z 5uf',c/eil-feWieil-fe
suS
4

Wlis/oiles pro..chc4W1eil-fe /Wlpos/bles No de COilse.jf.Alr 14 vlc-fona., pero 14Yj4 COWlOp4r4

1ue h4il 41 :oilocer es-f4

c4bo, -feilJo esper4ilz4S.

-feWlpor41 COil eI Coveil4il+ deseil-fr4V"l4r h4ber

Wlo-flv4c,oiles 0 p4r4

pro-focuHur4 SUYj,do.

de 14 1ue p4receil

CU411u/er4 de es-f4S COS4S ilOS d4rl4 veil-f'V4 suflc/eil-fe Me eilc4il-fo Johil, (t


4

Uil4

p4r4

sobrev,v,r.
4

ver

de ilUevo

WlIS 5p4rl4il: LI; ..

Kel1t, Freel, L,itd4,

IS44C, W,/IIa.WIt

JOYje, obvla.Wleil-fe preocup4dOJ. -f4il-foS: 54W1, Kurl, Arlhur,

Pero f4H4b4il

5he,I4, 5010WlOil. .

No pel15e 1ue me re5u/-ft;:lrl4 +411duro.

Mel105

m41 1ue h4bl4 V/5+0 411+e5 4 Johl1 'I me h4bl4 prep4r4do 4 ml m/5m4 pt::lrt::l vd-4r Ul14 e emb4r4Z054 mue5+r4 de 5el1+/mel1+41t'5mO. Nece51+0 1ue me ve411 fuerie. II1clu50 105 5p4ri411 l1ece5dt::l114!.Ju/el1 el1 1u/el1 creer. cE5+o.l1prep4r4d05? 51.

Todo el el1+reI14m/el1+01 It::ld'5C/pl/1141 145 meeior45 'I It::l...C4rI1ICerl4... NUl1C4 e5+4ro.l1 mo.5 prep4r4d05.

iE1 e1U1pClm/ewfo? MJOLNI12.MClrK eh IClS prue6Cls

)lCl CClS/ es-fef...EI S/s,-femCl


SU

V hCl demos-frCldo
de CClmp 01 pero

ef'tcClCICt

ClUh fClI-fClh

UhClSpe1uenClS prue6ClS COrlClhCl (pClrleS Clprehd/ehdo cOdtjos pro-focul-furCl

pClrCl comple-fClrlo. stjue

de ellClI ClI mehos)

Cl desc,frClr Cllleh':!ehCl.

el Id/omClI los de ICl

'II esperol

IClS -fecholoj"Cls

sejUl"ref.. Clc-fuCl!t"ZClhdoICl porc/oh hCls-fCl eI ul-f/mo momeh-fo.

sepClrCldCl

iLCl ClmCl(yClmClde Johh 'I COrlClhCl? Espero 1ue seCl mucho pClrles. Todos mef..s 1ue ICl SUmCl de de ver. -fodos mls, eh los IClS Sero.. Cl(yO dtjhO

mls, descu6nm/eh-foSI dlClS.

SClcn"!'tc/os, . Todo dClref.. sus fru-fos proxlmos

0a.1ef..pudlerCl

ClhCl!t"zClrmls, seh+tmleh-fos". -fecholojICClS,.. pero hO hCl'l

IClS Imp!tcClclohes +tempo 5010 me

pClrCl ICl lit-frospeccloh. 1uedClh cUCl-fro pe1uenCls . -fClreCls

pehdleh-fes,

12?
.LCl ct'ru:/,Cl de perfecc,orr.

de ~os-fo

de

2552[

Johrr hCl sCllldo

Cl ICl

(COr-fClrrCl revt'SClbCl cCldCl cOrrexlOrr UrrCl '/ o-frCl vez mt'err-frClS '/0 soldClbCl. CClS/"me vuelve 10CCl).

EI s{~ie-fo -ft'erre UrrCl cClrr-fldCld ClsombrosCl de -fCfj~do clcCl-fncl41 por subdurClleSI pero -fodo el cuerpo. I-ICl'/ huellCls de -fres jrClrrdes rrO pClrece de dClVlOS cerebrClles 5u recuperClclorr pClro..me-fros FCl!-fClrr-fres hemCl-fomCls hClber pruebClS

resu!-fClrr-fes. de los

es-fo.. derr-fro

rejerrerCl-ftvos

rrormClles. de

horClS pClrCl IClS pruebCls

t'rr-fejrClCIOrr MClrk. V-fA. No espero rrl"rr.JurrCl orpresCl. s

130

de ~OS+O de

2552[

4e r4s+re4do 14 pos,ble /mpkc4c,6~ de Ackerso~ e~ eI Ihc/de~+e del m/stl e~ 14s prtAeb4S de c4mpo. 4e e~vlCldo tA~4 1tA9~ OftCIClI, esp41d4d4 r por eI v,ce4Im/r4~+e, d/rec+4me~+e 41 dep4rl4me~+0 de respo~s4btlld4d de 14 UN5C. T4mb,-e~ he IhS/htA4do 1tAe Ackerso~ podrl4 h4ber StAfndo tA~ 4+41tAe de ~ervlos 1 he reCOme~d4do 1tAe se4 ptAes+o b~io CtAS+OdICl h4S+4 StA eV4ItA4c,6~. 441 'hformes 1tAe 10 SI+U4~ ~o 4 StAS ~e~+es?) htASme4~do cerC4 del empI4z4m/e~+0 xe~04r1tAeoI6j'co de CASTLE. 5/ SO~ c/erlosl dtAdo 1tAe e~ctAe~+re 4(:}0. Es+o. btASC4~do b~io 14 p/edr4 e11.A1VOC4d4. T4mb,-e~ h41 'hformes 4/s/4dos de tA~ 4tAme~+0 e~ 14 4chvld4d e~emtj4 cerC4~4. Solo espero CrtAZ4rse. 1tAe tA~OS1 o+ros IlejtAe~ 4

TAREA5 PENDIENTE5

0' Prep4r4r

1<41J?1114.

TerJ?1/114r1 C0J?1pt/4r 14 4chA41/z4c,0I1 del ftrJ?1W4re de COrl4114.

B Ac-fu4lt'z4r
illAc-flv4r

eI p41.ue-fe p4r4 -HeJ?1po! de red:

-fr4I1sfenrI0.

o EI -fv.l1e~ is/ h41


rg" NO-f4 p4r4
~ Prep4r4r p4r4

eI pUt'J4dO Mlr4l1d4. -fodos

XX/<;7.

EI1vlCirl4 4 14 l-Iopeful de seJund4d

los 4rchlvos

eI 14I1Z4J?1/el1-fo eslt'esp4c,CiI de UJ?1bn~ d

4 14 T/ern~.

EI Covellt:urf ell l2.e4ch.


NO

Ulljrupo

de explor4C10Il... 1-1411 IIej4dO ell

m4s4.

I-Ie v/s+o 10 'hformes sobre 10 Ilcoll+ellld4" 1ue es+6 14 SlTU4CIOilieYJ4 mlllT4r p4r4 dec/r 1.ue j llse les h4 Ido de 14s m41l0s".
A1u1 ell e/ 14bor4+ono eS+4mos prep4r4dos.

Llevo prep4r4d4

p4r4

es+o desde
A1u1".

1-14rves+

Pero expenmell+4rlo.,.

Tod4Vl4 es+o'/ Ih+ell+4Ildo 4sum/rlo.

iCN5CGtJ/PA/ Jerrod d/ce rue el pertme-tK"o' ." el1 de es-ftf

comprome-l"/do.

L.:? t4 de I.:? o.:?se 10 l1/ty.:? icol1f);'re Jerrod / el1 m/5 prop/os ,;


.:?

pro-l"ocolos

sfjund.:?d/

CI persol1.:?1 00s/cO se l1/ty.:?

/rse.

AI f)h.:?1 110S )MI1 el1col1-1"r.:?do.I-MI1 -f.:?rd.:?do o.:?s-f.:?I1-fe. CI COP/GO PC PtJRGAPO es ,Be-f.:?Fox-fro-f-'7'7K79/o'verndeF.:?/!-s.:?Te: por s/' me ocurre .:?!Jo / soorev/ve. Arut es-fcf el erupo NO,BLE. RV'I1;;;CiJ!!~ . .
/

. _ .

el d/;'no'

Cs I.:? nor.:?