Está en la página 1de 55

Ti Liu S Dng Tems

HNG DN TEMS GM 4 CHNG, MI CHNG C PHN CH DN CHI TIT

GII THIU C BN V TEMS INVESTIGATION

GII THIU V CC CA S CHC NNG CA TEMS INVESTIGATION

PHN TCH NEIGHBOUR V NHIU

TEMS INVESTIGATON XUT D LIU T LOG FILE

CHNG 1

----------------------------------------------GiI THIU C BN V TEMS INVESTIGATION

NI DUNG * Gii thiu chung v TEMS * Cch kt ni thit b * Cch chuyn i to * Cch to cell definition

I.GII THIU CHUNG V TEMS 1. Khi nim v TEMS Thit b o TEMS Investigation l cng c o kim nh gi thi gian thc cc thng s phn nh cht lng mng di ng qua giao din v tuyn. N cho php ta theo di c knh thoi hay knh d liu qua GPRS. Do d liu hin th dng thi gian thc nn n h tr rt tt cho vic pht hin s c, ti u ha mng. Cc d liu cng c th c ghi li phc v cho vic phn tch nh gi v sau.

2. cc chc nng ca TEMS Kim tra cc thng s ca trm BTS theo thit k v tuyn: ARFCN BCCH, ARFCN TCH, BSIC, Neighbour o kim cc thng s v cht lng trn ng v tuyn: C/I, BER, FEF, RxLev, RxQual, o kim cc thng s v cht lng cuc gi: CSSR, CDR, HO,SQIDTXPower control Pht hin nhiu nh vic qut tn s. Kim tra vng ph sng ca mt trm BTS hay mt khu vc Kim tra hot ng ca trm BTS Ghi li logfile phc v cho vic phn tch cht lng mng.

3.Gii thiu v TEMS Investigation

a. TEMS investigation - H tr kt ni c 8 Mobile mt lc - Cc loi mobile c th kt ni c : T68i, T62u, R520m

- Band tn h tr : GSM850, GSM900,1800,1900 AMR - Kh nng o kim : + Thng s GSM, GPRS + Scan tn s + Export logfile sang Mapinfo - Khng s dng Liecen Key b. TEMS investigation - H tr kt ni c 8 Mobile mt lc - Cc loi mobile c th kt ni c :Sony Ericsson T68i, T62u, R520m, T610,T616, T618, Nokia 6200, 6220 - Band tn h tr : GSM850, GSM900,1800,1900,E-900 AMR - Kh nng o kim : + Thng s GSM, GPRS,WAP,SMS,MMS + Scan tn s + Export logfile sang Mapinfo - S dng liecen key

II. Cch kt ni cc thit b 1. S kt ni nguyn l

2. S kt ni thc t

Hnh 1

Hnh 2

Hnh 3

III. Cch chuyn i to

CHNG 2

GII THIU V CC CA S CHC NNG CA TEMS INVESTIGATION

1. GSM 2. Da ta 3. Signaling 4. Map

5. Interference 6. Scanner 7. Control 8. Configuration

1. CA S GSM

CHC NNG CA CA S GSM Ca s GSM gm cc ca s con c bn sau:


Ca s AMR (Adapter Multi Rate). Ca s Serving + Neighbours: Nhn bit c cc thng s ca Cell ang phc v v cc Neighbours ca cell ang phc v. Ca s Radio Parameters: Nhn bit c Rxlev, RxQual, FER, C/I worst... Ca s Current Channel: Nhn bit c Band, BCCH, TCH, Hopping... Ca s Hopping Channel: Nhn bit c cc tn s nhy tn v Rxlev, C/I ca tng tn s trong chui nhy tn.

2. CA S DATA Ca s ny cho chng ta bit c cc tham s lin quan n vic truyn d liu (GPRS, EGPRS)

3. CA S SIGNALING Cho chng ta cc bn tin bo hiu lp 2, lp 3, cc s kin ca cuc gi (Idle mode, dedicated mode, HO...)

4. CA S MAP ca s ny chng ta c th hin nhng g chng ta cn (bn , serving + neighbour, position..). Khi o kim ca s ny c dng theo gii cht lng mng, quan st ng i...

5. CA S INTERFERENCE

Cho chng ta bit c mc nhiu ca cell ang phc v (co.channel, adjacent channel), t y cho chng ta bit c vic plan tn s c tt hay khng.

6. CA S SCANNER Chc nng scanner dng qut tn s, t y chng ta c th bit c knh tn s gy ra nhiu mt cch chnh xc

7. CA S CONTROL Gm cc ca s con cho ta thc hin vic thit lp cuc gi mt cch t ng n s no, thi gian bao nhiu...; thc hin cc lnh ln MS...

8. CA S CONFIGURATION Trong ca s ny ta thc hin vic m cell definition, load cell, kt ni MS, GPS vi my tnh v thc hin vic tt m 1 s kin no ...

9. O KIM CH IDLE

Cc thng s th hin trong ch Idle

Danh sch tn s BCCH ca serving cell v tn s BCCH khc m MS thu c Cc thng s ca serving cell - Mc thu v C/I ti MS

-CGI, band, BASIC - C1, C2 Cc thng s ca neighbour cells - Mc thu ti MS - BASIC - C1, C2

0. O KIM CH DEDICATED

Cc thng s th hin trong ch Dedicated

Danh sch tn s BCCH ca serving cell v tn s BCCH khc m MS thu c Cc thng s ca knh thoi ang thc hin ti serving cell: - Mc thu, C/I, Rxqual, BER, FER, SQI, mc iu khin cng sut ti MS

- CGI, band, BASIC - Chui tn s nhy tn, HSN, MAIO (nu ang ch nhy tn) - Timing Advance, Time Slot - Ch m ho knh, ch m ho thoi Cc thng s ca neighbour cells: - Mc thu ti MS - BASIC

Chng 3

PHN TCH NEIGHBOUR V NHIU

Gii thiu Logfile Phn tch neighbour Phn tch nhiu

PHN I: M Logfile

Cc bc thc hin m logfile 1. Load cell definition. 2. Add file tab c tn trm. 3. Add bn cn thit. 4. M cc ca s thng s cn thit. 5. M logfile. 6. Chy logfile.

M t cch Load cell difinition

M t cch add thm file bn , file tab

M t cch m cc ca s presention cn thit

V d v m logfile

M t ca s thm, bt cc lp d liu

M t hai cng c thng dng

M t ca s thm, bt cc lp d liu

Ca s qun l, thay i cch hin th v thuc tnh cc lp

PHN II:Gii thiu v Neighbour Danh sch Neighbour cell ca mt serving cell l nhng cell xung quanh serving cell, m c dng trong qu trnh chn lai cell v chuyn giao m bo thu bao lun trong tnh trng cht lng dich v tt nht c th. + ch Idle, c dng chn li cell trong qu trnh di chuyn. + ch dedicated, chn ra 6 cells tt nht bo cho BSC cho mc ch chuyn giao. T logfile c c khi driving test v kin thc khi i o thc t v a hnh. Ta chy li v phn tch logfile b i nhng neighbour khng cn thit v thm nhng neighbour thiu m khi ta lm trn map cha ph hp.

V d v mt trng hp thiu neightbour

PHN III: Gii thiu v nhiu Cc ch s lin quan ti nhiu: C/I: t s tn hiu trn nhiu (nhiu bao gm: nhiu cng knh(co_channel), nhiu knh k( adjacent_channel), nhiu tp m) RX quality. ( RX quality c 8 mc : 0 : 7. Trong 0 l mc tt nht, v gim dn ti 7 l mc xu nht ) + Khi phn tch nhiu ta quan tm ch yu C/I, cc mc gi tr ngng ca C/I khi o kim v phn tch logfile. + Khi khng dng nhy tn C/I nh nht chp nhn c khong 12 + Khi dng nhy tn C/I nh nht chp nhn c khong + Trong khi o kim nu ti mt v tr c C/I< 12 (i vi BCCH) ta nn qut tn s ti xc nh ngun nhiu ni mng.

Ca s th hin cht lng dng chart

V d v mt trng hp nhiu

M t cc bc qut tn s

Ca s th hin vic qut tn s

M t cc bc thc hin qut nhiu

Ca s th hin qut nhiu

Chng 4

TEMS INVESTIGATON XUT D LIU T LOG FILE

XUT D LIU T LOG FILE + Xut d liu ra cc dng file tab s dng trn ng dng MapInfo + Xut report GSM_KPIs

XUT D LIU RA FILE TAB + Log file ang m phi ng li, tt c cc thit b ang kt ni phi g kt ni (disconnect) + T ca s chnh, trn thanh task bar chnh, vo mc Logfile chn Export Logfile

Xut hin ca s Export Logfile

Xut hin ca s Add Export Order

+ Trong Format, chn nh dng file xut ra l MapInfo tab file + Trong Input files, chn ng dn ca logfile u vo + Trong Output file, chn ng dn cho file tab u ra + Nu mun xut nhiu logfiles ra cng 1 file tab, chn Merge output

Chn Setup la chn cc d liu cn xut ra bng cch la chn cc phn t thng tin (IE) t bn khung Available IEs chuyn sang khung Selected IEs

Kick OK, tr v ca s Export Logfile kick Start thc hin xut file tab

+ Sau khi kt thc tin trnh xut file tab, xut hin bn report v kt qu xut file

+ Qu trnh xut file tab kt thc.

Xut Report GSM_KPIs: + Log file ang m phi ng li, tt c cc thit b ang kt ni phi g kt ni (disconnect) + T ca s chnh, trn thanh task bar chnh, vo mc Logfile chn Report Generator

Xut hin ca s Report Wizard

Kch vo biu tng Add m ra ca s Open chn logfile u vo

La chn logfile cn xut report v chn Open, khi tr v ca s Report Wizard

La chn ng dn cho file (html) u ra trong Output Directory, m ra ca s Browser for folder cho vic chn ng dn

+ Tr v ca s Report Wizard, chn Properties m ra ca s Report Properties

+ Trong ca s Report Properties, tab Threshold Values la chn cc phn t thng tin (IE) no cn xut ra. Mi IE c 2 ngng T1 v T2, c th dng Edit thay i gi tr ca 2 ngng ny

+ Trong ca s Report Properties, tab Events la chn cc s kin (event) no cn xut ra

Trong ca s Report Properties, tab Mobiles la chn cc thit b no ly d liu ra

Trong ca s Report Properties, tab Scanned Channels xut d liu ca cc knh thc hin scan (Frequency Scanning) trong logfile

Sau c th dng cc chng trnh trnh duyt m file Report, nh trnh duyt Internet Explorer

FINISH