- REGLOS

PARA GUITARRA

- MUSICA POPULAR~

, ,TINA

1J E ~l

ANFIT'RION L HUMAHUA'QUENO

LAGRIMAS
ELANT'IGA,L

Y SONRISAS

NOSTALGIA

MIA

TICO rICO LA NOCHERA
LA P'RIMAVERA

MUZZARELLA'IN
EN UN

GAROZZA
DE

PUEBLITO

ANDALUCIA

LA PANTERA
LA BOLIVIANA
EL ARROYI'TO

ROSA

,'L APACHE

ARGENTINO

UYA EN SEPTIEMBRE
OILIENDO CAFE

Arreglos:

L6pez Exequiel

. LA BOLIVIANA Cueca.
,(A.Pantoja)

Arr.L6pez
14 de Mayo

Exequiel
de 2001

c rJ:_?
F= ~.

~

·'z=k .._ t-

__ -

r

~e J-. r. 4:&-lg _;._y ··--·-r----~-~1~~ .-.~ .~.
..'

c:m:

c::m:- ~-,

fli~~=lJ64.:r"""'~···~-i--~-=J~ -0) Iit~~.m EL~'·3i _----- ----rv~ IT - 4 iI,'t zl' g:~1~ - Jli J[lltoJ~lj.II~{ .l~..ItIS .! )
'?>

CJI]:~

z ...

I

=i

I

cm~

4~

O.!~

2\

1~~f~~.f"I

1

it

~'-' vA

to.

.........

~~

.

.
I

z

o\

=+

EL APACHE

ARGENTINO
Arr.L6pez Exequiel 5 de Enero de 2001

CArostegui)

• .

(Daniel Toro) .L6pez Exequiel 7 de Die.• NOSTALGIA MIA Arr. de 1999.

• .

1 J. ~\ ~ c. Arr.~~ qx. .Cabeza) ~·-·-1 ~VV:i b=.Davalos-E. . .• LA ROCHERA (J. 'Y~. 20 de Junio de 2001._~ ~i~. f(l! :1 J.~.\.... .Lopez Exequiel.. o~'-4~~i ~ I.YJK .t ) i I~ Cy --~ CJlI:-..:!. ) .. ".

~~:=~f~~11~~}t~-. !I~bJI V "I V~ I ~ . !i~.F~~~-? i~~ J ::j' -'\~cU~'I~-}-:~ii-'®~ili. C:r.."~d ~~:::~ fJ H. C J!r.ztt. .~~.-r CllI -. 3 3\ Z .-t1$.. ._i" 4\ 0 ~~ 3\ .

Lopez 1 de Junia Exeq uiel de 2001 _ .EL HUMAHUAQUENO (E.Zaldivar) Arr.

• .

de If... . 41 FIKI.<t. 7j_. . .. : .' LAGRIMAS Y SONRISAS Gullo) Exequiel. _ M' __ .-~-. A r r ... ._ .. ". L~pez 0 9 de' Junia de 2001 " (P._ • . '-- • my I 'u .41 \ . z:& Cr L I -9- \ . I\ 1(==0::.._\... .' ..

..___ ..i.• 1 . .....•• _ -- ir 141' ==*=~~:~I~~J~ 'r 4( 31 .• _ ..1 Z. .• u#l6 1 .pl ~_ >..Plz.~ r ~tI'i At . \ 4"V \ . . . .. _ ~ - ¥ ===f ".".• __•... 1 a.r1~~\~S . t 41 -."--#do rn f' t I· I - 4~~ 4." Cye~c_ .:u: 5' 0 T f ?>-:t-$" j . 2 rr 4 _ +¥I Ad ZJ F ·zr ~ -'2)_1 f~_l) <LX _~ ...o 'i~' I z _i4'J 0.. __ .. fV1P 2 f I .c.-.. .• 6"j.... ... I "I ~ I_ -r r .I =iY!SMFS+ r·....' ~:/.Z . _. I ~I.

" ¢:n:.L6pez 10 de Abril Exequlel de 1999.LA PANTERA (Henry ROSA Mancini) Arr. .

f .J. .

Die.M.QUITAPENAS (6. de 2000 .anduea) Arr:L6~ez Exequiel 1S de .A.

.

(P 0 p til a r ) .L6pez Exequiel 11 de Mayo de 2001 .MOLIENDO CAFE Arr.

. . .

Exequiel de 2000.-§... If". :r=:::_.---~..~ .t. ...=... - §~ -.. --l+-~ff~'" -:=J--:?-'~ I~ ---:r-: ----~.. --_ +. ::t.-~+-~ .Lppez 2 de U.---.__. .g.':... '::' " .-.. -._. .. ----._.:.- -=--~+-~-t:--~f -....TUYA EN SEPTIEMBRE .:a= .j..::---.'-" __ '--- ..-~--..:' . (Popular) Arr..-"YTll . ---~.'~. \ .+--++ .....----~-l-. .-~~= . Con GUlcia..-. --'_ . -'-'_.

. .: - 4 I . . O-~ . - : I 'Iez ~ccCO~~~t~~3'c:-~~i!:~ttr3M..• __ ~ ~ _ • _ _ • _ K __ _ . T... ... ·:= ~......F"~ :~J:iJ~ JI:.. ---- 4 ~\ -- tr. vez f': f. \ ..... • . \ :poco ac~el.

. " EN UN .Lopez Exequiel 5 de Enero de 2000 . . .PUEBLITO DE ANDALUCIA Arr.

• .

_t ~: " " " ~ '" .. ~. _ .L6pez Exequiel. """ I . '". •• I l 7 --- • jJ • I 31 7 I.' . .. 12 de Junio de 2001 (Romano) o~ ~. " . I I . · .) " .. -- QUIERO SER TU SOMBRA Arr... .

. - -_... I..' ......' ~ \ I0 .--... 5 • _ ~ _ -. ~ _.. .... ~ .-..• ..._...__ .I~~t~~:-cl=Ik=-~~JL..~._u . ~.-._--_.. \ :> __ _ _ _ .--. .. 2.. ..3.... ...... ..I 3 _ : 4.. \ ~\ ' z: ~ .x. 0 ..- :: flN....._ - 0-=9.. ____ y -..() . _u::~f.~.---"'---------~'--- L .__....__ .._ -... ......f .. .-~. _.. \- __ ..- " L l I' O. . f' ~t .• ~...- -_...-m.........:=¥~!~ wi.. --------~--~-~-J~~g~~---.--_._d ---.I T 7~ - - ~--'--.fl....

.-...=---1 -3 -. - -..."~--~ ---..__ ._~=. P"~.-- . __ .:-~. .:t:__"". I ~ ~ :. . ---- ~~ ~~ ._~ _~_~ .. _~~.t-! '...rz-r"it~rc--If[-.." . ...~l:_-~jJ=~~Z... . ". ....-.--- .--_.-...~ ."_..~~... =-.... . ~ 1... -- r ~.i~__'_ -..==_~~~n_" (:I ~ .--~' ..l·::-'_::I:::-'_..~~. 2- r-- I._ .f._ _....--....~:~~~~---~~-:_~~~ ." ..'!.. .-~. ".'~ __ ____ .' .-h?~.:~._"~irj~~---::£-:-::-:--~-~f... ~~... ".~~...~..-~~.....~~~~.". _ . .'!. "/ zl~ LM1M~"f .._ i~~~~~-.Z-_-.. ..--..:.... ..~:·~~ _::=_.i ~ -~._.".- "'".. "'_'-~-...~.j!:"f::':'::~.-~-r--_----.. ~_~_.c~.. ..L6pez Exequi~l 14 de Enero de 2001 JJD t~ ~~ I -.I ~- ~ ~.."..:::.:s....~- - .-----t--~- ."~~-':~£"'- --:..-.. . ~ ". - .--·" - ~- -_---..__ '...Uxj ..:-. ? -4I "...'... .-4--~ .11 ARJtOYITO (Samuel Castriota) lrr.•.---.~ ---~ 7--:--------·>--··---··-----' --~~~-1-~1~d-= _::...' F"~'--fV.__ ~-:'_~ -:-~~:r. oil ~- :. .__ .'.r..'. Ir o~ ... ..-+ /f-::. .

.

. .._.._.. '. _'... _! -=.... .. CJZ[L .. ....•." C"'iZ[[----... I . _:= - ~.: ..:!:\1'.. '..:.44U\ ···4·····.-. . i "...--~...--_--. ~I '-. -. ~\. -.~.. I: ---:.-~_-.~-~: E=~_._- (Scott Joplin) Arr~L6pez ExeQuiel 8 de Junia de 2001 . ~~-._1Ii _._n_.>' . . .' -*.:::--~-· . ....1 . ~_-:41 r.--~...--' .. \" (4 my -_ .. ~.-~~~~ .___:J!---:iE" ...a../ --~_i:Lrs ~-.'. --::---:-- 0\ ?J.. ~:. .' ...._. ~___} _~.. ~~~~~~~·~~~~~~~~~... .=-e--~-·:~_. ~-i- .. _r _ :.... ._ \ ~ \ ..~.--. .. 4 + \ 1 .. I I' ..=_~~_ . J.. vrn.. -..._' -~. ~."=--t .~ ~ .. . .. .--'"(~)=::3~ "'-':c:::':::::.. _ /"_.-__ . -i-..» <:» ..- •. ~I......_.._~~_~ p._" CJr ~~- .-. . .. I~..~ -~ 2~~~ I r~ 'I~av' .-. - ---.l' ..--. ... z.~~ ~ \ z7 .~. Ii Q\ } \ T \ ~ ¢lI: .'. ._:_ --1 .~+~.:..~._ ....~: ___ .----... ~. _ '.. .. ~ . -:~ .. __ EL A._.' I 4 ...--.' . _"__ _ .. 'C-n: I __ :~~~-~._ k4\ l4 .- .~ ~.. i ~ ·0:: .+ -+ ~=. .. T \ ..~~~~~~ * J=.' ..--==:..-. . ___ -..-._~~.~.-~-"~.__. " .-..' ~ '1 '__ \" \ ...----~.!.' ~. ._=-._. _-"_ ' .' . E'-~'" .-. :. ~ .. 0 ._~_:-_~-~~:~ ... I r -...•. ...-~ . ~. .... em-I '_- M--t--~··· ' . ._ _ C3i1I" .:_~ ..::: .. . __ -l._ . ' t -~.-... -~.~-~_~~ . -.... : --~-. -:::-~=-'::-·I-·~li=::~:t:-..\ . k..~t~L__..._.. ~..._.... - - \=i ' ... _ .----.. I 1J _.:=l .> ~ CW .-~- ~.+ . · .··.. I I ..... =?:-...N·FITRION .....- _=~ _ .. ¢Jr - ~~ __ ~.---#--_.... -.' ...~ _.~ 1 i f .

• 1- ... ._-"_ - -- .

Chico) .Simier-J.L6pez Exequiel 13 de Abril de 2001 (H.MUZZARELLA IN GAROZZA Ari.

. \ .. __ ... 1 h 7~Jl ~~ '7 7 ...) ~ 41 y ._!_\_ __ : ) ~ }~ 7~ 1) ) 4J ..---.-.1 )~ ) ~ 7".$~~~~~~~~~. V ( c:n:·· . eJI.1... 7 7 31 --:-i I~ ')_J ~tl3F7 3t . zr (W 0\ .) )t.-.! 4} ~ ~~=~ 0\ .:~:':t:=··==:¥. r ¢~ \ 41 ~ ) ~ !"J1i\ -.-. hF C • - cw-.~ • ~=-~~~~==~==~E~::~f~~~:= 0\ Z\® ® 0\ @ .=~~:= \ ®. . ..~C:cC:~_:~C~.

C .-_Til (Stanley _' Myers) .

1- z L----· ~ .3' .

Arr.Petrocelli) Zaruba.Toro-L. .EL ANTIGAL (D.Nieva-A.Lopez Exequiel. 4 de Julio de 2001.

".:Y I ~-:C ~.1_=-~"-~----~1~.T' ~~-~---=-==i==E~-~=~!t:fj@:~~ % 4T77{t4t i ~U:~=foi 1\.~ It ---. . ClC-----. ~.t:~\ ~~~Mtm @l ~tf r I~.

Velazquez) --.LA PRIMAVERA (Victor Milonga Camp. '\ . Art. ... -. ...Lopez Exequiel 7 de Junio de 2001. ~.I "f·' ---. - . F.. ...

• .

Lopez Exequiel 23 de Enero de 2001 .Acevedo) Arr.DELICADO (W.

• .

--.-.---..-'--_~.---: '" 4 --"---. '-. -.1..--...::JC::# ~ 0. --.•-: _ _~I __.. -_-$-._:___:'_-=-_... L ..--.=T__-~-_J. --_.:x:..--'_" .J:. ._ . -.-:=-__:__--= __ ~ _---.11'--"'.' :::=. " ---e-~--"~I''''''I' 1-·----. 1 LV ""11" I .} '_'.-~.--. -..-----".------- I -..---_j -.'_. ' _ . -.-..-.. .-.~- 1_ L~... .. ':_____ .> t~ \.-.__ .-d.. .--.. -_:__ -'Z _ _.: ==-t-:--.~t--~-----'t_~"--'--Y:::z!-~--L'".~.' .L!_j_£.. _..

..• #=j .. Z\ .

__ ~ ot" 1 zf t---0 ..... __ ----"""'._" :> .a Abreu) Ar~~~6pez Exequiel 17 ~e Mayo de 2001 CN---.-. ?" ~ .4 --'~-._---=-~~_ .l ..Zl- .=~~p '~ Zf _. __ ...:~g...-.·_ 'TIed TICO (Ze1quinh.~::_-=i..~2.... .~._y~~~_--~. _ __ itf1 0\ t:i 0 0( 1\ r= I i-...-j.. .~~~:J~~4t/t~ . 3tr T .L...~~~.. '-_ .

T \ .z· \ \ ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful