- REGLOS

PARA GUITARRA

- MUSICA POPULAR~

, ,TINA

1J E ~l

ANFIT'RION L HUMAHUA'QUENO

LAGRIMAS
ELANT'IGA,L

Y SONRISAS

NOSTALGIA

MIA

TICO rICO LA NOCHERA
LA P'RIMAVERA

MUZZARELLA'IN
EN UN

GAROZZA
DE

PUEBLITO

ANDALUCIA

LA PANTERA
LA BOLIVIANA
EL ARROYI'TO

ROSA

,'L APACHE

ARGENTINO

UYA EN SEPTIEMBRE
OILIENDO CAFE

Arreglos:

L6pez Exequiel

. LA BOLIVIANA Cueca.
,(A.Pantoja)

Arr.L6pez
14 de Mayo

Exequiel
de 2001

c rJ:_?
F= ~.

~

·'z=k .._ t-

__ -

r

~e J-. r. 4:&-lg _;._y ··--·-r----~-~1~~ .-.~ .~.
..'

c:m:

c::m:- ~-,

fli~~=lJ64.:r"""'~···~-i--~-=J~ -0) Iit~~.m EL~'·3i _----- ----rv~ IT - 4 iI,'t zl' g:~1~ - Jli J[lltoJ~lj.II~{ .l~..ItIS .! )
'?>

CJI]:~

z ...

I

=i

I

cm~

4~

O.!~

2\

1~~f~~.f"I

1

it

~'-' vA

to.

.........

~~

.

.
I

z

o\

=+

EL APACHE

ARGENTINO
Arr.L6pez Exequiel 5 de Enero de 2001

CArostegui)

• .

• NOSTALGIA MIA Arr. (Daniel Toro) .L6pez Exequiel 7 de Die. de 1999.

• .

.Cabeza) ~·-·-1 ~VV:i b=. 'Y~..• LA ROCHERA (J. .t ) i I~ Cy --~ CJlI:-. f(l! :1 J._~ ~i~.YJK . o~'-4~~i ~ I.~..~~ qx.:!....\. 20 de Junio de 2001. ..Lopez Exequiel. ~\ ~ c. .Davalos-E.1 J. ". Arr. ) .

-t1$. 3 3\ Z . !i~..~~:=~f~~11~~}t~-.. ."~d ~~:::~ fJ H. C:r. C J!r.ztt._i" 4\ 0 ~~ 3\ . !I~bJI V "I V~ I ~ .F~~~-? i~~ J ::j' -'\~cU~'I~-}-:~ii-'®~ili.~~. .-r CllI -.

Lopez 1 de Junia Exeq uiel de 2001 _ .EL HUMAHUAQUENO (E.Zaldivar) Arr.

• .

._ .41 \ ._ • . 7j_. z:& Cr L I -9- \ .de If. .. 41 FIKI. ._\.' LAGRIMAS Y SONRISAS Gullo) Exequiel. ..' . L~pez 0 9 de' Junia de 2001 " (P.. A r r .-~-. I\ 1(==0::.. . ".<t... _ M' __ .. . : .. '-- • my I 'u ..

..." Cye~c_ .". ....• __•.• u#l6 1 . __ ..Z . .___ . . \ 4"V \ . .c. 2 rr 4 _ +¥I Ad ZJ F ·zr ~ -'2)_1 f~_l) <LX _~ .•• _ -- ir 141' ==*=~~:~I~~J~ 'r 4( 31 .• 6"j. ."--#do rn f' t I· I - 4~~ 4.1 Z. t 41 -.I =iY!SMFS+ r·..-. fV1P 2 f I ..i.• 1 .~ r ~tI'i At ... 1 a. I "I ~ I_ -r r . _..r1~~\~S .' ~:/.. ..Plz.. _ ~ - ¥ ===f ".o 'i~' I z _i4'J 0.. . I ~I.• _ ........pl ~_ >...:u: 5' 0 T f ?>-:t-$" j .

L6pez 10 de Abril Exequlel de 1999.LA PANTERA (Henry ROSA Mancini) Arr. . " ¢:n:.

J.f . .

M.anduea) Arr:L6~ez Exequiel 1S de .Die.QUITAPENAS (6.A. de 2000 .

.

L6pez Exequiel 11 de Mayo de 2001 . (P 0 p til a r ) .MOLIENDO CAFE Arr.

.. .

t. Con GUlcia..----~-l-. ---~.'-" __ '--- ._.=. ----. --l+-~ff~'" -:=J--:?-'~ I~ ---:r-: ----~.':.-.g. .-"YTll ...j.. --'_ . .:.::---.'~...-~+-~ .-§. --_ +. -'-'_.Lppez 2 de U.__. Exequiel de 2000. .. (Popular) Arr.-~~= . - §~ -.- -=--~+-~-t:--~f -.-~--.+--++ . '::' " ... :r=:::_..._. -.TUYA EN SEPTIEMBRE .---... .-.---~. If"....:a= ..... ::t.:' . \ ...~ ....

.. ·:= ~. vez f': f. O-~ . T.. ... \ ..: - 4 I ... - : I 'Iez ~ccCO~~~t~~3'c:-~~i!:~ttr3M. \ :poco ac~el. . ..• __ ~ ~ _ • _ _ • _ K __ _ .F"~ :~J:iJ~ JI:.. ---- 4 ~\ -- tr....... • .

. .PUEBLITO DE ANDALUCIA Arr.. " EN UN .Lopez Exequiel 5 de Enero de 2000 .

• .

) " . """ I .._t ~: " " " ~ '" . . _ . 12 de Junio de 2001 (Romano) o~ ~. ~.. •• I l 7 --- • jJ • I 31 7 I.' . . -- QUIERO SER TU SOMBRA Arr. " . · . '".L6pez Exequiel.... I I .

_u .--. .. f' ~t . \- __ ..fl.- :: flN..I~~t~~:-cl=Ik=-~~JL..• ~._ - 0-=9. .........__ . .. .-~. 5 • _ ~ _ -. ____ y -.. ~ .....() ....:=¥~!~ wi.f .__..-. .. \ ~\ ' z: ~ .' ~ \ I0 . .. 0 ... . I.~.._--_... \ :> __ _ _ _ ..' .- " L l I' O...-. ~.I T 7~ - - ~--'--..--..---"'---------~'--- L .3.x..__ ._d ---.I 3 _ : 4...• ........-m. 2..._ -.... ~ _. _... _u::~f.. - -_........~.....- -_.._... ..--_.... --------~--~-~-J~~g~~---...

.~.". P"~..~- - .--. ...~~~~. .....-~-r--_----. I ~ ~ :.l·::-'_::I:::-'_...•. ..'.~~...'!.. .j!:"f::':'::~. - -. ". "/ zl~ LM1M~"f ...-._ ... ..~. ? -4I ".Uxj . 2- r-- I.-.-+ /f-::. =-...' F"~'--fV.-.i~__'_ -.._ i~~~~~-....'."_..I ~- ~ ~..L6pez Exequi~l 14 de Enero de 2001 JJD t~ ~~ I -.. ".i ~ -~..._.-----t--~- ...~l:_-~jJ=~~Z..... "'_'-~-.. . .. .."~~-':~£"'- --:.'.._ _..." ..:::...:...-.. . Ir o~ ....-~..__ .--_.==_~~~n_" (:I ~ ..~ ---~ 7--:--------·>--··---··-----' --~~~-1-~1~d-= _::..~:~~~~---~~-:_~~~ .rz-r"it~rc--If[-.. _~~..-~~.'~ __ ____ . .r.~~..:s.-- ..:~.- "'". oil ~- :. ~ 1....-h?~... ~~.f.. .....--·" - ~- -_---.--- .."..:-~. _ ._~=...'!." .---.--~' .~ . . -- r ~. . ". .. ...__ '.:t:__"".-4--~ ..~~.11 ARJtOYITO (Samuel Castriota) lrr.=---1 -3 -.__ . __ .. ~_~_.c~. ...". - ...Z-_-..~:·~~ _::=_.t-! '."~--~ ---._~ _~_~ .' .--._"~irj~~---::£-:-::-:--~-~f..__ ~-:'_~ -:-~~:r. ~ ".:-. ---- ~~ ~~ ..

.

~_-:41 r. -~. . I .'.» <:» ._._1Ii _. .. " . -.- •. k..: ." C"'iZ[[----. :. ._ .._. =?:-.... ..... _ . - ---.•.. .:!:\1'._:_ --1 .--. ~I '-. _:= - ~.- _=~ _ .~.' I 4 .....~ 1 i f ..-~ . ~. ..- ._~~_~ p.. Ii Q\ } \ T \ ~ ¢lI: ..+ ._ \ ~ \ . I I . \" (4 my -_ . .~..----. J..' -*.•.. -.. '._" CJr ~~- .--.'.~ _... ~\. 4 + \ 1 .. ...~-~_~~ . ..-~-"~..N·FITRION .. --::---:-- 0\ ?J....... .' .::: .. ~-i- . T \ .--~.~.--==:...~ ~ .=_~~_ . _r _ :.... -._ k4\ l4 .-. ___ -._' -~...... ~.. ~~-..:_~ .--' .._.. . ~~~~~~~·~~~~~~~~~..._n_.~-~: E=~_. '..... .-.......----~. I I' . -i-._ _ C3i1I" . .. . .. I 1J _.\ ...-~_-........-./ --~_i:Lrs ~-.' ~ '1 '__ \" \ . E'-~'" ..----. __ EL A.:=l .. vrn..' .. . I r -.1 .. i "..._. 0 .. .. · .. ~. CJZ[L . ~___} _~.... ' t -~.:.>' . I: ---:...~: ___ .. _ /"_."=--t ..--~....-..~.l' .___:J!---:iE" ..-. .._=-. .---#--_.......-. z. -.._ .=-e--~-·:~_.~~ ~ \ z7 .-..~ ~.. . ~:..~. ..:::--~-· .-__ . ._..-~- ~.' ..~~~~~~ * J=.... : --~-. _"__ _ .!. em-I '_- M--t--~··· ' ..-.+ -+ ~=._. -:::-~=-'::-·I-·~li=::~:t:-...--_--.._.··.> ~ CW . ~ . I~.-~~~~ . ... -:~ . _-"_ ' .. -. ..._~~.. 'C-n: I __ :~~~-~.. . - - \=i ' . ~.._..__..44U\ ···4·····. _! -=. __ -l...' ~. ~ .:._- (Scott Joplin) Arr~L6pez ExeQuiel 8 de Junia de 2001 ..~ -~ 2~~~ I r~ 'I~av' ..~+~. _ '. ¢Jr - ~~ __ ~... ~.' ._~_:-_~-~~:~ .--.--'"(~)=::3~ "'-':c:::':::::...a.. .' . i ~ ·0:: .~t~L__. _'. ~I.

.• 1- .._-"_ - -- . .

MUZZARELLA IN GAROZZA Ari.Chico) .Simier-J.L6pez Exequiel 13 de Abril de 2001 (H.

.~C:cC:~_:~C~. __ .1.-. 7 7 31 --:-i I~ ')_J ~tl3F7 3t . zr (W 0\ .-.. V ( c:n:·· .---.) ~ 41 y . hF C • - cw-... r ¢~ \ 41 ~ ) ~ !"J1i\ -.! 4} ~ ~~=~ 0\ .-. ... 1 h 7~Jl ~~ '7 7 ._!_\_ __ : ) ~ }~ 7~ 1) ) 4J . .$~~~~~~~~~.:~:':t:=··==:¥.1 )~ ) ~ 7". ...~ • ~=-~~~~==~==~E~::~f~~~:= 0\ Z\® ® 0\ @ .) )t.=~~:= \ ®.. eJI. \ .

-_Til (Stanley _' Myers) .C .

3' . 1- z L----· ~ .

EL ANTIGAL (D. 4 de Julio de 2001. . Arr.Nieva-A.Lopez Exequiel.Petrocelli) Zaruba.Toro-L.

".~ It ---.1_=-~"-~----~1~.:Y I ~-:C ~. ClC-----. ~.T' ~~-~---=-==i==E~-~=~!t:fj@:~~ % 4T77{t4t i ~U:~=foi 1\. .t:~\ ~~~Mtm @l ~tf r I~.

.... . - . F.I "f·' ---. ..LA PRIMAVERA (Victor Milonga Camp. ~. '\ . Art.. -.. Velazquez) --.Lopez Exequiel 7 de Junio de 2001. .

• .

DELICADO (W.Lopez Exequiel 23 de Enero de 2001 .Acevedo) Arr.

• .

':_____ .: ==-t-:--..::JC::# ~ 0.} '_'. L . -.. ..--.=T__-~-_J. -_:__ -'Z _ _..~t--~-----'t_~"--'--Y:::z!-~--L'".--.-~.. '-.. -. " ---e-~--"~I''''''I' 1-·----.-..__ ..-.--.-. --_..~.. --.--'_" .--.-----". 1 LV ""11" I .J:.'_.' :::=.~- 1_ L~. -.. -.-:=-__:__--= __ ~ _---..-d..---_j -.._ .•-: _ _~I __.. .-'--_~.:x:.---: '" 4 --"---.-.-.1. .. ' _ .---.--.------- I -._:___:'_-=-_.L!_j_£.> t~ \.. _...11'--"'. -_-$-.' . ..

... Z\ .• #=j .

_" :> ..~::_-=i....L.·_ 'TIed TICO (Ze1quinh._y~~~_--~....=~~p '~ Zf _...Zl- .:~g. 3tr T ....~. _ __ itf1 0\ t:i 0 0( 1\ r= I i-.__ ~ ot" 1 zf t---0 ._---=-~~_ .-.... '-_ .-..~~~.l . __ . __ ----"""'. ?" ~ .a Abreu) Ar~~~6pez Exequiel 17 ~e Mayo de 2001 CN---..4 --'~-..~2. .~~~:J~~4t/t~ . .-j..

. T \ .z· \ \ ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful