Está en la página 1de 3

eNtRoIdd☻

O “Carnaval” leva en Galicia o nome de Entroido


(variantes Antroido, Introido, Entruido, Entrudo, Entrudio),
que corresponde ó castelán Antruejo, e deriva do latín
INTROITUS, “entrada”, “comezo” do ano ou da primavera.
Estas veñen a ser a súas características:
Carácter ritual. A festa conta
cunha chea de cerimonias:
vestirse de máscara; comer a
cachucha e o rabo do porco, as
filloas, as orellas de frade e 14 de febreiro
outras larpeiradas. Son un rito, Busca o teu poema no taboleiro ou
incluso, o botar farelos uns ós
outros, as “bromas”... Mais o
na escolma de libros de poesía
rito principal consiste en amorosa na biblioteca.
representar o Entroido nun ANA PELEGRÍN Raíz de amor
boneco de palla vestido, Esta antología de poesía amorosa para jóvenes reúne
pasealo triunfalmente nun grandes autores españoles y latinoamericanos del
carro ou da cabalo e, por fin, siglo XX. En ella se trata el amor desde todos los
xulgalo, sacrificalo e enterralo ángulos: el recuerdo de un amor infantil, el amor
(o chamado Meco). paterno y el filial, el amor apasionado y loco, el
Carácter de licencia e amor melancólico, el no correspondido, la ausencia
liberdade. Os días do Entroido son, como os das de vida ante la ausencia de amor. La poesía es un
Saturnalia dos romamos, días en que se poden facer 821-1 / PEL / raí modo escribir el amor… de escribir la vida.
cousas que noutro tempo parecerían moi mal. O principal
é o dereito das máscaras a descubrir defectos e feitos da
vida das persoas, sen que elas se poidan encabuxar.
Carácter xurídico. Caducan todos os preceptos,
usanzas, costumes e leis do tempo ordinario; é un tempo Día de Rosalía
de tolería. Mais a tolería ten tamén as súas leis, tan
estreitas e rigorosas, ou máis, do que as dos días Por primeira vez celebrarase
correntes. As máscaras teñen os seus dereitos. Esta lei do este ano de forma oficial o 24
Entroido obriga a todos os veciños e aínda ás de febreiro, día de nacemento
autoridades, que teñen que disimular nestes días faltas de Rosalía de Castro.
que noutro tempo terían que castigar. Trátase dun dereito
ritual primitivo que, desbotado pola lei escrita, volve Anímaste a un recital
coller imperio durante uns cantos días no ano, requirido
pola conciencia popular. n na biblioteca ??? !
Carácter de inversión de valores. O Entroido presenta
certo aspecto de “o mundo ó revés”, unha sorte de
contradición coa vida corrente.
Carácter parodístico. O Entroido parodia a “vida seria”
dun xeito caricaturesco. Arremeda grotescamente os
Nova sección verde
diversos oficios, os cargos públicos, as corporacións, as Con este número atoparás
procesións e cortexos, a guerra, os días santos, a xustiza,
mesmo as cerimonias da Igrexa.
Por baixo disto hai unha intención inconsciente de
57 rotuladas as obras clasificadas
na nova sección de bioloxía:
crítica social. Mesmo sen nos decatarmos, facemos en
broma o que non podemos facer en serio.
Ecoloxía e Biodiversidade
Carácter de representación dramática. É usanza en Polo momento atoparás máis de 50 títulos
moitos lugares a representación de entremeses ou sobre temas medioambientais: ecoagricultura,
comedias. Á parte diso, os mesmos ritos do Entroido, os espazos protexidos, contaminación...
vestidos, ditos e feitos das máscaras e das comparsas,
teñen un feitío moi marcado de representación teatral: as
máscaras soen ter sempre algo de mimos. A tendencia
parodística leva de seu á comedia. Semella que a relación Desde este mes está á
entre Carnaval e teatro é permanente. túa disposición no
Carácter igualitario. O Entroido iguala, por un
centro o único xornal en
instante, a todos, suprime no posible as categorías
sociais. Non hai vellos nin mozos, casados nin solteiros, galego: Galicia Hoxe.
homes nin mulleres, todos son o mesmo, e non hai que Pensado principalmente
gardar os respectos nin as distancias dos outros tempos. para o traballo nas
Isto todo pode ter orixe na “noite dos tempos”, e teno, aulas e do mesmo xeito
sen dúbida. Mais tal e como chegou a nós, é que o resto das
marcadamente medieval, penetrado de ideas cristiás cabeceiras para a
propias do noso círculo cultural. lectura diaria. Por iso,
VICENTE RISCO pregamos que non
saques os exemplares
Adaptado de Etnografía (vol.. 3 da Historia de Galiza dirixida por da sala da biblioteca.
Ramón Otero Pedrayo)
Ilustración: “Máscaras”de Castelao
AdministrativaCiclo Medio deParedesraMosqueSandra
AUTORES DO MES

Charles Dickens
(1812 – 1870) Namorado
Naceu o 7 de febreiro de 1.812. Despois dunha infancia O namorado non pensa,
difícil, acabou sendo o escritor mais prolífico da súa o namorado actúa,
época. Escribiu novelas por entregas e, a miúdo, o namorado ama.
desenvolve os argumentos baseándose na aceptación con O namorado non pensa.
que estes son recibidos polos lectores.
Téñense feito 223 películas das súas obras. Unha das Por iso eu nunca pensei,
últimas é Oliver dirixida por Roman Polansky. Oliver por iso sempre pensaches,
Twist é a historia dun neno que vive na marxinación, orfo
e pobre, non ten outra opción que a mendicidade e o
por iso eu sempre te amei,
pequeno roubo para sobrevivir. Seguramente non parece por iso ti nunca me amaches.
este un tema moi actual, pero moita miseria había na

Xestión
época vitoriana na que escribe Dickens. Esta foi unha das
primeiras obras do autor, influenciada por recordos da
súa propia nenez.
Quen diría que Dickens remataría sendo un dos grandes
da literatura inglesa cando empeza traballar nun
obradoiro á idade de doce anos.

Rosalía de Castro
(1835 – 1885)
Para buscarmos todas as obras de Rosalía na Ecoloxía
biblioteca debemos ter en conta que foi unha autora
57
bilingüe e non só escribiu poesía. Tamén asinou varios
títulos de novelas. Compara o número das signaturas: Biodiversidade
POESÍA EN GALEGO……............................................. 821.1-1 A sección de bioloxía, á cal lle corresponde o
Cantares Gallegos, Follas Novas número 57 na Clasificación Decimal Universal
POESÍA EN CASTELÁN…................................. 821-1 (CDU), conta desde este mes cun novo apartado
En las orillas del Sar na nosa biblioteca: Ecoloxía e estudos sobre a
NARRATIVA EN CASTELÁN…........................... 821-3 biodiverdidade (574). A meirande parte das
La hija del mar, El caballero de las botas azules obras agora incorporadas neste andel proceden do
ESTUDOS SOBRE LITERATURA GALEGA…................ 82.1 Departamento de Ciencias que as pon a
JUAN NAYA.- Estudios acerca de la familia Murguía-Castro disposición do servizo de préstamo.
ANDRÉS POCIÑA.- Rosalía de Castro. (Estudios sobre a vida
e a obra)
CHINERY, MICHAEL. Guía práctica ilustrada para los
amantes de la naturaleza. Blume. Barcelona, 1980.
PASCUAL TRILLO, J.A. El arca de la biodiversidad. (De
genes, especies y ecosistemas). Celeste. Madrid. 1997.
Crea BUTTON, J. Háztelo verde: 1000 ideas
ón ci para que cada persona pueda mejorar
su calidad de vida y la salud del
planeta. Amigos de la Tierra-Integral.
Barcelona, 1992.
GARCÍA, J. A protección do medio
ambiente é tarefa
común. Gaesa.
ACoruña, 1991.
ELKINGTON, J. Guía del joven
consumidor verde. Bosch. Barcelona,
1990.
MURGADES, F. Juegos de ecología.
Editorial Alhambra. Madrid, 1987.

GALLAVOTTI, B. La ecología. Editex.


Madrid, 2000.
MIRACLE, R.M. Ecología. Salvat. Barcelona, 1993. VILAS, X.M. Agroecoloxía na Galza. Adega. Santiago,
1998.
ACOT, P. Historia de la ecología. Taurus. Madrid, 1990.
LEIRO, ADELA e outros. Espazos naturais da Coruña,
VALES, C. O lobo, a extinción de especies de especies e Lugo, Ourense, Pontevedra. A Nosa Terra. Vigo, 2004.
outros ensaios sobre conservación. Laiovento. Santiago,
VARIOS. Espacios naturales protegidos de España.
1993.
Guías periplo de Editorial Incafo. Madrid, 1992.
AEDENAT. Energía para el mañana :
VARELA, R. O ABC da choiva ácida. Bahía. Santiago,
conferencia sobre "energía y equidad
1997.
en un mundo sostenible". Cyan.
Madrid, 1993. LEIRO LOIS e outros. As marés negras. A Nosa Terra.
Vigo, 2003.