Está en la página 1de 43

ATIV

Pubtlcar por prIme,.. vez, w Obra. Compl


del Jefe Clel Partido, Haya de l. Torre, _v..
SA A OR SU T Y ra mpriml,.... "ajo
con I In edlllto del e......,. de l. ctrfna."....
todar IIquellas obra. edJtad.. ant"rtarmenh O
al'.
La. edlclo es de esta Editorial ae ha "en
"etoa o libros de formato 81mllal', a fIn de que loa
fll aclo. uecbn emputal'lC18 y poaeel' ... au "81
BLtOTE APflIBTA". L.. obr.. s claefflc:arln
"rI.., aeg6 su Indo le, y form rilin 1.. . "ul
tea 00 celon.,.:
'aceron Politlca: SOl'lo " Ve'ntltrE. de M.y....
Co/eocl6n Econ6mlca: Serte
ColeocJ6" Hlstol'lca: Serie "P
Col 16n Literat ura. etc. : Serie "8n Lo
ColeccJ6n Enayoa: .rte ruJtllo
ColeCCl6n Ant llmperJaI'-ta: Ser
Los
Atahual pa
tlvldad
Cuando
o,s
eduerzo8
r'n
la
bros
tores
de
li bro
e R
precios de la Edllorlat C e x
seran loa mlia baJol dl!ntr'
de nuestros medios de produce/On
la Editorial pOSCA tallere. propIo
sern mas reducidos an. A elle obJe
maPlcomunadol Con la
Cooper:ttlvas Apri stas.
EN
Todas las obras ent r egadas a 13 Editorial se
revisadas cUidadosamente por la Direcci 6n de
misma. Se podr asi of recer a los lectores li
y folletos absolutament e ga ra.ntlzados en su
contenido, de Cl.c:uerdo eron la doctr ina a prlsta.
AL
c onceptuamos un deber informar a nuestros lec
IMP
RI 15M
que las u' ilidades de la Editorial CooperatJva
Apr ist a Atahualpa se di str lbul r' n entre los fo'*los
capl t alizacl6n Y reserva, los a ut ores de cada
folleto Y la Secretaria de Economla del
;>ar .i do Aprista Peruano.
Lima, .etlembre de 1933.
1. CUllanS!alID8Dlll

LA DIRECCION
l.- m IR
IJL DDS UlfIw nI
estos cuadernos pa
u

su biblioteca aprista
l'
DOS PALABRAS
:\11' Ilfl l' a Cal'lfls e nx 11 11 flnh! " lazo da
.nllidllt! "/1 '" ,'!'llI d j,) Y ti" hel'm:lOdnd I' n la. vida,
.\ mll,) .. ho rno ... ineul... illllldo f' Il "Oijtr ,'ompliradn I.'ma.
d,' la ' '''lIeh'lIcill IIIflt'/'iali ... l a .. n Arru"l'ica Lat. ina y
plll' ,1$1 ,1 IHII ' i!(I <;.'1' t,'''1 igo dt> I' xCf'pci r'lIl rll! la. capn
ridrHI r dn,.i\,id.'ul'i a rlOn 'f UI' Cnl'lns 'follu.'1 Cox
illIl/'dn ,, 1 ",. .. hl"III:t "Il In,; , 1,',' .. "hOYOS '111(' nm a
I ti '.J'SI ' .
f,'ell 1'" n ji 11 1) I'l'lali\'t1Il1"lIlr nIlP\'U. 1'1
110 l;C ha oI ..rillir(n ui "tit ll diad,) e n l lls texl os l'omunes
d,! economa pnllif':I, Y s in e rnha r g o adfTuier e, a ho
I'/l, e:II':Ic'tt'l'i"li r ;t ,: ti,! hl'l'lI" p l'tdllmin a nt" y d{'cisi
YO, Hu p;turl iu, pOI' c'lI n.i gnitnlt', I's
Jlil"a Indo aq u t' l fTTU' inlplllo' pPllf'tra l' en l os proble
;';(J\'illli's di' la IInl'a. Y ohlig:willn se hace
t'll 11111' ... 11'1\ .\ mi'I'ica dll ncJ .. el impe
I'inl islllll. r llllrOJ'Olf\ ol l!'I' I'\( I-J: rfL dc' l a. 'rtl l' ('e, ha.
("'I'ado una. f"r'mll :,ui Et npa slIPI'rirll' y cul
nlinfll1(,' 1' 11 )0:-; d.' c'apitali"rno indllstriad, (>1
Irnpt'ria:bm o es l'cnlIll' nl) rlbtol'si\'o y en
UII c'untitll'nt e r,ornu 1'1 nll,.. II'O, cuyo f!:llncJo de desa.
rrt)J1o LtlI'tl\' jpsll d. a pos infpl'iol'cs di' la. economia,
Sel'a innf'r:l'.,;al'io pl'obar que el imper.ialismo.
uajn8f(ulnl'a I')UI' sl'nn SIlS NI 01 ren(Jmp.no run
daml'!ntllJ d[' la IHllilit:,; indnJumericau. DI' ah s
-
-
J
I
I

.
:
:

:
:
D

l
i
t

2

:
D

"

l
i
t

!
:

:
i

C
<

)
1
1

!
.
.

,
.
,

.
.
.
.

c
-
,

,

.
.

-
;

:
:

,
. .

o
-
Q
.

:
;
;

o

~

'
.
.
!
.
.

I

f
I
'
I

-

:
:

-
,
:
:

:
:

-
:

:
:

~

.
.
.
.

i
r
.

I

.
:

?
'

I

n

~

:
:

-
:
;

S

-
-
-
:
.

-
;
;

'
I

:
.
1

-
:
;

:
;

.
:
:
.

-
=

J

~

-
:
:
.

-
:

.

-
-
:
;

-
:
;

:
.
.
;
-
-
"
~

=

.
.
.

-
.
.

n

=

o

-
-
:
:
.
>

.
.
.
,
l
<

-
-
-
~

-
.

.
7CAPITALISMO FINANCIERO
LOS ORIGENES DEL CAPITALI SMO
El origell U() ); a"IIIllW/lljin capit alista arJ'anca
!-id!.' fillc" d"j siglo XV :i WillH'l'as dcadas del
XVI. El pl'n'so J I) !iU for'lTlaei n lo encontra
mos n lll.JJHll'nl,' en la ,'.=onrnicll de Ingla
["1'1'0., qUf' fuI' .. 1 pais qu ,' prillll'r' u "liel' nci los stL
quitos J' .'udoles". (J) Con l a c!l"sapnl'i cin de la ser
\'idlllI1l ll'e la Il'I'un mayora d,' l il. pobla.cin inglesa
H,'g a componer.se de CamlH'"iJlos l ibr c s que cult i
vaban la lif.'ITa por cuoula PI'oria. P "I'O, el empobre
eimif'nlo i'Ohl"1\'enido a la nllhl.'zi1 11'11' gupr ra!' ,le
nq ll c1 perodo tuvo ('omu c1I1b,'cI\PIICin. la f or m acin
,j.1 ll ll 11 11(''' 0 esp ril u PO d la. F!s le nuevo espiritu la
impllllirJ a eJ'eul' fuentes l'i'1ul' zn. y a esperar del
ln"ro 1In q ue Jos antiguos rn r dios de produc
in no 1,' haban dacio. rnlonc('s que nace el
n n evo arapU'fllllll'rll.) c.lt' li.'rI'a;; paI'a converti r las en
1'01.05 pnrl la r!'in de o\,l' j as, huse del fUI.Ul'O dcsarro
IIn dI' In indusl.lio. t extil ing'll'su, y pOI' ende, de s U
La ... xpr'np iac i n en gran escala d
In pl'Opjf'Clacl Irrl'itol'ial se prolonga husta mediados
r!r l sigln XVIII , d" habcl' pasado por el apo_
lp.rnmiento viOJrlllo dI" lo.. hienf's de IR. I g'lesia, du
T'Il.Jle el siglo XVT. Prll"jamr n t. ... con la "gloriosa Re
volur.in", ao elf' lfj8R. q Ui' llev al trono a Guiller
mo dEl Orenge, se ClmE' nt ,,1 poderlo econmioo de
-1..
los vidoR y l:npl(.(isLns, Nalurrumonlc
dI! "sta. f)xprflpiaciil en gran escaJa no se li.
ll'flron ni Iu-; i"r'l'ns eOm t1llals, eslablecidm. desde
1'1 tirortlpu ti') llli; g('l'lJI1111 IJS. (2)
S., produc,' cJl::;('guilln, eu In. manuract,ura y en
la agl'iculluro. inglf'sas, la trnnl1(o'macin conocida
JOIl el nombre de industiol". Hasta me.
diado!! tlel siglo XVIII inJusll'a b"ilimica llln(a ('1
m;srnll c:arAcler que gr'aJ) P1U't.c de Ja Edad
Modio; la rnvo lucill inicia d mlldCI'Jl(J si s
l('U1:1 indusll!ii1. Rl ptll llf'nm" econmico lI11l('rior a
la 1IlIIlSI.Hn.! r,'vL'ln Il'omendo at raso, La.
tlHtOllf:u?lura (':L"PI, la ((., y el r.ampo se dtl
haLn. 1' 11 111. ruis,''in pOlO fnJl:\ de eil'nlfiC(I!'!,
ylL 'lile 1'.\ sislema dd cultivo l'Ollllol'io dl'l su plo GUIl
s(, IIIH\ \'f'I'dtlllf'I'n f't'\'ILwilln agreola, Lns fl'y('rh19
1'1111'1' 109 p(lf1I1... 1grkllll(I/',.'g y lels
por 1'1 tl .'"lillllnlll ieu!.., di' l us
ratl (1'(.'cllflnlflS r .!<ulIgl'if'lIlll'. I['rl/t inando sjr'nrpl'l'l
NIUJ la l.'xpl'opiul'ol/ tll' 1115 1.il lILlu!\!trin
lnbn rn I (' JI ti'. ,'1\ IIltlll us l lls ar'lesnnos
que r.':ihajuhMl Pt'I'sltllolrnf'lIl,e (;I)n sus ramilitir('!' y
en sus taOlrRJ'PQ, 1.11'; I1pl i i;aciulICs
tl In irlfllbr."jll 1','lm y In", hnul'o:;,
(\"1'(1/'['(1/11) y rll",'Zt !lO!! pl:orna ahora. f'slnhnn
(ln .. \1 inrllllria, R:lIIt:(t d,' IlIglal"''!':I, ('I'('/IIJ(, ('11
HH1S, /1(1 ,'mitin :0:1110 PI'II' "tm!idadi':; nWYIlr('
el l' 20 PinnJIllf'ltle (11 CIlI11I''('i (')'
!prior lst.nha limil;do r rlifl!ull.tllln por innnnH'I'n
l'f'sl.rkr,IIIJI'S. n
Pel'o, In r'VIIIUCln
tmll"nlt' ('sin silllarin.
(l!Plt."IIf1f1n .. ti IflJ.{lnl,>,'r,
1111.'/' ..... 1'1111 Jlllfll""(\:;I\!O
-11
l'toJ,lIi\'fllll"IlI" nLunuunlo
- I:S
1 ~
111I11 i " !1 . ..;id"I' 111
dd .1pl ll :1I 1.II'Ij,II!1I
I ' IIII- I alll!' '" Ul'lll 1
Irt'11HI1. di' 1111 !i1I!t
1 ~ . 1
e como re
=

.
.
.
.

.
;
.

-
-

-
"
'
:

-
.
,

.
.
,

'
P
t
:
I
:
-
=
.
-
:

=
.
=

.

-
e

-
:

;
-
-
*

-
-
;

_
=
-
.
,

-
:

I

e
-
:

-
=

e

=

.

:
;
;
.

_

.

e

-

-
:

:
:
:

"
f
,

I

-
.
.
.

;
:
'
?

=
.
-
:
-
:
:
:
:

.
.
.

,
.
.
.
.

:
3

:
=

=
-
.
.
:
;
:
;

<
!

-
;
.
-
=

=
.
.
_

"
.

-
:
;

r
e

e

<

f
'
1

r
.

-
f

J
I
I

C
.
-
'
L
:

:
.

:
:

-
e

- 11;
1l
IIlI
' ,qI'n. F I'fllwia, ,\1 l' 111:1I.ill, lIol1rll\i1fr (:In.:: l't1'inr'ip"l
1.;tll'ill'fl 11"i"id,'"I.., "111'111
11" 11I'" d \lt' l '''' 1':11'111
"ai/"e;, 1"11"111,'" rl,', IIlitl"f'i:eo; Irimo,,; 1'1 I'U
pilaJ i :lIl tI 1"i 11 1II I ,j"I'I' IIIIH':', :1111 .. lllolll, p:Il'- \'o; ",ltl'''
"1"lau,,,,", J,'ffd" ill\" ' I'lil ' I
'
1 '-lqil'I',hil ti" '-" illtlu"
\1; 11., l I n) I}l'oll;: I'ai"p., "11 ,\ r r i .,,,, .\IIIe'
I'ica., .\ !'- i a. y I.i cl:IIl ia, ( 17 ,
El dI' plJI'
.- 1"1 (lO! '1Il i llli;;1110 c"OIlI,lOicCl 50
(., p'llitit:n - JlI'incipol lllt:'TlI,t' eOlltfllislu rlr. lDor
ml.105 pUl'U In<, lli' C3.pital. P:-; \11 ral' a.cteJ'is
tI ... 1 d'''.;:u' I'olln ,] ."omi nado im
"l'l'i:l,.liSlIlf) quc' L('lIll1 tlcfi ll C "la. llimu clap
del Co.pitUlI iSlI\ o'. (18
EL MONOPOLIO
,
'II' ' " "lit' l' 111', '111' I '
" ,l." IIlfl1, I"I"oIllI JHII'II (I"H.'I :1 '0"
," "1' 1':' ,,111 p,'I'a (' 11 111 1If't' 1I!l PI" II n
lo"" ",IIf.!t'II". 0/ ,,[ lllbl ll l) -;irl.ti ill1(iIlI'l.:mciu
! ti .. 1 r IIIIIIIIIW mndel'lIa,
, ' B il'"d ,, !:,IHnll Allimlt",," 1'5 1'1 1\1111111 ,'(' '1ur se
(1111 1'11 I "lila ".,. ,. ""1" d,. ,'qlTlhi mlf'i n IJ{'
' 11 111'11%1/ ('(111 "1 "'"III'I','iu ,1,. r1i.1 '\("?I'O
'" I R! f/!, UI'jlCjl:lI' i l ..' fIlo' 1111 " pool" 1"1:'4"'/
('11 ( UI I( I rI" I ,ill" ol '1 11,' ulgnll";' IlI i"III/lI'II .. .1,: Iil
I 1IIIJII"IIZl l '''1I a \"'IHIJ 'I ' a Imj" IlI" 'ci " p OI' III(tii( 1
d"n: rH(\llIrtI ", 11 IT " /l lra' ' I ,
111/1' 1' 1 " " , , . s 'lllr
, . " .. 111(11'(' ,";1" '1"" l", PHI!'i: " I/) " P I'ttl!lIf'i:1 l:t
1) .. .. ''' 1'111-1.111 11.1(' J,', 1"' " Ij1''''' Jl l'i,,, lo' 1 .
,. ' ""II I,, 0; ' , "I ,, ' l. " _ ",.,' ,,. " " 1"'1'1
Ln Ll'unsforJl1newn J" la (OIWUI'I'Cnr.l il en m ono_ _ JI \ 1 JI ,II"', 1110:-11'111' 11 1' 1111 )ltldia !l I'ItSjJl'I'fll
. l' I t d I ' '"1 aIT,"I .. ('lIt l'" 1'1' . I . '
Jlollo f'!s (' . f"n"III1'1I0 l1"IS 100plIl'lUe 'e o. econom l8. 1,' :. , " l' II IJl1,,. .. as " 'SI' 11'" Ih I.['l"lf' d f' 1:1.
rontt."lllpol'rl1'tl.. ' 5(' PUl'OI' anl'nlar ca.t,t
l
g{)I' icamente l' IIllf!I'W'IIClon s lll"...leI5 rll' \''''IILa 11.
que 01 monopolio ",es l o, fase ms 1'r,cil' n Lt'I uel'ia 111
1
,11
11
:" 1111." ./J
1l
:-;1" " UlIll"ll a"i\ lu IlI'otluc'(' i{)/l y
1' r oll o de l r fl}li1alismo", La i ll LclIsidu,1 rl'1 la compe 1"0111 '; lo!' JIlrl'lll'.IIlI:""; cll'J II I1 \'1' uifl.
tenciu. gencl'ruizada dentro de IrL ca pi l lLlis" dl'l ti po g/n"I'1I1 J 1' 1 " pon!"
la, hace' 1.111 col'lo' nml'l' o tic gl'and es negoeian ,!I<II' !:I'Il
P
Ilf:T
udtl
, En 111 .. Eslll1lo,; lTn iJ,., .. SI' for m
encuf'nl.rlln di fieul t acles pal'a, p rod ucir c.on , (lllftl , dl' 111' ,'1'11 pal'u la V"I1[a ti " I'sl" pl'Cldu('(o
regularidad y c\msl'gu il' p,'.'cios s e vean IItIJllada S t.f"'( Ha il Asso(:ia:
rlti
- 1i -,
I i'1l ':I'''I'II/'' itlll o, lIfll'\"III" pa l 'ji pildf'l '
u., 11I'I'I'r ,,',1' I "j 1 "
'" J . , . , ,' Id "11", 11I1I,\IIIIII'nlo
IlIdn ," ,\,'111 " ,"II.'ttlil
l
l1 rI, ,' /tt"I'I'1I
111!.IUI,'I".., :,""" 1'1'1'1I1.UI, , '. r :.'O
( 11 "XIII",II Ili .. It"i 'k" ti" 11111:,," 1;;,
" '
",llIh'Illll'

lil'ilJO ",ro
y dl'l 111'1'_
r'l.
impt11ilil'ls ;). C\ntl'al' 1'11 arregl o!' que a. i\t l' _ "tlJI lt"\' minll;' g "II"l';llos rI"l coUV\'nll)
nual' la de l ueha, ( 10) Los' a r reglos (!"'. 111 "1'('11, :-In {JI,,, !'luln IlS"t' lndu r1"lwria
dil'ijl'n pl'imrro (l ('"Har las ventas a bo.j o precio '1:'00"" a ',111_ POI' Iltl'l'\'!'n.to!',
por medio d' listos dI' precios, y en segundo lugar,. I , lhuti ,11 .. u pl'orllle0Jt111 ron fnl'm (' nI IlCUPI'OO con
reglan la producciIl misma. 1.0. convencin .c,1mien- ,:I!(I, IIlall\lrai'lIIJ'C'I'(1 n afilla
so. por celubrflrse ont.re empresas de nna m l sm'l. 10- 11". 11. pl'tlllllm '\"I'Wll'l' 1./ prn(\III'II' st'1Io ci .. rJo po
aJidad y se extliende. g.'adual ment e a todo el comer- ""lIlnjl' d" tilda In J11'odtJ('llil:'u oc Muerdo CU Il la ca..
]S
- lU
t'n t llpln ti ....NI\,H'.. rr:"'1T!
11
- 20
n/lu',cio. En
de
"It\
-:!1
1,1 PI'upsilu dt: :':-I:Hl!!'al' 111. }Ial'l.ii:ipC1l:ilI dl Ul1l1 ti mil'
:<ol'il?c\udc's In 1- :1 1'.Il:'1J lipiN' do
la forma 1'" 11'11,;1. flii .lrt "\'IlLlII'I'1\ Gnll1
fllndad" ,'Ill! 1'1 IIhj,'t,1I d, ' 'llLllI'O
g .. 1" "'1'('1),1"; dI' 1m: 1'uitlll'; :1-.1 1.11
i'luna.lgu lIIaei 1'1\1" , qltl' colt .. isl,' ,'Jl la fUliil'll1 rl,' los
ms ctlmp.. tirlul,'o; una ,'uma rt .. In
1,,11110 (1t' III'I'j,' I'on 1'\ " :,\ ,'\\, y ,l('k (! .. III ntl an(1 lIudslln
Hl\ilnt:lIl" :',,, La " "II,.'II,,'it"ln" di ' 1111 ,hi l""YI1;lludll 11 tI
n \l'I'O dI' 11I'glll'ins comp,'lidu,"'''' 1'01' lIna nuc\'a C(llll
paa l'slahl l'l'irJa ('rm ,,'-,.' fi n. T all'';: In "l.hIH,or!.
AI .. el Cnt'pol'aLinll" r k. '.\t1anlil' Sltippin3'
Combinl.
Est ... I'S i.'S
I
1
u
l'ma rt .. l Pl'lIt:
l
'h
ll
dI' la (,OIH'\'lIlra
dn r:l\pilal i:-:la J I' 111'; I:,.l:l<lll-: cuy!} Uc<;:\
l' rollo econmico ha MIIII(ui :;taJn m.'las ah'an
l. :uls pOI' nnl'in ,lgUl1n. En 1'[ lIG\'l1!'iUS H-'P'Ht
of T he l 'nil,,1 daha IIIlt\ 1((' las
trias qut:' hablnu t'xp.,,illll' ll lllfli, gl':U\ l'rl'eiJl11cn tll ,It,..
lJitlo n. ll\s ' L'flmh illlltlIJJI<:" . itlfol'ml' i !l
!FUPOS df' (nl<:lifil'uLln,. ('011 1111 ttllal d .. 185
C01l50 l' cios...Otl 2 ,OHI plttnl:l<; y un l;tl
pi lnl ele ti2:-I,O l ' dc',IHIp:; . {2/1 n ":ldl' 1ROfl
t fl Or, se "sLuhlrci",'on nl"ptlf' i!n\' de ,t 2 t t ('II!;l nica..
m'nll' 1'1 gslntlll lit- 11'\ ,)!)f-;Ianl,' que
en 1800 s.:. lHtllh\ pu!' .. lo "11 la P-hi'I'nllll Anti
trust AeI \'\illl rn 1,,'"
El ,l.' ,'ulPl'\',Hl!",
ppr m edio U(. las t:\II'P'H'III:illl\l''; h.t sic\o ('nul'
m". El A h;;II'ud "t' l '. :-;. A." .1:\ lo..: tlnloS
siguil'oles: dUl'fiull' el pl'rif)llo d,' tt114 u HIIU los
i 1111 \1:< II'i nI t':-: l;nnlrolllulIS pOI' In!i r,OI'
poraclones al1tnl'nlal'Ofl lb' por l'i'11I.(J ti. :\\,5
por cffi nt o. La lit:' ft'nbaj:u.lol'c, illUpludos
(
F
l
e
j
e

A
c
e
r
o

R
i
e
l
e
s

T
a
l
1
e
r
e
s

)
A
l
a
m
h
r
e

u
e

\
T
u
b
o

l
a
m
i
n
a
r

H
C
'
l
j

d
e

l
a
t
a

M
i
o
l
l

]

H
i
e
r
r
o

B
a
r
c
o
s

A

t
o
s

E
l
e
v
a

l
o
r
e
!

.
.

"

'
u
r
b

\
1
1

r
n
o
_

u
r
u
o
s

L
o
c
o
m
o
t
o
r
a
s
0
1
,
e

t
c
.

A
p
r
.
r
a
t
o
s

d
e
c
t

r
i
r

s
G
a
s

n
a
t
u
r
n
l

E
t
c
.

- ..,1
.11.' Iu !:fllt'ITII di' ha 111'uuU
,:id" un IH'ng'r":"!u l'lIl'lJIidab'" de lu:-: l'1l1l:;fll'l'ins nll'l'
n:n-ir'!llull'':, :\Jal/,'I'ud0 la ellnlitultL ""Iicn. 'lIJO
I.'J ,,,l/., la dl'b!t'IJI'ein ,'1\ l"rIa 1'5 1'11 "50
1.'11111,11,',11, 11nllrlp .... 1' hllll f1I'lllllWidll la.. m... ilJlpclI'
hll1l" ',, l'rllnloilla'illl\f'S d,' p,II.. I-.:'II I ' I' I'l. l it, In
dI.' H:lI'il'lIdll" di'
111s 'XI""'adllo.; .. 1 1'1111 liH IHlI'ilI :
I"ii'" "lile,IJI"'''' IlItinI11'';
fl'U/li'1I tlf' la ,lLil.. ,\111'11 d
l., lIU"'1I1 d.. sllItlli;all' l.. ,,11,)11'(1 3li'lIlall(
un
':11 ,j,' de 192fi f ormaron IlI1
'ff lo!, d,' \Ifonllllli:" El Son'",
i!I!"/'II,'..IiI\'aquill, ,\ IP I I'il!. y lI u Jl g l'rt,
Fllt" nu"'jf,,li, 1'11 .,1 c nrl,' l "III'I IJ "'II d"1 al umi ni o
I'nll'/' j"':l.IIi'ia,,\I 'IJIIIIIW, ItlJ!lall.'I'\l\, Suzu,
,\ \I:o\lrin. En ,,1 "'1'1"'111) d Inq ifllJlJsl,'ill'" ,. '''d''il'a<l,
1,1 t,'j"lIl'" l'al,'I,.j di' In" J{tl1l'pa l'U!I, ",'nlwIl
"11 I illl'l"'(J, r ll/lrlH tI .. 1'11 JH::'1, La li!ol la ,'o.; la,'gn : car
1"1 " "'I/Il,on jpl O-II,"II,'. 11 S inolif'al ll
lo" l,i"I/'" IrIiIlI'II t H!;t. ; l 'I\I 'I. ,j IUI.!Z'lfl-HIII " Ii,'; ntl ri el
hi, ' ," " ILi:IIICII I (l:!S , .,(,' , (,!'t'. u'lvi"Jllhl'" de t {l27,
la :411I11d:rnl (ii! 01;0 I 'nido... WII'>l'ua (' un el
$inolie;'do d,' l','nfln 1111 ('a..Io' 1 d,' "t' n ta. P"ste
l'inl'n,,'nle ,.j gI'UIH. el,' 10\ ::;hll ha ,' pu.li1.ado COIl el
HII:;o 1111 IICIH'"c!O pat' t' ddn.
EL PAPEL ACTUAL DE LOS BANCOS
El Ji> ('''I1I'''lIfl';wil'" TI" hil l,t'I'lfIjnruJo PO
11\ milI! 'Ir ,.-, \' h.t I)pf:l1'[H1 tC'[iC:i.'lalm.'nt., una
sus I'amas ms impOl'lu.ntes, en f Ol'ma que sobre
p/l.MI. torios nilculos, r;:ficro a la. industria
bftnl'ariR. La uni ficacin hancaria (> 5 uno de los al
-
-
-
-
-
-
/

.
:

-

!
"

=
-
-
:

I
J

r

.
:
:
:

:
:
;

=

:
.
c

.
.
.

t
:
=
.

I

.
-
X

-
:

o
c

.
,

-
,

-
=
S
'
"
:

=

.
.
;

-
.
"

;
:
.
I

.
.
.

-
I

:
:
:
?

=
-
-
:
.

:
:
-
:
:
;

'
:
.

J

:
-
.
:
:
:

:
.

-
:

.
.
.
.

;
.
:

-
.
.
.

:
;

=

;

:
:
;

-
:

z
.
-
-
:
:

:
:
;

r
o

;
:
.
.
.
.

c
:


-
:
-
'
:
?

-
:

=
-
-
.
.
.
.
.
-
.
:
:
:
>

:
=
5
:
:

:
:
t

g
;

:
:


-
-
-
-
:

1'.
"iuu en la
rola lu
-
111U2 y iI "t' ('U,! Il "nUII' 1':11' 1.1) 00 10, (II'ganzacin
(' I Cily Bu.nk dc:;cI t91 5.
EFECTOS DE LA CONCENTRA N BANCARIA
( '11 '.x:'uniJn Iligl,iric(I d,'1 1I0S lll'l'.
(' nt a, ad. ' m:> di! l.),; ,' 1 ('Ili '!1I1us exalll illodo:: suma
1'I11Il1" n l,' 1'11 los pl'pcedrlll'!::, qUf
111111 fa\'1I1-"I ' id'l );11 "j"'I'it ,Ti"lllll y (lit' u,-IIO'UI'I\! ,'1111
IIUi".J!' ',lIl1t''S '
En pl'imel' l ugar, han coutlyuvauu al ]lodt'l' de
los mtlgnat r. s de la. banca la.. IUlninws,
110 uLslan!,' p.. nduIII. .. ,/t-l ..\' I't-Cl''UII\.r. ScIH'P 1:. II
rmuJa ""f.'III()(:I!:izaeilI ..Jtol ,'nl'll:lI", r.ll'tol'nlinada
IJI'l'ci!;:l nH' u(,> pUl' suci ed:
iunl's, El poderoso in dus l"inl tiilIlflll'i. P'olcstunu
1'11 1' 1 Rl' iC' hstag conl,':.\. la di")IosieilI Ingul nlemana
IUI.' s ewauu 1>1 llJl i tl' Uf' 1.lIt10 l1!('nlO': para lns llC
iOl1 l' s, uc(:In"aIJa : " La a<;cill dr una l ibra pst.erli ria
liS In bns.'- 11 1'\ imlJl'lrinli:;/lWl ll\'if'ulj'n" , El {'/.'fin 0
1Il\:;/a 1l .'YlllaJllI a fi l'lllld,lI . qUI ' la d(' 1 f.O
1'(/1' ci l' ll to ,h' ) I.HI.[i I:JI d" l/lIa e(\(ul onu rnfl. I'S
ufi ci ento pal'a cOll tl'olada, el d/'eetol' no llecf.\sifa
m/ls quP, de un m illn pal'a podel' con'll'olar ocho
(u'irdadrs filiales. Y si dr este modo d,1 Ql'ganizar
(' conocp n los ef.'dOs. pUI!d,'I enn un milln con
trolar d iecis t\is, trt>intnidn:; o ms sociedade;,. Lni n
ngrl'ga que la experipncia rltlmues/.rll. fj Ul.' es surf
i"nl(' dispoue,' dpl '1 0 POI - cient o de las acrion ps pa
ra Jos n,'gncios dI' 1m;). sltC'if'dad. pllrquf' un
rupo de peq ueli o5 O:cclnlFlas no tienf'lJ prtJCtica
men te 18 posi bi lidud de ('n las determina
iODes de las asambleas generalps. (30 ) La sociedad
r acci onl'!I. e!4, PUI'!I, 11no dI' los ms important ps
.
:

:
:
r
-
-
:
:

I

-

-
-


-
-
,
:
:

,
.
.
.
-

~
;
=
r
-
~

=
'

=

:
:
.
.

~
:
;
:

3

-
,

-


-
~
,

.
.
.
.

,

3
=

=
=

'
.1
-
-


r
:

- B:!
COmp(.ljJlfr(lS, Tambin lit 1.':-:\lf'f;lIlal',j!'1Il lcl'l' c
nus siluudlls tU all'rUl'IIIfI"'" di' kH; cill
dtlll pusibilidad!':':; d.' lllUYU\' IH'('cimienlo, rS
igu.llHl;!l (, ' Ilpcl'aciII IUC1'ali\'a llt1 l:nJlilnl
"CII:1.lIdlfl'f' ha funllnt!(1 1'1 IIIIHlOllOlilJ Y dispnuc
de millones, inf'ludnbleUH'lllt, en llll.l08 los
dominios de' In. "illn SOil1.1, inu[I[ltIIl!i('lIIIIIlC' nt.e del
I'gim('n poltico dI" cllulqi.l ici' nll'l\
(35)
Podl'lIIuf.! finulizat' h(\oIll3111111, i'll .. in li,sis Y p ro
visionalml.',ntc, la definicin t!('J marxi;ln al pmn
Rudnlf 1Ii1fl'rrling. "Lil Pllrl,r 111' \ c:'IJlilal industrial
cll.oa ,113. f;1'rcirlllr 111.1 1'1'!'ll' Jl t'I:l' 8. industri al,,!;
que In utilizall. Inh .. ," l'll(('lh'l\ el!'1 eapi
tal' nirllllli'III,'" 1'01' IIH',\iOlJi{1II tlf!.l lfltrleo. qUf! rl'p"I'
senta f'(JIl l'f.,H' (" o 11 11)r.; flli .... II1 .. el pl'
lI
ll
i
E't nri o d
didlO rl1pilaJ. DI' O!l'[l 1,1 SP. ve obligad!
a , col(lrul' 1m In illdllSll'ia l it l1udtl I'ada da ('n aumen
to dr S\I capilnJ. lfl'lldllS a ,'slu SI' cOll vi p. I'te, en pro
porciones en capi t alista industri al , F)se
capital UIUII:at'iD - q u(' pOI' este p rocedimiento
tI'ueca de hcdlO en cnpilal industrial. es lo que Ilnmo
'fincLTwil' r u . , ,. FA oapital e!' el
capital que sr halla a de los bancos Y
es aplieado por industriale5", ( 36)
os ha.nqul'l'05 (ln del capital Y por in
termedio dr.\ cr('dito controlan la produccin Y la
riqueza. de,'il!nen unn oligal'quin financiera,
..... . .. . ..............
Lr.IPEltULlS,",t ES
n
n IlL A
-34
JI"e" l,'"al'l'ul)adll!" (pliticall1cnt.,
IJ 5PlTli-t:(,IOJlia31 Colllll 1I 11"slro!;, ('s lIc
plwlallria. Y fund)Jl1'-'lIlal ,'JI la lucha P'Il' tlllf'sl
'rn.lllci paoiln,
QUE ES EL IMPERIALISMO?
Un I \Ji' IIl II' 1 t'alll "ril'fll l " :tI CUI'IIJ1I!rII':
piola pn'J'un la. all LI'S l" inif'illl' ,..11 all.
li::i:-, lflll ... ip;lI:I la drfillil'in datla PIII' (,1 WebsLer
New I nt.ernat ional Dlct10nary of t.he Engllah Lang
g8, f'UY" t'(\il' i n di' 1rJ:8 11 1' "tllI"'l\lIadll pa!'a
l'xat'lilUtI. Hl'gn ,'1 Ih pHlahl':' impp.J'iul
l1\u lil'ul' dll" .... : \ '! " IJll pl'loiali"'IJlIJ ('\ 1
tlPI' (t I;II\lil' 1'1111 d,' 1111 1'111 1" ' 1':.;111", o :.IU
I'h\:ul IJll(lI' l'itl i"'"I'1 l' ." la pl,lil!':1, PI
k:L t) ul..."':' rlt hll .... ':ll' " tla l' ,,1 1.'IIIl..;,'n!.irn\l'I
l'a In. 1',,1.I-'I1:->i6 11 d,'1 "01111' 11 1. dolllini ll " hUPl'l'iu
un:\. 11 lll'it'1II : a l pal'a la adqll illid(l [\ ti,.' IHIl'\"OS \('('
IUl'iL'h " tI"Pl'IIII"Il"ia,.;. "!'o)j!"iaLtllI'n\l' "lIaudo
'U('ull':Ln t'UI'I't\ ti .. III s tla t Ul'a.ll' s d,' la
!I plll' 11) .1,' ... 11 gtllli\' I'no l'fJbl'l'
4'" la hIl IlHiIIi(\rtd, el Cll rn"I' citl l'lChl.llllt 1
I,!l:i:ill ,11' la, hundcl'O; ,) put' la IIl1i".11 1IIt1<; (':;1\'1'
d,' ms () 11[11'(1 tlpt
:iullf'!" 01,' glll'I'\';l, df'l'ul'lu )!" J,' llJ'opil'dad , .eOll1t'
ill Il't'ifll', (!If'.! tOIOO on ,'1 casu de la \Ild""l inti
l'IIt.r'(' la..... pal'te:; drl Im pl:rio :tolii!itadll
al gllll fj ".
Esta ddinicicn ('S c.!IU'... , ... gn A,
lit) nectlsiht Clllil ,',ni Ill'ios, .,ulvo In. ac\u'al'in dI'
,'n ClJneOI'lhmcia. IcoII elll\, 11n. 'palal
J
I'3, 'imporllil
1"Ul' (\1):; uspcctus. P!'imel'o, poll.ico... la adq u
"I}U dI' nuevo lel'l'ilurio" ; !1cgunrln, cCQn
- ,!"
1,10, .,1 e' IIlI"I'd" 1', ' c1aIlIR lu )l 1'"I,!cciulI lJl! la han
111
":1 " ,'I,.f";"il' Palll H(!iJ":.1t ,J" la lJlli\ \'I,.,idad lit.
"lJJIsin hli!lItifka .'1 illl)lrl'ialislIlII (H'II la e,xpall
JI'JlI (;0IIIl'J'ciul ; III t'll!t'I"i f!l pl' ores\Jr Hal'/'Y
1I/lI'lItS dd i=illJith I:ull'g." tlpilla. qUe \'1
11111 til'lIl' Iinr dia 1111 o;iguit'i'IHl o 01" " 1lf'Ih!l'laci"1lI t '('1)
l4Inlic" prll':l III,d"I'in<; pliIllU';, lIl1'l'ca,I,,:"
1:1111 "::ita lli lllH op inin
IIlJlf'idl' d dudol' I'U flll."olia J,' la I 01"
C"lumLia, Jo'. T,..iung, quit'1I agr ega : "el
11111'\'(, illdina m,' n os :1 Itt ocupiu;in
I"r,,'l,n'ia] para la ... olJluiza /'j lI '111" pHl'l 1' 1
11I 1I'nl" dl! lu:; f uelll"" d I' rn nLI'l'i,h p l' illl:I..". 11II''cad!,:-;
"llluJo;,o" para ,'1 JI t' ",,'!'('a ncias .1" l a 1111',,
II""p,,II i , Y PI''I'I'I'n! " IlIl' II II), l ' illIll"h pal'a in vl' ,'"iullf's,
1.11 .. ,'mpl,,':stil os pl ,: "th ;, IlIs ?fll'" I'IIf1S pnhl' t'':;, r
"tll1cc:; iones I ,'I'I'"cal', i fto ';l s y m i ll"I",. 1' 11 IWjo,"i
"ti ",'sar l' ollados, f1lc !"1lI l'h uhj,.f"",.. -;IJ
"I't' lo" cual es l a 1I1plttUHWiil , I.t " ,\ rJtI :l!h,," IlIs in
t.,!',,-,,s pr i vados h;1I1 CI"'Jl"ra rl ,,",
1,;.. son opilliont:, 11 10""1'1\(10; , f' 1I J" II'l lt ln" hacia
""IIII'lIlll'tt, 111'1'1 1 .. ",,I"n IlLlllhii' n
... , '1 Ue dt' j am I Lo; tll' L" 1" p o l' "1'1""11";''' 1) p r,,',' iu
f'''IIl U .la I'i l l ....... fl'a 'dt, l'.;el'
lOl' NI "'\1 Uh l'l! " La l"ln"o [,a 01 .. 1 JIIIlo'l'ialblll'!" id'1I
UCo/I.'n la vi oleneia (;1111 1'[ illl p"J';alb lll o, ,11' III II JI '!I'/L
IU" ,' \1 donde \jO I!l ell a pllIlIa de inll!!,"':":; hay t)
/lIfH' r ialismo, No naLuralIlJ ell l l', 1' \ itnlwricl
1110 t' n la nah ll'al,'z:l, "iil ll alHl n ,J' n trn dr !' u .'",t,,
In 1111' ha por Ja \'ida ,; nl.J'f' IlI s '1'alll
11 limitada la t'(Jll("'pcin d,'1 iln
Ouglielmo }o' el'I'nro, 1'11 :;11 Oll'lI "nl'll11
f)"('nrl('nri:, ,h HII1.,,,", PUl'Il Verl"'!'" t.tl IUIfl\'
,11,
rial ismo t. la conquista (JI.' 01,1'05 pais'>s". Esta
.'onsiclel'adll/I l':; l' x;wl tL 'll pUI'1 e y 'px\lf ,hasta.
roil' l' t.O pun l<l ,. \ imTlfliali:.olllo gl'jeg\) L1 "U11 1 1lI1O. 1
,'ulIl'l'pcilI l'l'oll()lllil'a iml'el'inlismo, eomu
mos (." el ('1I1'SU dI' l",l.' eSludhl. la c.uJm i llClci n
d,'! sisll'll1f1 eapilnli .. la; d 111111\(10 allligun
el cnP'i'lllbnlO, pOI' "nd ,,, igr()I'I" In 111 hin su III tima
'la.pa. : r.'\ i 111 ''''11 0 . El i 111 r P I'j a1i!>!TI n 111 O( It.' I'n o !H'
eallCl \'('Z n1l'no<; (!MnO material
dI) flll'rilm'io,
Asi eoUlo (11 p"lIrJi/{illl'1I .tl'sI'Il\ol"irni{l(ll o d,' la in
d ustria la. c!m clmll'uci .', n ,' xl ll' madn.lIlenl,' v"lnz dI' la
p rnd u rci6u coost itu)'c tl ntl 11.' l a!; Clli'R.:lt>,'j!i cas del
capitalismo en 11I'il1Jt'I'/LS 11'1 l nlllsf Ol'macln
de la. concurr f>nda 1' 11 rnunollfllio I'S d rl' nmeno m s
iOlpor tllulp tlt' 111 ('collClm i ll ,1 .. n IH'sl.t'lIs
rln.s, El (!apilali smo 01 II l'Sal' a Sil a pllKl' 1I !'le CI\l'3C
p or 111 flll' lIllle i()1I tli' gl';Lll tl l' S combinaci ones o
....usb. COi "<, d i', pllI' pi agt' lI p:llni
t
' nt o d I' una t'm
J,rp<t:l rll ' Ji\'p.rsll5 Inma.; dI' la qul' n o ClflUS
tHuy,.n flll ,'cnlidud !'ino difl'I''nlt'<; "I,:lpl1:-\ d.'l t.'aba
jo de' UIl O. m nL('.titL p,'ima.. Ej 'lIIpl o l ipil'o: la f undi
cin dI' min prnll's nI' hi('r ,'o. la pr olhl rcj6n r! 1' o. ctl ro
y por ltimo la. rahl'il'ndl'1II tll' (\ I' l k ul ns tli vl"rso<t 1\
a.ce ro, s.' I't'utizlL la I'ombi nacil'ul o trus'''I
oaol6n con p,'oduel ll l' fl l1P gual'drm tlos unos I" n I't>la
cil'm con los otros \'1 pap!'1 111' nuxilial'('!l, A Marx
11' loct observa r Ilue In Iibrl' ('oJ1cu r r pncin r. n g(nd l"tt.
In conrl'nlr::tl' in dI' la produccin y n los pconomis
modl'I'1I0S. dl1sdl" H(lbsol1. qlll' sta cnncl' n tl'aci!)n
da or igen 3.l monopolio. al capiLal fi nanciel' o, al im
per ialismo en una palabra.
tI n lrust u oh'a. combinacin cUl!lqu iera - "cal'
clo,", "pools", consorcios, etc, - no pueden en con
- :ii
l' "111111'11 pal';"l la ill'I',..,tlll 11...J slIpol'hil 1'11 la in
Ihl da \ .. 1, ' t: .. t.iril'II \;r'; \\'..:k que
loi,'grHI'.' .\ ,--i '[111' eon el P"O'('s,(l
1,' c'fim'I'IIII';\I'ir'11I .V I' on:-i.:.lidtll'j'm nledol' Il"> se i't!a
JIUI r:'l p idalll"nl l ' r pu,' la ;lI\U:HU'il. JTll'rcplu i nL
11' di' o':'lpil:rll''', "j'ne la urgonf'in lJlllfUi
1'11' 1111'1"';-1110'," d, ' i1 1\'0'1''' ill11 I'!l, " nI IHU!1'
0.1 capi tal ti br e qU' ntl tit'nt' 'mrrlto :m
111\ 11'1'11' 0'11 OlH llI.;; ... o'xll'illlj'ra,.: d,lIllt' 11I1tII, IH'OS
!lI"""'..1. ,\ . 1I 01t:<u n, "11 ": \1 ullra "'(' he EVlI luLill1l nf
f :Lpi1/11 i';l1l" (P'I.t ,; , ;W i y ,; g l.s,). sinU!Liza.
, ',It ' r "IlI'IIIlI'1I0 :,;. I: " La 1'\;1\', ' "l'nlll'lmica, el motivo
"if'o'dl'" 1" 'ilH'ip:il tll' ItIl!;L illlpl'l'inlblt\ mo
tI""lIlt, " ,'; la III'g"llI' ia d.l "apilol indl1,;lri lll IHIl'
PI 'il ll "I'<l 1l1 1' 1I 11' 1II,' I'Cadll p al'a i ll V':I':;illllll:;,
1'11 fOPI'I II Hill Ill{;tI' , 1II1' 1' ,adn:-. IHil':\ los PI'fldut:!,I'lS I'xce
111.'111"" 1,1(' la illdll,:ll'ia dlllllsl:il;U, lJlllld,! In conecn
1l'IH'j ,jll 01., Iw lIl(lI',;hadu y
"HII Il,' hoy 11 11 sislell1t1 priva
d!! o<ta PI'P"iII t':; m-; t' 1I1'rf,,,", Tal
1'1 ,.'jl!i O lo:; Eslad(,:; pa s 'lIJo' gl'avit.a (l n
\'II,a lan 111'l'domilll\lI lt :-.,11,, .\ m{'!'ea l.atina, El
II"IIIP'"
t.1
11,,111'1111,
hlllll'
JU.. lrllltl1
in'1-...
.1,. Itl
1I111I1111' lI liu l'I'l l l1ir r ,' III'g"lIi"llll' n tC' ntl'r('uc!tlS ext.rlln
para (1 slI pl'lI.\il y lam h it"n pUl'a
'\"1' nb l i"IIi' pUl' III dl'",nlt'ditla ex pansin
P"tI," p" li lil". C,Jall\''" 11 IJl,\ ',t.lll ,'nI" la !lalll.hl'll lL
" 1<: " ... Ia .' 11 "slil\(:irl la dal re
c,:tlll h ill l' lI 1ft ,' xll'anjr'IIl. dt! .\nlt!1'ico,
I' UI' la gllt'I' I' l1 1'111\ Itncxi(1I (\ .. I<'j)i
tu Jlollkn 'JI Panam.l la aplicllllilju
dIWLI'ill:l 1\ los $urJo.llI('I'iclIl!lIS,
('s !lt'(!(i;;;n!'ill como nll"r.lHl o prerf'rl
1
l\te
rll. lu hl\'/'I'siIJn de las "gana.rwias" de 11ls "trust ..'
'''le Jlrnlilll'los 41,' In<; "LJust!:". Ai cnn

lIellljlo I'!)ladu" pw.'d!.'1l ... I' den:1 I (Ii
1111 %ollvereln l'l.in la uutoridad III'! l':!:
Indu" l" nidlJ,"" d do l a5 opl" r acionts J, ulncicro
"x pl'l'illlt'nl a l'1 un au tn!'nt o not.uhlt .. . " s la pse,",
'!Il ucl irnrlt' r ialisllw [1\od"I'uo, tan di sti ulo al tI!! lo.
.llItigUI',lutl : ruIl1auo o as iti co.
IIdw ,;OI'PI' cudol'nos dl'!'+pl u',:; nnto'l'io,'
J1li:;is la coi ncidl.'nei u. la aparil: itl t.ld monu
p"lio e n IUIi Esladus r ui dos y l a. inicinGiln rlr. su 1'1a
p:l d,' im p!' \'ial i!ot(l. pl'i rn" I' 'lI st
urganizado en C;;l! pas fue la uHLanlh\l'/1 Oil Comp..1.
afi n (le 18S:!, y d ie? a li os in iciaba el j u
ven in(f u"ll'ialis mo norteam(' l' cauo s u prim era haza
li a im prrial : In guel'ra con !l "l' 11' !li ('1 pl'O
Ird"l'ilflu vil'tUttl l'ohr e Cuba y 1.. an!' xa\'se
PU('I'{lI R ico y Filipi na", 1']1 Hlanolal'j Oi l 'r l'llst sO
form eon un ell p illll dE' 100 millon l'l! de dlul'C!>, ca
pital r l'lal.i\' IlIllf' u l ... p!' ro en 181) 0 St' funda.
1/\ "lIll i/l' tl Hk(') Cnl' po('alion" con 1,000 mi
lloue! d(' capital Destll' 1S0!} a HW5 st" r slabl ecclI
al l'l'dcdor dI! 121 cOl'poraciones unicamente en el
ctilado do; : ; uc\' a Jel' soy. La carrera de tos t r ust s cs.
pues. aceler uda. pes e l\ las Y barr er a..,
impu eslas por la ley (la ley eont l'a 105 lIum ada
Rh('('nlfm) .
LOS BANCOS
s,. hu \"isto qu> 105 bancos ti enen como f unt;J(m
lllllla.nlt' ll l.al servil' intermediarios en los pagos
yl.!,msffJl'l111lr d capital inactivo nn capit.al aetivo, ge
nt'l'audo b,'nr.fcios y r puni en do los ingr c!los para po
n('rlfls rL di,.pusiClihl de l os ind ust l'ial cs, .El banco
ulhlIit'rl' t'n Ilucst!'n era un'u prr pon derllniu rantil
- 39
til'", F.I nllll1cnlo d e Ins necesidades ift linslt'inlrs
I de la industria pesada, d(l(r l'millll la.
IlIl"l'\'i'lwin di\'rda y acl. rvn. f'n el pl'oceso i nd uslt'ial,
Lu< It nncns 5(' en de In. in
tll!llril aun r n "Ilos " T hr.
Rank' " g l'UPO' tll' ' Vall
II'j'l\t, til'11l' una historia E'jc mplA. l' (' u Am':rico. La
filia, r.on los marine oarpa caE' 50
\iN' lIait y 1'11 Cuba, em pleando In. (' !"pr culal'in en
'.:;;.;all1, a plld r ra ti ... i ngf' ni o!'i 'Y 1l ('
('on[I'ol;,,' g r an pal't!' oc la pl'Oll llrein d I' az
sido (' \ "manag!'!''' la. batalla (' I) u l.ra
01 ,. a ranr. .,l nr ias 1'1\ \I)S E"tndns l Tni
'11\1' 'le hubiet'an i mpf't1illn I'ont.i nuar rcalizandl\
11<; "tllllsal!'!; gananr ias ( { '. La hu' ha !'r hu 'ntahla
1,1 '11l! ot ros pI'c" l ul'ftt r ,q norlo'anu'rinono<: (jul' Jl I'IHIII
1'11 :Izilt' al' I'n Il llwnii, P1\I,' I't n HiNI y pn \1') " li.: 'i la
II!" 1I ll' l'i d lllna !f' s ti ... la tTnit'lTl :\ 1I r!":lIIl"I'icnna. " T ia !'
"('l tl ll al Rallk" h" ,' It'vnll " ;;1\ ,'npilal d!' l, nnO,nnn
1,. dt,lrtl'I'!'o 1' /1 111 00 ti Oh. I\l II I,I) IIO " 11 La it lt inHL
!i(f ti .. /,\,pc imil'lll.o la ha 1'[al i1. ndll
.'011 1'1 " }t' a 1'Jt1 1' 1' '' Loan & '1' 1'11 .;1 C"." ,'11 11 1'1 ,\ 11 "
11o r!!lllljtl o UI1 ;II' l i\' o d,> :? iIlO rlr Illl lrll'ps , a\
c'.\ ll z,lll d o un plHlt'l' n r n 1'1 ln.untl o el,' las
T I' ahaj a I' n el Ol' j,'nl,' pOI' inll'l'nwcli n (1.. ' In
l ltll' l'nnli nnal Bankin r.orrnrnli nn, 'I UI' I\ I':" I !' \l rWt'
111;',,, 0\1' \'pinl.!' afio!' ronl.I' ola. r nnl r alll ,' nll'" I n RI'
l"""t':t ,1" Bolivia )" 1'1 F.cl'l lnhl,' 1' r ll ;.1 ell. ti"
y,.rk ti " :l l rI,. mnyo ,l fO 1 ;':?2 r !'o ntra fnl'lnn tipit'a
,,, 111 aol tl ari r'ln eI!'1 r a pitnl fi ll:lll'i r rll maor>jado PI)!'
,,,.. \lOIII:n;,. Lao; l'II'I i\'itladp q h:llwnl' ifl" im p"I'inlis
1111 "11 OI1f'''lrn-- pa!';"" ""Ian l'nnc;igll :lll:l;' 1'11 f'\rnHl
I, I{' II" III" !' 11 ..1 ('1',I" hrl' li tll'!) .\I ('''((\lIdi'f
\lnn'III"I"I" ,'u Hulh-i:f',
-..Jo -
Bn ,..\ nnsaro nnl .. "itll' IlI'lIIos r.0I15glH
ll
h". lu
fincUm ti .. IliUl' I'ding sohl'r l'l eapiltlJ finnncicl'o,
npit,td 1l1l1\'ilizndo pi,ll' la ill, l u!'Itl'l\ pI'I'IO'III""< eada \'
m.'nos a IlIs no .lil'pllllflll eh' cllpilal
II los h :t IU'IlS, "lIiI'IU'!! II.l i
daml' nlt' " 11 capitali;;lils, illdu.. tr'i".l.'s, :\ 1' . 1,' c.,pital
u tili zado p OI' los hanl!tI,; In I.' n om ina ll il r" I'di ng 'c.npi
tul fin:mci"I'Il" , El capital finnnrifl l'n, flS IIrt w' l ,Jn il ue
1111':' 1I 11 " IlIs iTlill\s.ll'iall"s pllnnnn
{I'al ,lCt,ilLl', Lu!" n ,'C:'firlod .'" .10'1: ":Ipihtl fiuillIl'ir,l'o !'!oIl
IIlIi ",It' d..r"I'millllll 1111 f,'I\(IIlI.'1I0 l pko,
LA EXPORTACION DE CAPITALES
As l'UIIlO la c nIllf,'.fll,j.:li r /L It'l antiguo
11111 n d.11 rt"ginll'n ,\1,' la 'lih,'" f' ra la
f':\JlOI'tll('i(m ,\1' nI",'(!/wdu", 1" d rl ca
pilali"llI" nt'l ll al la rifo dil1"'I'O,
La, w'gl! J1 eill d.' " 11 1(11'111' ventajfl!'llIllt'ntt' d supt>
rf.vil. IlI'Ilfl lll'i d" pOI' 11 111, "1I1"','- nrllls lri :1 li
7.aci (111 , ha 111.'\'011 .. a j/ll\Jl' I'iul isl as h ncia.
ln. Lal ill o, (1111' II f'llll"O rlr- In grogl'll. Ca r.cn
nmi{'a s(l n )l oen y p lll' tnnto
I"nl'n 1111 gl'an pu'a f'xpa n!oiir')\\ ,
rlI- In iJlIII'P'T\(I(lllefta lIl' lo;; pu..:!'", ti" la .\ m"l'icu L'l
Hna, los PIII'OpCO:: 1\(1 (' "pmiolfls, p ,'d'rcnte
nlf'nll' ingll'F:N'. ::.il'\"i"I'(HI pa ,':! 1'lIhl'il' l'1 rtHi,'il d'
los presuputlsL05 rtl l ic'o'\ ti/' lu" IHlci .. n (t''; "i'l'hl
i
ras
(' ilTlpulslI [' In,; illtlll"{l'ifll: illt!i ppn !t", la ngticul t u r a,
ganndrrin, cOIll"ndu. mini'ria, ",\ pII\'lil' (l' 'las gu
P
-
rl'as napo!('nicn'< la G,'ml Rrl'laiia fuI' ganando la
posicin rlP nadlI 8.rrt' .. 1I1II'; mundu, qut' sosluvo
hSl'tn l a gUOI"rn tylunclinJ. El impe'io goz ele pros p pri
darl, ('(ln la rlt' la s "1
--1-1 -
1I1IItIlII'nl o \('l ll l'sdl' la gUl!rrn.
IHlllinl IlIs'j!!larills ( lnl dos han lmt rado en una.
l'Ictln uniLlogOl", (Vaso ),1 arshall 11: " I n
I'''LIIIl\lIt '1"'11:;[ in Americe", Pg, " ),
F.I ingl'cso d I' los g slll.dus Unidos 0.1 grupo de
lJI'tltlf)t'!I limp!?l'I):? l'I'onmiclls d.. gl obo ha sido
('l/Sil d,,' \fue la :\ rnCl'il:/I . Lllti ll ll. huya cnlt'sdo den
11 JI' Sil ul'bita di' infllll' ll ,'ia. (' 11 1110 ml'l'cado de ca
.llnl!'!', pl'imc.l' l ugtll"; pal'U, la exLraccin d o ma
pl'il11n,>, en sl' g undo l ugal', y en 'ltimo t . rmi
'nlll O ml'l'cado para sus p l'od ll ctos ind ustl'ial es,
Las I'x porluci ol1es de l os Eslados Unidos a la
m (> 'l mL Lati n a ( l'xcl uYt! udo a P UI' rto Rico ) f upron
11 10 1 0- 1 OH de :W2,200,OOO dl'll ares aument ando a
',, 701l ,OOfl 1' 11 i P27 Y la!; im JllIl' l acionell f U l' l' Oll de
iJ.r.oo, lI fl O y 1, III S,nIJ O, nOo (2 )
I ,',', ri m il'nlll ,(,01 CU llH' I'.:i" Am "'l'ica.
Lino. lus Unidos es pe1'o m u
ho 111 1'11 01' m l'cal izlldll por J<1slnri os t ;nidos y Eu
"1) pll.,
1';11 I!am h io ,'xalllinI'IIHI': ,,1 Ill,,\ mi,- nl" 11" inv(ll'
IUII':. d,! /';Jplnl. En 1',11 \ PlUP1'cst ilos pbli cos
loe,ldo- plll' ;\ III"'l'k:i l..tli!la ,'n Ills Estados Uni
11111:1111111 I :\,On:i,7r,1I dll lal"''; mif' ll lrns que en
/J lIlll'l' u l !' !"Ia rllllli'Ir,d a o s(>a un
rlll' i "li,'lI l u .1" 11('1' ,'mln, (3). Dl'h.'mt'ls t l"
1l'I' UII 'IUt' llis invl'rsiones de l os E!>lados
IIlclus 110 lomun_ tan sol u I n Cor ma de emprstitos
bllcos, provi nc:ial es, del Estado o m unici pios, sino
In m ayol' (!nntidad proviene de inversiones en la
JUNlJ'ja, 1923 l'sta (l Iase d(t invrrsi on f!s era d e
mrlLl one!; d " rl larc.s y dI' 4,\l 03 millones en
Si' Ilalo d
,1
11\\'!I
i
..;iilll " " .1.
PromedIo
191 ,., 933
(d61llresJ

1:11 tn'" >;,wl'II"'" dC'1 111\11\11<.1 U('U!'\ll ll lMI
ItrHlllil'lIS UII 1'11 Estadus Unidos, Am
y 111'1 Hur :-. en Ol'ientl', C(ln 11\ guel'l'3.
JIIII tlnillo'i ganull cio.s h ocicndo quo
l'rUJI in\'l'r!\inll o!j I!xtrllfljl:' l'M dent ro de
1 P'Ollill I('l'l'tOl'ill, La ,It
Li"il'!ls i'lI l'}ladlls .Ieb.. ni intl'l',l'I dI' lo
PtI '!I)'i peb'ali
"". ":11 ,'1 .tl' i,ntl' inglesus hun d is
IHlllolit a j'OIl""CUPlll'iu, d,' la 1'C!\,:}l u
11 Chi,la, 1' 111' lo que se t',' f il'I'I' n la
,'iNi I.. atllla PI d,'!;('I'IIS0 i'!(' ur Le al pmpuje ,Iel
,,11111,"111" Yll llqui , t!1 !Ul p"lidOl' (\,-'1 ,. 11 ,'sta ZII
1,.1 II ltllldn (ti;,
fI"arlt'" d"l eapil:dismll n,"' l p,tn'f'I'j":ll1 fJ, n CI.I!1
I'I'iucip. tl rrll'ull' dl' ul' ilni r o. nota
nlllllll,(O la!'> ('(1I1d iei.m l':I de I'cpt"hlicns
N1I1'"I I';L A i lIa. Bo\i \'ia. Chtl., y el.
l '11\0" SI' (!!n',l1'llll tic 1(1 0 dl'
"1\ I n l :1 a 1,2::'11 (111 l U28 o s,'a una
1, 1r, o por ciento. (';).
'Jpilal l'stulluunidt'l1.5p Jfi\cl't iclo en
"l{lll1 datos qllC' f' on"lgl1amu:I a conti n ua
m ill Ollt's d, ' (h llll"'s en 1!lt2 ,'n I<lulo
I ;a ... e l'lI t1 i a 17 lTIll l) II I'S II 11 11 Illl
lu d, ' :..'\J:UI\I %, en 1,111 10 qllt' f11 cupital
I tll' \1 8\1 mll tl/ll':- dI' l i lJl'a!'! ,-11 111 13
""'0' '' 11'' a 11:1\) rnillllllf'''' "11 HI 28, {'slo I"l un
11I1i"l\lr, d,' I r"L7 %. Llls d"r! Ut'l'ionl''; SO I1 ulJ\'ias.
1' 11 1",: d cupllalisml} ingls
11 ill fl lll' l teia son Ar'{{\!Iltin cou aO
".,I"I,liIlIlS (tt'asi l con 310 millo
f!lrilr' (\(111 Ill n : Mi'xi,", ron 117 )' el ['''t'll con
i Jh j 1111''' '" uu:iu ti", hnpf11'iulitltllo in
.\.,
--44-
1 12 1928 Porcentaj e
gls es granue en nlll'slra CU'1I'za que no
el cl'l1cimienlo fOl'midnbl f' de los intl'
(le Dlares aum ento
l'I!Sf>S C' 11 que I'I!\'cl nll las cifras
1 0
1,2a3
Rn t!'l'iorf's, jun t o con la COllsecuenltl in fl uencia dlplo
nH\ti ca y polt ica, n us c t i ndicando el mllyor peli.
37 85
:l5 1, 066
gl'o del j oven imperi ali smo a meri cano sobre el ya deca
3 i
520
uf' n t c, por l o q Uf' o. r\ uest"Q. :\m l' lca. rl's pl'da, i mp('l'i'\ "
30
200
lismo britnico,
28 6 00
Los cuadl'os qlU? sigu(' n, oc un li bro dI!
28
000
F:nms CIs J'ck sobre i nvcrtolioll l' S f' 1l
20 560
Amrica Lat ina, pon!'n de manifies to no 5610 pi :m
18
3r,I)
mcnt o quP. h an expcl' i m f' nlado las inVf'I'!;lnll r. s ySlI 'luis
8 60
en Nues tra. Am' rica si no la sit Uill:il'lll de la mism,&.,
como r egin intervenida f) n r e.1al;i(ln
a los drms cont inent. es y con \1 las inver
11, 01 7
filones no amcricallus ,
.l
20
3
;)
10
4
I
:.l

t ,218
dalos
INVERSI ONES DE
relalivos al tet'l'ilor io de Puer-
IIVVERSIONES DE LOS EST ADOS UNIDOS EN
PAISES DE AMERICA
ESTADOS UNID08
EN EL EXTRANJERO
Hll2 Hl :? R
d " 11."':\1"'" dI' Illllllento
$ 5,200.000.000
4. :100.000.000
Guba , , , .2 211 1, 4 00 ;",:l n
3.!100. 0 00. OOO
2 :\ l{ox kn . . son t, 2>l H 0 1
i OO.OOO. OOO
a Chih' . . \tI 4:> 1 !? ,'HU}
400.000, 000
:\ "g(>II II(1 U . '10 .l, U:?
l') D,'nsi! . .
, O
388
(no
DEL CAPIT AL EXT RANJERO EN
fj Pe,' . . . . 35 t (lO 382
AMERI CA LATI NA
i V,'n.zurla :l 11\2 5,:\00
R Colombia , 2 1.25 1I . 1O
*5.200.000. 000
O BoJi\'ia . l O 86 760
5.200. 000.000
t /) T n 77 1. .\1.0
'>.200.000, 000
11 CtlSld Rica i i't:i7
Ir.
EXPORTACI ONES DE ORO
- -1 ,
EL REPARTO DEL MUNDO
\lli\IIII'1I5 'lIi', el lH,Hlcdll CC(Jllml:u ,1,' Oran BI'i!
1',Hi l iz(, al fllJlp::lrU lB.) 1', cambio, y aun huy
11 l' l'itali!'llIo nu ha ubandolllld,) f'nl,(,l'at111'n"
a
,,,1 ,Hila. :\ ll!llIl1llin " Unidus SOl'
lill CillI "11 fanlsth: .. d,' s" lI\'ul\'irnil' n lo, r l'ulo
I,lll'ifas u(IUallli
\'lIJptdiall la. act ulll eta pa I"Hpi llll bln. un
In1lHlI'l.flllli;;;iJlIO, 1<'ol'mun par ll' d,! la. 1'"
,",lNill" .\0' 1 pa: .. impl' l'i ul isl
a
, La nO. , (on
1I1'lr' PUIlIIIlH' I'i cana de l u Habana, ta n f,'cU!Hla PIl
I/,,'Inlll':o'. nos 11 la im l' ol'tnncia
impcl'ialis la 111' l us Fni
1.1\ tll'lPgac ill de la Rt' pbl l'a. Al's en ti na. 11.
t'llll'ulll e nle. antE' g que natla, la5 con t. radiocil1
ti l' '1 " 1' est plaga/1ft 111 pnllica ceo1l 6mica del
I",ri\i:"1l1l
1
, l a ,':; f rl' l1 d .! las ,'rlaci lJ J1 t?s in LI'I'
j'\\!Ias I!\Y ('hoques Y reocrl onf's 'l u
n
d'bpn Sl' t'
IIIlilttl !l s tlPlcni dll rnelll e, Una. sol uci n al's,'ntina nl
t'rll
ll
clp lus tarifas p r ot ecci on is tus dI) los Esta
Unidos, cl;mo una. solucin mexicano. o peruana.
no pqedc f' xisti r, pes!' a cip.l' tos cconomis
III!!',; t ll P ignoran la unidad dl' l conflicto,
Lo" gt'\I p OS monop,jli zatl or es de capital, "CIlI'
illtlt'al
o
<;, "tr u!'I" , comie nzan pOI' rl'aliznt' UII
111l1(' lI ll1 s(' di vidl' n f'l m rr'radn nl el'iol' de1
IIpi\l'nli!' l u, p t"t' o I' H ,'1 r{'gilll l'u j'apil alist a cxi"
('hn .'ol1l'('"j.\n .' 11tl" (., m l'reado inl.f!rior Y
.. ha cl' E' acl o u n mcrt;ndo mUII
l'1"11lU'\ O d"l OI unclo pOI' las p nl nlldn!; 1mpe
tI'I un:, d.' lao.; c'Hlseruel1eias lgicas dr! :le
uI'I'ollo tI,'l Nipil.nlis mo, Arric&. es da. mt? j ur
,h- "slu pfll,tfcil"ncibn r de bi,melt

en gran 'sca.la y la Ufojol' .t..Ixperiencia lllW llleden I
ner los pal::;,'s alt'SSHdol; ,>tJonnm if'aJ1H'n 1(', 80hl'
desl ino, t.1'l [Il1 sr'r nllll\ uil atlu d i fll pnl'inl j;, 11111, L{L
mrica L nLino. compu(1stu dfo no ll'snrrol1ud
en s u estructura econmica y por pndf' t'n la
esLI' uctura poltica, jurdioa, mOJ'll'l, ole" hEt l'ntrad
cn el r('parlo, como A!\a, e{lmo :\ fl'ie
mo Ocennia, An tes di' la gu.'rl':1 "III'np
p
8 l a Am
Latina cra una es pecie de res nulll us (e!;to ti
cif'rto punto), Las ill\'crsionf"s "1'[1.11 pI'f"uorninan
men te de capital ingls, alernp y en ltimo trmin
norteamericano, P CJ'O, cnn la gucJ"a. m undial se
duce la fo r midable transformacin d(' los
nidos, qu{' de pnsl's d"uUor.'l; dI' Europa. SI' coO\'lf"
ten en acreedor'cs, La acullIlIlaril;n dt ' s ll prl'aviL
In necesidnd de i nvcl'Ul'lo y J" in\'l'rtirlo eon segu
dad, Dnde Ul I'j or 11110 1111- Latina, eDil s
riquezas inl' xJ}lolcula5, fll'l,WIIU I (le matl'l'ia!' p"mus
con 100 millon es de hnbitalltl'S?, Adpms, nqu
posible evitar la molf'sta COlIcul'l'encili de compe
dorp.s ptii g rosos, qu(' dismi nuyen las ganancins
complicaD la situacin polt ica tIe los pases int e
nidos,
Aparent cmente 108 Esladoi'l Uni!l os n o r ecib
r on en la paz fir mada pn Versoll es ventajas mate
les, Al rec1P.dor de 'st o se ha h echo no poca
da impres ionisla, Rin embnrgo, 1,1 tratado qUE' no q
rati fi car el Senarlo Nort eamericano refE'rente al
constitutivo dr )1\ Sncil'Clad de Nnciones consigna
IU ort.. 2 t a In Il'lt'n: "Los compl'ornisos internado
nul!'!; w'nlnuos de ElI'bitr'aje o fos acup. r
dO!l ('0010 la doctrinn MOIll'oe, que aseguran el man
lIimli"nt" tll' )a paz, no son ,consider'ado8 como
mpatlblf:'s con las disposiciones del presente pao
.I!I
\ ViliiCtU rogl'I!:Si'1 de Bur-opo. erl'o
11'>111.' dl! qUi,' 81'robnuo el fl'a
1111"'11 1'11/.I,dlllltivIJ 1'1 .. la Li ga qUf' lit Doro.
I IJlI\,"" JI" ,j"!'o11l 1',1 "11, PPI'() la
luilti'! mur y lIll l u
",,,,/t'rnl PI'''H'lIlnda pUl' 1'1 S"lIndl.lJ' Log>:
... tal!tt'; llJli dwi ni) f;llIlll'l"\'{lIl ni arhitraje ni 1\1
JiU'IiIlIt'III" ti!' la ,\ ""lmhl",1 (1 1It'I CIIlIsI'jo de l a I..i -
IP lI ingull () I'u"slin f' ullOl'llinada. o
1I''''.II,lIla '11 su opinin t'on In polill'a illtl' I'nacio
lItlrIt'1I1Ill''il'III:l, "l.lIlilcida Id n llmo,'!! de la.
:\111l1l'Ot '; l:l n:"n,'illnatla dlwll'ina J..hl' ser
1l'l'pl'I'tatl a p Ul' ':IlS it); ladus {jniclos y SC
!'1".f'll 'tlll] SI' ;hsol utamptlk dl' la Liga,
1"II'dl' ;';I't' aft' l..:t ada pOI' las f'" l iplllaeillll!'S eou lf" ni
11 'I Il 'al atl o cI .' pn z "1111 ,\l Pllluui;r." , El i mpC' J'ia
11. :tI'JlTit':lIl' J 1" l tllI "lIl11'i " lI f:i a .1,' fu,'rzn \. no
1111 lul"I'u' la llivisiu ti!' l cuntincnl('
11 1.. " \'i,'jll<; )Hl f, 'uciu.." I'IlI'O r "llS, aniquilndas, f"X
Uiollt'l \,01' 'la g ll i'I'I' !l. As t'S c,'omo c[nicamf' lltp. se
tll,'t \ltlidl'z a la illlC'I' pl't> lac- in unilatf" l'nl dr la doc
na \I OIII'O' , m:l,;clll'a. con que SI'! h'ata de cncu
p ropc'lsi!i1s hr geUlnicns del impl'rialismo
INTERVENCION POLITICA
"
:'\ 1'(lI' ing y ,ToS(lllh Fl'peman e n "J... o. Diplo
d.'1 D.'llar'" " Xpr'\:Hl n (JUI ' "no h ay linea divi
"II!l'(' la pi'Ilt' l rac:n I' rtlnt lmica y In intcl'" cn
JIu; il ica, La JW'ldica mOul'l'nfl I'!xi g p. a l os gobi er
p r ul.'jllll la vhla y la p ropi edad" , Cuando,
ulln nucil," (!llTll,n los Eslados Unidos llcga al
41n CJIW sus propidarios adquiel'cn extensos in
--,o
('(;,)11(1111;,)1\"; flll'l'fl di' la:; rl'Pl d "I',L'; de la tm
f'jl 'm, la I'I'ullTe:ilI pl)lI t ic:u d ,'
'OflSr.Clh'lI c ia 11ft! !1I'td",
" La Lldl'n!lll J " la "da S' la pl'l'pkclrd" ha
vitlo do IlI'dcxln u la .. bl'ul,uI's inl.l!I' \"'lIciOlIl'S J'cnti
IIdl),s PI).' la mel'lIl, ,' ll JJlh lo!; ell llS
p(lir;f's r1f'1 S"c'!nl' 111'1 C;cI 'il.l ,' , l inO de lo!\ I'unl,'o !HlC
:j)r"!; e]1' In "11 I(UI ' !t.1 :,;idll dividida por
c'l :.tJwi;;mo la Lalilla. C:adhe, c'IIII el dl'!;
I't 'lllhwd .. pUl' 1lI!oI'l a l l'l'l'il di: ffll'la
que Icma 1' 11 a!gul\ ll"; Ilrl Ins rI,'l rtl'ehipj{'
lagn, SI' ha convel'/ido (, JI 1111 lago lI o l l.'umericano,
!lll'u JlJ'lIl'ha del r,'I,'oc'I' !'i O elt'! impl'l'iali !illl t) b rititnicfl
pn luliludrs. COJl s" cUI'll lnl\l ' Jl t .. , la
"ollt'unl:a df' vie nr, poltica, 1'" Ia "di
plomacia del dl al . ddl'lHl icl a l\ \.'Z; 111) 1' mNIlQ
ch'l l cnguaj l'! ch' In:,; 11,... la ma
"ina nmf' l'iealln. P lllilica lid " hig s fick. " l a. llam
Roosevlll.
gl P a n llmf' l'iell ll i:-lIIfl . ralrlll de In. cl Ol'
l"ina 1\1onr o(' , hizo nn pOl'lIS ""r UI.' rzos d,... casui!'lic
I'tI la VI r.on ff!I'C'oc'in cle Ja Habana. 1<; n ios momcn
In<; 1'11 !llll' SI' cl'lf'hl'ub; la confrrl' !1r. ia. In. lucha "
NiclIl'aguu p!"otahn. l' ll su m omentu l gi do) . No pll'1j .. ,
:\11'. lI ugh('s, Chairman de la df'legacill nOl' ll'a
ll1i'ljlalla. ]l"Intanc'r,'.' callado. En 1lI " t\ i n de 1111 !ii
!ulH:iu nin pido f OI' m IIl la doctl'illa
l.': "Es UII pd ncipio J,' i qu
ciell.as cil'rull"tancias guhiel'no
pi 1}(J elil' d,' inler\'l'lti l', si no de int e
,,tm t,'mpol'al pal'a 11I'ull'jC'r In vida e in lcl'(' ses de su
11 IH:i I lmll es" . Es !. a fr l' nlllla y la ,'('sel'va del Henado
ot.lgo se cOOlpletan, amhas dun a los Eslo.dos Unid
-51
JlJl'ldioo que sil've n. mal'Qvill8 para Sll
118'(1 n u estros ricos paises,
- - r-;.',
na privb'giada, con nlgu
l.lle dllde exLrae su
conmico del impe
,;j
1I0 n f";!Ioznl' Jl(lr lo in
'.'''. \.J.'b' lIl1JS
dl' 10:0 i l'IIIIiljadljf'('' M.lo"lul,:; ..
111 1
1
I l'tJ jilt ... , ('11 un golnel .. Id lI
l
...
;l la f:llll.1kic'iIl d.' \1'!'dlt1,'fl)
dl.' I ... l'nhlljill1f1l' iudigp
!)Il:-o hOll1b,'os .'1 P ":;II ue
.!IIl'i"s I"'\'llr'ginclas IHH'illllalrs y
nl!;ulI:!.': ilHl1l51.dns o f'xplolncio
1I1t'al' . 'las !flli' c1j"'(' ftllll' n lt' I'xploLn (,1 im p l'
11l' intl'!'fJl Nlial'io15 ilHlIgt>nas,
illdg'.' lHI ('I'I' a ":11 (isftlf' l 'Z() la ga
illl}lt' l'inl y l ll !i III U
l a 111.'I I' pll li pngtL fl :ollS IIl1l'l'ros
I' n p-I'nnll't', J.JMe 1'5 el or i
f<1I1nl' i lll' 1' 11 I lI glalf'l'l'a n,nt,,!! de la
p,'nll' lnl'ia, lu a costa
ti " \'i da y, "11 l'OlHWrUcncia, d"l
Olt l'I'I' OS dlinos, ind.'s, pte,
.. t" alL,)s snlat'i o!! de
la ul;tuali drt d !Y' de la
uh l'pra" plll q ui l'e
\ 1l\ .'d"IIT! F,. d"I'a!oll o f L ahnr.
1,1 f r nl'/I";II ti .., 111 1<'ttl"I'ZII:il'llI n lw r,'a Pan
; . ha,'::I' de la .\. l", o L., no
la l" 'pugnulI t:ia, ti m,'jn,' lo. Calt.a de soli
t' n l l'' ,,1 pl'tll
ro
l.III'iado di' l a. nl1
tnlhlijodol't's illdoamr.l'iCanos,
irnl'tJl' Iallciu quo ha
a('IH'I'd" l'lllI 4a ,\ lI wl'ieall }i' f>
e:; In. d" '\l ,"xiU'J IUI$ln haca
COII IO UIl "cs ul1udo di) la l,cLica. de
t raulijadl'(l:; Illl:xillno!:\ nlt.'nlos
'_' !llba.r'gu, la pClscin Cte
d'll" liillililda d,'
11" 1"',, (pi, ti 11l'11i.1l
1111).... 1 IJ II" ,,1 di'
1..'" lltullli" Iit'
1"1"',1'" .1 f ', la gl"hlt.
fit' lH' I pH' I'psi:: l i l'
plu.;\":diH las
,'J i l1l l' I.' !'iali!'illw , ' \1

11111" "111 :-: ill (I"c,'sidatl
I " lIhtj a!lll l '
nllt' ifl d,' 1 l'apil lil
I'C'-' qll E'
1'lIJl lml de Ins
" 11 dI' l ol' a ltlJs
"r l'I'u, d (> l hit' Il l' l'1 lil l' tI "1
1,'1 bajel standard
Ill,. " ..;al ul' i " el ..
l ., "s l lunbit' n .,1
IIhl'l' l'OS nlll'lplUnel' iellllo..; t' n
1I1lt l'i ln de una
"nl /ula ]l ll" In
r ,',. ,'010 11
lIi' I'ieRua, Nlfl st il u lda
Iftl' U que
ridatl d i' i nl ..
i mpl'I'i ali!'tu.s I\5
nll i ca ol'gnoizacilI .,lIr'F'/'TI 11('
h.. ulla poll it'il ti "
l) 1I of Lilb ol'
aos, P t'I'O
de l os
ro dI? la ,'('vol ucin, ::;i 11
- il4
In A, .P. f1r L, ('pnll'u l us IraLaajuol'es 1ll,'xidUIW&
"Jst.atlos Unidos, - pl'i nci>nl men te dUI'a.nLe la crl
'ltima, - ha uebiHtado profun dame nte <, sta!t
Uf'S, tlt!lpl'm inan.lo el replldio 1(llal Ile
In CROM hCll'ia lu !>oJil ic:l ptll\
,\ mel''ana d"1 T I'nlmjn.
NUEVO NACIONALISMO
El imp
'"
11(. 1-11 "11 t:au:m dl!1 pUI'hln lt.l(llI nI' Nitm
I.!.III:tdl'I'aha \' 1 iu"ul'geuLe nicaragUensc. (fUe
H/i 11\11' ltL nacin. " No sor' ni Iibel'al ojcon
1111'; 1'1' petill, soy niClu'agul)nsn" , "I'enle 0.1 pllli
,'\It11l1j('I'O, ufll,' la invasin i m pcrinii sta BanrJi
1I,.j6 de ser 1'1 cupil6.u de una facci n, gl' uJlu II
Ildll. pal'il ('(IIlVI' I'til'!;f.' l' n 1:'1 cI , lu.
1\11. oprimida In. clIOl plieidatl i.lu la!l cas-!as
lHIII!":;, BlIIPl'I'lI, "s b' n aciunul i!-i mo no es ni si
,'/1 pa"f'c!ido ni naeionalismo
Illllllao;1J11I 10 esgl'imen quien,s !oH' l'eclurnan n'pl'c
!Illllr'''j eI,'l plwblo lodo. Hay nacionalis mo de opl'i
1111\ 1111 l'i rmaJi l'JDo cl4! OIu'('HOf t's. El IJl'imoro Cl4
IU'I 1.1 11 Il. I'i 1), y 1' 1 segllndu ros ux
liFfll y lH' gemnico, SI! basa pn la. ('xplulacin
1I111ttlil !Ir' los palsf?s nu dCS:lI' I'olll\dos, El an tiim
:,11"1111) d l b e rOll crn'tral' en s us filas todas l as cla
d.'c' !.a das por el imperialismo .
Pal'l\ deduci r los elemento!; q uo (ol'nHln las
,'XII" Illllii mpet'inlisl as I' Il Induamri ca pl'ccisa.
111:' soci al ,,!; qUf' ay\l!lan 1) facilitan
fll'lIp l",lcit)n ul'l imper ial ismo,
lI uya de la ('n su pr pugado urliculo Qu
APRA'l los asi:
ti ,D, Las clasl''; gobel'nant es do los pases lali
gra nu l's t I'ITI!l.cnientr.s
t
gt'a n comer
tI!'; \ ' bu rgut:'sias, son aliadas ri el i mperialis
:-Ot' 1'1\ l'Uf'n ta lllW la K" ll l'I'allzad n l'(JllIpl'ende
de tolla lndoam ri ca) .
u. Esas clases tien en en s us manos el gobier
" tllll'!' lt' u s paises a cambi u Ile una pulltica d6
!lIIII'S, clll pl'sl.iLos u olras operaciones que lus
hUI'guf'::cs, grandes corucroinnh's y l os
-
gltlpo:" o 1':11111111.1:- dI' rlcfrn
(l ill'lic'i pln 1'1111 1'1 iIl 1ll"',lli '''lIln,
:111. CIII11" I ...!o,ult .. j" dI' ":,1:1 :lllilllZiI
,'" n:&lIII'rcl';:; ti" III[,'::.;II'OS rm.!'il:;'
ndas 11 \',ndid:I.:-:, In pnlflkn fillotlWil'l'lI"
guhipl'lIlI!- ..;p (' ,'ti""" It \lila 111m! dI' gl'H ll d
/. m slit (1,," ,
P'II' nllli i lll(l('I'alslns ,!n :\ 111
Lallla f'lIn l ll f'lI I"dos :11:- ,'"Ir,niall''';
<;"lIt ' !'III,Hal.s s,.,I 1.. ..; It'a[aj ud'fl'tS IIlrUrlIfllf'1'I ('
fel"I'II/"!',,s. 11," dus\'s med
I!,-,I!I-- "" 1,1111(\- plI " la j!I!IlI'\' Il II'ci'JO ':i
1TI0lltlJwli ll ' lI p"I'inli,.ln, ,. 111 ludia l i ,'np '-I IIl' ,'enl
ml' .. ,1 rI"Il I,' " dI' llU 1'1"'11(" P llil'" 1[ 11" /' on j ull ('iul1(,
I"s dnsps o lwilll&!:I': ('" (' IIY.., nl,illl\S ,'st In 1iI,e
eju lif' IlIJl'sf ,'os IHIl,f){J!'i y nll','"I ,' [t d,'fnHfva' "m
epltcin, 1ft' iI" uf ,'1 ()I'fr;I'II' tIc' Id apal'ci
cJ('1 AP R:A. El .\ 1'1'" 1'1:1' 11 11 11 aliall za pnl it icu An
1'1'1'" n,/' ('1' nsl,'wlIl'/lln J'" una sol n cl a
si"II' r.r, fl',' " eli, .. "" dj, ClI" , jedo """ la .. iluaci6/1
{'ial' i'mlilllnll'l,j'rnrm:- y l:lasu!I
rlins, :-;"),1'" di' la 1'l'\'I .l, lI..'il)1I
L l'uin "PUI' a [I' ,ll1zU" In \'id,wiu
,
I'r\'ollll'i{.n ,1r'lIt" ,' n en'd o St' " Il nClUnnJ ,
t'1!e10, la "idu,'i:l 1.1,' In, 1"' \'Ollll:ill t' x igl' la uni :, ",
lrH'ha p, ... S I/ S 1'1'\'indIcHI' i 11 11 1''', di' l a I' JlO I'lllO m
I'la ti,- la p ol,laCllill. I';sln pUI'd,' rr)J'm
da (Ji!.'" s',;, d, ' 1/11n s o[it !'1ao;f.', "" a d.. el
('5 ' ,' 11' id nti co:::.
I;ullulo 11 In 1""Urll,:,i'oll 1'11.,:\ UI'fu:d, "S ,'xlIdo 4U
pUl'd,' Il'illnldl' .. inll cnm" rrj\'ollldII Il JL'iunlll, f'S
.te sentido q Ul' ::\1 nctll r in (lxige l a participa
onnscirntl' en la lucha, de larnorme muroda de
liIocin".
,ii -
Jliu
d"
-
contra la opl'elilOll imper Ial. En lonces rl ter
I't'" postuladu 11 .. [ AP ilA: la nacionalizacin lic
",'a., t' iod us l l'as tJ sea un df' l'tllltt'lId
ecunmicu, Lu l' h'iIldicueio dI' los dc,'cclllls del
IIlH;blo ti .' 11 t' qm' nloyul'sl' t' O lu n nci unalizncilHl do
las t'H'Jlks un )'qucZIl, nica a,'Dln dI'
nc,' {?I /lel,ulIl ,
minnlt1J1lcnlo ccon rniclls, 1<;u la conl{mua ('IOllnd
panlJra el pl'i111 flt' paso C"I'rll.' nico n acional f's In
de la SOIH',':mfa, el !<If'gu nd o ('1 reseat
ti., Ins f' lt' n les dl' riq ueza. Existe n,
ll', Jt' n lm tle es to pr oceso, et.a pas o Itl1'ea!' previas
llue lot/ .. np,' i!<lta consciente no puede sal tar sin pc
ligl'" d ll suf l'i r una derl'ota q uizs irrcparablt'. As
ni,s lu ensea n los p Uf"b los qUI' hoy t raba j an pOI' su
!rnancipat'ill. La liber acin nacional uno. vez con
seguido 1' 1 tt' iunCo sobre el invasO!' e xtran jer o. -
vasar n o sol o en s entido milita l' s ino l' conmieo, huy
que ,'em arC1l'lo a qu il' n es v\'c n pn pa fsl's el 1If'l 11 0
hll n s uC,'ido an p.:5ta fonna de ag ""si" del impt'
J'aJisIOO, - ti cn e quc ci mc n lnl' s Q sobre una Jl U/' Va.
economa, u na economa q ue nniqu lando los t'lIti
mas vesbigios fe udalC's. tan abundanl ps pn Amlil' icn
Lati na, procure una amplia j us l.ieia dis l r iuuliva
cxplotn la r iqueza parll bendici o de In naci n, ' 1
111
es ,,1 puebl", y no del impcl'iaJis m lJ y sus age ntes, LI'
:lll\cir",nlizacim de Jos medios de pruducein os con.
rlt' la. I'l'Or'lJm lL socialista, advierLe 'l'I'otzky
tm su libro " A dnde \'(1 R usia",
DOS TACTIC1S DE
1
I'n IJI't's"lwn dl'l j UI!gll pnlLic.n Jltel'
nucilllla.! JI' d,':I t; ,' undl'i! - l'l iJl11
1C
,'ai1isll
ll
i"/Ulqut y el impr-nallsmu inglb - cuya SUf'rtl' en
tu hatalla qu,-' prt\!;f'nl'i a. la h umani dad no puede ver
(, (!Un indift'l'l'Iwia p Ul' fl lll' corn il lo"!\ in(\fln
CUy .l il"pl' u d"' ncin pr ont;miGu al t:apHal f\A
1':Ul'llpa. ucdd"lllal Y a l;U pI'u11lllgllcin agigantad:
"11 ,\miea, ,' ''' lall Cnl1l1'I'r.lnl fiuancit'
"l1nH'l1ll' G,'U\I n,'d aa ha. ido t'Nlh' lI do ten'l'n\l n
" " llI, dI' la gUl'rl'l1.
asol al mundo. Ahlll',\ pstA f'm pf' nda 1' 0 ltl rp II
l
: I.lnfl uii!l t u dt' n\l!,'r./l.dos para s us pl'odudos e
iOlll'S .le ellpiLaI. im l1t'l"in!l's d.
Oll.awa h an unifiCllrlo 1\ Oran Brp.tn
fin, en t an to q uc pal'l\ l a pl' xi ma r on f{' t'('nn P ana
dt! Mont ,' viul'o pl a nt ea ... 1 P"IH;1I1enle RIJI'I
t:wlt de los Estar los l Tn dos unn ' un!t)n ndunnf!rn.'
rl f" los pUi hl o!'i di'! Hl' misrl' l' io O(' cidf'n t,nl. ..
la. "i\'ali dutl l'conmica h a lrnill u Sil ftxpl'f'sin daN'"
IJI l a Cunfel'e ocia Econmica ir. ,ciar'a
liS lab ores pn julio d f\ l O:I:l.
LlL hisLul'ia Ul' l as rlucinnl's y plll'
lid!! \)lLica:" "oh'I.' los pueblo!; unmitHllius por 11\
,'n ave nluro. hispnica cl. los XV 'Y XVI Y
(jI'HlI Brl' l aiill, I'!'. 11 1' gr'an in lP t"\s y flbnrl:n d{' s d ..
hl/s ufios de In. l'tl' \,ultlci(,n de l a In
l
l
p
pellllel1
ti, \Iulmil\(\ r n el TIlPl'dlr.ll1Cl dI! nnl'strll repu ..
11(1 -
bli'IWa P::l!'1\ rh'rlinnl' 1'11 llo! q'g\IJHta j(,t::l.da tI"l XX,
1l1l1l<1nhl(' quP lo!" "r:orO::lI'insl' 'lU' dlll'IIII/., el Gn!
Jlj,l.i,' (111"'0 l'p"lJl'l'inrnu In:: 1l1ll1,'i(ollllllS sun lt
PIONEERS, ln1; avanz:\r1!l5 rlo hl in fl llt'llc'a lIgl!'
j'lI JII. IlIdlJUTIIl,,'jeunu, co
1110 la Ihullu Haya de !'tI '1'01'1'1.', t'lI fOl'rnidllhl,' ill
1'I'PI,,'I:lI'iI11l :'i"lll'l' ..1 " p l,,,1t1f'1I111 lli.;;Llj.'i
lit' !!lli'slnl "HII"I'j"a" , di' las I,""is iutlg" I\I\
llllli/I'si.. ('''pilllO!a, 'qlll'llo;- L1utl ;w,';; UVI"[UI' l'I'lI:l
1.-,,, "':11"'1" ""lrJl' illdlJlTI;t1 11t' lti,' li"lIo! I'"j' ..,illtl
u, lo:; l':\pilaJlI's lit: 1" Cm:1t 1'11 U(>,
Uuii:
o
, . n'L,'ul':-' r d"lIl!h l'l'i[illli,'''''' ni ,.:,''
'(' I', di' In '/lIt!':1 .1(' In illd':Pl'tIIl,'ul'i tl , I!' illlinltll-
I'!I"'';, )0\1)11 In., ll"I'u!' ,,; d., ti lia (1'" -;i"lIdu. IIhl'I'
IiHI"I'fl gen ''1'Ill'lTI , podaba en s i Id gt:'I' llIt' U JI' 11 11&
Hl'oes p'rm pIJI'qUI' enear
IIHbulI d d'SP"'Jlld i lll l' lII IJ. 1'1 valul' '1 el
lesprf'l'io )H'l'slJIlal a la IJI UO 'I' I. /', H{, sacrifieabnn e n
ulln :l\,('uflJl'(t 1(1I 1! ll os idl'lllizahan : (' 1 t l'i unfo de l a.
1I/uld"l' lll'ilJlllic:1 \\lllp:Jl'nnd n el dl' !l U pue
blo, Rl'a el lllt'II"'iIHl' y lu I'i'plt'za pal'a s u pas, para.
l'lll;' 1t1','I/nlll,l<; di' ":Iza, p,I,'U )lI'lIfunda
IIIl'ul .. hl'il.f'lIiCn;.; u'I'aigndulIll' ltLe "llJ'!Jpt'll:;, pe nsll
han qlJe cnn Sil lWll d icinhan n 10'3 pais es (' 11
1m; rp lfO hadan s us InClIrsiolll'S o n inde
pndiznl'se dnl yugo espanl. La li berLad econm ica
y la llll;'lall polilica \101' la '1 11" IlJe huhan si I'I'a con
Vt'nil'nlu a t nmh ipn era p ro
y bicllt':;la,' pal'a ltl;; nacionp,s del N uevo Mun
dn, as qllp d del ht"rl1P n o deja su ca.
h'gol'ia d(' tul pOI' deff'ndcr intt!I'eses econm icos.
ml1ft'rial n o es acaso la hase de un d p.
1'1'0110 pollico y ('!;piri t ulll del hombre ? El
esll) dl'l hroe, hombl'(' l'epl'esen tativo de una po
-IJl
M; S la ll"uns f usin id"nlizlilltL una mil.!
pl'OSllicfl P"I'O no por .'!"O y
l r , T r a!< lns b l'it,Ul icM de la rpopoyn. de la
dI' F.spaa VillicI'OIl lo; pl'osaioos mer
r:U\Hes dI' la rubIa: Al bin, as como a lus valientml
'l'pl'(!Sentativo8 ele lit: audacia f's pafiula: Corts,
Jo::! P izurro, l os Alvurl(do, siguit'l la. ol a gr is do los to
IO!i rri!t'S lo.;
Scob!,,' '\'n ,'1\ i n hist,nt'ia f' cul\l) mi,'n de los pllC
biliS illdnalJl f'ricaIl Cl ., un P'I Je"!'t1 m uy ntido, lIul'ilnte
la. I''' pblica fJXpel' mr n tu' uII IOlltls In P"l\l'll'aeil'm lid
c'opilal bdl nicu, ya. !; NI. en In rU 'l1HL tlp
) de si mpll">'1 inver sion(' s dl'l capital. Los comercian
(M ingleses m o'u opolizuron casi h llegl'(tnH'ntr los
mr,'cados El en
IIllf'!Otrns pU{!'I'S (h-t er mi n como ,>ra II)gi'l1 el incre
pal'l.'jnmr ntp, dI' las in fltl f' ooilt:: di plnrnl'lti
"a", 01,- los " h i lo' nil' !' fi n la!'! contiendl\!'I civill's, J orgo
asadre en !'IU INICIACION DE LA REPUBLICA, I'e
l at a, por rjl' mp1o, fa intl!rvf' nci n qul' tuvif'ron en
!' lllf'S y diplomticos angl o- 1mj onf' s el uruu l ll los pl-i
11If'!I'O!' d'e fll' y m uy signir':nl,\'!i
m
"lIf,f'
"u la de la Conf,- rNida Pe"- R(J1i\'iflIlR. m p,'i
m" r p er iodo d'p fa pl' llfI'l\ci6u N'OnI111'a ru 1' 1 d.'
la simple export,a'cf6n de ml' r cancia!;. El lmp.. ri o
tAniro que hab a' Mli ll o npcntls dI' la. r flvol ucin in
t1 us tr ial y cuyo' c'api ta1i smo avanzaba por
ro pl-j mera etapa dt'1 desRr' nlln, no hab[1,t :v1'1uir ido
viguI', e!:>t aba. 'ejana l a cons tr ucci n de!' g,'nn edi fi
im per ialist a el'" nuevo fl stil o. por, es o la qo':rnnrll\
pa r t f' del proceso' d I' p l' n etl'neinn bl'itni ca en el P er
t Am ri ca se ca'racferiza y A. por l a inver sin de ca
pita les, fenmen o tpir.a ment p. i mpt! rial ist a, f ruto del
apita;l d el inver sioni!!mo do cap itales.
- 62
FloI'I'(;" alllhloll In fOl' l1I 11 " I'lIl1l1'I'cinl ", Lns nJl!I'ca
hae'\fI 110 intermediar'los, "llonslgna
Inl'i os" parll lo!! producto!'! lle Ir, li t',''a y del sub
pe mano!; , Y como nu podia dl1jUI' de oCUl' r il',
t us fi ll ancis tus britn icos j ll gRl'on un gran papel 1}1l
la expol'tacin del guano y I!l !H.lli trp, va,li osoR forti
lizantes, El mercad!) L ondl'cs nHu'caba. 1' 1 h!rm
metro de las cotizacion es oe l1ucslt'os
Los negocio!! ele l os olvlllstas del gUll
110 se hid"I'un con f ir'mas bl' il.n il'as o con s u inter
o con a posesiones' britnicas de prt;
{t','encia. Es d" ad\'l.'l' ti l' 'l ue on los n pgorladlJs de
cntonces 110 sl o inlervi ni eron comercian tes b r itni
cos, Los mer cador es europeos continentales tuvie
ron pUl'tieipncilm en los n(1gocios de Aml'i ea as! co
mo t amlJi {'u los cupil alfls fra nCI's(! S, holallll cses, I!Lc,
illlpr'pgntlr'oll la I'('onnrnl a !i r l ns nlloi lln es IIp Am l'i
(' I! LlJt i l1n, '1 11 1' .. 1 Jl I.IIII! I' j O i ng\t',: l'l'a nntnll l f!
Illcn!\' SUPIII'iol', Cuando 1'1 gohil'/'no dd Per
))J'(l!iidlu 1'1 f U11I.h l(luI' d l' [ Par'li tl o Civil, don ManUl '1
P I.lI'rl O, irnIYlllnt 1'1 mll nopuli o fi scal dfl l snli lr f'!,
in l",'I'ss hr ih nieus afl'l'!fi dll': , cuinei ricn fps con
11:;j (1Il 11111' l al si gni fl'll hll para Chilr, j uga
I'OU 11 11 pnplll prcpI)n!ll'rnn l i' "11 la ': IH' \'I o ti .. las upr
r nl, j'"tl'>"; l1IiiHnr es. F.: n la fl ll t'r\'a (mt rp 1'1 P t' r y Ch i
11' ItI=, COIl \' I'lI ien!':ts ti '" inKII's pesaron
n1ueho qUI1 Uu t-\ i mpnti ll inglpsn. der.isiva
,' Tl I.one(!s, pr oyectu\'I1 El fu\'ol' 111' PS lfl IJltimo pa s.
Ya I' sllllt!l' I' n liT! I'n)<:\yo mL OCASO DE UNA T IRA
1'\ IA EN El.. P ERV, npRI'ec. ido l' n la "lwisLa " APRA"
In inllwpl'l! tal'in l'COllt)1l1 ka de las de la Gue
N'u del Paclfi cu y el papel que ff r an B,"!
la ayudando
l
indirec ta y ocult amen tc,
Ohilo, F.I Part ido Civil . 'l !:us hombl'es gbernll.ron
-SB
de un llmlii enll' r;;al.ul'm\{1 tic in fltll'ncia hrl
tnica. El capit &l. ingl es subsidi y explot pals
en comndi t a con tHJI!I criollos: l o!! civi
J!'Olas,
tl
Si 1' \ in rlujo Jel I'll pi!uIl;mll i;ull1'I' In ('ca
H.llu la i!!l lo es igunlml' l1 le 1'11 In ]lnlltic
Iwr'unnll dI'tlllle 10<111 ,' 1 XIX pdllt:iplu!oi del
XX. El Cambio lle ,1aIH!lC'l l(lHI lI Pt' l'U In Oran
Mundlfil, dt' lpl'min t'l 16 Ilpnl'i cill UII capilalismo
,I dI' r nldo!! , qUt' l'ph1Fll11rn
Il' alean?l, UlJ uell f'lI\pn /111" IIltml.l la illm(1l'rin
li .. la"; y '111 1' hit Nlfl'll"h1.a!ltJ Il IH' lI cll'ar In FWllfHlmid.
X .... innnl P" I'lInn:!, El im pr l' iali"Il'I o (!lIIHI
( 11\ 1' 1.1r' IlP l' OIlSL! CUt' II ('ias slwilllp.s p'lli
licllS, PS ulla f M ma ((11 11 l' ('\'ist ll (,1 ('apil l1lisll1u 1
1
11 lo!!
1{I';IHJ'eS pasp,. i nllus1dHlt'I.j (&II m u ('ll nsN!UI1llda Id
In dI' (:a pln.l'!4. p l'ogrl\!Hl del en
llitlis-I/I o Cllg r tl tll'lL ft Vl't, lit expOl'lu('i611 d' cn
" il ale:; 1m vas la s,obl'" pases pnen dl'"nrrnl hl
1"1:1 uqul!lIus que 110 hun !;alidlJ del
tlp ltl P" IIt ItIl'I'jc'Jn tl l' JlI llt.eria!l pl'i mac; 1-' ;emi ('Iaborl\
dns, P "'fl ('I"'('I':illl tl tt' lo hall L11'n1r.st l'ndll Nt'n
,:iTlK y "'I' jl'lIll1n 1' 11 BII li lil'O " La OF.l ,
IJOl.,\U' " 1'1 SI' snbrr ll.lll
, '1\ !:tI uo.; i ldll r C:ti(,ll, pll!' ,,1 infl uj o tI ..1 cpilnl
lIuncil' rn loc; gobi"I'llI)<; tI/.' la llUl'illlt Junu... OPI'"
l'tul pr'actcando una pul'ti<':il lit' (tuftLt'Q In
hnt'ol\t's tlbilcs, no
I Uf' sU campo dl' inV l';i}n dI'
Inci(ID, Bajo tll pI'clcx(t,J ue defen<,r" "lo tlc.la y la
fll'l)pirt!:tl " ('11 pail!('!S
('l/Ionial l'''', I! <:1':\ 111J!I',nu U1I1Q ,,1 f1 l1liliel

- 64
pt!'ndiclIl('s en l o econmicu han ll evado a t.'teol
atropllos ms clni cos a la li lJre detl'rminacl
IO!J pueblos, Tl'ns l' l dlar siguI' 1f1 b:UHh'ra,
escrito. Cua ndo fl a mea la inti ignll1 u.d pllllcl' im
li sta la sujeccin es compl eta, el col oniaj o,
twUca inlr'l'nacional denominadn. "uiplomoola
lar" ha sido aplioada por l os ERlado5 Unidos,
bin el impl!l'iali smo ingl s, mur sf.ro refi nado, ha
n ido y tiene 5U "diplomacia uo la. libra est erlina'
uando los Es ta dos Unidos a r riban a. la
impt.'l'al, despus de Ja. desmembraoin de mis
la mitad del t er ritor io mexioano que conquist aroD
la guelTa. del 48, s e encuen tr an oon el mundo
tido. Es una s ituacin bien distinta a la que
t erra enconll'ul'a, El reparto colonial era un he
sol o quedf\ba libre a la voracidad tmpel'iaJ ista de
I'ecin llegados, la Amrica Indo- Ibera, conjunt
pao'!; j,> I'collorn la I' d l'asuda, dependi ent es del
tl'ialismo ingls prcferentcm"nt e, como ya lo
examinado. La nica conqu. ta t er r itor ial de
dUll CnirJos en Amrica, ademAs de la apropiacin
Texas. Nul'vU Mxico, Arizona y California, es la
P ueJ'Lo Rico, Panam etc.,- inoluyendo Cuba,
a la famosl\ Enmi" ndll Platt s uj eta e!lt. recham
tI' la (f l'llll Aut illa a los Est,ados Unidos. Esto ha h
cho (' xc!amll l' El ms de un am<>r icano "patriota
por I' ipnto" I1lh' la v('ci ndnd de es e pafs es
ble a nUl'slra independencia ya que de haber
otro pas cualquiera, los dt' Europa por ej emplo,
sido sino t. otalment e, en una
rnsta t'scala. P ero estos simplis tas yanquis no
que la conveniencia imperial is ta de hoy
no es In coolJ uista te l'J' itorial , l a guerra de a8'rp.
la. violencia en primer trmino, sino la
;,
"'11. qUl> \,;, (lillllaLilli\'1l 0' lI t", ca"i sin dohJl', rl'{,
, la "lt'u.-;lttL'lm de dtillliniu", De aqu qUl' la
yanqui t1is ti ntn J., lu 5t'Eluida
11 HII'I,Hi"L, 1' 111' 0'';;(1 111 hanen nu1'ltl:lnll'
00 hll 11l1l1.altl U lil l'aplll"il 01,' los
"NiulI " !", illlpllhalldll t Ucl:IZIlII'nlt' 1'Il. !lolLiea.
-\ 1 lIIisltllJ tiempo :'11 illplOlUacill !51! m\'i
PUlnll ll ' nlr pi'il L1dll,tlol ' " Ullas ,'('
""IS pal'a COuq llj,.;l ;r!":5 in (h H'neill, R pju [j
la rI'l(',I ri uil inlt','pn' lada, l' ,'inf,{'I'
vllelta a ju l el'p l'ptal' pUl' IlIs g ,' cl'pt ul'ios de
plJl' los r..\t'gatlos 1'11 las
" 1 H"llIis fl'ri u OC('IJ,' nlul , Nu('s
(0 " .,\:&, ,,1' ha ,'oJlVf'l'tidn "11 zuna (1., innlll'n
Il,t l :lI idos, .\nk la rl'til'ada de lt)S
I'nl'np l'OS, ] uglll t'I' I'1\ en!,," e!los,
"j"a 'illfl' i ,,1 vi ol,' uf O) Y \'1' ln7. 11.'1 m
111'\ q lle llc:nnll'allll, de o1.1'a
11 IIIS !!ohi" 'II 11S , hfl mlJ l'o' s d{' hil e:-, a
lCil I (; ;11 npi" ''II!t', Cll antli , ('5(15 IltIm !JI'es no,
ll'i,icioIlUI' a l os pueblos, ni nnlf' el sobor-
IIll' 111 an1I' II Il Zn, fUl'rnn tll' or al!os vi ol cn la
!\ll lo' has SI' lIc1 o I,, 'vnlul'inrll's P.II An\l;,'ica La
1"11 1" 11' Cl ,' i L\'1' 1l la \'t\l' fir alidau ril' cirrtos go
" !'t U nnl r' las pl'ehmsi(lu,' s rl c
,,," I.Tn iil(I:; ,
ti 11, 1' 1 P I'!' ti ,, 1 que inaugur Le
do' julio rlt UH fI , 1m pPl'dido la il usi n d
1I1111I(llt\ i a '1'11' 105 aos dI' la ,.UI'(J
ti,', Illilll t'olal' y r(' fur zuI', El Pel' corno un
"h't' eh> la expol'taein de SU!! matt'rias pri
tni ... lnburl.ldas .('st 1'11 la si tuacin de ons!
la, Hranla. Ir.guii!! ta la baja de la. mo
y" se hab a. in iciado a los pucos tilas de in
- lin
Ul'ndo ese se tli.wnlu ; ci rcajtisfo ,1" 111
precios de los pl'olluctos I'xport!lein disminuyo
la.s gana.ncias, dCSVlinl!cicnrlo el sueo dI' J1uesll';t
ueza pOllerio ll,icllli
I'idos durante el ougl" que 111'ol)orciol111 la gU/'I'I'(\, n\
no Invedidos 1\1l d Jlms pi\I'a 11\. int!i
).'tiente econom a Il lll'illnnl, SI' c:;llmal'on (lnn el u('
\'1'01:111', rlilnphlneilllll's y la ralta dI' ('!ipl'ilu d,'
l<:l injerlo dl' l I' n una
nlll'llc y (' udul. alinlf'nll) tl'a'"
:lSIt l<!1 wrnclo ti l' 11110.." li quid, pOI' nO
Hnlwmos I'lIhlns ao:, mlls la l' spPI'llnzn cI ,'
t.inliznr el pas o cuando de prl'rnl'nt'ln lI<1!' :t
\I n progr l'so ('lec tivo, ql1 (' a h ora Lil'n e l(ll l' S CI' inllis"'
mliblem"n!e ms lf:' nlo, A J}(' !I;].I de qlle (lll loe; Cll.'
mienzos del leguiism o haha. n s i nl,nmrt!l f1ur pl't'nd
Han prevecr la n ecesidud ele ini cial' una poli! i('fi M
lo. i m pt'pvisirl In. dI' uno po
ltica rconmica inlrligr'nt(' , impidi que s., cvihu'nn
consecuencias lun es l ns da l as crh;i" que dl"R"dp.
l O:? I han c5lll11ado con in ler mlteneln conocida, bas"
fa c lllminar I'n lo EH'lm crisis actunl. Hemos perdi
do, pues, una gran lIil'lt'lullidud .
L'guia inslnlll') l'on Sil goLi' l'IlO la. pollt.ictl ti!!
ln }lt1l'rla nbicI'IU .11 la illflut'IH'Hl nnl'leaml'.l'il'uIlR,
,llndol'O(, C'lIf'ntu de '1"" f' 1 muntl n SI' l'c ncla n
1\1.11'\'09 :.unO$ p o dt'l'ill !,;" hulJiu lll ullipliellllt1
fl)l'!lIa Inft IlIIo'I'I(,udo coo..
pnl'llcipc! dl' l bicncsUu' flt'l'lJIlilO y no ,'indn olt'
}lIurli" pn)'{l sati::d:.1C"l' liS pr('lcnsiolw!I dI" contlnuis'"
no t'l POdt11\<;r: al ynnqu i. Ms
n nltnoza entl'e el fUCI'It y l'l tJ"bil nu puetle pl'Odu
LI'oi' r'sulfados qUe el prNh)miniu primero
", 'lp;fllnrll1. tic J.('gl.{1I l!'UI1I;CUI'
\'11
na
,' I i

naciollal
reses
poll'ca rlpl
no
snllnrlul'H
ra\'II I'abl ..

Ljr' ,L I n

('in
Huov"I'
(le
"la
moni fiesto
fle'-"
lal' '',
cun
Il f!cesidud
lt's
Jeng'Hl.je
rama
- tii
"'pul'a pl'UPlCl/\ [tl "gnHl f'spr itu" ul'l rtiJlar : el
"PI'e;id'lIll' L"gua" SI' hizo el paladin tic l a doctri
(In la ,\ m{'l'ica India y en la. VI
Conff'.t'[, ll cin P-41llamf' ['ieanll ue la Hahana, fu el l'e
IH'('S('n Infi\'IJ u(! In " IlIlI' V;l plll li /'a" '1 UI' S' i uulIglll'
JI' julio ba.io " IWI'{ll'OI: IlIW" fll\'llrullle, La gestin
dI' L I'tllia al pal' Itll
0
:-.11 plllilkl\ inter
t''' ' ' ,11I1I II IIa ahsll l uta a. l us inLe
de la pJIIIIH;t'l\l,ja dl>1 " hi
pu[s 111 yanqlli hun si dll
lus onCE' aiios r"n,'ci dlls, Jo:n lo '1111' al pdl't.!u per ua
l'f'sJwcla. :\ l a ll ll('1 S,' II:U.. e llll 11,1. PloclII'fleia :l\'l.l
d,' las I:ifrils II OS 1m rJ" III UJilt'llll u 1'1 suluo
nI itlt pl' I'inlisltl o III W !.'gll ll i hu dl'jlll lo en
( 1) .
El " iah' d I! :\11', H OOVCI', l'l'al izat.lo !l u lt!S de "u.
ti ene pal'a los IIj os IIIll.s mlJJw:,;
:,igni fkll!lo bil'n de una " b;ila. d l'
tI.-l qUI! quiere enl l'l'arsl)
p e rsonal mente d e la !';ituacin de sUs dominios, Mr,
qU(! I' f t'l.l t u un a g ira en un polen te barco
gue['t'/t demost r que es una me nti ra aquello de
tl'nn d.. rno(' t'u,'ia d I!! n Ol' t n"; a n ms, p uso dI'
lo. efe cti vidad dI' l a 'dipl omaci o. d el ri
herma na tle al.{uell u otl' U. " diplomacia del d
Il q ue se rl'fi'I' l! n l os honrados escritores nor
t eamericanos Nenr ing y F I'/'emun. Legull. 10 recihi
r endi mie nto y Hoo\' er hablt'1 e n Li ma 5ub l'O lo.
ue incrementar las r elaci ones comcl'cio.
(' nfr'e l ,)s FMados Unidos y el Per, Emple .el
de un
Si lh lra nlc l a 'gida del ci\' ili smo In in fluencia.
ut'itn it'a fu(" con siderable, en el ['gimcn ue Legufa.
discirl('nte de e sa oliRarqu{s, la in fluencia :t'aU
~ -
e ~ =
!A ~
'.
~ ~

:J :>
If ::
t : ~
<";
=J
:J
-
-
3-:1
...
~
- ...
....
I
~
-
-...
~
.:: ":
-
~
z-
...
:c -
~
.;
. ~
~
,.
-
=>
.....
- 7U
!'le hizo o. base rlr un f uelt ,. pl'olrccionismn nclullnal.
Ol'un RI'elafin, pOI' ,, [ cnnll'ario, ha !'\ido el pnis clsico
rlf'1 Iihlccambio. El radi o Je accin br itnico se ex
tieude pOI' lodo el m undo, I' n tanto que l a influl'ucia
nurtl'ulllcrioana ar r ecia en Amiarica '!r' se Pl'oyec l n mh
dbilm' l1t e por el mundo. El capital nvrorti do de pro
cr ece vcl'ligi nos o. mf' n lo en Aml'ica
mielltJ'ns q ue las invr l's innl' s bltnicas estro Cun
Hn l' n te casi rlUl'nnt e 105 ltimos
aos.
Para comprendl' r mej ol' la si tuacin dI! Nuest.ra
Amrica con rf' !' pecto al impe r iali s mo es n rcesa rin
bo!'qut'jar la sl .. aprisa do los "cuaLr o s l' ct.orcs" .
h' n"ndo en ('"pula. en p rimel' l ns in fl uencias
('con6micns, 10.:-; poltieo,s y mililal't's, fi nalmcntf'. Ob
sCI'va.mos :
DffiL CARIBE. Fuert e in Cl ucncia
yanqui en lo econmico, int.e rvencin polti
ca, "nicaragizacin", vale df' cir, invasin ar m ada, a
grl'!':il1n. conquist a, col oni aj e. E!; ta integrado pOI' M
jico, (Jl' nfl' o-Amr ica. y las Antillas.
BOLIVARIANO compu!'sto por las
rl'pblicas de Ven ezuf' l n.. Col ombia, Ecuador, P er y
Bolivia. Etapa de penet racin a meri cana y franco re
lroceso 11 ('1 capitalis mo En el Ppr se inicia.
In. p ugna potre ambos imper ial is mos a centundose la
(lI'i mada 111'1 nstadounidcnse durante el r gimen do
IllR oncl') a o!!.
DEJL PLATA ( Chil e, l\l'gl'rl t inll,
Ptl'nguuy, Uruguay ). Mayo,,'s capit al,'s h ,it lm icn.. y
'1\ inflnjo acentuarl u dI' elSl' i mpp,'ialis
mil, !;"hr.. (mio ro n l a Argl' n ti na. En Chile !;e nuta, eo
Ilttl I'n llls paises bo1i"a!' ian ns, P I'I' y Boli via, l' l 1'('
U ingls.
- 71
dQ-BFlCTOH. DRJ. gran pai!! h rasi
l"i'io plll' Sil si l. uaci611 I't'onmit' a, Vil'fil' H. sel' \I n
o,' disLlnlo; 1'1111 .'1 de los impl'l'ial i;mos Ilf'mups
lr'[L que no existe UIl a. supl'('rn:w!a tan pfpcli va como
para colol'eal' rUl
1
r t l' ll1 l'nll' ln. polit.ica uo la semi-col o
uia en un spnl irlll d.. I"I'minadu, Adems, ot r os inver
... .(.'Ut\l P PlIS SI' inl "l' fi l'rt' Il en l a econom[a del
BJ'asil .
La impnt'laIJl'ia d.. la pol l ica. impl' li ali !' to. de Es
'lado!; Ci rnll BI"'lat sob re Latina.
)llt'di' ap"I'/'ial'sp ms f's qurmf.dil'am f' ut C' 1"11 t'l r. undt
de in\'I')'si o ll C'S que se adj unta. Los dalos pslntlislico..
tIc pais l's s uuarnl' r iCanlls son extt'aidos d l' l a ob l'a.
11' HiJ' n('III'gl' P ai!' h. Lns l'dl'I'I' nll' $ ni Sl' cIO/' fiel Calj
1"., eill' I'l'Ernnrlen a obras ciladas l\ll IlIS prl'sf'nt.es
-ayoS.
I nverslone. en Amr ica Latina por sectort: s
(eA millnnes de d6iRrr s l
ElOtadoll Unido s Gran Jl rrtllll
....j3, ,.,. .0.. t ",;.
SBCTOR n EL CARI BS---- -
M
" .
",XICO .. .......... . .............

220
, 1.:.511
1.525
.. ..;:......: l ' :21
Antillas (8 pa i . ..II).......... 4.1 I
SEOTOR BOLI VA RI ANO
\. eDC',ut'11\ ..... .... .. .............
l:..10111hi a ............ .. ... .... .. .
EcuRdor.... ................. .. ..
Perli .... .......... ........... .. .. ..
n"l..;I\ ......................... .
11
!!
t u
35
l U
161
:!t; IJ
:Z5
1[.11

41
:14
1-4.
la;)
:.!
17
:t"
22
140
l'
S':1' o R naJ. rJ,.,,"" , CUlt.R
(:hile.... _ .... , .................... .
.'rgentina .... _ ................ ..
Urngnay ................ _ ... ...
Paragully....................... .
11;
40
6
:\

J1 1
t;4
15
:l:1l
1,860
!!lln
lE;
381
2,244.'
2 17
11:1
SBC' TOR DEI. n RASI L jO 4-7'6 U4 14. 1
~
.

-
"
.

-
~
,

"
'
=

=

-
.

-
-
;
:

.
.
.
.

J

S

:
:
:
:
:

-
:
.

~
c

:
;
:
:
-
c

-
-
_
J
o
-
'
=
"

-
1

-'4
t/" lJll idtl!!, ','nd l'nrnoq f' xplicadn 1'/ '(/I'ql.1
lI. Ip. I'U/.:} st'guida pl)I' " rcpres(' n tali \, (I,,",
haNl cunde por la fllh l'il
!'I' In :tlul' m ll nf':):<innadn pOI' la l'l'''h'it'('jln dt' Iu:'!
pal'll ml'n' a ll ej a !" l 'ril !lJli"as; 1t13
ingh'J'('s que, p OI' f.'I'I' ('!L, dp l a,., 1Il,'TII)t'"., venf hlj, di
ponen cada ,'p.z d,' dc: lmpl"
fnJ - lo IJI](' acol'la las g:lllancius - hbll dtlo
:uenltl que ("'c!J/l q lli'!tal' 1II1!1":adu'! Jl I"'
lidos y COntpl' l il' vl' n fl j lJ<lHIl l' n tl' "on 1.)'5 I'vuh''1 in
lusl r iull'3, y romo hall alll"'cllli4l u q ue In.., IIll. t OLJ O
en fJl' o p:,grlUda slm !" upl' l'il" ' I'!'. flan eup adll
1If' sus (te /lIra h ul'll i lU!ila I II !- 'viai.' ti
bHl'l1a vlunflld", P P,'o UII II 1""'I II1(1I1i " l :I d ,' 1ll1'I'C'adll'i
hajo In La .. , d, 111101 lfllll p,It'III' n ('U
''(tillO to!'; i nrlflum '"I'irall"!. , d,'I,,' ' \(Ir:" ):in ti I'(rll
!' IIspiclI r.ias, ,t\ " H' f .'a La li l/ a \ i "111''' i l' ud,) I'nll 5i d"I'ud
d"sell' la gU"l'I'a IJ II I' u!-Hlt', ut rll UII (/U, ':'JIrt,1 Ult; "zlIm
de illfflll'tlL'U" El d'
Jn uoctri ll ll M Url l'u'- pO I' 01 P III'I., d,' ia Ligu ti" la .. S a
i(llle!' 110'; lo r UllI pl'lt"kl P III' l'';''
Ol'an Bl'clniiu ,o;nlh' !J ipI! (IU,' "11 JlI'(IPfl;itlH.ln r'lIlIt'I"'inl
, . ..,,, .. nf'gocilJ'i ('on t1 U":l'I'U'" pfJ'i"S l0" II ,W{' t'n "f,.
'/'illJl'iu "/li'l]l i go" 11 cuando 1' 11 tf' 11"' Il U
Jr/' , 'Piell" '1"" ,oallt;) r (' I'ru., "' '''''P''!''';''' in""llv(' .
lI eb., ... ' 1' IItl (10.... ' (IQ.IIUI''1t i llu
A 11
E
INvERSIONES DE CAPITAL NORTEAMERICANO
EN AMSRICA LAYI NA (1 )
'l' if'IIC \'it:!1 i m pIJI'IIlJl('ia p :lI'lI ,'1 rnl1tleimiclllo ti
JrL situllcjljn eCll nlll ie a de lo .. (' ) \' I1I0 l' j("
llamndus cxpoJ' lac' ioTlI'" Ki n r m bar'gn, en
IcL cnt:j L(llnlidll d d,' 1"., ti " la Ami'Jii e a t ll t. inn
(' ignol'l.I. el monto dl' l'I'nglol1 (, !; el l' la hallln?1\
.'cu!lC)mi,::t, LII rol a l l" I'II !'in f{ UI' 1' 11 algu
110S dt.' cll o;;; , /ls tl Il df' lnll tUt la fI I' n nlt'tJ!l sf?
Jropt-" .. oubl l''; p.. I';'1 rn " ,jOl'al'l n, - !'.fllllil Nt
"l d., -'> ill d l" l:lI fiIJl ('IlIi'lIf,' tI.'ri('j';n"
tI) [ ItH ' h ) En eUII "I"('I I I'l1t ; (1, II I'g, illl p ljl.:nl 1
ti" 111'1 \1111' i nfl ll )1'1l 1'1\ la ha
lallza f' (" )urJllli(a, J JI'i n l'ipal meul. .. la!'> I' xpol"t ar'iillh's
j'lIlTIl' llZnfl d o p Ul' 111 11 t!,1 CO IlOC'
111;"'111 " j ,. In., d,' ca pit al IXlr'lI ll j' I'O. Ji
dHieil dp la balallza d,' pagos, di" 1,
In 011 I'dH, 1wl' j lld ildl\",., a 1I11CS !.t, "C:t.JlllI lIl ia, II1!5 1', la
('inll"" r nl .." nmlu.ls 11111blll"; "" "xplie{lll l'l1 gran r :u'
Il' plll' pi jUl'glJ l it' ('/l p ilal.. ;" t'I d I' )a ,\ mc
L
/jea L ulillll y 1:ni rllls d" 1 N... l'I(' 1'0; JIl uy
1/1l1101'l1lutt. I'l!lnl> II.'("'1' n" ,., 0',111 t!1 \'01101; dI' las
1"", qnn 1' 11 11 Iu', f'la"' d,' liclvirlutlt''1 h UII
ti" "lllldl!(l dll
LI' ''' pilii:l, ... dI' ",'1II111ll1a I'dl':lzarla, IIn d,lQU' I'O
IIn"":" IPIIL'11 tflJ' "ti 'll! 1,1 Jl I'"hl"l1In rico in
,1" "11 ( ., Ia ,illl:ll'l'lfl forJo"
1.,- 1';';";1'10 d, .\ III,"I'jml ' afiuCl, I'{Jf!Ocs )
t1 j';!! ! lidio puhlfclI"" (111 "El JI' J:lco,
([l'TTlhrc Ilt:! H,
- ':'(j
\ull'icu Lalillil do llalul'alc5 1Il!
'l':;j!llll par'a fllr'l'tr':-' l'hpilnle'i fJlll\ di'J.I_
nll'ind/llUrtnl.o, 110 l!1! dan Cll Ill'cesitlnd tle
;pitall's C'X!t'llujl'rns l''iL' ('11 I'UZ)1l il\\" 'rr-;n n la nn/,{'
:,irJad pIe tienen pai"l;s mur fln
8urr'ollaus dI? l'X(1Url:II' dilll'I'I) r;Ul1I o IIwllin dl1 011111
TII'l' gan:lIl1'ias qUt!, (ll'l;idn n ahuIII\lllcirL
:011 los mCl'l"adllS illl l.'1'1I0S, 1II'g'r.!Tlcin de I'llIi
sla
In
LI ni
,;
t
y :HIgt'l"Ir
qul' crea
\111
Bsla
nr
f
a
r
s
e
s

A
r

;
:
e
n
t

'
n
a

B
o
l
i
v
i
a

B
r
a
s
i
l

C
l
R
l
e

C
"
l
f
l
m
b
i
R

E
c
u
a
d
o
r

P
a
r
H
g
u
a
y

P
e
r


U
r
u
g

a
"
:
!
"

V
e
n
e
z
u

1
1
1

C
u
b
a

C
a

t
R

R

i
c
l
/

R
p
.
D
o
m

l
I
i
r
:
a

n

.

u

H
n
i
t


H
o
n
r
l
u
r
a
s

M

e
.
t
i

a

N
i
c
a
r
s
g
u
a

P
R
n
n
m

E

/

S
R
I

R
d

r

[
1
}

(
2

E
x
p
o
r
t
a

I

a

E
E
.

U

.

-
1
9
2
0

-
-
-
-
-
1

I

1
5
1
3
.
1

1

.
6
4
7
.

6
1
l
.
i
,
'

0
.
7
5
0
.
4
8
4

6
0
5
.
.
t
.

2
.

9
0
.
0

4

1

7
.
1
1
3
.
7
3
2

3
.
2
1
9
.
0

!
!
,
O
O

.

4
7
6
.
0
1
9
'2
2
3
9

G
l

2
R
9
.

4
.
0
2
5

O

3
9
5
.
7

7
0
.

R
6
.
5
9
9

2
6
0
.
5
1
0
L

O
O
O
.
O
O
O
m

J

I

.
0

1
.
3
2

.
.
.
0

2
5

O

7
.
7
S
S

2
G
O

1
G
7
.
0

1
.
0
0
0
.
0

1
5

2

:
;

4
0
8

:
!
:
!
5
.
0


5
(
)
O
.
O

4
.
f
i
'

O

0
4
0

7
2
.
2

1
.
7
2

O

4
.
3

'

1
1

4
i
9
:
!
.

3
9
+
.
0

2
.
.
&

1
2

0

1
6
1
.
6

4
'
!

3
0
7

l

'

4

+
.
:
t

3

_
3
.
0

+
(

1

n

3
;
)
.
7

n
.
0
4
9
.

_

1
.
1
.
3

1
.
0
2
2

-

l
,
'

.
j
.

2
.
4
5
4
-
.
0
1

3

R
.
2

1

.
2

2

5
5
0
.
0

3
0

7

4
G

2

7
4
0

O

1
3

f
l

2
7
3
.
1

9

7
6
0

3

H
.
2
3
4
.
8
1
.
5
:
"
)
n

1

1
7
n
.
3
3
-
.
9
:
.
!

4
9
.
5

6
5
0

O

2

4
-
H
I

5
.

7
5
4
0
3
:

:
t

?
4

4
4

2
.

)
:

3
6

4

2
1

9

1
3
.
2

1

t
i

O

1
5
.

I

3
9
6
1
.
1
1
7

n
i

n

P
a
n
a
m
e
r
i
c
a
n
a

i
u
m
o

d
e

t
Q
3

I
c
n
p
o
r
t
a
c
f
'
d
n

a
E
E
.

U


1
9
2
.

2
1

5
0
0
0
.

O

1
2

H
.
7
.

O
.

2
(

1
2
5
.
a
9
1
'
:

.
1
4

6
3
.
3
4
7
.
6
6
1

5
4
.
0
0
0
.
0
0

I
r
:

7
.
4
0

}
.

O
O
l
2
>

2
5
1
5
.
0
4
2

3

1
.
7
6
6
.
2
1
6

4
8
,
1
7
9
4
3
9

1
2
7

)
5
0
.
5
3

9
.
6

1
.
7
7
]

4
5
7

.
2
3

1

6
.
9
2
5
.
3

1
:
!
.

4

1
.

1
4

]

1

S
f
l
3
.
:
i
6
4

1
:

n
.
3
0
2
.
4

7
.

3

9
.
7
3

1
B

9
.

0
0
.
9
2

-
f

c
.
;
:
;

I

INlOTAS
CAJ'ITAt..JFl!\J O r'"INAl'f('lEIlO
IIgts
J. Pi\gao CC2
I ' " J I I I ~ I J!!eouohIY, Vnl, JI
r Moi!ilrllEu
lt}Uo LI
\011 OI\liltuHlllna'
holll
-
turcsos hlll'erlllllataJl'. Scolt Nearlng y Josopb Freem3D, "La
Diplomada del Dlar", Solfa,
(l8) N. Lnlne, "L' Imprfnllbme dernlre lape du Capl
1allBme". &l. de L' Humallit", Parla.
(19) J. A. Hllbl!on. op. cit.
(20) J. A. Hobson, OJ!. clt. P:ig. 170.
(71) W . E . }Jplchl.'r. ., [u!lulILrllll Poollnc". "'Ua!'t.,rly
",ournal ol &opornlclI, NflV., H104.
(22) "C:rtpl,,'. COlllblnes and Trnsts In post ,w3r G('r
many" por R. K. Mlc1lels. P{'r;s. 170 y IIgtl!.
(23) J. A. Hob!lOn. 011. ('\1 .. Pg. IlI5.
1.2-4) er. "TruHt In BrlUs h Indllst\y. 19141921" por J.
MorgAJI Recs.
(25) "El progreso de los cartela Ina' rnaelana
1
e!!", Pg.
&88, Julio d e 1929.
(26) Scot t Nearlng, "The AmerIcan Emplre", Plt. 84.
( %7) A. Aupettl. "LI\ Vle F lnancl!\r c" en la " Revue Eco
llomlque l nternatlonale". Vol. n. 190fi. Pgs. 1alIs.
(28/ Scolt Ncarln.: , 0 1). dI. , Pa:;-. 138.
(29) Scott OJ). cH., PI\!t!l. 85186.
(30) N. U nlne, QP. d t ., Pg. 37.
(31l F!I revisionista alemn del marxh!mo. Bernsteln, Y
Justo. socialista ar grn rll!o, rSt!n en \9 11usl6n el E." penf>ar que
ell a venturada la aflrmadl\n de la del capital
en POCIIS manos y para aflrma.r esto se runodan en el
crecimiento de las socieda.des por accloneR. La
IIreclpltada por la guerra mundial ha llquldado eat os flagran
tes error es histr icos y hoy nndle Pllede negar est e hecho
DO 8010 de la concentracin del cQ1litol sino de la uUl1u
dn de la sociedad por acf'\onel! en las em.pr esas imperllll1stas
reciente...
(32) J. R. J usto. op. c1l. pags. 281 y sgte.
(33) J . R. Justo. 011. ctt. Pgs. a78 y sgts. Inserta una
tiusclnta hls11lrla de In baja del Inters.
(3-1) Ogg y Sharp. Clp . P g. !t30.
(35) N. Unlne. 01'. cit . Ph;. -I1.
(36') Hllferdlnv:, O". cit.. !'ag. 30t.
EL I MPERIALISMO EN INDOA'MlmlCA
(1) La ImportancIa del consumo de a7!u-t'lIr en
101 UnIdos pu(>(}p apredarse pabi endo que en 1904
ara de 1,181- mllJares de tODeladus o sea el 40.87 'OOr clent'
- 83
Vol. t . Unlttld

I.as f:l.pOrl ' 1,. lont " tI' ,)01\ T'nidO:J 3 PIlI'M.O P.
("j f uerou en 1f,:; ,1.. , S,,:tOIl.(.\\'(1 " 33.:1 t).oon pn un
1911, y las Import n""!lu'" flIl'l'or. 3\' !1,I\1Acl!i5 fon ! 116.900.000' ('n
1!I:!7 y '!n $ 36.9(1'1.1' 01'1 ,'n l!ItO-H.
(3) Y (4) '':('onomlc Brl ", Cs of J.arln Amf!rlca".
(5) " Tile ,\I1D:1I8 of tb\.' Amptican ,\';d"m:.' oC
Fcr,mef!" cnero d e y RalalW'f! o! }ntHno.tfonal Pay
of t llp. Unft (oc! Bt:ltE'B In RoleUn d(l Di'partumeD
to de ('omerr.lo dI! lo!' Lnldo,.
61 CI'IDrl lttoDS. Go,'ernmt'nl.l Fll!llnl ... T'nlt
flncurltlos. Publicacin de "Tbl' CUy
Ptg. 67.
- 84
(7) ., La PODNrn.cln del Capital NC'It&AmedCflIlO en
SudAmrlca" vlsla (fa Er.onomla AI'gmltillD. :lgOsto ele 1929,
rUcuJo del lnguulero Santfllgo Marln Ylcufta.
(8) ECODtJntk C'ondltlous. Govt>rnlll('n!ul tTnltod
Statea SecurltleH, Sapo 1!130 NatlonaI C!ty Hank oC Ncw
York. ,
(9) V. l.
"Xne/onlll"._p. Lnlne "Sobre la cuestin de la Revolnct6.
.. nu I'hulRol . Del'xlme pnr;l", IlSt}4-1!
l
l'l .
o
DE EC'O:-'-Ol\UrA
Il "He IIQU
eSIlll(ltnll: 1 S:IJarloll yeu
7.1I1l0 1)(1
non superficial . .
611>.0011
.. de produccIn
1,1r. f} .1>0
Derechos
4.400,000
" Importacl61l
2.1M,(I{)(i
]li.30!l.lltl(l
; R."Q'J.OOl}
"fo)f Ptl'M"1l
'l'UIJlh' fHlo rn "Lo que es el llPI'lsrno",
Bogot:, 1!l3 Ji)
INDIC
BRAS de Manael Seo.n.................. PlJg. 6
ITALISMO FINACIBRO .... ............ . 9
Los origenes del CapitRlismo........._....._ ti
La nuera etap8........................................ "
16
El monopolio............................ ..............
1
El papel Rctual ete los BSM O!(...............
lB bancsr;R...... lO 29
'S
J BfPBR .-IMBRIC. ., 83
lism o? ................ .. ......
............................... .. ... ,. ss
.................................... ,
B1Cpurtac,onet; (Je on,.................. _.......... t. 46
BI reparto del mundo........ ................_.
..
Intervenci6n potica................................ .. 4-9
La dltima fase del eapitalismo................ .. SI
Nuero Nacionalismo..........,..................... t . tU
111 DOS TACTIC.tS DB PliNBTRAC10N BCONcJJlICA .. 69
APBNDICE
Inversiones de capital noramericano en
Latina............................................ "
81 lVntas....... ................................... ....................