Está en la página 1de 118

COL·LECCIÓ DOCUMENTAL

Normes de transcripció

1. Les abreviatures s’han desenrotllat.
2. Excepte pel que fa a les normes ací explicades, els documents s’han transcrit sense
introduir correccions de les errades o variacions originals, tot assenyalant amb el signe
(sic) aquelles més destacades.
3. Els signes d’ortografia i de puntuació, així com també les majúscules, s’han regularitzat
d’acord amb els usos actuals.
4. En els textos en llatí s’ha regularitzat l’ús de la u i de la v, així com el de la i i la j, i
s’ha eliminat la repetició de consonants a començament de paraula. En allò referent a c i t
davant i, s’ha optat per emprar la c.
5. En els textos en valencià s’ha regularitzat l’ús de la u i de la v, així com el de la i i la j,
i s’ha eliminat la repetició de consonants a començament de paraula.
6. Els signes testimonials o notarials s’han representat entre parèntesi: (signe).
7. Els canvis de foli o de línia s’han assenyalat entre dos barres rectes: |f.|, |l.|.
8. Els interlineats s’han assenyalat amb dos barres inclinades: / /.
9. Les paraules, lletres o numerals que hem restituït a partir del context apareixen entre
claudàtors: [ ].
10. Les paraules, lletres o numerals que són il·legibles, per llacunes o ratlladures als
documents, apareixen amb punts suspensius entre claudàtors: [...]. Cada fragment de tres
punts tracta de representar aproximadament una paraula.
11. Les paraules, lletres o numerals que hem considerat dubtosos per dificultats en la seua
lectura apareixen amb interrogant i entre claudàtors: [ ?].

149

150

COLECCIÓN DOCUMENTAL

Normas de transcripción

1. Las abreviaturas se han desarrollado.
2. Excepto por lo que hace a las normas aquí explicadas, los documentos se han transcrito
sin introducir correcciones de los errores o variaciones originales, señalando con el signo
(sic) aquellas más destacadas.
3. Los signos de ortografía y de puntuación, así como también las mayúsculas, se han
regularizado de acuerdo con los usos actuales.
4. En los textos en latín se ha regularizado el uso de la u y de la v, así como el de la i y la
j, y se ha eliminado la repetición de consonantes a inicio de palabra. En lo referente a c y
t ante i, se ha optado por emplear la c .
5. En los textos en valenciano se ha regularizado el uso de la u y de la v, así como el de la
i y la j, y se ha eliminado la repetición de consonantes a inicio de palabra.
6. Los signos testimoniales o notariales se han representado entre paréntesis: (signo).
7. Los cambios de folio o de línea se han señalado entre dos barras rectas: |f.|, |l.|.
8. Los interlineados se han señalado con dos barras inclinadas: / /.
9. Las palabras, letras o numerales que hemos restituido a partir del contexto aparecen
entre corchetes: [ ].
10. Las palabras, letras o numerales que son ilegibles, por lagunas o tachaduras en los
documentos, aparecen con puntos suspensivos entre corchetes: [...]. Cada fragmento de
tres puntos trata de representar aproximadamente una palabra.
11. Las palabras, letras o numerales que hemos considerado dudosos por dificultades en
su lectura aparecen con interrogante y entre corchetes: [ ?].

151

152

DOCUMENT 1

153

REGESTA
1258, agost, 13. Barcelona 1258, agosto, 13. Barcelona

Jaume I, rei de la Corona d’Aragó, dóna a Arnau de Romaní, Jaime I, rey de la Corona de Aragón, da a Arnau de Romaní,
com a heretat franca i lliure, el domini, els drets, les rendes como heredad franca y libre, el dominio, los derechos, las
i eixides de Beniparrell, alqueria de València, i dels seus rentas y salidas de Beniparrell, alquería de Valencia, y de
tèrmens, de manera que els tinga perpètuament o els puga sus términos, de forma que los tenga perpetuamente o los
alienar a qui vulga, excepte a l’Església. Amb tot, si les pueda alienar a quien quiera, excepto a la Iglesia. Con
rendes i eixides de l’alqueria valen més de 100 sous en un todo, si las rentas y salidas de la alquería valen más de 100
any la concessió queda anul·lada i la propietat ha de revertir sueldos por año la concesión queda anulada y la propiedad
al rei. debe revertir al rey.

ACA, C, reg. 9, f. 60v1 ACA, C, reg. 9, f. 60v1

1
Editat per: R. I. Burns, Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia, Princeton, 1
Editado por: R. I. Burns, Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia, Princeton,
1991, vol. II, doc. 198. Traducció al valencià: «Sàpien tots que nós Jaume etcètera per nós 1991, vol. II, doc. 198. Traducción al castellano: «Sepan todos que Nos Jaime etcétera, por
i els nostres donem i concedim per heretat pròpia, franca i lliure a vós, Arnau de Romaní, Nos y los nuestros damos y concedemos por heredad propia, franca y libre a Vos, Arnau de
i els vostres perpètuament tot el domini i tots els nostres drets, rendes i eixides que tenim i Romaní, y a los vuestros perpetuamente todo el dominio y todos nuestros derechos, rentas
puguem o devem haver, de qualsevol manera o per qualsevol raó a Beniparrell, alqueria de y salidas que tenemos y podemos o debemos haber, de cualquier manera o por cualquier
València, i als seus tèrmens i pertinences, de forma que vós i els vostres hi tingueu, posseïu razón, en Beniparrell, alquería de Valencia, y en sus términos y pertenencias, de forma que
i espleteu perpètuament el domini de l’esmentada alqueria i tots els nostres drets, rendes i Vos y los vuestros tengáis, poseáis y explotéis perpetuamente el dominio de la menciona-
eixides, bo i podent vendre’ls, pignorar-los, donar-los, alienar-los i fer perpètuament el que da alquería y todos nuestros derechos, rentas y salidas, pudiendo venderlos, pignorarlos,
vulgueu segons la vostra voluntat i la dels vostres, excepte a clergues i persones religioses. darlos, alienarlos y hacer perpetuamente lo que queráis según vuestra voluntad y la de los
Altrament, vos fem esta donació i concessió amb esta condició: que si les nostres rendes i vuestros, excepto a clérigos y personas religiosas. Por otra parte, os hacemos esta donación
eixides d’eixa alqueria ens valen ara més de 100 sous reials en l’any esmentat, la donació i y concesión con esta condición: que si nuestras rentas y salidas de esa alquería nos valen
concessió siga nul·la de valor, de manera que revertisca lliurement al nostre domini i pro- ahora más de 100 sueldos reales en el año mencionado, la donación y concesión sea nula de
pietat. Donat a Barcelona, els idus d’agost de l’any del Senyor 1258». valor, de forma que revierta libremente a nuestro dominio y propiedad. Dado en Barcelona,
idus de agosto, año del Señor 1258».

TRANSCRIPCIÓ

/Noverint universi/ quod nos Iacobus et cetera per nos et nostros damus et concedimus per hereditatem propriam,
francham et liberam vobis, Arnaldo de Romanino, et vestris imperpetuum totum dominium et omnia iura nostra, redditus et
exitus que nos habemus et habere possumus vel debemus, quolibet modo vel quolibet racione in Beniperrel (sic), alcheria
Valencie, et terminis et pertinenciis suis, ita quod dominium predicte alcherie et omnia iura nostra, redditus et exitus eiusdem
habeatis, teneatis, possideatis et expletetis vos et vestri imperpetuum ad vendendum, impignorandum, dandum, alienandum et
ad omnes vestras et vestrorum voluntates cuicumque volueritis perpetuo faciendas, exceptis clericis et personis religiosis.
Hanc autem donacionem et concessionem vobis facimus sub hac condicione: quod si redditus et exitus nostri ipsius
alcherie valent nunc nobis ultra centum solidos regalium in anno predicto, donacio et concessio nullius sit valoris, immo in
dominium nostrum et proprietatem libere revertatur.
Datum Barchinone, idus augusti, anno Domini Mº CCº Lº octavo.

154

DOCUMENT 2 155 .

f. prout hec omnia in sentencia predicta melius et plenius continetur. Burns realiza observaciones sobre el apellido «Açcoricho» o «Ço- cho». Princeton. i també els pobladors de Catarroja. ya que en mera forma. Martí Guasch y Adam Castellnos. Burns hi fa observacions sobre el cognom «Açcoricho» o «Çori. Berenguer Guillem de Subirats. anno Domini Mº CCº LXº tercio. doc. Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia. Burns. vol. Burns. ja que a la carta de poblament d’Albal de 1244 apareixen diversos membres de la carta puebla de Albal de 1244 aparecen varios miembros de la misma familia «Vedell»: la mateixa família. pero podemos afirmar con seguridad que corresponde a la primera forma. y por Romeu Amat. 107r2 2 Editat per: R. batle. vol. agosto. 12. C. rey de la Corona de Aragón. TRANSCRIPCIÓ Per nos et nostros lau[damus]. super facto aque de qua dictus Dominicus de Stada volebat rigare hereditatem suam quam habet in alqueriam que vocatur Vinaparrel (sic). La sentencia condenó a los i Catarroja. un cognom que richo». nunc iusticiam Valencie. in qua quidem sentencia fuerunt condempnati homines et populatores predicti de Alvas (sic) et de Cartarroja (sic). i. Febrer y J. y también los pobladores de Catarroja. Hernández Sanchis. E. rei de la Corona d’Aragó. Datum Barchinone. V. 129-132. Febrer i J. que. por un lado. I. Annals de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud. Berenguer Amat Amat i Bernat Badell. C. Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia. La sentència condemnà els pobladors d’Albal en la alquería de Beniparrell. segons Martínez Ferrando i Burns. Petrum de Ripol. Por otra muntanya guipuscoana anomenada «Aitzorrotz». 1991. Martí Guasch i Adam de Peregrín de Atrosillo. en la causa lliurada entre Domingo d’Estada. 2 Editado por: R. 25. els «Vedell»: M. Hernández Sanchis. Pere de Ripoll. et Açnarium Petri de Pina. Barcelona 1263. f. REGESTA 1263. Pere de Ripoll. pobladores de Albal y Catarroja. baiulum de Cataroja. Aznar Pérez de Pina. concedimus [et confirmamus?] sentenciam latam per Lupum de Açcoricho. ex parte altera deffendentes. però de ben segur correspon a la pri. d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud. per un costat. representats pel seu batle. tomó la forma valencianizada «Sorigó». I. 1991. Barcelona Jaume I. Annals de l’Institut de Albal». V. Martinum Guaschi et Adam de Castelnoç. confirma la sentencia donada per Lope d’Aitzorroz. per un altre. la causa librada entre Domingo de Estada. antiguo justicia de Valencia. representados por su baile. El plet fou originat per l’aigua amb què Domingo de Castellnos. i per Romeu Amat. doc. ACA. habitatores et populatores de Catoroja (sic). E. II. «La Carta Puebla de Albal». proviene de la montaña guipuzcoana de «Aitzorrotz». II. prové de la perdura en nuestras tierras. et Guillelmum de Subiratç. Burns apunta que el parte. un apellido que todavía encara perdura a les nostres terres i que. que sembla ser que va prendre la forma valencianitzada «Sorigó». en dada por Lope de Aitzorroz. pro se et hominibus populatoribus de Albal. al parecer. 129-132. agost. els pobladors d’Albal. antic justícia de València. VIIIº kalendas septembris. Aznar Pérez de Pina. le». 489. pp. Petrum Peregrino de Atrossillo. Princeton. reg. y por Pero Peregrín d’Atrossillo. 3 (1984). reg. El pleito estuvo originado por el agua con d’Estada volia regar l’heretat que posseïa a l’alqueria de que Domingo de Estada quería regar la heredad que poseía Beniparrell. 3 (1984). 156 . y. Berenguer Amat. ag[entem] ex una parte. representats pel seu por otro. 107r2 ACA. confirma la sentència Jaime I. y Bernat Badell. el mismo autor apunta que el apellido «Badell» también podría ser «Batel» o «Bat- cognom «Badell» també podria ser «Batel» o «Batle». «La Carta Puebla M. 489. baiulum de Alval (sic). p. i per Pero representados por su baile. 25. Romeum Amat. los pobladores de Albal. Per una altra banda. in causa que vertebatur inter Dominicum de Stada. Guillem de Subirats. Bernat Batel. 12.

DOCUMENT 3 157 .

Traducción al castellano: «Sepan todos que. manera de las cosas que en sus hombres o habitadores y en sus términos y pertenencias se esperan o o causa a l’esmentada alqueria i a nós.VIII. excepto a clérigos y es pot dir. la de Romaní con la condición de que las rentas no superaran clàusula desapareix en esta nova carta de donació. amb tots els seus tèrmens i pertinences. por Nos y los concedim perpètuament a vós.3 ACA. posseïu i espleteu l’esmentada alqueria. dóna perpètuament a Arnau de Romaní. l’alqueria de Beniparrell. doc. cétera. Por ello. pudiendo pignorarlo y alienarlo. REGESTA 1268. excepte a manera y podemos o debemos haber. 98v-99r4 3 Cf. exèrcits i cavalcades o les seues sarracenos. franca nuestros. franca i lliure a vós. etcètera. «Colección documental». pignorar-ho i alienar. hayáis. y a los vuestros todo el dominio y todos nuestros derechos. Burns. sense cap retenció –que no hi fem de cap manera–. L’alqueria ja existentes. cristianos y musulmanes. i els vostres. doc. rendes i eixides que tenim i puguem de Romaní. i amb les con todos sus términos y pertenencias. y con el pleno dominio y todos los demás derechos havia estat donada anteriorment a Arnau de Romaní amb la reales.1258). 1 (13. todas y cada una de las cosas mencionadas. Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia. i fer perpètuament el que vulgueu segons la vostra voluntat i la dels vostres. com a heretat pròpia. amb les sus términos. Princeton. y también con todas y cada una tèrmens i pertinences s’esperen o es puguen esperar i es deguen per qualsevol raó. demanda real. poseáis y explotéis la mencionada alquería. i als vostres tot el domini i tots els nostres drets. 1. en las calendas de mayo del año del Señor 1268». Arnau de Romaní. como Nos Jaime et- donàrem i concedírem perpètuament per heretat pròpia. cristians i sarraïns. y según se sincer enteniment. 4 Editat per: R. 1 (13. f. percibir o haber por cualquier razón o causa. cristians i musulmans. pels molts servicis Jaime I. con sus términos y pertenencias y con de qualsevol manera i puguem o devem haver. maig. amb els como heredad franca y libre. I. Y así queremos y concedemos que Vos y los vuestros o quienes queráis. de forma que si les tenemos y podemos o debemos haber en Beniparrell. bo i podent vendre-ho. doc. vol. tingueu. La alquería ya había sido dada anteriormente a Arnau condició que les rendes no superaren els 100 sous anuals. tota l’alqueria esmentada de Beniparrell. doc. que hi habiten o habitaran. nos. per nós i els nostres. i segons amente lo que queráis según vuestra voluntad y la de los vuestros.3 los 100 sueldos anuales. Traducció al valencià: «Sàpien tots que. eixides i exaccions reials fins llavors existents. 158 . I així volem i concedim que vós i els vostres o qui se pueden esperar y se deban por cualquier razón. f. seues rendes. C. percebre o haver per qualsevol raó o causa. con sus rentas. Arnau de Romaní. I. Valencia Jaume I. hòmens i dones. III. por los muchos y gratos servicios que nos hicisteis. y cualquier otra exacción o drets nostres que hi percebem i devem tindre. Burns. amb els seus tèrmens i y a Nos.VIII. hagueu. reg. Arnau de Ro. en les calendas de maig de l’any del puede decir. que allí habitan o habitarán. 15. 1. com a servicios prestados. Arnau maní. 15. Princeton. i als seus tèrmens. 829. y lo i lliure. Per donación sería de nulo valor. com nós Jaume etcètera 2001. franca y libre. Manant. según es contenido plenamente en la carta de donación que això. y con todos los hombres y mujeres. heretat franca i lliure. reg. hombres y mujeres. «Col·lecció documental». València 1268. 4 Editado por: R. rey de la Corona de Aragón. manera o causa a la mencionada alquería vulgueu. pels molts i grats servicis que ens féreu. y todo lo otro que Nos tenemos de cualquier ho. 3 Cf. y hacer perpetu- clergues i persones religioses. cenes. buen y sincero entendimiento. salidas y exacciones reales hasta entonces i amb el ple domini i tots els altres drets reials. III. dicha cláusula desaparece en esta nueva carta de donación. y pechas redempcions. eixides i produccions. i qualssevol altres exaccions o demandes reials. rei de la Corona d’Aragó. Dado en Valencia.1258). ejércitos y cabalgadas o sus redenciones. como heredad propia. y el pleno dominio y todos los otros derechos nuestros que percibimos y i també amb totes i cadascuna de les coses que en els seus hòmens o habitadors i els seus debemos tener. de forma que si las dichas rentas valieran en un año más de 100 sueldos la mencionada segons que açò és contingut plenament en la carta de donació que hi teniu de nós. Mandando etcétera. i el ple domini i tots els altres o questias. vuestros. escribir y entender mejor y de forma más plena a vuestro –y de los vuestros– Senyor 1268». i peites o quèsties. Donat a València. 98v-99r4 ACA. y con las rentas. pertinences i amb totes i cadascuna de les coses esmentades. mayo. cenas. sin ninguna retención –que no hacemos de ninguna forma–. alquería de Valencia. dimos y concedimos perpetuamente por heredad propia. rentas y salidas que o devem haver a Beniparrell. franca y libre a Vos. amb esta carta donem i tenéis de Nos. vol. cristianos y rendes. 829. por los muchos prestats. salidas y producciones. con seus tèrmens. Diplomatarium of the crusader kingdom of Valencia. toda la alquería mencionada de Beniparrell. alqueria de València. con esta carta damos y concedemos perpetuamente a Vos. i tot allò altre que nós hi tenim tengáis. i amb tots els hòmens i dones. da perpetuamente a Arnau de Romaní. la alquería de Beniparrell. C. y en sus térmi- dites rendes valgueren en un any més de 100 sous l’esmentada donació seria de nul valor. 2001. escriure i entendre millor i de forma més plena al vostre –i dels vostres– bo i personas religiosas.

Arnaldo de Romanino. Et sic volumus et concedimus vobis quod vos et vestri vel quos volueritis habeatis. exceptis clericis et personis religiosis. Datum Valencie. cunctisque aliis que nos ibi habemus quoquomodo et [ha]bere possumus seu debemus. quem ibi non facimus ullo modo. et habere possumus vel debemus in Beniparello. et vestris imperpetuum totum dominium et omnia iura nostra. scribi et intelli[gi] potest ad vestrum et vestrorum bonum et sincerum intellectum. quas et que ibi percipimus et habemus et percipere ac habere debemus qualibet racione vel causa. anno Domini Mº CCº LXº octavo. vel c[ausa]. et pleno dominio et aliis iuribus nostris omnibus. cenis. cum terminis et pertinenciis suis omnibus. damus et concedimus cum hac carta vobis. Arnaldo de Romanino. 159 .. kalendas madii. [et pro]ventibus. Mandantes et cetera. et terminis suis. et sicut melius et plenius dici. possideatis et expletetis predic[tam] alqueriam cum terminis et pertinenciis suis et omnibus et singulis predictis. m[od]o. redditus et exitus que nos habemus. scilicet. et quibuslibet aliis exaccionibus seu demand[is] |f. spectant et spectare possunt et debent qualibet racione. ita quod si dicti redditus valerent in anno ultra C solidos predicta donacio nullius esset valoris. et cum redditibus. christianis et s[arrace] nis. et cum omnibus hominibus et mulieribus. per nos et nostros.. et cum [omnibus?] eciam et singulis que ad dictam [al]queriam et ad nos. impignorandum ac alienandum. vendendum. absque aliquo retento. prout hoc in carta donacionis quam inde a nobis habetis plenius continetur. exitibus. TRANSCRIPCIÓ Noverint universi quod. et peitis sive questiis. francam et liberam totam alqueriam predictam de Beniparello. et ad omnes vestras vestrorumque voluntates inde cuicumque volueritis libere perpetuo faciendas. 99r| regalibus. francham et liberam vobis. in?] hominibus seu habitatoribus eiusdem ac terminis et pertinenciis suis. ibi habitantibus [vel habitaturis]. exercitibus et cavalcatis et redempcionibus eorundem. alqueria Valencie. cum nos Iacobus et cetera dedissemus et concessissemus per hereditatem propriam. et vestris in perpetuum per hereditatem propriam. Idcirco propter multa et grata servicia que nobis fecistis. teneatis. ad dandu. [.

160 .

Llibre ARV. 6. Justicia Civil. noviembre. que han comprado al caballero Arnau de Romaní. Igualmente. Valencia El bisbe Andreu i el capítol de València concedixen El obispo Andreu y el capítulo de Valencia conceden perpètuament al prior Bernat i el convent del monestir de perpetuamente al prior Bernat y el convento del monasterio Portaceli el terç delme de les possessions que compren de de Portaceli el tercio diezmo de las posesiones que compren persones religioses o militars. Igualment. mano 40. f. Manaments i Empars. alquería han comprat al cavaller Arnau de Romaní. novembre. Justícia Civil. les conceden forma perpètua el terç delme de Beniparrell. ARV. alqueria que de forma perpetua el tercio diezmo de Beniparrell. 6. any 1638. Mandatos y Amparos. els concedixen de de personas religiosas o militares. València 1272. f. año 1638. Libro 4t. mà 40. DOCUMENT 4 REGESTA 1272. 26r-27r 4º. 26r-27r 161 .

canonici Valencie. Concedimus eciam vobis quod illam terciam partem decimarum quam Arnaldus de Romanino. Petrus Cambrei. frater Andreas. concedimus vobis fratri Bernardo. et omni alii iuri. Guillermus de Alarico. 162 . diocesis valentina. Promitentes vobis bona fide et solemne stipulacione quod contra predicta non veniamus vel venire faciamus seu consentiamus palam vel oculte per nos vel per interpositam personam vel per successores nostros aliquomodo seu aliquo iuris casu. fore. subscribo. subscribo. canonici Valencie Ego. 26v| et conventui vestro et sucessoribus vestris in perpetuum. clericus. notarii publici Valencie.] tis habeatis de cetero et percipiatis ex concessione nostra in tota vita dicti Arnaldi de Romanino tantum. canonicus valentinus. subscribo. et in totum vel in partes in irritum invocare. racioni. Ego. precentor Valencie. miles. 8 (sic) idus novembris. et totum capitulum eiusdem. Bernardus de Vilario. domini Dei priori monasterii de Portaceli. Arnaldus de Penyafideli. Ego. vobis tercie parte libere remanente. valentinis episcopus. rector ecclesie de Villalva. nobis libere revertantur. ordinis cartusiensis. Sig(signe notarial)num Raymundi Maçane. TRANSCRIPCIÓ Noverint universi quod nos. precentoris Maioricarum. Ego. Sig(creu)num Dominici Mathei. quod de quibuscumque possessionibus quas vos et successores vestri emeritis sive quocumquemodo adquisiveritis ex devocione populi quamquemodo causa vel racione a personis religiosis vel militibus dumtaxat habeatis et retineatis licite terciam decimarum quam habebant ille vel illi quibus habueritis ex concessione Ecclesie vel de consuetudine. Radulfus. Sig(creu)num magistri Vincentii. |f. anno Domini millesimo ducentessimo septuagessimo secundo. habebat et tenebat in alqueria de Beniparrell et terminus suis diebus suis ex concessione nostra. per nos et omnes successores nostros. Ego.. subscribo. divina miseracione episcopus valentinus. consue|f. qui hoc scripsit cum supraddito in IIII linea ubi dicis ‘partes’. subscribo. frater Andreas. quamquidem alchaream vos ab ipso [. Petrus Michaelis. 27r|tudini quibus in predictis possumus contravenire. Benedictus. Ego. Bernardus de Addarone. ecclesiastico vel civile. bonis animo et spontaneis voluntatibus consulte. canonicus Valencie. canonico. canonicus. sacristas Valencie. cononicus Valencie. subscribo.. Sig(creu)num Nicolas de Hungaria. Quod est actum Valencie. Testes sunt huius rei Guillermus Jofre. scilicet due partes. imo omnia supradicta et singula rata habebimus pariter atque nundi et semper et non in aliquo revocabimus. canonici Valencie. Guillermus d’Aregui. canonicus Valencie. et post vitam ipsius parti quam in decimis dicte alcharee consuevimus recipere et habere. legi. Ego. presentes pariter et futuros. Imo renunciamus quantum ad hec omni iuri divino et humano. subscribo. subscribo. Ego.

DOCUMENT 5 163 .

18. C. REGESTA 1286. setembre. Valencia Alfons el Franc. ex parte prioris et conventui monasteri cartusiensis coram nobis preponitum extitit inquirendo quod iurati et universitas civitati [Valencie] inquirintur eisdem et eos in debite adgravant pro eo quare exigunt et recipiunt peytam ab hominibus alcharie de Beniparrello. 196v TRANSCRIPCIÓ Procuratori regni Valencie vel eius locum tenenti citra Xucharum. que reclama el pago de la pecha a la alquería de possessió en alou del monestir i situada dins del terme de Beniparrell. rey de la Corona de Aragón. ordena al Alfonso el Franco. rei de la Corona d’Aragó. Valencia. reg. C. Mientras tanto. posesión en alodio del monasterio y situada la urbs. septiembre. que el monasterio no sea agravado por dicha razón. 66. 66. Datum ut supra (València. ordena al procurador del regne de València o al seu lloctinent dellà procurador del reino de Valencia o a su lugarteniente «dellà Xúquer que escolten les parts i posen fi a la disputa haguda Xúquer» que escuchen a las partes y pongan fin a la disputa entre el monestir de Portaceli i la ciutat de València. f. reg. el rei ordena que el monestir no siga dentro del término de la urbe. periudicantes ipsos et fratres et bona dicti monasterii ad solvendum in peytis et aliis eorum exaccionibus quas dicti homines et fratres non tenentur facere ut asserunt. f. causam huiusmodi audiatis et eandem sine debito terminetis. València 1286. Quare volumus et vobis mandamus quod prenotatis qui fuerint evocandi. quam dictum monasterium per alodium habet ut dicitur in termino Valencie. 196v ACA. 164 . que existente entre el monasterio de Portaceli y la ciudad de reclama el pagament de la peita a l’alqueria de Beniparrell. 18. Mentrestant. Et interim non permitatis dictos fratres super predictis indebito adgravari. ACA. el rey ordena agreujat per esta raó. 14 de les calendes d’octubre).

DOCUMENT 6 165 .

166 .

exèrcit i cavalcada o la seua redempció. València 1298. f. ad honorem Dei et beate virginis. pedido. pagadas al monasterio de Portaceli y puestas a cuenta del rey. presentibus et futuris quod franquitatem et inmunitatem predictam vobis et vestris observent et faciant inviolabiliter observari ut superius continetur et non contraveniant nec aliquem contravenire permitant aliqua racione. febrer. Iacobus Eximeni de Urrea. dominus de Exerica. anno Domini Mº CCº XCº septimo. reg. de toda pecha. Sig(creu)num Iacobi. exercitu et cavalcata et redempcionibus eorundem. uso. volentes vos. y de cualquier otra exacción real. reg. 139v| Mandantes eisdem habitantibus et habitaturis quod vobis respondeant imperpetuum integre de omnibus et singulis supradictis. dictis priori et conventui et successoribus vestris. questia. 27. pedidiis. REGESTA 1298. rei de la Corona d’Aragó. subsidio. peyta. ademprivio. enfranquix perpètuament Jaime II. ACA. cena. «pedido». pedido. ciudad de Valencia. cenis. Valencia Jaume II. monetatico. immo sitis inde totaliter liberi perpetuo et inmunes. vicelicet. subsidiis. per nos et successores nostros enfranquimus ac franchum. f. 196. rey de la Corona de Aragón. |f. servei. El monedatge i les parts pertinents a la resta redención. 167 . febrero. religiosos viros priorem et conventum monasterii de Portaceli. monasterio de Portaceli y situado dentro del término de la quèstia. monedatge. matris eius et ob remedium anime nostre et parentum nostrorum. Iacobus. exercitibus et cavalcatis et redempcionibus eorundem et aliis omnibus et singulis exaccionibus regalibus solvere modo quilibet contingentem. liberum facimus et inmunem imperpetuum locum vestrum vocatum Beniparrell. servicio. i de tota altra monedaje. situm in termino civitati Valencie. adempriviis. Iacobus et cetera. Nos enim partem vos et habitantes et habitaturos in loco predicto in predictis vel aliquo predictorum solvere modo aliquo contingentem in nostro et nostrorum successoris computo recipi perpetuo volumus et admiti. Volumus tamen et imperpetuum stabilimus quod eis habitantes et habitaturi in loco predicto de Beniparrel solvant et solvere teneantur imperpetuum vobis. Eximenus Petri de Arenoso. 27. subsidi. questia. empriu. monetaticum [et?] partem eos in predictis peytis. 139r-v ACA. subsidio. cena. Dei gracia et cetera Testes sunt Rogerius de Loria. priori et conventui monasterii supradicti et successoribus vestris. servicio. potestatem plenariam auctoritatem presencium concedentes. 139r-v TRANSCRIPCIÓ Noverint universi quod nos. siti in valentina diocesis. Amor Dionisii. de cetero aliquod solvere modo aliquo in predictis seu aliquo predictorum. 196. questiis. collectoribus et universis aliis officialibus et subditis nostris. sic quod vos et successores vestri ac habitantes et habitaturi ibidem imperpetuum per loco predicto et hereditatibus ac possessionibus terminis et pertinenciis quibuslibet eiusdem loci non teneamini nobis ac successoribis nostris. enfranquece el lloc de Beniparrell. El monedaje d’exaccions reials seran pagades al monestir de Portaceli i y las partes pertinentes al resto de exacciones reales serán posades a compte del rei. III kalendas marci. et ab omnibus et singulis aliis exaccionibus regalibus que nunc vel imposterum dici nominari vel cogitari possit. pertanyent al monestir de Portaceli i perpetuamente al lugar de Beniparrell. compellendi ad hec ipsos habitantes et habitaturos et eorum bona vobis. ordinis cartoxiensis. Mandantes insuper per presentem cartam nostram procuratori regni Valencie nec non portariis. Datum Valencie. speciali gracia prosequi et favore ut vestris apud Deum sitis et dignis possimus deprecacionibus adiuvari. C. C. cum omnibus hominibus et feminis ibidem habitantibus et habitaturis ac suis terminis et pertinenciis universis ab omni. de tota peita. cena. perteneciente al situat dins del terme de la ciutat de València. ejército y cabalgada o su exacció reial. serviciis.

168 .

L. veí de ciudadano y cambista de Valencia. correspondiente al año 1305 de Albal. abril. L. vende a Pere Quintana. Valencia Pere de Milà. com a procurador del Pere de Milá. del vi. por el precio de 1. ACV. La villa de Catarroja. del vino. el pa. ciudadano de Valencia. La villa de Catarroja. p. sueldos reales de Valencia. DOCUMENT 7 REGESTA 1305. 29435 ACV. Pergamins. ciutadà de València. núm. Con Pere Quintana Bernat de Ginebret s’obliga a satisfer el preu de la compra. ciutadà i canvista de València. Pergaminos. 1967. y Esteve Frener.350 sous reials de València. 20. doc. de l’oli i de la resta de productes. i a Esteve Frener. 5. a pagar la mitad en Navidad de Amb Pere Quintana i Esteve Frener. 361-363. 20. junto con la novena parte de los a Albal. corresponent a l’any 1305 d’Albal. 169 . València 1305. Llorens. el portero real Bernat de Ginebret también se obliga a satisfacer el precio de la compra. excepte la carn. també el porter reial 1305 y la otra mitad en Pascua de 1306. abril. como procurador del capítol de la catedral de València. València. vecino València i resident a la parròquia de Sant Martí. Editado por: P. 361-363. pel preu de 1. a pagar frutos que el cabildo recibe en Albal. cabildo de la catedral de Valencia. 29435 5 5 Editat per: P. del aceite y del resto de productos. ven a Pere Quintana. Valencia. 5. Llorens. excepto la carne. diezmo del pan. el delme del de Valencia y residente en la parroquia de San Martín.350 la mitat en Nadal de 1305 i l’altra mitat en Pasqua de 1306. 1967. pg. doc. Catarroja i Beniparrell. y a Esteve Frener. juntament amb la novena part dels fruits que el capítol rep Catarroja y Beniparrell. núm.

civi et campsori Valencie. dicti Petrus Quintana et Stephanus Frenerii et Bernardus de Genebreto. campsori. Promitens vobis bona fide quod nolentes seu contradicentes vobis solvere dictam decimam vel aliqui de ipsa vobis diminuentes ad restituendum et solvendum vobis et illud compella seu compelli faciam per censsuram ecclesiasticam. qui firmavit XIº kalendis madii anno predicto: Arnaldus d’Areyns et Peregrinus Perpiniani. Tamen si pro predictis mille CCC L solidos a nobis petendis et recuperandis dampnum aliquem vel gravamen seu interese vobis contigerit aut missionem vel misiones vos facere oportuerit totum illud vobis et vestris restituere et emendare promitimus in solidum voluntati vestre. Petrus de Cervaria. dicto Petro de Millano. Testes sunt firmamenti dicti Bernardi de Genebreto. omnes tres in simul et quilibet nostrum in solidum dictos mille CCC L solidos in terminis supradictis dicto capitulo et suis et vobis. mille trescentorum et quinquaginta solidorum regalium Valencie. scilicet. et clausit loco. et Ferrarius Lupeti. dictus Petrus Quintana et Stephanus Frenerii. porterius domini regis. procuratori dicti capituli. Catarrogia et Beniparrello. civis Valencie et procurator capituli Valencie. vestra propria missione. Petrus d’Espígol. Stephani Frenerii. nos et omnia bona nostra. TRANSCRIPCIÓ Noverint universi quare ego. Sig(creu)num Petri de Millano. olei et omnium aliarum rerum excepta decima carnagii dicto capitulo predictum tempus pertinentem in Albal. Obligantes ad hec vobis et vestris in solidum quilibet nostrum. Renunciantes super hiis beneficio dividendi accionis et nove ac veteris constitucionis de duobus rerum debendi et omni alii cuilibet iuri contra hac venienti. in predictis mille CCC L solidis vobis. qui hec scribi fecit. laborator. dicto Petro de Millano. et Iohannes Comte. commoranti in perrochia Sancti Martini. protestor tamen quod pro presenti vendicione dictum capitulum neque bona sua neque me neque bona mea vobis in aliquo non intendo obligare. 170 . Berengarius Selvati. procuratori. vicinus Puçolii. Petrus de Millano. vicino eiusdem. Sig(signe notarial)num Iacobi Martini. et Stephano Frenerii. cum nonam partem fructuum quam dictum capitulum accipit in dicto loco de Albal. civis Valencie. nos. et vestris a kalendis mensis ianuarii proxime transactis usque ad unum annum primum venturum decimam panis. dicto capitulo et suis in terminis supradictis persolvendis predictis emptoribus in solidum me constituens vobis debitorem et principalem paccatorem. Promitimus. recipientes a vobis dicto Petro de Millano. cum raso et emendato in VIIIm lineam ubi dicitur ‘me’. et per vos. ubique habita et habenda. perpunterius. et ego Bernardus de Genebreto. Quod est actum Valencie. procuratore dicti capituli dictam vendicionem ad dictum precium et sub forma predicta. sig(creu)num Petri Quintana. diebus et anno prefixis. anno Domini Mº CCCº quinto. sig(creu)num Bernardi de Genebreto. predictorum qui hoc concedimus et firmamus. notari publici Valencie. et Guillelmus de Vilaür. presentibus et recipientibus. quos dicto capitulo et michi pro ipso solvere teneamini medietatem in festo Natale Domini proxime venturo et alteram medietatem in festo subsequenti Pasce resurreccionis Domini. quam quidem vendicionem vobis facto precio. ut hactenus vendi est assuetum. mobilia et immobilia. Ad hec autem nos. procuratori suo persolvere et dare sine contradictu aliquo in bona pace. auctoritate dicte procuracionis qua fungor in hac parte. Et credatur inde vestro solo sacramento quod ex nunc sicut ex tunc vobis deferimus et pro delato habeatur sine testibus et alia probacione. videlicet. vendo et concedo vobis Petro Quintana. vicinus Maçamagrelli. vini. Testes huius rei sunt Berengarius Gilaberti. XIIº kalendis madii.

DOCUMENT 8 171 .

172 . a petició del prior Pedro Jaime II. Arnau de Romaní. a petición del prior de Bielsa. concedimus vobis dicto priori nomine dicti monasterii quod alchaream de Beniparrel. concede al monasterio de Portaceli la per a vendre a persones de l’estament militar la seua alqueria autorización para vender a personas del estamento militar su de Beniparrell. que habían comprado al caballero Romaní. possitis vendere seu excomutare aut alio modo alienare personis militaribus absque tamen preiudicio iuris alieni. 2. Jaume II. núm. Valencia Jaume II. Sardinie et Corsice. Valencie. amirantus et capitaneus generalis. Datum Valencie. rey de la Corona de Aragón. anno Domini millesimo CCCº sexto. 20. duodecimo kalendas madii. REGESTA 1306. cum hominibus et feminis ibi habitantibus et habitaturis. ACA. Pergamins.277 TRANSCRIPCIÓ Nos Iacobus. comesque Barchinone. patris Petri de Belsa. rei de la Corona d’Aragó. Jaume II. abril. concedix al monestir de Portaceli l’autorització Pedro de Bielsa. ad instanciam et humilem suplicacionem vestri. abril. habeant et possideant dictam alchaream iuxta dominacionem inde factam per dictum dominum regem Iacobum. 20. núm. felice recordacionis avum nostrum. habebat in termino et orta Valencie et nunc dictum monasterium habet et possidet ex empcione inde facta a dicto Arnaldo. alieno iure in omnibus semper salvo. ac sancte romane ecclesie vexillarius. ex dominacione inde sibi facta per illustrissimum dominum regem Iacobum. quam Arnaldus de Romanino. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri fecimus nostro sigillo appendicio sigillatam. València 1306. miles quondam. 2. Dei gracia rex Aragone. que havien comprat al cavaller Arnau de alquería de Beniparrell. Volentes et concedentes vobis quod ille vel illi in quo vel in quibus transtuleritis alchaream predictam dum modo. prioris monasterii Porte celi ordinis cartusiensis. Pergaminos. siti in regno Valencie. militares persone existant. ut predicitur.277 ACA.

DOCUMENT 9 173 .

de Bielsa. a los hombres del lugar de Beniparrell. juny. prior ipse habeat et percipiat dictam quantitatem dictorum CCC solidos vel parum plus. porter reial. Huesca Jaume II. solvendorum infra certum tempus sub certis penis pro cabessagio duorum annorum preteritorum obligari fecistis. reg. per presentes mandamus procuratori regni Valencie vel eius locum tenenti quod vos. C. ita cum quod ipsa quantitas in nostro compoto recipiatur pro soluta nobis et data. prior de Portaceli. Religiosus frater Petrus de Bielsa. El diners monasterio de Portaceli. junio. f. Datum Osce IIIº idus iunii anno predicto (1307). ACA. 267. portero real. que deixen d’exigir els Valencia y a Arnau Cortit. y descontado del cómputo del rey en el total del cabezaje. 65r| mandatum nostrum compellat per huiusmodi. Quare volumus ac vobis dicimus et mandamus quatenus homines ipsos et bona eorum pretextu obligacionis per eos vobis facte de solvenda quantitate predicta minime compellatis. autem graciam seu concessionem nostram nolumus quod iuri nostre seu iuri dicti prioris in solvendis et dandis nobis similibus in futuro partem preiudicium generetur. 267. 11. 1305 i 1306. por el cabezaje de los dos años han de ser rebuts per Pedro de Bielsa. dictusque prior asseret homines ipsorum ad dandum nobis ipsum cabessagium non teni et ubi tenentur ipsum solvere illud (dictus prior ad se diceret pertinere iuxta concessionem nostram dicte domui factam) et dicto negocio sit in dubio existente. 11. Unde significamus vobis nos. ad exequendam huiusmodum |f. que dejen de exigir 300 sous reials o poc més amb què havien obligat els hòmens los 300 sueldos reales o poco más con que habían obligado del lloc de Beniparrell. rei de la Corona d’Aragó. C. 174 . Aliter. perteneciente al pel cabeçatge dels dos anys anteriors. prior domus de Portaceli ordinis cartusiensis. Osca 1307. rey de la Corona de Aragón. presens exponuit coram nobis quod eum vos compelleretis homines loci de Beniparrell domus predicte ad dandum et solvendum cabessagium nobis dari concessum in civitate et regno Valencie. porterio nostro. i anteriores. ad quam se vobis obligaverunt dicti homines ut superius continetur. pertanyent al monestir de Portaceli. ordena als jurats de Jaime II. de gracia concessisse eidem quod sive dicti homines dictum cabessagium nobis solvere teneantur sive non. prior de Portaceli. dictos iuratos. 64v-65r TRANSCRIPCIÓ Fidelibus suis iuratis civitatis Valencie necnon Arnaldo Cortit. salutem et graciam. El dinero debe ser recibido por Pedro descomptats del compte del rei en el total del cabeçatge. 64v-65r ACA. predictos homines in quantitate CCC solidos regalium vel parum plus. immo ipsos ab obligacione ipsa penitus absolvatis. f. ordena a los jurados de València i a Arnau Cortit. reg. REGESTA 1307. ad suplicacionem prioris predicti. 1305 y 1306.

DOCUMENT 10 175 .

Datum Osce. junio. C. 305v TRANSCRIPCIÓ Iacobus. racione sacramenti fidelitatis quod dictus prior exigit ab ipsis hominibus loci de Beniparrell. C. 176 . hombres de Beniparrell. ACA. juny. 305v ACA. causa sub vestro examine ventilatur. fideli suo iusticie Valencie et cetera. qui est ipsius ordinis deffendentes ex altera. agentes ex I parte. et cetera. REGESTA 1307. et homines loci de Beniparrell. 13. idus iunii anno Dominum Mº CCCº septimo. f. quare vobis dicimus et mandamus quatenus ad decisionem ipsius cause iuxta forum Valencie ut faciendum fuerit procedatis. 139. Intelleximus per venerabilem priorem monasterii Porte celi ordinis cartusiensis quod inter ipsum priorem et conventum dicti monasterii. reg. reg. quodque asserit sibi per ipsos homines debere prestari iuxta forum Valencie. 13. Huesca Jaume II ordena al justícia de València que procedisca Jaime II ordena al justicia de Valencia que proceda según el segons el Fur de València en la causa que s’ha entaulat Fuero de Valencia en la causa que se ha entablado sobre el sobre el jurament de fidelitat que el prior de Portaceli exigix juramento de fidelidad que el prior de Portaceli exige a los als hòmens de Beniparrell. f. Osca 1307. 139.

DOCUMENT 11 177 .

178 .

4. REGESTA 1307. qui fo fet en València. RP. 15. lavors thresorer del dit senyor segons que la dita carta del senyor rey era contengut. En consecuencia. e la dita carta pública de la obligació dessús dita. pel cabeçatge d’aquell mateix any. 622. Llibres d’albarans. Ítem mostràs a mi I carta del senyor rey a vós tramesa de manament de absolere e de jaquir la obligació la qual era feta a vós ab carta pública per alguns homes per part del prior de la casa de Portaceli de la orde de Cartoxa per pagar la quantitat que·s pertanya de pagar a la part de la dita casa per lo loch de Beniparrell. Beniparrell. banda. Cortit muestra una carta qual s’absolen els 186 sous 4 diners reials amb què havia real mediante la que se absuelven los 186 sueldos 4 dineros obligat els hòmens del lloc de Beniparrell. En Pere Boyl. XV dies anats del mes de desembre. porter d’aquell metex senyor. el total retut. suma por la que Pere Boïl expide un albarán debitorio a Arnau Cortit. comisionada en 44 sueldos 2 dineros. Valencia Pere Boïl. por otra parte. MR. maestro racional de la Corona de Aragón.424 sous 2 diners. diciembre. la qual quantitat pertanyent de pagar a la part de la dita casa era C L XXX VI sòlidos IIII diners reals segons que apparia per la dita obligació a vós feta per lo batle del dit loch de Beniparrell. suma per la total rendido. anno Domini millesimo CCCº septimo. excede la cantidad qual Pere Boïl expedix un albarà debitori a Arnau Cortit. et cetera. E axí en la forma dessús dita havets fet compliment e satisffet a la cort de la dita cullita dels dits IIII mília CCC LXXX sòlidos e encara de més que no era aquela. rep Pere Boïl. recibe comptes de la col·lecta de 4. perteneciente al monasterio de Portaceli. la qual cullita era de quantitat de C L mília sòlidos reals de València. los quals yo posé en meo compte de reebuda entre IIes partides el meu libre Xén del dit offici de la thresoreria en la VIa carta.237 sous 10 diners reials Por una parte. desembre. excedix por el cabezaje de aquel mismo año. RP. D’una del año 1305 encomendada a Arnau Cortit. el la quantitat comissionada en 44 sous 2 diners. d’altra banda. porter reial. mestre racional de la Corona d’Aragó. dels quals IIII mília CCC LXXX sòlidos reals devíets respondre a mi. que és del dit orde en la dita cullita del dit any.380 sous reials del cabeçatge de cuentas de la colecta de 4. Boïl certifica haber recibido 4. 4. València 1307. estant lavors thresorer. atorch a vós. qui romanien a pagar del compte de la cullita de la ajuda del cabessatge atorgada al senyor rey en la ciutat e en lo regne de València per l’any de M CCC V. portero real. de IIII mília CCC LXXX sòlidos reals de València. Cortit mostra una carta reial mitjançant la 10 dineros reales y. 52v-53r TRANSCRIPCIÓ Jo. de la qual quantitat donàs et liuràs a mi e a altres per mi. f. ACA. pertanyent al reales con que había obligado a los hombres del lugar de monestir de Portaceli. 52v-53r ACA. N’Arnau Cortit.424 sueldos 2 dineros. 15. Boïl certifica haver rebut 4. dels quals sous fiu albarà de reebuda IIII mília CC XXXVII sòlidos X diners reals. Libros de albaranes. 622.380 sueldos reales del cabezaje l’any 1305 encomanada a Arnau Cortit. MR.237 sueldos i. En conseqüència. f. 179 . ab carta sua que fo feta en València nonas madii anno Domini millesimo CCC sexto. çò és de XL IIII sòlidos II diners reals los quals devets cobrar del dit compte e dels quals yo he fet a vós albarà en special lo dia que aquest és fet ensems a altres quantitats que per la cort vos són degudes. la qual a mi mostràs. E és cert que yo he cobrat de vós la dita carta de la comissió de la dita cullita e en altra ab l’albarà que jo us havia fet de la reebuda. E en testimoni de la declaració del dit compte fas a vós lo present albarà segellat ab lo segell del dit meu offici. que havets comptat ab mi de la cullita que a vós fo comanada per lo dit senyor rey.

180 .

DOCUMENT 12 181 .

ademprivio. siti in termino dicte civitatis. Nos enim partem ipsos homines in ipso cabeçagio solvere contingentem in compoto nostro recipi volumus et admitti iuxta dicti privilegi nostri continenciam et tenorem. rey de la Corona de Aragón. en el cabeçatge siga enfranquida i posada al seu compte. f. ordena a los jurados València que deixen d’exigir el cabeçatge als hòmens del de Valencia que dejen de exigir el cabezaje a los hombres lloc de Beniparrell. questia. cum iuxta concessionem nostram predictam homines predicti loci ab omni exaccioni regali debeant esse franchi et preterea ad contribucionem dicti cabeçagii nobis concessi compelli non debeant seu distringi. vos contra tenoris franchitatis predicte compellitis seu compelli facitis homines dicti loci de Beniparrell et bona sua ad dandum et solvendum cabeçagium nobis concessum. f. Intelleximus pro parte religiosorum prioris et conventus monasteris de Portaceli. reg. C. 11. la part corresponent a Beniparrell rey ordena que. monetatico. 145v-146r TRANSCRIPCIÓ Fidelibus suis iuratis civitatis Valencie salutem et graciam. ACA. el tenor d’aquella franquesa. de acuerdo con el tenor de aquella franqueza. març. ideo vobis dicimus et mandamus quatenus visis presentibus ab exhigendo dicto cabeçagio a prefatis habitatoribus predicti loci de Beniparrell |f. el rei ordena que. ordinis cartusiensis. 205. 146r| penitus desistatis. 145v-146r ACA. marzo. la parte correspondiente a Beniparrell en el cabezaje sea enfranquecida y puesta a su cuenta. 205. pertanyent al monestir de Portaceli. pedido. perteneciente al monasterio pretenien cobrar al·legant que en la franquesa d’exaccions de Portaceli. rei de la Corona d’Aragó. ordena als jurats de Jaime II. cena. Contrariamente. que del lugar de Beniparrell. València 1308. 11. 182 . exercitu et cavalcata et redempcionibus eorundem. reg. sint et esse debeant franchi et liberi ex concessione nostra ab omni peyta. Contràriament. cum volumus privilegium nostrum predictum inviolabiliter observari. Valencia Jaume II. prout in privilegio nostro quod inde habent lacius continetur. REGESTA 1308. que pretendían cobrar alegando que en la reials concedida al lloc no s’esmentava explícitament el franqueza de exacciones reales concedida al lugar no se cabeçatge. quod cum homines loci sui vocati Beniparrell. servicio. subsidio. Vº idus marcii anno predicto (1308). asserentes dictam franchitatem non debere extendi ad dictum cabeçagium quia de cabeçagio in ipso privilegio specialis mencio non habetur. et ab omnibus aliis exaccionibus regalibus quod dici nominari vel cogitari possint. Datum Valencie. Verum. C. d’acord amb la mencionaba explícitamente el cabezaje.

DOCUMENT 13 183 .

. ordena al procurador del regne de València del prior de Portaceli. [sicu]t ceteri habitatores ipsius loci qui dictam fidelitatem sibi ut domino prestiterunt. malicis et diffugiis retroiectis. permissione et concessione felicis recordacionis domini Iacobi. et Iacobus Milan. a requerimiento de Portaceli. f. rey de la Corona de Aragón. de qua s[. 211v TRANSCRIPCIÓ Nobili procuratori regni Valencie vel eius locum tenenti et cetera. 142. a requeriment del prior Jaime II. ut intelleximus. regis Aragonum avi nostri. reg. septiembre. milite quondam. 211v ACA. com han fet la resta d’habitants del lloc. Maimó i Guillem Valencia que obligue a Jaume Milà. a prestar el jurament de y Guillem de Josa. setembre. a prestar el fidelitat al prior. Datum Valencie.. 30. Petrus Noguera. ad priorem domus Porte celi cartusiensis ordinis iure et titulo empcionis facte ab Arnaldo de Romaní. 184 . Cum locus de Beniparrell pertineat. València 1308. REGESTA 1308. Valencia Jaume II. com han hecho el resto de habitantes del lugar. Maymonus et Guillelmus de Josa. ordena al procurador del reino de que obligue Jaume Milà. et idcirco recurrerit ad nos suplicando sibi provideri de remedio opportuno eius suplicacione benigne admissa. C. Maimó de Josa. pridie kalendas octobri anno predicto [1308]. vobis dicimus et mandamus quatenus si est ita dictos Iacobus Milan et alios prenominatos ad prestandum fidelitatem et reverencia dicto priori tanquam seniori et cohercione debita prout de foro Valencie fuerit faciendum compellatis nisi causa racionabilis opponita fuerit que obsistat. Pere Noguera. 30. f. C. juramento de fidelidad al prior. 142. Pere Noguera. rei de la Corona d’Aragó. habitants de Beniparrell. reg. habitatores eiusdem loci recusent sine causa racionabili facere dicto priori [fi]delitatem.] opponita fuerit breviter cognoscatis eaque fine debito terminis. habitantes de Beniparrell. tanquam alodium franchum. ACA.

ex altera. C. i Jaume Galter. super quodam campo [situ]ato in termino ipsius loci fuit per vos lata sentencia que in rem transsisse dicitur iudicatam. Valencia Jaume II. C. f. vicinum dicti loci de Beniparell. prior de Portaceli. reg. Intelleximus per religiosum fratrem Iacobum de Alione. priorem domus de Portaceli. por cierto campo terme de Beniparrell. València 1311. 146. quare vobis dicimus et mandamus quatenus [. rei de la Corona d’Aragó. febrero. 28r ACA. 5. febrer. ordena al justícia de Jaime II.. et Iacobum Galterii. ex Iª parte. la causa entablada entre Jaume d’Alió. 5. per cert camp situat al y Jaume Galter. nonas febrerii [anno predicto] (1311). quod in causa que vertebatur inter ipsum priorem. DOCUMENT 14 REGESTA 1311.] ita dictam sentenciam exequcioni debite demandetis. reg. veí de Beniparrell.. 185 . Datum Valencie. ordena al justicia de Beniparrell que faça executar la sentència que ha dictat en Beniparrell que haga ejecutar la sentencia que ha dictado en la causa entaulada entre Jaume d’Alió. ACA. rey de la Corona de Aragón. situado en el término de Beniparrell. prior de Portaceli. vecino de Beniparrell. f. 146. maliciis et difugiis non admissis. 28r TRANSCRIPCIÓ Fideli suo iusticie de Beniparrell et cetera.

186 .

DOCUMENT 15 187 .

ordena al justícia de València. f. et Iacobuum Galterii. a qua possessione iusticie Valencie qui tunc erat dictum priorem indebite spoliavit eamque tradidit Iacobo supradicto. C. 188 . ACA. Nos enim super hiis nobis comitimus vices nostras. f. d’Alió. Exposuit coram nobis frater Iacobus de Alio. nonas febroarii anno Domini Mº CCCº Xº. 146. propter quod dictus prior nobis humiliter suplicavit ut super predictis dignaremur eidem de iuris remedio provideri. a petició de Jaume Jaime II. vicinum loci de Beniparrel. 5. super quodam campo situato in termino dicti loci de Beniparrel. REGESTA 1311. febrer. quod in causa que vertebatur inter ipsum priorem. Datum Valencie. y que ahora le ha sido devuelto a Beniparrell. maliciis et difugiis omnibus premissis. Valencia Jaume II. a petición de Jaume d’Alió. reg. Nosque supplicacione ipsa benigne admissa vobis dicimus et mandamus quatenus si est ita dictum priorem in possessionem dicti campi vedutatis nisi alia iusta causa opposita fuerit /que obsistat de qua si opponita fuerit cognoscatis simpliciter et de plano eamque pro ut de foro faciendum fuerit/ terminatis. 5. iusticie Valencie. febrero. prior de Portaceli. que entregue al mencionado prior el al terme de Beniparrell que l’anterior justícia de València li campo situado en el término de Beniparrell que el anterior havia espoliat indegudament i havia donat a Jaume Galter. justicia de Valencia había expoliado indebidamente y había i que ara ha estat retornat segons sentència del justícia de concedido a Jaume Galter. que lliure a l’esmentat prior el camp situat Jaume Bonmacip. ordena al justicia de Valencia. ex una parte. salutem et graciam. fuit lata sentencia per iusticiam dicti loci. prior de Portaceli. 30r TRANSCRIPCIÓ Iacobus et cetera. prior domus Sancte Marie de Portaceli. rei de la Corona d’Aragó. 30r ACA. ex altera. rey de la Corona de Aragón. 146. reg. fideli suo Iacobo Bonmacip. que sentencia in rem transisse dicitur iudicatam propter quod dictus iusticie induxi dictum priorem in possessionem campi supradicti. C. Jaume Bonmacip. través de una sentencia del justicia de Beniparrell. València 1311.

14. como procurador bisbe de València. los Santos de 1311 y la otra mitad en la Cuaresma de 1312. 2951 189 . núm. com a procurador del del obispo de Valencia. a pagar la mitat en Tots Sants de 1311 i l’altra 400 sueldos reales de Valencia. Valencia Bernat Ça-Nou. com a procurador del Bernat Ça-Nou. excepte la carn. venden a Ponç Llançol la part del delme del pa. mayo. 14. del aceite y el resto de productes. ciutadà de València. y Pere Dez-Pont. que correspon al bisbe i el capítol productos. a pagar la mitad en Todos mitat en la Quaresma de 1312. maig. que corresponde al obispo y el durant l’any 1311 a Beniparrell pel preu de 400 sous reials cabildo durante el año 1311 en Beniparrell por el precio de de València. como procurador capítol de la catedral de València. 2951 ACV. venen a Ponç Llançol del cabildo de la catedral de Valencia. de l’oli i de la resta de la parte del diezmo del pan. ciudadano de Valencia. DOCUMENT 16 REGESTA 1311. excepto la carne. Pergaminos. València 1311. del vi. i Pere Dez-Pont. núm. ACV. Pergamins. del vino.

et vobis pro ipsis dictos quadringentos solidos precii supradicti sine contradictu aliquo in bona pace. Valencie vicini. videlicet. Sig(signe notarial)num Iacobi Martini. civis Valencie et procurator reverendi patris domini fratris Raymundi. et vobis predictis procuratoribus contigerit aut missionem vel missiones ipsos vel vos faceret opportuit totum illud ipsis et vobis restituere et emendare promitto voluntati sue et vestre. et vestris a kalendis mensis ianuarii proxime transactis usque ad unum annum primum venturum partem decimam panis. promitto et convenio vobis quod in dictis terminis dabo et solvam dictis dominis episcopo et capitulo et suis. Iohannes Denia et Arnaldus de Terrachona. procuratori. Promittentes vobis bona fide quod nolentes seu contradicentes vobis solvere dictam partem decimam vel aliqui de ipsa diminuentes ad solvendum et restituendum vobis eam et illud distringemus et distringi faciemus per censuram ecclesiasticam. dictos dominos episcopum et capitulum et bona sua. vestra propria missione protestamur causa quod pro presenti vendicione nobis. suo et vestro solo sacramento quod ex nunc sicut ex tunc ipsis et vobis defero pro delato habeatur sine testibus et alia probacione. notarii publici Valencie. Testes huius rei sunt Matheus Cases. ut hactenus vendi est assuetum precio. Obligando ad hec vobis nomine procuratoris predictis et per vos. TRANSCRIPCIÓ Noverint universi quare nos. dictam vendicionem ad dictum tempus et ad dictum precium et sub formam predictam. et Petrus de Ponte. Super quibus omnibus credatur ipsis et vestribus. divina miseracione episcopi Valencie. procuratori. quadringentorum solidorum regalium Valencie. recipiens a vobis. dictis dominis episcopo et capitulo et suis. Ad hec autem ego. vini et omnium aliarum rerum excepta inde decima carnagii dicti dominis episcopo et capitulo predictum tempus pertinentem in Beniparrello. dictis procuratoribus et eorum dominorum episcopi et capituli. qui hoc concedimus et firmamus. ubique habita et habenda. mobilia et immobilia. nos et omnia bona nostra. procurator venerabilis capituli valentini. Sig(creu)num Bernardi de Nuce. die et anno prefixis. vendimus et concedimus vobis Poncio Lançol. sig(creu)num Petri de Ponte. dictus Poncius Lançol. XIIIIº madii anno Domini Mº CCCº XI. Bernardus de Nuce. sig(creu)num Poncii Lançol. tamen si a dictis terminis in antea pro predicto precio a nobis pectando et recuperando dampnum aliquod vel gravamine seu iniure dictis dominis episcopo et capitulo et suis. Quod est actum Valencie. ex certa sciencia auctoritate dictorum procuracionum qua fungimur in hac parte. nec nos nec bona nostra non intendimus in aliquo obligare. quos dictis dominis episcopo et capitulo et suis et vobis pro ipsis solvere teneamini medietatem in festo Omnium Sanctorum et alteram medietatem in festo carniprivii Quadragesime Domini proxime venturis. presenti et recipienti. 190 . qui hoc scribi fecit et clausit loco.

DOCUMENT 17 191 .

reg. les obligue a com indica el Fur de València. quod cum ipse emerit a prior et conventu domus de Portaceli ordinis cartuxensis locum vocatum Beniparrell. 148. C. a petición de Pere de Ripoll. agost. hacerlo como indica el Fuero de Valencia. C. 30. 192 . f. ACA. 30. rey de la Corona de Aragón. ordena al justicia de Valencia que si efectivament els hòmens de Beniparrell es neguen a que si efectivamente los hombres de Beniparrell se niegan prestar el jurament de fidelitat a l’esmentat Pere. 148. que ha comprat el lloc al monestir de Portaceli. quare ad supplicacionem pro parte dicti Petri de |f. f. 92v| Ripullo nobis factam vobis dicimus et mandamus quatenus si est ita homines predictos ad prestandum dictum sacramentum fidelitatis prefato Petro vel procuratori suo prout faciendum fuerit compellatis maliciis et diffugiis omnibus premissis. 92r-v ACA. rei de la Corona d’Aragó. REGESTA 1311. 92r-v TRANSCRIPCIÓ Fideli suo iusticie Valencie vel eius locum tenenti salutem et cetera. ordena al justícia de València Ripoll. Datum Barchinone IIIº kalendas septembri anno Domini Mº CCCº XIº. a petició de Pere de Jaime II. els obligue a fer-ho comprado el lugar al monasterio de Portaceli. que ha a prestar el juramento de fidelidad al dicho Pere. homines ipsius loci contra mandatum eis factum per priorem et conventum supradictos contradicunt prestare dicto Petro sacramentum fidelitatis ut tenentur iuxta forum. Barcelona 1311. reg. Intelleximus pro parte Petri de Ripullo. civis Valencie. ciutadà de València. agosto. ciudadano de Valencia. Barcelona Jaume II.

DOCUMENT 18 193 .

VIII idus aprilis. C. Mandantes universis officialibus nostris. ACA. anno Domini Mº CCCº terciodecimo. abril. ordena als notaris del Jaime II. 197r TRANSCRIPCIÓ Iacobus. presentibus et futuris. prior domus de Portaceli. C. situm in dicto regno ad dictam domum pertinentem. et quod vos super contractibus empcionum huiusmodi per eum factarum seu faciendarum non vultis recipere vel confitere publica instrumenta. et cetera. Barcelona Jaume II. cartusiensis ordinis. supplicacionem ipsa benigne admissa. proptereaque intendit emere redditus seu alia bona stabilia ad sustentacionem dicte domus de precio supradicto in terminis Burriane prout licitum est et permissum secundum forum Aragone ad quem locus ipse populatus existis. f. fidelibus nostris universis notariis in civitate et aliis locis regni Valencie constitutis ad quos presentes pervenerint salutem et graciam. f. ordena a los notarios regne de València que admeten i facen contractes de les del reino de Valencia que admitan y hagan contratos de las compres de rendes o béns immobles que vol fer el monestir compras de rentas o bienes inmuebles que quiere hacer el de Portaceli al terme de Borriana amb els diners obtinguts monasterio de Portaceli en el término de Borriana con el de la venda del lloc de Beniparrell . abril. rey de la Corona de Aragón. Datum Barchinone. Barcelona 1313. Cum autem idem prior supplicando petierit per nos sibi et dicte domui super hiis de opportuno remedio provideri. 194 . 6. ideo. quod ipse vendidit quondam locum vocatum Beniparrell. 151. reg. reg. 151. dinero obtenido de la venta del lugar de Beniparrell. quod predicta observet et faciat inviolabiliter observari ut superius continetur. vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus quatenus super contractu seu contractibus empcionum per prefactum priorem ad opus domus de Portaceli predicte factarum seu faciendarum in terminis predictis Burriane recipiatis et confitiatis publica instrumenta. Exponuit coram nobis religiosus frater Petrus de Bielsa. REGESTA 1313. 197r ACA. 6. rei de la Corona d’Aragó. Nos vero tenore presencium volumus et concedimus quod domus predicta habeat et habere possit id quod in dictis terminis Burriane emptum fuerit ad opus ipsius cum franchitate qua de foro habere debeant propterea ipsa bona.

DOCUMENT 19 195 .

146r ACA. f. cartusiensis ordinis. f. vobis et cuilibet vestris dicimus et mandamus quatenus super contractu seu contractibus empcionum per prefatum priorem aut alios priores successores suos ad opus domus de Portaceli predicte factarum seu faciendarum in terminis predictis Burriane et Ville regalis et de Almaçora recipiatis et confitiatis publica instrumenta. Barcelona Jaume II. prior domus de Portaceli. C. reg. ACA. reg. Mandantes universis officialibus nostris. 18. 146r TRANSCRIPCIÓ Iacobus. et cetera. quod predicta observent et faciant inviolabiliter observari ut superius continetur. C. real y Almassora. Datum Valencie. marzo. Vila- els diners obtinguts de la venda del lloc de Beniparrell. 196 . anno Domini millesimo CCCº XIIIº. Exposuit coram nobis religiosus frater Petrus de Bielssa. REGESTA 1314. 210. presentibus et futuris. Nos vero tenore presencium volumus et concedimus quod domus predicta habeat et habere possit id quod in dictis terminis Burriane. Vila-real i Almassora. rei de la Corona d’Aragó. fidelibus nostris universibus notariis in civitatis et aliis locis regni Valencie constitutis ad quos presentes pervenerint salutem et graciam. prout licitum est et permissum secundum forum Aragone ad quem loca ipsa populata existunt. Cum autem idem prior supplicando petierit per nos sibi et dicte domui super hiis de opportuno remedio provideri. proptereaque intendit emere redditus seu alia bona stabilia ad sustentacionem dicte domus de precio supradicto in termino Burriane et Ville regalis et de Almassora. supplicacionem ipsa benigne admissa. ideo. con el dinero obtenido de la venta del lugar de Beniparrell. amb monasterio de Portaceli en los términos de Borriana. rey de la Corona de Aragón. 18. 210. Ville regalis et de Almaçora emptum fuerit ad opus ipsius cum franquitate qua de foro habere debeant propterea ipsa bona. Barcelona 1314. situm in dicto regno ad dictam domum pertinentem. març. XVº kalendas aprilis. et quod vos super contractibus empcionum huiusmodi per eum factarum seu faciendarum non vultis recipere vel confitere publica instrumenta. ordena als notaris del Jaime II. quod ipse vendidit quendam locum vocatum Beniparrell. ordena a los notarios regne de València que admeten i facen contractes de les del reino de Valencia que admitan y hagan contratos de las compres de rendes o béns immobles que vol fer el monestir de compras de rentas o bienes inmuebles que quiere hacer el Portaceli als tèrmens de Borriana.

València 1316. DOCUMENT 20 REGESTA 1316. lo dit En Vidal. ciutadans de València. Valencia Vidal Sarthou. en nom de la dita procuració et sindicat[ur]a des de present protesta que no consent a la dita venda o compra del dit loch de Beniparrell en ap[ré]s com feita sia en perjudici de la Esgleya de València. requés que li sia feita carta pública a perdurable memòria de les dites coses et a conservació del dret de la dita Esgleya de València. e dels testimonis dejús escrits. como procurador sustituto de Domingo Salat –rector de l’església de Puçol i procurador i síndic del Salat –cura de la iglesia de Puçol y procurador y síndico bisbe i del capítol de la catedral de València–. realizada o en proceso de realizarse por parte de Andreu a Pere de Ripoll. realiza protestació per la compra del lloc de Beniparrell. a Pere de Ripoll. notari. cavaller. ACV. ciutadà de [Valè]nc[ia] o d’En Nicholau. 197 . En Vidal Sarthou. en lo nom que desús. anno Domini Mº CCCº sexto decimo. qui predictis interfuit et hoc scribi fecit. Pergamins. 10. lo loch de Beniparrell ab los térmens et pertinences d’aquell. caballero. VIº idus octobri. et in VIIª linea ubi dicitur ‘deien’. cum raso et emendato in tercia linea ubi dicitur ‘Nicholau’. constituït en presència del honrat N’Andreu Guillem Escrivà. en com lo dit Pere de Ripol (sic) o Nicholau no puxen lo dit loch de Beniparrell vendre a[xí] com lo venen. feta o en una protestación por la compra del lugar de Beniparrell. 10. procés de fer-se per part d’Andreu Guillem Escrivà. dix et sposà denant aquell que an·[a]udiència d’ell és novellament pervengut que·l dit N’Andreu Guillem ha comprat o entén a comprar d’En Pere de Ripoll. octubre. son fill. 6472 TRANSCRIPCIÓ Sàpien tots que en presència de mi. die et anno prefixis. ciudadano que perjudica els drets de l’Església de València. Quod est actum in dicto loco de Beniparrell. núm. com a procurador substitut de Domingo Vidal Sarthou. rector de la Esgleya de Puçol. de Valencia. realitza una del obispo y del cabildo de la catedral de Valencia–. notarii publici Valencie. Presens testimonis a açò apel·lats e pregats: En Guillem de Manresa et En Simó del Mas. per ço. núm. protestan que tot son dret sia salvu a la dita Esgleya et que aquell puxen demanar et haver en son loch et en son temps davant qui deien et així com deien. et cum supraponito in IXª linea ubi dicitur ‘haja’. o el seu fill Nicolau. Pergaminos. De les quals coses lo dit Vidal. ja Guillem Escrivá. procurador e síndich del honrat pare e senyor En Ramon. Sig(signe notarial)num Laurencii de Angelats. et clausit loco. 6472 ACV. cavaller. procurador subtituït d’En Domingo Salat. ans espressament hi contradex et met aquella en mala veu a tant com se pertayn et pertànyer pot al dret de la Esgleya desúsdita. octubre. E el dit N’Andreu Guillem demanà còpia de les dites coses per haver acort sobre açò e que la dita protestació no sia mesa en forma pública tro ell haja respost a açò. per la gràcia de Déu bisbe de València e del honrat capítol d’aquella Seu. o su hijo Nicolau. puesto que perjudica los derechos de la Iglesia de Valencia. ciutadà de València.

198 .

DOCUMENT 21

199

200

REGESTA

1330, gener, 27. València 1330, gener, 27. Valencia

Alfons el Benigne, rei de la Corona d’Aragó, ordena als Alfonso el Benigno, rey de la Corona de Aragón, ordena a
mesuradors, pesadors, lleuders, peatgers, guardians i los mesuradores, pesadores, lezderos, peajeros, guardianes
compradors dels drets mercantils corresponents que no y compradores de los derechos mercantiles correspondientes
demanen pes, mesuratge, lleuda, portatge, peatge, ribatge que no pidan peso, mesuraje, lezda, portaje, peaje, ribaje
ni altres drets similars, als hòmens del lloc de Beniparrell, ni otros derechos similares, a los hombres del lugar de
que és d’Andreu Guillem Escrivà, ja que són francs de tota Beniparrell, que es de Andreu Guillem Escrivá, puesto que
exacció segons un privilegi concedit pel seu pare, Jaume II. son francos de toda exacción según un privilegio concedido
por su padre, Jaime II.
ACA, C, reg. 480, f. 100v-101r
ACA, C, reg. 480, f. 100v-101r

TRANSCRIPCIÓ
Alfonsus et cetera, fidelibus nostris mensuratoribus, pesatoribus, leudariis, pedagiariis ac guardianis et emptoribus
predictorum iurium qui nunc sunt vel pro tempore fuerint et omnibus et singulis officialibus nostris. Ut intelleximus per dilectum
nostrum Andream Guillelmum Scribe quod cum homines sui loci vocati Beniparre (sic), siti in termino civitatis Valencie, sit et
esse debeant franchi et liberi ex concessione serenissimi principis dominis Iacobi, felicis memorie regis Aragone progenitoris
nostri, ab omni videlicet, peyta, questia, subsidio, pedido, cena, servicio, ademprivio, exercito et cavalcata et redempcionibus
eorundem, et ab omnibus aliis exaccionibus regalibus que nunc vel imposterum dici nominari vel cogitari possint, prout in
privilegio quod inde habent lacius continetur, vos vel aliquis vestrum contra tenorem franchitatis predictis compellitis seu
compellere [nimium?] homines dicti loci de Beniparrell ad dandum et solvendum nobis pensum, mensuraticum, leudam,
portaticum, pedagium, ribatgium et alia iura predictis consimilia et alias exacciones regales in dictorum Andree Guillelmi
et hominum loci ipsius periudicium et gravamine, asserentes dictam franchitatem non debere extendi ad dictum pensum,
mensuraticum, pedagium, leudam, portaticum, ribatgium et ad alia consimilia iuri vel exacciones regales quia de ipsis in ipso
privilegio specialis mencio non habetur verum [tamen?] nos dicto privilegio et quibusdam declaracionibus super eo factis per
dominum progenitorem nostrum in nostra cancellaria discursis et examinatis invenerimus iuxta concessionem dicti domini,
progenitoris nostri, predictos homines loci predicti ab omni exaccioni regali esse franchos et propterea ad contribucionem et
exaccionem predictorum iurium compelli non debeant distringi.
Ideo vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus quatenus, visis presentibus, |f. 101r| exigendis dictis penso,
mensuratico, leuda, portatico, pedagio, guidatico, ribatgio et aliis iuribus et exaccionibus regalibus eisdem consimilibus
a prefati habitatoribus dicti loci de Beniparrell, presentibus et futuris, penitus desistatis, cum velimus eisdem hominibus
privilegium dicti domini progenitoris nostri inviolabiliter observari. Nos enim partem ipsos homines in predictis solvem
contingentem in compoto nostro recipi volumus et admitti iuxta dicti privilegii domini progenitoris nostri continenciam et
tenorem. Mandantes insuper per presentem cartam nostram procuratori regni Valencie necnon baiulus generali eiusdem, et
iusticiis et aliis officialibus et subditis nostris, presentibus et futuris, quod hanc cartam nostram faciant inviolabiliter observari
prout superius continetur et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cuius rei testimonium
presentem cartam nostram feri iussimus sigillo nostro pendenti munitam.
Datum Valencie, VIº kalendas febrerii anno Domini millesimo CCCº vicesimo nono.
201

202 .

DOCUMENT 22 203 .

març. portatico. ribaje. C. habitantibus et habitaturis in eo. lezda. penso. lleuda. término se encuentra el lugar mencionado. cuius est dictus locus. decimis kalendas aprilis. que tenen els ciutadans de València. pes. ordena que Pedro el Ceremonioso. 227r TRANSCRIPCIÓ Petrus et cetera. mesuratge. sit in eiusdem civitatis termino constitutus. testimonien que están domiciliados allí. 23. f. Valencia Pere el Cerimoniós. autoriza autoritza Arnau Ça-Morera a fer cartes als seus habitants a Arnau Ça-Morera a realizar cartas a sus habitantes que que testimonien que hi estan domiciliats.?] prout civibus et habitatoribus civitatis iamdicte observare consueveritis teneamini et debetis. cui seu quibus cartis per dictum Arnaldum ut predicitur faciendis fidem huius ferit per nos et singulos vestrum indubiam percipimus adhiberi. f. presentibus et futuris. 865. fecerint cum omnibus bonis et rebus seu mercibus suis ab omni pedagio. universos et singulos cives sive vicinos civitate et termini Valencie.. marzo. pasaje y passatge i ribatge. exención de peaje. Cum progenitores nostri emfranquiverint ac franchos. franchitates. C. tinguen la mateixa y ciudadano de Valencia Arnau Ça-Morera. portaje. idcirco vobis et unicuique vestrum dicimus et districte percipiendo mandamus quatenus universitatibus et singularibus hominibus dicti loci de Beniparrell. scilicet. lezda. Además. el més lògic és que el dret referit siga el de «ribatge». A més a més. anno Domini Mº CCCº XXX octavo. rei de la Corona d’Aragó. mesuraje. mensuratico. dilectis et fidelibus universis et singulis officialibus nostris. reg. portatge.. vel loca tenentibus eorundem salutem et cetera. València 1339. passagio atque ribagio. ordena els habitants de Beniparrell.?]uss[. 865. rey de la Corona de Aragón. qui est dilecti consiliarii nostri Arnaldi de Moraria. reg. mare et aquas dulces. però. lugar que es de su consejero ciutadà de València Arnau Ça-Morera. REGESTA 1339.6 et locus de Beniparrell cum eius terminis. liberos et inmunes per terram. 6 Al document s’escriu erbagio. civis Valencie. 23. 227r ACA. libertates et inmunitates omnium predictorum servens in omnibus et pro omnia in[. dentro de cuyo dins del terme de la qual està el lloc esmentat. en consonància amb la resta de tributs mercantils. 204 . possit dictis hominibus suis et unicuque ipsorum cartam seu cartas testimoniales facere quod dictum locum inh[abi]tant vel domicilium ibi tenent. Volentes et demerentes quod dictus Arnaldus de Moraria. ACA. lloc que és del seu conseller i que los habitantes de Beniparrell. que tienen los ciudadanos de Valencia. Datum Valencie. tengan la misma exempció de peatge. peso.

Polop. per ço tenim per bé que nos trametats mantinent I o II homes del dit loch de la condició damuntdita ab los quals nos puxa parlar e tractar dels dits affers. ordena als justícies reials i als senyors dels llocs de la Corona de Aragón. Sedaví i la Vila-joiosa. Benissa. maig. Xàbia.. Fortaleny. d’Almassora (el bisbe de Tortosa). et cetera. reg. salut e dilecció. rei de la Corona El infante Pedro. 7 La missiva també va ser enviada als justícies de Borriana. Benicarló. f. Morvedre Meliana. d’Albalat dels Sorells (el mestre racional Berenguer de Codinachs). heredera de Jaume de Romaní. 1401. Massamagrell. Teulada. Bellreguard. com a tutor de l’hereva de Jaume de Romaní. d’Almussafes i la Vall d’Alfàndec (l’abat de Valldigna). ACA. del Romaní (Joan Fernández). como tutor de la pel seu lloc de Beniparrell. Riola. reg. 80v-81r TRANSCRIPCIÓ Infant En Pere. rey d’Aragó. Massanassa. en nom de Pere el Cerimoniós. Aielo i Silla (el mestre de Montesa). que li trameten un señores de los lugares valencianos costeros al mar o a un o dos hòmens de mar. d’Almenara (Alfons de Pròxida). de Corbera. que le envíen uno o dos hombres de mar. C. de Moncofa i Nules (Gilabert de Centelles). Callosa. 1401. Ròtova. Alboraia. de Sollana. d’Oliva i La Font d’En Carròs (Teresa. Palma. del Puig (la reina mare. 80v-81r ACA. a Guerau Ça-Font com a procurador als llocs de Gandia. de Puçol (el bisbe de Valèn- cia). Castelló de la Plana.)7 |f. Entre todos ellos de Montornés. de Pardines (Guillem Ça-Noguera). o que estén per tal de tractar sobre certs afers reials que s’han de acostumbrados a pescar. mayo. Com per alcuns affers tocants molt la honor del senyor rey vullam parlar e tractar ab alcuns homes dels lochs de la marítima qui sien experts e sabents en fet de mar. al amat e nostre En Johan Exeménez de Montornés o lochtinent o procurador seu en lo loch de Benicàcim. Vila-real. et cetera. València 1355. lago. d’Albalat de la Ribera (Pero Maça). de Cotes (Guerau Ça-Font). para tratar sobre ciertos asuntos despatxar en la mar. 29. dona de Francesc Carrós). en nombre de Pedro el Ceremonioso. de Pego (el vescomte de Cardona). f. por su lugar de Beniparrell. DOCUMENT 23 REGESTA 1355. Dada en València a XXIX dies de mayg. per tal com los dits affers tocants lo dit senyor rey se han a desembargar en mar. i als senyors de Benicàssim (Joan Ximénez de Montornés). i de Cullera. o que estiguen acostumats a pescar. Alfafar. Entre tots ells s’escriu a Joan Ximénez reales que se deben despachar en el mar. Trullars i Alcaissia (Antoni de Vilaragut). Beniuaquil. Benidorm i Finestrat. Matada. o usats e acostumats de pescar en l’Albufera. Dénia. Sueca. 29. d’Orpesa (Berenguer Dalmau com a tutor dels fills de Guillem Jàffer). de Peníscola. C. Alcossebre. de Catarroja (Berenguer Dalmau). e siam certs que en lo damuntdit loch ha homes de la dita condició. Polinyà (l’infant Ramon Berenguer). se escribe a Joan Ximénez de Montornés. ordena a los justicias reales y a los valencians costaners al mar o a un llac. de Benifaió (Ramon de Vilanova). e per lo molt. 80v| Al amat nostre En Johan Exeménez de Montornés.. de Canet d’En Berenguer (Arnau Joan). Elionor). 205 . en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor M CCC L V. Valencia L’infant Pere. (. tudor de la hereua d’En Jacme de Romaní o son lochtinent o procurador de Beniparrel. Similis fuerunt misse infrascriptis posito in ille qui diriguntur iusticis ‘dicimus et mandamus’. Vinaròs. Ifac i Altea (la comtessa de Terranova).

206 .

DOCUMENT 24 207 .

el sello y la l’autoritat de Pere el Cerimoniós.9 Petri. reg. Valencia Jaume Conesa. nomine quo supra. REGESTA 1358. eius uxorem.000 sueldos e incluye todas las edificaciones. cum turribus. ciutadà de Montornés –en nombre propio y como tutor de Elicsén–. al marge esquerre. et cetera. nostrique regni XXº IIIº. fortitudinibus. sigillum et decretum domini regis in quodam publico instrumento clauso per Bernardum Mensa. el segell i Jaume Conesa. afig el signe. com sembla es también empleado de forma frecuente para reforzar una afirmación. pertinences i. necnon cum iurisdiccione civili et criminali prout /predecessoribus/ predictorum supra proxime nominatorum in dominio dicti loci pertinebat. terris et iuribus et pertinenciis dictis nobilibus et Iohani. edificiis ibi constructis et decetero construendis. 7r ACA.000 sous i inclou totes les Pere Arrufat. de loco vocato Beniparrell pro libero et francho alodio. cuius quidem signi et decreti tenor talis est: Signum. ut in dicto instrumento confecto in dicta civitate die dominica intitulata Vº kalendas febrerii anno Domini Mº CCCº Lº VIIº predicta et alia lacius continentur. La venta se hace por edificacions. nomine proprio et ut tutorem et curatorem dicte Elicsendis. 20. omni debitorum onere et quarumlibet aliarum obligacionum expedito.81 civil y criminal de Beniparrell tal y como pertenecía a los predecesores de los mencionados señores. notarium publicum Valencie vendicionis facte de assensu et voluntate illustrissimorum dominorum Petri. C. pero en los documentos medievales emprat a bastament per a reforçar una afirmació. añade el signo. in dicto loco pertinentibus seu pertinere debentibus. al instrumento notarial hecho el 28 de enero de Mensa. La venda es fa per 28. rey de la Corona de a l’instrument notarial fet el 28 de gener de 1358 per Bernat Aragón. regine eius consortis. també. dins d’una oració positiva la partícula «necnon» que ací precedix el complement En rigor. así como por Joan Ximénez de propi i com a tutor d’Elicsén–. 9 «Signum». con el sentido de que és utilitzat en el present document. cuius vis. de la venda de Beniparrell en 1358 por Bernat Mensa. TRANSCRIPCIÓ In civitate Valencie XXº die febrerii anno a Nativitate Domini Mº CCCº Lº VIIIº fuerunt aposita signum. de la venta alou. qui hinc vendicioni de consilio et assensu nostro facte. legis. rei de la Corona d’Aragó. f. como parece que es utilizado en el presente documento. in civitatem Valencie die XXº febrerii anno a Nativitate Mº CCCº Lº VIIIº. a Pere Arrufat. secretario real. jurisdicció civil i criminal de Beniparrell tal com pertanyia tierras. 900. domibus. et Alionoris. així com per Joan Ximénez de Montornés –en nom Aragón y su mujer Elicsén. et ad maiorem corroboracionem premissorum sigillum nostrum huic instrumento iussimus appendendum. drets. la jurisdicción als predecessors dels esmentats senyors. 7r 8 8 En rigor.8 ACA. habitants. per nobiles Stephanum de Aragonia et Elicsendem. reg. et Iohanem Exemeniç de Monte Tornesio. et cum omnibus terminis. per nosque firmate et iurate ut superius continetur auctoritatem nostram impendimus pariter et decretum appositum hic de nostri mandato per fidelem secretarium nostrum Iacobum Conesa. pro precio XXVIIIº millia solidorum regalium Valencie. Dei gracia regis Aragone. realitzada amb el consentiment del mateix rei i la de Beniparrell en alodio. Dei gracia regis Aragone. 20. secretari reial. febrer. terres. València 1358. derechos. civi Valencie. 900. hominibus et feminis. C. f. notario de Valencia. en una oración positiva la partícula «necnon» que aquí precede el complemento «cum iurisdiccione civili et criminali» significa «i no». la 28. habitantes. autoridad de Pedro el Ceremonioso. nature seu condicionis ibi habitantibus et in futurum habitaturis. febrero. realizada con el consentimiento reina Elionor pels nobles Esteve d’Aragó i la seua dona del mismo rey y la reina Leonor por los nobles Esteban de Elicsén. quitio et inmuni. amb el sentit d’«així mateix». también. «así mismo». ciudadano de Valencia. 208 . a València. però en els documents medievals és «cum iurisdiccione civili et criminali» significa «y no». notari de València. Petro Arrufatum. pertenencias y.

DOCUMENT 25 209 .

notari. reg. Además. reg. atés que el Pedro el Ceremonioso. que ha estat concede potestad para recuperar el lugar de Beniparrell. rey de la Corona de Aragón. març. como su tutor y legítim en litigis. 900. vecino de Alzira. imposar o carregar censals. rei de la Corona d’Aragó. imponer o cargar censales. REGESTA 1358. causas y negocios. marzo. veí d’Alzira. notario. A més a més. Valencia Pere el Cerimoniós. dado que noble Esteve d’Aragó té dèsset anys i no pot dur les seues el noble Esteban de Aragón tiene diecisiete años y no puede causes per ser-ne menor de vint-i-cinc. València 1358. C. causes i negocis. per a vendre. béns o drets sobre así como también para vender. 3. alienat a causa dels deutes del dit noble. C. f. f. li concedix defensor legítimo en litigios. així com també que ha sido alienado a causa de las deudas de dicho noble. 31r-v 210 . nombra a Jusseu. 31r-v ACA. 3. nomena Vivet de llevar sus causas por ser menor de veinticinco. aquell lloc o altres béns i drets del mateix noble. bienes o derechos sobre aquel lugar u otros bienes y derechos del mismo noble. ACA. 900. com al seu tutor i defensor Vivet de Jusseu. le potestat per a recuperar el lloc de Beniparrell.

bonis et iuribus nobilis antedicti. imponere et onerare instrumentum vel instrumenta quecumque in premissis necessaria facere et cum effectu firmare sub illa forma. Concedentes vobis. quodque ipsas causas indeffensas non demitetis. anno a Nativitate Domini Mº CCCº Lº VIIIº. tam in agendo quam deffendendo. nostrique regni XXIIIº. ac vobis plenariam facultatem tribuentes sepedictum nobilem Stephanum et eius bona et iura in omnibus et singulis causis. merito confidentes. et pro aliis eciam negociis ipsius nobilis expediendis et agendis et dirigendis. idcirco volentes in ipsius negociis talem provisionem facere quod tranquilla serenitatem inferentur ac ab adlisis potenti deffensionis et auxilio fulciantur. modis. attendentes nobilem et dilectum nostrum Estephanum de Aragonie. Viveti de Jusseu. Dei gracia rex Aragone. procurabitis et in utilia dicto nobili et eius bonis evitabitis. et ut dictus nobilis qui in etate ut premittitur decem septem annorum constitutus est. vicini Algezire. quatenus provisionem nostram presentem observet et faciant ab aliis observari et non contraveniant quavis causa. et in suis negociis cum diligencia vos agatis ipsum in eisdem. notarium. quiquenon habet ad presens qui eum deffendat. dicto Viveto. questionibus et demandis. cum sit minor viginti quinque annorum propter deffectum etatis in iudicio sistere non valere nec per se ipsum posse ducere causas suas. et cetera. Ex pro luendo seu redimendo et recuperando ad opus nobilis ipsius loco predicto. viriliter deffendendo prout verus et legitimus curator facere pote et debet. 211 . Est tamen certum quod vos iurastis in nostra cancellaria ad sancta Dei quatuor evangelia quod causas seu questiones predictas et alia eciam omnia premissa legitis. ideo concedimus vobis dicto curatori ac vobis potestatem plenariam impertimur. Datum Valencie. Verum cum sint fidedigna relacionem percepimus locus de Beniparell qui esti dicti nobilis sit pignori traditus vel alias per debitis ipsius nobilis alienatus. Tenore presentis vos sibi in curatorem damus et assignamus ad universas et singulas causas seu lices dictum nobilem seu eius iuris et bona tangentes quomvis modo. dictum curatorem. habeat deffensorem legitimum in suis lictibus sive causis. et quecumque alia carta predicta et alia ex eis dependencia vel emergencia facere et libere exercere que debite et legitime predictorum expedicioni necessaria fuerint vel eciam opportuna et sine quibus predicta non possent legitime conservari. in et super predictis omnibus et singulis ex eis in iudicio et extra actum et procuratum fuerit plenam obtinere roboris firmitatem. Eapropter de fide et legalitate ac industria vestri fidelis nostri. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis feri iussimus nostro sigillo appendicio comunitam. 31v| eciam si talia essent que mandatu exigerent speciales. tercia die febroarii. motis et movendis in iudicio et extra iudicium deffendatis. censualia et alia bona et iura quecumque vendere. possitis super ipso loco et super aliis eciam quibusvis locis. TRANSCRIPCIÓ Nos Petrus. securitatibus et cautelis quibus vobis videbitur peragendum. qui in etate decem septem annorum constitutus existit. Mandantes gubernatori et aliis universis et singulis officialibus regiis nostris vel eorum locatenentibus. condicionibus. Nos enim decernimus cum presenti quicquid per vos. presentibus et futuris. |f.

212 .

DOCUMENT 26 213 .

Diversos. Pergamins. batle. ACA. de derechos señoriales se continuarían pagando como hasta entonces. senyora de Beniparrell. dándolo de su producción de la huerta. Carpeta 9. La resta de drets senyorials es continuarien pagant cultivadas. en las tierras francas. Martí Canals i Pere Ivorra. a les terres franques. Guillem Teulada. Los firmantes. Traslado notarial realizado el 13 de novembre de 1419. baile. Jaume Mas. donant-lo de la seua producció de –la mitad en trigo y la otra mitad en avena– que si estuviesen l’horta. a petició dels Elicsén de Romaní. en fanecades properes als senials que censen a tant per fanecada. REGESTA 1387. Guillem Mas. tot escurant i persolant les séquies i els braçals. 214 . Carpeta 9. 6 ACA. Pergaminos. y en otras tierras que pagan censo según signants. 12. señora de Beniparrell. El resto com fins aleshores. a algunes término. febrer. a petición de los prohòmens del mateix lloc. Antoni Tortosa. Bartomeu de Cervés. Bernat Jaume Tortosa. Pere de Cremades. Bartomeu Canals. vídues Marieta. Pelegrina y Francesca Jaume Mas–. justícia. núm. jurats. Diversos. jurados. febrero. accede a bajar a la octava part dels fruits la renda cobrada a totes les terres del parte de los frutos la renta cobrada en todas las tierras del terme. Guillem Mas. 12. excepto en el carrascal. limpiando y apisonando el futur estos canals s’haurien de mantindre en bon estat sota las acequias y los brazales. Els por hanegada. Bernat Muntaner. Bartomeu de Cervés. núm. 6 10 10 Trasllat notarial fet el 13 de novembre de 1419. Legajo F 1. Bartomeu Martí i les Muntaner. accedix a baixar a la huitena prohombres del mismo lugar. y si alguien dejaba de cultivar las tierras de secano de cereal –la mitat en blat i l’altra mitat en civada– que si mencionadas debería satisfacer la misma cantidad de cereal estigueren conreades. Valencia10 Elicsén de Romaní. Martí Canals y Pere Ivorra. justicia. Sástago. forma antigua. Sástago. Jaume Mas. En un año a partir de San Juan de 1387. Antoni Tortosa. excepte al carrascar. En el futuro estos canales se la vigilància del batle. algunas hanegadas cercanas a las cenias que censan a tanto i a altres terres que paguen cens segons forma antiga. Pelegrina i Francesca –mare de l’esmentat Bartomeu Martí y las viudas Marieta. Pere de Cremades. i si algú deixava de cultivar les terres tendrían que mantener en buen estado bajo la vigilancia del de secà esmentades hauria de satisfer la mateixa quantitat baile. Bartomeu Canals. Guillem Teulada. València10 1387. Jaume Tortosa. es comprometen a posar en conreu totes les –madre del mencionado Jaume Mas–. se comprometen a terres del terme en el termini d’un any a partir de Sant Joan poner en cultivo todas las tierras del término en el plazo de de 1387. Lligall F 1.

e lo dit Jacme Mas de voler e exprés consentiment del curador seu. En Guillem Mas e·ls dits noms. e encara en los dits prohòmens [e] vassalls. N’Anthoni Tortosa. senyora del dit loch de Beniparrell. En Guillem Mas. de una part.. e lo dit Jacme Mas. En Pere Hivorra. En Martí Canals. els plau que el batle del dit loch face fer et complir totes les dites coses a messió lur. non viciato nec cancellato nec in aliqua sui parte suspecto. ço és. sed prorsus omni vicio et suspicione carente. e En Berthomeu Martí. N’Anthoni Tortosa.. «Capítols fets entre la noble dona Na Elicsén de Romaní. de la part altra.. per profit e utilitat dels dits hòmens |l. muller del noble N’Eximén Pérez d’Arenós. la dona Na Marieta. les terres franques e alcunes fanecades prop los cenials. La senyora. la dona Na Pelegrina.. En Pere Cremades. En Jacme Tortosa. c[uius] tenor talis est: Pateat universis et singulis presentem paginam inspecturis quod anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo octogesimo septimo. que totes les terres del dit loch (exceptat lo carrascal. muller quòndam d’En Lorenç Mas. 10| e perçò que tot lo terme sie laurat e panifficat atorgue e fa la gràcia als dits prohòmens per ells demanada. En Guillem Teulada. En Jacme Tortosa. E los dessús dits Berthomeu de Cervés. batle. En Berthomeu Canals. jurats en l’any present.. En tal manera e condició que los dits prohòmens sien tenguts laurar e panifficar tot lo dit terme acabadament. los capítols inffrasegüents.. muller del noble N’Eximén Péreç d’Arenós. die martis qua computabatur duodecimis mensis febroarii in civitate Valencia: Com sobre les rendes. los quals termes aconseguits e les dites terres laurades e panifficades la dita senyora haje a reebre et reeba la huytena part de totos (sic) los fruyts e esplets que Déus darà en totes les dites terres segons dessús és dit e ací serà declarat. ço és. fills e hereus d’En Lorenç Mas. En Guillem Teulada. en son nom propri e axí com a curador d’En Jacme Mas. segons axí com ans de la present era. que si s’esdevendrà que alcuns cessen laurar e sembrar les terres baves o partida de aquelles tro en la meytat de ço que cascun hi ha cascun any. senyora del loch de Beniparrell. Bevenguda e Isabel.. En Pere Cremades.. muller quòndam d’En Berthomeu de la Mata.] per la dita noble dona Elichsén de Romaní e los dessús dits prohòmens. drets e sdeveniments pertanyents a senyor en e sobre lo loch de Beniparrell e terme de aquell fos haüt tracte e parlament entre la noble dona Na Elicsén de Romaní. que en tal cas aquell qui cessarà lo dit laurar e sembrar haje a donar cascun any a part de senyor de ço que haurà sembrat e cullit en la millor orta aytant blat com haurie cullit en la marjal si sembrat ho hagués. ço és. batle del dit loch.. cascun tot ço del seu d’ací a la festa de Sent Johan del mes de juny primer vinent e de la dita festa en un anyn (sic) aprés següent. los prohòmens de Beniparrell suppliquen e preguen la senyora que com en lo terme del dit loch hajen moltes possessions e les demés hermes e malmenades. cavaller. atenent que en lo dit terme ha moltes terres ermes e marjals segons damunt és dit. En Pere Hivorra. la dona Na Marieta. muller quòndam d’En 215 . En Berthomeu Canals. En Bernat Muntaner. . E la dita senyora [r]eté [. e d’allí avant peretnalment tinguen aquelles en lur condret a coneguda del batle. e En Berthomeu de Cervés. muller quòndam d’En Guillem Aguiló. de voluntat del dit curador seu. jurats. En Bernat Muntaner. justícia. de les quals ni ells ne la dita senyora no han ne poden haver alcun profit o fruyts o[. e los prohòmens [del dit] loch sobre lo baxament de la renda de les terres». les quals coses e cascuna de aqueles sinó feyen ells volén. ço és. Primerament..] fer alguna gràcia de baxar la renda acostumada reebre en lo dit loch. situat en la orta de València. la meytat forment e la meytat civada e no pus. ordenats e fermats [. En Martí Canals. ço és. Axí entés e promés per los dits prohòmens que totes les céquies e braçals del dit terme sien per ells escurades e persolades de continent dins lo dit temps o abans. TRANSCRIPCIÓ Hoc est translatum in civitate Valencie fideliter factum tercia decima die mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimonono sumptum a quodam publico instrumento. la dona Na Francescha. vehins e habitadors del sobredit loch.] pl[. perquè foren atorgats. una fanecada per cénia per[ço que]·ls [sens]a e altres [ter]res [que?] fan ce[n]s segons forma antiga) sien tornades a la huytena part de fruits e esplets de tot ço que en les terres del dit terme Déus hi darà. justícia.] si tots los drets a ella pertanyents en lo dit loch e terme de aquell.

Constat de rasis et correctis in primo linea ubi videtur ‘sumptum a /quodam/’. En testimoni de les quals coses totes e sengles dessús dites la dessús dita noble dona et los dits prohòmens requeriren concorditer esset facta carta publica |l.. muller del dit En Lorenç Mas. auctoritate regia notario publici Valencie... Que acta fuerunt loco. 30| die et anno premissis. aprovaren. muller quòndam d’En Berthomeu de la Mata.?]endre. complirien.... s[e](creu)nyal de la dona Na Marieta. Enim predictis interfui eacque scripsi et clausi absque firmamento dicte Pelegrine.. Berthomeu de la Mata... . Emperò lo dit En Guillem Mas dix que protestave e protestà que per rahó de la ferma dessús per ell en lo nom de curador feta alcun dan o prejuhí a ell ne als béns seus no esdevingue e s’e[. jurats. s[e](creu) nyal d’En Pere Hivorra. Francisci Cavaller. qui loco discretorum Anthoni de Pratis. . Ideo puncta in signo eius [. . e en bona fe convingueren a la dita noble dona que ells e los seus servarien. Anthoni Iohannis. . Alffonso Petri. muller quòndam d’En Guillem Aguiló.. per ell e los seus. 216 . s[e](creu)nyal d’En Berthomeu Martí. axí ja en lo dia de la confecció de la sobredita carta hagués ferma en son nom propri en la ciutat de València. justícia. notari dejús scrit. axí com a pública persona stipulant e reebent en loch. s[e](creu)nyal d’En Pere Cremades. En Berthomeu Canals. batle. mi.. E a la ferma dels dessús dits En Pere Cremades. En Jacme Tortosa. notari de la dita ciutat. nom e veu de tots aquells de qui·s pertany o pertànyer pora en esdevenidor. Presents testimonis foren a les dites coses appel·lats e pregats los discrets En Bernat [Ma. e En Berthomeu Martí. que totes e sengles coses dessús dites loaren. atorgaren e fermaren. habitadors de València. per ells e per lurs successors. En Martí Canals...] non apposui loco. N’Anthoni Tortosa. respondrien. En Bernat Muntaner.. emperò mi.. 20| ad memoriam in futurum de sic gestis habendam. s[e] (creu)nyal del dit Jacme Mas.] los dessús dits En Bernat [Ma. e la dona Na Marieta.] prefatus originali publico instrumento hinc translatus auctoritatem suam prestitit et decretum Sig(signe notarial)num mei. En Pere Barrera... E per aquelles atendre e complir cascú per si e per los seus successors obligaren tots sos béns mobles e seents haüts e per haver.. s[e](creu)nyal d’En Guillem Mas e·ls dits noms.. stipulant segons dessús. atendrien...?].?] mandato scripsi et apposui.. [se(creu)ny]al de la dona Na Francescha. specifficades. s[e](creu)nyal d’En Berthomeu Cervés.. S[e](creu)nyal de la noble dona Na Elicsén de Romaní..] iusticie civilis Valencie [. Foren testimonis N’Andreu Móra e En Jacme López.. divendres a trentahú dia del mes de maig del dit any. . s[e](creu)nyal d’En Berthomeu Canals. die et anno in prima linea contentis. . ço és.. [. la dona Na Francescha. justícia. En Pere Barrera. Sig(signe notarial)num mei. . jurats. muller quòndam d’En Berthomeu de la Mata.. . ans aquells tots temps sien salves e il·leses en totes coses e per totes. atorgaren e fermaren en lo loch de Beniparrell en absència de la dita noble dona. declarades. qui fermaren en lo dit loch de Beniparrell e tots los béns seus obligaren en absència de la dita noble dona Na Elicsén de Romaní.. Et in presente clausura ubi demostratur a quodam [.. la dona Na Pelegrina.] de signo [. En Pere Hivorra. S[ig](creu)num [. in hoc translatum auctoritatem [...]eate firma [.. s[e](creu)nyal d’En Jacme Tortosa. . .. /emperò/ notari dejús scrit. |l. e En Francesch Escolà.. muller quòndam d’En Guillem Aguiló... satisffarien e integrarien a aquella dita noble dona e als seus totes e sengles coses que dessús són dites. die et anno premissis.. s[e](creu)nyal d’En Anthoni Tortosa. . prevere.. muller quòndam d’En Lorenç Mas..si. paccionades e compreses en e per la forma declarada superius. on que fossen.. . la qual ferma feren dimarts que era comptat nona die mensis aprilis del any de la Nativitat del Nostre Senyor mil CCC vuytanta set dessús dit. s[e](creu)nyal d’En Bernat Muntaner.... et in XIII ubi legitur ‘marjal’ et cum supraposito in XXVIII ubi liquet ‘emperò’. aprovaren.. que non firmavit.si..].. Raimundi Salat. Sig(signe notarial)num mei. auctoritate regia notarii publici Valencie ac per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum.. del dit loch. ..?] dominorum et scribarum curie civilis Valencie.. retengudes. En Guillem Mas en lo dit nom de curador. reebents e acceptants de la dessús dita noble dona Na Elicsén de Romaní la dessús dita gràcia e tornament de huytena part e altres coses dessús dites prometeren cascun per si. E a la ferma dels dits Na Francescha. totes [..]. e En Berthomeu Martí.. qui totes e sengles coses dessús dites loaren. s[e](creu)nyal de la dona Na Pelegrina.. muller quòndam d’En Lorenç Mas. pagarien.. raonades. qui presens transumptum a suo originali instrumento abstrahi et scribi feci et cum eodem comprobatum legittime clausi loco. regia auctoritate notarii publici Valencie. . e En Pascual Soriano. s[e](creu)nyal d’En Martí Canals. s[e](creu)nyal d’En Guillem Teulada.

Joan Canyamàs. L’hereu. En cas que Manfré sus primogénitos masculinos no religiosos. casar huérfanas y doncellas empobrecidas del pare o la mare i un altre per part del marit. año 1658. con la prohibición morira abans que Elicsén es declara l’ordre de successió total de alienarlos. el germà de Manfré que Elicsén se declara el orden de sucesión para heredar: –Arnau Escrivà–. mano 30. es declara la constitució d’una causa pia per el símbolo heráldico cuartelado de ambos en sus armas a redimir captius. en serà usufructuària vitalícia. se declara la constitución de una causa pía para València i els dos parents més íntegres d’Elicsén. administrada por el obispo abans que Gueraldona de Romaní o els altres hereus instituïts de Valencia y los dos parientes más íntegros de Elicsén. i vincula tots els béns de la de Romaní instituye como heredero a su primo hermano. 217 . Justicia Civil. En cas que cap dels instituïts obligación de tomar el apellido ‘Romaní de Arenós’ y adoptar puga heretar. y vincula todos los bienes de su herencia a amb la prohibició total d’alienar-los. Manfré Escrivà. El document Fecha del testamento de Elicsén de Romaní. diciembre. el primogènit del germà de Manfré. si el vitalicia. El docu- parcialment transcrit és una còpia d’un trasllat notarial fet el 6 de juliol de 1563 continguda mento parcialmente transcrito es una copia de un traslado notarial realizado el 6 de julio al Llibre de Manaments i Empars del justícia civil de València de l’any 1658. publicat el 9 de juliol de 1404. tía de Elicsén y madre de Manfré. 16. si el marido de Elicsén. seua herència als seus primogènits masculins no religiosos. Gueraldona de Romaní. realizado en Alberic el 16 de diciembre de 1398 juliol de 1404. però. Finalmente. En caso de que Manfré muriera antes per a heretar: el primogènit de Manfré. uno accedisquen a l’ús i la propietat de l’herència. un per part redimir cautivos. Manaments i Empars. tindrà l’obligació de prendre el cognom vasallos. tendrá la a les seues armes i segell. Eximén Pérez d’Arenós. antes de que Gueraldona de Romaní o los otros usufructuari vitalici de l’herència i li deixa 20. Joan Castellà. usufructuario vitalicio de la herencia y le ARV. En caso de que ninguno de los instituidos pueda i mantindre pobres vergonyants. Llibre deja 20. el primogénito del hermano de Manfré. de Romaní declara el seu marit. Elicsén de Romaní hi instituïx com a hereu al y publicado el 9 de julio de 1404. publicado el 9 de julio de 1404. Elicsén por parte del padre o la madre y otro por parte del marido. mà 30. Cañamás. Mandatos y Amparos. de 1563 contenida en el Libro de mandatos y amparos del justicia civil de Valencia del año 1658.000 sueldos en propiedad.000 sous en herederos instituidos accedan al uso y la propiedad de la propietat.000 marit d’Elicsén. Justícia Civil. Finalment. 1r-6v 11 11 Data del testament d’Elicsén de Romaní. Jaume Llançol i Berenguer Vives de Escrivà–. Abans que hereten. f. Libro 3º. desembre. En dicha cláusula Elicsén seu cosí germà. Eximén Pérez ‘Romaní d’Arenós’ i adoptar el senyal quarterat d’ambdós d’Arenós lo ahija como ambos habían acordado. any 1658. 1r-6v ARV. Sin embargo. Joan el primogénito de Manfré. maridar òrfenes i donzelles empobrides y sello. Manfré Escrivá. Jaume Llançol y Berenguer Vives de tia d’Elicsén i mare de Manfré.000 sous anuals Romaní. Elicsén de Romaní declara a su marido. Eximén Pérez d’Arenós. Alberic11 Còpia registrada pel justícia civil de València d’un trasllat Copia registrada por el justicia civil de Valencia de un notarial de la clàusula del testament d’Elicsén de Romaní. el hermano de Manfré –Arnau Llançol. administrada pel bisbe de heredar. y mantener pobres vergonzantes. 3r. será usufructuaria i deixar-li el regiment dels llocs de vassalls. antes de que hereden Gueraldona de amb l’obligació de pagar al dit Manfré 6. Llançol. El heredero. Joan Castellà. traslado notarial de la cláusula del testamento de Elicsén fet a Alberic el 16 de desembre de 1398 i publicat el 9 de de Romaní. con la obligación de pagar al dicho Manfré 6. herencia. Alberic11 1398. Eximén Pérez d’Arenós l’afilla com ambdós sueldos anuales y dejarle el gobierno de los lugares de havien acordat. 16. f. DOCUMENT 27 REGESTA 1398.

de orde |f. així lo sustituhit com lo substitut.] conseguir en nostres béns per qualsevol causa. sustituhim e fem hereu universal nostre per dret de sustitució.. fill del honrat quòndam mosén Berenguer Llansol.]us vici seu suspicione carente. volent usar del benefici del fur... és intenció nostra e així ho volem que aquell que serà hereu nostre. drets e av[er]s e cosses nostres. Emperò. substituhim aquell llavors hereu. a nós hereu substituhim lo honrat Joan Llansol. cosingermà e marmessor nostre desús dit. que sien [e] seran a nós pertanyents y pertànyer devents o podents heu que sien y seran ara o en esdevenidor. de millor enteniment e a dret de sos membres e enteniment. 2r| de religió. 1v| per discretum Petrum Basella.] que. . e fallira e finara quant que quant sens fills mascles legítims e naturals e de llegítim matrimoni e de carnal còpula procreats a ell sobrevivents. E si lo dit En Arnau Escrivà defallira ans que pervingués a ell la dita herència e havia fill mascle de el·legítim [o?] de llegítim matrimoni procreats. lo honrat En Manfré Escrivà. substituhim a aquell que nostre hereu serà lo qual llavós.. E si lo dit En Joan Castellà defallira en manera damunt dita. emperò. substituhim a ell o aquell que hereu nostre serà defallint en la dita forma. neboda nostra. quondam uxoris nobilis Eximeni Péres de Arenós. sub die decimo sexto mensis decembris anni millesimi trecentesimi nonagesimi octavi. E si aquell dit En Manfré Scrivà o lo fill de aquell que serà nostre hereu per ventura defallira et cetera [e que?] no serà nostre hereu. y que no sia prevere ni en orde de religió. a post dicte testatricis mortem per eundem notario publicato sub die nono menses iulii anni millesimi quadrigentesimi quarti in suam publicam formam redacto non viciato nec cancellato neque in aliqua eius parte suspecto sed omni [. señor del castell e vall de Vilalonga. cuius quidem clausule tenor sequitur et est talis: Pagades e cumplides e sengles lexes desusdites. mobles. semblantment cosingermà nostre. hereu nostre propri e universal per dret de sustitució. e si per ventura aquell defallira ans que nós sustituhim e fem hereu en la forma damunt dita lo fill mascle major de aquells dels fills mascles del dit En Manfré que serà pus abte e de mellor intenció y no serà prevere. o per aquella mellor manera que mills fer se puxa. substituhim universal lo honrat En Arnau Scrivà. et seu alias ultimo testamento dicti Elicsendi de Romaní. cosí nostre.. són. fill del honrat mosén Andreu Castellà e de la honrada dona Na Saura Eximénes de Lomberri. segons fur [. no puixa haver ne conseguir en nostres béns sinó tansolament un florí de or de Aragó lo qual li lexam pertot e qualsevol dret que pogués [. receptum |f. germà del dit Manfré. 218 .. a nós instituhim hereu lo honrat En Jaume Llansol. 2v| matrimoni procreats quantquequant.. si lo dit En Manfré o fill seu que serà nostre hereu defallira en la forma desús dita. hereu instituhim lo honrat En Joan Castellà. TRANSCRIPCIÓ Hoc est translatum bene et fideliter factum Valencie sub die sexto mensis iulii anno a Nativitate Domini millesimo quingentessimo sexagesimo quinto sumptum fideliter atque bene clausula universalis herencie nobilis dompne Elicsendii de Romaní. e axí lo volem y declaram. En axí.. substituhim aquell. cosí nostre. manera e rahó.. exigint nostre testament prout segons qui desús és ordenat en tots los altres béns. E si lo dit En Arnau e fill de aquell que serà nostre hereu defallira. sehents e semovents. quondam domini loci de Alberich. E defallint aquell en la forma damunt declarada. no contrastant que sia menor. sustituhim aquell fill del dit En Arnau. e seus fills mascles llegítims y naturals y de llegítim |f.. quondam notarium. instituhim lo honrat Berenguer Vives de Canyamás. que major serà e pus apte e no serà prevere ne en orde de religió. E si aquell en la dita forma defallira substituhim a aquell llavors. totes aquelles persones e[.] aprés obte de aquell o en la vida haja e sia tengut donar e lexar la dita heretat al mellor fill mascle que haurà aprés obte.

dret o costum e constitució. no contrastant qualsevol fur. 219 . que fes nomenar e los nomenar (sic) ‘Romaní de Arenós’. dret.. com per qualsevol altres casos o necessitats. encara que esdevén que algú o alguns tots aquells casos o necessitats en los quals o en les quals per dret o per fur se pot e puixa trencar o desfer vincle en tot o en part.. no res meny aquell desús instituhit e substituhits. de trebel·lianica e de altre qualsevol dret que dir e nomenar se puxa e pertanyga e puxa pertànyer. com no havíem fills los quals la sua heretat e nostra poguessen possehir e nós aquelles lexar o haver cascú de nostre cognom. irrit e va. la dita herència e aquella pervinga als altres sustituts per orde ab les dites condicions e ordinacions segons desús és contengut.. privilegi. als quals renunciam y volem que no ha fer loch ans cas en aquells casos e afers... empeñorament. presents e sdevenidors. ans de dret o de feyt sia e romanga de si null. deducció e retenció de llegítima. a constrast de sa promissió. vasalls e béns de la dita nostra heretat haja e tinga lo dit En Manfré Escrivà. ara per ladonchs li deixam lo usufruit e tenor dels béns de la nostra dita heretat universal a la dita madona Geraldona. en axí que dels fruits. de tota la vida de aquells dels béns del dit usufruit sis mília sous. e per ço que lo seu e nostre nom e cognom no romangués en oblit.. e fer e portar les sues e nostres armes e señals. Emperò és nostre desich e nostra intenció e així ho volem y manam expresament que la dita heretat nostra universal tots temps sia e [v]aja [e pas?] una e éntrega..] de tota la vida de aquella. diminució. per ço que aquella no sie disminuhida segons que dit és. hereu nostre. 3r| de mà y poder del dit En Manfré Escrivà. declaram que qualsevol instituhits [e] substituhit al qual la dita nostra heretat pervindrà sia tengut e haja a pendre [e] haver lo nostre sobrenom e lo sobrenom del dit noble marit nostre. sia tengut entre vius o en darrera voluntat dar e lexar tota |f. ço és. ço és. [Ans] declara[m] que quant s[. rendes y emoluments dels dits béns ella de vida sua tansolament fasa e fer puxa a totes les voluntats sens tot retiment de compte salva sa proprietat al hereu.]n més avant introduhir y vedar als instituhit y substituhits e successors llurs en dita heretat e a cascú de aquells dita venda. lo qual ly lex ans per tots y qualsevols drets que pertànyer-los pogués.. obligació e qualsevol alienació de la propietat en tot o en qualsevol part o partícula dels béns de la dita nostra heretat. e en altra manera |f. 4r| a nostra guisa e voler volent que així sia e es complixca com dit és. mare de aquell eha (sic) n[. cas. Emperò dehim que com moltes e diverses vegades lo dit noble marit nostre. E no [. en cas rahonat-nos entre nós. sinó tansolament cascú d’aquells un florí d’or de Aragó. puxa o dega per son fur. així com si fet no fos. e en pocessió (sic) serà e ser deurà |f. E així sia enseguint en sos decendents de aquell e a cascun de aquells. com no entenam ne vullam que de la proprietat de la dita heretat sien mandades ne venuts. declarants l’aytal és nostra intenció e ací ho volem que los regiments dels llochs. fonch per aquell a nós dit e promés que ell se afillaria el afillat d’a[. hereu nostre. 4v| per què nós. divisió. en així que lo dit En Manfré Escrivà primer e principal hereu nostre. puix la divina providència així ho havia fet y ordenat per salut segons entenem y crehem de la sua e nostra ànimes. E si de feyt lo contrari era o serà fet volem e ordinam que no haja alguna valor e fermetat.] nostra heretat universal e proprietat. havent dos o més fills o altres decendents mascles.] e paga de captivitat.] ha[. sens alguna diminució o divisió. |f. encara que fos per fills mandar o de [.. y així mateix volem y manam que aquella sia tenguda donar cascun any al dit En Manfré Escrivà. cas nós que nostra voluntat és poder fer absolutament per lo fur damunt al·legat. constitució e costum presents y esdevenidors. e la dita tia nostra e mare de aquell solament haje los dits usufruits ella pagant cascun any al dit En Manfré los dits sis mília sous. e nos complaguessen. donació. tota detracció.. hereus o descendents que lo contrafera o fera alguna pèrdua.] perdrie e dels seus béns heretaria aquell e quals nós faríem hereu y que aquell hagués a pendre lo cognom del dit noble e lo nostre. 3v| la dita heretat éntrega o sens alguna diminució al fill o altre decendent major en edat si serà apte e convenient e de bon enteniment segons damunt és dit..

exceptat la dels dits sobrenom y señal de Arenós. sien tenguts retre conte e rahó de la dita administració de les rendes y emoluments dels béns de la dita nostra heretat a dites bones e honorables persones de bona fama. volem y ordenam que tots los béns de la dita nostra herència mogue[n] a mà e poder del reverent pare en Christo señor bisbe de València que per temps serà e dos parents puix propinchs.. E de açò e de la manera de la dita destribució fahedora honestament e justa tota afecció a part postada davant càrrechs al dit señor bisbe e dos dels parents.. de la dita integritat e unitat. 6r| ne distribució de les dites rendes e emoluments de aquelles. lo que serà de mellor fama e concensia.. així com és mobles. señal e altres damunt escrites.. o persona eclesiàstica o seglar. ans si de feyt la havia haüda.. e a pobres vergoñants majorment de estament venguts a pobres. que perda aquella e que torne e pervinga éntregament als altres substituhits per orde sots aquelles mateixes conicions. Declaram |f.] les dites coses e ordinacions en la dita heretat posades. may en algun cas o en alguna altra manera lo dit señor bisbe o vicari o official seu o altre señor official.] axí com si cascú de aquelles defallira o era defallit per son orde desús contengut. vida e condició. lo hu nostre de part de pare si ne haurà.. honesta distribuhidora en los dits actes o en altres [. vendrà o serà que no haja la dita heretat. E los dits bisbe e nostre parent del dit noble marit nostre [que] segons damunt dit [és] perpètuament tinguen los béns e la dita nostra |f. S[.]eses sens alguna més cla[.. puixen ésser [. nom e sobrenom. e no en alguns altres actes sinó en aquest[s] prop declarats tansolament.. ço és. ans haja aquella complidament ab e sols totes les altres damunt dites e declarades condicions e no sense aquelles. ans la dita nostra heretat pertanyga als altres infants per orde [.. lo hu nostre e lo altre del dit noble marit nostre segons damunt dit i declarat en la forma damunt dita mascles.]s [h]o hajen a fer los dits bisbe o dos parents. en aquell cas lo dit nostre hereu instituhit e substituhit no sie tengut de pendre ne fer los dits sobrenom e señal de Arenós. 5r| e encara volem e ordenam que en cas que algú o alguns dels instituhits e substituhits hereus nostres desús nomenats defallís o defallisen.]trets o forsats per lo justícia civil de València 220 . ço és. ne de alguna altra cosa. Emperò si lo dit noble marit nostre no voldrà o vol[g]ue fer ço que per aquell a nós és estat promés. ne ha per allò puxa perdre la dita nostra heretat. |f. de afillar e heretar los dits nostres hereus segons damunt dit és. lo hu nostre e lo altre del dit noble marit nostre segons és dit damunt. mas persona sana ea recta de sos membres e de son enteniment e pensa. prohibició de alienació e diminució. és intenció nostra e volem que aquests successivament en continent. Alberich o semblants cosses. e haytal no serà e si [. aquell emperò vullesie de pare o de mare que de millor forma e condició e vida serà.. [als?] en maridar hòrfenes e doncelles virtuoses majorment de estament pervengudes a pobrea e fretura.. e lo altre sie lo pus prohisme parent del dit noble marit nostre. 5v| heretat.] defalliran en la manera ya dita. per altre orde dels desús dits posats en les dites institucions y substitucions puya perçò a aquelles o alguna de aquelles no sien caduques ne sien de fil trencat. realment e poderosa convertexquen a llur elecció y voluntat les rendes [e] esdeveniments de aquelles a cascun any en rembre catius christians de la ciutat e del regne de València de poder desús. E si cas hera (sic) que tots los hereus damunt dits instituhits e substituhits desús nomenats e los decendents [... passat e complit cascun any de fer administració. e haver absolució de aquelles a justes despesses e mesions de les dites rendes e emoluments.] encara e haja d’ésser sens sacres órdens o sens hàbit de religió. e fer e prestar en armes y sagell [el] señal de Arenós y Romaní quartanejat. no se entremetra ne puixa entremetre de alguna administració dels dits béns. en llur ànimes [e] consències perçò que mellor hy sien inclinats. e si no de part de mare. los quals ensemps ab lo dit bisbe e no sens aquell mas tots tres ensemps convirtexquen en renda censals aquells béns nostres que ladonchs en seran rendanbles (sic) o no profitosament [h]o seran. ço és. ‘Romaní de Arenós’.

sie quant lo present nostre testament serà complit. si per ventura el dit noble marit nostre. condicions. en aquell cars ell pogués fer a ses voluntats [en son] testament i altra darrera voluntat de vint mília sous tan solament de nostres béns de gràcia. . e no sens aquelles ne en altra manera.?] [f]arà. (Clàusules notarials i del justícia civil de València no transcrites) 221 . de dret o de feyt. Volem [e] ordenam que si per ventura nós sobreviurem al dit noble marit nostre [.] lladonchs.] los dits vint mília sous tan solament. e de nostra herència universal tantost haja e haver puixa e leixa en qualsevol dels dits casos realment e de feyt los béns de la ditat heretat que [. retencions desús escrites. leixam al noble Ximén Péres de Arenós. en continent. pervindrà en propietat o en usufruit o en violari. cassa [e] vana. e sots aquells vincles. Així. [e no] en altra manera. sien fets. com nós hajam haüda e con de present hajam intenció. complint de nostres béns als dits vint mília sous..] tant poch temps que los dits deu mília sous no haguesen o no poguessen haver pagats e convertits en aquelles coses que ell havia ordenades e lexades en son testament o en altra darrera voluntat. e o sustitut de aquell.. Volem e ordenam que en qualsevol de aquestos casos retenguts en[. e encara sots aquelles mateix (sic) vincles. ço és. E si per ventura lo dit noble marit nostre lo contrafarà e fer farà.. aprés obte e quan lo usufruit dels dits béns nostres serà en son poder. En aprés. [e] tot lo usufruit e violari que li leixam de nostres béns segons dit és sia finit e lès de tot en tot. e no fos car nos en los dits casos en qualsevol de aquells hi revocam aquell a sup[. ara declaram e confermam la dita intenció. emperò. offici y benefici. e. en cas del noble marit nostre finant sos dies ans que nós. sots vincles. marit nostre. que les dites propietats.. Si realment. e condicions e retencions. 6v| usufruit y violari. Volem. per nostres marmessors o hereu o qualsevol d’ells.. ans o en aprés que haja les dites leixes. ço és.. que en tal cas.. emperò. que lo dit noble marit nostre haja los dits vint mília sous e comense haver e pendre lo usufruit e violari. més anant. totes e sengles leixes damunt dites sien o seran pagades e no abans. ladonchs hi revocam y volem haver per revocades aquestes leixes de dinés y de usufruit que dites són. sien de tota vida del dit noble marit nostre. hereu nostre. era no tants béns que de aquell[s] pogués o puxa viure continentment segons son estament e condició.] y desembargats de la leixa y usufruit y violari que n’havia feyt. e·l privam de aquelles e de cascuna de aquelles e de tot benefici nostre.. e volem aquella ésser nul·la. [6v] consentirà e ens[.. de allí avant sia tengut donar cascun any del dit usufruit al dit En Manfré Escrivà. així com si feta no fos encara. per herència o per successió o per matrimoni o per offici o benefici de señor o persona cavallera o per altra qualsevol manera. retencions y condicions. lexam a ell en tota sa vida tansolament lo usufruit e violari de tots los béns e drets los quals desús leixam a nostre hereu universal. a totes ses voluntats vint mília sous reals de València. asegurades a retre lo dit compre e distribuhir tota resta en los tres actes declarats desús tansolament a elecció e voluntat del dit bisbe e de dos parents segon dit és. manam e ordenam que lo dit noble marit nostre. dos mília sous reals de València. |f.e per los dits compradors per aquell. així..

222 .

DOCUMENT 28 223 .

frare. Enric Díez. Galceran de Vicent Tamarit. 4 ACA. estaba Ferrando d’Arenós. Así. Bernat Mas. de l’almàssera i el forn. Segons la seua declaració Eximén Pérez d’Arenós havia escudero. Pasqual. el 3 de octubre de 1419. religioso. Bartomeu Canals. El 21 d’agost de Romaní. Macià Galter. Bartomeu Pasqual. els quals Abella. Finalment. que done fe de la mort d’Eximén Pérez d’Arenós. reúnen a justícia. Guillem Algali. Jaume Cremades. los cuales le prestan juramento 1419. ACA. per civil de Valencia. Legajo C. Pere Ivorra i un altre de nom desconegut–. Diversos. apleguen els caps de família –(?) Tortosa. que de fe de la muerte de a la qual cosa este pren testimoni de Vicent Tamarit. Manfré Beniparrell amb una sèrie d’actes simbòlics: obrir i tancar de Romaní toma posesión señorial de Beniparrell con una les portes de la casa del senyor. Bartomeu Canals. y del lugar de Beniparrell. en de 1419 Manfré demana al justícia civil de València. Manfré de Romaní pren possessió senyorial de Joan. Joan Cervés. huerto. Bartomeu Pere Cremades. Joan de Vilanova. y Joan Sobirats ‘alias’ d’Albal–. Sástago. REGESTA 1420. Manfré de Romaní demana al justícia civil tornar a de fidelidad. Pere Cremades. El 23 d’agost Manfré de Romaní demana novament en la catedral de Valencia al anochecer siguiente. 12. enero. presbítero. i Francesc Escolà. Sástago. Galceran Bou. cavaller. núm. Guillem Algali. prevere. Jaume Cremades. el 3 d’octubre de de nombre desconocido–. de Romaní solicita al justicia civil volver a ser puesto en on restava Ferrando d’Arenós. Finalmente. donde todavía d’Arenós. Manfré ser posat en possessió de la casa senyorial de Beniparrell. Pergamins. Valencia Carta pública del 12 de gener de 1420 que conté la relació de Carta pública del 12 de enero de 1420 que contiene la les accions realitzades per Manfré de Romaní per a prendre relación de las acciones realizadas por Manfré de Romaní possessió dels béns de l’herència d’Elicsén de Romaní. y cortar ramas del així mateix. jurados. en general. Pere de Siscar. Bartomeu Bou. i Joan Sobirats alias una comisión nombrada por el justicia –formada por Antoni d’Albal–. casa del señor. Bartomeu Mas i Pere Tortosa. i del lloc de Beniparrell. hijo del difunto Eximén Pérez d’Arenós. de la almácera y el horno. Macià Galter. los cabezas de familia –(?) Tortosa. Pere de particular. Bernat Mas. i serie de actos simbólicos: abrir y cerrar las puertas de la tallar branques de l’hort. escrivà. caballero. El 21 de agosto de 1419 Manfré solicita al justicia Siscar. Bartomeu Abella. 12. jurats. el vinyar i el figuerar del senyor. y Francesc Escolá. notario. Eximén Pérez d’Arenós. Joan Cervés. notari. 4 224 . baile. la viña y el higueral del señor. Pergaminos. Pere Tortosa. núm. fill del difunt Eximén Pérez posesión de la casa señorial de Beniparrell. gener. justicia. València 1420. Según su declaración mort a les dos de la nit del divendres al dissabte 19 d’agost Eximén Pérez d’Arenós había muerto a las dos de la noche de 1419 i va ser enterrat a la catedral de València al vespre del viernes al sábado 19 de agosto de 1419 y fue enterrado següent. en para tomar posesión de los bienes de la herencia de Elicsén general. Carpeta 8. Enric Díez. Diversos. acompañado por –formada per Antoni Joan. así mismo. escribano. Carpeta 8. Pere Ivorra y otro li presten jurament de fidelitat. de Elicsén de Romaní y el 24 de agosto solicita ser puesto Així. El 23 de al justícia civil que declare la seua presa de possessió dels agosto Manfré de Romaní pide nuevamente al justicia civil béns de l’herència d’Elicsén de Romaní i el 24 d’agost que declare su toma de posesión de los bienes de la herencia hi demana ser posat en possessió del lloc de Beniparrell. en particular. Bartomeu Mas y batle. acompanyat per una comissió nomenada pel justícia en posesión del lugar de Beniparrell. Lligall C. para lo que éste toma testimonio Joan de Vilanova. escuder.

.. que divendres en la nit ell. fon interrogat per sagrament lo [... lo mossén Johan de Vilanova.. Et generalment requer que sobre les dites coses li façats compliment de justícia... cavaller... .. . Et aprés lo dissabte avespre fou convidada gent per anar soterrar d’aquell dit cors del dit noble a la Seu de València en la capella de Sent Berthomeu. . die lune vicesima prima agusti. la qual li fou lesta de verbo ad verbum. Et jatsesia la dita possessió pogués pendre per la propria auctoritat. maestre en sacra Theologia. .. comparech l’onorable En Mamfré de [Romaní .] ne [.... Et statim lo dit honorable justícia manà ésser rehebuda informació de testimonis sobre la mort del dit mossén Eximén Pérez la qual fon rehebuda [... havent allí grans plors per la noble muller d’aquell dit noble mossén Eximén Pérez e plors [. dit testimoni.. donzell [.] E el dit testimoni vehé aquell eo lo cors d’aquell mort en la casa e habitació del dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenos. . .. dir veritat sots virtut del qual jurament interrogat deposà son testimoni in hunc qui sequitur modum. Et primo fon interrogat sobre la dita requesta la qual li fon lesta. lo qual jurà a Déu e als sants quatre evangelis.... . de fet anà a la casa del dit mossén Eximén Pérez e fon allí a les tres ores passada mija nit.. la qual per aprofitar mostraré a vós. lo testament de la dita noble dona [..] béns e drets que quòndam foren de la noble dona Na Elichsén de Romaní.. fon appel·lat per companya que·s deya de casa de mossén Eximén Pérez d’Arenós demanant-lo que anàs a la dita casa cor lo dit mossén |l.. justícia de la ciutat de València en lo civil.] |l. davant l’onorable mossén Pere de Siscar. ... . marit quòndam d’aquella lo qual [.] tar la dita possessió e metats aquell en possessió dels dits béns com axí per justícia fer-ho dejats... 20| Eximén Pérez stava a la fi. que sabia que lo dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós era mort e passat de la present vida en l’altre divendres en la nit [.. Et com fou allí dixeren-li que poch havia era mort. sots kalendari de vicesima prima mensis augusti propos[ada en l’any de la] Nativitat del Nostre Senyor mil quatre-cents e dehenou per lo honorable En Mamfré de Romaní.. cavaller. de la sua mandreta corporalment toquats. . rebuda sumària informació de la mort del dit noble Eximén Pérez d’Arenós.. infras]cripto nomine posà la requesta següent: Davant la presència de vós... cavaller e justícia de la ciutat de València en lo civil. TRANSCRIPCIÓ Anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo decimonono. lo qual cos se deya que era del dit mossén Eximén Pérez d’Arenós. Et dix saber sobre aquell ço que·s segueix. justícia civil de la dita ciutat... . lo qual morí e passà d’aquesta present vida dissabte pus passat e per consegüent lo dit En Mamfré de Romaní deu haver la possessió dels dits béns e drets hereditaris que [... .] en alcuna part de aquell sospitós per lo qual apparec la dita institució d’hereu e lexa de usufruyt... E axí mateix.... habitador de València. . Et dix sobre aquella saber ço que·s segueix.. . Dictis die et anno a Nativitate Domini millesimo CCCC decimonono... ço és. testimoni produhit e donat per part del dit [En Mamfré de Romaní].. dit honorable justícia... lo qual jurà a Déu e als sants quatre evangelis de aquell posant-se la mà sobre los pits –com dix sia costum dels mestres en sacra Theologia– dir veritat sots virtut del qual jurà [. habitador de la ciutat de València. [. . ... muller que fon del noble mossén Eximén Pérez d’Arenós.] sobre la dita requesta. vos requer que.. ço és. Interrogat de temps e loch e de presents e dix que ja·n havia dit dessús. personalment constituhit En Mamfré de Romaní. la qual 225 ..] a dit noble mossén Eximén Pérez.] de casa de aquell per la lur mort.. . Et mirà lo lit del dit noble e mostrava’s en aquell que·n havia cors mort... .. testimoni produhit e donat per part del dit En Mamfré de Romaní sobre la dita sua requesta sots lo dit kalendari proposada... E ell.] en la dita heretat. los dits e deposicions dels quals són ut sequitur: Die lune intitulata vicesima prima [anno a Nativitate] Domini millesimo CCCC decimo nono lo reverent e religiós frare Vicent Tamarit. et dix que micer Climent de Vilanova. del orde de Madona Sancta Maria del Carme. 10| [.. e metre lo cos del dit noble en una caxa empeguntada.. Et no fon d’aquí avant a la sepultura ne·y sab pus. dit testimoni...]formació de testimonis rehebuda en la ciutat de València sobre la requesta davant lo honorable mossén Pere de Siscar.. diu e proposa que com la dita noble Elichsén de Romaní en son derrer testament instituhís hereu seu universal al dit En Mamfré de Romaní [e] usufructuari dels béns e drets hereditaris de la dita heretat al noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. . molt honorable Pere de Siscar... ... .. donzell.. testimoni sobre la dita sua requesta. emperò per major cautela.] dictada la dita requesta... en aprés lo dia de dissabte [anà] a casa de aquell ab d’altres frares del seu orde per fer exèquies al dit cos. ..

la qual fon feta lo dissabte avespre en la Seu de València en la capella de [Sant Bertho]meu. . interrogat sobre la dita requesta. ha vist lo cors de aquell mort. e dix que ja·n havia dit dessús. testi]moni produhit e donat per part del dit En Mamfré de Romaní sobre la dita requesta.. ço que·s. dir veritat sots virtut del qual jurament interrogat deposà son testimoni. . e passat de aquesta present vida en l’altra. E dix saber sobre la dita sua requesta ço que·s segueix... proveheix e mana que lo dit honorable En Mamfré de Romaní sia mès en possessió dels béns e drets de la herència dessús dita de la dita noble dona Na Elichsén de Romaní. .. que sabia que lo dit mossén Eximén Pérez d’Arenós era mort.. Dictis die et anno a Nativitate Domini millesimo CCCC decimonono lo honorable [mossén Galce]ran Bou. E dix saber sobre aquella ço que·s segueix. testimoni produhit e donat per part del dit honorable En Mamfré [de Romaní sobre la] dita sua requesta sots lo dit kalendari proposada. lo qual jurà a Déu e als sants qu[atre] |l. scuder de casa de mossén Eximén Pérez d’Arenós. vist e regonegut lo dit feyt.. lo dit honorable se retench acord [. dit testimoni.. Se(creu)nyal del honorable mossén Pere de Siscar. lo qual jurà a Déu e als sants quatre evangelis. la qual fon feta dissabte avespre en la Seu de València en la capella de Sent Berthomeu. . l’onrat e discret En Francesch Scholà. e passat de aquesta present vida en l’altra. dit testimoni.. Et dix saber sobre aquella cosa ço que·s segueix. axí com a hereu de aquella lata sentencia per lo dit honorable justícia dictis die et anno. . die mercuri vicesima tercia augusti anno a Nativitate Domini millesimo CCCC decimonono. Et dix saber sobre la dita requesta e coses en aquella contengudes ço que·s segueix. e passat de aquesta present vida en l’altra.. et com conste de la mort del dit noble N’Eximén Pérez. Interrogat de temps. Interrogat de temps. loch e presents. fon present e vehent com aquell morí e passà de aquesta vida en l’altra e li legí la indulgència.. lo qual jurà a Déu e als sants quatre evangelis de aquell. vist lo testament de la noble dona Elichsén de Romaní. que sabia que lo dit mossén Eximén Pérez d’Arenós era mort e passat de aquesta [vida. que sabia que lo dit noble mossén Eximén Pérez era mort. Et finà sos dies divendres propassat en la nit aprés mija nit dues hores o qu[.. testimoni produhit e donat per part del dit honorable En Mamfré de Romaní sobre la dita sua requesta sots lo dit kalendari proposada. e vist com lo [dit] noble N’Eximén Pérez d’Arenós era usufructuari e lo dit honorable En Mamfré de Romaní hereu de la dita honorable Na Elichsén de Romaní.. qui la dita sentència donà e promulgà. Dictis die [et anno a Nativitate] Domini millesimo CCCC decimonono. loch e presents. de la sua mandreta corporalment toquats. loch e presents. Et sabia [. testimoni produhit e donat per part del dit honorable En Mamfré de Romaní sobre la dita sua requesta sots lo dit kalendari proposada. E sabia-ho per tant com lo havia vist mort. Interrogat de tempore.... notari... ço és. Dictis die et anno a Nativitate Domini millesimo CCCC decimonono. [ço] és. Interrogat de temps. testimoni.. fou e vehé metre lo cos dins la dita capella. e dix que ja·n havia dit dessús.. ciutadà de [València. loch e presents. present ell. et dix que ja·n havia dit dessús.. vehé. dir veritat sots virtut del qual jurament interrogat deposà son testimoni.. e altres qui allí foren.] gent. .. Et fon present a la sepultura de aquell. .. de la sua mandreta corporalment toquats. a la qual ell.. . loco et presentibus. prevere rector de la ecclèsia de Sancta Creu de la ciutat de València.. E lo dit honorable justícia. . sepultura se de[ya] era del cos del dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. haüd acord e del·liberació sobre aquell ab micer Berenguer Clavell. e fon present quan aquell morí e passà de aquesta present vida en l’altra.. Et era stat dissabte avespre pus propassat a la sepultura del cors de aquell. lo qual morí divendres en la nit dues hores aprés mija nit p[. Et axí mateix fon present a la sepultura de aquell. e dix que ja·n havia dit d[essús]. 30| evangelis de aquell.. dir veritat sots virtut del [qual jurament inter]rogat deposà son testimoni. rehebuda la dita informació de testimonis.. . dit testimoni. davant lo dit honorable justícia comparech lo dit honorable En Mamfré de Romaní. Presents tes[ti]monis foren a la publicació de la dita 226 .. e conseg[üent]ment lo dit usufruyt ésser finit. cavaller. cavaller. de la sua mandreta corporalment toquats. ço és. .. de la sua mandreta corporalment toquats. . a la qual sepultura entre [.] ell. E] sabia-ho per tal com ell. a la qual foren moltes gents. e dix que ja·n havia dit dessús. habitador de la ciutat de València. Interrogat de temps. que sabia que lo dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós era mort. lo qual és stat soterrat en la Seu de València en la capella de Sant Berthomeu.... e fon-li publicat lo acord. E. lo honorable mossén Berthomeu Pasqual. Dictis die et anno a Nativitate Domini millesimo CCCC decimonono En Enric Díez. sots virtut del qual jurament. assessor seu ordinari. presents moltes persones que a la dita sepultura foren. e aquella haüda per publicada.] feyt insuper. lo qual jurà a Déu e als sants quatre evangelis de aquell.] |l... justícia dessús dit. 40| dit testimoni.] ciutat.] e habitació de aquell dit noble.. dir veritat en poder e mà del discret mossén Jacme Coll [.

] ensemps ab N’Anthoni Johan. perayres [. davant lo dit honorable justícia comparech lo [dit] honorable En Mamfré de Romaní requirent ésser mès en possessió del loch de Beniparrel. los quals scrivà e comissari. Presents testimonis foren a les dites coses N’Arnau Domènech e En Jacme Alamany. manan a aquells e cascun d’aquells que prestassen sagrament de feeltat al dit honorable En Mamfré de Romaní. vicesima quarta augusti anno a Nativitate Domini millesimo CCCC decimonono. toquats per ells e cascuns d’ells los sants evangelis de Déu. Consequenter die martis tercia octobris anno a Nativitate Domini millesimo CCCC decimonono. . connotario. E lavós lo dit honorable En Mamfré de Romaní.] Tortosa. a[. E adonchs lo dit honorable justícia. la qual li fou feyta per lo scrivà de la cort a conservació de son dret e a [haver de les dites] coses memòria en sdevenidor. tornant al dit loch. E en aprés fon lo dit honorable En Mamfré de Romaní al forn del dit loch.].. omnibus dum sicut m[ittitur] agerentur et fierent una cum prenominatis testibus presens fui eaque in publicam formam redigendo per alium scribi. e [en senyal de] possessió tanquà e obrí les portes de la dita almàcera. 70| Sig(signe notarial)num Anthoni Iohannis. batlle. En Berthomeu Abella. . senyor proprietari del dit loch. . En Jacme Lòpiç. e ajustar los vehins e habitants en lo dit loch en la casa de senyor. qui és dels béns de la dita herència. Postea vero die iovis.] qual alberch havia dues cases descubertes. E adonchs los dessús nomenats. E ajustats los dessús dits lo dit comissari absolgué aquells de sagrament de feeltat que eren tenguts al noble mossén Ex[imén] Pérez d’Arenós. Et.. e la caldera de aquella que era foradada. lo qual fon atrobat mig descubert. En Jacme Cremades. . En P[... . scrivà de la sua cort...... Encara lo dit comissari. 50| ab lo dit honorable En Mamfré de Romaní al dit loch de Beniparrel. e adonchs lo dit honorable En Mamfré de Romaní en senyal de possessió tanquà e obrí les portes del [. En Francesch Cavaller. En Johan Cervés. E.sentència N’Anthoni Bosch. manà e féu comissió verbal a Stheve Sànxez.. En Macià Galter. prestaren sagrament de feeltat al dit honorable En Mamfré de Romaní segons fur de València.. e en senyal de possessió tallà de les sarments dels ceps de aquella e de les rame[s de les] |l. mustaçaf.. justícia del dit loch. tanquà e obrí les portes del dit alberch.. . contínuament..] |l. 60| figueres. a consell de son assessor. scriptors. e lo dit comissari féu exir del dit alberch lo dit mossén Ferrando e près per la mà lo dit honorable En Mamfré de Romaní e mès-lo dins lo dit alberch Roman[í] lo dit comissari de fora. lo dit comissari los actes de la dita possessió féu venir. porter. hereu del dit noble. davant lo dit honorable justícia comparech lo dit honorable En Mamfré de Romaní requerint ésser-li donada la possess[ió del] alberch de la dita heretat hon lo dit noble N’Eximén Pérez stava.. domini et scribe curie civilis dicte civitatis. requirent de [les] dites coses carta pública per lo scrivà de la [cort] ésser-li feta a conservació de son dret e a haver de les dites coses memòria en sdevenidor.. hon fou atrobat [mossén] Ferrando d’Arenós.. e N’Andreu Vidal. E tantost lo dit honorable justícia manà e féu comissió verbal a·n Johan Sobirats. . e en senyal de possessió tan[quà e obrí les] portes de aquell dit forn.. àlias d’Albal. féu entrar lo dit En Mamfré de Romaní en l’ort de senyor e en senyal de possessió lo dit En Mamfré tallà de les rames dels arbres del dit ort. ciutada[ns de València]. lo dit honorable En Mamfré de Romaní entrà en la almàcera del oli del dit loch. 227 . En Berthomeu Mas.. En Pere Ivorra.. domino et scriba curie predictis. e d’ací avant haguessen[-lo] per senyor. [. una cum venerabile Anthonio de Pratis. jurats. Et aprés lo dit honorable En Mamfré de Romaní anà a la vinya e figueral de senyor.. auctoritate regia notarii publici Valencie. fetes les dites coses. En Guillem Algali. scrivà de la sua cort anàs al dit alberch e d’aquell liuràs possessió vàcua al dit En Mamfré de Romaní. fecit et clausit Valencie duodecima die ianuari anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo.. notari. en virtut de la dita verbal comissió. los quals scrivà e comissari. continuant la dita possessió. En Pere Cremades. Presents testimonis foren a les dites coses comorats e appel·lats honorable micer Climent Vilanova. la qual stava mig descuberta.. en senyal de possessió. e En Daniel Sànxez. manan lo dit comissari als dessús dits de part del dit honorable justícia que d’ací avant haguessen per lur senyor e del dit loch lo dit En Mamfré de Romaní.. on [. los quals alchuns lo dit manament dixeren que·ls plahia.. que ensemps ab N’Anth[oni] Johan. anassen al dit loch e d’aquell donassen la possessió vàcua al dit En Mamfré de Romaní. e En Pere Tortosa. en virtut de la dita comissió anaren al dit alberch. doctor en leys.. En Berthomeu Canals. e entrà en aquella. E. usufructuari del dit loch. E foren al alberch o casa de senyor del dit loch e lo dit comissari féu obrir les portes majors del dit alberch o casa e près [per la mà lo] dit honorable En Mamfré e mès-lo dins la casa Romaní lo dit comissari de fora.] |l. En Bernat Mas. lo dit honorable En Mamfré de Romaní requés de les dites coses carta pública.

228 .

DOCUMENT 29 229 .

230 .

231 .

232 .

233 .

234 .

235 .

se li concedeixen alguns censals pertanyents hijo menor Jaumet Escrivá como su heredero universal. de Manfré de Romaní Escrivà. publicat el 20 de març Pérez d’Arenós. y de Elionor Saranyó–. antigament Escrivà –fill Eximén Pérez d’Arenós.000 sueldos que Eximén Pérez d’Arenós carregat sobre Alberic i Benifaraig: 4. para una absolució temporal d’una excomunicació dictada per dar seguridad a su firma. sin contar los gastos pel llegat de 100. se le ha concedido una absolución l’Església– a pagar a Eximén Pérez de Romaní els diners que temporal de su excomulgación dictada por la Iglesia– a Eximén Pérez d’Arenós devia a Manfré de Romaní del temps pagar a Eximén Pérez de Romaní el dinero que Eximén del seu usdefruit vitalici de l’herència d’Elicsén de Romaní. finalmente. Eximén Pérez de Romaní. ja que. incluye la sentencia dada a Ferrando d’Arenós –hijo de difunt–. La sentència obliga Ferrando d’Arenós –al qual. Valencia Decret dictat per Climent de Vilanova i Ramon de Riusech. Manfré Escrivá de Romaní había instituido al el dit Jaumet.556 sous 7 diners de les set tèrcies quadrimestrals que no dineros de la demora de 8 meses y 15 días del establecimiento s’havien pagat des del 5 de gener de 1425.787 sous 9 diners. REGESTA 1427. un altre de 6. un sobre la bailía de Xàtiva que rendía 1. s’inclou la sentència los diversos conflictos y causas judiciales dirimidos. i Jaumet Escrivà ­–fill del mateix Manfré. para no privar de recursos al dicho Jaumet. después de explicar conflictes i causes judicials dirimits. d’Elicsén de Romaní. sense comptar les despeses su usufructo vitalicio de la herencia de Elicsén de Romaní. Pérez d’Arenós debía a Manfré de Romaní del periodo de un total de 10. febrer.000 sous sobre la vila de Cervera Eximén Pérez de Romaní: uno de 13. doctores en leyes. D’altra banda. publicat el 9 de juliol de 1404.000 sueldos sobre la villa de Cervera del Maestrat anualment 866 sous 8 diners. febrero. publicado el 20 de marzo de per donar seguretat a la seua signatura. Lligall F 1. el de Eximén i el de Manfré de Romaní Escrivà. Decreto dictado por Climent de Vilanova y Ramon de doctors en lleis. 7 236 .000 sueldos sobre la ciudad de Valencia que rendía anualmente ACA. se donada a Ferrando d’Arenós –fill d’Eximén Pérez d’Arenós.556 sueldos 7 dineros de las siete tercias la sentència declara expressament Eximén Pérez de Romaní cuatrimestrales que no se habían pagado desde el 5 de enero successor de l’herència d’Elicsén de Romaní. contravenint el vincle a Eximén Pérez de Romaní sucesor de la herencia de Elicsén als primogènits establert per aquella. se li ha concedit 1426. després d’explicar els diversos Riusech. del censal y 15. tutelat per sa mare. publicado el 21 de agosto de 1419. judicials. València 1427.200 sueldos cargado del Maestrat que rendia 400 sous anuals. tutelado por su madre. altre de 14. 8.787 sueldos 9 dineros. per tal de no privar de recursos por aquélla. se le sous carregat sobre la batlia de Xàtiva que rendia 1. de Romaní. Eximén Pérez de Romaní. en la qual de 1425. y. Manfré de Romaní Escrivá.000 sous que Eximén Pérez d’Arenós havia judiciales. al seu germanastre Eximén Pérez de Romaní: un de 13. en què. difunto–. 8. pels conflictes originats pels testaments mismo Manfré. el por los conflictos originados por los testamentos de Elicsén d’Eximén Pérez d’Arenós. Carpeta 9.000 sous sobre la ciutat de València que rendia otro de 6. Carpeta 9. i. difunt. publicado el 9 de julio de 1404. ya Romaní havia instituït el fill menor Jaumet Escrivà com el que.200 además. Diversos. Sástago. también debe pagarle el dinero debido deixat a la mateixa herència d’Elicsén a través d’un censal por el legado de 100. i d’Elionor Saranyó–. contraviniendo el vínculo a los primogénitos establecido seu hereu universal. y el de de 1426. Iolant de Vilaragut–. la sentencia declara expresamente s’inclou el lloc de Beniparrell.100 sueldos anuales. que rendía 400 sueldos anuales. Diversos. així mateix també ha de pagar-li els diners deguts un total de 10. La sentencia obliga a Ferrando d’Arenós –al que. así mismo. en que. Por otra parte. Legajo F 1. a més. antiguamente Escrivá –hijo de Manfré de Romaní Escrivá. núm. 866 sueldos 8 dineros. publicat el 21 d’agost de 1419. difunto. núm. finalment. Pergamins.673 sous 8 diners había dejado a la misma herencia de Elicsén a través de un del retard de 8 mesos i 15 dies del carregament del censal i censal cargado sobre Alberic y Benifaraig: 4. y Jaumet Escrivá –hijo del Iolant de Vilaragut–. en la que se incluye el lugar de Beniparrell. Manfré Escrivà de de Romaní.673 sueldos 8 15. Pergaminos. Sástago.100 conceden algunos censales pertenecientes a su hermanastro sous anuals. otro de 14. 7 ACA.

.. no[.... .. ...... .. . . notarium et scribam dicte curie civilis. .. .. ...... . ........ .. .... ... .]ntur labor animi[.. ...] vicesima die mensis marcii dicti anii parte ex a [. . . . ..... ....... . [... .... ... ... ... et Yolantis. ..... . .] heredi predicto dari post lapsum unius anni computandi a die mortis dicto nobilis in antea et fuit secutum quod honorabiles manumissores dicte nobilis Eximini Petri d’Arenós per solv[i] de dicti legati cen[tum mil]le solidorum dicto Manfrido fiendo onerarunt super baronia de Alberich dicto honorabili Manfrido de Romaní. .. .] et eius sancta quatuor evangelia manu nostra dextera corporaliter tacta. .. ...... ..] videri qua de causa intervenientibus aliquibus nobilibus et honorabilibus militibus et aliis parentibus et a[. . . . . .. . .... ... .. ....... ... .. ..?] dicti Ferdinandi Ximénez d’Arenós. . ... ... ..... . ..... .... .. quos centum mille solidos dictus nobilis Eximinus Petri de Arenoso iusiit in dicto suo ultimo codicillo per manumissores suos dicto Manfrido de Rom[aní ........ . .... ......... ... . ......... Anthonium?] de Pratis.] successor bonorum omnium atque iurium quod quondam fuerit nobilis [. . .. ....... . . .?] sedula meditacione pensantes in iuris et civilis belli materia [.. .... . . ..] testamentum. . . . notarium publicum [....... . ut de dictis tutela et cura constat cum ultimo [. . . . . .. iusticiam in civilibus dicte civitatis sub die vic[.. ... ..... . ..] per honorabile Gabriele Navarro.] septimi madii anni Nativitate Domini millessimi CCCC vicesimi quinti...] et solucionem ipsius pro parte [....... missionibus tollendis et dampnis penitus removendis. ... . ....... ... ..] et pro laboribus evitandis et maliciis ininvendis.] regis dictis honorabilibus Guillermo [. ...... ...... recepto per dictum venerabilem Franciscum Sala.... . uxor quondam honorabilis Manfridus de [Romanino]. . .....] |l..... . ..... .. ..] anni a Nativitate Domini de mil CCCC vicesimi sexti.. . .. .......... . .. .......... ..... notarium publicum Valencie.. ...?] lata [. .. 20| [.... .... .... ... .... . ....... . . ... ... . ........ . . .. domicelli... filius et heres universalis [.. ... ..]edis dicte quondam honorabilis Manfredi de Romanino.] seu inferius dicedam concernant interesse meum proprium quomodolibet et usufructuaria bonorum [.... ..... . . ... . .] pro prosperum adventum dicti domini regis causa ipsa fuit evocata ad sacram regiam audienciam et predic[. . ..] dicti viri tamen et ut tutrix et curatrix testamentaria Iacobeti Scriva [. ..] locis tricesima die mensi decembris anni a Nativitate Domini millesimi CCCC vicesimi sexti presentis et infrascriptum recepto per venerabile Iohannem Ça-Posa.. . .. .. Noverint universi quod nos.. .. ......... ... ... ... clausis et subsignato per venerabile Anthonini Pasc[hasi]. ... ........... ... . . octava die mensis madii anno a Nativitate Domini mil [..] morte dicti Manfridi [. . . .. . .. ..... .... ........] onerosse principalia et utilia negocia prope[...... . ...... .] et omnium actum ex dicto legato dependencium.] gendum et refferendum [.... .. . . ... .... quequisdem causa fuit comissa [.?]ant dicto fuerunt [...... ...... ...] exercetur et corpus assidue fat[ig]atur et mortalia termina comittuntur... . ... . .. .] per process[.... . .] nostrum partium predictorum ad invicem litigavimus et etiam litigamus in audienciam illustrissimi domini nostri regis pretextu illorum centum millia solidorum regalium Valencie dicto honorabili Manfrido de Romaní ut [. ... .. Ferdinandi Ximénez d’Arenós. . ..... .. .. . . habitatoris eiusdem civitatis.... . ... .. ....... ... .. ... ... notarium... nomine usufructuario in quo [... . ..] expectata pronunciacione latium predictarum inter nos ne scintilla tenius infamamus destructivam transiret deliberavimus per amicabilis composicionis gladium oneram litigandi materiam [.. . ........ . ... . . . presentis et subscripti receptam per [............... ... ut heredi predicto et ad oppus ipsius hereditatis. nam 237 .. per maxime quod ex controversiis oriuntur inimiciorum capitales fit amissio bonoriem supervenire sol[....... ..] dicte nobilis Elichsendis de Romaní legatorum per dictum nobile Eximinum Petri d’Arenoso sub certa forma in quodam codicillo per dictum nobilem Eximinum Petri d’Arenoso facto Valencie decima octava die mensis augusti anno a Nativitate Domini millessimo CCCCº decimo nono.. ...... .... . tam coram honorabili gubernatore regni Valencie quam coram honorabilibus |l. .. ... . . . . . .. . ............. . .. TRANSCRIPCIÓ In nomine Patris amen... sex milia sexcentos s[exagin]ta sex solidos octo de[narios] censual[es] [........] instrumento publico recepto....... ... ... ...... .. .... . . ....... ..] ipsius nobilis testamentis per eundem notario publicato vicesima prima die mensis augusti [..... ... ... ..... ... . 10| [.]tate et ab ipsis pax separatur et dileccio contra nostri redemptoris preceptum qui illa duo plus teneri voluit atque iussit aliquibusquindem utibus nos in consilie deviare nequeminus immo in n[... .. ..] cum ultimo die quondam nobilis Eximini Petri de Arenoso testamento Valencie prima die m[ensi .. .. .........] Eximini Petri de [Arenoso . .... . ... . . ......... ... .. .... .... .. voluntatem ante nobilis Elichsendis de Romanino...... quondam [.... ............... .. . . . ... . .... ... . ......

Maioricarum.. visa comissionis per nos facta. arbitrorum et seu amicabilium compositorum inter dictas partes eligendorum sperantur dicta negocia. per via amicabilis composicionis firmandi unum vel plura inter dictas partes ad invicem et vicisim in arbitrum vel arbitros per viam amicabilis composicionis eligendum seu eligendos et in eis seu eos dicto modo compromissio seu compromissa firmandum. et unicuique ipsarum ad invicem et vicisim dictas causas. 40| valida esse nostrique roboris presidio fore decretanda seu roboranda verum quia ad huc setencia seu sentenciis. actis et munimentis in dicta causa productis et per nos inspectis diligenter et recognitis et aliis que duce partes dicere et allegare voluerunt. Clementi de Vilanova et Gabrieli de Rivosicco. sentenciam et munimentis fuerit facta mencio in dicta suplicacione et signanter de dictis transaccione censualis et sentencia per iusticii in cuilibus latis inter dictos Eximinum Petri de Romaní et Iacobetum Scrivà. quam etiam ad maiorem cautelam pro presenti assignamus nostram sentenciam. habitatoribus Valencie ad colligendum et refferendum.. instrumentis. et signanter dicte tutrici et curatrici dicto nomine dictas causas loge utilius fore determinari et finiri per viam arbitralis composicionis quod per iuris rigorem. declaracionem. tribuimus et concedimus. Hiis propterea et aliis attentis que animum nostrum movere possunt et debent.?] continencie subsequentis: Cunctis pateat evidenter quod nos. et de aliis contentis in dicta supplicacione. illi qui credunt se penitus obtinere frequenter subcubunt in causis et si forsitant obtinent deputatis laboribus et expensis nichil adquitun et alia ut plurimum dampna contingunt et accidisse frequenter eveniunt hiis predictis de causis et aliis quam pluribus quas hic exprimere non curatenis ad evitandos amafractus verborum et alios nos dicte partem ne[. et facultatem plenariam elargimur dictis partibus et unicuique ipsarum. legum doctoribus. visis processibus. pupillum.. mutacionem in totum 238 .]. ut tutricis et curatricis Iacobeti Scrivà.]bus quibus suppram gratis et ex cerva sciencia delliberate et desubite tenore presentis publici intrumenti ubique firmiter valituri et in aliquo non revocaturi precedentibus licencia auctoritate et decetero illustrissimi domini nostre regis nunc regnantis. facta assignacionem dictis partibus ad audiendum setenciam quam ad diem et horam presentem assignavimus.. movendas et negocia secuta et secutura finiri et determinari debere per viam arbitralem seu amicabilem composicionem quod de iuris rigore et ita fuisse et esse probatum quod pluribus testibus omni excepcione maioribus. Valencie. Alfonsus Dei gracia rex Aragonum. delliberacione seu declaracionem proferimus in scriptis in modo sequentem. lictes et controversias motas. Facta relacione de dicto negocio in nostri audiencia per fideles nostros. et ita eciam iuramenti mandi et alias utilius fore dictis partibus. dux Athenarum et Neo|l. iamdictos Clementem de Villanova et Gabrielem de Rivosicco. cum dictis clausulis prorogacione ante sentenciam in sentencia et post et correccionem. damus. et de vendicione loci de Alberich.. visis testibus hinc inde productis post eorundem publicacionem.. quod alias visa renunciacione et conclusione de dicto negocio per dictas partes factam. tam in scriptis quam de hiis que occulariter fecerunt fidem. Et quamvis de pluribus actis. feliciter per eum prestitis et concessis cum eius carta pergamenea ipsius sigillo comuni in cera rubea impresso in vetis serici impendentis [. pupilli. notarium procuratorem nobilis Ferdinandi Eximénez d’Arenós et Eximinum Petri de Romaní. visa supplicacione coram nobis oblata per Michaelem de Seta. cause et lictis. orie et oriendo. Sicilie. ubi copia doctorum et in iurisperitorum grandis et in multitudine copiosa adheerat[. visaque presentacione de dicta suplicacione eis facta et provisione per eosdem iudices facta super recepcione hinc inter testium et aliis inde secutis. adinvicem et vicisim. fratres. visis videndis attentisque attendendis Deum perocculis habentes et eius sacrosanctis evangeliis per nos reverenter. Et inter partes prenominatas secutis constet iamdicta |l. Sardinie et Corsice. finienda ut per dictam suplicacionem seriosius est videre constetque per dicta acta producta dictum Ferdinandum Eximénez d’Arenós se asseruisse maiorem viginti annorum. inspectis ut de vultu Dei nostrum rectum procedat iudicium et occulimentis nostre cernere valeant equitatem. compromissum et compromissa. visis atestacionibus et eorum dictis et diligenter inspectis. 30|patris. comes Barchinone. ac etiam comes Rossilionis et Ceritane. et Iohannem de Pina. contractibus. notarium procuratorem Yolantis.

qui supra aut dicto nomine usufructuario vel altero ipsorum. condempnantes latis fuit hec sentencia per nos seu in nostri presencia per fideles consiliarium et cancellariam regentem nostrum Iacobum Pelegrini. tam inter me. dictam Yolantem. secundi ubi scribitur ‘turricis’. legum doctores. et Iohanne de Pina. coniunctim vel divisim. adinvicem et vicisim. 60|tratores et amicabiles compositores per nos dictas partes comuniter et concorditer electos super dicta causa seu questione in dictis processibus contenta et specificata et super omnibus et singulis causis. notario procuratore nobilis prefati Ferdinandi Eximini de Arenosio et Eximino Petri de Romaní. partes predictas. dictum Eximinum Petri de Romaní et dictum Iacobum Scrivà. Iohanne de Calataiubis. Mandantes per presentem auctoritatem et decretum in eisdem et quilibet eor[um in]terponi quod et quam cum presenti ad uberiorem cautelam interponimus et mandamus interponi in principio et fine unius cuiusque |l. pupillum. et in decima ubi legitur ‘etiam iuramento’. seu inter nos. regnique nostro undecimo.. et que inter eos seu nos. singulariter et distincte seu quomodocumque seu qualitercumque. dictum Ferdinandum. et seu me dictam Yolantem. coniunctem et divisim movere possemus quomodocumque et qualitercumque. quam etiam racione cuiuscumque questionis que per aliquos. Est in sentenciarum Valencie IIº. Valencie. dictum seu dictos arbitrium seu arbitros sentencia seu sentencias pronunciandas. peticionibus. tutricis et curatricis Iacobeti Scrivà. scriptoris dicti domini regis et auctoritate regia notarii publici per totam eius terram et dominacionem. Compromittimus et bonum verum validum et solemnem compromissum facemus et firmamus in vos. ut dicitur. multum honorabiles viros Clementem de Vilanova et Gabrielem de Rivosicco. Co[m]po[sit] Pelegrí R. mercatore. Sig(signe notarial)num Bartholomei Gros. legum doctorem. Eximinum Petri de Romaní ex utra et dictum Iacobum Scrivà. pupilli. Signum (signe reial) Alfonsi Dei gracia regis Aragonum. controversiis et demandis que una pars contra altera et econtra. quam inter me. 50| compromissi sentencie et vel alias. racione baronie et loci de Alberich et vendicionis eiusdem quam aliis 239 ... collaudacionem.. motarum contra dictum quondam Manfridum de Romaní. movere possemus. Anthonio Paschasii. parte ex alteri. tamquam in arbitros. . ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis Rossilionis et Ceritane. notario. habitatores Valencie. quod alias quibus negociis nostris expediendis ibi personaliter constitutum. et lecta sive publicata de nostri seu ipsus mandato per fidelem scriptorem nostrum Bartholomeum Gros.. in domo vulgariter nuncupati ‘la Sala de València’. cum aliis clausulis et cautelis inter dictas partes concordandis et in dicto compromisso seu compromissis fiendis et firmandis inter dictas partes adinvicem et vicisim. tam racionibus predictis quam aliis que inter nos. Eximinum Petri de Romaní. Sardinie et Corsice. presentibus instantibus et dicta sentencia ferri postulantibus dictis Michaele de Seta.. scutifero de alguatzaria nostra. taliadorerio nostro. qui han pronunciacionem tulimus eidemque sigillum nostrum inpenti iussimus apponendum. declaracionem. et aliis pluribus in multitudine. arbi|l. correctis et emendatis in lineis. . notario procuratore dicte Yolantis. ut tutricem et curatricem. fratrem meum. Et ita pronunciamus et declaramus per hanc nostram setenciam. dictis nominibus aut aliquo ipsorum. promoveri posset per me. consensium seu decreti interposicionem [. questionibus. Et presentibus etiam per testibus Gabriele Roset. dictum Ferdinandum Eximénez d’Arenós. tam nomine proprio quam hereditario nobilis Elichsendis de Romaní seu aliis quibuscumque causis seu racionibus in processibus inde actitatis contentis. Guillermo Cana. adinvicem et vicisim et coniunctim vel divisim seu quemlibet nostrum moveri possent. qualitercumque et [qu]omodocumque. comitis Barchinone. qui prolacioni dicte sentencie interfuit predictaque scribi fecit et clausit cum rasis.?] ex causa in expensis. et sentencia seu sentencias. Sicilie. videlicet. ei et eas collaudamus et nostrum consensum in eis atribuimus. adinvicem et vicisim. seu me. et signanter racione quarundam cominatarum questionum tam per me. partes predictas. Maioricarum. parte una.vel partem. arbitria lauda seu mandata inde secutura eos. quam per dictum nobilem patrem meum. quovis nomine predictorum parte altera et seu inter nos. Bartholomeum Gros ex sentencia in sala Valencie predicta [latis pro rescripti?]. decima septima die decembris anno a Nativitate domini millesimo CCCC vicesimo sexto.

partibus presentibus vel absentibus aut una presente et altera absente... .] alias quomodocumque volueritis et vobis placuerit ac fuerit benevisum uni parti nostrum seu alias.. ..... ... . . .. et pronunciata et arbitrata. 70| quicquid vos.. .. de iure vel de facto.. ut superius est dictum et inferius dicetur. pronunciaveritis.... . usu. .. tanquam publicis personis hec a nobis pro illis omnibus quorum interest vel intererit aut interesse poterit legitime stipulantibus et recepientibus.. l...... ..... ordine servato vel pretermisso vel alias quomodocumque volueritis et vobis placuerit ac fuerit benevisum. teneamur in hiis procedere. autorita]tem licenciam.. Et nos.. arbitrati fueritis aut volueritis. .. . .. . ... . . . Promittentes nos...] i excepcione [ . in toto vel in parte.. . . dicte partes nominibus preexpressis. .] arbitris et arbitratoribus liberum etiam arbitrium et voluntatem concedentes.] iamdictis [.] et vicisim et alias exponito et stipulacione premissis vobis. ..... dictis dominis arbitriis. et aut declaraveritis de iure facto vel de foro. . arbitrio vel amicabili composicione. ...... .. nobis... . 2. .. facere et parere prout suppra et per vos.. ... ..... . Immo eis omnibus et singulis ac aliis quibusvis nos contra predicta modo aliquo adiuvantibus de certa sciencia et expresso.. benefficio sive modo id facere possemus ad talem allegacionem vel dictum nullatenus admitamur.. .... ... .. idem domini arbitri... et pronunciare et arbitrari. etiam in honore Dei introductis.. pronunciantes prout infra [. imposterum.. 80| cum vel sine scriptis mido verbo et alia solemnitate vel partium vocacione et alio strepitu seu figura iudici iuris... . dictis dominis arbitris et arbitratoribus [... sentenciaveritis. .. .. 90| renunciamus rato semper manente pacto....... . procedens simpliciter et de plano resumptis processibus vel alias |f..... ........ concorditer fuerit dictum pronunciatum et arbitratum seu alias quomodocumque ordinatum. ... Ex |l. . .. merum et liberum arbitrium et potestatem plenariam tribuentes quod in et super predictis et quibusvis eorum valeatis.. et seu interpretari et commutare......... foro. . . .. .. dictos arbitros.. . sedendo vel gradiendo. ....... . ... ........ una pronunciacione vel pluribus iuris vel fori.. antedictis nominibus. ... ... .. 240 . . . . arbitratores et amicabiles compositores super vel in premissis et quibusvis eorum inter nos dixeritis.... . .. . ... dicte partes premissis nominibus adinvicem et vobis. dando et alteri auferendo in modica quantitate vel magna etiam graviter et [. arbitratoribus et amicabilibus compositoribus. ordine servato aut penitus vel inme[. .. . declarare.... concedimus que omnia et singula acta racionibus predictis per nos.. etiamque volumus nos.... meliorare vel adaptare.. . ... arbitratores et amicabiles compositores.... .... ... ..... partes predictas. .. . . ... .. .. . dictus dominis arbitris. ..... alias pars inobediens vel contradicens subscriptam incidi penam de cuius pene comissione compromittimus sicut de causa principali. . .. vel modo aliquo impugnare.. . .. ..... corrigere.... arbitratoribus et amicabilis compositoribus........ . Etiam si per viam restitucionis in integrum iure speciali vel ex clausula generali. ...... ex dictis pacto et stipulacione premissis |l.. diebus feritatis vel non feritatis.. .... qualitercumque... .. prout vobis placuerit et fuerit benevisum.. . Nec ex hoc vel alias possimus processum vel pronunciacionem vestram dicere nullum seu nullam... .. de die vel de nocte.. quomodocumque et qualitercumque provenientibus seu que promoveri possent quomodocumque inter nos.. .... et super dicta pena seu penis si eam vel eas contingat comitti valeatis ad vestri liberum arbitrium procedere prout super infra tempus presentis compromissi et prorogacionis seu prorogacionum eiusdem. .. et notariis subscriptis. . ubique et in quocumque loco stando.. .. vel invalidam nec aliquam allegare nullitatem seu invaliditatem. ....... . .. . ex quacumque iuris solemnitate. laudo. racionibus sive causis. .. . . . .. auxilio aut aliquo alio iure. .... . citatis vel non citatis. .. .. . .]ibus omni iuris et f[.. Hoc presenti compromisso eciam dicto casu durante et in suo remanente pleno effectu robore et valore adiicientis viribus dictorum stipulacionis et parti quod licet in scriptis inceperitis sine non possitis auctoritatis desistere et alias perdere et procedi facere sine processi et mido verbo si vobis benevisum fuerit.... .. . . vel per via excepcionis vel officio iudicis seu quamvis alia via. laudata seu amicabiliter composita. et vobis....... . . . partes predicte antedictis nominibus.... . ...... ..... .... . coram vobis facta vel fienda valeant tantum et sint illius efficacie seu valoris quantum si coram illustrissimo domino rege vel eius vicecancellario facta essent. ..

dicta Yolantis. tam ecclesiasticum quam secularem. certificata de iuribus dicti Iacobeti. Ita quod semper remaneant atque firma nec valeant aut valeat aliqua pars nostrum habere recursum ad arbitrium boni viri racione alicuius lesionis enormis vel eciam eno[r]missime quibus lesionibus si interveniant ex dictis pacto et stipulacione premissis renunciamus. cui recursi et oppinioni. decepcionis et fraudi. 100| alias.] seu |l. ut tutrix et curatrix omnia bona et iura dicti Iacobeti Scriva. ut tutrix et curatrix dicti Iacobeti Scrivà. Nichilominus. excepcionis.. sub pena quinque mille florinorum auri comunium de Aragonia a parte nostrum in obediente parti. sentenciatum. correccionis. obligo bona mea propria respectu vestri dicte domine Yolantis. declarata. vel eius vicecancellarium. irrita atque vana et tali casu nos. mali in factum et sine causa et ex iniusta causa. quibusquidem foris. appellacionis vel offici iudicis aut alterius cuiusque defensionis vel alias quomocumque. renuncio beneficio restitucionis in integrum eidem pertinente racione minoris etati vel alias quomodolibet et omni excepcioni. doli. rata. premissi nominibus. legibus et decretalibus quibus mediantibus contra predicta vel aliquid predictorum possem modo aliquo venire. lesioni. foris. parenti et adquiescenti sentencie dicto arbitro et pronunciacioni. asserencium boni viri arbitro renunciare nequire omnibuque aliis beneficiis iuribus tam canonicis quam civilibus foriis. et tam motu proprio quam ad instanciam utriusque partis nostrum. privilegiis nobis seu cuique nostrum.. decretibus et aliis supradictis sic expresset solemniter intelligatur renunciatum fore quemadmodum si in dicta renunciacione de eis et eorum quolibet specialis mencio facta foret. et que peti et levari valeat si comittatur simul cum principali vel separatum rato semper pacto manente. contra predicta pertinentibus et pertinere competentibus et competituris ex nunc renunciamus expresse per pactum et stipulacionem predicta. manibus nostris corporaliter tacta. dictis dominis arbitris. ac de eisdem re iudicata vel arbitrata. attendere et complere et non contrafacere vel venire remedio accionis. arbitratum. et etiam meo proprio nomine in quantum interesit seu interesse possit in predictis vel quolibet predictorum. arbitratoribus atributam atque datam omnia quidem premissa et singula eorum per nos. privilegiis. privilegiata et non privilegiata ubique presencia et futura et mea propria in quantum quod dicta seu aliquid predictorum concernant seu concerneri possunt interesse meum Et ego. complendis. 241 . arbitratoribus et amicabilis compositoribus superius nominatis. nunch per tunch.12 replicacionis. obligamus scienter et gratis una pars nostrum alteri. abdicamus omnem potestatem per nos. |l. et de quam compromittimus sicut de principali causa. dicte partes predictis nominibus. accioni et cuilibet etiam errori. dicte partes. dictis dominis arbitris. dicte partes. iuramus per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia. et vobis. vel gubernatorem regni Valencie aut eius locumtenentem. suplicacionis. tam in prima sentencia quam alia quacumque [. dictus Eximinus Petri de Romaní. dicti nominibus dum taxat perfingimus autem terminum infra quem duret 12 Repetit excepcionis. declaracioni. huius compromissi aut sentencie dicti arbitri vel pronunciacionis. declaracionis. ego. Que pena tociens comittatur in solidum quociens verbo vel scriptis vel oppere per aliquem nostrum in omnibus et singulis aut aliquo vel aliquibus suppradictis. 110| legibus. filii nostri. mutacionis vestri fuerit contrafactum ex stipulacione legittima et solempni pacto premissis. defensionis. mutacioni. vel per alium quemcumque iudicem vel officialem ante iurisdiccionem aliquam exercentem. correccioni. tenere et perpetuo observare et in aliquo non contrafacere vel venire. deffectus ac iuris et omnibus et singulis privilegiis. ad invicem et vicisim. et pro predictis omnibus et singulis et quolibet ex eis tenendis. partes. ad invicem et vicisim. nichilominus omnia attemptata sint cassa. omnia et singula bona et iura dictarum hereditatum. concedimus quod non possitis compelli sive forciari ad pronunciandum in dicto facto per magnificum dominum regem. interpretacionis. promittimus et teneamur servare. correcta. coniunctum vel divisim. iuribus. dicta Yolantis. et omni excepcioni. grata et firma habere. vobis. coniuctum vel divisim. Volumus etiamque nos. solvendis et observandis. immo pars attemptis proxime dicta incurrat pena subscriptam ipso facto. interpretacioni vel voluntati vestri solvendorum et adquirendorum integriter omni excusacione et excepcione reiectis. predicta omnia et singula. minoris. Et etiam nos. interpretata seu mutat et pena comissa fieri valeat executio realiter de facto omni solemnitate et ordine iudiciario pretermissis. et prout per vos fuerit in predictis vel aliquo predictorum ordinatum. Et ego.

absentibus dictis nobili Ferdinando Ximénez d’Arenós et honorabili Eximino Petri de Romanino. sellerio. illud idem compromissum eidem in studio sive domus superius designate personaliter adinvento. tutricis et curatricis testamentarie persone et bonorum Iacobeti Scrivà. in presencia nostri. Noverint universi ex anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo sexto die mecuri intitulata decima octava mensis decembris. legum doctoris. dictis dominis arbitris et arbitratoribus plenarie concedentes licenciam et facultatem dicti compromissi terminum porrogare (sic) tam ante sentenciam quam in sentenciam seu sentenciis quam post promulgandis semel et pluries prout vobis videbitur absque notificacione alterius partis nostrum et nobis seu altero nostrum volentibus seu nolentibus requisitis seu non requisitis. dicte partes. et honorabilis Eximinius Petri de Romanino. iuravit et cerciorata renunciavit Valencie die et anno quibus suppra. Presentes fuerunt ad hec pro testibus vocati dicti honorabilis Petrus Garret. degentes. curatoris dati per dictum dominum officialem. domicelli deffuncti. Sig(creu)num Ferdinandi Ximénez d’Arenós. cum verteretur in dubium an firma compromissi facta per dictum nobilem debitum posset sortiri effectum ex eo quia dicebatur ipsum nobilem fore excomunicatum per honorabilem officialem domini episcopi valentini ad instanciam et requisicionem honorabili Petri Rosselli. et vobis. Testes huius rei sunt venerabilis Arnaldus Ferragut. offerens se procedere in causis illius simul cum dicto |l. Dantes nos. scutifer Valencie. et Iacobo Guitard. Quod est actum Valencie decima octava die mensis decembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo sexto. Et quo ad firmam dicte honorabile domine Yolanti. patris illius. civibus Valencie. laudamus et firmamus. S[ig](creu)num Yolanti predictorum. coffrerius. presentarunt et per nos et infrascriptos notarios et scribas legi publice requiseverunt eidem in domo sue habitacionis personaliter adinvento compromissum preinsectum. presens compromissum hinc ad festum circumcissionis Domini proxime venturum. ut publici personis stipulantibus et legittime recipientibus loco dictorum absencium et omnium illorum quorum interest vel intererit aut interere potest vel poterit in futurum. clericus simpliciter tonsuratus. Sunt testes discreti Nicholaus Thome. beneficiatus in ecclesia sancti Nicholai. 130| suo coarbitrio iuxta formam eis traditam in compromisso supradicto et partes ducere proposse ad bonam concordiam atque pacem. magistri in medicina. uxore quondam honorabilis Manfredi de Romanino. notarius civis Valencie. Et presentato et habito pro lecto et publicato dicto compromisso statim dictus honorabilis Gabriel de Rivosicco dixit quod acceptabat illud respondens per eadem verba quibus idem honorabilis Clemens de Villanova responsum dederat presentacioni ipsius compromissu superius sibi facte. Bernardus Blascho. et Petrus Ferrer. Gabriel Bonet et Iacobus Salzet. et per nos legi publice requisiverunt. cives Valencie. alterius ex arbitris supradictis et ibi personaliter constituti in presencia nostri dictorum et subscriptorum notariorum et escribarum presentarunt. pupilli. olim cognominatus Scrivà. legum doctore. et Iacobo Salzet. presentibus tamen notario infrascriptis. Et statim dicte partes discedendo ab inde personaliter accesserunt ad domum dicti honorabilis Gabrielis de Rivosicco. et venerabili et discretus Iohannes de Pina. persone et bonis Petri Rosselli. In nomine Domini amen. Subsequenter vero die martis intitulata vicesima quarta decembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo sexto. Presentibus ad hec pro testibus vocatis et assumptis honorabile Petro Garret. procurator honorabilis domine Yolantis. cerdo. Michaelis de Seta et Francisci Cavaller. notario. coram honorabili Clemente de Vilanova in legibus licenciato. que nominibus quibus suppra firmavit. Andreas Albert. filii eorum coniugum heredisque universalis omnium bonorum et iurium que quondam fuerunt dicti honorabilis Manfridi. beneficiati in 242 . prebiteri abdomedarii sedis Valencie. procuratoris venerabili Petri Fexes. cirurgicus. quoquidem compromisso presentato et habito pro lecto et publicato iidem honorabilis Clemens de Vilanova dixit quod acceptabat et acceptavit de facto illud ob reverenciam Iesus Christi et intuitu partium predictarum. qui hec dictis nominibus con|l. habitatore dicte civitatis. cirurgicus. discreto Gabriele Bonet. habitatore Dertuse. 120|cedimus. Sig(creu)num Eximini Petri de Romaní. in minori etate constituti. notariorum et scribarum a causam huiusmodi electorum personaliter constituti dicti nobili Ferdinandis Eximénez d’Arenós.

concessit et firmavit sub eisdem pactis. et Ludovico Dez-Pont. . . penis.... apothecario. Valencie degentes. .. discreto Silvestro Palomar.. laudum.. corrigendi.ecclesia sancte Caterine ville Algezire in altari ibi constructo sub invocacione sancte Anthonii. Benedictus de Blanes. Presentibus ad hec pro testibus magistro Anthonio Guerau.. interpetrandi et vel comutandi. et Iohannes de Menaguerra.. quia propter brevitatem temporis precedentus prorogacionis et alias non potuerunt de causis compromissi huius plenius inquirere nec eas examinare.. Denique vero die iovis intitulata vicesima tercia mensis ianuarii anno a Nativitate Domini millessimo CCCCº vicesimo septimo dicti domini.... quod prorogabant et prorogarunt de facto dictum compromissum et tempus ipsius cum omnibus suis clausulis et particulis hinc ad undecima die mensis ianuarii proxime venientis. Post hec de die sabbati intitulata undecima mensis ianuarii anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo septimo dicti honorabilis Clemens de Villanova et Gabriel de Rivosicco.. arbitratores et amicabiles compositores. utraque illorum in domibus ipsorum repertus ex eadem causa prorogarunt dictum compromissum et tempus ipsius cum omnibus clausulis et particulis in eo appositis et contentis hinc ad decima nona diem presentis mensis ianuarii.. civibus Valencie. volentes sibi facultatem eis concessam. Testes fuerunt prorogacioni facte per honorabilem Clementem de Villanova. . arbitrium et amicabilem composicionem declarandi. .. Deinceps vero die sabbati intitulata decima octava mensis ianuarii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº vicesimo septimo dicti honorabilis Clemens de Villanova et Gabriel de Rivosicco... arbitri. .. salvo quod ab inde possint illud quociens voluerint prorogare. locutus dicti officialis usque ad festum circumcissionis Domini proxime venturum laudans. videlicet. confessoris racionibus positis et contentis in actis hac de causa factis in curia dicti domini officialis.. Laurencius de Lopra.] discretus Mathia Albaro.. . et discretus Francischus Canyada. notarius. ideo prorogarunt ipsum compromissum et tempus ipsius cum omnibus suis clausulis et particulis hinc ad vicesimam quintam diem mensis ianuarii presenti cum protestacione quod possit illud si eis vedibitus ulterius prorogare |f.. processa et enantata illud ex sua certa sciencia et certificatus et instructus plenarie de iuribus suis iterum fecit. .. mercator florentinus.. arbitri. et Anthonio Valero. perpunterio domini regis.. civibus Valencie. mercator civis Valencie. . . .. arbitri. . 150| dicti honorabilis Gabrielis de Rivosicco sunt testes honorabilis Guillermus de Celma. non valuerint infra tempus predictum questiones compromissi huiusmodi difinire. obligacionibus et aliis clausulis omnibus et singulis et particulis in illo positis et contentis. arbitracionem... Denique vero die martis intitulata tricesima prima et ultima mensis decembris anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo septimo honorabiles Clemens de Villanova et Gabriel de Rivosicco. . notarius.. mercator. salvo quod ab inde possit illud quociens voluerint prorogare. meliorandi.. notarius et secretarius nobilis et potentis viri Iohannis d’Ixer. mandatum... .. Petrus Oliver.. .. adaptandi. . . .. arbitratores et amicabiles compositores in domo dicti honorabilis Gabrielis de Rivosicco. 140|tenta et etiam quecumque vigore illius acta. prout eis fuerit benevisum dictum compromissum et tempus ipsius cum omnibus suis clausulis et particulis hinc a festum Sancti Iohannis mensis iunii proxime venturi concorditer 243 . arbitratores et amicabiles compositores personaliter constituti in domo dictis honorabilis Gabrielis de Rivosicco. et Laurencius de Lopra.. mercator florentinus... presbitero et canonico sedis colligiate civitatis Xative et Francisco Ça-Rovira.. personaliter constituti ante publicacionem sentencie super factis habendis compromissi.. notario.. alterius ex dictis arbitris. ... aliorum negociorum detenti. . arbitris. .. aprobans. .. Et ipso nobilis velit ut expedit dictum dubium remanere obtentat prius. fus[te]rio... 3| [. arbitratores et amicabiles compositores que suppra personaliter constituti in domo dicti honorabilis Gabrielis de Rivosicco alterius ex dictis arbitris dixerunt quod. Et prorogacioni |l. . Testes huius prorogacionis fuerunt venerabilis et discretus Petrus Monlober. ratificans et confirmans dictum compromissio et omnia et singula in eo con|l... .. cum arduhitate presentis negocii et alias occupaciones. civis Valencie. notario. eorum sentenciam. videlicet die decima nona presentis mensis decembris absolucione a dicta excomunicacione ad cautela ac suspensione eiusdem a venerabilis domino Anthonio Belloti. domicellus habitator [Valencie].

lo qual dit testament fon fet en lo loch de Alberich a setze dies del mes de deembre l’any mil CCC noranta huyt. 160| Valencie. cavaller. e micer Bernat Abri. arbitrium et amicabilem composicionem in modum sequentem: In Christi nomine ac beatissime virginis matris tociusque curie triumphantis. de voler e exprés consentiment dels dits noble mossén Eximén Pérez d’Arenós e honorable En Manfré de Romaní. cives |l. axí com a comissaris per lo molt noble mossén Ramon Boyl. sots kalendari de deheset dies del mes de agost any mil CCCC dehenou. notari. any mil CCCC vint-sis. lochtinent del honorable mossén Gizbert Val·leriola. e en altra manera ante mortem dicte nobilis testatricis cognominat Scrivà. Et facta dicta prorogacione iidem domini. notaris. en lo dit nom. en nom de hereu de la dita quòndam noble madona Elichsén de Romaní. e per lo honorable En Manfré de Romaní. sots kalendari de dehuyt del mes de deembre. e vista la herència. cartes e nos mos|l. prorogarunt. Vist enaprés una altra qüestió e debat lo qual fon entre los dits quòndam mossén Eximén Pérez de la una part e lo dit quòndam En Manfré de la altra. notariis. segons que consta de la dita comissió donada en València a quinze de març del any mil CCCC cinch. Testes fuerunt huic prorogacioni venerabilis Iohannes Lobet. en nom de procurador del dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. Vistes les prorogacions del dit compromés per nosaltres fetes. de la qual causa e qüestió lo dit mossén Eximén Pérez subcumbé per tres sentències conformes promulgades axí per lo justícia civil com per jutges delegats segons que per processes. habitadors de la ciutat de València. marmessor e hereu universal de tots los béns e drets que quòndam foren 244 . en lo dit nom de hereu de la dita quòndam noble madona Elichsén de Romaní. doctor en leys. licenciat. arbitri. per rahó de certs comptes demanats per lo dit quòndam mossén Eximén Pérez de la que·s dehia administració feta per la dita quòndam madona Elichsén per rahó del qual debat entre les dites parts fon ordit un gran procés en la cort civil de la ciutat de València segons que occularment a nosaltres és stat mostrat. partibus absentibus enantarunt ad dandum et promulgandum sentenciam arbitrale. consta e havem vist ésser axí e per aquelles dites sentències lo dit quòndam mossén Eximén Pérez fon condempnat en les despeses dels dits processes de les appel·lacions. notari. reebut per los discrets en Francesch Cavaller e Miquel de Seta. de voler e exprés consentiment de les parts dessús dites als dits honorables |l. e vist lo legat de les cent libras annuals fet en lo dit testament al dit quòndam honorable En Manfré de Romaní en certa manera en lo dit testament contenguda. arbitradors e amigables composadors entre les parts dessús dites. vist primerament lo compromés per les dites parts en nosaltres fet e fermat e lo poder en e per aquell a nosaltres atribuït e donat. laudum. e En Gabriel de Riusech. e vist com enaprés per lo dit quòndam mossén Eximén Pérez ab acte públich fon renunciat al dit procés en certa manera en la dita renunciació contenguda. 180| jutges per En Francesch Scolà. justícia de la ciutat de València en lo civil. arbitratores. e encara per altra comissió feta per lo honorable En Pere Gençor. vist enaprés com per rahó del dit legat de les dites cent libras fon sustituida qüestió e debat entre los dits quòndam mossén Eximén Pérez de la una part e lo dit quòndam En Manfré de la part altra. concordantment elets. mandatum. àrbitres. primera muller del dit quòndam noble mossén Eximén Péreç d’Arenós. licenciat en leys. amen. et amicabilis compositores ibidem personaliter constituti. doctor. reebuda per lo discret N’Anthoni Prats. Vist enaprés lo testament de la noble quòndam madona Elichsén de Romaní. On nosaltres. En Climent de Vilanova. substitucions e vincles en aquell apposats. per rahó dels milloraments e altres coses en lo procés de la dita causa contengudes segons que consta per procés inhiciat denant los honorables micer Berthomeu del Mas. reebut per En Pere Basella. òlim appel·lat Manfré Scrivà. notari. Gabriel Bonet et Ambrosius Alegret. donzell. Vista una altra qüestió e debat a nosaltres occularment mostrada e mostrat lo procés sens veure aquell salvu la sentència dejús dita entre los dessús dits mossén Eximén Pérez e Manfré de Romaní. 170|trats e exhibuits a ull. governador de regne de València. arbitracionem.

cavaller. en nom del honorable N’Anthoni Gaçó. 190| dessús– e comprada per lo dit quòndam Eximén Pérez segons que consta de la dita venda ab acte públich reebut per lo scrivà de la dita cort sots kalendari de quatre dies del mes de juny del any mil CCCC set per preu de dohentes huitanta nou mília sòlidos. aprés subastació e diverses altres solempnitats. dels quals ne foren pagats axí en vida com aprés mort del dit noble al dit quòndam En Manfré de Romaní set mília trehents nou sòlidos nou. e En Guillem Benet. lo noble mossén Vidal de Vilanova. Vist enaprés lo testament del dit noble mossén Eximén Pérez. restaren en poder del dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós com a usufructuari dels béns de la dita noble dona quatorze mília sòlidos restants del preu de la dita baronia. alcayt del dit loch d’Alberich. lo prior qui ladonchs serà de la confraria de nostra dona santa Maria de la dita ciutat e lo qui ladonchs serà alcayt del dit loch d’Alberich ab ample e bastant poder. arbitradors. notari. de gloriosa memòria. e diverses sentències per los dits honorables àrbitres. fet en València lo primer dia de juliol del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC dehuyt. e per En Vicent Benajam. per execució de la dita sentència e per oblació feta del dit loch de Alberich per lo dit quòndam En Manfré per paga fahedora al dit noble mossén Eximén Pérez dels dits vint-cinch mília florins en la dita sentència arbitral contenguts. sots kalendari de die sabbati in terciis intitulata XXVII mensis iunii anno a Nativitate Domini millessimo CCCCº quinto. notari. E com enaprés. e aprés àrbitres. de una part. Vist enaprés un codicil fet per lo dit noble mossén Eximén Pérez en València a dehuyt del mes d’agost del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC dehenou. notari. reebut per lo dit En Francesch Scolà. en poder dels honorables micer Guillem Ça-Era e de mi. fon. Vists enaprés diverses compromeses fermats per e entre los dits nobles mosén Eximén Pérez. arbitradors e amigables composadors. rebuda per lo discret En Berthomeu Ça-Era. fill seu. segons que per actes a nosaltres a hull exhibuits les dites coses e altres apparen als quals nos referim. en e per la qual fou condempnat lo dit quòndam En Manfré com a hereu e encara los marmessors de la dita quòndam madona Elichsén en donar e pagar al dit quòndam noble mossén Eximén Pérez vint-cinch mília florins segons en la dita arbitral sentència les dites coses e altres són pus largament contengudes. ço és. e los honorables mossén Guerau Bou. reebuts e reebudes per lo discret En Luis Guerau. e la qual baronia fon venuda per lo dit ladonchs justícia civil –com a comissari qui |l. reebut per lo discret En Francesch Scolà. e micer Francesch Blanch. en nom de hereu de la dita noble dona de la part altra. en los quals lo dit noble promés e·s obligà restituhir aquells al dit quòndam honorable En Manfré de Romaní en nom de hereu de la dita quòndam noble dona aprés obte seu. en e ab lo qual lo dit noble quòndam 245 . lo dit loch e baronia venut per la cort civil de la dita ciutat per comissió del molt alt senyor rey don Martí. en e per lo qual se mostra lo no|l. prevere. del qual testament elegí e féu marmessors e del dit testament execudors. cosingermà seu. doctor en leys. promulgades sots diversos kalendaris. axí com a àrbitres. del qual preu deduhits los dits vint-cinch mília florins. de què restaven a pagar set mília trehents nou sòlidos nou. e vista la sentència per aquells donada e promulgada sots kalendari de deu dies del mes de juliol any mil CCCC sis. segons per la dita venda e actes d’aquén enseguits d’aquella les dites coses largament apparen refferint aquells en tot ço que en aquells sia contengut. del qual fon scrivà lo discret En Berthomeu Ça-Era. segons per lo dit testament appar al qual nos referim. 200|ble mossén Eximén Pérez inter alia assí haver instituhit hereu universal de tots sos béns e drets lo dit noble mossén Ferrando Ximénez d’Arenós. habitadors de la dita ciutat de València.de la dita noble dona madona Elichsén de Romaní. senyor de Pego. notari. en certa forma en lo dit testament contenguda. dit Climent de Vilanova. e. en e per les quals lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós fon condempnat per rahó dels loïsmes e mig loïsmes en quatorze mília sis-cents dehenou sòlidos sis. rector del loch d’Almaçora e prior de la loable confraria de nostra dona Santa Maria e marmessor ensemps ab lo dit En Manfré del últim testament de la dita noble dona Na Elichsén de Romaní. arbitradors e amigables composadors entre les dites parts los dits honorables micer Berthomeu del Mas e micer Bernat Abri. notari. e En Manfré de Romaní. en defalliment d’aquells. la qual fon donada en València a nou de febrer del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC set.

axí en la dita transacció com en la carta del censal dejús mencionat aprés e abans de les fermes dels dits contractes requestes. e En Miquel de Ripoll. notari. reebuda per lo honrat e discret En Berenguer Dez-Camps. fon feta e fermada certa composició. official e canonge de València. notari. davant lo ladonchs honorable justícia civil de la dita ciutat sots kalendari de vint dies del mes de octubre del any mil CCCC dehenou. segons per lo dit codicil consta al qual e coses en aquell contengudes nos referim. per ell fos feta declaració si los dits deutes indubitats eren compreses en lo dit legat dels dits cent mília sòlidos o no. prior ladonchs de la dita confraria de nostra dona de santa Maria de la ciutat de València. contra la qual requesta e coses en aquella contengudes foren posades certes rahons per part dels dits marmessors segons per lo dit procés appar al qual nos referim. reebut per N’Anthoni Johan. axí per les dites sentències arbitrals com per les altres tres sentències conformes e ell. closa e subsignada per mà dels discrets En Johan Gomiç. hereu e en nom de hereu de la dita quòndam noble madona Elichsén de Romaní. fet segons de la dita acceptació consta ab acte públich fet en la dita cort civil a XIIII de setembre del any mil CCCC dehenou. fon acceptat lo dit legat de cent mília sòlidos per lo dit quòndam noble mossén Eximén Péreç d’Arenós a la dita heretat de la dita noble dona e a ell. transacció e avinença de les qüestions e debats que entre les dites parts eren en certa forma en la dita transacció contenguda. en paga e solució dels dits cent mília sòlidos al dit 246 . axí per los dits honorables marmessors com per lo dit quòndam honorable En Manfré de Romaní en lo dit nom de hereu. reebuda e closa per l’onrat N’Anthoni Pasqual. per la qual clarament consta com los dits honorables marmessors del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. Vist enaprés un procés intitulat ‘En requestes’. per ço requiria lo dit justícia que appelats los marmessors del dit quòndam noble mossén Eximén Péreç d’Arenós. cent mília sòlidos reals de València en certa forma en la dita clàusula del dit codicil contenguda. 220| lo dit quòndam honorable En Manfré de Romaní en nom de hereu dessús dit. en nom de hereu dessús dit. prevere. segons per les requestes de aquells pot ésser vist. axí en nom propri com encara de hereu de la dita noble dona fossen adjudicades certes quantitats de peccúnia. major de dies. Vist enaprés com per lo dit En Manfré de Romaní. Vist més una carta de carregament de censal feta e fermada per los dits tunch honorables marmessors del últim testament del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós sots kalendari de huyt de maig de l’any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC vint-hú. Vist enaprés com lo dit noble mossén Vidal de Vilanova a la publicació del testament del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós expressament renuncià a la marmessoria del dit noble mossén Eximén Pérez e no volch acceptar aquella perquè covench lo honorable micer Johan Gastó. en nom de hereu dessús dit. notari e scrivà de la dita cort. segons de la subrogació consta ab carta pública feta en la cort del dit official del reverent senyor bisbe de la ciutat de València |l. 210| a XXX dies del mes d’agost del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC dehenou. Vists enaprés diverses decrets interposats per los ladonchs justícia civils de la dita ciutat. feta en València a huyt dies del mes de maig del any mil CCCC vint-hú. a les quals e coses en aquells contengudes nos refferim e segons que de aquelles per lo procés dessús dit e entre les dites parts accitat consta e appar pus largament. accitat per part del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní. a la qual acceptació e coses en aquella contengudes nos referim. reebuda. dit En Manfré. en lo qual procés lo dit En Manfré de Romaní requiria lo dit justícia que com a ell. axí com a hereu de la dita noble dona. e |l. Vist enaprés com per intercessió del honorable quòndam micer Guillem Ça-Era e altres notables persones entrevenints entre los dits honorables marmessors del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós d’una part. mossén Eximén Pérez lexà a la heretat de la dita noble dona madona Elichsén de Romaní e al dit quòndam honorable En Manfré de Romaní. notari e scrivà de la dita cort. subrogar mossén Bernat Riera. duptàs si les dites quantitats de peccúnia eren compreses en lo dit legat dels cent mília sòlidos o no. rector de Canals.

4| so[bre tots los altres béns] de la dita marmessoria. e micer Johan de Gallach. emanat de la cort del governador de regne de València sots kalendari de die lune VII madii anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº visesimo quinto. notari. sots diverses kalendaris en lo procés entre les dites parts accitat contengudes. Vists encara diverses rahons per cascuna de les dites parts proposa|l. e presentat a alguns dels dits tunc marmessors. a huyt dies del mes de setembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC vint-cinch. sis mília sis-cents sexanta-sis sòlidos huyt diners de recens pagadors en tres terces cascún any. e la inhibició per los dits honorables jutges al dit honorable governador feta. segons per lo dit contracte del dit carregament les dites coses e altres se mostren al qual nos referim. en e per lo qual lo dit Francesch Cavaller dicto nomine affermava ésser deguts al dit seu principal quatre mília quatre-cents quaranta quatre sòlidos sis diners de pensions del dit recens de pagues passades qui finiren a cinch dies del mes de maig del dit any mil CCCC vint-cinch e sexanta-cinch libras de penes que·s dien ésser comeses per retardació de pagues passades. volent-ho dir e haver dit segons en aquell és contengut. veneren e carregaren al dit quòndam honorable En Manfré de Romaní. la qual fon donada en lo camp Real. impugnants lo dit manament executori e carregament de recens dels dits sis mília sis-cents sexanta sis sòlidos huyt diners davant lo |l. los quals dits sis mília sis-cents sexanta-sis sòlidos huyt diners de recens foren specialment carregats en e sobre los lochs de Alberich e Benifaraig. e per interés d’aquell. e evocades a la sua sacra Audiència e comeses als dits honorables jutges ad referendum sots kalendari de XIIII decembris anno predicto millesimo CCCCº vicesimo quinto. 247 . Vistes diverses rahons per cascuna de les dites parts denant los dits honorables jutges proposades segons per lo dit procés entre les dites parts accitat. segons les dites coses e altres pus larch per lo dit procés se mostren al qual nos referim e volent-ho haver dit segons en aquell és pus larch contengut. licenciat en leys. les dites coses e altres són pus largament contengudes al qual e coses en aquell contengudes nos refferim. Vist en aprés un manament executori request per lo dit En Francesch Cavaller. procurador del dit noble mossén Ferrando Ximénez d’Arenós. la qual comissió fon presentada als dits honorables jutges per lo dit En Miquel de Seta en lo dit nom sots kalendari de die lune hora vesperorum vel inde circa que hom comptava huyt del mes d’octubre del dit any mil CCCC vint-cinch en poder del discret En Bertomeu Tolosa. 250|des. axí com a hereu de la dita quòndam noble dona Na Elichsén de Romaní e en nom de la dita heretat e sots los vincles contenguts en lo dit testament de la dita quòndam noble dona. Contra lo qual dit manament executori per En Miquel de Seta. foren posades moltes e diverses rahons a invalidació del dit manament executori. segons per lo dit manament executori les dites coses son pus largament contengudes al qual nos referim. notari e scrivà de la dita causa. replicacions e triplicacions hinc inde per cascuna de les dites parts davant lo dit honorable governador sots diverses kalendaris proposades. a |l. fill e hereu del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. Vistes moltes rahons. Vist enaprés una comissió del molt alt senyor rey impetrada per lo dit noble mossén Ferrando Ximénez d’Arenós. prop lo loch de Sentadrià del regne de Navarra. notari. 240| dit honorable governador sots kalendari de die iovis intitulata decima nona mensis iulii anno predicto millesimo CCCCº vicesimo quinto. los quals dits lochs en lo temps del dit carregament eren en senyoria e proprietat dels dits honorables marmessors e generalment |f. Vist enaprés com per la pròspera venguda del senyor rey en la ciutat de València per part del dit honorable En Manfré de Romaní fon suplicat de les dites causes. 230| cinch de jener e a cinch de maig e a cinch de setembre. ensurtit en virtut del prodit contracte de carregament de recens e dirigit als dits honorables tunc marmessors del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. en nom de procurador del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní. sots pena de trehents sòlidos per cascuna solució. axí davant los dits honorables jutges reladors com davant lo molt honorable micer Johan de Funes. de la dita causa dirigida als honorables micer Guillem d’Alpicat. doctor. ço és. vicecanceller del dit molt alt senyor rey. habitadors de la ciutat de València. satisfaccions.quòndam honorable En Manfré de Romaní en nom de hereu dessús dit lexats per lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós en lo dessús dit codicil.

la qual cosa fer no ha pogut en perjuhí del dit N’Eximén Pérez de Romaní. present lo discret En Nicholau Cremades. segons les dites coses e altres en la dita requesta són contengudes a la qual nos refferim. Vist en aprés una requesta proposada davant l’onrat En Gabriel Navarro. e haver acceptada ja la prop dita successió. cosingermà d’aquella. en via de requesta continent en effecte com la dita noble madona Elichsén de Romaní hagués fet testament en poder e mà de Pere Basella. e haja instituhit hereu. así dels bens de la heretat de la dita quòndam noble madona Elichsén de Romaní com dels seus propris. los quals legats lo dit N’Eximén Pérez de Romaní aquells nos mostrà haver acceptats. fill dels prop dits cònjuges. fill major del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní sots kalendari de decima nona mensis marcii anno a Nativitate Domini millesimo CCCCº vicesimo sexto. sots kalendari de die iovis currentis dotzena hora ante meridie intitulata vicesima prima marcii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº vicesimo sexto. notari. en e ab lo qual instituhí así hereu universal in primo gradu lo dit En Manfré de Romaní. así |l. ladonchs justícia civil de la ciutat de València per l’onrat N’Eximén Pérez de Romaní. hereu propri e universal Jacme Scrivà. fill seu. sots kalendari de XXII marcii anno predicto millesimo CCCCº vicesimo sexto. Vist lo testament del dit En Manfré de Romaní poch temps ans que morís fet en València a XXX dies del mes de deembre del any mil CCCC vint-sis. e publicat per lo dit notari a vint de març del prop any. segons per la clàusula del testament del dit quòndam En Manfré de Romaní appar al qual e coses en aquell contengudes nos referim. fill menor d’aquell. haver e tenir la universal successió dels béns de la dita quòndam noble dona Na Elichsén de Romaní. tudriu e curadriu de Jacmet Scrivà. segons les dites coses e altres pus larch apparen per la dita carta pública et alias a la qual e coses en aquella contengudes nos refferim. insurtida en virtut d’una requesta o scriptura en presència dels notaris e testimonis allí contenguts. Vist en aprés com pendent la dita causa e qüestió entre les dites parts lo dit honorable quòndam En Manfré de Romaní enmalaltí de la qual malaltia morí e passà d’aquesta present vida en l’altra. pare seu. notari. en e per la qual se mostra lo dit N’Eximén Pérez de Romaní sots diverses capítols e articles requerie ésser declarat per lo dit honorable justícia e cort sua la universal successió dels béns de la dita quòndam noble madona Elichsén de Romaní pertànyer a ell. intenció e voler que·l dit N’Eximén Pérez sia stat e és de obtenir. proposada davant lo dit honorable En Gabriel Navarro. a setze dies del mes d’octubre del any mil CCC noranta huyt. axí com aquell en lo qual són e concorren e són concorregudes totes les qualitats e condicions per la dita 248 . reebut per lo dit En Johan Ça-Posa. E com lo dit En Manfré de Romaní haja fet testament en poder e mà del dit En Johan Ça-Posa. 270| Romaní. e prenia les dites substitució. fos novellament pervengut e ell sabés que en lo derrer testament del dit honorable En Manfré de Romaní. segell e senyal de Romaní. perçò acceptava e prenia davant lo dit honorable justícia lo sobrenom e lo cognom de Romaní e les armes. dit N’Eximén Pérez de Romaní. ans se mostrà per la dita carta aquell haver haüt propòsit. reebuda per lo dit honorable N’Anthoni Pasqual. com concorreguessen en aquell totes les qualitats contengudes en les substitucions del dit testament. notari. procurador e actor de la dita honorable madona Yolant. proposada per lo dit N’Eximén Pérez de Romaní. substituhint-li lo fill major d’aquell abte e covinent e de bon enteniment. axí com a fill major del dit En Manfré de Romaní a dret de sos membres de bo e sans enteniment e primer substituhit. continent en effecte que com a notícia de ell. Vist en aprés una carta pública. muller del dit quòndam honorable En Manfré de |l. notari. muller sua. reebut per lo dit discret En Johan Ça-Posa. ladonchs nomenat Manfré Scrivà. òlim cognominat Scrivà. en e per lo qual se mostre lo dit honorable En Manfré de Romaní haver instituït. 260| dels béns de la dita heretat de la dita noble dona com dels béns propris lo dit Jacme Scrivà. e publicat sots los dits kalendaris són contengudes certes clàusules per les quals se mostra lo dit honorable En Manfré de Romaní haver fets certs legats al dit N’Eximén Pérez de Romaní. tunc justícia de la ciutat de València en lo civil. Vist en aprés un procés intitulat ‘En demanda’. notari. per lo dit N’Eximén Pérez de Romaní. fill seu e de la dita Na Yolant. disposició e successió a ell diferides segons dit és ab benefici de inventari. notari.

fon ensemps ab lo dit N’Anthoni Johan. Vist en aprés una carta pública feta en València en lo dia de diluns en hora de tèrcia vel quasi intitulata XV aprilis anno a Nativitate Domini Mº CCCCº vicesimo sexto. 290| dit loch de Beniparrell e liurà al dit N’Eximén Péreç de Romaní. en e per la qual se mostra lo dit honorable. fon feta comissió verbal a·n Goçalbo de Xàtiva. la qual sentència aprés promulgació d’aquella fon per la dita honorable madona Yolant en lo dit nom de tudriu e cura|l. dicto nomine. manant als habitadors del dit loch que féssen e prestàssen al dit N’Eximén Pérez de Romaní lo sagrament de feeltat en fur establit. e a hun alberch situat en la perròquia de Sent Nicholau e altres béns de la dita successió. Vist en aprés com per lo dit honorable justícia a requesta del dit En Francesch Cavaller. en virtut de la dita sua comissió verbal. porter e comissari dessús dit. lohada e emologada. en scrits haver produhit e donat al dit N’Anthoni Pasqual en presència dels testimonis en la dita carta contenguts una cèdula o scriptura 249 . e no poder ni deure ésser empatxat per lo dit Jacmet Scrivà ne per la dita honorable tudriu e curadriu d’aquell en la aprehensió dels dits béns e heretat. reebuda per lo honrat N’Anthoni Dez-Prats. notari e scrivà de la sua cort. de les quals coses ne fon feta comissió al dit N’Anthoni Dez-Prats. notari. instant lo dit N’Eximén Pérez de Romaní sens revocació de son procurador. ans li plahia que li fos del·liurada. requeria aquell dit justícia ésser liurada al dit N’Eximén Pérez de Romaní. per la qual se mostrà lo dit honrat N’Eximén Pérez de Romaní. li prestaren sagrament e homenatge de feeltat. E axí mateix li liurà la possessió del dit alberch situat en la perròquia de Sent Nicholau. en lo dit nom de hereu. Vista la sentència per lo dit honorable justícia civil a consell del honorable micer Bernat Bonshoms. e dels dits loch e alberch e altres béns liuràs possessió vàcua. Vist en aprés com per lo dit En Francesch Cavaller. la real e corporal possessió del dit loch. notaris. dient que no se’n entenia appel·lar d’aquella. e li responguessen de tots drets al senyor del dit loch pertanyents. attés que la dita sentència per ell promulgada era stada emologada per les dites parts e d’aquella no se’n entenie appel·lar. en lo dit nom fon de paraula request lo dit honorable justícia que. muller que fon del noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. e les attestacions de aquells. que ensemps ab l’onrat N’Anthoni Johan. 280|driu del dit Jacmet Scrivà. principal seu. notari e escrivà de la sua cort. porter de la sua cort. fill del honrat En Manfré de Romaní. anàs personalment al loch de Beniparrell. real e corporal e desembargada al dit N’Eximén Pérez de Romaní. segons totes les dites coses e altres per lo dit procés apparen al qual nos refferim. al |l. de fet. per lo qual fon la dita interrogació a la dita honorable madona Yolant. e lo haguessen per ver senyor del dit loch. closa e subsignada per lo dit honrat N’Anthoni Pasqual. en e sobre la dita demanda de successió donada e promulgada sots kalendari de divendres que·s comptava dotze dies del mes d’abril del dit any mil CCCC vint-sis. dicto nomine. donant e cometent-li tot son loch e veus. e. notari. donzell. Vist en aprés com en lo dia de dissapte que·s contava tretze dies del mes d’abril del dit any mil CCCC vint-sis lo dit En Goçalbo de Xàtiva.quòndam noble dona en lo dit seu testament apposades per haver e obtenir aquella dita successió. vists los testimonis per lo dit N’Eximén Pérez de Romaní e part sua sobre la dita demanda produhits e donats. registrat en la cort civil en la VIª mà a vint-nou cartes en demandes. de consell del dit seu assessor. Vist en aprés com per lo dit honorable justícia de consell de son assessor ordinari [provehí?] e manà la dita honorable dona Na Yolant ésser interrogada si volia o entenia dir res o al·legar per què la dita possessió no fos liurada al dit N’Eximén Pérez de Romaní. Vists los poders e procuracions dels dits En Nicholau Cremades e Francesch Cavaller. haver pertangut e pertànyer al dit N’Eximén Pérez de Romaní e aquell ésser universal successor de la dita noble dona per lo testament e última voluntat d’aquella e coses damunt dites e aquell deure e poder havers la real possessió dels béns de la dita successió e herència. en lo dit procés de demanda exhibuits. notari e scrivà de la sua cort. assessor seu ordinari. los quals dixeren que·ls plahia. la real e corporal possessió del loch de Beniparrell e dels altres béns recahents en la dita heretat de la dita noble madona Elichsén de Romaní. escrivà de la dita cort. rebuda. la qual dita honorable dona dix e respós que no·y entenia res dir e al·legar. haver pronunciat e declarat la dita successió dels béns e herència de la dita noble madona Elichsén de Romaní. notari. donzell.

. . cavallers. transacció. reebuda per lo prop dit notari e coses en aquella contengudes |f.. . notari. manam sentenciam. dits àrbitres. loham.. . Vist demún una s[upplicació? . e la honorable madona Yolant.. e los sants quatre evangelis d’aquell denant nós proposats. . e com per aquells inter alia consta lo dit mossén Ferrando Ximénez d’Arenós ésser major de vint anys. Vista la declaració e interposició de decret feta per lo molt alt senyor rey a relació de nosaltres dits àrbitres. . 4| als quals compromés e sentència nos refferim... tudriu e curadriu testamentària del dit Jacmet Scrivà. qui molt enans era stat cognominat Scrivà. segons les dites coses e altres pus larch se mostren per la dita carta a la qual nos refferim. sentència.. fills abduys del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní... procurador del noble mossén Ferrando d’Arenós. axí de paraula com per scrits. en los honorables mossén Ramon Torrelles e mossén Jacme Romeu.. ... quòndam.. e comesa a nós. . la qual fon promulgada sots kalendari de decima septima die mensis decembris anni Nativitate Domini millesimi CCCCi vicesimi sexti.. mostrat e exhibuit.. continent en effecte com la universal successió de la noble madona Elichsén de Romaní. muller que fon del noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. de manament del dit senyor rey sots kalendari de nona decembris anni millesimi CCCCi vicesimi sexti.. e·n Miquel de Seta.. .?] decret al dit compromés. arbitradors e amigables composadors. dits àrbitres. composam.... ... 310|ria. . per les dites parts concordantment elets. òlim cognominat Scrivà.. proposada per lo honorable N’Eximén Pérez de Romaní... arbitradors e amigables composadors... notari. los quals dits N’Eximén Pérez e Jacmet per consegüent són frares e germans.. d’una part. scrivà.?] requisició e interposició [. e en aquell dia mateix presentada per les parts dessús dites e cascuna de aquelles en poder del discret En Berthomeu Tolosa. e prometia e jurava per Nostre Senyor Deus e per los sants quatre evangelis d’aquell per les mans d’aquell corporalment toquats de servar e com|l. seguints via de àrbitres arbitradors e ami|l. Deus havent denant los ulls de nostra pensa. la qual fon provehida per lo molt honorable regent [de] la cancellaria del dit molt alt senyor rey en poder del honorable En Barthomeu Gros.. mare. del qual compromés consta per carta pública d’aquén feta en València en poder del honorable En Johan d’Aguilar. . . en lo quinze dia del mes de maig del dit any mil CCC vint-sis. Vist tot ço e àls que per les dites parts és stat dit e al·legat. tunc jutges. per la qual fon donada licència.. e com és pus útil e profitós comprometre que judicialment ésser tractats los dits affers. .. e tot ço e als que en los dits fets feya a veure. e axí mateix haja acceptat eo acceptava en lo dit nom lo legat dels cent mília sòlidos per lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós lexats a la heretat de la dita quòndam noble dona en la forma e manera per lo dit noble codicil·lant a la dita heretat lexada. facultat e plen poder a les dites parts e cascuna d’aquelles et signanter a la dita tudriu e curadriu de comprometre de les dites causes en la forma e manera que dessús és stat fermat lo dit compromés en nosaltres. fill de aquella e del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní alias Scrivà.... Vista la sentència d’aquén entre les dites parts per los dits honorables àrbitres.. sentència e altres actes segons per aquella [. arbitradors e amigables composadors. .. Hoydes les dites parts e cascuna d’aquelles et signanter los dits procuradors de cascuna de les dites parts. sia stada delada a ell dit N’Eximén Pérez de Romaní. arbitradors e amigables composadors... muller del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní alias Scrivà.. . de la part altra. 300|plir les coses en lo dit codicil per lo dit noble dispostes e ordenades per causa del dit legat e disposició del dit noble. muller del dit honorable En Manfré de Romaní. e En Johan de Pina. la qual successió és stada per lo dit N’Eximén Pérez de Romaní acceptada..] que són estats entre les dites parts [. manament e amigable composició.. . notari procurador de la dita honorable madona Yolant. Vist en aprés un compromés fet e fermat per e entre los dits honorable N’Eximén Pérez de Romaní.. en los dits noms de tudriu e curadriu e usufructuà|l. e segons per la dita requesta és contengut pus largament... . Vists tots los actes en la dita supplicació mencionats.. donada e promulgada sots kalendari de die iovis XVI madii anno a Nativitate Domini Mº CCCCº vicesimo sexto.. pertal que de la faz d’aquell proceescha lo nostre dit lou. 320|gables composadors dehim.. . . .]at denant lo molt alt senyor rey e sa sacra Audiència.. ad colligendum et refferendum... transigim e amigablament declaram en e entre les 250 .. e podia e devia ésser vist per cascuns verdaders àrbitres. arbitració. arbitradors e amigables composadors.. .. axí com a àrbitres. . Vists los testimonis sobre aquella produhits. dessús dits. ..

en axí que sien degudes fins a cinch de jener del present any inclusive set pagues que sumarien quinze mília cinch- cents cinquanta-sis sòlidos set diners. E sobre aquelles e qualsevol d’aquelles demanar. arbitració e amigable composició. dit Climent de Vilanova. madona santa Maria.parts dessús dites e cascuna d’aquelles en la forma e manera següents: Dominus Iesus (creu) Christus. lou. e per remoure tots e qualsevol duptes. tres mília quatre-cents setanta-huyt sòlidos. e en loch d’aquell al dit N’Eximén Pérez de Romaní. deuria de les dites quantitats al dit quòndam En Manfré de Romaní. en virtut de les dites sentències arbitrals promulgades per lo dit honorable micer Guillem Ça-Era e mi. en nom d’aquell hereu universal dels béns e drets que quòndam foren del dit En Manfré de Romaní. hereu de la dita noble madona Elichsén de Romaní. enaxí que coadunats ab los dessús dits tres mília quatre-cents setanta huyt sòlidos pendrien summa de deu mília set-cents huytanta set sòlidos nou diners. axí lo dessús dit com dejús pronunciador. e a la dita tudriu e curadriu usufructuària en los dits noms e qualsevol d’aquells e qualsevol dels dessús dits. hereu universal de la dita noble madona Elichsén de Romaní. transigim e manam ésser fet e inseguit. abdicam e manam als dessús dits N’Eximén Perez e En Jacme Scrivà. ambigüitats e litigis que entre les dites parts se poguessen enqui[ri]r ab aquesta nostra present sentència. fill e hereu del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní. amen. e a Jacmet Scrivà. Marie filius. com a hereu dessús dit. ajutgam totes les dites quantitats al dit noble mossén Ferrando Ximénez d’Arenós ensemps ab les dites messions. Attenents primerament que segons dessús és stat dit e recitat per lo testament de la dita noble madona Elichsén de Romaní foren lexades cent libras annuals al dit quòndam honorable En Manfré de Romaní. que no puxe (sic) impugnar ne contravenir als dits compromés en sentència dels dits micer 251 . pupil. e axí per rahó del dit legat com per les despeses de les tres sentències obtengudes per lo dit quòndam honorable En Manfré de Romaní contra lo dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós restaria que lo dit mossén Ferrando Eximénez d’Arenós. que serien huyt meses e quinze jorns que al for que·l dit censal fon aprés carregat muntaria quatre mília sis-cents setanta tres sòlidos huyt diners. que les dites quantitats e qualsevol d’aquelles se poguessen dir. en los dits noms. fon venuda la baronia d’Alberich segons que dessús és stat largament recitat. E trobam encara que lo dit mossén Ferrando sia tengut dar e pagar als dessús dits germans e qualsevol d’aquells lo just interès o inter usuri que corregué o poguera haver corregut a rahó de censal del temps |l. pronunciam. durant lo usufruyt del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós dels béns de la dita noble dona Na Elichsén de Romaní. En axí que coadunades totes les dites quantiats pendrien summa in universo de trenta hun mília dehèset sòlidos sens les dites messions dels dits processes perquè et alias. imposam callament perdurable. remetent-ho tota vegada a açò que segons vera calculació serà trobat muntar. 340| Attenents en aprés que segons és stat dit dessús per rahó de la dita sentència arbitral promulgada per los dits honorables micer Berthomeu del Mas e micer Bernat Abri. E consta encara que. arbitradors e amigables composadors. lo dit mossén Ferrando en lo dit nom hauria encara a pagar o li restaria a pagar los set mília trehents nou sòlidos nou diners. e a la dita Na Yolant. E consta encara que lo dit mossén Ferrando eo los marmessors que quòndam foren del dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós haver pagades les annuals pensions del dit censal fins al cinqué dia del mes de jener del any mil CCCC vint-cinch exclusive. e axí diem. En nom de Déu tot poderós e de la sua beneyta mare. sit nobis auxilium. Enaxí que res de les dites quantitats ne de qualsevol d’aquelles no puxen demanar per qualsevol manera. e a la dita tudriu e curadriu. o al dit Jacme Scrivà. muller sua. competre o pertànyer a aquell o a aquelles o qualsevol d’aquelles singula singulis refferendo. 330| aprés que·l legat dels dits cent mília sòlidos devia ésser pagat segons forma del dit codicil fins al dia del dit carregament del dit censal. sens les despeses e messions en les quals lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós fon condempnat e les quals foren enaprés tatxades. |l. alias Scrivà. seguints la dessús dita via de àrbitres. arbitram. exhigir en juhí e fora juhí als dessús dits N’Eximén Pérez de Romaní. dit. causa e rahó. e execució de la dita sentència e per paga fahedora al dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós.

Berthomeu del Mas e micer Bernat Abri. segons per lo dit contracte de carregament de recens les dites coses e altres son pus largament contengudes. per lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós en lo dit seu codicil |l. e per consegüent és tengut de no moure qüestió contra la dita |l. volent ésser aquella entesa en sguard de la dita causa o litigi e instància d’aquell o d’aquella. Ulterius. en virtut del dit contracte de recens fon tret manament executori de la cort de la governació del regne de València e presentat a alguns dels dits tunc marmessors del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez. en los dits noms e qualsevol d’aquells. arbitram e amigablament composam. ni contra la dita usufructuària. E jatsia al dit procés se mostre ésser renunciat segons és dit dessús per lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós en vida de aquell ab la dessús dita renunciació. per inmiscuïment fet per lo dit mossén Ferrando contra lo dit manament executori. segons que dessús és largament deduhit e pus amplament consta e appar per lo procés e actes de la dita causa. En Jacme Scrivà. sis mília sis-cents sexanta sis sòlidos huyt diners de recens pagadors en certs terminis cascuns anys. abdicam al dit mossén Ferrando tot poder o altre qualsevol havent causa d’aquell de impugnar la dita renunciació del dit procés. ensemps ab carta gràcia de poder liurar e quitar aquell. segons dessús és stat dit e largament recitat. Preterea considerants que. e pleyts e litigis que·s poguessen seguir entre les dites parts e qualsevol d’aquelles. però per remoure tots e qualsevol duptes que·s poguessen fer e qualsevol ambigüitats. sots kalendari de VIII de maig del any mil CCCC vint-hú. abdicant-li tot poder de experir. 360| per los dits tunc marmessors foren venuts e carregats. però attenents que. en nom de hereu de la dita quòndam noble madona Elichsén de Romaní per rahó de la administració que·s dehia ésser feta per aquella axí com a procuradriu del dit quòndam noble marit d’aquella. Attenent majorment que lo dit honorable En Eximén Pérez de Romaní ab contracte reebut per lo discret e honrat N’Anthoni Pasqual. sots kalendari de XV aprilis anni proxime preteriti. e per la dita rahó. ex juhí o fora juhí. e attés encara que la dita sentència arbitral promulgada per los dits micer Berthomeu del Mas e micer Bernat Abri fon loada e emologada per lo dit quòndam En Manfré en lo dit nom de hereu e en la forma e manera que lo dit En Manfré ha[vís?] lo dit legat dels dits cent mília sòlidos pervé en lo dit N’Eximén Pérez de Romaní. e axí·u dehim. e execució de la dita sentència ne a la dita venda de la dita baronia d’Alberich. causa o litigi eo de les coses contengudes e deduhides en lo dit procés e causa imposam callament perdurable e scilènci perpetual al dit noble mossén Ferrando Ximénez d’Arenós e als seus. 350| heretat sots pena de privació del dit legat dels dits cent mília sòlidos. e qualsevol dret que a aquells o a qualsevol d’aquells competís. e tots e qualsevol actes en virtut d’aquell inseguits e impugnar aquells o qualsevol d’aquells dits actes. contra los dits honorables N’Eximén Pérez de Romaní. attenents que per lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós en vida d’aquell fon promoguda qüestió contra lo dit honorable quòndam En Manfré de Romaní. ab aquesta nostra arbitral sentència e amigable composició a qualsevol dret. specialment sobre los lochs d’Alberich e de Benifaraig e generalment sobre los altres béns de la dita marmessoria. a major cautela. abdicam ab aquesta nostra present arbitració. petició. en los dits noms e qualsevol d’aquells. pertangués o pertangua. per paga fahedora als dits cent mília sòlidos lexats al dit En Manfré de Romaní en nom de hereu de la dita quòndam noble madona Elichsén de Romaní. foren posades contra aquell per part del dit noble mossén Ferrando d’Arenós moltes rahons e impugnacions. poder e facultat als dits N’Eximén Pérez de Romaní e En Jacme Scrivà e descendents de aquells. e per rahó del dit procés. imposam als dessús dits e qualsevol d’aquells super predictis et quolibet predictorum callament perdurable e scilènci perpetual ab la present nostra arbitral sentència e amigable composició. al·legant inter alia aquell ésser condicional e lo dit carregament ésser stat fet ans de la purificació del dit legat e axí rullament. notari. e a la dita tudriu e curadriu e usufructuària. axí contra lo dit manament executori com contra lo dit contracte de censal o de recens. competescha. hi ha renunciat largament en certa manera en lo dit contracte contenguda. E on fos stat pur ans 252 . acció e demanda que al dit noble mossén Ferrando e a qualsevol altre havent causa d’aquell competís e pogués pertànyer contra la dita renunciació. notari. loham. foren reebudes per lo honorable N’Anthoni Pasqual. com encara per invaliditat del legat dels dits cent mília sòlidos.

E attenents que los dits cent mília sòlidos foren lexats per lo dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós segons se lig per descàrrech de consciència d’aquell.. o aprés successivament la dita heretat de la dita noble dona Na Elichsén de Romaní. en lo dit nom de hereu contra la heretat que quòndam fon del dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós.. . loham. E encara la dita honorable tudriu e curadriu del dit Jacmet |l. de moure o attentar qüestió o dèbit contra lo dit noble mossén Eximén Pérez segons que per la clàusula de dit [. defallint los dits N’Eximén Péreç e los legítims descendents de aquell per dreta línea segons és dit ab les clàusules de no litigar. |f.. 380| del dit censal feta. E fetes encara moltes impugnacions contra lo dit legat e lo dit carregament de recens la part dels dits En Manfré de Romaní mentres visqué e part seu en les dites coses. mas en les contengudes en lo dit contracte e segons tenor d’aquell. E tal ne sia nostra intenció que·s vol per subtilitat de dret se’n pogués dir ni al·legar. començant fer la primera paga lo cinqué dia del mes de maig primerament. aprovant e confermant tot ço e quant per los dits marmessors. axí com a principal venedor del dit recens. impugnant encara los decrets interposats per los dits tunc justícia civil. obligant-se en lo dit nom de hereu. ne de posar rahons algunes als manaments executors sinó de paga sots les penes en lo dit contracte contengudes.. affermants segons que per los processes de la causa les dites coses e altres són pus largament deduhides a les quals coses en aquelles contengudes nos referim. E d’aquí avant en lo[s] terminis en lo dit contracte apposats tant e tantlongament com lo dit honorable N’Eximén Pérez de Romaní. axí que en la loació de la dita sentència lo dit mossén Ferrando lohe e aprove lo dit contracte e coses en aquell contengudes. les quals pensions volem e manam en la dessús dita manera de arbitració que córreguen del cinquén dia ja passat del present mes de jener perpetualment segons forma del dit contracte.. mas a major corroboració. vingués al dit Jacmet Scrivà e legítims descendents d’aquell volent que lo dit censal passe en lo dit N’Eximén Pérez de Romaní e Jacme Scrivà successivament segons dessús dit. major de vint anys. venedors del dit censal. . axí com a hereu universal de la dita noble dona Na Elichsén de Romaní. ço és. axí en lo interposat en la dita transacció com en lo interposat en lo dit carregament de recens.. pactes. e atteses les causes en aquell apposades deu ésser amigablament conjecturat que la intenció del dit noble codicil·lant era de haver lexats los dits cent mília purament e sens condició alguna.. 6| [. 370| Scrivà. a complir tot ço que los dits venedors ladonchs en lo temps del dit carregament ab lo contracte d’aquell prometeren ab totes les clàusules. fon ab lo dit contracte fet e fermat. . confermam e corroboram lo dit censal e recens de la primera línea fins a la derrera inclusive. E aprés met d’aquell lo dit N’Eximén Pérez de Romaní. . 390| en lo dit codicil 253 .del carregament seria stat perdent per moció o acceptació de qüestió que·s deya ésser feta per lo dit quòndam En Manfré de Romaní. fill e hereu del dit En Manfré de Romaní en lo dit nom e com a usufructuària dessús dita.] la dita lohació e aprovació e coses en la present sentència contengudes. axí pròpriament com si huy per lo dit mossén Ferrando d’Arenós. aprovam. de no litigar per rahó del dit contracte ne del pagament d’aquell. arbitradors e amigables composadors.. personalment en lo dit nom de hereu del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez fos stat lo dit carregament de recens fet e fermat per paga dels dits cent mília sòlidos segons forma del dit codicil. E en la dita lohació sia tengut lo dit noble mossén Ferrando de prestar sagrament.. fortificació e validitat de aquella. manam e arbitram que lo dit noble mossén Ferrando per si e per sos successors perpetualment sia tengut. o almenys que retés lo legat condicional. stipulacions. lo contrari de totes les dites coses. axí com si aquell fos stat principal venedor e carregador del dit contracte de recens en lo temps que·s vené per los dits tunch marmessors e axí com si fos stat de legíttima e dat en lo dit temps sens fer altre. loant. E per major seguretat e fermetat del dit recens diem. o legíttims descendents d’aquell... loham. E perçò e alias seguons la dessús dita via de àrbitres. Manant al dit noble mossén Ferrando que en los térmens apposats en lo dit contracte de carregament de recens e sots les penes apposades en aquell tansolament pague les pensions del dit recens en los térmens en aquell apposats.. penes. e lo dit legat segons vera arbitració. En axí que per no pagar en los dits térmens o algú de aquells no sia encorregut en les penes del dit compromés.] cent mília sòlidos |l. sotsmetiments de for e altres qualsevol en lo dit contracte apposades e ab obligació de tots los béns de la dita heretat al dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós sense derogació alguna de la obligació per los dits marmessors en la venda |l.

que sia perduda per al dit hereu qui ladonchs serà de la dita madona Elichsén de Romaní. [. E si cas era que dins los quinze dies loch tut e segur no·s trobava per poder esmerçar la dita quantitat que quitada serà. Volem emperò e provehim que lo dit mestre racional de la dita elecció no·n puxa haver dan algú. contenguts les dites coses e altres són pus largament contengudes al qual nos refferim. . com del hereu o hereus qui ladonchs seran o en sdevenidor se speren ésser de la noble madona Elichsén de Romaní. axí mateix de la heretat de la dita quòndam noble madona Elichén de Romaní e hereu d’aquella qui ara és e per temps sia. o altre descendent de aquell e de les fermançes. E si cas era que la dita quantitat axí quitada en tot o en part se perdia per qualsevol manera.. axí per rahó de la clàusula penal apposada en la clàusula codicil·lar com alias per interés. 400| dit mossén Ferrando e als hereus d’aquell per lo interés que és d’aquell o qualsevol altre que·s pogués mostrar. a coneguda del maestre racional del molt alt senyor rey qui ara és o lavors per temps serà en lo qual se puxa la dita quantitat que·s quitarà esmerçar a rahó de censal ab carta de gràcia.. romanint al venedor del dit censal.] en lo dit codicil contenguda que de continent sia lo dit censal extint. com no sia rahó que lo dit mossén |l. puix lo smerç e obligació sie feta a coneguda del dit mestre racional. dins los quals volem e manam que córreguen les pensions e tant e tantlongament fins aytant lo dit mossén Ferrando realment se sia desexit de la quantitat que haurà intimat que volrà quitar. no contrastant la dita clàusula francha libertat de poder luir e quitar lo dit censal tota vegada que luir e quitar volrà. E que lo dit hereu que la dita quantitat reebrà o en lo temps de aquell lo dit quitament feya sia tengut.. 410| Ferrando hi sia tengut. que lo dit N’Eximén Pérez o descendent de aquell puxa assegurar e consignar la dita quantitat que quitada serà sobre lo dit tal loch. lo dit N’Eximén Pérez. puix haja una vegada pagat e·s sia desexit de la dita quantitat. Volem emperò e axí ho provehim e manam que en qualsevol cas de quitament en lo carregament que·s farà en la dessús dita manera se haja de posar una clàusula que la sort principal scrigua tots temps de cara e sia inalienable.. ans aquella puxe fer sens que no·y puxe ésser convengut de mala elecció ne a aquell en lurs béns ne vinga o puxa venir dan algú.. E en tal cas lo hereu. o si cas era que lo dit N’Eximén Pérez o descendents de aquell havien algun loch en lo temps del dit quitament que fos segur per la dita quantitat. . e sots les penes en aquell apposades segons que en lo dit contracte és contengut. que són cent mília sòlidos. E. perçò que dins los quinze jorns se cerque e puxa trobar loch tut e segur. axí al dit mossén Ferrando e als seus successors per lo interés de aquell e aquelles com als hereus o hereu qui per temps seran de la dita quòndam madona Elichsén de Romaní. puxa a tot càrrech d’aquell rebre en si la dita quantitat que volrà ésser quitada. fet lo dit esmerçament. axí per interés del dit noble mossén Ferrando com dels hereus d’aquell. les dites fermançes ipso facto et iure sien desobligats. o a aquell qui ladonchs serà senyor del dit censal per quinze jorns enans de liurar la quantitat que volrà quitar.] és del noble mossén Ferrando d’Arenós remoguda qualsevol altra obligació o caució. segons forma e tenor de la carta de gràcia que en lo temps de la venda del dit censal eo 254 . que en tal cas lo dit noble mossén Ferrando o havent causa d’aquell haja e sia tengut de intimar-ho ab carta pública al dit N’Eximén Pérez o Jacme Scrivà. havent causa d’aquell en tot o en part segons la forma de la carta de gràcia volia quitar o fer quitament del dit censal o recens o part de la sort principal de aquell.. segons és dit.. En axí que si lo dit N’Eximén Pérez de Romaní mourà qüestió o demanda alguna al dit mossén Ferrando o a la dita heretat que quòndam fon del dit noble mossén Eximén Perez d’Arenós contra la forma de la clàusula del dit legat dels dits co[. donant bones e bastants fermançes e principals obligats fins aytant la dita quantitat sia esmerçada o assegurada sobre loch segur. la qual obligació de les dites fermançes dure tant e tantlongament fins en loch tut e segur sie esmerçada sots la dita coneguda e per tantes vegades com de la dita quantitat serà fet quitament. E los dits cent mília sòlidos tantsolament aplicats a la heretat que quòndam fon del dit noble mossén Eximén Pérez d’Arenós [... E pronunciam e arbitram que si cas era que lo dit noble mossén Ferrando o altre. les quals fermançes e principals obligats sien reebuts a coneguda del dit mestre racional. que en lo contracte se haja a fer expressa menció que la dita quantitat stiga de cara al |l.?]ciana e altra qualsevol solempnitat com per la present sentència hajam a tot asats suficientment provehit. a coneguda del dit mestre racional. en axí que on se vol que la dita quantitat serà posada a censal o en lo dit tal loch..

manam e pronunciam. lou. e per remoure qualsevol duptes que entre los dits germans se poguessen enseguir. notari. e axí ho declaram en la dessús dita manera de arbitració. dehim. E axí mateix ço que era pagat per los tunc marmessors dessús dits del dit legat de les dites cent libras. pronunciant e declarant en la dita via de arbitració e amigable composició del temps aprés de la dita declaració e sentència del dit justícia civil pertànyer la dita heretat al dit N’Eximén Pérez de Romaní e no gens al dit Jacme Scrivà. e axí ho pronunciam. denegant-li audiència de demanar-ho ab la present nostra sentència. En axí que res d’açiavant no·n puxa. sots kalendari de setze dies de maig. o del dit Jacme o del descendent d’aquell qui·s trobarà hereu de la dita madona Elichsén de Romaní. segons és dit per lo dit justícia civil. havent causa de aquell. lohants e aprovants axí |l. attenents que segons és dit lo dit quòndam honorable En Manfré de Romaní en son últim testament elegí hereu de la dita madona Elicsén de Romaní lo dit Jacmet Scrivà. pronunciam e declaram en la dessús dita via de arbitració la dita heretat e successió de la dita quòndam madona Elichsén de Romaní pertànyer al dit N’Eximén Pérez de Romaní al present. ab les modificacions dejús següents. e de altres actes en virtut de la dita declaració del dit justícia civil seguits e fets en la persona del dit N’Eximén Pérez de Romaní valer e tenir e ésser justs e útils e justament e vàlida fets. e la sentència d’aquén inseguida axí com a bé justament promulgada. arbitradors e amigables composadors. E axí per tantes vegades per quantes se seguís carregament e quitament e axí ho volem. cavallers. dit Climent de Vilanova. E. sentenciam. e atteses los béns que huy posseex lo dit pubil. puxen pendre la dita quantitat. ésser demanat. fos declarat lo contrari. reebut per lo honorable En Johan d’Aguilar. o altres legítims descendents de aquell qui lavors hereu se trobarà de la dita madona Elichsén. Attenents emperò que segons la dita sentència arbitral. germà consanguíneu seu. axí de la heretat com alias. és rahonable que lo dit N’Eximén Pérez de Romaní se haja favorablament vés lo dit Jacmet. imposam al dit mossén Ferrando e als seus callament perdurable e scilènci perpetual. E. que en tal cas ab les dites fermançes en la manera dessús dita lo dit N’Eximén Pérez o Jacme Scrivà. arbitració e amigable composició. loam. pertal et alias ab la present dit. transigim e arbitram. no bastaria a sostenir lo stament del dit pubil ans quodammodo romandria depauperat e lo dit N’Eximén Pérez opulent. e la dita tudriu e curadriu en nom de aquell. e aprés. 430| mateix en sguard dels dits germans lo compromés fet e fermat entre los dits germans eo ab la dita tudriu e curadriu en poder del dit honrat mossén Ramon Torrelles e mossén Jacme Romeu. la dita heretat de la dita quòndam madona Elichsén pertànyer segons la última disposició d’aquella al dit N’Eximén Pérez e no al dit Jacme Scrivà. declarant a major cautela la dita sentència del dit tunc honrat justícia civil e lo metiment de possessió e possessions. arbitram e amigablament composam que lo dit 255 . any mil CCCC vint-sis. ne per aquell ne per successors alguns de aquell. al·legaven inter alia que totes les dites quantitats foren compreses en lo dit legats dels dit cent mília. e aprés davant los dits jutgers (sic) delegats. E com lo dit noble mossén Ferrando haja axí en lo dit procés lo qual se menava davant lo dit governador. E si cas era que aquell qui haurà carregat o venut lo dit censal de la quantitat axí quitada volia luir e quitar.per rahó d’aquell per lo comprador del dit censal atorgada li serà. preterints lo dit honrat N’Eximén Pérez de Romaní. segons la voluntat de la dita noble dona. E les pensions del dit censal sien pròpries del dit N’Eximén Pérez o del descendent d’aquell. e per rahó de les dites sentències arbitrals promulgades per los dits honorables miçer Guillem Ça-Era e per mi. E aprés la hajen a smerçar en la dessús dita manera. segons la voluntat e última disposició de aquella e no gens al dit Jacme Scrivà. declaram. puix han vist que per justícia la heretat de la dita noble madona Elichsén de Romaní per mort del dit En Manfré de Romaní ha pertangut e pertany al dit N’Eximén Pérez de Romaní. dit e al·legat que havia pagades injustament les pensions e penes del temps que·s trobava haver pagat e que aquelles devia recobrar e volia repetir e repetia. attenent que puix lo dit pubil e honorable tudriu e curadriu de aquell sens malícia alguna han regoneguda bona fe. diem. perquè per remoure majors dubitacions a major cautela sobre la dita petició o qualsevol altre que per la dita rahó pogués ésser feta per lo dit mossén Ferrando o altre qualsevol. loham e arbitram. e axí·u pronunciam e declaram en la dessús dita manera de àrbitres.

Manant ab la present al dit N’Eximén Pérez que dins quinze dies aprés promulgació e intimació de la present done e liure sens algun empaix la real e corporal possessió dels dits censals e contractes. ço és que si venia cas. e universitats. e axí·u pronunciam. e intime e faça intimar als emphiteotes e censalistes. ítem tots aquells quatre-cents sòlidos censals los quals lo dit honorable N’Eximén Pérez de Romaní ha [e rep] |l. e ab la present en aquell dit Jacme Scrivà transportam. E los dits censals e qualsevol d’aquelles ajutgam al dit En Jacme Scrivà sots los vincles. 440| cascuns anys sobre la universitat de la vila de Cervera del Maestrat de Muntesa e singulars d’aquella. Pertal et alias. per virtut de la elecció feta per lo dit quòndam En Manfré en lo temps d’aquell de la heretat de la dita quòndam madona Elichsén. seguints la dita via de arbitració e de amigable composició. notari. ítem tots aquells huyt-cents sexanta sis sòlidos huyt diners censals migançant carta de gràcia. tudriu e curadriu d’aquell. ensemps ab lo usufruyt e pensions que reebudes haurà. ço és. segons les dites coses e altres pus largament se demostren per carta pública feta en València en poder del propdit notari en los propdits dia e any a la qual nos refferim. ço que a Déu no plàcia. alias Scrivà. tantsolament e per sola utilitat del dit pubil quan a la proprietat. pagadors en certs terminis segons pus largament les dites coses e altres se demostren per carta pública rebuda per lo honorable e discret En Gitard Dez-Pont. segons de la herència consta ab testament de la dita quòndam honorable dona. e aprés quant que quant sens fills legítims e de legítim matrimoni procreats. los quals lo dit N’Eximén Pérez de Romaní ha e rep cascuns anys sobre la universitat de la ciutat de València e singulars d’aquella. axí en nom propri com encara com a hereu de la honorable quòndam madona Elionor de Saranyó. pubil. béns e drets següents. pare seu. pagadors a cinch de maig sots certa pena. segons les dites coses e altres consten per carta pública rebuda per l’onrat e discret En Jacme Dez-Pla. los censals. preu dels dits quatre- cents sòlidos censals. los quals lo dit N’Eximén Pérez de Romaní ha e rep cascuns anys sobre los drets e emoluments de la batlia de la ciutat de Xàtiva. no feta diferència de linatge masculí a femení. síndics e havents legítim poder que responen d’aquiavant 256 . e encara si lo dit Jacmet Scrivà impugnava los presents [compro]més e sentència o altres actes dessús comemorats per qualsevol manera ne movia qüestió alguna contra lo dit N’Eximén Pérez ne dessús dit mossén Ferrando. preu del dit censal. tots aquells mil cent sòlidos censals. reebut en València a XI dies de juny del any mil CCCC cinch per En Ramon Martell. lo usufruyt reservat a la dita honorable madona Yolant segons forma del testament del dit honorable en Man|l. marit quòndam de aquella. que aquell morís dins pupil·lar edat. rendals e anuals. e foren originalment cinch-cents sòlidos carregats per preu de sis mília sòlidos e aprés reduhits a quatre-cents sòlidos de pensió. e los quals volem. mare sua e muller quòndam primera del dit honorabe quòndam En Manfré. a quinze dies del mes d’octubre del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC quatorze. notari defonct. per virtut de la present sentència o per qualsevol altra manera o rahó. pertanyen al dit N’Eximén Pérez de Romaní cinch mília dohents sòlidos e los restants huyt-cents sòlidos a compliment dels dits sis mília sòlidos. e en aquell eo a la dita honorable Na Yolant. pagadors a setze de octubre e a setze de abril sots certa pena. N’Eximén Pérez de Romaní sia tengut donar e transportar al dit Jacmet Scrivà. dels quals dits sis mília sòlidos. e a la dita honorable madona Yolant. transigim e manam. axí com a pare e legítim administrador del dit N’Eximén Pérez. los quals originalment foren venuts e carregats per lo tunch síndich de la dita ciutat per preu de quatorze mília sòlidos al honorable En Manfré de Romaní. condicions e maneres següents. en lo dit nom de tudriu e curadriu. transferint ab la present tot e qualsevol dret axí real com personal e qualsevol acció útil e directa e altre qualsevol dret que transferir se puxa e que al dit N’Eximén Pérez pertanga. provehim e manm que sien propris del dit Jacmet Scrivà. que en tal cas o qualsevol de aquells. migançant carta de gràcia. mare quòndam de aquell. pertànyen al dit Jacme Scrivà axí com a hereu del dit quòndam honorable En Manfré de Romaní. los quals dits censals pertanyen al dit En Eximén Pérez de Romaní. a dotze de jener del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC dotze. sens alguna solemnitat ni pertiment de possessió en lo dit N’Eximén Pérez de Romaní o legítims decendent o altres hereus d’aquell. tots los censals dessús a aquell dit Jacme Scrivà ajutgats tornen ipso facto et iure. notari. volem. axí com a hereu de la honorable dona madona Elienor. e·s lo preu del dit censal tretze mília dohents sòlidos. 450|fré de Romaní. diem. ajutgam tot los dits censals al dit Jacme Scrivà.

. puxam la present sentència e coses e aquella contengudes corregir..] de la present sentència se hajen a fer en poder dels [.. en axí que tota ora que lo dit mossén Ferrando volgués lo dit decret o agués aquell mester lo exhibuescha al jutge per poder usar d’aquell en axí que finit lo dit és. . . dits arbitradors...] l.. ço és un a mossén Ferrando e altre a N’Eximén Pérez. al dit N’Eximén Pérez e lo dit Jacme Scrivà estat elet hereu en lo testament del dit quòndam En Manfré Scrivà.. ...... e que per les dites trenta libras los dits scrivans ajen a dar a les dites parts los compromés e sentència en pública forma si aquella volran. . dits àrbitres |l. lohen e approven e emologuen. axí per despeses de tresllats com del decret lo qual ha pagat lo dit N’Eximén Pérez de Romaní. Ítem per certes causes movents lo coratge de nosaltres. E perçò com lo dit decret deu star en poder del dit N’Eximén Pérez. Ítem com a nosaltres. sinenar (sic) en tot o en part. axí en tenir aprop a nosaltres dits àrbitres com en fer trenslats segons per nosaltres era a aquells dits. vinga en poder del dit N’Eximén Pérez.. 460| [. millorar e enadir en tot o en part. dins los dits quinze dies manam al dit [.... loam e arbitram com a nosaltres sia lícit de fer les dites taxes. e affegir.. primerament e perçò com és gran interés del dit N’Eximén Pérez de tenir lo dit decret en poder de aquell per rahó de les coses pronunciades entre los dits germans... . condicions e qualitats en lo dit compromés contengudes. ...] contractes al dit Jacme [. interpretar. ... . les quals trenta libras. . perquè loant e confermant la dita prorogació retenim poder que dins aquella o altra per nós fahedora segons la potestat a nós donada per les dites parts. . e açò per cascun sots pena tansolament de cent sòlidos applicadora als dits scrivans. E les pensions dels dits cent mília sòlidos e los cent mília sòlidos són ajutgats al dit N’Eximén Pérez.. ço és... . defendre lo dit mossén Ferrando e hereus de aquells singula singulis refferendo. 7| dit Jacme Scrivà.... quinze libras cascun. dits àrbitres. E per les dites coses en lo present capítol contengudes no encórreguen les parts en penes algunes salvu dels deu florins. Et manam a les dites parts e cascuna de aquelles que la present sentència e coses en |l. . . 480| aquella contengudes tinguen e observen. manam que dins quatre meses ne faça fer trenslat autèntich a totes ses despeses. .. scrivans del present fet han haüt en e sobre los dits compromés e present sentència arbitral... e que ven[r?]e quals sien ho ajam nosaltres a conéxer sens pena alguna...... sia permés e lícit de prorogar lo compromés. .. mossén Ferrando quinze libras e altres quinze libras lo dit N’Eximén Pérez.. . declarar... E manam al dit mossén Ferrando que d’açí per tot lo mes de febrer primerament done e liure totes les cartes fahents per la heretat que quòndam fon de la dita madona Elichsén de Romaní que en poder de aquell sien. dans e destorps que los discrets En Miquel de Seta e En Francesch Cavaller.. provehim e manam lo dit decret que si[a] en poder del dit N’Eximén de Romaní. .] la heretat de la dita noble madona Elicsén de Romaní és ajutgada per lo dit justícia civil e per nosaltres..... ...... que si lo dit Jacme o altre hereu de aquell o procurador per aquell impetra lo dit mossén Ferrando o altre hereu de aquell. .e hajen per senyor sots los dits vincles e condicions lo |f. ... lo qual liure al dit mossén Ferrando perçò que del dit decret tinga trenslat en poder de aquell. dits àrbitres arbitradors. e alias per los treballs e salaris aquells pertanyents per los dit compromés e sentència present.. .. a ses pròpries despeses e a tot càrrech de aquell. . 470| arbitradors sia cert dels grans treballs e affanys.. e totes les coses en aquella contengudes complexquen singula singulis refferendo. condempnam lo dit noble mossén Ferrando en dar e pagar al dit N’Eximén Pérez de Romaní trentat e set florins eo vint libras e set sòlidos moneda reals de València.. ajam prorogat lo present compromés d’açí a la festa de Sent Johan de juny primerament ab totes les clàusules. arbitradors. com alias e per tal..... los quals sots pena de déu florins volem ésser pagats al dit N’Eximén Pérez per tot lo mes de febrer.. E com a nosaltres.. e per altres causes les quals no curam de exprimir ultra lo censal dessús dit en lo qual no [toc?]am en res. paguen e sien tenguts de pagar als dits En Francesch Cavaller e En Miquel de Seta d’açí per tot lo mes de maig primerament.. Volem... . ... segons que a nosaltres serà ben vist e·ns plaurà concordantment. tansolament taxam e adjudicam a cascú quinze liures... . . .. e axí·u diem. .. . ... ço és a saber.] aquell e los [... . ... que lo dit N’Eximén Pérez sia tengut...] d’aquén [. . . sots les penes en lo dit compromés contengudes s[alvu] en los cassos 257 .... axí ans de la sentència com aprés.

en los quals dessús és stat provehit de menors penes. axí com si aquell fos stat principal venedor e carregador del dit contracte de recens en lo temps que·s vené per los dits tunc marmessors e axí com si fos stat de legítima edat en lo temps del dit contracte de recens e carregament d’aquell. revoca e anul·la. dit. com notari e scrivà meu e de voler d’aquell. [. vol e entén fer tot ço e quant per la dita sentència li és stat manat. lata sentència. manament e amigable composició per nosaltres. arbitradors e amicables composadors en la ciutat de València en la casa e habitació de mi. loha. manam. dit. vol. E lesta. donam. ne de posar rahons algunes als manaments executors a aquell. ratificava e confermava la dessús dita sentència arbitral de la primera línea fins a la derrera inclusivament. axí com a usufructuària dels béns del dit honorable En Manfré de Romaní.. satisfahent a la dita publicació. fermam. E. ara per lavors e lavors per ara. la present sentència arbitral fonch intimada de paraula a paraula e de la |l. a vint-tres dies del mes de jener del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC vint-set. salvu que no entenen a pronunciar en los patronats los quals pretén lo dit noble assí pertànyer. posat e al·legat. e lesta la dita sentència arbitral. de la una a la altra e de la altra a la altra. posat o al·legat. et seu alias quomodocumque et qualitercumque. dissabte que era comptat huyt dies del mes de febrer del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC vint-set. arbitradors e amigables composadors que la dita sentència arbitral. e aquella lohen e aproven dins tres dies aprés que·ls serà intimada sots les dites penes. pronunciació. 490| primera línea fins a la derrera inclusive per nosaltres. Sen(dos creus)yals de nosaltres. e com a tudriu e curadriu testamentària de Jacmet Scrivà. encontinent la dita honorable madona Yolant dix de 258 . aprova lo dit contracte de recens dels dits sis mília sis-cents sexanta-sis sòlidos huyt diners e tots e qualsevol coses en aquell dit contracte contengudes. manament e amigable composició. muller del honorable quòndam En Manfré de Romaní. a les dites parts en la casa on la dita tudriu e curadriu habita e té son domicili per aquesta rahó ajustades. arbitració. a súper abundant cautela. E. ciutadans de València. fill e hereu dels béns e drets del dit honorable [quòndam En Man]fré de Romaní. dit Gabriel de Riusech. present lo dit En Francesch Cavaller. entén fer e fa totes e qualsevol coses e obligacions a ell manades fer per la dita sentència arbitral. ad invicem et vicisim. 500| [e] observa fer e tenir sots obligació dels béns e heretat que quòndam foren del dit quòndam noble mossén Eximén Pérez d’Arenós. Climent de Vilanova e Gabriel de Riusech. Manant a les dites parts e cascuna d’aquelles que la present sentència tinguen e observen e contra aquella no vinguen per alguna manera sots les penes en lo dit compromés contengudes. E tot ço e quant contra aquella dita sentència arbitral e altres coses en aquella contengudes fos dit. segons és dit. pronunciació. e lesta e publicada per mi. En Gabriel Bonet e N’Ambrós Alegret. com si no fos dit. Sobre totes e sengles altres qüestions [e] demandes que per les dites rahons o qualsevol de aquelles incidenter aut alias se poguessen moure o inceptar per les dites parts o alguna d’aquelles. E lesta e publicada la dita sentència arbitral segons és dit lo dit noble mossén Ferrando Ximénez d’Arenós. defeyt. notaris..] la present lohació. donà per resposta la scriptura infrasegüent: Lo dit noble mossén Ferrando Eximénez d’Arenós. intimada e publicada la dessús dita sentència arbitral en presència de la damunt dita honorable madona Yolant. jurant per Nostre Senyor Déu e per los sants quatre evangelis d’aquell. aprova. aprova. Testimonis foren a la dació e promulgació de la dessús dita sentència arbitral los honrats e discrets En Johan Lobet. a les parts dessús dites e a cascuna d’aquelles callament perdurable imposam. coniunctum et divisim. marit seu. E per la present. loha. salire insuperius dictis. ratifica e emologa. directament o indirecta. E les dites coses promet |l. dits àrbitres. en virtut del dit contracte presentadors sinó de paga sots les penes en lo dit contracte contengudes. per la sua mà dreta corporalment tochats. àrbitres. pare quòndam d’aquell. de no litigar per raó del dit contracte ne del pagament de aquell. volent tota hora star en los térmens en la dita sentència arbitral contenguts. ho cassa. En aprés. arbitració. dit Miquel de Seta. lou. loham. entesa e hoyda la dita [sentència arbi]tral dix que loha e emologa. dits e davall scrits notaris e escrivans. refferint-ho segons que en aquella és contengut e sots aquelles paraules en la dita sentència contengudes axí com si de paraula a paraula açí fossen insertades. lou. arbitram e amigablament composam.

emologava e confermava la dessús dita sentència arbitral e totes e sengles coses en aquella contengudes de la primera línea fins a la derrera inclusivament. posat e al·legat. rector de la capella del Real. publicada e intimada la dita sentència arbitral en presència del dit honorable N’Eximén Pérez de Romaní en nom de hereu de la dita noble madona Elichsén de Romaní. scuder. emologava e confermava la dessús dita sentència arbitral de la [primera] línea fins a la derrera inclusivament. revoca e anul·la e·u vol haver per no dit. En Johan Vives. preveres beneficiats en la Seu de València. e En Johan de Segòvia. (Clàusules notarials no transcrites) 259 . E ab la present vol. e aquella hoyda e dada a entendre encontinent lo dit honorable N’Eximén Pérez de Romaní. ratificava. mossén Pere Còria. E lesta. e tot ço que fos dit ara o per avant contra aquella ho cassa. axí com si dit no·u hagué. comorants en la dita ciutat. fa e entén fer. lohar e aprovar tot ço e quant en la dita sentència arbitral és contengut. 510| dit. E ab la present vol. axí com si dit no·u hagué. Testimonis foren presents a les dites intimació e respostes appel·lats los honrats e discrets mossén Arnau Tarés. fa e entén fer. revoca e anul·la e·u vol haver per no |l.paraula que lohava. lohar e aprovar tot ço e quant en la dessús dita sentència arbitral és contengut. posat e al·legat. en lo nom dessús dit. ratificava. e tot ço que fos vist dir ara o per avant contra aquella ho cassa. texidor de teles. dix de paraula que lohava.

260 .

doc. 29 Atrossillo. Bernat. 8. Ambròs. habitant de València. habitant de Catarroja. Lope d’ (Lupum de Açcoricho). sagristà de València. 29 Alegret. rei de la Corona d’Aragó. llicenciat en lleis. habitant de Beniparrell. 26. doc. doc. doctor en lleis. notari. doc. doc. notari. Joan de. notari. rei de la Corona d’Aragó. doc. prevere de la catedral de Xàtiva. 2 Blanes. Ramon. Adam de. doc. Mateu. jurat de Beniparrell. notari. Esteve d’. Guillem d’. Bartomeu. Llorenç d’. Jaume. prior del monestir de Portaceli. 4 Abri. Antoni. habitant d’Albal. doc. 29 Angelats. Guillem. doc. Pere. 29 Bosch. alcaid d’Alberic. 7 Ça-Rovira. Jaume. noble. 14. Guillem. 21 Bonshoms. doc. 24. Pere de (Petrus Cambrei). cavaller . 29 Alpicat. 4 Escrivà de Romaní. Joan d’. doc. Martí. 15 Bou. doc. doc. 29 Alvaro. Gabriel. rei de la Corona d’Aragó. prior del monestir de Portaceli. 16 Basella. Benet de. notari de València. 29 261 . Bernat. doc. doc. notari. notari. notari de València. 27 Bellot. habitant de Beniparrell. Bartomeu. 29 Castellà. doc. Guillem. 16 Arenós. doctor en lleis. 4 18. procurador de Manfré Benet. notari de València. doc. 29 Alamany. ciutadà de València i procurador del bisbe Aregui. 26 Cases. Galceran. Pedro de. 4 Sant Nicolau de València . escuder de l’algutziria reial. 28 Alió. habitant de València. Bernat. 29 Barrera. doc. 2 Cambra. doc. Bernat. 29 Bonet. Francesc. 29 Cavaller. doc. doc. 4 Cana. doc. assessor del justícia civil de València. doc. cofrer. 2 Canyada. 28. Pere. doc. clergue. ciutadà de València i conseller reial. clergue tonsurat i beneficiat de l’església de Alaric. doc. ciutadà de València. Guillem. doc. 29 [Albalat]. Guillem d’. Joan. doc. Andreu (Andreas Albert). 29 Amat. 20 Ça-Morera. Bernat. Macià (Mathia Albaro). bisbe de València. Francesc. habitant de Beniparrell. Guillem d’. habitant de Catarroja. 26 Badell. habitant de València. Alfons el Franc. ciutadà de València. mercader. 24 Ça-Nou.Índex onomàstic A Benet. Arnau d’. Adaró. 29 Alfons el Magnànim. mestre racional. 29 Arrufat. 29 Bonmacip. Antoni (Anthonio Belloti). Francesc. ciutadà de València. Romeu. doc. doc. 5 doc. doc. doc. doc. doc. canonge de València. doc. 2 Ça-Era. doc. prior del monestir de Portaceli. Bartomeu. 25 Calataiud. 26. 29 doc. doc. peraire. 4 de València. 28 Bou. 29 Blanch. doc. doc. 15 Alfons el Benigne. Pero Peregrín d’. doc. Ferrando d’. 28 Algali. doc. ciutadà de València. doc. Joan. doc. doc. Boïl. 28 Bernat. Aguiló. Jaume d’. 22 Aragó. 29 Bielsa. Francesc. Vicent. ciutadà de València. doc. 29 Canals. 29 Arenys. doc. doc. doc. prevere de València. 2 Benajam. ciutadà de València. doc. Pere. doc. doc. Andreu d’. Bernat d’ (Bernardus de Addarone). doc. 19 Aguilar. justícia de València. doc. 26 29 Aitzorroz. doc. 9. notari. vide Ximénez d’Arenós. Ferrando Ça-Posa. Berenguer. doc. 27. 29 Abella. Guillem (Guillermo Cana). doc. 28 B Canals. doc. Pere d’. doc. governador del regne de València. doc. notari. 4 Boïl. 2 Ça-Era. escrivà. notari de València. 28 Blasco. habitant de Beniparrell difunt. habitant d’Albal. 11 Albert. cavaller. 29 Castellnos. Guerau. doc. habitant d’Albal. 29 C Amat. doc.

Arnau. Andreu Guillem. 28 Santa Caterina d’Alzira. ciutadà de D València. Jaume. 29 Escrivà de Romaní. 7 València. Domingo d’. batle de Beniparrell. habitant de Catarroja. 16 Gros. Bernat de. lloctinent del justícia de la ciutat de València. 28 doc. habitant de Beniparrell. Macià. Lluís. doc. cavaller. Guitard. Nicolau d’. 28 Espígol. doc. doc. 29 Dénia. prevere. Antoni. Pere. Pere (Pere Hivorra). jurat i habitant de Beniparrell. doc. habitant de Beniparrell. notari. perpunter doc. 29 Dez-Pla. 29 Cortit. habitant de València. doc. doc. vídua de Llorenç Mas i habitant de Beniparrell. doc. 29 doc. doc. doc. Gallach. Joan. 8 Feixes. perpunter reial. 11 Cremades. 2 Domènech. procurador del capítol de la catedral de Ginebret. Arnau. doc. doc. Bartomeu de. Comte. Pere de. 28 Galter. Manfré. canonge de València. ciutadà de València. donzell. doctor en lleis. batle de Beniparrell. 29 doc. 29 E Guerau. 29 Gastó. habitant de València. 29 Elionor. Funes. doc. Berenguer. doc. doc. 29 I Escrivà de Romaní. doc. Gaçó. Pere. doc. Berenguer. 26 Conesa. Joan de. Francesc. 28 doc. Jaume. Eximén Pérez. Joan de. doc. ciutadà València. Berenguer. procurador de Iolant de Vilaragut. doc. prevere de la catedral de València Cervés. Jaume. Joan (Iohannes Denia). Arnau. doc. 29 Coll. 29 H Escrivà. Lluís. beneficiat de la catedral de València. Joan. 21 Hongria. doc. doc. habitant de Beniparrell. secretari reial. llicenciat en lleis. Pere. 14. 28 Ferrer. 29 F Cervera. fuster. 27. doc. doc. ciutadà de València. porter reial. habitant de València. doc. Amor. notari de València. 15 Galter. escrivà de l’Audiència reial de València. 29 Santa Maria de València. Pere. 29 Gençor. Guillem de. Ivorra. Martí. doc. 29 Dez-Camps. escuder d’Eximén Pérez d’Arenós. Pere. canonge de València. notari. doc. doc. 26. doc. reina de la Corona d’Aragó. 29 Clavell. doc. doc. Díez. justícia i habitant de Beniparrell. Esteve. 7 Dez-Pont. doc. Jaume. doc. habitant de Tortosa. 7 doc. 26 i beneficiat de l’altar de Sant Antoni de l’església de Cervés. Jaume. ciutadà de València. doc. 27 Escrivà. cirúrgic. doc. artesà. assessor del justícia civil de València. 28 G Cremades. 7 Estada. doc. Joan. procurador d’Eximén Pérez d’Are-nós. Antoni. 4 Escrivà. Ferragut. doc. peraire. 2 262 . 28 Garret. doc. doc. 7 Còria. doc. notari. 28 Guerau. 29 doc. doc. 16 Gomiç. doc. doc. ciutadà de València. 29 Dionís. doc. doc. Pere (Petri Fexes). 6 Guasch. Pere de. Celma. doc. 28. 26. doc. 29 Escolà. Arnau. 29 Gilabert. canvista . Jaumet. Pere d’. Nicolau. 28 Francesca. 29 26. notari. Joan. Enric. rector d’Almassora i prior de la confraria de doc. donzell. Dez-Pont. 9. Jaume. escuder de València. porter reial. 24 Frener. 24 Guitard. 29 Cremades. Bartomeu. notari. 29 Dez-Pont. 20.

notari de València. 13 Llançol. 16 Llobet. notari. doc. habitant de Beniparrell. Palomar. habitant de Beniparrell. 26 doc. Guillem. doc. habitant de Beniparrell. Bartomeu. ciutadà de València. Bartomeu de la. doc. Peregrí (Peregrinus Perpiniani). 29 Pérez d’Arenós. habitant de Beniparrell. 29 Mas. doc. 28 Miquel. 29 Perpinyà. Eximén. 29 doc. rei de la Corona d’Aragó. 7 Menaguerra. 26. Bartomeu. 29 Llúria. Bernat. 26 Jusseu. Gabriel. habitant de Beniparrell. Ramon (Raymundi Maçane). habitant de Beniparrell. doc. Pere. habitant de Beniparrell difunt. ciutadà de València. 9. doc. cabiscol (precentor) de València. ciutadà de València. 29 Martí. rei de la Corona d’Aragó. doc. doc. Pere (Petrus Monlober). Eximén (segle XIII). notari. Bernat. Joan (Iohannes Lobet). Llorenç. escrivà de la cort del justícia civil de València. llaurador. 28 Pina. doc. 13 13. Arnau de (Arnaldus de Pinyafideli). doc. 15. Jaume. ciutadà de València i procurador del capítol de Joan. ciutadà de València. Mas. doc. 8. Guillem de. 29 doc. 6. 4 Jofre. 29 Mas. 7. 16 Pérez d’Arenós. Pere. Vivet de. 26 Marieta. notari de València València. habitant de Beniparrell difunt. doc. 29 Pasqual. doc. notari de València. 27. batle de Catarroja. 28 M Pelegrí. Mas. 19 Milà. doc. Jaume. Martell. vídua de Guillem Aguiló i habitant de Beniparrell. notari i procurador de Iolant de Vilaragut. Pere. mercader. 29 263 . 26. doc. escrivà de la cort del justícia civil de València. doc. doc. 3 Mensa. doc. rector de l’església de Santa Creu de València. 20 Mata. rector de Villalva. doctor en lleis de l’Audiència reial de Maçana. Bartomeu del. Antoni. notari de València. 29 Pasqual. habitant de Beniparrell. doc. Roger de. 4 Beniparrell. doctor en lleis. mercader florentí. 4 Quintana. Jaume. Milà. mercader. Andreu. doc. habitant de Beniparrell. Ponç. 7 O Llobet. 12. doc. doc. 29 . doc. la catedral de València. doc. Bernat. doc. 2. doc. habitant de Beniparrell. doc. doc. Guillem. Jaume. 29 Josa. doc. doc. 17. 4 Montllober. 29 24. 14. Joan. 7 Mas. notari de València. 26 Pérez. 4 Pelegrina. jurat de Beniparrell. doc. doc. 26 Prats. doc. Silvestre. 26 29 Mas. ciutadà de València i canvista. Joan de. doc. 26 P Lopra. Ramon. Bartomeu. Pere. canonge de València. doc. 27 Navarro. 26 Pere el Cerimoniós. doc. doc. 23. doc. notari d’Alzira. doc. doc. 11. doc. doc. Domingo. 6 López. 27 Noguera. Lorenzo (Laurencius de Lopra). rei de la Corona d’Aragó.J Jaume I. Antoni. 10. Guillem de. doc. 28. 24 Jaume II. 20 doc. justícia civil de València. doc. doc. Oliver. notari. Maimó de. 28 Pérez de Pina. 2 Mas. 13 Móra. 22. rei de la Corona d’Aragó. Alfonso (Alffonso Petri). 6 Martí I. Jaume. habitant de Beniparrell. Simó del. 18. notari i secretari del Josa. Manresa. Jaume. doc. 25 Martí. doc. Antoni. Pere de. 1. doc. doc. doc. vídua de Bartomeu de la Mata i habitant de Penyafiel. doc. Joan. 28. Aznar. 26 Q Mateu. 29 Llançol. ciutadà de València. doc. 7 doc. habitant de Beniparrell. 25 Muntaner. Ferrer (Ferrarius Lupeti). 13 noble Joan d’Íxer. 26 L N Llançol.

habitant de Catarroja. Joan. Pere. 17. 29 Romaní. 24. apotecari. doc. doc. 27 Romaní. doc. Joan (Joan Sobirats alias d’Albal). doc. 28. habitant de València. doc. 29 València. 26 doc. Miquel de. doc. 27. 28 Vilanova. escrivà. habitant de Massamagrell. jurat de Beniparrell. 29 Villar. doc. Gueraldona de. Vidal de. ciutadà de València. cabiscol (precentor) de Mallorca i canonge de prevere de la Seu de València. 1. Miquel de. doc. doc. 24 Sobirats. Joan. doc. 29 Val·leriola. habitant de València. notari doc. 20 [Vilaragut]. 20 X Segòvia. doc. 26 Ripoll. doc. doc. 26 Vilaür. 29 Vilanova. porter del justícia civil de València. Joan. 28 Soriano. doc. Pere de. Tolosa. doc. 29 Sala. 13 Tortosa. 8. doc. Berenguer. Ferrando. doc. Antoni. doc. 28. doc. doc. Nicolau (Nicholaus Thome). Eximén Pérez U Urrea. 6 Seta. 4 Vidal. Francesc. Ramon. 29 Sarthou. rector de Canals i prior de la confraria de Santa València i beneficiat de la catedral de València. ciutadà de València. 29 Rossell. Bernat de. habitant de Beniparrell. 29 Tortosa. bisbe de València. Gabriel. 29 Xàtiva. Manfré de vide Escrivà de Romaní. fill de Pere de Ripoll. 29 Tarragona. ciutadà de València. doc. habitant de Puçol. Pere. 23. doc. Selvat. Elionor de. doctor en lleis. notari de València i pocurador de Ferran Ximénez d’Arenós. 28 Vives de Canyamàs. Gizbert. 29 doc. Iolant de. doc. escuder. doc. ciutadà de València. 26. Vidal. 6 Romaní. doc. doc. Jaume. 29 capítol de la catedral de València. notari. Guillem de. 4 Sànxez. notari de València. doc. Arnau. (?). doc. Vicent. Berenguer (Berengarius Selvati). cavaller doc. Joan de. Nicolau de. doc. 29 Salat. 28. habitant de València. 29 Ximénez d’Arenós. doc. doc. 7 Xèrica. senyor de Pego. Gabriel de. Bernat. justícia de Beniparrell. 16 Ripoll. Eximén Pérez de vide Escrivà de Romaní. 28 Vives. notari. doc. rector de la capella del palau del Real de Riera. ciutadà de València. Domingo. doc. 20 Torrelles. doc. doc. cirurgià. Ramon. 29 Ripoll. 16 Tarés. batle d’Albal. justícia de la ciutat de València. 26 Subirats. Goçalbo de. 28 Salat. doc. Jaume de. mestre en medicina. 20 Tomàs. doc. doc. 28 Romaní. Daniel. 27 Saranyó. Jaume. 29 Ximénez de Montornés. Arnau de. 28 Riusech. Elicsén de. doc. doctor en lleis. procurador de Pere Feixes. habitant de València. Pere. Bartomeu. Guillem. habitant de Beniparrell. Arnau de. Pere de. doc. 29 Roset. rector de Puçol i procurador del bisbe i el Vilanova. Antoni. justícia civil de València. 4 Tamarit. Pasqual. Tortosa. doc. 29 doc. 4. 26 Romaní. doc. Manfré V Romeu. doc. mestre en teologia. 29 Maria de València. Jaime Ximén de. doc. 28 Romaní. doc. 2 Tortosa. habitant de València. canonge de València. 7 Salzet. seller. Guillem. doc. S doc. procurador substitut del bisbe i el capítol de la catedral de València. Andreu. tutor de l’hereva de Jaume de Siscar. canonge de València. teixidor. 3. Esteve. 23 Romaní. R T Radulf. porter del justícia civil de València. doc. cavaller doc. doc. 29 Teulada. 2 264 . 29 Ripoll. Climent de. habitant de Beniparrell. doc. 29 Valero. Jaume de. veí de València. Jaume. cavaller. tallador (taliadorerio) reial. 28 Ramon. doc. doc. 29 Sànxez. Vicent.

29 Almassora. 16. 7 Cervera del Maestrat. 4. doc. doc. 28. doc. església de. doc. 29 Sant Nicolau. 16. 29 M Massamagrell. 10. 13. 19 X Xàtiva. doc. 2. 29 Beniparrell. doc. 29 Jurats de. parròquia de. 5. 29 Confraria de Santa Maria doc. doc. 24. 28 Catedral. 12. 8. doc. 23. doc. 8. doc. 19 C Canals. doc. 27 Capella de Sant Bartomeu de la catedral. 4. 27. 29 Sant Nicolau. 29 Catarroja. catedral de. 18. 2. 29 Alzira. 18. 15. 9. doc. 20. església de Santa Caterina. 1. doc. 16. 22. 19. doc. 12 Palau del Real. 13. doc. doc. 7. 17. 7 Vila-real. 20 V València Bisbat. 2. 29 B Benicàssim. 9. 6. 7 P Portaceli. 20. 9. 19. 15. 17. monestir de. doc. 19 Puçol. 6.Índex toponímic A Albal. 29 Sant Martí. parròquia de. doc. doc. 14. 4. doc. 26. 12. església de. 5. 11. 21. 20. 14. 7. 29 265 . església de doc. 3. 25. 5. doc. 18. doc. 7 Alberic. 27. 23 Benifaraig. 11. doc. 10. 29 Borriana. 4.